Oblast 1.5 Ekonomika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oblast 1.5 Ekonomika"

Transkript

1 Oblast 1.5 Ekonomika Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé obchodní společnosti a živnostníci, ale i družstva, neziskové organizace (spolky, občanská sdružení), příspěvkové organizace, výzkumné instituce, nadace, fondy apod. Ekonomické subjekty jsou evidované v Registru ekonomických subjektů (dále jen RES). RES je veřejným seznamem. Dle RES je ekonomickým subjektem každá právnická osoba, fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou. V RES lze ekonomické subjekty vyhledávat dle vybraného území, podle právní formy, podle odvětvové klasifikace, podle počtu zaměstnanců a podle institucionálního sektoru. Poskytování výpisu dat z RES je zpoplatněno. V částečné podobě jsou tato data k dispozici v ARES Vývoj počtu subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů má ve sledovaném období rostoucí tendenci. Celkový počet registrovaných ekonomických subjektů v Opočně vzrostl o 81 subjektů, tj. o 12,5 % v roce 2014 oproti výchozímu roku Tab Vývoj celkového počtu ekonomických subjektů v Opočně, Dobrušce a okrese Rychnov nad Kněžnou v letech Vybrané území % změ- Opočno ,6 Dobruška ,2 Okres RK ,2 Dobruška - přepočtený po ,4 Okres RK - přepočtený po ,1 Pozn.: * rok 2014 k výchozímu roku 2010 Z tabulky je patrné, že v letech počet registrovaných ekonomických subjektů rostl v Opočně, v Dobrušce i v celém okrese. Při přepočtení počtu subjektů na počet obyvatel města Opočna rostl počet ekonomických subjektů v Opočně nejvíce a nejrychleji. Graf Počet ekonomických subjektů, přepočtený na počet obyvatel Opočno Dobruška - přepočtený počet Okres RK - přepočtený počet

2 V rámci srovnání je nutné zmínit skutečnost, že počet registrovaných ekonomických subjektů neodpovídá počtu aktivních ekonomikcých subjektů. Tento počet je výrazně nižší, jak je patrné z tabulky To může být způsobeno i tím, že některé ekonomické subjekty mohou mít pozastavenou činnost. Tab Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou v Opočně Ukazatel Registrované subjekty celkem Subjekty se zjištěnou aktivitou Struktura ekonomických subjektů dle právní formy Vývoj ekonomických subjektů podle právních forem je důležitý z hlediska posouzení toho, zda opravdu narůstá ekonomická aktivita v daném území. Vyšší počet ekonomických subjektů může být způsoben poklesem počtu právnických na úkor růstu počtu fyzických osob (např. spolupráce osob s živnostenským listem). Tab Vývoj počtu vybraných agregací právních forem ekonomických subjektů v Opočně Ukazatel Ekonomické subjekty celkem z toho právnické osoby z toho fyzické osoby Z tabulky je patrné, že dochází k růstu jak v počtu fyzických, tak v počtu právnických osob (kromě roku 2014). Počet fyzických osob rostl ve sledovaném období rychleji, jak ukazuje následující graf. Graf Vývoj počtu ekonomických subjektů vybraných právních forem v Opočně právnické osoby fyzické osoby , vlastní zpracování Počet fyzických osob vzrostl o 14 % ve sledovaném období (výchozí rok 2010). Naproti tomu počet právnických osob vzrostl ve sledovaném období jen o 4,5 %. 50

3 Tab Vývoj počtu ekonomických subjektů v Opočně v různých právních formách Právní forma Fyzické osoby celkem, z toho: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zemědělský podnikatel fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o podnikání Právnické osoby celkem, z toho: obchodní společnosti družstva příspěvkové organizace sdružení, svaz, spolek * - společenství vlastníků jednotek * - ostatní právnické osoby * Pozn.: * Data pro tyto druhy právnických osob nejsou za rok 2014 dostupná. Z tohoto důvodu nesouhlasí celkový součet právnických osob. Při pohledu na podrobnou strukturu zastoupení právních forem ekonomických subjektů v Opočně, zjistíme, že nejvíce jsou zastoupeny fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (OSVČ). V této kategorii je růst o 9,5 % oproti roku Počet zemědělských podnikatelů je v posledních pěti letech víceméně konstantní. Počet fyzických osob, které podnikají dle jiných zákonů než je ŽZ a zákon o zemědělství, vzrostl o více než 200 % a jejich počet je dvojnásobný než počet v roce Pokud jde o právnické osoby, v této kategorii jsou nejvíce zastoupeny obchodní společnosti. Jejich počet rostl z původních 39 v roce 2010 na 44 v roce 2014, tj. růst o 12,8 %. Z celkového počtu 44 obchodních společností jsou dvě akciové společnosti, jedna veřejná obchodní společnost a zbytek tvoří společnosti s ručením omezeným. Počet družstev (jde především o bytová družstva) klesl ve sledovaném období z 5 na 4. Počet příspěvkových organizací je od roku 2010 konstantní. Počet sdružení a spolků ve sledovaném období nejdříve mírně klesal a nakonec se ustálil na výchozí hodnotě 24. Počet společenství vlastníků jednotek (jedná se především o bytové jednotky) vzrostl ze 17 na 21, tj. růst o 23,5 %. Počet ostatních právnických osob se ve sledované období výrazně neměnil a ustálil se na počtu Struktura ekonomických subjektů dle odvětví Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE vychází z mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností. V ČR je používána od roku 2009, kdy nahradila Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). V rámci CZ-NACE jsou odvětví rozdělena do 22 sekcí (A U) a dále dělena na podsekce. Ekonomické subjekty v Opočně působí v rámci 19 kategorií odvětví dle CZ-NACE. Tab Vývoj počtu ekonomických subjektů v Opočně v různých odvětvích ekonomiky Kategorie odvětí dle CZ-NACE % změna* Zemědělství, lesnictví, rybářství ,7 Průmysl celkem ,4 Stavebnictví ,7 Velkoobchod a maloobchod; opravy a ,7 Doprava a skladování ,0 Ubytování, stravování a pohostinství ,3 Informační a komunikační činnosti ,5 Peněžnictví a pojišťovnictví ,7 51

