Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji"

Transkript

1 Sborník projektu Rozumíme penězům v Plzeňském kraji

2 Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI ZAPOJENÝCH ŠKOL 6. UKÁZKY Z VÝUKY 7. UŽITEČNÉ ODKAZY 2

3 Úvod o projektu CO je projekt Rozumíme penězům? Název Rozumíme penězům sice vyjadřuje jednoznačné konstatování finanční gramotnosti, ale na počátku samotného projektu jeho účastníci obvykle zjistí, že za názvem je třeba udělat otazník. Všichni sice používáme peníze, reagujeme na řadu nabídek na trhu zboží i peněz, rozhodujeme přímo nebo zprostředkovaně o svých financích, ale řadu těchto rozhodnutí konáme intuitivně, bez dostatečného vyhodnocení rizik nebo naopak se zbytečně konzervativním odstupem. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky.. JAK projekt vznikl? Projekt Rozumíme penězům byl vytvořen v roce 2006, a to na základě spolupráce pedagogů, finančních odborníků a pracovníků neziskového sektoru, zabývajícího se problematikou předluženosti občanů. Garantem a organizátorem projektu bylo o. s. AISIS a projekt byl pilotně ověřován 22 učiteli z pěti základních škol. Učitelé si postupně prošli všemi lekcemi sami, potom je vyzkoušeli ve škole s dětmi. Následná společná reflexe vedla k dalšímu obohacení navržených metodik. V pilotní skupině byli zejména učitelé občanské výchovy, matematiky a ředitelé škol. S finanční i odbornou podporou banky GE Money Bank, vznikla posléze kompletní učebnice Rozumíme penězům, která k deseti samostatným lekcím nabízí metodické sešity pro učitele a soubory pracovních materiálů pro žáky. V letech byl s finanční podporou ESF a MŠMT realizován projekt Rozumíme penězům pro 11 vybraných základních škol Středočeského kraje. PROČ projekt vznikl? Rozvoj tržního hospodářství v naší republice vytvořil nové ekonomické podmínky pro všechny občany. Současné generace na to nebyly nijak připraveny. Projevuje se to tím, že lidé většinou tíhnou ke konzervativním způsobům ukládání peněz, které znají z minulé doby. Nedovedou rozložit své úspory tak, aby snížili možná rizika, a nedovedou uvažovat dostatečně racionálně ani v otázce zadlužování. Zadlužení obyvatelstva výrazně stoupá a narůstá také počet exekucí. To všechno jsou především důsledky nedostatečné finanční gramotnosti. Stát na tuto situaci reaguje požadavkem systematického finančního vzdělávání. Standardy finanční gramotnosti, zpracované MŠMT kladou na ZŠ a SŠ konkrétní požadavek vybavit své žáky znalostmi i dovednostmi z oblasti peněz, domácího hospodaření a finančních produktů. Proč začínat s finančním vzděláváním už od základní školy? Děti tohoto věku se dnes stávají vyhledávanou cílovou skupinou nejen pro obchodníky, ale také pro finanční instituce. Útočí na ně reklamy, nabídky, módní trendy, a děti dělají svá první finanční rozhodnutí v roli spotřebitelů a uživatelů služeb. JAKÉ je poslání projektu RP? Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně setkáváme. Obklopují nás, ať chceme či nechceme, nemůžeme jim utéci. Finanční vzdělávání má žákům napomoci k tomu, aby & $ * ; b + 3: : : D : : { : x ; ) % ><

4 se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, aby si byli vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými nabídkami. CO projekt nabídl zapojeným školám? Byly to především vzdělávací semináře v rozsahu 80 hodin pro dva vybrané zástupce z každé školy. Na těchto seminářích měli účastníci možnost postupně se aktivně seznámit se všemi tématy (lekcemi) projektu. Hledali řešení nabízených situací, prožili si zkušenost z práce ve skupinách (modelových domácnostech). Důležitá byla i možnost vzájemné konzultace otázek metodických a odborné konzultace s bankéři, finančními poradci, právníky Finanční vzdělávání svým obsahem i metodikou prochází téměř všemi vzdělávacími oblastmi. Z tohoto důvodu práce na projektu začínala v každé ze zapojených škol společným seminářem pro celý pedagogický tým. Škole to umožnilo nastartovat potřebnou diskuzi o pojetí a organizaci finančního vzdělávání ve svých podmínkách. Podobným způsobem byl celý projekt i ukončován. Školy zapojené do projektu v Plzeňském kraji získaly rovněž kompletní učebnici a metodickou i odbornou podporu v podobě webových stránek (http://www. rozumimepenezum.cz), technické vybavení a osobní konzultace ve výuce. KDO se projektu zúčastnil? Ve Plzeňském kraji byly z přihlášených zájemců do projektu zařazeny školy: 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, Plzeň; Koordinátoři: Alena Demčáková, Marie Sochorová 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, Plzeň; Koordinátoři: Dagmar Janošková, Šárka Junková 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, Plzeň; Koordinátoři: Viktor Fiedler, Veronika Wanková 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, Plzeň; Koordinátoři: Blanka Světlíková, Zdeňka Kolářová 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, Plzeň; Koordinátoři: Jitka Tauchenová, Jana Tomanová Základní škola Dobřany, třída 1. máje 618, Dobřany; Koordinátoři: Štěpánka Simbartlová, Jana Šindelářová Základní škola a mateřská škola Hrádek, Chylická 189, Hrádek; Koordinátoři: Anna Valešová, Václava Benešová ZŠ Plánická Klatovy, Plánická 194, Klatovy; Koordinátoři: Zuzana Flaksová, Zdeněk Bureš Základní škola Město Touškov, Čermínská 296, Město Touškov; Koordinátoři: Olga Bujdáková, Světlana Smékalová Základní škola Radnice, okres Rokycany, Sídliště 591, Radnice; Koordinátoři: Helena Veselá, Ivana Jeřábková Základní škola a mateřská škola Stod, Komenského nám. 10, Stod; Koordinátoři: Martina Macánová, Jindřich Terč ZŠ Karla Vokáče Strašice, Strašice 531, Strašice; Koordinátoři: Eva Válková, Věra Peterková 4

5 Standardy finanční gramotnosti (MŠMT) Standard pro ZV 1. STUPEŇ Obsah - hotovostní a bezhotovostní forma peněz - způsoby placení - banka jako správce peněz Výsledky - používá peníze v běžných situacích - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze Obsah - rozpočet, příjmy a výdaje - domácnosti - nárok na reklamaci Výsledky - na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje Obsah - úspory - půjčky Výsledky - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy Peníze - nakládání s penězi - tvorba ceny - inflace Hospodaření domácnosti Finanční produkty Standard pro ZV 2. STUPEŇ - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz - rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti základní práva spotřebitelů - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele - služby bank, aktivní a pasivní operace - produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků - pojištění, úročení - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) - uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít & $ * ; b + 5: : : D : : { : x ; ) % ><

