VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. Bc. Renata Holečková Založení veganské restaurace Diplomová práce 2013

2 Založení veganské restaurace Diplomová práce Bc. Renata Holečková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra managementu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Beránek Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2013

3 Diploma Dissertation Establishing of a vegan restaurant Bc. Renata Holečková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Management Study field: Destination Management of Tourism Industry Thesis Advisor: Ing. Martina Beránek Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Založení veganské restaurace zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Bc. Renata Holečková

5 Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé diplomové práce paní Ing. Martina Beránek za spolupráci. Rovněž bych chtěla poděkovat všem, kteří mi vyplnili dotazník a poskytli užitečné rady.

6 Abstrakt Bc. HOLEČKOVÁ, Renata. Založení veganské restaurace. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: stran. Cílem této práce je vytvořit podnikatelský záměr restaurace, která by byla specializována na veganská jídla. Práce je rozdělena do tří částí - teoretické, praktické a návrhové. V první části jsou vysvětleny pojmy veganství a pojmy spojené s podnikáním. Druhá část obsahuje analýzy okolí podniku a výsledky dotazníkového šetření. Třetí část tvoří podnikatelský záměr pro vytvoření restaurace. Klíčová slova: Podnikatelský záměr, restaurace, veganství, živá strava, životní styl.

7 Abstract HOLEČKOVÁ, Renata. Establishing of a vegan restaurant. [Diploma thesis] The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The aim of this thesis is to establish a business plan for a restaurant specialized in a vegan dishes. There are three parts - theoretical, practical and proposal. The first part explains the concept of veganism and concepts associated with businesses. The second part contains analysis of the company environment as well as the results of the research I have made. The third part consists of a business plan for a restaurant. Keywords: Business plan, lifestyle, restaurant, raw food, veganism.

8 OBSAH Úvodem VEGANSTVÍ Máme právo znát své jídlo Výroky lékařů Na jídle záleží Živá strava Mimi Kirk Markus Rothkranz Úspěšní sportovci Česká společnost pro výživu a vegetariánství Co není vegetariánství PODNIKÁNÍ Podnikatelský záměr Právní forma podnikání Právnická osoba Fyzická osoba: Význam malých a středních podniků ANALÝZA TRHU Analýza konkurence Loving Hut Vegan City Secret of Raw Jelica Country Life Vegetka Veganský svět GrandeVita Macrobios Vegan oběd Moment Vyhodnocení analýzy konkurence Analýza vnějšího prostředí Analýza potencionálních zákazníků PEST analýza Ekonomické faktory Politicko-právní faktory Technologické faktory Sociálně kulturní faktory Porterova analýza Potencionální konkurenti Hrozba substitutů Vyjednávací síla dodavatelů Vyjednávací síla zákazníků Rivalita mezi podniky Dotazníkové šetření Závěry dotazníkového šetření... 46

9 4. STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Popis podniku Úvodní charakteristika Podnikatelský projekt Organizační struktura Peněžní vyjádření založení podniku Náklady Tržby Výpočet bankovního úvěru Výkaz zisků a ztrát Cash Flow Rozvaha Finanční ukazatele Ukazatele rentability: Ukazatele zadluženosti: Ukazatele aktivity: Interiér provozovny Personální obsazení Optimalizace zásob Podpora prodeje Ochrana životního prostředí Růst podniku a jeho stabilizace Produkt Závěr LITERATURA... 74

