VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. Bc. Renata Holečková Založení veganské restaurace Diplomová práce 2013

2 Založení veganské restaurace Diplomová práce Bc. Renata Holečková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra managementu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2013

3 Diploma Dissertation Establishing of a vegan restaurant Bc. Renata Holečková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Study field: Destination Management of Tourism Industry Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Založení veganské restaurace zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Renata Holečková

5 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé diplomové práce paní Ing. Martina Beránek za spolupráci. Rovněž bych chtěla poděkovat všem, kteří mi vyplnili dotazník a poskytli užitečné rady.

6 Abstrakt Bc. HOLEČKOVÁ, Renata. Založení veganské restaurace. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem této práce je vytvořit podnikatelský záměr restaurace, která by byla specializována na veganská jídla. Práce je rozdělena do tří částí - teoretické, praktické a návrhové. V první části jsou vysvětleny pojmy veganství a pojmy spojené s podnikáním. Druhá část obsahuje analýzy okolí podniku a výsledky dotazníkového šetření. Třetí část tvoří podnikatelský záměr pro vytvoření restaurace. Klíčová slova: Podnikatelský záměr, restaurace, veganství, živá strava, životní styl.

7 Abstract HOLEČKOVÁ, Renata. Establishing of a vegan restaurant. [Diploma thesis] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The aim of this thesis is to establish a business plan for a restaurant specialized in a vegan dishes. There are three parts - theoretical, practical and proposal. The first part explains the concept of veganism and concepts associated with businesses. The second part contains analysis of the company environment as well as the results of the research I have made. The third part consists of a business plan for a restaurant. Keywords: Business plan, lifestyle, restaurant, raw food, veganism.

8 OBSAH Úvodem VEGANSTVÍ Máme právo znát své jídlo Výroky lékařů Na jídle záleží Živá strava Mimi Kirk Markus Rothkranz Úspěšní sportovci Česká společnost pro výživu a vegetariánství Co není vegetariánství PODNIKÁNÍ Podnikatelský záměr Právní forma podnikání Právnická osoba Fyzická osoba: Význam malých a středních podniků ANALÝZA TRHU Analýza konkurence Loving Hut Vegan City Secret of Raw Jelica Country Life Vegetka Veganský svět GrandeVita Macrobios Vegan oběd Moment Vyhodnocení analýzy konkurence Analýza vnějšího prostředí Analýza potencionálních zákazníků PEST analýza Ekonomické faktory Politicko-právní faktory Technologické faktory Sociálně kulturní faktory Porterova analýza Potencionální konkurenti Hrozba substitutů Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla zákazníků Rivalita mezi podniky Dotazníkové šetření Závěry dotazníkového šetření... 46

9 4. STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Popis podniku Úvodní charakteristika Podnikatelský projekt Organizační struktura Peněžní vyjádření založení podniku Náklady Tržby Výpočet bankovního úvěru Výkaz zisků a ztrát Cash Flow Rozvaha Finanční ukazatele Ukazatele rentability: Ukazatele zadluženosti: Ukazatele aktivity: Interiér provozovny Personální obsazení Optimalizace zásob Podpora prodeje Ochrana životního prostředí Růst podniku a jeho stabilizace Produkt Závěr LITERATURA... 74

10 SEZNAM TABULEK Tabulka č.1 - Silné a slabé stránky restaurace Loving Hut Tabulka č. 2 - Silné a slabé stránky restaurace Vegan City Tabulka č. 3 - Silné a slabé stránky restaurace Vegan City Tabulka č. 4 - Silné a slabé stránky restaurace Jelica Tabulka č. 5 - Náklady na pořízení DHM (v Kč) Tabulka č. 6 - Náklady potřebné před zahájením činnosti (v Kč) Tabulka č. 7 - Měsíční provozní náklady (v Kč) Tabulka č. 8 - Měsíční mzdové náklady (v Kč) Tabulka č. 9 - Predikce nákladů na nákup zboží (v Kč) Tabulka č Souhrnné provozní náklady podniku prvního půl roku podnikání (v Kč) Tabulka č Predikce tržeb (v Kč) Tabulka č Výpočet bankovního úvěru (v Kč) Tabulka č Plánovaný výkaz zisků a ztrát 1. rok činnosti (v Kč) Tabulka č Predikce Cash Flow v jednotlivých měsících (v Kč) Tabulka č Predikce Cash Flow v jednotlivých měsících (v Kč) Tabulka č Predikce Cash Flow v jednotlivých letech (v Kč) Tabulka č Počáteční rozvaha k (v Kč) Tabulka č ROA (v Kč) Tabulka č ROE (v Kč) Tabulka č ROS (v Kč) Tabulka č Nákladovost (v Kč) Tabulka č Rentabilita výnosů (v Kč) Tabulka č Rentabilita nákladů (v Kč) Tabulka č Obrat aktiv (v Kč) Tabulka č Obrat aktiv (v Kč) Tabulka č Vymezení kompetencí pracovníků SEZNAM ILUSTRACÍ Obrázek č. 1 - Organizační struktura SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1 - Způsob stravování Graf č. 2 - Návštěva veganských restaurací Graf č. 3 - Navštívené veganské restaurace Graf č. 4 - Důvody, proč restauraci nenavštívili Graf č. 5 - Zájem o navštívení veganské restaurace Graf č. 6 - Kolik respondentů se snaží jíst zdravě Graf č. 7 - Je vegetariánská (veganská) strava zdravější než běžná strava Graf č. 8 - Postoj k vegetariánství (veganství) Graf č. 9 - Pohlaví Graf č Věkové rozpětí HYPOTÉZY Hypotéza č. 1: Vyhodnocení hypotézy č 1: Hypotéza č. 2: Vyhodnocení hypotézy č. 2:... 57