4 Činnosti v oblasti nemovitostí ,6 Profesní, vědecké a technické činnosti ,2 Administrativní a podpůrné činnosti ,0 Veřejná správa a obrana; povinné soci ,0 Vzdělávání ,0 Zdravotní a sociální péče ,7 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti ,0 Ostatní činnosti + nezjištěné činnosti ,6 Ekonomické subjekty celkem ,6 Pozn.: * rok 2014 k výchozímu roku 2010, vlastní výpočty K největšímu růstu v počtu subjektů došlo ve sledovaném období v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví (více než na 4násobek původní hodnoty), v odvětví Vzdělávání (o 50 %), dále v odvětvích Stavebnictví, Administrativní a podpůrné činnosti a Profesní, vědecké a technické činnosti, ve kterých počet subjektů vzrostl o %. Naopak k poklesu počtu ekonomických subjektů došlo v odvětvích Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (o 6,7 %) a Informační a komunikační činnosti (pokles o 61,5 %). Tab Struktura ekonomických subjektů dle klasifikace odvětví CZ-NACE k , srovnání struktury v Opočně a Královéhradeckém kraji Kategorie odvětí dle CZ-NACE Opočno Kraj HK Absolutní Relativní Absolutní Relativní Zemědělství, lesnictví, rybářství 32 4, ,19 Průmysl celkem 98 13, ,69 Stavebnictví 92 12, ,58 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba , ,35 Doprava a skladování 14 1, ,28 Ubytování, stravování a pohostinství 51 7, ,39 Informační a komunikační činnosti 5 0, ,30 Peněžnictví a pojišťovnictví 31 4, ,36 Činnosti v oblasti nemovitostí 29 3, ,82 Profesní, vědecké a technické činnosti 63 8, ,52 Administrativní a podpůrné činnosti 5 0, ,16 Veřejná správa a obrana; povinné sociální 3 0, ,86 zabezpečení Vzdělávání 12 1, ,47 Zdravotní a sociální péče 21 2, ,27 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 19 2, ,39 Ostatní činnosti + nezjištěné činnosti , ,36 Ekonomické subjekty celkem , ,00 Pozn.: Relativní ukazatele jsou uvedeny v %., vlastní výpočty Z celkového počtu 726 registrovaných ekonomických subjektů v Opočně jich nejvíce vykonává svou činnost v odvětví Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (19,3 %). Druhou nejpočetnější skupinou je odvětví Průmyslu s 98 subjekty (tj. 13,5 %), z tohoto počtu působí 87 subjektů ve zpracovatelském průmyslu. Třetím nejvíce zastoupeným odvětvím je Stavebnictví (12,7 %). Odvětvová struktura se ničím výrazně neliší od odvětvové struktury ekonomických subjektů 52

5 v celém Královéhradeckém kraji (Tab ), v odvětví Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel je v celém kraji zastoupeno o více než 3 % subjektů než v Opočně. V příloze 1.5.P1 je uvedeno srovnání odvětvové struktury Opočna se všemi vyššími územními celky okresem Rychnov nad Kněžnou, Královéhradeckým krajem a Českou republikou. V okrese Rychnov nad Kněžnou je v odvětví Zemědělství, lesnictví, rybářství zastoupeno o téměř 3 % ekonomických subjektů více než v Opočně, zbývající odvětví jsou v rámci okresu zastoupena podobnými poměry jako v Opočně. Ve srovnání s odvětvovou strukturou celé ČR je v Opočně méně zastoupeno odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti (o 3,5 %) Struktura ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců je dalším kritériem, dle kterého lze třídit ekonomické subjekty. Z celkového počtu subjektů v Opočně převažují (52 %) ty, které v RES počet zaměstnanců neuvedly. Pokud porovnáme strukturu dle počtu zaměstnanců se strukturou dle právní formy, lze usoudit, že se bude jednat o ekonomické subjekty bez zaměstnanců nebo s malým počtem zaměstnanců. V kategorii Neuvedeno došlo v roce 2009 k poklesu a od té doby má počet subjektů rostoucí tendenci stejně jako vývoj celkového počtu subjektů. Další nejpočetnější skupinou (37 %) jsou ekonomické subjekty bez zaměstnanců, nejvíce budou zastoupeny OSVČ. V této kategorii roste počet ekonomických subjektů od roku 2008 do roku 2013, kdy je zaznamenán mírný pokles. V kategorii 1 5 zaměstnanců je zastoupeno 7 % ekonomických subjektů v Opočně. Počet subjektů této kategorie ve sledovaném období kolísá. V roce 2013 činil celkem 51 subjektů. Do kategorie 6 9 zaměstnanců spadá cca 1 % ekonomických subjektů. Vývoj počtu má od roku 2010 klesající tendenci a ustálil se na 8 subjektech v roce Ekonomické subjekty s zaměstnanci tvoří necelé procento z celkového počtu. V posledních letech se počet těchto subjektů ustálil na čtyři. V kategorii zaměstnanců byl v roce 2013 pouze jeden subjekt. Klesající počet subjektů v této kategorii bude způsoben pravděpodobně zvýšením počtu zaměstnanců subjektů a postup do vyšší kategorie. V kategoriích od 25 zaměstnanců výše je zahrnuto celkem 11 subjektů, jedná se tedy o největší zaměstnavatele se sídlem na území Opočna. Celkově je ve vývoji ve všech kategoriích patrný pokles ekonomických subjektů v roce Tento pokles je možné spojovat s celosvětovou finanční krizí, která začala na ČR dopadat v roce Výjimkou je kategorie Bez zaměstnanců, zde je naopak vidět růst až do roku Tento růst mohl být způsoben propuštěním zaměstnanců u ostatních subjektů, které pak spadly do kategorie s menším počtem zaměstnanců a z propuštěných zaměstnanců se také mohli stát OSVČ. Tab Vývoj počtu ekonomických subjektů v Opočně dle počtu zaměstnanců Ukazatel Ekonomické subjekty celkem, z to neuvedeno bez zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanci zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců Pozn.: V době zpracování nebyly dostupné údaje za rok

