Manuál k programu ERANN. Ing. Adam Karaba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál k programu ERANN. Ing. Adam Karaba"

Transkript

1 Manuál k programu ERANN Ing. Adam Karaba

2 1 Obsah 1 Obsah Licence Úvod Implementovaný aparát Model neuronu Přechodové funkce Prosté předání hodnoty... 6 Sigmoidální funkce... 6 Hyperbolický tangens... 6 Radiální báze... 6 Signum Model sítě Proces učení Účelové funkce Optimalizované parametry Náhodné prohledávání Metoda největšího spádu Simulované žíhání Ovládání programu Základní parametry sítě Návrh struktury Zadávání dat a učení sítě Výpočty pomocí sítě Citlivostní analýza Parametrické studie Příklady práce s programem Viskozita plynů Rovnovážný extraktor Predikce časových řad Klasifikační problém Literatura... 20

3 2 Licence Program ERANN v1.0, jehož autorem je Adam Karaba podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika. Tento manuál je autorem, Adamem Karabou, uveden pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika. Podrobnosti o licenci kompatibilní s právním řádem ČR lze nalézt na a plný text licenčního ujednání na stránce

4 3 Úvod Umělé neuronové sítě jsou mocným nástrojem k řešení mnoha problémů ať už se jedná o klasifikační problémy, regrese nebo matematické modelování. Program ERANN (Easy Regression by Artificial Neural Network) je určen k použití neuronových sítí k regresi i když jej lze použít i k řešení některých klasifikačních problémů. Umožňuje návrh struktury dopředné neuronové sítě libovolného typu, např. i zcela neznámých typů sítě jen pro testovací účely. Uživatel může nechat síť vygenerovat podle základních kriterií nebo síť může ručně postavit sám pomocí implementovaného grafického rozhraní. Vytvořenou síť je možno učit na předložené skupině dat a dále síť používat k výpočtům příp. parametrickým studiím, citlivostním analýzám apod. Profesionální využívání umělých neuronových sítí je samozřejmě možné s použitím výpočetních systémů typu MATLAB, STATISTICA, apod. Takový software je ale relativně drahý. Účelem programu ERANN je také zpřístupnění umělých neuronových sítí širší veřejnosti. Je proto koncipován převážně v duchu jednoduchosti pro většinu rutinních aplikací nikoliv pro speciální aplikace. Krom obecného použití programu k jeho účelu jej lze použít také k demonstračním a ilustrativním účelům, např. ke studijním nebo výukovým účelům (dodržujte však požadavek licence na nekomerční využívání). Tento materiál neposkytuje základní pojmový a poznatkový aparát v oblasti umělých neuronových sítí. Mohu však čtenáře odkázat na příslušnou literaturu.

5 4 Implementovaný aparát 4.1 Model neuronu Model neuronu, který byl implementován je std. modelem ilustrovaným na obrázku. Vstupy neuronu jsou váženě sečteny. K výsledku součtu je přičtena hodnota prahu neuronu a výsledek je přepočten aktivační funkcí neuronu. Hodnota aktivační funkce je považována za postsynaptický potenciál, tedy buď přenesena na vstupy neuronů v následujících vrstvách nebo je konečným výstupem neuronové sítě. f i w x i i + T Obrázek 1: Model neuronu Hodnoty prahu i jednotlivých vah bývají na počátku inicializovány nějakými počátečními odhady (např. náhodnými čísly) a jsou v průběhu procesu učení optimalizovány pro každý neuron zvlášť.

