návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000"

Transkript

1 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

2 We were thinking of you when we made this product

3 Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobkù, které mohou váš život uèinit pohodlnìjším. Nìkteré z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Najdìte si nìkolik minut a prostudujte si tento návod, abyste mohli zaèít nový spotøebiè používat a využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost, pøinášející pohodu pøi jeho používání. Hodnì štìstí! electrolux 3

4 4 electrolux obsah Obsah Bezpeènostní pokyny 5 Popis spotøebièe 7 Pøed prvním použitím 13 Obsluha trouby 15 Èištìní a údržba 47 Co dìlat, když Pokyny k montáži 56 Likvidace 61 Záruka/Zákaznická služba 62 Servis 66 V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly: 1 Dùležité informace týkající se Vaší bezpeènosti a informace o ochranì spotøebièe pøed poškozením. 3 Všeobecné informace a rady 2 Upozornìní k ochranì životního prostøedí

5 bezpeènostní pokyny electrolux 5 Bezpeènostní pokyny 5 Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím EU: 73/23/EHS ze dne , Smìrnice o nízkém napìtí 89/336/EHS ze dne , Smìrnice EMV ve znìní pozmìòovací smìrnice 92/31/EHS 93/68/EHS ze dne , Smìrnice o znaèení znaèkou CE Elektrické zabezpeèení Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník. Pøi poruše nebo poškození spotøebièe: vyšroubujte pojistky, nebo je vypnìte. Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci. Nesprávnì provedené opravy mohou zpùsobit velké škody. Potøebujete-li opravu, obrat te se na naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce. Bezpeènost dìtí Malé dìti nikdy nenechávejte u zapnuté trouby bez dozoru. Bezpeènost provozu Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smažení a peèení jídel v domácnosti. Pozor na pøipojování elektrických spotøebièù do zásuvek v jeho blízkosti. Nedovolte, aby se pøipojovací kabely dostaly do kontaktu s horkými dvíøky trouby nebo se zachytily pod nimi. Upozornìní: Nebezpeèí popálenin! Pøi provozu je vnitøek trouby horký. Jestliže v troubì používáte jako pøísadu alkohol, mohla by se vytvoøit lehce hoølavá smìs vzduchu s alkoholem. V tomto pøípadì otvírejte dveøe trouby velmi opatrnì. Nepracujte pøitom s døívím, jiskrami nebo ohnìm. Varování k akrylamidu Podle nejnovìjších vìdeckých poznatkù mùže akrylamid vznikající pøi intenzivním zhnìdnutí pokrmù, zejména u škrobnatých potravin, poškozovat zdraví. Doporuèujeme proto pøipravovat jídla radìji pøi nízkých teplotách a dbát na to, aby jídla pøíliš nezhnìdla.

6 6 electrolux bezpeènostní pokyny Jak zabráníte poškození spotøebièe: Nevykládejte troubu alobalem a na dno trouby nestavte peèicí plechy, hrnce apod., protože smalt trouby by se mohl nahromadìným žárem poškodit. Ovocné št ávy, které mohou kapat z plechu, zanechávají skvrny, které již nejdou odstranit. Pøi peèení koláèù s vysokým obsahem vody použijte proto hluboký plech. Otevøené dveøe trouby nièím nezatìžujte. Nikdy nelijte vodu pøímo do horké trouby. Mohlo by dojít k poškození smaltu a zbarvení. Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo prasknout. V troubì neskladujte žádné hoølavé pøedmìty. Mohly by se pøi zapnutí trouby vznítit. V troubì neskladujte žádné vlhké potraviny. Mohly by poškodit smalt trouby. Po vypnutí chladicího ventilátoru neskladujte v troubì žádné odkryté potraviny. Ve vnitøním prostoru trouby nebo na sklenìných dveøích se mùže srážet vlhkost, která se mùže dostat i na okolní nábytek. Upozornìní ke smaltovanému povrchu Barevné zmìny na smaltovaném povrchu trouby v dùsledku používání nemají vliv na bìžný provoz spotøebièe a jeho používání v souladu s podmínkami smlouvy. Nepøedstavují tedy žádnou závadu ve smyslu práva na záruku.

7 popis spotøebièe electrolux 7 Popis spotøebièe Celkový pohled Ukazatele trouby a dotyková senzorová tlaèítka Svìtelný sloupec Držadlo dveøí Dveøe trouby Jestliže nezvolíte žádnou funkci, ani u spotøebièe nic nezmìníte, vypne se po 2 minutách; svìtelný sloupec ale zùstane zapnutý. Svìtelný sloupec vypnete zapnutím a vypnutím spotøebièe pomocí.

8 8 electrolux popis spotøebièe Elektronické ovládání trouby Ukazatele Symbol položky nabídky (s úrovní drážek) denní èas Ukazatel ohøevu Symboly V ukazatelích se zobrazují symboly odpovídající nastavené funkci. Symbol Ukazatel (pøíklady) Èasové funkce Teplota Váha Funkce Minutka 4:30 Minutka je aktivní. Denní èas 10:00 Ukazuje nastavený denní èas. Trvání 1:00 Ukazuje èas nutný pro pøípravu jídla. Ukonèení 14:05 Ukazuje èas ukonèení pøíprava jídla. Poèítá se èas ukonèení pøi zasunutém nástroji Peèicí sonda. Start 0:45 Ukazuje èas, od kterého bìží pøíprava jídla. Teplota Ukazuje, jak je trouba vyhøátá. Rychlý ohøev je aktivní (zkrácená doba vyhøátí). Váha 1,5 kg Možnosti: Automatická váha je aktivní. Váhu lze zmìnit. Peèicí sonda 75 C Možnosti: Peèicí sonda je zasunutá. Automatická peèicí sonda je aktivní. Teplotu jádra lze zmìnit. Ohøev a 80 C Ohøev a uchování teploty je aktivováno. uchování teploty Pachový filtr Pachový filtr je zapnutý.

9 popis spotøebièe electrolux 9 Dotykový senzorový panel Spotøebiè se obsluhuje pomocí dotykových senzorových tlaèítek. Funkce se ovládají dotykem senzorových tlaèítek. Vždy se ujistìte se, že se dotýkáte pouze jednoho senzorového tlaèítka. Položíte-li prst pøíliš naplocho, mùžete se dotknout i sousedního senzorového tlaèítka. Zap/Vyp Nastavení hodnot Volba funkcí Prohlížení Hlavní nabídka Potvrzení

10 10 electrolux popis spotøebièe Senzorové tlaèítko Funkce Poznámka, Nahoru a dolù v nabídce. U aktivní funkce: 1x stisknout: pøechod do nadøazené nabídky (funkce zùstane aktivní), po 5 vteøinách opìt pøechod do aktivní položky nabídky 2x stisknout: pohyb v nadøazené nabídce dolù a nahoru (funkce se vypne). Zobrazení hlavní nabídky Nastavené funkce se vypnou. (mimo minutku). Potvrzení Zapnutí nebo vypnutí spotøebièe. Volba èasových funkcí, doplòkových funkcí a funkce Peèicí sonda., Nastavení hodnot (napø. teplota, èas, váha, stupeò pøípravy) Aktivace hodnoty: 1x stisknout: zástupný symbol bliká 2x stisknout: lze nastavit hodnotu Nastavení hodnoty: 1x stisknout: nastavení hodnoty po jednotivých krocích. podržení stisknutého tlaèítka: rychlé nastavení hodnoty Pøi nastavení doby trvání nebo èasu lze ukazatel vynulovat tak, že souèasnì stisknete a.

