Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na C53 incidence ,8 mortalita 363 6,9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) děložního abs. na 100 000 C53 incidence 1045 19,8 mortalita 363 6,9"

Transkript

1 5.3 Karcinom děložního čípku Úvod Incidencí okolo 20 žen na obyvatel ( 19,8 v r.2000) je rakovina děložního čípku druhým nejčastějším gynekologickým nádorovým onemocněním. Incidence je zhruba o 50% vyšší než v evropských zemích ( nejnižší např. Finsko 5,7, Izrael 6,4). Mortalita je okolo 7/ l žen, což představuje úmrtí přibližně 360 žen ročně. Průměrný věk postižených žen je 49 let s maximem prvního vrcholu okolo 35 až 45 let a druhého vrcholu kolem let. Vyšší incidence je u sociálně a ekonomicky slabší skupiny žen. Zhoubné nádory čípku děložního Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN čípku ŽENY děložního abs. na C53 incidence ,8 mortalita 363 6,9 Etiologie Hlavním etiopatogenetickým činitelem je infekce HPV (human papillomavirus). Jedná se o DNA viry a podle struktury jejich bazí dnes rozlišujeme přes 100 typů HPV jež se dají podle rizika zhruba rozdělit do 3 skupin. Nejvyšší riziko maligní transformace buněk děložního čípku představují především typy 16 a 18. K odhalení typu HPV infekce slouží hybridizační testy. Asi v l/3 všech případů výskytu HPV infekce tato spontánně regreduje, v 41 procentech persistuje a asi v 25 procentech progreduje Klinickým projevem bývají špičaté kondylomy vyskytující se na hrázi, v pochvě a na děložním čípku. Jsou nápadné i makroskopicky a snadno zjistitelné při kolposkopickém vyšetření. Jiným projevem jsou plošné léze s přítomností zvláštních buněk, tzv.koilocytů, které vznikají patologickým působením virů na epiteliální buňky. Jedná se o buňky vyskytující se převážně v střední vrstvě epitelu, méně často ve vrstvě povrchové. Ke vzniku samotného nádoru přispívají další tzv. nádorové promotory, všeobecně známé rizikové faktory sexuálně přenosné infekce, časné zahájení pohlavního života, pohlavní promiskuita, neošetřené porodní poranění čípku, kouření, porucha imunity Diagnostika Karcinom děložního čípku je dobře preventabilní nádor a při kvalitním a efektivním screeningu lze ve většině případů zachytit již přednádorová stádia. Rozhodující roli v diagnostice má onkologická cytologie a HPV testování a expertní kolposkopické nebo lépe kolpofotografické vyšetření suspektních cytologických nálezů. Bioptické vyšetření čípku spočívá v posouzení intraepiteliálních změn. Poruchy růstu a vývoje epitelu děložního čípku označujeme jako přednádorové změny, dysplazie nebo nově cervikální intraepiteliální neoplasie / CIN / I. až III. stupně. U převážné většiny dysplastických změn zejména typu CIN I dochází ke spontanní regresi nálezu, jedná se tedy o proces reverzibilní. U jiných případů bývá nález nepravidelnosti epitelu dlouhodobě stacionární. Pouze u menšího procenta všech stádií CIN dochází k postupné progresi patologických změn epiteliálního krytu a vyvíjí se invazivní karcinom. Tento proces je dlouhodobý, trvající až 10 let. Protože však v současné době nelze spolehlivě určit, které změny budou progredovat, je nutné všechny dysplazie pečlivě sledovat a léčit. Dispenzarizace, ošetřování a dlouhodobé sledování patří do center onkologické prevence s erudovaným personálem a kvalitním laboratorním zázemím pro hodnocení cervikálních patologií. Časné stádia nádorového onemocnění se posuzují kompletním vyšetřením konizátu děložního čípku, zejména v okrajích a děložním hrdle.