10 SEZNAM TABULEK Tabulka č.1 - Silné a slabé stránky restaurace Loving Hut Tabulka č. 2 - Silné a slabé stránky restaurace Vegan City Tabulka č. 3 - Silné a slabé stránky restaurace Vegan City Tabulka č. 4 - Silné a slabé stránky restaurace Jelica Tabulka č. 5 - Náklady na pořízení DHM (v Kč) Tabulka č. 6 - Náklady potřebné před zahájením činnosti (v Kč) Tabulka č. 7 - Měsíční provozní náklady (v Kč) Tabulka č. 8 - Měsíční mzdové náklady (v Kč) Tabulka č. 9 - Predikce nákladů na nákup zboží (v Kč) Tabulka č Souhrnné provozní náklady podniku prvního půl roku podnikání (v Kč) Tabulka č Predikce tržeb (v Kč) Tabulka č Výpočet bankovního úvěru (v Kč) Tabulka č Plánovaný výkaz zisků a ztrát 1. rok činnosti (v Kč) Tabulka č Predikce Cash Flow v jednotlivých měsících (v Kč) Tabulka č Predikce Cash Flow v jednotlivých měsících (v Kč) Tabulka č Predikce Cash Flow v jednotlivých letech (v Kč) Tabulka č Počáteční rozvaha k (v Kč) Tabulka č ROA (v Kč) Tabulka č ROE (v Kč) Tabulka č ROS (v Kč) Tabulka č Nákladovost (v Kč) Tabulka č Rentabilita výnosů (v Kč) Tabulka č Rentabilita nákladů (v Kč) Tabulka č Obrat aktiv (v Kč) Tabulka č Obrat aktiv (v Kč) Tabulka č Vymezení kompetencí pracovníků SEZNAM ILUSTRACÍ Obrázek č. 1 - Organizační struktura SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1 - Způsob stravování Graf č. 2 - Návštěva veganských restaurací Graf č. 3 - Navštívené veganské restaurace Graf č. 4 - Důvody, proč restauraci nenavštívili Graf č. 5 - Zájem o navštívení veganské restaurace Graf č. 6 - Kolik respondentů se snaží jíst zdravě Graf č. 7 - Je vegetariánská (veganská) strava zdravější než běžná strava Graf č. 8 - Postoj k vegetariánství (veganství) Graf č. 9 - Pohlaví Graf č Věkové rozpětí HYPOTÉZY Hypotéza č. 1: Vyhodnocení hypotézy č 1: Hypotéza č. 2: Vyhodnocení hypotézy č. 2:... 57

11 SEZNAM ZKRATEK Tzv. - Tak zvané OSVČ - Osoba samostatně výdělečně činná Po - Pondělí So - Sobota apod. - A podobně ČSVV - Česká společnost pro výživu a vegetariánství DPP - Dohoda o provedení práce F&B Manager - Food and Beverage Manager DHM - Dlouhodobý hmotný majetek ČSOB - Československá obchodní banka Soc. pojištění - Sociální pojištění Zdrav. poj. - Zdravotní pojištění Např. - Na příklad

12 Úvodem Tato práce se zabývá podnikatelským záměrem otevření veganské restaurace. V první polovině teoretické části vysvětlím pojmy veganství a živá strava. Ve druhé polovině teoretické části popíši, co je to podnikání, jaké požadavky je potřeba splnit k otevření podniku a vysvětlím, jakou právní formu lze zvolit při zakládání nového podniku. V analytické části se zaměřuji na analýzu konkurence veganských restaurací v Praze, vymezím jejich kladné a záporné stránky, dále porovnávám otevírací dobu, lokalitu a zjišťuji, jaká nabízejí jídla. Na základě provedené analýzy konkurence vybírám vhodné umístění pro veganskou restauraci. Provádím i analýzu vnějšího prostředí, kde jsem zkoumala, zda se přímo v lokalitě, kam jsem restauraci umístila nachází jiná, podobně zaměřená restaurace. V analýze potencionálních zákazníků, zjišťuji, jaké se v okolí nacházejí firmy a školy, které bych mohla informovat o možnosti zdravého stravování v jejich blízké lokalitě. Následuje PEST analýza, která vytvoří širší a komplexnější pohled na prostředí firmy. Tuto část zakončuji Porterovou analýzou pěti konkurenčních sil, která vysvětluje konkurenční chování prostřednictvím trhu. Na konci analytické části provádím ještě dotazníkové šetření, na základě něhož zjišťuji, zda zákazníci mají povědomí o tom, že existují veganské restaurace a zda by měli zájem takovou restauraci v budoucnu navštívit. V analytické části se zabývám již samotným podnikatelským záměrem, ve kterém uvádím finanční prostředky nutné k založení podniku. Rovněž zde popisuji interiér provozovny, personální obsazení, dodavatele a marketingové nástroje pro podporu prodeje. Téma této diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, že mám vystudovanou střední Hotelovou školu v Opavě se zaměřením na hotelnictví. Nyní studuji Vysokou školu hotelovou v Praze 8 se zaměřením na Management destinace cestovního ruchu. V posledních letech jsem se začala zajímat o vegetariánství, postupem času i o veganství. Vypomáhala jsem ve veganské restauraci v Praze, mám také zkušenosti z restaurací ve Švýcarsku, Řecku a Rakousku, kde jsem pracovala jako servírka v průběhu letních prázdnin. Na základě těchto získaných zkušeností jsem se rozhodla vytvořit podnikatelský záměr na založení veganské restaurace. Cílem této práce je tedy vytvoření podnikatelského záměru na otevření veganské restaurace, zvýšení povědomosti o veganství, vymezení pojmů zpracovaná a živá strava, informování o výživě. 11

