Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 1. Základní údaje Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,příspěvková organizace Stromovka 285/1 Liberec Telefon , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval : PaedDr. Jana Kubíčková,ředitelka školy Liberec. 7. září 2013 Č.j. 192/2013

2 Základní charakteristika školy 1.1. Základní údaje o škole : Název školy, sídlo, právní forma, IČO : Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,příspěvková organizace Stromovka 285/1 Liberec identifikátor zařízení : IZO : Jídelna mateřské školy IZO : právní forma : do zálohová organizace IČO : Zřizovatel školy : od příspěvková organizace Statutární město Liberec, právní forma : Obec se sídlem nám. Dr. E. Beneše l,liberec kraj : Liberecký identifikační číslo : Typ školy a její zaměření : Předškolní zařízení - sdružuje : 1.Mateřská škola - celodenní - kapacita 110 dětí 2.Jídelna mateřské školy - kapacita 110 strávníků Hlavní zaměření : Poskytování předškolní výchovy. Ve spolupráci s rodinou se podílí na uspokojování potřeb dítěte a na rozvoji jeho osobnosti. Datum zařazení do sítě : / vznik školy v listopadu 1975 /, poslední změna Ředitel školy : PaedDr. Jana Kubíčková, na základě konkurzu z května 2012 potvrzena ve funkci ředitelky na další období do Součásti mateřské školy: kapacita MŠ : 110 dětí a jídelna při MŠ : kapacita 110 strávníků Vedoucí provozní jednotky : Edita Ferklová Mateřská škola leží uprostřed sídliště Františkov - ve vzdálenosti 50m od zastávky MHD. Mateřskou školu tvoří dvě panelové budovy : patrová provozní budova se 4 třídami a příslušenstvím, a dále hospodářská budova, kde je kuchyně, ředitelna, kanceláře, sklady a prádelna. Součástí je zahrada o rozloze 2000m2 se staršími průlezkami pro děti. Obě budovy byly postaveny v roce V létě roku 2005 prošla provozní budova velkou rekonstrukcí- vyměněna byla okna,venkovní dveře,osazeny nové venkovní žaluzie. V létě 2006 byla provedena generální rekonstrukce kuchyně a výměna dlažby v provozní budově.v roce 2008 byla provedena výměna plotu v levé části zahrady. V létě roku 2009 byla provedena konečná rekonstrukce obou budov z prostředků státní dotace kompletní zateplení, střecha,okapový chodníček a fasáda.

3 Ve školním roce 2012/2013 byla od června až do konce října prováděna přeměna parovodu na horkovod, která si vyžádala rozsáhlé výkopové práce na polovině zahrady MŠ práce byly ukončeny k , ale v zhledem k vykazování technických závad, byly výkopy ještě 2x částečně obnoveny. Od jara 2013 byly současně prováděny dokončovací práce / oprava odtoku vodu napojení na kanalizaci, zatravnění, oprava propadu na zahradě.. / V červnu 2012/2013 byl opět z důvodu závady proveden dílčí výkop parovodu. 2. Základní statistické údaje: Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k příslušného roku Pracoviště Počet tříd Z toho spec.tř. Počet dětí Z toho ve spec.tř. Individuálně integrovaných Průměr. Roční docházka v % MŠ Stromovka Celkem Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 30-ti 31až 40 let 41 až 50 let Kvalifikační let předpoklady 51 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje 2/2 0 2/2 5/5 0/0 8/8 Nesplňuje 0 0 1/ /1 Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Název vzdělávacího programu Počet účastníků Sociální dovednosti předškolního 1 pedagoga II Manažerské řízení v procesu změn ve 1 školním stravování Rozvoj řeči a logopedická prevence 1 v MŠ Využití DRUMBENU v praxi MŠ 3 Ekoateliér 1 PRÁCE SE VZDĚLÁVACM CÍLEM 1 V MATEŘSKÉ ŠKOLE Uvádí se počet nových absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení SŠ případně VŠ kdykoli v průběhu školního roku Počet nových absolventů po ukončení SŠ nebo odchod učitelů ze školy do 3 let praxe VŠ 1 1 přestup do speciální ZŠ dle kvalifikace