2 Histologie V převážné většině případů se jedná o spinocelulární karcinom z dlaždicového krytu děložního čípku (85 90%), jež se obvykle dlouhodobě vyvíjí přes zmíněné přednádorové stádia. V 10-15% případů se jedná o adenokarcinom z děložního hrdla jehož vzniku předchází jen krátkodobý vývoj, postihuje mladší ženy a má výrazně horší prognózu. Zcela vzácně se vyskytuje nádor z pojiva sarkom děložního hrdla a melanom. Kromě této základní klasifikace je posuzován stupeň nádorové diferenciace, invaze do krevních a lymfatických cév a do stromatu a významným prognostickým faktorem je také objem tumoru Histologická klasifikace nejčastější typy: Dlaždicobuněčný karcinom rohovějící M 8071/3 nerohovějící - velkobuněčný M 8072/3 - malobuněčný M 8073/3 Adenokarcinom endocervikální M 8140/3 z jasných buněk (clear cell ), mesonefroidní M 8310/3 endometroidní Ca M 8380/ Karcinom ze subcylindrických buněk - adenoskvamosní M 8560/3 adenoidně cystický M 8200/3 Nediferencovaný karcinom M 8020/3 Vyšetření při nádorovém onemocnění čípku staging: Adekvátní vyšetření rozsahu onemocnění slouží k správnému rozhodnutí o způsobu léčby. Základní ( obligatorní ) vyšetření je nepodkročitelné minimum vyšetřovacích postupů sloužící ke stanovení rozsahu onemocnění. Kromě anamnézy, interního vyšetření, základní laboratoře hematologické včetně KS a Rh a biochemické s jaterním souborem, vyšetření funkce ledvin a vyšetření HbsAg, je nutno provést Rtg vyšetření srdce a plic, cystoskopické a event. rektoskopické vyšetření. Gynekologické vyšetření se opírá o vyšetření nejméně 2 zkušených gynekologů, včetně vyšetření rektálního k posouzení parametrií a při pochybnostech i vyšetření v narkóze. K posouzení retroperitonea, stavu uropoetického systému a stavu reginálních lymfatických uzlin s jistou dávkou skepse provádíme vyšetření computerové tomografie. Při diagnostických rozpacích nebo nejasném nálezu provádíme volitelné, fakultativní vyšetření podle potřeby. Nukleární magnetické rezonance přispívá k přesnějšímu posouzení stavu měkkých tkání, parametrií v okolí děložního čípku. Lymfocintigrafie znázornuje lymfatické cévy a pánevní uzliny. Nověji provádíme kolororadionavigaci a detekci uzlin tj. jejich barvení a radionukleární značení. Znázorňují se tak zvětšené nebo postižené uzliny a lze je také detekovat během operace pomocí gamasondy. Cílem tohoto postupu je nalézt a vyšetřit tzv. sentinelové uzliny, tj. první uzliny do kterých vstupují lymfatické cévy z oblasti děložního čípku. Pokud tyto uzliny nejsou nádorově postiženy, lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že onemocnění se mimo čípek nešíří. Pozitronová emisní tomografie je novou možností k precizování zejména sporných a nejasných nálezů

3 Přesná diagnostika je rozhodujícím faktorem pro stanovení správné léčebné modality a jejího rozsahu. Nesprávné rozhodnutí může být příčinou neúspěchu léčby jinak kurabilního nádoru. Ve velké většině případů lze pomocí obligatorních a event. fakultativních vyšetření dojít ke správnému posouzení stádia onemocnění a tedy i volbě adekvátního léčebného režimu. Obligatorní stagingové vyšetření: 1. komplexní klinické vyšetření gynekologem - onkologem 2. gynekologické palpační vyšetření a provedení prebioptických metod (kolposkopie, OC), 3. UZ vyšetření vaginální sondou s volumometrií děložního čípku od stádia Ib 4. odběr materiálu k histologické verifikaci - cílená excise - knips biopsie - abraze děložního hrdla 5. hematologické vyšetření včetně koagulačních faktorů a HbSAG, HIV 6. biochemické vyšetření krve a moče 7. fyzikální vyšetření RTG srdce a plic 8. scintigrafie ledvin- DTPA, nebo jiné adekvátní vyš. 9. CT event.nmr 10. sono jater, ledvin 11. cystoskopie event. rektoskopie

