Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014"

Transkript

1 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2014 Významné události ve sledovaném období: Prosinec: - Během prosince se společnost ČEPS vyrovnávala s kritickými neplánovanými přetoky způsobenými rekordní výrobou z větrných zdrojů na severu Německa a obchodními aktivitami v rámci jednotné nabídkové zóny Německo Rakousko. - Jediný akcionář společnosti ČEPS, a.s., dne odsouhlasil sloučení aukční kanceláře CAO, ve které ČEPS, a.s., vlastní 1/9 podíl, s aukční kanceláří CASC.EU. - V prosinci společnost ČEPS úspěšně absolvovala certifikační audit podle mezinárodně uznávané normy ISO/IEC 27001:2013 a získala certifikaci systému řízení bezpečnosti informací (ISMS Information Security Management System). - Dne v Míčovně Pražského hradu předali členové představenstva společnosti ČEPS zástupcům bezpečnostních složek, státní správy a dalších subjektů ocenění Za zásluhy o bezpečnost. - Dne byl na jednání Electricity Cross-border Committee odsouhlasen síťový kodex CACM. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na základě společně vytvořené pozice s ČEPS, a.s., a ostatními subjekty české elektroenergetiky vyslovilo na tomto jednání nesouhlas s obsahem síťového kodexu CACM a hlasovalo proti jeho přijetí. Listopad: Říjen: - V rámci iniciativy TSC byla v listopadu 2014 založena organizace TSCNET Services GmbH, která bude nově poskytovat servisní služby v oblasti denních a vnitrodenních predikcí bezpečného provozu, efektivnější koordinaci provozního plánování, řešení přetížení a výpočtu přeshraničních kapacit. - Dne byla podepsána smlouva o přijetí úvěru ve výši 5 mld. Kč od Evropské investiční banky na profinancování investičního programu. - Dne proběhlo úspěšné spojení českého, slovenského, maďarského a rumunského denního trhu s elektřinou. Završil se tak projekt CZ-SK-HU-RO Market Coupling - 4M MC. - Dozorčí rada společnosti ČEPS na svém řádném zasedání dne odvolala k témuž dni členku představenstva ČEPS, a.s., paní Ing. Evu Havlíčkovou, Ph.D. a zvolila ke dni členem představenstva ČEPS, a.s., pana Mgr. Vítězslava Kulicha. - Dozorčí rada ČEPS, a.s., dne opětovně zvolila pro další funkční období místopředsedou dozorčí rady ČEPS, a.s., pana Ing. Karla Pícla. - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., Bc. Jan Drahota. - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne s účinností od zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., JUDr. Václav Novák. - V průběhu října společnost ČEPS podstoupila Compliance Audit vedený SG CME ENTSO-E. Ze závěrů auditu vyplývá, že společnost ČEPS bezvýhradně dodržuje bezpečnostní standardy definované v RGCE Operation Handbook, Policy 3: Operational Security. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: , fax.: , IČ: , DIČ: CZ , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597

