Manuál k programu ERANN. Ing. Adam Karaba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu ERANN. Ing. Adam Karaba"

Transkript

1 Manuál k programu ERANN Ing. Adam Karaba

2 1 Obsah 1 Obsah Licence Úvod Implementovaný aparát Model neuronu Přechodové funkce Prosté předání hodnoty... 6 Sigmoidální funkce... 6 Hyperbolický tangens... 6 Radiální báze... 6 Signum Model sítě Proces učení Účelové funkce Optimalizované parametry Náhodné prohledávání Metoda největšího spádu Simulované žíhání Ovládání programu Základní parametry sítě Návrh struktury Zadávání dat a učení sítě Výpočty pomocí sítě Citlivostní analýza Parametrické studie Příklady práce s programem Viskozita plynů Rovnovážný extraktor Predikce časových řad Klasifikační problém Literatura... 20

3 2 Licence Program ERANN v1.0, jehož autorem je Adam Karaba podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika. Tento manuál je autorem, Adamem Karabou, uveden pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika. Podrobnosti o licenci kompatibilní s právním řádem ČR lze nalézt na a plný text licenčního ujednání na stránce

4 3 Úvod Umělé neuronové sítě jsou mocným nástrojem k řešení mnoha problémů ať už se jedná o klasifikační problémy, regrese nebo matematické modelování. Program ERANN (Easy Regression by Artificial Neural Network) je určen k použití neuronových sítí k regresi i když jej lze použít i k řešení některých klasifikačních problémů. Umožňuje návrh struktury dopředné neuronové sítě libovolného typu, např. i zcela neznámých typů sítě jen pro testovací účely. Uživatel může nechat síť vygenerovat podle základních kriterií nebo síť může ručně postavit sám pomocí implementovaného grafického rozhraní. Vytvořenou síť je možno učit na předložené skupině dat a dále síť používat k výpočtům příp. parametrickým studiím, citlivostním analýzám apod. Profesionální využívání umělých neuronových sítí je samozřejmě možné s použitím výpočetních systémů typu MATLAB, STATISTICA, apod. Takový software je ale relativně drahý. Účelem programu ERANN je také zpřístupnění umělých neuronových sítí širší veřejnosti. Je proto koncipován převážně v duchu jednoduchosti pro většinu rutinních aplikací nikoliv pro speciální aplikace. Krom obecného použití programu k jeho účelu jej lze použít také k demonstračním a ilustrativním účelům, např. ke studijním nebo výukovým účelům (dodržujte však požadavek licence na nekomerční využívání). Tento materiál neposkytuje základní pojmový a poznatkový aparát v oblasti umělých neuronových sítí. Mohu však čtenáře odkázat na příslušnou literaturu.

5 4 Implementovaný aparát 4.1 Model neuronu Model neuronu, který byl implementován je std. modelem ilustrovaným na obrázku. Vstupy neuronu jsou váženě sečteny. K výsledku součtu je přičtena hodnota prahu neuronu a výsledek je přepočten aktivační funkcí neuronu. Hodnota aktivační funkce je považována za postsynaptický potenciál, tedy buď přenesena na vstupy neuronů v následujících vrstvách nebo je konečným výstupem neuronové sítě. f i w x i i + T Obrázek 1: Model neuronu Hodnoty prahu i jednotlivých vah bývají na počátku inicializovány nějakými počátečními odhady (např. náhodnými čísly) a jsou v průběhu procesu učení optimalizovány pro každý neuron zvlášť.

6 4.2 Přechodové funkce Software podporuje použití nejčastěji využívaných přechodových funkcí. 1 sigmoid hyp. tan. radial base Obrázek 2: Grafy obvyklých přechodových funkcí Prosté předání hodnoty Tato přechodová funkce se může uplatnit především u vstupů do neuronové sítě. Takové neurony tedy realizují přímou distribuci vstupní hodnoty na požadované neurony v první skryté vrstvě. Sigmoidální funkce 1 f ( x) = 1 x + e Hyperbolický tangens f ( x) = tanh( x) Radiální báze f ( x) = e 2 x Signum f ( x) = sign( x)

7 4.3 Model sítě Software je omezen jen na dopředené neuronové sítě. Umožňuje sice libovolnou stavbu struktury sítě, ale žádná vazba nesmí směřovat zpět. S tímto jediným omezením lze zkonstruovat libovolné sítě. Neurony je třeba vždy seskupit do vrstev, což je jen formální omezení.

