ČEŠTINA OBSAH POKYNY K INSTALACI... I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČEŠTINA OBSAH POKYNY K INSTALACI... I"

Transkript

1 ČEŠTINA OBSAH POKYNY K INSTALACI... I DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 5 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 5 INSTALACE... 6 PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ... 6 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI... 6 OBECNÁ DOPORUČENÍ... 6 SPOTŘEBIČ... 7 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 7 ZASUNUTÍ ROŠTŮ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DO TROUBY... 8 ODSTRANĚNÍ POSTRANNÍCH DRÁŽEK... 8 MONTÁŽ TELESKOPICKÝCH VÝSUVŮ... 8 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU... 9 OVLADAČ A DOTYKOVÁ TLAČÍTKA... 9 LEVÝ DISPLEJ... 9 PRAVÝ DISPLEJ... 9 NASTAVENÍ HODIN NASTAVENÍ ZAP/VYP VÝBĚR FUNKCE RYCHLÝ START NASTAVENÍ TEPLOTY NASTAVENÍ VÝKONU GRILU FÁZE PŘEDEHŘÍVÁNÍ NASTAVENÍ DOBY TRVÁNÍ ČASOVĚ NEOMEZENÝ CYKLUS TEPELNÉ ÚPRAVY...12 CYKLUS TEPELNÉ ÚPRAVY S NASTAVENOU DOBOU NASTAVENÍ KONCE CYKLU S ODLOŽENÝM STARTEM FUNKCE 6 TH SENSE SPECIÁLNÍ FUNKCE RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ TROUBY ČISTICÍ CYKLUS SMARTCLEAN TM SONDA DO MASA OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK TABULKA POPISU FUNKCÍ TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY VYZKOUŠENÉ RECEPTY RADY A DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ ČIŠTĚNÍ ÚDRŽBA ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ PŘESUN HORNÍHO TOPNÉHO TĚLESA VÝMĚNA ŽÁROVKY V TROUBĚ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVISNÍ STŘEDISKA LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ... 26

2 CZ2 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod je k dispozici také na stránkách: VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat je. Toto je symbol nebezpečí týkající se bezpečnosti, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, jež by mohla hrozit jim nebo dalším osobám. Před každým bezpečnostním upozorněním je symbol nebezpečí a následující slova: NEBEZPEČÍ Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba POZOR odvrátit, jinak povede k vážnému poranění. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit vážné poranění. Všechna bezpečnostní upozornění udávají konkrétní podrobnosti o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit nebezpečí poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím trouby. Pečlivě dodržujte následující pokyny: Ponechejte si tyto instrukce při ruce pro další použití. Při rozbalování a montáži noste ochranné rukavice. Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby. Před každou činností v rámci instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě. Montáž a údržbu musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Výměnu napájecího kabelu musí provádět oprávněný elektrikář. Obraťte se na autorizované servisní středisko. Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné. Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil připojení vestavěného spotřebiče k hlavní zásuvce elektrického napájení. Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutno použít všepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani sdružené zásuvky. Nepřipojujte zařízení do zásuvky, kterou je možné ovládat pomocí dálkového ovládání nebo časovače.

3 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ CZ3 Netahejte za napájecí kabel spotřebiče. Po instalaci nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Je-li povrch indukční desky prasklý, nepoužívejte ji a vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem (pouze u modelů s indukční funkcí). Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými částmi těla a nepoužívejte ho, když jste naboso. Tento spotřebič je určen výlučně k pečení jídel v domácnosti. Není přípustné používat jej jiným způsobem (např. k vytápění místností). Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě zranění osob a zvířat či poškození majetku při nedodržení výše uvedených doporučení a bezpečnostních opatření. Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných článků. Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0 3 roky) nebo malé (3 8 let) děti, musí být neustále pod dohledem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče. Během použití a po něm se nedotýkejte topných těles ani vnitřních povrchů spotřebiče, protože byste se mohli popálit. Spotřebič nesmí přijít do styku s textiliemi ani jinými hořlavými materiály, dokud všechny jeho součásti zcela nevychladnou. Po upečení jídla otvírejte dvířka spotřebiče opatrně, aby mohl postupně uniknout horký vzduch nebo horká pára. Když jsou dvířka spotřebiče zavřená, horký vzduch se odvádí ven otvorem nad ovládacím panelem. Větrací otvory proto nikdy nezakrývejte. Při vytahování nádob a příslušenství používejte kuchyňské chňapky a dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles. Do spotřebiče a jeho blízkosti nepokládejte hořlavý materiál: při náhodném zapnutí spotřebiče hrozí riziko požáru. Ve spotřebiči neohřívejte ani nepřipravujte jídla v uzavřených sklenicích nebo nádobách. Sklenice by mohla kvůli vnitřnímu přetlaku explodovat a spotřebič poškodit.

4 CZ4 BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Nepoužívejte nádoby vyrobené z umělých materiálů. Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Při přípravě jídel s vysokým obsahem tuku nebo oleje spotřebič pečlivě sledujte. Při sušení jídla neponechávejte spotřebič bez dozoru. Používáte-li při pečení jídel alkoholické nápoje (např. rum, koňak, víno), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. Hrozí nebezpečí, že se alkoholové výpary ve styku s elektrickým topným tělesem vznítí. Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Při vaření potravin bohatých na tuky, oleje či alkohol (např. rum, koňak nebo víno) buďte vždy opatrní. Nikdy nepoužívejte parní čističe. Nedotýkejte se trouby během cyklu pyrolytického čištění. Během cyklu pyrolýzy nedovolte dětem, aby se přibližovaly k troubě. Rozlité tekutiny musí být odstraněny z vnitřku trouby před zahájením čisticího cyklu (pouze u trub s funkcí pyrolýzy). V průběhu pyrolytického cyklu a po jeho skončení je třeba do místa, kde se zařízení nachází, znemožnit přístup zvířat (platí jen pro trouby s funkcí pyrolytického čištění). Používejte pouze teploměr doporučený pro tuto troubu. K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo ostré kovové škrabky, jinak se jeho povrch může poškrábat a v důsledku toho roztříštit. Před výměnou žárovky je nutné spotřebič vypnout, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Nepřikrývejte jídlo v nádobě na vaření alobalem (pouze u trub s dodávanou nádobou na vaření). Likvidace domácích elektrospotřebičů Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Před likvidací spotřebič znehodnoťte odříznutím napájecího kabelu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