4 3.Charakteristika školy - organizace vzdělávání a výchovy 3.1. Ve školním roce 2012/2013 jsme vycházeli z Rámcového výchovně vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a pracovali jsme podle vlastního Školního vzdělávacího programu Čtyři dlaně a třídních plánů, které jsme aktualizovali. Aktualizovali jsme je dle pokynů MŠMT přílohou KOV. Hlavní motto : Všude na světě učíme se od toho, koho máme rádi Školní program stanovil: - filozofická východiska výchovně vzdělávacího působení - podmínky, za nichž bude realizován / materiální, personální,organizační / - KONKRETIZOVANÉ cíle a záměry VVP, možnosti individualizace výchovně vzdělávacího působení a evaluace - způsob individuálního přístupu - projekt Krůčky Třídní programy představují ucelené tří až pětitýdenní tématické celky nabízející konkrétní činnosti zaměřené na emocionální, smyslové a sociální prožívání, učení a pohyb a respektující typy inteligence. Témata vycházejí z bezprostředního okolního prostředí a života dětí a představují nabídku činností a aktivit ze všech výchovně - vzdělávacích oblastí. Třídní programy se opírají o studium nejnovějších dostupných metodických materiálů domácích i zahraničních. Projekt Krůčky - představuje způsob individuálního denního pozorování dětí a působení na ně s respektováním jejich vývojového tempa, individuálních schopností a možností. Předpokládá úzkou spolupráci s rodiči formou přirozených denních rozhovorů. Provoz školy byl od 6.30 do 16,45. Provoz byl využíván přiměřeně, občas však děti zůstávají až do 17 hodin. Režim školy je pouze rámcový, aby odpovídal variabilním potřebám dětí. Pevně stanoveny jsou pouze doby svačin, oběda, odpočinku a pobytu venku. Každý den, v případě optimálních klimatických podmínek, jsou děti nejméně 2 hodiny venku. Plánované činnosti byly realizovány každodenně během celého dne, kdy se střídaly činnosti aktivní a relaxační, skupinové i individuální. Učitelky tvořivě využívaly nahodilých situací a prostojů k poznávání, citové a sociální výchově. Volným hrám dětí byl věnován dostatečný prostor od 6,30 do 9 hodin a od 15 hodin, dále podle počasí i při pobytu venku. Ve druhém pololetí byl spánek školáků zkrácen a částečně nahrazen Klubem školáků - děti vstávaly dříve a poté prováděly grafomotorická cvičení a plnily úkoly z cyklu Těšíme se do školy.

5 3.2. Nadstandardní aktivity Učitelky zpracovaly projekty pro činnost zájmových kroužků, do kterých docházely děti podle zájmu 1x týdně. projekt Šikulka : zaměření na výtvarné činnosti 1 x týdně / 21 dětí / projekt Veselé pískání : hra na flétnu /12 dětí/ projekt Zvoneček : zpěv v pěveckém sboru / 25 dětí / projekt Domeček : logopedická prevence - podle potřeby 1x za 14 dní projekt : Táto, mámo, pojď si se mnou hrát / konstruování, stolní hry, pohybové činnosti s rodiči / - PŘEHLÍDKA KONSTRUKTÉRŮ projekt Hop sem, hop tam - taneční kroužek 20 dětí -1x za 2 týdny projekt Balon cvičení na gymnastických balonech - 1x za 14 dní Projekt KIDSMART učení pomocí počítače Projekt : Školáček - příprava na školu za aktivní spoluúčasti rodičů Další aktivity : - tělocvična v ZŠ Švermova - střídavě 1x týdně 1,5 hodiny všechny třídy - rehabilitace v solných jeskyních střídavě asi 70 dětí - celodenní výlety do Oldřichova v Hájích, na Sychrov, Na Fojtku, do Jizerských hor - celoškolní Vitamínová olympiáda / Sportovní hry dětí / NAŠE RODINA JE PRIMA aneb Zachraňte dráčka Fráčka - rodinné odpoledne s plněním týmových úkolů - červen 2013 zúčastnilo se asi 60 rodinných týmů DOPLŇKOVÉ AKTIVITY : - projekt WATTSENGLISH ANGLIČTINA s rodilým mluvčím 1x týdně - 9 dětí / financováno rodiči / Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce 2012/ 2013 se podařilo zajistit pravidelnou péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami v dvou liniích. Dětem s logopedickými nedostatky byla nabídnuta logopedická péče v poradně při MŠ, kterou vedla formou Dohody o provedení práce externí učitelka Pavla Žaludová. MŠ také spolupracuje i se SPC, jehož pracovnice provedla depistáž a poradenství v péči o integrované děti. Do poradny děti docházelo cca 15 dětí 1x za 14 dní. Dvě děti s těžkými vadami docházely přímo do poradny při SPC. Dále v MŠ probíhala i speciální péče o děti s OŠD a děti, u kterých učitelky i bez vyšetření PPP poukazovaly na potíže s učením střídavě docházelo 15 dětí. S těmito dětmi pracovala učitelka na zkrácený úvazek, která se 1-2 x týdně individuálně věnovala těmto dětem podle jejich potřeb individuálně 30minut. Využívala speciální pomůcky pro rozvoj soustředěnosti, pozornosti,vnímání, sluchové analýzy.