11 SEZNAM ZKRATEK Tzv. - Tak zvané OSVČ - Osoba samostatně výdělečně činná Po - Pondělí So - Sobota apod. - A podobně ČSVV - Česká společnost pro výživu a vegetariánství DPP - Dohoda o provedení práce F&B Manager - Food and Beverage Manager DHM - Dlouhodobý hmotný majetek ČSOB - Československá obchodní banka Soc. pojištění - Sociální pojištění Zdrav. poj. - Zdravotní pojištění Např. - Na příklad

12 Úvodem Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem otevření veganské restaurace. V první polovině teoretické části vysvětlím pojmy veganství a živá strava. Ve druhé polovině teoretické části popíši, co je to podnikání, jaké požadavky je potřeba splnit k otevření podniku a vysvětlím, jakou právní formu lze zvolit při zakládání nového podniku. V analytické části se zaměřuji na analýzu konkurence veganských restaurací v Praze, vymezím jejich kladné a záporné stránky, dále porovnávám otevírací dobu, lokalitu a zjišťuji, jaká nabízejí jídla. Na základě provedené analýzy konkurence vybírám vhodné umístění pro veganskou restauraci. Provádím i analýzu vnějšího prostředí, kde jsem zkoumala, zda se přímo v lokalitě, kam jsem restauraci umístila nachází jiná, podobně zaměřená restaurace. V analýze potencionálních zákazníků, zjišťuji, jaké se v okolí nacházejí firmy a školy, které bych mohla informovat o možnosti zdravého stravování v jejich blízké lokalitě. Následuje PEST analýza, která vytvoří širší a komplexnější pohled na prostředí firmy. Tuto část zakončuji Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil, která vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím trhu. Na konci analytické části provádím ještě dotazníkové šetření, na základě něhož zjišťuji, zda zákazníci mají povědomí o tom, že existují veganské restaurace a zda by měli zájem takovou restauraci v budoucnu navštívit. V analytické části se zabývám již samotným podnikatelským záměrem, ve kterém uvádím finanční prostředky nutné k založení podniku. Rovněž zde popisuji interiér provozovny, personální obsazení, dodavatele a marketingové nástroje pro podporu prodeje. Téma této diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, že mám vystudovanou střední Hotelovou školu v Opavě se zaměřením na hotelnictví. Nyní studuji Vysokou školu hotelovou v Praze 8 se zaměřením na Management destinace cestovního ruchu. V posledních letech jsem se začala zajímat o vegetariánství, postupem času i o veganství. Vypomáhala jsem ve veganské restauraci v Praze, mám také zkušenosti z restaurací ve Švýcarsku, Řecku a Rakousku, kde jsem pracovala jako servírka v průběhu letních prázdnin. Na základě těchto získaných zkušeností jsem se rozhodla vytvořit podnikatelský záměr na založení veganské restaurace. Cílem této práce je tedy vytvoření podnikatelského záměru na otevření veganské restaurace, zvýšení povědomosti o veganství, vymezení pojmů zpracovaná a živá strava, informování o výživě. 11