5 PŘED POUŽITÍM CZ5 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Tato trouba, která je určena ke kontaktu s potravinami, splňuje evropské nařízení ( ) č. 1935/2004 a byla navržena, vyrobena a prodána v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí 2006/95/ES (která nahrazuje směrnici 73/23/EHS a její novelizace) a s ochrannými požadavky vyplývajícími ze směrnice EMC 2004/108/ES. Tento spotřebič splňuje požadavky na ekodesign podle evropských nařízení č. 65/2014 a č. 66/2014 v souladu s evropskou normou EN RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace obalového materiálu Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace ( ). Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů. Rady k úspoře energie Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pečení nebo ve vašem receptu. Používejte tmavé lakované nebo smaltované formy na pečení, které mnohem lépe pohlcují teplo. Troubu vypněte 10/15 minut před koncem doby pečení. Jídlo, které vyžaduje delší pečení, se bude dál péct i po vypnutí trouby. Likvidace spotřebiče Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Symbol na výrobku nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

6 CZ6 PŘED POUŽITÍM INSTALACE Po vybalení trouby se přesvědčte, že trouba nebyla při dopravě poškozena a že se dveře dobře zavírají. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Aby se trouba nepoškodila, doporučujeme odstranit polystyrenový podstavec až při montáži. Před instalací spotřebiče si prostudujte všechny bezpečnostní pokyny na stranách 2, 3 a 4. Při instalaci spotřebiče se řiďte instalačními pokyny na straně I, II a III. PŘÍPRAVA SKŘÍŇKY K VESTAVBĚ Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu s troubou, musí být odolný vůči vysokým teplotám (min. 90 C). Je-li nutné skříňku přiříznout, proveďte tyto práce ještě před zasunutím trouby do skříňky. Pečlivě odstraňte všechny dřevěné třísky a piliny. Dno trouby nesmí být po provedené instalaci přístupné. Ke správnému provozu trouby je nutné zachovat minimální mezeru mezi pracovní deskou a horním okrajem trouby. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vašem bytě. Typový štítek je umístěn na předním okraji trouby a je viditelný při otevřených dveřích. Napájecí kabel (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm 2 ) smí v případě potřeby vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář. Obraťte se na autorizované servisní středisko. Trouba je naprogramovaná na příkon nad 2,5 kw (indikováno údajem 16 A v nastavení, jak je vidět na 10), což je kompatibilní s napájením v domácnostech s příkonem nad 3 kw. Pokud je v domácnosti slabší přívod elektrické energie, nastavení musí být sníženo (v nastavení je nutné zvolit 13 A ). OBECNÁ DOPORUČENÍ Před použitím: Odstraňte ochranné lepenkové obaly, ochrannou fólii a nálepky z příslušenství. Vyjměte z trouby příslušenství a zahřejte ji přibližně na jednu hodinu na 200 C, abyste odstranili pach a výpary z ochranného oleje a izolačních materiálů. Během použití: Na troubu nepokládejte žádné těžké předměty, které by ji mohly poškodit. Nezavěšujte nic na dvířka ani na držadlo. Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií. Nikdy nelijte vodu do vnitřku horké trouby; mohla by se poškodit smaltová vrstva. Nikdy neposunujte nádoby po dně trouby, mohli byste poškrábat smaltovaný povrch. Přesvědčte se, že se elektrické kabely jiných spotřebičů nedotýkají horkých částí trouby a že se nemohou zachytit ve dvířkách trouby. Troubu nevystavujte atmosférickým vlivům.

7 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ7 SPOTŘEBIČ Ovládací panel 2. Ventilátor 3. Kruhové topné těleso (není vidět) 4. Boční drážky (počet úrovní drážek je označen na přední straně vnitřku trouby) 5. Dveře 6. Dolní topné těleso (není vidět) 7. Otočný rožeň (je-li jím model vybaven) 8. Místo pro vložení teploměru do masa (je-li použit) 9. Typový štítek (nesmí se odstranit) 10. Osvětlení 11. Horní topné těleso / gril POZNÁMKA: Během pečení se může v určitých intervalech zapínat chladicí ventilátor ke snížení energetické spotřeby na minimum. Po dopečení jídla a vypnutí trouby může chladicí ventilátor zůstat ještě nějakou dobu spuštěný. Pokud dojde k otevření dvířek trouby během pečení, topná tělesa se vypnou. PŘÍSLUŠENSTVÍ A. Rošt grilování podložka na pánve, dortové formy atd. Fig. A Fig. B B. Odkapávací plech: zachytávání kapajícího tuku pečení masa, ryb atd. C. Plech na pečení: pečivo a chléb maso, ryby atd. Fig. C Fig. D D. Teleskopické výsuvy (jen u některých modelů): pro snadnější manipulaci s plechy. E. Otočný rožeň (jen u některých modelů): k rovnoměrnému propečení velkých kusů masa a drůbeže. Fig. E Fig. F F. Teploměr do masa (jen u některých modelů): slouží k měření teploty uvnitř potravin. Množství dodávaného příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu. PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.

8 CZ8 JAK TROUBU POUŽÍVAT ZASUNUTÍ ROŠTŮ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DO TROUBY 1. Zasuňte rošt vodorovně s vyvýšenou částí A směrem nahoru (obr. 1). A Fig Ostatní příslušenství, jako je odkapávací plech a plech na pečení, se vkládají stejně jako rošt (obr. 2). Fig. 2 Před spuštěním automatického čištění trouby (viz část 11) odstraňte z vnitřního prostoru všechny předměty. ODSTRANĚNÍ POSTRANNÍCH MŘÍŽEK Viz obrázky (1, 2, 3) odstranění postranních držáků a (případných) matic, jimiž jsou připevněny. POZNÁMKA: Nerespektování těchto pokynů bude mít za následek trvalé poškození příslušenství. Fig. 1 Fig Fig. 3 MONTÁŽ TELESKOPICKÝCH VÝSUVŮ (JSOU-LI VE VÝBAVĚ) Teleskopické výsuvy s částečnou nebo plnou dráhou vysunutí usnadňují manipulaci s rošty a plechy. 1. Odstraňte postranní držáky roštů (obr. 1) (U výsuvů je nezbytné nejprve odšroubovat upevňovací šroub). 2. Odstraňte plastovou ochranu z posuvných držáků (obr. 2). 3. Zavěste horní část teleskopických výsuvů do drážek držáku. Teleskopické lišty se musejí volně pohybovat směrem k přední části trouby. Pak do drážek držáku silně zatlačte spodní část teleskopických výsuvů, aby zapadly na místo(obr. 3). 4. Vraťte boční držáky s drážkami do trouby (obr. 4). 5. Položte příslušenství na výsuvy (obr. 5, 6). 1 2 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

