Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska. Akční plán pro rok 2014"

Transkript

1 Komunitní plán sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska Akční plán pro rok 2014 Leden

2 1. Úvod význam zpracování a využití Akčního plánu Smyslem vzniku Akčního plánu pro rok 2014 je vytvoření jednoduchého nástroje pro řízení a kontrolu plnění cílů a opatření uvedených v dokumentu Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska (září 2012). Úkolem akčního plánu je: - podpora rozhodovacích procesů a činností pro Koordinační skupinu (KOS) a Pracovní skupiny (PRS1- Rodina, děti a mládež; PRS 2 Senioři, zdravotně postižení a dospělé osoby, PRS 3 Osoby ohrožené soc. vyloučením) - zavedení a podpora jednoduchých kontrolních mechanizmů - sjednocení přístupů při přípravě a realizaci opatření - podpora pro jednání s dalšími subjekty (Libereckým krajem, partnery, poskytovateli dotací apod.) Součásti akčního plánu je: - přehled aktuálních opatření určených k přípravě nebo realizaci pro daný rok - rozpracování jednotlivých opatření: o popis klíčových akcí o odpovědnost za realizaci akcí o upřesnění nároků na finanční a jiné zdroje pro daný rok 2. Východiska Návrh vychází z Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska (září 2012). Zásadním podkladem pro zpracování Akčního plánu 2014 je přehled rozvojových opatření a navržený časový harmonogram jejich realizace viz kap. B. 4 návrhové části Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska (září 2012). Přehled opatření pro rok 2014 byl zpracován na základě priorit přiřazených jednotlivým opatřením členy Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb SON na jednání dne Dalšími východisky jsou: - doporučení Krajské metodické příručky plánování sociálních služeb v LK - aktuální vývoj situace v poskytování některých druhů služeb - možné příležitosti ze strany měst a obcí Svazku obcí Novoborska (např. možnost získání objektů pro realizaci sociálních služeb, dotační tituly apod.) Rozvojová opatření: Je zachováno členění na části dle skupin cílů a opatření uvedených v dokumentu Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska, (září 2012). Pro sledování byla opatření rozdělena do akcí, případně dílčích akcí, které jsou ohraničeny časově, věcně, v případě nutnosti finančně. Vysvětlivky: Opatření - základní prvek návrhu, který zahrnuje všechny činnosti potřebné pro naplnění stanoveného cíle. Akce - dílčí etapa realizace opatření, kterou je možno časově, věcně a finančně ohraničit. Lze si ji představit jako činnost nebo milník při postupné realizaci opatření. Dílčí akce dílčí etapa akce, kterou je možno časově, věcně a finančně ohraničit. Lze si ji představit jako rozdělení akce do jednotlivých realizačních kroků. V textu jsou uvedeny nečíslované. 2

3 Vzhledem k ročnímu časovému horizontu Akčního plánu (rok 2014), byly zařazeny jednotlivé akce s předpokladem splnění v daném kalendářním roce Pro přehlednost jsou opatření a akce zpracovány v tabulce č. 2, Návrh opatření a rozpis akcí na rok 2014 (str. 10). Tabulka je v úrovni opatření a akcí. Dílčí akce, včetně garantů a případných finančních nákladů jsou rozepsány v textu str Jednotlivé akce, případně dílčí akce, mají konkrétně stanoveno: - garant - náklady akce, pokud si to akce žádá - termín zahájení - termín ukončení Východiska přehled rozvojových opatření Tab. č. 1 Přehled opatření pro Akční plán 2014 Číslo opatření Op 1-2 Op 2-2 a Nové opatření Op 2-2 c Nové opatření Op 2-3 Název opatření Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí Služby sociální prevence Terénní program Vytváření sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi Op 2-4 Nové Nízkoprahová zařízení opatření Op 3-5 Nové Osoby v nepříznivé životní situaci - podpora osob ohrožených opatření sociálním vyloučením Do akčního plánu je zahrnuto 6 rozvojových opatření Podrobnější popis opatření Pro každé opatření z výše uvedené tabulky (u kterých to bylo možné) jsou podrobněji rozepsány doporučené akce, které by měly být realizovány a podpořeny v průběhu roku Popis v této zjednodušené podobě obsahuje: - číslo a název opatření - přehled klíčových akcí (popis akce, nositel a spolupracující subjekty, termíny, příp. náklady) Do akčního plánu jsou zařazovány pouze realizace či rozvoj nových opatření či aktivit, tzn., v akčním plánu nejsou specifikovány beze změn fungující sociální služby a jejich činnost v roce Jsou zde specifikovány pouze nové akce či rozšiřování stávajících služeb. Jednotlivé akce budou upřesněny Koordinační skupinou KPSS Novoborska a pracovními skupinami. 3

