Územní plán Nový Bor VYPRACOVÁNO ZA PODPORY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Nový Bor VYPRACOVÁNO ZA PODPORY:"

Transkript

1 Územní plán Nový Bor VYPRACOVÁNO ZA PODPORY:

2 Územní plán Nový Bor Výrok OBSAH DOKUMENTACE OBSAH DOKUMENTACE...2 A.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 A.0.1 OBJEDNATEL...7 A.0.2 ZHOTOVITEL...7 A AUTORSKÝ KOLEKTIV...7 SEZNAM ZKRATEK VÝROKU...8 A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ...10 A.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT...10 A.2.1 HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ...11 A.2.2 SOCIÁLNÍ PILÍŘ...11 A.2.3 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ...11 A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ...11 A.3.1 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH...16 A.3.2 VYMEZENÍ PLOCH PRO PŘESTAVBY...59 A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ...70 A.4.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA...70 A SILNIČNÍ DOPRAVA...70 A HROMADNÁ DOPRAVA...71 A DOPRAVA V KLIDU...71 A NEMOTORISTICKÁ DOPRAVA...72 A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA...72 A LETECKÁ A VODNÍ DOPRAVA...72 A.4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA...72 A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ...72 A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ZEMNÍM PLYNEM...74 A ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ...74 A TELEKOMUNIKACE...75 A PRODUKTOVODY...75 A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ...75 A.4.3 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ...75 A.4.4 KONCEPCE PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ...75 A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ...77 A.5.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY...78 A.5.2 NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY...80 A.5.3 PROSTUPNOST KRAJINY...81 A.5.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ...81 A.5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM...82 Atelier BUCHAR 2

3 Výrok Územní plán Nový Bor A.5.6 DALŠÍ OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY...82 A.5.7 KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY...83 A.5.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN...83 A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)...84 A.6.1 VYMEZENÍ POJMŮ...86 A.6.2 ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO PLÁNOVÁNÍ VE VOLNÉ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ...88 A.6.3 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH ÚSES...88 A.6.4 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ...89 A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT A.7.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A.7.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A.7.3 PLOCHY PRO ASANACI A.8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA A.9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE A.12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) A.13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.14 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI SEZNAM ZKRATEK ODŮVODNĚNÍ C.1 POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU C.2 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM C.2.1 SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR Atelier BUCHAR

4 Územní plán Nový Bor Výrok C.2.2. SOULAD SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE C.3 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ C.3.1 OCHRANA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT C.3.2 OCHRANA NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ C.4 SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ C.5 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ C.5.1 C.5.2 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ C.6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ C.7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST. 5 SZ C.8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE 50 ODST. 5 SZ ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY C.9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.9.1 VÝVOJ URBANISTICKÉ STRUKTURY ÚZEMÍ C.9.2 VÝVOJ POČTU OBYVATEL C.9.3 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE C PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ C NAVRŽENÉ PLOCHY BYDLENÍ C NAVRŽENÉ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ C NAVRŽENÉ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ C NAVRŽENÉ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ C SÍDELNÍ ZELEŇ, VZTAH S VOLNOU KRAJINOU C.9.4 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY C.9.5 VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA C DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA C TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C CIVILNÍ OCHRANA C.9.6 HYGIENA PROSTŘEDÍ C KVALITA OVZDUŠÍ C ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ C STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE (SEZ) A KONTAMINOVANÉ PLOCHY C HLUK C RADONOVÉ RIZIKO C.9.7 ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH HODNOT C VODNÍ REŽIM Atelier BUCHAR 4

5 Výrok Územní plán Nový Bor C KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ C CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ GEOMORFOLOGIE, GEOFAKTORY C BIOGEOGRAFIE, FYTOGEOGRAFIE C OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY C ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY A NATURA C OSTATNÍ ÚZEMÍ VÝZNAMNÁ Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY C PŮDNÍ A LESNÍ FOND, EROZE C.9.8 ZDŮVODNĚNÍ POUŽITÍ PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ C.9.9 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBCE C.9.10 ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ C.9.11 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ÚZEMNÍCH REZERV C.9.12 C.9.13 ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT C.10 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH C.11 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ C.11.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE C.11.2 POSTAVENÍ MĚSTA V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ C.11.3 VLIV NA NAVAZUJÍCÍ ÚZEMÍ, POTŘEBA KOORDINACE C ZASTAVITELNÉ PLOCHY, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ C DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA C TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C ÚSES A DALŠÍ PŘÍRODNÍ SYSTÉMY C.12 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP C.12.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ C.12.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP C VYHODNOCENÍ STANOVISEK ( 51 [1]) C POŽADAVKY POŘIZOVATELE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ NÁVRHU ÚP A KONZULTACÍ C.12.3 VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ C VYHODNOCENÍ STANOVISEK ( 51 [1]) C VYHODNOCENÍ NÁMITEK C VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK C.13 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ C.14 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA C.14.1 VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ PUPFL C.14.2 VYHODNOCENÍ ZÁBORŮ ZPF C.15 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ Atelier BUCHAR

6 Územní plán Nový Bor Výrok C.16 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK C.17 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÝ BOR A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Atelier BUCHAR 6

7 Výrok Územní plán Nový Bor A.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.0.1 OBJEDNATEL MĚSTO NOVÝ BOR Náměstí Míru Nový Bor IČ: DIČ: CZ zastoupená: Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou města ve věcech technických: Ing. Darinou Měchurovou A.0.2 ZHOTOVITEL ING. ARCH. JAN BUCHAR Vestecká 350, Jesenice - Vestec tel/fax : zastoupený: Ing. arch. Janem Bucharem IČ: DIČ CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: /0800 A AUTORSKÝ KOLEKTIV Ing. arch. Jan Buchar - urbanismus, autorizovaný architekt ČKA 0273, A.0 Ing. Ondřej Kyp - doprava, autorizovaný inženýr ČKAIT , ÅF CityPlan spol. s r.o. Ing. Jan Dřevíkovský - Ing. Hana Ali - Bc. Jan Kvasnička - ÚSES, autorizovaný projektant ČKA 1129, A.3.1 krajinná ekologie, ÅF CityPlan spol. s r.o. krajinná ekologie, ÅF CityPlan spol. s r.o. Ing. Jana Caletková, Ph.D. - vodní hospodářství, technická infrastruktura ÅF CityPlan spol. s r.o. Ing. David Borovský - Mgr. Pavel Kaňka - zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou energií, ÅF CityPlan spol. s r.o GIS, ÅF CityPlan spol. s r.o Datum zpracování: duben Atelier BUCHAR

8 Územní plán Nový Bor Výrok SEZNAM ZKRATEK VÝROKU b. j. Bytová jednotka BPEJ ČOV č.p. ČSN ČSÚ DP Bonitovaná půdně-ekologická jednotka Čistírna odpadních vod Číslo popisné Česká státní norma Český statistický úřad Dobývací prostor EVL Evropsky významná lokalita (soustava Natura 2000) CHKO CHLÚ HZS KC Kd KES Kh Chráněná krajinná oblast Chráněné ložiskové území Hasičský záchranný sbor Krajinný celek Koeficient denní nerovnoměrnosti Koeficient ekologické stability Koeficient hodinové nerovnoměrnosti k. ú. LBC LBK MKR MŠ Natura Lokální biokoridor ÚSES Lokální biocentrum ÚSES Místo krajinného rázu Mateřská škola 2000 Celistvá evropská soustava chráněných území dle směrnice č. 92/43/EHS a sm. č. 2009/147/ES, na území ČR tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami (EVL) Ob. OP ORP Pl. Obyvatel Ochranné pásmo Obec s rozšířenou působností plocha PO Ptačí oblast (soustava Natura 2000) PRVKUK PUPFL Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pozemky určené k plnění funkcí lesa PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 2008 RBK RD TTP Regionální biokoridor ÚSES Rodinný dům Trvalé travní prosty Atelier BUCHAR 8

9 Výrok Územní plán Nový Bor ÚAP ÚPD ÚP ÚPO ÚS ÚSES VKP VPO VPS Vyhl. ZPF ZÚR LK Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění Územně plánovací dokumentace Územní plán Územní plán obce Územní studie Územní systém ekologické stability Významný krajinný prvek Veřejně prospěšná opatření Veřejně prospěšné stavby Vyhláška Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Libereckého kraje 9 Atelier BUCHAR

10 Územní plán Nový Bor Výrok A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území (jev 1) obce Nový Bor bylo vymezeno dle 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k 06/2013. Hranice zastavěného území zahrnuje pozemky v intravilánu z , dále vychází z dosud platné hranice vymezené v ÚPM NB a je rozšířena o nově zastavěné pozemky v souladu s ustanovením 58 stavebního zákona. Tab. 1. Vymezení zastavěného území ve výkresech B.1 Výkres základního členění území 1 : B.2 Hlavní výkres 1 : B.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : B.4 Koncepce technické infrastruktury energetika a spoje 1 : B.5 Koncepce technické infrastruktury vodní hospodářství 1 : A.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Řešené území je vymezeno v rozsahu správního území města Nový Bor, tedy katastrálních území Arnultovice u Nového Boru (kód k.ú ), Bukovany u Nového Boru (kód k.ú ), Janov u Nového Boru (kód k.ú ), Nový Bor (kód k.ú ) a Pihel (kód k.ú ). Zeměpisná šířka: ; Zeměpisná délka: ; Nadmořská výška: 365 m n. m; Kód obce: ; NUTS 5 (obec): CZ ; NUTS 4 (okres): CZ Česká Lípa. Tab. 2. Údaje o členění území obce Katastrální plocha celkem (ha) 1943,9388 Počet katastrů 5 Počet územně technických jednotek 1 Počet částí obce 5 Počet základních sídelních jednotek 27 Základním cílem rozvoje města Nový Bor je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj města formou komplexního návrhu uspořádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hospodářského rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek. Cílem je zachování a podpora charakteru města a sídel a ochrana jejich urbanistických a kulturních hodnot. Dalším neméně důležitým cílem je vytvořit podmínky pro minimálně zachování současného počtu obyvatel. Atelier BUCHAR 10

11 Výrok Územní plán Nový Bor A.2.1 HOSPODÁŘSKÝ PILÍŘ ÚP vytváří podmínky pro další rozvoj malého a středního podnikání jako protiváhu k silné orientaci města na sklářský průmysl jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj zeleného podnikání jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj potenciálu atraktivního venkovského prostředí pro turistiku jsou vytvářeny podmínky pro zkvalitnění systémů technické infrastruktury, zejména v oblasti čištění odpadních vod a posílení struktury zásobování elektrickou energií A.2.2 SOCIÁLNÍ PILÍŘ územním plánem je podporováno trvalé bydlení v těch obcích ve správním území města, v nichž se projevují tendence k převážně rekreačnímu využívání objektů jsou vytvářeny podmínky pro zkvalitnění dopravní sítě a zlepšení dostupnosti veřejného občanského vybavení je respektováno území Městské památkové zóny a území s archeologickými nálezy A.2.3 ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ jsou vytvářeny podmínky pro realizaci opatření určených ke zvyšování retenčních schopností území navržením přeložky silnice I. třídy je podporováno snižování dopravní zátěže území je navrhována obnova vegetační infrastruktury krajiny A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Koncepce rozvoje území města, ochrana jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání (urbanistická koncepce) vychází z historického vývoje města Nový Bor a sídel ve správním území města, z jeho charakteru, podmínek a možností jeho dalšího rozvoje a předpokládaného celkového vývoje města, při respektování přírodních a krajinných hodnot řešeného území. Rozvoj města respektuje poměrně rozsáhlé zastavitelné plochy, navržené v dosud platném Územním plánu města Nový Bor, část jich ovšem vymezuje jako územní rezervy. Základní koncepce rozvoje jednotlivých městských částí je následující: Arnultovice Horní Arnultovice jsou rozvíjeny plochami bydlení v rodinných domech venkovských (BV) jako venkovské sídlo v kvalitním přírodním prostředí s důrazem na respektování místa krajinného rázu. Dolní Arnultovice jsou již městským sídlem, které je rozvíjeno plochami bydlení v rodinných domech městských a příměstských (BI), plochami smíšenými obytnými městskými (SM) a plochami bydlení v bytových domech (BH) s rozhodujícím obytným rozvojovým územím pro rodinné domy na východním okraji severně nad železniční tratí. Jihozápadní část je však také 11 Atelier BUCHAR

12 Územní plán Nový Bor Výrok významným městským územím pro rozvoj podnikatelských aktivit, zejména pro "plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední" (OM) Nový Bor Centrální městské území umožňuje uvnitř zastavěného území dostavbu pouze několika proluk. Jeho rozvoj je navržen především na západním, jižním a v malé míře východním okraji existující zástavby plochami bydlení v rodinných domech městských a příměstských (BI), plochami smíšenými obytnými městskými (SM) a plochami bydlení v bytových domech (BH) s významnou lokalitou hromadného bydlení Skalická, a dále na západě "plochami občanského vybavení komerční zařízení malá a střední" (OM) a především rozsáhlými "plochami výroby a skladování s malou zátěží" (VL) v návaznosti na jihozápadní okraj areálu Crystalex. Je navržen také rozvoj sportovního areálu - "plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení" (OS).. Janov Městská část Janov je rozvíjena jako venkovské sídlo v kvalitním přírodním prostředí plochami bydlení v rodinných domech venkovských (BV) s důrazem na respektování místa krajinného rázu. Pihel Horní i Dolní Pihel jsou rozvíjeny jako venkovská sídla v převážně kvalitním přírodním prostředí plochami bydlení v rodinných domech venkovských (BV), v blízkosti silnice I/9 (navržená II/609) "plochami občanského vybavení komerční zařízení malá a střední" (OM) v návaznosti na rozšiřovaný golfový areál, jsou zde také navržena opatření ke zvýšení retenčních schopností území ve formě vodních ploch a rozsáhlé enklávy vzrostlé zeleně navrženy k převodu do ploch lesních (NL). Bukovany Městská část Bukovany je rozvíjena jako venkovské sídlo v kvalitním přírodním prostředí plochami bydlení v rodinných domech venkovských (BV). Dosažení základních rozvojových cílů lze shrnout do následujících zásad urbanistické koncepce: město Nový Bor je rozvíjeno jako souvislý celek urbanizovaných a neurbanizovaných ploch, plošné a prostorové uspořádání území harmonizuje vzájemné vyvážené vztahy a vazby území a ploch zastavěných (urbanizovaných) a ploch zastavitelných (určených k zastavění) na straně jedné a ploch nezastavěných (neurbanizovaných) na straně druhé s důrazem na zachování kulturních hodnot a charakter území je vytvořena nabídka rozvojových ploch pro obytnou výstavbu v různých formách kolektivního i individuálního bydlení (včetně proluk v současné zástavbě) jsou vytvořeny příznivé podmínky pro podnikání, sportovní a rekreační vyžití je vytvořena nabídka zastavitelných ploch umožňujících zvýšení zaměstnanosti obyvatel na správním území města jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury, zejména v souvislosti s plánovaným rozvojem obytné a výrobní zástavby, nová dopravní obsluha je vymezena jako veřejně prospěšné stavby jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj technické infrastruktury, pokud nebyla navržena jako součást nových komunikací, jsou navrženy její koridory pro vstup do zastavitelných území a ověřeno zajištění potřebných kapacit; jsou respektovány nadřazené koridory a ochranná pásma technické infrastruktury Atelier BUCHAR 12

13 Výrok Územní plán Nový Bor všechny nové investice byly posouzeny z hlediska hygieny prostředí, zejména zatížení hlukem, zápachem, exhalacemi a odpadem; z hlediska hygieny prostředí bylo nejvýraznějším požadavkem zajištění likvidace odpadních vod; jsou podporovány zásady zdravého sídla, poskytujícího maximální pohodu bydlení. jsou respektovány kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty, tedy architektonicky a historicky cenné stavby a soubory, zachovalá urbanistická struktura a objekty přispívající k identitě území a jsou vytvořeny podmínky pro jejich vhodné využití v souladu s jejich památkovými a kulturními hodnotami jsou vytvořeny podmínky pro vhodné provázání ochrany hodnot území s potřebami ekonomického i sociálního rozvoje je respektována identita města a obcí v jeho správním území i krajiny s ohledem na zachování stávajících urbanistických a přírodních kvalit rozvojové plochy byly situovány ve vhodných lokalitách v návaznosti na zastavěné území města a nově navrhovaná zástavba je regulována tak, aby nebyl poškozen, respektive zničen charakter města a obcí a navazující krajiny ve volné krajině nejsou navrhována nová sídla nebo samoty zásadní důležitost má podrobné vymezení skladebných částí lokálního ÚSES, které tvoří kostru ekologické stability území vhodné (relativně) přírodní plochy jsou stabilizovány rozdílným způsobem využití a případně jsou vymezeny další přírodní plochy pro zajištění provázanosti a funkčnosti systému v intravilánu Nového Boru jsou stabilizovány plochy veřejné zeleně (veřejných prostranství s převahou zeleně), tyto plochy se často kryjí s vymezením registrovaných VKP plochy veřejné zeleně, které jsou pod rozlišovací schopností územního plánu (pod m 2 ), jsou znázorněny ve výkresu koncepce uspořádání krajiny, vč. návrhů doplnění doprovodné zeleně některých komunikací a vodních toků plně respektovány jsou požadavky zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura rozvojové plochy nezasahují do těchto území buď vůbec, nebo v minimální míře a bez jakéhokoliv přímého vlivu na tato území prvky tvořící síť vodních ploch v území (vodní toky, údolní nivy a rybníky) jsou plně respektovány a v jižní hydrologicky výraznější polovině území jsou navržena některá opatření pro posílení jejich funkce - stabilizací nebo vymezením nových ploch jsou podpořeny funkce niv drobných vodních toků v Pihelu a Bukovanech, nově jsou také vymezeny tři rozvojové plochy vodní a vodohospodářské (W), v rámci výkresu krajiny jsou navrženy úseky k doplnění doprovodné zeleně některých vodních toků, stabilizací vhodných ploch v okolí některých rybníků jsou vytvořeny územní podmínky pro zachování jejich ekosystému v přírodě blízkém stavu a pro omezení případných negativních vlivů z okolí vymezením a využitím rozvojových ploch (zejm. některých, z platného ÚPM NB přebíraných ploch bydlení a výroby) dojde v několika případech k většímu zásahu do typických znaků vymezených míst krajinného rázu (MKR). Ke snížení těchto vlivů jsou stanoveny jednak obecné podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (prostorová regulace, koeficient zastavění a zeleně), ale v případě některých ploch také speciální doplňující regulativy (struktura zástavby, výšková regulace) Rozsah rozvojových ploch je patrný z grafické části návrhu územního plánu, např. z výkresu B.2 Hlavní výkres. Územní plán Nový Bor vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou součástí tabulek v kapitole A.3.1. Vymezení zastavitelných ploch a v kapitole A Atelier BUCHAR

14 Územní plán Nový Bor Výrok Vymezení ploch pro přestavby (číslování vychází z kompletního výčtu stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití, proto některá čísla schází): 1. Plochy bydlení v bytových domech [BH] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru a Nový Bor v 8 zastavitelných plochách a ve 3 plochách pro přestavbu o celkové výměře 6,72911 ha. 2. Plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské [BI] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru a Nový Bor ve 13 zastavitelných plochách a ve 4 plochách pro přestavbu o celkové výměře 24,91344 ha. 3. Plochy bydlení v rodinných domech venkovské [BV] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru, Janov u Nového Boru, Pihel a Bukovany u Nového Boru v 62 zastavitelných plochách a ve 2 plochách pro přestavbu o celkové výměře 48,15950 ha. 4. Plochy smíšené obytné městské [SM] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru a Nový Bor ve 4 zastavitelných plochách a 1 ploše pro přestavbu o celkové výměře 1,67836 ha. 8. Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední [OM] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru, Nový Bor a Pihel v 7 zastavitelných plochách a 1 ploše pro přestavbu o celkové výměře 14,95478 ha. 9. Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení [OS] Jsou navrženy v katastrálním území Nový Bor ve 2 zastavitelných plochách o celkové výměře 4,80922 ha. 11. Plochy dopravní infrastruktury silnice II. třídy [DS2] Jsou navrženy v katastrálních územích Nový Bor a Pihel v 1 zastavitelné ploše a ve 2 plochách pro přestavbu o celkové výměře 0,50081 ha. 11. Plochy dopravní infrastruktury silnice III. třídy [DS3] Jsou navrženy v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru v 1 zastavitelné ploše a v 1 ploše pro přestavbu o celkové výměře 1,23044 ha. 12. Plochy místních komunikací sběrné, obslužné [DM] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru, Nový Bor a Pihel ve 14 zastavitelných plochách a ve 13 plochách pro přestavbu o celkové výměře 10,02003 ha. 12. Plochy místních komunikací plochy garáží [DMg] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru Nový Bor a Pihel ve 2 zastavitelných plochách a v 1 ploše pro přestavbu o celkové výměře 1,67228 ha. 12. Plochy místních komunikací plochy parkovišť [DMp] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru a Nový Bor ve 4 zastavitelných plochách a v 8 plochách pro přestavbu o celkové výměře 1,80097 ha. 12. Plochy místních komunikací plochy dopravních terminálů pro osobní dopravu [DMt] Jsou navrženy v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru v 1 ploše pro přestavbu o celkové výměře 0,10580 ha. 12. Plochy místních komunikací plochy bezmotorové dopravy [DMn] Atelier BUCHAR 14

15 Výrok Územní plán Nový Bor Jsou navrženy v katastrálním území Nový Bor v 1 zastavitelné ploše o celkové výměře 0,09833 ha. 14. Plochy technické infrastruktury [TI] Jsou navrženy v katastrálních územích Nový Bor a Pihel ve 2 zastavitelných plochách o celkové výměře 1,19253 ha. 15. Plochy výroby a skladování plochy smíšené výrobní [VS] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru, Nový Bor a Bukovany u Nového Boru v 3 zastavitelných plochách a v 1 ploše pro přestavbu o celkové výměře 5,60129 ha. 16. Plochy výroby a skladování s malou zátěží [VL] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru a Nový Bor ve 4 zastavitelných plochách o celkové výměře 21,59913 ha. Územní plánnový Bor dále vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem využití, tvořící systém sídelní zeleně (jsou součástí tabulky Plochy změn v krajině v kapitole A.5.1. Koncepce uspořádání krajiny): 6. Plochy rekreace se specifickým využitím plochy golfu [RX] Jsou navrženy v katastrálním území Pihel v 6 plochách změn v krajině o celkové výměře 43,02140 ha. 20. Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň [ZV] Jsou navrženy v katastrálních územích Nový Bor, Janov u Nového Boru a Pihel v 6 plochách změn v krajině o celkové výměře 0,88234 ha. 21. Plochy vodní a vodohospodářské [W] Jsou navrženy v katastrálním území Pihel ve 3 plochách změn v krajině o celkové výměře 4,28816 ha. 26. Plochy lesní [NL] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru, Nový Bor, Janov u Nového Boru, Pihel a Bukovany u Nového Boru v 15 plochách změn v krajině o celkové výměře 19,89971 ha. 28. Plochy přírodní [NP] Jsou navrženy v katastrálních územích Janov u Nového Boru a Pihel v 7 plochách změn v krajině o celkové výměře 1,45375 ha. 29. Plochy zeleně zeleň ochranná a izolační [ZO] Jsou navrženy v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru a Nový Bor v 7 plochách změn v krajině o celkové výměře 1,79075 ha. 31. Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní [NSp] Jsou navrženy v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru ve 3 plochách změn v krajině o celkové výměře 0,60770 ha. 32. Plochy smíšené nezastavěného území sportovní [NSs] Jsou navrženy v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru ve 1 ploše změn v krajině o celkové výměře 2,28149 ha. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou uvedeny v kapitole A Atelier BUCHAR

16 Územní plán Nový Bor Výrok A.3.1 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Územní plán Nový Bor vymezuje celkem 128 zastavitelných ploch o celkové výměře 129,78832 ha, přičemž značná část z nich byla převzata z dosud platného ÚPM Nový Bor a jeho změn. V naprosté většině jsou situovány v návaznosti na existující zástavbu. Koeficient výšky budovy je vysvětlen v kapitole A.6.1. Tab. 3. Zastavitelné plochy v k.ú. Arnultovice Označení lokality Z01-BV-ar Rodinné domy Horní Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,61735 ha NZt, NZp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 4 hlavní objekty Ze stávající komunikační sítě Elektrická energie - ze stávající DTS 35 kv kabelovým vedením, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě, vodovod - napojením na stávající vodovodní síť, kanalizace splašková navrženou stokou napojeno na stávající stokovou síť; CHKO III., OP vodohosp. 2. st. vnější, část méně než 50 m od okr. lesa; I. tř. ochr. ZPF Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude m 2 ; Označení lokality Z02-BV-ar Rodinné domy Horní Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,95634 ha NZs Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 7 hlavních objektů Ze stávající komunikační sítě Elektrická energie - ze stávající DTS 35 kv kabelovým vedením, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě, vodovod - napojením na stávající vodovodní síť, kanalizace splašková napojení na stávající stoku CHKO III., OP vodohospodářské 2. st. vnější, I. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude m 2 ; Atelier BUCHAR 16

17 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z03-BV-ar Rodinný dům Horní Arnultovice Arnultovice 0,11271 ha NZs Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Navrhovaná kapacita Maximálně 1 hlavní objekt Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Ze stávající komunikační sítě El. energie - ze stáv. DTS 35 kv kabel. ved., zemní plyn rozšíř. STL plynovodu v lokalitě, vodovod - napojením na stáv. vod. síť, kanal. splašková napoj. na stáv. stoku CHKO III., OP vodohospodářské 2. st. vnější, I. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná neprav. struktura zástavby; bude zajištěn soulad využití plochy s ochr. vodního zdroje; Označení lokality Z04-BV-ar Rodinné domy Horní Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 2,31279 ha NZt, NZs, NZo, NSp, ZV, Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 15 hlavních objektů Ze stávající komunikační sítě Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO III., OP vodohospodářské 2. st. vnější, část méně než 50 m od okraje lesa; OP - silnice III. třídy; I. třída ochrany ZPF; EVL Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude m 2 ; Označení lokality Z05-BV-ar Rodinné domy Horní Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,33075 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Ze stávající komunikační sítě Elektrická energie - ze stávajícího vedení NN v lokalitě, zemní plyn připojením na stávající STL plynovod v lokalitě, vodovod - napojení na stávající vodovodní síť, kanalizace splašková napojení na stávající stoku CHKO III., OP vodohospodářské 2. st. vnější, I. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude m 2 ; 17 Atelier BUCHAR

18 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z06-BV-ar Rodinné domy Horní Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,43984 ha NZt, NZo, NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 3 hlavní objekty Ze stávající komunikační sítě Elektrická energie - ze stávajícího vedení NN v lokalitě, zemní plyn připojením na stávající STL plynovod v lokalitě, vodovod - napojení na stávající vodovodní síť, kanalizace splašková napojení na stávající stoku CHKO II. - III., OP vodohospodářské 2. st. vnitřní i vnější, I. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku sportovní střelnice; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude m 2 ; Označení lokality Z07-BV-ar Rodinné domy Horní Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,54786 ha NSp, Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 5 hlavních objektů Z ulice Gen. Svobody Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO III., část OP VN, OP vodohospodářské 2. st. vnější; OP - silnice III. třídy; Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku sportovní střelnice; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude m 2 ; Označení lokality Z08-BV-ar Rodinný dům Horní Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,18303 ha NZs Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z ulice Gen. Svobody Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO III., část OP VN, OP vodohospodářské 2. st. vnější, OP - silnice III. třídy, Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku sportovní střelnice; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Atelier BUCHAR 18

19 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z09-BV-ar Rodinné domy Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,36842 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 3 hlavní objekty Z ulice Gen. Svobody Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO II. - III., OP vodohospodářské 2. st. vnitřní i vnější, Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku sportovní střelnice; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude m 2 ; Označení lokality Z10-BV-ar Rodinné domy Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Označení lokality VPS / VPO / ÚS / Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,21918 ha NZo, Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Z ulice Gen. Svobody Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO III., část OP VN, OP vodohospodářské 2. st. vnější; OP - silnice III. třídy; Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku sportovní střelnice; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude m 2 ; Z12-DS3-ar Arnultovice 1,07046 ha NZo, DS3 Přeložka silnice III/26320 v úseku Gen. Svobody B. Egermanna Plochy dopravní infrastruktury silnice III. třídy (DS3) Veřejně prospěšná stavba WD01-ar Platí obecné podmínky plochy DS3 19 Atelier BUCHAR

20 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z13-BI-ar Rodinné domy Pod Skalkou Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 2,17499 ha NLn, Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 12 hlavních objektů Ze stávající komunikační sítě, ulice Podskalská, Jungmannova Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury. V případě vodovodní sítě dojde ke zkapacitnění stávající sítě a zokruhování. Plocha bude napojena na stávající kanalizační stoku. CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnější, hluk. zátěž silnice I. tř. Územní studie US01-ar (opatření k ochraně kvalitní vzrostlé zeleně) Koeficient výšky budovy A, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,55; bloková rodinná struktura; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku sportovní střelnice, silnice I. třídy; podmínka zachovat v co nejvyšší míře kvalitní vzrostlou zeleň; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude 800 m 2 ; Označení lokality Z14-BI-ar Rodinný dům Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,09142 ha NLn, NL Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 1 hlavní objekt Ze stávající komunikační sítě, ulice Zátiší Elektrická energie - ze stávajícího vedení NN v lokalitě, zemní plyn rozšířením NTL plynovodu v lokalitě, vodovod - napojení na stávající vodovodní síť, kanalizace splašková napojeno na stávající stoku CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnější, hluk. zátěž silnice I. tř.; část lesní poz. Koeficient výšky budovy A, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,55; bloková rodinná struktura; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Atelier BUCHAR 20

21 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z15-OM-ar Podnikatelské aktivity Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 1,54264 ha NZt, NZo Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) cca m 2 celková užitná plocha Ze stávající komunikační sítě, ulice Lipová Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury, vodovod - napojení na stávající vodovodní síť, kanalizace splašková navrženou stokou napojeno na stávající stoku v ulici B. Egermanna CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnitřní,, hluk. zátěž silnice I. tř. Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; zachování stávající vzrostlé zeleně v rámci parc. č. 953/2, 1002/1 a 1002/2 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru; struktura areálová; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v případě umístění staveb pro ubytování; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Označení lokality Z17-DMg-ar Garáže Arnultovice Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 1,39120 ha NLn, NL Plochy místních komunikací - plochy garáží (DMg) Z ulice Lipová a z navržené komunikace Z23-DM-ar Vodovod, kanalizace návrh, ostatní ze stávajícího systému CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnější, Koeficient výšky budovy A, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; areálová struktura; kvalitní vzrostlá zeleň bude v maximální míře zachována; Označení lokality Z18-VS-ar Podnikatelské a výrobní aktivity Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,57901 ha NZt, Plochy výroby a skladování - plochy smíšené výrobní (VS) cca m 2 celková užitná plocha Z navržené komunikace Z23-DM-ar vodovod - napojení na stávající vodovodní síť, kanalizace splašková napojení na stávající stoku, ostatní ze stávajícího systému CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnější, Veřejně prospěšná stavba WD01-ar Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; areálová struktura; kvalitní vzrostlá zeleň bude v maximální míře zachována; 21 Atelier BUCHAR

22 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z19-OM-ar Komerční zóna Egermannova Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Označení lokality Arnultovice 6,72458 ha NLn, NZt Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (OM) cca m 2 celková užitná plocha Z navržených komunikací Z23-DM-ar a Z38-DM-ar Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO IV., OP VTL, OP vodohospodářské 2. st. vnější, Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,3; struktura areálová; využití podmíněně i pro nerušící výrobní činnost (montáž dílů, výroba elektroniky apod.) za podmínky, že bude zpracována hluková studie a její výsledky tuto výrobu umožní; Z20-DM-ar Arnultovice 0,10877 ha NZo Napojení rozvojové zóny Okrouhlá z okružní křižovatky I/9 x I/13 Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Navazuje na okružní křižovatku na I/9 VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Veřejně prospěšná stavba WD02-ar Platí obecné podmínky plochy DM; koordinace s navazujícím územím v obci Okrouhlá. Označení lokality Z21-VL-ar Lehká výroba Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,42966 ha NZo, NSp Plochy výroby a skladování - s malou zátěží (VL) cca m 2 celková užitná plocha Z navržené komunikace Z20-DM-ar El. z navrhované DTS připojené na stávající vedení VN v lokalitě, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě (podél proch. VTL plynovodu), Zásobování plochy pitnou vodou bude zajištěno stávajícím vodovodem. Plocha bude odkanalizována pomocí navržené gravitační stoky. OP VN, OP silnice I. třídy, investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,5; koef. zeleně 0,3; areálová struktura; Atelier BUCHAR 22

23 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z23-DM-ar Obslužná komunikace zóna Egermannova I VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,50604 ha NZt, DM Plochy místních komunikací - sběrné, obslužné (DM) Napojena na ulici Revoluční Veřejně prospěšná stavba WD06-ar Platí obecné podmínky plochy DM; Označení lokality Z24-BH-ar Bydlení v bytových domech Severní Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 1,61489 ha NZt, Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 125 b.j. Z navržené komunikace Z23-DM-ar Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO IV., OP VTL, OP vodohospodářské 2. st. vnější; možná kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky Koeficient výšky budovy B, garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,3; volná struktura; koeficient zeleně 0,5; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Označení lokality Z25-OM-ar Komerční zóna Egermannova Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 1,57180 ha NZt, Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (OM) cca m 2 celková užitná plocha Z ulice B. Egermanna a navržené komunikace Z22-DM-ar Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO IV., OP VTL, OP vodohospodářské 2. st. vnější, Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,3; struktura areálová; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v případě umístění staveb pro ubytování; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; 23 Atelier BUCHAR

24 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z26-BI-ar Rodinné domy nad zahrádkami Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Označení lokality Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 2,18737 ha NSp Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 14 hlavních objektů Z navržené komunikace Z27-DM-ar, z ulice Ke Klíči a Na Slovance El. ze stávající DTS umístěné v návrhové ploše kabelovým vedením NN, zemní plyn rozšířením NTL plynovodu v lokalitě, zásobování pitnou vodou a odvedení splaškových vod zajištěno ze stávajícího systému CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnější, OP VN, OP VTL; II. třída ochrany ZPF; vzdálenost 50 m od okraje lesa; hluk. zátěž silnice I. tř. Koeficient výšky budovy A, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; bloková rodinná struktura; ochrana krajinného rázu MKR Borský vrch; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude 800 m 2 ; Z27-DM-ar Arnultovice 0,55910 ha NZt, NL, NSp Místní komunikace propojující ulice U Vodárny Na Slovance Plochy místních komunikací - sběrné, obslužné (DM) II. třída ochrany ZPF, část lesní půda, vzdálenost 50 m od okraje lesa Napojena na ulici Ke Klíči a Na Slovance Veřejně prospěšná stavba WD10-ar, územní studie ÚS02-ar (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na místo krajinného rázu Borský vrch) Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality Z28-SM-ar Smíšené území nad zahrádkami Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,22997 ha NSp Plochy smíšené obytné - městské (SM) cca m 2 celková užitná plocha Z navržené komunikace Z27-DM-ar Vodovod - napojeno na stávající vodovodní síť, kanalizace napojeno na stávající stoku, ostatní též ze stávajícího systému TI CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnější, Územní studie ÚS02-ar (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na místo krajinného rázu Borský vrch) Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,3; bloková rodinná struktura; ochrana krajinného rázu MKR Borský vrch; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Atelier BUCHAR 24

25 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z29-BI-ar Rodinné domy nad zahrádkami Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 7,59930 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 51 hlavních objektů Z navržené komunikace Z27.DM-ar, Vodovod navrženým řadem napojeno na stávající vodovodní síť, kanalizace napojeno na stávající stoku, ostatní ze stávajícího systému TI CHKO IV., OP VTL, OP vodohospodářské 2. st. vnější, vzdálenost 50 m od okraje lesa, hluk. zátěž silnice I. tř., OP VN, OP železnice, hluk. zátěž železnice Územní studie ÚS02-ar (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na místo krajinného rázu Borský vrch, vedení VN, VTL) Koeficient výšky budovy A, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Borský vrch; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; bloková rodinná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude 800 m 2 ; Označení lokality Z30-BI-ar Rodinné domy Luční Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,13860 ha NZs, Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 2 hlavní objekty Z ulice Luční Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnější, Koeficient výšky budovy A, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; bloková rodinná struktura; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Označení lokality Z34-BI-ar Rodinné domy Borský vrch Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 1,54033 ha NZs, NSp, NLn Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 11 hlavních objektů Z ulice Vančurova El. z navrhované DTS připojené na navrhované kabelové vedení VN, zemní plyn ze stávajícího STL plynovodu v lokalitě, vodovod - napojeno na stávající vodovodní síť, kanalizace napojeno na stávající stoku, CHKO IV., OP vodohosp. 2. st. vnější, vzdálenost 50 m od okraje lesa, část lesní poz. Koeficient výšky budovy A, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; bloková rodinná struktura; ochrana krajinného rázu MKR Borský vrch. Bude zohledněna zpracovaná územní studie; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; 25 Atelier BUCHAR

26 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z35-BI-ar Rodinné domy Liberecká Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,98156 ha NLn Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 7 hlavních objektů Z ulice Liberecká a U Slévárny Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury OP vodohospodářské 2. st. vnější, hluk. zátěž doprava III. tř., vzdálenost 50 m od okraje lesa, lokální ÚSES; OP - silnice III. třídy; Územní studie ÚS03-ar (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na místo krajinného rázu Borský vrch) Koeficient výšky budovy A, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,25; koef. zeleně 0,5; bloková rodinná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Označení lokality Z36-SM-ar Smíšené území Lipová Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,59038 ha NZt, NZo Plochy smíšené obytné - městské (SM) cca m 2 celková užitná plocha Ze stávající komunikační sítě, ulice Lipová Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury, kanalizace z navržené stoky CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnitřní,, hluk. zátěž doprava I. tř. Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců, návštěvníků a bydlících ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; struktura areálová; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Označení lokality Z38-DM-ar Obslužná komunikace zóna Egermannova II VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,23069 ha NZt, DM Plochy místních komunikací - sběrné, obslužné (DM) Napojena na ulice Nábřežní, Severní Veřejně prospěšná stavba WD19-ar Platí obecné podmínky plochy DM Atelier BUCHAR 26

27 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z39-BV-ar Rodinné domy Gen. Svobody Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,31760 ha ZP Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Z ulice Gen. Svobody Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO III., OP vodohospodářské 2. st. vnější; OP - silnice III. třídy; Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku sportovní střelnice; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; minimální velikost pozemku pro umístění 1 RD bude m 2 ; Označení lokality Z40-BV-ar Rodinné domy Gen. Svobody Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,15483 ha NZs, NLn Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z ulice Gen. Svobody Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO III., část OP VN, OP vodohospodářské 2. st. vnější; OP - silnice III. třídy; Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; spadá do MKR Horní Arnultovice rozvolněná nepravidelná struktura zástavby; respektovat vodní tok Šporku a jeho břehový porost, do vzdálenosti 10 m od břehové hrany neumísťovat žádné stavby; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku sportovní střelnice; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Tab. 4. Zastavitelné plochy v k.ú. Nový Bor Označení lokality Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Z01-TI-nb Nový Bor 1,10161 ha NSp Plochy technické infrastruktury (TI) Z navržené komunikace Z04-DM-nb Elektrorozvodna s transformovnou VVN / VN u Crystalexu Vodovod a kanalizace navržené přípojky, bez zemního plynu OP VN, OP silnice II. tř. Veřejně prospěšná stavba WT01-nb, Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,3 27 Atelier BUCHAR

28 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z02-VL-nb Výrobní zóna u obchvatu Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 1,22783 ha NZo, NSp Plochy výroby a skladování - s malou zátěží (VL) cca m 2 celková užitná plocha Z navržené komunikace Z04-DM-nb Zásobování pitnou vodou a odvedení splaškových vod zajištěno navrženými sítěmi napojenými na stávající systémy, zemní plyn z navržených přípojek, el. ze stáv. systému OP silnice II. třídy, OP VTL, OP VN, investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti Územní studie ÚS01-nb (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na krajinný ráz CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří) Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,4; koeficient zeleně 0,4; areálová struktura; Označení lokality Z03-DM-nb Komunikace výrobní zóna, odbočka Okrouhlá Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,04757 ha NZo, NSp, NP Plochy místních komunikací - sběrné, obslužné (DM) Navazuje na silnici II. třídy Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Veřejně prospěšná stavba WD01-nb, územní studie ÚS01-nb (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na krajinný ráz CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří) Platí obecné podmínky plochy DM; koordinace s navazujícím územím v obci Okrouhlá. Označení lokality Z04-DM-nb Komunikace výrobní zóna u obchvatu Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,85500 ha NZo, NSp Plochy místních komunikací - sběrné, obslužné (DM) Navazuje na silnici II. třídy a místní komunikační síť Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Veřejně prospěšná stavba WD02-nb, územní studie ÚS01-nb (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na krajinný ráz CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří) Platí obecné podmínky plochy DM Atelier BUCHAR 28

29 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z05-VL-nb Výrobní zóna u obchvatu Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,72453 ha NZo Plochy výroby a skladování - s malou zátěží (VL) cca m 2 celková užitná plocha Z navržené komunikace Z04-DM-nb Zásobování pitnou vodou a odvedení splaškových vod zajištěno navrženými sítěmi napojenými na stávající systémy, zemní plyn z navržených přípojek, el. ze stáv. systému OP silnice II. třídy, OP VTL, investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti Územní studie ÚS01-nb (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na krajinný ráz CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří) Koeficient výšky budovy A, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,4; koeficient zeleně 0,4; areálová struktura; Označení lokality Z06-VL-nb Výrobní zóna za nádražím Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 19,21712 ha NZo Plochy výroby a skladování - s malou zátěží (VL) cca m 2 celková užitná plocha Z navržených komunikací Z04-DM-nb a Z07-DM-nb Zásobování pitnou vodou a odvedení splaškových vod zajištěno navrženými sítěmi napojenými na stávající systémy, zemní plyn z navržených přípojek, el. ze stáv. systému OP železnice, OP VTL, OP VN, investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti Územní studie ÚS01-nb (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na krajinný ráz CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří) Severní část koeficient výšky budovy B, postupné snižování výšky objektů směrem k jihu až na úroveň koeficientu výšky budovy A u železniční trati, odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,4; koeficient zeleně 0,4; areálová struktura; podmínka zpracování rozptylové studie; koordinace s navazujícím územím v obci Okrouhlá. Označení lokality Z07-DM-nb Obslužná komunikace výrobní zóna za nádražím Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,95066 ha NZo Plochy místních komunikací - sběrné, obslužné (DM) Navazuje na místní komunikační síť Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Veřejně prospěšná stavba WD03-nb, územní studie ÚS01-nb (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na krajinný ráz CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří) Platí obecné podmínky plochy DM 29 Atelier BUCHAR

30 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z08-SM-nb Smíšené území ulice Černá Navrhovaná kapacita Napojení na TI Nový Bor 0,08653 ha NZs Plochy smíšené obytné - městské (SM) cca 600 m 2 celková užitná plocha, 5 b.j. Z ulice Černá Limity využití území ÚAN I. st /7, Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití El. - ze stávajícího vedení NN v lokalitě, zemní plyn rozšířením NTL plynovodu v lokalitě, zásobování pitnou vodou a odvedení splaškových vod zajištěno napojením na stávající vodovodní a kanalizační sítě; Koeficient výšky budovy A; odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,4; koeficient zeleně 0,4; kompaktní struktura; Označení lokality Z09-BH-nb Bytový dům u lesního hřbitova Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,38817 ha NLn Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 35 b.j. Z ulice Rumburských hrdinů Připojením přípojkami na stávající systém, zásobování pitnou vodou a odvedení splaškových vod zajištěno navrženými sítěmi napojenými na stávající systémy; OP vodohospodářské 2. st. vnější; vzdál. 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy C; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,3; koeficient zeleně 0,5; volná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Označení lokality Z10-VS-nb Komerční zóna ulice Skalická Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 3,29795 ha NZo Plochy výroby a skladování - plochy smíšené výrobní (VS) cca m 2 celková užitná plocha Z navržené komunikace s okružní křižovatkou Z13-DM-nb Kanalizace ze stáv. systému, možnost připojení na stávající vodovodní síť bude posouzena dle konkrétního záměru, přípojka STL plynovodu bude napojena na rozvod ve Skalici u České Lípy, el. Energie ze stáv. systému OP VTL plynovodu, OP VN, OP železniční trati Územní studie ÚS02-nb, Koeficient výšky budovy A; odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,4; koeficient zeleně 0,4; koordinace s pozemky podnikatelských aktivit v obcích Skalice u České Lípy a Okrouhlá; struktura areálová; Atelier BUCHAR 30

31 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z11-DMp-nb Parkoviště u komerční zóny ulice Skalická VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,32413 ha NZo, ZO Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z navržené komunikace Z13-DM-nb Veřejně prospěšná stavba WD12-nb, územní studie ÚS02-nb, Platí obecné podmínky plochy DMp Označení lokality Z12-DMp-nb Parkoviště u komerční zóny ulice Skalická VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,20042 ha NZo, ZO Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z navržené komunikace Z13-DM-nb Veřejně prospěšná stavba WD11-nb, územní studie ÚS02-nb, Platí obecné podmínky plochy DMp Označení lokality Z13-DM-nb Komunikace s okružní křižovatkou Skalická VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,29895 ha NZo, DM Plochy místních komunikací - sběrné, obslužné (DM) Navazuje na místní komunikační síť Veřejně prospěšná stavba WD10-nb, územní studie ÚS02-nb, Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality Z14-OM-nb Podnikatelské aktivity Skalice Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,93068 ha NZs, NLn, NSp Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (OM) Přístup ze sousedního pozemku na k.ú. Skalice Dešťové vody zasakování, přebytek do vodoteče, bez nároku na TI OP silnice I. třídy, OP VN, ne Koeficient výšky budovy A; odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,4; koeficient zeleně 0,4; areálová struktura; koordinace s PD na rozvojových plochách podnikatelských aktivit v obci Skalice u České Lípy 31 Atelier BUCHAR

32 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z15-OM-nb Komerční zóna ulice Masarykova Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,52413 ha NZt Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (OM) cca m 2 celková užitná plocha, Z Masarykovy ulice TN vlastní, ostatní - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury OP silnice II. třídy Koeficient výšky budovy A; odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,4; koeficient zeleně 0,4; bloková rodinná struktura; koordinace s PD na rozvojových plochách bydlení v obci Chotovice; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v případě umístění staveb pro ubytování; Označení lokality Z16-BH-nb Bytové domy ulice Skalická Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území - VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 1,11916 ha NZt Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 76 b.j. Z navržené komunikace Z18-DM-nb Napojeno přípojkami ze stávajícího systému technické infrastruktury Územní studie ÚS05-nb Koeficient výšky budovy B; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,3; koeficient zeleně 0,5; kompaktní struktura; Označení lokality Z17-BH-nb Bytové domy ulice Skalická Označení lokality Z17-BH-nb Bytové domy ulice Skalická Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 1,13330 ha NZt, ZO Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 80 b.j. Z navržené komunikace Z18-DM-nb Napojeno přípojkami ze stávajícího systému technické infrastruktury OP DOK Územní studie ÚS05-nb Koeficient výšky budovy B; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,3; koeficient zeleně 0,5; kompaktní struktura; Atelier BUCHAR 32

33 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z18-DM-nb Obslužná komunikace Husova - Skalická VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,66566 ha NZt Plochy místních komunikací - sběrné, obslužné (DM) Propojuje ulice Husovu, Smetanovu, Skalickou a Sklářskou Veřejně prospěšná stavba WD15-nb; územní studie ÚS05-nb Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality Z19-BH-nb Bytové domy ulice Skalická Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území - VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,63907 ha NZt Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 40 b.j. Z navržené komunikace Z18-DM-nb Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury Územní studie ÚS05-nb Koeficient výšky budovy B; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,3; koeficient zeleně 0,5; kompaktní struktura; Označení lokality Z20-BH-nb Bytové domy ulice Skalická Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,45116 ha NZt, DM Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 30 b.j. Z navržené komunikace Z18-DM-nb Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury OP DOK Územní studie ÚS05-nb Koeficient výšky budovy B; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,3; koeficient zeleně 0,5; kompaktní struktura; 33 Atelier BUCHAR

34 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z21-SM-nb Polyfunkční dům Palackého Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,19562 ha ZV Plochy smíšené obytné - městské (SM) cca m 2 celková užitná plocha, 7 b.j. Z Palackého ulice Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury Městská památková zóna; ÚAN I. kategorie Výšková hladina objektu, jeho hmota a vzhled budou podřízeny prostředí Městské památkové zóny; odstavování vozidel rezidentů, zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,4, koeficient zeleně 0,4; kompaktní struktura; Označení lokality Z23-DMp-nb Parkoviště pro lesní hřbitov Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,07846 ha NL Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z ulice Rumburských hrdinů Lesní pozemek Veřejně prospěšná stavba WD27-nb, Platí obecné podmínky plochy DMp Označení lokality Z24-DMn-nb Nemotoristická komunikace Nový Bor - Radvanec VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,09833 ha DS3 Plochy místních komunikací plochy bezmotorové dopravy (DMn) Z ulice Rumburských hrdinů Veřejně prospěšná stavba WD28-nb, Platí obecné podmínky plochy DMn Atelier BUCHAR 34

35 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z26-DM-nb Propojení ulic Kalinova - Sloupská Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,72554 ha NLn, NSp Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z navržené komunikace P09-DM-nb (Kalininova) a ulice Sloupské Část lesní pozemek, vzdálenost 50 m od okraje lesa Veřejně prospěšná stavba WD24-nb, Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality Z27-BI-nb Rodinné domy U Obory Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 1,35490 ha ZV, OS Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 10 hlavních objektů Z navržené komunikace Z26-DM-nb Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury; OP VN; SEZ Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; bloková rodinná struktura; důraz na zasakování srážkových vod a jejich oddělení; prověření kontaminace zeminy (SEZ) a v případě nadlimitní kontaminace její odtěžení a rozprostření nové zeminy; Označení lokality Z28-BH-nb Bytové domy ulice Sloupská Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,11242 ha NLn Plochy bydlení v bytových domech (BH) Maximálně 4 hlavní objekty Z ulice Sloupské Elektro, STL plynovod ze stávajícího systému technické infrastruktury. Vodovod napojení ze stávajícího systému zohlednění kapacity, napojení na kanalizaci v ulici Sloupská SEZ Koeficient výšky budovy B; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,3; koeficient zeleně 0,50; volná struktura; prověření kontaminace zeminy (SEZ) a v případě nadlimitní kontaminace její odtěžení a rozprostření nové zeminy; 35 Atelier BUCHAR

36 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z29-OS-nb Sport, rekreace ulice Sloupská Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,40966 ha NSp Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) Z navržené komunikace Z26-DM-nb Bez požadavků na napojení, srážkové vody likvidovány zasakováním v místě spadu SEZ Není určeno k zastavění; prověření kontaminace zeminy (SEZ) a v případě nadlimitní kontaminace její odtěžení a rozprostření nové zeminy; Označení lokality Z30-BH-nb Bytové domy ulice Sloupská Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,21086 ha OS, NSp Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 12 b.j. Z ulice Sloupské Elektro, STL plynovod ze stávajícího systému technické infrastruktury. Vodovod napojení ze stávajícího systému zohlednění kapacity, napojení na kanalizaci v ulici Sloupská OP - silnice III. třídy; Koeficient výšky budovy B; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,30; koeficient zeleně 0,50; volná struktura; prověření kontaminace zeminy (SEZ) a v případě nadlimitní kontaminace její odtěžení a rozprostření nové zeminy; Označení lokality Z31-DMp-nb Parkoviště pro sportovní areál ulice Sloupská VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,31837ha NSp, OS Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Navazuje na navrženou komunikaci Z26-DM-nb Veřejně prospěšná stavba WD23-nb, Platí obecné podmínky plochy DMp Atelier BUCHAR 36

37 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z32-BI-nb Rodinné domy Nová Skalice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,85563 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 8 hlavních objektů Z navržené komunikace Z33-DM-nb Elektro, STL plynovod, kanalizace ze stávajícího systému; vodovod navrženou přípojkou v navržené komunikaci Z33-DM-nb OP silnice II. třídy, OP VN, hluková zátěž silnice II. třídy; vzdálenost 50 m od okraje lesa; ne Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; bloková rodinná struktura; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; Označení lokality Z33-DM-nb Komunikace Nová Skalice VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,06949 ha NZt Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulice Ke Koupališti a navržené okružní křižovatky Z34-DS2-nb Veřejně prospěšná stavba WD17-nb, Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality Z34-DS2-nb Okružní křižovatka na II/609 VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,16308 ha NLn, DS1 Plochy dopravní infrastruktury silnice II. třídy (DS2) Navazuje na silnici I. třídy a místní komunikační síť Veřejně prospěšná stavba WD16-nb, Platí obecné podmínky plochy DS2 37 Atelier BUCHAR

38 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z35-OS-nb Sportovní areál Koupaliště Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 4,39956 ha NZo, NSp Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) Z ulice Ke Koupališti, z navržené komunikace Z33-DM-nb Elektro, vodovod a kanalizace ze stávajícího systému; OP ČOV, OP VN, OP silnice I. tř., investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti Územní studie US03-nb Koeficient výšky budovy A; odstavování vozidel návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,1; koeficient zeleně 0,5; areálová struktura; podmínka zachovat v co nejvyšší míře kvalitní vzrostlou zeleň, plochy izolační zeleně budou dále vysazeny po obvodu areálu směrem k obytnému území Označení lokality Z36-BI-nb Rodinné domy Ke Koupališti Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,30851 ha ZP Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 3 hlavní objekty Z navržené komunikace Z37-DM-nb Elektro ze stáv. sítě, vodovod v komunikaci U Hřiště, splaškové vody odvedeny a napojeny na kanalizační stoku Ke Koupališti Malá část v údolní nivě (VKP ze zákona) Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; bloková rodinná struktura; podmínka zachovat v co nejvyšší míře kvalitní vzrostlou zeleň; Označení lokality Z37-DM-nb Obslužná komunikace od ulice U Hřiště VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,15067 ha ZP Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Navazuje na komunikaci U Hřiště Veřejně prospěšná stavba WD19-nb, Platí obecné podmínky plochy DM Atelier BUCHAR 38

39 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z38-BI-nb Rodinné domy Ke Koupališti Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,35724 ha ZP Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 4 hlavní objekty Z navržené komunikace Z37-DM-nb Elektro, vodovod, kanalizace ze stávajícího systému v ulici Ke Koupališti údolní niva (VKP ze zákona) Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; bloková rodinná struktura; podmínka zachovat v co nejvyšší míře kvalitní vzrostlou zeleň; Označení lokality Z39-DM-nb Příjezd ke koupališti od třídy T. G. Masaryka VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,82987 ha NLn, NSp, NZt, ZV Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Veřejně prospěšná stavba WD20-nb, Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality Z40-BI-nb Rodinné domy Na Zahrádkách Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,53388 ha NLn Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 5 hlavních objektů Z navržené komunikace Z39-DM-nb STL plynovod a kanalizace ze stávajícího systému; zásobování plochy pitnou vodou přípojkou napojenou na vodovodní síť vedenou v komunikaci Sadová, splaškové vody řešeny stávající kanalizací Nestabilní základové poměry, vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; bloková rodinná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; 39 Atelier BUCHAR

40 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z41-BI-nb Rodinné domy třída T. G. Masaryka Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 1,36259 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 12 hlavních objektů Z navržené komunikace Z39-DM-nb Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury OP silnice II. třídy, hluková zátěž ze silnice II. třídy, vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; bloková rodinná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; Označení lokality Z42-VS-nb Výrobní a komerční zóna ulice Masarykova Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,70194 ha NZt Plochy výroby a skladování - plochy smíšené výrobní (VS) cca m 2 už. ploch Z místní komunikační sítě Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury OP silnice II. třídy, hluková zátěž ze silnice II. třídy, vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A; odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,4; koeficient zeleně 0,4; volná struktura; koordinace s PD na rozvojových plochách bydlení v obci Chotovice Tab. 5. Zastavitelné plochy v k.ú. Janov u Nového Boru Označení lokality Z01-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,97855 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) Maximálně 6 hlavních objektů Z místní komunikační sítě Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženou ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor; OP VN, vzdálenost 50 m od okraje lesa; II. třída ochrany ZPF; Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; Atelier BUCHAR 40

41 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z03-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,73472 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 5 hlavních objektů Z místní komunikační sítě El.- ze stávajícího vedení NN v lokalitě doplněného o DTS, vodovod ze stáv. rozvodu, odkanalizování plochy navrženým systémem stok s následným přečerpáním navrženou ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor; OP VN; II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z04-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 1,03058 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 8 hlavních objektů Z místní komunikační sítě El.- ze stávajícího vedení NN v lokalitě doplněného o DTS, vodovod ze stáv. rozvodu, odkanalizování plochy navrženým systémem stok s následným přečerpáním navrženou ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor; OP VN; II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z05-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,88626 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 5 hlavních objektů Z místní komunikační sítě Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženou ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor; II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; 41 Atelier BUCHAR

42 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z06-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,43000 ha NZt, NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 3 hlavní objekty Z místní komunikační sítě Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženou ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor Vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z07-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,23013 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Z místní komunikační sítě Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury, zásobování vodou napojením na stávající vodovodní síť, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženou ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z08-BV-ja Rodinný dům Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,16374 ha NZs Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Navazuje na silnici III. třídy Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženou ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor OP - silnice III. třídy; II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Atelier BUCHAR 42

43 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z09-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,13783 ha NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z místní komunikační sítě Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženou ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor; II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z10-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 3,18812 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 15 hlavních objektů Navazuje na silnici III. třídy a místní komunikační síť Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženým kombinovaným systémem na ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor OP - silnice III. třídy; II. třída ochrany ZPF Bylo vydáno ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí. Označení lokality Z11a-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 1,2338 ha NZo, NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 5 hlavních objektů Z místní komunikační sítě Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženým kombinovaným systémem na ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor OP - silnice III. třídy; OP VN; II. třída ochrany ZPF; vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa 43 Atelier BUCHAR

44 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z11b-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,5753 ha NZo, NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 3 hlavní objekty Z místní komunikační sítě Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženým kombinovaným systémem na ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor OP VN; II. třída ochrany ZPF; vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa Označení lokality Z12-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 1,61569 ha NZo, NLn, NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 8 hlavních objektů Z místní komunikační sítě Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženým kombinovaným systémem na ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z14-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,86477 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 5 hlavních objektů Ze silnice III. třídy Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženým kombinovaným systémem na ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor OP - silnice III. třídy; II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Atelier BUCHAR 44

45 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z15-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,27601 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Navazuje na silnici III. třídy a místní komunikační síť Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženým kombinovaným systémem na ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z16-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,64077 ha NZs Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 4 hlavní objekty Navazuje na silnici III. třídy a místní komunikační síť Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženým kombinovaným systémem na ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z17-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,9468 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 6 hlavních objektů Z místní komunikační sítě Zásobování pitnou vodou zajištěno pomocí navrženého řadu napojeného na stávající síť, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženým kombinovaným systémem na ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor; elektrická energie rozšířením stávající sítě NN v lokalitě OP letiště, VKP ze zákona údolní niva, vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Janovsko - rozvolněná nepravidelná struktura; 45 Atelier BUCHAR

46 Územní plán Nový Bor Výrok Tab. 6. Zastavitelné plochy v k.ú. Pihel Označení lokality Z01-BV-pi Rodinné domy Horní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,54840 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 4 hlavní objekty Ze silnice III. třídy a místní komunikační sítě Vodovod, kanalizace, STL plynovod, elektro - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury OP silnice III. třídy; ÚAN II, vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,5; rozvolněná nepravidelná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa Označení lokality Z02-BV-pi Rodinné domy Horní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 2,63581 ha NZo, NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 14 hlavních objektů Ze silnice II. a III. třídy a místní komunikační sítě Vodovod, kanalizace, STL plynovod, elektro - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury OP silnice II. a III. třídy, hluková zátěž doprava II. tř., OP letiště Bylo vydáno ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí. Označení lokality Z03-BV-pi Rodinné domy Horní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 2,51217 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 12 hlavních objektů Ze silnice II. a III. třídy a místní komunikační sítě Vodovod, kanalizace, STL plynovod, elektro - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury OP silnice II. třídy, hluková zátěž doprava II. tř., OP letiště; investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Územní studie US01-pi Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,5; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; rozvolněná nepravidelná struktura; Atelier BUCHAR 46

47 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z04-BV-pi Rodinný dům Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,09049 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z místní komunikační sítě Elektrická energie připojením na stávající vedení NN v lokalitě, zemní plyn připojením na navrhovaný STL plynovod v lokalitě, Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z vlastních zdrojů resp. napojením na navržený vodovodní řad. Likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV. OP letiště; II. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,5; rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z05-BV-pi Rodinný dům Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,10841 ha NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z místní komunikační sítě Elektrická energie připojením na stávající vedení NN v lokalitě, Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z vlastních zdrojů resp. napojením na navržený vodovodní řad. Likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV. OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,5; rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z06-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,88906 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 6 hlavních objektů Ze silnice II. třídy STL plynovod, elektro - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury; Zásobování pitnou vodou zajištěno napojením na stávající vodovodní řad zohlednění kapacity. Likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV. OP - silnice II. třídy; hluková zátěž doprava II. tř., OP letiště, Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,5; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; rozvolněná nepravidelná struktura; 47 Atelier BUCHAR

48 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z07-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,21086 ha NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Ze silnice II. třídy STL plynovod, elektro - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury; Zásobování pitnou vodou zajištěno napojením na stávající vodovodní řad zohlednění kapacity. Likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV. OP - silnice II. třídy; hluková zátěž doprava II. tř., OP letiště, investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,5; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z08-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,75291 ha NLn Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 5 hlavních objektů Z místní komunikační sítě STL plynovod, elektro - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury; Zásobování pitnou vodou zajištěno napojením na stávající vodovodní řad zohlednění kapacity. Likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV. Hluková zátěž doprava II. tř., OP letiště, Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,5; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z09-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,51299 ha NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 4 hlavní objekty Ze silnice III. třídy Vodovod, STL plynovod, elektro - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury; Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z vlastních zdrojů resp. napojením na navržený vodovodní řad. Likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV. OP - silnice III. třídy; OP VN, LBK; OP letiště; Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura; Atelier BUCHAR 48