9 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ9 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU LEVÝ DISPLEJ DOTYKOVÁ TLAČÍTKA OVLADAČ DOTYKOVÁ TLAČÍTKA PRAVÝ DISPLEJ OVLADAČ A DOTYKOVÁ TLAČÍTKA OTOČNÝ OVLADAČ Jeho pomocí můžete procházet funkcemi a nastavovat parametry vaření. OSVĚTLENÍ k zapnutí/vypnutí světla. ZAP/VYP k zapnutí/vypnutí trouby. ZPĚT k návratu na předchozí obrazovku. LEVÝ DISPLEJ OVLADAČ FUNKCE 6 TH SENSE Jeho stisknutím provedete výběr, nastavení, nalezení a potvrzení funkcí nebo hodnot a také můžete spustit program tepelné úpravy potravin. TEPLOTA k nastavení teploty. START ke spuštění funkcí pečení. ČAS k nastavení hodin, doby pečení nebo k prodloužení doby cyklu pečení. PRAVÝ DISPLEJ Na tomto displeji se zobrazují hlavní funkce tepelné úpravy. Funkce, kterou lze vybrat, se zobrazuje jasněji. Funkce jsou indikovány symboly. Úplný popis najdete v tabulce na straně 17. Na tomto displeji se zobrazují hodiny, symboly funkcí 6 th Sense a speciální funkce i podrobnosti všech funkcí. Pomáhá rovněž nastavit parametry tepelné úpravy. Pokud se poslední ikona umístěná v pravé části displeje určené pro speciální funkce nerozsvítí, spotřebič není vybaven funkcí automatického čištění.

10 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ NASTAVENÍ HODIN Hodiny je potřeba seřídit při prvním zapnutí trouby. nastavíte hodiny. potvrdíte. 1.3 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ Když je spotřebič vypnutý, zobrazují se na displeji pouze hodiny ve 24hodinovém formátu. zapněte troubu (podržením po dobu 0,5 s). Je-li trouba zapnutá, jsou aktivní oba displeje. Ovladač i všechna dotyková tlačítka jsou plně funkční. nastavíte minuty. potvrdíte. POZNÁMKA: Chcete-li později změnit čas, podržte při vypnuté troubě stisknuté tlačítko déle než 1 sekundu a opakujte výše uvedené kroky. Po výpadku napájení bude nutné hodiny znovu seřídit. 1.2 NASTAVENÍ V případě potřeby lze změnit výchozí nastavení pro jednotky teploty a elektrický příkon ( C a 16 A). stisknuté déle Při vypnuté troubě podržte tlačítko než 5 sekund (viz část 1.3). POZNÁMKA: Stisknutím kdykoli ukončíte právě probíhající cyklus tepelné úpravy a vypnete zařízení. 2 VÝBĚR FUNKCE Volba cyklů tepelné úpravy a dalších funkcí. Popis je v tabulce na straně 17 a 18. troubu zapnete. zvolíte hlavní funkci: funkce, kterou lze vybrat,se zobrazuje jasněji. zvolte C nebo F. hodnotu potvrdíte. volbu potvrdíte. POZNÁMKA: Volbou 6th Sense nebo Zvláštních funkcí přejdete do související části pravého displeje (viz příslušná část (7, 8) na straně13). zvolíte příkon (16 A nebo 13 A). hodnotu potvrdíte. POZNÁMKA: Po potvrzení nastavení může být nutné znovu seřídit hodiny. Pokračujte podle instrukcí v části věnované rychlému startu, (část 3), chcete-li funkci spustit okamžitě, nebo procházejte průvodcem nastavení režimu, jak je uvedeno v částech 4, 5 a 6.

11 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ11 3 RYCHLÝ START Můžete přeskočit průvodce nastavení režimu a rychle spustit některý cyklus pečení. rychle spustíte libovolnou funkci. Trouba bude pracovat podle cyklu tepelné úpravy bez omezení času (viz část 5.1) s použitím výchozí teploty a na displeji bude přibývat uplynulý čas. 4.1 NASTAVENÍ VÝKONU GRILU Slouží k nastavení úrovně výkonu pro funkce Gril a Turbogril. Pro grilování jsou definovány tři úrovně výkonu: -1- (nízká), -2- (střední), -3- (vysoká). Na pravém displeji se zobrazuje výchozí hodnota mezi dvěma blikajícími čárkami - -. okamžitě spustíte cyklus tepelné úpravy s použitím naposledy nastavených hodnot. nastavte požadovanou teplotu. potvrďte a přejděte na nastavení doby trvání (část 5) nebo stisknutím proveďte Rychlý start. 4 NASTAVENÍ TEPLOTY K úpravě teploty pro všechny dostupné cykly pečení, s výjimkou Grilu, Turbo Grilu, Udržování jídla v teple a Kynutí. potvrdíte požadovanou funkci. nastavíte teplotu grilu POZNÁMKA: v průběhu cyklu tepelné úpravy. 4.2 FÁZE PŘEDEHŘÁTÍ, Horký Pro některé funkce (Tradiční vzduch, Konvekční pečení, Rychlé předehřátí ) se používá předehřátí, které začíná automaticky a umožňuje rychlé dosažení požadované teploty. Bliká ikona C/ F. nastavte požadovanou teplotu. potvrďte a přejděte na nastavení doby trvání (část 5) nebo stisknutím proveďte rychlý start. nastavíte teplotu POZNÁMKA: během cyklu tepelné úpravy. Blikající šipka vedle cílové teploty indikuje fázi předehřátí. Jakmile bude v troubě dosaženo cílové teploty, ozve se zvukový signál. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka: trouba automaticky spustí zvolený cyklus pečení. POZNÁMKA: Vložíte-li potraviny do trouby před dokončením předehřívání, může to negativně ovlivnit výsledný pokrm.

12 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ12 5 NASTAVENÍ DOBY CHODU Nastavení doby chodu funkce po nastavení teploty. Ikona bliká. nebo spusťte cyklus pečení bez časového omezení (5.1). nastavíte dobu chodu. potvrďte dobu tepelné úpravy (5.2) a přejděte k nastavení koncového času nebo stiskem proveďte rychlý start. POZNÁMKA: během cyklu pečení. nastavte dobu chodu 5.1 CYKLUS PEČENÍ BEZ ČASOVÉHO OMEZENÍ Během cyklu pečení bez časového omezení se na pravém displeji ukazuje doba trvání v minutách a oddělovací dvojtečka : bliká. ukončíte kdykoliv cyklus pečení a troubu vypnete. přepnete z cyklu pečení POZNÁMKA: bez časového omezení do pečení s nastavenou dobou a nastavte konec pečení. 5.2 CYKLUS PEČENÍ S NASTAVENOU DOBOU Během cyklu pečení s nastavenou dobou se na pravém displeji ukazuje zbývající doba ubývající po minutách a oddělovací dvojtečka : bliká. ukončíte kdykoliv cyklus pečení. Jakmile uplyne doba tepelné úpravy, na pravém displeji se zobrazí End a zazní zvukový signál. POZNÁMKA: Doba chodu nezahrnuje fázi předehřátí. 6 NASTAVENÍ KONCE CYKLU S ODLOŽENÝM STARTEM Nastavení požadovaného času skončení některé funkce. Pravý displej zobrazuje čas konce tepelné úpravy. a přitom bliká ikona nastavte požadovaný čas ukončení. potvrdíte čas ukončení. POZNÁMKA: Čas uvedený na displeji zahrnuje nastavenou dobu chodu. Během doby do odloženého startu je vždy možné: prodloužit dobu do konce. nastavit teplotu. upravit trvání. Pokud funkce zahrnuje fázi předehřátí, bude při nastavení zpožděného zapnutí vynechána.

