k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života"

Transkript

1 II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č o Souboru prorodinných opatření Prorodinném balíčku byla schválena Národní koncepce podpory rodin s dětmi (dále jen Koncepce ), která nahradila Národní koncepci rodinné politiky schválenou usnesením vlády č ze dne 12. října 2005, a zároveň tímto usnesením v bodě ll/3 b) bylo uloženo ministru práce a sociálních věcí předložit vládě do 31. května 2010 souhrnnou zprávu o plnění opatření uvedených v této Koncepci (dále jen Souhrnná zpráva ). Koncepce obsahovala opatření legislativní a nelegislativní povahy sledující její cíle, které byly zaměřeny na podporu vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, slučitelnosti práce a rodiny a služeb péče o děti, na zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, dále na podporu rodin se specifickými potřebami a na podporu zapojení všech aktérů do realizace rodinné politiky. Opatření byla navržena tak, aby byla měřitelná, respektovala požadavek na další nezatěžování státního rozpočtu a byla reálně uskutečnitelná v daném termínu, kterým mělo být standardní volební období minulé vlády. Souhrnná zpráva byla zpracována dle bodu ll/5 výše uvedeného usnesení na základě podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí a na základě podkladů poskytnutých resorty Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu vlády. Ta opatření Koncepce, jejichž realizace si vyžádala významnější změnu právní úpravy, případně zpracování zcela nové úpravy 1, měla být splněna dle bodu II/3 a) ve spojení s bodem II/1, 2 předložením návrhů příslušných zákonů nebo jejich novelizací ministrem práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu a ministrem financí vládě do 19. dubna S ohledem na další vývoj byla citovaná opatření zpracována v paragrafovém znění do návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi. Konkrétně se jednalo o: zakotvení institutu vzájemné rodičovské výpomoci; odstranění legislativních překážek bránících rozvoji a většímu využívání živností týkajících se péče o malé děti v rozsahu revize provozních (zejména hygienických a kvalifikačních) podmínek pro výkon příslušných živností; zakotvení úpravy nové služby péče o dítě poskytované na nekomerčním základě, tzv. Miniškolky ; zakotvení daňového zvýhodnění zaměstnavatelů v případě zřizování a poskytování služeb péče o děti zaměstnanců; zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele při zaměstnávání na kratší pracovní úvazek rodiče dítěte ve věku do 10 let; zavedení otcovského ; 1 Tato opatření byla zároveň rozpracována do podoby odpovídající návrhu věcného záměru zákona v části B. materiálu Soubor prorodinných opatření - Prorodinný balíček. Strana 1 (celkem 17)

2 úpravu způsobu financování výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče - rozšíření okruhu osob, které mají nárok na odměnu pěstouna jako dávku pěstounské péče za podmínek stanovených zákonem č. 117/1995 Sb., o pěstouny vykonávající pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče; zakotvení možnosti dítěte staršího 3 let navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně při zachování nároku na pobírání rodičovského příspěvku 2. Návrh zákona o podpoře rodin s dětmi byl konzultován s řadou nestátních neziskových organizací působících v oblasti rodiny, rovných příležitostí žen a mužů a péče o děti, projednán v meziresortním připomínkovém řízení a předložen vládě. Následně byl návrh zákona projednán komisemi Legislativní rady vlády, z důvodu vyslovení nedůvěry této vládě však zákon nebyl vládou projednán. K projednání nové 3 vládě nebyl návrh zákona předložen, a to z fiskálních důvodů (jelikož některá opatření mají výraznější dopad na státní rozpočet). Se zákonem o podpoře rodin s dětmi předloženým ve formě poslaneckého návrhu poslance Petra Nečase a poslankyně Michaely Šojdrové 4 vyslovila následně vláda dne 29. června 2009 nesouhlas 5 s odůvodněním, že s ohledem na současnou ekonomickou krizi a stav veřejných financí by přijetí návrhu jako celku znamenalo další zvýšení mandatorních výdajů a výrazné snížení příjmů státního rozpočtu. S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že úkol uložený usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č (tj. předložit návrhy příslušných zákonů) byl po formální stránce ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí splněn, avšak nedošlo k faktickému naplnění těch opatření Koncepce, která měla být realizována prostřednictvím návrhu zákona o podpoře rodin dětmi, neboť citovaný návrh zákona vláda neschválila a následně nemohlo ani dojít k jeho schválení v Parlamentu ČR. Předmětná opatření proto nejsou vykazována jako splněná. Opatření, která měla být plněna formou aktivní činnosti resortů a s ní spojených konkrétních výstupů, lze z převážné části považovat za splněná, nebo se nacházející v různých fázích procesu realizace a jeho hodnocení. Z celkového počtu třiceti dvou navrhovaných opatření bylo třináct splněno, dvě splněna částečně, šest opatření je plněno, jedno opatření bylo přehodnoceno. Do celkového počtu deseti nesplněných opatření je zahrnuto šest opatření, která byla součástí návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi (viz výše) a dále čtyři opatření, která nebyla splněna zejména v souvislosti se zkrácením volebního období minulé vlády. Podrobněji viz dále v části Plnění jednotlivých opatření a v přílohové části. 2 Nad rámec bodu II/3 a) usnesení ze dne 19. listopadu 2008 č Vládě Mirka Topolánka byla dne 24. března 2009 vyslovena nedůvěra. 4 Návrh zákona o podpoře rodin s dětmi byl dne 28. května 2009 předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání (sněmovní tisk 863). V současné době se návrh zákona nachází ve fázi 1. čtení PSP ČR. 5 Ačkoli vláda vyslovila s návrhem zákona nesouhlas, nezpochybnila, že předložený návrh zákona obsahuje přínosná opatření, jako jsou např. miniškolky nebo vzájemná rodičovská výpomoc. Strana 2 (celkem 17)

