Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok, ETF 2010 Michael Martinek"

Transkript

1 Jabok, ETF 2010 Michael Martinek

2 Sociální politika jako součást politiky Politický systém České republiky Politická situace ČR Ekonomická a sociální situace ČR 2

3 Do 1918: : : : : : : Od 1993: součást Rakouska-Uherska absolutní monarchie Československá republika parlamentní demokracie Protektorát Čechy a Morava, součást Velkoněmecké říše, podřízena nacistickému režimu Československá republika parlamentní demokracie Československá (od 1961: socialistická) republika parlamentní demokracie s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou komunistické strany (totalitní systém) Československá socialistická republika federace ČSR a SSR s republikovými parlamenty a vládami, parlamentní demokracie s ústavně zakotvenou vedoucí úlohou komunistické strany (totalitní systém) Česká a Slovenská federativní republika parlamentní demokracie Česká republika, parlamentní demokracie 3

4 Parlamentní demokracie: Prezident: volen na 4 roky (nejvýše dvě období) parlamentem Moc zákonodárná: dvojkomorový parlament poslanecká sněmovna (200 poslanců), senát (91 senátorů) Moc výkonná: vláda premiér a 15 ministerstev Moc soudní: Nejvyšší soud (Brno), Vrchní soudy (Praha, Olomouc), Krajské soudy, Okresní soudy Základní zákon: Ústava ČR (1993) Jakým procesem lze změnit Ústavu? Jak je zajištěno, aby žádný zákon nebyl v rozporu s Ústavou? 4

5 Sdružováním v politických stranách občané vstupují do soutěže o získání politické moci: o vítězích a poražených rozhodují voliči ve svobodných volbách. Strany se podle svého programového zaměření profilují na spektru mezi pravicí a levicí. Pravice staví zájmy jednotlivce nad zájmy společnosti (budou-li se mít dobře jednotlivci, bude se mít dobře celá společnost). Spoléhá na odpovědnost a aktivitu každého jednotlivce, sociální pomoc nabízí jen v nejnutnější míře. Levice staví zájmy společnosti nad zájmy jednotlivce (bude-li se mít dobře společnost, budou se mít dobře i její jednotlivé články). Klade důraz na odpovědnost státu za kvalitu života občanů, je sociálně vstřícná. 5

6 Pro parlamentní volby 2010 bylo zaregistrováno 27 politických stran. Hlavní strany (ve volbách 2010 získaly více než hlasů): Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) Křesťanská demokratická unie Československá strana lidová (KDU-ČSL) Občanská demokratická strana (ODS) Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (SPOZ) Strana zelených Suverenita - blok J.Bobošíkové TOP 09 Věci veřejné (VV) Seřaďte strany do pravo-levého spektra! 6

7 : pravicová vláda, předseda Václav Klaus 1998: : : úřednická vláda, předseda Josef Tošovský levicová vláda, předsedové Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Jiří Paroubek pravicová vláda, předseda Mirek Topolánek : Od 2010: úřednická vláda, předseda Jan Fischer pravicová vláda, předseda Petr Nečas Co je úřednická vláda a za jakých okolností vzniká? 7

8 Premiér: RNDr. Petr Nečas Členové vlády: Karel Schwarzenberg, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničí Radek John, místopředseda vlády a ministr vnitra Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí RNDr. Alexandr Vondra, ministr obrany Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti Do kterých stran patří jednotliví členové vlády? Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí JUDr. Vít Bárta, ministr dopravy Ing. Ivan Fuksa, ministr zemědělství doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví Mgr. Josef Dobeš, ministr školství Mgr. Pavel Drobil, ministr životního prostředí MUDr. Jiří Besser, ministr kultury Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj 8

9 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Ministerstvo zdravotnictví: Ministerstvo školství: Ministerstvo pro místní rozvoj: Ministerstvo životního prostředí: Ministerstvo financí: politika sociálního zabezpečí sociální služby politika zaměstnanosti rodinná politika zdravotní politika vzdělávací politika bytová politika ekologická politika koordinace finančních toků do jednotlivých politik 9

10 Stát může dotovat sociální politiku pouze za podmínky, že má dostatečné příjmy. Největší část příjmů státního rozpočtu (cca 80 %) tvoří příjmy z daní a sociálních příspěvků příklad 2010: Příjmy SR celkem: 1,022 bilionu Kč, z toho z daní: 535 mld. Kč z pojistného na důchodové zabezpečení: 329 mld. Kč z ostatního pojistného na sociální zabezpečení: 38 mld. Kč Výdaje SR celkem: 1,184 bilionu Kč, z toho důchody a sociální dávky: 476 mld. Kč platy a provoz školství, policie a armády: 200 mld. Kč výstavba a údržba dopravních cest: 70 mld. Kč Pokud jsou výdaje státu vyšší než příjmy, musí si stát půjčit peníze u bank nebo jiných subjektů. Státní dluh ČR byl k : 1,216 bilionu Kč ( : 860 mld. Kč). Jaký je rozdíl mezi deficitem státního rozpočtu a státním dluhem? 10