6 Při srovnání struktury ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců se strukturou v Královéhradeckém kraji nejsou patrné žádné výrazné rozdíly kromě výskytu subjektů s větším počtem zaměstnanců. Jedná se o málo zastoupené kategorie (méně než 0,1 %). Rozdíl v relativním zastoupení subjektů větší než 3 % je v kategoriích Neuvedeno a Bez zaměstnanců. V příloze 1.5.P3 je uvedeno srovnání struktury Opočna s vyššími územními celky. Opět nelze pozorovat žádné výrazné rozdíly z hlediska struktury. Struktura ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců v Královéhradeckém kraji kopíruje strukturu subjektů v ČR. Tab Struktura ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců k , srovnání struktury v Opočně a Královéhradeckém kraji Kategorie dle počtu zaměstnanců Opočno Kraj HK Absolutní Relativní Absolutní Relativní Neuvedeno , ,11 Bez zaměstnanců , , zaměstnanců 51 7, , zaměstnanců 8 1, , zaměstnanců 4 0, , zaměstnanci 1 0, , zaměstnanců 6 0, , zaměstnanců 3 0, , zaměstnanců 1 0, , zaměstnanců 1 0, , zaměstnanců 41 0, zaměstnanců 15 0, zaměstnanců 8 0, zaměstnanců 2 0, zaměstnanců 2 0, zaměstnanců 1 0, zaměstnanců 1 0, zaměstnanců zaměstnanců 2 0, a více zaměstnanců Ekonomické subjekty celkem , ,00, vlastní výpočty Největší zaměstnavatelé V Opočně se nenachází ani jeden zaměstnavatel s vyšším počtem zaměstnanců než 250. Největším zaměstnavatelem před rokem 1989 byl TESLA Opočno, státní podnik, který zanikl k V současnosti nejvíce osob zaměstnává firma BOHEMILK, a.s., která se zabývá zpracováním mléka a výrobou mléčných výrobků. Opočenská mlékárna byla založena roku V minulosti byla ve vlastnictví několika zahraničních společností. Mlékárna BOHEMILK patří do skupiny InterLacto Group, která zahrnuje další mlékárny v Olešnici, Jihlavě a další zemědělské subjekty. Druhým největším zaměstnavatelem je firma DUO CZ, s.r.o., která byla založena v roce Její historie je spjatá se jménem František Dušek a sahá do roku 1904, kdy byla založena firma DUO Opočno se specializací pro výrobu pušek. V dnešní době se firma zabývá výrobou zbraní a střeliva pouze okrajově. Hlavní předmětem činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodání, dále výroba, instalace a opravy elektrických a chladících zařízení. Podle výroční zprávy z roku 2013 měla firma v tomto roce 153 přepočtených zaměstnanců. 54

7 Tab Přehled největších zaměstnavatelů se sídlem na území města Opočna Obchodní jméno Převažující činnost Kategorie dle počtu zaměstnanců BOHEMILK, a.s. Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků DUO CZ, s.r.o. Výroba ostatních elektrických zařízení, výroba zbraní a střeliva Domov Dědina Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním INGTOP, s.r.o. (firma sídlí v Technologická zařízení v oblasti Opočně, výroba v Týništi n. Orlicí) energetiky, kovovýroba Kristina Colloredo-Mansfeldová Lesnictví a těžba dřeva Město Opočno Všeobecné činnosti veřejné správy Technické služby města Opočna, Shromažďování, úprava a rozvod s.r.o. vody Léčebna dlouhodobě nemocných Ústavní zdravotní péče Opočno PORT CZ s.r.o. (firma sídlí v Výroba konstrukčních kovových Opočně, výroba v Kvasinách) výrobků, výroba zámků a kování Základní škola, Opočno, okres Základní vzdělávání na druhém Rychnov nad Kněžnou stupni základních škol, Stravování ve školních zařízeních Sociální služby Města Opočna Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením Základní umělecká škola, Opočno, Umělecké vzdělávání Trčkovo náměstí 10 Zdroj: ARES Nezaměstnanost Nezaměstnanost je jev, kdy část obyvatelstva nemůže najít práci, přitom se ale jedná o lidi, kteří jsou schopni pracovat a práci si aktivně hledají. Nezaměstnanost se měří pomocí míry nezaměstnanosti, která je podílem počtu nezaměstnaných a ekonomicky aktivního obyvatelstva (součet zaměstnaných a nezaměstnaných). Nejčastěji se setkáme s mírou registrované nezaměstnanosti, kdy v čitateli je počet uchazečů evidovaných na úřadech práce. V průběhu sledovaného období došlo ke změně metodiky vykazování míry nezaměstnanosti. Do roku 2013 se podle oficiální metodiky MPSV míra nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů počítala na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Míra nezaměstnanosti v obcích a mikroregionech se počítala na základě údajů o počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva z údajů SLBD. V roce 2013 MPSV přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let, tj. uchazeči, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání (registrovaní nezaměstnaní), a všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje ukazatel Míra registrované nezaměstnanosti. Na úrovni obcí a mikroregionů se vychází z počtu obyvatel v členění podle jednotlivých obcí. Z důvodu změny metodiky nejsou na obecní úrovni dostupná data za roky 2012 a