3 Z důvodu demografických změn ve smyslu stárnutí populace a poklesu porodnosti je zřejmé, že podpora rodin s dětmi by měla být státem směřována k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života, a to rozšířením nabídky místně a finančně dostupných různých typů služeb péče o děti do tří let věku, případně dětí starších tří let, dále podpořením zvýšení kapacity a regionální dostupnosti mateřských škol, motivováním k zapojení zaměstnavatelských a dalších subjektů do poskytování služeb péče o děti formou daňových zvýhodnění. V oblasti finanční podpory rodiny by mělo být zváženo zohlednění principu solidarity bezdětných párů a osob s rodinami s dětmi a zohlednění počtu dětí. Dále by měla být jasně nastavena jasná filozofie podpory rodiny formou dávek po dobu péče o nejmenší dítě v průběhu mateřské, ale zejména rodičovské dovolené 6. V oblasti zvyšování rodičovských kompetencí by bylo vhodné zpracovat ucelenou koncepci podpory státu, včetně návrhu řešení na zajištění informovanosti rodičů o metodách výchovy dětí a o dostupnosti kvalitní odborné pomoci v rámci této problematiky, pokud možno při zajištění stávajících poskytovatelů služeb v oblasti podpory rodiny. Nutná je rovněž podpora státu v oblasti bytové politiky. Z důvodu zajištění realizace průřezových opatření rodinné politiky bude nutné jasně stanovit pravidla meziresortní koordinace. Obecně lze poté konstatovat, že rodinná politika, resp. její opatření, mají-li být účinná, musí splňovat následující kritéria: jasná formulace východisek, která by měla přijmout za svá politická a správní reprezentace země; reflexe demografického vývoje, jeho aktuální i dlouhodobé změny; respekt k autonomii rodiny a k variabilitě životních strategií; intervence do rodiny pouze v případech jejího ohrožení či ohrožení jejích členů; respekt k sociokulturním specifikům dané společnosti; komplexnost a systémovost (vzájemná provázanost) rodinná politika nemůže respektovat rezortní hranice, musí být ve shodě se všemi dalšími důležitými strategiemi, politikami 7, správními akty i jednotlivými opatřeními; kontinuita a (zároveň) flexibilita rodinná politika musí co nejlépe předjímat společenské změny a být koncipována s uvědoměním si dlouhodobých efektů dnešních činů a zároveň pružně reagovat na proměny vnějších a vnitřních podmínek své realizace; proces tvorby rodinné politiky by měl být tedy uskutečňován nad rámec politických změn; dlouhodobá finanční udržitelnost. Jádrem rodinné politiky musí být přímá i nepřímá pomoc státu (společnosti) rodinám s dětmi, včetně vytváření podmínek pro schopnost rodiny 6 V oblasti dávek státní sociální podpory se v současnosti jeví jako problematická rozvolněnost dávky rodičovského příspěvku a jeho neprovázanost s dalšími opatřeními, zejména službami péče o dítě. Rodičovský příspěvek byl původně koncipován jako dávka určená rodiči, který zajišťuje celodenní osobní péči o dítě. Původně jasně stanovená filozofie dávky se postupem času v rámci transformací vytratila, takže její chápání způsobuje jistou disproporčnost v celém systému. 7 Především s politikou hospodářskou, zaměstnanosti, vzdělávací, bytovou, zdravotní a politikou sociálního zabezpečení a začlenění tak, aby byly posilovány vzájemné synergické pozitivní efekty a omezeny negativní vedlejší efekty jiných politik na rodinu. Strana 3 (celkem 17)

4 zlepšit příjmovou situaci vlastními silami, a dále přijímání opatření zaměřených na kvalitu rodičovství. Opatření, která budou přijata, musí být finančně pokryta v rámci finančních zdrojů příslušných kapitol státního rozpočtu. Plnění jednotlivých opatření: 1.CÍL: Posilovat ekonomickou a sociální autonomii a tím mezigenerační solidaritu a soudržnost rodin tak, aby byla schopna plnit svoje přirozené funkce ve všech obdobích svého vývojového cyklu a vůči všem svým členům Opatření 1. Vytvořit výhodnější podmínky pro využívání částečných pracovních úvazků rodiči- Zavést slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele při zaměstnávání na kratší úvazek rodiče dítěte ve věku do 10 let Gestor Toto opatření bylo rozpracováno v návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi (viz výše). 2. Umožnit využívat pružnou pracovní dobu v rámci veřejné správy V připravovaném zákoně o úřednících ve veřejné správě a o vzdělávání úředníků ve veřejné správě zachovat možnost využívat pružnou pracovní dobu MV Avizovaný zákon o úřednících ve veřejné správě a o vzdělávání úředníků ve veřejné správě dosud nebyl přijat, se zachováním pružné pracovní doby se v návrhu zákona počítá. Opatření se plní. 3.a) Umožnit větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené - V předpisech pracovněprávních a předpisech sociálního zabezpečení analyzovat možnost přerušovaného čerpání rodičovské dovolené do vyššího věku dítěte s ohledem na potřebu zajištění péče např. z důvodu nástupu do školy České pracovní právo (v tomto případě zákoník práce a nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) upravuje tzv. osobní překážky v práci na straně zaměstnance, které umožňují zaměstnanci pečovat o dítě i po skončení mateřské a rodičovské dovolené a věnovat se tak dítěti i ve vyšším věku, např. v době nástupu dítěte do první třídy. Kromě těchto osobních překážek v práci na straně zaměstnance spojených s ošetřováním dítěte 8, s doprovodem rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení či s doprovodem dítěte do školského poradenského zařízení, může zaměstnanec kdykoli požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna z důvodu péče o děti (jiné osobní překážky na straně zaměstnance). 8 Po tuto dobu nepřísluší zaměstnanci/ zaměstnankyni náhrada mzdy nebo platu, ale má nárok na dávku nemocenského pojištění upravenou zvláštními předpisy. Strana 4 (celkem 17)

