Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Věra Tisoňová Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Věra Vránová, Ph.D. Olomouc

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně. Všechny použité a prostudované literární i odborné zdroje jsem uvedla v seznamu literatury. Olomouc 9. května

3 Touto cestou bych chtěla poděkovat vedoucí práce Mgr. Věře Vránové, Ph.D za vstřícnost, cenné rady, připomínky i odborné vedení při vypracování bakalářské práce. Děkuji také Bc. Štěpánce Bubeníkové za dodání optimismu při psaní práce. Děkuji všem členům rodiny za trpělivost, kterou se mnou měli po celou dobu studia. 3

4 ANOTACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Název práce: Prevence onemocnění čípku děložního a informovanost žen na okrese Prostějov. Název práce v AJ: Prevention of cervix disease and women s awareness in region Prostějov. Datum zadání: Datum odevzdání: Vysoká škola, fakulta, ústav: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav porodní asistence Autor práce: Věra Tisoňová Vedoucí práce: Mgr. Věra Vránová, Ph.D Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce se zabývá informovaností žen o prevenci onemocnění děložního čípku. Zjišťuje, zda mají dnešní ženy povědomí o rizikových faktorech tohoto onemocnění. Cílem šetření bylo zjistit, zda ženy chodí na preventivní gynekologické vyšetření a vědí, co je obsahem prohlídky. Výzkum byl prováděn písemnou formou dotazníku. Došlo ke zjištění, že informovanost o prevenci je na velmi dobré úrovni, že velká většina žen o své zdraví pečuje. V závěru práce bylo poukázáno na to, jak je důležitá úloha porodní asistentky v prevenci, která má k ženám všech věkových kategorií nejblíže. 4

5 Abstrakt v AJ: The bachelor thesis covers women s awarenesss of cervix disease prevention. It ascertains that today s women are conscious of risk factors of this disease. The investigation was focused on finding out whether women visit her gynaecologist for preventive examinations and whether they know, what are the procedures included in the examination. The research took form of a multiple-choice questionnaire. It was found that the awarenesss of prevention of cervical disease is high-leveled and that the majority of women does care about their health. It has been stated that a midwife s role in the prevention of cervical disease is very important, because a midwife is often the closest person to women of all age categories. Klíčová slova v ČJ: Cytologie, kolposkopie, prevence, informovanost, onemocnění děložního čípku, gynekologické vyšetření. Klíčová slova v AJ: Cytology, colposcopy, prevention, awareness, cervix disease, gynaecological investigation. Rozsah: 73 s., příl. 2 5

6 OBSAH ÚVOD... 9 CÍLE PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST ANATOMIE LOKALIZACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO Zevní rodidla Vnitřní rodidla ONEMOCNĚNÍ ČÍPKU DĚLOŽNÍHO Příčina onemocnění Lidský papilomavirus Prekancerózy a nádory Prekancerózy děložního hrdla (cervixu) PREBIOPTICKÉ METODY Kolposkopie Kolposkopická klasifikace Normální nálezy Metaplazie Nálezy odpovídající LG lézi Nálezy odpovídající HG lézi Nálezy suspektního karcinomu Různé nálezy Nedostatečná kolposkopie Cytologie Cytologická klasifikace

7 Zhodnocení kvality stěru Interpretace cytologického nálezu Zhodnocení dlaždicových buněk HPV test Cílená biopsie KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Etiologie Diagnostika Symptomatologie Histopatologická klasifikace Maligní epitelové nádory Dlaždicobuněčný karcinom Maligní nádory ze žlázového epitelu Ostatní maligní epitelové nádory Maligní mezenchymální nádory Smíšené maligní epitelové a mezenchymální nádory Staging TNM klasifikace nádorů FIGO klasifikace nádorů Grading LÉČBA SCREENING Cervikální screening Cervikální screening v České republice Gynekologické vyšetření Screening v Evropě

8 1.6.4 Epidemiologické studie HPV a genotypizace PROFYLAKTICKÁ VAKCINACE Současný přístup k očkování Očkování těhotných Význam očkování EVROPSKÝ TÝDEN PREVENCE RAKOVINY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU ÚLOHA PORODNÍ ASISTENTKY V PREVENCI PRAKTICKÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMNÉ PRÁCE Použitá metoda Charakteristika výzkumného prostředí Charakteristika vzorku respondentů Zpracování získaných dat VLASTNÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU Analýza otázek DISKUZE ZÁVĚR DOPORUČENÍ PRO PRAXI LITERATURA A PRAMENY WWW ODKAZY PŘÍLOHY