11 popis spotøebièe electrolux 11 Vybavení trouby Horní topné tìleso a topné tìleso grilu Pachový filtr Úrovnì drážek Osvìtlení trouby Peèicí sonda Tukový filtr Osvìtlení trouby Topné tìleso zadní stìny Ventilátor Dolní topné tìleso Drážky, vyjímatelné Vnitøní strana dveøí Na vnitøní stranì trouby dveøí je uvedeno èíslování úrovnì drážek trouby. Navíc je tu struèná informace o funkcích trouby, doporuèené úrovni drážek a teplotì pro pøípravu bìžných jídel.

12 12 electrolux popis spotøebièe Pøíslušenství trouby Rošt Pro nádoby, koláèové formy, porce k peèení a grilování. Plech na peèení Na koláèe a placky Pánev na zachycení tuku K peèení peèiva a masa nebo jako plech na zachycení tuku. Jehla do masa K pøesnému urèení stupnì propeèení masa.

13 pøed prvním použitím electrolux 13 Pøed prvním použitím V pøípadì, že byste pozdìji chtìli v tomto základním nastavení provést nìjaké zmìny, postupujte prosím podle kapitoly Nastavení. Nastavení jazyka 1. Po pøipojení trouby k síti se na displeji zobrazí následující informace: logo firmy verze softwaru a provozní doba ukazatel Nastavte jazyk 1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte požadovaný jazyk. 2. Pomocí volbu jazyka potvrïte. Nyní se budou všechna hlášení na displeji objevovat v tomto jazyce. Nastavení kontrastu a jasu Po nastavení jazyka se zobrazí ukazatele Nastavení kontrastu a Nastavení jasu. Kontrast a jas se nastavují podle jazyka (viz èást Nastavení jazyka ).

14 14 electrolux pøed prvním použitím Nastavení hodin Po nastavení konrastu a jasu se zobrazí ukazatel Nastavit denní èas. 1. Tlaèítkem nebo nastavte hodinu aktuálního denního èasu. 2. Pomocí volbu potvrïte. 3. Tlaèítkem nebo nastavte minuty aktuálního denního èasu. 4. Pomocí volbu potvrïte. Spotøebiè je nyní pøipraven k provozu. Èas se musí nastavovat jen tehdy, jestliže byl spotøebiè dlouhou dobu odpojený od sítì. První Èištìní Pøed prvním použitím je nutné troubu vyèistit. Pozor: Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní èisticí prostøedky! Mohli byste poškodit povrch trouby. Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky. 1. Otevøete dveøe trouby. Osvìtlení v troubì se zapne. 2. Vyjmìte všechny doplòky i drážky a umyjte je teplým roztokem oplachovacího prostøedku. 3. Teplým roztokem umyjte i troubu a osušte ji. 4. Pøední panel otøete vlhkým hadøíkem.

15 obsluha trouby electrolux 15 Obsluha trouby Pøehled nabídek Hlavní nabídka Podporované vaøení Peèicí funkce Moje programy Podnabídka Vepøové/Telecí Hovìzí/Zvìøina/Jehnìèí Drùbež Ryba Dort Pizza/Piroh/Chléb Dušená/zapékaná jídla Polotovary (zmraz./konz.) Speciality Horký vzduch Vrchní a spodní Výroba pizzy Turbo gril Gril Velkoplošný gril Spodní ohøev Nízkoteplotní peèení 1- Mùj program 2- Mùj program... Zmìnit název programu.

16 16 electrolux obsluha trouby Hlavní nabídka Nastavení Podnabídka Nastavit denní èas Èasové údaje Nastavit a spustit Ohøev a uchování teploty Prodloužení doby peèení Displej kontrast Displej jas Nastavte jazyk Hlasitost zvuk. signalizace Tóny tlaèítek Alarm/Bezpeènostní tón Pachový filtr Obsluha Základní nastavení

17 obsluha trouby electrolux 17 Použití nabídek Pøíklad 1. Spotøebiè zapnìte pomocí. Nyní jste v hlavní nabídce. 2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte požadovanou hlavní nabídku. 3. Pomocí pøejdìte do pøíslušných podnabídek. Zobrazí se zvolená podnabídka. K hlavní nabídce se mùžete kdykoli vrátit pomocí. Na konci vìtšiny nabídek se nachází položka nabídky Zpìt. Tím se vrátíte se do nadøazené nabídky. Postup mùžete pøerušit stisknutím. Tím se vrátíte zpìt do hlavní nabídky. Chlazení ventilátorem Ventilátor se automaticky zapne, aby se vnìjší plochy spotøebièe udržely chladné. Po vypnutí trouby bìží ventilátor dál tak dlouho, dokud se spotøebiè neochladí, a pak se sám vypne.

18 18 electrolux obsluha trouby Ukazatel ohøevu Ukazatel ohøevu Po zapnutí funkce trouby ukazují stále se prodlužující sloupce stupeò zahøátí trouby. Ukazatel rychlého ohøevu U nìkterých funkcí trouby se doba vyhøátí trouby zkracuje pomocí automatické funkce Rychlý ohøev. Po dosažení nastavené teploty se proužkovaný sloupec v ukazateli teploty posune zleva doprava. Ukazatel zbytkového tepla Po vypnutí spotøebièe se zobrazí zbytkové teplo pøesnì ve stupních Celsia. Ukazatel teploty ve stupních Na ukazateli ohøevu se bìhem doby ohøevu na 5 vteøin zobrazuje místo sloupce teplota ve stupních. Stisknìte souèasnì a. Jakmile trouba dosáhne nastavené teploty, zazní signál.

19 obsluha trouby electrolux 19 Zasunutí roštu, plechu a pánve na zachycení tuku Bezpeèné vysunutí a pojistka proti pøeklopení K bezpeènému vysunutí mají všechny zasunovací díly na levé i pravé stranì malou prohlubeò. Zasunovací díly zasunujte vždy tak, aby tato prohlubeò byla v zadním prostoru trouby. Tato prohlubeò slouží i jako pojistka proti pøeklopení zasunovacích dílù. Zasunutí plechu nebo pánve na zachycení tuku: Plech nebo pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì Zasunutí roštu: Rošt zasunujte tak, aby nožièky smìøovaly dolù. Rošt zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì Rošt má po celém obvodu vyvýšený rám a nádobí tak nemùže sklouznout.

20 20 electrolux obsluha trouby Spoleèné zasunutí roštu a pánve na zachycení tuku: Rošt položte na pánev na zachycení tuku. Pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì. Nasazení/vyjmutí tukového filtru Tukový filtr chrání pøi peèení masa topné tìleso zadní stìny pøed vystøíknutým tukem. Nasazení tukového filtru Filtr uchopte za držadlo a obì úchytky zasuòte shora dolù do otvoru na zadní stìnì trouby (vìtrací otvor). Vyjmutí tukového filtru Filtr uchopte za držadlo a vyháknìte smìrem nahoru.