5 Rovněž dle platné legislativy lze v kolektivních nebo individuálních smlouvách nebo ve vnitřních předpisech rozšířit právo zaměstnanců/zaměstnankyň na pracovní volno, popřípadě náhradu mzdy nebo platu nad rozsah stanovený právním předpisem, popřípadě rozšířit okruh stanovených překážek v práci o další případy, kdy zaměstnanci/zaměstnankyni vznikne právo na pracovní volno, popřípadě na náhradu mzdy nebo platu. Opatření je splněno. 3. b) Umožnit větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené - Legislativně zakotvit možnost dítěte staršího 3 let navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně při zachování nároku na pobírání rodičovského příspěvku Toto opatření bylo rozpracováno v návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi. V porovnání s návrhem opatření v Koncepci došlo v rámci meziresortního připomínkového řízení k úpravě limitu počtu hodin pobytu dítěte v předškolním zařízení. 9 4.a) Rozšířit spektrum služeb individuální péče o děti -Legislativně zakotvit institut vzájemné rodičovské výpomoci Toto opatření bylo rozpracováno v návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi. 4.b) Rozšířit spektrum služeb individuální péče o děti -Legislativně zakotvit úpravu nové služby péče o dítě poskytované na nekomerčním základě Miniškolka Toto opatření bylo rozpracováno v návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi. 4.c) Rozšířit spektrum služeb individuální péče o děti - Odstranit legislativní překážky bránící rozvoji a většímu využívání živností týkajících se péče o malé děti v rozsahu revize provozních (zejména hygienických a kvalifikačních) podmínek pro výkon příslušných živností MZ a MPO ve spoluprá ci s V souvislosti s návrhem zákona o podpoře rodin a dětmi byla navržena novelizace zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Úprava v živnostenském zákoně se týkala změn v živnosti vázané Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, kde bylo navrženo snížit věkovou hranici u této živnosti na dva roky věku dítěte a rozšířit odbornou způsobilost podnikatele a osob, kterými je 9 V oblasti úpravy nároku na rodičovský příspěvek se změnila definice doby pobytu dítěte v předškolním zařízení a bylo navrženo stanovit ji měsíčním limitem, a to ve výši 92 hodin měsíčně, v případě dětí se zdravotním postižením ve výši 138 hodin měsíčně a ve výši 46 hodin měsíčně u dětí ve věku do 3 let. Tento počet hodin byl stanoven v závislosti na maximálním počtu pracovních dnů v měsíci. Tato flexibilnější úprava umožňuje rodičům lépe sladit svůj profesní a rodinný život. Strana 5 (celkem 17)

6 podnikatel povinen zajistit výkon činnosti. Toto opatření bylo rozpracováno v návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi. Bez ohledu na výše uvedené byla vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v říjnu 2009 novelizována vyhláškou č. 343/2009 Sb. Tato novelizace představuje výrazné zmírnění hygienických požadavků na předškolní zařízení a tím usnadnění zajištění jejich provozu a zmírnění podmínek pro výstavbu nových předškolních zařízení nebo pro jejich rekonstrukci. Opatření je splněno částečně. 5.a) Motivovat zaměstnavatele v poskytování služeb péče o děti svých zaměstnanců - Daňově zvýhodnit zřizování a poskytování služeb péče o děti zaměstnanců MF ve spoluprá ci s Toto opatření bylo rozpracováno v návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi. 5.b) Motivovat zaměstnavatele v poskytování služeb péče o děti svých zaměstnanců - Umožnit čerpání prostředků FKSP na nákup služeb péče o děti MF ve spol. s Se zákonným vymezením podporovaných typů služeb péče o děti z daňového hlediska, které je předpokladem plnění opatření, bylo počítáno v návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi, jehož součástí byla novelizace zákona o daních z příjmu fyzických a právnických osob. Návrh zákona však dosud nebyl přijat (viz výše). Podpora z fondu kulturních a sociálních potřeb může být navrhována až po zákonných úpravách dané problematiky, zejména v oblasti daňové. Před novelou vyhlášky bude nutno jednoznačně vymezit, na které náklady předškolních zařízení lze fond používat. Opatření dosud není splněno. 6.a) Vytvořit podmínky pro posílení autonomie, soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému - Provést audit pro-rodinnosti českého systému sociálního zabezpečení a daňového systému za účelem návrhu komplexních, provázaných opatření k podpoře rodiny ve spol. s MF Současný daňový režim v platném znění zákona o daních z příjmů v případě poskytování služeb péče o děti zaměstnanců na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance byl popsán a uveden v části A. I. materiálu Soubor prorodinných opatření Prorodinný balíček z listopadu 2008, č.j. 2008/ Vzhledem k náročnosti a průřezovosti tohoto opatření byl zadán výzkumný projekt Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování. Zadání projektu sledovalo aspekty získání poznatků o provázanosti daňových opatření a sociálních dávek závislých na výši příjmů domácností, včetně jejich působení na pobídkovost k práci a na rodinné chování, ověření využitelnosti poznatků získaných mezinárodní komparací těchto systémů vyspělých zemí v aplikační praxi české veřejné správy, vytvoření Strana 6 (celkem 17)