8 Míra nezaměstnanosti vyšších územních celků Tab Průměrný podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích ČR Území Česká republika 6,6 6,1 5,0 4,1 6,1 7,0 6,7 6,8 7,7 7,7 Praha 2,8 2,5 2,1 1,8 2,6 3,5 3,6 3,9 4,8 5,3 Středočeský kraj 4,8 4,3 3,5 3,0 4,6 5,6 5,6 5,7 6,5 6,6 Jihočeský kraj 4,6 4,4 3,5 3,1 5,0 5,6 5,6 5,7 6,5 6,4 Plzeňský kraj 4,8 4,5 3,7 3,3 5,6 6,3 5,8 5,4 6,2 5,9 Karlovarský kraj 7,8 7,3 6,1 5,2 7,7 8,5 8,2 8,0 9,0 8,5 Ústecký kraj 11,4 10,7 8,9 7,1 8,9 9,8 9,7 10,0 11,1 11,1 Liberecký kraj 5,9 5,4 4,7 4,4 7,3 8,0 7,5 7,4 8,2 8,1 Královéhradecký 5,4 4,9 3,9 3,2 5,1 5,7 5,5 5,7 6,8 6,7 Pardubický kraj 6,0 5,4 4,3 3,8 6,1 6,9 6,3 6,2 7,0 6,6 Kraj Vysočina 6,0 5,4 4,5 3,9 6,5 7,2 6,9 6,7 7,4 7,2 Jihomoravský kraj 7,5 6,8 5,6 4,7 6,7 7,8 7,5 7,5 8,2 8,4 Olomoucký kraj 7,7 6,9 5,4 4,4 7,3 8,4 8,0 8,1 9,1 9,1 Zlínský kraj 6,6 6,0 4,8 4,1 6,7 7,7 7,0 7,0 7,9 7,6 Moravskoslezský 10,4 9,6 7,8 6,0 8,1 8,7 8,3 8,5 9,8 10,1 Pozn.: Údaje jsou uvedeny v %. Hodnoty jsou přepočteny na metodiku MPSV (platnou od roku 2013). Míra nezaměstnanosti v celé ČR je ve sledovaném období kolísavá. Nejnižší hodnoty 4,2 % dosahovala v roce 2008, do té doby vzrostla na 7,7 % v roce Královéhradecký kraj patří dlouhodobě mezi kraje s nižší mírou nezaměstnanosti, než je republikový průměr (6. nejnižší míra nezaměstnanosti v roce 2014). Tab Průměrný podíl nezaměstnaných osob v okresech Královéhradeckého kraje Okres Hradec Králové 4,9 4,4 3,5 2,9 4,1 5,1 5,3 5,7 6,9 7,2 Jičín 5,9 5,4 4,5 3,9 6,0 6,3 5,4 5,4 6,0 5,7 Náchod 5,2 4,8 3,5 2,7 5,0 5,7 5,4 5,3 6,3 6,1 Rychnov n. Kněžnou 4,6 3,9 2,4 2,0 4,7 5,1 4,4 4,7 5,9 5,0 Trutnov 6,2 6,3 5,4 4,2 6,4 6,7 6,6 7,0 8,4 8,3 Pozn.: Údaje jsou uvedeny v %. Hodnoty jsou přepočteny na metodiku MPSV (změna od roku 2013). Při srovnání míry nezaměstnanosti v okresech v Královéhradeckém kraji, je okres Rychnov nad Kněžnou dlouhodobě okresem s nejnižší mírou nezaměstnanosti (až na výjimku v roce 2009, kdy ho předčil okres Hradec Králové) Míra nezaměstnanosti v Opočně Do roku 2013 byla míra nezaměstnanosti v obcích počítána jako podíl počtu registrovaných osob na úřadě práce a podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO). Počet EAO však nebyl aktualizován ročně, ale vždy při censu. Počet EAO v Opočně při SLBD v roce 2001 činil 1481 osob a při SLBD 2011 činil 1434 osob. Tab Míra nezaměstnanosti v Opočně a vybraných okolních obcích Obec Opočno 4,9 4,5 2,8 3,3 6,6 6,1 5, ,7 Dobruška 5,6 4,7 2,5 3,7 6,5 7,2 5, ,3 56