8 4.4 Proces učení Účelové funkce Jak je při regresi obvyklé, byla zvolena klasická účelová funkce součet čtverců reziduálních odchylek v jejím minimu se nachází optimální nastavení sítě Optimalizované parametry Software byl implementován tak, aby umožňoval optimalizaci parametrů buď všech neuronů nebo jen zvolených. Za parametry lze zvolit váhy vstupů neuronu a jeho práh Náhodné prohledávání Metoda náhodného prohledávání je implementována jako náhodné prohledávání prostoru parametrů sítě. Hodnoty parametrů jsou náhodně vybírány a metodou pokusu a omylu je hledáno nejlepší řešení. Pokud daná množina parametrů dosáhne lepšího výsledku, je automaticky přijata a další prohledávání vychází z ní. Jednotlivé složky vektoru parametrů jsou navrhovány relativně v zadaném rozsahu. Lze stanovit minimální práh. Pokud parametr nabývá nulové (příp. velmi nízké hodnoty), je jako výchozí hodnota pro relativní posunutí hodnoty uvažován zadaný minimální práh. To umožňuje, aby parametry snadno přecházeli přes hranici (nulu) mezi kladnými a zápornými hodnotami. Metoda umožňuje zadat podíl parametrů, které jsou měněny v jednom kroku, resp. pravděpodobnost se kterou bude každý z nich měněn. Tato metoda je velmi robustní a velmi spolehlivá, její hlavní nevýhodou je veliká výpočetní náročnost. Optimalizační proces proto může trvat poměrně dlouho Metoda největšího spádu Software podporuje použití jednoduché gradientní metody. Parciální derivace účelové funkce podle jednotlivých parametrů sítě jsou vypočteny robustnější i když méně přesnou numerickou metodou kdy jsou jednotlivé derivace vypočteny z dvoubodové diferenční formule s postupným krácením vzdálenosti mezi body a s použitím Richardsonovy extrapolace ke kontrole chyby (absolutní i relativní) a dalšími úpravami. Počáteční vzdálenost mezi body je volena relativně s použitím pevně minimálního prahu. Pokud je výchozí vektor 0 parametrů p r r 0, a gradient účelové funkce v tomto bodě f ( p ), pak jsou generovány odhady nových parametrů podle formule r p i = r p 0 + f λ i r 0 ( p ) f r 0 ( p ) kde jsou první tři počáteční body λ i voleny programem a následné jsou voleny pomocí dílčí optimalizace a to tak, že jsou regresí nalezeny vhodné koeficienty a, b, c funkce kvadratické funkce 2 ( λ) = aλ + bλ c g +

9 r i tak, aby platilo g( ) f ( p ) λ i pomocí metody nejmenších čtverců. Takové koeficienty lze jednoduše nalézt přímým řešením podmínky metody nejmenších čtverců, která v daném případě představuje soustavu 3 lineárních rovnic. Pomocí této dílčí optimalizace je nalezeno r 0 optimální λ i, tedy optimum ve směru f ( p ). Pro nalezení optima je provedeno celkem max. 7 iterací. Nejlepší z navrhovaných řešení je porovnáno s dosud známým nejlepším, tj. poslední přijatý vektor parametrů p r 0 a pokud je takto nalezené řešení lepší, je přijato. Celý proces pokračuje znovu od vyčíslení gradientu účelové funkce Simulované žíhání Známé též pod pojmy simulované chladnutí, příp. Metropolisův algoritmus. Je taktéž stochastická metoda, podobně jako náhodné prohledávání. Tato metoda navrhuje řadu po sobě jdoucích řešení optimalizačního problému (vektorů parametrů). Hlavní rozdíl oproti metodě náhodného prohledávání je ten, že tato metoda s určitou pravděpodobností přijímá i horší řešení než bylo poslední známé řešení. Pravděpodobnost, že nahradíme poslední přijaté řešení 0 p r i jiným p r je dána Metropolisovým kriteriem: r 0 pro f p i r f p π = 1 ( ) ( ) e i r ( p ) f ( p 0 ) r f r T 0 pro f ( p i r ) < f ( p ) Tento algoritmus se opakuje pro každou teplotu T právě k max -krát. Výsledný stav se použije jako počáteční odhad pro teplotu následující, přičemž je nutné aby teplota v průběhu optimalizace klesala. Plán chladnutí je právě nejzajímavější oblastí této metody. Naneštěstí se ukazuje, že je ve většině případů nutné, aby tento plán přizpůsoboval člověk. Chladnutí lze naplánovat pomocí nastavené hodnoty kmax a dále multiplikátoru α. Po uplynutí k max iterací se provede snížení teploty rekurentním vzorcem T αt, kde se doporučuje udržovat multiplikátor v mezích 0,8 0,99. Logicky jsou totální meze dány samotnou myšlenkou 0 << α < 1. Parametr k max je taktéž typickýu pro danou optimalizaci, ale doporučuje se udržovat jej mezi hranicemi 10 3 a Počáteční teplota simulovaného žíhání T max má zásadní vliv na efektivnost metody. Doporučuje se ji určit tak, aby byla v počátku řešení přijímána přibližně polovina náhodně vybraných vektorů.

