VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. Bc. Renata Holečková Založení veganské restaurace Diplomová práce 2013

2 Založení veganské restaurace Diplomová práce Bc. Renata Holečková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra managementu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2013

3 Diploma Dissertation Establishing of a vegan restaurant Bc. Renata Holečková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Study field: Destination Management of Tourism Industry Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Založení veganské restaurace zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Renata Holečková

5 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé diplomové práce paní Ing. Martina Beránek za spolupráci. Rovněž bych chtěla poděkovat všem, kteří mi vyplnili dotazník a poskytli užitečné rady.

6 Abstrakt Bc. HOLEČKOVÁ, Renata. Založení veganské restaurace. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem této práce je vytvořit podnikatelský záměr restaurace, která by byla specializována na veganská jídla. Práce je rozdělena do tří částí - teoretické, praktické a návrhové. V první části jsou vysvětleny pojmy veganství a pojmy spojené s podnikáním. Druhá část obsahuje analýzy okolí podniku a výsledky dotazníkového šetření. Třetí část tvoří podnikatelský záměr pro vytvoření restaurace. Klíčová slova: Podnikatelský záměr, restaurace, veganství, živá strava, životní styl.

7 Abstract HOLEČKOVÁ, Renata. Establishing of a vegan restaurant. [Diploma thesis] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The aim of this thesis is to establish a business plan for a restaurant specialized in a vegan dishes. There are three parts - theoretical, practical and proposal. The first part explains the concept of veganism and concepts associated with businesses. The second part contains analysis of the company environment as well as the results of the research I have made. The third part consists of a business plan for a restaurant. Keywords: Business plan, lifestyle, restaurant, raw food, veganism.

8 OBSAH Úvodem VEGANSTVÍ Máme právo znát své jídlo Výroky lékařů Na jídle záleží Živá strava Mimi Kirk Markus Rothkranz Úspěšní sportovci Česká společnost pro výživu a vegetariánství Co není vegetariánství PODNIKÁNÍ Podnikatelský záměr Právní forma podnikání Právnická osoba Fyzická osoba: Význam malých a středních podniků ANALÝZA TRHU Analýza konkurence Loving Hut Vegan City Secret of Raw Jelica Country Life Vegetka Veganský svět GrandeVita Macrobios Vegan oběd Moment Vyhodnocení analýzy konkurence Analýza vnějšího prostředí Analýza potencionálních zákazníků PEST analýza Ekonomické faktory Politicko-právní faktory Technologické faktory Sociálně kulturní faktory Porterova analýza Potencionální konkurenti Hrozba substitutů Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla zákazníků Rivalita mezi podniky Dotazníkové šetření Závěry dotazníkového šetření... 46

9 4. STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Popis podniku Úvodní charakteristika Podnikatelský projekt Organizační struktura Peněžní vyjádření založení podniku Náklady Tržby Výpočet bankovního úvěru Výkaz zisků a ztrát Cash Flow Rozvaha Finanční ukazatele Ukazatele rentability: Ukazatele zadluženosti: Ukazatele aktivity: Interiér provozovny Personální obsazení Optimalizace zásob Podpora prodeje Ochrana životního prostředí Růst podniku a jeho stabilizace Produkt Závěr LITERATURA... 74