6 Standardy projektu Rozumíme penězům A. Oblast - Hospodaření domácnosti Domácnost Cíle prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit a získat určitou životní úroveň přivést žáky ke specifikaci očekávané životní úrovně v rámci modelové domácnosti Očekávané výstupy žáka pojmenuje požadavky na šťastný a spokojený život (potřeby) třídí pojmy (potřeby) podle zadaných kritérií kriticky posuzuje vlivy, které ovlivňují jeho potřeby a způsob jejich naplňování rozpozná nejčastější reklamní strategie aplikuje získané zkušenosti z naplňování osobních potřeb, domýšlí souvislosti vytvoří žebříček svých životních hodnot porovnává své osobní hodnoty s hodnotami druhých vysvětlí, podle čeho je posuzována životní úroveň navrhuje řešení finanční situace z pohledu fiktivní role v modelové domácnosti diskutuje, argumentuje, prezentuje své návrhy hodnotí, sebehodnotí, reflektuje Učivo domácnost a hospodaření pojmy, historie, vývoj potřeba pojem, struktura, charakteristik spotřeba uspokojování potřeb, prostředky (statky, služby) vlivy na výběr a uspokojování potřeb věk, zájmy, tradice, reklama, vrstevníci životní úroveň charakter, vlivy struktura majetku, majetek movitý, nemovitý, hmotný, nehmotný životní hodnoty, hierarchie hodnot Rozpočet domácnosti Cíle přivést žáky k vytvoření a pochopení základní struktury rozpočtu domácnosti v souvislosti s hospodařením schodkovým, přebytkovým nebo vyrovnaným přivést žáky k vytvoření návrhu fiktivního rozpočtu domácnosti Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí zdroje příjmu do rozpočtu domácnosti vyjmenuje, vysvětlí pravidelné výdaje domácnosti vysvětlí pojem příjem, výdej zjistí různé možnosti hospodaření domácnosti, vysvětlí jejich výhody a nevýhody navrhne strukturu fiktivního rozpočtu domácnosti, založí model rozpočtu uvede příklad majetku movitého a nemovitého vysvětlí pojem peníze, jejich vývoj, formy, vlastnosti a funkci kalkuluje náklady na osobní zájmy členů modelové domácnosti popíše souvislosti mezi životními etapami, životními hodnotami a rozpočtem domácnosti zapracuje do fiktivního rozpočtu náklady na osobní zájmy členů domácnosti a ostatní vlivy zvažuje riziko finančního rozhodování Učivo příjmy pravidelné (mzda, plat, odměna), nepravidelné, nečekané výdaje pravidelné výdaje (nájem, daně, poplatky...), neočekávané, finanční rezerva na jiné situace bilance rozpočet vyrovnaný, schodkový, přebytkový, využití přebytků, krytí schodku hodnota peněz 6

7 Vliv státu Cíle zprostředkovat poznání aspektů, které zasahují do rozpočtu domácnosti objasnit souvislosti mezi rozpočtem domácnosti a státu zapracovat tyto souvislosti do návrhu fiktivního rozpočtu Očekávané výstupy žáka vysvětlí vliv státu na hospodaření domácnosti vysvětlí pojem daně, vysvětlí různé typy daní vysvětlí pojem dávky, uvede jejich příklad, vysvětlí zdroje státních dávek vysvětlí souvislosti mezi hospodařením státu a domácnosti vysvětlí pojmy zdravotní pojištění, sociální pojištění zjistí pomocí tabulky (kalkulátoru) výši povinných odvodů ze mzdy plánuje rozpočet se znalostí čistého příjmu (čistá mzda, vč. dávek) vypočítá celkové životní minimum modelové domácnosti Učivo daně přímé, nepřímé státní dávky a příspěvky zákonné pojištění zdravotní, sociální státní rozpočet příjmy (daňové příjmy, pojistné, nedaňové příjmy-odvody rozpočtových organizací) a výdaje (neinvestiční, sociální dávky, investiční) Ekonomická jistota domácnosti Cíle poznat možnosti / nástroje ekonomického zajištění rozpočtu domácnosti zapracovat do fiktivního rozpočtu domácnosti příklady konkrétních opatření Očekávané výstupy žáka vysvětlí, čím přispět k ekonomické jistotě domácnosti rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví bytu, uvede jejich příklad orientuje se v možnostech životního pojištění orientuje se v ekonomických souvislostech pojištění majetku rozpozná základní rizikové faktory některých nabídek pojištění vysvětlí pojem investice, objasní vzájemný vztah mezi výnosem a rizikem investice Učivo opatření ze strany domácnosti vytváření finanční rezervy, pojištění, investice pojištění životní, důchodové, úrazové, investiční, penzijní investice podnikání, zisk, posuzování rizika investic opatření ze strany státu státní garance vkladů, ČNB, finanční dohled státu, opatření proti padělání peněz, právo vlastnické a živnostenské, spotřebitelská práva, práva nájemníků Osobní rozpočet dítěte Cíle uvědomit si a rozpoznávat aspekty ovlivňující rozhodování v rámci domácího rozpočtu a plánovat domácí rozpočet s přihlédnutím / respektováním těchto aspektů vyčlenit z hospodaření domácnosti osobní hospodaření každého jejího člena, zaměřit pozornost na hospodaření dětí přivést žáky k porovnání zkušeností získaných na modelovém hospodaření se svými reálnými zkušenostmi z osobního života Očekávané výstupy žáka dodržuje zásady hospodárnosti, rozhoduje se zodpovědně, zvažuje všechny aspekty, zvažuje souvislosti, porovnává možná řešení popíše, objasní vlastní způsob zacházení s penězi, se svým nebo svěřeným majetkem, porovná s principy odpovědného hospodaření rozpozná rizikové faktory hospodaření s penězi, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi Učivo zodpovědné rozhodování, tlak médií a okolí, diktát módy, plánování osobní náklady, položky v rozpočtu, etická pravidla rozhodování mobilní telefon, tarify, služby, orientace v nabídce výhodných nákupů a služeb peněžní operace, platby, platební karta, finanční produkty pro děti & $ * ; b + 7: : : D : : { : x ; ) % ><

