Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014"

Transkript

1 Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska Akční plán pro rok 2014 Leden

2 1. Úvod význam zpracování a využití Akčního plánu Smyslem vzniku Akčního plánu pro rok 2014 je vytvoření jednoduchého nástroje pro řízení a kontrolu plnění cílů a opatření uvedených v dokumentu Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska (září 2012). Úkolem akčního plánu je: - podpora rozhodovacích procesů a činností pro Koordinační skupinu (KOS) a Pracovní skupiny (PRS1- Rodina, děti a mládež; PRS 2 Senioři, zdravotně postižení a dospělé osoby, PRS 3 Osoby ohrožené soc. vyloučením) - zavedení a podpora jednoduchých kontrolních mechanizmů - sjednocení přístupů při přípravě a realizaci opatření - podpora pro jednání s dalšími subjekty (Libereckým krajem, partnery, poskytovateli dotací apod.) Součásti akčního plánu je: - přehled aktuálních opatření určených k přípravě nebo realizaci pro daný rok - rozpracování jednotlivých opatření: o popis klíčových akcí o odpovědnost za realizaci akcí o upřesnění nároků na finanční a jiné zdroje pro daný rok 2. Východiska Návrh vychází z Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska (září 2012). Zásadním podkladem pro zpracování Akčního plánu 2014 je přehled rozvojových opatření a navržený časový harmonogram jejich realizace viz kap. B. 4 návrhové části Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska (září 2012). Přehled opatření pro rok 2014 byl zpracován na základě priorit přiřazených jednotlivým opatřením členy Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb SON na jednání dne Dalšími východisky jsou: - doporučení Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb v LK - aktuální vývoj situace v poskytování některých druhů služeb - možné příležitosti ze strany měst a obcí Svazku obcí Novoborska (např. možnost získání objektů pro realizaci sociálních služeb, dotační tituly apod.) Rozvojová opatření: Je zachováno členění na části dle skupin cílů a opatření uvedených v dokumentu Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska, (září 2012). Pro sledování byla opatření rozdělena do akcí, případně dílčích akcí, které jsou ohraničeny časově, věcně, v případě nutnosti finančně. Vysvětlivky: Opatření - základní prvek návrhu, který zahrnuje všechny činnosti potřebné pro naplnění stanoveného cíle. Akce - dílčí etapa realizace opatření, kterou je možno časově, věcně a finančně ohraničit. Lze si ji představit jako činnost nebo milník při postupné realizaci opatření. Dílčí akce dílčí etapa akce, kterou je možno časově, věcně a finančně ohraničit. Lze si ji představit jako rozdělení akce do jednotlivých realizačních kroků. V textu jsou uvedeny nečíslované. 2

3 Vzhledem k ročnímu časovému horizontu Akčního plánu (rok 2014), byly zařazeny jednotlivé akce s předpokladem splnění v daném kalendářním roce Pro přehlednost jsou opatření a akce zpracovány v tabulce č. 2, Návrh opatření a rozpis akcí na rok 2014 (str. 10). Tabulka je v úrovni opatření a akcí. Dílčí akce, včetně garantů a případných finančních nákladů jsou rozepsány v textu str Jednotlivé akce, případně dílčí akce, mají konkrétně stanoveno: - garant - náklady akce, pokud si to akce žádá - termín zahájení - termín ukončení Východiska přehled rozvojových opatření Tab. č. 1 Přehled opatření pro Akční plán 2014 Číslo opatření Op 1-2 Op 2-2 a Nové opatření Op 2-2 c Nové opatření Op 2-3 Název opatření Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí Služby sociální prevence Terénní program Vytváření sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi Op 2-4 Nové Nízkoprahová zařízení opatření Op 3-5 Nové Osoby v nepříznivé životní situaci - podpora osob ohrožených opatření sociálním vyloučením Do akčního plánu je zahrnuto 6 rozvojových opatření Podrobnější popis opatření Pro každé opatření z výše uvedené tabulky (u kterých to bylo možné) jsou podrobněji rozepsány doporučené akce, které by měly být realizovány a podpořeny v průběhu roku Popis v této zjednodušené podobě obsahuje: - číslo a název opatření - přehled klíčových akcí (popis akce, nositel a spolupracující subjekty, termíny, příp. náklady) Do akčního plánu jsou zařazovány pouze realizace či rozvoj nových opatření či aktivit, tzn., v akčním plánu nejsou specifikovány beze změn fungující sociální služby a jejich činnost v roce Jsou zde specifikovány pouze nové akce či rozšiřování stávajících služeb. Jednotlivé akce budou upřesněny Koordinační skupinou KPSS Novoborska a pracovními skupinami. 3

