Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku šetření ujednané ve Smlouvě o vzájemné spolupráci za účelem šetření - zmapování zájmu a potřeb ve Městě Kravaře, ze dne 17. 7. 2013."

Transkript

1 Sák1 OEN HOUSE Zpáv výsldku šří ujdé v Smluvě vzájmé splupái z účlm šří - zmpváí zájmu přb v Měsě Kvř, z d Úvd: V ámi plávéh zšíří éíh/ízkphvýh pgmů OEN HOUSE slvil ki ku 12 š giz siálí db měs Kvř s bídku zjišěí přbsi přípdéh pskyváí ěh služb úzmí měs. Nbídku giz pdl v ámi ílvýh skupi děí mládž sb hžýh závislsí b závislé ávykvýh lákáh, s kými giz dluhdbě puj. V půběhu jdáí vyvsl přb měs zmpv siui, by byl mžé zváži fmu zsh přípdéh zvj výh služb v suldu v ámi přípvy vziku Kmuiíh pláváí v měsě Kvř. Měs Kvř s s gizí OEN HOUSE dhdl zjišěí ppávky přbsi p siálíh službáh éíh/ízkphvéh hku p výš uvdé ílvé skupiy mdu éíh šří u byvl měs, ílvýh skupi dzíkvéh šří Zákldí škl Kvř. Rliz šří: Čás ) čláku III., dsv 1., Smluvy - Zmpv zájm přby p přípdu lizi ízkphvéh zřízí p děi mládž. Běhm sp září lšíh ku pběhl dzíkvé šří. Nšimi pvíky byli slvvái áhdí klmjduí v uliíh měs Kvř. Njčsějším mísm k sběu ifmí byl pkvišě u bhdíh dužsv TEMO přilhlé pkvišě u y Mku. víi OEN HOUSE s dál phybvli u vlkvéh ádží, u zákldí škly, v zámkém pku, u měsskéh úřdu v klí Buly. Dzváí zákldí škl pběhl běhm vyučvíh hdi. Vyhdí dzíků zjišěí zájmu přbsi p službu ízkphvéh hku p děi mládž, byl zděl pdl dzvýh ílvýh skupi d ásldýh kgií. A) Téí šří mzi dspělými úzmí měs Kvř. B) Dzíkvé šří Zákldí škl Kvř, příspěvkvá giz.

2 Sák2 Ad A) Téí šří mzi dspělými úzmí měs Kvř. V éím dzíkvém šří s mzi dspělými vyjádřil 78 sb. Cílm pvíků byl slvi, jvěší pč byvl Kvř přim zjisi učiu gdvu i věkvu vyvážs. U dspělýh byl pč ž v dzíkvém šří 46 pč mužskýh spdů byl 32. Z h jsm slvili sb d 4 l, 18 sb mzi 4 6 ly, 25 dičů s děmi 15 sb v důhdvém věku. Gf 1. Gf 2. hlví spdů Věkvá suku d 4 l 46 Muži Žy l dič s děmi důhdvý věk Dzíkvé šří Dzíky u dspělýh byly směřváy d ěh kuhů: S KÝM A JAK TRÁVÍ DĚTI/ MLÁDEŽ VOLNÝ ČAS N ázku zdli mjí dzví v diě b v svém klí děi v věku 12 ž l dpvěděl kldě 44 sb. Njčsěji y děi áví svůj čs s diu b kmády, s mší čsí pk s pu přál jd spd dpvěděl, ž smi. Dál jsm s sžili zmpv, jk děi v m věku áví svůj vlý čs. Njví spdů si vybl dpvěď dm, kd s děi věují pčíči, siálím síím b ču kížky. Násldvly dpvědi, v kýh s děi věují ůzým kužkům, hdí v s pu b mjí jié zájmy. Gf 3. Gf 4. S kým áví vlý čs Jk áví vlý čs S diu S kmády S pu Sám Dm S pu Kužky Spví kluby Jié

3 Sák3 VANDALISMUS V ámi zjišťváí izikvéh hváí jsm s změřili ázku vdlismu. Clkm s kldě vyjádřil 39 dzvýh, zápě dpvěděl 31 lidí 8 spdů si vybl dpvěď vím. Njčsěji s lidé skávjí s hlukm v číh hdiáh, přádkm zdvsvými lvičkmi, ppřípdě kši. Něklik dzvýh ám sdělil, ž s s vdlismm skli v pku (7), ulii (4), hřbivě (2), hřiši (2) u zákldí škly (1). Gf 5. Vdlismus VÍM Dl šh ázu v é blsi měs Kvř ijk vybčuj. dl dzvýh k pjvům vdlismu dhází, siu í dmiky dvsujíí i bzpčá.