6 3.4. Spolupráce se středními školami MŠ dlouhodobě metodicky spolupracuje se SOŠPg v Liberci. V MŠ probíhala celoroční průběžná praxe 15ti studentů 3. ročníku SOŠPg z Liberce, dále zde probíhala souvislá praxe jedné studentky 2. ročníku SOŠPg z Litoměřic Zapojení do mezinárodní spolupráce MŠ je zapojena do projektu Od malička, jehož 1. etapa byla však ukončena v srpnu Další etapa je zaměřena na západní regiony ČR. Partnerství s příhraniční MŠ se zatím nepodařilo navázat z německé strany nebyl zájem. V současné době jednáme o zahájení partnerské spolupráce se švýcarskou mateřskou školou z regionu partnerské střední školy SOŠPg v Liberci. Je však problémem neznalost německého jazyka, který je potenciálními partnery upřednostňován Seznamování dětí s cizím jazykem V MŠ probíhala výuka angličtiny s rodilým mluvčím pro zájemce metodou doporučovanou MŠMT - Wattsenglish. Kroužek vedl rodilý mluvčí WATTSENGLISH efektivita tohoto kurzu byla velice vysoká, bohužel je finančně dost náročný. Podařilo se však uskutečnit několik setkání s rodilým mluvčím formou Her s angličtinou zdarma pro všechny děti, které měly zájem. - účast byla vždy okolo 20 dětí. Nabídka výuky základů cizího jazyka AJ 4. Organizace poradenských služeb (působnost níže uvedených zaměstnanců) na škole včetně počtu zaměstnanců (logopedická poradna). Školní psycholog Speciální pedagog Logoped NE / pouze formou objednaného vyšetření v PPP na naši žádost NE / učitelka, která vedla speciální péči teprve studuje speciální pedagogiku ANO / dohoda o PP /

7 5. Prezentace a aktivity školy výtvarná soutěž O zlatý štětec Vánoce očima dětí a Velikonoce očima dětí - účast na tradiční akci MML Zpíváme babičkám vystoupení pro Klub seniorů k vánocům a Dni matek 5.4. Kytička písniček - vystoupení na přehlídce mateřských škol 5.5. Zelená Stromovka - zapojení do ekologického sběru - výtěžek cca ,- Kč články do Zpravodaje o akcích školy 5.7. Vánoční besídky Den otevřených dveří Návštěva v ZŠ Švermova Návštěvy galerie s doprovodnými programy LIBEREC MOJE MĚSTO - návštěvy Naivního divadla, divadla F. X. Šaldy, muzea, ZOO, botanické zahrady, Lidových sadů, dětského koutku, Horního Hanychova Mikulášská besídka Karneval Rodinná hra : Zachraňte dráčka Fráčka 6. Ekonomická část Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel NADACE EURONISA ,- LOGOPEDICKÁ PÉČE FINANČNÍ DARY ,-Kč Neúčelově - využito RŮZNÉ výchovně vzdělávací akce, herní prvky na hřiště, hračky Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice pomůcky DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek

8 7. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok Krajská hygienická stanice Liberec : Sdělení k protokolu s identifikací minerálních vláken - MUDr. Pilnáčková / identifikace prováděna na základě rozboru minerálních vláken s podezření na azbest - zjištěna přítomnost sádrovce - v současné době se provádějí doporučená opatření v rámci finančních možností / Bc. Němcová Monika : Kontrola školní jídelny - bez závad, které můžeme ovlivnit NEDOSTATEK : odvětrávání kuchyněk v provozní budově bude po dohodě s MML p. Vavřenou řešeno Směrnicí o odvětrávání bude zpracována do Bc. Němcová Monika : Kontrola provozu MŠ - bez závad, které můžeme ovlivnit a) NEDOSTATEK : odvětrávání toalet a šaten v provozní budově nelze stavebně vyřešit, proto bude po dohodě s MML p Vavřenou řešeno Směrnicí o odvětrávání bude zpracována do b) NEDOSTATEK : - větší počet dětí na množství toalet a umyvadel než povoluje vyhláška jde o přechodný stav, vynucený současnou silnou populační skupinou - po poklesu zájmu bude stav přijímaných dětí upraven na požadovaných 25 dětí na třídu. / t.č. chybí 2 umyvadla a 2 toalety nelze již stavebně dořešit / KULK kontrola čerpání NIV Kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle 161 odst.6 písm.b) zákona č. 56+1/2004 Sb. o předškolním. Základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - bez nedostatků Oblastní inspektorát práce Jiřina Burešová : Kontrola evidence pracovní doby - bez nedostatků

