Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Robert Fulghum : Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a hraj si a pracuj. Zpracovala : Lenka Janečková, ředitelka školy V Liberci dne

2 . Základní údaje Mateřská škola Klubíčko, Liberec, Jugoslávská 28/, příspěvková organizace Právní forma : příspěvková organizace IČO : Adresa : Jugoslávská 28/, Liberec 3, Zřizovatel : Statutární město Liberec sídlo : nám. Dr. E. Beneše Liberec Ředitel školy : Lenka Janečková Zařazení do sítě : č.ošm-053/02 RZS ze dne , účinnost změny od Kapacita školy : 90 Tel.: , Www. stránky : materskeskolky.cz 2. Základní statistické údaje Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k příslušného roku Pracoviště Počet tříd Z toho spec. tř. Počet dětí Z toho ve spec. tř. Individuálně integrovaných Průměr. roční docházka v % MŠ Klubíčko ,3% Celkem Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 30-ti 3až 40 let 4 až 50 let Kvalifikační let předpoklady 5 až důchodový věk důchodový věk Celkem celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje Nesplňuje Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Název vzdělávacího programu Počet účastníků Rozvoj tanečních a pohybových aktivit u dětí předškolního věku Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování Nepodceňujme dětské kreslení aneb Dětský obraz jako zrcadlo dětského prožívání Metodické setkání logopedů a logopedických 2 asistentů základních a mateřských škol Libereckého kraje Diskusní klub ředitelů MŠ

3 Metodické setkání ředitelek mateřských škol v Liberci Novely právních předpisů k Liberecká mrkvička Hry s padáky, stuhami a šátky v MŠ a ŠD Malý čtenář - rozvoj čtenářské gramotnosti v MŠ 3. Charakteristika školy- organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program mateřské školy : Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název programu : Kurikulum Klubíčko Nadstandardní nabídka aktivit mateřské školy : DOBRÝ START - zajišťují speciální pedagogové - účastní se ho děti ze speciální třídy a děti s individuální integrací, v průběhu roku je ukázková lekce pro rodiče LOGOPEDICKÁ PÉČE - děti III. a IV. třídy docházejí s rodiči do logopedické poradny dle objednání speciálního pedagoga, plní zadané úkoly LOGOPEDICKÁ PREVENCE -děti II. třídy se špatnou výslovností pracují kolektivně se speciálním pedagogem, rodiče jsou informováni ANGLIČTINA - zajišťuje Bc. Bronislav Havlíček, vhodná pro nejstarší děti se správnou výslovností, hradí si rodiče přihlášených dětí, v průběhu roku jsou 2 ukázkové lekce pro rodiče - kladné hodnocení rodiči PĚVECKÝ SBOR - vede ředitelka školy, doprovod na klavír zajišťuje p. učitelka, podchycování nadaných dětí, účastní se vystoupení na Kytičce písniček VÝTVARÉ KOUZLENÍ - vede p.učitelka, využívání různých technik, podchycování nadaných dětí, účastní se výtvarné výstavy na SML, pracemi je vyzdobena mateřská škola PLAVÁNÍ - zajišťují p.učitelky III. třídy, týká se dětí nejstarší věkové skupiny, plavání probíhá za pomoci instruktorek v plaveckém bazénu na Tržním náměstí, hradí si rodiče přihlášených dětí, v průběhu roku se koná ukázková hodina - kladné hodnocení rodiči JÓGA - do MŠ dochází cvičitelka, je možná pro všechny děti, hradí si rodiče, v průběhu roku jsou 2 ukázkové lekce pro rodiče - kladné hodnocení rodiči SAUNOVÁNÍ - v rámci MŠ, pouze v zimních měsících, s lékařským potvrzením je možné pro všechny děti MŠ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - zajišťuje Sarema Liberec, hradí si rodiče přihlášených dětí, v průběhu roku jsou 2 ukázkové lekce pro rodiče TANEČNÍ A POHYBOVÝ KROUŽEK - zajišťuje Rytmik, hradí si rodiče přihlášených dětí, v průběhu roku jsou 2 ukázkové lekce pro rodiče - kladné hodnocení rodiči Rodiče mají možnost vybrat jakoukoli činnost pro své dítě a přihlásit ho. Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Do speciální třídy se skupinovou integrací docházelo 4 dětí ( navrženo PPP a SPC Liberec ), 3 děti byly individuálně integrované ( navrženo SPC Liberec ).