10 SEZNAM TABULEK Tabulka č.1 - Silné a slabé stránky restaurace Loving Hut Tabulka č. 2 - Silné a slabé stránky restaurace Vegan City Tabulka č. 3 - Silné a slabé stránky restaurace Vegan City Tabulka č. 4 - Silné a slabé stránky restaurace Jelica Tabulka č. 5 - Náklady na pořízení DHM (v Kč) Tabulka č. 6 - Náklady potřebné před zahájením činnosti (v Kč) Tabulka č. 7 - Měsíční provozní náklady (v Kč) Tabulka č. 8 - Měsíční mzdové náklady (v Kč) Tabulka č. 9 - Predikce nákladů na nákup zboží (v Kč) Tabulka č Souhrnné provozní náklady podniku prvního půl roku podnikání (v Kč) Tabulka č Predikce tržeb (v Kč) Tabulka č Výpočet bankovního úvěru (v Kč) Tabulka č Plánovaný výkaz zisků a ztrát 1. rok činnosti (v Kč) Tabulka č Predikce Cash Flow v jednotlivých měsících (v Kč) Tabulka č Predikce Cash Flow v jednotlivých měsících (v Kč) Tabulka č Predikce Cash Flow v jednotlivých letech (v Kč) Tabulka č Počáteční rozvaha k (v Kč) Tabulka č ROA (v Kč) Tabulka č ROE (v Kč) Tabulka č ROS (v Kč) Tabulka č Nákladovost (v Kč) Tabulka č Rentabilita výnosů (v Kč) Tabulka č Rentabilita nákladů (v Kč) Tabulka č Obrat aktiv (v Kč) Tabulka č Obrat aktiv (v Kč) Tabulka č Vymezení kompetencí pracovníků SEZNAM ILUSTRACÍ Obrázek č. 1 - Organizační struktura SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1 - Způsob stravování Graf č. 2 - Návštěva veganských restaurací Graf č. 3 - Navštívené veganské restaurace Graf č. 4 - Důvody, proč restauraci nenavštívili Graf č. 5 - Zájem o navštívení veganské restaurace Graf č. 6 - Kolik respondentů se snaží jíst zdravě Graf č. 7 - Je vegetariánská (veganská) strava zdravější než běžná strava Graf č. 8 - Postoj k vegetariánství (veganství) Graf č. 9 - Pohlaví Graf č Věkové rozpětí HYPOTÉZY Hypotéza č. 1: Vyhodnocení hypotézy č 1: Hypotéza č. 2: Vyhodnocení hypotézy č. 2:... 57

11 SEZNAM ZKRATEK Tzv. - Tak zvané OSVČ - Osoba samostatně výdělečně činná Po - Pondělí So - Sobota apod. - A podobně ČSVV - Česká společnost pro výživu a vegetariánství DPP - Dohoda o provedení práce F&B Manager - Food and Beverage Manager DHM - Dlouhodobý hmotný majetek ČSOB - Československá obchodní banka Soc. pojištění - Sociální pojištění Zdrav. poj. - Zdravotní pojištění Např. - Na příklad

12 Úvodem Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem otevření veganské restaurace. V první polovině teoretické části vysvětlím pojmy veganství a živá strava. Ve druhé polovině teoretické části popíši, co je to podnikání, jaké požadavky je potřeba splnit k otevření podniku a vysvětlím, jakou právní formu lze zvolit při zakládání nového podniku. V analytické části se zaměřuji na analýzu konkurence veganských restaurací v Praze, vymezím jejich kladné a záporné stránky, dále porovnávám otevírací dobu, lokalitu a zjišťuji, jaká nabízejí jídla. Na základě provedené analýzy konkurence vybírám vhodné umístění pro veganskou restauraci. Provádím i analýzu vnějšího prostředí, kde jsem zkoumala, zda se přímo v lokalitě, kam jsem restauraci umístila nachází jiná, podobně zaměřená restaurace. V analýze potencionálních zákazníků, zjišťuji, jaké se v okolí nacházejí firmy a školy, které bych mohla informovat o možnosti zdravého stravování v jejich blízké lokalitě. Následuje PEST analýza, která vytvoří širší a komplexnější pohled na prostředí firmy. Tuto část zakončuji Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil, která vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím trhu. Na konci analytické části provádím ještě dotazníkové šetření, na základě něhož zjišťuji, zda zákazníci mají povědomí o tom, že existují veganské restaurace a zda by měli zájem takovou restauraci v budoucnu navštívit. V analytické části se zabývám již samotným podnikatelským záměrem, ve kterém uvádím finanční prostředky nutné k založení podniku. Rovněž zde popisuji interiér provozovny, personální obsazení, dodavatele a marketingové nástroje pro podporu prodeje. Téma této diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, že mám vystudovanou střední Hotelovou školu v Opavě se zaměřením na hotelnictví. Nyní studuji Vysokou školu hotelovou v Praze 8 se zaměřením na Management destinace cestovního ruchu. V posledních letech jsem se začala zajímat o vegetariánství, postupem času i o veganství. Vypomáhala jsem ve veganské restauraci v Praze, mám také zkušenosti z restaurací ve Švýcarsku, Řecku a Rakousku, kde jsem pracovala jako servírka v průběhu letních prázdnin. Na základě těchto získaných zkušeností jsem se rozhodla vytvořit podnikatelský záměr na založení veganské restaurace. Cílem této práce je tedy vytvoření podnikatelského záměru na otevření veganské restaurace, zvýšení povědomosti o veganství, vymezení pojmů zpracovaná a živá strava, informování o výživě. 11