4 Op 1-2 Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí Akce Důraz na zvýšení kvality terénních a ambulantních služeb, dotační podpora osobní asistence, pečovatelské služby, denního stacionáře. V rámci procesu komunitního plánování bude mapován stav soc. služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Novoborsku. Poskytovatelé budou i nadále zváni k účasti na plánování soc. služeb. Budou pořádána setkání poskytovatelů s vedením města N. Bor. Opatření bude doplněno dle doporučení "Analýzy skutečné potřebnosti služeb pro seniory"a doporučení SPRSS LK. Náklady: bez nákladů Garant akce: Mgr. D. Nerad, manažer PRS 2 Akce Bezbariérovost lékařských ordinací dostupnost lékařské péče Bezbariérový přístup do lékařských ordinací znamená snazší dostupnost lékařské péče a důstojné podmínky pro pacienty s omezenou mobilitou. Požadavek vychází ze zkušeností seniorů i osob se zdravotním postižením z oblasti Novoborska. Cílem opatření je zjistit, kde je povinná bezbariérová ordinace dle stavebního rozhodnutí a kde jsou povoleny výjimky. Akce je řešena pro oblast Nový Bor. Spolupracující subjekty: OSVaZ MěÚ Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování MěÚ Nový Bor Náklady: bez nákladů Termín: leden duben 2014 Garant: Bc. J. Kubáňová Akce Komunitní centrum - kontaktní místo pro seniory a jejich blízké - SMS Care Centrum. Podpora rodin pečujících o seniory a své blízké, podpora služeb poskytovaných v přirozeném prostředí. Možnost rozvoje služeb pro cílovou skupinu seniorů, osob se zdravotním postižením, pečující osoby. Spolupracující subjekty: Spravedlivý mezi seniory, o.p.s. Termín: březen - prosinec 2014 Garant: Andrea Málková, ředitelka organizace Spravedlivý mezi seniory, o. p. s. Op 2-2a Služby sociální prevence Akce 2-2a-1 Podpora při vytváření nových preventivních vzdělávacích akcí / programů. Spolupracující subjekty: Obce Novoborska, CZP LK o.s., Rodina v centru, o.s., OSVZ Nový Bor, PRS 1, DDM Smetanka Nový Bor Náklady: bez nákladů Termín: únor - prosinec 2014 Garant akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ 4