13 1. VEGANSTVÍ Veganství je způsob stravování odmítající využívání zvířat pro potravu. Vegani nekonzumují maso, mléko, vejce ani med. S tím také logicky souvisí, že takto zaměření lidé odmítají využívání zvířat pro oblečení nebo kosmetiku. Tohle konání vychází z mnoha přesvědčení, jedním z nic je, že člověk nemá právo brát život jiných tvorů ve svůj prospěch, dalším z nich jsou etické, ekologické či zdravotní důvody. A všechny spolu souvisí. Na rozdíl od toho, co si mnoho lidí myslí, veganství nabízí široké spektrum možností stravování. Vzhledem k tomu, že živočišné produkty jsou toxické pro lidský organismus, mnoho lidí, kteří změnili svou stravu tak, že omezili konzumaci živočišných produktů uvádí, že se jim výrazně zlepšil zdravotní stav. Vysvětlení pojmů: Vegetariáni - nekonzumují maso Vegani - nekonzumují žádné živočišné potraviny Vitariáni (raw vegan) - jedí pouze rostlinnou syrovou stravu 1.1 Máme právo znát své jídlo Živočišné produkty obsahují pesticidy, růstové a stresové hormony, které se konzumací dostávají do lidského organismu. V dnešní době jsou velmi populární velkofarmy, kde zvířata nemají prostor a mnohdy nejsou krmena čerstvými potravinami, které by dostávala v přírodě. Tím, že lidé uměle rozmnožují dobytek, způsobili, že jej nyní na planetě je 3x více, než kdyby se rozmnožoval přirozenou cestou. V důsledku toho dochází ke kácení pralesů, aby bylo více pastvin, jejichž půdu za čas dobytek degraduje. Dobytek zkonzumuje obrovské množství obilí, které by jinak nasytilo hladovějící lidi. Tím bych chtěla poukázat na to, že na Zemi je nerovnováha a že masový průmysl, stejně jako farmaceutický je hlavně o byznysu. Protože, když budou lidé konzumovat hlavně ovoce a zeleninu a budou zdraví, tak na tom určité osoby nezbohatnou. Na tyto problémy poukazuje dokumentární americký film FOOD, Inc. 1, ve kterém je přímo řečeno, že mezi spotřebiteli a výrobci je jakási opona, přes kterou spotřebitelé nevidí. Průmysl nechce, aby lidé věděli, jak se jídlo vyrábí o odkud pochází, protože potom by jej spousta lidí nekupovalo. Nadnárodní korporace ovládají celý stravovací systém a 1 KENNER, Robert. FOOD, Inc Dostupné z: 12

14 získávají kontrolu nad jídlem. V 70.letech patřilo v USA největším čtyřem výrobcům hovězího masa asi 25% trhu, dnes těmto výrobcům patří asi 80% trhu, podobně je to i s vepřovým masem. Jejich cílem je minimalizovat náklady a zvyšovat produkci s cílem dosahování co nejvyššího zisku. Tyto firmy jsou nejen hlavními dodavateli fastfoodu 2, ale také ostatních supermarketů a restaurací. Tělo hovězího dobytka je stavěno ke konzumaci trávy, ale ve skutečnosti je dobytek krmen kukuřicí, protože je levnější a rychleji po ní přibývá na váze. V důsledku toho dochází rozmnožování viru E. coli 3 v trávicím traktu krav. Pokud by se krávy krmily hlavně trávou, 80% viru E. coli by se z jejich trávicího systému vyloučilo. Tato bakterie se dostává i do hnoje, ve kterém zvířata většinou stojí v důsledku malého prostoru a ve velkofarmách nemají farmáři čas každou krávu před porážkou umýt. Málokdo ví, že dobytek, který je chován hlavně pro mléko, velmi trpí. Žádný jiný živočich nepije mléko jiného živočicha, pokud mu jej člověk nepodsune. Naučili jsme se pít mléko zvířat, ale ve skutečnosti dětem patří mléko mateřské a dospělí jej již nepotřebují. Tvůrci tohoto filmu chtěli natočit prostory, kde jsou zvířata chována, většina farmářů odmítla spolupracovat, jen jedna žena, která vlastní drůbežárnu, byla ochotna otevřeně promluvit a vpustila filmaře dovnitř. Poukázala na to, že v dnešní době se tomu nedá říkat farma, ale továrna na maso. Farmáři mají kontrakty s průmyslovými firmami a pokud nedodrží jejich požadavky, tak s nimi kontrakt rozvážou. Proto většina farmářů plní rozkazy velkých průmyslových firem, jejichž cílem je zisk. Do potravin drůbeže se přidávají antibiotika, která se pak dostanou do lidí. Kuřata jsou vyšlechtěná, zabíjejí se v polovičním čase než před 50ti lety, ale jsou 2x větší. Takto rychle vypěstovaným kuřatům nestačí narůst správně kosti ani vnitřnosti, sami se tak často neunesou. Nadměrná produkce masa, kterou jsme na Zemi vytvořili, má negativní vliv na životní prostředí. Dochází díky ní ke znečištění vody, znečištění ovzduší, půdní erozi, spotřeby vody, spotřeby energie a degradaci půdy. Abych to více vysvětlila, znečištění vody dochází při jatkách a také z výkalů zvířat, ke znečištění ovzduší dochází uvolňováním metanu z hospodářských zvířat, k půdní erozi dochází kácením zalesněných oblastí pro vytvoření pastvin. Spotřebuje se mnoho vody na vypěstování obilovin, kterým jsou zvířata 2 Fastfood = rychlé občerstvení 3 E. coli je bakterie, která se běžně nachází v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Její přítomnost je důležitá pro správný průběh trávicích procesů, některé její kmeny však mohou být životu nebezpečné. 13