7 mikrosimulačního modelu pro standardní typy domácností bez dětí a s dětmi a analýza možností jeho využití pro další rozhodování o efektivnosti budoucích opatření v oblasti daní, pojistného a sociálních dávek, identifikace dotčených skupin domácností a pozitiv, negativ a rizik plynoucích ze změn daňových a sociálních systémů. Cílem bylo získat znalosti o základech a podstatě chování domácností reagujícím na realizované a predikované legislativní změny daní a dávek, včetně vysvětlení jeho příčin a možných dopadů na budoucí finanční situaci domácností, ekonomickou aktivitu jejích členů a jejich rodinné chování, a to pod zorným úhlem efektivnosti sociálních a daňových transferů. Projekt je ve fázi řešení. Opatření se plní. 6.b) Vytvořit podmínky pro posílení autonomie, soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému - Zvážit zohlednění principu solidarity bezdětných rodin s rodinami s dětmi v rámci důchodové reformy K realizaci opatření byl zadán výzkumný projekt Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění, který byl zaměřen na získání podkladů pro možná řešení v rámci další podpory rodinné politiky. Řešení projektu bylo ukončeno a byla zpracována závěrečná zpráva. Z průběhu řešení tohoto projektu vyplynulo, že asignace pojistného ve prospěch rodičů se nevyskytuje v žádném evropském důchodovém systému a ani se o jejím zavedení nikde vážně neuvažuje. Její zavedení v podmínkách ČR by bylo zřejmě neaplikovatelné. Pokud jde o zavedení slev či přirážek na pojistné, v současné době není v žádné ze zemí EU systém bonus a malus v závislosti na počtu vychovaných dětí zaveden. Pro zhodnocení finančních a sociálních dopadů zavedení opatření, které spočívá ve snížení pojistného či zavedení asignace části pojistného ve prospěch rodičů, nelze využít zahraničních zkušeností. Zjištěná fakta vedou k formulování názoru, že podpora rodin s dětmi by neměla být řešena v rámci důchodového systému, ale v rámci systému daňového (např. formou zvýšení slev na dani v závislosti na počtu vychovaných dětí), a to v době, kdy probíhá výchova dětí. Opatření je splněno. 6.c) Vytvořit podmínky pro posílení autonomie, soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému - Zvážit zavedení institutu společného sociálního pojištění manželů provedlo analýzu efektů vyplývajících ze zavedení tohoto instrumentu v souvislosti s plnění obdobného úkolu 10 a v souvislosti s plněním Priorit a postupů při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce Případné přínosy společného důchodového pojištění manželů pro jejich budoucí příjmy v důchodu jsou spíše zanedbatelné a v určitých situacích mohou vést i ke snížení výsledných celkových důchodových příjmů daného páru. Pokud jde o zahraniční právní úpravy, tato možnost se nevyskytuje v žádném evropském důchodovém systému a ani se o jejím zavedení nikde vážně neuvažuje. Opatření je splněno. 10 Příloha usnesení vlády ze dne 20. července 2009 č. 964 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí ( Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže ) s termínem splnění do 30. září Strana 7 (celkem 17)

8 2. CÍL: Posilovat vědomí hodnoty rodičovství a rodičovské kompetence a podporovat rodiny k vlastní zodpovědnosti za jejich funkčnost a stabilitu. 1. Rozvíjet dotační podporu nestátních neziskových organizací poskytujících služby pro rodinu, včetně rodin se specifickou potřebou - Realizovat dotační řízení v oblasti podpory rodiny každoročně vyhlašuje dotační řízení na neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb 11. Podpora vybraných sociálních služeb s cílovou skupinou rodiny s dítětem/dětmi vypadala v letech následovně: Sociální služba azylové domy Kč Kč Kč Centra denních služeb Kč Kč Kč Domy na půl cesty Kč Kč Kč odlehčovací služby Kč Kč Kč Osobní asistence Kč Kč Kč pečovatelská služba Kč Kč Kč raná péče Kč Kč Kč sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Kč Kč Kč sociální poradenství Kč Kč Kč sociální rehabilitace Kč Kč Kč terénní programy Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Některé sociální služby zaměřené na cílovou skupinu dětí (např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) byly v roce 2009 financovány také prostřednictvím individuálních projektů krajů z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V oblasti podpory rodiny vyhlašuje od roku 2005 odbor rodiny a dávkových systémů dotační řízení na podporu rodiny. V rámci tohoto řízení jsou podporovány následující dotační oblasti: I. Podpora zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti II. Podpora zkvalitňování partnerských a manželských vztahů a posilování rodičovských kompetencí 11 Dokument Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2010 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Metodika ve svém obsahu pracuje s pravidly dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb. má v rámci neinvestičních dotací na sociální služby povinnost podporovat všechny druhy a typy sociálních služeb včetně sociálních služeb podporujících rodinu. Strana 8 (celkem 17)

