Oblast 1.5 Ekonomika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast 1.5 Ekonomika"

Transkript

1 Oblast 1.5 Ekonomika Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé obchodní společnosti a živnostníci, ale i družstva, neziskové organizace (spolky, občanská sdružení), příspěvkové organizace, výzkumné instituce, nadace, fondy apod. Ekonomické subjekty jsou evidované v Registru ekonomických subjektů (dále jen RES). RES je veřejným seznamem. Dle RES je ekonomickým subjektem každá právnická osoba, fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou. V RES lze ekonomické subjekty vyhledávat dle vybraného území, podle právní formy, podle odvětvové klasifikace, podle počtu zaměstnanců a podle institucionálního sektoru. Poskytování výpisu dat z RES je zpoplatněno. V částečné podobě jsou tato data k dispozici v ARES Vývoj počtu subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů má ve sledovaném období rostoucí tendenci. Celkový počet registrovaných ekonomických subjektů v Opočně vzrostl o 81 subjektů, tj. o 12,5 % v roce 2014 oproti výchozímu roku Tab Vývoj celkového počtu ekonomických subjektů v Opočně, Dobrušce a okrese Rychnov nad Kněžnou v letech Vybrané území % změ- Opočno ,6 Dobruška ,2 Okres RK ,2 Dobruška - přepočtený po ,4 Okres RK - přepočtený po ,1 Pozn.: * rok 2014 k výchozímu roku 2010 Z tabulky je patrné, že v letech počet registrovaných ekonomických subjektů rostl v Opočně, v Dobrušce i v celém okrese. Při přepočtení počtu subjektů na počet obyvatel města Opočna rostl počet ekonomických subjektů v Opočně nejvíce a nejrychleji. Graf Počet ekonomických subjektů, přepočtený na počet obyvatel Opočno Dobruška - přepočtený počet Okres RK - přepočtený počet

2 V rámci srovnání je nutné zmínit skutečnost, že počet registrovaných ekonomických subjektů neodpovídá počtu aktivních ekonomikcých subjektů. Tento počet je výrazně nižší, jak je patrné z tabulky To může být způsobeno i tím, že některé ekonomické subjekty mohou mít pozastavenou činnost. Tab Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou v Opočně Ukazatel Registrované subjekty celkem Subjekty se zjištěnou aktivitou Struktura ekonomických subjektů dle právní formy Vývoj ekonomických subjektů podle právních forem je důležitý z hlediska posouzení toho, zda opravdu narůstá ekonomická aktivita v daném území. Vyšší počet ekonomických subjektů může být způsoben poklesem počtu právnických na úkor růstu počtu fyzických osob (např. spolupráce osob s živnostenským listem). Tab Vývoj počtu vybraných agregací právních forem ekonomických subjektů v Opočně Ukazatel Ekonomické subjekty celkem z toho právnické osoby z toho fyzické osoby Z tabulky je patrné, že dochází k růstu jak v počtu fyzických, tak v počtu právnických osob (kromě roku 2014). Počet fyzických osob rostl ve sledovaném období rychleji, jak ukazuje následující graf. Graf Vývoj počtu ekonomických subjektů vybraných právních forem v Opočně právnické osoby fyzické osoby , vlastní zpracování Počet fyzických osob vzrostl o 14 % ve sledovaném období (výchozí rok 2010). Naproti tomu počet právnických osob vzrostl ve sledovaném období jen o 4,5 %. 50