2 Září: - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne s účinnosti od zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., Ing. Karel Pícl, nominovaný ke zvolení zaměstnanci ČEPS, a.s se uskutečnilo bilaterální setkání představenstev společností ČEPS a SEPS, na kterém byla projednána vzájemná spolupráce a koordinace aktivit. - Dne došlo k výpadku RZ Chodov působením rozdílové ochrany přípojnic. Příčinou byla vnitřní závada v poli vedení V414. Došlo k omezení spotřeby 165 MW. Ve spolupráci se společností PREdistribuce, a.s., byla kompletně obnovena dodávka během 23 minut. - Dne uplynulo funkční období Ing. Ladislava Libého, člena dozorčí rady ČEPS, a.s. - V září byla zahájena stavba vedení V458 Krasíkov Horní Životice. - Dne se uskutečnilo výroční bilaterální setkání představenstev společností ČEPS a 50Hertz. Tématem jednání byla bilaterální spolupráce v investičním programu obou společností včetně pokroku v projektech výstavby transformátorů s řízeným posuvem fáze, provozní spolupráce a koordinace pohledů na vývoj v regionu a v regionálních organizacích. - Dne proběhlo na česko-německé hranici v prostoru Hory sv. Šebestiána mezinárodní bezpečnostní cviční DRILL 2014 za účasti 200 příslušníků záchranných sborů ČR a Německa, zaměstnanců společností ČEPS a 50Hertz a servisních firem. Tématem byla stavba náhradního přeshraničního vedení za obtížných klimatických a bezpečnostních podmínek. Srpen: - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne odvolán člen dozorčí rady ČEPS, a.s., Mgr. Karel Machotka, s účinností od byl zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., Ing. Vladimír Sklenář a s účinností od byl zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., MUDr. František Kostka. - Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne s účinností od zvolen členem dozorčí rady ČEPS, a.s., Ing. Jiří Maceška. - V srpnu 2014 byla ukončena kompletní výměna dispečerského řídicího systému TRIS, současně byl zprovozněn nový dispečerský telefonní systém. Následně v září proběhla rekonstrukce hlavního dispečerského pracoviště na Bohdalci. Červenec: - Dne byla potvrzena úroveň ratingu společnosti ČEPS u agentury Moody s. Společnost ČEPS obhájila své vysoké ratingové hodnocení na úrovni A2 se stabilním výhledem. Červen: - Dne proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci kterého byla mimo jiné schválena řádná a konsolidovaná účetní závěrka ČEPS, a.s., za rok 2013 odsouhlasená auditorem bez výhrad, bylo rozhodnuto o rozdělení zisku ČEPS, a.s., za rok 2013 a odsouhlaseno zveřejnění Výroční zprávy ČEPS, a.s., za rok Dále byl odsouhlasen investiční záměr akce V458-výstavba nového vedení-dodatek č. 1, akce V487/488-vedení 400 kv Vernéřov-Vítkov a akce V490/491-vedení 400 kv Přeštice-Vítkov. Květen: 2

3 - V květnu byla zahájena stavba zdvojení vedení V410 Výškov Čechy Střed. - Společnost ČEPS v květnu uzavřela na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., Smlouvu o poskytování auditorských služeb se společností Deloitte Audit s.r.o. Předmětem smlouvy je povinný audit účetní závěrky společnosti ČEPS k , a Duben: - Dne byla s italskou společností TAMINI podepsána smlouva o dodávce transformátorů s řízeným posunem fáze (PST) pro rozvodnu Hradec. - V dubnu 2014 proběhl první společný výcvik dispečerů ČEPS s dispečery ČEZ, ČEZ Distribuce, EON Distribuce, PRE Distribuce. Výcvik, který proběhl na trenažeru DUtrain v Německu, byl zaměřen na obnovu po rozsáhlé poruše typu blackout. Ve společném výcviku se bude pokračovat i v následujících letech. - Dne dozorčí rada ČEPS, a.s., zvolila svým předsedou Ing. Pavla Šolce. - Ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav (ČEZ Distribuce, E. ON Distribuce a LDS Sever) byla dne od 10:00 provedena 30 minutová zkouška realizace Snížení výkonu obnovitelných zdrojů (SVOZ) podle 26 odst. 5 a 6 energetického zákona. Tato zkouška prakticky prokázala schopnost v případě potřeby účinně snížit přebytečnou výrobu fotovoltaických elektráren. - Dne došlo k výpadku celé RZ Chodov. Příčinou byla vnitřní závada na odpojovači Q1 transformátoru T402. Došlo k omezení spotřeby v maximální výši 192 MW. Ve spolupráci s PREdistribuce, a.s., byla kompletně obnovena dodávka během 24 minut. Březen: Únor: - Dne uplynulo funkční období pana Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS, a.s. Práva a povinnosti související s výkonem funkce předsedy dozorčí rady ČEPS, a.s., vykonával od do místopředseda dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Karel Pícl. - Dne proběhlo za účasti společnosti ČEPS cvičení Blackout 2014, které simulovalo rozsáhlý výpadek elektrické energie na území hlavního města Prahy a části Středočeského kraje. - Ke dni odstoupil z funkce člena dozorčí rady ČEPS, a.s., pan JUDr. Vladimír Johanes. - Dne se stal novým členem dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Karel Koubek. - Dne uplynulo funkční období Ing. Milana Peiserta, zvoleného členem dozorčí rady zaměstnanci ČEPS, a.s. 3

