Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.5.1 Dějepis (D) Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně. Tato časová dotace byla navýšena v 6. ročníku z disponibilních hodin v počtu 1 hodiny týdně. Důraz je kladen na schopnost orientovat se v časovém sledu událostí, znát dobře dějiny své země, umět vycházet z historických událostí, z kterých se lze poučit. Každý ročník navazuje na ročník předcházející. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků Na úrovni vyučovacího předmětu Dějepis využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení Učíme žáky, aby pochopili probírané oblasti v dějepisně-zeměpisném kontextu. Snažíme se, aby žáci uměli vyhledávat a třídit informace o probíraných oblastech podle zadaných kritérií. Seznamujeme žáky s obecně používanými znaky, termíny a symboly vzdělávacích oborů - zeměpis, dějepis, informační a komunikační technologie, výchova k občanství- a dáváme je společně do vzájemných souvislostí. Kompetence k řešení problémů Vedeme žáky, aby vnímali nejrůznější společenské problémy v souvislosti s danou dobou a uměli je pochopit. Rozvíjíme schopnosti dětí vnímat paralely s historií. Usilujeme o to, aby žáci byli schopni posoudit danou událost z nejrůznějších společenských aspektů. Kompetence komunikativní Vedeme žáky k souvislé a výstižné formulaci svých myšlenek. Vyžadujeme od žáků, aby uměli vyslechnout odlišný názor a zabývali se jím. Vedeme žáky, aby si osvojili postupy při užívání informačních a komunikačních prostředků a naučili se je tvořivě využívat jako nástroje poznání. Ověřujeme u dětí získané komunikační dovednosti k vytváření kvalitních vztahů. Kompetence sociální a personální Snažíme se, aby děti chápaly význam týmové práce a naopak význam samostatné práce. Korigujeme u žáků příjímání a získávání rolí v různých skupinách velmi nenásilnou a citlivou formou. Snažíme se, aby se žáci seznámili s možnostmi utváření příjemné atmosféry v týmu. Naučíme je diskutovat. Kompetence občanské Chceme, aby žáci přijali základní principy, na kterých spočívají zákony a společenské normy.

2 Seznámíme děti s našimi kulturními tradicemi a historickým dědictvím, aby si vážily země, kde žijí a kterou mají ochraňovat. Vedeme žáky k tomu, aby respektovali přesvědčení druhých lidí a vážili si jejich vnitřních hodnot. Usilujeme, aby žáci nacházeli nenásilné cesty k řešení problémů. Kompetence pracovní Snažíme se, aby žáci nacházeli způsoby, jak využívat znalostí získané ve škole a mimo ni pro svůj další rozvoj Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis

3 Dějepis / 6. ročník - diskutuje o úloze historie pro současnost - vyjádří na časové přímce časový údaj a orientuje se v hlavních historických periodách - rozliší a seřadí vývojové typy pravěkého člověka - popíše způsob lovu a pravěké zbraně a nástroje - objasní příčiny a důsledky přechodu společnosti z kočovného způsobu života k usedlému - popíše každodenní život zemědělců - objasní vznik náboženství - objasní přednost kovů a uvede důsledek jejich užívání - uvede některá archeologická naleziště u nás - vysvětlí vznik států a zdůvodní místo vzniku v souvislosti na přírodních podmínkách - určí, kterým dnešním státům náleží uvedené oblasti - uvede příklady odkazu starověkých států světu v oblasti věd a kultury - vysvětlí podstatu antické demokracie - srovná vývoj starověkých států a Evropy - uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví ČLOVĚK V DĚJINÁCH LIDÉ, JEJICH PŘÍTOMNOST A MINULOST POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI PRAVĚK doba kamenná počátky zemědělství a řemesel projevy duchovního života lidí doba bronzová Evropa v pravěku doba železná, Keltové NEJSTARŠÍ CIVILIZACE, KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY STAROVĚK Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína antické Řecko a Řím střední Evropa v období nejstarších států MV: Ch - Kovy a slitiny VV-Vývoj malby) RV-Život v histor. etapách F - Měření času OSV Rozvoj schopností poznávání- Antické státy MuV Multikulturalita-Kultura starověkých států, Ř a Ř MV: Ch-Názvy prvků/řečtina/ ČJ-Li-Báje, pověsti, mýty VkO-Vznik státu a právo M, F-Slavné osobnosti F-Měření času Z-Nejstarší státní útvary VMEGS-Objevujeme E a svět Státy antiky