3 Tab Vývoj počtu ekonomických subjektů v Opočně v různých právních formách Právní forma Fyzické osoby celkem, z toho: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zemědělský podnikatel fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o podnikání Právnické osoby celkem, z toho: obchodní společnosti družstva příspěvkové organizace sdružení, svaz, spolek * - společenství vlastníků jednotek * - ostatní právnické osoby * Pozn.: * Data pro tyto druhy právnických osob nejsou za rok 2014 dostupná. Z tohoto důvodu nesouhlasí celkový součet právnických osob. Při pohledu na podrobnou strukturu zastoupení právních forem ekonomických subjektů v Opočně, zjistíme, že nejvíce jsou zastoupeny fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (OSVČ). V této kategorii je růst o 9,5 % oproti roku Počet zemědělských podnikatelů je v posledních pěti letech víceméně konstantní. Počet fyzických osob, které podnikají dle jiných zákonů než je ŽZ a zákon o zemědělství, vzrostl o více než 200 % a jejich počet je dvojnásobný než počet v roce Pokud jde o právnické osoby, v této kategorii jsou nejvíce zastoupeny obchodní společnosti. Jejich počet rostl z původních 39 v roce 2010 na 44 v roce 2014, tj. růst o 12,8 %. Z celkového počtu 44 obchodních společností jsou dvě akciové společnosti, jedna veřejná obchodní společnost a zbytek tvoří společnosti s ručením omezeným. Počet družstev (jde především o bytová družstva) klesl ve sledovaném období z 5 na 4. Počet příspěvkových organizací je od roku 2010 konstantní. Počet sdružení a spolků ve sledovaném období nejdříve mírně klesal a nakonec se ustálil na výchozí hodnotě 24. Počet společenství vlastníků jednotek (jedná se především o bytové jednotky) vzrostl ze 17 na 21, tj. růst o 23,5 %. Počet ostatních právnických osob se ve sledované období výrazně neměnil a ustálil se na počtu Struktura ekonomických subjektů dle odvětví Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE vychází z mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností. V ČR je používána od roku 2009, kdy nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). V rámci CZ-NACE jsou odvětví rozdělena do 22 sekcí (A U) a dále dělena na podsekce. Ekonomické subjekty v Opočně působí v rámci 19 kategorií odvětví dle CZ-NACE. Tab Vývoj počtu ekonomických subjektů v Opočně v různých odvětvích ekonomiky Kategorie odvětí dle CZ-NACE % změna* Zemědělství, lesnictví, rybářství ,7 Průmysl celkem ,4 Stavebnictví ,7 Velkoobchod a maloobchod; opravy a ,7 Doprava a skladování ,0 Ubytování, stravování a pohostinství ,3 Informační a komunikační činnosti ,5 Peněžnictví a pojišťovnictví ,7 51

4 Činnosti v oblasti nemovitostí ,6 Profesní, vědecké a technické činnosti ,2 Administrativní a podpůrné činnosti ,0 Veřejná správa a obrana; povinné soci ,0 Vzdělávání ,0 Zdravotní a sociální péče ,7 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti ,0 Ostatní činnosti + nezjištěné činnosti ,6 Ekonomické subjekty celkem ,6 Pozn.: * rok 2014 k výchozímu roku 2010, vlastní výpočty K největšímu růstu v počtu subjektů došlo ve sledovaném období v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví (více než na 4násobek původní hodnoty), v odvětví Vzdělávání (o 50 %), dále v odvětvích Stavebnictví, Administrativní a podpůrné činnosti a Profesní, vědecké a technické činnosti, ve kterých počet subjektů vzrostl o %. Naopak k poklesu počtu ekonomických subjektů došlo v odvětvích Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (o 6,7 %) a Informační a komunikační činnosti (pokles o 61,5 %). Tab Struktura ekonomických subjektů dle klasifikace odvětví CZ-NACE k , srovnání struktury v Opočně a Královéhradeckém kraji Kategorie odvětí dle CZ-NACE Opočno Kraj HK Absolutní Relativní Absolutní Relativní Zemědělství, lesnictví, rybářství 32 4, ,19 Průmysl celkem 98 13, ,69 Stavebnictví 92 12, ,58 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba , ,35 Doprava a skladování 14 1, ,28 Ubytování, stravování a pohostinství 51 7, ,39 Informační a komunikační činnosti 5 0, ,30 Peněžnictví a pojišťovnictví 31 4, ,36 Činnosti v oblasti nemovitostí 29 3, ,82 Profesní, vědecké a technické činnosti 63 8, ,52 Administrativní a podpůrné činnosti 5 0, ,16 Veřejná správa a obrana; povinné sociální 3 0, ,86 zabezpečení Vzdělávání 12 1, ,47 Zdravotní a sociální péče 21 2, ,27 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 19 2, ,39 Ostatní činnosti + nezjištěné činnosti , ,36 Ekonomické subjekty celkem , ,00 Pozn.: Relativní ukazatele jsou uvedeny v %., vlastní výpočty Z celkového počtu 726 registrovaných ekonomických subjektů v Opočně jich nejvíce vykonává svou činnost v odvětví Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (19,3 %). Druhou nejpočetnější skupinou je odvětví Průmyslu s 98 subjekty (tj. 13,5 %), z tohoto počtu působí 87 subjektů ve zpracovatelském průmyslu. Třetím nejvíce zastoupeným odvětvím je Stavebnictví (12,7 %). Odvětvová struktura se ničím výrazně neliší od odvětvové struktury ekonomických subjektů 52