49 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z10-BV-pi Rodinné domy Chomouty Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,09788 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z místní komunikační sítě Elektrická energie připojením na stávající vedení NN v lokalitě, Zásobování pitnou vodou zajištěno napojením na stávající vodovodní řad. Likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV. OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2, koef. zeleně 0,5; rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z12-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,58471 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 4 hlavní objekty Z místní komunikační sítě Elektrická energie připojením na stávající vedení NN v lokalitě, Zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě, Zásobování pitnou vodou bude napojením na navržený vodovodní řad. Likvidace odpadních vod bude provedena nappjením na navrženou gravitační stoku a odvedeny na navrženou ČOV - Dolní Pihel II. třída ochrany ZPF, OP letiště, potenciální svahová nestabilita (část), ne Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,5; část s rizikem svahové nestability nezastavovat, případně provést opatření; rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z13-BV-pi Rodinný dům Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,14386 ha NLn Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Ze silnice III. třídy El. energie - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury; zásobování pitnou vodou zajištěno napojením na navržený vodovod Likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV. OP silnice III. třídy, OP letiště; Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura; 49 Atelier BUCHAR

50 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z14-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,22778 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Ze silnice III. třídy El. energie - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury; zásobování pitnou vodou zajištěno napojením na navržený vodovod Likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV. OP silnice III. třídy, OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z15-OM-pi Podnikatelské aktivity U Zlatého buřtu Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Pihel 0,93486 ha NZo Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) cca m 2 celková užitná plocha Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Vodovod ze stáv. systému, kanalizace napojena na navržený kanalizační systém zaústěný do vlastní skupinové ČOV, elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě OP silnice II. třídy, OP VN, investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti, OP letiště VPS / VPO / ÚS - Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Koeficient výšky budovy A*; odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; ochrana krajinného rázu MKR Hornopihelsko - rozvolněná nepravidelná struktura; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v případě umístění staveb pro ubytování; Označení lokality Z17-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel u golfu Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS - Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 4,75121 ha NZo, RX Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 23 hlavních objektů Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Vodovod ze stáv. systému, kanalizace napojena na navržený kanalizační systém zaústěný do vlastní skupinové ČOV, elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě investice do půdy za úč. zlepšení úrodnosti, potenc. svahová nestabilita (část), OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; část s rizikem svahové nestability nezastavovat, případně provést opatření; ochrana krajinného rázu MKR Hornopihelsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Atelier BUCHAR 50

51 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z18-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel u golfu Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS - Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 3,46114 ha NZo, NP Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 15 hlavních objektů Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Vodovod ze stáv. systému, kanalizace napojena na navržený kanalizační systém zaústěný do vlastní skupinové ČOV, elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti, OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Hornopihelsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z19-TI-pi Čistírna odpadních vod Dolní Pihel u golfu Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,09092 ha NZo Plochy technické infrastruktury (TI) Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě s připojením na navrhovanou DTS investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti, OP letiště Veřejně prospěšná stavba WT01-pi Koeficient výšky budovy A; platí obecné podmínky plochy TI Označení lokality Z20-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel u golfu Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 1,60382 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 9 hlavních objektů Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Vodovod ze stáv. systému, kanalizace napojena na navržený kanalizační systém zaústěný do vlastní skupinové ČOV, elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti, OP letiště Úz. studie US02-pi (opatření ke zmírnění neg. vlivu rozv. ploch na MKR Hornopihelsko) Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Hornopihelsko - rozvolněná nepravidelná struktura; 51 Atelier BUCHAR

52 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z21-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,88803 ha NZo, NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 5 hlavních objektů Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Vodovod ze stáv. systému, kanalizace napojena na navržený kanalizační systém zaústěný do vlastní skupinové ČOV, elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti, OP letiště Úz. studie US02-pi (opatření ke zmírnění neg. vlivu rozv. ploch na MKR Hornopihelsko) Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Hornopihelsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z22-DM-pi Komunikace k ČOV Dolní Pihel u golfu Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,15235 ha NZo Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, OP letiště Veřejně prospěšná stavba WD04-pi Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality Z23-BV-pi Rodinné domy Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,47299 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 3 hlavní objekty Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Vodovod ze stáv. systému, kanalizace napojena na navržený kanalizační systém zaústěný do vlastní skupinové ČOV, elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti, OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Hornopihelsko - rozvolněná nepravidelná struktura; Atelier BUCHAR 52

53 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z24-BV-pi Rodinné domy U Červeného rybníka Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,94652 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 6 hlavních objektů Ze silnice II. třídy Vodovod ze stáv. systému, kanalizace napojena na navržený kanalizační systém zaústěný do vlastní skupinové ČOV, elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě OP silnice II. třídy, hluková zátěž doprava II. tř., OP letiště; Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2, koef. zeleně 0,5; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; rozvolněná nepravidelná struktura; Označení lokality Z25-OM-pi Občanská vybavenost v areálu golfu Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 1,55804 ha RX Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Vodovod ze stáv. systému, kanalizace napojena na navržený kanalizační systém zaústěný do vlastní skupinové ČOV, elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn rozšířením STL plynovodu v lokalitě investice do půdy za úč. zlepšení úrodnosti, potenc. svahová nestabilita (část), OP letiště Koeficient výšky budovy A*; platí obecné podmínky plochy OM; Označení lokality Z27-DMg-pi Garáže pro areál golfu Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,12530 ha NZo Plochy místních komunikací plochy garáží (DMg) Z navržené komunikace P04-DM-pi (stavební úpravy stávající silnice) Vodovod ze stáv. systému, kanalizace napojena na navržený kanalizační systém zaústěný do vlastní skupinové ČOV, elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti, OP silnice II. třídy, OP letiště; Koeficient výšky budovy A; koeficient zastavění 0,5, koeficient zeleně 0,3; 53 Atelier BUCHAR

54 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z28-BV-pi Rodinný dům Dolní Pihel Navrhovaná kapacita Napojení na TI Pihel 0,12106 ha ZO, OM Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z místní komunikační sítě Vodovod, STL plynovod, elektro - napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury; likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití OP VN, ÚAN I; OP letiště; Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; Tab. 7. Zastavitelné plochy v k.ú. Bukovany Označení lokality Z01-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,53812 ha NZo, NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 4 hlavní objekty Z místní komunikační sítě Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn připojením na navrhovaný STL plynovod OP silnice II. tř., hluk. zátěž doprava II. tř., VKP údolní niva (část), OP letiště Koef. výšky budovy A*; garáž jako součást obj. nebo přistavěná, koef. zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; podmínka prokázat nepřekročení max. přípustné hl. hluku; ochr. krajinného rázu MKR Bukovansko - požadována rozvolněná nepravidelná struktura zástavby Atelier BUCHAR 54

55 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z02-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,33276 ha NZt, NSp Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z místní komunikační sítě Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn připojením na navrhovaný STL plynovod OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; ochrana krajinného rázu MKR Bukovansko - požadována rozvolněná nepravidelná struktura Označení lokality Z03-BV-bu Rodinný dům Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,19918 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z místní komunikační sítě Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn připojením na navrhovaný STL plynovod OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura Označení lokality Z04-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,36912 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 3 hlavní objekty Z místní komunikační sítě Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn připojením na navrhovaný STL plynovod OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura 55 Atelier BUCHAR

56 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z05-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,47811 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 3 hlavní objekty Z místní komunikační sítě Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - připojením na stávající DTS umístěnou v návrhové ploše, zemní plyn připojením na navrhovaný STL plynovod OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura Označení lokality Z06-BV-bu Rodinný dům Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,18101 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z místní komunikační sítě Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě OP VN, OP VTL, OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura Označení lokality Z07-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,20244 ha ZV Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Ze silnice III. třídy Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě OP - silnice III. třídy; ÚAN I. tř., OP letiště; I. třída ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; případné objekty neovlivní pohledovou osu na kapli sv. Maří Magdaleny; rozvolněná nepravidelná struktura Atelier BUCHAR 56

57 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality Z08-BV-bu Rodinný dům Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,07299 ha NZs Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 1 hlavní objekt Z místní komunikační sítě Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě ÚAN I. tř., OP letiště Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura Označení lokality Z09-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,35106 ha NZo Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Ze silnice III. třídy Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě OP - silnice III. třídy; ÚAN I. tř., OP letiště, pozemky I. třídy ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura Označení lokality Z10-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,43207 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 3 hlavní objekty Ze silnice III. třídy Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě OP - silnice III. třídy; ÚAN I. tř., OP letiště, pozemky I. třídy ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura 57 Atelier BUCHAR

58 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality Z11-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,45843 ha NZo, NZt, NZs Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 3 hlavní objekty Z místní komunikační sítě Napojení na vodovod z navrženého řadu, kanalizace individuálně, elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě ÚAN I. tř., OP letiště, Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura Označení lokality Z12-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 1,00442 ha NZt Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 7 hlavních objektů Ze silnice II. třídy Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě OP - silnice II. třídy; hluková zátěž doprava II. tř., OP letiště; Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; rozvolněná nepravidelná struktura Označení lokality Z13-BV-bu Rodinné domy Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 0,32142 ha NZs Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Ze silnice III. třídy Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě OP - silnice III. třídy; OP letiště; Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6 Atelier BUCHAR 58

59 Výrok Územní plán Nový Bor A.3.2 VYMEZENÍ PLOCH PRO PŘESTAVBY Územní plán Nový Bor vymezuje uvnitř zastavěného území celkem 38 ploch pro přestavbu o celkové výměře 15,27767 ha. Koeficient výšky budovy je blíže vysvětlen v kapitole A.6.1. Tab. 8. Plochy pro přestavbu v k.ú. Arnultovice Označení lokality P01-BV-ar Rodinné domy Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,18469 ha RZ Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Ze stávající komunikační sítě Elektrická energie - ze stávajícího vedení NN v lokalitě, zemní plyn připojením na stávající STL plynovod v lokalitě, vodovod kanalizace přípojkami ze stávajícího systému CHKO III., OP vodohospodářské 2. st. vnější, I. třída ochrany ZPF, 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A*, garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Označení lokality P02-BI-ar Rodinné domy Arnultovice Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,19360 ha RZ Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 2 hlavní objekty Ze stávající komunikační sítě, ulice Lipová Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury, kanalizace z navržené stoky CHKO IV., OP vodohospodářské 2. st. vnitřní,, hluk. zátěž doprava I. tř. Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,55; rozvolněná nepravidelná struktura; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Označení lokality P03-DM-ar Křižovatka ulic B. Egermanna a Lipová VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,11970 ha DS3, DM Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulic B. Egermanna a Lipová Veřejně prospěšná stavba WD03-ar Platí obecné podmínky plochy DM 59 Atelier BUCHAR

60 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality P04-DMp-ar Parkoviště u ulice B. Egermanna VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,01535 ha OM Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z ulice B. Egermanna Veřejně prospěšná stavba WD04-ar Platí obecné podmínky plochy DMp Označení lokality P05-DM-ar Komunikace u SOU sklářského VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,12574 ha OV, SM Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulice Revoluční Veřejně prospěšná stavba WD07-ar Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality P06-DM-ar Křižov. ulic B. Egermanna, Nemocniční, Revoluční VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,26318 ha DM, DMt Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulic B. Egermanna, Nemocniční a revoluční Veřejně prospěšná stavba WD08-ar Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality P07-DMt-ar autobusového nádraží VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,10580 ha DMt, OS Plochy místních komunikací plochy dopravních terminálů pro osobní dopravu (DMt) Z ulice B. Egermanna Veřejně prospěšná stavba WD09-ar Platí obecné podmínky plochy DMt Atelier BUCHAR 60

61 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality P08-DM-ar Úprava křižovatky B. Egermanna Gen. Svobody VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,16961 ha DM, SM Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulic B. Egermanna a Gen. Svobody Veřejně prospěšná stavba WD13-ar Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality P09-DS3-ar Křiž. Liberecká, Nerudova, Rumburských hrdinů VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,15998 ha DS3, ZV Plochy dopravní infrastruktury silnice III. třídy (DS3) Z ulic Liberecká, Nerudova, Rumburských hrdinů Veřejně prospěšná stavba WD14-ar Platí obecné podmínky plochy DS3 Označení lokality P10-DM-ar Propojení U Slévárny, sídl. Rumburských hrdinů VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,04822 ha BH, NLn, BI Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulice U Slévárny Veřejně prospěšná stavba WD15-ar Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality P11-DM-ar Příjezd k park. plochám sídl. Rumburských hrdinů VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,03184 ha BH Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z místní komunikační sítě Veřejně prospěšná stavba WD17-ar Platí obecné podmínky plochy DM 61 Atelier BUCHAR

62 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality P12-DMp-ar Parkovací plochy sídliště Rumburských hrdinů VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,02500 ha BH Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z místní komunikační sítě Veřejně prospěšná stavba WD16-ar Platí obecné podmínky plochy DMp Označení lokality P13-DMp-ar Parkovací plochy sídliště Rumburských hrdinů Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 0,11794 ha TI Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z místní komunikační sítě vzdálenost 50 m od okraje lesa Veřejně prospěšná stavba WD18-ar Platí obecné podmínky plochy DMp Označení lokality P14-OM-ar Občanské vybavení B. Egermanna Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Arnultovice 1,16803 ha DM, NZs Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) Z ulice B. Egermanna Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury CHKO IV., OP VTL, OP vodohospodářské 2. st. vnější, Koeficient výšky budovy A; odstavování vozidel zaměstnanců a návštěvníků ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,3; struktura areálová; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Tab. 9. Plochy pro přestavbu v k.ú. Nový Bor Označení lokality P01-DM-nb Propojení výr. zóny za nádražím a Nemocniční VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,38094 ha DM, VL, NZt, ZO Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulice Nemocniční Veřejně prospěšná stavba WD04-nb Platí obecné podmínky plochy DM Atelier BUCHAR 62

63 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality P02-DMp-nb Parkoviště ulice Nádražní VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,06072 ha DM Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z ulice Nádražní Veřejně prospěšná stavba WD05-nb Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality P03-DM-nb Křižovatka Nádražní, Wolkerova, Skalická VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,15968 ha DM, DZ, SM Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulic Nádražní, Wolkerova, Skalická Veřejně prospěšná stavba WD06-nb Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality P04-DM-nb Propojení ulic Sklářská, Nádražní VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,26464 ha VL, BH, SM Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulic Sklářská a Nádražní Veřejně prospěšná stavba WD08-nb Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality P05-DMp-nb Parkoviště u ulic Černá, B. Egermanna VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,05825 ha SM Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z ulice Černá Veřejně prospěšná stavba WD09-nb Platí obecné podmínky plochy DMp 63 Atelier BUCHAR

64 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality P07-DMg-nb Rozšíření garáží v sídlišti Skalická VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,15577 ha RZ, ZO Plochy místních komunikací plochy garáží (DM) Z místní komunikační sítě Veřejně prospěšná stavba WD13-nb Platí obecné podmínky plochy DMg Označení lokality P08-DM-nb Propojení ul. Skalická a výrobní zóny za nádražím VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,32674 ha DMg, ZO Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulice Skalická Veřejně prospěšná stavba WD14-nb Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality P09-DM-nb Propojení ulic Rumburských hrdinů, Kalinova VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,48411 ha DS3, NLn, BH Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulic Rumburských hrdinů a Kalinova Veřejně prospěšná stavba WD26-nb Platí obecné podmínky plochy DM Označení lokality P10-DMp-nb Parkoviště v ulici V Hájku VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,11940 ha OS Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z ulice V Hájku Veřejně prospěšná stavba WD25-nb Platí obecné podmínky plochy DMp Atelier BUCHAR 64

65 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality P11-DMp-nb Parkoviště u areálu koupaliště VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,33024 ha OS Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Z navržené komunikace Z39-DM-nb Veřejně prospěšná stavba WD18-nb Platí obecné podmínky plochy DMp Označení lokality P12-BH-nb Bytové domy Kpt. Jaroše Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,28063 ha DMg Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 25 b.j. Z ulice Kpt. Jaroše Přípojkami na stávající systémy technické infrastruktury; OP VN Koeficient výšky budovy B; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,30; koeficient zeleně 0,50; volná struktura; Označení lokality P13-BI-nb Rodinné domy Na Zahrádkách Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 2,83604 ha NSp, RZ Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 23 hlavních objektů Z navržené komunikace Z39-DM-nb Navrženými přípojkami na stávající systémy technické infrastruktury část OP VN, OP DOK, vzdálenost 50 m od okraje lesa Územní studie US04-nb Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; bloková rodinná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; 65 Atelier BUCHAR

66 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality P14-DMp-nb Parkoviště u třídy T. G. Masaryka Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,15268 ha BH Plochy místních komunikací plochy parkovišť (DMp) Ze třídy T. G. Masaryka městská památková zóna; ÚAN I. kategorie Veřejně prospěšná stavba WD21-nb Platí obecné podmínky plochy DMp Označení lokality P15-BH-nb Bytové domy ulice Sloupská Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,23693 ha DMg Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 14 b.j. Z ulice Sloupské Elektro, STL plynovod ze stávajícího systému technické infrastruktury, vodovod napojení ze stávajícího systému zohlednění kapacity, napojení na kanalizaci v ulici Sloupská OP silnice III. třídy; Koeficient výšky budovy B; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,30; koeficient zeleně 0,50; volná struktura; prověření kontaminace zeminy (SEZ) a v případě nadlimitní kontaminace její odtěžení a rozprostření nové zeminy; Označení lokality P16-DM-nb Stavební úpravy křižovatky Husova x Česká VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,08659 ha DM, ZV Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Z ulic Husova a Česká Veřejně prospěšná stavba WD22-nb Platí obecné podmínky plochy DM Atelier BUCHAR 66

67 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality P17-BI-nb Rodinné domy Hřebenka Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,69794 ha RZ Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 5 hlavních objektů Z ulice Hřebenka Ze stávajícího systému technické infrastruktury vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; bloková rodinná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; Označení lokality P18-BI-nb Rodinné domy Hřebenka Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 1,69931 ha RZ Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Maximálně 13 hlavních objektů Z ulice Hřebenka Ze stávajícího systému technické infrastruktury OP VN, OP vodohospodářské 2. st. vnější, vzdálenost 50 m od okraje lesa Koeficient výšky budovy A; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,3; koef. zeleně 0,5; bloková rodinná struktura; umístění stavby min. 25 m od okraje lesa; bude zajištěn soulad využití plochy s ochranou vodního zdroje; Označení lokality P19-BH-nb Bytové domy Skalická Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,54253 ha RZ Plochy bydlení v bytových domech (BH) cca 35 b.j. Z navržené komunikace P08-DM-nb a ulice U Trati Přípojkami ze stávajícího systému technické infrastruktury OP železnice; hluková zátěž železnice; BP VTL Koeficient výšky budovy B; garáže pro min. 50% vozidel jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,30; koeficient zeleně 0,50; volná struktura; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 67 Atelier BUCHAR

68 Územní plán Nový Bor Výrok Označení lokality P20-SM-nb Smíšená obytná plocha Skalická - Wolkerova Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Nový Bor 0,57586 ha VL Plochy smíšené obytné - městské (SM) Z ulic Skalická, Wolkerova OP železnice, hluková zátěž ze železnice Koeficient výšky budovy A, garáže pro min. 50% vozidel rezidentů jako součást hlavní stavby, pro zbývajících max. 50% vozidel a vozidla zaměstnanců a návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby, koeficient zastavění 0,3; koeficient zeleně 0,4; podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku; kompaktní struktura Tab. 10. Plochy pro přestavbu v k.ú. Janov u Nového Boru Označení lokality P01-BV-ja Rodinné domy Janov Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Janov u Nového Boru 0,36191 ha RZ Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Maximálně 2 hlavní objekty Z místní komunikační sítě a silnice III. třídy Napojení sídla na vodovod a elektro ze stávajících rozvodů, odkanalizování plochy navrženou stokou s následným přečerpáním navrženým kombinovaným systémem na ČS na stoku v ul. Na Hřebenkách a poté na ČOV Nový Bor Pozemky II. třídy ochrany ZPF Koeficient výšky budovy A*; garáž jako součást objektu nebo přistavěná, koeficient zastavění 0,2; koef. zeleně 0,6; rozvolněná nepravidelná struktura; Tab. 11. Plochy pro přestavbu v k.ú. Pihel Označení lokality P01-DS2-pi Křižovatka Pihel u pošty Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,21767 ha DS1, DS3, NZo Plochy dopravní infrastruktury silnice II. třídy (DS2) Ze silnice I/9 (nově II/609), III/26845 a III/26210 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti; OP letiště Veřejně prospěšná stavba WD01-pi, územní studie US01-pi Platí obecné podmínky plochy DS2 Atelier BUCHAR 68

69 Výrok Územní plán Nový Bor Označení lokality P02-DS3-pi Křižovatka Dolní Pihel VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 0,12005 ha DS3, BV, NSp Plochy dopravní infrastruktury silnice III. třídy (DS3) Silnice III/26845 a III/2622 Veřejně prospěšná stavba WD02-pi, Platí obecné podmínky plochy DS3 Označení lokality P04-DM-pi Stavební úpravy místní komunikace Horní Pihel Limity využití území VPS / VPO / ÚS Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Pihel 1,37796 ha DM, NZo Plochy místních komunikací sběrné, obslužné (DM) Ze silnice I/9 (nově II/609), Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti; OP letiště Veřejně prospěšná stavba WD03-pi, územní studie US02-pi (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na MKR Hornopihelsko) Platí obecné podmínky plochy DM Tab. 12. Plochy pro přestavbu v k.ú. Bukovany u Nového Boru Označení lokality P01-VS-bu Smíšená výroba Bukovany Navrhovaná kapacita Napojení na TI Limity využití území Podmínky pro využití plochy s rozdílným způsobem využití Bukovany u Nového Boru 1,02239 ha VZ Plochy výroby a skladování - plochy smíšené výrobní (VS) cca m 2 celková užitná plocha Z místní komunikační sítě Napojení na vodovod z navrženého řadu, likvidace odpadních vod bude provedena individuálně na základě vybudování bezodtoké akumulační jímky, jejíž obsah bude vyvážen na ČOV; elektrická energie - rozšířením NN sítě v lokalitě OP VN, OP VTL, OP letiště Koeficient výšky budovy A; areálová struktura; platí obecné podmínky plochy VS 69 Atelier BUCHAR

70 Územní plán Nový Bor Výrok A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ A.4.1 Obr. 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Silniční síť (zdroj: Řešené území se nachází z hlediska silniční sítě České republiky na významné křižovatce silničních tahů silnice I/9 (propojení Praha Rumburk hranice s Německem) a silnice I/13 (Karlovy Vary Liberec Habartice hranice s Polskem). Silnice I/13 je v řešeném území označena jako mezinárodní tah E 442. V rámci širších vztahů je připravována přeložka silnice I/9 a I/13 západně od řešeného území a zkapacitnění trasy silnici I/9a I/13 východně od řešeného území (ve stávající trase). Dále jsou řešeným územím vedeny silnice II. a III. třídy. V rámci návrhu územního plánu je v souvislosti s přeložkou silnice I/9 navrženo přečíslování silnic II. a III. třídy. Dopravní infrastruktura je v návrhu územního plánu navržena invariantně. Jsou navrženy následující stavby dopravní infrastruktury: A SILNIČNÍ DOPRAVA 1. Přeložka silnice III/26320 v úseku Gen. Svobody B. Egermanna (Z12-DS3-ar) 2. Křižovatka Pihel u pošty (P01-DS2-pi) 3. Křižovatka Dolní Pihel (P02-DS2-pi) 4. Místní komunikace propojující ulice U Vodárny Na Slovance (Z27-DM-ar) 5. Obslužná komunikace zóna Egermannova I. (Z23-DM-ar) 6. Obslužná komunikace zóna Egermannova II. (Z38-DM-ar) 7. Komunikace u SOU sklářského (P05-DM-ar) 8. Křižovatka ulic B. Egermanna a Lipová (P03-DM-ar) 9. Parkoviště u ulice B. Egermanna (P04-DMp-ar) Atelier BUCHAR 70

71 Výrok Územní plán Nový Bor 10. Komunikace výrobní zóna, odbočka Okrouhlá (Z20-DM-ar, Z03-DM-nb) 11. Komunikace výrobní zóna u obchvatu (Z04-DM-nb) 12. Propojení výrobní zóny za nádražím a Nemocniční (P01-DM-nb) 13. Obslužná komunikace výrobní zóna za nádražím (Z07-DM-nb) 14. Křižovatka ulic B. Egermanna, Nemocniční, Revoluční (P06-DM-ar) 15. autobusového nádraží (P07-DMt-ar) 16. Křižovatka Nádražní, Wolkerova, Skalická (P03-DM-nb) 17. Úprava křižovatky B. Egermanna - Gen. Svobody (P08-DM-ar) 18. Propojení ulic Kalinova x Sloupská (Z26-DM-nb) 19. Propojení ulic Rumburských hrdinů, Kalinova (P09-DM-nb) 20. Stavební úpravy křižovatky Husova x Česká (P16-DM-nb) 21. Křižovatka Liberecká, Nerudova, Rumburských hrdinů (P09-DS3-ar) 22. Propojení U slévárny sídliště Rumburských hrdinů (P10-DM-ar) 23. Příjezd ke koupališti od třídy T. G. Masaryka (Z39-DM-nb) 24. Obslužná komunikace rozvojové plochy U Hřiště (Z36-BI-nb) 25. Obslužná komunikace Husova - Skalická (Z18-DM-nb) 26. Propojení ulic Skalická a výrobní zóny za nádražím (P08-DM-nb) 27. Komunikace s okružní křižovatkou Skalická (Z13-DM-nb) 28. Komunikace Nová Skalice (Z33-DM-nb) 29. Okružní křižovatka na II/609 (Z34-DS2-nb) 30. Stavební úpravy místní komunikace Horní Pihel (P04-DM-pi) 31. Komunikace k ČOV Dolní Pihel u golfu (Z22-DM-pi) 32. Propojení ulic Sklářská, Nádražní (P04-DM-nb) 33. Obslužná komunikace od ulice U Hřiště (Z37-DM-nb) 34. Garáže Arnultovice (Z17-DMg-ar) 35. Parkoviště u ulic Černá, B. Egermanna (P05-DMp-nb) 36. Parkoviště u komerční zóny ulice Skalická (Z11-DMp-nb, Z12-DMp-nb) 37. Příjezd k parkovacím plochám sídliště Rumburských hrdinů (P11-DM-ar) 38. Parkovací plochy sídliště Rumburských hrdinů (P12-DMp-ar, P13-DMp-nb) 39. Parkoviště pro lesní hřbitov (Z23-DMp-nb) 40. Parkoviště v ulici V Hájku (P10-DMp-nb) 41. Parkoviště u tř. T. G. Masaryka (P14-DMp-nb) 42. Parkoviště u areálu koupaliště (P11-DMp-nb) 43. Parkoviště pro sportovní areál Sloupská (Z31-DMp-nb) 44. Parkoviště ulice Nádražní (P02-DMp-nb) 45. Rozšíření garáží v sídlišti Skalická (P07-DMg-nb) 46. Nemotoristická komunikace Nový Bor - Radvanec (Z24-DMn-nb) 47. Podchod pod železniční tratí v ulici B. Egermanna Součástí územního plánu je dále stanovení napojovacích bodů jednotlivých rozvojových ploch. Bez nároku na plošné vymezení v území je navržena změna ve vedení silnic I. až III. tříd v řešeném území. Popis jednotlivých změn je proveden v části odůvodnění. Je navržena územní rezerva dopravní infrastruktury u křižovatky silnic I/9,I/13 x II/268 (nové označení stávající I/13). Územní rezerva je ponechána pro možné rozšíření stávající křižovatky. A HROMADNÁ DOPRAVA Stávající systém obsluhy území hromadnou dopravou zůstane zachován, není navržena změna polohy autobusového nádraží, nejsou navrženy nové zastávky. A DOPRAVA V KLIDU Řešení dopravy v klidu vychází ze stávajícího stavu, nová parkoviště jsou navržena vzhledem k neuspokojivé situaci v jednotlivých lokalitách. Jsou navrhována pozemní parkoviště, která mají 71 Atelier BUCHAR

72 Územní plán Nový Bor Výrok průmět do funkčních ploch. Doprava v klidu na území nových zón bude řešena v souladu s podmínkami obecně platných norem a předpisů. Z ekonomických důvodů nejsou navrhovány podzemní parkoviště a parkovací domy. A NEMOTORISTICKÁ DOPRAVA Rozvoj nemotoristická dopravy je podpořen návrhem nemotoristické komunikace směrem Radvanec. Dále jsou v rámci územního plánu zachovány stávající pěší trasy ve městě a okolí. Jsou respektovány stávající cyklostrasy, nové cyklostezky nejsou navrhovány. A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Železniční doprava je zachována ve stávajících plochách, nebyl zaznamenán požadavek na její rozvoj. V rámci zpřesnění záměru naplnění průmyslové zóny může nastat rozvoj stávajícího nevyužívaného vlečkové systému. A LETECKÁ A VODNÍ DOPRAVA Letecká a vodní doprava se na řešeném území nevyskytují a jejich rozvoj zde není plánován. A.4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Pro Územní plán Nový Bor platí následující obecné podmínky: a) budou respektovány navržené koridory pro technickou infrastrukturu a zásady a podmínky využívání těchto koridorů b) technická infrastruktura v zastavitelných plochách bude řešena přednostně v rámci navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury silniční, řešení bude upřesněno následnou dokumentací c) v případě nakládání s dešťovými vodami je požadována varianta zasakování v místě spadu, resp. zachycení a následné využití v rámci zalévání zahrad a daných pozemků s důrazem na podporu přirozeného zasakování tj. doplňování zásob podzemních vod. V případě nevhodných podmínek budou dešťové vody retardovány a odváděny navrženými odvodňovacími příkopy přes dešťové zdrže s regulovaným odtokem a nadále dešťovou kanalizací do nejbližších vodotečí A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zásobování obyvatel pitnou vodou na řešeném území je v převážném rozsahu realizováno z veřejných vodovodů. Voda pro zásobování obyvatel je získávána ze zdrojů nacházejících se v rámci území i mimo. Část pitné vody získávané v rámci území je odváděna mimo řešené území. Vodovod Nový Bor je součástí skupinového vodovodu Česká Lípa a je řešen ve dvou tlakových pásmech. Majitelem vodovodu je v převážné většině SVS a.s. Teplice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Výjimku tvoří vodovod Bukovany (vlastník město Nový Bor) a některé krátké úseky nepředané do vlastnictví SVS. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Územní plán potvrzuje vedení stávajících řadů a zařízení souvisejícího s provozem a předpokládá nezbytné stavební úpravy vodovodních řadů. Územní plán navrhuje zásobování rozvojových ploch napojením na místní stávající a navržené zásobovací řady vedené převážně ve stávajících či navržených uličních profilech. Atelier BUCHAR 72

73 Výrok Územní plán Nový Bor - napojení rozvojových ploch v katastrálním území Arnultovice na stávající a nově navržené vodovodní řady - napojení rozvojových ploch v katastrálním území Nový Bor na stávající a nově navržené vodovodní řady - napojení rozvojových ploch v katastrálním území Janov u Nového Boru na stávající a nově navržené vodovodní řady - napojení rozvojových ploch v katastrálním území Pihel na stávající a nově navržené vodovodní řady - napojení rozvojových ploch v katastrálním území Bukovany na stávající a nově navržené vodovodní řady Veškeré vyvolané investiční záměry budou z kapacitních důvodů resp. nároků posouzeny a ověřeny v rámci stávající sítě provozovatelem. Územní plán požaduje vymístění (přeložení) všech prvků vodohospodářské infrastruktury určených k účelům zásobování pitnou vodou mimo zastavěný prostor, a nadále zohlednění vedení vodohospodářské infrastruktury v rámci územních studií do prostor veřejně přístupných, nebo prostor dopravní infrastruktury. KANALIZACE Místní část Arnultovice a Nový Bor disponuje soustavou jednotné kanalizační sítě, která odvádí prakticky veškeré odpadní vody na ČOV Nový Bor. Na kanalizaci a ČOV je napojeno cca 84% všech obyvatel. Majitelem kanalizace je SVS a.s a provozovatelem kanalizačních zařízení v obci jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Místní část Pihel, horní část má vybudovaný oddílný kanalizační systém zakončený na ČOV Pihel. Bukovany, Janov a dolní část m.č. Pihel v současné době nedisponují kanalizací, odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích a žumpách s odvozem na ČOV Nový Bor, příp. MČOV. Územní plán potvrzuje stávající vedení vodohospodářské infrastruktury včetně zařízení souvisejícího s provozem a předpokládá nezbytné stavební úpravy nevyhovujících kanalizačních stok. Navržené kanalizační stoky budou vedené převážně ve stávajících či navržených uličních profilech. Územní plán navrhuje: - napojení rozvojových ploch v katastrálním území Arnultovice na stávající a nově navržené kanalizační stoky. - napojení rozvojových ploch v katastrálním území Nový Bor na stávající a nově navržené kanalizační stoky. Odvedení dešťových vod pomocí odvodňovacích příkopů a dešťové kanalizace do vodního toku Šporka - odkanalizování rozvojových ploch v katastrálním území Janov u Nového Boru pomocí přečerpání resp. navržené tlakové kanalizace výtlačné stoky, čerpacích stanic a gravitačních stok na kanalizaci Nového Boru a dále ČOV Nový Bor. - napojení rozvojových ploch v horní části m.č. Pihel na stávající a nově navržené kanalizační stoky a dále ČOV Pihel. Odkanalizování rozvojových ploch v jižní části obce Pihel pomocí gravitační kanalizace na nově navrženou ČOV Dolní Pihel - individuální řešení likvidaci odpadních vod v místní části Bukovany pomocí bezodtokých akumulačních jímek, jejichž obsah bude pravidelně odvážen na nejbližší čistírnu odpadních vod. Veškeré vyvolané investiční záměry budou z kapacitních důvodů resp. požadavků posouzeny a ověřeny v rámci stávající sítě provozovatelem. Územní plán navrhuje postupné zrušení septiků a napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační síť resp. ČOV. V případě nemožnosti napojení na stokovou síť pak proběhne nahrazení septiků bezodtokými akumulačními jímkami, jejichž obsah bude pravidelně vyvážen na nejbližší ČOV. 73 Atelier BUCHAR

74 Územní plán Nový Bor Výrok Územní plán neřeší s výjimkou navržených stok a odvodňovacích příkopů likvidace dešťových vod. Tyto budou předmětem konkrétních návrhů výstavby na jednotlivých rozvojových plochách. Předpokládána je přednostní likvidace dešťových vod přímo na pozemcích jejich spadu, vsakováním (trend nakládání s dešťovými vodami). V případech nevhodných podmínek pro zasakování je nezbytné retenování a regulované odvádění dešťových vod odvodňovacími příkopy, dešťovou kanalizací přes dešťové zdrže s regulovaným odtokem do nejbližší vodoteče. Dále územní plán požaduje vymístění (přeložení) všech prvků vodohospodářské infrastruktury určených k účelům odvedení odpadních vod mimo zastavěný prostor, nebo zohlednění vedení infrastruktury v rámci územních studií do prostor veřejně přístupných, nebo prostor dopravní infrastruktury. VODNÍ TOKY A PLOCHY Vodní tok Šporka spadá v zájmovém území mezi významné vodní toky. Územní plán vyžaduje realizaci veškerých relevantních opatření v souladu se správnými postupy v oblasti ochrany vod povrchových a podzemních, zohledňující revitalizační opatření vzhledem k dosažení ekologicky dobrého stavu, tj. eliminace a zmírnění dopadu drobných znečišťovatelů a menších obcí do 2000 EO. Opatření k omezování, případně zastavení vnosu zvl. nebezpečných látek, průzkumný monitoring, opatření ke zlepšení migrační prostupnosti a nadále také protipovodňová opatření. Územní plán navrhuje opatření v souladu se závaznou částí Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro I. i II. plánovací období. V rámci zlepšení retenčních schopností území a protipovodňových opatření územní plán navrhuje vodní plochy v katastrálním území Pihel na Dobranovském potoce. A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A ZEMNÍM PLYNEM Je navrženo přeložení VTL plynovodu z obytné části k. ú. Arnultovic ke komunikace E442. Je navržena částečná plynofikace k. ú. Pihel a Bukovany u Nového Boru. Zásobování rozvojových ploch zemním plynem bude realizováno rozšířením stávajících středotlakých a nízkotlakých sítí. Rozvod zemního plynu uvnitř dotčených ploch bude řešen v návaznosti na konkrétní rozmístění staveb a ostatní technické infrastruktury, zejména dopravní. V jižní části k. ú. Arnultovice je vymezena rezerva pro případnou realizaci VTL regulační stanice pro zásobování ploch Z29-BI-ar. Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících plynovodů a návazného zařízení souvisejícího s provozem distribuční soustavy zemního plynu. Jsou vymezeny 4 rezervy pro případné napojení rozvojových ploch na soustavy zásobování teplem. A ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Na území města je navrženo doplnění části vedení VVN 2 x 110 kv Česká Lípa Nový Bor. Na území města je navržena rozvodna s transformovnou TR 110/35 kv Nový Bor. Na území města je vymezen koridor pro realizaci vedení VVN 2 x 110 kv Nový Bor Varnsdorf (v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR označen E25 ). Koridor svým tvarem vymezuje přípustné směrové odchylky stavby VVN 2 x 110 kv. Koridor vymezuje plochu, ve které budou situovány všechny stavby související, nezbytné pro realizaci stavby VVN 2 x 110 kv, pokud nejsou graficky vymezeny jako samostatné stavby, včetně případných terénních úprav apod. Vlastní rozsah stavby, velikost stavby, poloha v rámci koridoru a technické řešení budou stanoveny projektovou dokumentací (DÚR). Koridor je vymezen v těsném souběhu s trasou silnice I/9, a to v šíři 100 m. Na území města je navrženo vedení VN 35 kv Bukovany u Nového Boru Pihel. Atelier BUCHAR 74

75 Výrok Územní plán Nový Bor Zásobování rozvojových ploch elektrickou energií bude realizováno rozšířením stávajících sítí VN a NN. Konkrétní umístění DTS a vedení elektrické energie uvnitř dotčených ploch bude řešeno v návaznosti na konkrétní rozmístění staveb a ostatní technické infrastruktury, zejména dopravní. Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících vedení a návazného zařízení souvisejícího s provozem distribuční soustavy elektrické energie. A TELEKOMUNIKACE Pro připojení rozvojových ploch na telekomunikační vedení bude kabelové vedení vedeno v rámci navrhovaného dopravního řešení. Připojení jednotlivých objektů uvnitř dotčených ploch bude řešeno v návaznosti na konkrétní rozmístění staveb a dle požadavků investorů. Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících zařízení a koridorů telekomunikací. A PRODUKTOVODY V trasování produktovodů nejsou navrženy žádné změny zasahující do řešeného území. A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Současný systém nakládání s odpady bude zachován (viz C.9.6.2), územní plán respektuje Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Nový Bor. ÚP nenavrhuje žádné plochy určené výhradně pro účely odpadového hospodářství. Na základě požadavku města je v místě stávajícího sběrného dvora při ul. Skalická a Wolkerova navržena plocha přestavby na funkci smíšenou obytnou a v návaznosti na to je navrženo přemístění provozovny sběrného dvora do stávající plochy výroby a skladování s malou zátěží (VL) při ul. Lipová. Provozy umisťované v rámci ploch VL nesmí svými vlivy přesáhnout hranice plochy, takovéto využití je v souladu s regulativy ploch VL. V rámci rozvoje obce budou doplněna sběrná hnízda pro sběr separovaného odpadu na rozvojových plochách. A.4.3 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Rozvojové plochy pro samostatná zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury nejsou v návrhu ÚP Nový Bor vymezeny. Plochy a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru ( plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední") jsou v největším rozsahu vymezeny na západním okraji města. Jedná se především o území doplňující lokalitu supermarketů podél ulice B. Egermanna, dále o plochy v blízkosti silnice I/9 (I/13) a o lokalitu komerční zóna ulice Skalická. Dvě lokality jsou vymezeny v katastrálním území Pihel u silnice I/9 (navržená II/609). ÚP rozvíjí jihozápadním směrem sportovní areál s koupalištěm a umožňuje nové sportovní a rekreační využití nevyužívaného cyklistického areálu. A.4.4 KONCEPCE PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V zastavěném území města Nový Bor jsou stabilizovány plochy sídelní zeleně, a to jako plochy veřejných prostranství - veřejné zeleně (ZV) zejména Horovy a Smetanovy sady, případně pokud jsou zde zároveň přítomna přírodě blízká stanoviště, tak jako plochy zeleně přírodního charakteru (ZP), nebo na pomezí průmyslové zóny v Novém Boru a větších dopravních tahů 75 Atelier BUCHAR

76 Územní plán Nový Bor Výrok plochy zeleně ochranné a izolační (ZO). Další plochy veřejné zeleně jsou nově vymezeny (viz následující tabulka). Územní plán Nový Bor vymezuje celkem 15 ploch sídelní zeleně v zastavěném území o celkové výměře 3,3959 ha. Tab. 13. Index plochy Rozvojové plochy sídelní zeleně v zastavěném území Název plochy s rozdílným způsobem využití Kat. území Výměra v ha N02-ZO-ar plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Arnultovice u NB 0,6701 N05-ZO-bu plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Bukovany u NB 0,0528 N01-ZV-ja plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň Janov u NB 0,1237 N01-ZO-nb plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Nový Bor 0,4126 US02-nb N02-ZO-nb plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Nový Bor 0,5527 N03-ZO-nb plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Nový Bor 0,1338 N04-ZV-nb N05-ZV-nb N06-ZV-nb plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň Nový Bor 0,2396 Nový Bor Nový Bor 0,0191 N07-ZO-nb plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Nový Bor 0,0132 N08-ZV-nb plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň Nový Bor 0,2814 N09-ZO-nb plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Nový Bor 0,3403 N10-ZO-nb plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Nový Bor 0,2355 N12-ZO-nb plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Nový Bor 0,1025 N02-ZV-pi plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň Pihel 0,0522 Veřejně prospěšné opatření, územní studie; pam. ochrana US01-nb (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na krajinný ráz CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří) US01-nb (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na krajinný ráz CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří) 0,1663 MPZ; ÚAN I. kategorie Plochy veřejné zeleně se často kryjí s lokalitami registrovaných významných krajinných prvků (VKP), které jsou většinou veřejně přístupné zejména jsou to VKP Smetanovy sady, VKP Horovy sady, VKP Lesní hřbitov, VKP Palackého náměstí, VKP Obora, VKP Park u ZŠ U lesa, VKP Skupina stromů u Šporky a VKP Park u tržiště, VKP Areál LDN Nový Bor a další. Stabilizované funkce v těchto plochách jsou buď přímo vhodné pro ochranu VKP (plochy veřejné zeleně ZV, plochy zeleně přírodního charakteru ZP, plochy vodní a vodohospodářské W, plochy zahrad a sadů NZs), nebo ochranu VKP umožňují (přípustné využití veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň) plochy veřejných pohřebišť (OH), plochy občanského vybavení (OV) a plochy bydlení v rodinných domech (BI). V souvislosti s vymezením nových návrhových ploch veřejné zeleně jsou navrženy úpravy vymezení jednoho ze stávajících registrovaných VKP, a to VKP Park u tržiště. Atelier BUCHAR 76

77 Výrok Územní plán Nový Bor Tab. 14. VKP VKP Park u tržiště Návrh úpravy VKP Návrh úpravy rozšíření VKP na poz. parc. č. 571/3 a 572/3, v k.ú. Arnultovice u Nového Boru Index dotčené návrhové plochy N05-ZV-nb V souvislosti s registrovanými VKP byly dále zjištěny určité nedostatky, které je třeba napravit: grafické vymezení VKP Bývalý park v Purkyňově ulici v ÚAP ORP Nový Bor nezahrnuje oproti slovnímu vymezení VKP pozemek parc. č. 187 v k.ú. Nový Bor, grafické vymezení všech registrovaných VKP v ÚAP ORP Nový Bor není sjednoceno s vymezením parcel v KN. Sídelní zeleň v zastavěném území zahrnuje také památné stromy, územní plán existující památné stromy respektuje, žádné další nenavrhuje. Blíže k problematice C A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ Ochrana krajiny a hodnot, jež ji spoluutvářejí, je jedním ze základních principů tvorby Územního plánu Nový Bor. Struktura prostorového uspořádání sídelní zeleně vychází z celkové urbanistické koncepce, dále pak respektuje hodnoty zjištěné v rámci terénního šetření a průzkumů území. V hlavním výkresu jsou vymezeny plochy, které mají dále v textu definován účel využití včetně podmínek prostorového uspořádání. Cílem jejich vymezení jako samostatné funkční plochy je zajištění rozvoje kvalitních veřejných ploch městského interiéru i obytného prostředí, dále pak i zabezpečení návaznosti na krajinnou zeleň, tedy volnou krajinu. Hlavním účelem rozlišení funkcí veřejné zeleně v sídle je stabilizace a rozvoj jejich převažujících hodnot v území, podpora krajinného / městského rázu. Charakter krajiny na území města Nový Bor mimo zastavěné území a zastavitelné plochy je rozvíjen následujícími charakteristickými plochami s rozdílným způsobem jejich využití: 77 Atelier BUCHAR

78 Územní plán Nový Bor Výrok Tab. 15. Rozvojové plochy změn v krajině Pořadové číslo Kód Název plochy s rozdílným způsobem využití PLOCHY NEZASTAVĚNÉ, NEZASTAVITELNÉ 6. RX Plochy rekreace se specifickým využitím - plochy golfu 20. ZV Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň 21. W Plochy vodní a vodohospodářské 26. NL Plochy lesní 28. NP Plochy přírodní 29. ZO Plochy zeleně zeleň ochranná a izolační 31. NSp Plochy smíšené nezastavěného území přírodní 32. NSs Plochy smíšené nezastavěného území sportovní Charakteristika výše uvedených ploch včetně podmínek pro jejich využití je uvedena v kapitolách A.6.2 a A.6.4. A.5.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Územní plán Nový Bor vymezuje celkem 48 ploch změn v krajině převážně mimo zastavěné území o celkové výměře 74,22529 ha. Tab. 16. Plochy změn v krajině k.ú. Arnultovice Označení plochy Plochy změn v krajině Výměra v ha N01-NL-ar plochy lesní - lesní půda (NL) 0, Veřejně prospěšné opatření, územní studie N04-NSp-ar plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) 0,36166 N05-NSp-ar plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) 0,15949 US02-ar (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na MKR Borský vrch) US02-ar (opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na MKR Borský vrch) N06-NSp-ar plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) 0, N07-NL-ar plochy lesní - lesní půda (NL) 0, N08-NL-ar plochy lesní - lesní půda (NL) 0, N09-NL-ar plochy lesní - lesní půda (NL) 0, N10-NSs-ar plochy smíšené nezastavěného území sportovní (NSs) 2, Atelier BUCHAR 78

79 Výrok Územní plán Nový Bor Tab. 17. Plochy změn v krajině k.ú. Nový Bor Označení plochy Plochy změn v krajině Výměra v ha N01-ZO-nb plochy zeleně zeleň ochranná a izolační (ZO) 0,41268 US02-nb N02-ZO-nb plochy zeleně zeleň ochranná a izolační (ZO) 0,55267 US01-nb N03-ZO-nb plochy zeleně zeleň ochranná a izolační (ZO) 0,13383 US01-nb N04-ZV-nb plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) 0, N05-ZV-nb plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) 0, N06-ZV-nb plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) 0, N07-ZO-nb plochy zeleně zeleň ochranná a izolační (ZO) 0, N08-ZV-nb plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) 0, N09-ZO-nb plochy zeleně zeleň ochranná a izolační (ZO) 0, N10-ZO-nb plochy zeleně zeleň ochranná a izolační (ZO) 0, N12-ZO-nb plochy zeleně zeleň ochranná a izolační (ZO) 0, N13-NL-nb plochy lesní - lesní půda (NL) 0, Veřejně prospěšné opatření, územní studie Tab. 18. Plochy změn v krajině k.ú. Janov u Nového Boru Označení plochy Plochy změn v krajině Výměra v ha N01-ZV-ja plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) 0, N02-NP-ja plochy přírodní (NP) 0,16092 WU01-ja N03-NL-ja plochy lesní - lesní půda (NL) 0, N04-NL-ja plochy lesní - lesní půda (NL) 0, Veřejně prospěšné opatření, územní studie Tab. 19. Plochy změn v krajině k.ú. Pihel Označení plochy Plochy změn v krajině Výměra v ha N02_ZV-pi plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) 0,05222 US01-pi N03-NL-pi plochy lesní - lesní půda (NL) 0, N04-NL-pi plochy lesní - lesní půda (NL) 0, N05-W-pi plochy vodní a vodohospodářské (W) 1,28971 WR01-pi N06-NL-pi plochy lesní - lesní půda (NL) 1, N07-W-pi plochy vodní a vodohospodářské (W) 1,57955 WR02-pi Veřejně prospěšné opatření, územní studie 79 Atelier BUCHAR

80 Územní plán Nový Bor Výrok Označení plochy Plochy změn v krajině Výměra v ha N08-W-pi plochy vodní a vodohospodářské (W) 1,41889 WR03-pi N09-NL-pi plochy lesní - lesní půda (NL) 11, N10-RX-pi plochy rekreace se specifickým využitím - plochy golfu (RX) 5, N11-NP-pi plochy přírodní (NP) 0,22605 WU01-pi N12-NP-pi plochy přírodní (NP) 0,49261 WU02-pi N13-RX-pi plochy rekreace se specifickým využitím - plochy golfu (RX) 5, N14-RX-pi plochy rekreace se specifickým využitím - plochy golfu (RX) 4, N15-NP-pi plochy přírodní (NP) 0,06877 WU03-pi N16-NP-pi plochy přírodní (NP) 0,03542 WU04-pi N17-NP-pi plochy přírodní (NP) 0,34220 WU06-pi N18-NP-pi plochy přírodní (NP) 0,12778 WU05-pi N19-RX-pi plochy rekreace se specifickým využitím - plochy golfu (RX) 1, N20-RX-pi plochy rekreace se specifickým využitím - plochy golfu (RX) 25, N23-RX-pi plochy rekreace se specifickým využitím - plochy golfu (RX) 0, Veřejně prospěšné opatření, územní studie Tab. 20. Plochy změn v krajině k.ú. Bukovany u Nového Boru Označení plochy Plochy změn v krajině Výměra v ha N01-NL-bu plochy lesní - lesní půda (NL) 0, N02-NL-bu plochy lesní - lesní půda (NL) 0, N03-NL-bu plochy lesní - lesní půda (NL) 1, N04-NL-bu plochy lesní - lesní půda (NL) 0, Veřejně prospěšné opatření, územní studie A.5.2 NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY Územní plán vymezuje skladebné části regionálního ÚSES (regionální biokoridory RK 557 a RK 558) v souladu se ze ZÚR Libereckého kraje (11/2011). Ve větší podrobnosti se při vymezení RK 558 na hranici k.ú. Arnultovice u Nového Boru a k.ú. Svor vycházelo z Revize ÚSES na území CHKO Lužické hory (Višňák 1999) a ÚPD města, za účelem zajištění dostatečných šířkových parametrů ale bylo RK 558 v celé šíři vymezeno v k.ú. Arnultovice u Nového Boru. Dále jsou zde vymezeny skladebné části lokálního ÚSES, a to 11 lokálních biocenter (LC) a 20 lokálních biokoridorů (LK). Vymezení prvků lokálního ÚSES vychází z Revize ÚSES na území CHKO Lužické hory (Višňák 1999) a mimo území CHKO z materiálu Územní systém ekologické stability Nový Bor (Hromek 2007). Vymezení prvků bylo upřesněno na parcely podle Atelier BUCHAR 80

81 Výrok Územní plán Nový Bor Katastru nemovitostí, místy došlo k úpravě hranic některých LC (zejm. LC 159 Střelnice a LC 160 Skalka) anebo k úpravě vedení některých LK (zejm. K216, K218 a K220 na území CHKO a LK poblíž obce Pihel). Nově byl také navržen LK K162-RK 558. Úpravy prvků ÚSES na území CHKO byly konzultovány se Správou CHKO Lužické hory. Plochy a koridory skladebných částí ÚSES byly vymezeny v šířkových a délkových parametrech dle metodických doporučení a s ohledem na konkrétní poměry v území (vhodnost stanoviště, příp. i majetkoprávní poměry). Obecně bylo označení prvků převzato ze shora uvedených materiálů, pouze v případě některých LK byla provedena změna označení (např. LK Dobranovský potok, navazující LK 1038/ a LK Chotovický potok), podrobnosti uvádí odůvodnění. Většina skladebných částí lokálního ÚSES je hodnocena jako funkční, nefunkční jsou pouze dílčí úseky LK v Janově a dále v Bukovanech, v těchto případech jsou LK zařazeny mezi veřejně prospěšná opatření. Cílem je vyjádřit důležitost, jakou má zajištění jejich funkčnosti, coby opatření ve veřejném zájmu. Pro jednoduchost a názornost jsou v grafickém vyjádření rozlišeny skladebné části pouze na funkční a nefunkční, označení částečně funkčních částí je použito pouze v odůvodnění územního plánu, které obsahuje i další podrobnosti jdoucí nad rámec územního plánu a mající tedy informativní charakter (např. návrhy opatření k zajištění funkčnosti některých skladebných částí lokálního ÚSES). Návaznost vymezených prvků lokálního a regionálního ÚSES na území sousedních obcí byla prověřena rozborem ÚPD všech okolních obcí a vymezení ÚSES je podle toho provedeno. Rozvojové plochy příliš nezasahují do vymezených skladebných částí lokálního ÚSES, některé plochy byly právě z tohoto důvodu upraveny (Z17-BV-ja, Z10-BV-bu, Z13-BV-pi), zejména v jižní části řešeného území v k.ú. Pihel byly upraveny návrhové plochy specifické rekreaceplochy golfu (N13-RX-pi, N14-RX-pi a N20-RX-pi) a části pozemků bezprostředně navazující na vodní tok (LK) byly nově vymezeny s funkcí ploch přírodních v nezastavěném území (NP). Za účelem zajištění vhodnějších územních podmínek pro ÚSES, zvýšení ochrany před možnými vlivy rozvojových záměrů a k ochraně před postupným prorůstáním rozvojových ploch do lesa byla např. nově vymezena plocha N13-NL-nb v rámci LC K podpoře stabilizovaných LC /1040 a LC /1038/1040 v k.ú. Pihel je navrženo doplnění doprovodné zeleně drobných vodotečí, protože však má toto opatření liniový charakter a je realizovatelné v rámci rozvojových ploch RX (přípustné využití), je tento návrh obsažen pouze ve výkresu krajiny. A.5.3 PROSTUPNOST KRAJINY Územní plán Nový Bor umožňuje vznik lokálních stezek, pěšin apod., na rozvojových plochách zeleně pro přechod zastavěných částí města do volné krajiny a jejich propojení na existující síť polních a lesních cest. Prostupností krajiny se rozumí nejen prostupnost pro lidi, ale i pro celou biotu a opatření mají zmírnit fragmentaci území (zastavěné území, komunikace, rozsáhlé plochy s intenzívním hospodařením apod.). Navrhované funkční plochy ZO, NP, NSp a NL by měly přispět k celkové příznivé prostupnosti krajiny obyvatelům, tak současně i migraci (prostupnosti) pro ostatní druhy ekosystému. Významný polyfunkční význam mají zejména skladebné prvky ÚSES. A.5.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V oblasti ohroženosti půd vodní erozí je situace nejhorší v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, kde půdy spadají do kategorie 5 tj. půdy silně ohrožené vodní erozí. Vzhledem k nepříznivé stávající situaci v oblasti morfologie a sklonu terénu územní plán navrhuje stabilizaci ploch lesa, v případě k.ú. Nový Bor pak zemědělské plochy zatravněné (NZt). Na části zemědělských ploch zatravněných (NZt) vymezuje územní plán rozvojové plochy - plochy bydlení v rodinných 81 Atelier BUCHAR

82 Územní plán Nový Bor Výrok domech (BI - východ Arnultovic za Borským vrchem). Z hlediska eliminace případného navýšení objemu dešťových vod vzhledem k nárůstu nepropustných ploch, územní plán navrhuje likvidace dešťových vod v místě spadu a dále navrhuje a stabilizuje realizaci drobných opatření vedoucích ke snížení odtoku a zvýšení retence vody v povodí ve smyslu nezbytných úprav přírodě blízkým způsobem, ochrany proti erozi a omezování negativních důsledků povrchových odtoků vody, protierozních opatření na lesních půdách, sanace nádrží, erozních rýh a hrazení, stabilizace strží na pozemcích určených k plnění funkce lesa a dalších. A.5.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM V rámci protipovodňové ochrany města Nový Bor je stanoveno záplavové území pouze pro vodní tok Šporka v rozsahu aktivní zóny záplavového území a Q100. Územní plán plně respektuje stanovenou zónu aktivního záplavového území, včetně stanoveného záplavového území odpovídající Q100 a ponechává nivu resp. prostor podél Šporky nezastavěný a zároveň navrhuje a vytváří prostor pro řešení nebezpečné části Šporky u sportovního areálu a koupaliště a nadále v prostoru oblasti křižovatky ulic Gen. Svobody, Vodní a Lesní čtvrť v Arnultovicích, které jsou ohrožovány průtoky v úrovni cca Q5. Tyto a další budou předmětem konkrétních řešení a opatření Plánu oblasti Povodí pro II. plánovací období. Územní plán přebírá plánované záměry z předchozího období, z nichž některé částečně zasahují do oblasti ohrožené záplavovou vlnou zvláštní povodně pod vodním dílem III. kategorie Radvanecký rybník na Dobranovském potoce. V rámci těchto záměrů budou respektovány požadavky vyplývající z Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní a bude zajištěno jejich plnění. Územní plán současně navrhuje z hlediska zlepšení retenčních schopností krajiny a protipovodňových opatření tři vodní plochy v rámci Dobranovského potoka tj. eliminace vybřežování toku v úrovni cca Q5 v oblasti Bukovan. Územní plán dále navrhuje v rámci protipovodňových opatření v rámci všech vodotečí zachování volného manipulačního pásma v prostoru 6-8 m od břehové čáry. Součástí opatření je nezbytné odstranění všech staveb či příčně položených plotů a jiných překážek, které by mohly na jedné straně způsobit poruchy migrace živočichů, dále zamezit správě vodního toku a nadále vzdutí vodní hladiny v případě zvýšených průtoků. Vedle toho navrhuje územní plán realizaci drobných protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav včetně opatření preventivních nejen na samotné vodoteči, ale v celém povodí. Z hlediska zlepšení vodohospodářských srážko-odtokových poměrů, zvýšení retenční kapacity území resp. ochraně proti suchu a ve smyslu protipovodňových opatření územní plán doporučuje likvidace dešťových vod v místě spadu zasakováním, kterému bude v případě nevhodných podmínek předcházet zachycení, akumulace a využití popřípadě následné regulace odtoku do dešťové kanalizace či do vodoteče. A.5.6 DALŠÍ OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY Územní plán Nový Bor zpřesňuje návrh Územního systému ekologické stability prvky lokálního ÚSES, vyjádřenými v grafické příloze B.2 Hlavní výkres 1 : Kromě vymezení ÚSES (zejm. lokální úrovně) přispívají ke zvyšování ekologické stability krajiny také nově vymezené vodní plochy v k.ú. Pihel (N05-W-pi, N07-W-pi a N08-W-pi). Zajišťování ekologické stability krajiny je také smyslem významných krajinných prvků (VKP), zejména VKP ze zákona, což jsou v tomto případě lesy, vodní toky, údolní nivy a rybníky. Tyto plochy se nacházejí především v nezastavěném území a jsou stabilizovány odpovídající funkcí a regulativy využití ploch (plochy lesa NL, NLn, plochy vodních toků a rybníků W, plochy údolních niv v rámci ploch přírodních NP nebo ploch smíšených nezastavěného území- Atelier BUCHAR 82

83 Výrok Územní plán Nový Bor přírodních NSp). V rámci zastavěného území jsou pak vymezeny tzv. registrované VKP např. Horovy sady, Smetanovy sady, Lesní hřbitov, Palackého náměstí nebo Obora. Ve volné krajině (nezastavěném území) může podstatně přispívat ke zvyšování ekologické stability doprovodná zeleň dopravních komunikací a vodních toků. Ve výkresu krajiny jsou obsaženy návrhy doplnění doprovodné zeleně, zejména jde o úsek silnice I/9 v úseku Pihel Česká Lípa a dále o doprovodnou zeleň bezejmenného vodního toku v Horním Pihelu. V případě dopravních komunikací jinak nejsou vymezeny plochy doprovodné zeleně, protože plochy dopravy ji již zahrnují. Obecně platnými opatřeními pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny jsou: v rámci funkcí jak zastavěného, tak nezastavěného území (vč. ploch dopravy) využívat možnost doplnění sídelní nebo doprovodné zeleně minimalizovat nutné zpevnění ploch, dodržovat alespoň stanovený minimální koeficient zeleně funkčních ploch v urbanizovaných plochách doplňovat veřejnou zeleň zajistit revitalizaci nefunkčních skladebných částí lokálního ÚSES preferovat v území takové využití funkčních ploch, které zohlední původní urbanistickou strukturu sídel a krajinnou strukturu, včetně tvorby sídelní a soukromé zeleně, především na plochách přecházejících do volné krajiny A.5.7 KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY Rekreační potenciál území je tvořen jak výhradními plochami pro rekreaci (zde především zahrádkářské kolonie, tělovýchovná a sportovní zařízení a plochy golfu), tak i plochami, jejichž funkční využití tyto funkce umožňuje. Pro každodenní rekreaci mohou sloužit plochy veřejných prostranství, sídelní zeleně, nezastavěného území a volné krajiny. Nabízí se využití navrhovaných funkčních ploch zeleně ochranné a izolační (ZO), ploch přírodních (NP) a zeleně přírodního charakteru (ZP) pro zdravotně rekreační aktivity (stezky pro pěší, cyklisty) s uplatněním drobné architektury na vhodných místech lavičky, přístřešky, vyhlídky aj. pro návštěvníky, pro děti pak jednoduché přírodní hřiště, ohniště, přírodní prolézačky apod. Koncepčně Územní plán předpokládá rozvoj rekreačního využívání krajiny formou zdravotně rekreačních aktivit bez negativního vlivu na přírodní složky území s využitím stávajících i navrhovaných funkčních ploch se zázemím. A.5.8 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN V řešeném území nejsou navrhována ani vymezována žádná nová chráněná ložisková území, dobývací prostory ani nová ložiska nebo otvírky nerostných surovin. Existující geologické jevy, které jsou limitem funkčního využití území (viz část odůvodnění ÚP), jsou územním plánem respektovány. 83 Atelier BUCHAR