13 1. VEGANSTVÍ Veganství je způsob stravování odmítající využívání zvířat pro potravu. Vegani nekonzumují maso, mléko, vejce ani med. S tím také logicky souvisí, že takto zaměření lidé odmítají využívání zvířat pro oblečení nebo kosmetiku. Tohle konání vychází z mnoha přesvědčení, jedním z nic je, že člověk nemá právo brát život jiných tvorů ve svůj prospěch, dalším z nich jsou etické, ekologické či zdravotní důvody. A všechny spolu souvisí. Na rozdíl od toho, co si mnoho lidí myslí, veganství nabízí široké spektrum možností stravování. Vzhledem k tomu, že živočišné produkty jsou toxické pro lidský organismus, mnoho lidí, kteří změnili svou stravu tak, že omezili konzumaci živočišných produktů uvádí, že se jim výrazně zlepšil zdravotní stav. Vysvětlení pojmů: Vegetariáni - nekonzumují maso Vegani - nekonzumují žádné živočišné potraviny Vitariáni (raw vegan) - jedí pouze rostlinnou syrovou stravu 1.1 Máme právo znát své jídlo Živočišné produkty obsahují pesticidy, růstové a stresové hormony, které se konzumací dostávají do lidského organismu. V dnešní době jsou velmi populární velkofarmy, kde zvířata nemají prostor a mnohdy nejsou krmena čerstvými potravinami, které by dostávala v přírodě. Tím, že lidé uměle rozmnožují dobytek, způsobili, že jej nyní na planetě je 3x více, než kdyby se rozmnožoval přirozenou cestou. V důsledku toho dochází ke kácení pralesů, aby bylo více pastvin, jejichž půdu za čas dobytek degraduje. Dobytek zkonzumuje obrovské množství obilí, které by jinak nasytilo hladovějící lidi. Tím bych chtěla poukázat na to, že na Zemi je nerovnováha a že masový průmysl, stejně jako farmaceutický je hlavně o byznysu. Protože, když budou lidé konzumovat hlavně ovoce a zeleninu a budou zdraví, tak na tom určité osoby nezbohatnou. Na tyto problémy poukazuje dokumentární americký film FOOD, Inc. 1, ve kterém je přímo řečeno, že mezi spotřebiteli a výrobci je jakási opona, přes kterou spotřebitelé nevidí. Průmysl nechce, aby lidé věděli, jak se jídlo vyrábí o odkud pochází, protože potom by jej spousta lidí nekupovalo. Nadnárodní korporace ovládají celý stravovací systém a 1 KENNER, Robert. FOOD, Inc Dostupné z: 12