13 JAK TROUBU POUŽÍVAT 7 FUNKCE 6TH SENSE K volbě mezi šesti různými specifickými cykly pečení s předem nastavenými hodnotami. Úplný seznam a popis funkcí najdete v tabulce na straně 17. zvolte funkci 6th Sense. potvrdíte. zvolte funkci 6th Sense. CZ13 8 SPECIÁLNÍ FUNKCE Můžete si zvolit z různých specifických cyklů pečení. Úplný seznam a popis funkcí najdete v tabulce na straně 18. funkci. zvolíte speciální funkci:. potvrdíte. zvolíte požadovanou speciální potvrďte a přejděte na nastavení hodnoty doby chodu / času konce nebo stiskem proveďte rychlý start. stiskem POZNÁMKA: Předehřátí trouby není nutné pro všechny funkce 6th Sense. V tabulce na straně 19najdete navrhované teploty a doby tepelné úpravy. 8.1 RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ Slouží k rychlému předehřátí trouby. Úplný popis najdete na straně 18.. Zvolte speciální funkce OBNOVENÍ TEPLOTY S FUNKCÍ 6TH SENSE Jestliže během cyklu pečení 6th Sense poklesne teplota uvnitř trouby v důsledku otevření dvířek, funkce obnovení teploty 6th Sense automaticky obnoví původní hodnotu teploty. Během obnovování teploty 6th Sense se bude na displeji zobrazovat animace v podobě hada, dokud nebude dosaženo cílové teploty. POZNÁMKA: Aby byla během cyklu s nastavenou dobou zaručena kvalita pečení, doba chodu bude prodloužena o dobu, po kterou byla dvířka otevřená. potvrďte a nastavte hodnoty nebo proveďte rychlý start. provedete volbu. potvrdíte. nastavíte požadovanou teplotu. spustíte cyklus předehřívání nebo stisknutím nastavíte dobu chodu následujícího cyklu tepelné úpravy. Jakmile bude v troubě dosaženo cílové teploty, zazní zvukový signál. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka: trouba automaticky spustí zvolený cyklus tepelné úpravy a bude udržovat dosaženou teplotu. Nevkládejte jídlo do trouby před skončením cyklu rychlého předehřátí.

14 CZ14 JAK TROUBU POUŽÍVAT 9 AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ TROUBY (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ) Pokud se poslední ikona umístěná v pravé části displeje určené pro speciální funkce nerozsvítí, spotřebič není vybaven funkcí automatického čištění. CYKLUS ČIŠTĚNÍ SMARTCLEAN TM (je-li jím zařízení vybaveno) Úplný seznam a popis funkcí najdete v tabulce na straně 18. Na dno studené trouby rovnoměrně rozlijte 200 ml vody a zavřete dvířka. Zvolte speciální funkce. provedete volbu. potvrdíte. Na konci cyklu odstraňte veškerou přebytečnou vodu a troubu následně vyčistěte houbičkou navlhčenou v horké vodě (čištění musí proběhnout do 15 minut; v opačném případě nelze zaručit výsledek). Abyste odstranili ulpělé nečistoty, opakujte cyklus STARCLEAN TM a při odstraňování nečistot použijte několik kapek neutrálního mycího prostředku. POZNÁMKA: Pokud použijete méně nebo více vody, nelze zaručit, že cyklus proběhne správně. Dobu čisticího cyklu nelze nastavit. zahájíte cyklus SMARTCLEAN TM okamžitě, nebo stiskem nastavíte konec nebo čas odloženého spuštění (viz část 6).

15 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ15 TEPLOMĚR DO MASA (JEN U NĚKTERÝCH MODELŮ) Teploměr do masa dodávaný k výrobku umožňuje přesné měření vnitřní teploty potravin v průběhu tepelné úpravy. Použití teploměru do masa je povoleno pouze u některých funkcí (Tradiční, Horký vzduch, Tradiční pečení, Turbo Gril, Maso 6 th Sense a Maxicooking 6 th Sense ). Pro dosažení perfektních výsledků pečení je velmi důležité, aby byl teploměr umístěn přesně. Zasuňte sondu do nejmasitější části pečeně. Vyhněte se kostem a tučným částem (obr. 1). V případě drůbeže zasuňte sondu z boku doprostřed prsou a ujistěte se, že hrot nespočívá v duté části (obr. 2). U masa s velmi nepravidelnou tloušťku je potřeba před vyjmutím z trouby zkontrolovat, zda je dostatečně propečené. Konec sondy připojte do otvoru na pravé stěně trouby. trouby. potvrdíte. nastavte požadovanou teplotu nebo potvrdíte zahájení cyklu tepelné úpravy. V průběhu cyklu tepelné úpravy se na displeji zobrazuje cílová teplota teploměru do masa. Jakmile maso dosáhne nastavené cílové teploty, cyklus tepelné úpravy se ukončí a na displeji se zobrazí End. K obnovení cyklu tepelné úpravy poté, co se zobrazí End, lze otočením nastavit cílovou teplotu teploměru tak, jak je uvedeno výše. nebo potvrdíte a znovu spustíte cyklus tepelné úpravy. Fig. 1 Fig. 2 DŮLEŽITÉ: Dbejte zvýšené opatrnosti při kontaktu se stěnami trouby a jídlem během umisťování sondy mohou být horké. Po připojení teploměru do zásuvky v troubě zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí ikona a cílová teplota. Pokud dojde k připojení teploměru v průběhu výběru funkce, přepne se displej na výchozí cílovou teplotu pro teploměr do masa. spustíte nastavení. POZNÁMKA: V průběhu cyklu tepelné úpravy s použitím teploměru do masa lze pomocí otočení změnit cílovou teplotu teploměru. nastavíte teplotu trouby. V tabulce na straně 19naleznete ideální teploty pro jednotlivé druhy masa. Teploměr lze vložit kdykoli, a to i v průběhu cyklu tepelné úpravy. V takovém případě je nutno znovu nastavit parametry tepelné úpravy. Je-li teploměr do masa s určitou funkcí nekompatibilní, vypne trouba cyklus tepelné úpravy a zazní výstražné zvukové znamení. V takovém případě odpojte teploměr do masa nebo stiskem nastavte jinou funkci. Funkce odložený start a předehřívání nejsou kompatibilní s použitím teploměru do masa. nastavíte cílovou teplotu teploměru.

