COMPETENCE C Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci"

Transkript

1 COMPETENCE C Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci

2 Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité jsou pøedevším Bezpeènostní pokyny na prvních stranách. Návod uschovejte i pro další použití. Pøedejte ho i pøípadnému dalšímu majiteli spotøebièe. V textu jsou použity následující symboly: Bezpeènostní pokyny Upozornìní: Pokyny, které varují pøed vážným poranìním Upozornìní: Pokyny, které slouží vaší osobní bezpeènosti. Pozor: Pokyny, které slouží k ochranì spotøebièe pøed poškozením. Pokyny a praktické tipy Rady k ochranì životního prostøedí 1. Tyto èíslice vás povedou krok za krokem pøi obsluze spotøebièe Jestliže se objeví nìjaké technické problémy, je vám k dispozici naše nejbližší ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA (adresy a telefonní èísla najdete v seznamu míst zákaznických služeb). Pøeètìte si také oddíl Servis. 2 Vytištìno na recyklovaném papíru. Kdo ekologicky myslí, ekologicky i jedná...

3 Obsah Návod k použití Bezpeènostní pokyny Likvidace Popis spotøebièe Celkový pohled Ovládací panel Kovová varná deska Sklenìná varná deska Hoøáky Vybavení trouby Pøíslušenství trouby Pøed prvním použitím Nastavení denního èasu První èištìní Obsluha hoøákù Nastavení varného stupnì Nádobí Obsluha trouby Zapnutí a vypnutí trouby Funkce trouby Zasunutí roštu a univerzálního plechu Funkce hodin Vypnutí èasového ukazatele Použití, tabulky a tipy Peèení Tabulka pro peèení Tipy k peèení Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Tabulka pro mražená a hotová jídla Peèení masa Tabulka pro peèení masa Plošné grilování Tabulka pro grilování

4 Rozmrazování Tabulka pro rozmrazování Zavaøování Èištìní a údržba Vnìjší plochy spotøebièe Varná deska Vnitøní prostor trouby Pøíslušenství Drážky Osvìtlení trouby Èištìní stropu trouby Dvíøka trouby Sklenìná výplò dvíøek trouby Co dìlat, když Technické údaje Smìrnice Typový štítek Návod k instalaci Seznam hesel Servis

5 Návod k použití 1 Bezpeènostní pokyny Zabezpeèení pøed úrazy plynem a elektøinou Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborný technik. Pøed instalací a uvedením do provozu je nutné se seznámit s pokyny k obsluze a instalaci. Spotøebiè mùže být instalován jen podle platných pøedpisù a umístìn pouze v dobøe vìtrané a dostateènì velké místnosti. V pøípadì pochybností se poraïte s technikem. Pøi poruše nebo poškození spotøebièe: vyšroubujte nebo vypnìte pojistky a uzavøete pøívod plynu. Pøi delší nepøítomnosti: Uzavøete pøívod plynu. Èištìní trouby pomocí parního nebo vysokotlakého pøístroje je z bezpeènostních dùvodù zakázáno. Opravy spotøebièe smí provádìt pouze kvalifikovaný odborný technik s pøíslušným oprávnìním. Nesprávnì provedené opravy mohou zpùsobit velké škody. Potøebujete-li opravu, obrat te se na naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce. Bezpeènost dìtí Malé dìti nikdy nenechávejte u zapnuté trouby bez dozoru. Bezpeènost provozu Ucítíte-li plyn: Nezapínejte ani nevypínejte žádný elektrický vypínaè. Nezapalujte zápalky nebo zapalovaèe, nekuøte. Otevøete okna a dveøe a poøádnì vìtrejte. Uzavøete pøívod plynu u spotøebièe i hlavní uzávìr plynu. Uvìdomte pohotovostní službu plynárenského podniku nebo servisní støedisko. Se spotøebièem nijak nemanipulujte. 5

6 1 1 Dodržujte také bezpeènostní pokyny místního plynárenského podniku. Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smažení a peèení jídel v domácnosti. Pozor pøi pøipojování elektrických spotøebièù do zásuvek v blízkosti trouby. Pøipojovací kabely se nesmìjí dotýkat horkých varných ploch a nesmí se pøivøít horkými dvíøky trouby. Upozornìní: Nebezpeèí popálenin! Pøi provozu se vnitøek trouby a okolí hoøákù zahøívají na vysokou teplotu. Pøehøáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Pokud nìco smažíte na tuku nebo na oleji (napø. hranolky), je tøeba dbát na správnou délku pøípravy. Rady k ochranì trouby pøed poškozením Nevykládejte troubu alobalem, nestavte na dno peèicí plechy, hrnce apod., protože smalt trouby by se mohl nahromadìným žárem poškodit. Ovocné št ávy, které mohou kapat z plechu, zanechávají skvrny, které již nejdou odstranit. Na koláèe s vysokým obsahem vody použijte proto univerzální plech. Otevøená dvíøka trouby nièím nezatìžujte. Nikdy nelijte vodu pøímo do trouby. Mohlo by dojít k poruše funkce trouby a poškození smaltu. Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo prasknout. Neskladujte v troubì žádné hoølavé pøedmìty. Mohly by se pøi zapnutí trouby vznítit. V troubì neskladujte ani žádné vlhké potraviny. Mohly by poškodit smalt trouby. 6

7 2 Likvidace Likvidace obalového materiálu Všechny použité materiály mohou být bez omezení znovu využity. Umìlé hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem: >PE< - polyetylén, napø. vnìjší obal a sáèky uvnitø. >PS< - pìnový polystyrén, napø. výplnì, zásadnì bez freonù. 1 Likvidace starého spotøebièe Upozornìní: Starý spotøebiè pøed likvidací znehodnot te, aby se nemohl stát pøíèinou úrazu. Odpojte proto spotøebiè od zdroje plynu a odøíznìte jeho pøívodní kabel. Z dùvodu ochrany životního prostøedí je nutné staré spotøebièe odbornì likvidovat. Spotøebiè nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem. Informace o datu sbìru nebo o sbìrných místech získáte u místního podniku pro èištìní mìsta nebo na správì obce. 7

8 Popis spotøebièe Celkový pohled Ovládací panel 8

9 Kovová varná deska Sklenìná varná deska 9

10 Hoøáky 10

11 Vybavení trouby Pøíslušenství trouby Kombinovaný rošt Na nádoby, koláèové formy, porce k peèení a grilování. Univerzální plech Na koláèe, peèenì s vyšším obsahem vody nebo jako plech na peèení nebo na zachytávání tuku. Plech na peèení Na koláèe a placky 11

12 Pøed prvním použitím Nastavení denního èasu 3 Trouba funguje jen s nastaveným èasem. 1. Po pøipojení trouby k síti nebo po výpadku elektrického proudu bliká kontrolka funkce Denní èas D. 2. Tlaèítky + nebo - nastavte aktuální denní èas. Poèkejte asi 5 vteøin. Blikání pøestane a na hodinách se objeví nastavený denní èas. Spotøebiè je pøipraven k provozu. 12

13 První èištìní 1 3 Trouba Pøed prvním použitím je nutné troubu vyèistit. Návod k použití Pozor: Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní èisticí prostøedky! Mohli byste poškodit povrch trouby. Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky. 1. Pøepínaè funkcí trouby nastavte na osvìtlení trouby L. Otevøete dvíøka trouby. 2. Vyjmìte všechny doplòky i drážky a omyjte je teplou vodou s mycím prostøedkem. 3. Teplým roztokem umyjte i vnitøek trouby a vysušte ji. 4. Pøední panel otøete vlhkým hadøíkem. Plynová varná deska Varnou desku, žebrový rošt a kryty hoøákù omyjte v teplé vodì s mycím prostøedkem a osušte. 13

