KOMPARACE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR A NA SLOVENSKU MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV ÚČETNICTVÍ A DANÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPARACE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR A NA SLOVENSKU MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV ÚČETNICTVÍ A DANÍ"

Transkript

1 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV ÚČETNICTVÍ A DANÍ KOMPARACE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR A NA SLOVENSKU DIPLOMOVÁ PRÁCE Jméno a příjmení: Bc. Němcová Petra Vedoucí diplomové práce: Ing. Jarmila Fojtíková Brno 2008

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Komparace zdanění příjmů v ČR a na Slovensku vypracovala samostatně podle pokynů vedoucí diplomové práce a s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu literatury na konci této práce. V Brně dne 15. května 2008 Podpis:...

3 PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat své vedoucí diplomové práce paní Ing. Jarmile Fojtíkové za pomoc, vedení, cenné rady a připomínky v průběhu zpracování této diplomové práce.

4 ABSTRAKT NĚMCOVÁ, P. Komparace zdanění příjmů v ČR a na Slovensku. Diplomová práce. Brno, Tato diplomová práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob v České a Slovenské republice. V této práci jsou zkoumány daňové reformní změny a jejich dopad na zdanění příjmů fyzických osob v závislé a nezávislé činnosti. Cílem je uvedení rozdílů ve zdaňování příjmů českého a slovenského poplatníka. Klíčová slova: daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, daňová reforma, závislá a nezávislá činnost, nezdanitelná část, základ daně, sleva na dani. ABSTRACT NĚMCOVÁ, P. Comparison of income taxation in the Czech and Slovak Republics. Thesis. Brno, This thesis deals with income taxation of natural persons in the Czech and Slovak Republics. Tax reforms and their impact on the income taxation of natural persons in dependent and independent activity are examined in this work. The aim of this work is to present the differences between the income taxation of the Czech and Slovak taxpayers. Key words: Income tax of natural persons, equal tax, tax reform, dependent and independent activity, non-taxable part, tax base, tax abatement.

5 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE POJMY A VYBRANÉ METODICKÉ TECHNIKY ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ POJMY DAŇOVÁ SOUSTAVA V ČESKÉ REPUBLICE DAŇOVÁ SOUSTAVA NA SLOVENSKU DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Předmět daně z příjmů fyzických osob Základ daně TECHNIKA A METODIKA STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO Z NEZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z pronájmu Ostatní příjmy SLEVY NA DANI U FYZICKÝCH OSOB TECHNIKA VÝBĚRU DANĚ DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB VE SLOVENSKÉ REPUBLICE Předmět daně z příjmů fyzických osob TECHNIKA A METODIKA STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO Z NEZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy z podnikání, z jiné výdělečné činnosti a z pronájmu Příjmy z kapitálového majetku Ostatní příjmy DAŇOVÉ SYSTÉMY SYSTÉMY ZDANĚNÍ OSOBNÍCH PŘÍJMŮ MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ SYSTÉMY PŘITAŽLIVOST DAŇOVÉHO SYSTÉMU DAŇOVÁ REFORMA ČESKÁ DAŇOVÁ REFORMA A JEJÍ DOPADY Fiskální politika Návrh reformy veřejných financí SLOVENSKÁ DAŇOVÁ REFORMA A JEJÍ DOPADY POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH REFOREM POJEM ROVNÁ DAŇ Zavedení rovné daně v České Republice Zavedení rovné daně na Slovensku PŘÍMÉ DANĚ V ČESKÉ REPULBLICE DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZACHYCENÍ REFORMNÍCH ZMĚN V ROCE Sazba daně Slevy na dani a daňový bonus Reformní daňové dopady v závislé činnosti Reformní dopady v nezávislé činnosti Reformní dopady na kapitálový majetek

6 7.3 APLIKACE DAŇOVÝCH ZMĚN V ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU Zdaňování příjmů ze závislé činnosti Příjmy ze závislé činnosti zdaněné srážkovou daní Porovnání mezd a daně poplatníka ze závislé činnosti APLIKACE DAŇOVÝCH ZMĚN U NEZÁVISLÉ ČINNOSTI Zdaňování příjmů živnostníků Zdaňování autorských příspěvků PŘÍMÉ DANĚ NA SLOVENSKU DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZACHYCENÍ REFORMNÍCH ZMĚN V ROCE Sazba daně Nezdanitelné části a daňový bonus Reformní dopady u závislé činnosti Reformní dopady v nezávislé činnosti APLIKACE DAŇOVÝCH ZMĚN V ZÁVISLÉ ČINNOSTI Zdaňování příjmů ze závislé činnosti Porovnání mezd a daně poplatníka ze závislé činnosti Příjmy ze závislé činnosti zdaněné srážkovou daní APLIKACE DAŇOVÝCH ZMĚN U NEZÁVISLÉ ČINNOSTI Zdaňování příjmů živnostníka KOMPARACE DANĚ Z PŘÍJMŮ FO ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY ZÁSADNÍ REFORMNÍ ZMĚNY Komparace sazby daně z příjmů Zavedení nových pojmů KOMPARACE PODSTATNÝCH ROZDÍLŮ Podání daňového přiznání Placení záloh Zaokrouhlování Nezdanitelné části Daňový bonus Paušální výdaje Ostatní odlišnosti KOMPARACE PODSTATNÝCH ROZDÍLŮ APLIKOVANÝCH V PŘÍKLADECH Komparace zdaňování příjmů v závislé činnosti Porovnání mezd a daně poplatníka Komparace příjmů ze závislé činnosti zdaněné srážkovou daní Komparace zdaňování příjmů v nezávislé činnosti DISKUSE A ZÁVĚR SEZNAM ZKRATEK POUŽITÁ LITERATURA LITERATURA ZÁKONY INTERNETOVÉ ZDROJE PERIODIKY SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK PŘÍLOHY

7 1 ÚVOD Daňové systémy ovlivňují ekonomiku zásadním způsobem. Daně, jejich výše, struktura celého daňového systému, způsob výběru či jejich změny ovlivňují každodenní rozhodování lidí, ať už jsou v roli spotřebitele, zaměstnance, investora nebo podnikatele. Jenže daně představují významnou složku veřejných financí, které financují veřejné výdaje a pokud připustíme, že alespoň některé veřejné výdaje mají oprávnění, musíme se smířit s jejich existencí. Ekonomická teorie se proto snaží najít takovou daňovou strukturu, která by měla co nejméně snižovat ekonomickou efektivnost a která by přitom odpovídala preferencím společnosti. Optimální daňový systém je takový, jenž maximalizuje společenský užitek. Vyžaduje zejména: ekonomickou efektivnost, nízkou administrativní náročnost, spravedlnost a transparentnost. Smyslem daňové teorie je určit, jak zajistit potřebný daňový příjem a zároveň minimalizovat náklady vznikající nedodržením jmenovaných principů. Jenže v souvislosti s přerozdělováním a velikosti daně, neexistuje jednotný názor, proto ve světě můžeme najít rozdílné stanovení základu daně a různé zdaňování. A právě tématem této práce je Komparace zdanění příjmů v ČR a na Slovensku, ve které by měla být zohledněna rozdílná stanovení základu daně z příjmu fyzických osob v závislé i nezávislé činnosti a způsob výpočtu daňové povinnosti poplatníka. V posledních letech ve státech Evropské unie došlo k dynamizaci v oblasti daní. Jde zpravidla o trend, který spočívá v koordinaci a harmonizaci, tedy vytvoření určité základny, která by sloužila jako východisko na synchronizaci jednotlivých úloh a činností v této oblasti. Na druhé straně existují faktory, které jsou proti harmonizaci daní. Jde například o zachování maximální fiskální autonomie. Dalším důležitějším důvodem je skutečnost, že daňové sazby odpovídají preferencím a specifikům jednotlivých členských států. Jedná se především o státy, které uplatňují vyšší sazbu. Specifikum tohoto typu není možno při harmonizaci zohlednit. Strukturální harmonizace přímých daní se jevila zpočátku mnohem jednodušší než u daní nepřímých, neboť téměř ve všech členských zemích s výjimkou Itálie byly odděleně uplatňovány daň z osobních příjmů a daň z příjmů korporací. Výsledkem práce několika komisí, jejichž úkolem bylo zmapovat možnosti harmonizace v této oblasti, však bylo zjištění, že ačkoliv jsou národní systémy přímého zdanění ve struktuře podobné, uvnitř skrývají velké odlišnosti (např. v metodách konstrukce daňových základů, ve formách zdanění, v nezdanitelných částkách, ve zdaňovacích období, v definicích po