10 5 Ovládání programu 5.1 Základní parametry sítě Na kartě General lze zvolit základní parametry sítě. Strukturu sítě lze měnit i později, ale jak bude dále uvedeno, některé z těchto parametrů již měnit nelze. Základním požadavkem je počet vstupů a výstupů sítě, počet skrytých vrstev. Tyto parametry nelze již při návrhu struktury změnit a je třeba je proto dobře rozvážit. Jedinou možností změny je vrátit se na kartu General a vytvořit nový návrh což ovšem způsobí ztrátu informací, které mezi tím mohly být dále zadány. Tato karta dále umožňuje specifikovat počet neuronů ve skrytých vrstvách. A dále zaškrtnutím možnosti Connect all to all at all layers bude již v rámci přípravy návrhu propojen každý neuron se všemi neurony následující vrstvy. Již na této kartě lze specifikovat přechodové funkce a parametry skupin neuronů (vstupů, skrytých neuronů a výstupů). Stisknutím tlačítka Create design base se provede vygenerování základního návrhu a uživatel může pokračovat v práci na kartě Structure design. 5.2 Návrh struktury Na kartě Structure design lze provést podrobný návrh struktury sítě. Přidání/odebrání neuronu do/z vrstvy Nástroje pro propojování neuronů samostatně i ve skupinách Změna přechodové funkce a parametrů Nástroje pro propojení každého neuronu se všemi v následující vrstvě pro celou sít a pro odstranění všech vazeb v síti Jednotlivé neurony jsou označeny zkratkou použité přechodové funkce Obrázek 3: Návrh struktury sítě na kartě Structure design Provede kontrolu struktury Obnoví zobrazení návrhu Vytvoří neuronovou sít podle návrhu

11 Nástroje umožňují efektivní propojení neuronů po vrstvách v celé síti, příp. propojovat jednotlivé neurony nebo jeden neuron s celou následující či předcházející vrstvou. Ať je spoj vytvořen kterýmkoliv směrem, síť je vždy považována za dopřednou. Lze přidávat neurony do vrstev a odebírat je, zde je však třeba upozornit, že tato akce se týká vždy posledního místa ve vrstvě. Vstupy a výstupy přidávat nelze. Další nástroje umožňují nastavení přechodové funkce nebo hodnot parametrů konkr. neuronu. Kontrola struktury sítě prověří zda jsou všechny neurony připojeny, zda jsou možné cesty od všech vstupů ke všem výstupům a zda každý výstup je dostupný z alespoň jednoho vstupu. Pokud některá z podmínek není splněna, je tato skutečnost ohlášena. Stiskem tlačítka Build now dojde k vytvoření sítě v paměti počítače. Uživatel může pokračovat na další kartě. Opětovným stiskem tohoto tlačítka dojde k novému vytvoření sítě a všechny předchozí změny v síti provedené dříve budou ztraceny. 5.3 Zadávání dat a učení sítě Množina dat k učení sítě musí být zadána na záložce Data. Data lze zadat ručně v režimu editace nebo je lze přenést např. z MS Excel pomocí schránky v režimu manipulace s bloky dat. V tomto režimu lze rovněž mazat či přemísťovat označené bloky dat. Zadaná data je třeba potvrdit stiskem tlačítka Retrieve data. Na kartě Optimization je možné provádět učení sítě. Zde se optimalizací myslí optimalizace vah a prahů neuronů tak, aby síť co nejlépe kopírovala chování dat předložených k učení. Lze použít obvyklou gradientní metodu nebo metodu náhodného prohledávání a nebo metodu simulovaného žíhání. Výsledky dosažené stochastickými metodami na neuronových sítí jsou poněkud odlišné od klasických algoritmů učení, ale pro některé účely využití jsou tyto výsledky velmi zajímavé. Na záložce parameters lze zvolit typ parametrů, které mají být optimalizovány. Karta Metod umožňuje nastavení podrobností optimalizační metody. Umožňuje omezit počet iterací nebo nechat proces optimalizace běžet nepřetržitě až do zastavení uživatelem. Lze zvolit jednu z jmenovaných metod. V případě náhodného prohledávání a simulovaného žíhání je zapotřebí stanovit střed a poloměr okolí aktuální hodnoty parametru, které bude prověřováno. Obě hodnoty jsou zadávány relativně. Aktuální hodnota parametru se v průběhu optimalizace postupně mění. Lze také stanovit minimální práh, tj. práh, který bude považován za hodnotu parametru pro účely optimalizace pokud jeho skutečná hodnota bude nižší, aby se zabránilo uváznutí parametru na nule. V případě metody simulovaného žíhání je navíc zapotřebí nastavit teplotní program. Teplotu lze řídit manuálně v průběhu optimalizace nebo ji nechat automaticky měnit. V tom případě je zapotřebí nastavit hodnoty maximální a minimální teploty, multiplikátor (alpha), který bude považován za faktor pro redukci teploty po dosažení maximálního počtu iterací (k_max). Napravo jsou průběžně předváděny výsledky optimalizace, je vynášena zadaná hodnota výstupu proti hodnotě spočtené pro dané kombinace vstupů neuronovou sítí při aktuálním nastavení. Tento diagram lze změnit do režimu zobrazení reziduí, příp. relativních reziduí (v %). 5.4 Výpočty pomocí sítě Na kartě Calculation lze provést výpočty s použitím optimalizované sítě. Stejně tak, jako při zadávání dat k učení i zde je možné použít k přenosu dat schránku nebo data vpisovat ručně (viz oddíl 5.3). Výpočet je spuštěn stiskem tlačítka Recalculate outputs by net.