4 Dějepis / 7. ročník -ukáže na mapě oblasti obydlené nově příchozími etniky -popíše podstatnou změnu evropské situace,která nastala v důsledku příchodu nových etnik a vytváření nových států -uvede příklady karolinské kultury -vysvětlí úlohu křesťanství ve středověku -doloží příklady arabské kultury a kultury islámu -najde na mapě území obydlené Slovany -vymezí území Velké Moravy -vysvětlí důležitost byzantské mise pro vzdělanost Slov. -uvede příklady legend souvisejících s počátky čes. státu -sestaví časovou posloupnost vzniku Z.států v E -popíše organizaci světské a církevní moci -vymezí úlohu křesťanství v životě člověka -uvede znaky románského slohu, příklady stav. památek -vysvětlí změny v zemědělské výrobě, popíše život ve středověkém městě, uvede příklady řemesel -uvede znaky gotiky, vybere významné památky -popíše dobu vlády Karla IV. A jeho význam pro nás -pracuje s mapkou a dějepisným atlasem a dokládá rozvoj českého státu -posoudí události stoleté války, osobnost Jany z Arku, vyhledá souvislosti s českou historií -popíše společnost v období vrcholného středověku -zhodnotí krizi církve -shrne význam osobnosti Jana Husa -zdůvodní výsledek husitského hnutí RANY STŘEDOVĚK stěhování národů Byzantská říše Francká říše arabský svět Sámova říše a Velká Morava Český stát v době prvních Přemyslovců formování prvních státních celků v E románská kultura VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK rozvoj řemesel a obchodu, vznik měst a jejich význam gotická kultura Český stát za posledních Přemyslovců Lucemburkové na českém trůně konflikt mezi Anglií a Francií husité MV: ČJ-Literatura-Legendy Z-Evropa vývoj států VMEGS Evropa a svět- -Vznik států v E MV: ČJ-Literatura-Kroniky Životopis Karla IV. OSV Poznávání lidí - Projekt Přemyslovci

5 -popíše situaci v českém státě za vlády JzP -objasní pojem stavovský stát -rozezná pozdní vladislavskou gotiku a uvede příklady -uvede změny ve výrobě a obchodu -seznámí se s pojmem manufaktura POZDNÍ STŘEDOVĚK doba JzP Jagellonský stát hospodářský a technický rozvoj našich zemí a Evropy MV: ČJ-Literatura-Cestopisy -na mapě ukáže cesty mořeplavců, určí důvody hledání nových cest -objasní význam a důsledky zámořských plaveb -vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve -rozpozná základní znaky renesance a vůbec všech kult. stylů a uvede jejich představitele a příklady významných památek -objasní pojem absolutistická monarchie -objasní vznik a konec třicetileté války -objasní význam osobnosti J. A. Komenského -vyjmenuje a rozpozná památky z období baroka -objasní postavení českého státu v podmínkách E RANÝ NOVOVĚK objevné cesty změny v hospodaření v 16. st. renesance a humanismus náboženská reformace počátky absolutistických monarchií Fr a Ang třicetiletá válka barokní kultura MV:ČJ- Literatura Marco Polo, Dílo J.A. Komenského Z -Amerika objevování nových světadílů MuV Multikulturalita Kultura E zemí