8 platníků daně, v definici předmětů daně a celé řady dalších). Takže v oblasti osobních důchodových daní jinak nazývaných daní z příjmů fyzických osob, není situace stabilní, neboť vývoj zdaňování osobních příjmů je neustále v pohybu. 2 CÍL PRÁCE Cílem práce je porovnat zdanění příjmů v České a Slovenské republice se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob, na základě komparace zdanění a pomocí metodických výpočtů zhodnotit rozdíly a navrhnout doporučení. Ve své práci zkoumám daňové reformní změny a jejich dopad na zdanění příjmů fyzických osob a to jak v závislé i nezávislé činnosti. Podstatou je uvedení rozdílů ve zdaňování příjmů českého a slovenského poplatníka. Předpokládám, že na základě rozdílného zdaňování příjmů obou poplatníků budou po daňové reformě vykazované nižší daňové povinnosti a to jak v závislé i nezávislé činnosti a vznikne tak uvedeným poplatníkům patřičná úspora. Tento předpoklad bude dokazován na modelových příkladech a to odděleně pro zdaňování příjmů ze závislé a z nezávislé činnosti u českého a slovenského poplatníka. V závěru práce dojde ke zhodnocení zjištěných výsledků z modelových příkladů pro každou činnost. Vzniklé rozdíly u zdaňování příjmů v závislé a nezávislé činnosti českého a slovenského poplatníka vyhodnotí vyšší daňovou povinnost nebo předpokládanou úsporu a to ve srovnání se stavem před reformou. Dále zmiňuji ve své práci průběh daňové reformy obou porovnávaných států, neboť zejména nejen reformní změny, ale i jiné změny probíhající v daňové oblasti je potřeba zohlednit a seznámit se s nimi a uvést správné použití na modelových příkladech. Daň z příjmu se dotýká každého z nás a každý by měl vědět, z čeho se základ daně skládá a jakým způsobem bude provedeno zdanění a následně pak v patřičné lhůtě odvést a uhradit vypočtenou daňovou povinnost. Poslední část této práce je věnována komparaci již zmiňovaných států. Komparace se týká nejen mezi nimi, ale také je zde provedena komparace před reformních a po reformních změn jak u České republiky tak i Slovenské republiky. Patřičné odlišnosti těchto uvedených zemí vyobrazuji v tabulkách a vypracovaných modelových příkladech se závěrečnými komentáři. Tato práce by měla podat ucelený pohled na daně z příjmů fyzických osob a to v době před reformní tak i v době reformních změn u porovnávaných zemí

9 3 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ PRÁCE Při zpracování své práce budu čerpat informace z různých dostupných zdrojů, které jsou uvedené v kapitole Použitá literatura a dalších uvedených zdrojů. Pro pojmový aparát využiji odborných publikací od nejznámějších odborníků jako Kubátové, Vančurové, Nerudové, Vybíhala a dalších, kteří se daňové problematice věnují řadu let. Také některé informace jsou získané z článků odborných časopisů a novin např. Ekonom, Hospodářské noviny a další informace na doplnění a určitý přehled, zejména jde o grafy a tabulky jsou převzaty z internetových stránek, jejichž adresy jsou náležitě uvedené již zmíněné kapitole Použitá literatura. Diplomová práce je pro svou přehlednost rozdělena do několika částí. V teoretické části, je uveden výklad základních používaných pojmů k daňové problematice. Dále také se zde nacházejí metodiky stanovení daňového systému a jejich případná analýza spojená s daňovými reformami porovnávaných států. Praktická část je zaměřena na modelovaní příkladů zdaňování příjmů fyzických osob a zabývání se problematikou jednotné sazby daně. V této části jsou využívány metody komparace a analýzy. 4 POJMY A VYBRANÉ METODICKÉ TECHNIKY 4.1 ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ POJMY Daň Podle Kubátové [1] představuje daň transfer 1 finančních prostředků od soukromého k veřejnému sektoru. Je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Jedná se o platbu charakteru neúčelového a neekvivalentního. Daň se pravidelně opakuje v časových intervalech, nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností (např. při převodu nemovitostí, dědictví apod.). Platba charakteru neúčelovosti jde o skutečnost, že konkrétní daň v určité výši nemá financovat konkrétní vládní projekt, nýbrž stává se součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu, z něhož se budou financovat různé veřejné potřeby. Platba charakteru neekvivalentnosti tato platba pro poplatníka znamená, že nemá nárok na protihodnotu ve výši odpovídající jeho platbě. 1 Transferem se rozumí jednostranný pohyb zboží, služby, peněz apod.od jednoho subjektu ke druhému

10 Daňový subjekt Podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků (ZSDP) [5] v 33 se daňovým subjektem rozumí poplatník, plátce daně a právní nástupce fyzické či právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. Jedná se osoby, které jsou povinné strpět, odvádět nebo platit daň. Poplatník Osoba, jejíž předmět (tj. příjem nebo majetek) je dani podrobena a zpravidla je povinna daň sama platit. Podle Kubátové [3] poplatník daně je daňový subjekt, který je povinen (nebo nucen) hradit daň na svůj účet a ze svého předmětu zdanění zpravidla hradí daň svým jménem a je také jejím konečným nositelem. Poplatník s neomezenou daňovou povinností Poplatník dle Vybíhala [2] je osoba, jehož daňová povinnost se vztahuje, jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí, tzv. rezident (daňový tuzemec). Je jím fyzická osoba, která má na území ČR bydliště nebo se zde zdržuje alespoň dní v kalendářním roce. Poplatník s omezenou daňovou povinností Podle Vybíhala [2] se jedná o poplatníka, jehož daňová povinnost se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR, tzv. nonrezident (daňový cizozemec). Těmito poplatníky jsou fyzické osoby, které na území ČR nemají bydliště, obvykle se nezdržují, zdržují se méně než 183 dní v roce, zdržují se pouze z důvodu studia či léčení a fyzické osoby, které jsou podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění považovány za daňové cizozemce, i když splňují jedno z kritérií pro daňového tuzemce. Plátce daně Jde o daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností. Jak uvádí Kubátová [3], tak plátce daně tedy odvádí daň vybranou od jiných daňových subjektů nebo sraženou jiným poplatníkem daně. 2 Za daňového rezidenta se nepovažuje osoba, která nemá na území ČR trvalé bydliště, ale zdržuje se na území kratší dobu než 183 dní a to za účelem studia nebo léčení