16 CZ16 9 OSVĚTLENÍ VNITŘKU TROUBY vypnete či zapnete světlo v troubě. Během funkce Eco Horký Vzduch se osvětlení vypne po jedné minutě. 10 ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK K zablokování tlačítek ovládacího panelu. Podržte stisknuté JAK TROUBU POUŽÍVAT po dobu delší než 5 sekund. Během cyklu pyrolytického čištění (je-li jím zařízení vybaveno)nelze světlo v troubě zapnout. Během, cyklu tepelné úpravy s použitím teploměru do masa (je-li použit) bude světlo trvale zapnuto. Deaktivace. Podržte stisknuté po dobu delší než 5 sekund. Z bezpečnostních důvodů lze troubu kdykoliv během cyklu pečení vypnout stiskem hlavního vypínače.

17 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ17 Funkce Tradiční TRADIČNÍ GRIL HORKÝ VZDUCH KONVEKČNÍ PEČENÍ ZAPÉKÁNÍ 6 th Sense MASO 6 th Sense TABULKA POPISU FUNKCÍ Slouží k pečení jakéhokoli jídla pouze na jednom roštu. Používejte druhou úroveň drážek. Tato funkce má automatickou fázi předehřátí. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí. Ke grilování kotlet, ražniči a klobás, zapékání zeleniny nebo opečení chleba. Umístěte jídlo na 4. úroveň drážek. Při grilování masa doporučujeme použít odkapávací plech k zachycování vytékajících šťáv. Zasuňte jej do 3. úrovně drážek a nalijte do něj asi půl litru vody. Troubu nemusíte předehřívat. Dvířka trouby musí být při pečení zavřená. Slouží k současnému pečení různých druhů jídel, která vyžadují stejnou teplotu pečení, umístěných na dvou úrovních drážek (např. ryby, zelenina, cukroví). U této funkce nedochází ke vzájemnému přenosu vůní mezi jednotlivými jídly. Při pečení na jedné úrovni použijte druhou drážku. Při pečení na dvou úrovních použijte první a třetí drážku. Tato funkce má automatickou fázi předehřátí. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí. Slouží k pečení masa a koláčů s tekutou náplní (slanou nebo sladkou) na jedné úrovni. Tato funkce využívá občasnou a mírnou pomoc ventilátoru, což brání nadměrnému vysychání jídla. Používejte druhou úroveň drážek. Tato funkce má automatickou fázi předehřátí. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí. Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k zapékání pokrmu připraveného z těstovin (lasagne, cannelloni atd.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Používejte druhou úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat. Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k upečení kteréhokoliv druhu masa (drůbež, hovězí, telecí, vepřové, jehněčí atd.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Tato funkce využívá občasnou a mírnou pomoc ventilátoru, což brání nadměrnému vysychání jídla. Používejte druhou úroveň drážek. Před pečením není nutné troubu předehřívat. Funkce 6 th Sense MAXI PEČENÍ 6 th Sense CHLÉB 6 th Sense PIZZA 6 th Sense SLADKÉ PEČIVO 6 th Sense Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k upečení velkých kusů masa (přes 2,5 kg). Během pečení doporučujeme maso obracet, aby rovnoměrně zhnědlo po všech stranách. Rovněž doporučujeme maso občas podlít, aby se zabránilo jeho vysoušení. Používejte 1. nebo 2. úroveň drážek podle velikosti masa. Před pečením není nutné troubu předehřívat. Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k upečení libovolného typu chleba (bagety, žemle, bochník sendvičového chleba apod.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Používejte druhou úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat. Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k přípravě všech typů pizzy (tenká pizza, domácí pizza, focaccia atd.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Používejte druhou úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat. Tato funkce automaticky vybere nejlepší režim pečení a teplotu k upečení libovolného sladkého pečiva (sušenky, piškoty, ovocné koláče atd.). Teplotu lze ve vymezeném rozsahu modifikovat tak, aby to vyhovovalo různým receptům a osobním preferencím. Používejte 2. nebo 3. úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat.

18 CZ18 JAK TROUBU POUŽÍVAT RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ TURBOGRIL Slouží k rychlému předehřátí trouby. Po dokončení předehřátí trouba automaticky zvolí funkci tradičního pečení. Před vložením jídla do trouby vyčkejte na dokončení předehřátí. Slouží k pečení velkých kusů masa (kýt, rostbífů, kuřat). Jídlo zasuňte do střední polohy. Doporučujeme použít odkapávací plech k zachycování vytékajících šťáv. Zasuňte ho do první nebo druhé úrovně drážek a nalijte do něj asi půl litru vody. Troubu nemusíte předehřívat. Dvířka trouby musí být při pečení zavřená. Pokud máte k dispozici otočný rožeň, můžete ho s touto funkcí použít. Speciální funkce ECO HORKÝ VZDUCH UDRŽOV. JÍDLA V TEPLE KYNUTÍ Slouží k přípravě nadívaných pečení a k upečení kusu masa v celku na jedné úrovni drážek. Tato funkce využívá občasnou a mírnou pomoc ventilátoru, což brání nadměrnému vysychání jídla. Při volbě funkce ECO zůstane světlo během pečení vypnuté, ale může být dočasně zapnuto stisknutím potvrzovacího tlačítka. V zájmu zajištění maximální energetické účinnosti se doporučuje neotevírat dvířka trouby během pečení. Doporučujeme používat 3. úroveň drážek. Troubu nemusíte předehřívat. Udržení právě upečených jídel teplých a hezky křupavých (např. pečených nebo smažených mas či nákypů). Doporučujeme vložit jídlo do střední úrovně drážek. Funkce se nezapne, jestliže je teplota uvnitř trouby vyšší než 65 C. Slouží k dosažení optimálního vykynutí sladkého i slaného těsta. Doporučujeme vložit jídlo do 2. úrovně drážek. Troubu nemusíte předehřívat. Pro zachování kvality výsledku funkci neaktivujte, je-li trouba ještě po předchozím použití horká. CYKLUS ČIŠTĚNÍ SMARTCLEAN TM (je-li jím zařízení vybaveno) K odstranění nečistot z pečení za pomoci nízkoteplotního cyklu. Kombinovaný účinek speciálního smaltu a vody uvolňované během cyklu usnadňuje odstraňování nečistot. Na dno trouby umístěte 200 ml vody a po vychladnutí trouby spusťte funkci.