8 B. Oblast - Odpovědné rozhodování Co je finanční rozhodování Cíle motivovat žáky k diskusím o různých kritériích rozhodování (kritéria osobní, společenská, ekonomická, etická, ekologická) vést žáky k logické argumentaci svých názorů a tvrzení, k vnímání souvislosti jevů, k ochotě měnit své představy na základě nově zjištěných faktů Očekávané výstupy žáka vysvětlí pojem finanční odpovědnost v širších souvislostech uvede praktické příklady zodpovědného finančního rozhodování posoudí a zhodnotí konkrétní příklady finančních událostí zdůvodní svou volbu povolání z pohledu finanční odpovědnosti používá k řešení situace kritéria finanční odpovědnosti a etického rozhodování Učivo souvislosti finančního rozhodování volba povolání, bydliště, životní styl, půjčky, motivace a etika v rozhodování motivace vnitřní a vnější, zvažování dopadů na ostatní, na životní prostředí, na společnost, morálka, reflexe klíčové kompetence potřebné k zodpovědnému rozhodování výběr povolání jako první zásadní finanční rozhodnutí, vliv výběru povolání na budoucí finanční status a rozhodovací potenciál vzdělání jako nositel společenského statusu, vzdělání jako možnosti širšího výběru povolání specifika života ve městech, malých či větších obcích výhody, úskalí, finanční náročnost finanční události, které mě mohou potkat výhra, dědictví, pojistné plnění, výplata dlouhodobého spoření či odchodného, dluhy (soukromým osobám, přátelům, bankám, úvěrovým aj. splátkovým společnostem, státním institucím), leasing,.. specifika vybraných finančních událostí Informace a práce s nimi Cíle naučit žáky orientovat se v rámci řešení finančních situací v informačních zdrojích, jejich možnostech a kvalitách naučit žáky kriticky pracovat se získanými informacemi naučit žáky získané informace propojit a využívat je pro odpovědná finanční rozhodnutí zprostředkovat informace o tom, kam se mohu obrátit o bezplatnou radu, pomoc, konzultaci Očekávané výstupy žáka rozeznává různé informační zdroje, orientuje se v nich, vybere vhodný zdroj třídí vybrané informace dle zvolených kritérií (korektnost, pravdivost, úplnost) analyzuje / vyhodnocuje konkrétní příklady finančního rozhodování / finanční situace, zaujímá k nim postoj, svá tvrzení dokáže vysvětlit a obhájit reflektuje svůj nejčastější způsob rozhodování, dokáže jej racionálně posoudit a měnit orientuje se v nabízené pomoci občanských sdružení, poraden, státních institucí připraví se na rozhovor s pracovníkem finanční instituce, vyhodnotí a posoudí získané informace, zváží jejich použití pro své rozhodování Učivo informační zdroje a jejich důvěryhodnost, kritéria pro posouzení pojmy a jejich význam úroveň a důvěryhodnost informace, údaje, fakta, názory, dezinformace, informace zkreslené záměrně a nezáměrně, informace nedostatečné, neúplné jak získávat informace - netištěné (rozhovor s bankéřem, finančním poradcem), úplné a pravdivé informace, jak s nimi nakládat při svém rozhodování 8

9 Zadlužení osobní a zadlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužením osobním a zadlužením domácnosti zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužováním a předlužováním Očekávané výstupy žáka zdůvodní své rozhodnutí pro úvěr posoudí, koho se zadlužení dotýká (osoby, domácnosti) vysvětlí rozdíl mezi zadlužením a předlužením, uvede příklady z praxe z předložených údajů spočítá cenu úvěru, dobu splácení, zatížení domácího rozpočetu pojmenuje rizika, která jej mohou v životě potkat a omezit tak možnost splácení úvěru vysvětlí základní pojmy nezbytné pro porozumění smlouvě, orientuje se ve smlouvě vysvětlí, proč před podpisem dokumentu jej musí přečíst a porozumět jeho obsahu Učivo motivace zadlužování, rozdíl mezí potřebností a chtěním mít, racionální posuzování priorit, hierarchie hodnot motivace zadlužování vnější motivace, vliv reklamy, módy, vrstevníků, na nákup zboží pojmy zadlužení a předlužení, rozdíl mezi nimi, tíha zadlužení, délka závazku, finanční zátěž, cena úvěru, výběr věřitele, riziko a jeho posouzení zásady zdravého zadlužování, plánování, bilance příjmů a výdajů životní události předvídatelné a nepředvídatelné, příklady ze života smlouva a její ujednání Předlužení osobní a předlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rizika předluženosti zprostředkovat přehled o možnostech řešení situace předlužení Očekávané výstupy žáka vysvětlí postup věřitelů při nesplácení pohledávky a možnosti řešení exekuce orientuje se v základních zákonných úpravách o exekuci vyjmenuje základní kroky, jak postupovat při neschopnosti splácet. vyjmenuje možnosti, kam se obrátit o pomoc při řešení obtížné finanční situace Učivo důsledky neuvážlivého zadlužení cesta od zadlužení k předlužení, příčiny, signály, konkrétní příklady z praxe příznaky předluženosti - co se děje, když nemohu splácet, postup věřitelů při nesplácení efektivní řešení předluženosti - kontakt a komunikace s věřitelem možnosti hledání zdrojů navýšení příjmu, přepracování plánu hospodaření domácností vyhledání pomoci v oblasti finančních služeb & $ * ; b + 9: : : D : : { : x ; ) % ><

10 C. Oblast - Finanční produkty a služby Peníze, svět peněz Cíle zprostředkovat základní orientaci v systému existence, oběhu a ochrany peněz Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí důvody existence peněz jako formy obecné směny vysvětlí vlastními slovy důvod existence více druhů peněz a vyjmenuje je popíše vlastními slovy, jak peníze vznikají a jak se dostanou k nám rozpozná alespoň jeden ochranný znak bankovek, vysvětlí smyslu ochrany bankovek zjistí měnu určité země a její kurz vysvětlí, kde je možno platit Eurem a zjistí aktuální kurz vůči koruně vysvětlí důsledky inflace na konkrétních příkladech, dopad na reálnou hodnotu peněz vysvětlí vlastními slovy důvody existence centrální banky pojmenuje funkce centrální banky jako kontrolora bankovního sektoru, vysvětlí důvody existence ČNB, uvede důvody ochrany a regulace peněžního trhu vysvětlí vliv státu na oběh peněz, orientuje se v existujících finančních institucích pojmenuje rozdíly mezi jednotlivými institucemi a vysvětlí je vlastními slovy pojmenuje základní typy účtů Učivo soudobé formy peněz - drobné mince, bankovky, peníze jako uchovatel hodnoty jak se peníze dostávají do oběhu aneb pouť bankovek od emise ke spotřebiteli ochranné prvky proti padělání peněz a jejich smysl měna tuzemská a zahraniční, Euro, Euro v ČR inflace, reálná a nominální hodnota peněz peněžní produkty a peněžní služby centrální banka, obchodní banky, nebankovní sektor, smysl a funkce centrální banky základní druhy finančních institucí, jejich srovnání očima spotřebitele (pojišťovny, banky, penzijní fondy, investiční fondy, leasingové společnosti, společnosti splátkového prodeje 10