15 krmena a z kterých pak vznikne maso, místo abychom je sami zkonzumovali rovnou. Je také spotřebováno velké množství energie na poražení zvířat, porcování, jejich dopravu, chlazení, mrazení. "Přední odborníci na hospodaření s pitnou vodou ze Stockholm International Water Institute letos vydali varovnou zprávu, že pokud se budeme i nadále držet běžné stravy lidí ze západních zemí bez omezování konzumace masa, nebudeme mít v roce 2050 (kdy se předpokládá, že na Zemi bude žít devět miliard lidí) dostatek vody potřebné pro vypěstování potravin. Potraviny živočišného původu jsou na vodu až desetkrát náročnější než potraviny rostlinné." 4 Díky vzrůstající produkci masa, roste i potřeba pěstování většího množství obilnin pro dobytek a z toho důvodu se také vytvářejí další plantáže, které ničí původní biodiverzitu. Živočišná produkce je tedy velmi náročná na životní prostředí, dobytek zkonzumuje 11 kilogramů proteinu, který se pak přemění na půl kilogramu živočišného proteinu pro člověka. Není tedy už jednodušší konzumovat rovnou rostlinné produkty? Hlavním důvodem obezity je způsob stravování. To jak člověk jí, se projevuje zvnějšku na jeho těle. Spousta lidí na jídle šetří, když ale onemocní, utrácejí peníze za lékaře. Mnohem účinnější je peníze investovat do zdravého jídla. Dříve lidé bojovali s nedostatkem kalorií, nyní se jich snaží zbavit. Když tělu člověk dopřeje výživné, zdravé potraviny, získá více energie a cítí se po jídle dobře. Člověk je jen příjemcem toho, co mu průmysl dá. Pokud lidé přestanou nakupovat zpracované potraviny a začnou vyhledávat zdravé jídlo, průmysl se bude muset přizpůsobit poptávce a začne jej nabízet. Každý si může vypěstovat za oknem nebo na zahrádce své bylinky nebo zeleninu, protože ta v supermarketu je také chemicky ošetřena a mnohdy se plody sbírají ještě zelené a dozrávají až během přepravy. Každý může být součástí změny tohoto systému. 1.2 Výroky lékařů Na tomto místě bych ráda informovala o výrocích lékařů, kteří potvrdili příznivý vliv veganského stravování na naše zdraví: Profesor preventivní medicíny na Univerzitě Colorado, pan Tim Byers, tvrdí, že věda došla k závěru, že ovoce a zelenina chrání před všemi druhy rakoviny zažívacího ústrojí a rakoviny spojené s kouřením. 4 VeganFest: Zdravě, chutně, eticky. In: Skutečná cena masa [online] [cit ]. Dostupné z: 14