6 4.2 Přechodové funkce Software podporuje použití nejčastěji využívaných přechodových funkcí. 1 sigmoid hyp. tan. radial base Obrázek 2: Grafy obvyklých přechodových funkcí Prosté předání hodnoty Tato přechodová funkce se může uplatnit především u vstupů do neuronové sítě. Takové neurony tedy realizují přímou distribuci vstupní hodnoty na požadované neurony v první skryté vrstvě. Sigmoidální funkce 1 f ( x) = 1 x + e Hyperbolický tangens f ( x) = tanh( x) Radiální báze f ( x) = e 2 x Signum f ( x) = sign( x)

7 4.3 Model sítě Software je omezen jen na dopředené neuronové sítě. Umožňuje sice libovolnou stavbu struktury sítě, ale žádná vazba nesmí směřovat zpět. S tímto jediným omezením lze zkonstruovat libovolné sítě. Neurony je třeba vždy seskupit do vrstev, což je jen formální omezení.

8 4.4 Proces učení Účelové funkce Jak je při regresi obvyklé, byla zvolena klasická účelová funkce součet čtverců reziduálních odchylek v jejím minimu se nachází optimální nastavení sítě Optimalizované parametry Software byl implementován tak, aby umožňoval optimalizaci parametrů buď všech neuronů nebo jen zvolených. Za parametry lze zvolit váhy vstupů neuronu a jeho práh Náhodné prohledávání Metoda náhodného prohledávání je implementována jako náhodné prohledávání prostoru parametrů sítě. Hodnoty parametrů jsou náhodně vybírány a metodou pokusu a omylu je hledáno nejlepší řešení. Pokud daná množina parametrů dosáhne lepšího výsledku, je automaticky přijata a další prohledávání vychází z ní. Jednotlivé složky vektoru parametrů jsou navrhovány relativně v zadaném rozsahu. Lze stanovit minimální práh. Pokud parametr nabývá nulové (příp. velmi nízké hodnoty), je jako výchozí hodnota pro relativní posunutí hodnoty uvažován zadaný minimální práh. To umožňuje, aby parametry snadno přecházeli přes hranici (nulu) mezi kladnými a zápornými hodnotami. Metoda umožňuje zadat podíl parametrů, které jsou měněny v jednom kroku, resp. pravděpodobnost se kterou bude každý z nich měněn. Tato metoda je velmi robustní a velmi spolehlivá, její hlavní nevýhodou je veliká výpočetní náročnost. Optimalizační proces proto může trvat poměrně dlouho Metoda největšího spádu Software podporuje použití jednoduché gradientní metody. Parciální derivace účelové funkce podle jednotlivých parametrů sítě jsou vypočteny robustnější i když méně přesnou numerickou metodou kdy jsou jednotlivé derivace vypočteny z dvoubodové diferenční formule s postupným krácením vzdálenosti mezi body a s použitím Richardsonovy extrapolace ke kontrole chyby (absolutní i relativní) a dalšími úpravami. Počáteční vzdálenost mezi body je volena relativně s použitím pevně minimálního prahu. Pokud je výchozí vektor 0 parametrů p r r 0, a gradient účelové funkce v tomto bodě f ( p ), pak jsou generovány odhady nových parametrů podle formule r p i = r p 0 + f λ i r 0 ( p ) f r 0 ( p ) kde jsou první tři počáteční body λ i voleny programem a následné jsou voleny pomocí dílčí optimalizace a to tak, že jsou regresí nalezeny vhodné koeficienty a, b, c funkce kvadratické funkce 2 ( λ) = aλ + bλ c g +