11 11

12 Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Časovým obdobím bývá obvykle rok. V mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele (HDP na hlavu), zpravidla v přepočtu podle parity kupní síly, uvádí se v dolarech. Čím vyšší je HDP, tím lépe může stát financovat sociální politiku, neboť asi 1/3 HDP se formou daní a pojistného dostává do státního rozpočtu. HDP v ČR se zvyšoval v letech o 0,5 6,4 % ročně, v roce 2009 se snížil v důsledku ekonomické krize o 4,1 %. HDP v ČR činil v roce 2009 cca 3 biliony Kč, tj Kč na osobu, tj. v přepočtu podle parity kupní síly asi USD na osobu. 12

13 Lucembursko (LU) Irsko (IE) Nizozemsko (NL) Rakousko (AT) Dánsko (DK) Belgie (BE) Spojené království (UK) Švédsko (SE) Finsko (FI) Německo (DE) Francie (FR) Itálie (IT) Španělsko (ES) EU Kypr (CY) Řecko (EL) Slovinsko (SI) Česká republika (CZ) Portugalsko (PT) Malta (MT) Maďarsko (HU) Estonsko (EE) Slovensko (SK) Litva (LT) Polsko (PL) Lotyšsko (LV) Rumunsko (RO) 9100 Bulharsko (BG)

14 Tržní sektor (ekonomický, soukromý) představuje oblast soukromých subjektů zaměřených na vytvářeních hodnot a dosahování zisku. Jádrem je trh, který mechanismem nabídky a poptávky zajišťuje spontánní koordinaci ekonomických aktivit. Státní sektor (veřejný): stát je institucí s mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti. Jeho úkolem je zajišťovat veřejné zájmy, jejichž realizace je mimo možnosti trhu (vzdělání, zdravotnictví, bezpečnost, obrana apod.). Stát je tvořen zastupitelskými, exekutivními a soudními orgány a krajskou a místní samosprávou. Občanský sektor (nestátní, neziskový) představuje oblast soukromých subjektů zaměřených na jiné cíle než dosahování zisku. Hraje významnou roli také v oblasti sociální politiky a sociální práce. 14

15 Pojem občanská společnost zahrnuje veškeré společné jednání občanů na dobrovolné bázi. Je-li spojeno s vytvářením organizací s právní subjektivitou na základě práva sdružovacího, označujeme je jako Organizace občanské společnosti (OOS) Třetí sektor (vedle státu a trhu) Nevládní organizace (angl. Non-governmental organizations, NGO) Nestátní neziskové organizace (NNO) Mohou být zaměřeny na Sdílení společných zájmů zájmové OOS (např. sportovní, umělecké, myslivecké) Veřejně prospěšnou činnost servisní OOS (např. sociální, zdravotní, vzdělávací) Obhajobu zájmů určité skupiny obyvatel nebo zájmů veřejných advokační OOS (např. odbory, ekologická či lidskoprávní hnutí) Společné znaky: Organizovanost Soukromý charakter a nezávislost na státu Zásada nerozdělování zisku Samosprávnost Dobrovolnost Jaké znáte konkrétní OOS? V současnosti je v ČR asi OOS, z toho asi 70 tis. OS, 3000 církevních právnických osob, 1000 nadací a nadačních fondů a 1000 OPS. 15

16 Svoboda sdružování - Listina základních práv a svobod, čl. 20: (1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. (2) Občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. (3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých. (4) Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení jsou odděleny od státu Právní formy OOS: Občanská sdružení: Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, registrace na MV ČR Nadace a nadační fondy: Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, registrace v Nadačním rejstříku u místně příslušného Krajského soudu Obecně prospěšné společnosti: Zákon č. 248/1995 o obecně prospěšných společnostech, registrace v rejstříku OPS u místně příslušného Krajského soudu Evidované právnické osoby církví a náboženských společností: Zákon č. 3/2002 o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, registrace v rejstříku církevních právnických osob na MK ČR Odbory: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 16

17 Chudoba je v současnosti v Evropě definována jako stav, v němž žijí osoby s příjmem pod hranicí 60 % mediánu národního ekvalizovaného příjmu na spotřební jednotku (domácnost). Česká republika patří k zemím s nejnižší mírou chudoby, podle údajů ČSÚ a Eurostatu v roce 2008 zde míra chudoby dosáhla hodnoty 9 %, zatímco průměr EU je 17 %. V roce 2008 bylo v rámci EU27 ohroženo chudobou 20% mladých lidí do 17 let, v ČR 13%; 19% lidí nad 65 let, v ČR 7%. Kromě chudoby dále rozlišujeme stav materiální deprivace. V něm žijí lidé, kteří si nemohou dovolit nejméně tři z následujících devíti položek: platit nájem nebo hypotéku a poplatky za provoz domácnosti, přiměřeně si vytápět domov, uhrazovat nečekané výdaje nad 6000 Kč, alespoň obden konzumovat maso a proteiny, pravidelně jezdit na dovolenou, pořídit si televizi, lednici, auto telefon. Co je relativní a absolutní chudoba? Podíl lidí žijících ve stavu materiální deprivace závisí na úrovni ekonomického rozvoje dané země. V České republice činila míra materiální deprivace 16%. 17