5 v celém Královéhradeckém kraji (Tab ), v odvětví Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel je v celém kraji zastoupeno o více než 3 % subjektů než v Opočně. V příloze 1.5.P1 je uvedeno srovnání odvětvové struktury Opočna se všemi vyššími územními celky okresem Rychnov nad Kněžnou, Královéhradeckým krajem a Českou republikou. V okrese Rychnov nad Kněžnou je v odvětví Zemědělství, lesnictví, rybářství zastoupeno o téměř 3 % ekonomických subjektů více než v Opočně, zbývající odvětví jsou v rámci okresu zastoupena podobnými poměry jako v Opočně. Ve srovnání s odvětvovou strukturou celé ČR je v Opočně méně zastoupeno odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti (o 3,5 %) Struktura ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců je dalším kritériem, dle kterého lze třídit ekonomické subjekty. Z celkového počtu subjektů v Opočně převažují (52 %) ty, které v RES počet zaměstnanců neuvedly. Pokud porovnáme strukturu dle počtu zaměstnanců se strukturou dle právní formy, lze usoudit, že se bude jednat o ekonomické subjekty bez zaměstnanců nebo s malým počtem zaměstnanců. V kategorii Neuvedeno došlo v roce 2009 k poklesu a od té doby má počet subjektů rostoucí tendenci stejně jako vývoj celkového počtu subjektů. Další nejpočetnější skupinou (37 %) jsou ekonomické subjekty bez zaměstnanců, nejvíce budou zastoupeny OSVČ. V této kategorii roste počet ekonomických subjektů od roku 2008 do roku 2013, kdy je zaznamenán mírný pokles. V kategorii 1 5 zaměstnanců je zastoupeno 7 % ekonomických subjektů v Opočně. Počet subjektů této kategorie ve sledovaném období kolísá. V roce 2013 činil celkem 51 subjektů. Do kategorie 6 9 zaměstnanců spadá cca 1 % ekonomických subjektů. Vývoj počtu má od roku 2010 klesající tendenci a ustálil se na 8 subjektech v roce Ekonomické subjekty s zaměstnanci tvoří necelé procento z celkového počtu. V posledních letech se počet těchto subjektů ustálil na čtyři. V kategorii zaměstnanců byl v roce 2013 pouze jeden subjekt. Klesající počet subjektů v této kategorii bude způsoben pravděpodobně zvýšením počtu zaměstnanců subjektů a postup do vyšší kategorie. V kategoriích od 25 zaměstnanců výše je zahrnuto celkem 11 subjektů, jedná se tedy o největší zaměstnavatele se sídlem na území Opočna. Celkově je ve vývoji ve všech kategoriích patrný pokles ekonomických subjektů v roce Tento pokles je možné spojovat s celosvětovou finanční krizí, která začala na ČR dopadat v roce Výjimkou je kategorie Bez zaměstnanců, zde je naopak vidět růst až do roku Tento růst mohl být způsoben propuštěním zaměstnanců u ostatních subjektů, které pak spadly do kategorie s menším počtem zaměstnanců a z propuštěných zaměstnanců se také mohli stát OSVČ. Tab Vývoj počtu ekonomických subjektů v Opočně dle počtu zaměstnanců Ukazatel Ekonomické subjekty celkem, z to neuvedeno bez zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanci zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců Pozn.: V době zpracování nebyly dostupné údaje za rok

6 Při srovnání struktury ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců se strukturou v Královéhradeckém kraji nejsou patrné žádné výrazné rozdíly kromě výskytu subjektů s větším počtem zaměstnanců. Jedná se o málo zastoupené kategorie (méně než 0,1 %). Rozdíl v relativním zastoupení subjektů větší než 3 % je v kategoriích Neuvedeno a Bez zaměstnanců. V příloze 1.5.P3 je uvedeno srovnání struktury Opočna s vyššími územními celky. Opět nelze pozorovat žádné výrazné rozdíly z hlediska struktury. Struktura ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců v Královéhradeckém kraji kopíruje strukturu subjektů v ČR. Tab Struktura ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců k , srovnání struktury v Opočně a Královéhradeckém kraji Kategorie dle počtu zaměstnanců Opočno Kraj HK Absolutní Relativní Absolutní Relativní Neuvedeno , ,11 Bez zaměstnanců , , zaměstnanců 51 7, , zaměstnanců 8 1, , zaměstnanců 4 0, , zaměstnanci 1 0, , zaměstnanců 6 0, , zaměstnanců 3 0, , zaměstnanců 1 0, , zaměstnanců 1 0, , zaměstnanců 41 0, zaměstnanců 15 0, zaměstnanců 8 0, zaměstnanců 2 0, zaměstnanců 2 0, zaměstnanců 1 0, zaměstnanců 1 0, zaměstnanců zaměstnanců 2 0, a více zaměstnanců Ekonomické subjekty celkem , ,00, vlastní výpočty Největší zaměstnavatelé V Opočně se nenachází ani jeden zaměstnavatel s vyšším počtem zaměstnanců než 250. Největším zaměstnavatelem před rokem 1989 byl TESLA Opočno, státní podnik, který zanikl k V současnosti nejvíce osob zaměstnává firma BOHEMILK, a.s., která se zabývá zpracováním mléka a výrobou mléčných výrobků. Opočenská mlékárna byla založena roku V minulosti byla ve vlastnictví několika zahraničních společností. Mlékárna BOHEMILK patří do skupiny InterLacto Group, která zahrnuje další mlékárny v Olešnici, Jihlavě a další zemědělské subjekty. Druhým největším zaměstnavatelem je firma DUO CZ, s.r.o., která byla založena v roce Její historie je spjatá se jménem František Dušek a sahá do roku 1904, kdy byla založena firma DUO Opočno se specializací pro výrobu pušek. V dnešní době se firma zabývá výrobou zbraní a střeliva pouze okrajově. Hlavní předmětem činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodání, dále výroba, instalace a opravy elektrických a chladících zařízení. Podle výroční zprávy z roku 2013 měla firma v tomto roce 153 přepočtených zaměstnanců. 54