16 Strava bohatá na ovoce a zeleninu hraje roli ve snižování rizika výskytu všech významných příčin nemocí a smrti, 5 říká pan Walter Willet, ředitel Katedry výživy na Harvardu. Specialista na vlákninu na Univerzitě v Torontu, pan David Jenkins zase tvrdí, že obiloviny, které obsahují hodně vlákniny, snižují riziko tvorby rakoviny, naopak čerstvé maso zvyšuje výskyt některých druhů rakovin. Rostlinná strava snižuje výskyt srdečních chorob. Rozpustná vláknina, která snižuje výskyt srdečních chorob, se nachází ve fazolích, hrachu, ovsi a ječmeni, uvádí pan Jenkins. Pan Willet uvádí, že kyselina listová, která je také obsažena v ovoci a zelenině, snižuje škodlivé aminokyseliny v krvi. Konzumací většího množství ovoce a zeleniny dochází k pročištění tepen, které jsou živočišnou stravou ucpané. Změnou stravy na rostlinnou dochází ke snížení krevního tlaku, snížení hladiny cholesterolu, redukci cukrovky, silnějšímu imunitnímu systému a k prevenci mnohých dalších nemocí. Konzumací masa se do těla dostává cholesterol a nasycené tuky, které způsobují kardiovaskulární potíže. Opékáním masa vzniká prvek methylcholantherene, který je silně karcinogenní a způsobuje vznik rakoviny. Do krmení zvířat se přidávají steroidy, antibiotika a růstové hormony a tyto látky se konzumací dostávají do lidského organismu. Někteří lidé si myslí, že veganská strava není dostatečně výživná, ve skutečnosti stačí obilniny, luštěniny a zelenina k tomu, abychom dostali veškerou výživu. Pšenice má 17% svých kalorií ve formě bílkovin, brokolice 45% a rýže 8%. Je velice snadné získat bílkoviny veganským stravováním. "Potrava z rostlin je mnohem přiměřenějším zdrojem výživy než maso. Lidé jedí různé živočichy, ale zdrojem výživy živočichů, které jíme, jsou rostliny. Život většiny zvířat je krátký a zvířata mají téměř všechny nemoci jako lidé. Je velmi pravděpodobné, že tyto nemoci lidí pocházejí z požívání masa mrtvých zvířat. Proč si tedy lidé neberou výživu přímo z rostlin?" 6 Doktor Miller V biomedicíně se v posledních 20ti letech také hovoří o příznivých dopadech rostlinné stravy na zdraví. Dříve odborníci vegetariánskou/veganskou stravu nedoporučovali, kvůli absenci bílkovin, dnes je naopak správně sestavená bezmasá strava 5 Supreme Master Television [online] [cit ]. Dostupné z: 6 Supreme Master Television [online] [cit ]. Dostupné z: 15

17 vyzdvihována jako vhodný způsob předcházející civilizačním chorobám, jelikož se prokázalo, že i rostlinná strava je bohatá na bílkoviny, které jsou hojně obsaženy v obilovinách a luštěninách. Americká dietetická asociace a Kanadští dietologové v roce 2004 došli k závěru, že správně vyvážená vegetariánská nebo veganská strava je vhodná jak v období těhotenství, tak i kojení, dětství i dospívání a předchází výskytu různých druhů onemocnění. Tohle vyjádření potvrdila následně i Česká pediatrická společnost a Společnost pro výživu. Výživová doporučení se shodují v tom, že doporučují omezování tučných, živočišných potravin a naopak doporučují konzumovat více rostlinných olejů, zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů. Australští vědci přišli nově s výzkumem, ve kterém uvádějí, že zelená zelenina napomáhá ke zvýšení imunity a chrání tělo před patogenním bakteriemi 7. Když lidé budou jíst více zelené zeleniny, bude se jim zvyšovat počet imunitních buněk v těle a budou mít pročištěná střeva. "Závěr je jednoduchý: pokud chcete být méně často nemocní, jezte více zelené zeleniny." Na jídle záleží Spousta lidí si pomyslí, že veganům tedy nezbude mnoho potravin, které by mohli konzumovat. Co tedy jedí? Je toho opravdu spousta. Lidé, kteří chtějí přejít z masité stravy na bezmasou, potřebují ze začátku maso něčím nahrazovat, jelikož tělo jej bylo po mnoha let zvyklé konzumovat. Ze začátku tedy pro ně může činit obtíže, jej jen tak vyřadit. K tomuto účelu slouží náhražky masa. Mohu říci, že jsem vypomáhala ve veganské restauraci a mnoho lidí se divilo, zda to co právě snědli, opravdu nebylo maso. A opravdu nebylo, stačí stejné koření a správná příprava. Výborná náhražka masa je seitan, což je rostlinná bílkovina z pšeničné mouky. Připravuje se vymytím škrobu z pšeničné mouky, který se vaří se zeleninou, mořskými řasami a přidá se k němu koření a sójová omáčka. Samozřejmě, že seitan lze již zakoupit hotový v mnoha druzích, jeden je dobrý na smažení, z jiného se dělá guláš, sekaná či ražničí. Obsahuje velké množství kvalitní bílkoviny, minerály a vitamíny, jednoduše se připravuje jako maso, jen jeho doba přípravy je kratší a nezatěžuje tolik lidský organismus. 7 Patogenní bakterie = vyvolávají nejrůznější infekční onemocnění 8 Myslete vlastní hlavou: Nezávislý zpravodajský blog. Výzkum australských vědců: zelená zelenina napomáhá ke zlepšení imunity [online]. 2013, I [cit ]. Dostupné z: výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Nature Immunology. 16