4 Klasifikace TNM a FIGO TNM FIGO ROZDĚLENÍ DO STADIÍ (TNM klasifikace, 5. vydání) Stadium 0 Tis N0 M0 Stadium IA T1a N0 M0 Stadium IB T1b N0 M0 Stadium IC T1c N0 M0 Stadium IIA T2a N0 M0 Stadium IIB T2b N0 M0 Stadium IIIA T3a N0 M0 Stadium IIIB T3b N0 M0 Stadium IIIC T1 N1 M0 T2 N1 M0 T3a N1 M0 T3b N1 M0 Stadium IVA T4 jakékoliv N M0 Stadium IVB jakékoliv T jakékoliv N M1 TIS 0 preinvazivní karcinom (in situ) T1 I karcinom omezený na dělohu T1a Ia invazivní karcinom, zjistitelný výlučně mikroskopicky T1a1 Ia1 stromální invaze maximálně do 3 mm hloubky a do 7mm horizontálně T1a2 Ia2 invaze maximálně do hloubky 5 mm a 7 mm horizontálně T1b Ib klinicky patrná léze ohraničená na čípek, nebo mikroskopicky větší než Ia2 T1b1 Ib1 léze menší než 4 cm v největším rozměru T1b2 Ib2 léze větší než 4 cm (bulky tumor) T 2 II karcinom se šíří mimo dělohu, ale nedosahuje pánevních stěn a dolní třetiny pochvy T2a IIa bez postižení parametrií T2b IIb šíří se do parametrií T3 III šíří se ke stěnám pánevním a/nebo způsobuje hydronefrózu či afunkci ledviny T3a IIIa postižení dolní třetiny pochvy, bez šíření ke stěně pánevní IIIb postižení parametrií ke stěně pánevní a/nebo způsobuje hydronefrózu či afunkci ledviny T4 IV karcinom se šíří na sliznici močového měchýře či rekta a/nebo mimo malou pánev T4a IVa prorůstání do okolních orgánů (močový měchýř, rektum) IVb vzdálené metastazy N - regionální lymfatické uzliny - paracervikální, parametriální, obturatorní, vnitřní, zevní a společné ilické, presakrální a laterální sakrální. Postižení paraaortálních uzlin je řazeno mezi vzdálené metastazy. Kategorie: NX-nelze posoudit, N0 bez metastáz, N1 metastázy v regionálních uzlinách

5 M vzdálené metastázy Kategorie stejné jako u N G histopatologický grading - posuzuje stupeň diferenciace nádorových buněk Kategorie: G l 3(4) tj. dobře, středně až špatně diferencovaný 4. Prognostické faktory 1. Stádium nádorového onemocnění. Úspěšnost léčby je hodnocena 5ti letým přežitím a je přímo úměrná stádiu onemocnění. Podle statistických hodnocení velkých celosvětových souborů lze předpokládat 5ti leté přežití u stádia I v 92% případů, u stádia II v 75% léčených žen, ve stádiu III dosahuje 5ti leté přežití pouze kolem 50% žen. 2. Objem tumoru. Z hodnocení velkých souborů vyplývá, že objemnější tumory jsou spojeny s vyšším výskytem nádorového postižení uzlin. 3. Invazivita a postižení lymfovaskulárního prostoru S velikostí tumoru také přímo souvisí prorůstání nádoru do hloubky děložního čípku a do lymfovaskulárního prostoru. 4. Nádorové postižení lymfatických uzlin. Postižení lymfatických uzlin souvisí s výše uvedenými prognostickými faktory. Hodnocení tohoto důležitého prognostického faktoru je závislé na kvalitě stagingového vyšetření a v případě operačních výkonů také na radikalitě jeho provedení a využití současných možností detekce navigovaných uzlin ( sentinelové uzliny a uzlinový maping) pomocí obarvení nebo označení uzlin radionuklidem. Možnost tohoto vyšetření je však limitováno pouze pro vysoce specializované pracoviště, s možností intraoperačního vyšetření zmrzlých řezů odebraných uzlin. Naše pracoviště tyto náročné podmínky splňuje a detekce sentinelových a maping pánevních uzlin je součástí našeho léčebného protokolu operační léčby cevikálního karcinomu. 5. Nepříznivé histopatologické kriteria Za méně příznivé typy nádoru se považují nádory s nízkou diferenciací, malobuněčné karcinomy a adenokarcinomy se světlobunečnou, mezonefoidní složkou) 6. Obecné nepříznivé faktory Poruchy imunity, celkový zdravotní stav, přidružené nemoci jsou logickými nepříznivými faktory limitujícími léčebné možnosti Léčebné postupy. Základními léčebnými postupy jsou chirurgický výkon a radioterapie. Chirurgický výkon je omezen pouze na časné stádia onemocnění tj. do stádia II a. Radioterapie pro tyto stádia je sice rovnocennou metodou co se týče kurability, ale postrádá výhody operačního řešení, zejména zachování funkce vaječníků a poskytnutí přesnějších údajů o rozsahu onemocnění. Nevýhodou radioterapie je také možnost postradiačních zánětu močového měchýře, konečníku a pochvy s výsledkem snížení kvality sexualního života. Proto radioterapii v těchto stádiích indikujeme pouze z důvodů celkových onemocnění bránicích náročným chirurgickým výkonům nebo z důvodů respektování přání pacientky. Pokročilejší stádia jsou neoperabilní a léčí se radioterapií.