13 1. VEGANSTVÍ Veganství je způsob stravování odmítající využívání zvířat pro potravu. Vegani nekonzumují maso, mléko, vejce ani med. S tím také logicky souvisí, že takto zaměření lidé odmítají využívání zvířat pro oblečení nebo kosmetiku. Tohle konání vychází z mnoha přesvědčení, jedním z nic je, že člověk nemá právo brát život jiných tvorů ve svůj prospěch, dalším z nich jsou etické, ekologické či zdravotní důvody. A všechny spolu souvisí. Na rozdíl od toho, co si mnoho lidí myslí, veganství nabízí široké spektrum možností stravování. Vzhledem k tomu, že živočišné produkty jsou toxické pro lidský organismus, mnoho lidí, kteří změnili svou stravu tak, že omezili konzumaci živočišných produktů uvádí, že se jim výrazně zlepšil zdravotní stav. Vysvětlení pojmů: Vegetariáni - nekonzumují maso Vegani - nekonzumují žádné živočišné potraviny Vitariáni (raw vegan) - jedí pouze rostlinnou syrovou stravu 1.1 Máme právo znát své jídlo Živočišné produkty obsahují pesticidy, růstové a stresové hormony, které se konzumací dostávají do lidského organismu. V dnešní době jsou velmi populární velkofarmy, kde zvířata nemají prostor a mnohdy nejsou krmena čerstvými potravinami, které by dostávala v přírodě. Tím, že lidé uměle rozmnožují dobytek, způsobili, že jej nyní na planetě je 3x více, než kdyby se rozmnožoval přirozenou cestou. V důsledku toho dochází ke kácení pralesů, aby bylo více pastvin, jejichž půdu za čas dobytek degraduje. Dobytek zkonzumuje obrovské množství obilí, které by jinak nasytilo hladovějící lidi. Tím bych chtěla poukázat na to, že na Zemi je nerovnováha a že masový průmysl, stejně jako farmaceutický je hlavně o byznysu. Protože, když budou lidé konzumovat hlavně ovoce a zeleninu a budou zdraví, tak na tom určité osoby nezbohatnou. Na tyto problémy poukazuje dokumentární americký film FOOD, Inc. 1, ve kterém je přímo řečeno, že mezi spotřebiteli a výrobci je jakási opona, přes kterou spotřebitelé nevidí. Průmysl nechce, aby lidé věděli, jak se jídlo vyrábí o odkud pochází, protože potom by jej spousta lidí nekupovalo. Nadnárodní korporace ovládají celý stravovací systém a 1 KENNER, Robert. FOOD, Inc Dostupné z: 12

14 získávají kontrolu nad jídlem. V 70.letech patřilo v USA největším čtyřem výrobcům hovězího masa asi 25% trhu, dnes těmto výrobcům patří asi 80% trhu, podobně je to i s vepřovým masem. Jejich cílem je minimalizovat náklady a zvyšovat produkci s cílem dosahování co nejvyššího zisku. Tyto firmy jsou nejen hlavními dodavateli fastfoodu 2, ale také ostatních supermarketů a restaurací. Tělo hovězího dobytka je stavěno ke konzumaci trávy, ale ve skutečnosti je dobytek krmen kukuřicí, protože je levnější a rychleji po ní přibývá na váze. V důsledku toho dochází rozmnožování viru E. coli 3 v trávicím traktu krav. Pokud by se krávy krmily hlavně trávou, 80% viru E. coli by se z jejich trávicího systému vyloučilo. Tato bakterie se dostává i do hnoje, ve kterém zvířata většinou stojí v důsledku malého prostoru a ve velkofarmách nemají farmáři čas každou krávu před porážkou umýt. Málokdo ví, že dobytek, který je chován hlavně pro mléko, velmi trpí. Žádný jiný živočich nepije mléko jiného živočicha, pokud mu jej člověk nepodsune. Naučili jsme se pít mléko zvířat, ale ve skutečnosti dětem patří mléko mateřské a dospělí jej již nepotřebují. Tvůrci tohoto filmu chtěli natočit prostory, kde jsou zvířata chována, většina farmářů odmítla spolupracovat, jen jedna žena, která vlastní drůbežárnu, byla ochotna otevřeně promluvit a vpustila filmaře dovnitř. Poukázala na to, že v dnešní době se tomu nedá říkat farma, ale továrna na maso. Farmáři mají kontrakty s průmyslovými firmami a pokud nedodrží jejich požadavky, tak s nimi kontrakt rozvážou. Proto většina farmářů plní rozkazy velkých průmyslových firem, jejichž cílem je zisk. Do potravin drůbeže se přidávají antibiotika, která se pak dostanou do lidí. Kuřata jsou vyšlechtěná, zabíjejí se v polovičním čase než před 50ti lety, ale jsou 2x větší. Takto rychle vypěstovaným kuřatům nestačí narůst správně kosti ani vnitřnosti, sami se tak často neunesou. Nadměrná produkce masa, kterou jsme na Zemi vytvořili, má negativní vliv na životní prostředí. Dochází díky ní ke znečištění vody, znečištění ovzduší, půdní erozi, spotřeby vody, spotřeby energie a degradaci půdy. Abych to více vysvětlila, znečištění vody dochází při jatkách a také z výkalů zvířat, ke znečištění ovzduší dochází uvolňováním metanu z hospodářských zvířat, k půdní erozi dochází kácením zalesněných oblastí pro vytvoření pastvin. Spotřebuje se mnoho vody na vypěstování obilovin, kterým jsou zvířata 2 Fastfood = rychlé občerstvení 3 E. coli je bakterie, která se běžně nachází v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Její přítomnost je důležitá pro správný průběh trávicích procesů, některé její kmeny však mohou být životu nebezpečné. 13