21 obsluha trouby electrolux 21 Nabídka Podporované vaøení Podporované vaøení v pøehledu Jídla kuchaøského pomocníka (mimo Speciality) se pøipravují pomocí automatických receptù. Automatické recepty nabízejí pro daná jídla optimální nastavení (funkce trouby, teplota, dobu trvání). Kategorie Jídlo Vepøové/Telecí Vepøová peèenì Telecí koleno Vepøová peèenì Telecí ossobuco Vepøové koleno Plnìné telecí hrudí Vepøové plecko Sekaná Telecí peèenì Hovìzí/Zvìøina/ Jehnìèí Hovìzí plátky Hovìzí na skandinávský zp. Králík Králièí peèenì s hoøèicí Hovìzí peèenì Marinované hovìzí Zadní peèenì ze zvìøiny Peèená zvìøina Kanèí Jehnìèí peèenì Jehnìèí peè., stø. propeè. Jehnìèí kýta Drùbež Celé kuøe Kuøecí stehna Celá krùta Kohout na vínì Celá kachna Peè.kachna na pomeranèích Celá husa Drùbež bez kostí Plnìné kuøe Ryba Celá ryba Plnìná oliheò (calamari) Rybí filé Dušená ryba Treska Anèovièky s bramborem Ryba obalená v soli

22 22 electrolux obsluha trouby Kategorie Jídlo Dort Citrónový koláè Kulatý koláè Švédský koláè Ovocný Savarin Sušenky Brownies - èok. sušenky Tvarohový koláè Muffins Biskupský chlebíèek Sladký koláè Koláè s drobenkou Mrkvový koláè Máslový pletenec Mandlový koláè Vánoèka Ovocný koláè Pizza/Piroh/Chléb Pizza Tvarohové peèivo Cibulový koláè Bílý chléb Slaný lotrinský koláè Farmáøský chléb Koláè z kozího sýra Ruský koláè (Piroh) Pudinkový koláè Dušená/zapékaná jídla Lasagne Zapeèené tìstoviny Cannelloni Zapeèená èekanka Zapeèené brambory Dušené maso se zeleninou Moussaka Dušené zelí Polotovary (zmraz./ konz.) Pizza, mražená Americká pizza, mražená Pizza, chlazená Malé pizzy, mražené Hranolky Amer. brambory, krokety Opeèená bramborová kaše Chléb/Rohlíky Chléb/Rohlíky, zmrazené, ne pøíliš dohnìda Jableèný štrúdl, zmrazený Rybí filé, zmrazené Kuøecí køídla Lasagne/Cannelloni, zmraz. Speciality Rozmrazit Uchovávání Sušení Ohøev talíøù Uchovat teplé Praktické pokyny k rùzným automatickým postupùm, receptùm a funkcím trouby najdete v pøiložené pøíruèce.

23 obsluha trouby electrolux 23 Použití Podporované vaøení Podporované vaøení s funkcí Automatická váha Doba peèení se stanoví automaticky zadáním váhy masa. Pøíklad 1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte položku nabídky Podporované vaøení, požadovanou kategorii a jídlo. 2. Vždy potvrïte pomocí. 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte Automatická váha. 4. Tlaèítkem volbu potvrïte. 5..Smìrovými tlaèítky nebo nastavte váhu masa. Nastavení probíhá v krocích po 0,2 kg. Automatický program se spustí. Po uplynutí automatického programu zazní signál. 6. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko. Pokud navrženou váhu do asi 5 vteøin nezmìníte, spustí se program automaticky. Údaj o váze je možné kdykoli zmìnit. U všech programù pro drùbež vždy po 30 minutách maso obrat te. Trouba vás upozorní hlášením.

24 24 electrolux obsluha trouby Podporované vaøení s funkcí Automatická peèicí sonda Po dosažení nastavené teploty jádra se trouba vypne. Upozornìní:Mùžete použít pouze nástroj Peèicí sonda, který se dodává se spotøebièem. V pøípadì výmìny použijte pouze originální náhradní díl. Pøíklad 1. Troubu zapnìte tlaèítkem. 2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte položku nabídky Podporované vaøení, požadovanou kategorii a jídlo. 3. Vždy potvrïte pomocí. 4. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte Automatická peèicí sonda. 5. Pomocí volbu potvrïte. Objeví se zpráva, že máte zasunout nástroj Peèicí sonda. 6. Zasuòte nástroj Peèicí sonda (viz èást Peèicí sonda). Automatický program se spustí Po uplynutí automatického programu zazní signál. 7. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko. 8. Nástroj Peèicí sonda vyjmìte. Do nìkolika minut se zobrazí pøedbìžný vypoèítaný èas, kdy se dosáhne nastavené teploty jádra. Tento èas se neustále novì vypoèítává a aktualizuje na displeji. Pro správnou funkci systému je nutné, aby Peèicí sonda byla za zaèátku pøípravy jídla zasunutá do masa a do zásuvky, a zùstala tak po celou dobu peèení.

25 obsluha trouby electrolux 25 Upozornìní: Peèicí sonda je horká! Pøi vytahování zástrèky a špièky hrozí nebezpeèí popálení! Podporované vaøení s funkcí Automatický recept Všechna nastavení jsou pevnì zadána a nelze je zmìnit. Pøíklad 1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte položku nabídky Podporované vaøení, požadovanou kategorii a jídlo. 2. Vždy potvrïte pomocí. 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte Automatický recept. 4. Potvrïte pomocí. 5. Automatický program se spustí. Po uplynutí automatického programu zazní signál. 6. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko. Ruèní U funkce Ruèní se používají optimální nastavení (funkce trouby a teplota) pro dané jídlo, mùžete je ale zmìnit. Napøíklad tehdy, když nechcete použít nástroj Peèicí sonda, neznáte váhu jídla, nebo máte vlastní recept. Pøíklad 1. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte položku nabídky Podporované vaøení, požadovanou kategorii a jídlo. 2. Vždy potvrïte pomocí. 3. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte Ruèní. 4. Pomocí volbu potvrïte. Nyní se nacházíte v odpovídající funkci trouby a mùžete provést požadované nastavení (viz èást Použití funkcí trouby ).

26 26 electrolux obsluha trouby Nabídka funkcí trouby Funkce trouby v pøehledu Pomocí funkcí trouby mùžete individuálnì nastavit postupy peèení mouèníkù i masa. Funkce trouby Horký vzduch Vrchní a spodní Výroba pizzy Turbo gril Gril Velkoplošný gril Spodní ohøev Nízkoteplotní peèení Použití K peèení až na tøech úrovních najednou. Teplotu trouby nastavte o C nižší, než pøi použití horního/dolního topného tìlesa. K peèení peèiva a masa na jedné úrovni. K peèení peèiva, které vyžaduje intenzivní zhnìdnutí a køupavý spodek. Teplotu trouby nastavte o C nižší, než pøi použití horního/dolního topného tìlesa. K peèení vìtších kusù masa nebo drùbeže na jedné úrovni. Tato funkce se hodí také ke gratinování a zapékání. Ke grilování plochých kouskù, rozložených uprostøed roštu a k pøípravì toustù. Ke grilování plochých kouskù ve vìtším množství a k pøípravì toustù. K dopeèení koláèù s køehkým spodkem. K pøípravì velmi jemných a št avnatých peèení. Topné tìleso/ ventilátor Horní topné tìleso, dolní topné tìleso, topné tìleso zadní stìny, ventilátor Horní topné tìleso, dolní topné tìleso Dolní topné tìleso, topné tìleso zadní stìny, ventilátor Gril, horní topné tìleso, ventilátor Gril Gril, horní topné tìleso Dolní topné tìleso Topné tìlesozadní stìny, ventilátor

27 obsluha trouby electrolux 27 Použití funkcí trouby Pøíklad 1. Troubu zapnìte tlaèítkem. 2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte položku nabídky Funkce trouby. 3. Potvrïte pomocí. 4. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte funkci trouby Horký vzduch. 5. Potvrïte pomocí. 6. Smìrovými tlaèítky nebo nastavte požadovanou teplotu. 7. Potvrïte pomocí nebo 5poèkejte vteøin. Trouba zaène høát. Po dosažení nastavené teploty zazní signál. Trouba zaène høát, když se symbol funkce trouby zaène pohybovat. zapne se osvìtlení trouby. zapne se pøíslušný topný èlánek (napø. ventilátor). Vedle teploty je možné nastavit další funkce pomocí (viz èást Doplòkové funkce).