9 III. Podpora náhradní rodinné péče IV. Podpora doprovázení dětí a mladých lidí v náhradní rodinné péči a výchovné péči Rok Přiděleno Kč Projektů Podpořeno Poznámka projektů spol. se soc. službami samostatně odděl. rod. politiky samostatně odděl. rod. politiky samostatně odděl. rod. politiky samostatně odděl. rod. politiky V rámci dotačního programu MZ Prevence kriminality a Péče o děti a dorost byla pro rok 2009 vyhlášena priorita: prevence dětských úrazů, prevence násilí na dětech, podpora mentálního zdraví dětí. V rámci těchto programů MZ v roce 2009 podpořilo celkem 5 projektů v celkové výši ,- Kč. V rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví-projekty podpory zdraví bylo v roce 2009 podpořeno 10 projektů zaměřených na cílovou populaci děti a mládež, nikoli však pouze na děti ohrožené. Na těchto deset projektů bylo přiděleno celkem Kč. V rámci Programu grantové podpory MZ (dříve program podpory občanských sdružení a humanitárních organizací) byl v roce 2009 finančně podpořen projekt Sdružení ochrany nenarozeného života ve výši ,- Kč. Opatření je splněno a dále se plní. 2. 2) Vytvořit podmínky pro zapojení otců do péče o děti - Legislativně zakotvit otcovskou dávku Toto opatření bylo rozpracováno v návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi. 3.a) Zvýšit informovanost o právech dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte - Zahrnout povinnost vzdělávat žáky základních škol a studenty středních škol o právech dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte MŠMT Připravuje se revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ), kde se bude MŠMT mj. touto úpravou zabývat. V RVP pro všechny kategorie vzdělávání v odborném školství je tato problematika obsažena, rovněž v RVP pro gymnaziální vzdělávání se problematika práv dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte prolíná do vzdělávacího obsahu a průřezových témat. Opatření se plní. 3.b) Zvýšit informovanost o právech dítěte ve smyslu Úmluvy o právech dítěte - Zpracovat návrh obsahu výuky na pedagogických fakultách zaměřený na vzdělávání pedagogů o právech dítěte dle Úmluvy o právech dítěte MŠMT Strana 9 (celkem 17)

10 Z hlediska působnosti odboru vysokých škol ve vztahu k pedagogickým fakultám, respektive vysokým školám, a vzhledem k vysoké míře autonomie vysokých škol dané zákonem o vysokých školách (zákon č. 111/1998, Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) je organizace a plán výuky čistě v kompetenci vysoké školy. Odbor vysokých škol může v této záležitosti iniciovat zařazení tématu do programu jednání děkanů pedagogických fakult, která se uskutečňují v rámci Asociace děkanů pedagogických fakult. Opatření dosud není splněno. 4. Podpořit vyšší využívání rodinného poradenství a další odborné pomoci při řešení rodičovských a manželských konfliktů, včetně služeb rodinných a manželských poraden - Vytvořit metodiku pro využívání odborných poradenských služeb v souvislosti s řešením rodičovských a manželských konfliktů, podporovat projekty rodinného poradenství a další odborné pomoci v rámci vyhlášených dotačních programů. ve spol.s profesní organizací manž. a rod. poradců Z části je tato problematika zapracována v Metodickém doporučení č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou. V oblasti poradenských služeb bude dopracována metodika zacílená přímo na tento typ služeb v rámci odboru rodiny a dávkových systémů. vyhlašuje každoročně dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro registrované poskytovatele sociálních služeb. V rámci tohoto dotačního řízení jsou podporováni také poskytovatelé odborného sociálního poradenství, tedy i zařízení jako jsou poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Neinvestiční dotace na podporu odborného sociálního poradenství pro cílovou skupinu rodiny s dítětem/dětmi byly v letech vyplaceny v následujících objemech: Kč Sociální poradenství pro cílovou skupinu: rodiny s dítětem/dětmi Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Opatření je splněno částečně. Strana 10 (celkem 17)

11 3. CÍL: Věnovat pozornost rodinám se specifickou potřebou a přijímat cílená opatření, která přispějí k tomu, aby jejich členové měli rovný přístup ke vzdělávání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti a nestávali se tak sociálně vyloučenými 1. Zajistit odpovídající úroveň výživného pro nezletilé děti v rámci soudního řízení o úpravě vyživovací povinnosti - Přijmout přesná pravidla pro rozhodování soudu o stanovení výživného na nezletilé děti, která zaručí všem dětem zabezpečení všech odůvodněných potřeb a výši výživného v závislosti na životní úrovni rodiny MS ve spol. s Ministerstvo spravedlnosti ČR se rozhodlo vypracovat tato pravidla v rámci rekodifikace soukromého práva. Systematicky by však neměla být součástí návrhu nového občanského zákoníku, nýbrž je v současné době zvažována forma doporučujících pravidel (tabulek) pro stanovení výše výživného, která by měla sloužit jako pomůcky při rozhodování soudů o výši výživného tak, aby zaručila všem dětem zabezpečení všech odůvodněných potřeb a výši výživného v závislosti na životní úrovni rodiny a na konkrétních potřebách nezletilého dítěte s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem. Práce na vypracování těchto pravidel byly započaty v polovině roku 2009 a v dubnu 2010 byl pomocný materiál pro soudy k určování výše výživného na děti předložen do vnějšího připomínkového řízení. Dalším prostředkem k sjednocení rozhodovací praxi soudů ve věcech výživného se nabízí zakotvení možnosti dovolání v těchto věcech k Nejvyššímu soudu. Opatření se plní. 2. Rozšířit využívání mediace při řešení rodičovských konfliktů ve věci výchovy dětí a styku s dětmi, zejména v případě sporů rodičů v souvislosti s rozvodem manželství - Stanovit podmínky garantující dostupnost využití rodinné mediace v soudním řízení o úpravě výchovy dětí a styku s dětmi, včetně řešení úhrady nákladů za poskytování mediace MS ve spol. s Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech byl předložen vládě již dne Dne 5. března 2009 byl návrh zákona projednán Legislativní radou vlády a poté v návaznosti na její připomínky a s přihlédnutím k nepříznivé situaci státního rozpočtu přepracován. Po vyčíslení nákladů byla zvolena cesta minimalistické varianty, jejímž účelem je především transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech do našeho právního řádu. Mediace v rodinných věcech není tímto vyloučena, nebude však již povinně nařizována soudy a hrazena státem. Návrh byl projednán Legislativní radou vlády v lednu 2010 a následně předkladatelem vzat zpět. V současné době MS zpracovává nové znění materiálu, které bude znovu předloženo do vnějšího připomínkového řízení.opatření se plní. 3. Změnit způsob financování výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče - Rozšířit okruh osob, které mají nárok na odměnu pěstouna jako dávku pěstounské péče za podmínek stanovených zákonem č. 117/1995 Sb., o pěstouny vykonávající pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče Strana 11 (celkem 17)