5 Akce 2-2a-2 Realizace preventivních výchovných a vzdělávacích akcí Spolupracující subjekty: Město Nový Bor, obce Novoborska, OSVZ MěÚ Nový Bor, CZPLK, o. s., Rodina v centru, o. s., DDM Smetanka Nový Bor, MěÚ Cvikov, Člověk v tísni, o.p.s. Náklady: viz jednotlivé dílčí akce, podrobněji viz jednotlivé dílčí akce Garant akce: V. Olšarová. Dis., manažerka PRS 1 o MěÚ Nový Bor: Program sociální prevence r (letní tábor, 3x víkendový pobyt, akce pro pěstouny), náklady: Kč (hlavní zdroj financování - rozpočet města Nový Bor) (garant dílčí akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ) o Rodina v centru, o. s.: Podpora rodin s dětmi v pěstounské péči na Novoborsku, náklady: Kč (hlavní zdroj financování Úřad práce ČR) Preventivní aktivity na podporu rodiny na Novoborsku v roce 2014, náklady: Kč (hlavní zdroj financování MPSV) (garant dílčí akce: Mgr. Petra Vlčková, předsedkyně sdružení) o DDM Smetanka Nový Bor: Drug Free 2014 série motivačních přednášek Dominika Nekolného spojená s workshopy v DDM Smetanka, náklady: Kč Termín: březen listopad 2014 (garant dílčích akcí: Mgr. O. Koutná. Ředitelka DDM Smetanka) Street cup 2014 soutěže v lukostřelbě a florbalu pro děti z ulice, náklady: Kč Termín: duben říjen 2014 Soutěž 5 -ti škol 2014 Normální je nekouřit, náklady: Kč Termín: listopad 2014 Mládežnický parlament setkání studentů s diskuzí na téma: Co s volným časem v Novém Boru - co se mi líbí a co mi chybí, jaké jsou možnosti trávení volného času, náklady: Kč Termín: červen 2014 Teenager tábor tábor pro náctileté, náklady: Kč Termín: červenec 2014 Pozn. Ve školním roce otevřeno 59 zájmových útvarů, zapsáno přes 800 účastníků pravidelné zájmové činnosti. Plán akcí na rok uspořádat 45 akcí pro děti, mládež a veřejnost Tábory pobytových a 6 příměstských táborů Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi: Pohádkový les, Maxihrátky, Hurá prázdniny, Ahoj léto, Maškarní karneval, Hledání velikonočního zajíčka, Výstup na Klíč, Moštobraní, Drakiáda, Výlet za Čtyřlístkem, Otvírání studánek, Vánoční a Velikonoční inspirace 5

6 o ZŠ praktická: Preventivní aktivity Projekt Normální je nekouřit, náklady: Kč ( Kč protidrogová komise, Kč (vlastní. zdroje) Termín: průběh celého školního roku, zakončeno pobytovou akcí Přednášková činnost - Dluhová past, Hra na život (spolupráce Člověk v tísni, o.p.s.), náklady: 0 Kč Přednášková činnost Drogové závislosti (spolupráce s maják Liberec, o. s.), bez nákladů Zájmové aktivity pro sociálně znevýhodněné žáky hudební kroužek, náklady: kč Projekt Jsme, jací jsme multikulturní výchova, podpora vzájemných vztahů, náklady 0 Kč Výtvarná soutěž Škola bez drog, náklady: 500 Kč Návštěva nízkoprahového zařízení při Farní charitě v České Lípě, náklady: 0 Kč Zpíváme a tančíme hudební soutěž žáků školy, náklady: 800 Kč (odměna) (garant dílčí akce: Mgr. Romana Suchá, ředitelka) o ZŠ nám. Míru Besedy Maják pro 1. A 2. stupeň, náklady: Kč Termín: duben 2014 Ozdravné pobyty se zaměřením na prevenci rizikového chování, náklady: Kč Termín: květen - červen 2014 Práce na projektu AJAX s městkou policií, náklady: 0 Kč, Termín: leden - prosinec 2014 Projekt Normální je nekouřit Soutěž 5 škol, náklady: 0 Kč Účast na charitativních sbírkách, náklady: Kč Termín: listopad 2014 (garant dílčí akce: Mgr. Jana Dietiová, učitelka) o ZŠ Nový Bor, ul. Generála Svobody Víkendový pobyt, protidrogová prevence, náklady Kč, Termín: 2. pololetí 2014 Besedy - spolupráce Maják Liberec (Zdravé tělo, Kyber svět), náklady: Kč Termín: 2. pololetí 2014 (garant dílčí akce: Mgr. I. Rázlová, učitelka) o MěÚ Cvikov: Spolupracující subjekty: Město Cvikov, DDM Cvikováček, Městská knihovna Cvikov, sdružení Beran Městská knihovna Cvikov kulturně výchovná činnost pořádání besed a porad již pro děti od předškolního věku, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města Cvikov) Upřesnění: projekt Už jsem čtenář kniha pro prvňáčka, Škola naruby, Anketa suk, setkání se spisovateli, počteníčko po školní družinu, akce Knihovna v našem městě (březen 2014) DDM Cvikováček 23 zájmových kroužků pro děti a mládež, soutěže, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města Cvikov) Město Cvikov pořádání porad, besed, které se týkají např. problému s dluhy, vzdělávací akce pro děti i jejich rodiče, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města Cvikov) 6