11 Objekt daně Objektem daně se rozumí veličina, ze které se daň vybírá. Objekt zdanění je možno rozdělit do čtyř velkých skupin: daň z hlavy 3 daň z majetku důchodová daň spotřební daň Podle Kubátové [3] daňový objekt je veličina, ze které se daň vyměřuje. Stručné vymezení předmětu zdanění bývá v názvu daňového zákona. Základními daňovými objekty v současných daňových systémech jsou: důchod (příjem), spotřeba a majetek. Daňový objekt je pojem obecný nebo spíše teoretický. Definovanému daňovému objektu potom říkáme daňový základ (nebo základ daně), což je velmi důležité pro konečnou velikost daňové povinnosti. Předmět daně Jedná se o jednoznačné a úplné určení rozsahu objektu zdanění zákonem, jímž se ukládá konkrétní daňová povinnost. Základ daně Základ daně je předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a to buď ve fyzických jednotkách (např. kus, m 2, t, hl., apod.), nebo v hodnotovém vyjádření v korunách a upravený podle zákonných pravidel. Podle Vybíhala [2] je základ daňová kategorie, ze které se sazbou daně vypočítává daňová povinnost poplatníka. Zdaňovací období Jak uvádí Vančurová [4] jde zpravidla o časový interval, za který se stanovuje základ a výše daně a daň se platí. Za základní zdaňovací období je považován kalendářní rok (12 měsíců). Zálohovací období Podle 38a Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) [6] se jedná o období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. 3 Daní z hlavy se rozumí daň uložená každému poplatníkovi bez ohledu na jeho příjem. Je pro všechny stejná

12 Sazba daně Sazba daně dle Kubátové [1] představuje algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. Typy daňových sazeb mohou být různé, pro další členění je použito sazeb používaných v daňovém systému. Pevná sazba je sazba vztahující s k množstevní jednotce základu daně (např. u spotřebních daní nebo daně z nemovitostí). Relativní sazba je sazba stanovená jako poměrná část (procento) základu daně, přičemž je možno stanovit tuto sazbu jako lineární (např. daň z příjmu právnických osob) nebo progresivní (např. daň z příjmu fyzických osob). Jednotná sazba je sazba stanovená stejně pro všechny části předmětu daně. Diferencovaná sazba je sazba, která rozlišuje předmět daně ve skupinách (např. daň z přidané hodnoty). Jednotná Pevná Typ daňové sazby Progresivní Diferencovaná Relativní Lineární Obrázek 1: Přehled typů daňových sazeb Zdroj: Puchinger [11] 4.2 DAŇOVÁ SOUSTAVA V ČESKÉ REPUBLICE Podle Vybíhala [2] je daňová soustava souborem všech daní, které se vybírají na určitém území. S účinností od vstoupila v České republice v platnost nová daňová soustava. Její právní základ tvoří jednotlivé zákony o daních a navazující široký okruh dalších právních norem. Vznikem této nové daňové soustavy se docílilo radikální ekonomické reformy zabezpečující přechod ekonomiky na tržně orientované hospodářství

13 Podle Vančurové [4] národní ekonomiky nepoužívají k naplnění veřejných rozpočtů jednu velkou daň, ale několik menších daní, které mají mezi sebou různé vazby. V této souvislosti se hovoří o daňovém systému nebo o soustavě daní. V každém daňovém systému se nachází souhrn existujících daní, které mají jak kladné tak i záporné stránky. A tak je rozumné vytvořit soustavu z více daní, jejichž negativní dopady do ekonomiky se poněkud vyruší a kromě toho může systém zároveň plnit více funkcí v rámci fiskální politiky. Lze jmenovat některé požadavky, které se kladou na daně i dobrý daňový systém: daňová spravedlnost, daňová efektivnost, právní perfektnost, jednoduchost a srozumitelnost, správné ovlivňování chování ekonomických subjektů. Daňový systém by měl vytvořit prostředí pro využívání fiskální soustavy jako nástroje makroekonomické regulace, např. pro podporu produktivních investic či ekonomických aktivit šetrných k životnímu prostředí. Přehled o daních, které se používají v českém daňovém systému je zobrazeno v následujícím schématu. Daně Přímé Nepřímé Ostatní z příjmů majetkové ze spotřeby pojistné sociálního pojištění místní poplatky (obecní daně) Obrázek 2: Český daňový systém Zdroj: Vančurová [4]

14 4.3 DAŇOVÁ SOUSTAVA NA SLOVENSKU Soustava daní ve Slovenské republice po nové daňové reformě obsahuje výrazné změny hlavně v majetkových daních, z kterých se jednak některé zrušili (např. daň z převodu a přechodu nemovitostí, daň z darování a daň z dědictví) a vznikly nové místní daně (např. daň za psa, daň za užívání veřejného prostranství, daň za ubytování a další) a jednak nastal jejich přesun do místních daní. Daně Přímé daně Nepřímé daně Zdanění zisku Zdanění majetku Všeobecná spotřeba Specifická spotřeba Daň z příjmů FO a PO Místní daně Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Obrázek 3: Daňová soustava Slovenské republiky platná od Zdroj:Harumová A. [9] 4.4 DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Daň z příjmů fyzických osob patří mezi důchodové daně spolu s daněmi korporací tedy daně z příjmů právnických osob. Tyto daně jsou vybírány od poplatníků, kteří dle 2 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. A dále tato daň se vztahuje dle 2 odst. 3 ZDP o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují

15 4.4.1 PŘEDMĚT DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou jednotlivé druhy příjmů, které jsou rozděleny do následujících 5 skupin, u nichž, jsou uplatňované různé daňové režimy a techniky výběru daně. Předmětem daně dle ustanovení 3 ZDP fyzických osob jsou: Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ( 6), Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7), Příjmy z kapitálového majetku ( 8), Příjmy z pronájmu ( 9), Ostatní příjmy ( 10). Důležité je, aby každý poplatník byl schopen zařadit svůj jednotlivý příjem do jedné z pěti uvedených skupin druhu příjmů. Při nesprávném zařazení příjmů může docházet k chybám při stanovení základu daně a daňové povinnosti poplatníka a zároveň ho mohou postihnout sankční důsledky. Vyvarování se takových to důsledků je možné využít služeb daňových či jiných finančních služeb od poradců ZÁKLAD DANĚ Jak uvádí Vybíhal [2] základ daně je daňová kategorie (základna), ze které se sazbou daně vypočítává daňová povinnost poplatníka. Metodický přístup ke kvantifikaci základu daně je poněkud odlišný u fyzických osob a u právnických osob. Podle 5 odst. 1 ZDP je základ daně částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmů fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle 6 až 10 není stanoveno jinak. U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů uvedených v 6 až 10, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů. Do základu daně (dílčího základu daně) se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je dále stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně 36 ZDP ze samostatného základu daně. Do základu daně (dílčího základu daně) se dále nezahrnují příjmy, z nichž je daň vybírána ze samostatného základu daně (podle 16 odst. 2 ZDP)