12 5.5 Citlivostní analýza Na záložce Sensitivity podzáložka sensitive analysis lze rovést analýzu citlivosti účelové funkce na jednotlivé parametry sítě. Procedura spočte gradient funkce, zobrazí jeho absolutní hodnotu a dále parciální derivace účelové funkce podle jednotlivých parametrů. Tyto hodnoty jsou taktéž vyjádřeny relativně vzhledem k hodnotě účelové funkce a relativně vzhledem ke svému podílu na velikosti gradientu. 5.6 Parametrické studie Na záložce sensitivity, podzáložce parametric study lze provádět různé parametrické studie na síti, které byla optimalizována. Lze zvolit kterýkoliv vstup jako nezávisle proměnnou, procedura provede vyšetření chování funkce na zadaném intervalu (spočte zadaný počet bodů v tomto intervalu. Lze přidat i parametrickou proměnnou. Výsledky výpočtu jsou převedeny do tabulky, ze které je lze exportovat s použitím schránky. Dále je umožněno, zaškrtnutím příslušného checkboxu shlédnout graf právě provedené parametrické studie.

13 6 Příklady práce s programem 6.1 Viskozita plynů Tento příklad ukazuje použití regresních schopností neuronové funkce. V tabulce jsou ukázány dynamické viskozity methanu, ethanu, propanu a butanu v plynném stavu. Tabulka 1: Závislost viskozity nižších alkanů na teplotě za std. tlaku η, Pa s T, C Methan Ethan Propan Butan 200 1,63E-05 1,41E-05 1,27E-05 1,17E ,78E-05 1,56E-05 1,42E-05 1,31E ,93E-05 1,71E-05 1,56E-05 1,44E ,07E-05 1,85E-05 1,70E-05 1,58E ,21E-05 1,98E-05 1,84E-05 1,71E ,34E-05 2,11E-05 1,97E-05 1,83E-05 Neuronové sítě generované programem jsou schopny pracovat jen v rozsahu výstupů 0-1, což ale není nijak na překážku, postačí hodnoty relativizovat v tomto rozsahu. Konkr. v tomto případě postačí honodty viskozity podělit maximem. Získáme tak bezrozměrnou veličinu - relativní viskozitu vztaženou k maximu, kterým je viskozita methanu při teplotě 500 C. Jako informaci o složení můžeme použít např. molekulovou hmotnost plynu, získáme tak následující tabulku dat pro učení sítě. Tabulka 2: Transformovaná množina dat T, C Mw, g/mol η r Vstup1 Vstup2 Výstup ,0428 6,97E ,0428 7,61E ,0428 8,25E ,0428 8,85E ,0428 9,44E ,0428 1,00E ,0696 6,03E ,0696 6,67E ,0696 7,31E ,0696 7,91E ,0696 8,46E ,0696 9,02E ,0965 5,43E ,0965 6,07E ,0965 6,67E ,0965 7,26E ,0965 7,86E ,0965 8,42E ,1234 5,00E ,1234 5,60E ,1234 6,15E ,1234 6,75E ,1234 7,31E ,1234 7,82E-01

14 Pro tyto účely postačí síť se dvěma vstupy, jedním výstupem, dvěma skrytými vrstvami v nichž bude po třech neuronech. Za přechodovou funkci skrytých i výstupních neuronů byla zvolena radiální báze. Na vstupech bylo ponecháno prosté předání hodnoty sumy. Takto vytvořenou síť můžeme optimalizovat např. metodou simulovaného žíhání tak jak je přednastavena, nebo i s nižší počáteční teplotou. Optimalizaci můžeme dokončit poměrně krátkým počtem iterací metody náhodného prohledávání. Obrázek 4: Program při učení neuronové sítě, ukázka shody zadaných a spočtených hodnot Obrázek 5: Graf relativních reziduí (%) po dokončení učení neuronové sítě