9 ÚVOD Onemocnění děložního čípku je na světě druhým nejčastějším typem rakoviny u ženy. V České republice je na čtvrtém místě z nádorů ženských reprodukčních orgánů. Často postihuje mladé ženy ve fertilním věku. Ročně je diagnostikováno asi tisíc nových případů a kolem čtyř set žen na něj stále ještě umírá. Česká republika má dvojnásobnou incidenci (19/ žen) za rok než jiné země Evropské Unie. (ROB, Lukáš, Prevence karcinomu čípku děložního [online] [cit ]) Možnost prevence onemocnění čípku děložního nám dává naději včas toto onemocnění odhalit a léčit. Každá žena by měla být zodpovědná za své vlastní zdraví. Je nutné ji informovat o tom, co zdraví škodí a co prospívá, aby mohla dodržovat preventivní opatření. Je potřeba opakovaně zdůrazňovat, že lze tomuto onemocnění úspěšně předcházet nebo případně ho včas zachytit ve stádiu, kdy léčba ještě není tak náročná. Gynekologické preventivní vyšetření je hrazeno ze zákona jedenkrát ročně zdravotní pojišťovnou. Ale bohužel, není využíváno všemi ženami. Myslím si, že ženy dostatečně neznají preventivní opatření proti tomuto onemocnění, protože nemají dostatek zdrojů, odkud by čerpaly informace. Často se stydí zeptat, nebo si myslí, že jich se to nemusí týkat. Gynekolog i porodní asistentka nemá vždy tolik času, aby si s klientkou v ambulanci o této problematice pohovořili. Musí být kladen důraz na to, že je nezbytné, aby se žena aspoň jednou ročně podrobila pravidelné gynekologické prohlídce. Protože jedině pravidelné sledování gynekologem může zavčas odhalit patologické změny. Porodní asistentky mají možnost edukovat ženy všech věkových kategorií, seznamovat je s rizikovými faktory a s prevencí onemocnění čípku děložního. Problematiku informovanosti žen o prevenci onemocnění čípku děložního jsem si vybrala jako téma své bakalářské práce pro její aktuálnost. Podle mého názoru je nedostatečně prezentována široké veřejnosti. Pracuji na gynekologicko-porodnickém oddělení v Prostějově, měla jsem možnost hovořit s některými klientkami, které byly 9

10 na našem oddělení hospitalizovány. Byly to klientky, u kterých se diagnostikovalo přednádorové stádium, ale i klientky s nádorovým onemocněním čípku děložního. Zajímala jsem se, zda vědí o rizikových faktorech a prevenci tohoto onemocnění. Bohužel musím konstatovat, že velká většina z nich tyto informace nemá. Často jsem vyslechla jejich názor, že žena od čtyřiceti let a starší nemusí už chodit ke gynekologovi, pokud nemá potíže. Dokonce mi ty ženy sdělovaly, že od posledního porodu nebyly u gynekologa pět, deset, patnáct a více let. Ke gynekologovi přišly, až měly zdravotní problémy. Kladla jsem si otázku: Je to tím, že jsou málo informované o této problematice? Nebo mají dostatek informací a bojí se jít ke gynekologovi? Proto jsem se rozhodla své výzkumné šetření provést v gynekologických ambulancích v Prostějově, dále u klientek, které byly hospitalizovány na chirurgickém a ortopedickém oddělení. Mého šetření se také účastnily učitelky jedné střední školy v Prostějově a také zdravotničtí pracovníci naší nemocnice z laboratoří, všeobecné sestry z chirurgického a interního oddělení. Chtěla jsem zjistit informovanost žen o preventivních prohlídkách, přístup k nim a jejich znalosti o rizikových faktorech tohoto onemocnění. Doufám, že díky svému výzkumnému šetření jsem přispěla v osvětě žen a přiměla je, aby se více zajímaly o problematiku prevence onemocnění čípku děložního. Zpracování této práce mě obohatilo o nové poznatky. Ráda bych, aby se dostalo veřejnosti více informací o prevenci onemocnění čípku děložního. Zdraví má člověk jen jedno a je na každém, jak o něj pečuje. 10

11 CÍLE PRÁCE 1. Zjistit, zda respondentky chodí na preventivní gynekologické vyšetření. 2. Zjistit, zda respondentky ví, co obsahuje preventivní gynekologické vyšetření. 3. Zjistit informovanost respondentek o prevenci onemocnění děložního čípku. 4. Zjistit zdroje informací o onemocnění děložního čípku. 5. Zjistit znalost a výskyt rizikových faktorů onemocnění u respondentek. 11

12 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 ANATOMIE LOKALIZACE ČÍPKU DĚLOŽNÍHO K pochopení dané problematiky onemocnění čípku děložního je nutné znát anatomii ženských pohlavních orgánů. K pohlavním orgánům ženy patří zevní a vnitřní rodidla a mléčná žláza Zevní rodidla Zevní rodidla můžeme rozdělit na tyto části: hrma (mons pubis), poštěváček (klitoris), velké stydké pysky (labia majora), malé stydké pysky (labia minora), panenská blána (hymen), Bartholiniho žláza (glandula vestibularis major), pochva (vagina) Vnitřní rodidla Vnitřní rodidla tvoří: děloha (uterus), vaječníky (ovaria), vejcovody (tuba uterina). (Kobilková, 2005, s ) Děloha je dutý svalový orgán, který je uložen uprostřed pánve. Dospělá žena má dělohu tvaru předozadně oploštělé hrušky. Skládá se ze dvou částí: tělo corpus uteri a hrdlo cervix uteri. Odlišují se nejen svou stavbou a funkcí, různou senzitivitou na pohlavní hormony, ale i patologickými procesy, které je postihují. Tělo a hrdlo spojuje isthmus uteri. U těhotné ženy je důležitý, jelikož se transformuje v dolní děložní segment. Mimo těhotenství je úzký a nemá žádný funkční význam. (Citterbart, 2001, s. 3 4) Na těle děložním nacházíme přední a zadní stěnu, bočně jsou spojeny hranami, kraniálně dnem (fundus), kaudálně v hrdlo. U ženy, která není těhotná, má hrdlo tvar válce, jenž je úponem pochvy rozdělen na portio supravaginalis a portio vaginalis. Oblý konec hrdla směřuje do pochvy, a je medicínsky znám pod názvem čípek děložní. Na něm rozeznáváme přední a zadní pysk, mezi nimi se nachází zevní branka. Vyúsťuje jí kanál hrdla, který spojuje děložní dutinu a pochvu. U dětí a dospívající ženy 12