11 Charakteristika projektu Rozumíme penězům Způsob výuky K dosažení očekávaných výstupů docházeli žáci prostřednictvím skupinové práce (modelové domácnosti) řešením konkrétních modelových situací, spojených s finančním rozhodováním aplikací modelové situace do fiktivního rozpočtu domácnosti studiem a rozborem informačních materiálů diskusí a konzultací s odborníky / diskusí nad odbornými materiály prožitkovými a aktivizujícími metodami výuky & $ * Organizace výuky ; b Projekt může být realizován a) v plném rozsahu prostřednictvím samostatného předmětu volitelného předmětu dlouhodobého projektu v rámci občanské výchovy, matematiky, volby povolání, několika jednodenních projektů b) částečně v rámci integrace do výuky občanské/rodinné výchovy, matematiky, volby povolání jednodenních projektů Rámcový obsah projektu a) Hospodaření domácnosti domácnost rozpočet domácnosti vliv státu ekonomická jistota domácnosti osobní rozpočet dítěte b) Odpovědné finanční rozhodování co je finanční rozhodování informace a práce s nimi zadlužení osobní a zadlužení domácností předlužení osobní a předlužení domácností c) Peníze, finanční produkty a služby peníze, svět peněz platební styk finanční služby základní finanční produkty + 11: : : D : : { : x ; ) % ><

12 Zkušenosti zapojených škol Podmínky škol Školy zapojené do projektu Rozumíme penězům měly za úkol během zhruba 1,5 roku průběžně vyzkoušet zavádění výuky finanční gramotnosti s použitím získané metodiky. Cílem přitom bylo zjistit, jaká forma výuky bude konkrétní škole nejvíce vyhovovat, do kterých ročníků jednotlivá témata (lekce) umístit a s jakými vyučovacími předměty výuku propojit. Protože účastníkem projektu byla vždy celá škola, do určité míry se přitom ukázaly i její silné a slabé stránky schopnost společné komunikace, úroveň znalosti a pochopení ŠVP, ochota sjednotit se v používaných výchovně vzdělávacích strategiích, orientace v efektivních metodách výuky, otevřenost vlastnímu dalšímu vzdělávání, schopnost nadhledu a přijímání změn, Významnou součástí společného vzdělávání byla vzájemná výměna zkušeností. Koordinátoři si na svých setkáních poskytovali konkrétní ukázky toho, jakými způsoby je možné projekt Rozumíme penězům realizovat. Projekt Rozumíme penězům odhaloval také silné a slabé stránky žáků: kvalitu jejich pracovních návyků (dovednost práce s pravidly, používání vlastního názoru, argumentování, experimentování, schopnost dotahovat práci do konce ) úroveň získaných klíčových kompetencí (dovednost pracovat s informacemi, prezentovat, řešit problémy ) schopnosti aplikovat a zosobňovat získané poznatky, propojovat je se svými zkušenostmi, činit opatření směrem k vlastnímu životu, vlastní praxi Projekt Rozumíme penězům je nejen nositelem tématu finanční gramotnost, ale také metodickým příspěvkem pro zvýšení efektivity výuky. Je postaven na činnostním učení, preferuje výukový model E U R a metodu projektové výuky. Do jaké míry se jednotlivým školám podařilo využít potenciálu projektu, můžeme posoudit z jejich následujících příspěvků. Nejdůležitějším faktem zůstává, že všechny tyto školy nastartovaly svůj vlastní proces hledání. Je potřeba jim popřát, aby v něm úspěšně pokračovaly a aby práce na projektu přinášela radost i poučení jim samotným a hlavně jejich žákům. 13. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ Charakteristika školy 13. základní škola se nachází v Plzni, Habrmannova 45. Škola má 1. a 2. stupeň s více než 300 žáky, na kterém se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola - základ poznání. Všichni členové pedagogického sboru jsou aprobovaní učitelé, kteří používají moderní metody výchovně vzdělávací práce. Vyučování probíhá jak v kmenových třídách, tak i v odborných učebnách (počítačová a multimediální učebna, kuchyňka, dílny, jazyková a hudební učebna, multifunkční sportoviště). Ke škole patří vlastní moderně vybavená kuchyně s jídelnou a družina. Popis modelu výuky Rozumíme penězům Výuka bude probíhat v každém ročníku 2. stupně v rámci dvou projektových dnů v rozsahu šesti vyučovacích hodin v průběhu školního roku a to takto: 6. ročník a) Hospodaření domácnosti, dovolená b) Kupujeme auto, svět peněz 7. ročník a) Náklady na bydlení b) Nové bydlení 8. ročník a) Výhodné nakupování b) Zodpovědné zadlužování 12

13 9. ročník a) Spoření, investice b) Smlouvy Před každým projektovým dnem budou žáci částečně připravováni v hodinách souvisejících s danými tématy (např. občanská výchova, matematika,informatika). Projektové dny budou v každém ročníku personálně zajištěny dvěma pedagogy. Koordinátoři postupně zaškolí další vyučující, zpravidla třídní učitele, nebude- -li vyžadovat situace jinak. Ti se budou spolupodílet na vedení projektových dnů. Touto formou budou vyučující zaškoleni do projektu Rozumíme penězům. Realizace projektu Rozumíme penězům začne ve školním roce 2010/11 v 6. ročníku a tak během 4 let bude tento projekt probíhat na celém 2. stupni. Žákům budou k dispozici počítače s připojením na internet, které budou využívat pro vyhledávání pojmů a údajů potřebných pro zpracování jednotlivých témat. Dataprojektor s dotykovou tabulí bude využíván k prezentacím, které velmi názorně dětem vysvětlí i poměrně složité pojmy. Dotyková tabule pomůže žákům aktivně se zapojit do výuky a současně si ověřit, co se zatím naučili. Během školního roku, kdy jsme měli možnost vyzkoušet 2 formy výuky finančního vzdělávání, a to volitelný předmět a projektový den, jsme se rozhodli dát přednost formě projektového dne. 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ Charakteristika školy Zřizovatelem školy je statutární město Plzeň a je jednou z 27 základních škol ve městě. Škola je umístěna ve čtvrti Doubravka. Poskytuje vzdělávání žákům prvního až devátého ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená. Ve školním roce 2010/2011 se počet žáků zvýšil na 473. Škola má 19 tříd, z toho 12 tříd na 1. stupni a 7. tříd na II. stupni. Součástí školy je školní družina se šesti odděleními. Volitelný předmět má výhodu průběžného a systematického vzdělávání, ale dvouhodinový blok neposkytuje dostatečné časové rozmezí pro evokaci žáků. Žáci ztrácejí souvislost a zájem, je tedy těžší v dalších hodinách navazovat a pokračovat v daném tématu. Dali jsme tedy přednost formě projektového dne, který umožňuje lépe využít výukový model E-U-R. Celistvý blok umožňuje žákům lépe se ponořit do tématu, získat nové poznatky a zpětně si uvědomit jejich využití. Při zkušebních projektových dnech jsme sice narazili na drobná úskalí, jako např. velké množství nových pojmů, práce s rozpočtovou tabulkou atd., které brzdily celkovou práci. Proto jsme se rozhodli žáky na dané téma připravit v některých předmětech souvisejících s daným tématem, např. práci s rozpočtovou tabulkou lze připravit v hodinách informatiky, počítání čisté mzdy v hodinách matematiky, některé nové pojmy v hodinách občanské výchovy. Za velmi důležité považujeme k danému tématu se po krátkém časovém odstupu vrátit v jedné hodině občanské výchovy. Tady lze formou testu, diskuze, samostatné práce apod. připomenout a upevnit získané poznatky a současně tak provést zpětnou vazbu. Tímto způsobem je možné provést objektivní hodnocení žáků a klasifikaci znalostí žáků z probrané lekce. Hodnotí se především znalost pojmů a jejich aplikace v různých situacích. Přínosem může být také pozvání externích odborníků z finanční oblasti, kteří mohou formou přednášky či besedy zkvalitnit průběh projektových dnů. Pedagogický sbor je tvořen 28 členy. Značné kvalitativní změny proběhly i ve vybavení školy. Škola má k dispozici 10 interaktivních tabulí, počítačovou a interaktivní učebnu. Jsme Partnerskou školou Nakladatelství Fraus Plzeň. Model výuky Rozumíme penězům V prvním roce, kdy jsme proházely proškolením koordinátorů projektu Rozumíme penězům, jsme jednotlivé lekce zkoušely realizovat formou projektových dnů. Výuka pro- & $ * ; b + 13: : : D : : { : x ; ) % ><