15 Síť lze nyní využít k výpočtu hodnot viskozity na popsaném intervalu. Komentář: Již z podstaty problému se neuronové sítě obecně nehodí k extrapolaci (krom spec. případů časových řad). Při použití empirických modelů k extrapolaci totiž neexistuje žádný relevantní způsob jak alespoň přibližně odhadnout jaké chyby se model dopustí při použití mimo oblast popsanou daty k učení sítě. K extrapolaci se doporučuje používat modely mechanistické, resp. rigorózní. Jejich tvorba i řešení je však v mnoha oblastech stále předmětem výzkumu, k použití takových modelů bývá zapotřebí kontakt s expertem. 6.2 Rovnovážný extraktor Namísto velmi složitých rigorózních modelů lze k popisu rovnovážných nebo i reálných zařízení použít neuronové sítě. I v tomto případě však stále platí stejné upozornění, které bylo uvedeno v závěru odstavce 6.1! V tomto případě použijeme dopřednou neuronovou síť o 2 skrytých vrstvách (každá po 5-ti neuronech) s 3 vstupy a dvěma výstupy k popisu protiproudého extraktoru s pěti rovnovážnými patry, konkr. se jedná o extrakci methanolu vodou ze směsi methanolu a methyl-methakrylátu se stopami vody. Vstupy budou tvořeny tokem extrakčního činidla (tok suroviny je považován za konstantní) a teplotami obou vstupních proudů (extrakčního činidla a suroviny). Výstup bude tvořen výtěžkem methanolu v extraktu a výtěžkem methylmethakrylátu v rafinátu. rafinát voda směs extrakt Obrázek 6: Ilustrativní blokové schéma extraktoru Ve skrytých a výstupních neuronech může být použita jako přechodová funkce radiální báze. Tabulka shrnuje data, která lze použít k učení sítě.

16 Tabulka 3: Výtěžky klíčových složek při různých režimech provozu rovnovážného extraktoru m F T F T E Y MeOL Y Est m F T F T E Y MeOL Y Est t/h C C kg/h C C 1, ,9968 0,5948 5, ,0000 0,9199 1, ,9968 0,5934 5, ,0000 0,9180 1, ,9965 0,5921 5, ,0000 0,9201 1, ,9963 0,5898 5, ,0000 0,9194 1, ,9960 0,5864 5, ,0000 0,9175 1, ,9966 0,5789 5, ,0000 0,9156 1, ,9965 0,5777 5, ,0000 0,9136 1, ,9963 0,5757 5, ,0000 0,9158 1, ,9960 0,5748 5, ,0000 0,9150 1, ,9958 0,5719 5, ,0000 0,9131 1, ,9961 0,5389 5, ,0000 0,9111 1, ,9960 0,5381 5, ,0000 0,9091 1, ,9957 0,5358 7, ,0000 0,9402 1, ,9952 0,5338 7, ,0000 0,9392 1, ,9959 0,4912 7, ,0000 0,9369 1, ,9957 0,4911 7, ,0000 0,9345 1, ,9954 0,4887 7, ,0000 0,9320 1, ,9952 0,4840 7, ,0000 0,9390 1, ,9949 0,4820 7, ,0000 0,9380 1, ,9964 0,4422 7, ,0000 0,9357 1, ,9963 0,4414 7, ,0000 0,9333 1, ,9960 0,4395 7, ,0000 0,9307 1, ,9957 0,4358 7, ,0000 0,9360 1, ,9955 0,4325 7, ,0000 0,9351 3, ,9999 0,8968 7, ,0000 0,9326 3, ,9999 0,8964 7, ,0000 0,9302 3, ,9998 0,8954 7, ,0000 0,9276 3, ,9998 0,8943 7, ,0000 0,9329 3, ,9997 0,8933 7, ,0000 0,9319 3, ,9999 0,8942 7, ,0000 0,9294 3, ,9999 0,8938 7, ,0000 0,9268 3, ,9998 0,8927 7, ,0000 0,9243 3, ,9998 0,8917 7, ,0000 0,9297 3, ,9997 0,8906 7, ,0000 0,9287 3, ,9998 0,8875 7, ,0000 0,9261 3, ,9998 0,8871 7, ,0000 0,9235 3, ,9998 0,8860 7, ,0000 0,9208 3, ,9997 0, , ,0000 0,9440 3, ,9996 0, , ,0000 0,9428 3, ,9998 0, , ,0000 0,9400 3, ,9998 0, , ,0000 0,9370 3, ,9997 0, , ,0000 0,9340 3, ,9997 0, , ,0000 0,9430 3, ,9996 0, , ,0000 0,9419 3, ,9998 0, , ,0000 0,9390 3, ,9997 0, , ,0000 0,9360 3, ,9997 0, , ,0000 0,9329 3, ,9996 0, , ,0000 0,9405 3, ,9995 0, , ,0000 0,9394 5, ,0000 0, , ,0000 0,9365 5, ,0000 0, , ,0000 0,9334 5, ,0000 0, , ,0000 0,9303 5, ,0000 0, , ,0000 0,9380 5, ,0000 0, , ,0000 0,9369 5, ,0000 0, , ,0000 0,9338 5, ,0000 0, , ,0000 0,9307 5, ,0000 0, , ,0000 0,9276 5, ,0000 0, , ,0000 0,9354 5, ,0000 0, , ,0000 0,9342 5, ,0000 0, , ,0000 0,9311 5, ,0000 0, , ,0000 0,9279 5, ,0000 0, , ,0000 0,9247