13 má zevní branka tvar příčné štěrbiny, u ženy, která ještě nerodila, je důlkovitá a u rodivší ženy je znovu štěrbinovitá. Na děložním hrdle se nachází dva druhy epitelu. Kanál hrdla vystýlá endocervix (z cylindrických hlenotvorných buněk uspořádaných do bohatě členěných řas, mezi nimiž jsou prostory krypty). Ta část hrdla, která je obrácena k pochvě, má povrchovou sliznici exocervix a má stejnou výstelku jako pochva epitel vrstevnatý dlaždicový. U dospělých žen se nachází rozhraní těchto dvou epitelů v místě zevní branky, jen v období novorozeneckém a v pubertě je hranice posunuta až na zevní plochu čípku. Nazýváme ji tzv. fyziologická ektopie. (Citterbart, 2001, s. 4) 13

14 1.2 ONEMOCNĚNÍ ČÍPKU DĚLOŽNÍHO Děložní hrdlo má tu výhodu, že je snadno přístupné při gynekologickém vyšetření, ale i při prebioptických metodách (kolposkopii a onkologické cytologii). Během života ženy se děložní hrdlo i jeho epitel mění, a proto může docházet ke vzniku prekancerózy nebo později i k nádoru. Díky prebioptickým metodám v dnešní době můžeme včas určit počínající prekancerózu a zahájit její účinné léčení. (Rob, 2008, s. 188) Příčina onemocnění Příčina tohoto onemocnění je dnes už s naprostou jistotou známa, je to lidský papilomavirus. V dnešní době je známo přes 120 sérologicky odlišných typů virů, 40 z nich způsobuje slizniční a kožní povrchové postižení v anogenitální oblasti a minimálně dvacet jich je onkologicky rizikových. V současné společnosti infekce virem HPV postihuje až 70 % všech mužů a žen. Ve velké většině případů proběhne bez příznaků nebo jen s mírnými příznaky (bradavicemi) a během 1-2 let je odstraněna imunitní reakcí. V opačném případě viry v organismu zůstávají a na vhodném místě (transformační zóna dvou epitelů děložního cervixu nebo na análním otvoru) a spolu s rizikovými faktory (kouření, početné gestace, stav snížené imunity organismu, prodělání virových a bakteriálních sexuálních přenosných chorob aj.) po letech vedou ke vzniku změn, jako jsou prekancerózy a následně karcinomu. To může nastat po 10 a více letech od počáteční infekce. (www.solen.cz/pdfs/ped/2006/05/12.pdf [cit ]) Lidský papilomavirus Lidský papilomavirus patří mezi DNA viry. Jedná se o běžný virus, který postihuje jak muže, tak i ženy. Existuje více než 120 genotypů HPV, které mohou působit na různé oblasti těla. Asi 30 typů HPV postihuje oblast urogenitálního traktu (děložní hrdlo, vaginu, vulvu, perineum, anus a penis) a jsou známé jako genitální lidské papilomaviry. Orientačně je dělíme na neorogenní (LR - low risk) asi 12 genotypů a onkogenní (HR high risk) typy 14

15 zbylých 18 genotypů. Podle odhadů WHO bylo v roce 2001 celosvětově infikováno genitálními typy HPV přibližně 630 milionů lidí (9-13 %). (PORŠOVÁ, M. Lidský papilomavirus [online]. [cit ]). Infekce málo rizikovými typy (především HPV-6 a 11) může vést ke vzniku různých epiteliálních lézí v anogenitální oblasti. Tyto léze se nazývají condylomata accuminata. Kondylomata poprvé popsal na začátku 1. století antický lékař Celsus. Typy 16, 18, 31, 33 a 35 (vysoce rizikové, onkogenní typy) mají silný vztah k cervikální dysplazii a rakovině děložního čípku. Abnormální změny buněk sliznice děložního hrdla mohou spontánně zmizet, když se organizmus viru zbaví. Zjistíme je při histologickém vyšetření odebraného stěru. K problémům dochází, když u některých žen infekce HPV přetrvává. Tyto změny v buňkách děložního čípku mohou vést časem ke vzniku karcinomu děložního čípku, pokud nejsou při screeningovém vyšetření včas odhaleny a odstraněny. (PORŠOVÁ, M. Lidský papilomavirus [online]. [cit ]). HPV infekce se přenáší pohlavním stykem nebo těsným kontaktem s nakaženým partnerem. HPV virus je vysoce nakažlivý, stačí, když se s ním daná osoba setká jen jednou. K nákaze dochází u většiny lidí po zahájení sexuálního života. Během prvních měsíců po pohlavním styku s partnerem, který je infikovaný, se většinou nakazí až dvě třetiny lidí. Velká většina případů probíhá bez příznaků a do dvou let se pomocí své imunity viru zbaví. (PORŠOVÁ, M.Lidský papilomavirus [online]. [cit ]). Infekce lidským papilomavirem začíná drobným traumatem sliznice, která dovoluje virové částici proniknout do hloubky epitelu a infikovat bazální buňky. Přenos viru pohlavním stykem byl popsán až v roce 1954 Berrettem a jeho spolupracovníky. (PORŠOVÁ, M. Lidský papilomavirus [online]. [cit ]) Prekancerózy a nádory Prekanceróza (přednádorový stav) je stav, kdy dochází k změně růstu buněk a jejich funkce, ale nejedná se zatím o nádor. Histologicky pozorujeme změnu buněčného jádra a bazální membránu bez porušení. Podle závažnosti můžeme 15