7 Upřesnění: Odbor kultury ve spolupráci s měst a knihovnou. Dětský karneval, pořady pro rodiny s dětmi, BARABÁN fest, pořady pro školy, Čarodějnice, Mikuláš, adventní trhy, loutkové divadlo, akce k výročí loutkového divadla, (garant dílčí akce: Bc. Marie Svobodová, vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov, Pavel Grič, DiS., referent správního odboru MěÚ Cvikov) o MěÚ Kamenický Šenov Spolupracující subjekty: Město Kamenický Šenov, Kulturní, literární a vzdělávací centrum (KLVC) - Městská knihovna Kamenický Šenov, Základní školy, Dům s pečovatelskou službou Kulturní, literární a vzdělávací centrum (KLVC) - Městská knihovna Kamenický Šenov kulturně výchovná činnost pořádání besed pro děti předškolního a školního věku, náklady nespecifikovány (hlavní zdroj financování rozpočet města Kamenický Šenov) (garant dílčí akce: Ing. Klára Machová, vedoucí KLVC a informačního centra) Město Kamenický Šenov podpora besed v KLVC a finanční podpora oddílů a zájmových sdružení ve městě, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města) Dům s pečovatelskou službou Kamenický Šenov: Preventivní aktivity besedy (garant dílčí akce: Romana Kučerová, vedoucí DPS), náklady nespecifikovány Základní a mateřská škola Kamenický Šenov: Preventivní aktivity, které se cyklicky opakují, náklady nespecifikovány Beseda s Policií ČR Rizikové chování dětí na internetu 3. a 4. třída (garant dílčí akce: Bc. Jana Hrůzková Školní metodik prevence) Beseda s Policií ČR Šikana a kyberšikana 6. třída (garant dílčí akce: Mgr. Ivana Novotná, zástupkyně ředitele Školní metodik prevence) Beseda Normální je nekouřit 6. třída (garant dílčí akce: Mgr. Ivana Novotná, zástupkyně ředitele Školní metodik prevence) Peer kroužek nácvik jednotlivých témat z oblasti rizikového chování peer aktivisté potom vystupují před žáky jiných ročníků s nacvičeným tématem. (garant dílčí akce: Valerie Karchová Školní metodik prevence) Op 2-2c Terénní program - podpora terénní práce Akce 2-2c-1 Terénní program a podpora vzniku pozice terénního pracovníka Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služby obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pozice terénního pracovníka: - kontaktování rodin či jednotlivců v nepříznivé sociální situaci - vyhledávání osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 7