6 Dějepis / 8. ročník -vysvětlí ekon., polit. social. a kult.změny ve společnosti -vysvětlí pojem konstituční monarchie a parlamentarismus -určí podstatu průmyslové revoluce,objasní základní pojmy,zdůvodní vznik průmyslové revoluce -vysvětlí pojmy vztahující se k absolutismu v E,objasní společné rysy,srovná se situací u nás -popíše činnost osvícenců,uvede jejich myšlenky -posoudí osobnost panovníka a jeho reformy -popíše boj za nezávislost a vysvětlí vznik občanské společnosti -zhodnotí revoluce ve Francii -objasní úlohu Napoleona v dějinách 19. st. -srovná hospodářskou vyspělost států -provede přehled revolučního hnutí v r objasní předpoklady, cíle a úkoly národního obrození -uvede hlavní rozpory mezi českými poslanci a poslanci rakouskými v řišské radě -interpretuje základní myšlenky ústav v E a v USA -vysvětlí význam sjednocení Ně a It. -porovná hospodářskou a kulturní úroveň mocností E, USA a Japonska koncem 19. st. -zdůvodní hlavní problémy, které vedly k občanské válce v USA -orientuje se v uměleckých slozích -zjistí vztahy velmocí, rozpory, lokální střety, rozliší pojmy záminka a příčina, popíše průběh války, posoudí výsledek a důsledky -vysvětlí boj o samostatnost českého státu, chápe dějinnou situaci, vyhledá dokumenty z tohoto období NOVOVĚK -období od 2. pol. 17. st. do 18. st. -anglická revoluce -průmyslová společnost, zrod moderní vědy -absolutismus v E a v našich zemích -osvícenský absolutismus v Habsburské mon. -vznik USA -francouzské revoluce -napoleonské války -průmyslová revoluce, modernizace společnosti -národní a osvobozenecké hnutí v E -rok postavení českých zemí v habsburské monarchii, Bachův absolutismus, vznik R- U -sjednocení Itálie a Německa -občanská válka v USA -světové mocnosti na sklonku 19. st. -české země na konci 19. st. -klasicismus, romantismus, moderní umělecké směry, secese MODERNÍ DOBA -1. sv. válka -vznik Československa, T. G. Masaryk VMEGS Objevujeme svět a Evropu - Kolonialismus MuU Multikultura Kultura Evropy a Asie

7 Dějepis / 9. ročník -na příkladech demonstruje zneužití techniky ve svět. válkách a jeho důsledky -rozpozná klady a nedostatky demokracie -rozliší politické proudy u nás -posoudí mezinárodní vztahy a systém uspořádání E -objasní pojmy fašismus a komunismus, najde shody a rozdíly a tyto systémy charakterizuje -na příkladech vyloží pojem antisemitismus a rasismus a nepřijatelnost pro demokracii -uvede příčiny a důsledky hospodářské krize -na mapě ukáže vytváření koalic,objasní postoje velmocí -uvede důsledky Mnichova pro nás -popíše život obyvatelstva u nás za protektorátu -znázorní hlavní etapy 2.sv.v.,uvede projevy odporu, hlavní bitvy, zhodnotí význam a činy našich vojáků -objasní situaci v poválečném Československu -objasní důsledky politického převratu u nás -objasní pojem studená válka, uvede příklady -na příkladech rozliší systém totalitní a demokratický -srovná situaci v Maďarsku a v Československu /56-68/ -vysvětlí příčiny a důsledky bipolárního světa -vysvětlí mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce -prokáže základní orientace v problémech současného světa MODERNÍ DOBA -mezinárodní politická situace E ve 20. letech -vznik fašismu a komunismu v E -první projevy fašistické agrese -světová hospodářská krize -kultura, věda, technika před válkou -Mnichov -2. sv. v. Československo za války -poválečné Československo, únorový převrat DĚJINY 2. POL. 20. ST. -studená válka -rozpad koloniálního systému -vývoj Československa v letech 1948/89 -vnitřní situace zemí východního bloku -charakteristika západních zemí -krize SSSR perestrojka -obnova demokracie u nás rozpad Československa, vznik ČR -technika, věda a kultura koncem 20. st. VMEGS E a svět nás zajímá Jsme Evropané MuV Multikulturalita Kulturní směry Princip sociálního míru a solidarity - Demokracie fašismus a komunismus Lidské vztahy Vztahy Č a Němců MuV Etnický původ - Holocaust OSV Hodnoty, postoje, praktická etika- - Rok 1968 a 1989 MeV Interpretace vztahu mediálních sdělení - Politické procesy

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět dějepis je koncipován na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a společnost. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a společnost HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a společnost 2

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více