28 28 electrolux obsluha trouby Nabídka Moje programy Moje programy v pøehledu Podnabídka 1- Mùj program 2- Mùj program... Zmìnit název programu. Popis Optimální nastavení pro uložení vlastních receptù. Pøejmenování uložených programù. Mùžete uložit 20 programù. Použití funkce Moje programy Uložení programu 1. Zvolte funkci trouby nebo Podporované vaøení s požadovaným nastavením. 2. Bìhem funkce trouby nebo po ní èi funkci Podporované vaøení tlaèítko stisknìte tolikrát, až se zobrazí okno Uložit. 3. Tlaèítkem volbu potvrïte. Zobrazí se další volné místo v pamìti. 4. Tlaèítkem volbu potvrïte. 5. Nyní mùžete napsat název svého programu. První písmeno bliká. 6. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte požadovaná písmena v abecedním poøádku. 7. Tlaèítkem nebo posuòte kurzor doprava nebo doleva. Další písmeno zaène blikat a mùžete ho zvolit atd. 8. Po napsání názvu programu potvrïte pomocí Program je uložen.

29 obsluha trouby electrolux 29 Již obsazená místa mùžete kdykoli pøepsat. Místo nabídnutého volného místa k uložení zvolte pomocí nebo program, který byste chtìli pøepsat. Programy mùžete v nabídce Zmìnit název programu. kdykoli pøejmenovat. Vyvolání programu 1. Troubu zapnìte tlaèítkem. 2. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte požadovanou položku nabídky Moje programy 3. Pomocí volbu potvrïte. 4. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte uložený program. 5. Potvrïte pomocí. Uložený program se spustí s pøíslušným nastavením. Pokud jste ještì neuložili žádný program, objeví se hlášení, jak se programy ukládají.

30 30 electrolux obsluha trouby Nabídka Nastavení Nastavení v pøehledu Nezávisle na daném použití trouby mùžete mìnit rùzná základní nastavení. Nastavení lze zmìnit pouze tehdy, není-li zvolena žádná funkce trouby. Nastavení Displej Popis Nastavit denní èas 12:15 Nastavení denního èasu. Èasové údaje zap Denní èas se ve stavu vypnuto zobrazí. vyp Denní èas se ve stavu vypnuto nezobrazí, protože displej je zcela vypnutý - úspora energie. Nastavit a spustit zap V oknì výbìru funkcí se zobrazí funkce Nastavit a spustit a je možné ji aktivovat. vyp V oknì výbìru funkcí se nezobrazí funkce Nastavit a spustit. Ohøev a uchování teploty Prodloužení doby peèení zap V oknì výbìru funkcí se zobrazí funkce Ohøev a uchování teploty a je možné ji aktivovat. vyp V oknì výbìru funkcí se nezobrazí funkce Ohøev a uchování teploty. zap vyp Zapnìte nebo vypnìte funkci Prodloužení doby peèení. Displej kontrast Nastavení kontrastu displeje v krocích. Displej jas Nastavení jasu displeje v krocích. Nastavte jazyk nìmèina Volba jazyka na displeji a nastavení.... Hlasitost zvuk. signalizace Tóny tlaèítek zap vyp Alarm/Bezpeènostní tón Nastavení hlasitosti tónù tlaèítek a signálù v krocích. zap vyp Pachový filtr zap vyp Obsluha ECAIA207 V03IA Základní nastavení Tóny tlaèítek potvrzují každé stisknutí tlaèítka zaznìním tónu. Zapnutí nebo vypnutí tónù tlaèítek. Pøi neproveditelných krocích použití trouby zazní alarm. Zapnutí nebo vypnutí tónù alarmu. Pachový filtr - zapnutí nebo vypnutí. Zobrazení verze softwaru, konfigurace a provozní doby. Návrat všech nastavení do stavu pøi dodání (také Moje programy).

31 obsluha trouby electrolux 31 Mezi 22:00 a 6:00 se sníží jas displeje ve vypnutém stavu za úèelem úspory energie. Použití Nastavení Pøíklad 1. Smìrovými tlaèítky nebo Nastavení zvolte požadovanou položku nabídky. 2. Pomocí volbu potvrïte. 3. Smìrovými tlaèítky nebo pøejdìte k nastavení, které chcete zmìnit. 4. Pomocí volbu potvrïte. Na ukazateli se objeví právì nastavená hodnota. 5. Smìrovými tlaèítky nebo zvolte požadovanou hodnotu. 6. Pomocí volbu potvrïte. Nastavení je zmìnìno.

32 32 electrolux obsluha trouby Každodenní použití Nastavení Nastavit a spustit Funkce Nastavit a spustit umožòuje provést všechna nastavení urèité funkce trouby a spustit je pozdìji. Pøíklad použití: Ráno pøipravíte jídlo pro dìti a provedete u trouby všechna nastavení. Když pøijde vaše dítì domù, dá jídlo do trouby, stiskne libovolné tlaèítko a trouba se spustí v døíve provedeném nastavení. Podmínka: Stanovený Trvání Zapnutí funkce Nastavit a spustit 1. Zvolte funkci trouby s požadovaným nastavením. 2. Tlaèítko stisknìte tolikrát, až se zobrazí okno Nastavit a spustit. 3. Pomocí volbu potvrïte. Funkce Nastavit a spustit je nyní zapnutá. Nastavit a spustit spuštìní 1. Stisknìte libovolné tlaèítko (mimo ). Spustí se zvolená funkce trouby. Po ukonèení funkce trouby zazní signál. 2. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko. Pokud je zvolená funkce trouby s funkcí Nastavit a spustit v provozu, je Blokování tlaèítek aktivní (viz èást Blokování tlaèítek). Nastavit a spustit Funkci Nastavení lze v nabídce aktivovat nebo vypnout.

33 obsluha trouby electrolux 33 Ohøev a uchování teploty Funkce Ohøev a uchování teploty udrží pøipravené jídlo po dobu 30 minut teplé. Hodí se napøíklad tehdy, když se hosté opozdí. Podmínky pro funkci Ohøev a uchování teploty: Nastavená teplota je nad 80 C Stanovený Trvání Zapnutí funkce Ohøev a uchování teploty 1. Zvolte funkci trouby. 2. Tlaèítko stisknìte tolikrát, až se zobrazí okno Ohøev a uchování teploty. 3. Pomocí volbu potvrïte. Funkce Ohøev a uchování teploty je nyní zapnutá. 4. Po ukonèení funkce trouby zazní signál a spustí se funkce Ohøev a uchování teploty. Nastavená funkce trouby bìží pøi 80 C po dobu 30 minut. Po uplynutí 30 minut s funkcí Ohøev a uchování teploty se trouba vypne. Bez ohledu na nastavenou funkci trouby zùstane funkce Ohøev a uchování teploty aktivní. Funkce trouby mùžete mìnit. Funkci Ohøev a uchování teploty lze v nabídce Nastavení aktivovat nebo vypnout.

34 34 electrolux obsluha trouby Prodloužení doby peèení Prodloužení poslední funkce trouby po uplynutí její doby trvání. Podmínka: Všechny funkce trouby s funkcí Trvání nebo Automatická váha. Žádné funkce trouby s funkcí Peèicí sonda. Funkci Prodloužení doby peèení lze zapnout nebo vypnout v nabídce Nastavení. Zapnutí funkce Prodloužení doby peèení Funkce trouby je u konce. Zní zvukový signál a objeví se hlášení. 1. Stisknìte libovolné tlaèítko. 2. Objeví se hlášení Prodloužení doby peèení na asi 5 25 minut. 3. Pomocí aktivujte funkci Prodloužení doby peèení. 4. Nastavte trvání Prodloužení doby peèení pomocí nebo. 5. Prodloužení doby peèení spust te pomocí, nebo nechte po 5 vteøinách spustit automaticky. Zobrazí se nastavení funkcí trouby s novou dobou trvání. Další postup odpovídá normální funkci trouby. Funkci Prodloužení doby peèení je možné nastavit zase znovu.