16 4.5 TECHNIKA A METODIKA STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ Při stanovení základu daně fyzické osoby je nejprve třeba stanovit dílčí základy daně (DZD). Při stanovení dílčích základů daně u jednotlivých druhů příjmu ( 6) až ( 10) se využívá těchto technik a metodiky. TECHNIKA STANOVENÍ DZD 6 DZD 6 = P C (P Z + P S ), (DZD 6 > 0) kde P C je celkový příjem (hrubý příjem, hrubá mzda), P Z je zdravotní pojištění, P S je pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. TECHNIKA STANOVENÍ DZD 7 DZD 7 = P V dzu, (DZD 7 = 0, >0, <0) kde P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce (ve zdaňovacím období), V dzu jsou výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmu. TECHNIKA STANOVENÍ DZD 8 DZD 8 = P, (DZD 8 = 0, >0) kde P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce. Poznámka: Pouze v případě příjmů z prodeje předkupního práva na cenné papíry se příjmy snižují o cenu pořízení předkupního práva. Tento výdaj však může být akceptován pouze do výše příjmů, takže DZD 8 může být větší než nula nebo roven nule, tedy nevzniká zde ztráta. TECHNIKA STANOVENÍ DZD 9 DZD 9 = P V dzu, (DZD 9 = 0, >0, <0) kde P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce, V dzu jsou výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. TECHNIKA STANOVENÍ DZD 10 DZD 10 = P V d, (DZD 10 = 0, >0) kde P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce, V d jsou výdaje na dosažení příjmů. V případě DZD 10 se příjmy snižují pouze o výdaje na dosažení příjmů. Nelze v žádném případě v rámci tzv. ostatních příjmů (P 10 ) uplatňovat výdaje na zajištění a udržení příjmů. A také k příjmům podle 10 ZDP nelze tvořit zákonné rezervy

17 Výdajem na dosažení příjmů jsou např. spotřeba materiálu, energie a pohonných hmot, náhrady cestovních výdajů, mzdy, nájemné, přepravné apod. Výdajem na zajištění příjmů jsou např. pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, pojištění majetku. Výdaje na udržení příjmů jsou např. odpisy hmotného a nehmotného majetku, výdaje na opravy a údržbu. TECHNIKA STANOVENÍ CELKOVÉHO ZÁKLADU DANĚ (ZD) ZD = (DZD 6 + DZD 7 + DZD 8 + DZD 9 + DZD 10 ) NČ PO, kde ZD je základ daně, DZD 6 je dílčí základ daně ze závislé činnosti a z funkčních požitků, DZD 7 je dílčí základ daně z podnikání a z jiné výdělečné činnosti, DZD 8 je dílčí základ daně z kapitálového majetku, DZD 9 je dílčí základ daně z pronájmu, DZD 10 je dílčí základ daně z ostatních příjmů, NČ je nezdanitelná část základu daně (podle 15), PO jsou odčitatelné položky podle 34 ZDP (např. výdaje na výuku žáků v SOU, výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje, daňová ztráta z minulých let). Základ daně může být tedy větší než nula nebo roven nule. V daňovém přiznání fyzické osoby se základ daně zaokrouhluje na celé stokoruny dolů. Z uvedených technik stanovení DZD u jednotlivých druhů příjmů nemůže vzniknout ztráta, tedy ztráta u příjmů: ze závislé činnosti a z funkčních požitků (P 6 ), z kapitálového majetku (P 8 ), z ostatních příjmů (P 10 ). Daňová ztráta může vzniknout pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (P 7 ) a příjmů z pronájmu (P 9 ) a tuto ztrátu poplatník může uplatnit v následujících 5 letech formou snížení základu daně fyzické osoby

18 4.6 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍCH POŽITKŮ Příjmy ze závislé činnosti jsou v podstatě příjmy, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci. Z těchto příjmů odvádí zaměstnavatel jako plátce daně zálohu na daň nebo přímo daň za svého zaměstnance (poplatníka) správci daně. Mezi příjmy ze závislé činnosti patří: příjmy ze současného nebo dřívějšího poměru: pracovněprávního; služebního; členské; obchodního. U těchto příjmů je poplatník při výkonu práce pro plátce povinen dbát příkazů plátce. Mezi tyto příjmy se řadí i příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku. příjmy za práci: členů družstev; společníků a jednatelů spol. s r.o.; komanditistů v k.s.; likvidátorů 4. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob příjmy poplatníka, kterému plynou v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce, u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává (Příjmy, které plynou ze závislé činnosti nebo funkce se rozumějí tyto částky: částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutí práva, služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena zjištěná (podle zákona č.1541/1997 Sb., o oceňování majetku), nebo cena, kterou účtuje jiným osobám (tzv. obvyklá cena); Dále jde o částku ve výši 1% vstupní ceny (včetně DPH) motorového vozidla (nejméně Kč) poskytnutého zaměstnanci zaměstnavatelem k používání pro služební a soukromé účely za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, přičemž v případě 4 S ohledem na ustanovení 71 odst.5 obchodního zákoníku, podle kterého je likvidátor orgánem společnosti a za výkon své působnosti odpovídá stejným způsobem, jako odpovídají členové statutárních orgánů, budou příjmy za práci likvidátorů zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti

19 najatého vozidla se vychází ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka; poskytneli zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební a soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla). příjmy (z tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly) vyplácený tuzemskou fyzickou nebo právnickou osobou (rezidentem ČR) považovanou za zaměstnavatele, u něhož zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů, i když příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím osoby se sídlem nebo s bydlištěm v zahraničí (nonrezidentem). Takto vyplácený příjem se považuje za příjem vyplácený českým rezidentem (tuzemskou fyzickou či právnickou osobou). 5 Za funkční požitky se považují zpravidla platy či odměny za funkce, které nemají charakter příjmů ze závislé činnosti a nositelé tohoto druhu příjmu nejsou v roli poplatníka s povinností dbát příkazů plátce při výkonu práce. Zahrnujeme sem: funkční platy členů vlády, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, poslanců Evropského parlamentu zvolených na území ČR a platy vedoucích ústředních úřadů státní správy; odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích. Za funkční požitek ( 6 odst. 11 ZDP) se nepovažují příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávaných podle zvláštních předpisů. 4.7 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO Z NEZÁVISLÉ ČINNOSTI Jedná se o příjmy poplatníka, které mají charakter (svobodné) samostatné výdělečné činnosti. Do této skupiny příjmů patří: příjmy z podnikání ( 7 odst. 1); příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 odst. 2); příjmy z kapitálového majetku ( 8); 5 V případech, že v úhradách zaměstnavatele zahraniční fyzické nebo právnické osobě je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance nejméně 60 % z celkové úhrady

20 příjmy z pronájmu ( 9); ostatní příjmy ( 10) PŘÍJMY Z PODNIKÁNÍ A JINÉ SAMOSTATNÉ VÝDĚLEČNÉ ČIN- NOSTI Zdaňování těchto příjmů je zakotveno v 7 ZDP. Představují příjmy, které zdaňují osoby mající samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ) a to formou: podnikání, nebo jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; příjmy ze živnosti; příjmy z jiného podnikání, podle zvláštních předpisů; (např. daňoví poradci, auditoři, advokáti, lékaři, veterináři, lékárnicí, notáři aj.) podíly společníků veřejné obchodní společnosti (v.o.s.) a komplementářů komanditní společnosti (k.s.) na zisku; Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti (pokud nepatří do příjmů podle 6 ZDP) jsou: příjmy z užití a poskytnutí: práv z průmyslového vlastnictví; práv z jiného duševního vlastnictví; autorských práv; práv příbuzných autorskému právu; příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem; příjmy z výkonu nezávislého povolání, který není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů; (např. příjmy umělců, herců, zpěváků, akademických malířů, tanečníků, hudebníků, profesionálních sportovců a dalších nezávislých povolání). příjmy za činnosti podle zvláštních předpisů: znalců; tlumočníků; rozhodců; zprostředkovatelů kolektivních sporů