84 Územní plán Nový Bor Výrok A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich prostorového uspořádání (regulativy) stanovuje ÚP Nový Bor společně pro celé správní území města. Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy s přiřazenou barvou a indexem), které pokrývají celé katastrální území města. Z hlediska časového horizontu využití jsou plochy rozlišeny na: plochy stabilizované (uvnitř i vně zastavěného území), na kterých je respektován současný stav využití území a stanoveny územní podmínky (v grafických přílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice plně vybarvené plochy příslušné barvy) plochy změn zastavitelné (uvnitř i vně zastavěného území), rozvojové plochy určené ke změně využití dosud nezastavěných ploch (v grafických přílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice křížem šrafované plochy příslušné barvy a odlišeny písmenem Z na počátku červeně zbarveného indexu plochy) plochy změn plochy přestavby (uvnitř zastavěného území), rozvojové plochy určené ke změně zastavěných, např. znehodnocených ploch, v grafických přílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice křížem šrafované plochy příslušné barvy a odlišeny písmenem P na počátku modrého indexu plochy) plochy změn v nezastavěném území (převážně vně zastavěného území), rozvojové plochy určené ke změně využití nezastavěného území na funkční plochy, které nejsou určeny k zástavbě (v grafických přílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice křížem šrafované plochy příslušné barvy a odlišeny písmenem N na počátku zeleně zbarveného indexu plochy) plochy a koridory územních rezerv (uvnitř i vně zastavěného území), určují budoucí funkci, přičemž platí současné využití území (v grafických přílohách jsou vymezeny v rozsahu hranice překryvné lemovky plochy příslušné barvy nad plochami stabilizovanými a odlišeny písmenem R na počátku světle modře zbarveného indexu plochy). Slouží k zajištění územní ochrany Atelier BUCHAR 84

85 Výrok Územní plán Nový Bor těchto ploch pro budoucí funkční využití, přičemž ve vymezeném rozsahu plochy nebo koridoru územní rezervy nelze realizovat takové stavby, zařízení, činnosti a úpravy, které by znemožnily nebo podstatně ztížily budoucí funkční využití stanovené územní rezervou Na plochách změn je možné zachovat současné využití území, včetně údržby existujících staveb, ale nesmí být znemožněna nebo podstatně ztížena realizace navržené změny využití těchto ploch. Tab. 21. Plochy s rozdílným způsobem využití Pořadové číslo Kód Název plochy s rozdílným způsobem využití PLOCHY ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ, PLOCHY PŘESTAVBY 1. BH Plochy bydlení v bytových domech 2. BI Plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské 3. BV Plochy bydlení v rodinných domech venkovské 4. SM Plochy smíšené obytné městské 5. RZ Plochy rekreace zahrádkářské kolonie 6. RX Plochy rekreace se specifickým využitím - plochy golfu 7. OV Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura 8. OM Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední 9. OS Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení 10. OH Plochy občanského vybavení hřbitovy 11. DS1 Plochy dopravní infrastruktury silnice I. třídy DS2 DS3 Plochy dopravní infrastruktury silnice II. třídy Plochy dopravní infrastruktury silnice III. třídy 12. DM Plochy místních komunikací sběrné, obslužné DMg DMp DMt DMn Plochy místních komunikací plochy garáží Plochy místních komunikací plochy parkovišť Plochy místních komunikací plochy dopravních terminálů pro osobní dopravu Plochy místních komunikací plochy bezmotorové dopravy 13. DZ Plochy železnice trať, nádraží 14. TI Plochy technické infrastruktury 15. VS Plochy výroby a skladování plochy smíšené výrobní 16. VL Plochy výroby a skladování s malou zátěží 17. VZ Plochy výroby a skladování zemědělská výroba 18. VZz Plochy výroby a skladování zahradnictví PLOCHY NEZASTAVĚNÉ, NEZASTAVITELNÉ 19. ZV Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň 85 Atelier BUCHAR

86 Územní plán Nový Bor Výrok Pořadové číslo Kód Název plochy s rozdílným způsobem využití 20. W Plochy vodní a vodohospodářské 21. NZo Plochy zemědělské orná půda 22. NZt Plochy zemědělské trvalý travní porost 23. NZs Plochy zemědělské zahrady a sady 24. NL Plochy lesní 25. NLn Plochy lesní vysoký nálet na nelesní půdě 26. NP Plochy přírodní 27. ZO Plochy zeleně zeleň ochranná a izolační 28. ZP Plochy zeleně zeleň přírodního charakteru 29. NSp Plochy smíšené nezastavěného území přírodní 30. NSs Plochy smíšené nezastavěného území sportovní A.6.1 VYMEZENÍ POJMŮ Pro účely ÚP Nový Bor se stanovují následující pojmy: Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou podle přípustnosti členěny na: - Hlavní využití vymezuje stavby a využití území, které v území nebo ploše převládají a které naplňují základní charakteristiky funkčního využití plochy. - Přípustné využití vymezuje stavby a využití území, které nejsou plošně a významově rozhodující a které doplňují hlavní využití a slouží k dosažení optimálního využití. Dále mu rovněž odpovídají stavby, které jsou nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality. - Podmíněně přípustné využití je takové využití území, které umožňuje umísťovat stavby neuvedené v hlavním, přípustném a nepřípustném využití za podmínky, že tyto stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím a současně nesnižují kvalitu prostředí, tj. nenarušují hlavní funkci území a funkce okolní, zejména pohodu bydlení. Stavby navržené jako podmíněně přípustné lze umisťovat jen po splnění stanovených konkrétních podmínek. U těchto staveb nemohou být použity zjednodušující postupy dle stavebního zákona. - Nepřípustné využití vymezuje stavby a využití území, které neodpovídají hlavnímu využití, tj. nejsou slučitelné s hlavní funkcí plochy. Tyto stavby nelze v daném území umísťovat. Podmínky využití ploch (funkční využití území) jsou v kapitole A.6.3 definovány pro jednotlivé barevně odlišené plochy s rozdílným způsobem využití v rozsahu jejich hranic. Stanoveným podmínkám využití a prostorového uspořádání musí odpovídat účel a uspořádání zde umísťovaných, povolovaných či ohlašovaných staveb, změn stávajících staveb, změn v užívání staveb, využití území a změn využití území. Tyto stavby a využití území je možné v těchto plochách umístit za předpokladu, že vyhoví i všem ostatním zvláštním předpisům (např. hygienickým, vodohospodářským, ochraně životního prostředí Atelier BUCHAR 86

87 Výrok Územní plán Nový Bor apod.). U stávajících staveb, jejichž účel užívání a prostorové uspořádání vyplývající z příslušných rozhodnutí či jiných opatření stavebního úřadu (kolaudačního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení atd.) neodpovídá stanoveným podmínkám pro využití plochy nebo podmínkám prostorového uspořádání, lze provádět bez omezení udržovací práce. Případné stavební úpravy těchto staveb však již musí být se stanovenými podmínkami pro využití plochy v souladu, dnešní překročení podmínek prostorového uspořádání se po stavebních úpravách nesmí zvýšit. V případě demolice stavby, která překračovala podmínky prostorového uspořádání, musí novostavba tyto podmínky již splňovat. Podmínky prostorového uspořádání kromě koeficientu zastavění, koeficientu zeleně a výšky budovy, uvedených v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanoví ÚP také strukturu zástavby v území pro stabilizované území ve výkresu B.8 Schéma prostorového uspořádání. Pro jednotlivé zastavitelné plochy a plochy pro přestavbu je údaj o stanovené struktuře zástavby a výšce budov uveden v podmínkách pro konkrétní plochu. - Koeficient zastavění je podíl výměry maximální zastavěné a zpevněné plochy vztažený k celkové výměře plochy. Při další výstavbě na plochách stabilizovaných bude při stanovení intenzity využití pozemků koeficient zastavění uplatňován s přihlédnutím k současné urbanistické struktuře, případně bude upřesněn pro dotčené území podrobnější dokumentací. - Koeficient zeleně je podíl minimální výměry tvořené zelení vztažený k celkové výměře plochy. Do výměry zeleně není započítána zeleň na svislých konstrukcích (tedy popínavá) ani zeleň neplnící svou funkci např. pod konstrukcemi nesoucími fotovoltaické panely, apod. Při eventuální další výstavbě na plochách stabilizovaných bude při stanovení intenzity využití pozemků koeficient zeleně uplatňován s přihlédnutím k současné urbanistické struktuře, případně bude upřesněn pro dotčené území podrobnější dokumentací. - Výškou budovy se rozumí výška fasády přes všechna plná nadzemní podlaží po hlavní římsu nebo atiku. Nad touto úrovní je přípustná šikmá střecha nebo jedno ustupující podlaží za podmínky, že zásadním způsobem neovlivní proporce budovy. U budov, které nesousedí s veřejným prostranstvím, je přípustná nižší výška, než připouští dolní mez výškové úrovně. Výška budovy je stanovena koeficienty A E, z nichž každý vymezuje interval minimální a maximální výšky budovy: A 4,5 9 m A* 6 9 m B 7 12 m C 7 17 m D m E m Charakter a struktura zástavby je pojem, který je převzat přímo z Vyhlášky 500/2006 Sb., Příloha č. 7 I. Obsah územního plánu, odrážka f) a v obdobném smyslu je používán i v této dokumentaci. Pojem struktura zástavby je ve vztahu k řešenému území podrobněji rozčleněn a charakterizován v kapitole C Drobná a řemeslná výroba je podnikatelská činnost zaměstnávající méně než deset zaměstnanců. Stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu jsou stavby do 150 m 2 výrobní plochy, bez negativních vlivů jejich provozu na životní prostředí, které by přesahovaly hranice výrobních objektů. 87 Atelier BUCHAR

88 Územní plán Nový Bor Výrok Výrobní služby jsou činnosti, při nichž vznikají spotřební statky. Příkladem výrobní služby je výroba oděvů nebo výroba nábytku. Nerušící výrobní činnost svým negativním vlivem na okolí nepřesahuje hranice dané plochy s rozdílným způsobem využití, takže nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu okolního prostředí. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání ( 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). Drobné vodní toky je pojem převzatý ze zákona č. 254/ a 48, v platném znění, a v obdobném smyslu je používán i v této dokumentaci. A.6.2 ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK PRO PLÁNOVÁNÍ VE VOLNÉ ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné zemědělské krajině, mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch, lze v rámci pozemkových úprav měnit využití území bez nutnosti změny územního plánu, a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, trvalý travní porost, vodní plocha a lesní pozemek. Výjimkou jsou podmínky pro využití ploch ÚSES, viz kapitola A.6.2. Mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch je nepřípustné oplocování pozemků s výjimkou dočasného oplocení zemědělské půdy se speciálními kulturami, ovocných sadů nebo ohradníků kolem pozemků s chovem hospodářských zvířat a koní. A.6.3 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH ÚSES Pro funkční využití ploch biocenter je: Přípustné využití: současné využití využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES revitalizace vodních toků je žádoucí Podmíněně přípustné využití: pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářské zařízení, ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra odvodňování pozemků a úpravy toků výhradně za podmínky souhlasného vyjádření orgánu ochrany přírody z hlediska zachování ekostabilizační funkce toku Atelier BUCHAR 88

89 Výrok Územní plán Nový Bor Nepřípustné využití: změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich rušivé činnosti jako je umisťování staveb, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné Pro funkční využití ploch biokoridorů je: Přípustné využití: současné využití využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.) jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES revitalizace vodních toků je žádoucí Podmíněně přípustné využití: pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno kolmo, vodohospodářské zařízení, ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru odvodňování pozemků a úpravy toků výhradně za podmínky souhlasného vyjádření orgánu ochrany přírody z hlediska zachování ekostabilizační funkce toku Nepřípustné využití: změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umisťování staveb, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných A.6.4 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ 1. PLOCHY BYDLENÍ v bytových domech [BH] Hlavní využití: kolektivní bydlení ve vícepodlažních bytových domech městská zástavba 89 Atelier BUCHAR

90 Územní plán Nový Bor Výrok Přípustné využití: stavby a zařízení veřejného občanského vybavení sloužící pro obsluhu tohoto území stavby ubytovacích zařízení kategorie nejvýše penzion stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití stezky pro pěší a pro rekreační sport garáže, parkovací domy, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím stavby a zařízení pro civilní ochranu dětská a sportovní hřiště pro denní rekreaci pouze v souvislosti s hlavním využitím veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň vodní plochy, vodní toky Podmíněně přípustné využití: stavby rodinných domů městského typu za podmínky, že budou v městské zástavbě bytových domů rozptýleny zařízení komerčního občanského vybavení a drobné výroby integrované v obytných domech i v samostatných objektech sloužící pro obsluhu daného území za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech, a že tato zařízení svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území. liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití stavby na plochách bydlení situovaných v sousedství silnic, kde se s ohledem na dopravní zátěž dá předpokládat vyšší hlukové zatížení, lze realizovat za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude formou akreditovaného či autorizovaného měření hluku nebo hlukovou studií prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro skladování a výrobu neslučitelné s funkcí bydlení parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily, autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel Podmínky prostorového uspořádání: dům v historické části města a v hranicích městské památkové zóny musí být na pozemku situován s ohledem na okolní zástavbu a uliční čáry; ve stabilizovaném území je, pokud je to možné, požadováno zachování původní parcelace rozsah případných integrovaných provozoven občanského vybavení a drobné výroby nesmí překročit objem přízemí jednotlivé stavby, upřednostněna je vazba obytné funkce na pozemek stavby pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití se musí svým charakterem přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby Atelier BUCHAR 90

91 Výrok Územní plán Nový Bor koeficient zastavění maximálně 0,30, není-li u podmínek konkrétní rozvojové plochy uvedeno jinak koeficient zeleně minimálně 0,50 zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Další podmínky využití: všechny nové bytové domy musí být vybaveny pro min. 50% vozidel garážemi na vlastním pozemku nebo odstavnými stáními tamtéž, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby všechny nové rodinné domy musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby, případně samostatně stojícími na vlastním pozemku nebo odstavným stáním tamtéž v počtu 2 stání na 1 bytovou jednotku 2. PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech městské a příměstské [BI] Hlavní využití: bydlení v rodinných domech městského typu Přípustné využití: bydlení v rodinných domech venkovského typu drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně, včetně jejich integrace do staveb pro bydlení ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb rodinných domů stavby a zařízení veřejného občanského vybavení sloužící pro obsluhu tohoto území stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití stezky pro pěší a pro rekreační sport garáže, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím stavby rodinné rekreace dětská hřiště, venkovní sportoviště veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň vodní plochy, vodní toky Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení pro chovatelství a pěstitelství samozásobovacího charakteru za podmínky, že provozem staveb a zařízení nedojde ve vymezené ploše ke snížení kvality prostředí a pohody bydlení, zejména z hlediska hladiny hluku, čistoty ovzduší, vod a půdy, emisí prachu a pachů obchod a služby slučitelné s bydlením, sloužící pro obsluhu tohoto území, za podmínky, že bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech, a že tato zařízení svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území 91 Atelier BUCHAR

92 Územní plán Nový Bor Výrok liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití stavby na plochách bydlení situovaných v sousedství silnic, kde se s ohledem na dopravní zátěž dá předpokládat vyšší hlukové zatížení, lze realizovat za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude formou akreditovaného či autorizovaného měření hluku nebo hlukovou studií prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, případně podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění maximálně 0,25, není-li u podmínek konkrétní rozvojové plochy uvedeno jinak koeficient zeleně minimálně 0,60 stavby pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití se musí svým charakterem přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Další podmínky využití: všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby, případně samostatně stojícími na vlastním pozemku nebo odstavným stáním tamtéž v počtu 2 stání na 1 bytovou jednotku 3. PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech venkovské [BV] Hlavní využití: bydlení v rodinných domech venkovského typu a venkovských usedlostech s užitkovými zahradami a hospodářským zázemím s obslužnými funkcemi Přípustné využití: stavby pro bydlení s obytnými a hospodářskými zahradami, zemědělskými a doprovodnými stavbami pro hospodářská zvířata, stavby pro rostlinnou výrobu s parkovacími a manipulačními plochami pro zemědělskou techniku drobné stavby bezprostředně související s bydlením, například garáže a parkovací přístřešky, zimní zahrady, skleníky, bazény, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, ploty a podobně, včetně jejich integrace do staveb pro bydlení stavby pro domácí chov drobného hospodářského zvířectva stavby ubytovacích zařízení kategorie nejvýše penzion stavby a zařízení veřejného občanského vybavení sloužící pro obsluhu tohoto území sportovní a rekreační objekty a plochy, sloužící pro obsluhu tohoto území stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití stavby a zařízení rodinné rekreace stezky pro pěší a pro rekreační sport Atelier BUCHAR 92

93 Výrok Územní plán Nový Bor garáže, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím dětská hřiště veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň vodní plochy, vodní toky Podmíněně přípustné využití: obchod a služby slučitelné s bydlením, sloužící pro obsluhu tohoto území, za podmínky, že bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech, a že tato zařízení svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu slučitelné s bydlením, sloužící pro obsluhu tohoto území, za podmínky, že bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech, a že tato zařízení svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití stavby na plochách bydlení situovaných v sousedství silnic, kde se s ohledem na dopravní zátěž dá předpokládat vyšší hlukové zatížení, lze realizovat za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude formou akreditovaného či autorizovaného měření hluku nebo hlukovou studií prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, případně podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění maximálně 0,30, není-li u podmínek konkrétní rozvojové plochy uvedeno jinak koeficient zeleně minimálně 0,50 stavby pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití se musí svým charakterem přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby výška obytné zástavby s ohledem na zachování krajinného rázu zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Další podmínky využití: všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby, případně samostatně stojícími na vlastním pozemku nebo odstavným stáním tamtéž v počtu 2 stání na 1 bytovou jednotku 4. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ městské [SM] Hlavní využití: stavby pro bydlení v bytových domech 93 Atelier BUCHAR

94 Územní plán Nový Bor Výrok stavby a zařízení pro obslužnou sféru (veřejné a malé komerční občanské vybavení, tedy veřejnou správu, obchodní prodej, administrativu, kulturu, církve, zdravotnictví, sociální služby, péči o rodinu, lázeňství, vzdělání a výchovu, tělovýchovu a sport, vědu a výzkum, maloobchod, služby, veřejné ubytování a stravování), integrované v přízemí bytových domů nebo v samostatných objektech Přípustné využití: stavby rodinných domů městského typu rozptýlené v městské zástavbě bytových domů a obslužné sféry veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň garáže, parkovací domy, odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití stezky pro pěší a pro rekreační sport stavby a zařízení pro civilní ochranu dětská a rekreační hřiště vodní plochy, vodní toky Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení pro zábavu za podmínky, že jejich nejkratší vzdušná vzdálenost od staveb a zařízení pro vzdělání a výchovu a církve bude min. 100 m a nenaruší pohodu bydlení čerpací stanice pohonných hmot za podmínky, že budou součástí garáží nebo parkovacích domů liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití stavby na plochách smíšených obytných situovaných v sousedství silnic, kde se s ohledem na dopravní zátěž dá předpokládat vyšší hlukové zatížení, lze realizovat za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude formou akreditovaného či autorizovaného měření hluku nebo hlukovou studií prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, případně podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění maximálně 0,40, není-li u podmínek konkrétní rozvojové plochy uvedeno jinak koeficient zeleně minimálně 0,40 stavby pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití se musí svým charakterem přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Další podmínky využití: všechny nové bytové domy musí být vybaveny pro min. 50% vozidel garážemi na vlastním pozemku nebo odstavnými stáními tamtéž, pro zbývajících max. 50% vozidel rezidentů a vozidla návštěvníků budou realizována odstavná stání v rámci lokality obytné stavby Atelier BUCHAR 94

95 Výrok Územní plán Nový Bor všechny nové rodinné domy musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby, případně samostatně stojícími na vlastním pozemku nebo odstavným stáním tamtéž v počtu 2 stání na 1 bytovou jednotku všechny stavby hlavní jmenované pod funkcí přípustnou či podmíněně přípustnou jsou nezpůsobilé pro zkrácené řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona 5. PLOCHY REKREACE - zahrádkářské kolonie [RZ] Hlavní využití: rekreační zahradnická činnost v zahrádkářských osadách stavby, které lze umístit na pozemku staveb pro rekreaci Přípustné využití: stavby bezprostředně související s rekreací, například skleníky, kůlny, pergoly, terasy, bazény, ploty a podobně, včetně jejich integrace do staveb pro rekreaci stavby pro společné zařízení zahrádkářské osady (společné skladování a zpracování plodin, moštárny, hygienická zařízení, klubovny, občerstvení, apod.) stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití stezky pro pěší a pro rekreační sport dětská hřiště, venkovní sportoviště sídelní a doprovodná zeleň vodní plochy, vodní toky prvky ÚSES Podmíněně přípustné využití: plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím za podmínky, že jsou společné pro zahrádkářskou osadu stavby pro nakládání s odpady za podmínky, že souvisí s hlavním využitím liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, případně podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku maximálně 0,10 maximální výška zahradních objektů do 5 m výšky nad rostlý terén 6. PLOCHY REKREACE se specifickým využitím plochy golfu [RX] Hlavní využití: specifické území určené pro umístění golfového hřiště tj. volného sportovně rekreačního golfového areálu v krajině (klubové hřiště, veřejné hřiště) 95 Atelier BUCHAR

96 Územní plán Nový Bor Výrok jednotlivá odpaliště (teeing ground), jednotlivé hrací dráhy (fairway), jednotlivá jamkoviště (green), přírodní i umělé překážky (např. bunkry, vodní toky a plochy, keřové a stromové porosty apod. související s golfovým hřištěm) Přípustné využití: cvičná louka (putting green, chipping green, pitching green, cvičné odpaliště, golfová akademie atd.) drobný mobiliář doplňující vybavení golfového hřiště (např. lavičky, osvětlení, odpadkové koše, informační tabule o paru a charakteru jamek, čističe golfových míčků, golfových bot a golfových holí, kolíky apod.) zavlažovací systémy objekt pro cvičné odpaliště (driving range) a caddies - max. 1 NP a max. zastavěná plocha objektu 250 m 2 parkové porosty okrasné a přírodě blízké, liniové a plošné sadovnické a nelesní stromové porosty (např. stromořadí, remízy, meze apod.) izolační zeleň, travní porosty, lesní porosty, břehové porosty, pobytové louky dětská hřiště, otevřené nekryté sportovní plochy, určené např. pro kroket, petanque, minigolf, tenis, volejbal apod. doplňující tak sportovně-rekreační charakter území drobná architektura a vodní prvky vodní toky včetně jejich koryt a vodní plochy (přirozené, upravené i umělé) účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty a stezky pro kondiční běh, stezky pro jízdu na zvířeti stavby a zařízení související technické infrastruktury Podmíněně přípustné využití: odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily do celkové hmotnosti 3500 kg a pro motocykly a kola za podmínky, že jsou nezbytným vybavením pro obsluhu dané lokality a souvisejí s hlavním a přípustným využitím území liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, případně podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející 7. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ veřejná infrastruktura [OV] Hlavní využití: stavby a zařízení pro veřejnou občanskou vybavenost (vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, vědu a výzkum, církve a ochranu obyvatelstva) Přípustné využití: stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití plochy parkovacích stání veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň Atelier BUCHAR 96

97 Výrok Územní plán Nový Bor prvky ÚSES Podmíněně přípustné využití: drobné provozovny stravování, obchodu a služeb provozované v rámci staveb občanského vybavení za podmínky, že svým provozem neovlivní negativně funkci hlavního využití nebo nebudou mít negativní dopad na sousední plochy nad mez pro tyto plochy přípustnou ubytovací služby provozované v rámci staveb občanského vybavení za podmínky, že bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport za podmínky, že souvisejí se stavbou hlavního využití liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, případně podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění pozemku maximálně 0,50 koeficient zeleně minimálně 0,30 stavby pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití se musí svým charakterem přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Další podmínky využití: v maximální míře budou zachovány vzrostlé stromy a posíleny další zelení v případě, že je součástí plochy registrovaný VKP, budou vytvořeny podmínky k jeho maximální ochraně 8. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ komerční zařízení malá a střední [OM] Hlavní využití: stavby a zařízení zejména pro maloobchodní prodej komerční zařízení služeb Přípustné využití: stavby pro stravování stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva stavby a zařízení pro výstavnictví stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití plochy parkovacích stání veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň 97 Atelier BUCHAR

98 Územní plán Nový Bor Výrok prvky ÚSES Podmíněně přípustné využití: drobné provozovny stravování, obchodu a služeb provozované v rámci staveb občanského vybavení za podmínky, že svým provozem neovlivní negativně funkci hlavního využití nebo nebudou mít negativní dopad na sousední plochy nad mez pro tyto plochy přípustnou ubytovací služby provozované v rámci staveb občanského vybavení za podmínky, že bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport za podmínky, že souvisejí se stavbou hlavního využití stavby a zařízení pro zábavu za podmínky, že jejich nejkratší vzdušná vzdálenost od staveb a zařízení pro vzdělání a výchovu a církve bude min. 100 m a nenaruší pohodu bydlení stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu za podmínky, že budou integrovány do staveb s hlavním využitím pro občanské vybavení, a že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesníží kvalitu prostředí sdružený objekt služeb pro golfisty s recepcí, kancelářemi, šatnami, přechodným ubytováním, bytem správce, sklady, garážemi pro osobní a speciální vozidla, apod. za podmínky, že objekt přiléhá k plochám rekreace se specifickým využitím, určeným pro provoz golfového hřiště liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro skladování a výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního využití Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění maximálně 0,40, není-li u podmínek konkrétní rozvojové plochy uvedeno jinak koeficient zeleně minimálně 0,40 stavby pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití se musí svým charakterem přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Další podmínky využití: v maximální míře budou zachovány vzrostlé stromy a posíleny další zelení v případě, že je součástí plochy registrovaný VKP, budou vytvořeny podmínky k jeho maximální ochraně Atelier BUCHAR 98

99 Výrok Územní plán Nový Bor 9. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení [OS] Hlavní využití: stavby, zařízení a plochy pro tělovýchovu, sport a rekreaci (hřiště, stadiony, tělocvičny, kluziště, jezdecké areály, kynologická cvičiště, apod.) Přípustné využití: stezky pro pěší a pro rekreační sport veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň prvky ÚSES dětská hřiště vodní plochy, vodní toky stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím stavby a zařízení pro civilní ochranu Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení občanského vybavení za podmínky, že souvisí se stavbou nebo zařízením v hlavním využití, funkcí a charakterem stavbu v hlavním využití doplňuje a zvyšuje komfort jejího užívání stavby a zařízení pro bydlení za podmínky, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech zemědělské stavby a zařízení za podmínky, že souvisí s dostihovými dráhami a jezdeckými areály stavby pro ubytování za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zastavění maximálně 0,20, není-li u podmínek konkrétní rozvojové plochy uvedeno jinak koeficient zeleně minimálně 0,40 zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Další podmínky využití: v maximální míře budou zachovány vzrostlé stromy a posíleny další zelení 99 Atelier BUCHAR

100 Územní plán Nový Bor Výrok 10. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ hřbitovy [OH] Hlavní využití: stavby pro pohřbívání a související stavby, zařízení a plochy (hrobová místa, kolumbária, obřadní síně, rozptylové loučky, církevní stavby, apod.) Přípustné využití: stavby a zařízení pro služby poskytované v souvislosti s hlavním využitím veřejná prostranství, veřejná a doprovodná zeleň prvky ÚSES drobná architektura (altány, plastiky, mobiliář, fontány, apod.) vodní plochy, vodní toky stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím Podmíněně přípustné využití: liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Další podmínky využití: všechny stavby hlavní jmenované pod funkcí přípustnou či podmíněně přípustnou jsou nezpůsobilé pro zkrácené řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona 11. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY silnice I. třídy [DS1] silnice II. třídy [DS2] silnice III. třídy [DS3] Hlavní využití: veřejná silniční dopravní infrastruktura silnice I., II. a III. třídy, mimo zastavěné území obce (dle ČSN ). veřejná dopravní infrastruktura průtahy silnic I., II. a III. třídy v zastavěné území obce (dle ČSN ). Přípustné využití: liniové stavby v přidruženém dopravním prostoru (cyklistické a pěší komunikace, stezky pro rekreační sport), zastávky hromadné dopravy, stavby dopravních ploch, jako jsou odstavné a parkovací plochy, obratiště a výhybny, shromažďovací a rozptylové plochy, chodníky čerpací stanice pohonných hmot Atelier BUCHAR 100

101 Výrok Územní plán Nový Bor stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, protihlukové stěny, apod.), liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití, vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční dopravy, liniové a plošné výsadby doprovodné a izolační zeleně prvky ÚSES vodní plochy, vodní toky Podmíněně přípustné využití: liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 12. PLOCHY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ sběrné, obslužné [DM] plochy garáží [DMg] plochy parkovišť [DMp] plochy dopravních terminálů pro osobní dopravu [DMt] plochy bezmotorové dopravy [DMn] Hlavní využití: veřejná dopravní infrastruktura v zastavěném území obce sběrné a obslužné komunikace garáže, hromadné garáže stavby dopravních ploch, jako jsou odstavné a parkovací plochy stavby a plochy terminálů osobní dopravy liniové stavby v přidruženém dopravním prostoru (cyklistické a pěší komunikace, stezky pro rekreační sport) Přípustné využití: zastávky hromadné dopravy, stavby veřejné dopravní infrastruktury - obytné a pěší zóny se smíšeným provozem, kde je pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel veden ve společném prostoru, obratiště a výhybny, shromažďovací a rozptylové plochy, chodníky areály údržby pozemních komunikací čerpací stanice pohonných hmot veřejná prostranství a veřejná zeleň stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, protihlukové stěny, apod.), liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití, vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční dopravy, liniové a plošné výsadby doprovodné a izolační zeleně 101 Atelier BUCHAR

102 Územní plán Nový Bor Výrok prvky ÚSES vodní plochy, vodní toky Podmíněně přípustné využití: liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 13. PLOCHY ŽELEZNICE trať, nádraží [DZ] Hlavní využití: dopravní infrastruktura drážní dopravy (plochy kolejišť včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, plochy železničních stanic, zastávek, nástupišť a přístupových cest, plochy a budovy provozní, správní, dep, opraven, vozoven a překladišť) Přípustné využití: doprovodná a izolační zeleň prvky ÚSES nezbytná zařízení dopravní a technické infrastruktury další stavby a zařízení provozně související s hlavním využitím plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím hromadné garáže stavby a zařízení pro civilní ochranu vodní plochy, vodní toky Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení občanského vybavení za podmínky, že souvisí se stavbou nebo zařízením v hlavním využití, funkcí a charakterem stavbu v hlavním využití doplňuje a zvyšuje komfort jejího užívání, zejména stavby a zařízení pro stravování, pro služby a obchod, pro administrativu, apod. stavby a zařízení pro umísťování a přechovávání látek, které svým složením, fyzikálními a chemickými vlastnostmi a množstvím podléhají zařazení do skupiny B podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, za podmínky, že bude dodržena bezpečná vzdálenost od zástavby a rozvojových ploch určených pro bydlení a občanskou vybavenost, která je veřejnou infrastrukturou liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Atelier BUCHAR 102

103 Výrok Územní plán Nový Bor 14. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY [TI] Hlavní využití: plochy a zařízení technické infrastruktury se samostatným vymezením (zásobování vodou vodojemy a vodovodní sítě včetně zařízení, odkanalizování - čistírny odpadních vod, dešťové usazovací nádrže, záchytné nádrže včetně sítí a zařízení, centrální zásobování teplem - výtopny, kotelny a sítě včetně zařízení, zásobování zemním plynem - zařízení pro skladování plynů a sítě včetně zařízení, zásobování elektrickou energií sítě včetně zařízení, elektronické komunikace - telefonní ústředny, vysílací zařízení a datová centra) Přípustné využití: stavby a zařízení pro správu a provoz technické infrastruktury (administrativa, zázemí zaměstnanců, sklady) stavby a zařízení pro drobnou řemeslnou výrobu a služby související se správou a provozem technické infrastruktury odstavné plochy, garáže, manipulační plochy čerpací stanice pohonných hmot související s hlavním a přípustným využitím nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura stavby a zařízení pro civilní ochranu doprovodná a izolační zeleň prvky ÚSES vodní plochy, vodní toky Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Podmínky využití koridoru technické infrastruktury pro realizaci vedení VVN 2 x 110 kv Nový Bor - Varnsdorf: Dosavadní využití území uvnitř koridoru se nemění, do doby rozhodnutí o povolení stavby. Po realizaci stavby VVN 2 x 110 kv, včetně souvisejících staveb, se připouští využití ploch nacházejících se mimo ochranné pásmo VVN podle původního účelu. Hlavní využití: elektrické vedení VVN 2 x 110 kv Přípustné využití: související stavby, např. stavby zajišťující křížení nebo souběh s jinými vedeními dopravní a technické infrastruktury apod. Nepřípustné využití: povolování staveb a činností neslučitelných s převažujícím účelem využití. Provádění změn v území koridoru nesmí znemožnit, ztížit nebo ekonomicky znevýhodnit budoucí umístění stavby (včetně staveb souvisejících), pro kterou je koridor vymezen. 103 Atelier BUCHAR

104 Územní plán Nový Bor Výrok 15. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ plochy smíšené výrobní [VS] Hlavní využití: stavby a zařízení pro malovýrobu a přidruženou výrobu, výrobní služby a řemeslnou výrobu, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území Přípustné využití: sklady pro potřeby hlavního využití stavby a zařízení pro výrobu energie sběrový dvůr stavby pro komerční administrativu stavby pro vědu a výzkum stavby pro stravování zaměstnanců související s hlavním využitím sociální zařízení a šatny pro zaměstnance stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití plochy odstavných a parkovacích stání, garáže, ČSPH pro potřebu území, zásadně na vlastním pozemku stavby a zařízení pro bezpečnost státu, civilní ochranu a vězeňství stavby pro reklamu plochy zeleně izolační a okrasné vodní plochy, vodní toky Podmíněně přípustné využití: stavby pro obchodní prodej, sloužící bezprostředně k zajištění hlavního využití plochy stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu za podmínky, že souvisí s výrobou v dané ploše (např. žákovské dílny) liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zástavby maximálně 0,40, není-li u podmínek konkrétní rozvojové plochy uvedeno jinak koeficient zeleně minimálně 0,40 stavby pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití se musí svým charakterem přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Atelier BUCHAR 104

105 Výrok Územní plán Nový Bor Další podmínky využití: negativní vlivy provozu s vazbou na dodržení zdravých životních podmínek nesmí přesáhnout hranici plochy pro výrobu a skladování (hluk, prach, vyvolaná doprava, apod.) od ploch pro bydlení, občanské vybavení, sport a rekreaci a směrem do volné krajiny budou plochy areálů výroby odděleny účinným pásem izolační zeleně 16. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ s malou zátěží [VL] Hlavní využití: stavby a zařízení pro průmyslovou a stavební výrobu s malou zátěží, výrobní služby, skladování, autodopravu a opravárenské služby, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) Přípustné využití: sklady pro potřeby hlavního využití distribuční a logistická činnost stavby a zařízení pro výrobu energie stavby pro administrativu a stravování zaměstnanců související s hlavním využitím objekty a zařízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní vliv nepřesáhne hranici této plochy jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí města a jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou existující ani navrženou obytnou zástavbu sociální zařízení a šatny pro zaměstnance stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury místní a účelové komunikace, chodníky, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití distribuční a logistická činnost jiné podnikatelské aktivity, jejichž provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí města a jejichž případná ochranná pásma nezasáhnou existující ani navrženou obytnou zástavbu sociální zařízení a šatny pro zaměstnance stavební dvory plochy odstavných a parkovacích stání, garáže, ČSPH pro potřebu území, zásadně na vlastním pozemku stavby a zařízení pro civilní ochranu plochy zeleně izolační a okrasné vodní plochy, vodní toky Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, zdravotnictví, vědu a výzkum za podmínky, že souvisí s výrobou v dané ploše (např. žákovské dílny) 105 Atelier BUCHAR

106 Územní plán Nový Bor Výrok liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zástavby maximálně 0,50, není-li u podmínek konkrétní rozvojové plochy uvedeno jinak koeficient zeleně minimálně 0,30 stavby pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití se musí svým charakterem přizpůsobit charakteru a struktuře okolní zástavby zóna v šíři 25 m od okraje lesa zůstane nezastavitelná Další podmínky využití: negativní vlivy provozu s vazbou na dodržení zdravých životních podmínek nesmí přesáhnout hranici plochy pro výrobu a skladování (hluk, prach, vyvolaná doprava, apod.) od ploch pro bydlení, občanské vybavení, sport a rekreaci a směrem do volné krajiny budou plochy areálů výroby odděleny účinným pásem izolační zeleně 17. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ zemědělská výroba [VZ] Hlavní využití: stavby, zařízení a plochy pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, malohospodaření, zemědělské služby, skladování a přidruženou výrobu Přípustné využití: pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva, steliva, zpracování a výkup zemědělské produkce, apod.) stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, přístupové a vnitroareálové komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) stavby pro administrativu a stravování zaměstnanců související s hlavním využitím plochy odstavných a parkovacích stání, čerpací stanice pohonných hmot v souvislosti s hlavním využitím stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby objekty a zařízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní vliv nepřesáhne hranici této plochy stavby a zařízení pro civilní ochranu plochy zeleně izolační a okrasné vodní plochy, vodní toky Atelier BUCHAR 106

107 Výrok Územní plán Nový Bor Podmíněně přípustné využití: liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Podmínky prostorového uspořádání: koeficient zástavby maximálně 0,40 koeficient zeleně minimálně 0,30 Další podmínky využití: při stavebních úpravách a dostavbách existujících areálů se ukládá stanovení ochranného pásma areálu zemědělské výroby před povolením umístění staveb pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb musí být prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a budou zachovány požadavky na pohodu bydlení. od ploch pro bydlení, občanské vybavení, sport a rekreaci a směrem do volné krajiny budou plochy areálů výroby odděleny účinným pásem izolační zeleně 18. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ zahradnictví [VZz] Hlavní využití: plochy výroby a skladování včetně ploch související dopravní a technické infrastruktury sloužící ke komplexní zahradnické činnosti Přípustné využití: stavby pro pěstování, skladování, distribuci, dopravu, údržbu a opravárenské služby, související s provozem zahradnictví stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, přístupové a vnitroareálové komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.) zařízení pro občerstvení a stravování zaměstnanců distribuční a logistická činnost stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, přístupové a vnitroareálové komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.), plochy odstavných a parkovacích stání pouze pro potřebu této funkční plochy plochy a zařízení pro nakládání a zpracování vlastního biologického odpadu stavby pro administrativu a provoz sociální zařízení a šatny pro zaměstnance plochy zeleně izolační a okrasné prvky ÚSES vodní plochy, vodní toky 107 Atelier BUCHAR

108 Územní plán Nový Bor Výrok Podmíněně přípustné využití: liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popř. podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející Podmínky prostorového uspořádání: intenzita využití pozemků - koeficient zastavění maximálně 0,50 koeficient zeleně minimálně 0,70 objekty budou svým vzhledem vycházet z charakteru okolní zástavby; výška objektů po hřeben střechy nebo atiku ploché střechy smí být max. 5,0 m 19. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ veřejná zeleň [ZV] Hlavní využití: plochy zastavěného území, mající charakter parků a lesoparků plochy zastavěného území ekostabilizační, ochranné a doprovodné zeleně, která má s ohledem na umístění a funkci v systému zeleně charakter veřejných prostranství velké veřejně přístupné plochy zeleně s rekreačním využitím Přípustné využití: stavby sloužící bezprostředně pro využití zeleně na veřejných prostranstvích a zajištění její údržby kapličky, pomníky, sochy, kříže drobné (bezejmenné) vodní toky a plochy drobný mobiliář pěší a cyklistické stezky prvky ÚSES záměrně komponovaná zeleň dětská hřiště související s hlavním využitím trvalá vegetace bez hospodářského významu podzemní liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití. Podmíněně přípustné využití: nadzemní liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím za podmínky, že bude zachována funkce hlavního a přípustného využití. Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím Další podmínky využití: změny dřevinné skladby porostů ve prospěch geograficky původních dřevin Atelier BUCHAR 108

109 Výrok Územní plán Nový Bor vhodnou formou kombinovat jak druhovou skladbu dřevin, tak i jejich prostorové uspořádání 20. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ [W] Hlavní využití: pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní nádrže s retenční funkcí, řeky, potoky, další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku) stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití Přípustné využití: stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi), související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže) liniové stavby veřejné technické infrastruktury prvky ÚSES Podmíněně přípustné využití: nestanovuje se Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním a přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející Další podmínky využití: při povolování staveb musí být maximálně zohledněn územní systém ekologické stability je požadováno v maximálně možné míře zachování stávajících dřevin mimolesní zeleně a nové výsadby orientovat na tvrdé listnaté druhy 21. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ orná půda [NZo] Hlavní využití: orná půda sloužící k zemědělskému obhospodařování Přípustné využití: doprovodné zemědělské stavby do plochy 50 m 2 (obdobného rozsahu jako např. polní krmiště, salaše, přístřešky, polní hnojiště, oplocení) související s hlavním nebo přípustným využitím, stavby charakteru zavlažovacích a melioračních systémů, trvalé travní porosty (louky a pastviny), zahrady a sady, protierozní prvky, větrolamy a liniové výsadby, solitérní stromy, remízky a porosty podél mezí, drobné vodní toky a vodní plochy samostatně nevymezené, založení prvků územního systému ekologické stability, turistické stezky a k nim příslušná informační zařízení a odpočívadla, liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím účelové komunikace (polní cesty). 109 Atelier BUCHAR

110 Územní plán Nový Bor Výrok Podmíněně přípustné využití: cyklistické stezky, informační zařízení, odpočívadla za podmínky, že budou součástí polních cest, zalesnění pozemků na půdách extrémních vlastností (svažité, kamenité, podmáčené), pokud tím nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (VKP, mokřad, výskyt zvláště chráněných druhů, krajinný ráz), zalesnění pozemků do výměry 1 ha za podmínky, že bude bezprostředně navazovat na lesní plochy vymezené územním plánem nebo na plochy lesní vysoký nálet na nelesní půdě převedené do ploch lesních, bude realizováno na plochách ve IV. až V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu nebo na plochách bez stanovené třídy ochrany, nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch a nebudou jím dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (VKP, mokřad, výskyt zvláště chráněných druhů, krajinný ráz), liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud nenaruší krajinný ráz. Nepřípustné využití: objekty, stavby, opatření a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Podmínky prostorového uspořádání: výšková hladina zástavby zemědělských staveb max. 5 m nad upravený terén, Další podmínky využití: při povolování staveb a provádění činností souvisejících s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím musí být zohledněny vymezené prvky územního systému ekologické stability a zachovány/zajištěny územní předpoklady jejich funkčnosti. 22. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ trvalý travní porost [NZt] Hlavní využití: trvalé travní porosty (louky a pastviny) sloužící k extenzivnímu zemědělskému obhospodařování. Přípustné využití: protierozní prvky, větrolamy a liniové výsadby, solitérní stromy, remízky a porosty podél mezí, drobné vodní toky a vodní plochy samostatně nevymezené, zahrady a sady, založení prvků územního systému ekologické stability, výsadba liniové (doprovodné) zeleně, orná půda, doprovodné zemědělské stavby do plochy 50 m 2 (obdobného rozsahu jako např. polní krmiště, salaše, přístřešky, polní hnojiště, oplocení) související s hlavním nebo přípustným využitím, stavby charakteru zavlažovacích a melioračních systémů, turistické stezky a k nim příslušná informační zařízení a odpočívadla, Atelier BUCHAR 110

111 Výrok Územní plán Nový Bor liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím účelové komunikace (polní cesty). Podmíněně přípustné využití: cyklistické stezky, informační zařízení, odpočívadla za podmínky, že budou součástí polních cest, zalesnění pozemků na půdách extrémních vlastností (svažité, kamenité, podmáčené), pokud tím nebudou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (VKP, mokřad, výskyt zvláště chráněných druhů, krajinný ráz), zalesnění pozemků do výměry 1 ha za podmínky, že bude bezprostředně navazovat na lesní plochy vymezené územním plánem nebo na plochy lesní vysoký nálet na nelesní půdě převedené do ploch lesních, bude realizováno na plochách ve IV. až V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu nebo na plochách bez stanovené třídy ochrany, nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch a nebudou jím dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (VKP, mokřad, výskyt zvláště chráněných druhů, krajinný ráz), liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud nenaruší krajinný ráz. Nepřípustné využití: objekty, stavby, opatření a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Podmínky prostorového uspořádání: výšková hladina zástavby zemědělských staveb max. 5 m nad upravený terén. Další podmínky využití: při povolování staveb a provádění činností souvisejících s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím musí být zohledněny vymezené prvky územního systému ekologické stability a zachovány/zajištěny územní předpoklady jejich funkčnosti. 23. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ zahrady a sady [NZs] Hlavní využití: plochy sídelní zeleně převážně využívané jako zahrady a sady, mající nepostradatelný vliv na udržení krajinného rázu. plochy okrasných a užitkových zahradních a sadovnických kultur, s převažující vazbou na plochy bydlení a rodinné rekreace zpravidla oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou Přípustné využití: doplňování a obnova stromových výsadeb, doplňkové stavby a zařízení pro zvýšení využitelnosti těchto ploch (terasy, pergoly, bazény, altány, skleníky, apod.) liniové stavby technické a dopravní infrastruktury Podmíněně přípustné využití: zahradní domky, stavby pro skladování nářadí a plodin z produkce sadu nebo zahrady za podmínky, že jejich zastavěná plocha nepřesáhne 16 m 2 a nebudou podsklepené 111 Atelier BUCHAR

112 Územní plán Nový Bor Výrok Nepřípustné využití: stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím Podmínky prostorového uspořádání: výšková hladina doplňkových a podmíněně přípustných staveb maximálně 5 m nad upravený terén, 1 nadzemní podlaží koeficient zeleně minimálně 0, PLOCHY LESNÍ [NL] Hlavní využití: pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) se specifickým využitím podle kategorie hospodářského, ochranného nebo lesa zvláštního určení a v CHKO Lužické hory podle zonace ochrany CHKO. Přípustné využití: stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (např. hospodářské objekty, zařízení pro chov lesní zvěře, krmelce apod.), liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím účelové komunikace (lesní cesty), drobné vodní toky a vodní plochy samostatně nevymezené, založení prvků územního systému ekologické stability, turistické stezky. Podmíněně přípustné využití: liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud nenaruší krajinný ráz a neohrozí stabilitu lesních porostů (porostů na stanovištně nebo klimaticky extrémních plochách lesy zvláštního určení) a lesů ochranných zejména na území CHKO Lužické hory, cyklistické stezky, informační zařízení a odpočívadla přednostně v rámci lesních cest. Nepřípustné využití: objekty, stavby, opatření a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Další podmínky využití: při povolování staveb a provádění činností souvisejících s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím musí být zohledněny vymezené prvky územního systému ekologické stability a zachovány/zajištěny územní předpoklady jejich funkčnosti. 25. PLOCHY LESNÍ vysoký nálet na nelesní půdě [NLn] Hlavní využití: vzrostlá zeleň na nelesní půdě reálně plnící funkce lesa Atelier BUCHAR 112

113 Výrok Územní plán Nový Bor Přípustné využití: objekty, stavby, opatření a činnosti pro plnění funkcí lesa (zejm. lesní průseky, nezpevněné lesní cesty do šíře 4 m, zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, lesní pastviny, ostatní plochy), liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím účelové komunikace (lesní cesty), drobné vodní toky a vodní plochy samostatně nevymezené, založení prvků územního systému ekologické stability, turistické stezky. Podmíněně přípustné využití: lesní hospodaření a plnění funkcí lesa za podmínky předchozího převedení na PUPFL liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud nenaruší krajinný ráz a neohrozí stabilitu lesních porostů, cyklistické stezky, informační zařízení a odpočívadla přednostně v rámci lesních cest. Nepřípustné využití: objekty, stavby, opatření a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Další podmínky využití: při povolování staveb a provádění činností souvisejících s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím musí být zohledněny vymezené prvky územního systému ekologické stability a zachovány/zajištěny územní předpoklady jejich funkčnosti. 26. PLOCHY PŘÍRODNÍ [NP] Hlavní využití: plochy k zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny v nezastavěném území, jako součást vymezeného územního systému ekologické stability krajiny a jiných chráněných území přírody, ostatní nelesní zeleň Přípustné využití: trvalé travní porosty střední a vysoká zeleň nelesního charakteru vodní toky a plochy založení prvků územního systému ekologické stability zvláště chráněné plochy, plochy evropsky významných lokalit liniové stavby technické infrastruktury Podmíněně přípustné využití: liniové stavby dopravní infrastruktury, pěší a cyklistické stezky, informační zařízení za podmínky, že budou součástí polních cest Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející 113 Atelier BUCHAR

114 Územní plán Nový Bor Výrok Další podmínky využití: nebudou povolovány změny kultury na ornou půdu, speciální zemědělské kultury 27. PLOCHY ZELENĚ zeleň ochranná a izolační [ZO] Hlavní využití: ochranná a izolační zeleň v sídlech nebo v nezastavěném území, zpravidla v ochranných pásmech hygienické ochrany omezující hluk a jiná negativní působení na sousední plochy doprovodná zeleň, respektive aleje, mající funkce ekostabilizační, větrolamů nebo napomáhající pohledové fragmentaci krajiny Přípustné využití: změny dřevinné skladby porostů ve prospěch geograficky původních dřevin stavby a opatření pro umožnění migrace organismů vodní toky a plochy prvky ÚSES liniové stavby technické infrastruktury Podmíněně přípustné využití: liniové stavby dopravní infrastruktury, pěší a cyklistické stezky, informační zařízení za podmínky, že budou součástí polních cest Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející Další podmínky využití: budou zakládány jako tzv. bezúdržbové či s velmi malou potřebou údržby bude vyhodnocen současný stav dřevin a na základě tohoto prováděna k nim zohledňující výsadba či dosadba dřevin s důrazem na funkčnost území při výsadbách zeleně a následné údržbě budou dodržovány zásady přístupu k zeleným plochám ve spojitosti s udržovanými plochami bude zachován co největší počet vzrostlých stromů, min. však 50% při povolování staveb musí být maximálně zohledněn územní systém ekologické stability 28. PLOCHY ZELENĚ zeleň přírodního charakteru [ZP] Hlavní využití: významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, udržované v přírodě blízkém stavu, určené např. pro průchod územního systému ekologické stability Přípustné využití: trvalé travní porosty střední a vysoká zeleň mimolesního charakteru Atelier BUCHAR 114

115 Výrok Územní plán Nový Bor vodní toky a plochy liniové stavby technické infrastruktury. Podmíněně přípustné využití: liniové stavby dopravní infrastruktury, pěší a cyklistické stezky, informační zařízení za podmínky, že budou součástí polních cest Nepřípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro skladování a výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního využití. u nově navrhovaných ploch se nepřipouští výroba solární energie Podmínky funkčního a prostorového uspořádání: nebudou povolovány změny kultury na ornou půdu, speciální zemědělské kultury bude vyhodnocen současný stav dřevin a na základě tohoto prováděna k nim zohledňující výsadba či dosadba dřevin s důrazem na funkčnost území Další podmínky využití: při výsadbách zeleně a následné údržbě budou dodržovány zásady přístupu k zeleným plochám ve spojitosti s udržovanými plochami bude zachován co největší počet vzrostlých stromů, min. však 50% 29. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ přírodní [NSp] Hlavní využití: trvalé travní porosty (louky a pastviny), trvalá vegetace bez hospodářského významu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, přírodě blízká využití území, vedoucí ke zvyšování jeho retence (např. plochy rozlivu povodní), realizace půdoochranných přírodě blízkých opatření a opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny (např. meze s vícepatrovou zelení, trvalé zatravnění, doprovodná a liniová zeleň). Přípustné využití: zahrady a sady, založení prvků územního systému ekologické stability, změny dřevinné skladby porostů ve prospěch geograficky původních dřevin, liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím účelové komunikace (polní a lesní cesty), turistické stezky, cyklistické stezky, informační zařízení, odpočívadla a související technická vybavenost (např. odpadkové koše, veřejné osvětlení, lávky přes vodoteče). Podmíněně přípustné využití: orná půda, nebudou-li tím dotčeny zájmy ochrany přírody (výskyt zvláště chráněných druhů, mokřad), 115 Atelier BUCHAR

116 Územní plán Nový Bor Výrok zalesnění pozemků do výměry 1 ha za podmínky, že bude bezprostředně navazovat na lesní plochy vymezené územním plánem nebo na plochy lesní vysoký nálet na nelesní půdě převedené do ploch lesních, bude realizováno na plochách ve III. až V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu nebo na plochách bez stanovené třídy ochrany a nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch a nebudou jím negativně dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (VKP, mokřad, výskyt zvláště chráněných druhů), liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud nenaruší krajinný ráz. Nepřípustné využití: objekty, stavby, opatření a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Další podmínky využití: při povolování staveb a provádění činností souvisejících s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím musí být zohledněny vymezené prvky územního systému ekologické stability a zachovány/zajištěny územní předpoklady jejich funkčnosti, využití ploch nesmí mít negativní vliv na krajinný ráz, přírodní ekosystémy, vodní režim, půdní kryt, příp. omezit možnosti migrace organismů. 30. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ sportovní [NSs] Hlavní využití: plochy soužící k příležitostnému sportovnímu využití (zdravotně rekreační aktivity, sportovní střelnice, kynologická cvičiště, lanová centra, apod.). Přípustné využití: trvalé travní porosty (louky a pastviny), zahrady a sady, realizace půdoochranných přírodě blízkých opatření a opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny (např. meze s vícepatrovou zelení, trvalé zatravnění, doprovodná a liniová zeleň), pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, trvalá vegetace bez hospodářského významu, změny dřevinné skladby porostů ve prospěch geograficky původních dřevin, založení prvků územního systému ekologické stability, liniové stavby technické infrastruktury, liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným využitím účelové komunikace (polní a lesní cesty), turistické stezky, cyklistické stezky, informační zařízení, odpočívadla a související technická vybavenost (např. odpadkové koše, veřejné osvětlení, lávky přes vodoteče). Podmíněně přípustné využití: orná půda, nebudou-li tím dotčeny zájmy ochrany přírody (výskyt zvláště chráněných druhů), zalesnění pozemků do výměry 1 ha za podmínky, že bude bezprostředně navazovat na lesní plochy vymezené územním plánem nebo na plochy lesní Atelier BUCHAR 116

117 Výrok Územní plán Nový Bor vysoký nálet na nelesní půdě převedené do ploch lesních, bude realizováno na plochách ve III. až V. třídě ochrany zemědělského půdního fondu nebo na plochách bez stanovené třídy ochrany a nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch a nebudou jím dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (VKP, mokřad, výskyt zvláště chráněných druhů). Nepřípustné využití: objekty, stavby, opatření a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popřípadě podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející. Další podmínky využití: při povolování staveb a provádění činností souvisejících s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným využitím musí být zohledněny vymezené prvky územního systému ekologické stability a zachovány/zajištěny územní předpoklady jejich funkčnosti, využití ploch nesmí mít negativní vliv na krajinný ráz, přírodní ekosystémy, vodní režim, půdní kryt, příp. omezit možnosti migrace organismů. A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT V návrhu Územního plánu Nový Bor jsou dle 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ) vymezeny v samostatném výkresu B.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. A.7.1 WD VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Plochy a koridory dopravní infrastruktury Tab. 22. Veřejně prospěšné stavby - plochy a koridory dopravní infrastruktury Označení VPS Popis VPS Arnultovice u Nového Boru WD01-ar Přeložka silnice III/26320 v úseku Gen. Svobody B. Egermanna WD02-ar Napojení rozvojové zóny Okrouhlá z okružní křižovatky I/9 x I/13 WD03-ar WD04-ar Křižovatka ulic B. Egermanna x Lipová Vjezd na parkoviště z ulice B. Egermanna 117 Atelier BUCHAR

118 Územní plán Nový Bor Výrok Označení VPS WD06-ar WD07-ar WD08-ar WD09-ar WD10-ar WD13-ar WD14-ar WD15-ar WD16-ar WD17-ar WD18-ar WD19-ar WD20-ar Popis VPS Obslužná komunikace v rozvojové zóně U divadla Napojení rozvojové zóny "U divadla" z ulice Revoluční Úprava křižovatky Nemocniční x B. Egermanna x Revoluční Vjezd do autobusového terminalu Místní komunikace v rozvojové zóně nad zahrádkami Komunikační propojení ulice Skalická nové komunikace v rozvojové zóně Za nádražím Stavební úpravy křižovatky Liberecká x Nerudova x Rumburských hrdinů Propojení ulic U slévárny sídliště Rumburských hrdinů Parkovací plochy sídliště Rumburských hrdinů Příjezd k parkovacím plochám sídliště Rumburských hrdinů Parkovací plochy sídliště Rumburských hrdinů na ploše TI Obslužná komunikace zóna Egermannova II Koridor silnice I/13, úsek Svor - Nový Bor - Manušice - hranice LK (v ZÚR LK D03 ) Nový Bor WD01-nb Komunikace výrobní zóna u obchvatu, odbočka Okrouhlá WD02-nb WD03-nb WD04-nb WD05-nb WD06-nb WD08-nb WD09-nb WD10-nb WD11-nb WD12-nb WD13-nb WD14-nb WD15-nb WD16-nb WD17-nb WD18-nb WD19-nb WD20-nb WD21-nb Komunikace výrobní zóna za nádražím, severozápadní část Komunikace výrobní zóna za nádražím, jižní část Propojení výrobní zóny za nádražím a ulice Nemocniční Parkoviště v ulici Nádražní Křižovatka ulic Nádražní x Wolkerova x Skalická Propojení ulic Sklářská - Nádražní Parkoviště u ulic Černá a B. Egermanna Komunikace s okružní křižovatkou Skalická x U Trati Parkoviště u komerční zóny, ulice Skalická Parkoviště u komerční zóny, ulice Skalická Rozšíření garáží v sídlišti Skalická Propojení ulice Skalická a výrobní zóny za nádražím Obslužná komunikace Husova - Smetanova - Skalická - Sklářská Okružní křižovatka na I/9, Nová Skalice Obslužná komunikace Nová Skalice Rozšíření parkoviště u sportovní haly Obslužná komunikace rozvojové plochy U Hřiště Příjezd ke koupališti od třídy T. G. Masaryka Parkoviště u třídy T. G. Masaryka Atelier BUCHAR 118

119 Výrok Územní plán Nový Bor Označení VPS WD22-nb WD23-nb WD24-nb WD25-nb WD26-nb WD27-nb WD28-nb Popis VPS Stavební úpravy křižovatky Husova x Česká Parkoviště pro sportovní areál ulice Sloupská Komunikační propojení Kalinova - Sloupská Parkoviště v ulici V Hájku Komunikační propojení Rumburských hrdinů - Kalinova Parkovací plocha u Lesního hřbitova Propojení nemotoristickou komunikací Nový Bor Radvanec Pihel WD01-pi Stavební úpravy křižovatky I/9 (nově II/609) x III/26845 (nově II/268) x III/26210 WD02-pi WD03-pi WD04-pi WD05-pi WT Stavební úpravy křižovatky III/26845 (nově II/268) x III/2622 Stavební úpravy místní komunikace I/9 (nově II/609) Pihel Komunikace k ČOV Dolní Pihel u golfu Přeložka silnice II. třídy II/268 do trasy silnice III. třídy III/26845 (v ZÚR LK D25 ) Plochy a koridory technické infrastruktury Tab. 23. Označení VPS Plochy a koridory technické infrastruktury Popis VPS Arnultovice u Nového Boru WT01-ar WT02-ar splašková kanalizace do ulice Vodní, Horní Arnultovice splašková kanalizace Havlíčkova Gen. Svobody WT03-ar WT04-ar WT05-ar WT06-ar WT07-ar odvodňovací příkop podél silnice I/9; Horní Arnultovice odvodňovací příkop podle přeložky silnice III/26320 v ús. Gen. Svobody B. Egermanna odvodňovací příkop podél železniční trati, Dolní Arnultovice splašková kanalizace u Šporky, Horní Arnultovice Koridor pro vedení 110 kv v trase Nový Bor Nová Huť el. st. Varnsdorf (v PÚR E25 ) Nový Bor WT01-nb WT04-nb WT05-nb WT06-nb WT07-nb elektrorozvodna s transformovnou VVN / VN u Crystalexu (v ZÚR LK E18 ) splašková kanalizace výtlak, Hřebenka - Janov vodovodní síť, Na Vyhlídce koridor vedení VVN 110 kv Česká Lípa Sever TR Nový Bor (v ZÚR LK E7 ) trasa plynovodu STL u cyklistického stadionu Janov u Nového Boru WT01-ja čerpací stanice odpadních vod 119 Atelier BUCHAR

120 Územní plán Nový Bor Výrok Označení VPS WT02-ja WT03-ja WT04-ja WT05-ja WT08-ja WT09-ja WT10-ja WT11-ja Popis VPS čerpací stanice odpadních vod čerpací stanice odpadních vod čerpací stanice odpadních vod splašková kanalizace pod Janovským rybníkem splašková kanalizace u fotbalového hřiště vodovodní síť pod Janovským rybníkem vodovodní síť nad Chotovickým potokem vodovodní síť u fotbalového hřiště Pihel WT01-pi WT02-pi WT03-pi WT04-pi WT05-pi WT06-pi čistírna odpadních vod, Dolní Pihel splašková kanalizace, U zájezdní hospody splašková kanalizace, u golfu vodovodní síť u Pivovarského rybníka, Dolní Pihel trasa plynovodu STL, U zájezdní hospody trasa elektrovedení vrchní, Dvorská pole WR Veřejně prospěšné stavby pro zvyšování retenční schopnosti území Tab. 24. Označení VPS Veřejně prospěšné stavby pro zvyšování retenční schopnosti území Popis VPS Pihel WR01-pi WR02-pi retenční nádrž nad Suchým rybníkem, Horní Pihel retenční nádrž u Bobřího rybníka, Dolní Pihel WR03-pi retenční nádrž Na vyschlém rybníku, Dolní Pihel A.7.2 WU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ Plochy opatření pro založení / dotvoření prvků ÚSES Tab. 25. Označení VPS Plochy opatření pro prvky ÚSES lokálního významu Popis VPS Janov u Nového Boru Rozloha (ha) WU01-ja Založení lokálního biokoridoru LK , u rybníka Očko 0,23859 Atelier BUCHAR 120