19 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ19 TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY Úroveň Teplota Recept Funkce Předehřátí drážek Čas (min) ( C) (zdola) Piškoty Plněné koláče (tvarohový koláč, závin, ovocný koláč) Sušenky/koláčky Odpalované pečivo Příslušenství a poznámky Dortová forma na roštu Ano Ano Úroveň 3: dortová forma na roštu Úroveň 1: Dortová forma na roštu Odkapávací plech / plech na pečení nebo dortová forma na roštu Úroveň 3: dortová forma na roštu Úroveň 1: Dortová forma na roštu 2/ Odkapávací plech / plech na pečení Ano Úroveň 3: Rošt Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení 2/ Odkapávací plech / plech na pečení Ano Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení Ano Odkapávací plech / plech na pečení Sněhové pečivo Ano Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení Pizza (pizza na tlustém těstě, tenká pizza, focaccia) Chléb (bochník sendvičového chleba) 0,5/1 kg Odkapávací plech / plech na pečení Ano Pečivo (žemle) Chléb Ano Zmražená pizza Ano Ano Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení Odkapávací plech / plech na pečení nebo rošt Odkapávací plech / plech na pečení nebo rošt Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení na roštu Odkapávací plech / plech na pečení nebo rošt Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení Slané koláče (zeleninové, quiche lorraine) Ano Dortová forma na roštu Ano Úroveň 3: Dortová forma na roštu Úroveň 1: Dortová forma na roštu

20 CZ20 JAK TROUBU POUŽÍVAT Recept Funkce Předehřátí Plněné pečivo z listového těsta / pečivo z odpalovaného těsta Úroveň drážek (zdola) Teplota ( C) Čas (min) Příslušenství a poznámky Ano Odkapávací plech / plech na pečení Ano Lasagne/nákypy Zapečené těstoviny / cannelloni Jehněčí/telecí/ hovězí/vepřové 1 kg Jehněčí kýta / kýty Kuře/králík/kachna 1 kg Husa/krocan 3 kg 1/ Vepřová pečeně s kůží 2 kg Ryba pečená v troubě / v alobalu či papilotě (filety, celá ryba) Plněná zelenina (rajčata, cukety, lilky) Topinky 4 Rybí filé / steaky 4 Klobásy/kebaby/ žebírka/ hamburgery Pečené kuře 1 1,3 kg Pečené kuře 1 1,3 kg Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Hluboký plech nebo plech na pečení na roštu (podle potřeby ve dvou třetinách pečení obraťte) Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Úroveň 2: odkapávací plech Ano Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Ano Plech na pečení na roštu (vysoká) 2 (střední) 2 3 (střední vysoká) 2 (střední) 3 (vysoká) 2 5 Rošt Úroveň 4: rošt (v polovině pečení obraťte) Úroveň 3: odkapávací plech s vodou Úroveň 4: rošt (v polovině pečení obraťte) Úroveň 3: odkapávací plech s vodou Úroveň 2: Rošt (ve dvou třetinách pečení jídlo obraťte) Úroveň 1: odkapávací plech s vodou Úroveň 2: otočný rožeň (je-li jím model vybaven) Úroveň 1: odkapávací plech s vodou

21 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ21 Recept Funkce Předehřátí Úroveň drážek (zdola) Krvavý rostbíf 1 kg 2 Pečené brambory 2 Zapékaná zelenina 2 Teplota ( C) 2 (střední) 2 (střední) 3 (vysoká) Čas (min) Příslušenství a poznámky Plech na pečení na roštu (podle potřeby ve dvou třetinách pečení obraťte) Odkapávací plech nebo plech na pečení (podle potřeby ve dvou třetinách pečení obraťte) Plech na pečení na roštu Lasagne a maso Ano * Maso a brambory Ano * Ryby a zelenina Ano * Kompletní jídlo: lasagne (drážka 4), maso (drážka 2), koláč (drážka 1) Ano * Plněná pečeně * Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Úroveň 3: plech na pečení na roštu Úroveň 1: Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Úroveň 4: plech na pečení na roštu Úroveň 2: plech na pečení Úroveň 1: Odkapávací plech / plech na pečení nebo dortová forma na roštu Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu Porce masa (králík, kuře, jehně) * Odkapávací plech nebo plech na pečení na roštu * Doba pečení je pouze přibližná. Jídlo je možné z trouby kdykoli vytáhnout, záleží na vašich požadavcích. Recepty s teploměrem do masa Kusy masa Koncová teplota uvnitř masa ( C) Krvavý rostbíf 48 Středně propečený rostbíf 60 Propečený rostbíf 68 Pečený krocan 75 Pečené kuře 83 Vepřová pečeně 75 Pečené telecí 68 * Jen u některých modelů

22 CZ22 JAK TROUBU POUŽÍVAT VYZKOUŠENÉ RECEPTY (v souladu s IEC : ) Recept Funkce Předehřátí Úroveň Teplota drážek ( C) (zdola) Čas (min) Příslušenství* a poznámky IEC : ** Odkapávací plech / plech na pečení Pečivo Odkapávací plech / plech na Ano z lineckého pečení těsta Úroveň 3: plech na pečení Ano Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení IEC : ** Odkapávací plech / plech na pečení Odkapávací plech / plech na Ano Koláčky pečení Úroveň 3: plech na pečení Ano Úroveň 1: odkapávací plech / plech na pečení IEC : ** Dortová forma na roštu Piškot bez tuku IEC : jablečný koláč (Apple pie) IEC : Ano Dortová forma na roštu Ano Úroveň 3: dortová forma na roštu Úroveň 1: Dortová forma na roštu ** Dortová forma na roštu Topinky 4 IEC : Hamburgery (Burgers) Ano Dortová forma na roštu Ano (vysoká) 3 (vysoká) 3 5 Rošt * Pokud příslušenství není součástí dodávky, lze je zakoupit v servisním středisku. Úroveň 3: dortová forma na roštu Úroveň 1: Dortová forma na roštu Úroveň 4: rošt (v polovině pečení obraťte) Úroveň 3: odkapávací plech s vodou ** Funkce KOLÁČ 6 th Sense využívá pouze horní a spodní topná tělesa bez nuceného oběhu vzduchu. Nevyžaduje předehřívání. Údaje v tabulce jsou bez použití teleskopických výsuvů. Zkoušejte to i bez nich. Předehřátí prázdné trouby (podle normy IEC : ): zkouška funkcí TRADIČNÍ, HORKÝ VZDUCH, RYCHLÉ PŘEDEHŘÁTÍ. Třída energetické úspornosti (podle normy EN : ): Test proveďte dle příslušné tabulky.