16 tyto změny rozdělit do několika stupňů. Může dojít ke zlepšení stavu nebo naopak ke zhoršení. Do této skupiny patří také karcinomy in situ. (Rob, 2008, s. 179) Benigní (nezhoubný) nádor je většinou ohraničený, neprorůstá do okolí, nemetastazuje, ale svým zvětšováním může vyvolávat obtíže. Jeho buňky jsou podobné původní tkáni jen s menší odlišností a zpomaleným růstem. Maligní (zhoubný) nádor napadá okolní tkáně, metastazuje cestou krevní a cestou lymfatickou, i do dalších orgánů. Maligní nádorová buňka je buňka, která má porušený genom a nekontrolovatelně se množí. Maligní nádory obsahují buňky, které jsou podobné původním tkáním s různým stupněm odlišnosti. Zhoubný nádor proniká do okolní tkáně a ničí ji. Později se rozšiřuje do dalších orgánů, což v nejvíce případech způsobuje smrt. (Rob, 2008, s. 179) Prekancerózy děložního hrdla (cervixu) Junkční zóna je místo na děložním hrdle, kde se setkávají epitely: cylindrický cervikálního kanálu a dlaždicobuněčný ektocervixu. U ženy po porodu cylindrický epitel vytvoří rozšířením hrdla tzv. ektropium. Po ukončení menstruace a ve stáří se junkční zóna posunuje dále do cervikálního kanálu. V poševním prostředí se snadno zranitelný a méně odolný cylindrický epitel přeměňuje na odolnější dlaždicový a dochází ke vzniku transformační zóny. Proces tzv. metaplazie může začít už v pubertě anebo většinou po prvním těhotenství. Období puberty a dospívání patří mezi kritická období, kdy epitel ještě není dostatečně vyzrálý a je obzvláště náchylný na podněty, které mohou vést ke vzniku prekanceróz. Klinický obraz prekancerózy bývá většinou bez příznaků, u některých žen se objeví výtok nebo nepatrné krvácení těsně po pohlavním styku. Příčinou tohoto krvácení může být tvorba nových zvláštních cévek, které jsou velmi křehké. (Kobilková, 2005, s. 112) Diagnostika prekanceróz spočívá v prebioptických metodách jako je onkologická cytologie a kolposkopie, obvykle je doplňována typizací HPV virů. Diagnózu definitivně potvrdí až histopatologické vyšetření vzorku tkáně. (Rob, 2008, s. 190) 16

17 1.3 PREBIOPTICKÉ METODY Kolposkopie Kolposkopie patří mezi základní prebioptické metody. Slouží k diagnostikování - přesnému vymezení závažnosti léze, jaký je její plošný rozsah a jaký má vztah k endocervikálnímu kanálu. Kolposkop je binokulární optický přístroj se silným zdrojem světla, který při několikanásobném zvětšení nám umožňuje prohlížet děložní hrdlo. Nejprve provádíme nativní kolposkopii děložního hrdla, kdy nastavíme zrcadla a hlen odstraníme tampónem namočeným ve fyziologickém roztoku. Pozorujeme, zda došlo k nějakým změnám na děložním hrdle, jako je infekce nebo zdroje krvácení. Dále provádíme rozšířenou kolposkopii, kdy aplikujeme 3 % kyselinu octovou na děložní hrdlo, ta rozpustí hlen a ukáže na patologické změny epitelu. Poté aplikujeme Lugolův roztok, který přesně ohraničí léze a rozliší epitel (jód pozitivní) s glykogenem od epitelu (jód negativního) bez glykogenu. (Rob, 2008, s ) Tyto roztoky je potřeba nanášet silnějším vatovým tampónem, který zlehka přikládáme na vyšetřované místo vždy na nezbytnou dobu, nejméně sekund. Rozšířená kolposkopie má za cíl odstranit faktory, které by ztěžovaly vyšetření, a poukazuje na možné změny. Sleduje cévní a epitelové zvláštnosti. Pro lepší pozorování cévních změn se využívá barevného (zeleného) filtru. K zobrazení cervikálního kanálu někdy stačí vatová štětička, jindy musíme použít střední zahnutý peán. Odběr biopsie je také nutné provádět pod kolposkopickou kontrolou, aby bylo přesně zaměřeno na nejsuspektnější místo. (Cibula, 2009, s ) Kolposkopická klasifikace V Barceloně v roce 2002 došlo k inovaci kolposkopické klasifikace. Znaky, které hodnotí jednotlivé změny, jsou typické pro určitou dlaždicobuněčnou lézi a musí být přesně popsány. Je nutné vždy uvést informaci o mapování transformační zóny na děložním hrdle. (Cibula, 2009, s. 321) 17