121 Výrok Územní plán Nový Bor Označení VPS Popis VPS Pihel Rozloha (ha) WU01-pi Založení lokálního biokoridoru LK /1040, pod Dvorskými poli 0,22605 WU02-pi Založení lokálního biokoridoru LK /1040, pod Dvorskými poli 0,49261 WU03-pi Založení lokálního biokoridoru LK /1040, pod Dvorskými poli 0,06877 WU04-pi Založení lokálního biokoridoru LK /1040, pod Dvorskými poli 0,03542 WU05-pi Založení lokálního biokoridoru LK /1040, pod Dvorskými poli 0,12788 WU06-pi Založení lokálního biokoridoru LK /1040, pod Dvorskými poli 0,34220 Tab. 26. Označení VPS Plochy opatření pro vyvlastnění ploch prvků ÚSES regionálního významu Popis VPS Arnultovice u Nového Boru Rozloha (ha) WU01-ar trasa regionálního biokoridoru RK557, severní okraj Horních Arnultovic 1,66166 WU02-ar trasa regionálního biokoridoru RK558, východní okraj Horních Arnultovic 3,76484 A.7.3 PLOCHY PRO ASANACI Plochy pro asanaci, asanační opatření, veřejně prospěšné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, Územní plán Nový Bor nevymezuje. A.8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA Veřejně prospěšné stavby, pro které lze dle 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění uplatnit předkupní právo, nejsou v návrhu Územního plánu Nový Bor vymezeny. A.9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA Kompenzační opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona se nestanovují. 121 Atelier BUCHAR

122 Územní plán Nový Bor Výrok A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ Územní plán Nový Bor vymezuje následující plochy a koridory územních rezerv, zakreslené v Hlavním výkresu (chybějící indexy patřily plochám, které byly v průběhu pořizování ÚP vypuštěny): Tab. 27. Ozn. úz. rezervy Plochy územních rezerv územní rezervy Arnultovice u Nového Boru R02-BV-ar R04-OM-ar R06-BI-ar R07-BI-ar R08-BI-ar R09-ZO-ar R10-NSp-ar R14-ZO-ar plochy bydlení v rodinných domech venkovské plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední pl. bydlení v rodinných domech - městské a příměstské pl. bydlení v rodinných domech - městské a příměstské pl. bydlení v rodinných domech - městské a příměstské; I./II. tř. ochr. ZPF, hluková zátěž silnice I. třídy plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační plochy smíšené nezastavěného území - přírodní plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační Podmínky prověření změn využití Prověření změn využití je možné až po vyčerpání 70% zastavitelných ploch v lokalitách Z05-BV-ar a Z06-BV-ar. Poté budou uplatněny obdobné podmínky jako pro tyto lokality. Prověření změn využití je možné až po vyčerpání 70% zastavitelných ploch v lokalitách Z15-OM-ar, Z36-SM-ar a P02-BI-ar. Poté budou uplatněny obecné podmínky pro plochu OM. Prověření změn využití je možné až po vyčerpání 70% zastavitelných ploch v lokalitách Z26-BI-ar a Z29-BI-ar a realizaci lokality Z27- DM-ar. Poté budou uplatněny obdobné podmínky jako pro tyto lokality, zejména podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Prověření změn využití je možné až po vyčerpání 70% zastavitelných ploch v lokalitách Z26-BI-ar a Z29-BI-ar a realizaci lokality Z27- DM-ar. Poté budou uplatněny obdobné podmínky jako pro tyto lokality, zejména podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Prověření změn využití je možné až po vyčerpání 70% zastavitelných ploch v lokalitách Z26-BI-ar a Z29-BI-ar a realizaci lokality Z27- DM-ar. Poté budou uplatněny obdobné podmínky jako pro tyto lokality, zejména podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Prověření změn využití je možné až při prověřování změn v území v lokalitách R06-BIar, R07-BI-ar a B08-BI-ar. Poté budou uplatněny obecné podmínky pro plochu ZO. Prověření změn využití je možné až při prověřování změn v území v lokalitě B08-BI-ar. Poté budou uplatněny obecné podmínky pro plochu NSp. Prověření změn využití je možné až při prověřování změn v území v lokalitách R06-BI- Atelier BUCHAR 122

123 Výrok Územní plán Nový Bor Ozn. úz. rezervy R16-DS1-ar územní rezervy plochy dopravní infrastruktury - silnice I. třídy Podmínky prověření změn využití ar, R07-BI-ar a B08-BI-ar. Poté budou uplatněny obecné podmínky pro plochu ZO. Prověření změn využití je možné v případě rozšiřování silnice I. třídy Janov u Nového Boru R14-BV-ja R15-BV-ja plochy bydlení v rodinných domech venkovské plochy bydlení v rodinných domech venkovské Pihel R11-BV-pi plochy bydlení v rodinných domech venkovské Prověření změn využití je možné až po vyčerpání 70% zastavitelných ploch v lokalitách Z01-BV-ja, Z03-BV-ja, Z05-BV-ja, Z10-BV-ja, Z11-BV-ja a Z12-BV-ar. Poté budou uplatněny obdobné podmínky jako pro tyto lokality. Prověření změn využití je možné až po vyčerpání 70% zastavitelných ploch v lokalitách Z01-BV-ja, Z03-BV-ja, Z05-BV-ja, Z10-BV-ja, Z11-BV-ja a Z12-BV-ar. Poté budou uplatněny obdobné podmínky jako pro tyto lokality. Prověření změn využití je možné až po vyčerpání 70% zastavitelných ploch v lokalitách Z24-BV-pi, Z02-BV-pi, Z05-BV-ja a Z03-BV-pi. Poté budou uplatněny obdobné podmínky jako pro tyto lokality. A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní plán Nový Bor vymezuje níže uvedené plochy, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno zpracováním územních studií. Tyto studie budou zpracovány za podmínek uvedených v tabulce, přičemž lhůta pro pořízení územní studie, schválení pořizovatelem a vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti, je stanovena do 4 let od vydání územního plánu. Tab. 28. Plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou Ozn. úz. studie Indexy ploch, které jsou předmětem ÚS, lhůta pro pořízení ÚS Arnultovice u Nového Boru US01-ar US02-ar US03-ar Z13-BI-ar; lokalita Pod Skalkou ; ÚS navrhne opatření k zajištění ochrany kvalitní vzrostlé zeleně a prověří nutnost provedení opatření proti hluku ze silnice I/9, resp. I/13; Z27-DM-ar; Z28-SM-ar; Z29-BI-ar; N04-NSp-ar; N05-NSp-ar; lokalita Nad zahrádkami ; ÚS navrhne opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na místo krajinného rázu Borský vrch, bude řešit problematiku vedení VN, VTL a prověří nutnost provedení opatření proti hluku ze silnice I/9, resp. I/13 a železnice; Z35-BI-ar; lokalita Liberecká ; ÚS navrhne opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na místo krajinného rázu Borský vrch, bude řešit problematiku sousedství lokálního ÚSES a ploch lesa a prověří nutnost provedení opatření proti hluku; 123 Atelier BUCHAR

124 Územní plán Nový Bor Výrok Ozn. úz. studie Indexy ploch, které jsou předmětem ÚS, lhůta pro pořízení ÚS Nový Bor US01-nb Z02-VL-nb; Z03-DM-nb; Z04-DM-nb; Z05-VL-nb; Z06-VL-nb; Z07-DM-nb; N02-ZO-nb; N03-ZO-nb; lokalita Výrobní zóna za nádražím ; ÚS navrhne podrobnější výškové členění lokality od koeficientu B na severu po A na jihu u železniční trati, včetně opatření ke zmírnění negativního vlivu rozvojových ploch na krajinný ráz CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří; US02-nb US03-nb US04-nb US05-nb Z10-VS-nb; Z11-DMp-nb; Z12-DMp-nb; Z13-DM-nb; N01-ZO-nb; lokalita Nová Skalice; ÚS bude koordinována s PD na navazujícím území Skalice u České Lípy; lhůta stanovena do roku 2019 Z35-OS-nb; lokalita Sportovní areál koupaliště ; ÚS navrhne opatření k zachování kvalitní vzrostlé zeleně, plochy izolační zeleně budou vymezeny po obvodu sportovního areálu směrem k obytnému území; P13-BI-nb; lokalita Na zahrádkách ; Z16-BH-nb; Z17-BH-nb; Z18-DM-nb; Z19-BH-nb; Z20-BH-nb; lokalita Skalická ; Účelem územních studií je nalezení optimálního uspořádání území, budou řešeny zejména tyto základní úkoly: - komunikační systém dopravní obslužnost území - technická infrastruktura včetně případných přeložek - výškové, prostorové a architektonické regulace, stavební čáry - plochy veřejných prostranství - uliční a veřejná zeleň A.12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) ÚP Nový Bor pořadí změn v území nestanovuje. A.13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Zpracování architektonické části projektové dokumentace autorizovaným architektem ve smyslu 17 písm. d) a 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., není požadováno. Atelier BUCHAR 124

125 Výrok Územní plán Nový Bor A.14 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Počet listů textové části ÚP Nový Bor (SEŠIT I.): 63 listů A4 oboustranného textu Počet výkresů grafické části ÚP Nový Bor: 8 výkresů grafické části, označené pořadovými čísly: Tab. 29. Tabulka výkresů grafické části výroku B.1 Výkres základního členění území 1 : B.2 Hlavní výkres 1 : B.3 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : B.4 Koncepce technické infrastruktury energetika a spoje 1 : B.5 Koncepce technické infrastruktury vodní hospodářství 1 : B.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : B.7 Koncepce uspořádání krajiny 1 : B.8 Schéma prostorového uspořádání 1 : Atelier BUCHAR

126

127 Odůvodnění Územní plán Nový Bor SEZNAM ZKRATEK ODŮVODNĚNÍ b. j. Bytová jednotka BPEJ ČOV č.p. ČSN ČSÚ DP Bonitovaná půdně-ekologická jednotka Čistírna odpadních vod Číslo popisné Česká státní norma Český statistický úřad Dobývací prostor EVL Evropsky významná lokalita (soustava Natura 2000) CHKO CHLÚ HZS Kd Kh Chráněná krajinná oblast Chráněné ložiskové území Hasičský záchranný sbor Koeficient denní nerovnoměrnosti Koeficient hodinové nerovnoměrnosti k. ú. LBC LBK MKR MMR MŠ MŽP Natura Lokální biokoridor ÚSES Lokální biocentrum ÚSES Místo krajinného rázu Ministerstvo pro místní rozvoj Mateřská škola Ministerstvo životního prostředí 2000 Celistvá evropská soustava chráněných území dle směrnice č. 92/43/EHS a sm. č. 2009/147/ES, na území ČR tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami (EVL) NPP NPR Ob. OP OPPLZ ORP Pl. Národní přírodní památka Národní přírodní rezervace Obyvatel Ochranné pásmo Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje peloidu Obec s rozšířenou působností Plocha PO Ptačí oblast (soustava Natura 2000) PP PR PRVKUK PUPFL Přírodní památka Přírodní rezervace Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pozemky určené k plnění funkcí lesa PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky Atelier BUCHAR

128 Územní plán Nový Bor Odůvodnění RBK RD SLDB SLT TKO TTP ÚAP ÚPD ÚP ÚPM ÚS ÚSES VKP VPO VPS Vyhl. ZCHÚ ZM ZPF ZÚR LK Regionální biokoridor ÚSES Rodinný dům Sčítání lidu, domů, bytů Soubor lesních typů Tuhý komunální odpad Trvalé travní prosty Územně analytické podklady zpracované dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění Územně plánovací dokumentace Územní plán Územní plán města Územní studie Územní systém ekologické stability Významný krajinný prvek Veřejně prospěšná opatření Veřejně prospěšné stavby Vyhláška Zvláště chráněná území Zastupitelstvo města Zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Libereckého kraje Atelier BUCHAR 128

129 Odůvodnění Územní plán Nový Bor C.1 POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Na zasedání zastupitelstva obce Nový Bor dne rozhodlo zastupitelstvo o pořízení Územního plánu Nový Bor (dále jen UP). Ve výběrovém řízení byl vybrán projektant Ing. arch. Jan Buchar, Vestecká 350, Jesenice Vestec, IČO Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. arch. Borisem Rýdlem vypracoval návrh zadání ÚP. Podkladem pro zpracování návrhu zadání byly územně analytické podklady a doplňkové průzkumy a rozbory zpracované firmou SAUL, s.r.o., U Domoviny 491/1, Liberec 4, číslo: 012/2011. Dne oznámil pořizovatel veřejnosti rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení UP a stanovil lhůtu k podávání připomínek, které budou podkladem návrhu zadání UP a to do Připomínky byly podávány do konce roku Dne oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, sousedním obcím a Krajskému úřadu Libereckého kraje (KÚLK) projednávání návrhu zadání a vyzval je k uplatnění požadavků na obsah územního plánu nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání, který byl k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Nový Bor, stavebním úřadu a úřadu územního plánování a KULK - odboru územního plánování a stavebního řádu. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit sousední obce své podněty a každý mohl uplatnit své připomínky. Ve stanovených lhůtách uplatnily obce Svor, Okrouhlá a Polevsko podněty týkající se vedení VVN 110 kv a obce Okrouhlá a Polevsko podněty ke stávající brokové střelnici. Požadavky dotčených orgánů a připomínky veřejnosti podané ve stanovené lhůtě byly zapracovány do návrhu zadání, které schválilo zastupitelstvo obce na zasedání dne Schválené zadání bylo předáno projektantovi dne Posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA) a vlivu na území NATURA 2000 nebylo požadováno. Na základě schváleného zadání vypracoval projektant návrh ÚP. V souladu s ustanovením 50 stavebního zákona oznámil pořizovatel dne dotčeným orgánům, KÚLK a sousedním obcím konání společného jednání o návrhu ÚP dne Dotčené orgány vyzval k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání. V této lhůtě mohly také sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu bylo možné nahlížet do návrhu ÚP na stavebním úřadu a úřadu územního plánování MěÚ Nový Bor a na KÚLK odboru územního plánování a stavebního řádu. Ze společného jednání byl proveden zápis dne Na základě výsledku společného jednání o návrhu ÚP a doložených stanovisek dotčených orgánů a dohod s dotčenými orgány byl návrh ÚP upraven. Upravený návrh ÚP pořizovatel předložil KÚLK k posouzení se žádostí o stanovisko dle 50 odst.7 stavebního zákona dne Krajský úřad Libereckého kraje vydal dne pod č.j. OÚPSŘ 71/2012/OÚP stanovisko, kde souhlasí s předloženým návrhem ÚP a potvrzuje, že lze zahájit řízení o vydání návrhu ÚP. O upraveném a posouzeném návrhu ÚP se konalo veřejné projednání dne Konání veřejného projednání pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou dne Zároveň pořizovatel upozornil, že nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky. Dotčené orgány a krajský úřad ve stejné lhůtě uplatní stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Návrh ÚP byl vystaven k nahlédnutí od do u pořizovatele a KÚLK odboru územního plánování a stavebního řádu. K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě dotčené orgány a sousední obce. Z konání veřejného projednání dne byl proveden zápis. V zákonné lhůtě po konaném veřejném projednání bylo podáno 10 námitek a 3 připomínky. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem dle 53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání, vyhodnotil připomínky a rozhodl o námitkách (rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek schválilo zastupitelstvo obce dne ) a zajistil úpravu návrhu UP v souladu s výsledky projednání. Pořizovatel v souladu s 53, odst.1 stavebního zákona požádal dne dotčené orgány a krajský úřad, aby ve lhůtě 30 dnů uplatnily svá stanoviska. Vzhledem k tomu, že došlo k podstatné úpravě návrhu UP, vyžádal si pořizovatel stanovisko Krajského úřadu Libereckého 129 Atelier BUCHAR

130 Územní plán Nový Bor Odůvodnění kraje OUPaSŘ podle 50 odst.7 stavebního zákona dne a dále v souladu s 53, odst. 2 stavebního zákona stanovisko od OŽPaZ dne Krajský úřad Libereckého kraje OUPaSŘ vydal dne pod č.j. OÚPSŘ 71/2012/OÚP stanovisko, kde souhlasí s předloženým návrhem ÚP. Pořizovatel oznámil opakované veřejné projednání upraveného návrhu UP, konání veřejného projednání pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou dne na den Dotčené orgány a krajský úřad ve stejné lhůtě uplatní stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny. Upravený návrh ÚP byl vystaven k nahlédnutí od do u pořizovatele a KÚLK odboru územního plánování a stavebního řádu. K opakovanému veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě dotčené orgány a sousední obce. Z opakovaného veřejného projednání byl proveden zápis dne V zákonné lhůtě byla podána jedna připomínka, pořizovatel s určeným zastupitelem dle 53 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání a podanou připomínku a zajistil úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání. V souladu s 53 stavebního zákona obdržel dne k opakovanému veřejnému projednání koordinované stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje. Vyhodnocením připomínky nedošlo k podstatné úpravě návrhu ÚP. Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu ÚP s požadavky dle 53 odst. 4 stavebního zákona zejména: A) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ÚP plně respektuje požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 a je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. B) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu zastavěného území ÚP je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických, urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území, což je doloženo. Vymezené zastavitelné plochy zohledňují potenciál rozvoje území, odpovídají požadavkům obce a míře využití zastavěného území. C) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnost, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. D) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů Je podrobně popsáno v kapitole C.5.2. Atelier BUCHAR 130

131 Odůvodnění Územní plán Nový Bor C.2 SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM C.2.1 SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR Z aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276/2015 ze dne , vyplývají následující podmínky a požadavky: Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Územní plán v maximální možné míře ctí priority územního plánování: (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Přírodní, civilizační i kulturní hodnoty území jsou návrhem respektovány a rozvíjeny. Jsou vytvořeny podmínky pro doplnění prvků ÚSES, rozvoj občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury. Při návrhu rozvojových ploch byly zohledněny přírodní hodnoty území a znaky určující ráz kulturní krajiny území a byla snaha tyto hodnoty v maximální míře zachovat nebo podpořit zvláště chráněné části přírody a lokality soustavy Natura 2000 nebyly prakticky dotčeny (viz kap. C Zvláštní ochrana přírody a krajiny a Natura 2000), obecně chráněné části přírody byly plně respektovány a územní plán navrhuje opatření k jejich podpoře, velká pozornost byla věnována např. ÚSES, jeho funkčnímu vymezení a návaznosti na prvky lokálního ÚSES na území okolních obcí (viz kap. C Obecná ochrana přírody a krajiny), zcela se nepodařilo vyloučit zábory půd nejvyšších bonit, nicméně žádná z těchto ploch není navržena nově (viz kap. C Půdní a lesní fond, eroze). Zřejmě nejčastější konflikt s ochranou přírodních hodnot spočívá v zásahu rozvojových ploch do ochranného pásma lesa (podrobný komentář viz kap. C Půdní a lesní fond, eroze), plošně nejvýznamnější vliv na charakter krajiny v daném místě bude zřejmě mít rozšíření ploch výroby v návaznosti na stávající průmyslovou zónu na západě Nového Boru (viz kap. C Obecná ochrana přírody a krajiny). Při navrhování rozvojových ploch byla snaha zachovat volnou krajinu (nezastavěné území) a nefragmentovat ji těmito plochami (rozvoj byl směřován hlavně do zastavěného území, anebo v návaznosti na něj), naopak byla snaha v nezastavěném území podpořit přírodní funkce (zejm. rozvoj ÚSES a VKP ze zákona lesy, vodní toky, údolní nivy, rybníky). V zastavěném území Nového Boru jsou stabilizovány plochy sídelní zeleně (plochy veřejných prostranství, plochy zeleně přírodního charakteru, plochy zeleně ochranné a izolační, zeleň v rámci hřbitovů ad.). Plochy veřejné zeleně, které jsou pod rozlišovací schopností územního plánu (pod m 2 ), jsou znázorněny ve výkresu krajiny, vč. návrhů doplnění doprovodné zeleně některých komunikací a vodních toků. (14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Byly vytvořeny podmínky pro doplnění prvků ÚSES, byly navrženy tři nové vodní plochy s retenční funkcí v k.ú. Pihel. 131 Atelier BUCHAR

132 Územní plán Nový Bor Odůvodnění (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. ÚP se netýká lokalit, kde by k vytvoření prostorově sociální segregace mohlo dojít. (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. ÚP řeší komplexně problematiku rozvoje území města v celém jeho správním území. Jak je zřejmé z výše uvedeného, při návrhu rozvojových ploch se uplatnily nejrůznější požadavky na jedné straně požadavky na rozvoj a převedení dosavadních rozvojových ploch i do nového územního plánu, na straně druhé požadavky na ochranu hodnot životního prostředí (příroda, krajina, čistota ovzduší ad.), jde tedy o komplexní řešení. (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. ÚP přispívá k posílení lokálních center původních sídel. (19) Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. V zastavěném území je navrženo několik ploch pro přestavbu a doplnění obytné zástavby v prolukách, přičemž ÚP chrání a významně doplňuje plochy veřejné zeleně. Věnovat pozornost vymezení ploch přestavby, vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, tzv. brownfields, koncipovat dodávku vody a zpracování odpadních vod pro zajištění vysoké kvality života. Plochy pro přestavbu se týkají konverze některých zahrádkářských kolonií na rodinné bydlení i nového využití opuštěných výrobních objektů. Územní plán navrhuje zásobení rozvojových ploch pitnou vodou napojením na stávající systém vodovodních sítí v relacích jejich funkčního využití resp. počtu obyvatel. Současně navrhuje v daném rozsahu odvedení a likvidaci odpadních vod. (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit. Důsledně chránit zvláště chráněná území, území ochranných pásem vodních zdrojů, zemědělský a lesní půdní fond apod. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability. Území se zvýšenou ochranou ÚP respektuje, rozsah některých převzatých obytných lokalit však může charakter krajiny negativně ovlivnit. V těchto případech ÚP reaguje zpřísněním podmínek pro využití konkrétních ploch (podlažnost, koeficient zastavění, koeficient zeleně) (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Územní plán Nový Bor umožňuje vznik lokálních stezek, pěšin apod., na rozvojových plochách zeleně pro přechod zastavěných částí sídla do volné krajiny a jejich propojení na existující síť polních a lesních cest. Navrhované funkční plochy ZO, NP, NSp a NSs by měly přispět k celkové příznivé prostupnosti krajiny jak obyvatelům, tak současně i migraci (prostupnosti) pro ostatní druhy ekosystému. Významný polyfunkční význam mají také skladebné prvky ÚSES. (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Atelier BUCHAR 132

133 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Územní plán plně respektuje stanovená záplavová území vymezená v rámci protipovodňové ochrany území a s výjimkou technické infrastruktury v těchto územích zastavitelné plochy nevymezuje. Rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti Řešené území není přímou součástí žádné rozvojové oblasti nebo osy na úrovni aktualizace č. 1 PÚR ČR, tedy oblasti se soustředěnými aktivitami mezinárodního nebo republikového významu, kde by platily zvýšené požadavky na změny v území. Územím města probíhá koridor pro vymezení kapacitní silnice republikového významu S11: V ÚP Nový Bor bude, v souladu s požadavky PÚR ČR, vymezena trasa S11 (vymezení: D8 Děčín Česká Lípa Svor Bílý Kostel nad Nisou Liberec R35 pro kapacitní silnici. V území řešeném územním plánem je stavba republikového významu S11 již stabilizována a nemá územní nároky. Úsek mezi napojením silnice II/268 a křižovatkou se silnicemi I/9 x I/13 je již územně stabilizován, prostorové uspořádání již nebude dále upravováno. Úsek křižovatka se stávajícími silnicemi I/9 x I/13 až vstup na katastrální území obce Okrouhlá je rovněž stabilizován, přestože dopravou není v současném stavu podstatě využíván. Změny v prostorovém uspořádání silnice jsou navrženy mimo řešené území. Úsek mezi napojením silnice II/268 Svor je navržen jako čtyřpruhová komunikace. Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů V řešeném území vymezuje aktualizovaná PÚR koridor E25 Koridor pro vedení 110 kv v trase Nový Bor Nová Huť elektrická stanice Varnsdorf (150n), a to pro zajištění spolehlivého a kapacitního zásobování Šluknovského výběžku elektrickou energií. Při územním plánování je požadováno vycházet ze závěrů územní studie Prověření možné varianty vedení 110 kv zásobujícího Šluknovský výběžek, pořízené MMR. Kritériem pro plánování změn v území zde je minimalizace dopadů na životní prostředí zejména v úseku procházejícím CHKO Lužické hory. Územní plán Nový Bor požadavky, vyplývající ze schválené aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, plně respektuje a je s tímto celostátním dokumentem v souladu. C.2.2. SOULAD SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE Z krajské územně plánovací dokumentace, tj. Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK), které byly vydány Zastupitelstvem Libereckého kraje dne na základě usnesení ZLK č. 466/11/ZK ze dne a které nabyly účinnosti dne , vyplývají následující podmínky a požadavky: A. Stanovení priorit územního plánování Libereckého kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území P2 Vhodným přístupem k využívání území a respektováním územních opatření zajistit ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje. Stanovit podmínky pro hospodárné využívání území, chránit a přiměřeně využívat přírodní surovinové, léčivé a energetické zdroje území, podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Přirozenou retenční schopnost území zajišťují zejména přírodě blízké ekosystémy podél vodních toků, lesy a zatravněné plochy (louky a pastviny), tyto plochy jsou v krajině stabilizovány, v jižní části řešeného území (k.ú. Pihel a Bukovany u Nového Boru) jsou 133 Atelier BUCHAR

134 Územní plán Nový Bor Odůvodnění P3 dokonce součástí návrhu rozvojové plochy lesa a plochy přírodní podél bezejmenných vodotečí s cílem nejen zajistit / zvýšit retenční kapacitu krajiny, ale celkově její ekologickou stabilitu. Vhodným přístupem k využívání území, respektováním územních opatření, odstraněním starých ekologických zátěží, vhodným využitím devastovaných území a zamezením nežádoucích civilizačních projevů na kvalitu životního prostředí a obytné hodnoty kraje zajistit ochranu ovzduší, vod a půdy před znečištěním v území. Co se týče hygieny životního prostředí, město Nový Bor se v současné době nepotýká se zásadními problémy v oblastech ochrany ovzduší nebo hluku. V budoucnu lze očekávat navýšení zátěže zejména z dopravy a z výroby, nicméně příčiny tohoto nárůstu jsou pevně dány (na kapacity pro rozšíření výroby v průmyslové zóně v Novém Boru upozorňuje i ZÚR LK a jde o lokalitu sledovanou již v ÚPM 2004, spojení silničních tahů I/9 a I/13 vyplývá také ze ZÚR LK), územní plán tedy navrhuje alespoň zmírňující opatření (ochranná a izolační zeleň, prověření některých rozvojových ploch bydlení v dosahu rušících ploch v úrovni územních rezerv a teprve poté převod do návrhu územního plánu). V území jsou evidovány lokality SEZ (různé zdroje uvádějí různé informace), v těchto plochách jsou stabilizovány hlavní funkce a problematika SEZ není v rovině územního plánu jinak řešena (viz C.8.6). B. Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR ČR (2008) a vymezení dalších rozvojových oblastí a rozvojových os se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí Jak je uvedeno výše, řešené území není přímou součástí žádné rozvojové oblasti nebo osy na úrovni PÚR 2008, tedy oblasti se soustředěnými aktivitami mezinárodního nebo republikového významu B.1 Rozvojové oblasti Ve vymezených rozvojových oblastech nadmístního významu podporovat rozvoj hospodářských a sociálních aktivit pro zajištění vyváženého využívání potenciálu kraje ve všech jeho částech. ROB2 Rozvojová oblast Česká Lípa Nový Bor Úkoly pro územní plánování a) Ve smyslu principů udržitelného rozvoje zpřesnit zónování rozvojové oblasti na úrovni ÚPD jednotlivých zahrnutých obcí na územní části pro přednostní umisťování ekonomických aktivit a na územní části pro přednostní umisťování bydlení a příměstské rekreace a tím zajistit podmínky pro plynulý a harmonický přechod na navazující území venkovského prostoru. ÚP tento úkol respektuje, kromě zastavitelných ploch pro výrobu a skladování jsou součástí návrhu také rozvojové plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední a smíšené plochy obytné městské, umožňující vznik široké škály nových pracovních příležitostí a podnikatelských aktivit. Vedle toho je navržena řada ploch pro bydlení, a to bydlení v bytových domech, rodinných domech městských a příměstských a rodinných domech venkovských, přičemž podmínky pro využití ploch umožňují realizovat na těchto plochách i příměstskou rekreaci. b) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kapacitních dopravních napojení na významné vnitrostátní i mezistátní silniční a železniční koridory v Německu. Podporovat ekonomické aktivity v přímých vazbách na koridory silnic I/9 a I/13, zvyšující atraktivitu území. V řešeném území jsou zachovány stávající silniční a železniční koridory, které umožňují kvalitní dopravní napojení na celostátní i mezistátní dopravní infrastrukturu. Změna trasy silnic I/9 a I/13, jsou nutné z hlediska kapacity komunikací, bezpečnosti provozu a snížení vlivu na obyvatelstvo jsou v rámci nadřazených dokumentací navrženy za hranicí Atelier BUCHAR 134

135 Odůvodnění Územní plán Nový Bor řešeného území a jsou plně respektovány. Koridor pro železniční dopravu je zachován stávající, v průběhu zpracování dokumentace nebyl zaznamenán požadavek na jeho rozšíření či změnu polohy. Vzhledem k tomu, že navrhované vedení silnice I/9 je navrženo mimo řešené území a silnice I/13 vstupuje do řešeného území pouze krátkým úsekem v jeho severní části (stav i navrhovaná přeložka), jsou rozvojové plochy zejména pro výrobu navrženy v prostoru stávající křižovatky silnic I/9 x I/13 x B. Egermanna (MK), kde přímo nepřiléhají silnicím I. třídy, ale jejich dopravní napojení na tyto nadregionální silniční tahy (stav i návrh)je poměrně kapacitní a nezatěžuje zastavěné území města. c) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování vnitřní dopravní sítě - sledovat dosažení relativně rovnocenné přístupnosti jednotlivých obcí uvnitř oblasti a podporovat aktivity směřující k posílení významu veřejné dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti Liberce veřejnou dopravou. V rámci řešeného území jsou řešena další komunikační propojení, která zpřístupní nové rozvojové plochy, anebo propojí dosud komunikačně nepropojené místní části. Některé nové komunikace splňují obě podmínky. Dále jsou navržena dopravní opatření na komunikační sítí v zastavěném území, která řeší stávající nevyhovující stav z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu. Zlepšení dopravního spojení města Nový Bor a krajského Liberce nelze v rámci územního plánu účinně podporovat. Spojení obou měst je zajišťováno autobusovou dopravou, pro kterou ponecháváme dostatečně prostorný terminál. Počet spojů mezi oběma městy je závislý na dopravní poptávce a flexibilitě dopravců. d) Vytvářet územní podmínky pro vstup strategických investorů a rozvoj nových ekonomických aktivit v rámci restrukturalizace výrobního potenciálu po zániku tradičních odvětví, přitom upřednostňovat využití zainvestovaných a připravených lokalit: Připravovat územní podmínky pro rozvoj ekonomických aktivit v lokalitě Nový Bor západ. Podporovat revitalizaci tradičních průmyslových odvětví (sklářství). ÚP tento úkol respektuje, jak je rozvedeno v bodu a). e) Rozvoj nových ekonomických aktivit zajistit odpovídajícími obytnými kapacitami. Návrhy nových ploch pro bydlení vždy zajistit odvozenými kapacitami veřejné infrastruktury a veřejných prostranství s odpovídajícím podílem veřejné zeleně pro denní rekreaci obyvatel území. Rozsah návrhových ploch pro bydlení odvozovat ze sociodemografických prognóz v souladu s koncepcemi rozvoje obcí v širších územních souvislostech. ÚP má dle zadání umožnit zastavení mírně sestupné tendence v počtu trvale bydlících obyvatel, což rozsah obytných rozvojových ploch splňuje. f) Regulačními nástroji upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných území před zástavbou volných ploch - minimalizovat nároky na rozsahy nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných potřeb. Nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci, regulovat umístění a koncentraci obslužných a zábavních zařízení podél komunikační sítě, zejména v souvislosti s navrženým koridorem silnice I/9. ÚP přebírá naprostou většinu rozvojových ploch uvnitř i vně zastavěného území z dosud platného ÚPM NB, což souvisí s otázkou 102 zákona č. 183/2006 Sb. (blíže viz C.8.3). S ohledem na vyšší rozsah zastavitelných ploch proto většina nových záměrů nebyla do návrhu zařazena. g) Chránit přírodní vodní plochy a přirozené průběhy vodních toků, údolních niv a mokřadů před nevratnými urbanizačními zásahy. 135 Atelier BUCHAR

136 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Územní plán Nový Bor plně respektuje veškeré vodní toky a plochy v území včetně údolních niv, které ponechává nezastavitelné. ÚP potvrzuje realizaci veškerých opatření navržených v rámci Plánu oblasti povodí z hlediska zlepšení vodohospodářské situace v území. h) Vytvářet územní podmínky pro zajištění efektivní protipovodňové ochrany urbanizovaných ploch, podporovat rozliv a zadržování vody ve volné krajině a zabraňovat zvyšování povrchového odtoku. Územní plán plně respektuje stanovené záplavové území vodního toku Šporka a nadále údolní nivy všech vodních toků, které ponechává nezastavitelné a tedy vhodné k rozlivu. Územní plán vyžaduje zachování volného manipulačního pásma v prostoru 6-8 m od břehové čáry z hlediska správy vodních toků a vytváří podmínky z hlediska obnovy vodního režimu krajiny pomocí revitalizace malého koloběhu vody a eliminace zvýšení srážko-odtokového koeficientu v povodí, formou požadavku zasakování a retence dešťových vod v území, tedy podpory zvýšení retenční kapacity území. Součástí je i návrh třech vodních ploch na Dobranovském potoce, které napomohou zamezit povodňovým situacím a navýšit retenční schopnost území. i) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity se sousedními kraji a sousedními ORP. Koordinace rozvojových aktivit města Nový Bor a navazujících území budou předmětem jednání jednotlivých samospráv (případně pořizovatelů) v rámci procesů projednání územních plánů. Bude se jednat především o návrhy dopravní a technické infrastruktury a životního prostředí, přesahující hranice jednotlivých řešených území, v menší míře se to týká i výrobních, komerčních a obytných ploch. B.2 Rozvojové osy Ve vymezených rozvojových osách nadmístního významu v prostorových vazbách na významné dopravní cesty podporovat požadavky na změny v území, posilující význam propojení rozvojové oblasti Liberec na rozvojové oblasti Hradec Králové / Pardubice a Ústí nad Labem. ROS3 Liberec - Jablonné v Podještědí - Nový Bor - hranice kraje - Děčín - Ústí nad Labem Úkoly pro územní plánování a) Respektovat koridor silnice I/13 ve stabilizovaném úseku Chrastava - Nový Bor, upřesnit vedení úseku Nový Bor - Děčín (Manušice - Benešov nad Ploučnicí - Děčín) včetně řešení kapacitních úprav souběhu s koridorem I/9. ÚP koridor respektuje a upřesňuje. c) Sledovat vazby a připravit územní podmínky pro únosný rozvoj specifické oblasti SOB2 Lužické hory, zejména zlepšením dostupnosti území. ÚP úkol respektuje zejména kvalitním dopravním napojením řešeného území na dopravní infrastrukturu vyššího stupně. e) Prověřit možnosti řešení a vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy v rozvojové ose v úseku Chrastava - Nový Bor. ÚP úkol respektuje, blíže viz C f) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity se sousedním Ústeckým krajem a s plánovacími orgány v Německu / Sasku. Tento úkol se do značné míry týká kvalitního dopravního spojení v regionálním i mezistátním rámci, ÚP respektuje všechny potřebné dopravní vazby a rozvíjí město Nový Bor přiměřeně jeho významu v systému osídlení. ROS5 Rumburk / Varnsdorf - hranice kraje - Nový Bor - Česká Lípa - Doksy Atelier BUCHAR 136

137 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Úkoly pro územní plánování a) Stabilizovat dopravní koridory silnice I/9 a I/13 ve vzájemných návaznostech. ÚP požadavek respektuje, blíže viz C b) Stabilizovat a optimalizovat využití železniční dopravy v územní souvislosti vedení koridoru existujícího železničního spojení (Rumburk - Nový Bor - Česká Lípa Doksy - Mladá Boleslav). ÚP požadavek respektuje, blíže viz C c) Sledovat vazby a připravit územní podmínky pro únosný rozvoj specifické oblasti SOB2 Lužické hory ÚP úkol respektuje zejména kvalitním dopravním napojením řešeného území na dopravní infrastrukturu vyššího stupně. d) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj cyklodopravy v úseku Nový Bor - Česká Lípa - Doksy. ÚP požadavek respektuje, blíže viz C e) Koordinovat plánovací a rozvojové aktivity s Ústeckým krajem Tento úkol se do značné míry týká kvalitního dopravního spojení v regionálním rámci, ÚP respektuje všechny potřebné dopravní vazby a rozvíjí město Nový Bor přiměřeně jeho významu v systému osídlení. D. Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR (2008) a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv D.1 Zásady koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Z16 Vytvářet územní podmínky pro zlepšení silničního napojení Libereckého kraje na multimodální koridory (MMK). ÚP požadavek v rozsahu řešeného území respektuje. Koridory republikového významu D03 - silnice I/13, úsek Svor- Nový Bor - Manušice (silnice I/9) - hranice LK Úkoly pro územní plánování a) Koordinovat vedení koridoru na hranicích LK ve vazbách na Ústecký kraj. ÚP požadavek v rozsahu řešeného území respektuje. b) V ÚPD dotčených obcí upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. V návrhu územního plánu byl vymezen koridor silnice I/13 v úsecích, kde je navržena úprava šířkového vedení (Svor Nový Bor). Koridory regionálního významu D25 - silnice II/268, úsek Sloup Pihel Úkoly pro územní plánování a) V ÚPD dotčených obcí upřesnit, stabilizovat a řešit územní souvislosti vedení koridoru. Koridor pro trasu silnice II/268 úsek Sloup v Čechách Pihel (stávající I/9) byl v návrhu zohledněn. D.2 Zásady koncepce rozvoje technické infrastruktury Protipovodňová ochrana území 137 Atelier BUCHAR

138 Územní plán Nový Bor Odůvodnění P25 - Šporka, Polevsko P40 - Dobranovský potok, úsek Bukovany - Sloup v Čechách Úkoly pro územní plánování pro všechny transformovny: a) V místech, kde je to vhodné, vytvářet územní podmínky pro neškodný přirozený rozliv povodňových toků ve volné krajině. ÚP zohledňuje skutečnost stanoveného záplavového území vodního toku Šporka, včetně nevyhovující situace v oblasti u koupaliště a prostoru křižovatky Gen. Svobody s ohledem na realizaci opatření vyplývajících z programu Plánu oblasti povodí pro II. Plánovací období. Územní plán nadále řeší nevyhovující situaci Dobranovského potoka z hlediska rozlivu v případě vyšších atmosférických srážek, návrhem třech vodních nádrží, které napomohou zvýšení retenční kapacity území a současně zmírnění povodňových rizik. Energetika Z32 Vytvářet územní podmínky pro zajištění spolehlivosti systému zásobování elektrickou energií a pro odstranění výkonového deficitu k očekávaným potřebám území. Koridory nadmístního významu E7 - vedení VVN 110 kv, úsek Česká Lípa Sever - TR Nový Bor Úkoly pro územní plánování a) Koordinovat, územně zpřesňovat, stabilizovat vedení koridorů v ÚPD dotčených obcí ve vzájemných návaznostech. Pro vedení VVN 2 x 110 kv Nový Bor Svor je v návrhu ÚP v souladu s 1. aktualizací PÚR ČR vymezen koridor TI o šíři 100 m vedený v těsném souběhu se silnicí I/9. Vzhledem k tomu, že v průběhu vypracování návrhu ÚP byla přijata aktualizace PÚR ČR, která vymezuje koridor VVN zčásti odlišně od ZÚR, a s ohledem na nadřazenost PÚR ČR nad ZÚR, byl ÚP po veřejném projednání upraven do souladu s PÚR ČR. Technické řešení záměru v rámci koridoru ÚP nespecifikuje (na rozdíl od ZÚR, kde je upřednostňováno kabelové vedení) a toto je ponecháno na fázi přípravy konkrétního záměru. Plochy nadmístního významu E18 - transformovna Nový Bor Úkoly pro územní plánování pro všechny transformovny: a) Územně zpřesnit a stabilizovat plochy pro transformovny v ÚPD dotčených obcí. Plocha transformovny E18 je v návrhu Územního plánu Nový Bor vymezena. Nakládání s odpady Úkoly pro územní plánování: e) nevytvářet podmínky pro vznik nových lokalit pro skládkování komunálních a velkoobjemových odpadů, f) vytvářet územní předpoklady pro řešení odstranění starých ekologických zátěží (vč. černých skládek). Dle zadání územního plánu nejsou v oblasti odpadového hospodářství navrženy žádné úpravy oproti současnému stavu. V řešeném území je funkční systém sběru odpadů s jejich likvidací mimo řešené území a na tomto se nic nemění. V území jsou evidovány lokality SEZ, v těchto plochách jsou stabilizovány hlavní funkce a problematika SEZ není v rovině územního plánu jinak řešena (viz C ) D.3 Zásady koncepce rozvoje územního systému ekologické stability Úkoly pro územní plánování: Atelier BUCHAR 138

139 Odůvodnění Územní plán Nový Bor a) prvky ÚSES považovat za plochy a koridory nezastavitelné, kde lze výjimečně umístit protipovodňová opatření a stavby dopravní a technické infrastruktury, plochy vymezených a funkčních biocenter a biokoridorů všestranně chránit, b) prvky ÚSES upřesňovat dle katastru nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa a jejich vymezení koordinovat ve vzájemných návaznostech a zohlednit geomorfologické a ekologické podmínky daného území; odstraňovat/minimalizovat překryvy prvků ÚSES se zastavěnými plochami, c) případné územní překryvy s lokalitami těžby nerostů řešit na základě plánu rekultivací, tzn. důrazem na takový způsob rekultivace, kterým se zajistí obnova dotčených prvků ÚSES, d) vytvářet územní předpoklady pro zajištění funkčnosti prvků ÚSES v prostorech protipovodňových opatření, e) minimalizovat překryvy prvků ÚSES s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury, f) při vymezování lokálních prvků ÚSES zohlednit označování prvků podle Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje. V řešeném území jsou vymezeny skladebné části regionálního a lokálního ÚSES. Územní plán přebírá a zpřesňuje vymezení skladebných částí regionálního ÚSES ze ZÚR Libereckého kraje (ty vycházejí mj. z Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje), ÚAP ORP Nový Bor a dalších odborných podkladů. Vymezení skladebných částí lokálního ÚSES je také převzato z dostupných odborných podkladů, zpřesněno na parcely a případně upraveno, nefunkční skladebné části jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření (společně se skladebnými částmi regionálního ÚSES), je prověřena jejich návaznost na hranicích správního obvodu Nového Boru. Funkce ÚSES je pouze překryvná, přesto již vymezení stávajících funkčních prvků lokálního ÚSES je směřováno do ekologicky stabilnějších ploch v území, jejich stabilizací v územním plánu (zejm. NL, NLn, NP a NSp) je tedy zajištěn územní předpoklad jejich funkčnosti. Rozvojové plochy příliš nezasahují do vymezených skladebných částí lokálního ÚSES, některé plochy byly právě z tohoto důvodu upraveny, naopak některé pozemky bezprostředně navazující na vodní tok byly nově zařazeny do ploch přírodních (NP), příp. ploch lesních (NL). Podrobný komentář je obsažen v kap. C Obecná ochrana přírody a krajiny. E. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje E.1 Zásady koncepce ochrany přírodních hodnot Z42 Zajistit ochranu přírodních hodnot území kraje jejich vhodným využíváním a odpovídající péčí. Úkoly pro územní plánování: a) Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení ochrany a péče o přírodní hodnoty území upřednostňováním šetrných forem využívání území v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Dle principů udržitelného rozvoje navrhovat obnovu a zvyšování zastoupení přírodních složek v narušených územních částech. b) Dbát na zachování přírodních a přírodě blízkých biotopů a respektovat lokality zvláště chráněných rostlin a živočichů v území. c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a obnovu migrační průchodnosti vodních toků. Územní plán zpravidla nenavrhuje rozvojové lokality do přírodně nejcennějších území, kterými jsou území CHKO Lužické hory, PR a EVL Klíč, PP a EVL Červený rybník, RK 139 Atelier BUCHAR

140 Územní plán Nový Bor Odůvodnění 557 a RK 558, registrovaná VKP a VKP ze zákona (lesy, vodní toky, údolní nivy, rybníky), ani do jejich bezprostřední blízkosti, kde by mohlo docházet k negativnímu ovlivňování přírodních hodnot těchto území. Naopak se ÚP snaží o ochranu těchto území stabilizací vhodných funkcí v dotčených plochách a nastavením regulativů využití ploch. Jedinou, avšak zásadní výjimkou, je koridor E25 pro vedení VVN 2 x 110 kv Nový Bor Varnsdorf, který je převzat z 1. aktualizace PÚR ČR (150n). Koridor je vymezen v šíři 200 m v těsném souběhu se silnicí I/9. Technické řešení záměru umístěného v koridoru není v návrhu ÚP specifikováno a bude řešeno ve fázi konkrétního záměru. V řešeném území jsou evidovány výskyty zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, z nichž byl na základě dalších údajů o území sestaven výčet několika lokalit, které jsou významné z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů. Územní plán v těchto lokalitách nevymezuje žádné rozvojové plochy a lokality jsou zahrnuty do stabilizovaných (relativně) přírodních ploch (NL, NLn, NSp, NP ad.), čímž jsou zajištěny územní předpoklady pro ochranu těchto cenných lokalit. Tyto lokality se často nacházejí v rámci VKP a ÚSES, čímž je umocněna jejich ochrana (viz kap. C Zvláštní ochrana přírody a krajiny a Natura 2000). Jak bylo již uvedeno, rozvojové plochy nezasahují negativně do vodních toků v území (zejm. jde o Šporku, Dobranovský p., Chotovický p. a bezejmenný tok procházející jižní částí území v k.ú. Pihel a k.ú. Bukovany u Nového Boru). V některých případech jsou navržena opatření k posílení krajinotvorné funkce vodních toků (doplnění doprovodné zeleně zejména v trase posledně jmenovaného bezejmenného toku a zčásti i v zastavěném území Nového Boru u Šporky), což může mít efekt i na posílení významu toku pro migraci, nicméně žádná opatření přímo na tocích zacílená na zlepšení jejich migrační průchodnosti pro vodní faunu navržena nejsou. Z44 Zabezpečovat ochranu přírodních hodnot v oblasti zemědělského hospodaření, lesního hospodářství a myslivosti. Úkoly pro územní plánování: a) Méně hodnotné či dlouhodobě nevyužívané zemědělské pozemky přednostně navrhovat i jako prostor pro nápravu stavu či pro jiné způsoby využití. b) Vytvářet územní předpoklady pro programovou obnovu živočišné výroby, územně bez ohledu na administrativní hranice obcí. Nevyužívané zemědělské pozemky jsou v novém územním plánu zčásti navrženy k využití pro rozvojové plochy výroby (území navazující na průmyslovou zónu v Novém Boru), plochy komerční, smíšené obytné, občanské vybavenosti a bydlení (zejm. území při ul. B. Egermanna severně od provozu Crystalexu), příp. plochy specifické rekreace (rozsáhlé plochy golfu v Pihelu na jižní hranici řešeného území). Zatímco prvně jmenované způsoby využití budou znamenat trvalé vynětí pozemků ze zemědělského hospodaření a často radikální změnu v jejich využití (výroba, komerční využití), využití zemědělských pozemků pro účely provozování golfu představuje pouze jiný způsob intenzivního (ale vratného) využívání zemědělských pozemků a de facto jen změnu kultury ploch, ale je předpoklad zachování významných funkcí území (půdní fond, retence, ráz krajiny). S výjimkou výše uvedených ploch nově vymezených pro jiné účely územní plán stabilizuje zemědělské i lesní plochy zejména mimo zastavěné území. V těchto plochách je nadále umožněno využití pro zemědělské hospodaření (vč. živočišné výroby), lesní hospodaření a provozování myslivosti. Z45 Zabezpečovat zachování krajinných hodnot a krajinného rázu diferencovaně dle vymezených oblastí krajinného rázu a krajinných typů. Úkoly pro územní plánování: a) Ekonomické aktivity a jejich doprovodné zázemí s vysokými nároky na urbanizační zátěž území umisťovat přednostně ve stanovených rozvojových oblastech a v kontextu Atelier BUCHAR 140

141 Odůvodnění Územní plán Nový Bor rozvojových os ve smyslu odlehčení ostatních částí území s vyššími přírodními a krajinářskými hodnotami, zejména specifických oblastí. b) Vytvářet územní podmínky pro zachování, obnovu a optimální užívání historických a kulturních fenoménů v území, zachovat krajinný ráz a odstraňovat prvky, které jej poškozují. c) Rozšiřovat prostupnost krajiny zejména sítí tzv. zvykových cest spolu s návrhy doprovodné zeleně. Rozvojové plochy výroby směřuje ÚP do průmyslového areálu na západním okraji Nového Boru a v přímé návaznosti na něj, přičemž toto území spadá do vymezené rozvojové oblasti ROB2 a přímo území Nového Boru je v ZÚR LK vymezeno jako zóna s přednostním umisťováním ekonomických aktivit. Za hranicí řešeného území v k.ú. Okrouhlá navazují další rozsáhlé plánované plochy výroby. Celá tato oblast leží na pomezí CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří, plánované plochy výroby v Novém Boru do těchto území nevstupují. Protože jde o přechodné území k oběma CHKO, jsou pro tyto rozvojové plochy kromě obecných regulativů navržena další opatření (viz kap. C Obecná ochrana přírody a krajiny). ÚP dále přebírá z 1. aktualizace PÚR ČR a zpřesňuje vymezení koridoru pro vedení 2 x 110 kv Nový Bor Varnsdorf. Koridor je vymezen v šíři 200 m v těsném souběhu s trasou silnice I/9, přičemž technické řešení je ponecháno na další stupně přípravy projektu. Z47 Hospodárně využívat nerostné bohatství kraje, řešit územní střety mezi zájmy těžby nerostných surovin a zájmy ochrany přírody a krajiny. Úkoly pro územní plánování: a) Vytvářet územní předpoklady pro těžbu ložisek nerostných surovin, koordinovat využívání ložisek nerostných surovin na hranicích kraje se sousedními kraji a státy. c) Při zpracování ÚPD zajistit ochranu přírodních geologických fenoménů kraje, předpokládaných a zjištěných ložisek nerostů jako přírodních hodnot území. e) V souladu s Regionální surovinovou politikou Libereckého kraje do roku 2015 zpracovat řešení sanace a vytvářet územní předpoklady pro rekultivaci ploch starých ekologických zátěží a ploch devastovaných těžbou. Žádná známá ložiska nerostných surovin se v řešeném území nenacházejí a ÚP tedy ani nepočítá s otvírkou nových ložisek. Nejbližší ložisko se nachází v místě již netěženého povrchového lomu stavebního kamene v Polevsku, podle Regionální surovinové politiky LK má být ložisko ponecháno jako surovinová rezerva, ale v tuto chvíli se neuvažuje o pokračování těžby (střety s ochranou přírody a krajiny, blízkost zastavěného a zastavitelného území Polevska, ekonomicky nerentabilní objem suroviny atd). Podrobně viz kap. C Charakteristika území geomorfologie, geofaktory. V širší oblasti i v řešeném území jsou známy výskyty geologických fenoménů (pískovcové skalní město u Sloupu v Čechách již mimo řešené území, skalní výchoz na vrchu Skalka v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, suťové polohy na JZ úpatí Klíče), žádná z těchto lokalit není přímo dotčena vymezením rozvojových ploch, ochrana vrchu Skalka i suťových stanovišť na úpatí Klíče je podpořena začleněním těchto území do sítě lokálního ÚSES (stabilizace LC 160 a LC 161 vymezených již dříve), vhodné plochy jsou stabilizovány v plochách lesa a příslušnými regulativy. V území jsou evidovány lokality SEZ, v těchto plochách jsou stabilizovány hlavní funkce a problematika SEZ není v rovině návrhu územního plánu jinak řešena (viz kap. C Hygiena prostředí). E.3 Zásady koncepce ochrany civilizačních hodnot Rozvoj struktury osídlení 141 Atelier BUCHAR

142 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Z53 Vytvářet územní předpoklady pro zvyšování funkčních kooperací mezi centry osídlení na bázi intenzivnějších pracovních a obslužných kontaktů. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují zejména ve venkovských částech osídlení vznik doplňujících provozů obslužného i výrobního charakteru slučitelného s bydlením a ÚP posiluje i vybavenost území dopravní a technickou infrastrukturou, což ke zvyšování kooperací přispěje. Koncepce územního uspořádání, typologie venkovských a městských prostorů Z54 Vytvářet územní podmínky pro vyvážený rozvoj území a sociální soudržnosti v diferencovaných podmínkách městského a venkovského prostoru. Pro rozvoj obou druhů prostorů, zejména v oblasti bydlení, používá ÚP odlišné plochy s rozdilným způsobem využití a stanovuje pro ně i odlišný způsob regulace. Cestovní ruch, rekreace Z60 Rozvoj cestovního ruchu řídit zajištěností služeb dle kategorizace center a středisek cestovního ruchu v provázanosti na nabídku druhů rekreace dle rajonizace krajinných rekreačních oblastí a podoblastí cestovního ruchu. ÚP rozvíjí stávající golfový areál v místní části Pihel a na něj navazující rozvoj bydlení a občanského vybavení. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují rekreační využívání obytných (především venkovských) ploch, v jižní části řešeného území by však byl spíše žádoucí vývoj opačným směrem, tedy zvýšení podílu trvale bydlících obyvatel. F. Vymezení cílových charakteristik krajiny Z64 Ochranu krajinného rázu (KR) realizovat dle podmínek péče o krajinný ráz ve vymezených oblastech a podoblastech krajinného rázu. a) Respektovat základní jednotky krajinného rázu, hranice oblastí krajinného rázu (OKR) a podoblastí krajinného rázu (POKR) upřesňovat dle místních podmínek, tyto vyšší celky v rámci ÚAP obcí ve spolupráci s orgánem ochrany přírody dále členit na místa krajinného rázu i dle krajinné typologie (význačnosti a unicity krajinných typů), b) Stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným využitím v ÚP vytvořit podmínky pro ochranu krajinného rázu (dle zjištěných podmínek ÚAP) c) Vytvářet územní podmínky pro zemědělské a lesnické hospodaření pro údržbu půdního fondu a krajiny. ZÚR LK vymezily tzv. oblasti krajinného rázu, podrobnější rozčlenění krajiny na tzv. místa krajinného rázu bylo provedeno v Doplňujících průzkumech a rozborech, územní plán toto podrobnější členění přebírá. Rozvojové plochy jsou v některých případech vymezeny tak, že významně mění charakter místa krajinného rázu (jedná se prakticky pouze o plochy výroby v Novém Boru a dotčeno je MKR Za nádražím), a i když jde v tomto případě o typ krajiny hodnocené jako běžná zemědělská krajina, jsou s ohledem na blízkost CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří navržena dílčí opatření ke zmírnění vlivů, případně prověření územní studií. V případě ostatních rozvojových ploch (většinou ploch bydlení) nehrozí zásadní ovlivnění krajinného rázu, přesto jsou zde navržena určitá opatření k tomu, aby byl zachován ráz krajiny území (rozvolnění zástavby, dodržení prostorové regulace stávající zástavby). Zásadní skutečností je v tomto ohledu vymezení koridoru pro vedení 2 x 110 kv Nový Bor Varnsdorf. ÚP přebírá koridor z 1. aktualizace PÚR ČR. Koridor je vymezen v šíři 200 m v těsném souběhu s trasou silnice I/9, technické řešení je ponecháno na další stupně přípravy projektu. Územní plán na druhé straně aktivně podporuje charakteristiky krajinného rázu dotčených míst, resp. oblastí krajinného rázu tím, že zajišťuje ochranu přírodních krajinných prvků Atelier BUCHAR 142

143 Odůvodnění Územní plán Nový Bor typických pro tuto lesozemědělskou až zemědělskou krajinu skladebných částí ÚSES, VKP ze zákona (lesy, vodní toky, údolní nivy, rybníky), doprovodné zeleně vodních toků. V rámci územního plánu jsou zachovány části území, které požívají silnější ochranu, než jen obecnou (ZCHÚ, Natura 2000) případné zásahy rozvojových ploch do těchto území nemají vliv na jejich předměty ochrany. Rozvojové plochy jsou převážně vymezovány buď v zastavěném území (doplnění proluk, plochy přestavby) nebo v návaznosti na něj. V rámci územního plánu nejsou vymezovány plochy, které by mohly být využity pro výškové stavby, nejblíže tomu jsou plochy výroby v Novém Boru, zde jsou navržena opatření k zajištění výškové regulace staveb z důvodu zmírnění zásahu do krajinného rázu místa a dané zastavitelné plochy budou z tohoto hlediska prověřeny územní studií. Podrobnosti řešení územního plánu z hlediska ochrany krajinného rázu jsou uvedeny v kap. C Obecná ochrana přírody a krajiny. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit G.1 Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb (VPS) Z68 Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby. ÚP tento požadavek respektuje, plochy a koridory nadmístního významu jsou vymezeny pro veřejně prospěšné stavby. G.2 Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO) Z69 Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. ÚP tento požadavek respektuje. Územní plán Nový Bor požadavky, vyplývající z vydaných Zásad územního rozvoje Libereckého kraje, plně respektuje a je s tímto krajským dokumentem v souladu. C.3 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Cílem územního plánování, obecně podle stavebního zákona, je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné i budoucí generace. Územní plán Nový Bor je s těmito cíli a úkoly územního plánování v souladu. Vyhodnocení naplnění priorit územního plánování tak, jak jsou definované v aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, je obsahem kap. C.1.1 Odůvodnění ÚP Nový Bor, přičemž jsou hodnoceny pouze body, které lze k řešenému území vztáhnout, a které jsou v téže kapitole vyjmenovány. 143 Atelier BUCHAR

144 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Urbanistická koncepce rozvoje města i další oblasti rozvoje stanovené v návrhu ÚP Nový Bor jsou rovněž v souladu s požadavky na využívání území vycházející z příslušných koncepcí vyšší úrovně, jako jsou Zásady územního rozvoje Libereckého kraje - viz C.1.2. Zmíněné priority a cíle územního plánování, včetně požadavků pořizovatele, jsou mimo jiné zároveň obsahem schváleného zadání Územního plánu Nový Bor - viz C.6 ÚP Nový Bor mimo zachování dosavadních požadavků na strukturu a objem zastavitelných ploch, především sleduje: - zachování prostorového členění a měřítka městské a venkovské zástavby - podporu rozvoje průmyslové výroby a výrobních služeb v rámci snahy změnit nepříznivý vývoj v oblasti pracovních příležitostí v regionu - zachování a revitalizaci hodnotné historické zástavby, zvláště ucelených skupin objektů se zřetelem na půdorysné stopy - péči o vysokou zeleň dotvářející siluetu města a jeho interiér včetně vysazování nových růstu přiměřených druhů stromů se zřetelem na spojení zeleně se zástavbou a krajinnou zelení - zachování identity města i krajiny s ohledem na zachování stávajících přírodních a urbanistických kvalit - ÚP splňuje požadavky na vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, jako např. plochy dopravní infrastruktury, veřejně prospěšná opatření, jako zakládané plochy ÚSES, aj. C.3.1 OCHRANA ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚP Nový Bor respektuje a vhodně rozvíjí funkční a prostorové uspořádání města a jeho místních částí a vztah zastavěného území a okolní krajiny. V řešeném území budou respektovány nemovité kulturní památky, které jsou dle aktuálního seznamu Národního památkového úřadu k datu zpracování ÚP zakresleny v grafické části odůvodnění návrhu Územního plánu Nový Bor, koordinačním výkresu. Tab. 1. Nemovité kulturní památky Č. REJSTŘÍKU ČÁST OBCE PAMÁTKA, UMÍSTĚNÍ, SPECIFIKACE PAMÁTKOU OD 18442/ Arnultovice kaple sv. Rosalie / Arnultovice socha Panny Marie / Arnultovice venkovská usedlost / Arnultovice venkovská usedlost / Bukovany kaple sv. Josefa / Bukovany kaple sv. Maří Magdalény / Nový Bor kostel Nanebevzetí P. Marie / Nový Bor kaplička, v Nové Skalici / Nový Bor hrob - hroby vůdců rumburské vzpoury, lesní hřbitov / Nový Bor radnice, nám. Míru Atelier BUCHAR 144

145 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Č. REJSTŘÍKU ČÁST OBCE PAMÁTKA, UMÍSTĚNÍ, SPECIFIKACE PAMÁTKOU OD 86954/ Nový Bor městský dům, T. G. Masaryka / Nový Bor měšťanský dům, T. G. Masaryka / Nový Bor městský dům, T. G. Masaryka / Nový Bor měšťanský dům, T. G. Masaryka / Nový Bor měšťanský dům, T. G. Masaryka / Nový Bor měšťanský dům, T. G. Masaryka / Nový Bor měšťanský dům, T. G. Masaryka / Nový Bor měšťanský dům, T. G. Masaryka / Nový Bor měšťanský dům, nám. Míru / Nový Bor měšťanský dům, nám. Míru / Nový Bor měšťanský dům, nám. Míru / Nový Bor měšťanský dům, nám. Míru / Nový Bor měšťanský dům, nám. Míru / Nový Bor rodinný dům, Wintrova / Nový Bor měšťanský dům, 9. května / Nový Bor měšťanský dům, nám. Míru / Nový Bor městský dům, nám. Míru / Nový Bor měšťanský dům, nám. Míru / Nový Bor muzeum, nám. Míru / Nový Bor měšťanský dům, Kalinova / Nový Bor měšťanský dům, Kalinova / Nový Bor měšťanský dům, Kalinova / Nový Bor měšťanský dům, Sloupská / Nový Bor měšťanský dům, Sloupská / Nový Bor měšťanský dům, Sloupská / Nový Bor měšťanský dům, Sloupská / Nový Bor venkovská usedlost, Špálova / Nový Bor měšťanský dům, Alšova / Nový Bor měšťanský dům, Alšova / Nový Bor měšťanský dům, Alšova / Nový Bor měšťanský dům, Husova / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám Atelier BUCHAR