14 bíhala pouze v devátých ročnících. Dá se říci, že výuka touto formou nám docela vyhovovala, bohužel není možné v průběhu roku zařadit větší počet takto orientovaných dnů, protože u nás na škole probíhá celá řada dalších projektů. Zároveň jsme usoudily, že pokud chceme, aby děti viděly, jaké se odehrávají změny v průběhu hospodaření modelové domácnosti, bude přínosnější zařadit výuku do předmětu s jednohodinovou dotací. Do druhého roku ověřování tohoto projektu jsme se rozhodly (i na základě zkušeností a postřehů dalších koordinátorů ze školení) zrealizovat výuku ve dvou rovinách. Jako hlavní předmět pro výuku finanční gramotnosti byly vybrány pracovní činnosti v 9. ročníku s pravidelnou dotací 1 hodina týdně. Zároveň jsme se domluvily, že výuku finančního vzdělávání zahájíme projektovým dnem a další dva projektové dny uskutečníme v průběhu školního roku (pololetí a konec školního roku). Zatím se nám zdá, že tato forma bude pro nás i pro děti přínosná. Konečné hodnocení však budeme moci provést až v závěru školního roku 2010/2011. Současně však nezapomínáme ani na výuku finanční gramotnosti v nižších ročnících druhého stupně, kterou zařazujeme především do občanské výchovy. V šestém ročníku v tématickém celku Rodina pracujeme především s žebříčkem hodnot, s osobním rozpočtem a se zjednodušeným rozpočtem rodiny, aby si děti především uvědomily, kde rodina peníze bere a naopak, za co je utrácí. V sedmé ročníku se zabýváme otázkou potřeb (pyramida potřeb), majetku a vlastnictví a v souvislosti s tím i životní úrovní a kvalitou života. Důležité je dětem také ukázat, jak se musíme zachovat, pokud si od někoho něco půjčíme, ať už je to věc nebo peníze. S pojmem úrok, půjčka a vklad se setkají také v matematice. Osmý ročník se zaměřuje na trh, tržní cenu, nabídku, poptávku a formy plateb. Diskutujeme se žáky, co znamená odpovědná spotřeba a jak se orientovat v nabídce prodejců. V devátém ročníku je navíc výuka podpořena hospodařením státu, systémem pojištění a systémem sociálního zabezpečení. V neposlední řadě i působením peněžních ústavů na našem trhu, prohlubujeme i pojmy jako např. úrok, úvěr, hypotéka apod. Z hlediska velkého pracovního vytížení našich kolegů jsme se zatím rozhodly nezařadit témata či jejich části do více různých předmětů. Další školní rok pro nás bude zcela zásadní. Na naší škole dojde k revizi ŠVP a my se budeme muset po dvou letech ověřování rozhodnout, jak začlenit témata finanční gramotnosti do našeho ŠVP Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená. Bude nutné také zvážit možnou spolupráci s dalšími vyučujícími na škole a přesahy do dalších předmětů jako je např. český jazyk, matematika, informatika, zeměpis či výtvarná výchova. Zároveň také zvažujeme možnost rozšíření finančního vzdělávání na 1. stupeň školy. Bude nutné v dostatečném předstihu se s příslušnými vyučujícími domluvit na zařazení daného tématu finanční gramotnosti do jejich předmětů a ročníků. Zvažujeme řešit s dětmi především problém kapesného. Ukázat jim, jak s přidělenou částkou nakládat a motivovat je k tomu, aby také určitou částku ušetřily. 14

15 22. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ Charakteristika školy 22. základní škola Plzeň leží v severovýchodní části města Plzně v městské části Doubravka, v ulici Na Dlouhých 49. Areál školy se nachází v příjemném a tichém prostředí doubraveckého sídliště, v jehož nejbližším okolí se rozprostírá Špitálský les. Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje školu 551 žáků (339 žáků na 1. stupni, 212 žáků na 2. stupni). Od školního roku 2002/2003 je otevřena 6. třída s rozšířenou výukou anglického jazyka a informatiky a od roku 2009/2010 s rozšířenou výukou atletiky. Pedagogický sbor má 42 členů s věkovým průměrem 37 let. Vyučující jsou plně kvalifikovaní. Školní vzdělávací program se jmenuje Radost z vědění, radost ze života. Popis modelu výuky Rozumíme penězům Po pečlivém zvážení vedení školy a pedagogického sboru bylo rozhodnuto zařadit finanční vzdělávání Rozumíme penězům do ŠVP formou projektových dnů. Finanční vzdělávání již na základních školách v neucelené podobě probíhá, tzn. v sedmé třídě se v občanské výchově probírá majetek, vlastnictví (druhy majetku, formy vlastnictví) a peníze (funkce a podoby, formy placení, rozpočet rodiny, význam daní). V matematice se učí finančním operacím a pojmům (jistina, úrok, úroková míra, úrokové období) a v deváté třídě pak jednoduché a složené úrokování. Výuka základních finančních pojmů a operací bude i nadále vyučována v jednotlivých předmětech dle ŠVP. Rozšiřující výuka, která bude ucelená, bude soustředěna do projektových dnů. Projektové dny budou probíhat ve všech ročnících druhého stupně. Rozdělení témat je navrženo s ohledem na úroveň žáků a je možné je v průběhu školní docházky měnit. ročník 1. pololetí 2. pololetí 6. Hospodaření domácnosti Dovolená 7. Kupujeme auto Nové bydlení 8. Náklady na bydlení Svět peněz 9. Výhodné nakupování Spoření a investice Zodpovědné zadlužování Smlouvy Při testování prvních lekcí projektu Rozumíme penězům proběhly projektové dny v šesti vyučovacích hodinách, což se ukázalo jako neefektivní, protože žáci byli ke konci projektového dne nesoustředění a unavení. Výuku jsme zatraktivnili tím, že žáci účastnící se projektu měli o jednu vyučovací hodinu méně, tzn. projektový den probíhal od 8:00 do 12:30 a výuka se uskutečnila v učebně s interaktivní tabulí. Součástí každého projektového dne byla práce s rozpočtovou tabulkou. Po vyzkoušení již připravené rozpočtové tabulky v programu Excel, byla vytvořena tabulka nová v papírové podobě, ve které se žáci lépe orientovali. & $ * ; b + 15: : : D : : { : x ; ) % ><