12 V závislosti na postupu projednávání návrhu zákona o podpoře rodin s dětmi (viz výše), byla nová úprava financování výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče převzata v nezměněné podobě z tisku 863 do návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (tisk 670) a to formou komplexního pozměňovacího návrhu výboru pro sociální politiku PS v rámci projednávání tisku 670. Tento sněmovní tisk byl projednán ve druhém čtení, nicméně do konce pátého volebního období PSP ČR se nepodařilo dokončit jeho projednávání ve třetím čtení. Z tohoto důvodu bude nezbytné návrh nové úpravy financování výkonu pěstounské péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče opětovně předložit v následním volebním období. Opatření se plní. 4. CÍL: Do tvorby a realizace rodinné politiky zapojit všechny dotčené aktéry - orgány státní správy i samosprávy na ústřední i místní úrovni, občanský sektor, komerční sektor, odborníky, média, širokou občanskou veřejnost včetně samotných rodin tak, aby jejich spolupůsobením byly posilovány vzájemné synergické pozitivní efekty a omezeny negativní vedlejší efekty 1. Hodnotit dopad navrhovaných opatření na rodiny s dětmi v rámci legislativní činnosti vlády - V Legislativních pravidlech vlády stanovit povinnost Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci připomínkového řízení posuzovat věcný záměr i z hlediska zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rodinám s nezaopatřenými dětmi. V Jednacím řádu vlády zakotvit nově povinnost v předkládací zprávě k materiálu pro schůzi vlády vždy "zhodnotit současný stav a dopady navrhovaného řešení rovněž ve vztahu k rodinám s nezaopatřenými dětmi; hodnocení musí obsahovat vysvětlení očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických nebo jiných údajů, jsou-li tyto údaje k dispozici Úřad vlády Navržené opatření navazuje na požadavky obsažené v platných Legislativních pravidlech vlády (dále jen LPV ) ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Poslední změny LPV a Jednacího řádu vlády byly vládou schváleny na její schůzi dne 11. ledna 2010 a v rámci nich nebyla výše uvedená opatření zapracována, a to z důvodu, že situace rodin s nezaopatřenými dětmi a s tím související opatření jsou natolik specifická, že je nelze srovnávat s podstatně průřezovější problematikou rovnosti žen a mužů a zároveň z důvodu, že tyto dokumenty by měly zůstat obecnými. Při poslední změně LPV bylo zapracováno ustanovení, podle něhož součástí věcného záměru zákona, důvodové zprávy k návrhu zákona a odůvodnění k návrhu nařízení vlády a k návrhu vyhlášky je zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Výše zmíněné ustanovení je dostatečně obecné a alespoň, pokud jde o legislativní proces, kryje i vztah k rodinám s nezaopatřenými dětmi. Opatření bylo vzhledem k výše uvedenému přehodnoceno. Strana 12 (celkem 17)

13 2.a) Stanovit věcnou kompetenci v oblasti rodinné politiky - Legislativně zakotvit koordinační roli při tvorbě a realizaci rodinné politiky, včetně změny názvu na Ministerstvo práce a sociálních věcí a rodiny Do plnění opatření se promítlo zkrácení volebního období minulé vlády a stav státního rozpočtu. Požadavek na jasné zakotvení koordinační role při tvorbě a realizaci rodinné politiky zůstává klíčovým. Pokud jde o opatření spočívající ve změně názvu Ministerstva práce a sociálních věcí, je nutné pečlivě zvážit reálný efekt tohoto opatření zejména vzhledem k nákladům na jeho realizaci. Opatření dosud není splněno. 2.b) Stanovit věcnou kompetenci v oblasti rodinné politiky - Zřídit meziresortní orgán umožňují snadnější koordinaci a spolupráci při přípravě opatření v oblasti podpory rodiny Úřad vlády ve spol. s Do plnění opatření se promítlo zkrácení volebního období minulé vlády. Úřad vlády - sekce pro lidská práva, připravil ve spolupráci s materiál pro jednání vlády o zřízení nového poradního orgánu Rady vlády pro rodinu a děti. V prosinci 2008 byl materiál zaslán do vnějšího připomínkového řízení. Otevřenou zůstávala otázka statusu rady, který byl zamýšlen jako poradní orgán vlády na nejvyšší úrovni (to předpokládalo předsednictví premiéra a účast ministrů relevantních resortů). Výše uvedený rozpor se nepodařilo vyřešit do března 2009, kdy Poslanecká sněmovna vyslovila vládě nedůvěru a na pořadu bylo ustavení nové vlády. Nicméně zřízení Rady jako poradního a koordinačního orgánu, který zastřešuje a sjednocuje agendu péče o dítě a podporu rodiny, identifikuje aktuální problémy, iniciuje a doporučuje vládě přijetí legislativních a nelegislativních opatření, je v oblasti koncepce rodinné politiky žádoucí. Opatření dosud není splněno. 3.a) Rozvíjet spolupráci s kraji při zajištění regionální rodinné politiky - Pořádat pravidelná setkání zástupců krajů zodpovědných za regionální rodinnou politiku a Od roku 2006 pořádá setkání pracovní skupiny Regionální rodinná politika, která sestává ze zástupců krajů ČR odpovědných za danou problematiku (radních, zastupitelů, popř. jejich zástupců, zástupců NNO zabývající se oblastí rodiny). Do roku 2010 se uskutečnilo celkem pět setkání. Prostřednictvím této skupiny vznikl materiál metodické doporučení s názvem Rodinná politika na úrovni krajů a obcí. V současné době jsou diskutovány návrhy další možné spolupráce jako ústředního orgánu s kraji ČR v oblasti podpory rodiny. Krajům bylo doporučeno vypracovat si krajskou koncepci rodinné politiky. Opatření je splněno a dále se plní. 3.b) Rozvíjet spolupráci s kraji při zajištění regionální rodinné politiky - Metodicky podporovat kraje při realizaci regionální rodinné politiky V roce 2008 vydalo materiál Regionální rodinná politika na úrovni krajů a obcí. Dokument byl vypracován ve spolupráci se členy pracovní skupiny Strana 13 (celkem 17)