14 Obsluha hoøákù 1 Spotøebiè je vybaven plnì zabezpeèenými hoøáky. Pøi zhasnutí hoøákù, at už z jakékoli pøíèiny, se automaticky uzavøe pøívod plynu. Otvory pro plameny v korunì hoøáku se nesmí zanést zbytky potravin nebo èistícím prostøedkem. Pozor: Je bezpodmíneènì nutné zkontrolovat, zda kryt hoøáku sedí rovnì a pevnì v korunì hoøáku. Ovladaèe hoøákù V rozsahu velký plamen Ö / malý plamen Ñ mùžete nastavit varné stupnì. Mezipolohy jsou také možné. Velký plamen Ö = nejvyšší výkon Malý plamen Ñ = nejmenší výkon 14

15 Nastavení varného stupnì 1. Ovladaè hoøáku otoète doleva na velký plamen Ö. 2. Ovladaè hoøáku silnì stisknìte, až se plyn zapálí. Po úspìšném zapálení podržte vypínaè ovladaè hoøáku asi 6-10 vteøin stisknutý. Jestliže plamen zhasne, zapálení opakujte. 3. Nastavte požadovaný varný stupeò. 4. Po ukonèení vaøení otoète vypínaèem zpìt do polohy VYP. 3 Pøi výpadku elektrického proudu nebo pøi vlhkém elektrickém zapalování (jestliže jídlo pøeteklo nebo po èištìní) mùžete hoøák zapálit také zapalovaèem plynu nebo zápalkou. 15

16 Nádobí Používejte jen hrnce a pánve s rovným dnem. Nádoby musí stát pevnì na møížce. Používejte poklièky vhodné velkosti a pokud pøíprava jídla nevyžaduje jinak, vaøte v zakryté nádobì. Ušetøíte tak energii a jídlo bude døíve hotové. Plameny nesmí pøesahovat dno varné nádoby. Dbejte na to, aby velikost plamene odpovídala prùmìru varné nádoby. Doporuèujeme používat následující velikosti: 1 Hoøák Malý hoøák Støední hoøák Velký hoøák Nejmenší prùmìr 120 mm D 140 mm D 160 mm D Pozor: Velké hrnce se nesmí dotýkat povrchu skøíní a stìn nebo vedení ve stìnì z umìlé hmoty. 16

17 Obsluha trouby Zapnutí a vypnutí trouby 1. Otoète pøepínaèem funkcí trouby na požadovanou funkci. 2. Otoète volièem teploty na požadovanou teplotu. Kontrolka chodu svítí tak dlouho, dokud je trouba zapnutá. Kontrolka teploty svítí tak dlouho, dokud trouba høeje. 3. Jestliže chcete troubu vypnout, otoète pøepínaèem funkce trouby a volièem teploty do polohy VYP. 3 Chlazení ventilátorem Jakmile se spotøebiè uvede do provozu, zapne se automaticky i ventilátor, aby se vnìjší plochy spotøebièe udržely chladné. Po vypnutí trouby bìží ventilátor dál tak dlouho, dokud se spotøebiè neochladí, a pak se sám vypne. 17

18 Funkce trouby Trouba je vybavena následujícími funkcemi: L Osvìtlení trouby Pomocí této funkce mùžete osvìtlit vnitøek trouby, napø. k èištìní. V provozu není žádné topné tìleso. U Horkovzdušný ohøev K peèení koláèù až na dvou úrovních. Teplotu trouby nastavte o C nižší, než pøi použití horního/ spodního ohøevu. V provozu je dolní topné tìleso a horní topné tìleso, ke kterým se zapne ještì ventilátor. O Horní/spodní ohøev K peèení peèiva a masa na jedné úrovni. V provozu je horní a dolní topné tìleso. Ü Spodní ohøev K dopeèení koláèù s køehkým spodkem. V provozu je dolní topné tìleso. A Rozmrazování K èásteènému a úplnému rozmrazení napø. dortù, másla, chleba, zeleniny nebo jiných zmrazených potravin Pøi této funkci je v provozu ventilátor bez ohøevu. F Gril Ke grilování plochých kouskù, které jsou rozloženy uprostøed roštu jako napø. steakù, øízkù, ryb nebo k pøípravì toastù. V provozu je topné tìleso grilu. 18

19 Z Velkoplošný gril Ke grilování plochých kusù ve vìtším množství, jako napø. steakù, øízkù, ryb nebo k pøípravì toastù. V provozu je horní topné tìleso a tìleso grilu. I Infrapeèení K peèení vìtších kusù masa nebo drùbeže na jedné úrovni. Tato funkce se hodí také ke gratinování a zapékání. V provozu je støídavì topné tìleso grilu a ventilátor. 19

20 Zasunutí roštu a univerzálního plechu 3 Pojistka proti pøeklopení Všechny zasunovací díly jsou vybaveny malou prohlubní na levé i pravé stranì. Tato prohlubeò slouží jako pojistka proti pøeklopení a musí být vždy vzadu. Zasuòte plech nebo univerzální plech: Pojistka proti pøeklopení musí být vždy vzadu. Zasunutí roštu Rošt zasunujte tak, aby obì postranní kolejnièky smìøovaly nahoru. Pojistka proti pøeklopení musí být vzadu a musí smìøovat dolù. Zasunutí roštu, plechu: Pøi spoleèném použití roštu a univerzálního plechu zasaïte pojistku proti pøeklopení u roštu pøesnì do prohlubnì na plechu. 20

21 Funkce hodin Elektronické hodiny mají tyto funkce: Doba < Tato funkce slouží k nastavení délky provozu trouby. Konec > Pomocí této funkce nastavíte, kdy se má trouba opìt vypnout. Minutka C K nastavení krátkého èasového úseku. Po uplynutí nastavené doby zazní signál. Tato funkce neovlivòuje provoz trouby. Denní èas D K nastavení, zmìnì nebo zjištìní denního èasu (viz též kapitolu Pøed prvním použitím ). 21

22 3 Všeobecné pokyny Po zvolení urèité funkce bliká pøíslušná kontrolka funkce asi 5 vteøin. Bìhem této doby je možné tlaèítkem + nebo - nastavit požadované èasy. Po nastavení požadovaného èasu bliká kontrolka funkce ještì asi 5 vteøin. Potom kontrolka svítí. Nastavený èas zaèíná plynout. Signál je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka. Požadovanou funkci trouby a teplotu mùžete zvolit pøed nebo po nastavení funkcí hodin DOBA a/nebo KONEC. Po uplynutí doby peèení se pøepínaè funkcí trouby a voliè teploty vrátí zpìt do polohy VYP. 2 Vypnutí èasového ukazatele Vypnutím èasového ukazatele mùžete ušetøit energii. Vypnutí èasového ukazatele Dvì libovolná tlaèítka tisknìte tak dlouho, až displej ztmavne (asi 10 vteøin). 3 Zapnutí èasového displeje Dvì libovolná tlaèítka tisknìte tak dlouho, až se na displeji opìt objeví denní èas (asi 10 vteøin). Èasový displej je možné vypnout jen tehdy, není-li zapnutá žádná z funkcí DOBA, KONEC nebo MINUTKA. 22

23 Minutka C 1. Tlaèítko Volba ] tisknìte tolikrát, až zabliká kontrolka funkce Minutka C. 2. Pomocí tlaèítek + nebo - nastavte požadovaný krátký èasový úsek C. (Max. 2 hodiny 30 minut). Asi za 5 vteøin se na displeji ukáže zbývající èas. Kontrolka funkce Minutka C svítí. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka zabliká a na 2 minuty zazní zvukový signál. 3. Signál je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka. 23

24 3 Doba < Funkci trouby a teplotu mùžete nastavit pøed nebo po funkci Èas. 1. Tlaèítko Volba ] tisknìte tolikrát, až zabliká kontrolka funkce Doba <. 2. Pomocí tlaèítek + nebo - nastavte požadovanou dobu pøípravy. Asi za 5 vteøin se na displeji opìt objeví denní èas. Kontrolka doby pøípravy < svítí a trouba se okamžitì zapne. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka zabliká, na 2 minuty zazní zvukový signál a trouba se vypne. 3. Signál a program je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka. 24