4 Op 1-2 Udržení a rozšíření služeb poskytovaných v přirozeném prostředí Akce Důraz na zvýšení kvality terénních a ambulantních služeb, dotační podpora osobní asistence, pečovatelské služby, denního stacionáře. V rámci procesu komunitního plánování bude mapován stav soc. služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Novoborsku. Poskytovatelé budou i nadále zváni k účasti na plánování soc. služeb. Budou pořádána setkání poskytovatelů s vedením města N. Bor. Opatření bude doplněno dle doporučení "Analýzy skutečné potřebnosti služeb pro seniory"a doporučení SPRSS LK. Náklady: bez nákladů Garant akce: Mgr. D. Nerad, manažer PRS 2 Akce Bezbariérovost lékařských ordinací dostupnost lékařské péče Bezbariérový přístup do lékařských ordinací znamená snazší dostupnost lékařské péče a důstojné podmínky pro pacienty s omezenou mobilitou. Požadavek vychází ze zkušeností seniorů i osob se zdravotním postižením z oblasti Novoborska. Cílem opatření je zjistit, kde je povinná bezbariérová ordinace dle stavebního rozhodnutí a kde jsou povoleny výjimky. Akce je řešena pro oblast Nový Bor. Spolupracující subjekty: OSVaZ MěÚ Nový Bor, Stavební úřad a úřad územního plánování MěÚ Nový Bor Náklady: bez nákladů Termín: leden duben 2014 Garant: Bc. J. Kubáňová Akce Komunitní centrum - kontaktní místo pro seniory a jejich blízké - SMS Care Centrum. Podpora rodin pečujících o seniory a své blízké, podpora služeb poskytovaných v přirozeném prostředí. Možnost rozvoje služeb pro cílovou skupinu seniorů, osob se zdravotním postižením, pečující osoby. Spolupracující subjekty: Spravedlivý mezi seniory, o.p.s. Termín: březen - prosinec 2014 Garant: Andrea Málková, ředitelka organizace Spravedlivý mezi seniory, o. p. s. Op 2-2a Služby sociální prevence Akce 2-2a-1 Podpora při vytváření nových preventivních vzdělávacích akcí / programů. Spolupracující subjekty: Obce Novoborska, CZP LK o.s., Rodina v centru, o.s., OSVZ Nový Bor, PRS 1, DDM Smetanka Nový Bor Náklady: bez nákladů Termín: únor - prosinec 2014 Garant akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ 4

5 Akce 2-2a-2 Realizace preventivních výchovných a vzdělávacích akcí Spolupracující subjekty: Město Nový Bor, obce Novoborska, OSVZ MěÚ Nový Bor, CZPLK, o. s., Rodina v centru, o. s., DDM Smetanka Nový Bor, MěÚ Cvikov, Člověk v tísni, o.p.s. Náklady: viz jednotlivé dílčí akce, podrobněji viz jednotlivé dílčí akce Garant akce: V. Olšarová. Dis., manažerka PRS 1 o MěÚ Nový Bor: Program sociální prevence r (letní tábor, 3x víkendový pobyt, akce pro pěstouny), náklady: Kč (hlavní zdroj financování - rozpočet města Nový Bor) (garant dílčí akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ) o Rodina v centru, o. s.: Podpora rodin s dětmi v pěstounské péči na Novoborsku, náklady: Kč (hlavní zdroj financování Úřad práce ČR) Preventivní aktivity na podporu rodiny na Novoborsku v roce 2014, náklady: Kč (hlavní zdroj financování MPSV) (garant dílčí akce: Mgr. Petra Vlčková, předsedkyně sdružení) o DDM Smetanka Nový Bor: Drug Free 2014 série motivačních přednášek Dominika Nekolného spojená s workshopy v DDM Smetanka, náklady: Kč Termín: březen listopad 2014 (garant dílčích akcí: Mgr. O. Koutná. Ředitelka DDM Smetanka) Street cup 2014 soutěže v lukostřelbě a florbalu pro děti z ulice, náklady: Kč Termín: duben říjen 2014 Soutěž 5 -ti škol 2014 Normální je nekouřit, náklady: Kč Termín: listopad 2014 Mládežnický parlament setkání studentů s diskuzí na téma: Co s volným časem v Novém Boru - co se mi líbí a co mi chybí, jaké jsou možnosti trávení volného času, náklady: Kč Termín: červen 2014 Teenager tábor tábor pro náctileté, náklady: Kč Termín: červenec 2014 Pozn. Ve školním roce otevřeno 59 zájmových útvarů, zapsáno přes 800 účastníků pravidelné zájmové činnosti. Plán akcí na rok uspořádat 45 akcí pro děti, mládež a veřejnost Tábory pobytových a 6 příměstských táborů Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi: Pohádkový les, Maxihrátky, Hurá prázdniny, Ahoj léto, Maškarní karneval, Hledání velikonočního zajíčka, Výstup na Klíč, Moštobraní, Drakiáda, Výlet za Čtyřlístkem, Otvírání studánek, Vánoční a Velikonoční inspirace 5