4 Děti pracovaly pod vedením dvou speciálních pedagogů dle zpracovaného individuálního programu. Individuální programy byly konzultovány s SPC Liberec, ředitelkou školy a s rodiči. Speciálně pedagogická diagnostika se opírala o zjištěná dílčí oslabení výkonů dětí. Pro potřebu speciálně pedagogické diagnostiky speciální pedagogové využívaly testy fonematického sluchu a orientační zkoušku sluchu. Jako podpůrná metoda byla použita metoda Dobrého startu. Do tohoto výukového systému se zapojily i individuálně integrované děti. V lednu byla provedena ukázka této metody pro rodiče. Statistika: Druhy postižení ve speciální třídě : s více vadami - 4 děti vady řeči - 7 dětí vývojové poruchy - dítě tělesné postižení - dítě autismus - dítě Druhy postižení individuálně integrovaných dětí : vady řeči - 2 děti s více vadami - dítě Uzavření školního roku 202/203 : dětí odchází do základních škol 3 děti zůstávají ve speciální třídě na školní rok 203/204, z toho 2 děti mají odklad povinné školní docházky Spolupráce práce se studenty SŠ případně VŠ Ve dnech proběhla ve III. třídě mateřské školy praxe studentky Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Ve dnech proběhla ve speciální třídě praxe 2 studentek Pedagogického lycea Liberec. Studentky pedagogického lycea připravily v červnu pro děti sportovní den - plnění sportovních úkolů a u příležitosti rozloučení se školáky zahrály dětem pohádku O veliké borůvce. Spolupráce s institucemi SPC Liberec - 2x do roka navštěvují MŠ - speciální třída, individuální integrace, vřazování dětí PPP Liberec - x do roka navštěvují MŠ - šetření školní zralosti dětí, v průběhu roku šetření dětí pro vřazování do speciální třídy Střední odborná škola a gymnázium Liberec - pomoc při údržbě zahradního zařízení - menší opravy, nátěry Fond Sidus - účast na veřejné sbírce Nabídka výuky základů cizího jazyka Aj 4. Organizace poradenských služeb (působnost níže uvedených zaměstnanců) na škole včetně počtu zaměstnanců (logopedická poradna). Odpovídejte formou ( ano/ne/počet) jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem Školní psycholog Speciální pedagog Logoped

5 ne ano/2 ano/ Logopedická poradna poskytovala preventivní péči i odstraňování nesprávné výslovnosti. Logopedická poradna pro rodiče s dětmi probíhala v mateřské škole jednou za 4 dní od 3.30 do 7.00 hodin nebo od 0.30 do 2.00 hodin v pondělí. Poradna byla určena pro předškolní děti a jejich rodiče. Do poradny docházely i děti individuálně integrované nebo děti doporučené speciálním pedagogem, který vede na škole logopedickou prevenci u mladších dětí. Přítomen je rodič s dítětem, kterému je doporučen reedukační program, dostane materiály pro práci s dítětem doma a následně je objednán k další návštěvě na určitou dobu. V případě, že je dítě dopředu omluveno, lze péči předešlého dítěte prodloužit dle potřeby nebo pracovat s dítětem ze skupinové či individuální integrace. Speciální pedagog z poradny spolupracuje s odborníky ORL, s klinickými logopedy a s SPC Liberec pro vadu sluchu. Statistika: Poradnou prošlo 2 dětí. Upravit výslovnost se podařilo u dětí, 2 děti byly doporučené ke klinickému logopedovi. Ostatní dětí budou pokračovat i příští rok v poradně, školáci ve školách. Spolupráce s učitelkami ze 3. a 2. třídy probíhala průběžně dle potřeby ústně i písemně ( předávání materiálů ). Vyvozené hlásky bylo možno fixovat ve volné řeči v průběhu pobytu dětí ve školce. Logopedická prevence probíhá na mateřské škole jednou týdně a je určena dětem mladší věkové skupiny. Prevenci vede speciální pedagog školy. Cílem je předcházet chybné výslovnosti dětí. Hlavní náplní je rozvoj dětí v celé šíři, oromotorika a dechové hry, které jsou nezbytné pro pozdější vyvození hlásek. Cvičení probíhala skupinově, dle potřeby i individuálně. Frekvence cvičení jednotlivých dětí je závislá na jejich docházce do mateřské školy. Individuálně probíhala konzultace s rodiči. Statistika : Kroužek navštěvovalo 6 dětí. 4 děti přešly na doporučení ke klinickému logopedovi, 3 děti jsou již pořádku, s ostatními dětmi se bude pokračovat ve školním roce 203/ Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (bez výsledkových listin a fotodokumentace). Aktivity školy Zorganizování prodejní výstavy knih pro rodiče v mateřské škole ( 2x do roka ) Vánoční besídka pro rodiče Schůzka s rodiči Schůzka rodičů budoucích prvňáčků spolu se zástupci okolních ZŠ Rodičovská schůzka nově přijatých dětí Návštěva divadelních představení Návštěva ZOO Návštěva knihovny Školní výlet, rozloučení se školáky, oslava masopustu Zahradní slavnost Návštěva první třídy ZŠ Oslavy dne dětí - karneval, sportovní den, pohádkový den, skákací hrad Účast na EKO akcích