4 1. Struktura výnosů a nákladů za rok 2014 Ukazatel m.j. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Výnosy celkem tis. Kč z toho: Tržby za aukce vč. shippingu tis. Kč Tržby za systémové služby vč.vyrovnání tis. Kč Ostatní tržby z prodeje služeb PPS tis. Kč Ostatní provozní výnosy tis. Kč Finanční výnosy tis. Kč Náklady celkem bez daně z příjmů tis. Kč z toho : Proměnné náklady tis. Kč Stálé provozní náklady tis. Kč Finanční náklady tis. Kč Výsledek hospodaření před zdaněním tis. Kč Po většinu roku 2014 byl provoz přenosové soustavy z hlediska kritických situací poměrně klidný. Významné období s vysokými tranzitními toky v době nadvýroby ve VtE Německa nastalo až koncem roku. Jen díky masivní aplikaci mezinárodních redispečinků se provoz podařilo udržet v bezpečných mezích. Na přeshraničním profilu s Rakouskem, který zůstal v minulém roce jako nejvíce zatěžovaný, se pozitivně projevil přechod na dynamické zatěžování. V průběhu roku byla často využívána rekonfigurace zapojení rozvodny Hradec. Celkem byla v různých situacích a v různé formě využita řada mezinárodních redispečinků (bilaterálních i multilaterálních) ve dvaceti dnech (z toho pět v prosinci). Nebezpečné stavy v roce 2014 byly často předem eliminovány díky včasným predikcím v rámci regionální iniciativy TSC (TSO security cooperation), do které jsou zapojeni emergency dispečeři ČEPS. Varovný signál byl za ČEPS rozsvěcen v průběhu roku v devíti dnech. Ve druhé polovině září bylo z důvodů rekonstrukce dočasně přesunuto hlavní dispečerské pracoviště do Ostravy se všemi svými funkcemi. I přes složitější podmínky se podařilo udržet bezpečný provoz PS. Začátkem září se z důvodu souběhu plánovaných odstávek vedení a mimořádně nízké výroby v severozápadních Čechách musela dispečersky dorovnávat výroba v oblasti severních a východních Čech formou redispečinků tak, aby i po případném výpadku vedení PS nebylo omezeno zásobování elektrickou energií. Z pohledu tranzitních toků nastala v červenci významná situace s vysokými přetoky v souvislosti s výpadkem druhého bloku elektrárny Temelín, kdy se přenosová soustava v době vysokých plánovaných odstávek elektrárenských bloků propadla z jinak významných exportů do importu až MW. Tímto výpadkem a následným importem se změnila celková situace v přenosech výkonů a pro neplnění kritéria N-1 museli být požádáni partneři (50HzT a APG) o multilaterální redispečink placený společností ČEPS. Začátkem dubna došlo k výpadkům na rozvodnách Chodov a Čechy Střed. Ve stejném období situaci v PS komplikovaly i zvýšené tranzitní toky z Německa v době vysoké výroby ve větrných elektrárnách. Na profilu s Rakouskem byla zvýšená kapacita daná nově zavedeným dynamickým zatěžováním (tj. podle aktuální venkovní teploty) plně využívána. Pro korekci vyšších predikovaných toků byl aplikován čtyřikrát přeshraniční redispečink mezi zdroji v Rakousku a u nás. Ostatní situace byly předem eliminovány v rámci predikcí regionální iniciativy TSC (TSO security cooperation). 2. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 2.1. Celkové výnosy 4