18 Tofu je něco jako sýr nebo tvaroh, akorát rostlinného původu. Vyrábí se podobně jako sýr, a to tak, že se sójové mléko (respektive nápoj získaný ze sójových bobů) vysráží syřidly a sojová bílkovina se srazí. Tofu je zdravá alternativa sýrů a vyrábí se v mnoha příchutích jako přírodní, neochucené, uzené, s mořskou řasou, marinované, s pepřem a mnoho dalších. Dá se konzumovat syrové, smažené nebo jej využít k přípravě pomazánky na chleba. Tempeh je další náhražkou spíše uzeného masa, jsou to sójové boby, které jsou porostlé bílou plísní. Boby se lisují do placek a mají uzenou chuť. Tempeh může být marinovaný, smažený nebo uzený a lze jej přidávat do různých druhů jídel, na příklad do špaget. Robi maso je další alternativa pro lidi, jež chtějí jíst zdravěji a zároveň příliš neomezovat své stravovací návyky. Připravuje se podobně jako maso mnoha způsoby, nebo lze jíst zasyrova. Další náhražkou je sója, existují i nemasové karbanátky či "ryby". Potravin je hodně a jídlo se dá připravit tak, že "maso" chutná jako maso. Jediný rozdíl je snad v tom, že po tomto jídle se člověk necítí tolik unavený a těžký, ale naopak. Mléčné výrobky se dají také výborně nahradit rostlinnými šlehačkami, máslem, jogurtem, smetanou. Navíc je rostlinné mléko mnohem zdravější. Kravské mléko, které koupíme v supermarketu s úžasnou trvanlivostí už v dnešní době ani jako mléko nechutná. Náhražka vajec je vajahit (obsahuje méko, vhodný tedy spíše pro vegetariány) a je zdravý, protože neobsahuje cholesterol, který je obsažen ve vejcích. Zcela veganskou náhražkou vajec je hraška. Vaření je snadné a dokonce bez újmy jiných životů. "Nechť je jídlo tvým lékem a tvým lékem nechť je jídlo." Hippocrates "Hippocrates položil základy moderního lékařství. Věřil, že tělo má vnitřní schopnost sebeléčby. Od jeho dob se ale přístup k léčbě změnil." 9 Doktoři dnešní doby dostávají jen minimální školení o výživě. Moderní medicína řeší každou nemoc práškem, který pouze bolest utlumí, ale nevyřeší příčinu vzniku. Jídlo, které uvaříme, nebo dokonce jen lehce podusíme, přijde o všechny enzymy. Imunitní systém reaguje na vařené jídlo jako na toxin. Když jídlo uvaříme, tak změní svou strukturu, kterou naše tělo nedokáže rozpoznat a proto se k němu chová jako k toxinu. 9 COLQUHOUN, James a Laurentin TEN BOSCHE. FOOD MATTERS: Na jídle záleží [Dokumentární film] [cit ]. Dostupné z: 17