9 r i tak, aby platilo g( ) f ( p ) λ i pomocí metody nejmenších čtverců. Takové koeficienty lze jednoduše nalézt přímým řešením podmínky metody nejmenších čtverců, která v daném případě představuje soustavu 3 lineárních rovnic. Pomocí této dílčí optimalizace je nalezeno r 0 optimální λ i, tedy optimum ve směru f ( p ). Pro nalezení optima je provedeno celkem max. 7 iterací. Nejlepší z navrhovaných řešení je porovnáno s dosud známým nejlepším, tj. poslední přijatý vektor parametrů p r 0 a pokud je takto nalezené řešení lepší, je přijato. Celý proces pokračuje znovu od vyčíslení gradientu účelové funkce Simulované žíhání Známé též pod pojmy simulované chladnutí, příp. Metropolisův algoritmus. Je taktéž stochastická metoda, podobně jako náhodné prohledávání. Tato metoda navrhuje řadu po sobě jdoucích řešení optimalizačního problému (vektorů parametrů). Hlavní rozdíl oproti metodě náhodného prohledávání je ten, že tato metoda s určitou pravděpodobností přijímá i horší řešení než bylo poslední známé řešení. Pravděpodobnost, že nahradíme poslední přijaté řešení 0 p r i jiným p r je dána Metropolisovým kriteriem: r 0 pro f p i r f p π = 1 ( ) ( ) e i r ( p ) f ( p 0 ) r f r T 0 pro f ( p i r ) < f ( p ) Tento algoritmus se opakuje pro každou teplotu T právě k max -krát. Výsledný stav se použije jako počáteční odhad pro teplotu následující, přičemž je nutné aby teplota v průběhu optimalizace klesala. Plán chladnutí je právě nejzajímavější oblastí této metody. Naneštěstí se ukazuje, že je ve většině případů nutné, aby tento plán přizpůsoboval člověk. Chladnutí lze naplánovat pomocí nastavené hodnoty kmax a dále multiplikátoru α. Po uplynutí k max iterací se provede snížení teploty rekurentním vzorcem T αt, kde se doporučuje udržovat multiplikátor v mezích 0,8 0,99. Logicky jsou totální meze dány samotnou myšlenkou 0 << α < 1. Parametr k max je taktéž typickýu pro danou optimalizaci, ale doporučuje se udržovat jej mezi hranicemi 10 3 a Počáteční teplota simulovaného žíhání T max má zásadní vliv na efektivnost metody. Doporučuje se ji určit tak, aby byla v počátku řešení přijímána přibližně polovina náhodně vybraných vektorů.

10 5 Ovládání programu 5.1 Základní parametry sítě Na kartě General lze zvolit základní parametry sítě. Strukturu sítě lze měnit i později, ale jak bude dále uvedeno, některé z těchto parametrů již měnit nelze. Základním požadavkem je počet vstupů a výstupů sítě, počet skrytých vrstev. Tyto parametry nelze již při návrhu struktury změnit a je třeba je proto dobře rozvážit. Jedinou možností změny je vrátit se na kartu General a vytvořit nový návrh což ovšem způsobí ztrátu informací, které mezi tím mohly být dále zadány. Tato karta dále umožňuje specifikovat počet neuronů ve skrytých vrstvách. A dále zaškrtnutím možnosti Connect all to all at all layers bude již v rámci přípravy návrhu propojen každý neuron se všemi neurony následující vrstvy. Již na této kartě lze specifikovat přechodové funkce a parametry skupin neuronů (vstupů, skrytých neuronů a výstupů). Stisknutím tlačítka Create design base se provede vygenerování základního návrhu a uživatel může pokračovat v práci na kartě Structure design. 5.2 Návrh struktury Na kartě Structure design lze provést podrobný návrh struktury sítě. Přidání/odebrání neuronu do/z vrstvy Nástroje pro propojování neuronů samostatně i ve skupinách Změna přechodové funkce a parametrů Nástroje pro propojení každého neuronu se všemi v následující vrstvě pro celou sít a pro odstranění všech vazeb v síti Jednotlivé neurony jsou označeny zkratkou použité přechodové funkce Obrázek 3: Návrh struktury sítě na kartě Structure design Provede kontrolu struktury Obnoví zobrazení návrhu Vytvoří neuronovou sít podle návrhu