146 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Č. REJSTŘÍKU ČÁST OBCE PAMÁTKA, UMÍSTĚNÍ, SPECIFIKACE PAMÁTKOU OD / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Palackého nám / Nový Bor měšťanský dům, Tkalcovská / Nový Bor měšťanský dům, Tkalcovská / Nový Bor měšťanský dům, Tkalcovská / Nový Bor měšťanský dům, Tkalcovská / Nový Bor měšťanský dům, Tkalcovská / Nový Bor měšťanský dům, T. G. Masaryka / Nový Bor vila, Sloupská / Janov venkovská usedlost, č.p / Janov venkovská usedlost, č.e / Pihel hrad Pihel, zřícenina / Pihel socha sv. Jana Nepomuckého, na mostě / Pihel venkovská usedlost, č.e Vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny bylo historické jádro města Nový Bor vyhlášeno městskou památkovou zónou. ÚP Nový Bor MPZ respektuje. Specifické architektonické hodnoty jsou tvořeny zejména charakteristickým stavebním typem domu, budovaným v 18. a 19. století bohatými sklářskými výrobci a obchodníky. Novoborské domy jsou součástí širší skupiny tzv. sklářských domů (Polevsko, Prácheň, Kamenický Šenov). Jedná se o patrové domy, obvykle částečně roubené, zastřešené mansardovou nebo polomansardovou střechou, přičemž volný krov umožňoval využít podkroví jako skladovací prostor. V pozdějších dobách byla řada těchto domů přestavována a ve 2. polovině 20. století při panelové výstavbě v okolí ulice T. G. Masaryka zcela zbourána, zástavba na obou náměstích si však až na některé necitlivé stavební úpravy zachovala značnou památkovou úroveň. Kromě ochrany konkrétních domů je nezbytné zajistit také ochranu sídelní struktury celé MPZ i dalších architektonicky a urbanisticky hodnotných ploch z hlediska požadavků 18 a 19 stavebního zákona. Jedná se zejména o uplatnění požadavku na soulad nové zástavby resp. změn zástavby stávající s charakterem území měřítko staveb, charakter zastřešení, popř. volba charakteristického tvarosloví a původních materiálů. Do východního okraje k.ú. Janov u Nového Boru zasahuje Vesnická památková zóna Sloup v Čechách, ÚP ji respektuje. Atelier BUCHAR 146

147 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Řešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při zemních zásazích do terénu na takovém území dochází s určitou pravděpodobností k narušení archeologických nálezů a z hlediska památkové péče je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu při respektování 22 a 23 památkového zákona. V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v řešeném území bude respektován zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Za území s archeologickými nálezy jsou dle vyhl. 187/2007 Sb., odst. 4 považována také území kulturních památek. Tab. 2. Území s archeologickými nálezy I. a II. typu Č. REJSTŘÍKU ČÁST OBCE NÁZEV ÚZEMÍ S ARCHEOL. NÁLEZY KAT. ÚAN /1 Arnultovice ZSO Grosse Seifert I /4 Arnultovice novověké jádro obce II /5 Arnultovice podzemní lom u Arnultovic I /10 Bukovany Velká Cikánská jeskyně (Brechstube) I /11 Bukovany Malá cikánská jeskyně, údolí s převisy a ostrožna I /13 Janov pole u hradu Sloup I /5 Pihel středověké a novověké jádro obce II /7 Nový Bor novověké jádro města Nový Bor I /3 Pihel středověké a novověké jádro obce s hradem I /4 Bukovany středověké a novověké jádro obce I /1 Janov (okraj) hrad a skalní sídliště Sloup I /3 Nový Bor (okr.) poloha im Grunde I, II V grafické části odůvodnění návrhu Územního plánu Nový Bor, koordinačním výkresu, je území s archeologickými nálezy I. a II. kategorie prostorově vymezeno. ÚP respektuje také další kulturní hodnoty, jako jsou významné stavební dominanty, architektonicky cenné stavby, místa významných událostí a válečné památníky, hroby a pietní místa. V zastavěném území Nového Boru jsou stabilizovány hodnotné plochy sídelní zeleně, a to jako plochy veřejných prostranství - veřejné zeleně (ZV zejména Horovy a Smetanovy sady), případně - pokud jsou zde zároveň přítomna přírodě blízká stanoviště - jako plochy zeleně přírodního charakteru (ZP zejména území podél Šporky vybíhající jižně z centra Nového Boru), nebo na pomezí průmyslové zóny v Novém Boru a větších dopravních tahů plochy zeleně ochranné a izolační (ZO). Několik dalších ploch veřejné zeleně je nově vymezeno, a to v plochách navazujících na VKP Skupina stromů u Šporky a VKP Park u tržnice (doplnění VKP N04-ZV-nb, N05-ZV-nb, N06-ZV-nb), dále v návaznosti na tok Šporky v Novém Boru (N08-ZVnb) a v poslední řadě jedna plocha v Janově (N01-ZV-ja). Plochy veřejné zeleně se často kryjí s lokalitami registrovaných významných krajinných prvků (VKP), které jsou většinou veřejně přístupné zejména jsou to VKP Smetanovy sady, VKP Horovy sady, VKP Lesní hřbitov, VKP Palackého náměstí, VKP Obora, VKP Park u ZŠ U lesa, VKP Skupina stromů u Šporky a VKP Park u tržiště, VKP Areál LDN Nový Bor a další. Stabilizované funkce v těchto plochách jsou buď přímo vhodné pro ochranu VKP (plochy veřejné zeleně ZV, plochy zeleně přírodního charakteru ZP, plochy vodní - W, plochy zahrad a sadů - NZs), nebo ochranu VKP umožňují (přípustné využití) - plochy veřejných pohřebišť (OH), plochy občanského vybavení (OV) a plochy bydlení v rodinných domech (BI). Rozvojové plochy do těchto ploch prakticky 147 Atelier BUCHAR

148 Územní plán Nový Bor Odůvodnění nezasahují, výjimkou je pouze rozvojová plocha místní dopravy P16-DM-nb zasahující do VKP Park u ZŠ U lesa a plocha Z27-BI-nb zasahující do VKP Obora. Specifickým druhem ploch sídelní zeleně, jejichž doplňková funkce je mj. v ochraně jednotlivých významných dřevin a které vytvářejí vhodné prostředí pro výskyt např. nejrůznějších druhů ptáků, jsou hřbitovy v řešeném území je to tzv. lesní hřbitov na pomezí Arnultovic a Nového Boru a hřbitov v Arnultovicích, obě plochy jsou stabilizovány jako plochy občanského vybaveníhřbitovy (OH). V rámci ploch dopravní infrastruktury (DS) a ploch místních komunikací (DM) nejsou zpravidla vymezovány plochy ochranné a izolační nebo liniové zeleně z toho důvodu, že tuto zeleň lze v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území i podle stanovených regulativů umisťovat přímo v těchto plochách, navíc by to vyžadovalo řešení ve větším měřítku, než ve kterém se zpracovává územní plán. Ochrana a doplňování sídelní zeleně je možná také v rámci dalších rozvojových ploch, zejm. v rámci ploch bydlení (BH, BI, BV), a v rámci stabilizovaných ploch zemědělských-zahrad a sadů (NZs), ploch rekreace-zahrádkářských kolonií (RZ) a ploch zemědělských - zahradnictví (NZz). C.3.2 OCHRANA NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Nezastavěné území obce tvoří v k.ú. Arnultovice u Nového Boru zejména plochy lesa, jižním směrem v území převažují zemědělské plochy, vodní plochy rybníků a vodních toků a ostatní smíšená krajinná zeleň. Zachování současného výrazu nezastavěného území je zajištěno stabilizací ploch (plochy lesní NL, plochy lesní - vysoký nálet na nelesní půdě - NLn, plochy zemědělské - orná půda NZo, plochy zemědělské - trvalý travní porost - NZt, plochy zemědělské - zahrady a sady NZs, plochy přírodní NP, plochy smíšené nezastavěného území - přírodní NSp, plochy vodní a vodohospodářské W) a regulativy pro jejich využití. V rámci těchto ploch je také zajištěna ochrana významných částí nezastavěného území, jako jsou prvky lokálního ÚSES a významné krajinné prvky ze zákona (VKP). Pochopitelně v některých částech dříve nezastavěného území nebylo možné tento stav zachovat a byly zde vymezeny nové rozvojové plochy (zejména plochy výroby v západní části Nového Boru), v těchto případech navrhuje územní plán opatření ke zmírnění dopadů na nezastavěné území zejména z hlediska ovlivnění krajinného rázu (viz kap. C Obecná ochrana přírody a krajiny). C.4 SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ Územní plán Nový Bor je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. V řešení územního plánu jsou v souladu s 3, odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 využity možnosti podrobnějšího členění ploch v zastavěném i nezastavěném území. Toto podrobnější členění ploch v zastavěném území vychází především z metodiky Katalog jevů JDM ÚP, schválené Krajským úřadem Libereckého kraje. Atelier BUCHAR 148

149 Odůvodnění Územní plán Nový Bor C.5 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ C.5.1 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Požadavky podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu: zastavitelné plochy jsou vymezovány se snahou respektovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu (přednostní využití proluk v zastavěném území a ploch přestaveb), přesto jsou některé rozvojové plochy vymezeny dokonce na zemědělské půdě I. a II. stupně ochrany ZPF, v těchto případech jde však výhradně o plochy převzaté z předchozí schválené ÚPD. Vyhodnocení dopadů vymezených rozvojových ploch na ZPF je provedeno podle výše uvedené prováděcí vyhlášky k zákonu (podrobnosti viz kap. C.14 - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa). Požadavky podle zákona č. 114/1994 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: územní plán při vymezování rozvojových ploch maximálně respektuje vymezení zvláště chráněných částí území a lokalit soustavy Natura 2000 a ochranu těchto území podporuje (viz kap. C Zvláštní územní ochrana přírody a krajiny a Natura 2000), územní plán navrhuje také opatření k podpoře obecně chráněných částí území (krajina, VKP, ÚSES) a rozvojové plochy je výrazně nenarušují, případně jsou stanovena taková opatření (prověření územní studií, regulativy ad.), aby bylo narušení těchto hodnot zmírněno (viz kap. C Obecná ochrana přírody a krajiny). V případě koridoru VVN 2 x 110 kv Nový Bor Varnsdorf, který je veden v souběhu se silnicí I/9 a zasahuje tak místy i do II. zón CHKO Lužické hory, není s ohledem na nejednotné požadavky nadřazených dokumentů územního plánování a komplikovanost průchodu záměru daným územím specifikováno technické řešení budoucího záměru. Požadavky podle zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů: vymezované rozvojové plochy v minimální míře zasahují přímo do lesních porostů, častěji jsou navrhovány v ochranném pásmu lesa, nicméně většina těchto ploch je převzata z předchozí ÚPD (viz kap. C Půdní a lesní fond, eroze). V případě zastavitelných ploch zasahujících do ochranného pásma lesa je na základě požadavku orgánu státní správy lesů stanovena podmínka umisťování staveb min. 25 m od okraje lesa. Požadavky podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů: v řešeném území se nenacházejí zdroje nerostných surovin, jsou zde ale evidovány lokality potenciálních sesuvů obecně nevymezuje územní plán v těchto územích rozvojové plochy, v několika případech bylo převzato vymezení rozvojových ploch v sesuvných územích z předchozí ÚPD, v těchto případech jsou navržena opatření pro využití daných rozvojových ploch (viz kap. C Charakteristika území geomorfologie, geofaktory). 149 Atelier BUCHAR

150 Územní plán Nový Bor Odůvodnění C.5.2 SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ V rámci společného jednání o návrhu ÚP byla pořizovatelem vyhodnocena stanoviska dotčených orgánů, která obsahovala požadavky a připomínky k návrhu UP - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne ; odbor dopravy ze dne ; odbor životního prostředí a zemědělství ze dne Krajská hygienická stanice Česká Lípa stanovisko ze dne , č. j. KHSLB 22195/ Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí ze dne , č.j. MUNO 53263/2013/S - Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, pracoviště památkové péče ze dne , č.j. MUNO 63916/ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa ze dne , č.j. HSLI /CL-PCO Ministerstvo dopravy ze dne , č.j. 964/ UPR/2 - Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory ze dne , č.j /LH/13 Vzhledem k obsahu uvedených stanovisek bylo pořizovatelem vyvoláno dohodovací řízení s Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, na němž byly podmínky z uvedeného stanoviska dohodnuty (dohoda ze dne , č.j. KULK 22290/2014) Ke společnému jednání o návrhu ÚP byla v zákonem stanovené lhůtě uplatněna další souhlasná stanoviska dotčených orgánů, která neobsahovala žádné požadavky, sousední obce neuplatnily žádné připomínky. - Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu stanovisko dle 50 stavebního zákona ze dne , č.j. OÚPSŘ/71/2012/OÚP K upravenému návrhu pro veřejné projednání o návrhu ÚP byla vydána stanoviska dotčených orgánů: - Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory ze dne , č.j. 1627/LH/14 - Městského úřadu Nový Bor, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne , č.j. MUNO 41563/2014/S/ÚP - Krajská hygienická stanice Česká Lípa stanovisko ze dne , č. j. KHSLB 20087/2014 K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek obdržel pořizovatel v souladu s 53 stavebního zákona v zákonné lhůtě stanoviska dotčených orgánů - Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Lužické hory ze dne , č.j. 314/LH/ Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne V zákonem stanovené lhůtě byla k výše uvedenému uplatněna další souhlasná stanoviska dotčených orgánů, která neobsahovala žádné požadavky, sousední obce neuplatnily žádné připomínky. Atelier BUCHAR 150

151 Odůvodnění Územní plán Nový Bor S ohledem na schválení Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje České republiky na jednání vlády dne obdržel pořizovatel stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne , č.j. OÚPSŘ/71/2012/ OÚP K upravenému návrhu pro opakované veřejné projednání o návrhu ÚP byla uplatněna stanoviska dotčených orgánů: - Agentura ochrany přírody a krajiny, správa CHKO Lužické hory ze dne , č.j. SR/0161/LH/ Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne , č.j. KULK 86060/ Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - koordinované stanovisko ze dne V zákonem stanovené lhůtě byla k opakovanému veřejnému projednání uplatněna další souhlasná stanoviska dotčených orgánů, která neobsahovala žádné požadavky, sousední obce neuplatnily žádné připomínky. V rámci opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel jednu připomínku, k jejímuž vyhodnocení se v zákonné lhůtě vyjádřily dotčené orgány souhlasnými stanovisky bez dalších požadavků. Rozpory se smyslu ustanovení 4 odst. 7 stavebního zákona a ustanovení 136 odstavec 6 správního řádu nebyly při projednávání ÚP Nový Bor uplatněny. Na základě dohodnutí stanovisek dotčených orgánů a jejich zapracování do upraveného návrhu ÚP vyhodnotil pořizovatel, že návrh ÚP je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. C.6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný správní úřad k posuzování vlivů na životní prostředí k Návrhu zadání Územního plánu Nový Bor, po posouzení jeho obsahu a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. C.7 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST. 5 SZ Vyhodnocení vlivů ÚP Nový Bor na udržitelný rozvoj nebylo vypracováno, z toho důvodu tato kapitola není zpracována. 151 Atelier BUCHAR

152 Územní plán Nový Bor Odůvodnění C.8 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE 50 ODST. 5 SZ ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY Vyhodnocení vlivů ÚP Nový Bor na udržitelný rozvoj nebylo vypracováno, z toho důvodu tato kapitola není zpracována. C.9 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Město Nový Bor má v platnosti Územní plán města Nový Bor z roku 2004, včetně změn č V květnu roku 2011 rozhodlo Zastupitelstvo města Nový Bor na základě ustanovení 6 odst. 5 písm. a) o pořízení Územního plánu Nový Bor. Řešené území územního plánu je vymezeno správním územím města, tvořeným katastrálními územími Arnultovice u Nového Boru, Nový Bor, Janov u Nového Boru, Pihel a Bukovany u Nového Boru. Celkový rozsah řešeného území je 1410,790 ha. Výchozím podkladem pro vypracování návrhu územního plánu bylo projednané a schválené Zadání Územního plánu Nový Bor, schválené Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením ZM č. 742/12/ZM21 ze dne ÚP byl v průběhu prací konzultován s: objednatelem zástupci města Nový Bor, odboru životního prostředí a stavebního úřadu a úřadu územního plánování (zejm. ÚSES, VKP, památné stromy, odpady, SEZ), Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR Správou CHKO Lužické hory (zejména vymezení ÚSES), ústředním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze (lokality výskytu zvláště chráněných druhů Nálezová databáze ochrany přírody), sousedními městy a obcemi (návaznost ÚSES), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Liberec a Krajskou správou silnic Libereckého kraje (hluková zátěž z dopravy) C.9.1 VÝVOJ URBANISTICKÉ STRUKTURY ÚZEMÍ Město Nový Bor vzniklo v údolí potoka Šporky, pramenícího severně u Polevska a ústícího do Ploučnice pod Dolní Libchavou. Výrazně zvlněné území náleží k Ralské pahorkatině a dominují mu Borský vrch (446 m n. m.) a Chotovický vrch (498 m n. m.), oba na levém břehu Šporky. Atelier BUCHAR 152

153 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Nejvyšším vrchem v blízkém okolí však je Klíč (759 m n. m.) severovýchodně od osady Arnultovice. Po třicetileté válce je založen jižně od této osady Arnultovický, resp. Borský dvůr. Na počátku 18. století byla část jeho pozemků rozparcelována pro domky, a tak zde vznikla osada, přičemž část osadníků přišla právě ze starších Arnultovic. Již v této době se zdejší podnikání orientuje na sklářství. Důležitou pro další rozvoj sídla se stala stavba císařské silnice z České Lípy do Rumburka v polovině 18. století. Krátce po povýšení na městečko v roce 1757 se stává Bor střediskem podnikání a vzdělanosti, z okolních hutí se sem soustředila sklářská výroba i obchod sklářskými výrobky. Dnešní náměstí Míru vzniká v této době asanací části původního dvora, z něhož je zachována dominantní budova panské sýpky, později přestavěná na radnici a objekt tvořící severní hranu náměstí. Od jihu ústila do náměstí císařská silnice, od jihovýchodu silnice ze Sloupu Původní pozoruhodná polygonální kaple jižně od dvora je v roce 1788 nahrazena novou dominantou města, kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Dostavby západní strany náměstí a jižní strany Sloupské ulice jsou již prováděny specifickým typem tzv. sklářského domu, který se v urbanismu města projevuje volnějším situováním domů na parcelách při respektování uliční čáry. Vedle toho vzniká ve městě řada nových veřejných budov. Právě období konce 18. století je v městském vývoji významné svou dynamikou, neboť dalšímu rozvoji přestává dosavadní výstavba kolem dvou hlavních ulic postačovat. Mezi českolipskou (třída T. G. Masaryka) a sloupskou (ulice Sloupská) silnicí proto vzniká podle projektu E. Kleinwächtera nová, kompozičně pravidelná klasicistní čtvrť s druhým obdélníkovým náměstím (dnes Palackého náměstí) s obdobnou orientací, jako náměstí Míru a širokou podélnou osou rovnoběžnou s třídou T. G. Masaryka (dnes ulice Palackého). Kolmo na ně byla vytyčena kompozičně významná ulice vedoucí k nově založenému krajinářskému parku (dnes ulice Husova a Husovy sady). Vzhledem k tomu, že klasicistní čtvrť netvořila přímo centrum Nového Boru, mohl se zde ještě svobodněji uplatnit moderní koncept anglického zahradního města jednotlivé domy ctí uliční čáru i nároží, zahrady mezi nimi však umožňují vzniknout rozvolněnějšímu charakteru zástavby. Takto vytyčený půdorys nové čtvrti stačil rozvoji města do poloviny 19. století (viz níže mapa stabilního katastru). Podnětem k dalšímu rozvoji se stala stavba železnice v roce Trať rozdělila Arnultovice na dvě části, přičemž severní si zachovala venkovský charakter, jižní se pak stala nedílnou součástí městské zástavby. Západně od náměstí vzniká následně směrem k nádraží nová, pravoúhle utvářená čtvrť, bohužel však zde je honosná vilová výstavba promíchána s průmyslovými objekty vznikajícími v blízkosti železniční trati, a tak obdoba reprezentativní nádražní třídy v Novém Boru nevzniká. Nová rodinná čtvrť vyrůstá jižně od Husových sadů na pravoúhlém půdorysu ulic Husova, Máchova a Sadová. Také klasicistní čtvrť kolem Palackého náměstí je rozvíjena obdobným způsobem k jihu za Husovou ulicí, zde se však již zhruba na úrovni ulice Na Výšině setkává se zástavbou na tehdejším katastru Chotovic. Nově vznikající čtvrť Nových Chotovic za ulicí Na Výšině až po ulici Hřebenka už proto nectí pravoúhlé uspořádání. Na přelomu 19. a 20. století byl na velkém území vykácen les přiléhající z jihovýchodu ke klasicistní čtvrti a na tomto území dochází k mohutné rodinné výstavbě (ulice Česká, Lesná, a další). Menší čtvrť vzniká také východně od náměstí Míru mezi silnicemi do Radvance (Rumburských hrdinů) a do Sloupu a na místě zrušeného hřbitova (v roce 1909 je založen Lesní hřbitov, v této době na katastru Sloupu). Další výstavba probíhá pod Borským vrchem (ulice Vančurova a Nerudova). Zde je postaven starokatolický kostel se hřbitovem. Poslední novou čtvrtí se jihozápadně od města stala Nová Skalice (ulice Skalická, Zahradní, Na Výsluní). Po II. světové válce prodělalo město po prvotní stagnaci v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva v letech velký rozvoj, jehož součástí byl vznik rozsáhlého sklářského kombinátu Crystalex západně od nádraží. K novému obytnému rozvoji byla bohužel zvolena cesta přestavby historických čtvrtí města, což vedlo k velkým ztrátám hodnotné výstavby, kterou např. podél dnešní třídy T. G. Masaryka téměř beze zbytku nahradily bodové a deskové panelové domy a pavilony občanské vybavenosti. Podobně postiženým územím byla zástavba mezi ulicemi Husovou a Jiráskovou. Další panelová výstavba již byla postavena na volných 153 Atelier BUCHAR

154 Územní plán Nový Bor Odůvodnění pozemcích. (Zpracováno s využitím encyklopedie Karla Kuči: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl, Libri, 2000). Obr. 2. Mapa stabilního katastru, 1843 (zdroj: K. Kuča, Města a městečka v Čechách, ) Zatímco propojení sídel Nový Bor a Arnultovice vzniklo jejich přirozeným stavebním vývojem (byť mají urbanisticky odlišný charakter), začlenění dalších sídel, tedy Pihele, Janova a Bukovan, do správního území města bylo spíše administrativního charakteru. Jedná se o Atelier BUCHAR 154

155 Odůvodnění Územní plán Nový Bor venkovská osídlení původně zemědělského a pastvinářského charakteru s volnou rozptýlenou zástavbou rostlou podle hlavních silnic i hospodářských cest, s málo patrnými lokálními centry. V posledních desetiletích přestala být část objektů využívána k trvalému bydlení a slouží k rekreaci. Celé správní území města je dnes tedy složeno z pěti katastrálních území odlišného charakteru. Centrum města s náměstím Míru a hlavní urbanizační osy s klasicistní čtvrtí kolem Palackého náměstí jsou charakteristické svou kompaktní strukturou. Přestože pod termínem kompaktní struktura obvykle rozumíme uzavřené nebo polouzavřené uliční bloky složené z městských domů, zde je míněna i specifická zástavba zahradního města, v níž na sebe městské domy (nikoli rodinné) většinou přímo nenavazují, ale vymezují kompaktní bloky s pevnou uliční čarou a nárožími a s prolukami zahrad. Na kompaktní území navazuje v několika místech volná struktura, charakteristická především pro vícepodlažní bodovou zástavbu sídlištního typu. Nachází se např. v ulicích Svojsíkova, Sluneční, Husova a Wolkerova u Husových sadů, V Parku, sídliště Skalická. Bloková rodinná struktura tvoří většinu zastavěného území města, a to prakticky výhradně v Dolních Arnultovicích a na k. ú. Nový Bor. Jde o tradiční městské převážně pravoúhlé uspořádání rodinných domů do bloků širokých zpravidla dvě parcely. Takto je formována zástavba např. pod Borským vrchem, západné i východně od ulice Žižkova, mezi ulicemi Husova a Hřebenka nebo v oblasti Nová Skalice. V městských částech venkovského charakteru, tedy Horních Arnultovicích, Janově, Piheli a Bukovanech převládá rozptýlená rodinná struktura, převážně rostlého charakteru, jen v některých místech více (vzdálenější polohy) nebo naopak méně (historická jádra) volně uspořádaná. V nově dostavovaných enklávách je znatelný sklon k vytvoření blokové rodinné struktury, ale s ohledem na krajinný ráz to nepokládáme za vhodné. Poslední vymezeným typem je areálová struktura, která převládá v územích výroby, veřejného i komerčního občanského vybavení mimo kompaktní území města, obklopuje větší část území v okolí ulic B. Egermanna nebo Nádražní. Jednotlivé výše popsané typy struktury stabilizovaného území města byly vymezeny ve výkresu B.8 Schéma prostorového uspořádání. Pokud je to žádoucí, je údaj o vhodné struktuře uveden v konkrétních podmínkách pro využití plochy s rozdílným způsobem využití v tabulkách zastavitelných ploch a ploch pro přestavbu, kap. A.3.1, A.3.2. C.9.2 VÝVOJ POČTU OBYVATEL Přehled vývoje počtu domů a trvale bydlících obyvatel ve městě Nový Bor je znázorněn v následující tabulce: Tab. 3. Vývoj počtu obyvatel a počtu domů, Nový Bor od r. 1869, zdroj ČSÚ Rok Počet obyvatel Přírůstek/úbytek obyv. od 1869 Počet domů Přírůstek/úbytek domů od Atelier BUCHAR

156 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Rok Počet obyvatel Přírůstek/úbytek obyv. od 1869 Počet domů Přírůstek/úbytek domů od Pozn.: za rok 2011 jsou zatím k dispozici pouze počty obydlených domů, zatímco např. v roce 1991 je uveden počet domů celkem. Podobně, jako v celé České republice, je i ve městě Nový Bor patrné neustálé snižování percentuálního zastoupení dětské složky (tj. osob mladších 15 let) v populaci v důsledku poklesu porodnosti, což přispívá k výraznému stárnutí populace. Z vysoké hodnoty indexu stáří je v řešeném území zřejmá převaha populace starší 60 let nad dětskou složkou populace, která se stále zvětšuje. Při stávajícím celorepublikovém trendu nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití můžeme nárůst podílu osob starších 60 let i nadále očekávat. Mimoto, nejenže se do budoucna výrazně zvýší počet osob v důchodovém věku, ale zároveň se změní i věková skladba starší populace: vzroste podíl osob starších 80 let, tedy těch, u kterých lze předpokládat vyšší potřebnost sociální a zdravotní péče. C.9.3 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Prvním hlediskem při zpracování návrhu ÚP Nový Bor je vytvoření podmínek pro prosperitu sídla, tedy využití potenciálu zastavěného území a navazující krajiny, a jeho rozvoj na vhodných zastavitelných plochách. Tyto podmínky by v následujících letech měly zamezit dalšímu zmenšování městské populace a zvýšit kvalitu jejího života. Jak je zmíněno v DPR, potenciál západní části území vymezené zhruba povodím Šporky je hospodářský se všemi pozitivy i negativy, východní a jihovýchodní část vymezená opět zhruba povodím Dobranovického potoka disponuje potenciálem rekreačním i vodohospodářským. Centrální část s náměstím založeným přesně na rozvodnici obou povodí soustřeďuje všechny stránky městského života od kvalitního bydlení, kultury, vzdělávání, vybavenosti, pracovních příležitostí, parkové zeleně po kvalitní urbánní prostředí zahradního města s potenciálem jeho postupného zvelebování. Dalším je hledisko legislativní, kdy by ÚP neměl být v konfliktu s platným právním rámcem v oblasti územního plánování. Byla respektována ochrana kulturních i přírodních hodnot. Jsou zapracovány, případně územně zpřesněny záměry vymezené v řešeném území vyšší územně plánovací dokumentací, zejména ZÚR Libereckého kraje. Zohledněny a upřesněny byly také ÚAP ORP Nový Bor, jevy představující limity využití území jsou respektovány a zobrazeny v koordinačním výkresu. K určitým střetům návrhu Územního plánu Nový Bor s právním prostředím dochází pouze v odůvodněných případech, nejčastěji se týkají: zákona č. 334//1992 Sb. o ochraně půdního fondu, v případě záborů půd I. a II. stupně ochrany a v případě zásahu do investic do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti. Většina takto vymezených rozvojových ploch byla převzata z platného ÚPM NB, některé z nich ÚP vymezil jako územní rezervy, vymezení dalšího rozvoje nad tento rámec ploch bylo minimalizováno zákona č. 289/1995 Sb. - Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v případě vymezení zastavitelných ploch na lesní půdě nebo do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Podobně jako v předešlém případě se to Atelier BUCHAR 156

157 Odůvodnění Územní plán Nový Bor převážně týká převzatých, tedy již jednou projednaných záměrů, některé z nich ÚP vymezil jako územní rezervy blíže viz C Do legislativního hlediska patří i riziko náhrad za změnu v území. Návrh urbanistické koncepce byl postaven před řešení v poslední době celkem obvyklého problému. Územní plán Nový Bor bude vydán v době, kdy platí 102 zákona č. 183/2006 Sb., oddíl 2, Náhrady za změnu v území, odstavec (2): Vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě změny územního plánu nebo regulačního plánu, anebo vydáním nového územního plánu nebo regulačního plánu nebo zrušením územního rozhodnutí podle 94 odst. 3, náleží náhrada. Náhrada se stanoví ve výši rozdílu mezi cenou stavebního pozemku sjednanou v kupní smlouvě a cenou obvyklou zjištěnou posudkem znalce podle zvláštního právního předpisu pozemku, který není určen k zastavění, v případě, že vlastník tohoto pozemku byl vlastníkem nebo jej nabyl v době platnosti územního plánu, regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, jako pozemek určený k zastavění. Novela stavebního zákona, platná od , sice ve stejném paragrafu uvádí, odst. (3): Náhrada vlastníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě jeho návrhu nebo po uplynutí 5 let od nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny, či regulačního plánu nebo jeho změny, která zastavění dotčeného pozemku umožnila, většina měst a obcí však odkládá uplatnění tohoto odstavce na dobu, kdy bude známo první soudní rozhodnutí ve věci náhrady za změnu v území. Aktuálně výklad celkem logicky předpokládá stanovení počátku pětileté lhůty až PO nabytí účinnosti novely, takže rušení nadbytečných ploch bude reálné až 5 let po nabytí účinnosti tohoto územního plánu. Z dosavadního vývoje je zjevné, že zastavitelné obytné plochy, vymezené dosud platným územním plánem a jeho změnami, jsou navrženy ve větším, než potřebném rozsahu, jsou však z velké části navrženy na soukromých pozemcích a v dosud platném územním plánu byly často vymezeny změnami v posledních letech. Hrozí tedy, že navržením redukce těchto stavebních pozemků může dojít k uplatnění výše uvedeného ustanovení stavebního zákona. Tato skutečnost návrh urbanistické koncepce města pochopitelně ovlivnila. Pokládáme alespoň za nutné prostřednictvím vymezení území určených k prověření územní studií ovlivnit postup zástavby, aby vznikala logicky komponovaná území s kvalitním veřejným prostorem, veřejnou zelení, občanským vybavením, ekonomicky navrženou technickou infrastrukturou a předešlo se přednostní výstavbě v místech, která nevyhovují zásadě postupného kompaktního navazování na zastavěné území. Dalším nástrojem pak je vymezení části původně zastavitelných území jako územních rezerv. Zkušenosti z práce na podobných zakázkách nás vedly ke stanovení odlišných zásad při vymezování stabilizovaného území a území rozvojových. Aby územní plán plnil svoji úlohu, měl by umožnit na jednu stranu dostatečnou volnost využívání území tak, aby každá drobná změna využití nutně neznamenala pořizování změny územního plánu, na druhou stranu však zároveň musí poskytovat nástroje k ochránění hodnot území před nevhodným využitím nebo znehodnocením. Při vymezení jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsme měli snahu nezacházet do přílišného detailu. Tak, jak zadání ÚP požaduje nevymezovat účelové polní a lesní cesty samostatně do dopravních ploch, nejsou samostatně vymezována ani např. drobná zařízení občanského vybavení (obchod, služby, drobná sportoviště, atd.) a jsou zahrnuta v přípustném využití dalších ploch. Aby naopak nedocházelo k obtěžování obytných území hlukem, zvýšenou prašností, dopravní zátěží, zápachem, apod., jsou některé způsoby využití zařazeny do podmíněně přípustných a je požadováno splnění stanovených podmínek. Navržené zastavitelné plochy a plochy pro přestavbu pak mají podmínky pro jejich využití stanoveny jednotlivě s ohledem na konkrétní problematiku lokality (např. koeficient výšky budovy, koeficient zastavění, místo krajinného rázu, vzrostlá zeleň, limity apod.). Tak je dosaženo toho, že zatímco kupř. obecný regulativ pro plochy bydlení v rodinných domech venkovských umožňuje zastavět 30 % plochy, v rozvojových lokalitách jej regulativ omezuje s ohledem na převládající okolní zástavbu a krajinný ráz pouze na 20 %. Při umísťování podmíněně přípustného využití je u některých ploch nutné dokladovat, že nebude snížena kvalita prostředí nebo případně pohoda bydlení. Přesnější specifikaci těchto 157 Atelier BUCHAR

158 Územní plán Nový Bor Odůvodnění pojmů lze najít v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 2 As 44/ (č. 850/2006 Sb. NSS), kde se mimo jiné uvádí, že požadavky na pohodu bydlení nelze absolutizovat a že určité zatížení okolí způsobuje každá stavba, přičemž po vlastnících okolních staveb je spravedlivé požadovat, aby takovéto zatížení snášeli, je-li přiměřené poměrům. Uvedená kritéria (jako hladina hluku, emise prachu a pachů a podobně) tedy není možné brát zcela absolutně, nýbrž tak, že je nelze zhoršit nad míru přiměřenou poměrům. C PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Územní plán se vedle funkčního využití ploch snaží ovlivnit také jejich protorové uspořádání, aby tak vytvořil vhodné podmínky k ochraně specifických architektonických a urbanistických hodnot území. Takovými podmínkami je stanovení struktury zástavby, výšky budov a koeficientů zastavění a zeleně. C STRUKTURA ZÁSTAVBY Nový Bor má v centrální části města stanovenu památkovou ochranu území prostřednictvím území Městské památkové zóny. V zájmu zachování urbanistických hodnot a jejich rozvíjení v rámci nové zástavby jsou proto v podmínkách prostorového uspořádání stanoveny pro celé řešené území vhodné struktury zástavby, které je třeba při výstavbě nebo přestavbě dodržet. Ve zmíněné centrální části města s kompaktní strukturou je kupř. v zájmu zachování stávajícího městského charakteru zástavby požadováno umisťování staveb vnější hranou k veřejnému prostranství. Při posuzování souladu nových nebo upravovaných staveb se stanovenou strukturou zástavby je rozhodující vnímání zástavby z přilehlého veřejného prostranství. Struktura zástavby je v řešeném území členěna na následující typy s těmito přípustnými polohami staveb na pozemcích: - Kompaktní struktura je vymezena v centru města a hlavních urbanizačních osách města; pokud to dovolí územní podmínky, musí být stavby umísťovány tak, aby vnější hrana zástavby vymezovala veřejné prostranství za touto hranou a navazovala na okolní zástavbu. Struktura zástavby ve vnitrobloku není stanovena. Obr. 3. Kompaktní struktura Atelier BUCHAR 158

159 Odůvodnění Územní plán Nový Bor - Volná struktura většinou navazuje na kompaktní území, obvykle se jedná o vícepodlažní sídlištní zástavbu bodových domů; pokud to dovolí územní podmínky, musí být případné stavby umísťovány v souladu s existující strukturou. Obr. 4. Volná struktura - Rozvolněná nepravidelná struktura tvoří obvykle původní historická jádra obcí a navazující rozvolněnou zástavbu podél komunikací a účelových cest; případné stavby musí být umísťovány v souladu s původními principy prostorového osazování budov. Obr. 5. Rozvolněná nepravidelná struktura 159 Atelier BUCHAR

160 Územní plán Nový Bor Odůvodnění - Bloková rodinná struktura tvoří většinu území města mimo kompaktní a volnou strukturu, tento městský typ struktury se však, bohužel, postupně rozšiřuje i na původně venkovské území okolních obcí; pokud to dovolí územní podmínky, musí být stavby s hlavním využitím umísťovány ve vazbě na veřejná prostranství při hranici plochy a hmotově je spoluvytvářet, není však požadováno, aby vnější hrana zástavby veřejné prostranství vymezovala. Obr. 6. Bloková rodinná struktura - Areálová struktura tvoří území výroby, veřejného i komerčního občanského vybavení mimo kompaktní území města; pokud to dovolí územní podmínky, musí být případné stavby umísťovány v souladu s existující strukturou. Obr. 7. Areálová struktura Atelier BUCHAR 160

161 Odůvodnění Územní plán Nový Bor C VÝŠKA BUDOVY Další podmínkou prostorového uspořádání je určení minimální a maximální výšky budov. Takto stanovené podmínky by měly přispět k dodržování vhodných prostorových proporcí zástavby vymezující veřejná prostranství a zachování charakteristického panoramatu jednotlivých sídel v řešeném území. Výškou budovy se rozumí výška fasády přes všechna plná nadzemní podlaží po hlavní římsu nebo atiku. Nad touto úrovní je přípustná šikmá střecha nebo jedno ustupující podlaží za podmínky, že zásadním způsobem neovlivní proporce budovy. U budov, které nesousedí s veřejným prostranstvím, je přípustná nižší výška, než připouští dolní mez výškové úrovně. Výška budovy je stanovena koeficienty A E, z nichž každý vymezuje interval minimální a maximální výšky budovy. S ohledem na specifičnost venkovských částí území byl v souladu s požadavkem pořizovatele doplněn koeficient A*, který pro novou rodinnou výstavbu požaduje vyšší minimální výšku budovy. C KOEFICIENT ZASTAVĚNÍ A KOEFICIENT ZELENĚ Kromě vlastní výšky budov se na vhodné struktuře zástavby v území podílí také procentuální zastavěnost pozemků a jejich přiměřené ozelenění, přispívající k retenci srážkových vod. Územní plán proto pro některé plochy s rozdílným způsobem využití stanovuje koeficient zastavění a koeficient zeleně. Koeficient zastavění je podíl výměry maximální zastavěné a zpevněné plochy vztažený k celkové výměře plochy. Při další výstavbě na plochách stabilizovaných bude při stanovení intenzity využití pozemků koeficient zastavění uplatňován s přihlédnutím k současné urbanistické struktuře, případně bude upřesněn pro dotčené území podrobnější dokumentací. Koeficient zeleně je podíl minimální výměry tvořené zelení vztažený k celkové výměře plochy. Do výměry zeleně není započítána zeleň na svislých konstrukcích (tedy popínavá) ani zeleň neplnící svou funkci např. pod konstrukcemi nesoucími fotovoltaické panely, apod. Při eventuální další výstavbě na plochách stabilizovaných bude při stanovení intenzity využití pozemků koeficient zeleně uplatňován s přihlédnutím k současné urbanistické struktuře, případně bude upřesněn pro dotčené území podrobnější dokumentací. C NAVRŽENÉ PLOCHY BYDLENÍ Uspořádání a zdůvodnění navržených obytných ploch Arnultovice u Nového Boru Urbanistické obvody: 07-O-BORSKÝ VRCH; 08-O-RUMBURSKÝCH HRDINŮ; 14-V-U DIVADLA; 15-O-DOLNÍ ARNULTOVICE; 16-Z-POD LOMEM; 17-O-HORNÍ ARNULTOVICE; 39-O-POD SKALKOU Historicky starší část Arnultovic, tedy oblast venkovského charakteru situovaná severně od silnice I/9, I/13 (Horní Arnultovice), je rozvíjena plochami bydlení v rodinných domech venkovských (BV), které navazují na existující rodinnou zástavbu a vhodně ji doplňují. Rozvoj je navržen v okolí páteřní komunikace III. třídy Gen. Svobody, kde je navíc stanovena podmínka prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku, a dále podél ulice Havlíčkovy a na severu v okolí ulice Vodní. Všechny tyto rozvojové plochy spadají do MKR Horní Arnultovice, kde je nutné respektovat převažující původní rozvolněný charakter a nepravidelnou strukturu zástavby a její omezenou výšku. Některé záměry, které jsou součástí dosud platného ÚPM, byly vymezeny jako územní rezerva s ohledem na kvalitu zemědělské půdy a polohu v přímém sousedství lesa. O jejich zařazení mezi zastavitelné plochy by mělo být rozhodováno po využití převážné části ostatních rozvojových ploch v Horních Arnultovicích. Území jižně od silnice I/9, I/13 má zcela odlišný, městský charakter a je rozvíjeno plochami bydlení v rodinných domech městských a příměstských (BI), plochami smíšenými obytnými městskými (SM) a plochami bydlení v bytových domech (BH). Lokalita rodinných domů Pod Skalkou v blízkosti silnice I/9, I/13 je tradičním rozvojovým územím obsluhovaným z ulice 161 Atelier BUCHAR

162 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Podskalská. S ohledem na přírodní kvality a velikost území je zde požadováno vypracování územní studie, která by mimo jiné měla navrhnout opatření k ochraně kvalitní vzrostlé zeleně, dále je stanovena podmínka prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Nejrozsáhlejší rozvojovou lokalitou rodinných domů je oblast za vodárnou v okolí největší zahrádkářské kolonie. Všechny tyto rozvojové plochy spadají do MKR Borský vrch a je pro ně požadována územní studie, která tuto skutečnost zohlední. Část přebíraných zastavitelných ploch byla na východním okraji území v redukovaném rozsahu vymezena jako územní rezerva. Omezení daná místem krajinného rázu Borský vrch se týkají i lokality rodinných domů pod Borským vrchem, kde je požadováno i omezení podlažnosti s ohledem na zachování přírodního horizontu tvořeného lesním masivem. Dalším rozvojovým územím pro rodinné domy je lokalita u Liberecké ulice, kde je opět stanovena podmínka prokázání nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Poslední větší lokalitou jsou rodinné domy smíšené s podnikatelskými aktivitami (sklářství) poblíž ulice Nábřežní, tvořící přechod mezi obytným a komerčním územím. Od výrobních ploch situovaných západně, jsou odděleny pásem ochranné a izolační zeleně. Menší lokalita smíšená obytná je součástí rozvojového území za vodárnou. Pro hromadnou bytovou výstavbu je určena lokalita bytových domů jihozápadně od ulice Severní, navazující na bytové domy stabilizovaného území. Z01-BV-ar Z02-BV-ar Z03-BV-ar Z04-BV-ar Z05-BV-ar Z06-BV-ar Z07-BV-ar Rodinné domy Horní Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr navazuje na existující rodinnou zástavbu, obestavuje jednostranně zastavěnou komunikaci z druhé strany. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Horní Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr vyplňuje proluku mezi existující rodinnou zástavbou. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinný dům Horní Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr vyplňuje proluku mezi existující rodinnou zástavbou. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Horní Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr vyplňuje proluku mezi existující rodinnou zástavbou. Je převzat z dosud platného územního plánu. Původně byla část navazující na lesní pozemky vymezena jako územní rezerva, ale na základě Pokynů byl rozsah zastavitelného území zvětšen. Rodinné domy Horní Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr vyplňuje proluku mezi existující rodinnou zástavbou. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Horní Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr navazuje na existující rodinnou zástavbu. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Horní Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Atelier BUCHAR 162

163 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Z08-BV-ar Z09-BV-ar Z10-BV-ar Z13-BI-ar Z14-BI-ar Z24-BH-ar Z26-BI-ar Z29-BI-ar Z30-BI-ar Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr navazuje na existující rodinnou zástavbu, obestavuje jednostranně zastavěnou komunikaci z druhé strany. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinný dům Horní Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr vyplňuje proluku mezi existující rodinnou zástavbou. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr navazuje na existující zástavbu a navrženou komunikaci Z12-DS3-ar. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr navazuje na existující rodinnou zástavbu a navrženou komunikaci Z12- DS3-ar. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Horní Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr vyplňuje proluku mezi existující rodinnou zástavbou. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinný dům Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr navazuje na existující rodinnou zástavbu, obestavuje jednostranně zastavěnou komunikaci z druhé strany. Je převzat z dosud platného územního plánu. Bydlení v bytových domech Severní Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr ze severozápadu a jihozápadu navazuje na existující bytovou zástavbu. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy nad zahrádkami Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr vyplňuje proluku mezi existující rodinnou zástavbou a zahrádkářskou kolonií. Je částečně převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy nad zahrádkami Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr je rozhodující rozvojovou plochou určenou pro individuální bydlení. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy nad zahrádkami Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr vyplňuje proluku mezi existující rodinnou zástavbou. Je převzat z dosud platného územního plánu. 163 Atelier BUCHAR

164 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Z34-BI-ar Z35-BI-ar Z39-BV-ar Z40-BV-ar P01-BV-ar P02-BI-ar Rodinné domy Borský vrch Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr ze severovýchodu navazuje na existující rodinnou zástavbu. Byl převzat z dosud platného územního plánu, na základě Pokynů k úpravě návrhu ÚP zvětšen do lesních pozemků (s odůvodněním, že byly prodány na RD) a následně na základě Pokynů k úpravě návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání opět poněkud zmenšen. Rodinné domy Liberecká Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr ze severovýchodu navazuje na existující rodinnou zástavbu. Byl převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Gen. Svobody Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Nový záměr navazující na existující rodinnou zástavbu. Do návrhu ÚP doplněn na základě výsledků projednání návrhu pro společné jednání. Rodinné domy Gen. Svobody Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr navazující na existující rodinnou zástavbu. Je převzat z dosud platného územního plánu. Do návrhu ÚP doplněn na základě Pokynů k úpravě návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání. Rodinné domy Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Přestavba části zahrádek na rodinné domy navazující na další plochy venkovského bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Arnultovice Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Přestavba zahrádek na rodinné domy navazující na další plochy rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Nový Bor Urbanistické obvody 01-O-STŘED; 03-O-LESNÁ; 04-O-HŘEBENKA; 08-O-RUMBURSKÝCH HRDINŮ; 11-R-U KOUPALIŠTĚ; 12-O-NOVÁ SKALICE; 36-O-V LOMECH; 37-O-SÍDLIŠTĚ ZÁPAD; 38-O-SKALICKÁ: Zástavba na tomto katastrálním území má městský charakter, včetně vlastního městského centra. Obytné rozvojové lokality jsou tvořeny plochami bydlení v rodinných domech městských a příměstských (BI), plochami smíšenými obytnými městskými (SM) a plochami bydlení v bytových domech (BH). Plochy rodinných domů arondují okraje existující zástavby především na jihu a v menší míře i na východě území. Plošně nejrozsáhlejší jsou lokality pro přestavbu, které navrhují rodinnou zástavbu na plochách existujících zahrádkářských kolonií východně od areálu koupaliště a jižně od ulice Hřebenka. Na ně navazují další enklávy jihovýchodně od Šporky a západně od ulice T. G. Masaryka. Menší lokalitou jsou rodinné domy jihozápadně od areálu koupaliště, kde blízkost silnice I/9 (nově II/609) vyvolává podmínku prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Západně od sportovního areálu jsou rodinné domy navrženy poblíž ulice U Hřiště, je zde stanovena podmínka zachování kvalitní vzrostlé zeleně. Lokality Třebízského, V Hájku a U Obory jsou vymezeny v blízkosti cyklistického stadionu a lesního masivu na východě města. Dvě drobné lokality smíšené obytné Atelier BUCHAR 164

165 Odůvodnění Územní plán Nový Bor zástavby se týkají proluk ve stabilizovaném území v ulici Černé a Palackého. Na zhruba 5 ha je v k.ú. Nový Bor vymezeno 10 lokalit pro bydlení v bytových domech. Zásadní rozvoj je navržen v okolí ulic Skalická, Sklářská, Smetanova a Husova s podmínkou zpracovat územní studii, menší lokality jsou situovány mezi ulicí Skalická a železniční tratí, podél ulice Kpt. Jaroše, Sloupská a v blízkosti lesního hřbitova. Pro většinu z nich je stanovena podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Z09-BH-nb Z16-BH-nb Z17-BH-nb Z19-BH-nb Z20-BH-nb Z27-BI-nb Z28-BH-nb Z30-BH-nb Z32-BI-nb Bytový dům u lesního hřbitova Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr z jihovýchodu navazuje na existující bytovou zástavbu. Je převzat z dosud platného územního plánu. Bytové domy ulice Skalická Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr, rozdělený na čtyři části, vyplňuje proluku v existující bytové a rodinné zástavbě. Je převzat z dosud platného územního plánu. Bytové domy ulice Skalická Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr, rozdělený na čtyři části, vyplňuje proluku v existující bytové a rodinné zástavbě. Je převzat z dosud platného územního plánu. Bytové domy ulice Skalická Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr, rozdělený na čtyři části, vyplňuje proluku v existující bytové a rodinné zástavbě. Je převzat z dosud platného územního plánu. Bytové domy ulice Skalická Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr, rozdělený na čtyři části, vyplňuje proluku v existující bytové a rodinné zástavbě. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy U Obory Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr zceluje existující rodinnou a smíšenou zástavbu. Je převzat z dosud platného územního plánu. Bytové domy ulice Sloupská Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr navazuje na existující rodinnou a bytovou zástavbu, obestavuje jednostranně zastavěnou komunikaci z druhé strany. Je převzat z dosud platného územního plánu. Bytové domy ulice Sloupská Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Plocha je součástí záměru přestavby řadových garáží. Je převzata z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Nová Skalice Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr zceluje existující individuální a řadovou rodinnou zástavbu. Je převzat z dosud platného územního plánu. 165 Atelier BUCHAR

166 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Z36-BI-nb Z38-BI-nb Z40-BI-nb Z40-BI-nb Z41-BI-nb P12-BH-nb P13-BI-nb P15-BH-nb P17-BI-nb P18-BI-nb P19-BH-nb Rodinné domy Ke Koupališti Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Nový záměr navazuje na existující rodinnou zástavbu v ulici Ke Koupališti. Rodinné domy Ke Koupališti Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Nový záměr navazuje na existující rodinnou zástavbu v ulici Ke Koupališti. Rodinné domy Na Zahrádkách Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Část záměru navazující na existující obytnou zástavbu Sídliště západ. Převzato z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Na Zahrádkách Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Část záměru navazující na existující obytnou zástavbu Sídliště západ. Převzato z dosud platného územního plánu. Rodinné domy třída T. G. Masaryka Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Část záměru navazující na existující obytnou zástavbu Sídliště západ. Převzato z dosud platného územního plánu. Bytové domy Kpt. Jaroše Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Část záměru navazující na existující obytnou zástavbu Sídliště západ. Převzato z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Na Zahrádkách Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Přestavba zahrádkářské kolonie na rodinné domy navazující na další plochy rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Bytové domy ulice Sloupská Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Plocha je součástí záměru přestavby řadových garáží. Je převzata z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Hřebenka Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Nový záměr přestavby zahrádkářské kolonie na rodinné domy navazující na další plochy rodinného bydlení. Rodinné domy Hřebenka Plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské (BI) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Přestavba zahrádkářské kolonie na rodinné domy navazující na další plochy rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Bytové domy Skalická Plochy bydlení v bytových domech (BH) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Atelier BUCHAR 166

167 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Přestavba zahrádkářské kolonie na bytové domy navazující na další plochy bytových domů. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Janov u Nového Boru Urbanistický obvod 24-N-JANOV U NOVÉHO BORU: Rostlá dosti neuspořádaná venkovská zástavba vznikala podél silnice III. třídy vedoucí od Novoborské ulice ve Sloupu do Chotovic s těžištěm jihovýchodně od Janovského rybníka, později vznikly drobné enklávy i v okolí účelových komunikací severně i jižně od ní. Městská část je rozvíjena plochami bydlení v rodinných domech venkovských (BV), které navazují jak na zástavbu podél silnice III. třídy, tak doplňují vzdálenější shluky rodinných domů a propojují a zarovnávají zastavěné a zastavitelné území. Celé území spadá do místa krajinného rázu Janovsko, jehož ochrana vyžaduje zachování rozvolněné zástavby nepravidelného charakteru. Lokality v blízkosti silnice III. třídy mají stanovenu podmínku prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Z01-BV-ja Z03-BV-ja Z04-BV-ja Z05-BV-ja Z06-BV-ja Z07-BV-ja Z08-BV-ja Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky mezi venkovským rodinným bydlením a skladovým areálem. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinný dům Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. 167 Atelier BUCHAR

168 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Z09-BV-ja Z10-BV-ja Z11-BV-ja Z12-BV-ja Z14-BV-ja Z15-BV-ja Z16-BV-ja Z16-BV-ja P01-BV-ja Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba propojující enklávy venkovského rodinného bydlení. Bylo vydáno územní rozhodnutí. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba propojující enklávy venkovského rodinného bydlení a obestavující dosud jednostranně zastavěnou komunikaci. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba propojující enklávy venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba zarovnávající okraj venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba zarovnávající okraj venkovského rodinného bydlení v sousedství fotbalového hřiště. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba doplňující okraj venkovského rodinného bydlení v sousedství rybníka Očko. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Janov Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Přestavba zahrádkářské kolonie na venkovské rodinné domy navazující na další plochy rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Atelier BUCHAR 168

169 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Pihel Urbanistické obvody 30-N-HORNÍ PIHEL; 31-N-DOLNÍ PIHEL: Na původní rostlou historickou enklávu v Horním Piheli poblíž křižovatky cest Nový Bor Česká Lípa a Skalice u České Lípy Sloup v Čechách navázala časem ulicově uspořádaná obytná výstavba rodinných domů venkovského charakteru. Zbývající pozemky západně od silnice I/9 (navržená II/609) prošly mezitím parcelací doplňující lokalitu v obdobném duchu. ÚP vymezuje lokalitu jako plochy bydlení v rodinných domech venkovských (BV) a s ohledem na její rozsah požaduje v souladu se zadáním ÚP zpracování územní studie. Z důvodu blízkosti dopravně zatížené komunikace je dále stanovena podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Východně od silnice I/9 vznikla v minulosti podél účelových komunikací rozptýlená zástavba, kterou dosud platný územní plán doplňoval další rozvojovou plochou. ÚP ji vymezil s ohledem na kvalitu ZPF a celkový rozsah rozvojových ploch v Piheli jako územní rezervu. Nejvýraznější rozvoj venkovského bydlení je navržen v návaznosti na rozšiřované golfové hřiště v blízkosti hostince U zlatého buřtu. Tyto rozvojové plochy spadají do MKR Hornopihelsko. Lokální centrum osídlení tvoří historická zástavba pod Pihleským vrchem, Dolní Pihel. Pro zaměstnance areálů průmyslové a zemědělské výroby zde v minulosti vyrostlo i několik bytových domů. V návaznosti na zastavěné území zde ÚP vymezuje zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech venkovských (BV). S ohledem na to, že součástí návrhu je přeložka silnice II. třídy právě do stopy stávající silnice III. třídy, podle níž je území formováno, je pro sousedící rozvojové obytné plochy stanovena podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Z01-BV-pi Z02-BV-pi Z03-BV-pi Z04-BV-pi Z05-BV-pi Z06-BV-pi Rodinné domy Horní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba doplňující okraj venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Horní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba doplňující okraj venkovského rodinného bydlení v sousedství silnice II. třídy. Bylo vydáno územní rozhodnutí, realizace domů již započala. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Horní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba propojující enklávy venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Nový záměr propojující enklávy venkovského rodinného bydlení. Rodinný dům Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Rodinný dům navazující na existující objekt. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: 169 Atelier BUCHAR

170 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Z07-BV-pi Z08-BV-pi Z09-BV-pi Z10-BV-pi Z12-BV-pi Z13-BV-pi Z14-BV-pi Z17-BV-pi Z18-BV-pi Z20-BV-pi Zástavba obestavující dosud jednostranně zastavěnou komunikaci. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba propojující enklávy venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Chomouty Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Nový záměr doplňující enklávu venkovského rodinného bydlení. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba doplňující enklávu venkovského rodinného bydlení v sousedství zemědělského výrobního areálu. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinný dům Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba doplňující enklávu venkovského rodinného bydlení a obestavující dosud jednostranně zastavěnou komunikaci. Záměr je částečně převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba doplňující okraj venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel u golfu Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Hlavní rozvojová plocha venkovského rodinného bydlení v sousedství golfového areálu. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel u golfu Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Rozvojová plocha venkovského rodinného bydlení v sousedství golfového areálu. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel u golfu Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Atelier BUCHAR 170

171 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Z21-BV-pi Z23-BV-pi Z24-BV-pi Z28-BV-pi Rozvojová plocha venkovského rodinného bydlení a obestavující dosud jednostranně zastavěnou komunikaci. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Rozvojová plocha venkovského rodinného bydlení obestavující dosud jednostranně zastavěnou komunikaci. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Rozvojová plocha venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy U Červeného rybníka Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba doplňující enklávy venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Dolní Pihel Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba doplňující enklávy venkovského rodinného bydlení a bytových domů. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Bukovany u Nového Boru Urbanistické obvody 28-N-CHOMOUTY; 29-N-BUKOVANY: Na východní okraj Dolního Pihele navazuje osada Chomouty spadající do místa krajinného rázu Bukovansko. Některé navržené rozvojové plochy venkovského bydlení proto mají stanovenu podmínku rozvolněné nepravidelné struktury zástavby. Poslední městskou částí a lokálním centrem jsou Bukovany, které ÚP doplňuje několika menšími lokalitami ploch bydlení v rodinných domech venkovských (BV). Také zde je v souvislosti se silnicí III. třídy stanovena podmínka prokázat nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku. Z01-BV-bu Z02-BV-bu Z03-BV-bu Rodinné domy Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba navazující na enklávu venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinný dům Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba navazující na enklávu venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinný dům Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. 171 Atelier BUCHAR

172 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Z04-BV-bu Z05-BV-bu Z06-BV-bu Z07-BV-bu Z08-BV-bu Z09-BV-bu Z10-BV-bu Z11-BV-bu Z12-BV-bu Z13-BV-bu Rodinné domy Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba navazující na enklávu venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba zcelující enklávu venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinný dům Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Záměr vlastníka navazující na výrobní areál. Je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinný dům Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba zcelující okraj venkovského rodinného bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba proluky ve venkovském rodinném bydlení. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Samostatná enkláva venkovského rodinného bydlení, doplněná na základě požadavku Pokynů pro úpravu návrhu. Záměr je převzat z dosud platného územního plánu. Rodinné domy Bukovany Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) Zdůvodnění zařazení do zastavitelných ploch: Zástavba rozlehlé zahrady mezi dvěma objekty venkovského rodinného bydlení. Lokalita je v dosud platném územním plánu zakreslena jako venkovské bydlení - stav. Atelier BUCHAR 172

173 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Plochy bydlení v bytových domech [BH] Byly vymezeny na 1 ploše v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru a 10 plochách v k.ú. Nový Bor v celkovém rozsahu 6,729 ha. Tab. 4. [BH] index plochy katastrální území výměra ha úz. studie počet b.j. Z24-BH-ar Arnultovice u Nového Boru 1, celkem Arnultovice u NB 1, Z09-BH-nb Nový Bor 0, Z16-BH-nb Nový Bor 1,11916 US05-nb 76 Z17-BH-nb Nový Bor 1,13330 US05-nb 80 Z19-BH-nb Nový Bor 0,63907 US05-nb 40 Z20-BH-nb Nový Bor 0,45116 US05-nb 30 Z28-BH-nb Nový Bor 0, Z30-BH-nb Nový Bor 0, P12-BH-nb Nový Bor 0, P15-BH-nb Nový Bor 0, P19-BH-nb Nový Bor 0, celkem Nový Bor 5, celkem město Nový Bor 6, Plochy bydlení v rodinných domech městské a příměstské [BI] Byly vymezeny v 8 plochách v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru a 10 plochách v k.ú. Nový Bor v celkovém rozsahu 25,5241 ha. Tab. 5. [BI] index plochy katastrální území výměra ha úz. studie počet b.j. počet RD Z13-BI-ar Arnultovice u NB 2,17499 US01-ar Z14-BI-ar Arnultovice u NB 0, Z26-BI-ar Arnultovice u NB 2, Z29-BI-ar Arnultovice u NB 7,59930 US02-ar Z30-BI-ar Arnultovice u NB 0, Z34-BI-ar Arnultovice u NB 1, Z35-BI-ar Arnultovice u NB 0,98156 US03-ar 10 9 P02-BI-ar Arnultovice u NB 0, celkem Arnultovice u NB 14, Z27-BI-nb Nový Bor 1, Z32-BI-nb Nový Bor 0, Z36-BI-nb Nový Bor 0, Z38-BI-nb Nový Bor 0, Z40-BI-nb Nový Bor 0, Atelier BUCHAR