25 3 Konec > Návod k použití Funkci trouby a teplotu mùžete nastavit pøed nebo po funkci Èas. 1. Tlaèítko Volba ] tisknìte tolikrát, až zabliká kontrolka funkce Konec >. 2. Pomocí tlaèítek + nebo - nastavte požadovanou dobu vypnutí. Asi za 5 vteøin se displej opìt pøepne na denní èas. Svítí kontrolka Konec > a trouba se okamžitì zapne. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka zabliká, na 2 minuty zazní zvukový signál a trouba se vypne. 3. Signál a program je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka. 25

26 3 Kombinace Doby < a Konce > Funkci trouby a teplotu mùžete nastavit pøed nebo po nastavení funkce Èas. Funkce Dobu < a Konec > mùžete použít souèasnì, jestliže se má trouba pozdìji automaticky zapnout a vypnout. 1. Pomocí funkce Doba < nastavte èas, který jídlo k pøípravì potøebuje. Zde 1 hodina. 2. Pomocí funkce Konec > nastavte èas, kdy by jídlo mìlo být hotové. Zde 14:05 hod. Kontrolky funkcí trouby Doba < a Konec > svítí a na displeji se objeví denní èas. Zde 12:05 hod. Trouba se automaticky zapne v zadaném èasovém okamžiku. Zde 13:05 hod. A po uplynutí požadované doby peèení se zase vypne. Zde 14:05 hod. 26

27 3 Zmìna DENNÍHO ÈASU Denní èas je možné zmìnit jen tehdy, jestliže není zapnutá žádná automatická funkce (Doba < nebo Konec >). 1. Tlaèítko Volba ] tisknìte tolikrát, až zabliká kontrolka funkce DENNÍ ÈAS. 2. Pomocí tlaèítek + nebo - nastavte aktuální denní èas. 3. Asi za 5 vteøin blikání pøestane a na hodinách se zobrazí nastavený denní èas. Spotøebiè je pøipraven k provozu. 27

28 Použití, tabulky a tipy Peèení K peèení používejte funkci trouby Horký vzduch U nebo Horní/ spodní ohøev O. Formy na peèení Pøi použití horního/spodního ohøevu O jsou vhodné formy z tmavého kovu a formy s povrchovou vrstvou. Pøi použití horkého vzduchu H lze použít i svìtlé kovové, sklenìné a keramické formy. Úroveò drážek Pøi použití horního/spodního ohøevu O je možné péct jen na jedné úrovni. S funkcí Horký vzduch H mùžete péct 2 plechy malých kouskù suchého peèiva souèasnì. 28

29 1 plech na peèení: Úroveò drážek 3 1 forma na peèení: Úroveò drážek 1 2 plechy na peèení: Úroveò drážek 1 a 4 29

30 3 2 Všeobecné pokyny Nezapomeòte, že úroveò drážek se poèítá zdola nahoru. Plech na peèení zasunujte vždy zkosenou stranou dopøedu. Bábovku, koláèe apod. ve formì pokládejte vždy do støedu roštu. S funkcí Horního/spodního ohøevu O nebo Horký vzduch H mùžete péct souèasnì ve dvou formách na jednom roštu. Doba peèení se tím prodlouží jen nepatrnì. Pokyny k tabulkám pro peèení V tabulkách najdete údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drážek pro rùzná jídla. Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protože se mohou mìnit podle složení tìsta, množství a typu formy na peèení. Doporuèujeme nastavit poprvé nižší teplotu, a teprve je-li to nutné, napø. pøejete-li si výraznìjší zhnìdnutí, nebo trvá-li peèení pøíliš dlouho, zvolit vyšší teplotu. Jestliže nenajdete pro vlastní recept žádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùže doba peèení prodloužit o minut. Vlhké peèivo ( (napø. pizza, ovocné koláèe apod.) se pøipravuje na jedné úrovni. Rùzná výška jídla mùže na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. Pøi delší dobì peèení mùžete troubu asi 10 minut pøed koncem peèení vypnout, abyste využili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vložení jídla do chladné trouby. 30

31 Tabulka pro peèení Druh peèiva Horký vzduch H Horní/spodní ohøev O Èas Úroveò drážek zdola Teplota C Úroveò drážek zdola Teplota C pro obì funkce hod.: min. Peèivo ve formì Bábovka apod :50-1:10 Linecký koláè/ královská bábovka :10-1:30 Piškotový dort :25-0:40 Dortový korpus, køehké tìsto Dortový korpus, tøené tìsto :10-0: :20-0:25 Jablkový koláè :50-1:00 Pikantní koláè (napø. slaný koláè Quiche Lorraine) :30-1:10 Sýrový dort :00-1:30 Peèivo na plechu Kynutá pletýnka/vìnec :30-0:40 Vánoèní štola :40-1:00 Chléb (žitný chléb) nejprve...potom :20 0:30-1:00 Vìtrníky :25-0:40 Piškotová roláda :10-0:20 Drobenkový koláè, suchý :20-0:40 Máslový/cukrový koláè, medový Ovocný koláè (z kynutého/tøeného tìsta) :15-0: :25-0:50 31

32 Druh peèiva Horký vzduch H Horní/spodní ohøev O Èas Úroveò drážek zdola Teplota C Úroveò drážek zdola Teplota C pro obì funkce hod.: min. Ovocné koláèe z køehkého tìsta :40-1:20 Koláèe na plech s choulostivou náplní (napø. tvaroh, šlehaèka apod.) :40-1:20 Pizza (bohatì obložená) :30-1:00 Pizza (tenká) :10-0:25 Chlebové placky (pita) :08-0:15 Ploché koláèe s náplní (CH) :35-0:50 Malé kousky peèiva Placièky z køehkého tìsta :06-0:20 Støíkané peèivo :10-0:40 Placièky z tøeného tìsta :15-0:20 Pusinky :00-2:30 Mandlové pusinky :30-0:60 Malé kousky kynutého peèiva Malé kousky peèiva z listového tìsta :20-0: :20-0:30 Housky :20-0:35 1)Troubu pøedehøejte. 2)Použijte univerzální plech nebo pánev. 3)Péct lze na 2 úrovních. Tuènì vytištìné údaje oznaèují vždy nejvhodnìjší funkci trouby nebo teplotu. 32

33 Tipy k peèení Výsledek peèení Možná pøíèina Øešení Spodek koláèe je pøíliš svìtlý Koláè klesl (je mazlavý, nepropeèený, drží vodu) Špatná úroveò drážek Pøíliš vysoká teplota peèení Pøíliš krátká doba peèení Zasuòte koláè víc dolù Nastavte o nìco nižší teplotu peèení Prodlužte dobu peèení Dobu peèení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty V tìstu je pøíliš mnoho tekutiny Pøíštì použijte ménì tekutiny. Dodržujte dobu tøení, pøedevším používáte-li kuchyòského robota Koláè je pøíliš suchý Pøíliš nízká teplota Pøíštì nastavte o nìco vyšší teplotu peèení Pøíliš dlouhá doba peèení Zkrat te dobu peèení Koláè není stejnomìrnì hnìdý Pøíliš vysoká teplota peèení a pøíliš krátká doba peèení Tìsto není rovnomìrnì rozdìlené Nastavte o nìco nižší teplotu peèení a prodlužte dobu peèení Tìsto rovnomìrnì rozetøete na plech Pøíliš dlouhá doba peèení Pøíliš nízká teplota Pøíštì nastavte o nìco vyšší teplotu peèení 33