11 Nástroje umožňují efektivní propojení neuronů po vrstvách v celé síti, příp. propojovat jednotlivé neurony nebo jeden neuron s celou následující či předcházející vrstvou. Ať je spoj vytvořen kterýmkoliv směrem, síť je vždy považována za dopřednou. Lze přidávat neurony do vrstev a odebírat je, zde je však třeba upozornit, že tato akce se týká vždy posledního místa ve vrstvě. Vstupy a výstupy přidávat nelze. Další nástroje umožňují nastavení přechodové funkce nebo hodnot parametrů konkr. neuronu. Kontrola struktury sítě prověří zda jsou všechny neurony připojeny, zda jsou možné cesty od všech vstupů ke všem výstupům a zda každý výstup je dostupný z alespoň jednoho vstupu. Pokud některá z podmínek není splněna, je tato skutečnost ohlášena. Stiskem tlačítka Build now dojde k vytvoření sítě v paměti počítače. Uživatel může pokračovat na další kartě. Opětovným stiskem tohoto tlačítka dojde k novému vytvoření sítě a všechny předchozí změny v síti provedené dříve budou ztraceny. 5.3 Zadávání dat a učení sítě Množina dat k učení sítě musí být zadána na záložce Data. Data lze zadat ručně v režimu editace nebo je lze přenést např. z MS Excel pomocí schránky v režimu manipulace s bloky dat. V tomto režimu lze rovněž mazat či přemísťovat označené bloky dat. Zadaná data je třeba potvrdit stiskem tlačítka Retrieve data. Na kartě Optimization je možné provádět učení sítě. Zde se optimalizací myslí optimalizace vah a prahů neuronů tak, aby síť co nejlépe kopírovala chování dat předložených k učení. Lze použít obvyklou gradientní metodu nebo metodu náhodného prohledávání a nebo metodu simulovaného žíhání. Výsledky dosažené stochastickými metodami na neuronových sítí jsou poněkud odlišné od klasických algoritmů učení, ale pro některé účely využití jsou tyto výsledky velmi zajímavé. Na záložce parameters lze zvolit typ parametrů, které mají být optimalizovány. Karta Metod umožňuje nastavení podrobností optimalizační metody. Umožňuje omezit počet iterací nebo nechat proces optimalizace běžet nepřetržitě až do zastavení uživatelem. Lze zvolit jednu z jmenovaných metod. V případě náhodného prohledávání a simulovaného žíhání je zapotřebí stanovit střed a poloměr okolí aktuální hodnoty parametru, které bude prověřováno. Obě hodnoty jsou zadávány relativně. Aktuální hodnota parametru se v průběhu optimalizace postupně mění. Lze také stanovit minimální práh, tj. práh, který bude považován za hodnotu parametru pro účely optimalizace pokud jeho skutečná hodnota bude nižší, aby se zabránilo uváznutí parametru na nule. V případě metody simulovaného žíhání je navíc zapotřebí nastavit teplotní program. Teplotu lze řídit manuálně v průběhu optimalizace nebo ji nechat automaticky měnit. V tom případě je zapotřebí nastavit hodnoty maximální a minimální teploty, multiplikátor (alpha), který bude považován za faktor pro redukci teploty po dosažení maximálního počtu iterací (k_max). Napravo jsou průběžně předváděny výsledky optimalizace, je vynášena zadaná hodnota výstupu proti hodnotě spočtené pro dané kombinace vstupů neuronovou sítí při aktuálním nastavení. Tento diagram lze změnit do režimu zobrazení reziduí, příp. relativních reziduí (v %). 5.4 Výpočty pomocí sítě Na kartě Calculation lze provést výpočty s použitím optimalizované sítě. Stejně tak, jako při zadávání dat k učení i zde je možné použít k přenosu dat schránku nebo data vpisovat ručně (viz oddíl 5.3). Výpočet je spuštěn stiskem tlačítka Recalculate outputs by net.