14 získávají kontrolu nad jídlem. V 70.letech patřilo v USA největším čtyřem výrobcům hovězího masa asi 25% trhu, dnes těmto výrobcům patří asi 80% trhu, podobně je to i s vepřovým masem. Jejich cílem je minimalizovat náklady a zvyšovat produkci s cílem dosahování co nejvyššího zisku. Tyto firmy jsou nejen hlavními dodavateli fastfoodu 2, ale také ostatních supermarketů a restaurací. Tělo hovězího dobytka je stavěno ke konzumaci trávy, ale ve skutečnosti je dobytek krmen kukuřicí, protože je levnější a rychleji po ní přibývá na váze. V důsledku toho dochází rozmnožování viru E. coli 3 v trávicím traktu krav. Pokud by se krávy krmily hlavně trávou, 80% viru E. coli by se z jejich trávicího systému vyloučilo. Tato bakterie se dostává i do hnoje, ve kterém zvířata většinou stojí v důsledku malého prostoru a ve velkofarmách nemají farmáři čas každou krávu před porážkou umýt. Málokdo ví, že dobytek, který je chován hlavně pro mléko, velmi trpí. Žádný jiný živočich nepije mléko jiného živočicha, pokud mu jej člověk nepodsune. Naučili jsme se pít mléko zvířat, ale ve skutečnosti dětem patří mléko mateřské a dospělí jej již nepotřebují. Tvůrci tohoto filmu chtěli natočit prostory, kde jsou zvířata chována, většina farmářů odmítla spolupracovat, jen jedna žena, která vlastní drůbežárnu, byla ochotna otevřeně promluvit a vpustila filmaře dovnitř. Poukázala na to, že v dnešní době se tomu nedá říkat farma, ale továrna na maso. Farmáři mají kontrakty s průmyslovými firmami a pokud nedodrží jejich požadavky, tak s nimi kontrakt rozvážou. Proto většina farmářů plní rozkazy velkých průmyslových firem, jejichž cílem je zisk. Do potravin drůbeže se přidávají antibiotika, která se pak dostanou do lidí. Kuřata jsou vyšlechtěná, zabíjejí se v polovičním čase než před 50ti lety, ale jsou 2x větší. Takto rychle vypěstovaným kuřatům nestačí narůst správně kosti ani vnitřnosti, sami se tak často neunesou. Nadměrná produkce masa, kterou jsme na Zemi vytvořili, má negativní vliv na životní prostředí. Dochází díky ní ke znečištění vody, znečištění ovzduší, půdní erozi, spotřeby vody, spotřeby energie a degradaci půdy. Abych to více vysvětlila, znečištění vody dochází při jatkách a také z výkalů zvířat, ke znečištění ovzduší dochází uvolňováním metanu z hospodářských zvířat, k půdní erozi dochází kácením zalesněných oblastí pro vytvoření pastvin. Spotřebuje se mnoho vody na vypěstování obilovin, kterým jsou zvířata 2 Fastfood = rychlé občerstvení 3 E. coli je bakterie, která se běžně nachází v tlustém střevě teplokrevných živočichů. Její přítomnost je důležitá pro správný průběh trávicích procesů, některé její kmeny však mohou být životu nebezpečné. 13

15 krmena a z kterých pak vznikne maso, místo abychom je sami zkonzumovali rovnou. Je také spotřebováno velké množství energie na poražení zvířat, porcování, jejich dopravu, chlazení, mrazení. "Přední odborníci na hospodaření s pitnou vodou ze Stockholm International Water Institute letos vydali varovnou zprávu, že pokud se budeme i nadále držet běžné stravy lidí ze západních zemí bez omezování konzumace masa, nebudeme mít v roce 2050 (kdy se předpokládá, že na Zemi bude žít devět miliard lidí) dostatek vody potřebné pro vypěstování potravin. Potraviny živočišného původu jsou na vodu až desetkrát náročnější než potraviny rostlinné." 4 Díky vzrůstající produkci masa, roste i potřeba pěstování většího množství obilnin pro dobytek a z toho důvodu se také vytvářejí další plantáže, které ničí původní biodiverzitu. Živočišná produkce je tedy velmi náročná na životní prostředí, dobytek zkonzumuje 11 kilogramů proteinu, který se pak přemění na půl kilogramu živočišného proteinu pro člověka. Není tedy už jednodušší konzumovat rovnou rostlinné produkty? Hlavním důvodem obezity je způsob stravování. To jak člověk jí, se projevuje zvnějšku na jeho těle. Spousta lidí na jídle šetří, když ale onemocní, utrácejí peníze za lékaře. Mnohem účinnější je peníze investovat do zdravého jídla. Dříve lidé bojovali s nedostatkem kalorií, nyní se jich snaží zbavit. Když tělu člověk dopřeje výživné, zdravé potraviny, získá více energie a cítí se po jídle dobře. Člověk je jen příjemcem toho, co mu průmysl dá. Pokud lidé přestanou nakupovat zpracované potraviny a začnou vyhledávat zdravé jídlo, průmysl se bude muset přizpůsobit poptávce a začne jej nabízet. Každý si může vypěstovat za oknem nebo na zahrádce své bylinky nebo zeleninu, protože ta v supermarketu je také chemicky ošetřena a mnohdy se plody sbírají ještě zelené a dozrávají až během přepravy. Každý může být součástí změny tohoto systému. 1.2 Výroky lékařů Na tomto místě bych ráda informovala o výrocích lékařů, kteří potvrdili příznivý vliv veganského stravování na naše zdraví: Profesor preventivní medicíny na Univerzitě Colorado, pan Tim Byers, tvrdí, že věda došla k závěru, že ovoce a zelenina chrání před všemi druhy rakoviny zažívacího ústrojí a rakoviny spojené s kouřením. 4 VeganFest: Zdravě, chutně, eticky. In: Skutečná cena masa [online] [cit ]. Dostupné z: 14