9 Solnice 3,1 2,4 1,6 2,8 6,2 6,7 4, ,6 Týniště nad Orlicí 4,8 4,0 2,3 3,5 7,5 7,0 4, ,4 Pozn.: Údaje jsou uvedeny v %. Hodnoty v letech vyjadřují míru registrované nezaměstnanosti, hodnoty za rok 2014 jsou hodnoty ukazatele Podíl nezaměstnaných osob. Hodnoty za roky 2012 a 2013 nejsou k dispozici z důvodu změny metodiky. Graf Vývoj míry nezaměstnanosti v Opočně a vybraných okolních obcích Opočno Dobruška Solnice Týniště nad Orlicí okres Rychnov nad Kněžnou Míra nezaměstnanosti v Opočně a okolních vybraných obcích je uvedena v Tab Ve sledovaném období klesala do roku 2007, následně rostla v období a od roku 2010 klesá nebo stagnuje. Ve srovnání s ostatními vybranými obcemi byla v roce 2005 v Opočně druhá nejvyšší míra nezaměstnanosti (4,9 %), v roce 2010 byla v Opočně nejnižší míra nezaměstnanosti (6,1 %) a v roce 2014 byla naopak míra nezaměstnanosti nejvyšší (5,7 %). Míra nezaměstnanosti v Opočně je dlouhodobě vyšší, než je průměr za okres Rychnov nad Kněžnou. Zde je však nutné zmínit odlišnou metodiku pro obce a vyšší územní celky (vysvětleno výše) Struktura nezaměstnaných v Opočně Počet uchazečů o zaměstnání (registrovaných nezaměstnaných) se ve sledovaném období zvýšil z počtu 74 v roce 2005 na 116 v roce 2014 (tj. téměř o 57 %). Zároveň se však snížil počet uchazečů se zdravotním postižením. Tab Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v Opočně Ukazatel Uchazeči o zaměstnání celkem Uchazeči se zdravotním postižením Uchazeči o zaměstnání dosažitelní Pozn.: Hodnoty za roky 2012 a 2013 nejsou k dispozici., MPSV Většina údajů o struktuře nezaměstnaných je na obecní úrovni k dispozici pouze za roky Z hlediska délky nezaměstnanosti bylo v letech nejvíce nezaměstnaných evidováno na úřadech práce kratší dobu než 3 měsíce. V roce 2011 si 50 % uchazečů o zaměstnání našlo zaměstnání v kratší době, než jsou 3 měsíce. Počet dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 57

10 měsíců) ve sledovaném období rostl z cca 8 % v roce 2009 na téměř 23 % v roce Tab Struktura uchazečů podle délky nezaměstnanosti Délka evidence na Úřadu práce Absolutní Relativní Absolut- Relativ- Absolut- Relativ- Méně než 3 měsíce 35 35, , ,0 3 měsíce a více, méně než 6 měsíců 29 29, , ,8 6 měsíců a více, méně než 9 měsíců 16 16,3 4 4,2 7 8,0 9 měsíců a více, méně než 12 měsí ,2 6 6,3 4 4,5 12 měsíců a více, méně než 24 mě- 7 7, , ,8 24 měsíců a více 1 1,0 3 3,2 7 8,0 Celkem , , ,0 Z hlediska věku jsou uchazeči o zaměstnání rovnoměrně rozloženi. Nejméně početnou skupinou jsou uchazeči nad 60 let věku. V roce 2011 byly nejméně zastoupenými skupinami uchazečů o zaměstnání uchazeči nad 60 let, uchazeči do 19 let a uchazeči ve věku let. Tab Věková struktura uchazečů o zaměstnání Věková skupina Mladiství do 19 let let let let let let let let let a více let Z hlediska dosaženého stupně vzdělání bylo v letech evidováno nejvíce uchazečů ve skupině Střední odborné vzdělání s výučním listem (více než 50 %). Nejméně uchazečů bylo evidováno ve skupinách Vyšší odborné vzdělání a Vysokoškolské vzdělání. Uchazečů se základním vzděláním bylo v roce 2011 evidováno 13,6 %. Tab Struktura uchazečů o zaměstnání podle dosaženého vzdělání Vzdělání Bez vzdělání Neúplné základní vzdělání Základní vzdělání Nižší střední vzdělání Nižší střední odborné vzdělání Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního Úplné střední všeobecné vzdělání Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Vyšší odborné vzdělání Bakalářské vzdělání Vysokoškolské vzdělání Doktorské vzdělání