174 Územní plán Nový Bor Odůvodnění index plochy katastrální území výměra ha úz. studie počet b.j. počet RD Z41-BI-nb Nový Bor 1, P13-BI-nb Nový Bor 2,83604 US04-nb P17-BI-nb Nový Bor 0, P18-BI-nb Nový Bor 1, celkem Nový Bor 10, celkem město Nový Bor 24, Plochy bydlení v rodinných domech venkovské [BV] Byly vymezeny ve 14 plochách v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru, v 16 plochách v katastrálním území Janov u Nového Boru, v 20 plochách v katastrálním území Pihel a 14 plochách v katastrálním území Bukovany u Nového Boru v celkovém rozsahu 48,160 ha. Tab. 6. [BV] index plochy katastrální území výměra ha úz. studie počet b.j. počet RD Z01-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z02-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z03-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z04-BV-ar Arnultovice u NB 2, Z05-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z06-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z07-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z08-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z09-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z10-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z39-BV-ar Arnultovice u NB 0, Z40-BV-ar Arnultovice u NB 0, P01-BV-ar Arnultovice u NB 0, celkem Arnultovice u NB 6, Z01-BV-ja Janov u NB 0, Z03-BV-ja Janov u NB 0, Z04-BV-ja Janov u NB 1, Z05-BV-ja Janov u NB 0, Z06-BV-ja Janov u NB 0, Z07-BV-ja Janov u NB 0, Z08-BV-ja Janov u NB 0, Z09-BV-ja Janov u NB 0, Z10-BV-ja Janov u NB 3,18812 US01-ja Z11a-BV-ja Janov u NB 1, Atelier BUCHAR 174

175 Odůvodnění Územní plán Nový Bor index plochy katastrální území výměra ha úz. studie počet b.j. počet RD Z11b-BV-ja Janov u NB 0, Z12-BV-ja Janov u NB 1, Z14-BV-ja Janov u NB 0, Z15-BV-ja Janov u NB 0, Z16-BV-ja Janov u NB 0, Z17-BV-ja Janov u NB 1, P01-BV-ja Janov u NB 0, celkem Janov u NB 14, Z01-BV-pi Pihel 0, Z02-BV-pi Pihel 2,63581 US01-pi Z03-BV-pi Pihel 2,51217 US01-pi Z04-BV-pi Pihel 0, Z05-BV-pi Pihel 0, Z06-BV-pi Pihel 0, Z07-BV-pi Pihel 0, Z08-BV-pi Pihel 0, Z09-BV-pi Pihel 0, Z10-BV-pi Pihel 0, Z12-BV-pi Pihel 0, Z13-BV-pi Pihel 0, Z14-BV-pi Pihel 0, Z17-BV-pi Pihel 4,75121 US02-pi Z18-BV-pi Pihel 3,46115 US02-pi Z20-BV-pi Pihel 1,60382 US02-pi 10 9 Z21-BV-pi Pihel 0,88803 US02-pi 6 5 Z23-BV-pi Pihel 0, Z24-BV-pi Pihel 0, Z28-BV-pi Pihel 0, celkem Pihel 21, Z01-BV-bu Bukovany u NB 0, Z02-BV-bu Bukovany u NB 0, Z03-BV-bu Bukovany u NB 0, Z04-BV-bu Bukovany u NB 0, Z05-BV-bu Bukovany u NB 0, Z06-BV-bu Bukovany u NB 0, Z07-BV-bu Bukovany u NB 0, Atelier BUCHAR

176 Územní plán Nový Bor Odůvodnění index plochy katastrální území výměra ha úz. studie počet b.j. počet RD Z08-BV-bu Bukovany u NB 0, Z09-BV-bu Bukovany u NB 0, Z10-BV-bu Bukovany u NB 0, Z11-BV-bu Bukovany u NB 0, Z12-BV-bu Bukovany u NB 1, Z13-BV-bu Bukovany u NB 0, Z14-BV-bu Bukovany u NB 0, celkem Bukovany u NB 5, celkem město Nový Bor 48, C NAVRŽENÉ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Plochy smíšené obytné městské [SM] Byly vymezeny ve 2 plochách v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru a 3 plochách v k.ú. Nový Bor v celkovém rozsahu 1,678 ha. Do ploch smíšených obytných budou zahrnuty pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území. Tab. 7. [SM] index plochy katastrální území výměra ha úz. studie m 2 už. pl. počet b.j. Z28-SM-ar Arnultovice u NB 0, Z36-SM-ar Arnultovice u NB 0,59038 US03-ar celkem Arnultovice u NB 0, Z08-SM-nb Nový Bor 0, Z21-SM-nb Nový Bor 0, P20-SM-nb Nový Bor 0, celkem Nový Bor 0, celkem město Nový Bor 1, Celkový počet navržených bytových jednotek / navržená obytná rozvojová plocha: Celkem 1006 b.j. / 81,480 ha C NAVRŽENÉ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Stávající zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou plošně dlouhodobě stabilizována a v zásadě s ohledem na vazby na Českou Lípu pokrývají potřeby města, a to jak samostatně vymezená, tak agregovaná v rámci ploch smíšených. Monofunkční plochy pro samostatná zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (ve smyslu 2, odst.1, písm. Atelier BUCHAR 176

177 Odůvodnění Územní plán Nový Bor k) bod 3 - pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva) v návrhu ÚP Nový Bor vymezeny nejsou, ukáže-li se to však potřebné, mohou být v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vymezeny v rámci navržených ploch obytných, ploch smíšených obytných, případně ploch komerčního občanského vybavení. Uspořádání navržených ploch občanského vybavení Arnultovice u Nového Boru Urbanistický obvod: 14-V-U DIVADLA; Na území severně od ulice B. Egermanna proti areálu Crystalexu postupně vzniká hlavní nákupní zóna města mimo městské centrum doplněná o další komerční a výrobní areály, čerpací stanice pohonných hmot, autosalony, apod. Dlouhodobě se zde počítá s rozvojem "ploch občanského vybavení komerční zařízení malá a střední" (OM) na ploše více než 5,5 ha. Stejné využití mají i rozvojové plochy situované mezi silnicí I/9 a ulicí Lipová, z níž je navržena dopravní obsluha. V sousedství těchto lokalit je respektována plocha vzrostlé zeleně a nový pás zeleně ochranné a izolační je navržen podél silnice I/9. Nový Bor Urbanistické obvody 11-R-U KOUPALIŠTĚ; 12-O-NOVÁ SKALICE; 36-O-V LOMECH; 37-O- SÍDLIŠTĚ ZÁPAD: Na hranici města s obcí Skalice u České Lípy jsou z dosud platného ÚPM převzaty dvě "plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední" (OM), na severnější z nich navazují plochy smíšených aktivit výroba, sklady, komerce, přičemž podmínky využití plochy OM umožňují obdobnou náplň jako navazující území. Jižněji situovaná plocha není podobně jako v ÚPM určena k zástavbě. Sportovní areál je v jižní části s koupalištěm rozvíjen "plochami občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení" (OS); s ohledem na přírodní charakter území je požadováno vypracování územní studie s podmínkou zachovat v co nejvyšší míře kvalitní vzrostlou zeleň a navrhnout vysazení ploch izolační zeleně po obvodu areálu směrem k obytnému území. Západně od pokračování třídy T. G. Masaryka je spolu s rozvojem obytných ploch navržena i "plocha občanského vybavení komerční zařízení malá a střední" (OM) určená k umístění lokálního občanského vybavení pro obsluhu území. Nevyužívaný cyklistický areál je návrhem ÚP i nadále určen převážně sportovnímu a volnočasovému využití. Pihel Urbanistický obvod 31-N-DOLNÍ PIHEL: Východně od silnice I/9 (navržená II/609) ÚP vymezuje plochy občanského vybaveni komerční zařízení malá a střední doplňující stávající zařízení, navrhované plochy venkovského bydlení a golfový areál. Je požadováno zpracování územní studie s podmínkou ochrany místa krajinného rázu Hornopihelsko. Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední [OM] Plochy komerčního občanského vybavení jsou navrženy ve 4 lokalitách v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru, ve 2 plochách v k.ú. Nový Bor a ve 2 plochách v k.ú. Pihel v celkovém rozsahu 14,955 ha. Tab. 8. [OM] index plochy katastrální území výměra ha úz. studie m 2 už. pl. Z15-OM-ar Arnultovice u Nového Boru 1, Z19-OM-ar Arnultovice u Nového Boru 6, Atelier BUCHAR

178 Územní plán Nový Bor Odůvodnění index plochy katastrální území výměra ha úz. studie m 2 už. pl. Z25-OM-ar Arnultovice u Nového Boru 1, P14-OM-ar Arnultovice u Nového Boru 1,16803 celkem Arnultovice u Nového Boru 11, Z14-OM-nb Nový Bor 0, Z15-OM-nb Nový Bor 0, celkem Nový Bor 4, Z15-OM-pi Pihel 0,93486 Z25-OM-pi Pihel 1,55804 celkem Pihel 5, celkem město Nový Bor 14, Plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení [OS] Jsou vymezeny na 2 lokalitách v katastrálním území Nový Bor v celkovém rozsahu 4,809 ha. Tab. 9. [OS] index plochy katastrální území výměra ha úz. studie Z29-OS-nb Nový Bor 0,40966 Z35-OS-nb Nový Bor 4,39956 US03-nb celkem Nový Bor 4,80922 celkem město Nový Bor 4,80922 C NAVRŽENÉ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Plochy výroby a skladování smíšené výrobní [VS] Jsou vymezeny na 1 lokalitě v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru, 2 lokalitách v katastrálním území Nový Bor a 1 lokalitě v katastrálním území Bukovany u Nového Boru v celkovém rozsahu 5,601 ha. Tab. 10. [VS] index plochy katastrální území výměra ha m 2 už. pl. Z18-VS-ar Arnultovice u Nového Boru 0, celkem Arnultovice u Nového Boru 0, Z10-VS-nb Nový Bor 3, Z42-VS-nb Nový Bor 0, celkem Nový Bor 0, P01-VS-bu Bukovany u Nového Boru 1, celkem Bukovany u Nového Boru 1, celkem město Nový Bor 5, Plochy výroby a skladování s malou zátěží [VL] Jsou vymezeny na 1 lokalitě v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru a 3 lokalitách v katastrálním území Nový Bor v celkovém rozsahu 21,5991 ha. Atelier BUCHAR 178

179 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Tab. 11. [VL] index plochy katastrální území výměra ha úz. studie m 2 už. pl. Z21-VL-ar Arnultovice u Nového Boru 0, celkem Arnultovice u Nového Boru 0, Z02-VL-nb Nový Bor 1,22783 US01-nb Z05-VL-nb Nový Bor 0,72453 US01-nb Z06-VL-nb Nový Bor 19,21712 US01-nb celkem Nový Bor 21, celkem město Nový Bor 21, C SÍDELNÍ ZELEŇ, VZTAH S VOLNOU KRAJINOU Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň jsou stabilizovány především v Novém Boru, v ostatních sídlech v řešeném území jsou plochy veřejné zeleně mnohem méně zastoupeny (v malých sídlech převládá zeleň spíše v nezastavěném území). V těchto lokalitách nejsou až na výjimky navrhovány rozvojové plochy. Další plochy sídelní zeleně jsou nově vymezeny. Pro vymezení ploch sídelní zeleně, které jsou pod rozlišovací schopností územního plánu (méně než m 2 ) a pro vymezení liniové zeleně byl zpracován výkres krajiny. Z hlediska vztahu s volnou krajinou je rozvíjen harmonický soulad přírodní krajinotvorné složky se složkami nestabilními, které do území zavedl člověk, tzn., že se jedná především o doplnění a upřesnění prvků ekologické stability a dále o propojení zastavěného území s volnou krajinou. C.9.4 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Stav Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, tvoří v krajině soubor funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, které jsou zdroji biodiverzity a udržují přírodní stabilitu. Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je přispívat k zajištění přírodního bohatství a příznivě působit na okolní, méně stabilní části krajiny. V rámci nadregionálních, regionálních a lokálních ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra propojená biokoridory v krajině, na lokální úrovni se připojují ještě interakční prvky. Předpokládá se, že v kulturní krajině funguje ÚSES jako ekologická síť. Velmi zjednodušeně si lze představit, že biokoridory jsou využívány pro migraci a jako biocentra pro trvalou existenci druhů. Jde o vymezení sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Přitom vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného prostoru, existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobě. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. ÚSES má v územním plánu pouze překryvnou funkci, nicméně je závazným limitem využití území a územní plán může, resp. má vytvořit územní předpoklady k zajištění funkčního ÚSES vymezením jeho skladebných částí v plochách odpovídajícího stavu a pokud možno také se zohledněním vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům. 179 Atelier BUCHAR

180 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Vymezení ÚSES v řešeném území bylo původně provedeno v tzv. Územně technických podkladech nadregionálního a regionálního ÚSES (MŽP a MMR, 1996) a následně v dokumentacích Revize a hodnocení ÚSES (Višňák 1999) a Revize ÚSES na území CHKO Lužické hory (Višňák 1999). Na základě těchto podkladů byl ÚSES zpracován v ÚPO Nový Bor (2004). Aktualizovaný podklad pro vymezení lokálního ÚSES je zpracován v materiálu Územní systém ekologické stability Nový Bor (Hromek 2007). Podle dat ČSÚ (ÚAP, 2011) je pro celé řešené území vypočten tzv. koeficient ekologické stability (KES) o hodnotě 1,50, což značí vcelku vyváženou krajinu, v níž je antropogenní činnost relativně v souladu s přírodní složkou a v důsledku toho nevyžaduje území vysoké dodatečné energeticko-materiálové vklady na udržení ekologické rovnováhy. KES je velmi orientační vyjádření ekologické stability krajiny, které je založené na poměru ploch ekologicky stabilních (relativně stabilních), tj. lesních ploch, vodních toků a ploch, trvalých travních porostů, pastvin, mokřadů, sadů a vinic, a na druhé straně ploch významně ovlivněných člověkem s malou ekologickou hodnotou (stabilitou), tj. ploch orné půdy, antropogenních ploch (zpevněných)ú a chmelnic. Hodnota KES slouží jako obecná vstupní informace při navrhování ÚSES. V řešeném území jsou vymezeny skladebné části regionálního a lokálního ÚSES. Podle uvedených podkladů probíhají po hranici s k.ú. Svor regionální biokoridor RK 558 a hranice regionálního biocentra RC 1355 Klíč (mimo řešené území) a severovýchodním cípem řešeného území v k.ú. Arnultovice u Nového Boru prochází RK 557, dále při hranici s k. ú. Sloup v Čechách probíhá hranice RC 1354 Svojkovské pohoří (mimo řešené území). Takto jsou prvky regionálního ÚSES vymezeny také v ZÚR Libereckého kraje (11/2011). Tab. 12. Kód RK 557 RK 558 Seznam skladebných částí regionálního ÚSES v řešeném území Název (vymezení pomocí RC) (RC 1355 Klíč RC 1705 Malý Buk) (RC 1355 Klíč RC 1354 Svojkovské pohoří) Charakter lesní biokoridor lesní biokoridor Statut existující, částečně funkční existující, částečně funkční V řešeném území jsou dále vymezeny skladebné části lokálního ÚSES, a to 11 lokálních biocenter (LC) a 20 lokálních biokoridorů (LK). Následující tabulky uvádějí přehled prvků lokálního ÚSES již po úpravách v rámci zpracování územního plánu a dále u některých prvků pod čarou návrh opatření, která by bylo třeba provést k zajištění/zlepšení funkčnosti daných prvků. Tab. 13. Kód dle ÚSES Nový Bor 2007 (zachován) Seznam lokálních biocenter v řešeném území Kód dle ÚPM Arnultovice - JV Na okraji Název Charakter Statut Opatření lesní pozemek, ostatní plocha lesní pozemek, ostatní plocha existující, funkční existující, částečně funkční Janovský rybník vodní plocha existující, funkční Bobří rybník vodní plocha, TTP existující, funkční zalesnění nelesní partie LC U Suchého rybníka vodní tok, ostatní existující, funkční začlenění Atelier BUCHAR 180

181 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Kód dle ÚSES Nový Bor 2007 (zachován) Kód dle ÚPM 2004 Název Charakter Statut Opatření Niva Dobranovského potoka plocha, louka louka, vodní tok existující, částečně funkční Kameňák lesní pozemek existující, funkční U Arnultovické lesovny Skalka (Ptačí kameny) lesní pozemek lesní pozemek, louka existující, funkční existující, funkční Střelnice louka existující, funkční Hradní rybník vodní plocha, louka, ostatní plocha existující, funkční nelesní části do PUPFL Tab. 14. Nový kód Seznam lokálních biokoridorů v řešeném území Kód dle ÚSES Nový Bor 2007 Kód dle ÚPM / / /1033 v ÚPM není Název (vymezení pomocí LC) U Lesního hřbitova K Novému Boru (Arnoštova louka) Charakter Statut Opatření lesní pozemek, ostatní plocha lesní pozemek, TTP, ostatní plocha / /186 V podlesí lesní pozemek (částeč ně v upravené trase) 1026/ /184 Pihel - sever / /183 Kolem Nového Boru lesní pozemek, vodní tok, vodní plocha, louka, ostatní plocha lesní pozemek, louka existující, částečně funkční existující, částečně funkční existující, částečně funkční existující, částečně funkční v celé trase existující, částečně funkční v celé trase výchovnými zásahy podpora dřevin přirozené skladby výchovnými zásahy podpora dřevin přirozené skladby nepůvodní druhy dřevinvýchovnými zásahy podpora dřevin přirozené 181 Atelier BUCHAR

182 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Nový kód Kód dle ÚSES Nový Bor 2007 Kód dle ÚPM / / / / / /1038/ /1037/1 038 Název (vymezení pomocí LC) Chotovický potok 206/201 Pihel - jih 206/ /209/ / / /1038/ 1040 převážná část 1038/1039 a 1039/ /1025/1 039 převážná část 210/212 a 212/ /206/21 2 U Bukovan Na vyschlém rybníku (LC Hradní rybník - LC Niva Dobranov ského pot.) Dobranov ský potok (LC LC U Suchého rybníka LC Luční a Charakter Statut Opatření vodní tok a přilehlé okolí lesní pozemek, vodní tok, vodní plocha, louka, ostatní plocha vodní tok a přilehlé okolí, louka, ostatní plocha vodní tok a přilehlé pozemky, ostatní plocha, louka vodní tok a přilehlé okolí, louka, ostatní plocha vodní tok a přilehlé okolí, louka, ostatní plocha vodní tok, ostatní plocha existující, funkční (před napojením na LC 1037 nefunkční úseky) existující, částečně funkční existující, částečně funkční (nefunkční v úseku vedeném v rámci ploch pole v oblasti Horního Pihelu a v úseku vedeném v zástavbě Bukovan kolem fotbalového hřiště) existující, částečně funkční existující, částečně funkční existující, částečně funkční existující, nefunkční skladby začlenění nelesní části do PUPFL, zalesnění některých nevyužívaných pozemků v trase koridoru začlenění nelesní části do PUPFL začlenění nelesní části do PUPFL zachovat charakter toku, na dotčených pozemcích podél toku neumisťovat zástavbu a využívat je spíše extenzivně celoplošné zalesnění nevyužívaných zemědělských Atelier BUCHAR 182

183 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Nový kód 1038/ (v posunuté trase) Kód dle ÚSES Nový Bor 2007 malá část 1038/1039 a 1039/1040 Kód dle ÚPM 2004 malá část 210/212 a 212/252 K215 K215 K215 K216 (v posunuté trase) K218 (v upravené trase) K216 K218 K216 K218 K219 K219 K219 K220 (v částečně upravené trase) K220 K220 K221 K221 K221 K162-RK Název (vymezení pomocí LC) Výroční rybník) (LC 159- Střelnice LC 153-Bučiny nad vodárnou) (LC 159- Střelnice LC 158-U hřiště) (LC 160- Skalka LK K216) (LC 161- Kameňák LC 164-Klíč) (LC 160- Skalka LC 161-Kameňák) (LC 161- Kameňák LC 162-U Arnultovické lesovny) (LC 162-U Arnultovické lesovny RK 558) Charakter Statut Opatření vodní tok a přilehlé okolí, ostatní plocha, louka lesní pozemek (část LK v řešeném území) lesní pozemek, louka, pastvina, ostatní plocha (část LK v řešeném území) lesní pozemek, louka, ostatní plocha lesní pozemek lesní pozemek, louka lesní pozemek lesní pozemek existující, funkční částečně funkční částečně funkční částečně funkční částečně funkční částečně funkční částečně funkční funkční pozemků v trase Návrh Obecně bylo označení prvků převzato z materiálu Územní systém ekologické stability Nový Bor (Hromek 2007) a materiálu Revize ÚSES na území CHKO Lužické hory (Višňák 1999), pouze v případě některých LK byla provedena změna označení, a to zejména pokud jde o napojení tří biokoridorů. K tomu například došlo u LK Dobranovský potok a navazujícího LK 1038/ Ke změně označení došlo i v případě LK Chotovický potok, který byl sice označen v doplňujících průzkumech a rozborech (2011) jako 1036/1037, ale podle ÚPO (2004) i ÚSES Nový Bor (2007) je veden jako propojení LC 1030 Rybníčky (k.ú. Chotovice) a LC 1037 Hradní rybník s odbočkou LK 1036/1030/1037 na LC 1036 Janovský rybník. Stejné je řešení i v ÚP Chotovice. V neposlední řadě LK je takto skutečně veden po Chotovickém potoce. 183 Atelier BUCHAR

184 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Vymezení RC 1355-Klíč se přímo netýká řešeného území, RC se nachází zcela v sousedním k.ú. Svor, souvislost je zde pouze nepřímá vedením regionálních biokoridorů RK 558 a RK 557. Vymezení RK 558 na hranici k.ú. Arnultovice u Nového Boru a k.ú. Svor bylo rámcově převzato z Revize ÚSES na území CHKO Lužické hory (Višňák 1999) a ÚPD města. K zajištění dostatečných šířkových parametrů RK 558, a to i s ohledem na fakt, že v sousedním ÚP Svor (2009) i v ÚAP ORP je veden pouze jako LK, bylo RK 558 nově vymezeno v celé šíři v k.ú. Arnultovice u Nového Boru. Toto označení odpovídá označení z nadřazených ZÚR LK. Vymezení RK 557 bylo zcela převzato z výše uvedených podkladů, návaznost na území sousedních k.ú. Svor a k.ú. Polevsko byla ověřena v ÚPD obou obcí (ÚP Svor 2009, ÚP Polevsko 2009). Vymezení prvků lokálního ÚSES vychází z Revize ÚSES na území CHKO Lužické hory (Višňák 1999) a mimo území CHKO z materiálu Územní systém ekologické stability Nový Bor (Hromek 2007). Vymezení prvků bylo upřesněno na parcely podle Katastru nemovitostí, místy došlo k úpravě hranic některých LC (zejm. LC 159 Střelnice a LC 160 Skalka) a k úpravě vedení některých LK (zejm. K216, K218 a K220 na území CHKO a LK poblíž obce Pihel). Nově byl také navržen LK K162-RK 558, který propojuje stávající a funkční LC 162 U Arnultovické lesovny s částečně funkčním RK 558. Úpravy prvků ÚSES na území CHKO byly opakovaně konzultovány se Správou CHKO Lužické hory. Při hodnocení funkčnosti skladebných částí ÚSES se vycházelo mj. z výše uvedených podkladů (viz shora uvedené tabulky). Za účelem jednoznačného rozlišení v mapě a pro vymezení veřejně prospěšných opatření byl vypuštěn stupeň částečně funkční a toto hodnocení zůstalo pouze v odůvodnění územního plánu, vč. obecného návrhu opatření k zajištění funkčnosti daných skladebných částí ÚSES. Jako nefunkční jsou hodnoceny LK v úseku před napojením na LC 1037-Hradní rybník, LK /1040 v úseku procházejícím zástavbou Bukovan kolem fotbalového hřiště a LK /1040 a LK /1038/1040 v úsecích vymezených v rámci ploch pole v oblasti Horního Pihelu. V případech, kdy byl LK podle ÚAP veden pouze jako linie (bez plošného průmětu nad parcelami), bylo toto opraveno a LK byl v dané trase nově vymezen plochou v minimální potřebné šíři dle metodických doporučení, a to s ohledem na konkrétní poměry v území (vhodnost stanoviště, majetkoprávní poměry). Návaznost vymezených prvků lokálního a regionálního ÚSES na území sousedních obcí byla prověřena rozborem ÚPD všech okolních obcí ÚP Polevsko (2009), ÚP Svor (2009), ÚP Radvanec (2006, vč. následných změn), ÚP Sloup v Čechách (2008), ÚP Svojkov (2005), ÚP Česká Lípa (2008 a návrh 2012), ÚP Skalice u České Lípy (2009), ÚP Chotovice (2009) a ÚP Okrouhlá (2007). Funkce ÚSES je pouze překryvná (tzn. využití plochy pro ÚSES je pouze vedlejší funkcí dané plochy), nicméně již vymezení stávajících funkčních prvků lokálního ÚSES je směřováno do ekologicky stabilnějších ploch v území, jejich stabilizací v ÚP (zejm. NL, NLn, NP a NSp) je tedy formálně zajištěn územní předpoklad, že bude zachována jejich funkčnost i do budoucna. Rozvojové plochy příliš nezasahují do vymezených skladebných částí lokálního ÚSES, některé plochy byly právě z tohoto důvodu upraveny (Z17-BV-ja, Z10-BV-bu, Z13-BV-pi), zejména v jižní části řešeného území v k.ú. Pihel byly upraveny návrhové plochy specifické rekreaceplochy golfu (N13-RX-pi, N14-RX-pi a N20-RX-pi) a části pozemků bezprostředně navazující na vodní tok (LK) byly nově vymezeny s funkcí ploch přírodních v nezastavěném území (NP). Za účelem zajištění vhodnějších územních podmínek pro ÚSES, zvýšení ochrany před možnými vlivy rozvojových záměrů a k ochraně před postupným prorůstáním rozvojových ploch do lesa byla např. nově vymezena plocha N13-NL-nb v rámci LC K podpoře stabilizovaných LC /1040 a LC /1038/1040 v k.ú. Pihel je navrženo doplnění doprovodné zeleně drobných vodotečí, protože však má toto opatření liniový charakter a je realizovatelné v rámci rozvojových ploch RX (přípustné využití), je tento návrh obsažen pouze ve výkresu krajiny, nikoli v návrhové části územního plánu. Atelier BUCHAR 184

185 Odůvodnění Územní plán Nový Bor S ohledem na zákonem deklarovaný veřejný zájem na vytváření a ochraně ÚSES jsou nefunkční prvky lokálního ÚSES a přebírané prvky regionálního ÚSES vedeny jako veřejně prospěšná opatření, tj. opatření za účelem ochrany a rozvoje přírodního dědictví (zajištění funkčnosti ÚSES). C.9.5 C VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA C Doprava v řešeném území Stávající dopravní infrastruktura v řešeném území vznikala postupně s rozvojem území. Její intenzivní nárůst byl zejména v období rozvoje průmyslu, kdy bylo nutné zajistit přepravu materiálu převážně po železnici a zajistit vnitřní chod města z hlediska pohybu jeho obyvatel. Poslední výraznou změnou bylo vybudování obchvatu silnice I/9, která v původní historické trase procházela třídou T. G. Masaryka, přes náměstí Míru a dále Libereckou ulicí směrem na Svor. Jejím vymístěním došlo k podstatnému snížení dopravy, a to zejména nákladní v centru města, což mělo pozitivní vliv na životní prostředí a bezpečnost provozu. V rámci dalšího rozvoje řešeného území je síť místních komunikací dále rozšiřována a doplňována tak, aby bylo zajištěno kvalitní dopravní napojení všech rozvojových oblastí. Kromě silniční dopravy se v území vyskytuje železniční a nemotoristická doprava a doprava v klidu. Území je rovněž obsluhováno hromadnou autobusovou dopravou, která zajišťuje propojení s městy v regionu, jako jsou Česká Lípa a krajské město Liberec. Dále autobusové linky propojují Nový Bor se Šluknovským výběžkem, Ústím nad Labem a Prahou. C Obr. 8. Komunikační síť Silniční síť města - situace 185 Atelier BUCHAR

186 Územní plán Nový Bor Odůvodnění V rámci návrhu územního plánu jsou navrženy nové silnice, místní komunikace a dále stavební úpravy stávajících komunikací za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Návrhy nových komunikací jsou částečně převzaty z platného územního plánu (neuskutečněné záměry) a doplněny o další návrhy, které reagují na potřeby dopravy v území. Rozvoj nových komunikací je navržen invariantně, neboť konfigurace a zastavěnost území většinou neumožňuje více variantních řešení. Plochy pro dopravu neobsahují návrh nového koridoru pro přeložku silnic I/9 a I/13, neboť v řešeném území je koridor již stabilizována a není nutná jeho úprava s územním průmětem. Rozšíření koridoru (návrh na čtyřpruhovou komunikaci) je dle plánovaných rozvojů navrženo východně od řešeného území mezi obcí Svor a odbočkou do Nového Boru (stávající II/268). Tato úprava nezasahuje do řešeného území. Koridor přeložky západním směrem k obci Okrouhlá pokračování ze stávající křižovatky I/9 x I/13 je již mimo řešené území (hranice katastru prochází místem stávajícího mostního objektu). Prostor stávající křižovatky je dostatečný a není nutné ho rozšiřovat. Převedením silnice I/9 a I/13 do nové stopy směrem na Manušice dojde ke změně číselného označení stávajících silnic a ke změně správce a majitele. Silnice budou převedeny ze správy Ředitelství silnic a dálnic na Liberecký kraj a označeny jako silnice II. tříd. Převedení dopravy do nové trasy silnic I/9 a I/13 bude mít pozitivní dopad na snížení intenzit dopravy zejména na západním okraji území a v jeho jižní části místní část Pihel. Současné známé intenzity dopravy jsou zobrazeny v následujícím schématu. Jedná se o Celostátní sčítání dopravy z roku 2010, které bylo zpracováno na objednávku Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Uvedené hodnoty intenzit dopravy jsou uvedeny ve tvaru všechna vozidla/24 hodin. Jedná se o Roční průměry denních intenzit (RPDI). Následující obrázek je detail města. Další obrázek zobrazuje širší vztahy, zejména vzhledem k jižní části řešeného území. Obr. 9. Širší dopravní vztahy Atelier BUCHAR 186

187 Odůvodnění Územní plán Nový Bor V dalším schématu je proveden výřez z dokumentace, jejímž objednatelem bylo rovněž Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o dokumentaci Modelování silniční a dálniční sítě ČR pro úpravu kategorizace podklad pro revizi kategorizace dálniční sítě a silnic I. tříd v ČR (CityPlan, červenec 2010), kde jsou posuzovány výhledové záměry rozvoje sítě z hlediska intenzit dopravy a podle toho byla stanovena příslušná normová kategorie silnice. Výhledový časový horizont pro návrh byl objednatelem stanoven na Při porovnání obou materiálů můžeme konstatovat následující skutečnosti: - Na úseku silnice I/9 a I/13 v severní části řešeného území stoupne v roce 2040 intenzita dopravy o 70% oproti roku 2010 na cca všech vozidel/24 hodin - Na ulici Liberecká (nově III/26845) je očekáván nárůst do roku 2040 oproti roku 2010 o 76% (5 250 všech vozidel/24 hodin) - Na stávající silnici I/9 (nově II/609) v úseku mezi křižovatkami s I/9 a ulicí Skalická je v roce 2040 zaznamenán pokles o 81% oproti stávajícímu stavu na všech vozidel/hod. Obr. 10. Výhledové záměry rozvoje dopravní sítě z hlediska intenzit dopravy (CityPlan 2010) - Na ulici Sloupská (nově III/26845) v zastavěném území je zaznamenán v roce 2040 oproti současnému stavu pokles o 55% na všech vozidel/24 hodin - Na stávající silnici I/9 (nově II/609) mezi Novým Borem a Českou Lípou je v roce 2040 zaznamenán pokles intenzit dopravy o 59% na všech vozidel/24 hodin Na základě přechozího vyhodnocení porovnáním intenzit z roku 2010 a roku 2040 se zprovozněním přeložky I/9 a I/13 je zřejmé, že jih území bude méně dopravně zatížen. Nicméně cca všech vozidel/24 hod na II/609 je důkazem poměrně silného spolupůsobení měst 187 Atelier BUCHAR

188 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Nový Bor a Česká Lípa. Intenzita dopravy na silnici I/9 a I/13 se bude stále zvyšovat v souladu s růstovými koeficienty ŘSD a v souvislosti s rozvojem území. V řešeném území jsou navrženy následující komunikace a jejich úpravy: 1. Přeložka silnice III/26320 v úseku Gen. Svobody B. Egermanna (Z12-DS3-ar) Přeložka silnice III. třídy nahrazuje nevyhovující vedení silnice III. třídy zastavěným územím města ulice Lipová. Doprava jedoucí mezi silnicemi I/9 resp. I/13 a Arnultovicemi (Polevskem) bude vedena mimo zastavěné území. Přeložka silnice III. třídy je vedena paralelně se silnicí I/9 a I/13, a to v úseku, který je územně stabilizován. Napojení na ulici Gen. Svobody je řešeno novou stykovou křižovatkou, kde stávající vedení ulice směrem do Nového Boru bude směrově přerušeno a jako hlavní bude situačně (následně i dopravním značením) vedena přeložka silnice III. třídy. Napojení do stávající křižovatky silnic I/9 x I/13 je navrženo do severní okružní křižovatky jako páté rameno. Toto řešení bylo ověřeno technickou prověřovací studií, včetně kapacitního posouzení. Jedná se tedy o vyhovující řešení. Přeložka je navržena v kategorii S7,5/70 S7,5/60 a její délka je cca 0,77 km. 2. Křižovatka Pihel u pošty (P01-DS2-pi) Jedná se o průsečnou křižovatku v místní části Pihel, kde jsou vedlejší silnice od sebe vzdáleny cca 20 m. V prostoru křižovatky nejsou řešeny pohyby chodců, přestože se křižovatka nachází v intravilánu obce. V rámci návrhu územního plánu je navržena přestavba na okružní křižovatku, kde je upraveno i napojení vedlejších křižovatkových ramen, zejména silnice III/ Přeložka tohoto ramene je možná, neboť v západním segmentu křižovatky se nenachází zástavba, která by prostor omezovala. 3. Křižovatka Dolní Pihel (P02-DS2-pi) Jedná se o stávající tříramennou křižovatku v místní části Pihel, kde jsou zejména z vedlejší komunikace nevyhovující rozhledové poměry. Stavební úpravy na křižovatku okružní je navržena i v závislosti na změně kategorie silnice III. třídy převedení do II. třídy. Tím, že dojde i k úpravě informativního dopravního značení, je možné očekávat navýšení intenzit dopravy. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné odstranit stávající dopravní závadu. 4. Místní komunikace propojující ulice U Vodárny Na Slovance (Z27-DM-ar) Navržená místní komunikace propojí ulici U Vodárny s ulicí Na Slovance. Jedná se o novostavbu, která částečně využívá trasu stávající nezpevněné cesty. Navržená komunikace zpřístupní rozvojové plochy a zároveň umožní propojení na silnici I/9 napojením ulice Na Slovance není navrženo nové napojení na silnici I. třídy. Z hlediska dopravního má toto napojení pouze lokální význam. 5. Obslužná komunikace zóna Egermannova I. (Z23-DM-ar) Komunikační síť v této zóně vychází částečně ze stávajícího územního plánu, kde je rastr komunikací již založen. Vzhledem k postupnému zastavování volných ploch supermarkety již nejsou všechny komunikace z původního územního plánu realizovatelné. Nová komunikace je napojena na ulici B. Egermanna přes stávající příjezd k prodejně Penny jako pokračování příjezdové komunikace není tedy navržena další křižovatka na ulici B. Egermanna. Další komunikace je napojena do ulice Revoluční, kde opět navazuje na stávající komunikace určené k obsluze stávající zástavby. Nová komunikace je ještě propojena do ulice Severní. 6. Obslužná komunikace zóna Egermannova II. (Z38-DM-ar) Dále je v rozvojových plochách u ulice B. Egermanna navržena nová komunikce pro obsluhu rozvojových ploch z ulice Nábřežní. Na rozdíl od pokynů pro dopracování územního plánu, není tato komunikace propojena na ulici B. Egermanna. Důvodem je repektování ČSN Projektování místních komunikací, kde jsou stanoveny Atelier BUCHAR 188

189 Odůvodnění Územní plán Nový Bor minimální vzdálenosti křižovatek. Tyto vzdálenosti již nejsou v současném stavu na ulici B. Egermanna dodrženy a dle našeho názoru není vhodné další křižovatku doplňovat. Z těchto nových komunikací budou napojeny jednotlivé rozvojové plochy. Navržený komunikační systém se snaží omezit počet napojení na ulici B. Egermanna. Stávající napojení k jednotlivým komerčním zařízením je možno zrušit, pokud se majitelé komerčních objektů dohodnou a jejich areály budou napojeny pouze jedním vjezdem. Vzhledem ke konkurenčnímu prostředí se toto řešení nezdá reálné. 7. Komunikace u SOU sklářského (P05-DM-ar) Tato komunikace navazuje na komunikace Z23-DM-ar a zajišťuje propojení komunikcí v rozvojové ploše na ulici Revoluční. Je vedena přes stávající plochu nezastavěné plochy školského zařízení. 8. Křižovatka ulic B. Egermanna a Lipová (P03-DM-ar) Důvodem pro návrh okružní křižovatky jsou intenzity vozidel zejména na ulici B. Egermanna, které omezují výjezd z ulice Lipová. Na ulici Lipová lze očekávat pokles intenzit po vybudování propojení podél I/9, nicméně nebude to pokles absolutní. Dalším faktorem pro návrh okružní křižovatky jsou rozhledové poměry, které jsou omezené zástavbou. Přestavba se dotýká i parkoviště supermarketu, kde bude nutné předělat výjezdové rameno. Navrženou úpravou nenastane pokles parkovacích míst na parkovišti. 9. Parkoviště u ulice B. Egermanna (P04-DMp-ar) Návrh úpravy plochy parkoviště vychází ze záměru stavební úpravy křižovatky B. Egermanna a Lipová. Návrh okružní křižovatky vynucuje zásah do pozemků parkoviště, což ovšem nemá vliv na celkový počet parkovacích míst. Je nutné provést návrh danného dopravního napojení z parkroviště na II/609 z důvodu změny tvaru výjezdu. 10. Komunikace výrobní zóna, odbočka Okrouhlá (Z20-DM-ar, Z03-DM-nb) Mimo řešené katastrální území je na území obce Okrouhlá navržena rozvojová plocha pro průmyslovou zónu. Tato zóna v současném stavu ještě není budována. Nicméně při výstavbě okružní křižovatky silnic I/9 x I/13 bylo s tímto dopravním napojením již počítáno a křižovatkové rameno je připraveno stávající stav. V rámci návrhu ÚP je tedy navržen pouze úsek komunikace od okružní křižovatky na hranici katastru. 11. Komunikace výrobní zóna u obchvatu (Z04-DM-nb) 12. Propojení výrobní zóny za nádražím a Nemocniční (P01-DM-nb) 13. Obslužná komunikace výrobní zóna za nádražím (Z07-DM-nb) V rámci dopravní obsluhy této rozvojové zóny je navržena obslužná komunikace, která umožní příjezd z ulice B. Egermanna a z ulice Nemocniční. Komunikační systém není v rámci územního plánu dále rozvíjen, bude předmětem urbanistické studie, která bude na takto rozsáhlé území vypracována s konkrétním záměrem výstavby. Navržená komunikace v západním sektoru je vedena částečně mimo řešené území z důvodu vymezení rozvojové plochy o co největší výměře. Na komunikaci jsou navrženy dvě základní křižovatky, které umožňují další propojení na komunikační systém města. Jedná se o propojení na silnici I/9 (nově II/609) a tím zajištění dopravní obsluhy zejména nákladní dopravou bez nutnosti využití ulice B. Egermanna. Tato křižovatka bude ovšem realizovatelná až po zprovoznění přeložky silnic I/9 a I/13 mimo řešené území pokles intenzit na II/609. Druhé propojení na městskou síť je uvažováno do ulice Skalická vzhledem k trasování v blízkosti obytné zástavby bude zde omezen vjezd nákladní dopravy. 14. Křižovatka ulic B. Egermanna, Nemocniční, Revoluční (P06-DM-ar) 189 Atelier BUCHAR

190 Územní plán Nový Bor Odůvodnění 15. autobusového nádraží (P07-DMt-ar) V současném stavu se jedná o dvojici stykových křižovatek, které jsou od sebe vzdáleny cca 30 m, což je z hlediska bezpečnosti provozu možno označit jako dopravní závadu. Navíc plošné uspořádání křižovatky B. Egermanna x Revoluční je ovlivněno napojením autobusového nádraží, což tvoří velkou zpevněnou plochu. Je tedy navrženo spojení obou křižovatek do křižovatky jedné. Vzhledem k okolní zástavbě nelze vytvořit jednu průsečnou čtyřramennou křižovatku či křižovatku okružní. Navržené řešení vychází ze dvou vzájemně propojených okružních křižovatek, které jsou upraveny jako jedna okružní křižovatka. Z této křižovatky je napojen i vjezd na autobusové nádraží a jsou řešeny trasy pro pěší. Výjezd z autobusového nádraží nelze v této křižovatce z prostorových důvodů řešit a je tedy uvažován do ulice Revoluční stávajícím napojením u výpravní budovy. I přes toto poměrně plošně úsporné řešení je nutný zábor okolních pozemků, nejsou uvažovány demolice okolních objektů. 16. Křižovatka Nádražní, Wolkerova, Skalická (P03-DM-nb) V přednádražním prostoru je navržena přestavba stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní, což křižovatku zpřehlední a zvýší bezpečnost provozu. V rámci okružní křižovatky jsou zachovány pěší vazby město nádraží a je zachováno i parkování u nádražní budovy pouze částečné prostorové omezení. 17. Úprava křižovatky B. Egermanna - Gen. Svobody (P08-DM-ar) Jedná se o stávající křižovatku, která se nachází v centrální části města. V křižovatce dochází na poměrně rozhlehlé ploše k mísení automobilového provozu, parkování a pěší dopravy. Dle našeho názoru je nutné tento pohyb všech účastníků dopravy usměrnit pro zvýšení bezpečnosti provozu. Z tohoto důvodu je navržena okružní křižovatka, kterou je možno do prostoru umístit bez nutnosti výrazného záboru okolních pozemků. Křižovatka je navržena v souladu se stávajícím stavem jako tříramenná, bude nutný zásah do stávající konstrukce mostního objektu přes vodní tok Šporka. 18. Propojení ulic Kalinova x Sloupská (Z26-DM-nb) 19. Propojení ulic Rumburských hrdinů, Kalinova (P09-DM-nb) Tato propojovací komunikace je převzata ze stávajícího územního plánu. Jedná se o doplnění chybějícího komunikačního propojení ve východní části města, které sníží intenzitu na komunikacích v centrální části města a napojením na ulici Kalinova významně zkrátí příjezd do centra od Radvance. Navržená komunikace částečně v úseku Rumburských Hrdinů Kalinova využívá ulici Kalinova (nutné rozšíření) a dále zpevněné plochy v sídlišti Rumburských hrdinů. Odbočná větev propojující ulici Kalinova s ulicí Sloupská je částečně vedena v nezpevněných plochách a částečně využívá prostor Cyklistického stadionu, který tímto ruší. Napojení na ulici Sloupská je řešeno stykovou křižovatkou, která vznikne mimo stávající zástavbu. Napojení na ulici Rumburských hrdinů je navrženo ve stávající průsečné křižovatce, kterou se napojují místní komunikace z parkovišť nevznikne tedy nová křižovatka. Napojení příjezdu z ulice Sloupská na ulici Kalinova je navrženo do křižovatky s ulicí Třebízského. Toto řešení je navrženo z důvodu dodržení ČSN Projektování místních komunikací, kde jsou stanoveny minimáoní vzdálenosti křižovatek. Při odlišném místě napojení směrem k ulici Rumburských hrdinů by nebyla dodržena minimální vzdálost křižovatek. 20. Stavební úpravy křižovatky Husova x Česká (P16-DM-nb) Záměr stavební úpravy tříramenné křižovatky na křižovatku okružní je převzat ze stávajícího územního plánu. Stávající křižovatka má nevhodný tvar (napojení ulice Česká do ulice Husova pod nevhodným úhlem) a její rozloha je poměrně značná. Návrh okružní křižovatky umožní zmenšit plochu dopravy bez ztráty funkčnosti křižovatky Součástí okružní křižovatky bude i řešení pěší dopravy dle normových požadavků. Atelier BUCHAR 190

191 Odůvodnění Územní plán Nový Bor 21. Křižovatka Liberecká x Nerudova x Rumburských hrdinů (P09-DS3-ar) Návrh přestavby průsečné čtyřramenné křižovatky na křižovatku okružní vychází zejména z faktu, že ulice Liberecká je poměrně dopravně zatížena (zejména nárazově v dopravních špičkách) a výjezd z ulice Rumburských hrdinů je omezen stávající zástavbou, což zvyšuje riziko dopravní nehody. Vzhledem ke stávající zástavbě v severovýchodním kvadrantu křižovatky je nutné křižovatku posunout do dosud nezastavěného pozemku, což neubírá na její funkčnosti. Součástí křižovatky jsou i bezpečné cesty pro pěší. 22. Propojení U slévárny sídliště Rumburských hrdinů (P10-DM-ar) Jedná se o legalizaci propojení pro automobilovou dopravu na okraji sídliště. Toto propojení je převzato ze stávajícího platného územního plánu. Komunikační propojka má význam pouze jako další alternativní příjezd do prostoru sídliště. 23. Příjezd ke koupališti od třídy T. G. Masaryka (Z39-DM-nb) Komunikační propojení na jižním okraji zastavěného území města je převzato ze stávajícího územního plánu města. Propojení začíná ve stávající křižovatce ulic T.G. Masaryka x Na vyhlídce, jako čtvrté rameno stávající tříramenné křižovatky. Není navržena okružní křižovatka z důvodu sklonových poměrů ulice T.G. Masaryka. Nová komunikace je vedena západním směrem až za západní konec stávající zahrádkové osady, kde se stáčí severním směrem a napojuje se do ulice Kpt. Jaroše. Dále je navrženo propojení do ulice Ke Koupališti, západním směrem v prostoru mezi sportovní halou a koupalištěm. Nová komunikace je ukončena napojením na ulici Ke Koupališti. Součástí této komunikace je i rozšíření stávajícího parkoviště v prostoru sportovní haly. 24. Obslužná komunikace rozvojové plochy U Hřiště (Z36-BI-nb) Z důvodu rozvoje zástavby ulice U Hřiště je navržena nová obslužná komunikace, která dopravně napojí pozemky, které nejsou dopravně napojitelné na stávající ulici U Hřiště. Z tohoto důvodu je navržena nová komunikace, jejíž začátek se napojuje na ulici U Hřiště. 25. Obslužná komunikace Husova - Skalická (Z18-DM-nb) V rozvojovém území ohraničeném stávající zástavbou a výše uvedenými komunikacemi je navržen v souladu se stávajícím územním plánem základní dopravní skelet, který propojuje ulice Skalická Husova a Sklářská Husova. Z tohoto základního rastru komunikací budou napojeny případné další obslužné komunikace, nebo z nich bude realizována obsluha jednotlivých objektů. Napojení na stávající komunikace je navrženo na ulici Husova pomocí stykové a průsečné křižovatky. Napojení na ulici Skalická je navrženo okružní křižovatkou, kde západní rameno je pokračováním nové komunikace do rozvojové plochy Za nádražím. Křižovatka obslužných komunikací v rozvojovém území je navržena jako průsečná. Navržený stav komunikační sítě je navržen jako maximální možná stav, který může být v rámci navazujících studií redukován a upraven. 26. Propojení ulic Skalická a výrobní zóny za nádražím (P08-DM-nb) Navržené komunikační propojení je převzato z platného územního plánu a je vhodným dopravním spojením mezi navrhovanou průmyslovou plochou a komunikačním systémem města. Její význam by měl spočívat zejména ve zkrácení vzdálenosti mezi centrem města a průmyslovou zónou příjezd pro zaměstnance. Tato trasa nebude určena pro nákladní dopravu, neboť její pokračování prochází zastavěným územím s převažující funkcí bydlení. Nová komunikace je na ulici Skalickou napojena v okružní křižovatce, do které je rovněž zapojena navrhovaná komunikace z rozvojového území mezi ulicemi Husova a Skalická. Propojení do průmyslové zóny částečně využívá příjezdovou cestu ke stávajícím řadovým garážím. Na severozápadním okraji je navržena demolice cca 10 garáží z důvodu směrového vedení nové komunikace. Dále komunikace využívá stávající podjezd pod železniční tratí, který bude nutné rekonstruovat zejména z šířkových důvodů. Vzhledem k navazujícím komunikacím a 191 Atelier BUCHAR

192 Územní plán Nový Bor Odůvodnění niveletě železniční trati předpokládáme sníženou podjezdnou výšku nutno prověřit podrobnější dokumentací. Ještě před železniční tratí je navržena odbočka směrem do sídliště, která umožní alternativní příjezd k bytovým domům a zároveň napojí areál garáží u trati. Navržená komunikace je ukončena v křižovatce s navrženou komunikací, která dopravně obsluhuje rozvojovou zónu Za nádražím. 27. Komunikace s okružní křižovatkou Skalická (Z13-DM-nb) Přestavba stávající dvojice křižovatek Skalická x U Trati a Skalická x Jabloňová (jsou od sebe vzdáleny pouze cca 37 m) je převzata ze stávajícího územního plánu a je navržena z důvodu navýšení kapacity a zvýšení bezpečnosti. Dalším důvodem pro stavební úpravy jsou stavební úpravy ulice U Trati a návrh dopravních ploch dle stávajícího územního plánu, což bude mít za následek navýšení intenzit dopravy. Poloha okružní křižovatky je přizpůsobena poloze ulice Jabloňová a je tedy nutná částečná přeložka ulice U Trati. Návrh okružní křižovatky respektuje stávající oplocené pozemky, je navržen zábor veřejného prostoru a nezastavěných ploch. 28. Komunikace Nová Skalice (Z33-DM-nb) 29. Okružní křižovatka na II/609 (Z34-DS2-nb) Propojení obou komunikací je rovněž částečně převzato ze stávajícího územního plánu. Ve stávajícím stavu se obě komunikace pouze mimoúrovňově kříží (na mostním objektu je I/9). Nové propojení zkrátí vzdálenost mezi obytnou částí a obchvatem I/9 (nově II/609). Oproti stávajícímu územnímu plánu je na trase I/9 (II/609) navržena okružní křižovatka, a to zejména z důvodu rozhledových poměrů trasa silnice I/9 je ve směrovém oblouku. Nové propojení a zejména návrh okružní křižovatky bude možné realizovat až po zprovoznění přeložky I/9 a I/13 a stávající trasa bude převedena do kategorie II/609, což bude mít za následek i významný pokles intenzit dopravy výrazné omezení tranzitní dopravy (zejména nákladní). Ve stávajícím stavu je tato křižovatka nerealizovatelná (intenzity dopravy, vzdálenost křižovatek na silnici I. třídy). 30. Stavební úpravy místní komunikace Horní Pihel (P04-DM-pi) Stávající komunikace je vedena nezastavěným územím a její šířka je cca 3 m. Jelikož její dopravní zátěž není významná, tak jsou stávající parametry dostačující. Stavební úpravy komunikace jsou navrženy jako reakce na zařazení okolních ploch do rozvojových území, čemuž musí být přizpůsobena i dopravní infrastruktura. Komunikace je tedy rozšířena, jsou navrženy drobné korekce ve směrovém vedení komunikace. 31. Komunikace k ČOV Dolní Pihel u golfu (Z22-DM-pi) Tato komunikace navazuje na přestavovanou silnici označenou P04-DM-pi. Navržená komunikace je ukončena u areálu ČOV. Jejím hlavním účelem je zajištění dopravní obslužnosti ČOV. 32. Propojení ulic Sklářská, Nádražní (P04-DM-nb) Návrh obslužné komunikace je převzat ze stávajícího územního plánu. Záměrem této komunikace je zlepšení přístupu do fungujícího areálu z ulice B. Egermanna, který je ve stávajícím stavu řešen ulicemi Sklářská, případně Dvořákova, které mají nevhodné parametry. Navržená přístupová komunikace u napojení na ulici B. Egermanna je prostorově v kolizi s připravovaným záměrem výstavby parkoviště nutné oba záměry v dalším stupni projektové dokumentace koordinovat. Nová komunikace je vedena zastavěným územím, pro její realizaci jsou nutné demolice přízemních objektů a omezení parkovacích ploch v areálu průmyslového areálu. Navržená komunikace je navržena na ulici Sklářskou je dále zavedena do areálu, kde částečně využívá stávající příjezdovou komunikaci. Lze předpokládat, že část komunikace bude veřejně nepřístupná uvnitř areálu závodu. 33. Obslužná komunikace od ulice U Hřiště (Z37-DM-nb) Atelier BUCHAR 192

193 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Hlavním cílem návrhu této komunikace je stabilizace ploch dopravy v rozvojovém území, které není nijak rozsáhlé. 34. Přeložka silnice II. třídy II/268 do trasy silnice III. třídy III/26845 (bez indexu) Jedná se o organizační opatření bez nároku na plošné vymezení, kdy silnice II/268 bude ve stávající křižovatce II/268 x III/26845 jižně od Sloupu v Čechách (za hranicí řešeného území) převedena do stávající trasy silnice III/26845 do prostoru křižovatky I/9 (navrhovaná II/609) x III/26845 (navrhovaná II/268) x III/26210 a dále po trase II/609 a původní I/13 směrem na Kamenický Šenov. Změna vedení trasy silnice II/268 v úseku Sloup Pihel je vymezena v ZÚR jako VPS koridor regionálního významu D25, v ÚP Nový Bor je vymezena jako VPS s indexem WD05-pi. Do změny číslování silnici dále zasáhne zprovoznění přeložky silnice I/9 a I/13 mimo řešené území. Navržené přečíslování silnic I. až III. třídy je v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje. Popis navržených změn v označení silnic je proveden v kapitole C SILNIČNÍ DOPRAVA. Převedení silnice II/268 do nové trasy nevyvolává žádné území nároky, kromě dvou přestaveb stávajících křižovatek řešeny jako samostatné funkční plochy. Stávající silnice I/9 a I/13 budou z vlastnictví České republiky převedeny do vlastnictví Libereckého kraje. Se zařazením stávajících silnici I. třídy do kategorie II. třídy a poklesem intenzit dopravy jsou změkčeny požadavky na řešení křižovatek a jejich vzdálenost. Silnice nebude určena pro tranzitní dopravu zejména nákladních vozidel, ale bude sloužit převážně obsluze přilehlého území. 35. Územní rezerva křižovatky I/9, I/13 x II/268 C V prostoru stávající křižovatky je ve východním sektoru mezi zrušeným křižovatkovým ramenem a vjezdem k čerpací stanici pohonných hmot navržena územní rezerva pro případné rozšíření křižovatky mimo stávající plochy dopravy. Vzhledem k tomu, že přesný účel rozšíření není znám (vymezení plochy pro dopravu vychází z blíže nespecifikovaného požadavku pokynů pro úpravu návrhu ÚP), je tato plocha zařazena do územní rezervy. Část rezervní plochy je ve vlastnictví města Nový Bor a je tedy možné ji využít pro případné rozšíření křižovatky. Napojení rozvojových zón Rozvojové zóny (plochy přestavby a plochy změn) navržené v rámci územního plánu jsou v dopravním řešení napojeny jedním nebo více body na stávající komunikační síť. Volba místa napojení je provedena s ohledem na parametry stávajících komunikací umístění křižovatek, směrové poměry a dále s ohledem na stávající zástavbu a sklonové poměry v území. Počet napojovacích bodů je odvozen z velikosti jednotlivých zón a možností napojení na stávající komunikace. Napojovací body jsou řešeny ze stávajících či navržených komunikací, přičemž stávající komunikace nemusí být v odpovídajícím stavebně-technickém stavu pro zvýšení dopravních zátěží komunikace bude rekonstruována bez nároku na zábory okolních pozemků. Předpokládá se posouzení úprav stávajících komunikací v rámci investičního záměru. V rámci dopravního výkresu není řešen tvar křižovatek, který bude prověřen až v podrobnějších územních studiích na základě dopravně inženýrského posouzení. V rozvojových plochách také není až na výjimky řešen základní komunikační skelet, který bude rovněž předmětem dopravně urbanistických studií jednotlivých ploch. Zakreslení konkrétních návrhů komunikačního systému do této dokumentace by bylo při navazujících podrobnějších studiích zavádějící a omezující. Obecně lze říci, že se bude jednat převážně o obslužné místní komunikace, a to obousměrné či jednosměrné, navrhované na 30 km/h. Dle normy ČSN Projektování místních komunikací se bude jednat o komunikace funkční skupiny C, případně D1. Návrh komunikace v kategorii D1 vyžaduje vybavení a prostorové uspořádání dle požadavků TP 103 Navrhování obytných a pěších zón. Při návrhu uličního prostoru musí být dodrženy základní požadavky na šířkové uspořádání, které vychází z požadavku vyhlášky 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, zejména 22 Pozemky veřejných prostranství. 193 Atelier BUCHAR

194 Územní plán Nový Bor Odůvodnění C Hromadná doprava V řešeném území není provozována městská hromadná doprava. Přeprava obyvatel po městě je zajišťována meziměstskými spoji, které mají v řešeném území zastávky. Jedná se především o spoje, které zajišťují dopravního obsluhu v rámci regionu, do které je nutno započíst i Českou Lípu, do které je většina spojů vedena. Nadregionální spoje (např. Rumburk Praha) mají na území města pouze jednu zastávku, a to na autobusovém nádraží, které je umístěno u ulice Revoluční. Autobusové nádraží je v rámci návrhu územního plánu stabilizováno a vzhledem k jeho poloze u železničního nádraží a cílů cest není nutné přesouvat do jiné polohy. Navíc případný přesun k centru města by byl problematický z prostorových důvodů. Jediným negativem autobusového nádraží je tedy vzdálenost od centra města cca 730 m. Jak již bylo uvedeno, část spojů je vedena do těsné blízkosti centra, kde jsou zastávky hromadné dopravy. Tím dochází k významnému zkrácení vzdálenosti centra města a autobusového nádraží. Z hlediska přestupních vazeb mezi železniční a autobusovou dopravou doporučujeme zvážit zřízení autobusové zastávky hromadné dopravy v přednádražním prostoru. Umístění zastávky nemá vliv na stávající uliční prostor a není tedy vyznačeno ve výkresu dopravní infrastruktury bude řešeno v podrobnějších dokumentacích. V rámci návrhu územního plánu nejsou navrženy nové plochy pro hromadnou dopravu. Plocha autobusového nádraží je zachována, pouze je navržena její částečná úprava v rámci stavebních úprav křižovatky B. Egermanna x Revoluční. Územní plán rovněž neřeší rozmístění zastávek ve stávající zástavbě, ani v rozvojových plochách. V souvislosti s návrhem nových komunikací v území není v rámci územního plánu řešeno linkové vedení jednotlivých spojů. Případná zařízení pro hromadnou dopravu v rozvojových plochách budou řešena v rámci veřejných prostranství. C Železniční doprava V řešeném území je vedena železniční trať č. 080, která je stabilizována ve stávajících plochách. Její další rozvoj s návazností na zábor dalších pozemků není v řešeném území plánován. Dle dostupných informací není připravována ani elektrifikace trati. V řešeném území se nachází pouze jedna železniční stanice, nenachází se zde zastávky. Plocha železniční stanice je v rámci návrhu územního plánu stabilizována a je pouze částečně omezena návrhem výstavby podchodu v její severní části. V rámci návrhu územního plánu jsou navrženy dvě nové mimoúrovňové křížení nových komunikací s železniční tratí. Obě nové komunikace sice využívají stávající podjezdy pod železniční tratí, ale pro dosažení parametrů pro místní komunikace bude zřejmě nutná stavební úprava obou objektů. V území se nachází vlečka, která vychází z železniční stanice a je ukončena ve stávající průmyslové ploše. Současné využití vlečky je minimální. V případě dalšího rozvoje průmyslových ploch v zóně Za nádražím je možné vlečku využít a případně dále rozvíjet. Potenciál předávacích a odstavných kolejí v železniční stanici je dostatečný. V rámci návrhu územního plánu nejsou odstraněny dopravní závady, a to úrovňové železniční přejezdy. Vybudování nových mimoúrovňových přejezdů není navrženo z důvodu stísněných poměrů v území kompaktní zástavba, nemožnost bez demolicí navrhnout mostní objekt či podjezd pro vozidla. C Doprava v klidu Doprava v klidu je problematická zejména v centrální části města a na sídlištích. Problémy tedy nejsou v území venkovského typu, zástavbě rodinných domů a u průmyslových a komerčních objektů. Centrální část města je z hlediska dopravy v klidu převážně saturována kapacitou parkoviště na náměstí Míru. Jelikož se ovšem jedná o jedinečný prostor města, tak parkování je zde nechtěné Atelier BUCHAR 194

195 Odůvodnění Územní plán Nový Bor a nežádoucí. Na druhou stranu za tuto parkovací kapacitu není v centru města alternativní řešení. Vzhledem k tomu, že centrum města je častým cílem cest (služby, městský úřad), bylo by úplné zrušení parkoviště na náměstí chybou. Nabízí se tedy možnosti omezení parkování (počet míst, placená stání) a část parkovací kapacity přesunout do bočních ulic. Má to nevýhodu závleku vozidel do obytné zástavby. Další možností je vybudování podzemních garáží pod náměstím. Tímto by se mohlo parkování z povrchu zcela vyloučit a vozidla by měla přímo v centru dostatečnou parkovací kapacitu. Toto řešen je ovšem finančně velice nákladné nejen na zhotovení, ale i na provoz. Je obvyklé v městech západní Evropy. V návrhu územního plánu je tedy stávající parkoviště ponecháno. Územní plán obsahuje plochy pro dopravu v klidu. Jejich návrh vychází z potřeb města a často řeší následek nevhodného stávajícího stavu. Jsou navrženy následující plochy: 1. Garáže Arnultovice (Z17-DMg-ar) Dopravní plocha bez bližšího určení je navržena v ulici Lipová. Může se jednat o záchytné parkoviště pro nákladní dopravu na vjezdu do města, či zde může být vybudováno zařízení s dopravní funkcí, např. truck centrum, nebo zde mohou vyrůst garáže. 2. Parkoviště u ulic Černá B. Egermanna (P05-DMp-nb) Parkovací plocha je zpracována v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a do územního plánu je tedy zakreslen její půdorysný průmět. Z hlediska souladu se stávajícím územním plánem je nutné zachovat územní rezervu na propojení do ulice Sklářská. 3. Parkoviště u komerční zóny ulice Skalická (Z11-DMp-nb, Z12-DMp-nb) Parkovací plochy jsou převzaty ze stávajícího územního plánu. 4. Příjezd k parkovacím plochám sídliště Rumburských hrdinů (P11-DM-ar, P12-DMpar) 5. Parkovací plochy sídliště Rumburských hrdinů (P12-DMp-ar, P13-DMp-ar) Rozšíření stávajících parkovacích ploch je navrženo pro navýšení parkovací kapacity sídliště, kde je stálý nedostatek parkovacích míst. Doplněním dalších parkovacích míst bude snížen deficit a bude částečně eliminováno odstavování vozidel v rozporu s platnými předpisy. Parkoviště je navrženo v souvislosti s navrhovaným komunikačním propojením. Jeho realizace bez tohoto propojení je poměrně obtížná a vyžadovala by vybudování alespoň části komunikačního propojení, včetně křižovatky na ulici Sloupská. Parkoviště je určeno především pro sportovní aktivity. Jako náhrada za parkování v centru města je toto parkoviště nevhodné, neboť je vzdáleno od centra. Parkovací plocha byla součástí dopravních ploch ve stávajícím územním plánu. 6. Parkoviště pro lesního hřbitov (Z23-DMp-nb) Parkoviště u Lesního hřbitova je převzato z územního plánu. Plocha je stabilizována a její poloha není upravena. Parkoviště je navrženo u vchodu do hřbitova a bude legalizován stávající stav, kdy vozidla návštěvníků hřbitova jsou odstavována chaoticky na lesní cestě. 7. Parkoviště v ulici V Hájku (P10-DMp-nb) Parkoviště je navrženo pro zajištění dostatečného poštu parkovacích míst u sportovní aktivity a zároveň může sloužit jako parkoviště pro centrum města je v docházkové vzdálenosti. Do vybudování propojení Rumburských hrdinů Sloupská je v k tomuto parkovišti poměrně složitý příjezd ulice Kalinova a V Hájku, které mají stísněné prostorové uspořádání. 8. Parkoviště na tř. T. G. Masaryka (P14-DMp-nb) 195 Atelier BUCHAR