34 Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Horní/dolní topné tìleso O Infrapeèení I Èas Úroveò drážek zezdola Teplota C Úroveò drážek zezdola Teplota C hod.: min. Nudlový nákyp :45-1:00 Lasagne :25-0:40 Zapékaná zelenina :15-0:30 Zapékané bagety 1 Sladkosti Nákypy :15-0: :40-0:60 Rybí nákypy :30-1:00 Plnìná zelenina :30-1:00 1)Pøedehøejte troubu. Tuènì vytištìné údaje oznaèují pro daný druh masa vždy nejvhodnìjší funkci trouby. 34

35 Tabulka pro mražená a hotová jídla Druh jídla Úroveò drážek zezdola Funkce trouby Teplota Èas Zmrazená pizza 3 Horní/dolní topné tìleso O podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce Pomfrity 1 ( g) 3 Infrapeèení I C min. Bagety 3 Horní/dolní topné tìleso O podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce Ovocný koláè 3 Horní/dolní topné tìleso O podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce 1)Poznámka: Pomfrity 2-3 x obrat te. 3 Pøi pøípravì mražených jídel se mohou zasunuté plechy zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi mraženými potravinami a troubou. Po vychladnutí se plechy opìt vyrovnají. 35

36 Peèení masa K peèení masa používejte funkci trouby Infrapeèení I nebo Horní/ spodní ohøev O. 3 Nádoby na peèení K peèení masa jsou vhodné všechny žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce). U nádobí s držadly z umìlé hmoty si ovìøte, zda jsou žáruvzdorné (øiïte se pokyny výrobce!). Velké peèenì mùžete péct pøímo na univerzálním plechu nebo na roštu a univerzální plech umístìte pod rošt (napø. krùtu, husu, 3-4 kuøata, 3-4 stehna). Libové maso všeho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí (napø. telecí, svíèkovou, dušené hovìzí, zmrazené maso). Maso tak zùstane št avnaté. Všechny druhy masa, které by mìly získat kùrèièku, mùžete péct v pekáèi bez poklièky (napø. vepøové, jehnìèí, skopové, sekanou peèeni, kachnu, drùbeží stehna, kuøata, malou drùbež, rostbíf, svíèkovou, zvìøinu). Tip: Budete-li používat pøi peèení vhodnou nádobu, trouba se ménì zašpiní. Úroveò drážek Údaje o úrovni drážek najdete v následující tabulce. 36

37 3 2 Pokyny k tabulce pro peèení masa V tabulce najdete údaje k peèení rùzných druhù masa: údaje o nastavení teploty, doby peèení a úroveò drážek. Údaje jsou pouze orientaèní. Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì až od váhy 1 kg. Obecnì lze øíci, že pro velmi libové maso, jako ryby nebo zvìøina, se hodí pøedevším funkce horního/spodního ohøevu O. Pro všechny další druhy masa (pøedevším drùbeže) doporuèujeme funkci Infrapeèení I. Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové št ávy nebo tuku. Peèeni podle potøeby obrat te (po 1/2-2/3 celkové doby). Tip: Velké peèenì a drùbež bìhem peèení nìkolikrát polijte vypeèenou št ávou. Peèenì pak bude mít lepší chut. Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste využili zbytkového tepla. 37

38 Tabulka pro peèení masa Druh masa Množství Horní/spodní ohøev O Infrapeèení I Èas Váha Úroveò drážek zdola Teplota C Úroveò drážek zdola Teplota C Hod.:min. Hovìzí maso Dušená svíèková 1-1,5 kg :00-2:30 Rostbíf nebo svíèková - uvnitø krvavé - uvnitø rùžové - propeèené Vepøové maso na každý cm výšky na každý cm výšky na každý cm výšky na každý cm výšky :05-0: :06-0: :08-0:10 Ramínko, plec, kýta Kotlety, uzené maso 1-1,5 kg :30-2:00 1-1,5 kg :00-1:30 Sekaná peèenì 750 g-1 kg :45-1:00 Vepøové nožièky (pøedvaøené) 750 g-1 kg :30-2:00 Telecí maso Telecí peèenì 1 kg :30-2:00 Telecí nožièky 1,5-2 kg :00-2:30 Jehnìèí Jehnìèí kýta, Jehnìèí peèenì 1-1,5 kg :15-2:00 Jehnìèí høbet 1-1,5 kg :00-1:30 38

39 Druh masa Množství Horní/spodní ohøev O Infrapeèení I Èas Váha Úroveò drážek zdola Teplota C Úroveò drážek zdola Teplota C Hod.:min. Zvìøina Zajeèí høbet Zajeèí kýty až 1 kg :25-0:40 Srnèí/jelení høbet 1,5-2 kg :15-1:45 Srnèí/jelení kýta 1,5-2 kg :30-2:15 Drùbež Kusy drùbeže 4-6 kusù Kuøecí pùlky 2-4 kusù po g po g :35-0: :35-0:50 Kuøe, mladá slepice 1-1,5 kg :45-1:15 Kachna 1,5-2 kg :00-1:30 Husa 3,5-5 kg :30-3:00 Krocan/krùta 2,5-3,5 kg 4-6 kg :30-2:00 2:30-4:00 Ryba (dušená) Celé ryby 1-1,5 kg 2/ / :45-1:15 1)Troubu pøedehøejte. Tuènì vytištìné údaje oznaèují pro daný druh masa vždy nejvhodnìjší funkci trouby. 39

40 Plošné grilování Ke grilování používejte funkci trouby Gril F nebo Velkoplošný gril Z s nastavením teploty z. 1 3 Pozor: Grilujte vždy se zavøenými dvíøky trouby. Prázdnou troubu vždy na 5 minut pøedehøejte. Nádoby ke grilování Ke grilování používejte grilovací rošt s univerzálním plechem. Úroveò drážek Ke grilování plochých kouskù je obvykle vhodná 4. úroveò drážek. Pokyny k tabulce pro grilování Grilovací èasy jsou pouze orientaèní a závisí na druhu a kvality použitého masa nebo ryb. Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb. Grilované kousky asi v polovinì grilování obrat te Tabulka pro grilování Potraviny ke grilování Úroveò drážek zdola Grilovací èas 1. strana 2. strana Špikované maso min. 6-8 min. Vepøové bez kosti min min. Klobásy min. 6-8 min. Hovìzí steaky, Telecí steaky Hovìzí høbet, rostbíf (asi 1 kg) Toastový chléb min. 5-6 min min min min. 2-3 min. Obložené toastové chleby min. - 1) Použijte grilovací rošt bez univerzální plechu. 40

41 Rozmrazování K rozmrazování použijte funkci trouby Rozmrazování A bez nastavení teploty. Nádoby k rozmrazování Vybalené potraviny položte v talíøi na rošt. Potraviny nezakrývejte talíøi ani mísami; èas k rozmrazení by se tak znaènì prodloužil. Úroveò drážek K rozmrazování zasuòte rošt do 1. úrovnì drážek. Pokyny k tabulce pro rozmrazování Následující tabulka vám poskytne informace k èasu rozmrazování. Tabulka pro rozmrazování Jídlo Èas k rozmrazení min. Èas po rozmrazení min. Poznámka Kuøe, 1000 g Maso, 1000 g Maso, 500 g Kuøe položte na obrácený talíøek ve velkém talíøi. V polovinì doby obrat te nebo zakryjte fólií. V polovinì doby obrat te nebo zakryjte fólií. V polovinì doby obrat te nebo zakryjte fólií. Pstruh, 150 g Nezakrývejte. Jahody, 300 g Nezakrývejte. Máslo, 250 g Nezakrývejte. Smetana, 2 x 200 g Nezakrývejte (Smetanu lze snadno ušlehat, i když jsou v ní ne zcela rozmrazené kousky.). Dort, 1400 g Nezakrývejte. 41