19 "Švýcarský doktor Paul Kouchakoff, který ukázal v roce 1930, že pokud budete jíst jídlo, které je z více než 51% vařené, vaše tělo se k němu bude chovat, jako by bylo napadeno cizím organismem. Doktor Kouchakoff byl první, kdo ukázal, že pokud 51% vašich jídel bude syrových, tak nebudete mít žádnou leukocytózu, nebudete mít žádnou reakci bílých krvinek, takže váš imunitní systém nebude aktivován falešným poplachem." 10 Proto je důležité, aby lidé konzumovali minimálně 51% potravin v syrovém stavu, aby tak nepřetěžovali imunitní systém. Je dobré si k hlavnímu jídlu připravit i čerstvý salát ze špenátových listí, rukoly, rajčat, ředkviček, oříšků, sušených rajčat, paprik, oliv atd. Dále výživové a tepelně neupravované potraviny rozvinu v následující kapitole. 1.4 Živá strava Živá strava neboli raw food označuje rostlinné potraviny tepelně, ale i chemicky neupravené, zahrnuje se zde ovoce, zelenina, ořechy a semena. Hlavním důvodem, proč se potraviny tepelně nezpracovávají, je zachování jejich výživových hodnot a nezatěžování organismu, který tepelně upravené potraviny dlouho zpracovává. Když se jídlo tepelně zpracovává, ztrácí kvalitní vodu, která se v potravinách uchovává, dochází ke srážení bílkovin, které překyselují organismus a ničení důležitých vitamínů a minerálů. Tuky i cukry v důsledku zpracování mění svou strukturu a také se stávají těžko stravitelnými, tato těžce stravitelná potrava poté zanáší střeva. Živá strava přináší mnoho výhod jako je zvýšení energie a zlepšení imunitního systému. Potraviny se zahřívají nanejvýš do teploty 42 stupňů. Potraviny se místo vaření nakličují, suší, drtí, krouhají, mixují, odšťavňují nebo marinují. Dají se připravit raw špagety, pizza, ravioly, polévka, dokonce dort nebo sýr z kešu ořechů. Naopak tepelně zpracovaná strava tělu nedodá potřebné živiny a zpracováním se snižuje její nutriční hodnota. Tohle jídlo je pak jakoby mrtvé a bez chuti a toho využívá potravinářský průmysl, který jídlo dochucuje chemikáliemi, aby opět získalo nějakou chuť. Na obalech produktů je mnohdy napsáno jen "koření", ale za tím se mohou skrývat chemické směsi, stejně tak jako za názvy "identické aroma" nebo "přírodní aroma". Pokud člověk konzumuje hlavně živou stravu, k pocitu nasycení a doplnění energie stačí jen malé porce. Většinou pak následuje hubnutí, jelikož se tělo zbavuje toxinů, které se do něj uložily v důsledku vařeného živočišného stravování. 10 COLQUHOUN, James a Laurentin TEN BOSCHE. FOOD MATTERS: Na jídle záleží [Dokumentární film] [cit ]. Dostupné z: 18

20 Superfoods neboli "super jídla" jsou potraviny nebo doplňky stravy, které obsahují důležité živiny pro tělo a to v přírodní formě, obsahují velké množství vitamínů, minerálů, enzymů a dodávají energii. Mnohdy bývají námi tyto potraviny opomíjeny. Spirulina - řasa, která se vyskytuje v alkalických sladkých vodách. Obsahuje velké množství proteinů, bílkovin, je zdrojem vitamínů, minerálních látek, enzymů, sacharidů a obsahuje vitamin B12. Tuto řasu je možno zakoupit slisovanou v lékárnách. Kakaové boby - obsahují minerály, jsou nejbohatší přírodní zdroj hořčíku, chromu, železa, manganu, zinku, mědi, také obsahují velké množství vitaminu C a antioxidantů. Když se tyto boby zpracují do podoby čokolády, ztrácejí své výživové hodnoty tepelnou úpravou. Kakaové boby jsou k dostání v obchodech se zdravou výživou nebo je lze objednat na internetu. Goji - neboli kustovnice. Jsou to bobule tmavě červené barvy a obvykle bývají sušené a dají se jíst jako rozinky. Goji bobule zvyšují imunitu, chrání játra, zlepšují zrak a zlepšují kvalitu krve. Dají se jíst samostatně nebo je lze přidat do čaje, mohou být také přimíchány do krémů či omáček. Konopná semínka - jsou bohatá na minerály, mají velké množství vitamínů, obsahují chlorofyl a lecitin, dále jsou tvořena proteiny, tuky a uhlohydráty, obsahují 20 aminokyselin včetně 8 esenciálních. Semínka obsahují kompletní bílkovinu. Nejlepší způsob konzumace je ze semínek udělat konopné mléko, do kterého se namixují různé druhy ovoce, z čehož vznikne výborné smoothies 11. Kopřiva - obsahuje proteiny, vitamín C, B, B2, B6, chlorofyl, Ca, Mg, organické kyseliny, atd. Tato rostlina je velice léčivá a přitom tak lehce dostupná. Nejlepší způsob, jak ji konzumovat, je přidat ji do smoothies nebo ji odšťavnit. Tohle je jen výčet nejznámějších "super jídel". 11 Míchaný nápoj z ovoce nebo zeleniny. 19