196 Územní plán Nový Bor Odůvodnění V návaznosti na centrum města a bytovou zástavbu je navrženo umístění parkoviště do stávající zeleně. Parkoviště je v dostupné vzdálenosti od centra města a zároveň může sloužit i pro snížení deficitu parkování v prostoru sídliště. Dopravní napojení parkoviště je uvažováno na ulici Wolkerova. 9. Parkoviště u areálu koupaliště (P11-DMp-nb) Rozšíření parkovací plochy u sportovní plochy je převzato částečně z platného územního plánu a navazuje na stávající již provozovanou parkovací plochu. Parkoviště není nutné napojovat na stávající komunikace novou dopravní infrastrukturou. Návrh parkoviště musí být v souladu s novým propojením do ulice Kpt. Jaroše. 10. Parkoviště pro sportovní areál Sloupská (Z31-DMp-nb) Parkoviště je navrženo v těsné návaznosti na nově navrhované dopravní propojení Sloupská Kalinova, které je vedeno tímto prostorem. Dopravní napojení parkoviště nebude napojeno z ulice Sloupská, ale z nově navržené komunikace. 11. Parkoviště ulice Nádražní (P02-DMp-nb) Jedná se o úpravu stávajícího parkoviště, které bude dotčenou výstavbou okružní křižovatky v těsném sousedství rekonstruované křižovatky P03-DM-nb. Vlivem přestavby této křižovatky na křižovatku okružní jsou jinak uspořádány vjezdy na parkovací plochy. 12. Rozšíření garáží v sídlišti Skalická (P07-DMg-nb) Navýšení plochy garáží je v souladu se stávajícím územním plánem a lze ho chápat jako náhradu za demolici garáží v rámci navrhovaného propojení ulice Skalická obslužná komunikace rozvojové plochy Za Nádražím. Další parkovací plochy, které jsou stanoveny pouze orientačně a jejich přesná poloha a počet by měla zohledňovat až podrobnější projektová dokumentace, jako je revitalizace sídlišť. 13. Parkoviště u Palackého ulice (bez indexu) Obr. 11. Parkoviště u Palackého ulice V rámci navýšení parkovací kapacity v sídlišti u ulice Palackého, kde je nedostatek parkovacích míst v uličním prostoru, jsou navrženy parkovací plochy, které tento deficit snižují. Je to důsledek normového stanovení počtu parkovacích míst pro panelové objekty v době výstavby, což se projevuje ve všech obdobných lokalitách po celé České republice. V rámci urbanistického návrhu města se jedná o území stabilizované, kde Atelier BUCHAR 196

197 Odůvodnění Územní plán Nový Bor funkční plocha umožňuje umístění parkovacích kapacit mimo stávající komunikace. Návrh navýšení kapacity parkovacích míst je obvykle řešen v rámci revitalizace sídliště, což je podrobnější dokumentace, než je územní plán. Zákres parkovišť je proveden v následujících schématech. V dopravním výkresu je zakreslen pouze symbol, který nemá přesnou vazbu na určité místo, ani není specifikován zábor. V ulici Palackého je nejblíže centru města navrženo parkoviště u křižovatky s ulicí Boženy Němcové (u mateřské školy). Další parkoviště je možno navrhnout do ulice Husova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Alšova a T. G. Masaryka do prostoru mezi panelové domy a nízkopodlažní zástavbu. Obr. 12. Parkoviště u Husovy ulice Poslední dvě parkoviště v této oblasti jsou navrženy v blízkosti křižovatky ulic Palackého x Hřebenka a jsou umístěna mezi bodovou vícepodlažní zástavbu. Obr. 13. Parkoviště u ulic Palackého a Hřebenka 197 Atelier BUCHAR

198 Územní plán Nový Bor Odůvodnění 14. Parkoviště u ulice Máchova (bez indexu) Návrh parkovišť v sídlišti okolo ulice Máchova je pojat obdobně jako v parkoviště v Palackého ulici. V této lokalitě jsou vytipovány dvě lokality. První z parkovišť je navrženo v ulici Máchova mezi křižovatkami s ulicemi Sadová a Kpt. Jaroše. Jedná se o rozšíření stávajících parkovacích ploch. Druhé parkoviště je navrženo na jižním okraji zástavby ukončení ulice Sadová u panelových domů. Parkoviště by bylo využíváno i obyvateli věžových panelových domů v ulici Svojsíkova. Obr. 14. Parkoviště u ulice Máchova 15. Parkovací plochy v oblasti Severní (bez indexu) Obr. 15. Parkoviště u ulice Severní Atelier BUCHAR 198

199 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Sídlištní zástavba v oblasti ulice Severní rovněž vykazuje nedostatek parkovacích míst. Jsou tedy navrženy tři lokality, které umožňují dostavbu parkovacích ploch. První plocha je umístěna severně od SOU sklářského u křižovatky obslužných komunikací. Další dvě plochy jsou navrženy v těsné blízkosti panelových domů. Severní plocha je koordinována se záměrem nového napojení rozvojové zóny Za divadlem. 16. Garáže poblíž golfového hřiště, Pihel (Z27-DMg-pi) Reálný záměr stavby garáží v městské části Pihel. V rámci územního plánu není navržena žádná restrikce parkování, jako jsou placená parkovací místa, či parkovací zóny. Město jako celek takováto opatření nevyžaduje, po navýšení parkovacích kapacit dle návrhu územního plánu bude stav částečně saturován. Problematika parkování v centru a zejména za těsnou hranicí centra bude dále problematická, neboť zde nejsou volné plochy pro návrh parkovacích míst. Doprava v klidu v místních částech řešeného území je zcela bez problémů, převážná většina vozidel je odstavena na pozemcích mimo veřejný prostor. Případné problémy s parkováním jsou tedy náhodné a časově omezené. Řešení dopravy v klidu v rozvojových zónách bude řešeno v rámci podrobnějších studií na jednotlivé plochy. Obecně je možno konstatovat, že počet parkovacích míst bude odpovídat příslušnému normovému výpočtu. U případných nových bytových domů bude preferováno umístění parkovacích míst na pozemek investora, případně do podzemních garáží pod objekty. U individuální výstavby je předpokládáno parkování na vlastním pozemku. Parkování na obslužných komunikacích bude tedy maximálně omezeno. I přesto šířky komunikací budou umožňovat parkování při jednom okraji vozovky. C Nemotoristická doprava Nové průchody v zastavěném území pro nemotoristickou dopravu stávající zástavbou nejsou navrhovány. Rovněž nejsou navrženy nové samostatné cesty v extravilánu obce, neboť počet stávajících propojení je dle našeho názoru dostatečný. V rámci návrhu nových komunikací je uvažováno s chodníkem, který zpřístupní pro pěší rozvojové plochy a propojí je s centrem obce. Nové pěší trasy budou navrhovány v podrobnějších studiích, které budou řešit uspořádání rozvojových ploch v rámci veřejného prostoru. Při řešení podrobnějších studií nových rozvojových ploch doporučujeme řešit nemotoristické trasy s ohledem na optimalizaci docházkové vzdálenosti do centra navrhnout průchody i bez vazby na komunikace pro vozidla, pokud to bude z hlediska pěších výhodné. V řešeném území se nachází vyznačené cyklotrasy, které jsou v rámci návrhu respektovány. Jsou vedeny většinou po silnicích III. tříd a v zastavěném území po místních komunikacích. Nejsou tedy vedeny po samostatných cyklostezkách s výjimkou provedení trasy v prostoru stávající křižovatky silnic I/9 x I/13. V rámci návrhu územního plánu jsou navrženy následující dva záměry pro nemotoristickou dopravu: 1. Nemotoristická komunikace Nový Bor - Radvanec (Z24-DMn-nb) Silnice III. třídy III/26847 propojující Nový Bor a Radvanec je zejména v letních měsících využívána nemotoristickou dopravou, neboť se jedná o turistickou trasu. Stávající šířkové uspořádání silnice III. třídy je pro zvýšený počet chodců a cyklistů nevhodné. Z tohoto důvodu je navržena paralelní nemotoristická komunikace, která zajistí separaci motoristické a nemotoristické dopravy. Navržená stezka je situována jako pokračování stávajícího chodníku vedeného na straně lesního hřbitova, který je ukončen u vstupu na hřbitov. Navržená nemotoristická komunikace je vedena mezi silnicí a oplocením hřbitova, aby byl omezen zásah do lesního porostu. Trasa je ukončena na hranici katastrálního území. Aby byla tato komunikace funkční, je nutné její zapracování do územního plánu v navazujícím území. 199 Atelier BUCHAR

200 Územní plán Nový Bor Odůvodnění 2. Podchod pod železniční tratí v ulici B. Egermanna Křížení železniční trati č. 080 s ulicí B. Egermanna je v době uzavření přejezdu významnou dopravní závadou. Dochází zde ke zdržení automobilové, ale i nemotoristické dopravy. Řešení křížení mimoúrovňově pro automobilovou dopravu je z prostorových důvodů nemožné. Je tedy v rámci územního plánu uvažováno s mimoúrovňovým křížením pouze pro nemotoristickou dopravu, a to podchodem. Pro podchod je vhodný prostor na straně železniční stanice, kde je možno navrhnout podchod včetně ramp za cenu zkrácení nevyužívané výtažné koleje a demolice nevyužívaných nádražních objektů. Na druhou stranu je nutné zvážit využití podchodu. Zda jsou délky uzavření železničního přejezdu tak významné, aby byl podchod využíván a nestal se z něj problém se sociální tématikou. Koridor je tedy navržen, o jeho případné další existenci bude rozhodnuto v rámci projednání územního plánu. C TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C Současný stav Zásobování vodou Zásobování obyvatel pitnou vodou na řešeném území je v převážném rozsahu realizováno z veřejných vodovodů. Voda pro zásobení obyvatel na řešeném území je získávána ze zdrojů v území i mimo něj. K zásobení jsou využívána prameniště Klíč a Jedličná - Kytlice - Polevsko (JKP), včetně doplnění ze zdroje Skalice a štoly Slunečná, které se nacházejí částečně mimo řešené území. Vrty NB1, NB2, NB3 a NB5 včetně studny S1 jsou uvažovány jako záložní zdroje. Vodovod Nový Bor je součástí skupinového vodovodu Česká Lípa a je řešen ve dvou tlakových pásmech. Majitelem vodovodu je v převážné většině SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice. Výjimkou je vodovod Bukovany (vlastník město Nový Bor) a některé krátké úseky nepředané do vlastnictví SVS. První tlakové pásmo zajišťují vodojemy Chotovický Vrch, Pod Lomem a Klíč. Druhé tlakové pásmo tvoří vodojem U Huti, do kterého se převádí část gravitačních zdrojů JKP (Jedličná - Kytlice - Polevsko). Část těchto zdrojů se převádí samostatným řadem do vodojemu Pod Lomem. Vodojemy jsou propojeny hlavními řady přivaděči DN Základní síť je propojena podružnými zásobními řady DN 150 a vlastní rozvodnou sítí o dimenzi DN , která je z větší části zokruhovaná. Janovem u Nového Boru prochází páteřní řad DN 150, který je součástí skupinového vodovodu Česká Lípa - Nový Bor (Chotovice - Janov u Nového Boru - Sloup). V současné době je na něj připojeno cca 30 % obyvatel a zbytek obce má lokální zdroje v podobě domovních studní. Materiál sítě je rozdílný dle data výstavby řady jsou převážně z potrubí ocelového, litinového, PVC, PE. Návrh Situace týkající se vodovodní sítě v obci je v současné době stabilizovaná, nicméně do budoucna je nezbytné uvažovat s nutnou rekonstrukcí vodovodních řadů. Územní plán navrhuje zásobování rozvojových ploch napojením na místní stávající a nově navržené zásobovací řady v jednotlivých místních částech, vedených převážně ve stávajících či navržených uličních profilech. Veškeré vyvolané investiční záměry je nezbytné z kapacitních důvodů resp. nároků posoudit a ověřit v rámci stávající sítě provozovatelem. Návrh zásobování pitnou vodou je v souladu s nadřazenou dokumentací a zohledňuje doporučení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje. Stávající i navrhovaná vodovodní síť v řešeném území je zakreslena v grafické příloze. Navrhované vodovodní řady v rozvojových plochách navazují na stávající vodovodní síť, nové řady budou kladeny ve veřejných prostorech (uličních profilech) dle ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení a budou zokruhovány. Atelier BUCHAR 200

201 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Navržená vodovodní síť bude řešena dle příslušných oborových norem a s přihlédnutím k ČSN (Zásobování požární vodou), tzn., že profily vodovodních řadů v obytném území budou s výjimkou samostatných koncových úseků navrhovány minimálně DN 80 a vodovodní síť bude osazena hydranty vzdálenými od sebe max. 240 m (maximální vzdálenost objektu od hydrantu je 150 m), v komerčních a industriálních plochách se minimální dimenze vodovodů pohybují od 100 do 200 mm v závislosti na zastavěné ploše a požárním zatížení objektů (vzdálenost hydrantů se v nejméně příznivém případě snižuje na 80 m od objektu a 160 m mezi sebou) v objemu vydatnosti 6-9 l/s. Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách uvedená v následující tabulce vychází z údajů uvedených v PRVKUK: - specifická potřeba pitné vody: 120 l. os -1. den -1 - koeficient denní nerovnoměrnosti kd: 1,4 - pro plochy určené k jiným účelům (OS) než bydlení byla uvažována potřeba 0,05 l/s/ha, pro průmysl (VD, VL) pak 0,075 l/s/ha - koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh pro plochy bydlení : 2,1 Tab. 15. Index plochy Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách Počet obyvatel Průměrná denní potřeba (m 3 /den) Max. denní potřeba (m 3 /den) Max. hodinová potřeba (l/s) P01-BV-ar Arnultovice u NB 5 0,58 0,84 0,02 P02-BI-ar Arnultovice u NB 5 0,58 0,84 0,02 P14-OM-ar Arnultovice u NB 0 4,84 4,84 0,03 Z01-BV-ar Arnultovice u NB 10 1,15 1,68 0,04 Z02-BV-ar Arnultovice u NB 18 2,16 3,16 0,07 Z03-BV-ar Arnultovice u NB 3 0,36 0,53 0,01 Z04-BV-ar Arnultovice u NB 38 4,57 6,67 0,14 Z05-BV-ar Arnultovice u NB 5 0,60 0,88 0,02 Z06-BV-ar Arnultovice u NB 8 0,96 1,40 0,03 Z07-BV-ar Arnultovice u NB 13 1,56 2,28 0,05 Z08-BV-ar Arnultovice u NB 3 0,36 0,53 0,01 Z09-BV-ar Arnultovice u NB 8 0,96 1,40 0,03 Z10-BV-ar Arnultovice u NB 5 0,60 0,88 0,02 Z13-BI-ar Arnultovice u NB 30 3,61 5,26 0,11 Z14-BI-ar Arnultovice u NB 3 0,36 0,53 0,01 Z15-OM-ar Arnultovice u NB 0 5,04 5,04 0,03 Z18-VS-ar Arnultovice u NB 0 2,14 2,14 0,01 Z19-OM-ar Arnultovice u NB 0 4,32 6,31 0,13 Z21-VL-ar Arnultovice u NB 0 2,78 2,78 0,02 Z24-BH-ar Arnultovice u NB ,62 50,52 1,07 Z25-OM-ar Arnultovice u NB 0 6,79 6,79 0,04 Z26-BI-ar Arnultovice u NB 35 4,21 6,14 0,13 Z28-SM-ar Arnultovice u NB 5 0,58 0,84 0,02 Z29-BI-ar Arnultovice u NB ,14 17,72 0,37 Z30-BI-ar Arnultovice u NB 3 0,36 0,53 0,01 Z34-BI-ar Arnultovice u NB 38 4,57 6,67 0, Atelier BUCHAR

202 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Index plochy Počet obyvatel Průměrná denní potřeba (m 3 /den) Max. denní potřeba (m 3 /den) Max. hodinová potřeba (l/s) Z35-BI-ar Arnultovice u NB 23 2,76 4,03 0,09 Z36-SM-ar Arnultovice u NB 5 0,58 0,84 0,02 Z39-BV-ar Arnultovice u NB 5 0,60 0,88 0,02 Z40-BV-ar Arnultovice u NB 3 0,36 0,53 0,01 CELKEM Arnultovice ,10 143,48 2,72 P01-VS-bu Bukovany u NB 0 6,63 6,63 0,04 Z01-BV-bu Bukovany u NB 10 1,15 1,68 0,04 Z02-BV-bu Bukovany u NB 23 2,76 4,03 0,09 Z03-BV-bu Bukovany u NB 3 0,36 0,53 0,01 Z04-BV-bu Bukovany u NB 8 0,96 1,40 0,03 Z05-BV-bu Bukovany u NB 8 0,96 1,40 0,03 Z06-BV-bu Bukovany u NB 3 0,36 0,53 0,01 Z07-BV-bu Bukovany u NB 5 0,60 0,88 0,02 Z08-BV-bu Bukovany u NB 3 0,36 0,53 0,01 Z09-BV-bu Bukovany u NB 5 0,60 0,88 0,02 Z10-BV-bu Bukovany u NB 8 0,96 1,40 0,03 Z11-BV-bu Bukovany u NB 8 0,96 1,40 0,03 Z12-BV-bu Bukovany u NB 18 2,16 3,16 0,07 Z13-BV-bu Bukovany u NB 5 0,60 0,88 0,02 CELKEM Bukovany u NB ,42 25,33 0,45 P01-BV-ja Janov u NB 7 0,84 1,23 0,03 Z01-BV-ja Janov u NB 15 1,80 2,63 0,06 Z03-BV-ja Janov u NB 13 1,56 2,28 0,05 Z05-BV-ja Janov u NB 13 1,56 2,28 0,05 Z06-BV-ja Janov u NB 8 0,96 1,40 0,03 Z07-BV-ja Janov u NB 5 0,60 0,88 0,02 Z08-BV-ja Janov u NB 3 0,36 0,53 0,01 Z09-BV-ja Janov u NB 3 0,36 0,53 0,01 Z10-BV-ja Janov u NB 38 4,57 6,67 0,14 Z11-BV-ja Janov u NB 28 3,37 4,91 0,10 Z12-BV-ja Janov u NB 20 2,40 3,51 0,07 Z14-BV-ja Janov u NB 13 1,56 2,28 0,05 Z15-BV-ja Janov u NB 5 0,60 0,88 0,02 Z16-BV-ja Janov u NB 10 1,15 1,68 0,04 Z17-BV-ja Janov u NB 18 2,16 3,16 0,07 CELKEM Janov u NB ,85 34,85 0,75 P12-BH-nb Nový Bor 58 6,97 10,17 0,21 P13-BI-nb Nový Bor 64 7,69 11,23 0,24 P15-BH-nb Nový Bor 32 3,85 5,61 0,12 P17-BI-nb Nový Bor 14 1,68 2,46 0,05 P18-BI-nb Nový Bor 39 4,69 6,84 0,14 Atelier BUCHAR 202

203 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Index plochy Počet obyvatel Průměrná denní potřeba (m 3 /den) Max. denní potřeba (m 3 /den) Max. hodinová potřeba (l/s) P19-BH-nb Nový Bor 81 9,74 14,21 0,30 P20-SM-nb Nový Bor 5 0,58 0,84 0,02 Z02-VL-nb Nový Bor 0 7,96 7,96 0,05 Z05-VL-nb Nový Bor 0 4,69 4,69 0,03 Z06-VL-nb Nový Bor 0 124,53 124,53 0,81 Z08-SM-nb Nový Bor 12 1,44 2,10 0,04 Z09-BH-nb Nový Bor 81 9,74 14,21 0,30 Z10-VS-nb Nový Bor 0 14,25 14,25 0,09 Z14-OM-nb Nový Bor 0 4,02 4,02 0,03 Z15-OM-nb Nový Bor 0 2,26 2,26 0,02 Z16-BH-nb Nový Bor ,04 30,70 0,65 Z17-BH-nb Nový Bor ,12 32,27 0,68 Z19-BH-nb Nový Bor 92 11,06 16,14 0,34 Z20-BH-nb Nový Bor 69 8,29 12,10 0,26 Z21-SM-nb Nový Bor 16 1,92 2,81 0,06 Z27-BI-nb Nový Bor 25 3,01 4,39 0,09 Z28-BH-nb Nový Bor 10 1,08 1,58 0,03 Z29-OS-nb Nový Bor 0 1,77 1,77 0,01 Z30-BH-nb Nový Bor 28 3,37 4,91 0,10 Z32-BI-nb Nový Bor 20 2,40 3,51 0,07 Z35-OS-nb Nový Bor 0 19,01 19,01 0,12 Z36-BI-nb Nový Bor 8 0,96 1,40 0,03 Z38-BI-nb Nový Bor 8 0,96 1,40 0,03 Z40-BI-nb Nový Bor 13 1,56 2,28 0,05 Z41-BI-nb Nový Bor 30 3,61 5,26 0,11 Z42-VS-nb Nový Bor 0 2,26 2,26 0,01 CELKEM Nový Bor ,51 367,17 5,09 N10-RX-pi Pihel 0 23,46 23,46 0,15 N13-RX-pi Pihel 0 24,01 24,01 0,16 N14-RX-pi Pihel 0 18,84 18,84 0,12 N19-RX-pi Pihel 0 8,13 8,13 0,05 N20-RX-pi Pihel 0 111,30 111,30 0,72 N23-RX-pi Pihel 0 0,65 0,65 0,00 P03-BV-pi Pihel 5 0,60 0,88 0,02 Z01-BV-pi Pihel 10 1,15 1,68 0,04 Z02-BV-pi Pihel 35 4,21 6,14 0,13 Z03-BV-pi Pihel 30 3,61 5,26 0,11 Z04-BV-pi Pihel 3 0,36 0,53 0,01 Z05-BV-pi Pihel 3 0,36 0,53 0,01 Z06-BV-pi Pihel 15 1,80 2,63 0,06 Z07-BV-pi Pihel 5 0,60 0,88 0, Atelier BUCHAR

204 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Index plochy Počet obyvatel Průměrná denní potřeba (m 3 /den) Max. denní potřeba (m 3 /den) Max. hodinová potřeba (l/s) Z08-BV-pi Pihel 13 1,56 2,28 0,05 Z09-BV-pi Pihel 10 1,15 1,68 0,04 Z10-BV-pi Pihel 3 0,36 0,53 0,01 Z12-BV-pi Pihel 10 1,15 1,68 0,04 Z13-BV-pi Pihel 3 0,36 0,53 0,01 Z14-BV-pi Pihel 5 0,60 0,88 0,02 Z15-OM-pi Pihel 0 7,69 7,69 0,05 Z17-BV-pi Pihel 58 6,97 10,17 0,21 Z18-BV-pi Pihel 43 5,17 7,54 0,16 Z20-BV-pi Pihel 23 2,76 4,03 0,09 Z21-BV-pi Pihel 13 1,56 2,28 0,05 Z23-BV-pi Pihel 8 0,96 1,40 0,03 Z24-BV-pi Pihel 15 1,80 2,63 0,06 Z25-OM-pi Pihel 0 6,69 6,69 0,04 CELKEM Pihel ,86 254,93 2,46 C Současný stav Kanalizace Na kanalizaci a ČOV v obci Nový Bor je napojeno 84% obyvatel. Majitelem kanalizace je SVS a.s a provozovatelem kanalizačních zařízení v obci jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V Novém Boru je vybudována soustavná jednotná kanalizační síť, která odvádí praktic-ky veškeré odpadní vody na ČOV. Základem kanalizačního systému je sběrač A, který prochází městem podél vodoteče Šporka od ČOV až do Arnultovic. Do tohoto sběrače jsou napojeny stoky z jednotlivých částí města. Vzhledem ke značné členitosti města je část povodí směrem na Sloup přečerpávána do kmenové stoky B a dále na stávající ČOV Nový Bor. Na jednotlivých stokách a na hlavním sběrači jsou oddělovací komory na dešťové vody. Na konci Arnultovic je na tento systém napojena oddílná splašková kanalizace obcí Polevsko a Okrouhlá. Kanalizační systém je v podstatě dokončen a stoky jsou převážně ve slušném stavu, ale vykazují velké množství balastních vod. Stoková síť Nový Bor - celková délka m, z toho výtlačný kanalizační řad 616 m, gravitační část kanalizace m. Pihel horní část má samostatnou kanalizaci zakončenou ČOV. Splašková kanalizace v Pihelu je tvořena rozvětveným gravitačním sběračem převážně z KA a gravi-tační kanalizací zakončenou na ČOV Pihel, jejíž součástí je biologický rybník jako do-čišťovací stupeň. Celková délka sítě je m. Pihel dolní část nemá veřejnou kana-lizaci. Odpadní vody odtékají z nemovitostí po individuálním předčištění do potoka a podmoků, případně jsou ze žump vyváženy na ČOV. Janov a Bukovany nemají vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění do potoka a podmoků, případně jsou ze žump vyváženy na ČOV. Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do místních vodote-čí nebo se vsakují do terénu. Atelier BUCHAR 204

205 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Návrh Územní plán navrhuje odkanalizování rozvojových ploch v místních částech Arnultovice, Nový Bor a Pihel horní část a dalších neodkanalizovaných částí obce pomocí systému kanalizačních stok se zakončením na ČOV Nový Bor. Splaškové odpadní vody z rozvojových ploch k. ú. Janov u Nového Boru budou odvedeny pomocí přečerpání resp. navržené tlakové kanalizace výtlačné stoky, čerpacích stanic a gravitačních stok na kanalizaci v Novém Boru ulici Hřebenky a dále ČOV Nový Bor. Odpadní vody z rozvojových ploch v dolní části m.č. Pihel budou svedeny na nově navrženou ČOV Dolní Pihel. V případě likvidace odpadních vod v místní části Bukovany územní plán zachovává stávající stav a navrhuje v rámci rozvojových ploch vybudování bezodtokých akumulačních jímek, jejichž obsah bude pravidelně vyvážen na nejbližší ČOV. Stejným způsobem bude postupováno v rámci postupného nahrazení stávajících septiků bezodtokými akumulačními jímkami. Navržené kanalizační stoky budou vedeny převážně ve stávajících či navržených uličních profilech. Nároky vzniklé v souvislosti s napojením splaškových vod na kanalizační síť budou vzhledem ke kapacitě posouzeny a odsouhlaseny provozovatelem. Územní plán až na výjimky převzaté z doposud zpracovaných studií v podobě návrhů navržených dešťových stok a odvodňovacích příkopů neřeší likvidace dešťových vod, což bude předmětem a součástí územních studií a konkrétních projektových dokumentací. Předpokládána je však přednostní likvidace dešťových vod přímo na pozemcích jejich spadu, vsakováním (trend nakládání s dešťovými vodami). V případech nevhodných podmínek pro zasakování je nezbytná retence a další využití v rámci závlahy ploch, či využití při splachování toalet, popřípadě regulované odvádění dešťových vod do vodoteče. Návrh řešení likvidace odpadních vod je v souladu s nadřazenou dokumentací a zohledňuje doporučení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, s výjimkou k.ú. Janov, kde je návrh nzpracován v souladu s odsouhlaseným ÚPO Nový Bor změna č. 2 a je nezbytné je promítnout do aktualizace PRVKLK. Stávající i navrhovaná kanalizační síť v řešeném území je zakreslena v grafické příloze. Navrhované kanalizační řady v rozvojových plochách navazují na stávající vodovodní síť, nové řady budou kladeny ve veřejných prostorech (uličních profilech) dle ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. Bilance produkce splaškových odpadních vod v rozvojových plochách je uvažována v relaci k maximální hodinové spotřeby vody, v souladu s ČSN C Současný stav Zásobování teplem V řešeném území je provozováno 28 zdrojů tepla s výkonem nad 100 kw. Jako palivo se využívá převážně zemní plyn, ojediněle propan-butan, koks nebo elektrická energie. Jedná se o zdroje pro zásobování systémů CZT (TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o.), zdroje silných firemních systémů, nebo o lokální zásobování. ÚAP ani databáze ERÚ neobsahují informace o zdrojích tepla a rozvodech, vyjma společnosti TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o. Na území města je provozováno celkem 4,935 km teplovodních rozvodů podléhajícíh licenci. Společnost TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o. provozuje následující zdroje tepla, které slouží k zásobování bytových jednotek, občanské vybavenosti a nemocnice: Tab. 16. Zdroje tepla TEPLO NOVÝ BOR Zdroj Instalovaný výkon [kw] kotelna K1, Wolkerova kotelna U lesa, Božena Němcové kotelna Rumburských hrdinů kotelna Nemocniční Atelier BUCHAR

206 Územní plán Nový Bor Odůvodnění V kotelnách společnosti TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o. je spalován zemní plyn. V kotelna K1 je kromě tří kotlů na zemní plyn provozován i jeden kotel na spalování biomasy. Návrh Jsou vymezeny 4 rezervy pro případné napojení rozvojových ploch na soustavy zásobování teplem. Jedná se o plochy Z35-BI-ar, Z09-BH-nb, Z28-BH-nb, Z30-BH-nb, P13-BI-nb, Z40-BInb, Z41-BI-nb, Z42-OM-nb a P12-BH-nb, které se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícíh rozvodů soustavy zásobování teplem a jejichž připojením by bylo dosaženo zvýšení efektivity provozu celého systému. C Současný stav Zásobování zemním plynem Řešeným územím procházejí následující VTL plynovody: DN300, PN25Nový Bor Liberec DN500, PN25Ústí nad Labem Nový Bor DN200, PN40Nový Bor Jiříkov Z STL plynovodu DN200 mezi regulačními stanicemi RV1 a RV2 jsou připojeny zdroje soustavy zásobování teplem. Z regulační stanice RV1 jsou STL plynovodem zásobovány severní část města a obec Okrouhlá. Nový Bor kromě okrajových částí na jihu je plošně plynofikován. Převážná část je provedena NTL plynovody, které mají menší kapacitu a slouží pro zásobování menších objektů. Návrh Je navrženo přeložení VTL plynovodu z obytné části k. ú. Arnultovic ke komunikaci E442. Je navržena částečná plynofikace k. ú. Pihel a Bukovany u Nového Boru. Zásobování rozvojových ploch zemním plynem bude realizováno rozšířením stávajících středotlakých a nízkotlakých sítí. Rozvod zemního plynu uvnitř dotčených ploch bude řešen v návaznosti na konkrétní rozmístění staveb a ostatní technické infrastruktury, zejména dopravní. V jižní části k. ú. Arnultovice je vymezena rezerva pro případnou realizaci VTL regulační stanice pro zásobování plochy Z29-BI-ar. Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících plynovodů a návazného zařízení souvisejícího s provozem distribuční soustavy zemního plynu. C Současný stav Zásobování elektrickou energií V řešeném území se vyskytuje 44 trafostanic VN/NN. Převážně se jedná o distribuční trafostanice, které vlastní a provozuje - společnost ČEZ distribuce, a.s. Poloha uvedených trafostanic byla převzata z ÚAP. V území se dále vyskytují velkoodběratelské trafostanice ve vlastnictví odběratelů elektrické energie a trafostanice, které provozuje společnost Elproinvest s.r.o. Liberec. Trafostanice v centrální části města jsou propojené podzemními kabely VN 35 kv. Ostatní trafostanice jsou napájené z vrchních rozvodů VN 35 kv. Názvy trafostanic, příkony distribučních trafostanic a údaje o trafostanicích ve vlastnictví velkoodběratelů elektrické energie společnost ČEZ distribuce, a.s. neposkytuje. V řešeném území je provozováno celkem 20 licencovaných zdrojů elektrické energie o celkovém instalovaném výkonu 0,120 MW. Všechny zdroje ze zmíněné skupiny jsou fotovoltaické elektrárny. Atelier BUCHAR 206

207 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Tab. 17. Zdroje elektrické energie v řešeném území Č.j. Držitel licence Elektrický výkon [MW e ] Typ zdroje 1 Josef Stýblo 0,020 sluneční 2 Ing. Přemysl Licinberg 0,010 sluneční 3 MUDr. Martin Mareš 0,008 sluneční 4 Ladislav Hodeček 0,007 sluneční 5 Ing. Petr Čihula 0,007 sluneční 6 Farma Slunečná v.o.s. 0,006 sluneční 7 Ing. Jan Kluger 0,006 sluneční 8 Ing. Martina Hejduková 0,006 sluneční 9 Michal Ulašín 0,005 sluneční 10 ETS CZ Nový Bor, a.s. 0,005 sluneční 11 Ing. Martin Jeřábek 0,005 sluneční 12 David Scholz 0,005 sluneční 13 Jiří Habenicht 0,005 sluneční 14 Ing. Helena Holubcová 0,004 sluneční 15 Zdeněk Jaroš 0,004 sluneční 16 Břetislav Minárik 0,004 sluneční 17 Marcela Oppitzová 0,004 sluneční 18 David Bajer 0,003 sluneční 19 Jan Matys 0,003 sluneční 20 David Kosina 0,003 sluneční Návrh Je navrženo doplnění části vedení VVN 2 x 110 kv Česká Lípa Nový Bor s návazností na navrhovanou rozvodnu s transformovnou TR 110/35 kv pro posílení zásobování elektrickou energií v rozvojové oblasti ROB2 Česká Lípa Nový Bor. Je navržena rozvodna s transformovnou TR 110/35 kv Nový Bor pro zvýšení stability dodávek elektrické energie v řešeném území. Na území města je vymezen koridor pro realizaci vedení VVN 2 x 110 kv Nový Bor Varnsdorf. Je převzat a upřesněn ze ZÚR LK, kde je dosud vymezen jako územní rezerva, nicméně v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR je již vymezen jako návrh a označen E25. Po konzultacích s DO bylo rozhodnuto vymezit jej jako návrh a veřejně prospěšnou stavbu s tím, že k podobné úpravě dojde při nejbližší aktualizaci ZÚR LK. Koridor svým tvarem vymezuje přípustné směrové odchylky stavby VVN 2 x 110 kv a vymezuje plochu, ve které budou situovány všechny stavby související, nezbytné pro realizaci stavby VVN 2 x 110 kv, pokud nejsou graficky vymezeny jako samostatné stavby, včetně případných terénních úprav apod. Vlastní rozsah stavby, velikost stavby, poloha v rámci koridoru a technické řešení budou stanoveny projektovou dokumentací (DÚR). Koridor je vymezen v těsném souběhu s trasou silnice I/9, a to v šíři 100 m. V severozápadní části řešeného území u hranice s obcí Svor je koridor vymezen v přibližně stejné šířce jako na zbývající trase, vzhledem k tomu, že v území nedochází ke kontaktu se zastavěným územím a nejsou zde žádné limity, které by jeho šíři ovlivnily. 207 Atelier BUCHAR

208 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Podmínky využití koridoru TI stanovují v kapitole A.6.4 možnosti využití plochy koridoru VVN 2 x 110 kv Nový Bor Varnsdorf do doby realizace stavby elektrického vedení. Žádná rozhodnutí činěná v ploše nesmí znemožnit ani ekonomicky znevýhodnit přípravu a realizaci stavby elektrického vedení VVN 110 kv, pro kterou je koridor vymezen, tj. nesmí dojít k takové změně v území [ 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona], která by znemožnění nebo znevýhodnění stavby způsobila. Pod pojmem současné využití území se rozumí využití území [tj. způsob využití jednotlivých ploch v území - 2 odst. 1 písm. g) stavebního zákona] k datu vydání ÚP. Toto současné využití území uvnitř koridoru se nemění a do doby realizace stavby VVN 2 x 110 kv Nový Bor Varnsdorf zůstává zachováno. Je navrženo vedení VN 35 kv Bukovany u Nového Boru Pihel. Zásobování rozvojových ploch elektrickou energií bude realizováno rozšířením stávajících sítí VN a NN. Konkrétní umístění DTS a vedení elektrické energie uvnitř dotčených ploch bude řešeno v návaznosti na konkrétní rozmístění staveb a ostatní technické infrastruktury, zejména dopravní. Územní plán potvrzuje rozmístění stávajících vedení a návazného zařízení souvisejícího s provozem distribuční soustavy elektrické energie. Tab. 18. Vypočtené spotřeby energií pro obytné rozvojové lokality Index lokality Plocha Vypočtená maximální roční spotřeba energií Celkem Vytápění Teplá voda Ostatní [-] [-] [m 2 ] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] P01-BV-ar Arnultovice u NB P02-BI-ar Arnultovice u NB Z01-BV-ar Arnultovice u NB Z02-BV-ar Arnultovice u NB Z03-BV-ar Arnultovice u NB Z04-BV-ar Arnultovice u NB Z05-BV-ar Arnultovice u NB Z06-BV-ar Arnultovice u NB Z07-BV-ar Arnultovice u NB Z08-BV-ar Arnultovice u NB Z09-BV-ar Arnultovice u NB Z10-BV-ar Arnultovice u NB Z13-BI-ar Arnultovice u NB Z14-BI-ar Arnultovice u NB Z24-BH-ar Arnultovice u NB Z26-BI-ar Arnultovice u NB Z29-BI-ar Arnultovice u NB Z30-BI-ar Arnultovice u NB Z34-BI-ar Arnultovice u NB Z35-BI-ar Arnultovice u NB Z39-BV-ar Arnultovice u NB Z40-BV-ar Arnultovice u NB Z01-BV-bu Bukovany u NB Z02-BV-bu Bukovany u NB Atelier BUCHAR 208

209 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Index lokality Plocha Vypočtená maximální roční spotřeba energií Celkem Vytápění Teplá voda Ostatní Z03-BV-bu Bukovany u NB Z04-BV-bu Bukovany u NB Z05-BV-bu Bukovany u NB Z06-BV-bu Bukovany u NB Z07-BV-bu Bukovany u NB Z08-BV-bu Bukovany u NB Z09-BV-bu Bukovany u NB Z10-BV-bu Bukovany u NB Z11-BV-bu Bukovany u NB Z12-BV-bu Bukovany u NB Z13-BV-bu Bukovany u NB P01-BV-ja Janov u NB Z01-BV-ja Janov u NB Z03-BV-ja Janov u NB Z05-BV-ja Janov u NB Z06-BV-ja Janov u NB Z07-BV-ja Janov u NB Z08-BV-ja Janov u NB Z09-BV-ja Janov u NB Z10-BV-ja Janov u NB Z11-BV-ja Janov u NB Z12-BV-ja Janov u NB Z14-BV-ja Janov u NB Z15-BV-ja Janov u NB Z16-BV-ja Janov u NB Z17-BV-ja Janov u NB P12-BH-nb Nový Bor P13-BI-nb Nový Bor P15-BH-nb Nový Bor P17-BI-nb Nový Bor P18-BI-nb Nový Bor P19-BH-nb Nový Bor Z09-BH-nb Nový Bor Z16-BH-nb Nový Bor Z17-BH-nb Nový Bor Z19-BH-nb Nový Bor Z20-BH-nb Nový Bor Z27-BI-nb Nový Bor Z28-BH-nb Nový Bor Z30-BH-nb Nový Bor Z32-BI-nb Nový Bor Z36-BI-nb Nový Bor Z38-BI-nb Nový Bor Atelier BUCHAR

210 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Index lokality Plocha Vypočtená maximální roční spotřeba energií Celkem Vytápění Teplá voda Ostatní Z40-BI-nb Nový Bor Z41-BI-nb Nový Bor P03-BV-pi Pihel Z01-BV-pi Pihel Z02-BV-pi Pihel Z03-BV-pi Pihel Z04-BV-pi Pihel Z05-BV-pi Pihel Z06-BV-pi Pihel Z07-BV-pi Pihel Z08-BV-pi Pihel Z09-BV-pi Pihel Z10-BV-pi Pihel Z12-BV-pi Pihel Z13-BV-pi Pihel Z14-BV-pi Pihel Z17-BV-pi Pihel Z18-BV-pi Pihel Z20-BV-pi Pihel Z21-BV-pi Pihel Z23-BV-pi Pihel Z24-BV-pi Pihel C Telekomunikace Současný vývoj v oblasti přenosu informací probíhá ve znamení sjednocení oblastí telekomunikací a informačních technologií. Stávající digitální zařízení umožňují slučovat do společných elektronických komunikačních sítí větší množství služeb (hlasové, datové atd.). Služby v sektoru přenosu informací poskytuje celá řada organizací, což má pozitivní vliv na jejich rozvoj, dostupnost a kvalitu. V současné době je vytvořen ucelený systém elektronických komunikací. Hlavní trasy jsou vybudovány a dohledné době se na území Nového Boru neuvažuje o realizacích, které by byly podmíněny územními požadavky, či závisely na výstavbě nových objektů. Jednotliví dodavatelé služeb v oblasti přenosu informací se soustředí na rozvoj místních optických přístupových sítí, který je závislý na potřebách a požadavcích zákazníků. Zajištění připojení rozvojových oblastí na sítě přenosu informací bude řešeno v návaznosti na konkrétní požadavky nových zákazníků v těchto lokalitách. C CIVILNÍ OCHRANA Civilní ochrana v úseku územního plánování je zajišťována dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a jeho prováděcí vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace. Požadavky civilní ochrany jsou zpracovány v souladu s ustanovením 20 Vyhlášky č. 380/2002 Sb., v rozsahu: Atelier BUCHAR 210

211 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní Zón havarijního plánování Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce Záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události Ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území Nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní Část řešeného území je ohrožena záplavovou vlnou zvláštní povodně pod vodním dílem III. kategorie Radvanecký rybník na Dobranovském potoce, ve správě obce Sloup. Pro vodní dílo je zpracován Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. Na vodním toku Šporka je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny. Město Nový Bor má zpracovaný povodňový plán, který charakterizuje území z hlediska průběhu a výskytu povodní a v organizační části stanovuje postupy pro zmírnění jejich následků. b) zóny havarijního plánování Zóny havarijního plánování se stanovují s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit případné následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. V současné době není v řešeném území vymezena zóna havarijního plánování podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ani zóna havarijního plánování vymezená Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události Ukrytí obyvatelstva je řešeno v Havarijním plánu Libereckého kraje. Stálé úkryty CO, které byly vybudovány a jsou předurčeny k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení (vojenské ohrožení), nelze při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru využít (např. únik průmyslových škodlivin). A to zejména z důvodu, že nechrání proti průmyslovým škodlivinám a dlouhé době potřebné k jejich zpohotovení. Improvizované úkryty (IÚ) se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv vhodné budově či objektu. Pro výběr vyhovujících prostor k improvizovanému ukrytí obyvatelstva lze využít části bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, škol, nemocnic. Nejvhodnější jsou stavby železobetonové nebo ocelové, vhodné jsou i masivní cihelné nebo kamenné stavby s velkou únosností stropních konstrukcí v suterénech. Proti samotnému úniku nebezpečných látek jsou nejvhodnější prostory ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky. Ochranný prostor se volí v blízkosti místa pobytu osob, které jej musí v případě ohrožení včas dosáhnout. Doporučená doběhová vzdálenost je 500 až 800 m. Při výběru improvizovaného úkrytu je nutné dodržet stanovené bezpečnostní vzdálenosti od nebezpečných provozů a skladů. Lze doporučit, aby nově budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám kladeným na IÚ. Organizační ani technické 211 Atelier BUCHAR

212 Územní plán Nový Bor Odůvodnění zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování Evakuace se provádí dle zpracovaných povodňových nebo havarijních plánů. Přípravu a realizaci nouzového ubytování zajišťují orgány obce ve spolupráci s HZS kraje. Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví 12 a 13 vyhlášky č. 380/2000 Sb. Pro účely nouzového ubytování osob lze využít mimořádnou událostí nezasažené obytné domy, školská zařízení, kulturní domy, objekty hromadné rekreace a jiné využitelné prostory. V obci Nový Bor je plánována evakuace pro případ ohrožení povodní. Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci. e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci HZS Libereckého kraje má k dispozici soupravy materiálu nouzového přežití pro 20 osob, které mohou být vyvezeny silami a prostředky stanice při vyhlášení prvního nebo druhého stupně poplachu. Pro vyhlášení II. a vyššího stupně poplachu jsou připraveny pro zajištění oblasti nouzového přežití soupravy následného použití pro 50 osob. Tyto soupravy jsou uloženy u jednotlivých územních odborů HZS Libereckého kraje. K uložení materiálu civilní ochrany humanitární pomoci v řešeném území lze využít prostory suterénu základní školy na adrese náměstí Míru 128, Nový Bor, kde se nachází bývalý kryt CO s vykládací rampou. Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány města v jejich dokumentaci. f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce Na základě dohody obce Nový Bor s firmou AVE lze pro potřeby přechodného uložení nebezpečných látek mimo hranice zástavby využít prostory uvedené v následující tabulce: Tab. 19. Obec Plochy ke shromažďování nebezpečných odpadů Plochy Sběrný dvůr Umístění Popis Umístění Provozovatel Nový Bor Nový Bor Nový Bor ppč. 2042/1 kú. Nový Bor vlastník TJ Jiskra Nový Bor ppč. 544/1 kú. Arnultovice ppč. 2523/4 kú. Nový Bor parkoviště, mimo zástavbu, neoplocené, asfaltové zpevněná plocha - v současnosti manipulace s odpady, provozováno spol. AVE CZ s.r.o. OPVZ II. stupně areál spol. KOVOŠORT GROUP CZ a.s., částečně zpevněná plocha, oplocení Wolkerova ul. ppč. 429, 431/1, 431/2, 432 kú. Nový Bor COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. Atelier BUCHAR 212

213 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Obec Plochy Sběrný dvůr Umístění Popis Umístění Provozovatel Nový Bor ppč. 381/2 kú. Bukovany neoploceno, nezpevněný povrch g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události Záchranné, likvidační a obnovovací práce řídí složky Integrovaného záchranného systému. Všeobecně vhodnými místy pro dekontaminaci osob jsou bazény, umývárny, sprchy a jiné. Pro dekontaminaci věcných prostředků jsou vhodné zpevněné (nejlépe betonové) plochy napojené na kanalizaci a vodovod s improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a z druhé odjezd s přívodem vody nebo páry. Takovými místy jsou zejména velké garáže, myčky vozidel, trolejbusové a vlakové vozovny, apod. Obec má jako plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací vytipovány prostory Cyklistického stadionu, nacházejícího se po levé straně při výjezdu na Sloup. h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území Při výstavbě výrobních objektů je vždy nutno zohlednit případné vzniklé, užívané nebo skladované chemické či jinak nebezpečné látky a vždy provést řešení, která povedou k ochraně před jejich vlivy. Systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek ukládá zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami, v platném znění. V současné době se v zájmovém území nenachází objekty nebo zařízení spadající do skupiny A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb. Pokud množství umístěných nebezpečných látek v objektu nebo zařízení nedosahuje stanovených limitů uvedených v zákoně pro zařazení do příslušné skupiny, ale je větší než 2 % limitního množství, vzniká provozovateli povinnost tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a tento protokol zaslat krajskému úřadu k evidenci. V řešeném území jsou evidovány následující objekty s nebezpečnými látkami přesahující 2 % limitního množství. Tab. 20. Objekty s NeL Název objektu Adresa NeL CRYSTALEX CZ ČS BENZINA Nový Bor ČS OMV Nový Bor B. Egermanna 634, Nový Bor Lipová 842, Nový Bor B. Egermanna 1003, Nový Bor Propan, kyslík, dusičnan draselný Benzín automobilový, nafta motorová, propan-butan (LPG) Benzín automobilový, nafta motorová, propan-butan (LPG) Penny Market Nový Bor B. Egermanna, Nový Bor Extrémně hořlavé látky Egermann Nový Bor Dvořákova 306, Nový Bor Acetylen, vodík, kyslík Sklárna SLAVIA Nový Bor, Sluneční Sluneční 892, Nový Bor Propan-butan (LPG), kyslík, dichroman draselný, selen, sulfid kademnatý, dusičnan draselný 213 Atelier BUCHAR

214 Územní plán Nový Bor Odůvodnění i) plochy vymezené k zajištění provozu požární techniky a odběrných míst pro zásobování vodou k hašení požárů Požární bezpečnost v řešeném území komplexně řeší HZS Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa. V obci Nový Bor působí také jednotka sboru dobrovolných hasičů. Jako zdroje vody pro hašení požárů jsou v řešeném území stanoveny následující: Potok Arnultovice, u sklárny Klára huť Luční rybník Bukovany, hráz rybníka Výroční rybník Bukovany, hráz rybníka Janovský rybník Janov, hráz rybníka Požární nádrž Nový Bor, Dvořákova ulice, most u polikliniky Hydrantová síť Skalická, Revoluční Nový Bor, město Červený rybník Pihel, ze silnice I/9 Horní Pihel po levé straně na Dolní Pihel Pivovarský rybník Pihel, hráz rybníka Z hlediska požární bezpečnosti staveb je nutno zajistit ve všech rozvojových lokalitách dosažitelnost a možnost případného požárního zásahu, zejména: - zajištění příjezdových komunikací pro mobilní požární techniku, - zajištění zásobování požární vodou minimálně v rozsahu požadovaném platnými předpisy o požární ochraně (ČSN ). j) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií Závěr Nouzové zásobování pitnou vodou bude pro zájmové území zajišťováno dopravou pitné vody v množství max. 15 l/ den x obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní podle pokynů územně příslušného hygienika. Problematiku zabezpečení nouzových zdrojů el. energie je možné řešit při vyhlášení krizového stavu přes dodavatele nezbytných dodávek nebo zajištění zdrojů bez obsluhy ze skladů Správy státních hmotných rezerv. K potřebám civilní ochrany, posuzovaným v rámci zpracování územního plánu Nový Bor, lze konstatovat následující: 1. Pro potřeby CO není potřeba v rámci návrhu územního plánu vyčleňovat další speciální plochy s jednoúčelovým využitím. 2. Zmiňované plochy či místa mohou v plném rozsahu plnit funkce, pro které jsou v územním plánu obce určeny (bydlení, výroba, občanská vybavenost, atd.). 3. Případné využití míst a objektů pro potřeby CO, které nejsou ve vlastnictví státu, se z hlediska majetkoprávního řídí speciálními zákony (zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách apod.). Improvizované úkryty jsou vhodně upravené podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách určených k ukrytí obyvatelstva. Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Evakuace obyvatelstva organizované přemístění osob z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování. Evakuace krátkodobá (doba trvání mimořádné události nebo jejich následků - 24 hodin) Atelier BUCHAR 214

215 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Evakuace dlouhodobá (nad 24 hodin) Evakuační zóna území, ze kterého je nutné provést evakuaci. Evakuační středisko místo nebo zařízení mimo evakuační zónu, kde jsou shromažďovány evakuované osoby. EVA středisko je výchozím bodem přemístění pro evakuované osoby bez domova a bez možnosti vlastního ubytování. Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Varovný signál Všeobecná výstraha charakterizován kolísavým tónem v délce 140 sekund. Varovný signál je možno opakovat až třikrát v intervalech asi tři minuty. Stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ) převážně dvouúčelově využívané prostory stavebních objektů, zajišťující ochranu ukrývaných osob proti účinkům zbraní hromadného ničení. Budují se ve 3., 4. a 5. třídě odolnosti. Zvláštní povodeň povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. C.9.6 C HYGIENA PROSTŘEDÍ KVALITA OVZDUŠÍ Stav Správní obvod stavebního úřadu v Novém Boru, do něhož spadá řešené území (dále sem spadá území obcí Polevsko, Radvanec, Sloup v Čechách, Svojkov, Skalice u České Lípy, Slunečná a Okrouhlá), byl z hlediska imisí na základě údajů z r zařazen mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší, tj. oblasti, kde byla překročena hodnota imisního limitu alespoň u jedné znečišťující látky (zdroj: Věstník MŽP č. 2/2012). V tomto případě se jedná o částice PM10 a 24hodinový imisní limit byl překročen na 3% území v působnosti stavebního úřadu. Dále byly na 10,5% území stavebního úřadu překročeny hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. Na primárních emisích částic PM10 se obecně nejvíce podílí vytápění domácností (38%), průmysl a průmyslová energetika (23%) a doprava, zejm. dieslové motory (20%), hlavním zdrojem emisí polycyklických aromatických uhlovodíků, jejichž zástupcem je benzo(a)pyren, je pak vytápění domácností (66%). Z map oblastí s překročenými imisními limity (čtvercová síť 1 x 1 km) zveřejňovaných každoročně ČHMÚ je patrné, že překročení limitů PM10 a benzo(a)pyrenu se týká výhradně města Nový Bor, nikoli ostatních sídel v řešeném území. Největší znečišťovatele ovzduší v řešeném území a produkované hlavní znečišťující látky (t/rok) uvádí následující přehled. Všechny tyto provozovny se nacházejí přímo v Novém Boru. Tab. 21. Největší znečišťovatelé ovzduší ve městě Nový Bor (zdroj: EMIS ČHMÚ) Název Činnost Tuhé emise SO 2 NO x CO Celk. výkon (MW) Crystal M.M.O., s.r.o. sklárna MMO výroba dutého skla 0,996 0,113 3,422 0,646 - Crystalex CZ, s.r.o. výroba ostatních 0,101 0,006 16,143 0,444 10,6 215 Atelier BUCHAR

216 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Název Činnost Tuhé emise SO 2 NO x CO Celk. výkon (MW) - závod Nový Bor nekovových minerálních výrobků (sklářské výrobky) Egermann, s.r.o. výroba dutého skla 0,811 0,046 11,822 0,664 0,2 Radek Ziml sklářská ateliérová huť Rafaela Glass výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (sklářské výrobky) 0,009 0,000 0,069 0,007 - Sklárna Slavia s.r.o. výroba dutého skla 0,336 0,084 2,058 0,008 - Slévárna hliníku s.r.o. odlévání lehkých kovů 0,142-0, Teplo Nový Bor spol. s r.o. K1 Wolkerova VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316 výroba a rozvod tepelné energie střední vzdělávání (výroba skla) 2,580 1,200 4,433 3,139 16,2 0,173 0,402 1,789 0,154 0,4 Na významný podíl domácností (lokálních zdrojů spalujících hnědé uhlí, příp. i odpady) na znečištění ovzduší v řešeném území upozornily také Doplňkové průzkumy a rozbory (2011). Dalším významným zdrojem znečišťování ovzduší je doprava - zejména silnice I/9, I/13, II/268 a doprava v jednotlivých sídlech (viz také Doplňkové průzkumy a rozbory). Podle posledního sčítání dopravy z r (zdroj: ŘSD ČR) dosahovaly intenzity dopravy na silnici I/9 hodnot vozů/den (úsek Nový Bor, ul. T.G.M. křiž. I/13) a vozů/den (úsek Nový Bor od křiž. I/13 po křiž. II/268), na silnici I/13 na příjezdu do Nového Boru (úsek ) byla vypočtena hodnota vozů/den, na silnici II/268 hodnota vozů/den (úsek Nový Bor, začátek zástavby ul. T.G.M.) a vozů/den (úseky a Nový Bor, ul. B.Egermanna křiž I/9 a I/13 směrem na Svor), v centru Nového Boru dokonce vozů/den (úsek Nový Bor, ul. T.G.M. ul. B.Egermanna), na silnici III/26845 (úsek Pihel I/268), na kterou má být přeložena silnice I/268, byla zjištěna hodnota vozů/den. Návrh V souvislosti se znečišťováním ovzduší lokálními topeništi v rámci stávající zástavby lze v úrovni ÚP navrhnout pouze plynofikaci obce nebo vymezit plochy pro využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) a motivovat tím obyvatele k přechodu na čistší způsob vytápění. Proto je navržena částečná plynofikace k. ú. Pihel a Bukovany u Nového Boru, v dalších částech území lze zástavbu zásobovat z existujících STL plynovodních řadů. Řešené území je v nadřazených ZÚR LK zařazeno mezi rozvojové oblasti nadmístního významu se zónou pro přednostní umisťování ekonomických aktivit právě v Novém Boru, v souladu s tím jsou v západní části Nového Boru v návaznosti na stávající plochy průmyslu navrženy rozsáhlé rozvojové plochy výroby. Jedná se o plochy s malou zátěží, tzn. plochy určené pro činnosti, jejichž negativní vlivy nepřesáhnou hranice plochy (viz regulativy). Pro odclonění od navazujících ploch bydlení a občanského vybavení jsou navrženy plochy izolační a ochranné zeleně na jižním okraji průmyslové zóny. Atelier BUCHAR 216

217 Odůvodnění Územní plán Nový Bor S ohledem na navrhované převedení silnice I/13 do nové trasy a napojení na silnici I/9 v severozápadní části řešeného území, lze očekávat zvýšení zátěže vyvolané dopravou, které se promítne v místní části Arnultovice. Naopak určité zklidnění a zmírnění vlivů z dopravy by mohlo přinést převedení silnice II/268 do nižší kategorie (pokud s tím budou spojena nějaká technická opatření přímo na silnici), v takovém případě však také dojde k nárůstu dopravy a souvisejících dopadů na silnici III/26845, které se projeví zejména v místní části Pihel (Dolní Pihel). V současné době však nejsou k dispozici ani údaje o stávající imisní zátěži, dle vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje nebyly na tyto silnice zpracovávány rozptylové studie. Obr. 16. Mapa úseků silnic celostátního sčítání dopravy 2010 (zdroj: ŘSD ČR) C ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Stav Základním strategickým dokumentem města pro oblast nakládání s odpady je Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Nový Bor (2005), ten by měl být po r aktualizován. Nakládání s komunálními opady (KO) na území města a obcí v jeho správním obvodu se řídí městem vydanou obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Nový Bor. V souladu s touto vyhláškou je prováděno shromažďování směsného KO do sběrných nádob na společných stanovištích a dále na individuálních stanovištích u jednotlivých nemovitostí, svoz odpadu je prováděn jednou týdně. Shromažďování vytříděných složek KO, tj. papíru, plastů, skla, nápojových kartónů a někde i drobného elektroodpadu, je prováděno do sběrných nádob na vyhrazených společných stanovištích (v současnosti v Novém Boru a ostatních sídlech celkem 69 stanovišť). V případě papíru, plastů a drobného elektroodpadu je možný také sběr do individuálních sběrných nádob 217 Atelier BUCHAR

218 Územní plán Nový Bor Odůvodnění (plastových pytlů). Toto opatření je součástí tzv. motivačního systému města, který funguje na principu evidence množství vytříděných složek KO u jednotlivých obyvatel-účastníků systému a přepočtu celkového ročního množství na finanční úlevu, o kterou je snížen poplatek za provoz systému nakládání s KO na následující rok. Shromažďování všech složek KO, vč. nebezpečných složek a bioodpadů rostlinného původu probíhá také ve sběrném dvoře nebo v areálu Severočeských sběrných surovin a.s. Pro nebezpečné složky KO, které lze odkládat ve sběrném dvoře, může také město zajistit tzv. ambulantní shromažďování (přistavení kontejneru ve vymezenou dobu). Objemný odpad lze odkládat ve sběrném dvoře, případně město zajišťuje čtyřikrát ročně přistavení velkoobjemových kontejnerů v Novém Boru a částech Janov, Pihel a Bukovany. Pro odkládání biologického odpadu (pouze rostlinného původu) slouží sběrný dvůr. Město dále poskytlo jednotlivým fyzickým osobám, které o to projevily zájem, celkem 200 kompostérů, ve kterých lze shromažďovat veškerý biologický odpad. V případě veřejných institucí (školy) je zajištěno nakládání s biologickým odpadem samostatnými smlouvami. V sídlech Janov, Pihel a Bukovany jsou dvakrát ročně přistaveny velkoobjemové kontejnery pro odložení biologického odpadu. Stavební odpad z činnosti fyzických osob lze ukládat pouze ve sběrném dvoře. Svoz komunálního odpadu i provoz sběrného dvora v současné době zajišťuje firma COMPAG CZ s.r.o., Mimoň a odpad je odvážen na skládky mimo řešené území. Ve správním obvodu města Nový Bor nejsou v provozu žádné skládky odpadů. Dlouhodobě je evidována lokalita černé skládky, resp. bývalé skládky, v zalesněném prostoru severně od sídliště při ul. Rumburských hrdinů (blízko areálu STK), tato lokalita však není vedena v Systému evidence kontaminovaných míst (viz dále). Návrh ÚP odlišně od zadání, avšak na základě požadavku města uplatněného k návrhu pro společné jednání, navrhuje v ploše stávajícího sběrného dvora při ul. Skalická a Wolkerova plochu přestavby pro funkci smíšenou obytnou (SM) a přemístění sběrného dvora do stávající plochy výroby při ul. Lipová. C STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE (SEZ) A KONTAMINOVANÉ PLOCHY Stav Podle podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaných v rámci ÚAP ORP Nový Bor (úplná aktualizace 2012) se v území nachází několik lokalit starých ekologických zátěží skládky Crystalex Nový Bor, areál ZPA, lokalita v Arnultovicích a tři skládky ČGS v Novém Boru (údaje ze září 2009). Podle výkresu limitů využití území vypracovaného v rámci týchž ÚAP ORP se v území nacházejí tři lokality starých ekologických zátěží v místě dnešní autoopravny/stk vlevo od silnice II/268 při vjezdu do Nového Boru, průmyslový areál při ul. U Trati a lokalita mezi silnicí I/9 a koncem ul. Zahradní v západní části Nového Boru. Podle oficiálního pokladu, kterým je Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) provozovaný Ministerstvem životního prostředí, se v daném území nacházejí dvě lokality SEZ (stav k 5/2015): Nový Bor ZPA s.p. jedná se o areál bývalých Závodů průmyslové automatizace s.p. při ul. B. Egermanna. Zátěž zde vznikla v důsledku dlouholetých úniků ropných látek, nakládání s chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami z elektrotechnické výroby. Lokalita leží v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně, na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída, ze 2/3 leží areál v záplavovém území toku Šporka. Ohroženy by mohly být zdroje pitné vody města a podniku Crystalex, příp. i další individuální zdroje vody v okolí. V r byla vypracována analýza rizik, která potvrdila kontaminaci horninového prostředí, ale i Atelier BUCHAR 218