16 Strava bohatá na ovoce a zeleninu hraje roli ve snižování rizika výskytu všech významných příčin nemocí a smrti, 5 říká pan Walter Willet, ředitel Katedry výživy na Harvardu. Specialista na vlákninu na Univerzitě v Torontu, pan David Jenkins zase tvrdí, že obiloviny, které obsahují hodně vlákniny, snižují riziko tvorby rakoviny, naopak čerstvé maso zvyšuje výskyt některých druhů rakovin. Rostlinná strava snižuje výskyt srdečních chorob. Rozpustná vláknina, která snižuje výskyt srdečních chorob, se nachází ve fazolích, hrachu, ovsi a ječmeni, uvádí pan Jenkins. Pan Willet uvádí, že kyselina listová, která je také obsažena v ovoci a zelenině, snižuje škodlivé aminokyseliny v krvi. Konzumací většího množství ovoce a zeleniny dochází k pročištění tepen, které jsou živočišnou stravou ucpané. Změnou stravy na rostlinnou dochází ke snížení krevního tlaku, snížení hladiny cholesterolu, redukci cukrovky, silnějšímu imunitnímu systému a k prevenci mnohých dalších nemocí. Konzumací masa se do těla dostává cholesterol a nasycené tuky, které způsobují kardiovaskulární potíže. Opékáním masa vzniká prvek methylcholantherene, který je silně karcinogenní a způsobuje vznik rakoviny. Do krmení zvířat se přidávají steroidy, antibiotika a růstové hormony a tyto látky se konzumací dostávají do lidského organismu. Někteří lidé si myslí, že veganská strava není dostatečně výživná, ve skutečnosti stačí obilniny, luštěniny a zelenina k tomu, abychom dostali veškerou výživu. Pšenice má 17% svých kalorií ve formě bílkovin, brokolice 45% a rýže 8%. Je velice snadné získat bílkoviny veganským stravováním. "Potrava z rostlin je mnohem přiměřenějším zdrojem výživy než maso. Lidé jedí různé živočichy, ale zdrojem výživy živočichů, které jíme, jsou rostliny. Život většiny zvířat je krátký a zvířata mají téměř všechny nemoci jako lidé. Je velmi pravděpodobné, že tyto nemoci lidí pocházejí z požívání masa mrtvých zvířat. Proč si tedy lidé neberou výživu přímo z rostlin?" 6 Doktor Miller V biomedicíně se v posledních 20ti letech také hovoří o příznivých dopadech rostlinné stravy na zdraví. Dříve odborníci vegetariánskou/veganskou stravu nedoporučovali, kvůli absenci bílkovin, dnes je naopak správně sestavená bezmasá strava 5 Supreme Master Television [online] [cit ]. Dostupné z: 6 Supreme Master Television [online] [cit ]. Dostupné z: 15

17 vyzdvihována jako vhodný způsob předcházející civilizačním chorobám, jelikož se prokázalo, že i rostlinná strava je bohatá na bílkoviny, které jsou hojně obsaženy v obilovinách a luštěninách. Americká dietetická asociace a Kanadští dietologové v roce 2004 došli k závěru, že správně vyvážená vegetariánská nebo veganská strava je vhodná jak v období těhotenství, tak i kojení, dětství i dospívání a předchází výskytu různých druhů onemocnění. Tohle vyjádření potvrdila následně i Česká pediatrická společnost a Společnost pro výživu. Výživová doporučení se shodují v tom, že doporučují omezování tučných, živočišných potravin a naopak doporučují konzumovat více rostlinných olejů, zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů. Australští vědci přišli nově s výzkumem, ve kterém uvádějí, že zelená zelenina napomáhá ke zvýšení imunity a chrání tělo před patogenním bakteriemi 7. Když lidé budou jíst více zelené zeleniny, bude se jim zvyšovat počet imunitních buněk v těle a budou mít pročištěná střeva. "Závěr je jednoduchý: pokud chcete být méně často nemocní, jezte více zelené zeleniny." Na jídle záleží Spousta lidí si pomyslí, že veganům tedy nezbude mnoho potravin, které by mohli konzumovat. Co tedy jedí? Je toho opravdu spousta. Lidé, kteří chtějí přejít z masité stravy na bezmasou, potřebují ze začátku maso něčím nahrazovat, jelikož tělo jej bylo po mnoha let zvyklé konzumovat. Ze začátku tedy pro ně může činit obtíže, jej jen tak vyřadit. K tomuto účelu slouží náhražky masa. Mohu říci, že jsem vypomáhala ve veganské restauraci a mnoho lidí se divilo, zda to co právě snědli, opravdu nebylo maso. A opravdu nebylo, stačí stejné koření a správná příprava. Výborná náhražka masa je seitan, což je rostlinná bílkovina z pšeničné mouky. Připravuje se vymytím škrobu z pšeničné mouky, který se vaří se zeleninou, mořskými řasami a přidá se k němu koření a sójová omáčka. Samozřejmě, že seitan lze již zakoupit hotový v mnoha druzích, jeden je dobrý na smažení, z jiného se dělá guláš, sekaná či ražničí. Obsahuje velké množství kvalitní bílkoviny, minerály a vitamíny, jednoduše se připravuje jako maso, jen jeho doba přípravy je kratší a nezatěžuje tolik lidský organismus. 7 Patogenní bakterie = vyvolávají nejrůznější infekční onemocnění 8 Myslete vlastní hlavou: Nezávislý zpravodajský blog. Výzkum australských vědců: zelená zelenina napomáhá ke zlepšení imunity [online]. 2013, I [cit ]. Dostupné z: výsledky výzkumu byly publikovány v časopise Nature Immunology. 16