5 Celkové výnosy ČEPS, a. s. (dále jen ČEPS), dosáhly za rok 2014 hodnoty ,6 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím roku 2013 o 436,7 mil. Kč více. Na celkovém objemu výnosů se z 84,5 % podílejí tržby z prodeje služeb PPS. I přes meziroční pokles zůstávají rozhodující složkou výnosů tržby za systémové služby, jejichž podíl činí 35,8 %, ostatní tržby z prodeje služeb provozovatele přenosové soustavy (PPS) - včetně aukcí představují 48,6 %, ostatní provozní výnosy 1,1 % a 14,5 % činí finanční výnosy. V roce 2014 bylo přeneseno celkem (objem energie na výstupu z PS bez systémového tranzitu) GWh. Objem přenesené energie je ovlivňován změnami ekonomických a hospodářských podmínek ČR, resp. spotřebou elektrické energie, objemem tranzitu i dalšími faktory, jako jsou např. klimatické podmínky, mimořádné události v přenosové soustavě aj. Výnosy za systémové služby včetně vyrovnání SyS OTE jsou meziročně nižší o 843,2 mil. Kč. Nižší objem tržeb za systémové služby způsobil jak pokles spotřeby elektrické energie, tak i vývoj ceny za systémové služby. Objem spotřeby elektrické energie byl ovlivněn klimatickými podmínkami, teploty byly v průběhu roku vyšší než průměr. Významný je, obdobně jako v předchozím období, vliv tržeb za MC shipping. Tato položka je ve stejné výši i v nákladech, a proto je dopad na hospodářský výsledek společnosti neutrální. Aukční proces zůstal v roce 2014 bez zásadních procedurálních změn. V průběhu roku 2014 došlo k rozšíření implicitní aukce - Market Coupling CZ-SK-HU o Rumunsko. Ostatní provozní výnosy zahrnují především tržby za služby pro ČEPS Invest, a.s., tržby z prodeje nepotřebného majetku, tržby z pronájmu vedení s optickými vlákny a aktivace dlouhodobého majetku. Finanční výnosy tvoří tržby z prodeje cenných papírů ve výši mil. Kč, výnosové úroky a kurzové zisky Náklady bez daně z příjmů Náklady celkem před zdaněním dosáhly ve sledovaném období výše ,7 mil. Kč, z toho tvoří proměnné náklady 63,9 %, stálé provozní náklady 20,8 % a finanční náklady 15,3 %. V porovnání se shodným obdobím minulého roku vzrostly celkové náklady o mil. Kč. Na tomto rozdílu se podílí zejména nárůst finančních nákladů ve výši 1 644,4 mil. Kč (vliv cenných papírů). O cenných papírech je účtováno na straně nákladů a výnosů až v okamžiku jejich prodeje. Rovněž je významný pokles proměnných nákladů o 312,2 mil. Kč. Jedná se především o úsporu nákladů na nákup podpůrných služeb. Stálé provozní náklady vzrostly ve sledovaném období o 40,8 mil. Kč, zejména vlivem vyšších odpisů a vyšších nákladů na materiál a opravy a udržování. Finanční náklady tvoří náklady na nákup cenných papírů ve výši mil. Kč, nákladové úroky, kurzové ztráty a bankovní poplatky Výsledek hospodaření V roce 2014 byl dosažen hospodářský výsledek před zdaněním 1 334,9 mil. Kč, tj. v porovnání se shodným obdobím minulého roku o 936,3 mil. Kč méně. Na pokles hospodářského výsledku mělo vliv snížení cenových tarifů a pokles objemu spotřeby elektrické energie. 5

6 2.4. Přidaná hodnota Za rok 2014 dosáhla přidaná hodnota 3 784,7 mil. Kč, tj. 634 tis. Kč na zaměstnance a měsíc. V průběhu roku 2014 došlo v porovnání se shodným obdobím roku 2013 k poklesu ukazatelů produktivity práce především vlivem nižšího zisku. ČEPS jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. Pokud se dosažená skutečnost v běžném roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou tyto odchylky (korekční faktory) zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období a tím ovlivňují hospodářské výsledky společnosti s dvouletým posunem. 3. Stavy zaměstnanců K byl fyzický stav zaměstnanců 506 (495 zaměstnanců k ). Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k činil 497,5 zaměstnance. 6