14 Regionální rodinná politika a Svazem měst a obcí ČR. Materiál je metodickým doporučením pro kraje a obce při realizaci a rozvoji rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Celkem již bylo vydáno a s kladným ohlasem rozdistribuováno 2000 ks včetně prvního dotisku. Materiál bude dále rozpracován. Opatření je splněno a dále se plní. 4. Motivovat zaměstnavatele k realizaci pro-rodinných opatření, včetně flexibilních forem práce - Prostřednictvím vzdělávacích a osvětových projektů motivovat zaměstnavatele k realizaci pro-rodinných opatření, včetně flexibilních forem práce Uvedené opatření je plněno prostřednictvím dotačních řízení v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, konkrétně oblasti podpory 3. 4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. V roce 2009 probíhal výběr grantových projektů předložených v rámci výzvy číslo 26 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Z této výzvy bylo podpořeno celkem 110 projektů a přiděleno Kč. Z toho je 38 projektů přímo zaměřených na výše uvedená opatření. Výše finanční podpory přidělené na tyto projekty činí Kč. Podobně zaměřenou výzvu k předkládání grantových projektů plánuje odbor 72 vyhlašovat každoročně až do roku V rámci tohoto operačního programu a této oblasti podpory je realizován individuální projekt Táto, jak na to (Projekt na podporu aktivního otcovství). Opatření je splněno a dále se plní. 5.a) Rozvíjet osvětu, vzdělávání a informovanost o opatřeních k podpoře rodin s dětmi - Uspořádat konferenci věnovanou rodinné politice a jejím specifickým aktuálním problémům Mezinárodní konference o rodinné politice je každoroční akcí Ministerstva práce a sociálních věcí 12. Od roku 2008 se konaly dvě konference s tématy: Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti. Kolize nebo komplementarita? (CZ PRES únor 2009) Rodina na prahu 21. století (listopad 2009) Na plnění tohoto opatření se podílely i jiné resorty, například Ministerstvo zdravotnictví. Opatření je splněno. 5.b) Rozvíjet osvětu, vzdělávání a informovanost o opatřeních k podpoře rodin s dětmi - Pořádat kulaté stoly k aktuálním tématům rodinné politiky uskutečnilo besedu u kulatého stolu k tématu Bát se či nebát různých rychlostí rodičovské dovolené. participovalo na kulatých stolech týkajících se 12 Konference jsou pořádány od roku 2005 vždy na přelomu listopadu a prosince (s výjimkou roku 2008, kdy probíhaly přípravy na konferenci pořádanou v rámci českého předsednictví v Radě EU, která se konala počátkem roku 2009). Strana 14 (celkem 17)

15 témat rodinné politiky ve spolupráci s neziskových sektorem (např. s Gender Studies, o.p.s.) Tento úkol je rovněž plněn prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, konkrétně oblasti podpory 3. 4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, kde může být tento typ aktivity přímo podporován. Opatření je splněno a dále se plní. 5.c) Rozvíjet osvětu, vzdělávání a informovanost o opatřeních k podpoře rodin s dětmi - Realizovat labellingové projekty, MMR Celostátní soutěž Obec přátelská rodině je aktivitou a Stálé komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR. Jejím cílem je motivovat obce ČR k zavádění prorodinných opatření a realizací prorodinných aktivit na místní úrovni a jejich dalšímu rozvoji. Soutěže se mohou zúčastnit obce všech velikostí a typů. Soutěž je vyhlašována vždy k 15. květnu t. r., tj. ke Dni rodin. Obce soutěží v několika velikostních kategoriích dle počtu obyvatel, ve dvou kolech. Vítězné obce získávají nárok na neinvestiční dotaci na projekt na podporu rodiny. V rámci výše uvedeného opatření probíhal roce 2009 výběr grantových projektů předložených v rámci výzvy číslo 26 v oblasti podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života (viz opatření 4 tohoto cíle). Za labellingový projekt lze označit tradiční, MMR každoročně pořádanou soutěž Vesnice roku. Při hodnocení soutěžících obcí je posuzována celková kvalita komunitního života zahrnující také konkrétní akce a opatření k podpoře rodin s dětmi. Dílčí ocenění udělovaná v rámci krajských kol soutěže jsou výslovně zaměřena mimo jiné na hodnocení úrovně společenského života Modrá stuha) nebo na činnost mládeže (Bílá stuha). Opatření je splněno a dále se plní. 5. d) Rozvíjet osvětu, vzdělávání a informovanost o opatřeních k podpoře rodin s dětmi - Srozumitelnou formou informovat veřejnost o opatřeních rodinné politiky Od roku 2008 do listopadu 2009 uspořádaly a ČSSZ celkem čtyři tiskové konference, které souvisely s tématem podpora rodin s dětmi a vydaly celkem 24 tiskových zpráv. Přehled tiskových konferencí a zpráv a ČSSZ v souvislosti s tématem podpora rodin s dětmi této zprávy. V letech 2008 a 2009 vydalo a ČSSZ celkem čtrnáct publikací či letáků, které souvisely s tématem podpora rodin s dětmi. Kromě výše zmíněného se tématem podpory rodin s dětmi pravidelně zabývají resortní noviny Práce a sociální politika. 13 Komunikační útvary i ČSSZ také průběžně novinářům odpovídaly na dotazy týkající se podpory rodin a dětmi 13 Vycházejí měsíčně v průměrném nákladu 25 tisíc ks a distribuují se zdarma na, úřady práce, ČSSZ, okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) atd. Podobně vydává ČSSZ odborný měsíčník Národní pojištění. V roce 2008 vycházel v průměrném nákladu ks, v roce 2009 se jednalo o cca ks. Národní pojištění se distribuuje na jednotlivá pracoviště ČSSZ, tj. OSSZ a také předplatitelům z řad státních i komerčních organizací. Strana 15 (celkem 17)