11 Celkem, z toho: absolventi škol Rozvojový potenciál území pro podnikání V Opočně bylo v roce 2014 registrováno přes šest set ekonomických subjektů, které podnikají, nejčastěji na základě živnostenského oprávnění - více v Tab V Opočně sídlí více než čtyři desítky obchodních společností, většina z nich tu má i své provozovny Současné využívané plochy výroby Největší počet firem a živnostníku působí v odvětví stavebnictví, výroby (zpracovatelský a ostatní průmysl) a v odvětví obchodu; opravy a údržby motorových vozidel (více v Tab ). Podnikání v těchto odvětvích vytváří požadavky na prostor a území. V příloze 1.5.P2 s názvem Přehled vybraných podnikatelských subjektů v Opočně jsou na mapce vyznačeny významné podnikatelské subjekty a areály na území města. Hlediskem pro zanesení subjektu do mapy byla velikost areálu daného subjektu, jeho strategická pozice v území města nebo velikost subjektu podle počtu zaměstnanců. Největší koncentrace podnikatelských subjektů je v Opočně v několika lokalitách. První areálem na okraji města je manipulační sklad firmy Lesní společnost Opočno, a.s. (6), který se nachází u vlakového nádraží v Opočně. Dále lokalita Podzámčí areál opočenské mlékárny - firma BOHEMILK, a.s. (1), firma Školník s.r.o. (5), Kamenictví KUBALA (4) a Betonárna Opočno (8). Dalším velkým areálem je farma nosnic (3) v oblasti Lišťoviny. V lokalitě směrem od křižovatky u Jordánku podél ulice Na Olivě se nacházejí další významné areály firma DUO CZ, s.r.o. (2), ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. (7) a areál bývalého TRUHLÁŘSTVÍ 3Q CAPITAL (11). Z hlediska velikosti a umístění je významným prvkem areál firmy AP stavby s.r.o. (13), který se nachází v centru města vedle křižovatky ulic Nádražní a Hradecká (naproti samoobsluze Vlasta). Další velikostně významnou výrobní plochou je areál firmy SMOLA CZ, s.r.o. (12), který je umístěn v Dobrušské ulici v blízkosti náměstí a sousedí s areálem Kapucínského kláštera. Poslední větší průmyslovou plochou je areál Rybářství Opočno - Jan Kolowrat Krakovský (14), který je situován na konci Opočna v ulici U Broumaru Možnosti rozšíření dle územního plánu Možnosti rozšíření ploch pro podnikání, event. další výrobu jsou zastavitelné smíšené plochy dle současného územního plánu. Tyto plochy jsou uvedeny na mapce v příloze 1.5.P2 a jsou vyznačeny žlutě. - Jedná se o plochy v lokalitě Podzámčí podél silnice na Mokré. Plochy za areálem Kamenictví KUBALA a protější plochy jsou ve vlastnictví Města Opočna, jedná o ornou půdu. - Plocha, která je za areálem bývalé Tesly v oblasti zvané Lišťovina, je dle katastru nemovitostí rozsáhlým chráněným územím. Pozemky jsou v majetku Města Opočna. - Plochy podél ulice Na Olivě v okolí firmy DUO CZ, s. r. o., jsou ve vlastnictví této firmy. - Další plochy podél ulice Na Olivě vedle areálu bývalého truhlářství jsou ve vlastnictví fyzických osob. - Menší plocha je vymezena v prostoru mezi připravovaným ochvatem města a zástavbou z Pitkovy a Severní ulice Další nevyužité plochy a objekty Plochy, které jsou v současné době nevyužívané, ale mohly by být využity pro další investiční záměry. Na mapce v příloze 1.5.P2 jsou vyznačeny červeně. - Nevyužitý areál bývalého státního podniku Tesla na mapce pod číslem 31. Podle výpisu z katastru 59

12 nemovitostí se jedná o pozemky se stavbami a zastavěné plochy, vlastnické právo má společnost TECAM spol. s r. o. se sídlem v Hradci Králové. Firma vlastní i několik sousedních pozemků. - Areál bývalé výrobny nábytku TINS se nachází v Hradecké ulici, je ve vlastnictví fyzické osoby. - Část areálu bývalé nemocnice, která je ve vlastnictví Města Průmyslová zóna Pojem průmyslová zóna je vysvětlován jako ucelený soubor kompaktních univerzálních objektů vhodných pro lehkou, hygienicky nezávadnou výrobu s účelně vyřešenou dopravou a velkým podílem zeleně mezi jednotlivými objekty. Databázi průmyslových zón České republiky provozuje na svém RISY.cz Centrum pro regionální rozvoj ČR. V databázi je vymezeno celkem 147 průmyslových zón. Databáze je zpracována k a vychází z územně plánovacích dokumentací obcí. Dle databáze se v Opočně nachází průmyslová zóna s názvem Podzámčí I, II. Tato průmyslová zóna se rozkládá na pozemcích Města podél silnice na Mokré (popsáno výše). Zóna není zahrnuta v návrhu ZÚR Královéhradeckého kraje Dílčí závěry za oblast Klady - vývoj počtu ekonomických subjektů má ve sledovaném období rostoucí tendenci, a to jak fyzických, tak i právnických osob - významný růst počtu ekonomických subjektů v odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví a Vzdělávání - největším zaměstnavatelem je firma BOHEMILK, a.s. ( zaměstnanců) a DUO CZ, s.r.o. ( zaměstnanců) - dalšími největšími zaměstnavateli jsou Domov Dědina (50-99 zaměstnanců) a také (v kategorii zaměstnanců) Kristina Colloredo-Mansfeldová, LDN a rovněž i Město a organizace jím zřízené (TSMO, ZŠ, SSMO, ZUŠ) - soustředění ploch výroby převážně do západní části území, mimo zastavěné části a dostupné z připravovaného obchvatu (kromě farmy nosnic) - možnosti rozšíření ploch pro podnikání v blízkosti stávajících ploch výroby - dle seznamu rozvojových lokalit KHK se v Opočně nacházejí lokality s názvem Podzámčí I, II (lokality Podvinická, Kyselá). Zápory - významný pokles počtu ekonomických subjektů v odvětví Informační a komunikační činnosti - ve srovnání s odvětvovou strukturou celé ČR je v Opočně méně zastoupeno odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti - ve srovnání s ostatními vybranými obcemi byla v roce 2014 míra nezaměstnanosti nejvyšší - umístění areálu firmy AP stavby s.r.o. a SMOLA CZ, s.r.o. v centru města (první jižně vedle křižovatky ulic Nádražní a Hradecká, druhý v Dobrušské ulici v blízkosti Kupkova náměstí a sousedícího s areálem Kapucínského kláštera) - v současnosti nevyužívané výrobní plochy a areály: areál bývalého podniku Tesla (vlastník TECAM), bývalé výrobny nábytku TINS (fyzická osoba) a část areálu bývalé nemocnice (Město). Možnosti, doporučení ap. - pravidelná komunikace s podnikatelskými subjekty ve Městě, zjišťování jejich aktuálních potřeb - komunikace s největšími firmami, resp. zaměstnavateli ohledně jejich rozvojových plánů (jasnější vyjednávací pozice pro případný odkup / prodej pozemků od soukromých vlastníků) - jasné vymezení ploch výroby a ploch pro bydlení nejen v novém územním plánu, ale také záměrech vedení Města. 60