7 Tab Přehled největších zaměstnavatelů se sídlem na území města Opočna Obchodní jméno Převažující činnost Kategorie dle počtu zaměstnanců BOHEMILK, a.s. Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků DUO CZ, s.r.o. Výroba ostatních elektrických zařízení, výroba zbraní a střeliva Domov Dědina Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním INGTOP, s.r.o. (firma sídlí v Technologická zařízení v oblasti Opočně, výroba v Týništi n. Orlicí) energetiky, kovovýroba Kristina Colloredo-Mansfeldová Lesnictví a těžba dřeva Město Opočno Všeobecné činnosti veřejné správy Technické služby města Opočna, Shromažďování, úprava a rozvod s.r.o. vody Léčebna dlouhodobě nemocných Ústavní zdravotní péče Opočno PORT CZ s.r.o. (firma sídlí v Výroba konstrukčních kovových Opočně, výroba v Kvasinách) výrobků, výroba zámků a kování Základní škola, Opočno, okres Základní vzdělávání na druhém Rychnov nad Kněžnou stupni základních škol, Stravování ve školních zařízeních Sociální služby Města Opočna Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením Základní umělecká škola, Opočno, Umělecké vzdělávání Trčkovo náměstí 10 Zdroj: ARES Nezaměstnanost Nezaměstnanost je jev, kdy část obyvatelstva nemůže najít práci, přitom se ale jedná o lidi, kteří jsou schopni pracovat a práci si aktivně hledají. Nezaměstnanost se měří pomocí míry nezaměstnanosti, která je podílem počtu nezaměstnaných a ekonomicky aktivního obyvatelstva (součet zaměstnaných a nezaměstnaných). Nejčastěji se setkáme s mírou registrované nezaměstnanosti, kdy v čitateli je počet uchazečů evidovaných na úřadech práce. V průběhu sledovaného období došlo ke změně metodiky vykazování míry nezaměstnanosti. Do roku 2013 se podle oficiální metodiky MPSV míra nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů počítala na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Míra nezaměstnanosti v obcích a mikroregionech se počítala na základě údajů o počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva z údajů SLBD. V roce 2013 MPSV přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let, tj. uchazeči, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání (registrovaní nezaměstnaní), a všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje ukazatel Míra registrované nezaměstnanosti. Na úrovni obcí a mikroregionů se vychází z počtu obyvatel v členění podle jednotlivých obcí. Z důvodu změny metodiky nejsou na obecní úrovni dostupná data za roky 2012 a