4 Sák4 OFLAKOVÁNÍ DĚTÍ/ MLÁDEŽE V dzíkvém šří jsm s pkusili zjisi, zd s ílvá skupi ěkd suj b pflkuj. K mu ému s kldě vyjádřil 45 spdů, dzvýh viděl ikd ppsdáv mládž 13 lidí si byl jisýh. Když jsm s změřili mís, kd s děi skávjí, vyplyuly ám z dpvědí y kkéí lk zákldí škl (12), bls, ká přiléhá k Nspu (11), dál u ds již xisujíí Ksky (6), hřiši (6), p zsávkáh (4), z hlu (2) u ádží (2). Gf 6. flkváí u děí/ mládž VÍM Z miigu, ký pvíi OEN HOUSE pváděli, sučsě s dzíkvým šřím vyplívá, ž přdvším sší děi v měsě mjí žádé mís, kd by mhli kivě ávi svůj vlý čs. Buly um bízí šiku škálu spvíh vyžií, l jh užíví mjí všhy děi dsk fičíh psřdků. N duhu su pvžujm z vlku dvízu h kmplxu děské hřišě p mldší děi, ké j bzpčé zl zdm. Km fičíh psřdků j dlším givm umísěí h k čási Kvř - Kuy. Jk i smí byvlé vhují, byl by vli pspěšé zbudv v měsě mís p mládž, kd by s mhli skáv. Jdu z mžsí j zřídi ízkphvý klub.

5 Sák5 ALKOHOL Dlší ázk v ámi izikvéh hváí mládž byl směřvá lkhl. Clkm s 42 dzvýh dmívá, ž zdjší mládž hlduj lkhlu. Dlšíh 23 spdů si myslí, ž by zd sší děi výzě ppíjly lkhl. Odpvěď vím si vybl 13 sb. Z dpvědí vyplívá, ž jčsěji mládž ppíjí v hspdáh (13) b v pku (1). S mší čsí s pk bjvvly dpvědi, ž jv u mládž vídjí u zákldí škly (3), u Buly (2), hřiši (2), ádží (1), ůzýh zsávkáh (1) u pszí yklsz (1). Gf 7. Užíváí lkhlu u mldýh VÍM Vyhdí h ému j kjě kmplikvé, bť vyhází z subjkivíh ázů dzvýh bčů. Nlz jdduš vdi, ž lkhl v Kvříh ppíjjí mldisví. K mu zjišěí by byl zpřbí pdbějšíh zkumáí splupá s liií ČR. V bé viě s spdi vyjdřvli, ž dl jjih ázu s mládž sví k lkhlu sjě, jk i v jjih věku. V é pblmi j zpřbí přdvším pv škláh, ppřípdě v ízkphvýh klubh bjsěí givíh dpdů dužíváí lkhlu.

6 Sák6 DROGY A JEJICH DOSTUNOST Důlžiým émm léh šří byly dgy jjih dsups. N ázku zdli s v Kvříh můž mládž ds k dgám, dpvěděl 39 spdů kldě. Clkm dzvýh sb s imi suhlsil 19 bčů měl siui s dgmi v svém měsě přhld. Když jsm s ásldě pli způsb b mís, kd s k dgám můž mládž ds, byl jví sklňvým mísm přkvpivě zákldí škl (11). dsě mší pč spdů ás dkzvl Nsp (9), ubyvu (2) b mžs sh dgy přs zámé (3). Gf 7. Dsups dg VÍM vžujm z vli lmujíí fk výskyu dg b zkzk mžsi ds s k im mísí zákldí škl. Tu skučs zmíil mh dzvýh, l ápvýh či pvivíh sháh z jkékli sy byl i slyš. Dgy jsu smy sbě vli bzpčé. J řb jim věv zsřu pzs zvýši úsilí v pviví pái s imi. Njjddušší mžsí jsu dbé přdášky škl v všh řídáh vyššíh supě.