12 5.5 Citlivostní analýza Na záložce Sensitivity podzáložka sensitive analysis lze rovést analýzu citlivosti účelové funkce na jednotlivé parametry sítě. Procedura spočte gradient funkce, zobrazí jeho absolutní hodnotu a dále parciální derivace účelové funkce podle jednotlivých parametrů. Tyto hodnoty jsou taktéž vyjádřeny relativně vzhledem k hodnotě účelové funkce a relativně vzhledem ke svému podílu na velikosti gradientu. 5.6 Parametrické studie Na záložce sensitivity, podzáložce parametric study lze provádět různé parametrické studie na síti, které byla optimalizována. Lze zvolit kterýkoliv vstup jako nezávisle proměnnou, procedura provede vyšetření chování funkce na zadaném intervalu (spočte zadaný počet bodů v tomto intervalu. Lze přidat i parametrickou proměnnou. Výsledky výpočtu jsou převedeny do tabulky, ze které je lze exportovat s použitím schránky. Dále je umožněno, zaškrtnutím příslušného checkboxu shlédnout graf právě provedené parametrické studie.

13 6 Příklady práce s programem 6.1 Viskozita plynů Tento příklad ukazuje použití regresních schopností neuronové funkce. V tabulce jsou ukázány dynamické viskozity methanu, ethanu, propanu a butanu v plynném stavu. Tabulka 1: Závislost viskozity nižších alkanů na teplotě za std. tlaku η, Pa s T, C Methan Ethan Propan Butan 200 1,63E-05 1,41E-05 1,27E-05 1,17E ,78E-05 1,56E-05 1,42E-05 1,31E ,93E-05 1,71E-05 1,56E-05 1,44E ,07E-05 1,85E-05 1,70E-05 1,58E ,21E-05 1,98E-05 1,84E-05 1,71E ,34E-05 2,11E-05 1,97E-05 1,83E-05 Neuronové sítě generované programem jsou schopny pracovat jen v rozsahu výstupů 0-1, což ale není nijak na překážku, postačí hodnoty relativizovat v tomto rozsahu. Konkr. v tomto případě postačí honodty viskozity podělit maximem. Získáme tak bezrozměrnou veličinu - relativní viskozitu vztaženou k maximu, kterým je viskozita methanu při teplotě 500 C. Jako informaci o složení můžeme použít např. molekulovou hmotnost plynu, získáme tak následující tabulku dat pro učení sítě. Tabulka 2: Transformovaná množina dat T, C Mw, g/mol η r Vstup1 Vstup2 Výstup ,0428 6,97E ,0428 7,61E ,0428 8,25E ,0428 8,85E ,0428 9,44E ,0428 1,00E ,0696 6,03E ,0696 6,67E ,0696 7,31E ,0696 7,91E ,0696 8,46E ,0696 9,02E ,0965 5,43E ,0965 6,07E ,0965 6,67E ,0965 7,26E ,0965 7,86E ,0965 8,42E ,1234 5,00E ,1234 5,60E ,1234 6,15E ,1234 6,75E ,1234 7,31E ,1234 7,82E-01

14 Pro tyto účely postačí síť se dvěma vstupy, jedním výstupem, dvěma skrytými vrstvami v nichž bude po třech neuronech. Za přechodovou funkci skrytých i výstupních neuronů byla zvolena radiální báze. Na vstupech bylo ponecháno prosté předání hodnoty sumy. Takto vytvořenou síť můžeme optimalizovat např. metodou simulovaného žíhání tak jak je přednastavena, nebo i s nižší počáteční teplotou. Optimalizaci můžeme dokončit poměrně krátkým počtem iterací metody náhodného prohledávání. Obrázek 4: Program při učení neuronové sítě, ukázka shody zadaných a spočtených hodnot Obrázek 5: Graf relativních reziduí (%) po dokončení učení neuronové sítě