17 I takto jednoduchá sít je schopna popsat uvedené závislosti velmi dobře s konečnou hodnou účelové funkce < 0, Na tomto příkladu lze dobře ilustrovat možnosti parametrických studií: Obrázek 7: Ukázka nastavení a výsledků parametrické studie vytvořené neuronové sítě Obrázek 8: Ukázka grafu sestaveného z výsledků parametrické studie

18 6.3 Predikce časových řad K predikci časových řad lze přistupovat více způsoby, zde bude předveden nejjednodušší způsob pomocí tzv. časového okna. V časové řadě je nutné vymezit časové okno, které bude zahrnovat několik po sobě následujících hodnot časové řady, hodnoty časového okna představují vstupy sítě. Jedna z hodnot následujících za tímto okénkem (obvykle přímo následující hodnota), resp. více hodnot bude představovat výstup, resp. výstupy sítě. Situace je listrována na obrázku. 2 1,5 Y 1 0, ,5-1 -1,5 t Orig. data Predic. data Obrázek 9: Učení neuronové sítě k predikci časové řady s ukázkou několika předikovaných hodnot Posunem časového okna podél časové řady vzniká množina dat k učení sítě. Jistě je vhodné ponechat část dat mimo množinu učících dat a to jednak pro validaci sítě a jednak pro účely testování sítě. Tyto tři množiny se mohou vzájemně částečně překrývat. Při použití tohoto způsobu predikce časových řad, který je v principu velmi jednoduchý, se objevuje netriviální problém volby vzorkovací frekvence, resp. vzdálenosti bodů, které mají být sítí zpracovány a s tím související délka použitého okna. Řešení tohoto problému není jednoduché, a proto čtenáře odkazuji na příslušnou literaturu.

19 6.4 Klasifikační problém Klasifikační problém je sám o sobě velmi rozsáhlým předmětem, zde může být pouze nastíněn velmi zjednodušený příklad. Jedná se opět o provozní problém, konkr. o destilaci lihu na rektifikační koloně. Ukazatele jsou tentokrát diskrétní povahy, zajímá nás zda za zadaných podmínek bude výtěžek ethanolu dostatečný (tj. > 98 %) a zda bude čistota destilátu dostatečná (tj. > 90 hm. %). Vstupy do neuronové sítě jsou v tomto případě tvořeny těmito veličinami: složení vstupní směsi (hmotnostní zastoupení ethanolu v surovině) refluxní poměr (tj. hmotnostní poměr zpětného toku do hlavy kolony k toku destilátu) odtah destilátu (poměr hmotnostního toku odtahovaného destilátu k toku nástřiku) Oba výstupy jsou diskrétní povahy. Aby bylo možné takové výstupy v programu ERANN vytvořit, je nutné v případě výstupních neuronů použít funkci skokové změny signum. Síť použitá k řešení obsahovala dvě skryté vrstvy po 5 neuronech. V každé z těchto vrstev byla u 3 elementů použita přechodová funkce radiální báze a u zbylých dvou hyperbolický tangens. V tomto bodě je vhodné poznamenat, že kombinace více přechodových funkcí je typická pro řešení některých klasifikačních problémů. Na vstupních neuronech (3) bylo použito prosté předání hodnoty vstupu, jedná se tedy o elementy jejichž funkcí je pouze distribuovat hodnoty zadaných vstupních veličin na neurony ve skrytých vrstvách.