42 Zavaøování K zavaøování použijte funkci trouby Spodní ohøev Ü. 3 Zavaøovací nádoby K zavaøování používejte pouze zavaøovací sklenice stejné velikosti. Sklenice s uzávìrem typu twist-off nebo bajonetovým uzávìrem nejsou vhodné. Úroveò drážek K zavaøování použijte 1. úroveò drážek. Pokyny k zavaøování K zavaøování použijte univerzální plech. Vejde se na nìj až šest zavaøovacích sklenic s litrovým obsahem. Sklenice musí být naplnìné do stejné výše a dobøe uzavøené. Postavte je na univerzální plech tak, aby se vzájemnì nedotýkaly. Na univerzální plech nalijte asi 1/2 litru vody, aby bylo v troubì dostateèné vlhko. Jakmile se v prvních sklenicích zaènou tvoøit bublinky (u 1-litrových sklenic asi za minut), troubu vypnìte nebo nastavte teplotu zpìt na 100 C (viz tabulka). 42

43 Tabulka pro zavaøování Suroviny k zavaøování Teplota C Zavaøování až do zaèátku bublinek min. Dále vaøit pøi 100 C min. nechat dojít ve vypnuté troubì Bobulové ovoce Jahody, borùvky, maliny, zralý angrešt Nezralý angrešt Peckoviny Hrušky, kdoule, švestky Zelenina Karotka Houby Okurky Zeleninová smìs v nálevu Kvìták, hrášek, chøest Fazole

44 Èištìní a údržba 1 Upozornìní!: Èištìní spotøebièe pomocí parního nebo vysokotlakého pøístroje je z bezpeènostních dùvodù zakázáno! Vnìjší plochy spotøebièe Pøední stranu spotøebièe otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v roztoku mycího prostøedku. Nepoužívejte písek, silné èisticí prostøedky ani žádné prostøedky s drsnými èásticemi. Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky. Varná deska 1 1 Upozornìní: Pøi èištìní nesmí být žádný plynový hoøák zapnutý. Dbejte na to, aby varná deska byla natolik vychladlá, že je možné s díly manipulovat bez rizika. Pozor: Nepoužívejte žádné agresivní èisticí prostøedky, jako napø. rozprašovaèe do grilu nebo trouby, prostøedky s hrubými èásticemi nebo drátìnky na hrnce. Varnou desku èistìte po každém použití horkou vodou s mycím prostøedkem. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou. Møížku opláchnìte horkou vodou s mycím prostøedkem, silnì zneèištìná místa pøetøete mokrým hadrem a nechte odmoèit. Koruny a kryty hoøákù opláchnìte horkou vodou, silnì zneèištìná místa nechte odmoèit a pak vyèistìte mìkkým kartáèem. Otvory pro plameny v korunì hoøáku musí být vždy èisté a bez nánosù. 44

45 Vnitøní prostor trouby 1 Upozornìní: Pøi èištìní musí být trouba vypnutá a vychladlá. Spotøebiè èistìte po každém použití. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou Pøi èištìní si rozsvit te osvìtlení trouby L. 2. Po každém použití troubu vytøete vodou mycím prostøedkem a vysušte. Nepoužívejte žádné abrazivní prostøedky. 3. Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èištìní trouby. Pozor: Pøi použití spreje do trouby se øiïte pokyny výrobce! Pøíslušenství Všechny zasunovací díly (rošt, plech na peèení, drážky apod.) po každém použití opláchnìte a dobøe osušte. Èištìní bude jednodušší, když díly necháte krátce odmoèit. 45

46 Drážky Chcete-li vyèistit boèní stìny trouby, mùžete odstranit drážky na levé i pravé stranì trouby. Vyjmutí drážek Drážky nejprve vepøedu vytáhnìte ze stìny trouby (1) a pak uvolnìte vzadu (2). 3 Zasazení drážek Dùležité upozornìní! Zaoblené konce kolejnièek musí smìøovat dopøedu! Pøi upevòování drážek je nejprve zavìste vzadu (1), pak je zastrète vepøedu a zatlaète (2). 46

47 Osvìtlení trouby 3 Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Pøed výmìnou žárovky trouby: Vypnìte troubu. Pojistky v pojistkové skøíòce vyšroubujte nebo vypnìte. Na dno trouby položte kus látky kvùli ochranì žárovky a sklenìného krytu. Výmìna žárovky trouby/omytí sklenìného krytu 1. Sklenìný kryt vyšroubujte smìrem doleva a omyjte. 2. Je-li to nutné: Vymìòte žárovku do trouby za žáruvzdornou do 300 C, 25 W, 230 V. 3. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na místo. 47

48 Èištìní stropu trouby 1 1 Èištìní stropu trouby si mùžete usnadnit odklopením horního topného tìlesa. Odklopení topného tìlesa Upozornìní: Topné tìleso mùžete odklopit jen tehdy, je-li trouba vypnutá a nehrozí nebezpeèí popálení. 1. Odstraòte postranní drážky. 2. Uchopte topné tìleso vepøedu a vytáhnìte ho pøes zarážky na vnitøní stranì trouby smìrem dopøedu. 3. Topné tìleso se sklopí dolù. Pozor: Topné tìleso netlaète dolù silou! Mohlo by se ulomit. Èištìní stropu trouby 1 Upevnìní topného tìlesa 1. Topné tìleso zasuòte zpátky až ke stropu trouby. 2. Topné tìleso povytáhnìte proti pružinì pøes zarážky dopøedu. 3. Nechte zapadnout do držákù. 4. Nakonec zasuòte zpìt postranní drážky. Pozor: Topné tìleso musí ležet na obou stranách za zarážkami ve vnitøku trouby a být správnì usazeno (2). 48

49 Dvíøka trouby Pøi èištìní se dají dvíøka trouby vysadit. Vysazení dvíøek trouby 1. Dvíøka trouby otevøete dokoøán. 2. Pojistné páèky barvy mosazi na obou dveøních závìsech celé vyklopte. 3. Dvíøka trouby uchopte po stranách obìma rukama a proti odporu je asi ze 3/4 zavøete. 4. Dvíøka vytáhnìte z trouby. (Pozor: jsou tìžká!). 5. Dvíøka položte vnìjší stranou na mìkkou a rovnou podložku, napø. na deku, aby se nepoškrábala. Zasazení dvíøek trouby 1. Dvíøka uchopte ze strany držadla po stranách obìma rukama. 2. Dvíøka držte v úhlu asi Závìsy dvíøek zasuòte souèasnì do obou otvorù vpravo i vlevo dole na troubì, a to co nejdále. 4. Dvíøka nadzvednìte až na doraz, a potom úplnì otevøete. 5. Pojistné páèky barvy mosazi na obou dveøních závìsech sklopte zpìt do pùvodní polohy. 6. Dvíøka trouby zavøete. 49

50 Sklenìná výplò dvíøek trouby 1 1 Ve dvíøkách trouby je sklenìná výplò tvoøená tøemi vrstvami skla. Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit. Upozornìní: Následující kroky provádìjte jen u vysazených dvíøek trouby! Zasazená dvíøka by se mohla pøi vyjmutí skla odlehèením náhle sklopit a zranit vás. Pozor: Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo prasknout. Vymontování horní sklenìné tabule 1. Dvíøka vysaïte a opatrnì položte na mìkkou a rovnou podložku. 2. Horní sklo uchopte na spodním okraji a proti tahu pružiny ho vysunujte smìrem k držadlu trouby, až se dole uvolní. 3. Tabuli dole trochu nadzdvihnìte a vytáhnìte ven. Vymontování prostøední sklenìné tabule 1. Prostøední sklenìnou tabuli uchopte na spodním okraji a vysunujte ve smìru držadla dvíøek, až se dole uvolní. 2. Tabuli dole trochu nadzdvihnìte a vytáhnìte ven. Sklenìné výplnì dvíøek umyjte 50