15 Síť lze nyní využít k výpočtu hodnot viskozity na popsaném intervalu. Komentář: Již z podstaty problému se neuronové sítě obecně nehodí k extrapolaci (krom spec. případů časových řad). Při použití empirických modelů k extrapolaci totiž neexistuje žádný relevantní způsob jak alespoň přibližně odhadnout jaké chyby se model dopustí při použití mimo oblast popsanou daty k učení sítě. K extrapolaci se doporučuje používat modely mechanistické, resp. rigorózní. Jejich tvorba i řešení je však v mnoha oblastech stále předmětem výzkumu, k použití takových modelů bývá zapotřebí kontakt s expertem. 6.2 Rovnovážný extraktor Namísto velmi složitých rigorózních modelů lze k popisu rovnovážných nebo i reálných zařízení použít neuronové sítě. I v tomto případě však stále platí stejné upozornění, které bylo uvedeno v závěru odstavce 6.1! V tomto případě použijeme dopřednou neuronovou síť o 2 skrytých vrstvách (každá po 5-ti neuronech) s 3 vstupy a dvěma výstupy k popisu protiproudého extraktoru s pěti rovnovážnými patry, konkr. se jedná o extrakci methanolu vodou ze směsi methanolu a methyl-methakrylátu se stopami vody. Vstupy budou tvořeny tokem extrakčního činidla (tok suroviny je považován za konstantní) a teplotami obou vstupních proudů (extrakčního činidla a suroviny). Výstup bude tvořen výtěžkem methanolu v extraktu a výtěžkem methylmethakrylátu v rafinátu. rafinát voda směs extrakt Obrázek 6: Ilustrativní blokové schéma extraktoru Ve skrytých a výstupních neuronech může být použita jako přechodová funkce radiální báze. Tabulka shrnuje data, která lze použít k učení sítě.

16 Tabulka 3: Výtěžky klíčových složek při různých režimech provozu rovnovážného extraktoru m F T F T E Y MeOL Y Est m F T F T E Y MeOL Y Est t/h C C kg/h C C 1, ,9968 0,5948 5, ,0000 0,9199 1, ,9968 0,5934 5, ,0000 0,9180 1, ,9965 0,5921 5, ,0000 0,9201 1, ,9963 0,5898 5, ,0000 0,9194 1, ,9960 0,5864 5, ,0000 0,9175 1, ,9966 0,5789 5, ,0000 0,9156 1, ,9965 0,5777 5, ,0000 0,9136 1, ,9963 0,5757 5, ,0000 0,9158 1, ,9960 0,5748 5, ,0000 0,9150 1, ,9958 0,5719 5, ,0000 0,9131 1, ,9961 0,5389 5, ,0000 0,9111 1, ,9960 0,5381 5, ,0000 0,9091 1, ,9957 0,5358 7, ,0000 0,9402 1, ,9952 0,5338 7, ,0000 0,9392 1, ,9959 0,4912 7, ,0000 0,9369 1, ,9957 0,4911 7, ,0000 0,9345 1, ,9954 0,4887 7, ,0000 0,9320 1, ,9952 0,4840 7, ,0000 0,9390 1, ,9949 0,4820 7, ,0000 0,9380 1, ,9964 0,4422 7, ,0000 0,9357 1, ,9963 0,4414 7, ,0000 0,9333 1, ,9960 0,4395 7, ,0000 0,9307 1, ,9957 0,4358 7, ,0000 0,9360 1, ,9955 0,4325 7, ,0000 0,9351 3, ,9999 0,8968 7, ,0000 0,9326 3, ,9999 0,8964 7, ,0000 0,9302 3, ,9998 0,8954 7, ,0000 0,9276 3, ,9998 0,8943 7, ,0000 0,9329 3, ,9997 0,8933 7, ,0000 0,9319 3, ,9999 0,8942 7, ,0000 0,9294 3, ,9999 0,8938 7, ,0000 0,9268 3, ,9998 0,8927 7, ,0000 0,9243 3, ,9998 0,8917 7, ,0000 0,9297 3, ,9997 0,8906 7, ,0000 0,9287 3, ,9998 0,8875 7, ,0000 0,9261 3, ,9998 0,8871 7, ,0000 0,9235 3, ,9998 0,8860 7, ,0000 0,9208 3, ,9997 0, , ,0000 0,9440 3, ,9996 0, , ,0000 0,9428 3, ,9998 0, , ,0000 0,9400 3, ,9998 0, , ,0000 0,9370 3, ,9997 0, , ,0000 0,9340 3, ,9997 0, , ,0000 0,9430 3, ,9996 0, , ,0000 0,9419 3, ,9998 0, , ,0000 0,9390 3, ,9997 0, , ,0000 0,9360 3, ,9997 0, , ,0000 0,9329 3, ,9996 0, , ,0000 0,9405 3, ,9995 0, , ,0000 0,9394 5, ,0000 0, , ,0000 0,9365 5, ,0000 0, , ,0000 0,9334 5, ,0000 0, , ,0000 0,9303 5, ,0000 0, , ,0000 0,9380 5, ,0000 0, , ,0000 0,9369 5, ,0000 0, , ,0000 0,9338 5, ,0000 0, , ,0000 0,9307 5, ,0000 0, , ,0000 0,9276 5, ,0000 0, , ,0000 0,9354 5, ,0000 0, , ,0000 0,9342 5, ,0000 0, , ,0000 0,9311 5, ,0000 0, , ,0000 0,9279 5, ,0000 0, , ,0000 0,9247