6 Systémová léčba chemoterapií si získala své místo v léčebném managementu zejména u pokročilejších stádií onemocnění. Operační léčba cervikálního karcinomu Podle rozsahu onemocnění a ohledem na zachování fertility v nejnižších stádiích onemocnění rozlišujeme chirurgické výkony na konzervativní a radikální. Konzervativní, fertilitu zachovávající výkony a) konizace děložního čípku b) trachelektomie s plastikou děložního čípku a současná laparoskopická pánevní lymfadenektomie navigovaných uzlin Konizaci považujeme za diagnosticko léčebný výkon při minimálně invazivních stádiích onemocnění stupně Ia1 a Ia2* Podmínkou k rozhodnutí o dostatečnosti provedeného výkonu je podrobné histopatologické zhodnocení s posouzením typu, gradingu a hloubky invaze nádoru, se zhodnocením angioinvaze. Nezbytné je uvedení rozměru léze a dokonalý popis okrajů resekátu laterálně i apikálně tj ve vrcholu konizátu. U stádia Ia2 připojujeme laparoskopickou lymfadenektomii pánevních uzlin. Konizace při jasně invazivním karcinomu děložního čípku je výkon neadekvátní, chybný. Laparoskopická lymfadenektomie s trachelotomii a plastikou čípku je rovněž výkon indikovaný v časných stádiích onemocnění tj. obě stádia Ia a zcela výjimečně malé stádium Ib1 a to pouze za účelem zachování fertility. Obvykle následuje po předchozí konizaci Výkon je možno provést pouze v onkogynekologickém centru. Nejdříve provádíme laparoskopickou lymfadenektomii pánevních uzlin při současné kolororadionavigaci a peroperačním histologickým vyšetřením zmrzlých řezů extirpovaných uzlin. V případě negativního nálezu výkon doplňujeme tracheloplastikou. Při pozitivním nálezu tj. metastatickém postižení pánevních uzlin laparoskopický výkon konvertujeme a provádíme radikální hysterektomii a lymfadnenektomií pánevní a paraaortální. Otázku ponechání a transponování ovárií řešíme individuálně. Radikální výkony Extrafasciální hysterektomie (s ponecháním nebo odstraněním adnex) je dostatečným výkonem při stádiiích Ia1.. Při stádiu Ia2 výkon rozšiřujeme o pánevní lymfadenektomii Radikální hysterektomie s pánevní a paraaortální lymfadenektomii Výkon je indikován při stádiích pokročilejších než Ia1b K výkonu přistupujeme laparotomicky nebo laparoskopicky. Před výkonem provádíme navigaci uzlin barvením a/ nebo označením radiokoloidem Tc. Přístup laparotomický převážně z dolní střední laparotomie Rozsah výkonu při stádiu Ia2 až 1bl je stanoven stupněm II podle Pivera ( poševní manžeta 2 cm, mobilizace močového měchýře a rekta, resekce parametrií mediálně od zkřížení a.uterinae

7 s ureterem, částečná resekce zadních vazů). Lymfadenektomie pánevní a paraaortální v rozsahu získání 20 pánevních event. 10 paraaortálních uzlin podle výsledku peroperační biopsie Rozsah výkonu při stádiu 1B1 II a stupeň radikality III dle Pivera ( resekce nejméně horní třetiny pochvy, mobilizace močového měchýře, ureterů a rekta, resekce parametrií a zadních vazů na pánevní stěně) Lymfadenektomie pánevní a paraaortální ve stejném rozsahu Přístup laparoskopický s vaginálním radikálním odstranění dělohy dle Schauty, Amreicha Laparoskopická část s lymfadnektomii, uvolněním dělohy je doplněna radikálním odstraněním dělohy vaginální cestou s resekcí parametrií a pochvy. Indikace je u stádií Ia až Ib1. Při větších defektech děložního čípku tento výkon neprovádíme. Explorativní laparotomie Přerušení operace pro nález pokročilejší než IIa. Následuje aktinoterapie.. Výkony nesplňující výše uvedené podmínky považujeme za neadekvátní. Radioterapie cervikálního karcinomu Převážně se jedná o primární radioterapii při stádiích pokročilejších než II a. Indikaci k radioterapii může být i celkový stav nemocné nepříznivý pro chirurgickou intervenci, nebo přání nemocné, či nesouhlas s operačním výkonem. Může se jednat také o léčbu adjuvantní nebo paliativní při recidivě nebo progresi onemocnění. Podrobný standard je vypracován pracovištěm ORO a každá pacientka před plánováním radioterapie prochází odbornou indikační komisí týmů onkogynekologů a radioterapeutů Systémová léčba chemoterapie Chemoterapie nepatří mezi základní léčebné postupy a není ani podle konsenzu onkogynekologické sekce ČGPS zařazena do standardních terapeutických postupů. Její indikace je individuální, podpořena příznivými efekty publikovaných léčebných protokolů. K zařazení chemoterapie do léčebného schématu slouží tyto indikace : Pokročilý nádor, objemný lokálně pokročilý bulky 1b2 karcinom, postižení lymfatických uzlin a vzdálené metastázy. S omezenou účinností je možno chemoterapie využít k léčbě recidiv Způsoby aplikace: Neoadjuvantně - lokálně pokročilý objemný tumor za účelem redukce volumu tumoru Konkomitantně pokročilé stádia onemocnění s využitím chemopotenciačního účinku Sandwichová metoda neo a adjuvantní podání chemoterapie, zejména u mladších žen s pokročilým onemocněním a postižením uzlin Chemoterapeutické režimy IP cisplatina 50 mg/m2 D2 ifosfamid 5 g/m2 infuze 24 hod. D2 + mesna mg/m2 interval 28 dní interval 28 dní karboplatina AUC 6 D1