8 - poskytování podpory či pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci pod dohledem sociálního pracovníka - doprovod dětí do školy, na zájmovou činnost, na doučování apod. - doprovod dospělých na úřady, instituce (emoční podpora) - zprostředkování kontaktu osoby v nepříznivé sociální situaci s vhodnou sociální službou či institucí - v rámci celé komunity podpora aktivit zaměřených na udržování tradic, posilování vlastní identity - motivovat jedince ke vzdělání a k získávání kvalifikace - motivovat nezaměstnané k práci, vyhledávání volných míst - zprostředkovávat příslušníkům romské menšiny základní sociální poradenství (v otázkách bydlení, zaměstnání, dluhová problematika, výchova a vzdělávání dětí, péče o děti, trestní řízení, závislosti, apod.) - pod dohledem sociálního pracovníka rozvíjet a udržovat u příslušníků romské menšiny sociální dovednosti, rodičovské kompetence - dohled na místech, kde se setkávají skupiny mladistvých inklinujících k negativním společenským jevům - motivovat příslušníky romské menšiny k řádnému způsobu života o MěÚ Nový Bor Rozsah činnosti terénního pracovníka: v rámci běžné pracovní doby, 40 hodin týdně Spolupracující subjekty: město Nový Bor, OSVZ Nový Bor Náklady: Kč (Úřad vlády České republiky), Kč (Město Nový Bor) Garant akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ Nový Bor Akce 2-2c -2 Podpora posílení personálního zajištění terénní práce na území Novoborska Spolupracující subjekty: Město Nový Bor, obce Novoborska, Farní charita Česká Lípa, CZPLK, o. s., Most k naději, o. s, Rodina v centru, o. s. Náklady: viz jednotlivé dílčí akce Garant akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ Nový Bor o CZPLK, o. s: Odborné komplexní terénní a ambulantní pomoci ohroženým rodinám s dětmi na Českolipsku a Novoborsku, náklady: Kč (hlavní zdroj financování - MPSV, KÚLK, města a obce regionu), termín: leden prosinec 2014 (garant dílčí akce: Bc. Anna Kasincová, vedoucí CZP Česká Lípa) Op 2-3 Vytváření sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi o Farní charita Česká Lípa: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poskytovatel bude v roce 2014 žádat o registraci sociální služby dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Začátek provozu této služby je plánován přibližně na , v závislosti na průběhu veřejné zakázky. Služba bude financována po dobu trvání Individuálního projektu č. 5 (IP 5). Posléze bude poskytovatel usilovat o zařazení do krajské sítě sociálních služeb. Náklady: prozatím nespecifikovány 8

9 Termín: květen prosinec 2014 (garant dílčí akce: Eva Ortová, ředitelka, Farní charita Česká Lípa) o Rodina v centru, o. s.: Program pro ohrožené rodiny s dětmi na Novoborsku v roce 2014, náklady: Kč (hlavní zdroj financování MPSV) (garant dílčí akce: Mgr. Petra Vlčková, předsedkyně sdružení) Op 2-4 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Akce Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Spolupracující subjekty: Rodina v centru, o. s., MěÚ Cvikov, Farní charita Česká Lípa, Město Nový Bor, KÚLK, Rodina v centru, o. s. o Rodina v centru, o. s.: Komunitní centrum - Předškolní klub a odpolední volnočasový klub pro děti - bude registrováno jako nízkoprahové zařízení - náklady Kč (hl. zdroj financování MŠMT) (garant dílčí akce: Mgr. P. Vlčková, předsedkyně organizace) Komunitní centrum Klub rodičů, zvyšování rodičovských kompetencí, náklady: Kč (hlavní zdroj financování MPSV) (garant dílčí akce: Mgr. P. Vlčková, předsedkyně organizace) o MěÚ Cvikov: OS Beran nízkoprahové zařízení (není registrováno jako služba, příspěvek města Cvikov Kč) Upřesnění: pěvecký a výtvarný kroužek, doučování, víkendové a prázdninové pobyty (jarní, letní a podzimní). V rámci víkendových akcí i elektrotechnický kroužek. (garant dílčí akce: Marie Svobodová, vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov, Pavel Grič, DiS., referent správního odboru MěÚ Cvikov) 9