18 Normální nálezy Histologicky odpovídají normálnímu dlaždicovému a cylindrickému epitelu, cytologicky normální nález. (Rob, 2008, s. 191) Ektropium na exocervixu je přítomen jednovrstevný cylindrický epitel; kolposkopicky vidíme oblasti vyvýšených hrozníčků, které jsou červené barvy, a po potření kyselinou octovou blednou. Jedná se o fyziologický nález u fertilních žen. U ženy, která zatím nerodila, se jedná o ektopii. Normální vícevrstevný dlaždicový epitel kolposkopicky je barvy růžové, povrch má hladký a lesklý. V době před pubertou a po menopauze je ztenčený z důvodu nedostatku ovariálních hormonů. Kolposkopicky je tento epitel světlý, jsou patrné kapiláry a snadno podléhá poškození. Transformační zóna je rozhraní mezi epitelem dlaždicovým a cylindrickým. (Rob, 2008, s. 191) Metaplazie Histologicky odpovídají nezralé nebo zralé metaplazii, cytologicky metaplazie. Metaplazie je fyziologický proces a dělíme ji na metaplazii nezralou a zralou. (Rob, 2008, s. 191) Vytváří výběžky metaplastického epitelu, které většinou postihuje i zánět. Při použití kyseliny octové výběžky tohoto epitelu zbělají zbarvení se však rychle vrací do předchozího stavu. HPV viry nejčastěji útočí na nezralou metaplazii, která jim snadno podléhá. (Rob, 2008, s. 191) Nálezy odpovídající LG lézi Histologicky odpovídají nálezu CIN I, dysplazii I. stupně, cytologicky SIL low. (Rob, 2008, s. 191) Ložiska bílého epitelu při použití kyseliny octové, lze kolposkopicky vidět změny na cévách, které jsou popsány jako mozaika, puntíčkování nebo leukoplakie. (Rob, 2008, s. 191) Mozaika vzniká abnormální proliferací epitelu. Cévy tvoří okraje políček (mozaiku), ve kterých je patologický epitel. 18

19 Puntíčkování (tečkování) vzniká též abnormální proliferací epitelu, cévy vystupují kolmo na povrch epitelu, kapiláry jsou patrné jako červené body. Podle jejich vzdálenosti, průměru a nepravidelnosti lze určit závažnost léze. Leukoplakie - dlaždicový epitel postrádá glykogen a jeho vrchní vrstvy mají známky hyperkeratózy nebo parakeratózy, tvoří bělavá ložiska. Jód negativní území po aplikaci Lugolova roztoku jsou ložiska, která neobsahují glykogen žlutavě zbarvena. (Rob, 2008, s ) Nálezy odpovídající HG lézi Histologicky odpovídají nálezu CIN II, CIN III, dysplazii II, III, CIS, cytologicky SIL high. (Rob, 2008, s. 192) V dalším stádiu změn je tento epitel více poškozen; mozaika, puntíčkování, leukoplakie je hrubší Nálezy suspektního karcinomu Histopatologicky odpovídá karcinomu cytologicky suspektnímu karcinomu. (Rob, 2008, s. 192) Změny na cévách jsou tak velké, že se domníváme, že jde o karcinom Různé nálezy Jedná se o nezhoubné změny. Zánět, atrofie, endometrióza, eroze, ulcus může být součástí nálezu u karcinomu. Kondylomata typické rozetovité uspořádání cév, ploché, vyvýšené. V klasifikaci je přiřazujeme k LG lézím. (Rob, 2008, s. 192) Nedostatečná kolposkopie Při neuspokojivém kolposkopickém vyšetření není možné dobře zobrazit děložní hrdlo. Příčinou může být špatně viditelná transformační zóna, různě změněné anatomické poměry, zánět. (Cibula, 2009, s. 324) Cytologie Cytologie je prebioptická vyšetřovací metoda, při které se odebírá stěr z děložního čípku. Můžeme ji rozdělit na hormonální a onkologickou cytologii. 19

20 Pro hormonální cytologii se odebírají stěry z horní třetiny pochvy sterilní vatovou štětičkou, z oblasti exocervixu se odebírá stěr Ayrovou špachtlí. Pro onkologickou cytologii odebíráme stěr z endocervixu brush kartáčkem. (Kobilková, 1984, s. 48) Stěr je vhodné provádět v první polovině menstruačního cyklu z oblasti transformační zóny. (Freitag, 2010, 19, 3, s. 282) Lékař musí dobře vidět na místo, z kterého stěr odebírá, proto používá poševní zrcadla. Stěr pro cytodiagnostiku je nevhodný, pokud by došlo ke kontaminaci stěru cervikálním hlenem, nebo dokonce odběru ze zadní poševní klenby. (Kobilková, 1984, s. 51) Materiál ze stěru nanášíme na podložní sklíčko a fixujeme jej sprejem pro cytologické preparáty. Spolu se žádankou jej odesíláme do cytologické laboratoře ke zpracování. Onkocytologický nátěr odečítá zkušená laborantka, suspektní a pozitivní nátěr vyhodnocuje lékař, který má specializaci v cytodiagnostice. (Kobilková, 1984, s. 51) Cytologická klasifikace Od roku 2001 je v České republice používána klasifikace Bethesda. Díky ní je možno celkově zhodnotit preparát hodnotí se kvalita stěru, vysvětlení cytologického nálezu, hodnotí se hormonální stav pacientky. A následuje doporučení pro gynekologa. Bezchybné zhodnocení je závislé na řadě faktorů, jako je správný odběr, včasné fixování materiálu, přesné anamnestické údaje, správné posouzení a objasnění nálezu. (Cibula, 2009, s ) Zhodnocení kvality stěru Odběr musí obsahovat buňky z exocervixu, endocervixu a transformační zóny, aby byla kvalita stěru vhodná pro hodnocení. Pokud dojde k nesprávnému odběru, poškození preparátu, špatnému fixování nebo je tam těžký zánět, nelze stěr vyhodnotit. Důležité jsou také přesné anamnestické údaje na žádance. (Cibula, 2009, s. 328) Interpretace cytologického nálezu Hodnotí se dlaždicové buňky, žlázové buňky, přítomnost mikroorganismů (kvasinky, trichomonády, herpetické infekce, chlamydie). Dále se hodnotí přítomnost 20