7 Sák7 ROČ SE OBJEVUJÍ RIZIKOVÉ JEVY U DĚTÍ/ MLÁDEŽE V psldí řdě jsm s sžili zjisi pč si dzví myslí, ž k ěm izikvým jvům v jjih měsě dhází. Rspdi s dmívjí, ž k ěm jvům dhází p, ž přdvším y sší děi mjí mál mžsí, jk ávi svůj čs (22). Dlším důvdm j dsk pvíh přílžisí v měsě b jh klí (13). říčiu můž bý ké učiý dsk zájmu z sy dičů (1) b dsk fičíh psřdku (3), pž kiviy v Buly u ě sjí. Nvím (1). Gf 8. Důvdy izikvýh jvů Rdič mjí zájm/ čs Mál mžsí / udí s 3 22 Ndsk fičíh psřdků Ndsk pvíh přílžisí Nvím

8 Sák8 NÁADY/ ODNĚTY DOTÁZANÝCH Když už jsm spdy k ému vyzpvídly, zjímly ás jjih ázy živ v Kvříh ké jjih ápdy mžé iv v měsě. Vzhldm k mu, ž jih byl spč, uvdm zd y jčsější jzjímvější. Vlká čás spdů zmíil vyvří mís p sší děi, kd by mhly bzpčě kivě ávi svůj vlý čs. Abs vřjýh l byl zřjmá i p š pvíky. Mldší i sší číky by si přáli výh v zdvím u, ký by mým sším lidm usdil přísup k jjih lékři. jskři by zs ili pá kšů psí xkmy. Děi i sí byvlé by byli ádi, kdyby s pdřil zksuv spví hřišě u zákldí škly b výsvb hřišě u plvýh dmů. Chdi by ádi upzili přdsvil měs špý sv ěkýh hdíků v ámi bzpčsi by uvíli ěklik přhdů p hd s smfy. Někří spdi s vyjádřili, ž by ili ki i s jh lí viu, kuplišě, zimí kluzišě, čjvu, kihkupví, pibll d. Něklik byvl si ké psskl, ž d é dby, fuguj v zámkém pku glfvé hřišě, k s pidě sížil jjih mžs využív jj. Dál: ví lvičk, um p jmší děi, vičí p mky s kčáky, dsk mís v MŠ, puh p kl sáh, bhdí um, kyý bzé.

9 Sák9 Ad B) Dzíkvé šří Zákldí škl Kvř, příspěvkvá giz. Šří pbíhl v 6. ž 9. řídáh zákldí škly v Kvříh. Clkm s šří zúčsil 166 spdů v věkvém zmzí 11 ž 15 l. Z h byl dzvýh 92 dívk 74 hlpů. Dzíkvé šří Dzíky byly směřváy d ěh kuhů: S KÝM TRÁVÍ VOLNÝ ČAS Rspdi byli dzvái, s kým jčsěji áví svůj vlý čs. U é dpvědi byl mžs zškuí ví dpvědí, í dy mžé vyház z lkvéh pču spdů, ýbž jsm vyházli z lkvéh pču zškuýh dpvědí. V gfu č. 1, jž j uvd íž mám mžs vidě, ž jčsěji spdi áví čs s svými vsvíky, pvě s jdá, 35% dpvědí. Svůj vlý čs smě áví puz 13% dzvýh. V áz jk jčsěji áví svůj vlý čs, přvládly dpvědi spdů přdvším, ž dm u pčíč, vidh iu. Gf č. 1 S kým jčsěji spdi áví vlý čs S diu S kmády S pu Sám