8 Míra nezaměstnanosti vyšších územních celků Tab Průměrný podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR Území Česká republika 6,6 6,1 5,0 4,1 6,1 7,0 6,7 6,8 7,7 7,7 Praha 2,8 2,5 2,1 1,8 2,6 3,5 3,6 3,9 4,8 5,3 Středočeský kraj 4,8 4,3 3,5 3,0 4,6 5,6 5,6 5,7 6,5 6,6 Jihočeský kraj 4,6 4,4 3,5 3,1 5,0 5,6 5,6 5,7 6,5 6,4 Plzeňský kraj 4,8 4,5 3,7 3,3 5,6 6,3 5,8 5,4 6,2 5,9 Karlovarský kraj 7,8 7,3 6,1 5,2 7,7 8,5 8,2 8,0 9,0 8,5 Ústecký kraj 11,4 10,7 8,9 7,1 8,9 9,8 9,7 10,0 11,1 11,1 Liberecký kraj 5,9 5,4 4,7 4,4 7,3 8,0 7,5 7,4 8,2 8,1 Královéhradecký 5,4 4,9 3,9 3,2 5,1 5,7 5,5 5,7 6,8 6,7 Pardubický kraj 6,0 5,4 4,3 3,8 6,1 6,9 6,3 6,2 7,0 6,6 Kraj Vysočina 6,0 5,4 4,5 3,9 6,5 7,2 6,9 6,7 7,4 7,2 Jihomoravský kraj 7,5 6,8 5,6 4,7 6,7 7,8 7,5 7,5 8,2 8,4 Olomoucký kraj 7,7 6,9 5,4 4,4 7,3 8,4 8,0 8,1 9,1 9,1 Zlínský kraj 6,6 6,0 4,8 4,1 6,7 7,7 7,0 7,0 7,9 7,6 Moravskoslezský 10,4 9,6 7,8 6,0 8,1 8,7 8,3 8,5 9,8 10,1 Pozn.: Údaje jsou uvedeny v %. Hodnoty jsou přepočteny na metodiku MPSV (platnou od roku 2013). Míra nezaměstnanosti v celé ČR je ve sledovaném období kolísavá. Nejnižší hodnoty 4,2 % dosahovala v roce 2008, do té doby vzrostla na 7,7 % v roce Královéhradecký kraj patří dlouhodobě mezi kraje s nižší mírou nezaměstnanosti, než je republikový průměr (6. nejnižší míra nezaměstnanosti v roce 2014). Tab Průměrný podíl nezaměstnaných osob v okresech Královéhradeckého kraje Okres Hradec Králové 4,9 4,4 3,5 2,9 4,1 5,1 5,3 5,7 6,9 7,2 Jičín 5,9 5,4 4,5 3,9 6,0 6,3 5,4 5,4 6,0 5,7 Náchod 5,2 4,8 3,5 2,7 5,0 5,7 5,4 5,3 6,3 6,1 Rychnov n. Kněžnou 4,6 3,9 2,4 2,0 4,7 5,1 4,4 4,7 5,9 5,0 Trutnov 6,2 6,3 5,4 4,2 6,4 6,7 6,6 7,0 8,4 8,3 Pozn.: Údaje jsou uvedeny v %. Hodnoty jsou přepočteny na metodiku MPSV (změna od roku 2013). Při srovnání míry nezaměstnanosti v okresech v Královéhradeckém kraji, je okres Rychnov nad Kněžnou dlouhodobě okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti (až na výjimku v roce 2009, kdy ho předčil okres Hradec Králové) Míra nezaměstnanosti v Opočně Do roku 2013 byla míra nezaměstnanosti v obcích počítána jako podíl počtu registrovaných osob na úřadě práce a podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO). Počet EAO však nebyl aktualizován ročně, ale vždy při censu. Počet EAO v Opočně při SLBD v roce 2001 činil 1481 osob a při SLBD 2011 činil 1434 osob. Tab Míra nezaměstnanosti v Opočně a vybraných okolních obcích Obec Opočno 4,9 4,5 2,8 3,3 6,6 6,1 5, ,7 Dobruška 5,6 4,7 2,5 3,7 6,5 7,2 5, ,3 56

9 Solnice 3,1 2,4 1,6 2,8 6,2 6,7 4, ,6 Týniště nad Orlicí 4,8 4,0 2,3 3,5 7,5 7,0 4, ,4 Pozn.: Údaje jsou uvedeny v %. Hodnoty v letech vyjadřují míru registrované nezaměstnanosti, hodnoty za rok 2014 jsou hodnoty ukazatele Podíl nezaměstnaných osob. Hodnoty za roky 2012 a 2013 nejsou k dispozici z důvodu změny metodiky. Graf Vývoj míry nezaměstnanosti v Opočně a vybraných okolních obcích Opočno Dobruška Solnice Týniště nad Orlicí okres Rychnov nad Kněžnou Míra nezaměstnanosti v Opočně a okolních vybraných obcích je uvedena v Tab Ve sledovaném období klesala do roku 2007, následně rostla v období a od roku 2010 klesá nebo stagnuje. Ve srovnání s ostatními vybranými obcemi byla v roce 2005 v Opočně druhá nejvyšší míra nezaměstnanosti (4,9 %), v roce 2010 byla v Opočně nejnižší míra nezaměstnanosti (6,1 %) a v roce 2014 byla naopak míra nezaměstnanosti nejvyšší (5,7 %). Míra nezaměstnanosti v Opočně je dlouhodobě vyšší, než je průměr za okres Rychnov nad Kněžnou. Zde je však nutné zmínit odlišnou metodiku pro obce a vyšší územní celky (vysvětleno výše) Struktura nezaměstnaných v Opočně Počet uchazečů o zaměstnání (registrovaných nezaměstnaných) se ve sledovaném období zvýšil z počtu 74 v roce 2005 na 116 v roce 2014 (tj. téměř o 57 %). Zároveň se však snížil počet uchazečů se zdravotním postižením. Tab Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v Opočně Ukazatel Uchazeči o zaměstnání celkem Uchazeči se zdravotním postižením Uchazeči o zaměstnání dosažitelní Pozn.: Hodnoty za roky 2012 a 2013 nejsou k dispozici., MPSV Většina údajů o struktuře nezaměstnaných je na obecní úrovni k dispozici pouze za roky Z hlediska délky nezaměstnanosti bylo v letech nejvíce nezaměstnaných evidováno na úřadech práce kratší dobu než 3 měsíce. V roce 2011 si 50 % uchazečů o zaměstnání našlo zaměstnání v kratší době, než jsou 3 měsíce. Počet dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 57