21 endometriálních buněk u žen nad čtyřicet let věku, přítomnost jiných maligních prvků. Popisují se i tzv. jiné nálezy (atrofie, změny při zánětu, při IUD) Zhodnocení dlaždicových buněk Typické dlaždicové buňky NILM nález je negativní pro intraepiteliální lézi či malignitu. Atypické dlaždicové buňky: ASC-US (atypické dlaždicové buňky nejasného významu, atypical squamous cells of undetermined signifikance) ASC-H (atypické dlaždicové buňky, které nevylučují přítomnost HG dlaždicové léze atypical squamous cells cannot exclude HG SIL) LG SIL (low grade squamous itntraepithelial lesion) HG SIL (high-grade intraepithelial lesion) Carcinoma spinocelulare (Cibula, 2009, s. 328) HPV test HPV test nepatří do screeningu v ČR a běžně se u pacientek neprovádí. Infekce způsobená rizikovými typy lidských papilomavirů (HR-HPV) může být hlavní příčinou vzniku zhoubného bujení na čípku děložním. Výsledek HPV testu je proto velmi přínosný. Stejně jako kolposkopie má HPV test vysokou senzitivitu ale nízkou specifitu. Tento test určí 13 rizikových genotypů papilomavirů. Stěr se musí provádět při kolposkopii, před aplikací kyseliny octové. Odběrový kartáček se vkládá do transportního média. V dnešní době se uvažuje o zařazení HPV testu do screeningu. (Freitag, 2010, 19, 3, s. 283) Cílená biopsie Přestože kolposkopie a cytologie jsou běžně užívaná a důležitá vyšetření, pro definitivní stanovení diagnózy musíme provést biopsii, díky níž získáme materiál k histopatologickému vyšetření. Materiál můžeme získat minibiopsií, endocervikální kyretáží, LEEP excizí, nebo provedením konizace, která je diagnosticko-terapeutickým výkonem. Zákroky jsou provedeny ambulantně, pouze při konizaci je krátkodobá hospitalizace. (Cibula, 2009, s. 330) 21

22 1.4 KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU Karcinom čípku děložního se může stát až závažným maligním onemocněním. Toto onemocnění probíhá dlouhodobě bez příznaků. Prekancerózy nebo nádorové změny často odhalí gynekolog až při gynekologické prohlídce kolposkopií a cytologií Etiologie Jak prekancerózy, tak i cervikální karcinom řadíme mezi sexuálně přenosné onemocnění. Bylo prokázáno, že příčinou jsou rizikové typy HPV (typ 16, 18, 31, 33 a 35). Jako další rizikové faktory se uvádí věk v době prvního pohlavního styku (tj. zahájení sexuálního života před 16. rokem věku), počet sexuálních partnerů (10 a více partnerů zvyšuje riziko 2-3x), multiparita (3 a více porodů) a socioekonomická situace. Velmi významným činitelem je kouření, poruchy imunity a užívání imunosupresiv. Pokud ženy užívají dlouhodobě hormonální antikoncepci (5 a více let), dojde u nich k rozšíření transformační zóny, a tím se zvětší i plocha metaplastického epitelu, který umožňuje vstup onkogenním typům HPV. Faktorem zvyšujícím riziko jsou ostatní sexuálně přenosná onemocnění: chlamydiové infekce a infekce herpes simplex virem. Pokud se u žen současně vyskytují časté zánětlivé změny, dochází k rychlému postupu HPV infekce, a také záleží na jejich sexuálním chování. (Moderní gynekologie a porodnictví, Onkologická prevence v gynekologii, 2003,12, 4, s. 627) Další příčinou může být i rodinná zátěž, pokud je postižena matka nebo sestra. Některé publikace uvádí nedostatek betakarotenu a vitamínu C. (Cibula, 2009, s. 400) Diagnostika Při diagnostikování se postupuje od gynekologického palpačního vyšetření, přes cytologii, kolposkopii, biopsii a dojde se k histologickému závěru. Pokud dojde k potvrzení zhoubného nádoru, provedeme následující vyšetření: vyšetření per rektum, cystoskopii, předozadní snímek plic, ultrazvukové vyšetření dělohy, ultrazvukové vyšetření ledvin. Podle nálezu se dále provádí: rektoskopie (abychom vyloučili rozšíření do rekta), vylučovací urografie (vyloučení rozšíření do močového traktu), CT výpočetní tomografie (zobrazení lymfatických uzlin), magnetická rezonance (určuje rozsah nádoru a jeho metastázy). (Rob, 2008, s. 197) 22