8 ifosfamid 5 g/m2 i.v. infuze 24 hod. D1 + mesna mg/m2 interval 28 dní CAP (u adenokarcinomu). cisplatina 80 mg/m2 D1 doxorubicin 50 mg/m2 D1 cyklofosfamid 300 mg/m2 D2,3,4,5 interval 28 dní Konkomitantní chemoterapie v průběhu radioterapie cisplatina týdně mg/m2 TIP - klinické studie Podpůrná léčba Hormonální substituční léčba u stavů těžkých výpadových jevů a hrozící osteoporóze. Indikace je nyní indivuduální a je nutné zvážit přínos HRT proti možným rizikům dlouhodobé substituce. Léčba recidiv Zásadou je individuální postup ovlivněný celkovým stavem pacientky, místem a rozsahem recidivy a předchozí léčbou. Zásady poléčebného sledování follow up Intervaly sledování: První 2 roky každé 3 měsíce 2. až 5. rok každých 6 měsíců Další roky kontroly 1x ročně Při jakýchkoli potížích a příznacích kontroly mimořádné. Standardní vyšetřovací postupy při follow up Komplexní gynekologické vyšetření + event. sonografie malé pánve RTG plic a sono jater a ledvin v prvním roce Laboratorní vyšetření krevní obraz a diff., ZBV 1x ročně Další vyšetření podle symptomatologie 8. Literatura 1. Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer. Journal of Epidemiology and Biostatistics 3, 1, 1998, p Annual Report on the Results of Treatment in Gynaecological Cancer. Journal of Epidemiology and Biostatistics, 6, 1, 2001, p Thigpen J. T. et al.: The role if Ifosfamid and Systemic Therapy in the Management of Carcinoma of the Cervix Seminars in Oncology , suppl. 6, p Kim. R. Y., Alvarez R. D.: Recent Developments in Chemoradiotherapy for Locally Advanced Cancer of the Cervix, Oncology 14, 2000, 9, p Šlampa P. Konkomitantní radiochemoterapie solidních nádorů, 1. vyd. KAP CZ s. r. o. Brno, s.

9 6. Dimopoulos, M.A., Papadinutriou, CH. A., et al.: Combination of Ifosfamide, Paclitaxel, and Cisplatis for the treatment of metatstaticc and recurent carcinoma of the uterine cervix. A phase II. study of the Hellenic cooperative oncology group, Gyn.Oncol, 85, 2002, Zhoubné nádory rodidel, Moderní gynekologie a porodnictví, 9,4, 2000, Autor: Alfréd Dörr

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3

Incidence a mortalita v České republice (2000) ZN těla děložního ŽENY abs. na 100 000 C54 incidence 1613 30,6 mortalita 384 7,3 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v České republice stoupající tendenci (asi 30 onemocnění na 100 tisíc žen,

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

5.4 Nádory těla děložního

5.4 Nádory těla děložního 5.4 Nádory těla děložního Epidemiologie Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v posledních letech v České republice stoupající tendenci (asi 34 onemocnění

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO

ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO ZHOUBNÉ NÁDORY TĚLA DĚLOŽNÍHO Miroslav VERNER Ústav pro péči o matku a dítě ředitel: Doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. ONKOGYNEKOLOGICKÝ SEMINÁŘ, ENTOG, 8.10.2005, PRAHA HLAŠENÁ NOVÁ ONEMOCNĚNÍ ZHOUBNÝMI NOVOTVARY

Více

5.3 Karcinom děložního čípku

5.3 Karcinom děložního čípku 5.3 Karcinom děložního čípku Úvod Incidence okolo 20 žen na 100 000 řadí rakovinu děložního čípku mezi třetí nejčastější gynekologická nádorová onemocnění. Incidence je zhruba o 50% vyšší než v západních

Více

Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy.