15 krmena a z kterých pak vznikne maso, místo abychom je sami zkonzumovali rovnou. Je také spotřebováno velké množství energie na poražení zvířat, porcování, jejich dopravu, chlazení, mrazení. "Přední odborníci na hospodaření s pitnou vodou ze Stockholm International Water Institute letos vydali varovnou zprávu, že pokud se budeme i nadále držet běžné stravy lidí ze západních zemí bez omezování konzumace masa, nebudeme mít v roce 2050 (kdy se předpokládá, že na Zemi bude žít devět miliard lidí) dostatek vody potřebné pro vypěstování potravin. Potraviny živočišného původu jsou na vodu až desetkrát náročnější než potraviny rostlinné." 4 Díky vzrůstající produkci masa, roste i potřeba pěstování většího množství obilnin pro dobytek a z toho důvodu se také vytvářejí další plantáže, které ničí původní biodiverzitu. Živočišná produkce je tedy velmi náročná na životní prostředí, dobytek zkonzumuje 11 kilogramů proteinu, který se pak přemění na půl kilogramu živočišného proteinu pro člověka. Není tedy už jednodušší konzumovat rovnou rostlinné produkty? Hlavním důvodem obezity je způsob stravování. To jak člověk jí, se projevuje zvnějšku na jeho těle. Spousta lidí na jídle šetří, když ale onemocní, utrácejí peníze za lékaře. Mnohem účinnější je peníze investovat do zdravého jídla. Dříve lidé bojovali s nedostatkem kalorií, nyní se jich snaží zbavit. Když tělu člověk dopřeje výživné, zdravé potraviny, získá více energie a cítí se po jídle dobře. Člověk je jen příjemcem toho, co mu průmysl dá. Pokud lidé přestanou nakupovat zpracované potraviny a začnou vyhledávat zdravé jídlo, průmysl se bude muset přizpůsobit poptávce a začne jej nabízet. Každý si může vypěstovat za oknem nebo na zahrádce své bylinky nebo zeleninu, protože ta v supermarketu je také chemicky ošetřena a mnohdy se plody sbírají ještě zelené a dozrávají až během přepravy. Každý může být součástí změny tohoto systému. 1.2 Výroky lékařů Na tomto místě bych ráda informovala o výrocích lékařů, kteří potvrdili příznivý vliv veganského stravování na naše zdraví: Profesor preventivní medicíny na Univerzitě Colorado, pan Tim Byers, tvrdí, že věda došla k závěru, že ovoce a zelenina chrání před všemi druhy rakoviny zažívacího ústrojí a rakoviny spojené s kouřením. 4 VeganFest: Zdravě, chutně, eticky. In: Skutečná cena masa [online] [cit ]. Dostupné z: 14