10 Op 3-5 Osoby v nepříznivé životní situaci - podpora osob ohrožených sociálním vyloučením Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením - charitní šatník, hygienické centrum Cílem opatření je podpora osob v nepříznivé životní situaci, ohrožených sociálním vyloučením například z důvodu ztráty ekonomických zdrojů, či bydlení. Podporou v této oblasti je snaha o zmírnění sociálního propadu a zhoršování životních podmínek formou charitního šatníku. Služba bude nastavena tak, aby se zabránilo nadužívání či zneužívání služby, aby se takto podpořené osoby co nejrychleji navracely ke standardnímu způsobu života. Pravidla pro přidělování ošacení budou k dispozici na OSVZ Nový Bor a u zřizovatele (Farní charita Česká Lípa). Hygienické centrum - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu možnost osprchování celého těla. Možná návaznost na službu charitního šatníku za předem stanovených podmínek. Spolupracující subjekty: Farní charita Česká Lípa, město Nový Bor, OSVZ Nový Bor Garant akce: Bc. J. Kučerová, manažer PRS 3 Zkratky CZPLK, o.s Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. CZP Česká Lípa Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pobočka Česká Lípa DDM Dům dětí a mládeže KOS Koordinační skupina komunitního plánování Svazku obcí Novoborska KÚLK krajský úřad Libereckého kraje MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí PRS1 Pracovní skupina Rodina, děti a mládež PRS2 Pracovní skupina Senioři, zdravotně postižení a dospělé osoby PRS3 Pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 10

11 Tabulka č. 2 Návrh opatření a rozpis akcí na rok zn. opatření/ akce název (specifikace) akce garant akce předpokládané náklady zdroje financování počátek realizace konec realizace plnění zařazení do AP 2015 Poznámka Op 1-2 A Op 1-2 A Důraz na zvýšení kvality terénních a ambulantních služeb, dotační podpora osobní asistence, pečovatelské služby denního stacionáře Bezbariérovost lékařských ordinací dostupnost lékařské péče Manažer PRS 2 Vedoucí OSVZ Nový Bor Bez předpokládaných nákladů Bez předpokládaných nákladů I.14 III.14 I.14 III.14 Op 1-2 A Komunitní centrum - kontaktní místo pro seniory a jejich blízké - SMS Care Centrum Manažer PRS 2 Náklady nespecifikovány Nespecifikovány III.14 XII.14 Op 2-2a A 2 2a-1 Podpora při vytváření vzdělávacích akcí/ programů Vedoucí OSVZ Bez předpokládaných nákladů II.14 XII.14 Op 2-2a A 2-2a-2 Realizace preventivních výchovných a vzdělávacích akcí Manažerka PRS 1 Náklady viz dílčí akce str. 4-7 MPSV, grant města Nový Bor, rozpočet města Nový Bor, příspěvek města Cvikov, rozpočet města Kamenický Šenov I.14 XII.14 Op 2-2c A 2-2c-1 Terénní program a podpora vzniku pozice terénního pracovníka Vedoucí OSVZ Nový Bor Náklady viz dílčí akce str. 8 Úřad vlády České republiky, město Nový Bor II.14 XII.14 Op 2-2c A 2-2c-2 Podpora posílení personálního zajištění terénní práce na území Novoborska Vedoucí OSVZ Nový Bor Náklady viz dílčí akce str. 8 MPSV, KÚLK, města a obce Novoborska I.14 XII.14 11

12 Op 2-3/ A Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vedoucí OSVZ Nový Bor Náklady viz dílčí akce str. 8-9 MPSV, KÚLK, města a obce Novoborska I.14 XII.14 Op 2-4 A Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Náklady viz dílčí akce str. 9 MŠMT, Vláda ČR, město Cvikov I.14 XII. 14 Op 3-5 A Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením Charitní šatník, hygienické centrum Manažerka PRS 3 Náklady nejsou specifikovány I.14 XII.14 Do AP 2014 zařazeno 6 opatření, 10 akcí Zpracovala: Ing. Iva Frömmelová, Ph.D. 12

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh

PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV. Návrh PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Návrh VERZE k 27.04.2012 (neprošlo jazykovou ani grafickou korekturou) ÚVODNÍ SLOVO Bude doplněno Strana 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 2 OBSAH... 3 1 ÚVODNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou)

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. aktualizace na období 2014 2016. (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 aktualizace na období 2014 2016 (text neprošel jazykovou a grafickou úpravou) Cílem plánování sociálních služeb je vytvořit prostředí pro

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více