17 I takto jednoduchá sít je schopna popsat uvedené závislosti velmi dobře s konečnou hodnou účelové funkce < 0, Na tomto příkladu lze dobře ilustrovat možnosti parametrických studií: Obrázek 7: Ukázka nastavení a výsledků parametrické studie vytvořené neuronové sítě Obrázek 8: Ukázka grafu sestaveného z výsledků parametrické studie

18 6.3 Predikce časových řad K predikci časových řad lze přistupovat více způsoby, zde bude předveden nejjednodušší způsob pomocí tzv. časového okna. V časové řadě je nutné vymezit časové okno, které bude zahrnovat několik po sobě následujících hodnot časové řady, hodnoty časového okna představují vstupy sítě. Jedna z hodnot následujících za tímto okénkem (obvykle přímo následující hodnota), resp. více hodnot bude představovat výstup, resp. výstupy sítě. Situace je listrována na obrázku. 2 1,5 Y 1 0, ,5-1 -1,5 t Orig. data Predic. data Obrázek 9: Učení neuronové sítě k predikci časové řady s ukázkou několika předikovaných hodnot Posunem časového okna podél časové řady vzniká množina dat k učení sítě. Jistě je vhodné ponechat část dat mimo množinu učících dat a to jednak pro validaci sítě a jednak pro účely testování sítě. Tyto tři množiny se mohou vzájemně částečně překrývat. Při použití tohoto způsobu predikce časových řad, který je v principu velmi jednoduchý, se objevuje netriviální problém volby vzorkovací frekvence, resp. vzdálenosti bodů, které mají být sítí zpracovány a s tím související délka použitého okna. Řešení tohoto problému není jednoduché, a proto čtenáře odkazuji na příslušnou literaturu.

19 6.4 Klasifikační problém Klasifikační problém je sám o sobě velmi rozsáhlým předmětem, zde může být pouze nastíněn velmi zjednodušený příklad. Jedná se opět o provozní problém, konkr. o destilaci lihu na rektifikační koloně. Ukazatele jsou tentokrát diskrétní povahy, zajímá nás zda za zadaných podmínek bude výtěžek ethanolu dostatečný (tj. > 98 %) a zda bude čistota destilátu dostatečná (tj. > 90 hm. %). Vstupy do neuronové sítě jsou v tomto případě tvořeny těmito veličinami: složení vstupní směsi (hmotnostní zastoupení ethanolu v surovině) refluxní poměr (tj. hmotnostní poměr zpětného toku do hlavy kolony k toku destilátu) odtah destilátu (poměr hmotnostního toku odtahovaného destilátu k toku nástřiku) Oba výstupy jsou diskrétní povahy. Aby bylo možné takové výstupy v programu ERANN vytvořit, je nutné v případě výstupních neuronů použít funkci skokové změny signum. Síť použitá k řešení obsahovala dvě skryté vrstvy po 5 neuronech. V každé z těchto vrstev byla u 3 elementů použita přechodová funkce radiální báze a u zbylých dvou hyperbolický tangens. V tomto bodě je vhodné poznamenat, že kombinace více přechodových funkcí je typická pro řešení některých klasifikačních problémů. Na vstupních neuronech (3) bylo použito prosté předání hodnoty vstupu, jedná se tedy o elementy jejichž funkcí je pouze distribuovat hodnoty zadaných vstupních veličin na neurony ve skrytých vrstvách.