16 Strava bohatá na ovoce a zeleninu hraje roli ve snižování rizika výskytu všech významných příčin nemocí a smrti, 5 říká pan Walter Willet, ředitel Katedry výživy na Harvardu. Specialista na vlákninu na Univerzitě v Torontu, pan David Jenkins zase tvrdí, že obiloviny, které obsahují hodně vlákniny, snižují riziko tvorby rakoviny, naopak čerstvé maso zvyšuje výskyt některých druhů rakovin. Rostlinná strava snižuje výskyt srdečních chorob. Rozpustná vláknina, která snižuje výskyt srdečních chorob, se nachází ve fazolích, hrachu, ovsi a ječmeni, uvádí pan Jenkins. Pan Willet uvádí, že kyselina listová, která je také obsažena v ovoci a zelenině, snižuje škodlivé aminokyseliny v krvi. Konzumací většího množství ovoce a zeleniny dochází k pročištění tepen, které jsou živočišnou stravou ucpané. Změnou stravy na rostlinnou dochází ke snížení krevního tlaku, snížení hladiny cholesterolu, redukci cukrovky, silnějšímu imunitnímu systému a k prevenci mnohých dalších nemocí. Konzumací masa se do těla dostává cholesterol a nasycené tuky, které způsobují kardiovaskulární potíže. Opékáním masa vzniká prvek methylcholantherene, který je silně karcinogenní a způsobuje vznik rakoviny. Do krmení zvířat se přidávají steroidy, antibiotika a růstové hormony a tyto látky se konzumací dostávají do lidského organismu. Někteří lidé si myslí, že veganská strava není dostatečně výživná, ve skutečnosti stačí obilniny, luštěniny a zelenina k tomu, abychom dostali veškerou výživu. Pšenice má 17% svých kalorií ve formě bílkovin, brokolice 45% a rýže 8%. Je velice snadné získat bílkoviny veganským stravováním. "Potrava z rostlin je mnohem přiměřenějším zdrojem výživy než maso. Lidé jedí různé živočichy, ale zdrojem výživy živočichů, které jíme, jsou rostliny. Život většiny zvířat je krátký a zvířata mají téměř všechny nemoci jako lidé. Je velmi pravděpodobné, že tyto nemoci lidí pocházejí z požívání masa mrtvých zvířat. Proč si tedy lidé neberou výživu přímo z rostlin?" 6 Doktor Miller V biomedicíně se v posledních 20ti letech také hovoří o příznivých dopadech rostlinné stravy na zdraví. Dříve odborníci vegetariánskou/veganskou stravu nedoporučovali, kvůli absenci bílkovin, dnes je naopak správně sestavená bezmasá strava 5 Supreme Master Television [online] [cit ]. Dostupné z: 6 Supreme Master Television [online] [cit ]. Dostupné z: 15

17 vyzdvihována jako vhodný způsob předcházející civilizačním chorobám, jelikož se prokázalo, že i rostlinná strava je bohatá na bílkoviny, které jsou hojně obsaženy v obilovinách a luštěninách. Americká dietetická asociace a Kanadští dietologové v roce 2004 došli k závěru, že správně vyvážená vegetariánská nebo veganská strava je vhodná jak v období těhotenství, tak i kojení, dětství i dospívání a předchází výskytu různých druhů onemocnění. Tohle vyjádření potvrdila následně i Česká pediatrická společnost a Společnost pro výživu. Výživová doporučení se shodují v tom, že doporučují omezování tučných, živočišných potravin a naopak doporučují konzumovat více rostlinných olejů, zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů. Australští vědci přišli nově s výzkumem, ve kterém uvádějí, že zelená zelenina napomáhá ke zvýšení imunity a chrání tělo před patogenním bakteriemi 7. Když lidé budou jíst více zelené zeleniny, bude se jim zvyšovat počet imunitních buněk v těle a budou mít pročištěná střeva. "Závěr je jednoduchý: pokud chcete být méně často nemocní, jezte více zelené zeleniny." Na jídle záleží Spousta lidí si pomyslí, že veganům tedy nezbude mnoho potravin, které by mohli konzumovat. Co tedy jedí? Je toho opravdu spousta. Lidé, kteří chtějí přejít z masité stravy na bezmasou, potřebují ze začátku maso něčím nahrazovat, jelikož tělo jej bylo po mnoha let zvyklé konzumovat. Ze začátku tedy pro ně může činit obtíže, jej jen tak vyřadit. K tomuto účelu slouží náhražky masa. Mohu říci, že jsem vypomáhala ve veganské restauraci a mnoho lidí se divilo, zda to co právě snědli, opravdu nebylo maso. A opravdu nebylo, stačí stejné koření a správná příprava. Výborná náhražka masa je seitan, což je rostlinná bílkovina z pšeničné mouky. Připravuje se vymytím škrobu z pšeničné mouky, který se vaří se zeleninou, mořskými řasami a přidá se k němu koření a sójová omáčka. Samozřejmě, že seitan lze již zakoupit hotový v mnoha druzích, jeden je dobrý na smažení, z jiného se dělá guláš, sekaná či ražničí. Obsahuje velké množství kvalitní bílkoviny, minerály a vitamíny, jednoduše se připravuje jako maso, jen jeho doba přípravy je kratší a nezatěžuje tolik lidský organismus. 7 Patogenní bakterie = vyvolávají nejrůznější infekční onemocnění 8 Myslete vlastní hlavou: Nezávislý zpravodajský blog. Výzkum australských vědců: zelená zelenina napomáhá ke zlepšení imunity [online]. 2013, I [cit ]. Dostupné z: výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Nature Immunology. 16