16 Každá z koordinátorek zapojila do výuky Rozumíme penězům jednoho z členů pedagogického sboru, se kterým se ve výuce střídali, a tím byli proškolováni pro pokračování projektu. I další kolegové a kolegyně jsou ochotni se na výuce finančního vzdělávání podílet. V průběhu testování projektu byla vytvořena písemná příprava, která bude sloužit jako vzor pro výuku finančního vzdělávání na naší škole. Tím bude zaručeno, že projektové dny budou moci probíhat i bez přímé účasti koordinátorek. Na základě zkušeností, které koordinátorky získaly během prvního roku účasti v projektu Rozumíme penězům, bude finanční vzdělávání zapojeno do ŠVP formou projektových dnů, které budou trvat pět vyučovacích hodin a projekty budou realizovány v učebnách s interaktivními tabulemi. Témata projektu RP budou rozvržena do čtyř ročníků druhého stupně. Žáci vycházející z devátých tříd budou mít probrány všechny lekce související s finančním vzděláváním. Nebudou odcházet pouze s vědomostmi, ale i s žákovským portfoliem. Portfolio každého žáka bude obsahovat výukové materiály použité při projektových dnech. Bude to příručka, která bude sloužit žákům jako návod pro budoucí zodpovědné finanční rozhodování. 28. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ Charakteristika školy 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace, je úplná škola s devíti postupnými ročníky zpravidla po dvou paralelních třídách. Budovy a prostory školy pojmou až 640 žáků. Ke škole patří školní družina se čtyřmi odděleními a školní jídelna. Budovu školy tvoří šest pavilonů: pavilon 1. stupně, pavilon 2.stupně, pavilon jazyků, pavilon dílen, pavilon velké a malé tělocvičny a pavilon školní družiny a školní jídelny. Žáci mají k dispozici 38 učeben, z nichž je 20 využíváno pro výuku odborných předmětů jako chemie, fyziky, přírodopisu, cizích jazyků, základů automatizace, rodinné, výtvarné a hudební výchovy, nebo slouží jako cvičná kuchyňka, keramická dílna, žákovská knihovna, kovodílna a dřevodílna. Škola je zařazena v síti bezbariérových škol. Pedagogický sbor (průměrný věk 43 let) patří svým složením spíše k mladším a tvoří ho cca 27 pedagogických pracovníků, z nichž 4 jsou muži. Škola je zapojena do projektů Tvořivá škola, Minimalizace šikany, Rozumíme penězům, Cesta ke kvalitě Autoevaluace, Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů, Rozvoj funkční gramotnosti žáků I.stupně základní školy aneb Cesta do světa knih. Priority ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro všechny vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV. Je zaměřen na spojení výchovného a naukového momentu vzdělávání, na podporu tvořivosti žáků, vytváří prostor pro jejich seberealizaci a rozvoj přirozeného nadání. Každý žák by měl mít pocit úspěšnosti a lidské důstojnosti. Z motivačního názvu školy Tvořivá škola pro všechny vyplývá, že náš ŠVP staví na tvořivém myšlení žáků. Důležitým předpokladem tvořivosti je motivovat žáky tak, aby věděli, proč se čemu učí, a měli radost z pochopení probíraného učiva. Nezapomíná se přitom na nutnost respektovat jejich individuální vlohy. Aby žáci mohli tvořivě pracovat při řešení problémů, je třeba podporovat jejich samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní hodnocení. Učitelé jsou pro 16

17 žáky poradci, partnery, pomocníky na cestě za objevováním. Žák je stále podněcován k produkování myšlenek, nápadů, kladení otázek. Usilujeme o to, aby se žáci naučili pracovat s informacemi, které se stanou prostředkem k další práci. Rovněž je důležité naučit žáky řešit problémy, pracovat v týmu, dovennost respektovat práci druhých, mít zodpovědnost za sebe i ostatní. Klademe důraz na výuku cizího jazyka od 1. třídy, posilování čtenářské, finanční a informační gramotnosti zavedení ICT od 4. třídy. Důležitou součástí výuky je zpětná vazba zařazovaná do každé vyučovací hodiny. Popis modelu výuky Rozumíme penězům Projekt Rozumíme penězům realizujeme formou jednodenních projektů o rozsahu čtyř až pěti hodin. Desetidílný komplet projektu jsme rozdělili do dvou let tak, aby v osmém ročníku žáci absolvovali pět lekcí a v devátém ročníku dalších pět lekcí. V osmém ročníku se žáci zabývají těmito tématy: 1. Hospodaření domácnosti 2. Dovolená 3. Kupujeme auto 4. Náklady na bydlení 5. Zodpovědné zadlužování V devátém ročníku čekají na žáky lekce: 1. Nové bydlení 2. Výhodné nakupování 3. Spoření a investice 4. Smlouvy 5. Svět peněz ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY Charakteristika školy Základní škola Dobřany zabezpečuje základní vzdělávání pro děti z Dobřan a spádových obcí Vstiš a Nová Ves. Výuka probíhá ve dvou budovách asi 1 km vzdálených. Před několika lety byly zřízeny i speciální třídy při Psychiatrické léčebně Dobřany, které poskytují vzdělání pacientům dětského oddělení a spadají také pod vedení naší školy. Počet těchto tříd neustále vzrůstá. Vlastní učebny jsou však od školy asi 2 km vzdáleny. Do ZŠ Dobřany dochází žáků. Škola se výrazně profiluje v oblasti enviromentální výchovy, od roku 2005 je V prvních dvou letech realizují výuku v projektových dnech koordinátorky projektu, učitelky s aprobací M - VV a ČJ - VO, které k sobě přibraly další dva členy pedagogického sboru s podobnou aprobací a zapojují je do projektu, aby bylo do procesu rozvoje FG v dalších letech zapojeno více pedagogů a mohla se výuka rozšířit do více tříd v ročníku. Dílčími úkoly jsou vtahováni do projektu i ostatní členové pedagogického sboru. Při realizaci jednotlivých projektových dnů se nám osvědčilo, když se s žáky před projektovým dnem pracuje na dílčích úkolech při hodinách M nebo VO. Pomáháme tak dětem připravit se na projektový den, pochopit pojmy a informace, s kterými se v lekci setkají, případně promyslet jejich využití v praxi. Při samotném projektu pak máme víc času na prožitek a uvědomění žáků. Podle tématu probírané lekce využíváme možnosti externí spolupráce s různými odborníky, jako např. s finančním poradcem. držitelem mezinárodního titulu Ekoškola. ŠVP je proto orientován tímto směrem a i aktivity školy (školní parlament, projekt Zelená zahrada, zajištění energií, projektové dny Den různosti atd.) jsou tímto směrem zaměřeny. Škola se ve spolupráci se zahraničními školami účastní projektů Evropské unie v programu Comenius a podílí se na organizaci vlastních i městských aktivit. Např. Chvály různosti, Dobřanských pohledů, Mikulášského jarmarku aj. Ve škole funguje dvoukomorový žákovský Školní parlament, pravidelně vychází žákovský časopis Podlavičník. Pedagogický sbor je tvořen pře- & $ * ; b + 17: : : D : : { : x ; ) % ><