10 měsíců) ve sledovaném období rostl z cca 8 % v roce 2009 na téměř 23 % v roce Tab Struktura uchazečů podle délky nezaměstnanosti Délka evidence na Úřadu práce Absolutní Relativní Absolut- Relativ- Absolut- Relativ- Méně než 3 měsíce 35 35, , ,0 3 měsíce a více, méně než 6 měsíců 29 29, , ,8 6 měsíců a více, méně než 9 měsíců 16 16,3 4 4,2 7 8,0 9 měsíců a více, méně než 12 měsí ,2 6 6,3 4 4,5 12 měsíců a více, méně než 24 mě- 7 7, , ,8 24 měsíců a více 1 1,0 3 3,2 7 8,0 Celkem , , ,0 Z hlediska věku jsou uchazeči o zaměstnání rovnoměrně rozloženi. Nejméně početnou skupinou jsou uchazeči nad 60 let věku. V roce 2011 byly nejméně zastoupenými skupinami uchazečů o zaměstnání uchazeči nad 60 let, uchazeči do 19 let a uchazeči ve věku let. Tab Věková struktura uchazečů o zaměstnání Věková skupina Mladiství do 19 let let let let let let let let let a více let Z hlediska dosaženého stupně vzdělání bylo v letech evidováno nejvíce uchazečů ve skupině Střední odborné vzdělání s výučním listem (více než 50 %). Nejméně uchazečů bylo evidováno ve skupinách Vyšší odborné vzdělání a Vysokoškolské vzdělání. Uchazečů se základním vzděláním bylo v roce 2011 evidováno 13,6 %. Tab Struktura uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání Vzdělání Bez vzdělání Neúplné základní vzdělání Základní vzdělání Nižší střední vzdělání Nižší střední odborné vzdělání Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního Úplné střední všeobecné vzdělání Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Bakalářské vzdělání Vysokoškolské vzdělání Doktorské vzdělání

11 Celkem, z toho: absolventi škol Rozvojový potenciál území pro podnikání V Opočně bylo v roce 2014 registrováno přes šest set ekonomických subjektů, které podnikají, nejčastěji na základě živnostenského oprávnění - více v Tab V Opočně sídlí více než čtyři desítky obchodních společností, většina z nich tu má i své provozovny Současné využívané plochy výroby Největší počet firem a živnostníku působí v odvětví stavebnictví, výroby (zpracovatelský a ostatní průmysl) a v odvětví obchodu; opravy a údržby motorových vozidel (více v Tab ). Podnikání v těchto odvětvích vytváří požadavky na prostor a území. V příloze 1.5.P2 s názvem Přehled vybraných podnikatelských subjektů v Opočně jsou na mapce vyznačeny významné podnikatelské subjekty a areály na území města. Hlediskem pro zanesení subjektu do mapy byla velikost areálu daného subjektu, jeho strategická pozice v území města nebo velikost subjektu podle počtu zaměstnanců. Největší koncentrace podnikatelských subjektů je v Opočně v několika lokalitách. První areálem na okraji města je manipulační sklad firmy Lesní společnost Opočno, a.s. (6), který se nachází u vlakového nádraží v Opočně. Dále lokalita Podzámčí areál opočenské mlékárny - firma BOHEMILK, a.s. (1), firma Školník s.r.o. (5), Kamenictví KUBALA (4) a Betonárna Opočno (8). Dalším velkým areálem je farma nosnic (3) v oblasti Lišťoviny. V lokalitě směrem od křižovatky u Jordánku podél ulice Na Olivě se nacházejí další významné areály firma DUO CZ, s.r.o. (2), ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. (7) a areál bývalého TRUHLÁŘSTVÍ 3Q CAPITAL (11). Z hlediska velikosti a umístění je významným prvkem areál firmy AP stavby s.r.o. (13), který se nachází v centru města vedle křižovatky ulic Nádražní a Hradecká (naproti samoobsluze Vlasta). Další velikostně významnou výrobní plochou je areál firmy SMOLA CZ, s.r.o. (12), který je umístěn v Dobrušské ulici v blízkosti náměstí a sousedí s areálem Kapucínského kláštera. Poslední větší průmyslovou plochou je areál Rybářství Opočno - Jan Kolowrat Krakovský (14), který je situován na konci Opočna v ulici U Broumaru Možnosti rozšíření dle územního plánu Možnosti rozšíření ploch pro podnikání, event. další výrobu jsou zastavitelné smíšené plochy dle současného územního plánu. Tyto plochy jsou uvedeny na mapce v příloze 1.5.P2 a jsou vyznačeny žlutě. - Jedná se o plochy v lokalitě Podzámčí podél silnice na Mokré. Plochy za areálem Kamenictví KUBALA a protější plochy jsou ve vlastnictví Města Opočna, jedná o ornou půdu. - Plocha, která je za areálem bývalé Tesly v oblasti zvané Lišťovina, je dle katastru nemovitostí rozsáhlým chráněným územím. Pozemky jsou v majetku Města Opočna. - Plochy podél ulice Na Olivě v okolí firmy DUO CZ, s. r. o., jsou ve vlastnictví této firmy. - Další plochy podél ulice Na Olivě vedle areálu bývalého truhlářství jsou ve vlastnictví fyzických osob. - Menší plocha je vymezena v prostoru mezi připravovaným ochvatem města a zástavbou z Pitkovy a Severní ulice Další nevyužité plochy a objekty Plochy, které jsou v současné době nevyužívané, ale mohly by být využity pro další investiční záměry. Na mapce v příloze 1.5.P2 jsou vyznačeny červeně. - Nevyužitý areál bývalého státního podniku Tesla na mapce pod číslem 31. Podle výpisu z katastru 59