18 Tofu je něco jako sýr nebo tvaroh, akorát rostlinného původu. Vyrábí se podobně jako sýr, a to tak, že se sójové mléko (respektive nápoj získaný ze sójových bobů) vysráží syřidly a sojová bílkovina se srazí. Tofu je zdravá alternativa sýrů a vyrábí se v mnoha příchutích jako přírodní, neochucené, uzené, s mořskou řasou, marinované, s pepřem a mnoho dalších. Dá se konzumovat syrové, smažené nebo jej využít k přípravě pomazánky na chleba. Tempeh je další náhražkou spíše uzeného masa, jsou to sójové boby, které jsou porostlé bílou plísní. Boby se lisují do placek a mají uzenou chuť. Tempeh může být marinovaný, smažený nebo uzený a lze jej přidávat do různých druhů jídel, na příklad do špaget. Robi maso je další alternativa pro lidi, jež chtějí jíst zdravěji a zároveň příliš neomezovat své stravovací návyky. Připravuje se podobně jako maso mnoha způsoby, nebo lze jíst zasyrova. Další náhražkou je sója, existují i nemasové karbanátky či "ryby". Potravin je hodně a jídlo se dá připravit tak, že "maso" chutná jako maso. Jediný rozdíl je snad v tom, že po tomto jídle se člověk necítí tolik unavený a těžký, ale naopak. Mléčné výrobky se dají také výborně nahradit rostlinnými šlehačkami, máslem, jogurtem, smetanou. Navíc je rostlinné mléko mnohem zdravější. Kravské mléko, které koupíme v supermarketu s úžasnou trvanlivostí už v dnešní době ani jako mléko nechutná. Náhražka vajec je vajahit (obsahuje méko, vhodný tedy spíše pro vegetariány) a je zdravý, protože neobsahuje cholesterol, který je obsažen ve vejcích. Zcela veganskou náhražkou vajec je hraška. Vaření je snadné a dokonce bez újmy jiných životů. "Nechť je jídlo tvým lékem a tvým lékem nechť je jídlo." Hippocrates "Hippocrates položil základy moderního lékařství. Věřil, že tělo má vnitřní schopnost sebeléčby. Od jeho dob se ale přístup k léčbě změnil." 9 Doktoři dnešní doby dostávají jen minimální školení o výživě. Moderní medicína řeší každou nemoc práškem, který pouze bolest utlumí, ale nevyřeší příčinu vzniku. Jídlo, které uvaříme, nebo dokonce jen lehce podusíme, přijde o všechny enzymy. Imunitní systém reaguje na vařené jídlo jako na toxin. Když jídlo uvaříme, tak změní svou strukturu, kterou naše tělo nedokáže rozpoznat a proto se k němu chová jako k toxinu. 9 COLQUHOUN, James a Laurentin TEN BOSCHE. FOOD MATTERS: Na jídle záleží [Dokumentární film] [cit ]. Dostupné z: 17