13 Příloha 1.5.P1 Tab. 1.5.P1.1 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví, srovnání s vyššími územními celky, stav k Kategorie odvětí dle CZ-NACE Opočno Okres RK Kraj HK ČR Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Zemědělství, lesnictví, rybářství 32 4, , , ,00 Průmysl celkem 98 13, , , ,85 Stavebnictví 92 12, , , ,51 Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motor. vozidel , , , ,34 Doprava a skladování 14 1, , , ,47 Ubytování, stravování a pohostinství 51 7, , , ,18 Informační a komunikační činnosti 5 0, , , ,88 Peněžnictví a pojišťovnictví 31 4, , , ,11 Činnosti v oblasti nemovitostí 29 3, , , ,71 Profesní, vědecké a technické činnosti 63 8, , , ,20 Administrativní a podpůrné činnosti 5 0, , , ,75 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3 0, , , ,58 Vzdělávání 12 1, , , ,58 Zdravotní a sociální péče 21 2, , , ,27 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 19 2, , , ,33 Ostatní činnosti + nezjištěné činnosti , , , ,26 Ekonomické subjekty celkem , , , ,00 61

14 Příloha 1.5.P2 Tab. 1.5.P2.1 Struktura ekonomických subjektů dle počtu zaměstnanců, srovnání s vyššími územními celky, stav k Kategorie dle počtu zaměstnanců Opočno Okres RK Kraj HK ČR Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Absolutní Relativní Neuvedeno , , , ,50 Bez zaměstnanců , , , , zaměstnanců 51 7, , , , zaměstnanců 8 1, , , , zaměstnanců 4 0, , , , zaměstnanci 1 0, , , , zaměstnanců 6 0, , , , zaměstnanců 3 0, , , , zaměstnanců 1 0, , , , zaměstnanců 1 0,14 1 0, , , zaměstnanců 1 0, , , zaměstnanců 2 0, , , zaměstnanců 1 0,01 8 0, , zaměstnanců 2 0, , zaměstnanců 2 0, , zaměstnanců 1 0, , zaměstnanců 1 0, , zaměstnanců 18 0, zaměstnanců 2 0, , a více zaměstnanců 14 0,00 Ekonomické subjekty celkem , , , ,00 62

15 63

16 64

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2010 a předpokládaný vývoj v roce 2011

ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2010 a předpokládaný vývoj v roce 2011 Úřad práce v Ostravě, 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Ostrava v roce 2010 a předpokládaný vývoj v roce 2011 Ostrava, únor 2011 ÚP v Ostravě - VEŘ, vedoucí odboru

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Tisková zpráva. Počet lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil, meziročně klesl o téměř 89 tis. uchazečů. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil, meziročně klesl o téměř 89 tis. uchazečů. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 11. 1. 2016 Počet lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil, meziročně klesl o téměř 89 tis. uchazečů K 31. 12. 2015 evidoval (ÚP ČR) 453 118 uchazečů o zaměstnání. To je o 21 754 více než v listopadu

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna Výhled na 3Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 27 20,4 24,6 Q4/2013: -11,5 22,8 17,7 23,1 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 Q1/2014:

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kvalifikovaní

Více

11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE

11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 12/2014 O B S A H Č T V R T L E T N Ě S L E D O V A N É U K A Z A T E L E 3. Č T V R T L E T Í 2 0 1 4 3 Čtvrtletní odhad hrubého domácího

Více

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce 564427 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj. 1 320 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Kraj Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v kraji 9,6 % 1 a celkový počet dosahoval 26 039 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán nárůst

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE 1 Regionální analýza Ústeckého kraje Analýza je rozdělena do čtyř částí, kde první část je věnována demografickému vývoji kraje,

Více

Strategický plán rozvoje města Přelouč O B S A H. 1 Regionální význam...8. 1.1 Sociogeografická regionalizace... 8. 2 Obyvatelstvo...

Strategický plán rozvoje města Přelouč O B S A H. 1 Regionální význam...8. 1.1 Sociogeografická regionalizace... 8. 2 Obyvatelstvo... Profil města Přelouč Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Zpracovatel: Berman Group

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Prosinec 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Bytová výstavba očima statistiky

Bytová výstavba očima statistiky 18 téma Bytová výstavba očima statistiky Statistika bytové výstavby je jednou z prvních statistik, které byly obnoveny a rozšířeny po druhé světové válce. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ REGIONÁLNÍ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE 1 Regionální analýza Libereckého kraje Analýza je rozdělena do čtyř částí, kde první část je věnována demografickému vývoji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského 25 170 00 Praha 7

Tisková zpráva. Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského 25 170 00 Praha 7 Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009 Praha, 9. 5. 2016 K 30. 4. 2016 evidoval celkem 414 960 uchazečů o zaměstnání. To je o 28 149 méně než v březnu a o 76 625 méně než v dubnu 2015. Z celkového

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zdroj: ÚIV Školní rok 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005

Zdroj: ÚIV Školní rok 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 4.4 Školství Vzdělání je nezbytnou součástí budoucího kvalitního života každého člověka. Jedním z obecných cílů vzdělávání jako veřejné služby je rozvíjet osobnost každého jednotlivce, a to především ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Středočeského kraje 6,4 % a celkový počet dosažitelných 1 dosahoval 56 291 evidovaných na úřadech práce. - Podíl na obyvatelstvu v

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce

5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce 5. Nezaměstnanost v okresech Plzeňského kraje podle evidence úřadů práce Počet neumístěných uchazečů v okrese Domažlice se v časové řadě let 2000 až 2006 zvýšil o 36,4%. Až do roku 2004 počet neumístěných