18 Za nezaměstnaného je v ekonomické teorii považována osoba schopná pracovat, která však nemůže najít placené zaměstnání. Obecně (metodika Mezinárodní organizace práce) se za nezaměstnaného považuje osoba, která: je starší patnácti let, aktivně hledá práci, je připravena k nástupu do práce do 14 dnů. Míra nezaměstnanosti v době ekonomické krize v ČR i v Evropě rostla, v současnosti se snižuje: V červnu 2010 bylo bez práce v EU 23 mil. občanů. Míra nezaměstnanosti tak v EU dosahuje 9,6 %. Rozdíly: v Rakousku 3,9 %, ve Španělsku 20 %; v ČR 7,4 %. 18

19 Jak lze zdůvodnit toto rozvrstvení? 19

20 Nemožnost jedince či skupiny plně se účastnit na životě společnosti důsledek nerovného přístupu k některému ze základních zdrojů společnosti: zaměstnání, bydlení, sociální ochraně, zdravotní péči, vzdělání. Sociálně vyloučené či znevýhodněné skupiny v ČR: Nezaměstnaní Bezdomovci Osoby závislé na drogách a alkoholu Osoby se zdravotním postižením Osoby žijící pod hranicí chudoby Vězni Oběti trestných činů Osoby podléhající domácímu násilí Mladí dospělí, vycházející z dětských domovů Příslušníci etnických a národnostních menšin Osoby s nízkým stupněm dosaženého vzdělání Senioři Všechny uvedené skupiny jsou cílovými skupinami sociální politiky vytváření takových podmínek, aby tyto situace nenastávaly nebo aby se z nich osoby mohly vymanit sociální práce konkrétní pomoc osobám, které se do těchto situací dostaly klientům. 20

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Učební materiál pro předmět 5IE 441 1 Obsah: Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 3 Institucionální rámec pro neziskové organizace

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát

1.SOCIÁLNÍ STÁT. Pojem sociální stát 1.SOCIÁLNÍ STÁT * Pojem stát představuje jeden ze základních pojmů sociologie, právní vědy a moderní politologie. * Obvykle je stát spojován s problematikou moci ve společnosti a jejím rozdělováním, s

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie:

1. ÚVOD Cíl studie Postup realizace: Výstupy studie: 1. ÚVOD Cíl studie Předmětem této studie je analyzovat a zobrazit aktuální situaci mladých (15-24 let) a starších (50-64 let) zaměstnanců a osob hledajících práci v Jihočeském kraji, se zaměřením především

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.02.11 SEK(11) 193 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE POKROK V OBLASTI ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Stejná

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS.

Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče. Bc. Zdeňka Marková, DiS. Projekt založení a fungování neziskového zařízení sociální péče Bc. Zdeňka Marková, DiS. Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Cílem diplomové práce je založení neziskového zařízení poskytujícího

Více

Informační publikace pro cizince Česká republika

Informační publikace pro cizince Česká republika Informační publikace pro cizince Česká republika Praha 2009 Ministerstvo vnitra České republiky, 2009 ISBN 978-80-254-5998-0 OBSAH: 1. Úvod...5 2. Obecný úvod o ČR...7 Odkazy na podrobné zdroje informací...9

Více

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE OBYVATELSTVO, TRH PRÁCE A MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Milada Horáková, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha Noční můrou politiků, odborníků i široké veřejnosti se stává představa evropského kontinentu

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

POLITICI SELHALI na řadě je veřejnost

POLITICI SELHALI na řadě je veřejnost SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 3 POLITICI SELHALI na řadě je veřejnost PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O GLOBÁLNÍM VÝVOJI V OBLASTI VYMÝCENÍ CHUDOBY A GENDEROVÉ NESPRAVEDLNOSTI ZPRÁVA SOCIAL WATCH 2013 ZPRÁVA SOCIAL

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Problematika financování politických stran

Problematika financování politických stran MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Problematika financování politických stran Bakalářská práce Alena Romanová Vedoucí práce: Mgr. Anna Matušková UČO: 103054 Obor:

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Poděkování členům pracovní skupiny zřízené při Ministerstvu financí pro přípravu informativní metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů.

Poděkování členům pracovní skupiny zřízené při Ministerstvu financí pro přípravu informativní metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Autorský kolektiv: Ing. Michaela Foltysová Vysoká škola ekonomická, fakulta financí a účetnictví, katedra veřejných financí Ing. Marek Pavlík Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, katedra veřejné

Více

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol.

ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU. MARTIN PĚLUCHA a kol. ROZVOJ VENKOVA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 2013 V KONTEXTU REFOREM SZP EU MARTIN PĚLUCHA a kol. Tato publikace byla vydána za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Věcná a právní východiska zakotvení statusu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu

Věcná a právní východiska zakotvení statusu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu Věcná a právní východiska zakotvení statusu veřejné prospěšnosti do českého právního řádu Ing. Petr Jan Pajas, JUDr. Lenka Deverová, Institut pro sociologické a ekonomické analýzy (ISEA), prosinec 2005

Více