23 JAK TROUBU POUŽÍVAT CZ23 RADY A DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ Jak používat tabulku pečení Tabulka udává nejlepší funkci k pečení daného jídla na jedné nebo více úrovních drážek současně. Doba pečení se počítá od okamžiku vložení jídla do trouby bez doby předehřátí (které je u některých receptů nutné). Teploty a doby pečení jsou pouze orientační, protože se mohou měnit podle množství jídla a použitého příslušenství. Nastavte nejprve nejnižší doporučené hodnoty a pokud jídlo nebude dostatečně propečené, zvyšte hodnoty nastavení. Použijte dodávané příslušenství a nejlépe tmavě zbarvené kovové dortové formy a plechy na pečení. Můžete také použít nádoby a příslušenství z pyrexu nebo kameniny, ale pamatujte, že se tak doba pečení mírně prodlouží. Chcete-li mít jídlo dobře upečené, pečlivě dodržujte rady uvedené v tabulce pečení týkající se volby příslušenství (dodávané) a vždy je umístěte na doporučenou úroveň drážek. Pečení různých pokrmů současně Pomocí funkce NUCENÝ OBĚH VZDUCHU můžete péct najednou různá jídla, která vyžadují stejnou teplotu pečení (například ryby a zeleninu) a která umístíte na různé úrovně drážek. Jídlo, které vyžaduje kratší dobu pečení, vyjměte dřív, a jídlo s delší dobou pečení ponechejte v troubě. Dezerty Jemné dezerty pečte pouze s funkcí tradičního pečení na jednom roštu. Používejte tmavě zbarvené kovové formy a vždy je položte na dodávaný rošt. Chcete-li péct na více než jedné úrovni, zvolte funkci nuceného oběhu vzduchu a uspořádejte formy na roštech tak, aby mohl horký vzduch co nejlépe cirkulovat. Chcete-li zjistit, zda je koláč již upečený, zapíchněte do jeho středu párátko. Pokud je vytáhnete čisté, je koláč upečený. Jestliže použijete dortové formy s nepřilnavým povrchem, nevymazávejte okraje máslem, protože koláč by se nemusel na okrajích rovnoměrně zvednout. Jestliže koláč během pečení klesne, nastavte příště nižší teplotu. Můžete také snížit množství tekutiny v těstě a méně těsto míchat. U moučníků s velkým množstvím náplně (tvarohový koláč nebo ovocné koláče) použijte funkci KONVEKČNÍ PEČENÍ. Jestliže je spodek koláče promáčený, snižte rošt a před vložením náplně do koláče posypte spodek koláče nadrobenými sušenkami. Maso Použijte jakýkoli druh plechu do trouby nebo nádobu z pyrexu vhodnou pro danou velikost masa. U pečení doporučujeme přilít na dno nádoby trochu vývaru, aby maso během pečení získalo ještě lepší chuť. Po upečení nechte maso v troubě na dalších minut, nebo ho zabalte do alobalu. Chcete-li maso grilovat, vyberte stejně silné plátky, aby se stejnoměrně propekly. Velmi silné kusy masa vyžadují delší dobu pečení. Aby se maso na povrchu nespálilo, zasuňte rošt do nižší úrovně, aby bylo maso dále od grilu. Ve dvou třetinách pečení maso obraťte. Doporučujeme zasunout přímo pod grilovací rošt s masem odkapávací plech s půl litrem vody k zachycování vytékajících šťáv. V případě potřeby vodu dolijte. Otočný rožeň (jen u některých modelů) Toto příslušenství použijte k rovnoměrnému propečení velkých kusů masa a drůbeže. Maso napíchněte na jehlici rožně (kuře připevněte k rožni šňůrkou) a před vložením do trouby zkontrolujte, zda nemůže spadnout. Jehlici zasuňte do přední části trouby a položte na příslušný držák. Doporučujeme zasunout do první úrovně drážek odkapávací plech s půl litrem vody, který zabrání vzniku kouře v troubě a zachytí vytékající šťávy. Jehlice je opatřena plastovým držadlem, které je třeba před pečením odstranit a použít opět na konci pečení, abyste se při vytahování jídla z trouby nespálili. Pizza Plech lehce vymažte tukem, aby byl spodek pizzy křupavý. Ve dvou třetinách pečení posypte pizzu mozzarellou. Funkce kynutí těsta Než vložíte těsto do trouby, vždy je raději zakryjte vlhkou utěrkou. Čas potřebný k vykynutí těsta pomocí této funkce je přibližně o třetinu kratší než kynutí při pokojové teplotě (20 25 C). 1 kg těsta na pizzu vykyne asi za jednu hodinu.

24 CZ24 PO POUŽITÍ ČIŠTĚNÍ POZOR Nikdy nepoužívejte parní čistič. Troubu čistěte, až když je chladná na dotek. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vnější plochy trouby Povrch čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Je-li velmi znečištěný, omyjte jej roztokem vody s několika kapkami mycího prostředku na nádobí. Nakonec jej otřete suchým hadříkem. Nepoužívejte korozivní ani brusné čisticí prostředky. Jestliže se tyto prostředky přesto náhodně na spotřebič dostanou, ihned je otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Vnitřek trouby Po každém použití nechte troubu částečně vychladnout a vlažnou troubu vyčistěte. Lépe tak odstraníte přilepené nečistoty a skvrny od zbytků jídel (např. potraviny s vysokým obsahem cukru). Nepoužívejte korozivní ani brusné čisticí prostředky. Sklo dveří omyjte vhodným tekutým prostředkem. Dveře trouby je možné při čištění sejmout ze závěsů (viz část ÚDRŽBA). Horní topné těleso grilu (další informace najdete v části ÚDRŽBA) lze spustit níž (pouze u některých modelů), abyste mohli vyčistit také strop trouby. POZNÁMKA: Při delším pečení jídel s vysokým obsahem vody (např. pizza, zelenina atp.) může na vnitřní straně dvířek a okolo těsnění kondenzovat voda. Po vychladnutí trouby vysušte vnitřní část dveří hadříkem nebo houbou. Nepoužívejte brusné houbičky ani kovové škrabky nebo drátěnky. Postupem času by mohly zničit smaltovaný povrch a skleněné dveře trouby. Příslušenství Příslušenství vložte ihned po použití do roztoku mycího prostředku na nádobí s vodou. Je-li ještě horké, použijte kuchyňské chňapky. Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčem nebo houbičkou. Čištění zadní stěny a katalytických bočních panelů trouby (jsou-li u modelu): Nechte zahřát prázdnou troubu na 200 C pomocí funkce s ventilátorem asi na jednu hodinu. Potom nechte troubu vychladnout a zbytky jídel odstraňte houbičkou. Nepoužívejte agresivní anebo brusné čisticí prostředky, drsné kartáče, drátěnky nebo spreje do trouby, které by mohly poškodit katalytický povrch a zničit jeho samočisticí vlastnosti.