35 obsluha trouby electrolux 35 Pachový filtr Katalytické pùsobení filtrù maximálnì potlaèuje vznik pachù. Pachový filtr se zapne automaticky pøi spuštìní peèení peèiva nebo masa (mimo funkce Speciality). Po dokonèení peèení se tato funkce vypne. Pachový filtr je pøi dodání trouby vypnutý. Zapne se v nabídce Nastavení. Jestliže je Pachový filtr zapnutý, je spotøeba energie vìtší. Jestliže není Pachový filtr v nabídce Nastavení aktivován, zapne se za 100 provozních hodin automaticky bìhem peèení peèiva nebo masa k automatickému èištìní.

36 36 electrolux obsluha trouby Doplòkové funkce Trouba je mit vybavena následujícími doplòkovými funkcemi: Minutka Trvání Ukonèení Blokování tlaèítek Detska pojistka Bezpeènostní vypnutí Peèicí sonda Minutka K nastavení krátkého èasového úseku. Po uplynutí nastavené doby zazní signál. Tato funkce neovlivòuje provoz trouby. 1. Tlaèítko stisknìte tolikrát, až se zobrazí okno Minutka. Tlaèítkem nebo nastavte požadovaný krátký èasový úsek (max. 2 hodiny 30minut 2. Potvrïte pomocí, nebo poèkejte 5 vteøin. Zobrazí se naposled navštívená položka nabídky a zbývající èas. Po uplynutí 10% èasu zazní krátký signál. Po uplynutí nastaveného èasu na 2 minuty zazní zvukový signál a objeví se hlášení. 3. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko (mimo ). Minutka zùstane aktivní, i když zvolíte jinou funkci, nebo se spotøebiè vypne.

37 obsluha trouby electrolux 37 Trvání nebo Ukonèení Trvání Tato funkce slouží k nastavení délky provozu trouby. Ukonèení Pomocí této funkce nastavíte, kdy se má trouba opìt vypnout. 1. Zvolte funkci trouby. 2. Tlaèítko stisknìte tolikrát, až se zobrazí okno Trvání/Ukonèení. 3. Tlaèítky nebo nastavte požadovanou dobu peèení nebo èas vypnutí (max. 23 hodin 59 minut). 4. Potvrïte pomocí, nebo poèkejte 5 vteøin. Nastavení zvolených funkcí trouby se zobrazí s nastavenou dobou pøípravy nebo s èasem vypnutí. Po uplynutí nastaveného èasu na 2 minuty zazní zvukový signál a objeví se hlášení. Trouba se vypne. 5. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko (mimo ). Bez ohledu na nastavenou funkci trouby zùstane stanovená doba trvání zachována. Funkce trouby mùžete mìnit. Podmínka: Nová funkce trouby, kterou jste zvolili, nemá žádnou stanovenou dobu trvání. Je-li zasunutý nástroj Peèicí sonda nejsou funkce Trvání nebo Ukonèení možné.

38 38 electrolux obsluha trouby Použití zbytkového tepla s funkcí hodin Trvání a Ukonèení Pøi použití funkce hodin Trvání a Ukonèení vypne trouba topné tìleso, jakmile uplyne 90% nastaveného nebo vypoèítaného èasu. Zbytkové teplo se využije k dokonèení peèení až do konce nastavené doby (3 až 20 min.). Kombinace funkce Trvání a Ukonèení Funkce Trvání a Ukonèení mùžete použít souèasnì, jestliže se má trouba automaticky zapnout a vypnout až po uplynutí urèitého èasu. 1. Zvolte funkci trouby. 2. Tlaèítko stisknìte tolikrát, až se zobrazí okno Trvání/Ukonèení. 3. Pomocí funkce Trvání nastavte èas, který je nutný k pøípravì jídla, napø. 1 hodin. 4. Potvrïte pomocí. 5. Pomocí funkce Ukonèení nastavte èas, kdy by jídlo mìlo být hotové, napø. 14:05 hodin. 6. Potvrïte pomocí, nebo poèkejte 5 vteøin. Zvolená funkce trouby se na nìkolik vteøin zobrazí s nastavenou dobou trvání a èasem vypnutí Objeví se hlášení s uvedením èasu, kdy se program spustí.

39 obsluha trouby electrolux 39 Blokování tlaèítek Zámek tlaèítek zajistí všechny nastavené funkce pøed náhodným pøepnutím. Zapnutí funkce Blokování tlaèítek 1. Zvolte funkci trouby. 2. Tlaèítko stisknìte tolikrát, až se zobrazí okno Blokování tlaèítek. 3. Pomocí volbu potvrïte. Nyní je Blokování tlaèítek aktivován. Blokování tlaèítek vypnutí 1. Stisknìte tlaèítko. 2. Pomocí volbu potvrïte. Blokování tlaèítek nechrání pøed náhodným vypnutím. Po vypnutí trouby se Blokování tlaèítek automaticky zruší. Detska pojistka trouby Po zapnutí Detska pojistka není možné uvést troubu do provozu. Zapnutí funkce Detska pojistka Nesmí být zapnutá žádná funkce trouby. 1. Tlaèítka a tisknìte souèasnì tak dlouho, až se objeví pøíslušné hlášení. Nyní je Detska pojistka zapnutá. Detska pojistka vypnutí 1. Tlaèítka a tisknìte souèasnì tak dlouho, až se objeví pøíslušné hlášení. Detska pojistka je nyní vypnutá a troubu je možné opìt používat.

40 40 electrolux obsluha trouby Bezpeènostní vypnutí trouby Jestliže troubu po urèité dobì nevypnete, nebo nezmìníte teplotu, automaticky se sama vypne. Trouba se vypne pøi dosažení teploty trouby: C za 12,5 hodin C za 8,5 hodin C za 5,5 hodin max C za 3 hodiny Uvedení trouby do chodu po bezpeènostním vypnutí Stisknìte tlaèítko. Peèicí sonda Po dosažení vámi nastavené teploty jádra se trouba vypne. Upozornìní: Mùžete použít pouze nástroj Peèicí sonda, který se dodává se spotøebièem. V pøípadì výmìny použijte pouze originální náhradní díl.

41 obsluha trouby electrolux 41 Nastavení teploty jádra pro funkci Peèicí sonda 1. Troubu zapnìte tlaèítkem. 2. Špièku Peèicí sonda zasuòte pokud možno úplnì do masa tak, aby se nacházela v jeho støedu. 3. Zástrèku Peèicí sonda zasuòte až na doraz do zásuvky na boèní stìnì trouby. Zobrazí se okno Peèicí sonda. 4. Do 5 vteøin nastavte tlaèítky nebo požadovanou teplotu jádra. 5. Nastavenou teplotu jádra potvrïte pomocí. 6. Zvolte funkci trouby. Zobrazí se nabídka funkcí trouby. 7. Nastavte popøípadì i teplotu trouby. Do nìkolika minut se zobrazí pøedbìžný vypoèítaný èas, kdy se dosáhne nastavené teploty jádra. Tento èas se neustále novì vypoèítává a aktualizuje na displeji. Pro správnou funkci systému je nutné, aby Peèicí sonda byla za zaèátku pøípravy jídla zasunutá do masa a do zásuvky, a zùstala tak po celou dobu peèení. Po dosažení nastavené teploty jádra zazní signál. 8. Chcete-li signál vypnout, stisknìte libovolné tlaèítko.