20 7 Literatura Na této kapitole se pracuje

Obr. 1 Biologický neuron

Obr. 1 Biologický neuron 5.4 Neuronové sítě Lidský mozek je složen asi z 10 10 nervových buněk (neuronů) které jsou mezi sebou navzájem propojeny ještě řádově vyšším počtem vazeb [Novák a kol.,1992]. Začněme tedy nejdříve jedním

Více

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU Simulace budov a techniky prostředí 2006 4. konference IBPSA-CZ Praha, 7. listopadu 2006 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU Ondřej Hojer 1, Jiří

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí Kohonenových samoorganizujících se map Bc. Ivana Broklová

Více

Metody řešení problematiky neúplných dat

Metody řešení problematiky neúplných dat Metody řešení problematiky neúplných dat Ing. David Pejčoch, DiS. Katedra informačního a znalostního inženýrství Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická Nám. W. Churchilla 4 130 00 Praha

Více

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Mgr. Petr Janeček Modul 4 Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Učme fyziku jinak! - Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání. Obsah Úvod... 1 Matematická

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Aplikace strojového učení v oblasti e-komerce Diplomová práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ II Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta - Katedra Fyziky Zpracování experimentálních fyzikálních dat Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. Autor: Jaroslav Ščevík

Více

REQUEST 06. Sborník příspěvků 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 30. 1. 1. 2. 2007

REQUEST 06. Sborník příspěvků 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 30. 1. 1. 2. 2007 REQUEST 6 Sborník příspěvků. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 3... 2. 27 CQR 27 Tato publikace vznikla za podpory projektu Ministerstva školstvi, mládeže a tělovýchovy, číslo M647

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Disertační práce Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů Technika prostředí Obor Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Školitel Prof. Dr. Ir.

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika

Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Ing. Radovan Novotný, Ph.D. Doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D., Ing. Jiří Stehlík, Ph.D. Aplikovaná počítačová technika Vysoké učení technické v Brně 2011 Tento učební text byl vypracován v rámci projektu Evropského

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Tomáš Müller. Interaktivní tvorba rozvrhu

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Tomáš Müller. Interaktivní tvorba rozvrhu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Tomáš Müller Interaktivní tvorba rozvrhu Katedra teoretické informatiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Roman Barták, PhD. Studijní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 David Dudáš 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Program pro multikriteriální rozhodovací analýzu

Program pro multikriteriální rozhodovací analýzu Program pro multikriteriální rozhodovací analýzu Ostrava 2003 Ing. Petr Korviny 1 Obsah Obsah 1 1 Program MCA7 2 1.1 Úvod.......................................... 2 1.1.1 Komu je následující text určen?........................

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta UMĚLÁ INTELIGENCE Hashim Habiballa Ostravská Univerzita 2004 UMĚLÁ INTELIGENCE KIP/UMINT distanční studijní opora PaedDr. Mgr. Hashim Habiballa,

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010

Jazyk G a GLCBuilder. U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 Jazyk G a GLCBuilder U ivatelská pøíruèka, popis prostøedí a jazyka 1.2010 JAZYK G A GLCBUILDER Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL.

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra počítačové grafiky a interakce ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student: Bc. Daniel Fučík Studijní program: Otevřená informatika (magisterský),

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I

TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF WEIGEL TEORIE CHYB A VYROVNÁVACÍ POČET I GE04_M01 MĚŘICKÉ CHYBY TCHVP Měřické chyby Tento text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Za jazykovou

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více