25 PO POUŽITÍ CZ25 ÚDRŽBA POZOR Používejte ochranné rukavice. Před dalším postupem zkontrolujte, zda je trouba studená. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ 1. Dvířka úplně otevřete. 2. Zdvihněte blokovací páčky závěsů a zatlačte je dopředu až na doraz (obr. 1). 3. Zavřete co nejvíce dveře (A), zvedněte je nahoru (B) a otočte je (C), dokud se neuvolní (D) (obr. 2). VÝMĚNA ŽÁROVKY TROUBY Výměna zadní žárovky trouby: 1. Odpojte troubu od elektrické sítě. 2. Odšroubujte kryt žárovky (obr. 6), vyměňte žárovku (viz poznámku o typu žárovky) a našroubujte zpět kryt osvětlení. 3. Znovu připojte troubu k elektrické síti. Fig. 1 Fig. 2 Nasazení dveří trouby: 1. Zasaďte závěsy na místo. 2. Dvířka úplně otevřete. 3. Blokovací páčky na obou stranách opět sklopte. 4. Zavřete dvířka. PŘESUN HORNÍHO TOPNÉHO TĚLESA (POUZE NĚKTERÉ MODELY) 1. Odstraňte doplňkové boční držáky s drážkami. 2. Povytáhněte trochu topné těleso směrem ven (obr. 3) a sklopte ho dolů (obr. 4). 3. Zpět ho vrátíte tak, že ho zvednete nahoru a přitom mírně přitáhnete směrem k sobě. Zkontrolujte, zda leží na bočních držácích. Obr. 6 POZNÁMKA: Používejte pouze žárovky W / 230 V typ E-14, T300 C nebo halogenové žárovky W / 230 V typ G9, T300 C. Žárovka použitá ve spotřebiči je určena speciálně pro elektrické přístroje a není vhodná pro osvětlení domovních místností (nařízení Komise (ES) č. 244/2009). Žárovky můžete zakoupit v servisním středisku. DŮLEŽITÉ: Halogenových žárovek se nedotýkejte holýma rukama, protože otisky prstů je mohou poškodit. Nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu žárovky. Obr. 3 Obr. 4

26 CZ26 PO POUŽITÍ ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Trouba nefunguje Zkontrolujte, zda je v síti proud a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá. Dveře nejdou otevřít Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá. Elektronický programátor nefunguje Jestliže se na displeji objeví písmeno F a po něm následuje číslo, obraťte se nejbližší poprodejní servis. V tomto případě sdělte číslo, které následuje za písmenem F. SERVISY Než zavoláte do servisního střediska 1. Pokuste se poruchu odstranit sami podle pokynů v části Jak odstranit poruchu. 2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha stále trvá. Jestliže porucha přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího servisního střediska. Uveďte: stručný popis poruchy; typ a přesný model trouby, servisní číslo (číslo za slovem Service na typovém štítku), které je uvedeno na pravém okraji vnitřku trouby (je vidět při otevřených dvířkách trouby),. Servisní číslo je uvedeno i na záručním listě; svou úplnou adresu, své telefonní číslo. POZNÁMKA: Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní středisko (abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a oprava bude provedena správně). LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora. Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby troubu nebylo možné připojit k síti. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento návod je k dispozici také na stránkách: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst

Více

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JSOU VELMI DŮLEŽITÉ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst dodržovat

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tyto pokyny jsou k dispozici také na webové stránce: www.whirlpool.eu VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register

Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci. www.whirlpool.eu/register Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví a o instalaci www.whirlpool.eu/register ČESKY...s.3 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

WHIRLPOOL T R O U B Y

WHIRLPOOL T R O U B Y WHIRLPOOL T R O U B Y Elektrické trouby Společnost Whirlpool přichází s širokou nabídkou multifunkčních horkovzdušných trub s kruhovým topným tělesem nebo ventilátorem. Elektronické ovládání, které neustále

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití EOA05751O EOA45751O EOA5751AO CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM

Více

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5851AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

TROUBY VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015

TROUBY VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015 TROUBY VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE 2015 8 Vaření Chytrá technologie 6. smysl vám nabídne intuitivní řešení pro každodenní život v kuchyni. Intuitivní vaření Při volbě jednoho z 30 přednastavených technologie 6.

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

TroubA Návod k obsluze

TroubA Návod k obsluze TroubA Návod k obsluze HOA 54 1 Obsah 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 3 1.3 DOPORUČENÍ... 3 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI... 4 2.

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Trouba. Návod k obsluze FFN 868X FPP 698X

Trouba. Návod k obsluze FFN 868X FPP 698X IT Trouba Návod k obsluze FFN 868X FPP 698X CZ GB 1 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tyto pokyny pro nejlepší využití Vaší trouby. Ponechejte si prosím tento návod pro použití v budoucnosti a před

Více

Instalace a zapojení

Instalace a zapojení Instalace a zapojení Prohlédněte mikrovlnnou troubu Troubu vybalte, odstraňte veškerý obalový materiál a pečlivě ji prohlédněte, zda není poškozená, zda na ní nejsou promáčknutá místa, není poškozená západka

Více

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL

POPIS SPOTŘEBIâE OVLÁDACÍ PANEL 60802046CZ.fm Page 14 Monday, November 12, 2007 9:42 AM POPIS SPOTŘEBIâE A) Chladicí oddíl (k uchovávání če rstvých potravin) 1. Police (některé s nastavitelnou výškou) 2. Zásobníky na ovoce a zeleninu

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

CIM 6724PW NÁVOD K POUŽITÍ

CIM 6724PW NÁVOD K POUŽITÍ Sporák CIM 67PW NÁVOD K POUŽITÍ 1 Obsah 1. Všeobecná upozornění...3 1.1 Symboly použité v tomto návodu... 3 1. Prohlášení o shodě... 3 1.3 Bezpečnostní pokyny... 3 1. Užitečné tipy... 1.5 Technické údaje....

Více

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO EOA45651O EOA5651AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8

Více

PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N NÁVOD K POUŽITÍ

PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N NÁVOD K POUŽITÍ PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N CS NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...

Více

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOB5351AOX...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Všeobecná upozornění.

Všeobecná upozornění. V e s t a v n é s p o t ř e b i č e S a m o s t a t n á m u l t i f u n k č n í t r o u b a F P 8 2 7 N á v o d k p o u ž i t í Všeobecná upozornění. Děkujeme Vám, že jste si zvolili jeden z našich výrobků.

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 EOC6851...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Více

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302 CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63602029CZ.fm Page 136 Wednesday, October 24, 2007 5:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ

Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Vestavná elektronická trouba 2D 467X NÁVOD K POUŽITÍ Všeobecná upozornění Děkujeme, že jste zakoupili jeden z našich výrobků. Aby vám trouba co nejlépe sloužila, doporučujeme vám: Přečtěte si pečlivě poznámky

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 EOB6850...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE...................................................................

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P BE4013421 BE401342P CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

BS9314401 BS931440P BS9314401 BS931440C BS931440N. CS Návod k použití

BS9314401 BS931440P BS9314401 BS931440C BS931440N. CS Návod k použití BS9314401 BS931440P BS9314401 BS931440C BS931440N CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO...

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO... EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více