42 42 electrolux obsluha trouby Nástroj Peèicí sonda je možné použít i po výbìru funkce trouby. K dodateèné zmìnì teploty jádra stisknìte tlaèítko. Teplota jádra se zaène zobrazovat od 30 C. Vyjmìte nástroj Peèicí sonda. Upozornìní: Peèicí sonda je horká! Pøi vytahování zástrèky a špièky hrozí nebezpeèí popálení! 1. Zástrèku Peèicí sonda peèicí sondy vytáhnìte ze zásuvky a jídlo vyjmìte z trouby. 2. Vypnìte troubu.

43 obsluha trouby electrolux 43 Mechanické zajištìní dveøí Pøi zakoupení spotøebièe je zajištìní dveøí vypnuté. Aktivace zajištìní dveøí 1. Kryt dveøí (B) na horním okraji dveøí uchopte na obou stranách a stlaète dovnitø, aby se uvolnil sponový uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 2. Aktivace páèky: Páèku vyjmìte (1), posuòte o 4 mm doleva (2) a zasuòte (3). 3. Kryt dveøí (B) uchopte po stranách, položte na vnitøní stranu dveøního okraje a a nasaïte ho (B) na horní okraj dveøí.

44 44 electrolux obsluha trouby Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se nachází vodicí lišta (C). Tato lišta se musí zasunout mezi vnìjší dveøní tabuli a vodicí úhel (D). Sponový uzávìr (E) musí zapadnout. Otevøení dveøí trouby. 1. Stisknìte a podržte páèku. 2. Otevøete dveøe. Zavøení trouby Dveøe zavøete bez stisknutí páèky. Vyøazení zarážky Chcete-li zablokování dveøí vypnout, posuòte páèku zpìt doprava. Postupujte podle výše uvedených pokynù.

45 obsluha trouby electrolux 45 Po vypnutí spotøebièe se mechanické zajištìní dveøí nezruší. Demontáž zajištìní dveøí 1. Kryt dveøí (B) na horním okraji dveøí uchopte na obou stranách a stlaète dovnitø, aby se uvolnil sponový uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 2. Demontáž páèky: Páèku vyjmìte (1). 3. Ze spodní strany krytu dveøí (B) odstraòte kryt (2) a zasuòte ho (3). 4. Kryt dveøí (B) uchopte po stranách, položte na vnitøní stranu dveøního okraje a nasaïte ho (B) na horní okraj dveøí.

46 46 electrolux obsluha trouby Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se nachází vodicí lišta (C). Tato lišta se musí zasunout mezi vnìjší dveøní tabuli a vodicí úhel (D). Sponový uzávìr (E) musí zapadnout. 5. Zavøete dveøe trouby.

47 èištìní a údržba electrolux 47 Èištìní a údržba Upozornìní: Pøi èištìní musí být trouba vypnutá a vychladlá. Upozornìní: Èištìní trouby pomocí parního nebo vysokotlakého pøístroje je z bezpeènostních dùvodù zakázáno! Upozornìní: Nepoužívejte písek, silné èisticí prostøedky ani žádné prostøedky s drsnými èásticemi. Vnìjší plochy spotøebièe Pøední stranu spotøebièe otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v teplém roztoku mycího prostøedku. Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky. Vnitøní prostor trouby Troubu èistìte po každém použití. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou. 1. Otevøením dveøí trouby se automaticky vypne osvìtlení trouby. 2. Po každém použití troubu vytøete vodou s mycím prostøedkem a vysušte. Upozornìní: Pøi použití spreje do trouby se pøesnì øiïte pokyny výrobce. Pøíslušenství trouby Všechny zasunovací doplòky (rošt, plech na peèení, drážky apod.) po každém použití umyjte a dobøe osušte. Mytí bude jednodušší, jestliže tyto díly necháte nejprve krátce odmoèit. Filtr proti mastnotì 1. Filtr myjte v teplém roztoku mycího prostøedku nebo v myèce. 2. Jsou-li na nìm pøipeèené neèistoty, vyvaøte ho ve vodì s 2-3 polévkovými lžícemi mycího prostøedku na nádobí používaného v myèkách. Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èištìní trouby.

48 48 electrolux èištìní a údržba Drážky Chcete-li vyèistit postranní stìny trouby, mùžete odstranit drážky na pravé i levé stranì trouby. Vyjmutí drážek Drážky nejprve vepøedu vytáhnìte ze stìny (1) a pak vzadu ze závìsu (2). Zasazení drážek Dùležité upozornìní! Zaoblené konce kolejnièek musí smìøovat dopøedu. Pøi upevòování drážek je nejprve zavìste vzadu (1), pak je zastrète vepøedu a zatlaète (2).

49 èištìní a údržba electrolux 49 Osvìtlení trouby Upozornìní: Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Pøed výmìnou žárovky trouby: troubu vypnìte! pojistky v pojistkové skøíòce vyšroubujte nebo vypnìte. Na dno trouby položte kus látky kvùli ochranì žárovky a sklenìného krytu. Výmìna žárovky trouby/omytí sklenìného krytu 1. Sklenìný kryt vyšroubujte smìrem doleva a omyjte. 2. Je-li to nutné: vymìòte za žárovku do trouby 40 Watt, 230 V, 300 C, žáruvzdornou. 3. Sklenìný kryt nasaïte zpìt na místo. Výmìna boèní žárovky trouby/omytí sklenìného krytu 1. Odstrante drážky na levé strane. 2. Sklenìný kryt sejmìte pomocí úzkého, tupého pøedmìtu ( napø. èajové lžièky) a vyèistìte. 3. Je-li to nutné: žárovku do trouby 25 Watt, 230 V, 300 C, žáruvzdornou. 4. Sklenený kryt nasadte zpet. 5. Drážky vratte na místo.

50 50 electrolux èištìní a údržba Dveøe trouby Ke snadnìjšímu èištìní vnitøního prostoru trouby se dají dveøe trouby vysadit. Vysazení dveøí trouby 1. Dveøe trouby úplnì otevøete. 2. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech úplnì vyklopte. 3. Dveøe trouby pøivøete až k první zarážce (cca. 45 ). 4. Dveøe trouby uchopte po stranách obìma rukama a vytáhnìte je šikmo od trouby smìrem nahoru (Pozor: jsou tìžké!). Dveøe trouby položte vnìjší stranou dolù na mìkkou a rovnou podložku, napø. na deku, aby se nepoškrábaly.

51 èištìní a údržba electrolux 51 Zasazení dveøí trouby 1. Dveøe trouby uchopte ze strany držadla po stranách obìma rukama a podržte v úhlu asi 45. Otvory na spodní stranì dveøí trouby zasaïte do závìsù trouby. Dveøe spust te dolù až na doraz. 2. Dveøe trouby úplnì otevøete. 3. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech sklopte zpìt do pùvodní polohy. 4. Dveøe trouby zavøete.

52 52 electrolux èištìní a údržba Sklenìná výplò dveøí trouby Dveøe trouby jsou vybaveny ètyømi na sobì položenými sklenìnými tabulemi. Vnitøní sklenìné tabule lze vyjmout a vyèistit. Pozor! Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo prasknout. Vymontování skel dveøí 1. Dveøe trouby úplnì otevøete. 2. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech úplnì vyklopte. 3. Dveøe trouby pøivøete až k první zarážce (cca. 45 ).