Počty karcinomů vejcovodů jsou malé. Pokročilé případy onemocnění mohou být histologem zařazeny mezi ovariální procesy. Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Otázka: Rakovina děložního čípku. Předmět: Biologie. Přidal(a): Michaela Ježková. Teoretický úvod

Otázka: Rakovina děložního čípku. Předmět: Biologie. Přidal(a): Michaela Ježková. Teoretický úvod Otázka: Rakovina děložního čípku Předmět: Biologie Přidal(a): Michaela Ježková Teoretický úvod V této seminární práci jsem se rozhodla zaměřit na rakovinu děložního čípku a vysvětlit, jak a kde nádor vzniká

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Komplexní zhodnocení prognostických faktorů u karcinomu děložního hrdla

Komplexní zhodnocení prognostických faktorů u karcinomu děložního hrdla MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Komplexní zhodnocení prognostických faktorů u karcinomu děložního hrdla Disertační práce Brno 2012 MUDr. Lucie Mouková Disertační práce byla vypracována na Lékařské

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Cervikální karcinom IB1 management pro ženu nežádající zachování fertility Marek Pluta Gynekologicko-porodnická klinika, FN v Motole a 2. LF UK Praha Korespondenční adresa:

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: educentrum.cz reedice: MUDr. Pavel

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

1. Nádory hlavy a krku

1. Nádory hlavy a krku 1. Nádory hlavy a krku Rozdělení zhoubných nádorů (ZN) hlavy a krku podle anatomických oblastí: 1. ZN paranasálních dutin 2. ZN rtu a dutiny ústní 3. ZN hltanu (nasofarynx, orofarynx, hypofanynx) 4. ZN

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Cystectomy-CZ (Q) CyRUS: REGISTR NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE LÉČENÝCH CYSTEKTOMIÍ A DALŠÍ NÁSLEDNOU LÉČBOU

Cystectomy-CZ (Q) CyRUS: REGISTR NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE LÉČENÝCH CYSTEKTOMIÍ A DALŠÍ NÁSLEDNOU LÉČBOU Cystectomy-CZ (Q) CyRUS: REGISTR NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE LÉČENÝCH CYSTEKTOMIÍ A DALŠÍ NÁSLEDNOU LÉČBOU Návrh struktury a obsahu multicentrického registru Určeno pro pacienty, u kterých je provedena radikální

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Gabriela Špásová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Radioterapie karcinomu čípku děložního- úloha radiologického

Více

Standard NLPP 5.3 SEKCE: NLPP. PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA Karcinom děložního hrdla STRANA PROCEDURY: 1/18

Standard NLPP 5.3 SEKCE: NLPP. PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA Karcinom děložního hrdla STRANA PROCEDURY: 1/18 1/18 1. Epidemiologie: Ročně diagnostikujeme v České republice 1 000 až 1100 těchto nádorů. Incidence což je počet nových onemocnění na 100 000 žen za jeden rok, je i přes mírný pokles v posledních 10

Více

Přehled diagnostiky a léčby karcinomu děložního hrdla

Přehled diagnostiky a léčby karcinomu děložního hrdla Přehledové články 269 Přehled diagnostiky a léčby karcinomu děložního hrdla Josef Chovanec, Monika Náležinská Oddělení gynekologické onkologie, MOÚ Brno V léčbě cervikálního karcinomu se používají tři

Více

Standard NLPP 5.4 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/11 PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA

Standard NLPP 5.4 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/11 PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA KARCINOM DĚLOŽNÍHO TĚLA 1/11 1. Epidemiologie: Zhoubné nádory těla děložního jsou nejčastější gynekologickou malignitou. Incidence má v posledních letech v České republice stoupající tendenci v roce 2013-36,7 onemocnění na 100

Více

Nádory těla děložního

Nádory těla děložního Diagnosticko-terapeutický protokol C54 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, přísp.org., Vypracovali: MUDr. Jan Brázdil, MUDr. Petra Herboltová, MUDr. Jiří Neubauer, MUDr. Lubomír Slavíček,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

Cervikální skríning v ČR z pohledu klinického gynekologa

Cervikální skríning v ČR z pohledu klinického gynekologa Cervikální skríning v ČR z pohledu klinického gynekologa Lukáš Rob Gyn. por. klinika, FN Motol lukas.rob@lfmotol.cuni.cz Jak je to závažný problém? není zhoubný nádor, n kterému se dád snadněji předcházet

Více

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv

ONKOGYNEKOLOGIE. Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv Prof. MUDr. David Cibula, CSc., prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a kolektiv ONKOGYNEKOLOGIE Autorský kolektiv: doc. MUDr. Otakar Bìlohlávek, CSc. MUDr. Jiøí Bouda, Ph.D. MUDr. Andrea Burgetová prof.