12 nemovitostí se jedná o pozemky se stavbami a zastavěné plochy, vlastnické právo má společnost TECAM spol. s r. o. se sídlem v Hradci Králové. Firma vlastní i několik sousedních pozemků. - Areál bývalé výrobny nábytku TINS se nachází v Hradecké ulici, je ve vlastnictví fyzické osoby. - Část areálu bývalé nemocnice, která je ve vlastnictví Města Průmyslová zóna Pojem průmyslová zóna je vysvětlován jako ucelený soubor kompaktních univerzálních objektů vhodných pro lehkou, hygienicky nezávadnou výrobu s účelně vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými objekty. Databázi průmyslových zón České republiky provozuje na svém RISY.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR. V databázi je vymezeno celkem 147 průmyslových zón. Databáze je zpracována k a vychází z územně plánovacích dokumentací obcí. Dle databáze se v Opočně nachází průmyslová zóna s názvem Podzámčí I, II. Tato průmyslová zóna se rozkládá na pozemcích Města podél silnice na Mokré (popsáno výše). Zóna není zahrnuta v návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje Dílčí závěry za oblast Klady - vývoj počtu ekonomických subjektů má ve sledovaném období rostoucí tendenci, a to jak fyzických, tak i právnických osob - významný růst počtu ekonomických subjektů v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví a Vzdělávání - největším zaměstnavatelem je firma BOHEMILK, a.s. ( zaměstnanců) a DUO CZ, s.r.o. ( zaměstnanců) - dalšími největšími zaměstnavateli jsou Domov Dědina (50-99 zaměstnanců) a také (v kategorii zaměstnanců) Kristina Colloredo-Mansfeldová, LDN a rovněž i Město a organizace jím zřízené (TSMO, ZŠ, SSMO, ZUŠ) - soustředění ploch výroby převážně do západní části území, mimo zastavěné části a dostupné z připravovaného obchvatu (kromě farmy nosnic) - možnosti rozšíření ploch pro podnikání v blízkosti stávajících ploch výroby - dle seznamu rozvojových lokalit KHK se v Opočně nacházejí lokality s názvem Podzámčí I, II (lokality Podvinická, Kyselá). Zápory - významný pokles počtu ekonomických subjektů v odvětví Informační a komunikační činnosti - ve srovnání s odvětvovou strukturou celé ČR je v Opočně méně zastoupeno odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti - ve srovnání s ostatními vybranými obcemi byla v roce 2014 míra nezaměstnanosti nejvyšší - umístění areálu firmy AP stavby s.r.o. a SMOLA CZ, s.r.o. v centru města (první jižně vedle křižovatky ulic Nádražní a Hradecká, druhý v Dobrušské ulici v blízkosti Kupkova náměstí a sousedícího s areálem Kapucínského kláštera) - v současnosti nevyužívané výrobní plochy a areály: areál bývalého podniku Tesla (vlastník TECAM), bývalé výrobny nábytku TINS (fyzická osoba) a část areálu bývalé nemocnice (Město). Možnosti, doporučení ap. - pravidelná komunikace s podnikatelskými subjekty ve Městě, zjišťování jejich aktuálních potřeb - komunikace s největšími firmami, resp. zaměstnavateli ohledně jejich rozvojových plánů (jasnější vyjednávací pozice pro případný odkup / prodej pozemků od soukromých vlastníků) - jasné vymezení ploch výroby a ploch pro bydlení nejen v novém územním plánu, ale také záměrech vedení Města. 60