6 o ZŠ praktická: Preventivní aktivity Projekt Normální je nekouřit, náklady: Kč ( Kč protidrogová komise, Kč (vlastní. zdroje) Termín: průběh celého školního roku, zakončeno pobytovou akcí Přednášková činnost - Dluhová past, Hra na život (spolupráce Člověk v tísni, o.p.s.), náklady: 0 Kč Přednášková činnost Drogové závislosti (spolupráce s maják Liberec, o. s.), bez nákladů Zájmové aktivity pro sociálně znevýhodněné žáky hudební kroužek, náklady: kč Projekt Jsme, jací jsme multikulturní výchova, podpora vzájemných vztahů, náklady 0 Kč Výtvarná soutěž Škola bez drog, náklady: 500 Kč Návštěva nízkoprahového zařízení při Farní charitě v České Lípě, náklady: 0 Kč Zpíváme a tančíme hudební soutěž žáků školy, náklady: 800 Kč (odměna) (garant dílčí akce: Mgr. Romana Suchá, ředitelka) o ZŠ nám. Míru Besedy Maják pro 1. A 2. stupeň, náklady: Kč Termín: duben 2014 Ozdravné pobyty se zaměřením na prevenci rizikového chování, náklady: Kč Termín: květen - červen 2014 Práce na projektu AJAX s městkou policií, náklady: 0 Kč, Termín: leden - prosinec 2014 Projekt Normální je nekouřit Soutěž 5 škol, náklady: 0 Kč Účast na charitativních sbírkách, náklady: Kč Termín: listopad 2014 (garant dílčí akce: Mgr. Jana Dietiová, učitelka) o ZŠ Nový Bor, ul. Generála Svobody Víkendový pobyt, protidrogová prevence, náklady Kč, Termín: 2. pololetí 2014 Besedy - spolupráce Maják Liberec (Zdravé tělo, Kyber svět), náklady: Kč Termín: 2. pololetí 2014 (garant dílčí akce: Mgr. I. Rázlová, učitelka) o MěÚ Cvikov: Spolupracující subjekty: Město Cvikov, DDM Cvikováček, Městská knihovna Cvikov, sdružení Beran Městská knihovna Cvikov kulturně výchovná činnost pořádání besed a porad již pro děti od předškolního věku, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města Cvikov) Upřesnění: projekt Už jsem čtenář kniha pro prvňáčka, Škola naruby, Anketa suk, setkání se spisovateli, počteníčko po školní družinu, akce Knihovna v našem městě (březen 2014) DDM Cvikováček 23 zájmových kroužků pro děti a mládež, soutěže, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města Cvikov) Město Cvikov pořádání porad, besed, které se týkají např. problému s dluhy, vzdělávací akce pro děti i jejich rodiče, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města Cvikov) 6