21 příjmy z činnosti správce konkurzní podstaty, včetně příjmů z činnosti předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním. 6 Kromě těchto uvedených příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti se dále považují příjmy z pronájmu majetku vloženého do obchodního majetku poplatníka a příjmy plynoucí z veškerého nakládání s majetkem vloženým do obchodního majetku poplatníka, včetně prodeje cenných papírů. Rovněž do této skupiny příjmů sem zahrnujeme také příjmy spolupracujících osob podle 13 ZDP. Podle ZDP existují 3 základní techniky výběru daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti: 1.Výběr daně prostřednictvím plátce daně ze samostatného základu daně Jde o techniku, kde se výběr daně provádí pomocí srážkové daně a to v našem případě u příjmů z podnikání a z jiné výdělečné činnosti, kde existují dva daňové režimy: 1) příjmy autorů za příspěvky; Tento specifický daňový režim se uplatňuje u příjmů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území ČR. Za předpokladu, že jde o příjmy z užití nebo poskytnutí práv aj., příjmy podle 7 odst. 2 písm. a) ZDP a nejde o příjmy ze závislé činnosti, a zároveň úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhl v kalendářním měsíci částku Kč, zdaňují se zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně ve výši 10 % ( 36 ZDP). V případě, že odměna za příspěvek bude vyšší než Kč, poplatník ji zdaní v daňovém přiznání. Jestliže autor příspěvku je daňový nonerezident, srazí mu plátce daně daň zvláštní sazbou ve výši 25 % z příjmů, pokud příslušná mezinárodní smlouva nestanoví jinak. 2) vymezený okruh příjmů nonrezidentů; V případě u nonrezidentů se z některých příjmů, jejichž zdroj je na území ČR, vybírá daň ze samostatného základu zvláštní sazbou daně ve výši 25 % (podle 36 odst. 1 písm. a) bod 1), pokud není v mezinárodní smlouvě o zamezení dvojího zdanění stanoveno jinak. 6 Podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání

22 Jde o následující příjmy: příjmy ze služeb (s výjimkou provádění stavebně-montážních projektů); příjmy z nezávislé činnosti (např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, vědce, učitele, umělce, daňového či účetního poradce a podobných profesí, vykonávané nebo zhodnocované na území ČR); příjmy z osobně vykonávané činnosti na území ČR nebo zde zhodnocované veřejné vystupujícího umělce, sportovce, artisty a spoluúčinkujících osob, bez ohledu na to, komu tyto příjmy plynou a z jakého právního vztahu; náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví, počítačových programů (software), výrobně-technických a jiných hospodářsky využitelných poznatků (know-how), práva autorského nebo práva příbuzného pravu autorskému. 2.Výběr daně prostřednictvím přiznání k dani z příjmů fyzických osob V této technice sám poplatník (pod svou majetkovou odpovědností) vypočítá základ daně a daň. V přiznání se zdaňují veškeré příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Poplatník si vypočítá v prvé řadě dílčí základ daně, kde příjmy jsou snížené o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tyto výdaje je poplatník povinen dokladově prokázat (například je účetní jednotkou a vede účetnictví, nebo není účetní jednotkou a vede daňovou evidenci) nebo má možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů. Zvláštní daňový režim se uplatňuje u společníků veřejné obchodní společnosti a u komplementářů komanditní společnosti. Kde základ daně se rozděluje na jednotlivé společníky podle podílů stanovených ve společenské smlouvě, jinak rovným dílem. V tomto režimu veřejná obchodní společnost nepodává přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pokud se poskytují dary, tak se rozdělují na společníky stejným dílem jako podíl na zisku a posuzují se u fyzických osob podle 15 odst. 8 ZDP a u právnických osob podle 20 odst. 5 a 8 ZDP. Avšak příjmy společníka v.o.s. ve formě podílů na zisku nelze rozdělit na spolupracující osoby. Uhradí-li v.o.s. pojistné za své společníky, pak je toto pojistné osvobozeno od daně dle ustanovení 7 odst. 7 ZDP, avšak pojistné zaplacené společníky dle 7 odst. 6 ZDP je považováno za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to do výše pojistného vypočteného sazbou bez jejího zvýšení z maximálního základu daně

23 3.Výběr daně na základě daně stanovené paušální částkou. Jak uvádí Vybíhal [2], techniku výběru daně na základě daně stanovené paušální částkou (tzv. paušální daň) lze uplatnit počínaje zdaňovacím obdobím 2001 u vymezeného okruhu poplatníků, kteří mají příjmy z podnikání a splňují následující podmínky: mají (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných zvláštní sazbu daně) příjmy (P 7 ) včetně úroků na běžném účtu (P 8 ), který je podle podmínek banky určen k podnikání poplatníka, a to příjmy: ze zemědělské výroby, z lesního a vodního hospodářství, ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů; provozují podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo bez spolupracujících osob; roční výše příjmů v bezprostředně předcházejících 3 zdaňovacích obdobích nepřesáhla Kč; podají žádost správci daně nejpozději do běžného zdaňovacího období. Výši daně určí správce daně v závislosti na výši předpokládaných zdanitelných příjmů a výdajů. Daň stanovená paušální částkou činí nejméně 600 Kč za zdaňovací období. Správce daně stanoví daň paušální částkou po projednání s poplatníkem v termínu do 15. května běžného zdaňovacího období. V případě, že tento termín nebude dodržen, nelze stanovit pro toto zdaňovací období daň paušální částkou. Dále správce daně může daň paušální částkou stanovit i na více zdaňovacích období, nejdéle však na 3 zdaňovací období. V případě, že pro zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž bylo zjištěno, že výše daně neodpovídá příjmu z činnosti, ze kterého byla daň stanovena paušální částkou, nebo v případě, že došlo ke změně podmínek pro stanovení daně paušální částkou daně, má správce daně pravomoc zrušit rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou. Možnost uplatnění výdajů procentem z příjmů Z hlediska uplatnění výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti má poplatník dvě alternativní možnosti: uplatnit výdaje v prokázané výši; uplatnit výdaje procentem z příjmů (tzv. paušál)