9 8. Mimořádné okolnosti - závěrečné hodnocení školního roku 8.1. CO SE PODAŘILO? Začátkem školního roku jsme se musely potýkat s velkými problémy při dokončování opravy parovodu byla opět částečně rozkopaná zahrada, 2 měsíce netekla teplá voda, opakovaně docházelo k místním opravám topení. Normální provoz byl až od listopadu. Na jaře jsme zjistili, že po rekonstrukci dochází při deštích ke stahování vody před provozní budovu hrozilo vyplavení přízemí provozní budovy. Po společném jednání s Teplárnou a SČVK bylo provedeno opět částečné rozkopání zahrady, zprovozněn odtokový kanál, který byl napojen na místní kanalizační systém. K je zahrada upravena, všechny slíbené práce byly dokončeny. Na jaře bude potřeba oset trávník za hospodářskou budovou vyrostl velmi nevzhledný Ve školním roce velmi dobře a kvalitně probíhala logopedické péče děti i rodiče byli zodpovědní, výsledky byly velmi dobré Pravidelně probíhala individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti se velmi zlepšily Všechny kroužky pracovaly podle plánu, závěrečná vystoupení vyvolala velmi dobré reference rodičů i veřejnosti Rodiče i děti se velmi aktivně zapojili do sběru papíru podařilo se nám získat ,- Kč, za které byla zakoupena nová průlezka Opičí DOMEČEK Nový způsob výuky angličtiny s rodilým mluvčím podle metodiky Wattsenglish se osvědčil a začal si získávat nové zájemce Velmi dobrá byla spolupráci s rodiči při zajišťování drobných oprav, stěhování apod Podařilo se dohodnout nadstandardní a velmi výhodné podmínky na využívání dětského hřiště SMEŤÁK děti jej navštěvovaly velmi často CO NÁS VELMI MRZELO? NEPODAŘILO SE ZÍSKAT FINANCE NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ opět nám nebyly přiděleny finance na investici vybudování dětského hřiště. Zkusili jsme se tedy zúčastnit internetové soutěže s Rabáskem o dětské hřiště za ,-Kč. Hlasování však probíhalo elektronicky a bylo ovlivnitelné a výsledek neobjektivní a zkreslený. Bohužel jsme tedy peníze nezískaly, ale umístili jsme se asi na 8. místě z přihlášených 60 MŠ a ZŠ Snížení provozního rozpočtu na rok 2013 o ,- Kč. Nepodaří se proto uskutečnit plánovou opravu šatny učitelek ve třídě Zajíčků Po pouhém roce působení přestoupila do Speciální základní školy paní učitelka Mgr. Jitka Virtová Na jaře došlo ke vloupání do prádelny v hospodářské budově, obešlo se bez větších škod.vandalstvím vznikla škoda na majetku formou poškození venkovního domečku skladu a bohužel se na ni nevztahovalo pojištění. Zpracovala dne PaedDr. Jana Kubíčková ředitelka školy

10

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace Zpracovala dne 20. 9. 2014 Langerová Alice 1 1. Základní údaje (název školy, právní forma, IČO, adresa, zřizovatel, ředitel a zástupce, zařazení do sítě, kapacita školy, tel. fax, E-mail, www stránky).

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Na Pískovně 76/3, Liberec 4 46 4 tel. 485 3 e-mail: ms4.lbc@volny.cz Výroční zpráva za školní rok /3 zpracovala: Ladislava Sehnoutková ředitelka MŠ Beruška v Liberci, dne 3.8.3 Na Pískovně 76/3, Liberec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace Zprávu pro potřeby zřizovatele předkládá ředitelka školy: Bc. Hana Piňková

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní š kola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace IČ 72741953 E-mail: zvs1@volny.cz; skola@gollovka.cz Telefon: 488 577 790/+420 731 528 620 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1340/13-B. Blažkova 9, 638 00 Brno skola@zsblazkova.cz Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1340/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49466631 Základní

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více