23 Po provedení všech vyšetření, které nám potvrdí diagnózu zhoubného nádoru, je nutné zvolit individuální léčbu pro konkrétní pacientku. (Rob, 2009, 11, 5, s. 559) Symptomatologie Na počátku se onemocnění nijak neprojevuje, probíhá bez příznaků. Může nás upozornit až kontaktní krvácení (krvácení po styku nebo po vyšetření). Po delší době se objevuje vodnatý nebo krvavý výtok. V pozdní fázi maligního onemocnění se již vyskytují bolesti v oblastech, kam se nádor rozšířil (sakralgie, ischialgie, tenesmy, dysurie). Objevuje se krev v moči. Pokud se už nádor rozšířil do dalších orgánů a tkání, pacientka trpí chudokrevností a podvýživou. Pokud je ovšem stanovena včasná diagnóza (v rámci preventivních prohlídek), má pacientka dobré vyhlídky na odhalení tohoto onemocnění a úspěšnou léčbu. Výsledky léčby je možno hodnotit až za pět let po zahájení léčení. Jestliže je nález zachycen až v pokročilém stavu, doba přežití je kratší. (Kobilková, 2005, s. 115) Histopatologická klasifikace Převážná většina nádorů děložního hrdla jsou maligní epitelové nádory, hlavně dlaždicobuněčné karcinomy. Ostatní maligní nádory se vyskytují méně často. Pokud se jedná o mezenchymální nádor, tak je to leiomyosarkom, zřídka endometriální stromální sarkom a nediferencovaný sarkom. Do skupiny smíšených epitelových a mezenchymálních nádorů můžeme zařadit maligní smíšený mülleriánský nádor a adenosarkom. Zcela výjimečně by se mohl vyskytnout maligní melanom, Wilmsův nádor, nádor ze žloutkového váčku a nádor lymfoidní. Sekundárně sem prorůstají nejčastěji karcinom těla děložního, karcinom rekta, nádory močového měchýře. (Cibula, 2009, s. 394) Maligní epitelové nádory Tyto nádory jsou nejčastější nádory děložního hrdla % všech karcinomů tvoří dlaždicobuněčný karcinom. Velká většina nádorů se vytváří v oblasti transformační zóny % jsou adenokarcinomy různého typu. Malé procento tvoří vzácné nádory, jako je adenoskvamózní karcinom, adenoidně cystický karcinom, adenoidně bazocelulární karcinom. V zemích, kde je zaveden screeening, klesá 23

Prekancerózy cervicis uteri

Prekancerózy cervicis uteri Prekancerózy cervicis uteri Ondřej Kuchyňa Epidemiologie Incidence ca cervicis uteri se u nás dlouhodobě pohybuje okolo 20/100 000 obyvatel /rok. Evropská unie 12.8/100 000/rok Primární prevence- preventivní

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku

Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Evropské asociace proti rakovině děložního čípku Založena 2002, řízena představenstvem 125 institucí ze 34 zemí Cíl: šířit informace o karcinomu hrdla děložního a možnostech prevence tohoto onemocnění

Více

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku

Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku Bioptická vyšetření materiálu z oblasti děložního čípku klinicko-patologický seminář Podřipská nemocnice Roudnice n.labem 16. května 2005 MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Progresivní změny na čípku Pseudotumory

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) EXPORTNÍ SOUBORY Cytologické vyšetření Soubor obsahuje jeden záznam pro každé provedené screeningové

Více

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI

OCHRÁNIT. VAKCÍNU, VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI VAŠE BUDOUCNOST JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁS MÙ E POMOCI OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK & CO., INC., Whitehouse

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací.

HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je

Více

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace

MUDr. Petr KOVÁŘ. Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace Rakovina hrdla děložního a onemocnění v souvislosti s HPV infekcí - nové možnosti prevence pomocí vakcinace MUDr. Petr KOVÁŘ Gynprenatal s.r.o.- NZZ Havířov CAT Ostrava vzdělávací agentura (pro www kráceno)

Více

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Vejcovod Lidský papilomavirus (HPV) Vaječník Děloha Děložní čípek Co je HPV? HPV je běžným virem, jež postihuje ženy i muže. 1 Existuje více než 100

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie Papillomaviry Eva Hamšíková ÚHKT, oddělení experimentální virologie Viry nitrobuněční parazité, životní cyklus závislý na buněčném aparátu, v současnosti známo asi 5 000 typů virů Papillomaviry malé viry

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Otázka: Rakovina děložního čípku. Předmět: Biologie. Přidal(a): Michaela Ježková. Teoretický úvod

Otázka: Rakovina děložního čípku. Předmět: Biologie. Přidal(a): Michaela Ježková. Teoretický úvod Otázka: Rakovina děložního čípku Předmět: Biologie Přidal(a): Michaela Ježková Teoretický úvod V této seminární práci jsem se rozhodla zaměřit na rakovinu děložního čípku a vysvětlit, jak a kde nádor vzniká

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02.

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02. Kazuistiky 1. Kazuistiky z oblasti gynekologie Kazuistika č. 1 Pacientka B. K, 21 let, studentka VŠ, zdravá, nekuřačka, dosud se s ničím neléčila, v rodině bez výskytu onkologického onemocnění. Absolvovala

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav porodní asistence. Dubová Hana. Dysplazie děložního čípku.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav porodní asistence. Dubová Hana. Dysplazie děložního čípku. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Dubová Hana Dysplazie děložního čípku Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. OLOMOUC 2011 Prohlašuji,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Lucie Mlatečková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Lucie Mlatečková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Lucie Mlatečková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Posouzení významu prevence v souvislosti se vznikem (pre)maligních

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Screening pro prevenci karcinomu hrdla děložního v 21. století

Screening pro prevenci karcinomu hrdla děložního v 21. století Screening pro prevenci karcinomu hrdla děložního v 21. století Ruth Tachezy ÚHKT,, NRL pro PV www.papillomavirus papillomavirus.cz Od objevu po průkaz etiologické souvislosti 1983 izolován prvníhpv z karcinomu