7 Upřesnění: Odbor kultury ve spolupráci s měst a knihovnou. Dětský karneval, pořady pro rodiny s dětmi, BARABÁN fest, pořady pro školy, Čarodějnice, Mikuláš, adventní trhy, loutkové divadlo, akce k výročí loutkového divadla, (garant dílčí akce: Bc. Marie Svobodová, vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov, Pavel Grič, DiS., referent správního odboru MěÚ Cvikov) o MěÚ Kamenický Šenov Spolupracující subjekty: Město Kamenický Šenov, Kulturní, literární a vzdělávací centrum (KLVC) - Městská knihovna Kamenický Šenov, Základní školy, Dům s pečovatelskou službou Kulturní, literární a vzdělávací centrum (KLVC) - Městská knihovna Kamenický Šenov kulturně výchovná činnost pořádání besed pro děti předškolního a školního věku, náklady nespecifikovány (hlavní zdroj financování rozpočet města Kamenický Šenov) (garant dílčí akce: Ing. Klára Machová, vedoucí KLVC a informačního centra) Město Kamenický Šenov podpora besed v KLVC a finanční podpora oddílů a zájmových sdružení ve městě, náklady: Kč (hlavní zdroj financování rozpočet města) Dům s pečovatelskou službou Kamenický Šenov: Preventivní aktivity besedy (garant dílčí akce: Romana Kučerová, vedoucí DPS), náklady nespecifikovány Základní a mateřská škola Kamenický Šenov: Preventivní aktivity, které se cyklicky opakují, náklady nespecifikovány Beseda s Policií ČR Rizikové chování dětí na internetu 3. a 4. třída (garant dílčí akce: Bc. Jana Hrůzková Školní metodik prevence) Beseda s Policií ČR Šikana a kyberšikana 6. třída (garant dílčí akce: Mgr. Ivana Novotná, zástupkyně ředitele Školní metodik prevence) Beseda Normální je nekouřit 6. třída (garant dílčí akce: Mgr. Ivana Novotná, zástupkyně ředitele Školní metodik prevence) Peer kroužek nácvik jednotlivých témat z oblasti rizikového chování peer aktivisté potom vystupují před žáky jiných ročníků s nacvičeným tématem. (garant dílčí akce: Valerie Karchová Školní metodik prevence) Op 2-2c Terénní program - podpora terénní práce Akce 2-2c-1 Terénní program a podpora vzniku pozice terénního pracovníka Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služby obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pozice terénního pracovníka: - kontaktování rodin či jednotlivců v nepříznivé sociální situaci - vyhledávání osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci 7

8 - poskytování podpory či pomoci osobám v nepříznivé sociální situaci pod dohledem sociálního pracovníka - doprovod dětí do školy, na zájmovou činnost, na doučování apod. - doprovod dospělých na úřady, instituce (emoční podpora) - zprostředkování kontaktu osoby v nepříznivé sociální situaci s vhodnou sociální službou či institucí - v rámci celé komunity podpora aktivit zaměřených na udržování tradic, posilování vlastní identity - motivovat jedince ke vzdělání a k získávání kvalifikace - motivovat nezaměstnané k práci, vyhledávání volných míst - zprostředkovávat příslušníkům romské menšiny základní sociální poradenství (v otázkách bydlení, zaměstnání, dluhová problematika, výchova a vzdělávání dětí, péče o děti, trestní řízení, závislosti, apod.) - pod dohledem sociálního pracovníka rozvíjet a udržovat u příslušníků romské menšiny sociální dovednosti, rodičovské kompetence - dohled na místech, kde se setkávají skupiny mladistvých inklinujících k negativním společenským jevům - motivovat příslušníky romské menšiny k řádnému způsobu života o MěÚ Nový Bor Rozsah činnosti terénního pracovníka: v rámci běžné pracovní doby, 40 hodin týdně Spolupracující subjekty: město Nový Bor, OSVZ Nový Bor Náklady: Kč (Úřad vlády České republiky), Kč (Město Nový Bor) Garant akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ Nový Bor Akce 2-2c -2 Podpora posílení personálního zajištění terénní práce na území Novoborska Spolupracující subjekty: Město Nový Bor, obce Novoborska, Farní charita Česká Lípa, CZPLK, o. s., Most k naději, o. s, Rodina v centru, o. s. Náklady: viz jednotlivé dílčí akce Garant akce: Bc. J. Kubáňová, vedoucí OSVZ Nový Bor o CZPLK, o. s: Odborné komplexní terénní a ambulantní pomoci ohroženým rodinám s dětmi na Českolipsku a Novoborsku, náklady: Kč (hlavní zdroj financování - MPSV, KÚLK, města a obce regionu), termín: leden prosinec 2014 (garant dílčí akce: Bc. Anna Kasincová, vedoucí CZP Česká Lípa) Op 2-3 Vytváření sociálně aktivizačních programů pro rodiny s dětmi o Farní charita Česká Lípa: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poskytovatel bude v roce 2014 žádat o registraci sociální služby dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Začátek provozu této služby je plánován přibližně na , v závislosti na průběhu veřejné zakázky. Služba bude financována po dobu trvání Individuálního projektu č. 5 (IP 5). Posléze bude poskytovatel usilovat o zařazení do krajské sítě sociálních služeb. Náklady: prozatím nespecifikovány 8