20 7 Literatura Na této kapitole se pracuje

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Modul Řešitel (v anglické verzi Solver) je určen pro řešení lineárních i nelineárních úloh matematického programování. Pro ilustraci

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB

REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB 62 REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB BEZOUŠKA VLADISLAV Abstrakt: Text se zabývá jednoduchým řešením metody nejmenších čtverců v prostředí Matlab pro obecné víceparametrové aproximační funkce. Celý postup

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

OPTIMALIZACE CHEMICKÝCH STUPŇOVÝCH PROCESŮ POMOCÍ MATLAB SYMBOLIC MATH TOOLBOXU. Vladimír Hanta

OPTIMALIZACE CHEMICKÝCH STUPŇOVÝCH PROCESŮ POMOCÍ MATLAB SYMBOLIC MATH TOOLBOXU. Vladimír Hanta OPTIMALIZACE CHEMICKÝCH STUPŇOVÝCH PROCESŮ POMOCÍ MATLAB SYMBOLIC MATH TOOLBOXU Vladimír Hanta Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky Při modelování a simulaci chemicko-inženýrských

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu 1 Odhady parametrů 11 Bodové odhady Mějme lineární regresní model (LRM) kde Y = y 1 y 2 y n, e = e 1 e 2 e n Y = Xβ + e, x 11 x 1k, X =, β = x n1

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Současný trend snižování počtu kontaktních hodin ve výuce nutí vyučující

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář

Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi. Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Aplikovaná statistika pro učitele a žáky v hodinách zeměpisu aneb jak využít MS Excel v praxi Geografický seminář 30. března 2011 Pavel Bednář Výchozí stav Sebehodnocení práce s MS Excel studujícími oboru

Více

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit

Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit LABORATOŘ OBORU I T Využití faktorového plánování v oblasti chemických specialit Vedoucí práce: Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D. Umístění práce: FO7 1 ÚVOD Faktorové plánování je optimalizační metoda, hojně

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

"Optimalizace krmných směsí"

Optimalizace krmných směsí Nabídka programu "Optimalizace krmných směsí" Vážení zákazníci, nabízíme Vám program "Optimalizace krmných směsí", který Vám simplexovou metodou zajistí respektování norem výživy i sledování nepovinných

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model

LINEÁRNÍ REGRESE. Lineární regresní model LINEÁRNÍ REGRESE Chemometrie I, David MILDE Lineární regresní model 1 Typy závislosti 2 proměnných FUNKČNÍ VZTAH: 2 závisle proměnné: určité hodnotě x odpovídá jediná hodnota y. KORELACE: 2 náhodné (nezávislé)

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

"Výživa zvířat - skot"

Výživa zvířat - skot Nabídka programu "Výživa zvířat - skot" Vážení zákazníci, nabízíme Vám program "Výživa zvířat - skot", který Vám při sestavování krmných dávek zabezpečí respektování fyziologických potřeb zvířat v průběhu

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel 3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel Rovnováha mechanické soustavy Uvažujme dvě různé nehmotné lineární pružiny P 1 a P 2 připevněné na pevné horizontální tyči splývající s osou x podle obrázku: (0,0)

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce

2. Numerické výpočty. 1. Numerická derivace funkce 2. Numerické výpočty Excel je poměrně pohodlný nástroj na provádění různých numerických výpočtů. V příkladu si ukážeme možnosti výpočtu a zobrazení diferenciálních charakteristik analytické funkce, přičemž

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Architektura - struktura sítě výkonných prvků, jejich vzájemné propojení.

Architektura - struktura sítě výkonných prvků, jejich vzájemné propojení. Základní pojmy z oblasti neuronových sítí Zde je uveden přehled některých základních pojmů z oblasti neuronových sítí. Tento přehled usnadní studium a pochopení předmětu. ADALINE - klasická umělá neuronová

Více

ADA Semestrální práce. Harmonické modelování signálů

ADA Semestrální práce. Harmonické modelování signálů České vysoké učení technické v Praze ADA Semestrální práce Harmonické modelování signálů Jiří Kořínek 31.12.2005 1. Zadání Proveďte rozklad signálu do harmonických komponent (řeč, hudba). Syntetizujte

Více

CBA příručka žadatele

CBA příručka žadatele CBA příručka žadatele Analýza nákladů a přínosů (též označována jako analýza nákladů a výnosů, případně anglickým termínem cost-benefit analysis, CBA) patří k základním technikám pro hodnocení investičních

Více

(n, m) (n, p) (p, m) (n, m)

(n, m) (n, p) (p, m) (n, m) 48 Vícerozměrná kalibrace Podobně jako jednorozměrná kalibrace i vícerozměrná kalibrace se používá především v analytické chemii Bude vysvětlena na příkladu spektroskopie: cílem je popis závislosti mezi

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace

Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě Popis metodiky a ukázka aplikace Ing.