53 èištìní a údržba electrolux Kryt dveøí na horním okraji (B) dveøí uchopte na obou stranách a stlaète dovnitø aby se uvolnil sponový uzávìr. Pak vytáhnìte kryt dveøí smìrem nahoru. 5. Dveøní skla uchopte postupnì za horní okraj a vytáhnìte z kolejnièek smìrem nahoru. ÈIštìní skel dveøí Dveøní skla dùkladnì umyjte roztokem mycího prostøedku. Potom ho peèlivì osušte. Vsazení skel dveøí 1. Dveøní sklo zasuòte jedno po druhém šikmo shora do dveøního profilu na dolní stranì dveøí a spust te. Nejprve zasaïte obì menší sklenìné tabule a nejvìtší tabuli zasaïte až nakonec. 2. Kryt dveøí (B) uchopte po stranách, položte na vnitøní stranu dveøního okraje a nasaïte ho (B) na horní okraj dveøí.

54 54 electrolux èištìní a údržba Na otevøené stranì krytu dveøí (B) se nachází vodicí lišta (C). Tato lišta se musí zasunout mezi vnìjší dveøní tabuli a vodicí úhel (D). Sponový uzávìr (E) musí zapadnout. 3. Dveøe trouby úplnì otevøete. 4. Pojistné páèky (A) na obou dveøních závìsech sklopte zpìt do pùvodní polohy. 5. Dveøe trouby zavøete.

55 co dìlat, když... electrolux 55 Co dìlat, když... Problém Možná pøíèina Øešení Trouba se nezahøívá. Trouba není zapnutá. Zapnìte troubu. Požadovaná nastavení nefungují. Zkontrolujte nastavení. Vypadla pojistka v domácí instalaci (pojistková skøíòka). Jestliže se vám nepodaøí odstranit problém ani pomocí výše uvedených rad, obrat te se prosím na svého prodejce nebo na zákaznickou službu. Zkontrolujte pojistky.jestliže pojistky vypadnou nìkolikrát, zavolejte prosím kvalifikovaného elektrikáøe. Osvìtlení trouby zhaslo. Praskla žárovka trouby. Vymìòte žárovku. V èasovém displeji se objeví F11. V èasovém ukazateli se objeví výše neuvedený chybový kód. Zkrat peèicí sondy, nebo zástrèka peèicí sondy není pevnì zasunutá do zásuvky. Porucha elektroniky. Zástrèku peèicí sondy zasuòte až na doraz do zásuvky na boèní stìnì trouby. Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte pomocí domovní pojistky nebo ochranného spínaèe. Pøi opakovaném zobrazení zavolejte prosím zákaznickou službu. Upozornìní! Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci. Neodborné opravy mohou pro uživatele pøedstavovat znaèné nebezpeèí. Pokyny pro spotøebièe s kovovou pøední èástí: Chladná kovová èást spotøebièe zpùsobuje po otevøení dveøí trouby bìhem peèení nebo smažení krátkodobé zamžení vnitøní sklenìné tabule. Jestliže v pøípadì špatné obsluhy spotøebièe zavoláte do servisu, mùže se stát, že budete muset návštìvu opraváøe zaplatit, i když je spotøebiè ještì v záruce.

56 56 electrolux pokyny k montáži Pokyny k montáži Upozornìní: Montáž a pøipojení nového spotøebièe smí provádìt pouze kvalifikovaný odborník s pøíslušným oprávnìním. Dodržujte prosím tento pokyn, protože jinak v pøípadì škody propadá nárok na záruku. Bezpeènostní pokyny pro elektroinstalatéra Elektrická instalace musí být provedena tak, aby spotøebiè bylo možné odpojit od sítì všemi póly s min. vzdáleností kontaktù 3 mm. Jako vhodné odpojovací zaøízení se doporuèuje napø. pojistkový spínaè LS, pojistky (šroubovací pojistky se musí vyjmout z objímky), spínaè FI a stykaè. Ochrana proti (nebezpeènému) dotyku musí být zajištìna instalací. Jištìní vestavìné skøínì musí vyhovovat normì DIN Vestavná trouba i vestavná varná deska jsou vybaveny speciálním zásuvkovým systémem. Z bezpeènostních dùvodù mohou být kombinovány pouze s výrobky stejného výrobce.

57 pokyny k montáži electrolux 57

58 58 electrolux pokyny k montáži

59 pokyny k montáži electrolux 59

60 60 electrolux pokyny k montáži

61 likvidace electrolux 61 Likvidace Obalový materiál Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s jeho oznaèením ve speciálních sbìrných dvorech ve své obci. Starý spotøebiè Symbol W na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatøí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbìrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaøízení. Zajištìním správné likvidace tohoto výrobku pomùžete zabránit negativním dùsledkùm pro životní prostøedí a lidské zdraví, které by jinak byly zpùsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnìjší informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u pøíslušného místního úøadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodì, kde jste výrobek zakoupili. Upozornìní: Starý spotøebiè pøed likvidací znehodnot te, aby se nemohl stát pøíèinou úrazu. Odpojte proto spotøebiè od zdroje napájení a odøíznìte jeho elektrický pøívodní kabel.

62 62 electrolux záruka/zákaznická služba Záruka/Zákaznická služba Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotøebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k bìžnému používání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data pøevzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì - není-li to vzhledem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady neúmìrné - právo na výmìnu výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávnìn žádat pøimìøenou slevu z ceny výrobku. Právo na výmìnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen pøi splnìní všech zákonných pøedpokladù, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmìrnì opotøeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnìní každého práva ze Záruky pøitom je, že: výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze, veškerì záruèní nebo jiné opravy èi úpravy výrobku byly vždy provádìny v Autorizovaném servisním støedisku, Kupující pøi reklamaci výrobku pøedloží platný doklad o koupi. Právo na odstranìní vady výrobku (i všechna pøípadná další práva ze Záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním støedisku. Zároveò musí Autorizovanému servisnímu støedisku umožnit ovìøení existence reklamované vady, vèetnì odpovídajícího vyzkoušení (popø. demontáže) výrobku, v provozní dobì tohoto støediska. Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v pøíslušném Autorizovaném servisním støedisku bez zbyteèného odkladu, nejpozdìji však do konce záruèní doby, jinak zaniká. Autorizované servisní støedisko posoudí oprávnìnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o zpùsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu støedisku souèinnost potøebnou k prokázání uplatnìného práva na odstranìní vady, k ovìøení existence reklamované vady i k záruèní opravì výrobku. Bìh záruèní doby se staví po dobu od øádnìho uplatnìní práva na odstranìní vady do provedení záruèní opravy Autorizovaným servisním støediskem, avšak jen pøi splnìní podmínky uvedené v pøedchozím bodu. Po provedení záruèní opravy je Autorizované servisní støedisko povinno vydat Kupujícímu èitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu pøed podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu peèlivì uschovejte. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištìna nebo nejde-li o záruèní vadu, za kterou odpovídá Prodávající, èi neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu støedisku shora uvedenou souèinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu støedisku veškeré pøípadné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou. Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek platí pouze na území Èeské republiky. Nevztahuje se na opotøebení nebo poškození výrobku (vèetnì poškození zpùsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami aj.), pøípadný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti ( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec bìžného používáni v domácnosti (napø. k podnikatelským úèelùm aj.). Poskytnutím záruky nejsou dotèena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních pøedpisù. Prodávající je povinen pøedat Kupujícímu pøi prodeji výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních støedisek v Èeské republice, vèetnì jejich telefonních èísel. Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních støediscích poskytnou: prodávající, Electrolux Service, a to buï na telefonu: , nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service, Budìjovická 3, Praha 4, Bezplatná telefonní INFOLINKA:

63 záruka/zákaznická služba electrolux 63 Evropská Záruka Na tento spotøebiè se vztahuje záruka spoleènosti Electrolux ve všech zemích uvedených v zadní èásti tohoto návodu bìhem období stanoveného v záruce spotøebièe nebo jinak zákonem. Jestliže se pøestìhujete z jedné uvedené zemì do jiné z uvedených zemí, záruka na spotøebiè bude i nadále platná za následujících podmínek: Záruka na spotøebiè platí ode dne prvního zakoupení spotøebièe, které je možné doložit pøedložením platného dokladu o koupi vydaného prodejcem spotøebièe. Záruka na spotøebiè je platná pro stejné období a na stejný rozsah práce a dílù, jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro tento urèitý model øady spotøebièù. Záruka na spotøebiè je vázaná na osobu pùvodního kupce spotøebièe a není pøenosná na další osoby. Spotøebiè je instalovaný a používaný v souladu s pokyny vydanými spoleèností Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotøebiè není využíván ke komerèním úèelùm. Spotøebiè je instalovaný v souladu se všemi pøíslušnými platnými pøedpisy v nové zemi pobytu. Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.