10 Sák1 ZKUŠENOST SE ZUŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK Cigy Tu ázku můžm pvžv z lví, pž s dmívám, ž s spdi zhdli ud spává d. Z gfu č. 2 vyplývá, ž škl jsu pkiky, žádí kuřái. V přípdě mužů byl pvz, ž by ěkd kuřil u ž, s přizl puz 1,2% spdů. uálě dpvěď zškl 1,2%, zškl 94%, dpvěď bčs puz 4,8% dzvýh spdů. Gf č. 2 Čs kuří Věk spdů Občs Alkhl N ázku m, zd mjí spdi zkušs s užíváím lkhlu, byl dpvěz jisě zjímvěji ž u kuří. Z gfu č. 3 vyplývá, ž čs zkušsí s lkhlm j vyšší ž s kuřím. Z 166 spdů uvdl 3,11%, ž již má ějku zkušs s lkhlm. T zkušs pbíhá přílžisě kíh v dvu přípdh byl uvd dpvěď 2-3x d ýd. Gf č. 4 ám pmůž hlédu, d věkvé sukuy, kdy spdi s piím lkhlu zčíjí.,6% spdů uvdl, ž má svu pví zkušs s lkhlm už v 11 lh. Z gfu j zřjmé, ž jvěší vhl kzum lkhlu j v 14 lh, kdy j puálí pdíl u ž 7,83% u mužů 6,2%. Gf č. 3 Gf č. 4 Zkušsi s lkhlm Rspdi užívjíí lkhl Věk spdů

11 Sák11 Mihu U ázky, jsli spdi mjí zkušs s užíváím mihuy, vyplyul, ž j mihuu užívá puz u 3,6% dzujííh. Z 3% s jdá přdvším muž, kří uvádějí, ž j užívá puz přílžisě kíh. Gf č. 5 Čs užíváí mihuy Věk spdů OSTATNÍ Jdu z dlšíh ázk byl, zd s dič zjímjí, jk jjih děi áví vlý čs. Z 166 spdů dpvěděl 69,28% mužů i ž, ž jjih dič mjí zájm, jk svůj vlý čs áví. Zřlý zdíl v zájmu můžm vidě v gfu č. 6. uhýh 4,82% spdů dpvěděl, ž s jjih dič zjímjí, v svém vlém čs děljí. Gf č. 6 Zájm dičů vlý čs děí OBČAS

12 Sák12 Gf č. 7 zázňuj, kmu s svěřují spdi v přípdě, ž mjí ějký pblém. V é áz byl mžé pě zšku ví mžsí, čili s vyhází z lkvéh pču spdů, l z lkvéh pču zškuýh dpvědí. Njvěším pvým pdílm 47,28% s svěřují svým kmádům, s mším úbykm p věří svým dičům. J řb pdku, ž puz,45% s svěřuj učili. V mžsví zškuýh dpvědí s jdá puz jdh jdi. Gf č. 7 Kmu s spdi jčsěji svěřují ZÁJEM O NABÍZENÉ SLUŽBY Z dzíkvéh šří vyplyul, ž bízu službu by zájm z sy spdů byl, ž j zčě vidilé gfu č. 8. Clýh 77,71% uvdl, ž by klub využívli věši z ih uváděl, ž j dbý ápd měli by mís, kd s mhu skáv s vsvíky, ávi s imi čs, há splčě hy pd. Ti spdi, kří s zmíili, ž by d klubu hdili, věšiu uváděli jk důvd, ž mjí svůj vlý čs zgizvý, spují mjí čs už i jiéh, ěkří pvžvli z hlups kvé věi vyhldávjí. Gf č. 8 Zájm NZDM Nvím