9 Termín: květen prosinec 2014 (garant dílčí akce: Eva Ortová, ředitelka, Farní charita Česká Lípa) o Rodina v centru, o. s.: Program pro ohrožené rodiny s dětmi na Novoborsku v roce 2014, náklady: Kč (hlavní zdroj financování MPSV) (garant dílčí akce: Mgr. Petra Vlčková, předsedkyně sdružení) Op 2-4 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Akce Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let a ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Spolupracující subjekty: Rodina v centru, o. s., MěÚ Cvikov, Farní charita Česká Lípa, Město Nový Bor, KÚLK, Rodina v centru, o. s. o Rodina v centru, o. s.: Komunitní centrum - Předškolní klub a odpolední volnočasový klub pro děti - bude registrováno jako nízkoprahové zařízení - náklady Kč (hl. zdroj financování MŠMT) (garant dílčí akce: Mgr. P. Vlčková, předsedkyně organizace) Komunitní centrum Klub rodičů, zvyšování rodičovských kompetencí, náklady: Kč (hlavní zdroj financování MPSV) (garant dílčí akce: Mgr. P. Vlčková, předsedkyně organizace) o MěÚ Cvikov: OS Beran nízkoprahové zařízení (není registrováno jako služba, příspěvek města Cvikov Kč) Upřesnění: pěvecký a výtvarný kroužek, doučování, víkendové a prázdninové pobyty (jarní, letní a podzimní). V rámci víkendových akcí i elektrotechnický kroužek. (garant dílčí akce: Marie Svobodová, vedoucí správního odboru MěÚ Cvikov, Pavel Grič, DiS., referent správního odboru MěÚ Cvikov) 9

10 Op 3-5 Osoby v nepříznivé životní situaci - podpora osob ohrožených sociálním vyloučením Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením - charitní šatník, hygienické centrum Cílem opatření je podpora osob v nepříznivé životní situaci, ohrožených sociálním vyloučením například z důvodu ztráty ekonomických zdrojů, či bydlení. Podporou v této oblasti je snaha o zmírnění sociálního propadu a zhoršování životních podmínek formou charitního šatníku. Služba bude nastavena tak, aby se zabránilo nadužívání či zneužívání služby, aby se takto podpořené osoby co nejrychleji navracely ke standardnímu způsobu života. Pravidla pro přidělování ošacení budou k dispozici na OSVZ Nový Bor a u zřizovatele (Farní charita Česká Lípa). Hygienické centrum - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu možnost osprchování celého těla. Možná návaznost na službu charitního šatníku za předem stanovených podmínek. Spolupracující subjekty: Farní charita Česká Lípa, město Nový Bor, OSVZ Nový Bor Garant akce: Bc. J. Kučerová, manažer PRS 3 Zkratky CZPLK, o.s Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s. CZP Česká Lípa Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, pobočka Česká Lípa DDM Dům dětí a mládeže KOS Koordinační skupina komunitního plánování Svazku obcí Novoborska KÚLK krajský úřad Libereckého kraje MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí PRS1 Pracovní skupina Rodina, děti a mládež PRS2 Pracovní skupina Senioři, zdravotně postižení a dospělé osoby PRS3 Pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 10

11 Tabulka č. 2 Návrh opatření a rozpis akcí na rok zn. opatření/ akce název (specifikace) akce garant akce předpokládané náklady zdroje financování počátek realizace konec realizace plnění zařazení do AP 2015 Poznámka Op 1-2 A Op 1-2 A Důraz na zvýšení kvality terénních a ambulantních služeb, dotační podpora osobní asistence, pečovatelské služby denního stacionáře Bezbariérovost lékařských ordinací dostupnost lékařské péče Manažer PRS 2 Vedoucí OSVZ Nový Bor Bez předpokládaných nákladů Bez předpokládaných nákladů I.14 III.14 I.14 III.14 Op 1-2 A Komunitní centrum - kontaktní místo pro seniory a jejich blízké - SMS Care Centrum Manažer PRS 2 Náklady nespecifikovány Nespecifikovány III.14 XII.14 Op 2-2a A 2 2a-1 Podpora při vytváření vzdělávacích akcí/ programů Vedoucí OSVZ Bez předpokládaných nákladů II.14 XII.14 Op 2-2a A 2-2a-2 Realizace preventivních výchovných a vzdělávacích akcí Manažerka PRS 1 Náklady viz dílčí akce str. 4-7 MPSV, grant města Nový Bor, rozpočet města Nový Bor, příspěvek města Cvikov, rozpočet města Kamenický Šenov I.14 XII.14 Op 2-2c A 2-2c-1 Terénní program a podpora vzniku pozice terénního pracovníka Vedoucí OSVZ Nový Bor Náklady viz dílčí akce str. 8 Úřad vlády České republiky, město Nový Bor II.14 XII.14 Op 2-2c A 2-2c-2 Podpora posílení personálního zajištění terénní práce na území Novoborska Vedoucí OSVZ Nový Bor Náklady viz dílčí akce str. 8 MPSV, KÚLK, města a obce Novoborska I.14 XII.14 11