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Oblast 1.10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov

Oblast 1.10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov Oblast 1.10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybolov Dle činnosti je ve městě registrováno celkem 31 podnikatelských subjektů v zemědělství, lesnictví a rybolovu, což je přibližně 4,3 % všech podnikatelských

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ Pavel Linha Abstrakt I když se Česká republika rozkládá na poměrně malém území, je možné zde nalézt velké rozdíly v hodnotách různých ukazatelů.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Pardubickém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Z dlouhodobého pohledu se počet domů sloužících k bydlení zvyšoval

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Kraj se vyznačuje průměrnou ekonomickou výkonností Graf č. 3 Vývoj HDP a zaměstnanosti v národním hospodářství (rok 199 = 1) Určujícím prvkem využití a rozvoje lidských zdrojů

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Analytická část 2 I. Úvod... 5 II. Jednotlivé části integrované strategie rozvoje MAS... 5 II. Analytická část... 6 A. Situační analýza regionu...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Ve Středočeském kraji převažoval v roce 2001 počet ekonomicky aktivních osob (584 628) nad osobami ekonomicky neaktivními (529 576). U třech správních

Více

Grafy. Vývoj počtu domů a počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí. Rok. Bilance počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí -období od roku 1971 (v %)

Grafy. Vývoj počtu domů a počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí. Rok. Bilance počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí -období od roku 1971 (v %) Grafy Graf 1 Vývoj počtu domů a počtu obyvatel ve Žďáru nad Orlicí 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 787 117 845 181 190 421 Počet domů Počet obyvatel Rok Zdroj dat: Historický lexikon obcí České republiky

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah 1 Demografické východiska... 3 1.1 Demografická východiska... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5 1.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEL... 5 1.2.2 PŘÍRŮSTEK

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Lékaři

Více

Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013

Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 Zpráva o situaci na krajském trhu práce, o realizaci APZ v roce 2012 a strategie APZ pro rok 2013 Obsah: 1. Zaměstnanost 1.1. Celková zaměstnanost v kraji. 1.2. Zaměstnanost u nejvýznamnějších zaměstnavatelů

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

P R Á C E V H R A D C I K R Á L O V É

P R Á C E V H R A D C I K R Á L O V É Ú Ř A D P R Á C E V H R A D C I K R Á L O V É ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE - 2005 ------------------------------------------------------------------------------- KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ HRADEC KRÁLOVÉ BŘEZEN

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014

Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 2 0 1 4 Pracovní úrazovost v Èeské republice v roce 2014 Zpracováno Státním úøadem inspekce práce Zpracováno z podkladù SÚIP, ÈBÚ, ÈSÚ Předkládaná zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu

Více

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8 Moravskoslezský Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2009 činila míra v Moravskoslezském i 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 71 553 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Vývoj insolvencí v České republice v roce 2012

TISKOVÁ INFORMACE. Vývoj insolvencí v České republice v roce 2012 TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 2012 Praha, leden 2013 Počet insolvenčních návrhů v roce 2012 vzrostl ve srovnání s rokem 2011 o 32%. Hlavní podíl na tomto růstu mají fyzické

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

míra počet uchazečů k 31.12. (2008 - 2000) (procentní body) na 1 volné místo (%)

míra počet uchazečů k 31.12. (2008 - 2000) (procentní body) na 1 volné místo (%) 3.4. Trh práce Jedním ze základních ukazatelů, který se vztahuje k problematice trhu práce, je tzv. míra ekonomické aktivity, která vyjadřuje podíl ekonomicky aktivních osob na počtu osob starších 15 let.

Více

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Karviná tř. Osvobození č. 60a/1388 VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015 telefon: 950 126 111 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/statistiky

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Vedoucí diplomové práce: Ing. Jaroslava Burianová Vypracovala: Kateřina

Více

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň PROCES 2012 Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

1. 15. 1 Seznam použité literatury a podkladů 1. 15. 2 Seznam zkratek. 1.15 Doplňky a příslušenství

1. 15. 1 Seznam použité literatury a podkladů 1. 15. 2 Seznam zkratek. 1.15 Doplňky a příslušenství 1. 15. 1 Seznam použité literatury a podkladů 1. 15. 2 Seznam zkratek 1.15 Doplňky a příslušenství 365 366 1.15.1 Seznam použité literatury a podkladů Literatura: Fejtek Milan, Komplexní socioekonomická

Více

Administrativní mapa správního obvodu Humpolec (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Humpolec (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Humpolec (Stav k 1. 1. 2003) Hořice Píšť Ježov Vojslavice Hojanovice Kaliště Proseč Řečice Syrov Koberovice Hor ní Rápotice Budíkov Kejžlice Senožaty Čejov Jiřice

Více

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561631 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 3 672 (31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 57,85 km 2, tj. 5 785 ha Základní ekonomické údaje

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji Výzkumná zpráva z projektu Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji 2014 Josef Bernard Renata Mikešová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zpracováno s podporou dotace

Více

Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003)

Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003) Administrativní mapa správního obvodu Náměšť nad Oslavou (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodu pověř. obec. úřadu Hranice obcí Čikov Jasenice Zahrádka Naloučany Pucov Krokočín Ocmanice Jinošov Hluboké Studenec

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2006 Mgr. Josef Slovák náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládež a sport Vážené dámy, vážení pánové, po třech

Více

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Centrum EP Hradec Králové Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Obsah: 1 Úvod a historický kontext města... 2 2 Přírodní podmínky a životní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více