51 Zasazení prostøední sklenìné tabule 1. Prostøední sklenìnou tabuli zasuòte šikmo shora do dveøního profilu na stranì s držadlem. 2. Sklopte ji dolù a zasuòte ji ve smìru spodního okraje dvíøek až nadoraz pod dolní zarážku. Zasazení horní sklenìné tabule 1. Horní sklenìnou tabuli zasuòte šikmo shora do dveøního profilu na stranì s držadlem. 2. Sklopte ji dolù. Tabuli položte proti tahu pružiny na stranì s držadlem pøed profil zarážky na spodním okraji dvíøek a zasuòte pod zarážku. Sklenìná tabule musí být pevnì na svém místì! Dvíøka trouby znovu zasaïte 51

52 Co dìlat, když... Porucha Možná pøíèina Øešení Ovladaè hoøáku jste nestiskli dost silnì. Stisknìte ovladaè silnì až na doraz. Hoøáky na varné desce nelze zapálit. Elektrické zapalování je vlhké nebo zneèištìné. Výpadek proudu. Vypadla pojistka v domácí instalaci (pojistkové skøíòce). Elektrické zapalování osušte nebo vyèistìte. Pøípadnì hoøák zapalte zapalovaèem plynu nebo zápalkou. Zkontrolujte pojistky. Jestliže pojistky vypadnou nìkolikrát po sobì, obrat te se na støedisko služby zákazníkùm. Hoøáky na varné desce zhasnou pøi nastavení na plný výkon i po opakovaném zapálení. Zapalovací zaøízení je vadné. Zneèištìné tepelné èidlo Vadné tepelné èidlo. Obrat te se na støedisko služby zákazníkùm. Tepelné èidlo vyèistìte. Pokud neuspìjete, obrat te se na støedisko služby zákazníkùm. Obrat te se na støedisko služby zákazníkùm. Trouba se nezahøívá, i když je nastavena správná funkce. Voliè teploty není nastaven. Výpadek proudu. Vypadla pojistka v domácí instalaci (pojistkové skøíòce). Voliè teploty nastavte podle potøeby. Zkontrolujte pojistky. Jestliže pojistky vypadnou nìkolikrát po sobì, obrat te se na støedisko služby zákazníkùm. Osvìtlení trouby nefunguje. Kontrolka denního èasu bliká. Vadná žárovka v osvìtlení trouby. Výpadek elektrického proudu. Vymìòte žárovku (viz èištìní a údržba). Nastavte denní èas (viz kapitolu Pøed prvním použitím). Jestliže se vám nepodaøí odstranit poruchu ani pomocí výše uvedených pokynù, obrat te se prosím na svého prodejce nebo na zákaznickou službu. 52

53 1 3 Upozornìní: Opravy spotøebièe smí provádìt pouze kvalifikovaný technik s pøíslušným oprávnìním. Neodborné opravy mohou pro uživatele pøedstavovat znaèné nebezpeèí. Poškozené spotøebièe se nesmìjí používat. Zjistíte-li poruchu nebo nìjaké poškození, uzavøete pøívod plynu a vypnìte nebo vyšroubujte pojistky. Pøi nesprávné obsluze spotøebièe se mùže stát, že budete muset návštìvu opraváøe zaplatit, i když je spotøebiè ještì v záruce. Pokyn týkající se spotøebièù s kovovým pøedním panelem: Chladný kovový pøední panel spotøebièe mùže zpùsobit pøi otevøení dvíøek trouby bìhem peèení nebo smažení krátkodobé zamžení vnitøní sklenìné tabule. 53

54 Technické údaje Vnìjší rozmìry Výška 59,5 cm Šíøka 59,2 cm Hloubka 56,7 cm Hloubka pøi otevøených dvíøkách 101,1 cm Celková hmotnost netto 35,0 kg Vnitøní rozmìry trouby Výška Šíøka Hloubka Objem Pøíkon Elektrická zaøízení Dolní topné tìleso Horní topné tìleso Velký gril Malý gril Vnitøní ventilátor Osvìtlení trouby Hoøáky Ø Hs Hi Výkonný hoøák vlevo vpøedu 72 mm 2400 W 2200 W Støední hoøák vlevo vzadu 72 mm 1800 W 1600 W Velký hoøák vpravo vzadu 72 mm 2400 W 2200 W Malý hoøák vpravo vpøedu 55 mm 1000 W 900 W Celkový pøíkon Elektøina Plyn Hs Plyn Hi 31,0 cm 40,8 cm 40,7 cm 51,0 l 1000 W 1000 W 2900 W 1900 W 40 W 25 W 6865 W 7600 W 6900 W 54

55 Smìrnice 4 Návod k použití Tento spotøebiè odpovídá následujícím normám: EN , EN a EN týkajícím se bezpeènosti elektrických spotøebièù urèených do domácností a k podobným úèelùm a DIN a DIN / / o užitných vlastnostech elektrických sporákù do domácnosti. EN EN EN EN o základních požadavcích na ochranu pøed elektromagnetickou interferencí. Tento spotøebiè odpovídá následujícím smìrnicím EU: 73/23/EHS Smìrnice o nízkém napìtí ve znìní 90/683/EHS 89/336/EHS Smìrnice EMV ve znìní 92/31/EHS) 90/396/EHS Smìrnice o plynu a pøíloha 1 93/68/EHS, Smìrnice o znaèení v EU 55

56 Typový štítek Pøepište prosím údaje z typového štítku do rámeèku. Typový štítek najdete vpravo na skøíni trouby, když otevøete dvíøka trouby. Tyto údaje uvádìjte prosím vždy pøi: - dotazech urèených støedisku služeb zákazníkùm - objednávání náhradních dílù a pøíslušenství - technických dotazech 56

57 Návod k instalaci Návod k instalaci Bezpeènostní pokyny Pozor: Montáž a pøipojení nového spotøebièe smí provést pouze odborný technik s oprávnìním na plynovou a elektrickou instalaci. Je nutné pøísnì dodržet obecné smìrnice pro provoz plynových a elektrických spotøebièù, místní pøedpisy a pokyny tohoto instalaèního návodu. S tímto vestavným plynovým sporákem lze nainstalovat pouze takovou vestavnou plynovou varnou desku, která je uvedena níže v tabulce možných kombinací. Tabulka možných kombinací Vestavný sporák Vestavná plynová varná deska 2500 CG 9560 CG C X X C X X Pozor: Nezasahujte do závitových spojù plynového vedení ve sporáku. Správné provedení pøípojky si mùžete ovìøit na stranì Technické údaje. Pozor: Pøi opravì je nutné spotøebiè odpojit od zdroje plynu a elektøiny: Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, nebo vypnìte nebo vyšroubuje pojistky. Zavøete hlavní pøívod plynu. 57

58 Návod k instalaci Vestavba do kuchyòského nábytku Ochrana pøed dotykem s èástmi pod elektrickým proudem podle ustanovení VDE musí být zajištìna pøedpisovým provedením vestavby. Jištìní vestavné skøínì musí vyhovovat normì DIN U vestavného nábytku musí obklady z umìlé hmoty, dýha a použitá lepidla vydržet teplotu 70 C. Pøi pochybnostech se obrat te na výrobce vestavného nábytku. Spotøebiè odpovídá požadavkùm na ochranu pøed požárem tøídy 3. Pouze spotøebièe tohoto typu mohou na jedné stranì pøiléhat k vysoké skøíni nebo stìnì. Minimální vzdálenosti: - po stranách 200 mm, - vzadu 50 mm, - nahoøe 650 mm. 58