12 Op 2-3/ A Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vedoucí OSVZ Nový Bor Náklady viz dílčí akce str. 8-9 MPSV, KÚLK, města a obce Novoborska I.14 XII.14 Op 2-4 A Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Náklady viz dílčí akce str. 9 MŠMT, Vláda ČR, město Cvikov I.14 XII. 14 Op 3-5 A Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením Charitní šatník, hygienické centrum Manažerka PRS 3 Náklady nejsou specifikovány I.14 XII.14 Do AP 2014 zařazeno 6 opatření, 10 akcí Zpracovala: Ing. Iva Frömmelová, Ph.D. 12

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu

Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Projekt Podpora integrace romské komunity v Ústeckém kraji informace k projektu Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: Finanční zdroj: Oblast podpory: CZ.1.04/3.2.00/15.00003 Ústecký kraj Období

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, Most

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, Most Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most Život i v nepříznivých situacích může být důstojný a můžeme jej nasměrovat k lepšímu. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald - S námi

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ROK 2016

AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ROK 2016 AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBCÍ SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA ROK 2016 Tento Akční plán vychází z Třetího komunitního plánu obcí Svazku obcí Novoborska pro období. 1. ÚVOD Smyslem vzniku Akčního plánu pro rok

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Kulatý stůl V Českých Budějovicích 10. prosince 2012 Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Příloha: Tabulka č. 1. Návrh Základní sítě sociálních služeb na území města Česká Lípa Karty rozvojových opatření komunitního plánu

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Individuální projekt IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 17. 09. 2010

Individuální projekt IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 17. 09. 2010 Individuální projekt IP 2 Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji 17. 09. 2010 Základní informace k projektu Termín realizace a financování projektu

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde uvedené základní informace o poskytovatelích sociálních

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický ROMODROM o.p.s Historie organizace Romodrom o.s. bylo založeno v roce 2001 na popud předsedkyně sdružení Marie Gailové v souvislosti s řešením kauzy "Cihelna". V roce 2000 nastoupila p. Gailová na místo

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov 24. 10. 2016 SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ SYSTÉM PREVENCE MĚSTO BENEŠOV PLATFORMA Bezpečné město Komise RM Bezpečnostní

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016

Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 Připravované změny v systému sociálních služeb pro oblast domácího násilí s účinností od 1. 1. 2016 1 Program prezentace 1) Aktuální stav důvod ke změnám 2) Domácí násilí v novém systému sociálních služeb

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Vypořádání přijatých připomínek. skupina/prio rita/opatření připomínka A/Z vypořádání. p.č. autor 1

Vypořádání přijatých připomínek. skupina/prio rita/opatření připomínka A/Z vypořádání. p.č. autor 1 Vyhodnocení připomínkovacího řízení materiálu "Návrh 2. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015" Připomínkovací řízení bylo vyhlášeno ve městě Kyjově v termínu od 30.října

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Příloha 8. - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha 8. - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha 8. - Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky Část veřejné zakázky 1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sociální služba), prevence kriminality (fakultativní činnost), dluhové poradenství

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin

v roce 2012 Mgr. Taťána Nersesjan členka RZK pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin Financování sociáln lních služeb v roce 2012 Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19.04.2012 Mgr. Taťána Nersesjan

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Téma prezentace Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Konference krajských koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb Liberec 3. 4. února 2010 Střednědobý plán rozvoje

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku. Zápis z 9. setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením

Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku. Zápis z 9. setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením Komunitní plánování sociálních služeb na Rokycansku Zápis z 9. setkání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením Setkání se uskutečnilo dne 17.1.2008 od 14.30 do 17.00 hod. v zasedací síni Triana

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO

KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO Návrhová část Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS) Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 1. 10. 2015, 13:00 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz Prezenční listina Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více