18 vážně ženami, ale již několik let je stabilní a obměňuje se jen z malé části. To umožňuje vytvořit velmi dobrý, pevný, spolupracující kolektiv. Vzhledem k dobré pracovní atmosféře je pravděpodobné, že tito vyučující na škole již zůstanou. A pokud už se zapojili do RP, budou uplatňovat své zkušenosti i v následujících letech. v předmětech RV, VV, Z apod. Třídní učitelé již v letošním roce samostatně povedou v rámci projektového dne aktivity směřující k finanční gramotnosti. Tím se (jak plánujeme) postupně všichni vyučující školy zapojí do projektu. Navíc již byla a bude pokračovat spolupráce s vyučujícími v rámci VV, Z, M. Popis modelu výuky Rozumíme penězům Výuku RP jsme zařadili v 7. ročníku formou projektového dne pod názvem Finanční gramotnost a předprofesní příprava. Žáci se seznámí s tématy směnný obchod, trh a peníze, řemesla dnes a dříve, domácnost, měny a státy. V 8. ročníku je RP zařazeno v hodinách PČ od listopadu do března v běžné výuce (1 hodina týdně), kde jsou probrána témata: Hospodaření domácnosti, Dovolená, Kupujeme auto atd. V 9. ročníku je RP zařazeno obdobně jako v 8. ročníku do hodin PČ. Témata Nové bydlení, Zodpovědné zadlužování, Náklady na bydlení jsou zde dokončena. Výuka byla ve školním roce 2009/2010 zajištěna 2 vyučujícími PČ (koordinátorky projektu). Do budoucna je počítáno s tím, že do projektu budou zapojeni i ostatní učitelé, kteří některá témata pomohou realizovat Technické vybavení Naše škola má v současnosti k dispozici pouze malou počítačovou učebnu, kterou nelze využívat pro celou třídu. Po dokončení přístavby školy je však počítáno s větší a lépe vybavenou učebnou. Zatím tedy výuku realizujeme bez výpočetní techniky. Také učitelé v současnosti nemají možnost využití vlastních počítačů, což práci zpomaluje. Rozpočet modelové domácnosti žákům množíme a vyplňuje ručně, každý rok zvlášť. Žáci si do každého rozpočtu zaznamenávají jednotlivé změny. Jednotlivé rozpočty společně s obrázky, pracovními postupy jsou pak vyvěšovány ve třídě, takže žáci mohou průběžně sledovat všechny modelové domácnosti, jejich řešení zadaných úkolů. Také ostatní učitelé se mohou podívat a sledovat naši práci a tím dochází i k jejich postupnému zapojení do projektu. Do projektu jsme ve školním roce 2009/2010 zapojili i některé externí spolupracovníky mzdová účetní, finanční poradce, asistent pro výuku IC z Pedagogické fakulty Plzeň. Plánujeme spolupráci s MěÚ, s pracovnicí sociálního odboru. Tradičně již spolupracujeme s místní bankou, která nám organizuje prohlídku a informační besedu. Podobnou aktivitu bychom rádi využili i v Plzni. Do výuky byla přizvána i zástupkyně pojišťovny, která s žáky prodiskutovala možná rizika, která lze v různých formách eliminovat pojištěním (beseda byla zaměřena obecně). Spolupráce je zaměřena i na pravidelné aktivity školy, které jsme jen rozšířili o některé aktivity z RP. Jedná se například o Projektový den pro 7. ročníky, Týden volby povolání pro 9.ročníky, Den různosti pro všechny ročníky (tím jsou postupně do RP zapojováni nejen žáci, ale i učitelé školy). 18

19 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRÁDEK Charakteristika školy Základní a Mateřská škola v Hrádku je v současnosti 242 žáků základní školy, 97 dětí v MŠ, kompletně zrekonstruovaná budova postavena v padesátých letech, perfektní tělocvična a víceúčelové hřiště, školní jídelna, pracovitý kolektiv pedagogů a dalších zaměstnanců a největší položka v rozpočtu města v malém západočeském městě rokycanského okresu. Od roku 2007 probíhá výuka u nás podle ŠVP s názvem Škola pro všechny. V naší škole integrujeme kromě dětí s poruchami učení a chování také několik žáků s LMD a LMR a domníváme, se, že název programu plně vystihuje přístup k těmto žákům. Ve své práci se řídíme mottem: Každý člověk má vědět o všem něco a o něčem všechno. Popis modelu výuky Rozumíme penězům Pro zapojení do projektu Rozumíme penězům jsme se rozhodli po delších úvahách, které ovlivnilo několik faktorů. Jedním z nich je materiál MŠMT, který formuluje výstupy Finančního vzdělávání Standardy, druhým pak fakt, že FV na středních školách je již povinné. Dá se tedy očekávat, že při hodnocení a prvních úpravách RVP-ZV bude i tato oblast včleněna povinně školy zapojené do projektu Rozumíme penězům by tak měly mít určitý náskok v implementaci FV do ŠVP. Další argumenty ZŠ PLÁNICKÁ KLATOVY Charakteristika školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 patří mezi tři největší školy na území bývalého okresu co do počtu žáků i pracovníků. Škola má dlouhou tradici a velmi dobré jméno mezi občany města. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Ve školním roce 2006/2007 se začalo vyučovat v 1. a 6. ročníku podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. Škola nabízí dětem řadu povinně volitelných předmětů a zájmových kroužků. Zaměření naší garantována byla metodická podpora, slíbena učebnice FV, metodika, pracovní listy a podpora odborníku z finančního sektoru. Kromě toho jsme cítili potřebu vzdělat se v odborných záležitostech týkajících se osobně nás všech nejen v profesní, ale i osobní rovině. Po delších úvahách jsme se rozhodli realizovat FV pro žáky II. stupně formou projektových dnů. Zapojili jsme do něj všech 5 tříd 2. stupně a zároveň 10 pedagogů. Zkušenosti z projektových dnů podpořily náš původní plán, že totiž finančnímu vzdělávání budeme věnovat pozornost i po ukončení projektu. Dodatkem k ŠVP vyřešíme formální stránku věci jsme rozhodnuti při projektových dnech nechat projít všechny lekce všemi žáky školy, ale rozdíl bude v tom, jaký obsah má např. lekce Hospodaření domácnosti v 6. ročníku, kde se s ní žáci seznamuji, a pak v ročníku 9., kdy se bude jednat už o čtvrté opakování. Ve školním roce 2009/2010 jsme vyzkoušeli možnost přenést poznatky, které získali v projektu RP žáci druhého stupně na žáky mladší tak, že jsem uspořádali den naruby. V roli učitelů byli žáci 9. třídy a vybrané aktivity zažili pak žáci tříd. Pro mnohé to bylo první setkání s domácím plánováním, pro všechny pak zajímavý zážitek. Hodnocení žáků Rozhodně a jednohlasně jsme se ve sboru shodli na tom, že žáky nebudeme za zapojení se do projektu hodnotit známkou. školy vychází z názvu školního vzdělávacího programu Škola pro všechny to znamená pro všechny děti. Chceme dát každému dítěti šanci k využití jeho schopností a rozvoj osobnosti. Popis modelu výuky Rozumíme penězům Začlenění projektu Rozumíme penězům na naší škole bylo koncipováno tak, aby plně odpovídalo zaměření naší školy i Školnímu vzdělávacímu programu. Proto jsme volili pro- & $ * ; b + 19: : : D : : { : x ; ) % ><