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního Ca corporis uteri Jiří Petera, Igor Sirák, Jiří Špaček 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 10 Přílohy:

Více

Standard. 1. Epidemiologie:

Standard. 1. Epidemiologie: 1/10 1. Epidemiologie: Nádorové onemocnění vulvy postihuje převážně ženy ve vyšších věkových kategoriích nad 60 let. Poslední dobou však pozorujeme výskyt i v nižších věkových skupinách v souvislosti s

Více

C64-C66 srovnání se světem

C64-C66 srovnání se světem Nádory ledvin C64-C66 srovnání se světem Karcinom ledviny incidence celosvětově: - 9 nejčastější nádor u mužů - 14 nejčastější nádor u žen mortalita celosvětově: - 16 nejčastější nádor Zhoubné nádory

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005)

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005) 3.1. Karcinom jícnu Epidemiologie Jako nádory jícnu označujeme maligní onemocnění vznikající zvratem dlaždicového epitelu jícnu (epidermioidní karcinom) nebo metaplastického epitelu Barretova jícnu či

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0

MUŽI ŽENY CELKEM abs. na 100 000 abs. na 100 000 abs. na 100 000 C34 incidence 4660 93,0 1632 31,0 6292 62,0 mortalita 3907 78,0 1272 24,0 5179 50,0 2.1. Nemalobuněčný bronchogenní karcinom Epidemiologie Zhoubné nádory plic jsou ve vyspělých zemích světa jednou z nejvýznamnějších skupin nádorových onemocnění. V našich podmínkách jsou ZN plic u mužů

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

Karcinom dělod. Michael J. Halaška. porodnická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol Onkogynekologické oddělen. Gynekologicko-porodnick.

Karcinom dělod. Michael J. Halaška. porodnická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol Onkogynekologické oddělen. Gynekologicko-porodnick. Karcinom dělod ložního hrdla Michael J. Halaška Gynekologicko-porodnick porodnická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol Onkogynekologické oddělen lení Prekancerózy epitelová léze se známkami zhoubného nádoru

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 4 7 9 3 0 0 IČZ smluvního ZZ 5 2 1 2 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 U 5 2 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Kadaň s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší škola zdravotnická Vsetín. Absolventská práce. 2014 Miroslava Čapková

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší škola zdravotnická Vsetín. Absolventská práce. 2014 Miroslava Čapková Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší škola zdravotnická Vsetín Absolventská práce 2014 Miroslava Čapková Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší škola zdravotnická

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ČÍPKU DĚLOŽNÍHO

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ČÍPKU DĚLOŽNÍHO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ČÍPKU DĚLOŽNÍHO Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: educentrum.cz reedice: MUDr.

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů vulvy Robová H. 1, Rob L. 1, Svoboda B. 2, Stankušová H. 3, Cwiertka K. 4, Neumannová

Více

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ?

KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? MASARYKOVA UNIVERSITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ Zdeňka Pešová KARCINOM DĚLOŽNÍHO ČÍPKU MOHOU ŽENY OVLIVNIT VYHLÍDKU NA VYLÉČENÍ? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jana Kocourková

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního hrdla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního hrdla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního hrdla Rob L. 1, Svoboda B. 2, Robová H. 1, Stankušová H. 3, Cwiertka K. 4, Neumannová

Více

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67)

22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22. ZHOUBNÝ NOVOTVAR MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) 22.1 Stadium 0a (TaN0M0), stadium I (T1N0M0) 22.1.1 Základem léčby je transuretrální resekce (TUR). Doporučována je jednorázová intravezikální aplikace chemoterapeutika

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Chirurgická klinika 1.LF a FTNsP Přednosta: Doc. MUDr. V. Visokai, PhD. Hytych V., Vernerová A., Horažďovský P.,

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

UROLOGIE VE ZKRATCE. MUDr. Jiří Klečka Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

UROLOGIE VE ZKRATCE. MUDr. Jiří Klečka Urologická klinika LF UK a FN Plzeň NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE MUDr. Jiří Klečka Urologická klinika LF UK a FN Plzeň Úvod Uroteliální karcinom močového měchýře patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění, se kterým se urolog ve své každodenní