13 Příloha 1.5.P1 Tab. 1.5.P1.1 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví, srovnání s vyššími územními celky, stav k Kategorie odvětí dle CZ-NACE Opočno Okres RK Kraj HK ČR Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Zemědělství, lesnictví, rybářství 32 4, , , ,00 Průmysl celkem 98 13, , , ,85 Stavebnictví 92 12, , , ,51 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motor. vozidel , , , ,34 Doprava a skladování 14 1, , , ,47 Ubytování, stravování a pohostinství 51 7, , , ,18 Informační a komunikační činnosti 5 0, , , ,88 Peněžnictví a pojišťovnictví 31 4, , , ,11 Činnosti v oblasti nemovitostí 29 3, , , ,71 Profesní, vědecké a technické činnosti 63 8, , , ,20 Administrativní a podpůrné činnosti 5 0, , , ,75 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3 0, , , ,58 Vzdělávání 12 1, , , ,58 Zdravotní a sociální péče 21 2, , , ,27 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 19 2, , , ,33 Ostatní činnosti + nezjištěné činnosti , , , ,26 Ekonomické subjekty celkem , , , ,00 61

14 Příloha 1.5.P2 Tab. 1.5.P2.1 Struktura ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců, srovnání s vyššími územními celky, stav k Kategorie dle počtu zaměstnanců Opočno Okres RK Kraj HK ČR Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Neuvedeno , , , ,50 Bez zaměstnanců , , , , zaměstnanců 51 7, , , , zaměstnanců 8 1, , , , zaměstnanců 4 0, , , , zaměstnanci 1 0, , , , zaměstnanců 6 0, , , , zaměstnanců 3 0, , , , zaměstnanců 1 0, , , , zaměstnanců 1 0,14 1 0, , , zaměstnanců 1 0, , , zaměstnanců 2 0, , , zaměstnanců 1 0,01 8 0, , zaměstnanců 2 0, , zaměstnanců 2 0, , zaměstnanců 1 0, , zaměstnanců 1 0, , zaměstnanců 18 0, zaměstnanců 2 0, , a více zaměstnanců 14 0,00 Ekonomické subjekty celkem , , , ,00 62

15 63

16 64

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2011 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha D Metadata Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 RNDr. Petr Dědič ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/29 OBSAH Metodické poznámky odlišnost SLDB 2011 od SLDB 2001 srovnatelnost

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014

SITUACE NA TRHU PRÁCE. V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 SITUACE NA TRHU PRÁCE V OKRESE FRÝDEK MÍSTEK v roce 2014 Zpracoval: oddělení trhu práce Frýdek-Místek leden 2015 Zdrojem číselných údajů v tabulkách a grafech jsou, pokud není uveden jiný zdroj, údaje

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 22.09.2008

USNESENÍ z 28. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 22.09.2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ RK/28/1303/2008

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu

Svazek 5. Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Svazek 5 Postup při vymezování regionů se soustředěnou podporou státu Praha, květen 2000 Obsah OBSAH 1. SYSTÉM VYMEZENÍ... 3 2. VYMEZENÍ REGIONŮ... 3 2.1 STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ REGIONY... 3 2.1.1 Ukazatele

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v říjnu 2012 Nárůst nezaměstnanosti, ke kterému v letošním roce dochází od července, pokračoval i v říjnu. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v říjnu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020

STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 STRATEGIE ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA DO ROKU 2020 - ZLÍN 2020 MAPOVÝ ATLAS Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva Finální

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Ú Ř A D P R Á C E V H R A D C I K R Á L O V É

Ú Ř A D P R Á C E V H R A D C I K R Á L O V É Ú Ř A D P R Á C E V H R A D C I K R Á L O V É A N A L Ý Z A trhu práce za rok 2006 v okrese Hradec Králové -------------------------------------------------------------- Vypracovali: Lubomír Petr Ing.

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky

Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Využití datového skladu na Krajském úřadě Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje Václav Koudele vedoucí odboru informatiky Co to je Plzeňsk ský kraj? Kraj je územní společenství občanů a veřejnoprávní

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Krajský úřad Královéhradeckého kraje o d b o r š k o l s t v í VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 březen 2014 Obsah 1. Hodnocení stavu

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Ú Ř A D P R Á C E V H R A D C I K R Á L O V É

Ú Ř A D P R Á C E V H R A D C I K R Á L O V É Ú Ř A D P R Á C E V H R A D C I K R Á L O V É A N A L Ý Z A trhu práce v okrese Hradec Králové za rok 2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2008 2 PŘEHLED

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více