Více

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel)

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Komponenta ICT Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Tato komponenta vychází RVP studijních oborů a lze jí zařadit ŠVP vrámci jedno nebo i více ročníků. Ţáci získají odpovídající

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu LRM v SW Gretl Podkladové údaje Korelační matice Odhad lineárního regresního modelu (LRM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná

Více

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence Aplikace umělé inteligence - seminář ING. PETR HÁJEK, PH.D. ÚSTAV SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda okrajových prvků (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce

Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce Petra Vidnerová, Stanislav Slušný, Roman Neruda Ústav Informatiky, AV ČR Kognice a umělý život VIII Praha 28. 5. 2008 Evoluční robotika: EA & neuronové

Více

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:

Více

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy

EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy EKONOMETRIE 7. přednáška Fáze ekonometrické analýzy Ekonometrická analýza proces, skládající se z následujících fází: a) specifikace b) kvantifikace c) verifikace d) aplikace Postupné zpřesňování jednotlivých

Více

Návod k Softwaru VÝPOČET VSAKOVACÍCH A RETENČNÍCH OBJEKTŮ WAVIN

Návod k Softwaru VÝPOČET VSAKOVACÍCH A RETENČNÍCH OBJEKTŮ WAVIN Návod k Softwaru VÝPOČET VSAKOVACÍCH A RETENČNÍCH OBJEKTŮ WAVIN Záložka Úvod - Nová registrace nebo přihlášení uživatele - zadání osobních údajů, bez kterých nelze program používat. 1 Záložka Uživatelský

Více

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem.

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem. Algoritmus Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků. nebo Algoritmus lze definovat jako jednoznačně určenou

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž Popis metod CLIDATA-GIS Martin Stříž Říjen 2008 Obsah 1CLIDATA-SIMPLE...3 2CLIDATA-DEM...3 2.1Metodika výpočtu...3 2.1.1Výpočet regresních koeficientů...3 2.1.2 nalezených koeficientu...5 2.1.3Výpočet

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

7. přednáška Systémová analýza a modelování. Přiřazovací problém

7. přednáška Systémová analýza a modelování. Přiřazovací problém Přiřazovací problém Přiřazovací problémy jsou podtřídou logistických úloh, kde lze obecně říci, že m dodavatelů zásobuje m spotřebitelů. Dalším specifikem je, že kapacity dodavatelů (ai) i požadavky spotřebitelů

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

12 Metody snižování barevného prostoru

12 Metody snižování barevného prostoru 12 Metody snižování barevného prostoru Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro snižování barevného rozsahu pro rastrové obrázky. Postupně zde jsou vysvětleny důvody k použití těchto algoritmů

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Počítačový model plazmatu. Vojtěch Hrubý listopad 2007

Počítačový model plazmatu. Vojtěch Hrubý listopad 2007 Počítačový model plazmatu Vojtěch Hrubý listopad 2007 Situace Zajímá nás, co se děje v okolí kovové sondy ponořené do plazmatu. Na válcovou sondu přivedeme napětí U Očekáváme, že se okolo sondy vytvoří

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010

e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010 Optimální výrobní program Radka Zahradníková e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010 Obsah 1 Lineární programování 2 Simplexová metoda 3 Grafická metoda 4 Optimální výrobní program Řešení

Více

Pokročilé metody učení neuronových sítí. Tomáš Řehořek tomas.rehorek@fit.cvut.cz

Pokročilé metody učení neuronových sítí. Tomáš Řehořek tomas.rehorek@fit.cvut.cz Pokročilé metody učení neuronových sítí Tomáš Řehořek tomas.rehorek@fit.cvut.cz Problém učení neuronové sítě (1) Nechť N = (V, I, O, S, w, f, h) je dopředná neuronová síť, kde: V je množina neuronů I V

Více

Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty.

Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty. Zpracoval: hypspave@fel.cvut.cz 7. Matematická indukce a rekurse. Řešení rekurentních (diferenčních) rovnic s konstantními koeficienty. (A7B01MCS) I. Matematická indukce a rekurse. Indukční principy patří

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Struktury a vazebné energie iontových klastrů helia

Struktury a vazebné energie iontových klastrů helia Společný seminář 11. června 2012 Struktury a vazebné energie iontových klastrů helia Autor: Lukáš Červenka Vedoucí práce: Doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. Technický úvod Existují ověřené optimalizační algoritmy

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí

Příloha P.1 Mapa větrných oblastí Příloha P.1 Mapa větrných oblastí P.1.1 Úvod Podle metodiky Eurokódů se velikost zatížení větrem odvozuje z výchozí hodnoty základní rychlosti větru, definované jako střední rychlost větru v intervalu

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně

StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Ilustrační příklad odhadu SM v SW Gretl

Ilustrační příklad odhadu SM v SW Gretl Ilustrační příklad odhadu SM v SW Gretl Odhad simultánního modelu (SM) Verifikace modelu PEF ČZU Praha Určeno pro posluchače předmětu Ekonometrie Needitovaná studijní pomůcka MM2011 Úvodní obrazovka Gretlu

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více