7 4. Zajištění finančních zdrojů Celkový stav závazků k činil 7 047,8 mil. Kč, z toho dlouhodobé závazky 1 812,7 mil. Kč (vč. odloženého daňového závazku ve výši 1 476,4 mil. Kč), krátkodobé závazky mil. Kč a bankovní úvěry a výpomoci 3 237,1 mil. Kč. Koncem roku 2014 proběhlo čerpání první tranše úvěru EIB IIA ve výši 1 mld. Kč. Ze stávajících úvěrů bylo splaceno 877,3 mil. Kč. Ke krytí krátkodobých potřeb finančních prostředků jsou využívány kontokorentní úvěry. Ke konci sledovaného období činil stav krátkodobého finančního majetku 2 047,9 mil. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činily 17,5 mil. Kč, závazky po lhůtě splatnosti nebyly žádné. K Agentura Moody s potvrdila zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Toto vysoké ratingové hodnocení je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky a zaručuje společnosti ČEPS dobré podmínky pro financování potřeb společnosti. 5. Investiční program Na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v roce 2014 vynaloženo celkem 4 697,4 mil. Kč. V roce 2014 pokračuje v ČEPS rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové požadavky tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií, který začal v roce Součástí těchto investic je výstavba nových vedení, posílení kapacity některých stávajících vedení a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání. Souběžně se také buduje ochranný systém fyzického zabezpečení objektů elektrických stanic, včetně nezbytné modernizace dispečerských pracovišť. Velká pozornost je v současné době věnována přípravě realizace výstavby transformátorů s příčnou regulací (PST- Phase shifting transformers) v transformovně Hradec u Kadaně, které mají omezit velké přetoky výkonu přes naše území ve směru z Německa do Rakouska. Jde o první použití této technologie na území ČR. 7

8 8

9 ČEPS, a.s. - Souhrnná zpráva za rok 2014 Výkaz zisku a ztráty (v tis.kč) Rok Rok Rok (modifikovaná podoba) Výkony a prodej zboží z toho:tržby za prodej vlast.výrobků, služeb a zboží Změna stavu vnitropodnik.zásob vlast.výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží z toho:spotřeba materiálu a energie celkem Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy z toho:výnosové úroky Finanční náklady z toho:nákladové úroky Finanční hospodářský výsledek Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti celkem Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Peněžní toky (cash flow) v tis.kč k k k P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běž.provozní činnosti před zdaněním A. Čistý peněžní tok z provozní činnosti B. Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti C. Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období

10 Rozvaha a.s. ČEPS (v tis.kč) k k k Aktiva celkem Pohledávky za upsané jmění Dlouhodobý majetek z toho: Dlouhod.nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek Dlouhod.finanční majetek Oběžná aktiva z toho: Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva PASIVA Vlastní kapitál Vlastní kapitál z toho: Základní kapitál Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hosp.výsledek běžného účetního období Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky vč.odlož.daň.závazku z toho: odlož.daňový závazek Krátkodobé závazky z toho: závazky z obchod.vztahů Bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva k k k Počet zaměstnanců (fyzický) Objem energie (GWh) na vstupu Ztráty (GWh) % ztrát PS energie na vstupu 1,32 1,25 1,33 Objem systémových služeb v GWh (obchodovaný) Závazky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti (tis. Kč) Dlouhodobá zadluženost (%)(k pasivum celkem) 5,27 8,54 8,80 Přidaná hodnota na 1 pracovníka/měsíc (tis. Kč) 837,0 809,0 634,0 10

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Organizační struktura společnosti 2 Významné události v roce 2011 3 Klíčové údaje 4 Úvodní slovo generálního sekretáře 5 Obchodování 6 Informační a obchodní

Více