59 Návod k instalaci Pøíslušenství k instalaci sporáku Koruny a kryty pro 4 hoøáky 2 šrouby na pøipevnìní sporáku k vestavné skøíòce Pøíslušenství k instalaci sporáku Tìsnicí profil 8 šroubù do døevotøísky 3,5 x 25 na pøipevnìní nosièe hoøákù 4 smaltovaná tìsnìní hoøákù 4 pøiložené gumové kroužky 10 šroubù 2,9 x 13 na upevnìní hoøákù k varné desce (2 náhradní) 2 møížky Pøíslušenství k instalaci smaltované varné desky Tìsnicí profil 8 šroubù do døevotøísky 3,5 x 25 na pøipevnìní nosièe hoøákù 10 šroubù 2,9 x 13 na upevnìní hoøákù k varné desce (2 náhradní) 2 møížky Pøíslušenství k instalaci nerezové varné desky 8 šroubù do døevotøísky 3,5 x 25 na pøipevnìní nosièe hoøákù 2 šrouby 4,2 x 22 na upevnìní varné desky držákem møížky (spojeno s ochranným vodièem) 6 zápustných šroubù 3,8 x 23 na vyrovnání varné desky s obkladem 10 šroubù 2,9 x 13 na upevnìní hoøákù k varné desce (2 náhradní) 2 møížky 59

60 Návod k instalaci Výøezy ve vestavné skøíòce Otvor ve vestavné skøíòce musí odpovídat obvyklým rozmìrùm. 1. V boèní stìnì vestavné skøíòky vyøíznìte otvor pro protažení plynové bezpeènostní hadice podle nákresu rozmìrù. 2. Spodní èást vestavné skøíòky u zadní stìny zkrat te o 20 mm, aby se tudy mohl protáhnout napájecí kabel. 60

61 3 1 3 Výøez pro varnou desku Návod k instalaci Výøez pro varnou desku je nutné vystøedit podle prostoru pro sporák. 1. Výøez pracovní desky musí pøesnì odpovídat rozmìrùm na obrázku. 2. K ochranì proti vlhkosti je nutné všechny plochy výøezu pøetøít vhodným izolaèním prostøedkem. Pozor: Spáry podkladu varné èásti u obložených pracovních ploch je nutné beze zbytku vyplnit spárovací hmotou. Prostor pro sporák musí být po stranách mezi pracovní deskou a nábytkem pod ní zcela uzavøený, s výjimkou výøezu k protažení plynové bezpeènostní hadice. 61

62 Návod k instalaci Pøípojení plynu Pozor: Pøi instalaci musí být spotøebiè odpojen od zdroje napájení. Vytáhnìte zástrèku ze zásuvky, nebo vypnìte nebo vyšroubuje pojistky. Zavøete hlavní pøívod plynu. Pøípojka plynu musí odpovídat ustanovením DVGW (DVGW- Arbeitsblatt 600, TRGI 1986 nebo TRF) nebo ÖVGW (TR Gas 1985) a místním ustanovením stavebního dozoru. Pøípojka k plynovému vedení mùže být provedena buï pomocí celokovové ohebné bezpeènostní hadice odpovídající pøedpisùm DVGW/ÖVGW s plynovou zásuvkou podle DIN 3383/list 1 nebo jako pevná pøípojka. Mezi instalovaným pøívodem plynu a spotøebièem musí být zabudován uzavírací kohout. Plynová zásuvka nebo pevná pøípojka musí být instalována tak, aby byla volnì pøístupná ze strany - zprava nebo zleva - a to i ve skøíni. Nesmí být umístìna za spotøebiè. Trubka pro pøívod plynu s vnìjším závitem 1/2" je umístìna ve spotøebièi vzadu vlevo nahoøe. Uvedený výškový rozmìr se týká vestavné skøínì vysoké bez pracovní desky 820 mm. Spotøebiè nastavený na zemní plyn je oznaèen štítkem: Nastaveno na zemní plyn H 20 mbar Tento spotøebiè se mùže používat v rozsahu podle indexu Wobbe 12,0-15,7 kwh/m 3 bez dodateèného seøizování. Pozor: Pøi zmìnì nastavení nebo technické výbavy týkající se plynu štítek odlepte a vymìòte za nový. 62

63 Návod k instalaci Pøípojka na zkapalnìný plyn Na pøívodní plynovou trubku vestavného sporáku se namontuje koleno s èepièkovou maticí 1/2". Pøestavba je popsána u soupravy na zkapalnìný plyn. Elektrické pøipojení Pøed pøipojením zkontrolujte, zda napìtí v síti v místì instalace odpovídá napìtí uvedenému na typovém štítku - tedy jmenovitému napìtí spotøebièe. Typový štítek najdete na skøíni trouby a je viditelný pøi otevøení dvíøek trouby. Napìtí spotøebièe je 230 V ~. Spotøebiè funguje bez problémù i ve starší síti s 220 V ~. Jako napájecí kabel se musí použít typ H05VV-F nebo vyšší. Instalace musí být provedena pøívodem s vidlicí, nebo je nutné v bytovém rozvodu napevno instalovat vypínaè s min. 3 mm vzdáleností mezi kontakty, kterým se spotøebiè oddìlí od sítì všemi póly. Pøi pøímém pøipojení použijte kabel nejménì 170 cm dlouhý. Zástrèka musí být volnì pøístupná. 63

64 64 Návod k instalaci

65 1 1 Návod k instalaci Instalace sporáku 1. Sporák postavte pøed prostor urèený k vestavbì. 2. Plynovou bezpeènostní hadici protáhnìte otvorem ve skøíòce a pøipojte k pøívodu plynu. Pozor: Nezasahujte do závitových spojù plynového vedení ve sporáku. 3. Proveïte elektrické pøipojení. 4. Sporák zasuòte do vestavného prostoru, vyrovnejte ho a na každé stranì upevnìte 1 šroubem 3,5 x 30 (Výøez C). Pozor: Pøi zasunování sporáku dávejte pozor, aby se plynová hadice nìkde nezkroutila, neohnula nebo nepøiskøípla. Elektrické zapalování a tepelná èidla nesmìjí vyènívat pøes úroveò nábytku. Mohly by se poškodit. Pøívodní kabel nesmí pøiléhat k zadní stìnì vestavného plynového sporáku. 65

66 Návod k instalaci Montáž varné desky s hoøáky 1. Odstraòte pøepravní šrouby (1) vlevo a vpravo od pøepravního jištìní (2). 2. Pøepravní jištìní (2) odstraòte uvolnìním ètyø šroubù (3). 3. Uvolnìte ètyøi šrouby (4) na pøíèných lištách s hoøáky. 4. Celou hoøákovou jednotku zvednìte a pak posuòte držáky smìrem ven tak daleko, aby ètyøi spojnice ležely na pracovní desce. 5. Držák hoøákù usaïte vpøedu a po stranách do pracovní desky (vložte do výøezu pro varnou desku). 6. Držák hoøákù upevnìte po obou stranách tøemi šrouby (5) ve výøezu pro varnou desku. 3 Je-li pracovní deska obložena kamenným materiálem, musí se držáky hoøákù do výøezu vlepit pomocí speciálního lepidla na kámen. 7. Zkuste varnou desku uložit a vyzkoušet tak, zda jsou hoøáky a osm matek se západkami (6) ve støedové poloze. V pøípadì potøeby je možné hoøáky nebo matky se západkami posunout. 8. Ètyøi šrouby (4) znovu utáhnìte. Rozmìry šroubù: (1) 4,2 x 9,5 (4) 4,5 x 9,5 (5) 3,5 x 25 66