19 "Švýcarský doktor Paul Kouchakoff, který ukázal v roce 1930, že pokud budete jíst jídlo, které je z více než 51% vařené, vaše tělo se k němu bude chovat, jako by bylo napadeno cizím organismem. Doktor Kouchakoff byl první, kdo ukázal, že pokud 51% vašich jídel bude syrových, tak nebudete mít žádnou leukocytózu, nebudete mít žádnou reakci bílých krvinek, takže váš imunitní systém nebude aktivován falešným poplachem." 10 Proto je důležité, aby lidé konzumovali minimálně 51% potravin v syrovém stavu, aby tak nepřetěžovali imunitní systém. Je dobré si k hlavnímu jídlu připravit i čerstvý salát ze špenátových listí, rukoly, rajčat, ředkviček, oříšků, sušených rajčat, paprik, oliv atd. Dále výživové a tepelně neupravované potraviny rozvinu v následující kapitole. 1.4 Živá strava Živá strava neboli raw food označuje rostlinné potraviny tepelně, ale i chemicky neupravené, zahrnuje se zde ovoce, zelenina, ořechy a semena. Hlavním důvodem, proč se potraviny tepelně nezpracovávají, je zachování jejich výživových hodnot a nezatěžování organismu, který tepelně upravené potraviny dlouho zpracovává. Když se jídlo tepelně zpracovává, ztrácí kvalitní vodu, která se v potravinách uchovává, dochází ke srážení bílkovin, které překyselují organismus a ničení důležitých vitamínů a minerálů. Tuky i cukry v důsledku zpracování mění svou strukturu a také se stávají těžko stravitelnými, tato těžce stravitelná potrava poté zanáší střeva. Živá strava přináší mnoho výhod jako je zvýšení energie a zlepšení imunitního systému. Potraviny se zahřívají nanejvýš do teploty 42 stupňů. Potraviny se místo vaření nakličují, suší, drtí, krouhají, mixují, odšťavňují nebo marinují. Dají se připravit raw špagety, pizza, ravioly, polévka, dokonce dort nebo sýr z kešu ořechů. Naopak tepelně zpracovaná strava tělu nedodá potřebné živiny a zpracováním se snižuje její nutriční hodnota. Tohle jídlo je pak jakoby mrtvé a bez chuti a toho využívá potravinářský průmysl, který jídlo dochucuje chemikáliemi, aby opět získalo nějakou chuť. Na obalech produktů je mnohdy napsáno jen "koření", ale za tím se mohou skrývat chemické směsi, stejně tak jako za názvy "identické aroma" nebo "přírodní aroma". Pokud člověk konzumuje hlavně živou stravu, k pocitu nasycení a doplnění energie stačí jen malé porce. Většinou pak následuje hubnutí, jelikož se tělo zbavuje toxinů, které se do něj uložily v důsledku vařeného živočišného stravování. 10 COLQUHOUN, James a Laurentin TEN BOSCHE. FOOD MATTERS: Na jídle záleží [Dokumentární film] [cit ]. Dostupné z: 18

20 Superfoods neboli "super jídla" jsou potraviny nebo doplňky stravy, které obsahují důležité živiny pro tělo a to v přírodní formě, obsahují velké množství vitamínů, minerálů, enzymů a dodávají energii. Mnohdy bývají námi tyto potraviny opomíjeny. Spirulina - řasa, která se vyskytuje v alkalických sladkých vodách. Obsahuje velké množství proteinů, bílkovin, je zdrojem vitamínů, minerálních látek, enzymů, sacharidů a obsahuje vitamin B12. Tuto řasu je možno zakoupit slisovanou v lékárnách. Kakaové boby - obsahují minerály, jsou nejbohatší přírodní zdroj hořčíku, chromu, železa, manganu, zinku, mědi, také obsahují velké množství vitaminu C a antioxidantů. Když se tyto boby zpracují do podoby čokolády, ztrácejí své výživové hodnoty tepelnou úpravou. Kakaové boby jsou k dostání v obchodech se zdravou výživou nebo je lze objednat na internetu. Goji - neboli kustovnice. Jsou to bobule tmavě červené barvy a obvykle bývají sušené a dají se jíst jako rozinky. Goji bobule zvyšují imunitu, chrání játra, zlepšují zrak a zlepšují kvalitu krve. Dají se jíst samostatně nebo je lze přidat do čaje, mohou být také přimíchány do krémů či omáček. Konopná semínka - jsou bohatá na minerály, mají velké množství vitamínů, obsahují chlorofyl a lecitin, dále jsou tvořena proteiny, tuky a uhlohydráty, obsahují 20 aminokyselin včetně 8 esenciálních. Semínka obsahují kompletní bílkovinu. Nejlepší způsob konzumace je ze semínek udělat konopné mléko, do kterého se namixují různé druhy ovoce, z čehož vznikne výborné smoothies 11. Kopřiva - obsahuje proteiny, vitamín C, B, B2, B6, chlorofyl, Ca, Mg, organické kyseliny, atd. Tato rostlina je velice léčivá a přitom tak lehce dostupná. Nejlepší způsob, jak ji konzumovat, je přidat ji do smoothies nebo ji odšťavnit. Tohle je jen výčet nejznámějších "super jídel". 11 Míchaný nápoj z ovoce nebo zeleniny. 19