64 64 electrolux záruka/zákaznická služba p t b Albania Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane Belgique/België/ Belgien Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek Èeská republika Budìjovická 3, Praha 4, Danmark Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia Deutschland Muggenhofer Str. 135, Nürnberg Eesti Mustamäe tee 24, Tallinn España France Great Britain Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ Hellas Limnou Str., Thessaloniki Hrvatska Slavonska avenija 3, Zagreb Ireland Long Mile Road Dublin 12 Italia +39 (0) C.so Lino Zanussi, Porcia (PN) Latvija Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga Lietuva Verkių 29, LT Vilnius Luxembourg Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm Magyarország Nederland H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn Norge Risløkkvn. 2, 0508 Oslo Österreich Herziggasse 9, 1230 Wien Polska ul. Kolejowa 5/7, Warsaw Portugal Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q Paço de Arcos Romania Str. Garii Progresului 2, S4, RO Schweiz/Suisse/ Svizzera Slovenija Slovensko Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil Electrolux Ljubljana d.o.o. Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1, Bratislava

65 záruka/zákaznická služba electrolux 65 p t b Suomi Sverige +46 (0) Türkiye Ðîññèÿ Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S Stockholm Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim Istanbul Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé ïðîñïåêò, 16, ÁÖ Îëèìïèê

66 66 electrolux servis Servis Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit sami s pomocí návodu (viz èást Co dìlat, když... ). Jestliže se vám problém nepodaøí vyøešit, obrat te se prosím na zákaznickou službu nebo na našeho servisního partnera. Abychom vám mohli rychle pomoci, potøebujeme vìdìt následující údaje: znaèku modelu výrobní èíslo (PNC) sériové èíslo (S-No.) (èísla najdete na výrobním štítku) Typ poruchy pøípadné chybové hlášení, které se objevuje na displeji Doporuèujeme vám, abyste si tato èísla zapsali na následující øádky zde v návodu, abyste je mìli vždy po ruce: Znaèka modelu: Výrob. è: Sériové èíslo:......

67

68 C

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOA5851AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5851AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití

EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ. CS Trouba Návod k použití EOC45752OX EOC5751FAV EOC5751FAX EOC5751FOV EOC5751FOX EOC5751FOZ CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele

LAVATHERM 59800. Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem. Informace pro uživatele LAVATHERM 59800 Kondenzaèní sušièka s tepelným èerpadlem Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití

BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N. CS Návod k použití BP7314601 BP7314621 BP731462P BP731460C BP731462C BP731460N BP731462N CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOC5751AA CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOC5751AA...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba

B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba B 89090-5 CZ Návod k použití Vestavná trouba 2 Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Bezpečnostní pokyny Podrobné pokyny k provozu Rady a tipy

Více

EOC5956AO. CS Trouba Návod k použití

EOC5956AO. CS Trouba Návod k použití EOC5956AO CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...9 6. STRUČNÝ

Více

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití

EOA05751O EOA45751O EOA5751AO. CS Trouba Návod k použití EOA05751O EOA45751O EOA5751AO CS Trouba Návod k použití 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM

Více

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EOC6851... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 EOC6851...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PARNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

tabulky, tipy a recepty

tabulky, tipy a recepty tabulky, tipy a recepty Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe We were thinking of you when we made this product obsah electrolux 3 Obsah Recepty kuchaøského pomocníka 4 Použití, tabulky a tipy

Více

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

EOB6850... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 EOB6850...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE...................................................................

Více

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update

ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update ÖKO-LAVAMAT LAVALOGIC 1800 update Automatická praèka chránící životní prostøedí Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele. Velmi

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele

LAVAMAT 74800. Automatická praèka. Informace pro uživatele LAVAMAT 74800 Automatická praèka Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.

Více

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO

EOA45651O CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOA5651AO EOA45651O EOA5651AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 6 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...8

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

Návod k použití Sporák 47036IU-MN

Návod k použití Sporák 47036IU-MN CS Návod k použití Sporák 47036IU-MN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...9

Více

Návod k použití HB 78GU570

Návod k použití HB 78GU570 Návod k použití HB 78GU570 Q4ACZM2207 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ

OBSAH VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM PØÍPRAVA PRANÍ 30105594aCS.fm Page 17 Thursday, December 30, 2004 10:39 AM OBSAH PØED POUŽITÍM PRAÈKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ POPIS PRAÈKY DVÍØKA DÌTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K DISPOZICI) PØED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN

Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN CS Návod k použití Sporák 47056VS-MN 47056VS-W8 47056VS-WN 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 8 5. VARNÁ DESKA

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

návod k použití Trouba EON64100

návod k použití Trouba EON64100 návod k použití Trouba EON64100 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Denní používání 5 Užitečné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302 CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

návod k použití myčka nádobí ESI 68050

návod k použití myčka nádobí ESI 68050 návod k použití myčka nádobí ESI 68050 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k použití Návod na použitie CZ

Návod k použití Návod na použitie CZ Návod k použití Návod na použitie CZ SK Kombinovaný sporák Kombinovaný sporák EKK 603500 2 electrolux Vítejte ve světě Electroluxu electrolux 3 Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si,

Více

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO...

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO... EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO...... CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství

Návod k použití. Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Návod k použití Robotický vysavač Kobold VR100 a příslušenství Rychlé spuštìní Než vysavaè Kobold VR100 poprvé použijete, pøeètìte si pozornì úplný návod k použití. Dbejte na to, aby podlahové senzory

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Důležitá bezpečnostní upozornění Návod k použití Gratulujeme Vám k nákupu spotřebiče Multicooker. Tento neocenitelný kuchyňský pomocník má šest funkcí: gril, pečení, smažení, vaření v páře, pomalé vaření a dušení. Před použitím si pečlivě

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

EOB8956AO CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

EOB8956AO CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOB8956AO CS PARNÍ TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 9

Více

PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N NÁVOD K POUŽITÍ

PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N NÁVOD K POUŽITÍ PRO COMBI BS731470E BS731470H BS731470N CS NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 7 4. OVLÁDACÍ PANEL...8 5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

použití elektrické trouby

použití elektrické trouby Návod k obsluze a použití elektrické trouby KT820PX, KT530TX KT540TX,KT520TB KT520TW NO 29/08 2 - Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén,

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

návod k použití myčka nádobí ESL 68040

návod k použití myčka nádobí ESL 68040 návod k použití myčka nádobí ESL 68040 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 78G4580

Návod k použití HB 78G4580 Návod k použití HB 78G4580 Q4ACZM1869 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Návod k použití HB 76AB560

Návod k použití HB 76AB560 Návod k použití HB 76AB560 Q4ACZM0206 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vašeho sporáku. Obdržíte důležité

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití HB 78AU570

Návod k použití HB 78AU570 Návod k použití HB 78AU570 SM-309-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pro Vaše bezpečí... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečící trouba...9 Ovládací panel... 9 Tlačítka... 10 Volič

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOB5351AOX...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více