20 jektové dny v jednotlivých ročnících druhého stupně ZŠ. A to konkrétně v sedmých, osmých a devátých ročnících. V sedmém ročníku plánujeme zpracování prvních dvou témat projektu Hospodaření domácnosti a Dovolená. V osmých ročnících další tři témata Kupujeme auto, Svět peněz a Náklady na bydlení. Zbývající témata Nové bydlení, Zodpovědné zadlužování, Výhodné nakupování, Spoření a investice a Smlouvy jsou plánovány pro deváté ročníky. A to s ohledem na obtížnost jednotlivých témat. Všechny doposud uskutečněné projekty proběhly v 7. a 9. ročníku. Jednotlivé projektové dny byly vedeny zatím pouze koordinátory finančního vzdělávání. V budoucnu počítáme s rozšířením týmu o další učitele, kteří by spolupracovali na projektových dnech. Všechny uskutečněné projektové dny byly v rozsahu šesti vyučovacích hodin v každé třídě. V sedmých ročnících proběhly zatím dva projektové dny, ve kterých byla zpracována první dvě témata Hospodaření domácnosti a Dovolená. Oba projektové dny proběhly v jedné třídě. Žáci se rozdělili do domácností, ve kterých budou pracovat i v dalších projektových dnech. Protože při prvním projektovém dnu někteří žáci při rozdělování do domácností chyběli, ve druhém dnu si volili alternativní roli návštěvu příbuzných. Z důvodu odchodu žáků na gymnázium pak nahradí chybějící členy domácností. Projektová výuka probíhala v kmenových třídách a v počítačové učebně, kde byly zpracovávány tabulky domácího rozpočtu. Hodnocení žáků jednotlivých projektových dnů bylo veskrze pozitivní. V budoucnu počítáme s výukou i v učebně s interaktivní tabulí. Pokračování projektu je plánováno dalšími navazujícími lekcemi v souladu s metodikou celého projektu Rozumíme penězům. Mělo by se tedy v osmém ročníku pokračovat tématy Kupujeme auto, Svět peněz a Náklady na bydlení. Při volbě výuky jednotlivých témat jsme museli zohlednit i to, ve kterých ročnících koordinátoři tohoto projektu vyučují a také to, že celý projekt na škole se teprve rozbíhá, tudíž je ve fázi zkoušení. Výuka probíhala také v osmém a devátém ročníku a zpracována byla témata Hospodaření domácnosti, Dovolená, Kupujeme auto a téma Nové bydlení. Ačkoli byl narušen doporučovaný sled jednotlivých kapitol, nedošlo k narušení projektu jako celku. Stejně jako v předcházejícím případě probíhala výuka všech projektových dnů v kmenové učebně třídy a v počítačové učebně. Rozsah a délka projektových dnů byla taktéž rozložena do šesti vyučovacích hodin, které neměly klasickou délku 45 minut, ale odpovídaly aktuálním potřebám při jednotlivých aktivitách a činnostech. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTO TOUŠKOV Charakteristika školy Webové stránky Název zřizovatele Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov Součásti školy Základní škola Třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami Školní družina Mateřská škola Školní jídelna Vzdělávací program školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Celkem pedagogických pracovníků 27 Celkem žáků speciální třídy 20 Popis modelu výuky Rozumíme penězům Finanční vzdělávání na naší škole bude realizováno jako samostatný předmět vyučovaný ve dvouhodinové dotaci jeden krát za čtrnáct dní v 9. ročníku. Na tento předmět budou žáci připravováni už od 6. ročníku do 8. ročníku v předmětech matematika (procenta, slovní úlohy na úroky, finanční matematika), zeměpis (cestování, cizí měny, EU), výchova k občanství (rodinný rozpočet, hospodaření rodiny, spoření, smlouvy), výtvarná výchova (koláže cestování, bydlení ) V 9. ročníku pak dojde ke shrnutí, utřídění a rozšíření učiva.

Standardy finanční gramotnosti

Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti Projekt Rozumíme penězům 1. Hospodaření domácnosti [1] 1.1. Domácnost prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

10 let existence programu Rozumíme penězům

10 let existence programu Rozumíme penězům 10 let existence programu Rozumíme penězům Tisková konference 29. 11. 2016 Program 1. 10 let programu Rozumíme penězům 2. Jak se MONETA Money Bank zapojuje do programu Rozumíme penězům 3. Výsledky průzkumu

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata VDO 2 (hodnoty) Mezipředmět. vazby Podnikavost () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 2 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy FG Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne 25. 8. 203

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Žichlínek Ředitel školy: Mgr. Radomíra Divíšková

Více

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GRAMOTNOSTÍ

FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GRAMOTNOSTÍ Webinář FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GRAMOTNOSTÍ 31. října 2012 PaedDr. Alena Kotrbová Základní škola Žižkov Kutná Hora, Kremnická 98 www.zszi.kh.cz kotrbova@zszizkov.cz 2 Finanční gramotnost

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Příloha č. 4 Platnost dokumentu:

Příloha č. 4 Platnost dokumentu: Příloha č. 4 Platnost dokumentu: 1. 9. 2012 Dopravní výchova Dopravní výchova je do výuky řazena v hodinách prvouky a vlastivědy, prolíná však také dalšími předměty. Teoretické znalosti nabyté ve vyučování

Více

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více