16 a rovněž poskytovaly podklady či kompletní články médiím. Opatření je splněno a dále se plní. 6. Propagovat opatření k podpoře rodin s dětmi - Podporovat společensko-kulturní akce v oblasti podpory rodin s dětmi, MMR připravilo veřejnou informační kampaň na podporu aktivního otcovství Táto jak na to (v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života). Cílem kampaně je kromě podpory žen při uplatnění na trhu práce zároveň vyzdvižení otcovství jako hodnoty samotné. Smyslem projektu je zviditelnit hodnotu otcovství, posílit rodičovské kompetence u mužů a pozitivně je motivovat, aby se více zapojili do péče o děti. Formou aktivit projektu jsou kromě PR kampaně rovněž dvě konference. Toto opatření je rovněž realizováno prostřednictvím grantových i individuálních projektů ESF (viz opatření 4 a 5c tohoto cíle). Společensko-kulturní akce jsou dále podporovány v prostřednictvím neinvestičních dotací poskytovaných vítězům soutěže Obec přátelská rodině a dále NNO v rámci dotačního řízení na podporu rodiny, zejména 1. a 2. podporované dotační oblasti. Za specifickou formu podpory rodin s dětmi je rovněž možné označit soutěž MMR Vesnice roku (viz výše opatření 5 c) a v souvislosti s ní samostatné slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých krajích a závěrečné vyhlášení celostátního vítěze. Na podporu rodin s dětmi je rovněž zaměřena část finanční podpory z operačních programů přeshraniční spolupráce. Jedná se zejména o aktivity podporované z Fondu malých projektů, které se zaměřují na společné kulturní, vzdělávací, sportovní a osvětové akce, kterých se účastní rodiče, děti a vzdělávací a další instituce z příhraničních oblastí ČR a sousedních států. Opatření je splněno a dále se plní. 7. Rozvíjet výzkum týkající se postavení a potřeb rodiny a možností její podpory v kontextu proměn české společnosti - Zadávat návrhy realizace výzkumů a šetření (včetně výzkumů a šetření z oblasti prevence kriminality) důležitých pro realizaci rodinné politiky, včetně projektů v rámci výzkumu a vývoje pro potřeby státu, MZ, MŠMT, MV V souladu s tématem postavení a potřeb rodin a možností její podpory v kontextu proměn české společnosti je realizováno nebo se nachází ve fázi řešení (případně je podána výzva k výběru řešitele projektu) 10 projektů. V gesci MZ v rámci plnění úkolů Národního akčního plánu byl ustanoven Národní registr dětských úrazů. V roce 2008 byl zahájen pilotní sběr úrazových dat z dětských traumacenter v rámci projektu FN Brno Národní registr dětských úrazů. Sběr dat pokračoval i roce V gesci MŠMT byl dokončen výzkumný projekt Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí se Strana 16 (celkem 17)

17 sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, jehož řešitelem je GAC, spol. s r.o. 14. V únoru 2009 byla vydána závěrečná zpráva studie Analýza individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou na základě zadání MŠMT zpracovala obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Studie byla spolufinancována Evropským sociálním fondem. 15 MV v rámci preventivních aktivit v oblasti kriminality dlouhodobě spolupracuje na výzkumech spojených s delikvencí a protiprávním chováním dětí, včetně dopadů na rodinu. Na těchto výzkumných záměrech a šetřeních se podílí také na úrovni EU. Opatření je splněno a dále se plní. 14 Závěrečná zpráva z ledna 2009 je zveřejněna na webových stránkách MŠMT 15 Závěrečná zpráva je zveřejněna na adrese: Strana 17 (celkem 17)

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy.

2. Poskytněte, prosím, aktuální informace o přípravě anebo realizaci přehledného Národního akčního plánu pro realizaci Úmluvy. II. Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN pro práva dítěte v rámci projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy ČR o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (CRC/C/CZE/3-4)

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2005 Národní koncepce rodinné politiky Strana 1 (celkem 59) OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 3 1. Preambule 3 2. Současná situace českých rodin

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více