24 První způsob uplatnění výdajů v prokázané výši, zde musí poplatník doložit správci daně jednotlivé doklady k těmto výdajům. Pokud jsou prokázané výdaje vyšší než příjmy, může poplatník umořit ztrátu buď kompenzací s vytvořeným dílčím základem podle 8, 9, 10 ZDP v příslušném zdaňovacím období, nebo uplatněním daňové ztráty nejdéle v 5 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Druhý způsob uplatnění výdajů, který může poplatník zvolit, je stanovení výdajů paušálně procentem z příjmů, kde procentu u jednotlivých příjmů z činností se liší a činí: 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství; 60 % z příjmů ze živnosti řemeslných; 50 % z příjmů ze živností, které podle živnostenského zákona nepatří do skupiny živnosti řemeslných; 40 % z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, dále z příjmů ze živnosti, z jiného podnikání z příjmů z výkonu nezávislého povolání, z příjmů znalce, tlumočníka, rozhodce, zástupce správce a vyrovnávacího správce, které nejsou živností ani podnikáním. V těchto výdajích stanovené paušálním procentem z příjmů jsou zahrnuty výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tedy i např. odpisy majetku) kromě pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Poplatník, který uplatňuje takto stanové výdaje, tedy paušálem, je povinen vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnosti. V rámci správného zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti je na poplatníkovi, který způsob uplatnění výdajů zvolí, ale musí být uplatněn jednotný způsob a to buď v prokázané výši, nebo paušálem, s tím, že se také musí přihlédnout k druhu příjmů

25 4.7.2 PŘÍJMY Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU V ustanovení 8 ZDP jsou taxativně vyjmenovány příjmy z kapitálového majetku, které nemají povahu příjmů ze závislé činnosti, ani nejsou příjmy v podobě podílů společníků v.o.s. a komplementářů k.s. na zisku. Dílčím základem daně je příjem nesnížený o výdaje (DZD 8 ). S výjimkou dosažených příjmů z prodeje předkupního práva na cenné papíry je výdajem cena pořízení předkupního práva, maximálně však do výše příjmů prodeje předkupního práva na cenné papíry. U zdaňování příjmů z kapitálového majetku se uplatňují 3 techniky režimu zdanění, a to: 1. příjmy vstupují do dílčího základu daně zdaňovaného v přiznání k dani z příjmů fyzických osob (klouzavě progresivní stupnicí s daňovým zatížením 12 % až 32 %) 2. příjmy (uvedené v 8 odst. 5 ZDP) plynoucí ze zdrojů v zahraničí jsou zahrnuty v samostatném základu daně a zdaňují se podle 16 odst. 2 ZDP sazbou 15 % v daňovém přiznání. Do samostatného základu daně se příjmy zahrnují v hrubé výši. 3. příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (jednorázovou srážkovou daní) podle 36 ZDP (se sazbami daně 15 % a 25 %) PŘÍJMY Z PRONÁJMU Podle ustanovení 9 ZDP jsou zdaňovány příjmy z pronájmu za podmínky, že nejde o příjmy z pronájmu podle 6 až 8 ZDP. Příjmy z pronájmu můžeme rozdělit následovně: příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejích částí); příjmy z pronájmu movitých věcí; 7 příjmy z pronájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se zdaňují u jednoho z nich. Dílčím základem daně jsou příjmy z pronájmu snížené o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů ( 5 odst. 2). U DZD 9 lze uplatnit pro daňové účely odpočet ztráty po dobu 5 let. 8 7 Kromě příležitostného pronájmu, který se zdaňuje podle 10 odst. 1 písm. a) ZDP 8 U ztráty vzniklé a vyměřené do konce roku 2003 pak 7 let, viz 34 ZDP

26 Poplatníci mající příjmy z pronájmu a uplatňují u těchto příjmů skutečné výdaje mezi než můžeme zahrnout mimo jiné i: odpisy pronajímaného majetku; rezervu na opravy hmotného majetku podle zákona o rezervách 9 pojištění pronajímaného majetku; opravy a výdaje na údržbu majetku. Při uplatňování skutečných výdajů jsou poplatníci povinni vést: záznamy o příjmech a výdajích v časovém sledu; evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat; evidenci tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud je vytvářena; evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu; mzdové listy, pokud vyplácí mzdy. Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmu z pronájmu, v tomto případě se jedná o paušální část výdajů nebo-li procentní část z příjmů. V paušální částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené pro dosahování příjmů z pronájmu. Při volbě uplatnění výdajů procentem z příjmů poplatník musí vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem OSTATNÍ PŘÍJMY Jedná se o příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, a přitom nejde o příjmy podle 6 až 9 ZDP. Podle ustanovení 10 ZDP zahrnuje příjmy zejména: příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem); příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo spoluvlastnického podílu na nich, movité věci a cenného papíru; 9 ( Zákon o rezervách č. 593/1992 Sb., 7 odst. 1)

27 příjmy ze zděděných práv, z průmyslového a jiného duševního vlastnictví včetně práv autorských a práv příbuzných právu autorskému; vypořádací podíl při zániku účasti společníka obchodní společnosti; podíl společníka obchodní společnosti (s výjimkou společníka v.o.s., komplementáře k.s.), podíl člena družstva na likvidačním zůstatku při likvidaci společnosti nebo družstva, podíl majitele podílového listu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu ( s výjimkou splynutí nebo sloučení podílového fondu); výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží a slosování; ceny z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže. Při zdaňování příjmu dle 10 se můžeme setkat se 3 techniky výběru daně, a to: 1) výběr daně u zdroje zvláštní sazbou ze samostatného základu daně (srážkovou daní) podle sazeb uvedených v 36 ZDP; 2) výběr daně prostřednictvím přiznání k dani, kdy dílčím základem daně jsou příjmy snížené o výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů; 3) výběr daně prostřednictvím přiznání k dani zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně. 4.8 SLEVY NA DANI U FYZICKÝCH OSOB V rámci mechanismu fungování daně z příjmů fyzických osob se uplatňují jednak klasické slevy na dani ( 35 ZDP), které jsou poskytovány fyzickým osobám z titulu zaměstnávání osob se změnou pracovní schopnosti, dále z titulu zahájení provozu registrační pokladny ( 35 odst.6, 7 a 8 ZDP), dále slevy na dani mající povahu úlev pro příjemce investičních pobídek ( 35ba, 35b ZDP), slevy na dani nahrazující tzv. nezdanitelné části základu daně ( 35 ba) a poslední forma slev je tzv. daňové zvýhodnění, které lze uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinaci slevy na dani a daňového bonusu ( 35c, 35d ZDP). Tyto slevy významně snižují daňovou povinnost poplatníka a považují se jako solidaristické prvky daňové soustavy

28 Užití 5 způsobů snížení daně Poplatník, který je v roli zaměstnance nebo podnikatele si může platbu daní snížit o tzv. odčitatelné položky. Sice neušetří přímo na vypočtené dani, ale sníží se mu daňový základ, ze kterého se daň počítá. Zaměstnanci, kteří si nechávají daně spočítat v práci, musí v případě, že chtějí platit menší daně, donést do mzdové účtárny potvrzení o tom, na které snížení mají nárok. Je zde dle ZDP vymezen termín do 15. února. A o co všechno si poplatník může daňový základ snížit? Zde je uvedeno 5 způsobů, jak ještě docílit nižšího zdanění. 1. Úrok za bydlení Tuto odčitatelnou položku mohou uplatnit všichni, kdo si pořídili bydlení na úvěr. Pokud se splácí domluvené úroky, tak se úleva na takového poplatníka nevztahuje. Nejvýše se může odečíst korun za rok ( korun měsíčně). Pokud je úvěrová smlouva psána na manžela, je výhodné když si za rok 2007 tuto položku uplatní ten, kdo má vyšší plat. Je ale, také možné, aby se o ní rozdělili každý využije jen část zaplacených úroků. 2. Životní pojištění Lidé, kteří si platí životní pojištění, mohou snížit daňový základ až o korun. To v případě, že mají pojistnou smlouvu se spořící složkou (šetří si tak na penzi), která skončí až v roce, kdy jim bude 60 let, a přitom bude trvat alespoň pět let. U smluv, které mají tzv. pojistku na dožití je navíc třeba, aby byla tato pojistka sjednána na (když bude smlouva kratší než 15 let) nebo na korun (když bude smlouva delší než 15 let). Pokud na životní pojistku přispívá zaměstnavatel, peníze, které dostává poplatník, nejsou zdaněny a poplatník si nemůže uplatnit to jako odčitatelnou položku, to jde jen s pojistným, které uzavřel s pojišťovnou a platí sám. 3. Penzijní připojištění Stejně jako u životního pojištění si může poplatník odečíst nejvýš korun za rok, pokud si spoří v systému penzijního připojištění. Penzijnímu fondu však musí poslat korun. To proto, že k první pětistovce měsíčně dostává státní příspěvek. Daňové zvýhodněny jsou až další peníze, nejvíce však tisícikoruna za měsíc. I zde platí, že smlouva musí být do 60 let a že musí trvat alespoň 5 let. To je ale u penzijního připojištění obecní podmínka a dále penzijní fondy posílají svým klientům informace o tom, o kolik mohou daňový základ snížit