21 Samozřejmě, že spousta lidí pociťuje nevolnost při přechodu na syrovou stravu, to je v důsledku detoxikace, jelikož se tělo čistí. Někdo to nemusí pocítit, někdo se může čistit týdny, měsíce i roky, v důsledku toho, jak moc bylo tělo zaplaveno toxiny Mimi Kirk Tato 72letá žena, která přes svůj věk vypadá mladě, je vitální a zdravá. Inspirovala tak mnoho lidí ke změně stravy. Tvrdí, že i vegetariánská strava nemusí být zdravá, pokud lidé konzumují zpracovaná jídla, ale že je důležité jíst živou stravu. Díky změně stravy, kterou podstoupila před čtyřiceti lety, se cítí skvěle. Motivem ke změně stravy byly zdravotní potíže, které poté zmizely. Doporučuje každé ráno zelený koktejl, který lze připravit mixérem nebo odšťavňovačem. Základní recept, který používá je: 2 jablka, 4 stonky celeru, půl okurky, 3 hrsti špenátu a listí z kapusty, k tomu lze přidat banán nebo borůvky. Když si organismus zvykne na živiny z této stravy, bude ji vyžadovat stále více a nebude mít již chuť například na burger z fastfoodu Markus Rothkranz Markus je inspirativní vůdce Hnutí syrové stravy v USA, napsal elektronickou knihu "Léčit sám sebe 101" a rovněž vydal DVD dokument "Strava a lék zdarma" o tom, jak nás mohou divoké rostliny léčit a jakou výživu nám poskytují. Markus reprezentuje zdraví ze syrové veganské stravy. Jako dítě se narodil se slabým imunitním systémem a byl hodně nemocný, jeho zdravotní stav se zhoršoval, až jej to donutilo ke změně stravy. Poté co přešel na syrovou stravu, jeho zdravotní potíže zmizely. Přišel na to, že příroda sama poskytuje všechny živiny, které potřebujeme k životu. Je odpůrcem zpracovaného jídla a tvrdí, že divoké rostliny jsou nejbohatšími rostlinami na vitamíny a minerály na světě. Mají dlouhé kořeny, které čerpají živiny jako steroly, alkaloidy a glykosidy hluboko ze země. Doporučuje tyto rostliny rozmixovat se sladkým ovocem, které přebije jejich případnou hořkou chuť, nebo se dají přidat do salátů či polévek jak v syrovém stavu, tak usušené. Tyto rostliny jsou mnohdy ignorovány, protože lidé neznají jejich hodnotu, ve skutečnosti jsou považována za tzv. "super jídla". 1.5 Úspěšní sportovci Mnoho známých osobností, mezi nimiž je i několik úspěšných sportovců, uznávají tento způsob stravování (veganství nebo vegetariánství). Patří mezi ně například tenistka Martina Navrátilová, která získala 9 titulů ve Wimbledonu. Sestry Selena a Venus 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz ALBIO s.r.o. ALBIO vznik 2002 Síť bioprodejen (dnes 3x v Praze, na Andělu provozujeme největší bioprodejnu v ČR) Jediná komplexní biorestaurace v ČR První tradiční biopekárna v Praze Plnohodnotný bio catering

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K J Í D E L N Í L Í S T E K na dobu od: 21.12.2015 do: 27.12.2015 ZZC Vyšní Lhoty A Datum: Zaměstnanci-klienti Snídaně: 1xjogurt 100ml, 2 ks džem, 2 ks máslo, 3 rohlíky, čaj 1,7 PONDĚLÍ 21.12.2015 Oběd:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči

První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči První schůzka stravovací komise: Výsledky průzkumu mezi rodiči ZŠ A MŠ ANGEL Dokument k diskusi 13. listopadu 2014 Základní údaje Průzkum ke zřízení Stravovací komise ZŠ a MŠAngel Veřejná adresa průzkumu:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka,

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, čaj úterý chléb, celerová pomazánka, mléko, ovoce polévka

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY 200g Uzený talíř (1,10) 69,00 Kč (uzené maso, klobása, angl. slanina, šunka, feferonky, zelenina) 200g Sýrový talíř (7) 79,00 Kč (eidam, camembert, sýr s modrou

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015

Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015 Jídelníček na týden od : 2.listopadu do : 6.listopadu 2015 Pondělí Pomazánka z taveného sýra Polévka vývar se zeleninou a sýrovým kapáním Mléko Salát z kuřecího masa,chléb 2.11. brioška N,D9 Vepřová plec

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi

autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi VITAMÍNY autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Nejznámějším vitamínem je určitě, kyselina L askorbová. Porovnej její strukturu s glukózou (glukofuranozou). Čím se obě struktury liší a v čem

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb středa 2.9.2009 Polévka: rajčatová s nudlemi srbské rizoto se sýrem, zelný salát čtvrtek 3.9.2009 Polévka: bramborová

Více