13 Sák13 Zhdí: Z zhvů vyplyul, ž u děí mládž j v Kvříh zvykm ávi čs s diu b s kmády. Kužky jsu ké čsu viu. Vlmi pdbě dpvěděli i žái škláh. Vyským pm ky pvdili zájm dičů áví jjih vléh čsu. U kmádk/ kmádů s ké jčsěji svěřují. Z šh phldu s můž jvi jk izikvý čs ávý s kmády/ vsvíky, kdy mjí dhld, í jsé, děljí. Dspělí uvádějí užíváí lkhlu d 18 l v způsbu zjdu si v pák piv jk málí. Tk dpvěděl hdě dázýh. Výsldky šří v škl ukzují zkušsi s lkhlm u žáků d 13 l. í ijk lmujíí, mí hží hlubk pblému by s dl uči ž při pdbější změřější pái. Žái ké uvdli, ž kuří bák i mihuu. Jk izikvé vímám uvdí u mh spdů pflkváí s mldisvýh děí, ké můž bý spušěčm izikvéh hváí, shváí pu. Tké dspělí v vlké míř uvádějí v dpvědíh vřu ázku, pč s mzi děmi mládží bjvuj izikvé hváí, hybějíí lvé řší psu bídk p mldé. dbý yp dpvědi s čs bjvvl i v vlé závěčé áz ápdy vylpší. Tké s v dpvědíh bjvuj vyská mžs výskyu dg mzi mldými, ž j pvzuj pví čás šří vypvídá pvědmí h jvu u byvl Kvř. Závě: Z psřdí msféy v Kvříh vímám msféu jk svu p ějký yp kivíh psu p mldé. J zváží, jsli s bud jd závzý, vlě dsupý ps p áví vléh čsu, bz dbé péč, ká j lvější viu, l řší dbým přísupm pblémy děí mládž, b pk dbu službu, ká j si džší, musí splňv pdmíky dé zákm, ž l p zkušéh pskyvl í přkážku. Služb bíd děm mládž přidu hdu dbéh pvází dspíváím. Tké musím uz, ž byvlé měs Kvř s pvíky OEN HOUSE splupvli vli s zjímli kčé výsupy z h šří. Byl jim řč, ž h šří pbíhá bjdávku Měs Kvř jjíh dpvědi budu služi, jk pdkldvá ifm p vzikjíí kp kmuiíh pláváí v měsě. Nápdy děí by v klubu hěli: Hí h, hí kzl, výly, pčíčvé hy, pd., Chváí zvíř, Kihy mlá kihv, Vývý lié, Hudbí zkušb, háví sudi, Hřišě u budvy ppřípdě mlá ělvič, Buf, Filmvý klub kukí filmy. Zpvl Rm Děčkvá, B. V Kvě d Tl.:

na Sokolovně Sokolovně

na Sokolovně Sokolovně Pric 2013 Rčk XIV. Nprdjé Vydává mě Npjdl Rzvěcvá váčh rm Přjmé klidé prži váků váčch, pvé zdrv, mh bch prcvch úpěchů dbré vykrč d véh rk přj Mě Npjdl Váč rm lvě rzvil 29. lipd, frpráž r. 8 Mě Npjdl Vá

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání KUK

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání KUK Šklní vzdělávcí gm zákldní vzdělávání KUK Pvdl hdncní výsldků vzdělávání žáků 1 M: "Jsl s číš, by ss zmvl, zmnš. Jsl s číš, bys změl, zmjš s." Čínské říslví Pvdl hdncní výsldků vzdělávání ţáků v sld s

Více

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY uebicm ALTER p 1. stupeň ZŠ zdivaé s RVP ZV p vzdělávac by: esý jazy a liteatua, matematia a jej apliace, lvě a jeh svět Všechy uebice ALTER dpvdaj pjet a clům RVP ZV a lze je

Více

cestovní kancelář BAlI www.carestyle.cz

cestovní kancelář BAlI www.carestyle.cz ctví kclář BAlI www.crtyl.cz vyvětlvky (pktgrmy trv) V Y S V Ě T L I V K Y WF zrm htlů tkt zčých mát mžt přpjí Všh pčítč k wf zrm, ť ž v lbby htl, bz b přím pkj. Kkrtí frmc jt vžy v pp jtlvých htlů. Rá

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, C č ůj m 2 í y y g í A R I 2 0 0 7 0 3 1 8 M U D I H m á D M g J S á G g é m 8 K b y y M U D J b H D N g á 2 L F U K F N M f S é 1 7 1 5 0 0 0 5 C y g f È á b È á m á è w w w m V y d á d y è f w w w g

Více

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8.