6 Ukázkové lekce pro rodiče - Dobrý start, jóga, plavání angličtina, zdravotní cvičení, taneční a pohybový kroužek Barevné dny ( každý měsíc ve spolupráci s rodiči ) Tvoření s rodiči ( 4x do roka s rodiči ) Literární kroužek s rodiči - V. Čtvrtek Prezentace školy na veřejnosti Účast na výstavě SML Vánoce očima dětí Účast na Kytičce písniček - vystoupení pěveckého sboru školy Vydávání Klubíčkového zpravodaje pro rodiče 6. Ekonomická část - mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření). Zapojení do projektů Jako partneři Centra moderního vzdělávání Liberec jsme zapojeni do projektu Moderní metody pro přípravu předškoláků v MŠ, který byl podán na KÚLK a je zaměřen na oblast podpory.3 výzvy globálních grantů Libereckého kraje. Doba trvání projektu je 2 roky, k případnému schválení projektu dojde v průběhu letních prázdnin Cíl projektu : vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti ICT zapůjčení interaktivní tabule do mateřské školy možnost zakoupení interaktivní tabule Podala jsem žádost o grant u Johnson Controls International, spol.s.r.o Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel GRANT - JOHNSON CONTROLS 9.568,- vybavení zahrady pro děti INTERNATIONAL, spol.s r.o. DAR - soukr. osoba 7.000,- pro účel školy DAR - soukr. osoba 838,- pro účel školy Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky Hosp. Ostatní Celkem žáků činnost Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice pomůcky DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek

7 7. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled kladných a záporných zjištění). Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj Předmět kontroly : vedení evidence pracovní doby Závěr : kontrolou dokladů osobní agendy zaměstnanců nebylo na straně zaměstnavatele zjištěno porušení dodržování pracovně právních předpisů v rozsahu uvedeném v předmětu kontroly 8. Ostatní přílohy dle zvážení a rozhodnutí ředitele školy včetně případné fotodokumentace. Roční prověrka BOZP podle 08 Zákoníku práce v Mateřské škole Klubíčko, Liberec, Jugoslávská 28/, příspěvková organizace Protokol o kontrole provedené podle zákona č.25/2005 Sb., o inspekci práce - Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace Zpracovala dne 20. 9. 2014 Langerová Alice 1 1. Základní údaje (název školy, právní forma, IČO, adresa, zřizovatel, ředitel a zástupce, zařazení do sítě, kapacita školy, tel. fax, E-mail, www stránky).

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Na Pískovně 76/3, Liberec 4 46 4 tel. 485 3 e-mail: ms4.lbc@volny.cz Výroční zpráva za školní rok /3 zpracovala: Ladislava Sehnoutková ředitelka MŠ Beruška v Liberci, dne 3.8.3 Na Pískovně 76/3, Liberec

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Adresa školy Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice Vypracovala

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola a Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici, Praha 4, Vídeňská 800 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 1 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY NAD PARKEM PRAHA - ZBRASLAV 2012-2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM III. ZAMĚSTNANCI A DVPP IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKAD

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-241/12-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-241/12-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Č. J. 171/2012 V Liberci dne 20. 9. 2012 Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová Výroční zpráva o

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více