29 Poznámka: U těchto uvedených pojištění dochází v roce 2008 ke změně, kdy je zavedený nový limit pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti z příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na soukromé životní pojištění, a to v celkovém úhrnu korun ročně dohromady pro obě pojištění. 4. Dary a charita Darovat může poplatník peníze i věci movité, třeba auto do klubovny mládežnického oddílu a podobně. V tomto případě je však potřeba doklad o ceně darované věci, např. znalecký posudek, tabulky ceny ojetých vozidel apod. Dále poplatník může obdarovat charitu, občanská sdružení ochránce přírody, organizace, které pracují s dětmi a s mládeží, ale i města či obce, církev, politické strany atd. Částka, kterou na dobročinnost věnuje, musí být alespoň korun a daňovou úlevu získá nejvýš na 10 % svého daňového základu. Organizace, které peníze přijala jako dar, vydá potvrzení. Toto potvrzení není třeba přikládat k daňovému přiznání, ale dobře si ho doma schovat pro případnou kontrolu z finančního úřadu. Pokud za poplatník vypořádává daně zaměstnavatel, je potřeba přinést do mzdové účtárny kopii darovací smlouvy. V případě u posílání dárcovských esemesek, může poplatníkovi posloužit jako doklad vyúčtování od operátora a také smlouva, ze které je jasné, že telefonní číslo, ke kterému se vyúčtování vztahuje je číslo poplatníka. Speciálním darem je krev. Za každé bezplatné darování krve či krevních derivátů si může poplatník daňový základ snížit o korun. I zde je potřeba mít uschované potvrzení z transfuzní stanice. 5. Odborové příspěvky Je-li poplatník členem odborové organizace, příspěvky, které během roku zaplatil, opět mohou snížit daňový základ. Nejvíc však o korun nebo o 1,5 % zdanitelných příjmů. Potvrzení o platbě vydává odborová organizace. 4.9 TECHNIKA VÝBĚRU DANĚ Z hlediska techniky výběru daně se daň z příjmů platí: Jednorázově v případech, kdy není ze zákona povinnost platit zálohy na daň. To se týká např. případů, kdy daň je vybírána:

30 Srážkovou podle zvláštní sazby daně; Na základě podání přiznání k dani v termínu pro podání přiznání jednorázově bez povinnosti platit zálohy na daň ( týká se fyzických osob podávajících daňové přiznání). Zálohově v daňové praxi existují tři typy záloh na daň z příjmů, a to: Záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků stanovená podle 38h odst. 2 ZDP poplatník podepsal prohlášení k dani; Záloha na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků stanovená podle 38h odst. 3 ZDP nejméně ve výši 20 % ze zdanitelné mzdy poplatník nepodepsal prohlášení k dani; Záloha na daň z příjmů podle poslední známé daňové povinnosti stanovená podle 38a ZDP u fyzických osob s příjmy podle 7 až 10 ZDP podávajících daňové přiznání. Z hlediska záloh, se zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Při stanovení výše a periodicity zálohy se vychází z poslední známé daňové povinnosti (PZDP), což je částka daně uvedená v přiznání za předcházející zdaňovací období. Tabulka č. 1 Režim záloh na daň podle PZDP PZDP (Kč) Periodicita záloh Termíny splatnosti záloh PZDP Kč Neplatí se Kč < PZDP Kč šestiměsíční ZdO ZdO PZDP > Kč tříměsíční ZdO ZdO ZdO ZdO Zdroj: Vybíhal [2] Zálohy neplatí poplatníci, jejichž PZDP nepřesáhla korun, a dále obce a kraje. Pololetní zálohy se platí ve výši 40 % PZDP a čtvrtletní zálohy ve výši ¼ PZDP. U fyzických osob však existují určitá specifika uplatňování výpočtu záloh na daň z příjmů podle poslední známé daňové povinnosti, a to v případech, kdy poplatník vykazuje součet dílčích základů daně, tedy DZD podle 6 ZDP a DZD podle 7 až 10 ZDP. V tomto případě se posuzuje poměr DZD 6 : DZD 6 až 10. Mohou nastat tyto daňové případy:

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Příjmy z podnikání a jiné SVČ - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně z podnikání a jiné SMČ ( záporný rozdíl)

Příjmy z podnikání a jiné SVČ - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně z podnikání a jiné SMČ ( záporný rozdíl) DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB upraveno : zákonem č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů část I. Daň z příjmů FO část III. 22 38 Společná ustanovení ; část IV. 38g- 38s Zvláštní ustanovení pro vybírání daně

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob

Více

Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí

Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí Zdaňování příjmů rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí Poplatník daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, který je rezidentem ČR, má daňovou povinnost nejen z příjmů plynoucích ze zdrojů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zdanění příjmu FO a PO v České republice a ve Slovenské republice The Taxation of Individual and Corporate Incomes in the Czech republic

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení Daň z příjmů fyzických osob v České republice a v Německu Bakalářská práce Autor: Kateřina Štanclová Vedoucí práce: Ing. Ivana Důrasová Jihlava 2012

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 4 V Praze dne 5. září 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Podnikatelská

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Oldřich Navrátil

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Oldřich Navrátil Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Oldřich Navrátil Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem mé práce je optimalizace daňové povinnosti

Více

Zamezení dvojího zdanění

Zamezení dvojího zdanění Zamezení dvojího zdanění Dvojí zdanění se týká přímých daní daní, jejichž platbu nemůže poplatník přenést fakticky na jiný subjekt, tedy daní důchodových a daní majetkových. V čem spočívá problém dvojího

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Základní prvky daňové techniky 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně. 2. Subjekt daně. 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. 4. Zdaňovací

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Srovnání českého a německého daňového systému se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob. Eva Tripská

Srovnání českého a německého daňového systému se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob. Eva Tripská Srovnání českého a německého daňového systému se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob Eva Tripská Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Cílem práce je porovnání zdanění příjmů fyzických osob ze závislé

Více

Ovlivnitelné daňové příjmy územně samosprávného celku

Ovlivnitelné daňové příjmy územně samosprávného celku Ovlivnitelné daňové příjmy územně samosprávného celku Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. Klára Komínová Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Ing. Břetislavovi Andrlíkovi,

Více

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_02 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daň z příjmů

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro Daňové a účetní rezervy RNDr. Ivan BRYCHTA rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro jejich tvorbu?