Úvod. Tiráž. Barbora Vymětalová 8.A. Hlavní redaktor: Julie Kořínková 8.A. Zástupce hl. redaktora: Anna Soukupová 8.A. Hlavní Grafik: Tomáš Zelený 8. číslo 2 očník 6 Úvod Huááá... Končně s vám dostlo do uky duhé číslo nšho čsopisu Klád. V ktulitách s dozvít stučně o novinkách v nší škol, jko npříkld o pní učitlc Škubníkové. V tomto čísl s tké dočtt

Více

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání autor: David Šimurka mluvtejakomluvci@mluvtejakomluvci.cz 2008 Aktivně vs. pasivně Jsem mnohem inteligentnější než ten hlupák, mám vyšší vzdělání,

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

{ i/ l_úllil 40 kly sn u ekmpeenníučielé, keří nel\l umeji zrganizva hdinu a na á aei řvu, plže si jinak nejsu schpni zjedna respek. Kanři, c nevedu žáky k přemýšlení, ale chějí p nich jen papuškvanezáživná

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ C je rchitektnická sutěž jké jsu její výhdy Zákldní infrmce vypisvání průběhu rchitektnických sutěží zkušensti měst dbříš s vypisváním rchi tekt nická su těž rchitektnické sbrník čk_rchitektnické _2010

Více

Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu

Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu Aktiita 904A01 část SWOT aalýza Úd Na základě ýstupů aktiit prjektu byla zpracáa suhrá aalytická zpráa, pdle íž byly defiáy silé a slabé stráky stáající krajiy, jejíh yužití a chray, pteciálí příležitsti

Více

a) Plnění úkolů hlavní činnosti

a) Plnění úkolů hlavní činnosti z N 8 í t w ý LR h S c 16 L 16 h fm 1 ř 8 1 8 ě c č c h f 18 t 18 1 íň á í áž út ř t tí t ý S Př H F :G m j 8 t ý ú 7 13 P, č t z á é, ů ch í č 7 c y, y ýc w h 18, J j, h h 193 tz h c K B P t h J c S c

Více

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o.

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o. Pezece pleč py pee w w w c z z á k l d í f c e zákldí fce čeká ká pleč ddávjící půylv zc zjšťjee ddávky zce " klíč" lýz, ávh pálíh řešeí, vypcváí pjekvé dkece, vývj fwe, výb áž zvděčů vládcích plů, eřízeí

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Komunikace. Věcné důvody, proč je potřeba komunikovat: Křivohlavý 1995

Komunikace. Věcné důvody, proč je potřeba komunikovat: Křivohlavý 1995 Kmunce Kmunce, umění hvř jeden s druhým, ří c cííme neb myslíme, ří jsně, nsluch mu, c říá en druhý, ujšťv se, že jsme slyšel správně, je pdle všech známe dvedns, erá je nejdůležější pr vyvření uchvání

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/

1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/ 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u 2 0 1 2. N a s t a l t e d y

Více

ZPRAVODAJ. máme nový e-shop na náhradní díly. jsou náplně do manuálních převodovek celoživotní? na vašem autě? oleje a maziva pro zemědělskou techniku

ZPRAVODAJ. máme nový e-shop na náhradní díly. jsou náplně do manuálních převodovek celoživotní? na vašem autě? oleje a maziva pro zemědělskou techniku ZPRAVODAJ www.mdil.cz NOVÝ E-SHOP 3/2013 2 máme nvý e-shp n náhdní díly dy 4 jsu náplně d mnuálních převdve celživtní? 4 tipy státe se l n všem utě? exluzivně návdy 6 leje mziv p zemědělsu techniu 3 KASKADÉR

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16.

ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16. ÁMOS Čapi ydáaý žáy Záadí šy Brá Lada Čí 16. ZIMNÍ OLYMPIÁDA BĚŽKOVÁNÍ NA KNÍŽECÍ PLÁNĚ Bya zimí ympiáda. Sutěžiy i děti z Vimpra. Dicipí tam by dt. V běžách jm by 1. a Láďa by 1. a ěžicích. Dta jm ucháta,

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více