18 Tofu je něco jako sýr nebo tvaroh, akorát rostlinného původu. Vyrábí se podobně jako sýr, a to tak, že se sójové mléko (respektive nápoj získaný ze sójových bobů) vysráží syřidly a sojová bílkovina se srazí. Tofu je zdravá alternativa sýrů a vyrábí se v mnoha příchutích jako přírodní, neochucené, uzené, s mořskou řasou, marinované, s pepřem a mnoho dalších. Dá se konzumovat syrové, smažené nebo jej využít k přípravě pomazánky na chleba. Tempeh je další náhražkou spíše uzeného masa, jsou to sójové boby, které jsou porostlé bílou plísní. Boby se lisují do placek a mají uzenou chuť. Tempeh může být marinovaný, smažený nebo uzený a lze jej přidávat do různých druhů jídel, na příklad do špaget. Robi maso je další alternativa pro lidi, jež chtějí jíst zdravěji a zároveň příliš neomezovat své stravovací návyky. Připravuje se podobně jako maso mnoha způsoby, nebo lze jíst zasyrova. Další náhražkou je sója, existují i nemasové karbanátky či "ryby". Potravin je hodně a jídlo se dá připravit tak, že "maso" chutná jako maso. Jediný rozdíl je snad v tom, že po tomto jídle se člověk necítí tolik unavený a těžký, ale naopak. Mléčné výrobky se dají také výborně nahradit rostlinnými šlehačkami, máslem, jogurtem, smetanou. Navíc je rostlinné mléko mnohem zdravější. Kravské mléko, které koupíme v supermarketu s úžasnou trvanlivostí už v dnešní době ani jako mléko nechutná. Náhražka vajec je vajahit (obsahuje méko, vhodný tedy spíše pro vegetariány) a je zdravý, protože neobsahuje cholesterol, který je obsažen ve vejcích. Zcela veganskou náhražkou vajec je hraška. Vaření je snadné a dokonce bez újmy jiných životů. "Nechť je jídlo tvým lékem a tvým lékem nechť je jídlo." Hippocrates "Hippocrates položil základy moderního lékařství. Věřil, že tělo má vnitřní schopnost sebeléčby. Od jeho dob se ale přístup k léčbě změnil." 9 Doktoři dnešní doby dostávají jen minimální školení o výživě. Moderní medicína řeší každou nemoc práškem, který pouze bolest utlumí, ale nevyřeší příčinu vzniku. Jídlo, které uvaříme, nebo dokonce jen lehce podusíme, přijde o všechny enzymy. Imunitní systém reaguje na vařené jídlo jako na toxin. Když jídlo uvaříme, tak změní svou strukturu, kterou naše tělo nedokáže rozpoznat a proto se k němu chová jako k toxinu. 9 COLQUHOUN, James a Laurentin TEN BOSCHE. FOOD MATTERS: Na jídle záleží [Dokumentární film] [cit ]. Dostupné z: 17