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS OPTIMALIZACE VÝPLATY PŘÍJMŮ SPOLEČNÍKŮ A JEDNATELŮ

Více

SROVNÁNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

SROVNÁNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES SROVNÁNÍ ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Zaměstnanecké benefity a jejich význam

Zaměstnanecké benefity a jejich význam Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Zaměstnanecké benefity a jejich význam Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. Jana Mervartová Ing. Roman Skoták Brno 2013 Poděkování: Děkuji vedoucí

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra ekonomických studií. Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Právní formy podnikání z pohledu účetního a daňového Bakalářská práce Autor: Monika Severová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2015

Více

281/1996 Sb. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

281/1996 Sb. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Systém ASPI - stav k 17.7.2012 do částky 85/2012 Sb. a 35/2012 Sb.m.s. Obsah a text 281/1996 Sb. - poslední stav textu 281/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Návrh optimalizace daňového základu u fyzických osob. Eva Podolská

Návrh optimalizace daňového základu u fyzických osob. Eva Podolská Návrh optimalizace daňového základu u fyzických osob Eva Podolská Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Mezinárodní a vnitrostátní finančně právní aspekty dvojího zdanění Zpracoval: David Novotný Plzeň, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Lenka Pazderová

MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ. Lenka Pazderová MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ Z POHLEDU ČESKÉHO ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Lenka Pazderová OBSAH I. Daňové rezidentství II. III. IV. Zdroj příjmů Zdanění příjmů plynoucích nerezidentům ze zdrojů v ČR Zdanění příjmů

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Výběr daňových přiznání spojený s případným poskytnutím základních informací proběhne na Městském úřadě v Horní Plané dne 26.2.2009 a 12.3.2009 a to vždy od 15 do 17 hodin v

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti. Zákon č...sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti. Zákon č...sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č...sb., o daních z příjmů, Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci zaměstnavatelem

Více

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce č. 2371 Obsah 1. Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o dani z příjmů 2. Dělení na daňové

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Stát musí hradit své výdaje ( ministerstva, školství, zdravotnictví, infrastruktura, policii, obranu kultury.); potřebuje rezervy pro horší časy Státní dluh 2010 : cca 1,246

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Daňová soustava Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

Srovnání české a německé právní úpravy zdanění příjmů obchodních společností se zaměřením na s.r.o. a GmbH

Srovnání české a německé právní úpravy zdanění příjmů obchodních společností se zaměřením na s.r.o. a GmbH Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Zbyšek Faja Srovnání české a německé právní úpravy zdanění příjmů obchodních společností se zaměřením na s.r.o. a GmbH Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 Verze č. 4.5 Účinnost od 1. 9. 2015 SEZNAM ZMĚN Část Změny v textu oproti verzi 4.4 Kap.

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Věra Rutkayová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Věra Rutkayová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Věra Rutkayová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Daně v municipálních rozpočtech Věra Rutkayová Bakalářská práce 2012

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ katedra finančního účetnictví a auditingu Hlavní specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku Eva Brázdová ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE INDIVIDUÁLNÍHO

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

POROVNÁNÍ MZDOVÝCH SYSTÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY A NĚMECKA

POROVNÁNÍ MZDOVÝCH SYSTÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY A NĚMECKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCE POROVNÁNÍ MZDOVÝCH SYSTÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY A NĚMECKA

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daňové povinnosti

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daňové povinnosti VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Optimalizace daňové povinnosti bakalářská práce Autor: Eva Veselá Vedoucí práce: Ing. Magda Morávková Jihlava 2011 Anotace Bakalářská práce

Více

Daň z příjmů FO ve vybraných zemích EU

Daň z příjmů FO ve vybraných zemích EU MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta provozně ekonomická Ústav účetnictví a daní Daň z příjmů FO ve vybraných zemích EU Michal Laga Vedoucí práce: Ing. Petr David, Ph.D. Brno 2009

Více

Daňová evidence podnikatelů

Daňová evidence podnikatelů Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2016 minimum daňové optimalizace daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem oznámení o osvobozených příjmech uplatnění výdajů u spolupracujících

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

ANALÝZA DAŇOVÝCH ZMĚN V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM

ANALÝZA DAŇOVÝCH ZMĚN V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA DAŇOVÝCH ZMĚN V SOUVISLOSTI S NOVÝM OBČANSKÝM

Více

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Finanční a rozpočtové právo JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah přednášky: 1. Pojem rozpočtového práva 2. Systém rozpočtového práva 3. Postavení rozpočtového práva v systému práva 4. Prameny rozpočtového

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.17

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce.

Příloha IV * * * 9. 59a) 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 58c) 192 odst. 2 věta první zákoníku práce. Příloha IV Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s vyznačením navrhovaných změn * * * 9 (1) Zaměstnavatel

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE www. UctZak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE DonauMedia České účetní standardy 001 023 2 ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE Informace: www.uctzak.cz Informace: www.uctzak.cz ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 3 Český účetní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1003/0. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1003/0 Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Zástupce předkladatele: ministr financí Doručeno poslancům: 24. dubna 2013 v

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

OPTIMALIZACE ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ V S.R.O

OPTIMALIZACE ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ V S.R.O VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNÍKŮ V S.R.O OPTIMIZATION

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru

Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru Uplatnění akruálního principu v účetnictví subjektů soukromého a veřejného sektoru Renáta Myšková Univerzita Pardubice This article describes the accrual principle and accrual basis. It is significant

Více

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady

motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady Technické zhodnocení versus opravy RNDr. Ivan BRYCHTA motto: i malý rozdíl mezi technickým zhodnocením a opravou může mít někdy velké daňové dopady 1 Obsah základní rozdíly 3 zákonné vymezení 4-5 definice

Více

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů OBSAH: I. ÚVOD II. ÚČETNÍ VÝPOČET OBRATU II.1 Obrat jako odraz činnosti II.1.1 Pojem obratu II.1.2

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií. Optimalizace daně z příjmů fyzických osob VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Optimalizace daně z příjmů fyzických osob Bakalářská práce Autor: Lenka Hanáková Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2013 Anotace Tato

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005 1. MZDY ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu MZDY ZEIS, hp.map@wo.cz 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY Nařízením vlády č. 699/2004 Sb. se s účinností od 1. 1. 2005 mění NV 303/95 Sb. o minimální

Více

DAŇOVÉ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ REKLAMY NA INTERNETU

DAŇOVÉ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ REKLAMY NA INTERNETU DAŇOVÉ PROBLÉMY POSKYTOVÁNÍ REKLAMY NA INTERNETU JAN KOPŘIVA Fakulta podnikatelská, VUT v Brně; Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek je zaměřen na

Více

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady:

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelné výdaje V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelný výdaj projektu musí splňovat následující základní kritéria:

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 8 7 Edice Účetnictví a daně

Více

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Příloha 4 Metodika finančního zabezpečení kurzu dalšího vzdělávání Metodika je vypracována Národním ústavem odborného vzdělávání Praha: METODICKÝ

Více

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku MEZINÁRODNI ZDANĚNÍ Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce č. 2371, PETERKA & PARTNERS v. o. s. advokátní

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více