67 Návod k instalaci 67

68 Návod k instalaci 1 Instalace sklenìné varné desky 1. Hoøáky vytáhnìte z výøezù šikmo dopøedu, nadzdvihnìte a zasuòte zpìt do horní polohy. 2. Varnou desku vyrovnejte na hoøáky ve výøezu pracovní desky. 3. Tužkou nebo vodou smazatelným fixem rozpustným ve vodì varnou desku obkreslete na pracovní desku a znovu ji zvednìte. 4. Asi 2 mm od obrysu smìrem dovnitø nalepte na pracovní desku souvisle po celém obvodu pøiložené samolepicí tìsnìní z pìnové hmoty. Pozor: Tìsnìní nenatahujte! Pøeènívající konce èistì odøíznìte. 5. Varnou desku znovu uložte a vyrovnejte podle hoøákù. 3 Zkontrolujte, zda varná deska je k pracovní desce pøipevnìna bez sebemenší skulinky Na tìsnìní hoøáku nasaïte gumové kroužky s kulatým profilem smìrem vzhùru. 7. Na elektrické zapalování a tepelná èidla nasaïte tìsnìní hoøáku a pevnì zatlaète do otvorù varné desky. 8. Tìsnìní hoøáku pøišroubujte vždy dvìma šrouby k hoøákùm. Tím je varná deska spojena s pracovní deskou. 9. Správným zpùsobem nasaïte korunu a kryt hoøáku. Møížku uložte a zasuòte do pøipravených prohlubní. Pozor: Proveïte kontrolu funkcí a tìsnosti celého spotøebièe. 68

69 Návod k instalaci 69

70 Návod k instalaci Instalace smaltované varné desky 1. Varnou desku vyrovnejte na hoøáky ve výøezu pracovní desky. 2. Tužkou nebo vodou smazatelným fixem varnou desku obkreslete na pracovní desku a varnou desku opìt sejmìte. 3. Asi 2 mm od obrysu smìrem dovnitø nalepte na pracovní desku souvisle po celém obvodu silikonový tìsnicí profil. Pozor: Tìsnìní nenatahujte! Pøeènívající konce èistì odøíznìte. 4. Varnou desku uložte a vyrovnejte podle hoøákù. Pozor: Všechny ètyøi hoøáky musí být bez použití síly usazeny v otvorech varné desky tak, aby pøi pokusu o vytažení kladly jen lehký odpor. 5. Každý hoøák pøišroubujte dvìma šrouby k varné desce. 6. Varnou desku sešroubujte na obou stranách jedním šroubem v oválném držáku møížky s držákem hoøáku. Pozor: Šrouby musí být pevnì utaženy. Tím je zajištìno spojení s ochranným vodièem. 7. Nasaïte korunu hoøáku, kryt hoøáku a møížku. 1 Pozor: Proveïte kontrolu funkcí a tìsnosti celého spotøebièe. 70

71 Návod k instalaci 71

72 Návod k instalaci 1 1 Instalace nerezové varné desky 1. Varnou desku položte do výøezu. 2. Varnou desku upevnìte šrouby skrz ètyøi upevòovací otvory k maticím se západkami. Pozor: Všechny ètyøi hoøáky musí být bez použití síly usazeny v otvorech varné desky tak, aby pøi pokusu o vytažení kladly jen lehký odpor. 3. Každý hoøák pøišroubujte dvìma šrouby k varné desce. 4. Varnou desku pøišroubujte na obou stranách jedním šroubem v oválném držáku møížky k pracovní desce. Pozor: Šrouby musí být pevnì utaženy. Tím je zajištìno spojení s ochranným vodièem. 5. Nasaïte korunu hoøáku, kryt hoøáku a møížku. 1 Proveïte kontrolu funkcí a tìsnosti celého spotøebièe. 72

73 Návod k instalaci Tabulka výkonu hoøákù a trysek Zemní plyn (H) Zkapalnìný plyn (B/P) W s (MJ/m 3 ) 50,72 87,33 p (mbar) kw (HS) kw (Hi) D trysky 1/100 mm kw (HS) kw (Hi) D trysky 1/100 mm Hoøák vlevo vpøedu Hoøák Hoøák vpravo vzadu Hoøák vpravo vpøedu QN 2,4 2, ,4 2,15 75 QN 1,8 1, ,8 1,65 68 QN 2,4 2, ,4 2,15 75 QN 1,0 0, ,0 0,90 50 Prùmìr otvorù v tryskách pro malý plamen v 1/100 mm Hoøáky Druh plynu Zemní plyn (H) 20 mbar Zkapalnìný plyn (B/P) 30 mbar vlevo vpøedu vlevo vzadu vpravo vzadu vpravo vpøedu D trysky 1/100 mm kw (HS) D trysky 1/100 mm kw (HS) D trysky 1/100 mm kw (HS) D trysky 1/100 mm kw (HS) 49 0, , , , , , , ,33 1 Pozor: Pøi pøestavbì na zkapalnìný plyn je tøeba k typovému štítku pøidat nálepku s údajem o sadì trysek. Pøi zmìnì seøízení zpìt na zemní plyn se musí tryska na plný plamen, nastavovací tryska na malý plamen a regulaèní šroub na spodní pøívod vzduchu znovu zapeèetit. 73

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302 CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOB5351AOX...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

návod k použití Trouba EON64100

návod k použití Trouba EON64100 návod k použití Trouba EON64100 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Denní používání 5 Užitečné

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P BE4013421 BE401342P CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

DV 62. Myèka nádobí. Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Návod k instalaci a obsluze DV 62 Myèka nádobí Informace pro instalaci a používání Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

Návod k použití Sporák 47036IU-MN

Návod k použití Sporák 47036IU-MN CS Návod k použití Sporák 47036IU-MN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...9

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN CS Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA

Více

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití EOA05751O EOA45751O EOA5751AO CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO EOA45651O EOA5651AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

........ EON3430AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EON3430AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EON3430AO...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 077-00 GTP 26 705 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1)

51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.2007./1) 51EE1.0(B) 51EE1.0(W) 51EE1.31(W) 51EE3.37TaD(W) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický sporák IOAK-746 / 8030084 (06.007./1) Milý zákazníku, Tento návod slouží k tomu, abyste se co nejrychleji a nejpodrobněji seznámili

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Návod k použití HBA 42R450E

Návod k použití HBA 42R450E Návod k použití HBA 42R450E Q4ACZM1340 1 Obsah Bezpečnostní pokyny a varování...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací

Více

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52

Vaše nová trouba. Vážený spotřebiteli! Pokyny k připojení. Před prvním použitím...52 Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umožní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro použití v domácnosti. Vícesystémová

Více

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5851AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

S 64240 KA1 Chladnièka Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás 200366884 PERFEKT IN FORM AND FUNKTION CZ/A/3. (04.) Vážená zákaznice, vážený zákazníku, døíve, než uvedete svoji novou chladnièku

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Návod k použití HBA 22R251E

Návod k použití HBA 22R251E Návod k použití HBA 22R251E Q4ACZM1886 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací pole...

Více

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU CS PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO ELEKTRICKOU TROUBU www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho spotřebiče. Tento podrobný návod k obsluze vám pomůže správně používat

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KÜHL - GEFRIERKOMBINATION - KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ GEBRAUCHSANLEITUNG - NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

Více

Návod k použití HB 532E1T

Návod k použití HB 532E1T Návod k použití HB 532E1T Q4ACZM1301 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění.

Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážné poranění. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.)

ZANUSSI ZK 24/11 GR (ZLKI 352) KOMBINACE CHLADNIÈKA- NÁVOD K OBSLUZE. KE/Za/49. (01.) ZANUSSI KOMBINACE CHLADNIÈKA- MRAZNIÈKA ZK 24/11 GR (ZLKI 352) NÁVOD K OBSLUZE CZ 1338462 KE/Za/49. (01.) Pøed instalací a použitím spotøebièe si tento návod k obsluze peèlivì pøeètìte. Obsahuje bezpeènostní

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny škod... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí

Více

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny

Margherita. Bezpeènostní upozornìní a pokyny Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Margherita, jak sami uvidíte, je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS

RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Chladnièka s mraznièkou RL-33SBSW, RL-33SBMS RL-33EBSW, RL-33EBMS RL-33EASW, RL-33EAMS Návod k obsluze 1 2 OBSAH POPIS SPOTØEBIÈE... 4 BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ... 5 PØÍPRAVA PØED ZAPNUTÍM... 6 INSTALACE A

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 EOC6851...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Více