19 "Švýcarský doktor Paul Kouchakoff, který ukázal v roce 1930, že pokud budete jíst jídlo, které je z více než 51% vařené, vaše tělo se k němu bude chovat, jako by bylo napadeno cizím organismem. Doktor Kouchakoff byl první, kdo ukázal, že pokud 51% vašich jídel bude syrových, tak nebudete mít žádnou leukocytózu, nebudete mít žádnou reakci bílých krvinek, takže váš imunitní systém nebude aktivován falešným poplachem." 10 Proto je důležité, aby lidé konzumovali minimálně 51% potravin v syrovém stavu, aby tak nepřetěžovali imunitní systém. Je dobré si k hlavnímu jídlu připravit i čerstvý salát ze špenátových listí, rukoly, rajčat, ředkviček, oříšků, sušených rajčat, paprik, oliv atd. Dále výživové a tepelně neupravované potraviny rozvinu v následující kapitole. 1.4 Živá strava Živá strava neboli raw food označuje rostlinné potraviny tepelně, ale i chemicky neupravené, zahrnuje se zde ovoce, zelenina, ořechy a semena. Hlavním důvodem, proč se potraviny tepelně nezpracovávají, je zachování jejich výživových hodnot a nezatěžování organismu, který tepelně upravené potraviny dlouho zpracovává. Když se jídlo tepelně zpracovává, ztrácí kvalitní vodu, která se v potravinách uchovává, dochází ke srážení bílkovin, které překyselují organismus a ničení důležitých vitamínů a minerálů. Tuky i cukry v důsledku zpracování mění svou strukturu a také se stávají těžko stravitelnými, tato těžce stravitelná potrava poté zanáší střeva. Živá strava přináší mnoho výhod jako je zvýšení energie a zlepšení imunitního systému. Potraviny se zahřívají nanejvýš do teploty 42 stupňů. Potraviny se místo vaření nakličují, suší, drtí, krouhají, mixují, odšťavňují nebo marinují. Dají se připravit raw špagety, pizza, ravioly, polévka, dokonce dort nebo sýr z kešu ořechů. Naopak tepelně zpracovaná strava tělu nedodá potřebné živiny a zpracováním se snižuje její nutriční hodnota. Tohle jídlo je pak jakoby mrtvé a bez chuti a toho využívá potravinářský průmysl, který jídlo dochucuje chemikáliemi, aby opět získalo nějakou chuť. Na obalech produktů je mnohdy napsáno jen "koření", ale za tím se mohou skrývat chemické směsi, stejně tak jako za názvy "identické aroma" nebo "přírodní aroma". Pokud člověk konzumuje hlavně živou stravu, k pocitu nasycení a doplnění energie stačí jen malé porce. Většinou pak následuje hubnutí, jelikož se tělo zbavuje toxinů, které se do něj uložily v důsledku vařeného živočišného stravování. 10 COLQUHOUN, James a Laurentin TEN BOSCHE. FOOD MATTERS: Na jídle záleží [Dokumentární film] [cit ]. Dostupné z: 18

20 Superfoods neboli "super jídla" jsou potraviny nebo doplňky stravy, které obsahují důležité živiny pro tělo a to v přírodní formě, obsahují velké množství vitamínů, minerálů, enzymů a dodávají energii. Mnohdy bývají námi tyto potraviny opomíjeny. Spirulina - řasa, která se vyskytuje v alkalických sladkých vodách. Obsahuje velké množství proteinů, bílkovin, je zdrojem vitamínů, minerálních látek, enzymů, sacharidů a obsahuje vitamin B12. Tuto řasu je možno zakoupit slisovanou v lékárnách. Kakaové boby - obsahují minerály, jsou nejbohatší přírodní zdroj hořčíku, chromu, železa, manganu, zinku, mědi, také obsahují velké množství vitaminu C a antioxidantů. Když se tyto boby zpracují do podoby čokolády, ztrácejí své výživové hodnoty tepelnou úpravou. Kakaové boby jsou k dostání v obchodech se zdravou výživou nebo je lze objednat na internetu. Goji - neboli kustovnice. Jsou to bobule tmavě červené barvy a obvykle bývají sušené a dají se jíst jako rozinky. Goji bobule zvyšují imunitu, chrání játra, zlepšují zrak a zlepšují kvalitu krve. Dají se jíst samostatně nebo je lze přidat do čaje, mohou být také přimíchány do krémů či omáček. Konopná semínka - jsou bohatá na minerály, mají velké množství vitamínů, obsahují chlorofyl a lecitin, dále jsou tvořena proteiny, tuky a uhlohydráty, obsahují 20 aminokyselin včetně 8 esenciálních. Semínka obsahují kompletní bílkovinu. Nejlepší způsob konzumace je ze semínek udělat konopné mléko, do kterého se namixují různé druhy ovoce, z čehož vznikne výborné smoothies 11. Kopřiva - obsahuje proteiny, vitamín C, B, B2, B6, chlorofyl, Ca, Mg, organické kyseliny, atd. Tato rostlina je velice léčivá a přitom tak lehce dostupná. Nejlepší způsob, jak ji konzumovat, je přidat ji do smoothies nebo ji odšťavnit. Tohle je jen výčet nejznámějších "super jídel". 11 Míchaný nápoj z ovoce nebo zeleniny. 19