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší škola zdravotnická Vsetín. Absolventská práce. 2014 Miroslava Čapková

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší škola zdravotnická Vsetín. Absolventská práce. 2014 Miroslava Čapková Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší škola zdravotnická Vsetín Absolventská práce 2014 Miroslava Čapková Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší škola zdravotnická

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9

Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9 5.3 Karcinom děložního čípku Úvod Incidencí okolo 20 žen na 100 000 obyvatel ( 19,8 v r.2000) je rakovina děložního čípku druhým nejčastějším gynekologickým nádorovým onemocněním. Incidence je zhruba o

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Cytologické vyšetření

Cytologické vyšetření Cytologie Cytologické vyšetření mikroskopické vyšetření jednotlivých buněk rozetřených na podložním skle - chybí kontinuita vyšetřované tkáně v histologickém řezu Materiál a způsoby odběru tekutý materiál

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Mgr. Anna Milerová Chomutov - září 2011 Metodika výzkumu Sběr dat probíhal v

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Očkování proti rakovině děložního čípku Jolana Musilová Bakalářská práce 2009 1 2 3 Prohlášení Prohlašuji : Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Význam očkovo prevenci adenokarcinomů

Význam očkovo prevenci adenokarcinomů Význam očkovo kování v prevenci adenokarcinomů děložního hrdla Petr Halada, lékařská fakulta UK, porodnická a gynekologická klinika Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc. Karcinom dělod

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Daniela Dopitová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Daniela Dopitová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Daniela Dopitová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Očkování určené k ochraně před onemocněními způsobenými lidskými

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LUCIE BUKVOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LUCIE BUKVOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LUCIE BUKVOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Cervix uteri (hrdlo děložní)

Cervix uteri (hrdlo děložní) Cervix uteri (hrdlo děložní) Hrdlo dĕložní (cervix uteri) anatomie portio vaginalis ektocervix / exocervix = část hrdla vyčnívající do pochvy endocervix - zevní a vnitřní ústí portio supravaginalis Cervix

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Preventivní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Preventive care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Preventivní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Preventive care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 21 2 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Preventivní péče European Health Interview

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 1.8.2006 Souhrn Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Prevence rakoviny dělod

Prevence rakoviny dělod Můžeme zachránit více v životů? Prevence rakoviny dělod čípku v ČR MUDr. Milan Cabrnoch, ODS poslanec Evropského parlamentu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 28. února 2008 Karcinom dělod čípku:

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Komentář k rozhraní verze 2.2 Ve verzi 2.2 došlo pouze k úpravě číselníku zdravotních pojišťoven.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy. Bakalářská práce. Kristýna Zichová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy. Bakalářská práce. Kristýna Zichová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Bakalářská práce Kristýna Zichová Přírodopis se změřením na vzdělávání a Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 3 13.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce 2004

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

VYROCNI ZPRAVA 2014. Centrum onkologické prevence pro ženy, s.r.o. Cyto l og i cká l aboratoř. Za období 1. ledna 31. prosince 2014. 1 z 8.

VYROCNI ZPRAVA 2014. Centrum onkologické prevence pro ženy, s.r.o. Cyto l og i cká l aboratoř. Za období 1. ledna 31. prosince 2014. 1 z 8. Centrum onko l og i cké prevence pro ženy, s. r. o. Cyto l og i cká l aboratoř Hrus i cká 2538, Praha 4 VYROCNI ZPRAVA 2014 Centrum onkologické prevence pro ženy, s.r.o. Za období 1. ledna 31. prosince

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

Gynekopatologie I. (vulva, vagína, děloha) P. Škapa

Gynekopatologie I. (vulva, vagína, děloha) P. Škapa Gynekopatologie I. (vulva, vagína, děloha) P. Škapa Lower Female Genital Tract (vulva, vagína, děložní hrdlo) Human PapillomaVirus (HPV) vulva vagína děložní hrdlo dlaždicový epitel dysplastické (prekancerózní)

Více

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS

Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS Praktický návod na používání hodnotících kategorií dle BI-RADS KOMD 2008 (určeno screeningovým mamografickým centrům) Úvodní poznámky: a) Hodnotící kategorie se používají ve screeningu i v diagnostickém

Více

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v České republice stoupající tendenci (asi 30 onemocnění na 100 tisíc žen,

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Centrem prevence, o. s., k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.1 (1.8.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.1 (1.8.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.1 (1.8.2009) Komentář k rozhraní verze 2.1 Verze 2.1 je kompromisním řešením mezi původní verzí 1.2 a anonymizovanou

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Gabriela Špásová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Radioterapie karcinomu čípku děložního- úloha radiologického

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

!"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%<=>?

!#$#%&#''()*$+%,'-./''!*.0($#%1'2(2*3(4#'$'2(225%12'.&##%+%3/''!#$%&'()*+,-.%/0+)123+,%*2)+4*'42% % 5672*+%8+%93+:2$(;%<=>? !"#$#%&#''"()*$+%,'-"./''!*.0($#%1'2(2*3"(4#'$'2(225"%12'.&"##%+%3/''!"#$"%&'()"*+,-.%/0+)"123+,"%*2)+4*'42% % 5"6"72*+%8+%93+:2$(;%?% % % Karcinom prsu C 50 vážný epidemiologický problém současnosa

Více