21 Samozřejmě, že spousta lidí pociťuje nevolnost při přechodu na syrovou stravu, to je v důsledku detoxikace, jelikož se tělo čistí. Někdo to nemusí pocítit, někdo se může čistit týdny, měsíce i roky, v důsledku toho, jak moc bylo tělo zaplaveno toxiny Mimi Kirk Tato 72letá žena, která přes svůj věk vypadá mladě, je vitální a zdravá. Inspirovala tak mnoho lidí ke změně stravy. Tvrdí, že i vegetariánská strava nemusí být zdravá, pokud lidé konzumují zpracovaná jídla, ale že je důležité jíst živou stravu. Díky změně stravy, kterou podstoupila před čtyřiceti lety, se cítí skvěle. Motivem ke změně stravy byly zdravotní potíže, které poté zmizely. Doporučuje každé ráno zelený koktejl, který lze připravit mixérem nebo odšťavňovačem. Základní recept, který používá je: 2 jablka, 4 stonky celeru, půl okurky, 3 hrsti špenátu a listí z kapusty, k tomu lze přidat banán nebo borůvky. Když si organismus zvykne na živiny z této stravy, bude ji vyžadovat stále více a nebude mít již chuť například na burger z fastfoodu Markus Rothkranz Markus je inspirativní vůdce Hnutí syrové stravy v USA, napsal elektronickou knihu "Léčit sám sebe 101" a rovněž vydal DVD dokument "Strava a lék zdarma" o tom, jak nás mohou divoké rostliny léčit a jakou výživu nám poskytují. Markus reprezentuje zdraví ze syrové veganské stravy. Jako dítě se narodil se slabým imunitním systémem a byl hodně nemocný, jeho zdravotní stav se zhoršoval, až jej to donutilo ke změně stravy. Poté co přešel na syrovou stravu, jeho zdravotní potíže zmizely. Přišel na to, že příroda sama poskytuje všechny živiny, které potřebujeme k životu. Je odpůrcem zpracovaného jídla a tvrdí, že divoké rostliny jsou nejbohatšími rostlinami na vitamíny a minerály na světě. Mají dlouhé kořeny, které čerpají živiny jako steroly, alkaloidy a glykosidy hluboko ze země. Doporučuje tyto rostliny rozmixovat se sladkým ovocem, které přebije jejich případnou hořkou chuť, nebo se dají přidat do salátů či polévek jak v syrovém stavu, tak usušené. Tyto rostliny jsou mnohdy ignorovány, protože lidé neznají jejich hodnotu, ve skutečnosti jsou považována za tzv. "super jídla". 1.5 Úspěšní sportovci Mnoho známých osobností, mezi nimiž je i několik úspěšných sportovců, uznávají tento způsob stravování (veganství nebo vegetariánství). Patří mezi ně například tenistka Martina Navrátilová, která získala 9 titulů ve Wimbledonu. Sestry Selena a Venus 20

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST

FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST FOOD PRO TY, KDO CHTĚJÍ LÉPE JÍST Program FOOD Program na podporu kvalitního a vyváženého stravování www.edenred.cz Pavel Kusý Marketing & Strategic Propositions Director 1 základní informace SPOLEČNOST

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Alternativní výživa. kapitola

Alternativní výživa. kapitola Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alternativní výživa 1 Pro lékaře je podstatné se o alternativním způsobu výživy dozvědět a určit faktické

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

SMOOTHIES SUPERVÝŽIVNÉ KOKTEJLY PRO ŽIVOT

SMOOTHIES SUPERVÝŽIVNÉ KOKTEJLY PRO ŽIVOT SMOOTHIES SUPERVÝŽIVNÉ KOKTEJLY PRO ŽIVOT 1ÚVOD CO JE TO SMOOTHIE Smoothie je nápoj umixovaný z čerstvého ovoce a zeleniny, do kterého mohou být pro zvýšení výživové hodnoty přidány byliny, sušené ovoce,

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více