21 Samozřejmě, že spousta lidí pociťuje nevolnost při přechodu na syrovou stravu, to je v důsledku detoxikace, jelikož se tělo čistí. Někdo to nemusí pocítit, někdo se může čistit týdny, měsíce i roky, v důsledku toho, jak moc bylo tělo zaplaveno toxiny Mimi Kirk Tato 72letá žena, která přes svůj věk vypadá mladě, je vitální a zdravá. Inspirovala tak mnoho lidí ke změně stravy. Tvrdí, že i vegetariánská strava nemusí být zdravá, pokud lidé konzumují zpracovaná jídla, ale že je důležité jíst živou stravu. Díky změně stravy, kterou podstoupila před čtyřiceti lety, se cítí skvěle. Motivem ke změně stravy byly zdravotní potíže, které poté zmizely. Doporučuje každé ráno zelený koktejl, který lze připravit mixérem nebo odšťavňovačem. Základní recept, který používá je: 2 jablka, 4 stonky celeru, půl okurky, 3 hrsti špenátu a listí z kapusty, k tomu lze přidat banán nebo borůvky. Když si organismus zvykne na živiny z této stravy, bude ji vyžadovat stále více a nebude mít již chuť například na burger z fastfoodu Markus Rothkranz Markus je inspirativní vůdce Hnutí syrové stravy v USA, napsal elektronickou knihu "Léčit sám sebe 101" a rovněž vydal DVD dokument "Strava a lék zdarma" o tom, jak nás mohou divoké rostliny léčit a jakou výživu nám poskytují. Markus reprezentuje zdraví ze syrové veganské stravy. Jako dítě se narodil se slabým imunitním systémem a byl hodně nemocný, jeho zdravotní stav se zhoršoval, až jej to donutilo ke změně stravy. Poté co přešel na syrovou stravu, jeho zdravotní potíže zmizely. Přišel na to, že příroda sama poskytuje všechny živiny, které potřebujeme k životu. Je odpůrcem zpracovaného jídla a tvrdí, že divoké rostliny jsou nejbohatšími rostlinami na vitamíny a minerály na světě. Mají dlouhé kořeny, které čerpají živiny jako steroly, alkaloidy a glykosidy hluboko ze země. Doporučuje tyto rostliny rozmixovat se sladkým ovocem, které přebije jejich případnou hořkou chuť, nebo se dají přidat do salátů či polévek jak v syrovém stavu, tak usušené. Tyto rostliny jsou mnohdy ignorovány, protože lidé neznají jejich hodnotu, ve skutečnosti jsou považována za tzv. "super jídla". 1.5 Úspěšní sportovci Mnoho známých osobností, mezi nimiž je i několik úspěšných sportovců, uznávají tento způsob stravování (veganství nebo vegetariánství). Patří mezi ně například tenistka Martina Navrátilová, která získala 9 titulů ve Wimbledonu. Sestry Selena a Venus 20

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Alice Kolaříková Trendy v dietologii Bakalářská práce 2015 Trendy v dietologii Bakalářská práce Alice Kolaříková, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

Alternativní výživa ve stravování

Alternativní výživa ve stravování Alternativní výživa ve stravování Bakalářská práce Barbora Lexová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Vedoucí bakalářské

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B7505 Vychovatelství Studijní obor: 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Anna Soshkova Konvenience versus čerstvé produkty - ekonomická náročnost, nutriční hodnoty, preference zákazníků gastronomického zařízení Diplomová práce

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU Lucie Měchurová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení nového podniku je zpracování podnikatelského plánu

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Bakalářská práce. Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR. Hana Luzumová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. katedra hotelnictví

Bakalářská práce. Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR. Hana Luzumová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. katedra hotelnictví Bakalářská práce Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR Hana Luzumová Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Eva

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík

Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě. Lukáš Němčík Podnikatelský záměr založení podniku služeb v oblasti půjčování stavebního nářadí v Opavě Lukáš Němčík Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce shrnuje základní teoretické poznatky potřebné k založení

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného. gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného. gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Polyna Sysoeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014

!!!!!! Martin Adámek!!!! Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost!!! Bakalářská práce!!!!!!!!!!! 2014 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Martin Adámek Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce 2014 Reklamy na doplňky stravy a jejich etičnost Bakalářská práce Martin Adámek

Více

Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku

Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku Podnikatelský plán vybudování kavárenské provozovny v Šumperku Bakalářská práce Diana Weinlichová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více