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM /7. Epidemiologie: Karcinom slinivky břišní je celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění a Česká republika je druhou zemí s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění. Incidence karcinomu

Více

Nádory děložního čípku

Nádory děložního čípku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Eva Strnadová Nádory děložního čípku Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petra Eggová Olomouc 2013 Prohlašuji, že jsem

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa

Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Gynekopatologie III. (mléčná žláza) P. Škapa Vrozené vývojové vady mléčné žlázy nadpočetná mamma (polymastie) nebo bradavka (polythelie) - v průběhu mléčné lišty (z axily na perineum) - zpravidla rudimentární

Více

HPV - Lidský papilomavirus průkaz DNA typů s vysokým rizikem kancerogenity. MUDr. Petra Novotná Laboratoře Mikrochem

HPV - Lidský papilomavirus průkaz DNA typů s vysokým rizikem kancerogenity. MUDr. Petra Novotná Laboratoře Mikrochem HPV - Lidský papilomavirus průkaz DNA typů s vysokým rizikem kancerogenity MUDr. Petra Novotná Laboratoře Mikrochem Lidský papilomavirus v elektronovém mikroskopu Neobalený DNA virus z čeledi Papillomaviridae

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LUCIE BUKVOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LUCIE BUKVOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LUCIE BUKVOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD ÚSTAV PORODNÍ ASISTENCE

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Maligní melanom kůže Incidence a mortalita v České republice (2005)

Maligní melanom kůže Incidence a mortalita v České republice (2005) 9 Melanom Epidemiologie Maligní melanom náleží ke vzácněji se vyskytujícím malignitám. Jeho incidence u bělošské populace však výrazně narůstá. Postihuje převážně pacienty středního věku; průměrný věk

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Informace pro pacienty Čeština 32 Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Ve většině případů je nádorové onemocnění prostaty asymptomatické, což

Více

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole

MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole MUDr. Běla Malinová, MUDr. Tomáš Novák Onkologická klinika 2.LF a FN v Motole Základní data Meduloblastom - maligní nádor z primitivní neuroektodermové tkáně V dospělosti vzácný : 0,5-1% všech nádorů CNS,

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Zhoubné nádory močového měchýře

Zhoubné nádory močového měchýře Zhoubné nádory močového měchýře Definice Zhoubné nádory močového měchýře jsou, až na vzácné výjimky, epiteliálního původu a vycházejí z uroteliální výstelky močového měchýře. Nejčastějším typem je uroteliální

Více

Standard. 1. Epidemiologie:

Standard. 1. Epidemiologie: 1/8 1. Epidemiologie: Zhoubné nádory (ZN) hlavy a krku podle údajů NOR tvořily v ČR v období 2008-2012 3,6 % všech ZN kromě kožních. Celosvětově byl v r. 2012 podíl ZN hlavy a krku 4,9 % a v Evropě 4,1

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23 1/6 1. Epidemiologie: Hepatocelulární karcinom (HCC) patří ve světě k nejčastějším malignitám, a je častější u mužů nežli u žen. V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropy, jsou v dospělosti

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 1 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 /.0.0 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Řešení nádorů v oblasti rinobaze. M.Svoboda, J.Fiedler, V.Přibáň ORL oddělení Neurochirurgické oddělení Nemocnice Č.Budějovice a.s.

Řešení nádorů v oblasti rinobaze. M.Svoboda, J.Fiedler, V.Přibáň ORL oddělení Neurochirurgické oddělení Nemocnice Č.Budějovice a.s. Řešení nádorů v oblasti rinobaze M.Svoboda, J.Fiedler, V.Přibáň ORL oddělení Neurochirurgické oddělení Nemocnice Č.Budějovice a.s. Kraniofaciální, kranionazální a endoskopické resekce 1963 chirurgie baze

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Pavlína Gablerová 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ Markéta Vojtová Ultrasonografie 1 Nepřímá vyšetřovací metoda Nezatěžuje zářením UZ sonda vysílá krátké impulzy zvukového vlnění a přijímá malou část odražené

Více

Národní onkologický registr

Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS Národní onkologický registr 010_20140101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS 010_20140101 Tyto závazné pokyny vydal Ústav zdravotnických

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

1. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.,

1. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK Praha a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc., Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard - komplexní léčba časných stádií zhoubných nádorů děložního hrdla Guideline of gynaecological malignancies: Standard of comprehensive care of early

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Národní akční plán 7 Screeningy Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Národní akční plán 7 Screeningy Hlavní cíle akčního plánu Prevence a včasný záchyt vážných nemocí musí být základní strategií

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více