219 Odůvodnění Územní plán Nový Bor podzemních vod chlorovanými uhlovodíky (Nový Bor Analýza rizik kontaminace zdrojů pitné vody chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o.). Při analýze byla v některých vrtech zjištěna koncentrace chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách řádově překračující hygienické limity dle vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (pro názornost viz obr. níže dokládající předpokládané současné rozšíření kontaminace chlorovanými uhlovodíky, přičemž hyg. limit koncentrace v pitné vodě je 10 µg/l). To je samo o sobě uváděno jako doklad závažných zdravotních rizik a existence závadného stavu. Z vyhodnocení (výpočtu) rizik dále vyplynulo, že zvýšené zdravotní riziko reálně hrozí při provádění zemních nebo sanačních prací v areálu ZPA, a to v případě kožního kontaktu s podzemními vodami (méně pak zeminou) nebo při ihnalaci půdního vzduchu. Tato rizika je třeba eliminovat při provádění zemních prací použitím ochranných pomůcek, žádná opatření zohlednitelná v rovině územního plánování z toho nevyplývají. Obr. 17. Aktuální rozsah kontaminace ClU (zdroj: analýza rizik) V rámci analýzy rizik byly také vypracovány modely dalšího šíření kontaminace a navrženy varianty nápravných opatření. V návaznosti na to je v současnosti (r. 2015) na lokalitě prováděn roční monitoring a jsou zvažovány další možnosti sanace znečištění. 1) Skládka Zahn cyklistický ovál jedná se o areál bývalé sklárny Zahn při ul. Rumburských hrdinů a jižně navazující lokalitu bývalého cyklistického oválu. Kontaminace lokality pochází z doby provozu sklárny, která zde fungovala do r (tehdy již jako odštěpný závod fy Crystalex). Uvádí se, že směs z broušení sklářských výrobků s vysokým obsahem olova a dalších těžkých kovů byla předčišťována 219 Atelier BUCHAR

220 Územní plán Nový Bor Odůvodnění v podnikové ČOV a následně vypouštěna do kanalizace procházející plochou cyklistického oválu a vyústěnou do místní vodoteče, která se na území sousedního Sloupu v Čechách vlévá do Dobranovského potoka. Podle údajů z databáze SEKM byla plocha cyklistického oválu využívána také přímo pro usazování brusných kalů z bývalé sklárny Zahn. Historie, ale i závěry průzkumů této lokality jsou poměrně složité. V souvislosti se záměrem města Nový Bor na využití lokality cyklistického oválu byl již v r vypracován geologický průzkum (Valentin, Skřivánek), který mj. komentuje výsledky předchozích průzkumů horninového prostředí (spol. MEGA a.s. v r. 1997, Krajský projektový ústav Ústí nad Labem v r. 1982). Při uvedených geologických průzkumech bylo v některých provedených vrtech zjištěno znečištění horninového prostředí, a to zejména olovem (Pb), ale i kadmiem (Cd), zinkem (Zn) nebo arsenem (As). Nebylo zjištěno nadlimitní znečištění podzemních vod těžkými kovy, ale v podzemních vodách byly překročeny limity některých látek stanovené pro pitné vody (např. obsah ropných látek - NEL). Zpracovatelé geologického průzkumu z r také zjistili, že v rámci převodu bývalého státního majetku na jiné osoby nebyly vyhotoveny žádné ekologické audity. Analýza rizik vypracovaná v r označuje jako prioritní kontaminant olovo (Pb), přičemž jsou jím kontaminovány i podzemní vody. Dále bylo v půdním vzduchu v nesaturované zóně horninového podloží zjištěno překročení indikačních hodnot arsenu (As), rtuti (Hg), kadmia (Cd), antimonu (Sb) a niklu (Ni), avšak tyto kontaminanty nejsou vymývány do podzemních vod. Vzhledem k charakteru vlastního areálu bývalé sklárny Zahn i okolní zástavby (z velké části bytové domy) nebyl stanoven žádný reálný expoziční scénář a tudíž ani nebylo provedeno vyhodnocení zdravotních rizik. Na lokalitě cyklistického oválu je podle zjištění geologického průzkumu z r a současně vypracovaného inženýrsko-geologického průzkumu původní povrch překryt cca 2 m vrstvou antropogenní navážky, v některých částech plochy bývalého cyklistického oválu byl vrty zaznamenán výskyt mocných vrstev rašeliny. Ustálená hladina podzemní vody byla zaznamenána v malé hloubce, navíc rozbory byl zjištěn vysoký obsah CO 2, což je nevhodné pro zakládání staveb a zcela je vyloučeno podsklepení staveb. Geologický průzkum z r. 1998, současně zpracovaný inženýrsko-geologický průzkum i riziková analýza uvádějí ve vazbě na výše uvedená zjištění několik opatření, která by bylo nezbytné provést před případným využitím lokality pro bydlení 1) zpřesnit vymezení rašelinného ložiska doplňujícím průzkumem, 2) odtěžit antropogenní navážky, 3) pročistit zanesenou kanalizaci z areálu bývalé sklárny Zahn, 4) odvodnit celou plochu instalací drenáže. Lokality uváděné jako SEZ v ÚAP ORP (areál u ul. U Trati a lokalita mezi ul. Zahradní a silnicí I/9) jsou bývalými skládkami ČGS (Česká geologická služba). Tyto lokality nejsou podle sdělení MŽP uváděny v oficiální databázi SEKM, a to z důvodu nutnosti jejich ověření (data z přelomu 80. a 90. let). Žádné další informace k těmto lokalitám nebyly zjištěny. Na lokalitě SEZ v místě dnešní autoopravny/stk byla v minulosti černá skládka, která byla řádně sanována a následně zde došlo k výstavbě, proto již nelze mluvit o SEZ (zdroj: ústní sdělení zástupce městského úřadu). Návrh Při zohlednění nejaktuálnějších a dostatečně lokalizovaných informací o lokalitách SEZ, tj. především SEKM, výsledků geologického průzkumu a nedávno zpracované analýzy rizik a ústních konzultací se zástupci města, lze v území označit za SEZ dvě lokality: - areál bývalých závodů ZPA plocha je zahrnuta ve stávající ploše výroby a skladování s malou zátěží (VL), - areál bývalé sklárny Zahn, pokračující jižně plochou bývalého kalového pole, následně překrytou navážkami a sloužící pro potřeby cyklistiky v ploše bývalé sklárny navrhuje územní plán změnu využití na funkci smíšenou obytnou, na ploše bývalého cyklistického Atelier BUCHAR 220

221 Odůvodnění Územní plán Nový Bor oválu umožňuje územní plán zčásti zastavění (Z27-BI-nb, Z28-BH-nb, P15-BH-nb, Z30- BH-nb, Z26-DM-nb, Z31-DMp-nb), většina plochy zůstává využitelná pro občanskou vybavenost sport a tělovýchovu (OS). V rámci regulativů využití rozvojové plochy Z27-BI-nb je před případným využitím plochy požadováno prověření kontaminace (možnost využití v minulosti zřízeného vrtu V109 na parc. č. 1417/11) a bude-li zjištěna nadlimitní kontaminace zeminy, tak je podmínkou využití plochy odtěžení zeminy a navezení zeminy nové. Obdobně je nutné před využitím ploch Z29-OS-nb, Z28-BH-nb, P15-BH-nb a Z30-BH-nb prověřit kontaminaci zeminy a případně zajistit sanaci. Lokality SEZ jsou vyznačeny v koordinačním výkresu. C HLUK Stav Z hlediska bodových zdrojů hluku lze vycházet z dat v Informačním systému EIA o hodnocených záměrech v řešeném území. Podle tohoto zdroje a vlastních zjištění je rušící výroba vesměs soustředěna do průmyslového areálu v západní části Nového Boru v blízkosti provozu spol. Crystalex a silnice I/9. Významným zdrojem hluku v území je doprava. V rámci zpracování Doplňujících průzkumů a rozborů (2011) byly za významné liniové zdroje hluku označeny silnice I/9 a I/13. Na základě zákresu izofon pro hladinu hluku 50 db bylo přibližně stanoveno, že vyššími hladinami hluku je ohrožena především zástavba v severní části řešeného území na pomezí k.ú. Nový Bor a k.ú. Arnultovice u Nového Boru. Návrh Z hlediska hlukové zátěže území po schválení ÚP a realizace jím navržených rozvojových ploch lze dojít k obdobným závěrům, jako v oblasti ovzduší. Co se týče plošných zdrojů hluku, vytváří územní plán vymezením nových rozsáhlých rozvojových ploch výroby v západní části Nového Boru předpoklady pro zvýšení hlukové zátěže, jedná se však o plochy s malou zátěží, tzn. plochy určené pro činnosti, jejichž negativní vlivy nepřesáhnou hranice plochy (viz regulativy). Z hlediska hlukové zátěže území se v severozápadní-severní části Nového Boru zřejmě projeví převedení dopravy na přeložku silnice I/13, avšak v tuto chvíli nejsou k dispozici podklady, na základě nichž by bylo možné alespoň přibližně kvantifikovat očekávanou zátěž. V reakci na to byly podél stávající silnice I/9 nově vymezeny rozvojové plochy a územní rezervy pro ochrannou a izolační zeleň (N02-ZO-ar, R09-ZO-ar, R14-ZO-ar), příp. byly stabilizovány plochy, které již nyní plní také tuto funkci (ZO, NSp, NL). Na druhé straně územní plán v maximální míře využívá potenciálně rozvojové území vymezené na severozápadě-severu Nového Boru právě silnicí I/9 a navrhuje další rozvojové plochy bydlení a občanské vybavenosti blíže k silnici I/9 (zejm. Z29-BI-ar, Z26-BI-ar, Z13-BI-ar, a Z15-OM-ar). Některé plochy jsou navrženy pouze ve formě územních rezerv (R04-OM-ar, R06-BI-ar, R07-BI-ar a R08-BI-ar) a otázka, nakolik zde může být konflikt s ochranou proti hluku z provozu na společném tahu I/9 a I/13 bude součástí prověřování územních rezerv. Nárůst hlukové zátěže lze očekávat také na trase stávající silnice III/26845 v souvislosti s převedením tahu II/268, naopak v trase stávající silnice II/268 pravděpodobně dojde ke snížení hlukové zátěže vyvolané dopravou. V současné době však nejsou k dispozici ani údaje o stávající zátěži, dle vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje nebyly ani na jednu z uvedených silnic zpracovány hlukové studie. Otázka hlukového zatížení z přeložené silnice II/268 se týká vymezené územní rezervy R11-BV-pi a bude součástí prověření územní rezervy před převedením plochy do návrhu, i vymezené plochy Z24-BV-pi, kde musí být také před využitím zajištěno dodržení hygienických limitů hluku. Nebudou-li splněny limity hlukové zátěže v nově navržených plochách v blízkosti železniční tratě a silnic I., II. a III. třídy a stavebník bude následně povinen v rámci stavby provést taková opatření, která povedou k odstranění negativních vlivů z provozu po železniční trati a silnicích I., II. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tato podmínka se vztahuje na všechny stavby na 221 Atelier BUCHAR

222 Územní plán Nový Bor Odůvodnění nově navržených plochách, které by mohly být ohrožené hlukem ze železniční tratě a silnic I., II. a III. třídy, nikoli jen na ty, které se vyskytují v jejich ochranném pásmu. Podmínka provedení zmíněných opatření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nově navržených plochách způsobila ve spojení s dopravou na předmětné železniční trati a silnicích I., II. a III. třídy (např. odrazem) ohrožení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plochách. C RADONOVÉ RIZIKO Problematiku radonového rizika z podloží, ze stavebních hmot a vody řeší vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. Objemová aktivita 222Rn v kbq.m -3 z podloží v kategorii tohoto rizika v oblastech o různé propustnosti podloží je uvedena v tabulce: Tab. 22. propustnost Objemová aktivita 222Rn radonové riziko (kbq.m -3 ) nízké střední nízká střední vysoká Obr. 18. Radonový index v řešeném území (zdroj: Atelier BUCHAR 222

223 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Legenda: nízký radonový index střední radonový index vysoký radonový index Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být v projektovaných a stavěných budovách připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu gama ozáření ze stavebních materiálů jsou Bq/m 3 pro objemovou aktivitu ve vnitřním ovzduší v obytné nebo pobytové místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání - 0,5 mikrosv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti Při kolaudaci stavby je nutno doložit dosažení směrných hodnot záření ve vnitřním ovzduší, zevního záření gama ze stavby a objemové aktivity radonu ve vodě (v případě individuálního zásobování vodou), popř. doložit využití ochranných opatření k dosažení směrných hodnot v případě použití stavebních materiálů a vody se zvýšeným zářením. Jak je zřejmé z mapové přílohy, v řešeném území převažuje nízká hladina radonového indexu, pro potřeby výstavby v rozvojových lokalitách je tato informace důležitá pouze z hlediska míry stavebně technických opatření zamezujících pronikání radonu. Z mapy radonového indexu je možné vyčíst radonový potenciál zdejšího geologického podloží. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Radon Rn-222 vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238, přitom koncentrace uranu se v jednotlivých typech hornin velmi liší. Obecně platí, že sedimentární horniny se vyznačují nižšími koncentracemi uranu, než horniny metamorfované, nejvyšší koncentrace uranu jsou pak obvyklé v magmatických horninách. Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Vyšší kategorie radonového indexu podloží znamená vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m -3 v existujících objektech (hodnota EOAR) a zároveň indikuje míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání radonu z podloží u nové výstavby. V zájmovém území je nízký radonový index (dle ČSN Ochrana staveb proti radonu z podloží). C.9.7 ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH HODNOT V následujícím textu je uvedeno komplexní zdůvodnění návrhu ÚP z pohledu ochrany životního prostředí, vč. přírodních hodnot území. Uváděny jsou zde zejména skutečnosti relevantní pro řešené území, které budou dotčeny přijetím územního plánu nebo které naopak ovlivňují podobu územního plánu. Ostatní spíše popisné informace, které mají vazbu na ÚP nepřímou nebo vzdálenou, jsou zmíněny jen pro informaci a bez dalšího komentáře vztahu k ÚP. C VODNÍ REŽIM Obec náleží do povodí Ploučnice resp. Labe. Územní plán tak vyžaduje realizaci veškerých relevantních opatření v souladu s daným nařízením a se správnými postupy v oblasti ochrany vod vyplývajícími ze závazné části Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe pro Liberecký kraj, které se týkají doplnění vodohospodářské infrastruktury, včetně minimalizace vlivu drobných znečišťovatelů a menších obcí do 2000 obyvatel, které nedisponují ČOV a odpadní vody jsou zde akumulovány v septicích s přepadem do vodního toku nebo vsakováním. V 223 Atelier BUCHAR

224 Územní plán Nový Bor Odůvodnění souvislosti s tímto krokem bylo přistoupeno jednak k návrhu dostavby stokových sítí a odkanalizování dosud neodkanalizovaných částí obce a s tím související zrušení septiků resp.napojení nemovitostí na kanalizační síť popřípadě vybudování bezodtokových akumulačních jímek, které budou pravidelně vyváženy na nejbližší ČOV. V případě likvidace dešťových vod je striktně vyžadováno zasakování dešťových vod v místě spadu a zajištění tak maximální podpory zachování resp. zvýšení retenční schopnosti krajiny, obnova malého koloběhu vody a změna srážko-odtokových vztahů, které jsou častými příčinami lokálních povodní a současně napomohou řešení sezónního vysychání drobných vodních toků, včetně snížení povodňového rizika. Síť vodních toků na řešeném území je tvořena dvěma hlavními vodotečemi - Šporkou (č.h.p ) odvádějící vodu z území Arnultovic a části Nového Boru a Dobranovským potokem (č.h.p ) odvádějícím vody z prameniště pod vrchem Hrouda. Dobranovský potok se vlévá do Ploučnice východně od České Lípy na jižním okraji obce Dobranov. Šporka odvádí vodu údolím Skalice, meandruje pod Svobodnou Vsí a v Manušicích protéká východním okrajem Horní Libchavy do Dolní Libchavy a na západním okraji České Lípy se vlévá do Ploučnice. Hlavní toky doplňuje síť drobných vodotečí na řešeném území, z nichž významnější je Chotovický potok ústící do Dobranovského potoka. Vodnost obou hlavních toků je ovlivňována srážkovou činností s delší setrvačností s ohledem na stabilizační vliv dotace z podzemních pramenů. Zástavba území pak v převážné části Arnultovic a zčásti Nového Boru obklopuje tok Šporky. Značná část toku je opevněna a stav opevnění je různorodý stejně jako kapacita koryta. Správce toku zajišťuje pouze opravy významně poškozeného opevnění. Dobranovský potok je na řešeném území obklopen na některých místech rozptýlenou zástavbou vesnického charakteru. C Šporka VODNÍ TOKY A PLOCHY Šporka (číslo hydrologického pořadí ) pramení severně od obce Polevsko, kde stéká z táhlého strmého kopce, v tomto úseku protéká úzkým korytem náchylným k vytváření nápěchů vodou neseným splavím. Šporka ústí zprava do Ploučnice v ř. km 34,170. Celková délka toku je 23,1 km z toho správním obvodem Nový Bor protéká 5,72 km (ř.km 16,46 ř.km 22,22).. Vodní tok Šporka je veden jako významný vodní tok dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 470/2001 Sb. Dobranovský potok Dobranovský potok (číslo hydrologického pořadí ) pramení v údolí pod vrchem Hrouda (452,3 m.n.m). Potok je v řadě míst přemostěn (málokapacitní mostky). Dobranovský potok ústí zprava do Ploučnice v ř. km 44,47. Celková délka toku je 17,2 km z toho správním obvodem města Nový Bor protéká 4,67 km (ř.km 6,54 ř.km 11,21). Celý tok vyjma rybníků je rozdělen na řadu rybářských revírů, které jsou v péči několika MO ČRS, vesměs patřících pod Severočeský územní svaz. Větší část toku je označena jako pstruhová voda, zhruba na polovině délky toku je lov ryb zakázán. Červený rybník Červený rybník u Pihelu se nachází nedaleko severní části obce Pihel v severní části Českolipska. Nový Bor je od něj necelé 3 km severně. Rybník má rozlohu 9,5 ha včetně rašelinišť. Rybník zde existuje od 16. století. Po roce 1850 byl zrušen, později došlo k jeho obnově. Své jméno (německy Rotteich) získal od zbarvení pocházející z navazujícího rašeliniště. Z rybníka vytéká JV směrem Pihelský potok, který se po 2 km vlévá do Dobranovského potoka, patřícího k povodí Ploučnice. Rybník je v současné době využíván k rybochovným účelům. Nařízením Libereckého kraje ze dne byla s účinností od na severním okraji rybníka vymezena Přírodní památka Červený rybník, jejíž ochranné pásmo zahrnuje celou plochu rybníka a na činnosti v ochranném pásmu se vztahuje regulace podle zákona o ochraně přírody a krajiny (zejm. používání chemických prostředků pouze po předchozím souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody). Atelier BUCHAR 224

225 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Pivovarský rybník Pivovarský rybník u Pihelu je nedaleko jižní části obce Pihel v severní části Českolipska. Má rozlohu 8 ha, je průtočný a oválný napájený Dobranovským potokem se třemi zátokami. Je zřejmě nejstarším v celém okolí. Břehy rybníka jsou z části zarostlé. Rybník je v současné době využíván k rybochovným účelům. Bobří rybník Bobří rybník se nachází na bezejmenném toku. Rozloha činní cca 2 ha. Rybník je v současné době využíván k rybochovným účelům. Janovský rybník Janovský rybník se nachází v k.ú. Janov u Nového Boru. Rybník je napájen bezejmenným přítokem Chotovického potoka. Rybník je v současné době využíván k rybochovným účelům. V rámci řešeného území se dále nachází následující vodní díla: v k.ú. Arnultovice u Nového Boru: - nádrž v průmyslové zóně Stavex Nový Bor - dvě přírodní nádrže nad Novým Borem (v blízkosti č.p. 40 a 308) v k.ú. Nový Bor: - přírodní koupaliště v Novém Boru - požární nádrž v Novém Boru za poliklinikou - dvě usazovací nádrže ČOV v Novém Boru v k.ú. Bukovany u Nového Boru - sádky pod Pivovarským rybníkem - rybník Bukovanský v k.ú. Pihel - nádrž pod Bobřím rybníkem - nádrž v areálu zem. družstva Dolní Pihel - nádrž ČOV v obci Pihel - rybník Gabčíkovo západně od Bukovan v k.ú. Janov u Nového Boru - nádrž ve skladu civilní ochrany v Janově - Janovský návesní rybník na křižovatce v obci Janov - rybník Očko C PODZEMNÍ VODY Řešené území náleží k hydrogeologické skupině 4 - Sedimenty svrchní křídy s hydrogeologickým rajonem křída dolní Ploučnice a horní Kamenice. V křídovém souvrství je hydrogeologický režim určován střídáním propustných a nepropustných vrstev. Důležité jsou dvě polohy nepropustných, respektive špatně propustných slínovců, jílovců a prachovců, nad nimiž jsou dva základní kolektory podzemní vody. První je na bázi spodního turonu, druhá na bázi svrchního turonu. Poslední obzor je nadržován v kvartérních sedimentech - údolních náplavech, které jsou spojité s hlavním turonským obzorem. Většina pramenů vyvěrá na bázi coniackých pískovců. Část těchto pramenů jsou zdrojem pitné vody pro Nový Bor - prameniště Klíč. Další pitná voda se čerpá z kolektorů v křídovém souvrství třemi vrty u Arnultovic. C ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI V rámci protipovodňové ochrany obce Nový Bor je stanoveno záplavové území pouze pro vodní tok Šporka v rozsahu aktivní zóny záplavového území a Q100. Územní plán plně respektuje stanovenou zónu aktivního záplavového území, včetně stanoveného záplavového území 225 Atelier BUCHAR

226 Územní plán Nový Bor Odůvodnění odpovídající Q100 a ponechává nivu resp. prostor podél Šporky nezastavěný a zároveň navrhuje a vytváří prostor pro řešení nebezpečné části Šporky u sportovního areálu a koupaliště a nadále v prostoru oblasti křižovatky ulic Gen Svobody, Vodní a Lesní čtvrť v Arnultovicích, které jsou ohrožovány průtoky v úrovni cca Q5Tyto a další budou předmětem konkrétních řešení a opatření Plánu oblasti Povodí pro II. plánovací období. Územní plán současně navrhuje z hlediska zlepšení retenčních schopností krajiny a protipovodňových opatření tři vodní plochy v rámci Dobranovského potoka tj. eliminace vybřežování toku v úrovni cca Q5 v oblasti Bukovan. Do návrhu územního plánu jsou převzaty dříve schválené záměry, z nichž některé částečně zasahují do oblasti stanovené jako ohrožené záplavovou vlnou zvláštní povodně pod vodním dílem III. kategorie Radvanecký rybník na Dobranovském potoce. V rámci těchto rozvojových ploch budou z hlediska zajištění bezpečnosti plně respektovány veškeré podmínky a požadavky definované v Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní. Územní plán ponechává veškerou nivu podél vodních toků nezastavěnou a navrhuje v rámci protipovodňových opatření zachování volného manipulačního pásma v prostoru 6-8 m od břehové čáry dané vodoteče. Součástí opatření je nezbytné odstranění všech staveb či příčně položených plotů a jiných překážek, které by mohly na jedné straně způsobit poruchy migrace živočichů, dále zamezit správě vodního toku a nadále vzdutí vodní hladiny v případě zvýšených průtoků. Vedle toho navrhuje územní plán realizaci drobných protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav včetně opatření preventivních nejen na samotných vodotečích, ale i v jejich povodích. Z hlediska zlepšení vodohospodářských srážko-odtokových poměrů, zvýšení retenční kapacity území resp. ochraně proti suchu a ve smyslu protipovodňových opatření územní plán doporučuje likvidace dešťových vod v místě spadu zasakováním, kterému bude v případě nevhodných podmínek předcházet zachycení, akumulace a využití popřípadě následné regulace odtoku do nejbližší vodoteče. Město Nový Bor disponuje zpracovaným povodňovým plánem, který definuje následně uvedené informace. Tab. 23. Hlavní lokality a objekty ohrožené povodní v SO města Nový Bor Ohrožené objekty povodněmi (obytné domy, kostely apod.) Adresa objektu Tok Obytné domy v obci Nový Bor podél toku Obytné domy v obci Nový Bor podél toku Budovy průmyslového areálu k.ú. Arnultovice u Nového Boru, č.p. 44, 46, 47, 50, 51, 52, 61, 71, 85, 103, 118, 121, 122, 129, 133, 139, 147, 148, 153, 156, 205, 217, 219, 220, 223, 228, 230, 244, 261, 274, 301, 302, 303, 304, 311, 312, 313, 314, 317, 329, 336, 363, 369, 374, 379, 391, 392, 398, 421, 423, 424, 430, 431, 436, 437, 438, 441, 443, 444, 468, 534, 549, 553, 563, 575, 576, 669, 670, 688, 700, 719, 722, 726, 727, 728, 729, 773, 800, 802, 818, 857, 861, 873. Šporka 17 objektů bez č. p. a 2 rozestavěné Šporka k.ú. Arnultovice u Nového Boru, č.p. 11, 275, 281, 293, 305, 322, 696, 812 a 13 parcel bez č.p. Šporka Sportovní centrum Squash relax k.ú. Arnultovice u Nového Boru, č.p. 354 Šporka Ostatní obytné domy mimo vodní toky k.ú. Arnultovice u Nového Boru, č.p 330, Atelier BUCHAR 226

227 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Ohrožené objekty povodněmi (obytné domy, kostely apod.) Adresa objektu Tok Budovy v obci Pihel podél toku Obytné domy v obci Bukovany podél toku k.ú. Pihel č.p 75, 206 a 2 objekty bez č.p. k.ú. Bukovany u Nového Boru, č.p. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 25, 34, 38, 42, 45, 55, 56, 88, 101 a 4 objekty bez č.p. Dobranovský potok Dobranovský potok Nádržka v Novém Boru objekt bez č.p. Šporka Lokality s urychleným odtokem Ve správním území Nového Boru se nachází 5 lokalit s urychleným odtokem, kde při větších přívalových deštích hrozí nebezpečí tzv. bleskových povodní. Lokality jsou ná-sledující: - nad č.p. 288 (v k.ú. Arnultovice u Nového Boru) - pod nádrží Očko (v k.ú. Janov u nového Boru) - pod nádrží na bezejmenném levostranném přítoku Dobranovského potoka (k.ú. Bukovany) - pod Červeným ryníkem (k.ú. Pihel) - nad fotbalovým hřištěm (u č.p. 52, k.ú. Bukovany) Tab. 24. Zaplavované komunikace v SO města Nový Bor Území zaplavované vodou Druh ohrožení Lokalita Poznámka Zneprůjezdnění komunikace Ulice Generála Svobody úsek podél průmyslového areálu a toku Šporky od křižovatky s ul. Revoluční po křižovatku s ulicí B. Egermanna Místa omezující odtokové poměry ve sledovaném území Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku. Při zvýšených vodních stavech a průtocích na tocích je nutné tato místa sledovat a udržovat je průtočná, aby se předešlo velkému namáhání mostních konstrukcí, a tím jejich možnému následnému poničení zvýšeným tlakem vzduté vody. Řešení havarijních stavů spadá v tomto případě kromě správců toků také do působnosti správců přemostění, resp. majitelů skladů, skládek apod. ( 64 Zákona o vodách). Tab. 25. Místa omezující odtokové poměry v SO města Nový Bor Druh ohrožení Lokalita Říční kilometr od do Lávka u chatové oblasti Šporka 17,95 17,95 Most u objektu č.p. 342 Šporka 18,7 18,7 Lávka u objektu č.p. 523 Šporka 18,77 18,77 Lávka u objektu č.p. 830 Šporka 19,15 19,15 Most u objektu č.p. 147 Šporka 19,38 19, Atelier BUCHAR

228 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Druh ohrožení Lokalita Říční kilometr od do Propustek u objektu č.p. 274 Šporka 19,45 19,45 Lávka u objektu č.p. 223 Šporka 19,62 19,62 Železniční most Šporka 19,63 19,63 Lávka u objektu č.p. 129 Šporka 19,64 19,64 Lávka u objektu č.p. 772 Šporka 19,69 19,69 Lávka u objektu č.p. 122 Šporka 19,73 19,73 Lávka u objektu č.p. 121 Šporka 19,76 19,76 Most u objektu č.p. 174 Šporka 19,83 19,83 Most u objektu č.p. 47 Šporka 20,68 20,68 Most u objektu č.p. 248 Šporka 20,54 20,54 Most u objektu č.p. 153 Šporka 19,17 19,17 Most u objektu č.p. 156 Šporka 19,13 19,13 Mostek u objektu č.p. 71 Šporka 20,32 20,32 Mostek u objektu č.p. 32 Šporka 18,35 18,35 Lávka u objektu č.p. 32 Šporka 18,36 18,36 Stavidlo u objektu č.p. 772 Šporka 19,695 19,695 Stavidlo u objektu č.p. 111 Šporka 19,95 19,95 Stavidlo u objektu č.p. 372 Šporka 18,65 18,65 Mostek u objektu č.p. 15 Dobranovský p. 7,51 7,51 Lávka u objektu č.p. 121 Dobranovský p. 7,46 7,46 Lávka u objektu č.p. 9 Dobranovský p. 7,34 7,34 Most u objektu č.p. 3 Dobranovský p. 7,1 7,1 Lávka u objektu č.p. 55 Dobranovský p. 6,95 6,95 Ohrožující objekty Potenciálně ohrožujícími objekty jsou průmyslové areály, sklady, čističky odpadních vod či čerpací stanice pohonných hmot nacházející se v těsné blízkosti vodních toků či v jejich záplavovém území. Na území města Nový Bor se takovéto objekty nenachází. C KLIMATICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Severní část řešeného území spadá podle klasifikace Quitta (1971) do mírně teplé oblasti MT2, střední část do mírně teplé oblasti MT7 a jižní část do mírně teplé oblasti MT9. Pro účely stanovení produkčního potenciálu zemědělských půd, jejich ocenění, ale i stanovení erozní ohroženosti půd se využívá rozlišení do tzv. bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), kde jedním ze zásadních rozlišujících znaků je právě klima oblasti a zde byla vytvořena poněkud odlišná klasifikace (viz kap. Eroze a erozní ohroženost území). Atelier BUCHAR 228

229 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Tab. 26. Charakteristiky klimatických oblastí MT2, MT7 a MT9 (dle Quitta, 1971) MT2 MT7 MT9 Počet letních dní Počet dní s teplotou alespoň 10 C Počet mrazových dní Počet ledových dní Průměrná teplota v lednu ( C) Průměrná teplota v dubnu ( C) Průměrná teplota v červenci ( C) Průměrná teplota v říjnu ( C) Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm Srážkový úhrn ve veget. období (mm) Srážkový úhrn v zimním období (mm) Počet dní se sněhovou pokrývkou Počet jasných dní Počet dní zatažených Obr. 19. Klimatické oblasti Klimatickou charakteristiku řešeného území dokreslují data o převládajících směrech větru graficky prezentovaná tzv. větrnou růžicí (hodnoty rychlostí větru a rozdělení do jednotlivých tříd stability atmosféry lze pro účely charakteristiky klimatu oblasti zanedbat). V území převládají JV (12,4 %) a SZ směry větru (10 %). 229 Atelier BUCHAR

230 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Obr. 20. Převládající směry větru C C Obr. 21. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ GEOMORFOLOGIE, GEOFAKTORY GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY Mapa geomorfologických poměrů (zdroj: Atelier BUCHAR 230

231 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Z hlediska geomorfologického členění (Demek, J. 1987) je zájmové území složité a lze jej zařadit následovně: subprovincie (soustava): oblast (podsoustava): celek: podcelek: okrsek: okrsek: subprovincie (soustava): oblast (podsoustava): celek: podcelek: okrsek: subprovincie (soustava): oblast (podsoustava): celek: podcelek: okrsek: VI Česká tabule VIA Severočeská tabule VIA-1 - Ralská pahorkatina VIA-1B - Zákupská pahorkatina VIA-1B-1 - Cvikovská pahorkatina VIA-1B-2 - Českolipská kotlina IV - Krkonošsko-jesenická IVA - Krkonošská IVA-2 - Lužické hory IVA-2B - Kytlická hornatina IVA-2B-1 - Klíčská hornatina III - Krušnohorská IIIB Podkrušnohorská hornatina IIIB-5 České středohoří IIIB-5A Verneřické středohoří IIIB-5A-1 Benešovské středohoří Prakticky celé zájmové území přísluší k podcelku Zákupské pahorkatiny a okrsku Cvikovské pahorkatiny, pouze okrajově zasahuje území do okrsku Českolipské kotliny na jihu, severní části území pak přecházejí do hornatin úplně na severu celek Lužických hor (Krkonošskojesenická soustava) a okrsek Klíčská hornatina, na severozápadě celek Českého středohoří (Krušnohorská soustava) a okrsek Benešovské středohoří. Podloží celého území je tvořeno pískovci a jílovci severočeské křídové tabule, která je zejména v severní části prostoupena třetihorními vulkanity. Zákupská pahorkatina (zahrnuje okrsky Cvikovská pahorkatina a Českolipská kotlina) severní část Ralské pahorkatiny, území vymezené přibližně městy Česká Lípa, Nový Bor, Cvikov a Mimoň, charakterem reliéfu jde o členitou pahorkatinu se strukturně denudačními plošinami a zarovnanými povrchy v povodí horní a střední Ploučnice a jejích přítoků (zejm. Svitávka, Šporka, Dobranovský potok) a na okrajích s projevy neotektoniky, nejvyšším bodem je vrch Ralsko (696 m n.m., mimo řešené území). Kytlická hornatina (zahrnuje okrsek Klíčská hornatina) jihozápadní část Lužických hor, plochá hornatina vyznačující se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem litologicky a tektonicky podmíněné sedimentární stupňoviny s výraznými a rozsáhlými neovulkanickými suky a pískovcovými strukturními hřbety, s četnými tvary zvětrávání a odnosu, místy též s pískovcovými skalními městy a s hluboce zaříznutými údolími Kamenice a jejích přítoků. Podloží je tvořeno kvádrovými pískovci svrchní křídy s proniky neovulkanitů. Nejvyšším bodem je Klíč (760 m n.m., mimo řešené území). Verneřické středohoří (zahrnuje okrsek Benešovské středohoří) střední a severovýchodní část Českého středohoří, reliéf má charakter ploché hornatiny, průměrná nadmořská výška je cca 385 m n.m., v podloží se uplatňuje zejména čedič, méně znělec, trachyty, svrchnokřídové pískovce a slínovce. Pro reliéf oblasti jsou typické výraznější hřbety, zarovnané povrchy a hluboká říční údolí (Labe, Ploučnice a jejich přítoky). Časté jsou tvary mrazového zvětrávání a odnosu vulkanitů. Nejvyšším bodem je vrch Sedlo (726 m n.m., mimo řešené území), nejnižším hladina Labe v Děčíně (121,9 m n.m., mimo řešené území). 231 Atelier BUCHAR

232 Územní plán Nový Bor Odůvodnění C GEOLOGICKÉ POMĚRY Legenda: NB Nový Bor; ČL Česká Lípa; SČ Sloup v Čechách KŘÍDA křemenné pískovce a vápnité jílovce TERCIÉR (paleogén neogén) trachyty KVARTÉR fonolity bazalt pyroklastika bazaltoidních hornin fluviální sedimenty písčito-hlinitý až kamenitý sediment spraš a sprašová hlína Obr. 22. Geologická mapa oblasti (zdroj: upraveno AF-CITYPLAN) C NEROSTNÉ SUROVINY V řešeném území se nachází pouze jediná lokalita s pozůstatky po bývalé těžbě, toto staré důlní dílo je zajištěno před volným vstupem a není evidováno jako SEZ. ÚP v této lokalitě nenavrhuje rozvoj, lokalita je součástí stabilizované plochy lesa (NL). Z nerostných surovin, jejichž ložiska se nacházejí v širším okolí řešeného území (a v několika případech jsou i těžena), jde především o stavební kámen (čedič). Nejblíže řešenému území se Atelier BUCHAR 232

233 Odůvodnění Územní plán Nový Bor nachází ložisko Polevsko se dvěma vymezenými dobývacími prostory, o něco dále jsou ložiska stavebního kamene v Práchni a ve Slunečné. Přímo v řešeném území se však žádné ložisko nerostných surovin nenachází a nezasahuje sem žádné chráněné ložiskové území ani dobývací prostor. V území probíhala v minulosti těžba sklářských písků v Arnultovicích u Nového Boru (poddolované území, resp. staré důlní dílo). Legenda: svislá fialová šrafa ložisko nevyhrazeného nerostu růžová hranice výhradní ložiska zelená šrafa chráněná ložisková území světle modrá dobývací prostor (netěžený) Obr. 23. Geologické jevy v území (zdroj: Tab. 27. Seznam výhradních ložisek v nejbližším okolí Číslo ložiska Polevsko Název Surovina Organizace Způsob těžby Prácheň-Česká Skála Slunečná-Kozlí stavební kámen (čedič) stavební kámen (bazanit) stavební kámen (bazanit) EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec Česká geologická služba Česká geologická služba dřívější povrchová dřívější povrchová dosud netěženo 233 Atelier BUCHAR

234 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Tab. 28. Číslo ložiska Seznam nevyhrazených ložisek v nejbližším okolí Název Surovina Organizace Způsob těžby Slunečná- Kameník stavební kámen (čedič, bazanit) neuvedena dosud netěženo Tab. 29. Číslo ložiska Seznam CHLÚ v nejbližším okolí Název Organizace Surovina Prácheň Česká geologická služba stavební kámen Slunečná Česká geologická služba stavební kámen Tab. 30. Seznam dobývacích prostorů v nejbližším okolí Číslo ložiska Polevsko Polevsko I Název Surovina Organizace Způsob těžby stavební kámen (čedič) stavební kámen (čedič) EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec se zastavenou těžbou se zastavenou těžbou Obr. 24. Poddolovaná území a stará důlní díla (zdroj: Tab. 31. Poddolovaná území ID Název Surovina 5697 Arnultoviíce u Nového Boru Nový Bor písky sklářské a slévárenské Stáří / Uzavření neznámé Atelier BUCHAR 234

235 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Tab. 32. Stará důlní díla na řešeném území (zdroj: ČGS-Geofond) ID Název Surovina Uzavření dobývka Arnultoviíce u Nového Boru písky sklářské a slévárenské neznámé C SVAHOVÉ NESTABILITY V řešeném území se nachází několik sesuvných území, a to v k.ú. Pihel a k.ú. Bukovany u Nového Boru. Některé navržené rozvojové plochy do těchto území zasahují plochy bydlení venkovského v oblasti Horního a Dolního Pihelu (Z17-BV-pi a Z12-BV-pi) a plocha vymezená pro golfové hřiště (N20-RX-pi) na pomezí Pihelu a Bukovan. V případě ploch bydlení bude třeba přijmout patřičná opatření při povolování staveb k jejich zajištění před negativními vlivy svahových nestabilit, toto upozornění je uvedeno v regulativech k daným plochám bydlení. Obr. 25. Sesuvná území (zdroj: ČGS-Geofond) Tab. 33. Sesuvná území (zdroj: DPR 2011) ID Lokalita Klasifikace Délka x šířka (m) Stav / Stupeň aktivity Datum revize 220 Pihel sesuv 100 x 300 potenciální Pihel sesuv 110 x 400 potenciální Atelier BUCHAR

236 Územní plán Nový Bor Odůvodnění ID Lokalita Klasifikace Délka x šířka (m) Stav / Stupeň aktivity (nesanováno) Datum revize 222 Pihel sesuv 100 x Častolovice - Pihel Svojkov - Bukovany u Nového Boru Bukovany u Nového Boru Bukovany u Nového Boru Bukovany u Nového Boru Bukovany u Nového Boru sesuv 300 x 600 sesuv 220 x 500 sesuv 75 x 200 sesuv 100 x 500 sesuv 75 x 500 potenciální (nesanováno) potenciální (nesanováno) potenciální (nesanováno) potenciální (nesanováno) potenciální (nesanováno) potenciální (nesanováno) sesuv 50 x 1000 stabilizovaný 1977 C C BIOGEOGRAFIE, FYTOGEOGRAFIE BIOGEOGRAFIE Obr. 26. Biogeografické členění (zdroj: ÚAP ORP Nový Bor 2012) Řešené území náleží v soustavě biogeografického členění do (CULEK M. A KOL.,1996): biogeografické provincie: středoevropských listnatých lesů biogeografické podprovincie: hercynské biogeografický region (bioregion): 1.34 Ralský Atelier BUCHAR 236

237 Odůvodnění Územní plán Nový Bor 1.66 Lužickohorský 1.15 Verneřický Řešené území lze rozdělit mezi dva hlavní bioregiony, a to Ralský (1.34) k němu přísluší naprostá většina území, řešené území se nachází v západní části tohoto bioregionu, a v menší míře na severu Lužickohorský bioregion (1.66), pouze nepatrná část území na západě přechází do bioregionu Verneřického (1.15). S ohledem na uvedené je v následujícím popisu největší pozornost věnována Ralskému bioregionu Ralský bioregion Bioregion leží ve střední části severních Čech, ve vztahu ke geomorfologickému členění leží v severní části celku Ralská pahorkatina a západní části celku Jičínská pahorkatina. Území je tvořeno málo rozčleněnou pískovcovou tabulí s podmáčenými sníženinami a neovulkanickými kužely. Bioregion budují horniny křídy (zejm. pískovce), četné jsou třetihorní čedičové vyvřeliny v podobě výplní přívodních kanálů nebo dlouhých žil (Čertovy zdi), z pokryvů mají význam spraše, pod velkými čedičovými tělesy kamenité sutě, v zamokřených polohách rašeliny (Břehyně, Novozámecký rybník). Reliéf bioregionu má ráz ploché deprese v povodí horní Ploučnice. Pískovce tvoří plošiny občas členěné údolími až kaňonovitého charakteru, místy roklemi (skalní města Hradčanské stěny), mezi pískovcovými plošinami je několik pánví vyplněných kvartérními sedimenty (písky, stěrky, humolity), na reliéfu se výrazně podílejí čedičové kupy a kužele (Lysá skála, Ralsko), významné jsou také široké údolní nivy (zejm. niva přirozeně meandrující Ploučnice) a rybníky jezerního typu (Máchovo jezero, Holanské rybníky). Převážně jde o reliéf charakteru členité pahorkatiny s výškovou členitostí m, severně od Zákup (oblast řešeného území) má území charakter členité vrchoviny s výškovou členitostí m (neovulkanické vrchy). Typická nadmořská výška území je m n.m. Území se řadí převážně k mírně teplé klimatické oblasti MT9, severní výše položené části k oblasti MT7. Bioregion je mimořádně významný, azonálního charakteru s řadou reliktů (pozůstatků z minulých klimatických údobí) a exklávních prvků rozmanitého charakteru (prvků mimo oblast svého areálu rozšíření). Mezi všemi pískovcovými bioregiony má nejpestřejší biotu, a to v důsledku zastoupení různých kvalit pískovců a střídání suchých a mokřadních stanovišť a stanovišť na neovulkanitech. Vyskytují se zde dva rostlinné endemity tučnice česká (Pinguicula bohemica) a prstnatec český (Dactylorhiza bohemica). Biota náleží k 4. bukovému vegetačnímu stupni. Potenciální přirozenou vegetaci na největší části území tvoří smíšené acidofilní doubravy s borovicí (svaz Genisto germanicae-quercion), v chladnějších polohách acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum), na bazických substrátech květnaté bučiny (Asperulo- Fagetum), na sutích lesy svazu Tilio-Acerion, na hranách skal reliktní bory, podél vodních toků jsou přítomné luhy (Stellario-Alnetum a Carici acutiformis-anetum), na podmáčených místech bažinné olšiny (Carici elongatae-alnetum a Carici acutiformis-alnetum) až podmáčené smrčiny, na humolitech rašelinné bory (Eriophoro vaginati-pinetum a Vaccinio uliginosi-pinetum) nebo tajgové březiny (Betulion pubescentis), primární bezlesí je zastoupeno na skalách a sutích (xerotermní společenstva svazů Alysso-Festucion pallentis, Helianthemo cani-festucenion pallentis a nexerotermní společenstva svazů Calamagrostion arundinaceae a Androsacion vandelii) a dále na rašeliništích (Sphagnion medii, Rhynchosporion albae ad.). Dnes převažují rozsáhlé kulturní bory, které jsou blízké přirozeným borům, charakteristická jsou rašeliniště, vlhké louky a několik velkých rybníků. Osídlení v bioregionu je pozdní (v centrální části bioregionu až středověké), v novodobé historii je významná likvidace sídel po r v souvislosti se zřízení vojenského prostoru. Do bioregionu ze západu zasahuje CHKO České středohoří, ze severu CHKO Lužické hory, v důsledku dlouhodobého uzavření oblasti (vojenský prostor) je zejm. centrální část území mimořádně cenná z hlediska biodiverzity a byla zde vyhlášena řada maloplošných ZCHÚ Lužickohorský bioregion Bioregion na severu Čech, zčásti s přesahem do Saska, je prakticky totožný s geomorfologickým celkem Lužické hory. Reliéf bioregionu je velmi členitý, jde o členitou 237 Atelier BUCHAR

238 Územní plán Nový Bor Odůvodnění vrchovinu až plochou hornatinu (výšková členitost m) na křídových sedimentech s četnými kužely kyselých neovulkanitů. Typická nadmořská výška v bioregionu je m n.m. Základní horninou jsou pískovce svrchních pásem české křídy, na mnoha místech s průniky třetihorních vulkanitů (trachyty, znělce), z pokryvů mají význam různé typy svahovin, zejména sutě pod výchozy terciérních vyvřelin. Dominuje zde biota 4. bukového, ve vyšších polohách i 5. jedlo-bukového vegetačního stupně, potenciální vegetací jsou květnaté bučiny. Bioregion je z velké části lesnatý s dominancí kulturních smrčin, cenné jsou bučiny na neovulkanitech a přírodě blízké podmáčené smrčiny na křídě Verneřický bioregion Bioregion leží ve středu severních Čech a prakticky se shoduje s vymezení geomorfologického podcelku Verneřické středohoří. Typická část bioregionu je tvořena převážně čedičovými lávovými příkrovy. Reliéf je značně členitý a s velkými výškovými rozdíly na okrajích, centrální část bioregionu (oblast Verneřic) tvoří ploché hřbety a plošiny na vulkanických příkrovech rozčleněné erozními údolími. Reliéf na většině území má charakter ploché hornatiny s výškovou členitostí m, východní část bioregionu má pak charakter členité až ploché vrchoviny s výškovou členitostí m. Typická nadmořská výška území je m n.m. Po geologické stránce se podmínky podobají Milešovskému bioregionu dominují bazické neovulkanity (čediče, tefrity, trachyandezity, trachyty, znělce), které jsou proloženy vrstvami pyroklastik, oproti Milešovskému bioregionu se ale neovulkanity uplatňují na větších plochách. Převažuje zde 4. bukový vegetační stupeň. V současnosti jsou v území významně zastoupeny přirozené lesy (květnaté bučiny) a mezofilní travní porosty. Bioregiony se dále člení v soustavě typologického biogeografického členění do biochor (CULEK M. A KOL., 2003). Biochora je vyšší typologická (opakovatelná) jednotka členění bioregionu. Má heterogenní ráz a vyznačuje se svébytným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobicénů (STG). Tyto vlastnosti jsou podmíněny kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu. V řešeném území je zastoupeno následujících 10 biochor (plošně převažující jsou uvedeny tučně). Tab BB 4BE 4BW 4Do 4II 4IO 4QW 4VI 4VW 5Do Typy biochor v řešeném území Rozřezané plošiny na slínech 4. vegetačního stupně Rozřezané plošiny na spraších 4. vegetačního stupně Rozřezané plošiny na kyselých pískovcích 4. vegetačního stupně Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. vegetačního stupně Izolované vrchy z bazických vulkanitů 4. vegetačního stupně Izolované vrchy z neutrálních vulkanitů 4. vegetačního stupně Rozřezané plošiny se skalními městy v kyselých pískovcích 4. vegetačního stupně Vrchoviny na bazických vulkanitech 4. vegetačního stupně Vrchoviny na kyselých pískovcích 4. vegetačního stupně Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 5. vegetačního stupně Atelier BUCHAR 238

239 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Fauna a flóra v území (Pozn.: informace o známých výskytech zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů jsou uvedeny v kapitole věnované zvláště chráněným částem přírody). Potenciální přirozenou vegetací (která by se v dané oblasti vyvinula bez dalších antropogenních zásahů) by na území přecházejícím do Lužických hor byly bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-fagetum) v mapě světle modrá, na převážné části území by to byly brusinkové borové doubravy (Vaccinio vitis-idaeae-quercetum) v mapě žlutá se šrafováním, v území náležejícím ke k.ú. Pihel pak bikové/jedlové doubravy (Luzulo albidae-quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Obr. 27. Mapa potenciální přirozené vegetace řešeného území (zdroj: portál INSPIRE) Flóra území, které spadá z většiny do Ralského bioregionu, je velmi bohatá s množstvím exklávních prvků a reliktů. Převažují mezofilní hercynské druhy, avšak typická květena dubohabrových hájů je přítomná okrajově. Vyskytují se zde některé vzácné druhy subatlantské (např. pupečník obecný, nahoprutka písečná, ovsíček časný, hrotnosemenka hnědá poslední lokalita výskytu v ČR v NPP Swamp, písečnatka nejmenší, sítina ostrokvětá), boreokontinentální (suchopýr pochvatý, měkkyně bažinná-výskyt v ČR pouze na Českolipsku a Mariánskolázeňsku, popelivka sibiřská, koniklec otevřený, koniklec jarní, šater svazčitý, sedmikvítek evropský, rojovník bahenní, ostřice tlapkatá, hadí mord nachový, česnek tuhý, hvězdnice alpská, kyhanka sivolistá, klikva bahenní), alpidské (dvojštítek měnlivý, pěchava vápnomilná, třtina pestrá), alpidsko-baltické (kohátka kalíškatá) a další endemity (kuřička hercynská zřejmě poslední lokalita v ČR v Hradčanských stěnách na Českolipsku, hvozdík sivý, tučnice česká, prstnatec český jediná lokalita v ČR na Dokesku, kuřička brvitá). Z hlediska fytogeografického členění přísluší celé řešené území k obvodu Českomoravského Mezofytika, přitom podstatná část území spadá do fytogeografického okrsku 53-Podještědí, podokrsku 53a-Českolipská kotlina, který na východě přechází do podokrsku 53b-Ploučnické Podještědí a na severu do okrsku 50-Lužické hory. 239 Atelier BUCHAR

240 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Obr. 28. Geobotanická rekonstrukční mapa řešeného území (zdroj: Podle geobotanické rekonstrukční mapy (která má zobrazovat vegetaci území předtím, než byla ovlivněna antropogenními zásahy) se v území, které přísluší k Lužickým horám, vyskytovaly porosty květnatých bučin (světle modrá), v ostatních částech území to byly porosty borových doubrav (svislá šrafa) nebo acidofilních doubrav (světle béžová), v nivě Šporky a Dobranovského potoka lužní porosty a olšiny (světle fialová). Fauna zájmového území Ralský bioregion vyskytuje se zde běžná, především lesní fauna (ježek západní, ropucha krátkonohá), na čedičových kupách fragmenty teplomilné fauny (žebernatěnka drobná, sudovka žebernatá), na sekundárním bezlesí v bývalém vojenském prostoru druhy jinde potlačené (skřivan lesní), četné rybníky a přilehlé biotopy např. Novozámecký a Břehyňský rybník (tzv. ramsarské lokality) - hostí významné druhy ptáků (husa velká, jeřáb popelavý, sýkořice vousatá, cvrčilka slavíková). C OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Z částí přírody a krajiny, které podléhají obecné ochraně ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, se v dotčeném území nacházejí významné krajinné prvky (VKP), skladebné části ÚSES, dřeviny rostoucí mimo les a obecná ochrana se vztahuje také na krajinu a krajinný ráz. V území je také vyhlášeno několik památných stromů nebo skupin stromů. C TYPOLOGIE KRAJINY Typologické členění krajiny (Löw a kol. 2005) vychází z 8 základních charakteristik, na základě vazeb mezi některými charakteristikami pak rozlišuje tři skupiny tzv. rámcové typy krajin podle reliéfu, osídlení a využívání. Podle tohoto členění krajiny spadá posuzované území do rámcových krajinných typů 5L17, 5M2 a 5Z2 (zanedbat lze další jednotky na okrajích řešeného území): - z hlediska osídlení jde o typ 5-Pozdně středověká sídelní krajina Hercynika (krajiny ve 4. a zčásti i 5. vegetačním stupni, sídelní typy vesnic jsou vsi řadové (lesní lánové) se záhumenicovou plužinou, ve vnitrozemí je charakteristický českomoravský roubený Atelier BUCHAR 240

241 Odůvodnění Územní plán Nový Bor dům, v severních příhraničních oblastech s projevy roubeného domu slezského pomezí a západoevropského domu hrázděného, oblast je osídlena až od 2. pol. 14. stol.), - z hlediska využití převládá typ M-Lesozemědělské krajiny (přechodový krajinný typ, lesní plochy na % území, krajina má pohledově polootevřený charakter), dále severní část území je charakterizována jako typ L-Lesní krajiny (antropogenně málo pozměněná krajina, lesy min. na 70 % území, pohledově uzavřený charakter), nejjižnější část území lze charakterizovat jako typ Z-Zemědělská krajina (lidskou kultivací silně pozměněný typ krajin, lesy na méně než 10 % území, zbytek zemědělské plochy, pohledově otevřený charakter), - z hlediska reliéfu jde převážně o typ 2-Krajiny členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika (nejrozšířenější typ krajiny dle reliéfu, zastoupený na cca 51 % území ČR, výrazně méně však v severní polovině republiky), opět se výrazně liší severní část území, které odpovídá typu 17-Krajiny kup a kuželů (typ reliéfu, který je zastoupen na méně než 1 % území ČR, prakticky se nachází ještě pouze v Českém středohoří). Obr. 29. Typy krajiny (zdroj: mapový portál INSPIRE) C KRAJINA A KRAJINNÝ RÁZ Podle Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR) jsou v širším území města Nový Bor vymezeny níže uvedené oblasti krajinného rázu. Oblastí krajinného rázu (OKR) se rozumí krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu; je vymezena hranicí, kterou může být vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik. 12 Lužické hory - severní část řešeného území přísluší k podoblasti 12-2 Lužické horyzápadní část, jedná se o zachovalou přírodní krajinu s množstvím krajinných dominant (zejm. 241 Atelier BUCHAR

242 Územní plán Nový Bor Odůvodnění vulkanické vrchy) a venkovským osídlením, reliéf je tvořen protáhlými hřbety a výraznými vrchy, často se zde vyskytují suťová pole (na hranici řešeného území typicky na úbočí vrchu Klíč), rozsáhlé lesní komplexy, území je charakterizováno jako význačný krajinný typ lesní krajiny a z hlediska odstupňované ochrany krajinného rázu se zde uplatní zásady pro I. a II. stupeň ochrany (ochrana spočívá prakticky ve vyloučení zásahů, které by mohly ovlivnit dominantní a hlavní typické znaky krajiny, příp. ve II. stupni lze určité zásahy připustit). 14 Českolipsko - většina řešeného území přísluší k podoblasti 14-1 Českolipská kotlina a Novoborsko, poměrně plochá a otevřená kulturní krajina s množstvím hodnotných přírodních i kulturních prvků, ale i s civilizačními nevhodně působícími dominantami (sídliště, rozsáhlé skladové a průmyslové areály), krajina je charakterizována jako běžná lesozemědělská až zemědělská, intenzita ochrany krajinného rázu je na stupni III. až IV. (chráněny jsou zejména krajinné dominanty, ale lze připustit ovlivnění některých hlavních typických znaků krajiny, příp. ve IV. stupni jsou chráněny hlavní typické znaky, ale vše ostatní má funkci víceméně doplňkovou a inspirační). 11 Západní Podještědí (jižní část území přechází do podoblasti 11-2 Sloupsko a Cvikovsko) zachovalá harmonická krajina s přírodními a krajinnými dominantami (zejm. vulkanické vrchy), denudační plošina s mělkými erozními rýhami, výrazný vliv okolních dominant Lužických hor, místně v oblasti skalního hradu Sloup a území pískovcového skalního města (již mimo řešené území) je krajina charakterizována jako unikátní lesní krajina, převažuje stupeň ochrany krajinného rázu I. až II. (ochrana spočívá prakticky ve vyloučení zásahů, které by mohly ovlivnit dominantní a hlavní typické znaky krajiny, příp. ve II. stupni lze určité zásahy připustit). Vylišení podrobnějších územních jednotek s charakteristickým krajinným rázem, tzv. míst krajinného rázu, bylo provedeno v Doplňujících průzkumech a rozborech (2011). Jako místo krajinného rázu (MKR) se označuje část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu; může se jednat o vizuálně vymezený krajinný prostor nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové odlišnosti. MKR Pod Klíčem (náleží do OKR 12-Lužické hory) tvoří jej rozsáhlý lesní komplex na úpatí vrchu Klíč a několika menších kopců se skalními výchozy, vč. navazujícího bezlesí a rozptýlené zástavby Arnultovic na západě, jedná se o význačný typ krajiny. MKR Horní Arnultovice (OKR 14-Českolipsko) tvoří jej údolí Šporky a jejích mírnějších svahů, jde o lesozemědělskou krajinu s dominantou vrchu Skalka a mozaikou drobných lesních ploch a nesouvislé zástavby Arnultovic na převažujících loukách a pastvinách, dle měřítek ZÚR běžný krajinný typ. MKR Nad střelnicí (OKR 12-Lužické hory) východní část velkého lesního komplexu na jihovýchodním úpatí vrchu Klučky (642 m n.m., mimo řešené území), mozaika lesa a luk, lesozemědělská krajina, běžný krajinný typ. MKR Pod lomem (OKR 14-Českolipsko) zemědělská krajina (louky, orná půda) s prvky mimolesní zeleně, i čistě antropogenními prvky (mimoúrovňová křižovatka), běžný krajinný typ. MKR Borský vrch (OKR 14-Českolipsko) lesozemědělská krajina ve zvlněném terénu, dominanta Borský vrch (446 m n.m.), mozaika lesů, luk a pastvin, antropogenními prvky jsou železnice a zejména silnice II/268 a I/9 I/13, kterými je MKR ohraničen, běžný typ krajiny. MKR Město Nový Bor (OKR 14-Českolipsko) území vymezené prakticky zastavěným území Nového Boru vč. dolních Arnultovic, čistě urbanizovaná krajina v široké nivě Šporky a v navazujícím území, přírodní dominantou jsou Horovy sady, dále přírodní prvky v podobě nelesní zeleně, vč. památných stromů, množství kulturních prvků (kostel Nanebevzetí Panny Marie, muzeum, radnice, měšťanské domy ad.), dle měřítek ZÚR běžný typ krajiny. MKR Za nádražím (OKR 14-Českolipsko) rovinatá lesozemědělská krajina v předměstí Nového Boru, základní matricí jsou využívané zemědělské pozemky s převahou orné půdy, běžný typ krajiny. Atelier BUCHAR 242

243 Odůvodnění Územní plán Nový Bor MKR Lesní hřbitov (OKR 11-Západní Podještědí) zvlněná lesozemědělská krajina, jejíž základní matricí je les, v severní části také louky, významnou dominantou je areál lesního hřbitova, běžný typ krajiny. MKR Městský les (OKR 11-Západní Podještědí) lesozemědělská krajina v členitějším terénu, základní matricí jsou lesní pozemky, v mírném údolí protéká bezejmenný pravostranný přítok Radvanovského potoka, v jižní části Janovský rybník, běžný typ krajiny. MKR Pod Chotovickým vrchem (OKR 14-Českolipsko) heterogenní část lesozemědělské krajiny v okolí nivy Šporky, v jižní části zahrnující část lesního komplexu Chotovického vrchu a tvořená význačným typem krajiny izolovaných kuželů, střední částí MKR prochází niva Šporky, plochy a linie nárostů nelesní zeleně a dominantní těleso silnice I/9, běžný krajinný typ. MKR Janovsko (OKR 11-Západní Podještědí) mírně zvlněná lesozemědělská krajina s ucelenou i rozptýlenou zástavbou sídla Janov, enklávy orné půdy (spíše zatravněné), drobnými lesy a plochami nelesní zeleně, běžný typ krajiny. MKR Hornopihelsko (OKR 14-Českolipsko) rovinatá lesozemědělská krajina mezi Novým Borem a Českou Lípou tvořená převážně zemědělskými plochami (orná půda, pastviny) s přírodními prvky (zejm. doprovodné porosty olšin podél drobných vodotečí), zahrnuje také část osady Pihel s krajinnou dominantou výšinného opevněného hradiště, běžný typ krajiny. MKR Dolnopihelsko (OKR 14-Českolipsko) mírně zvlněná lesozemědělská krajina s několika krajinnými dominantami (Pihelský vrch 315 m n.m., Větrník 291 m n.m.), matrici území tvoří zemědělské plochy (zejm. orná půda a pastviny), ty dotvářejí četné a někdy i rozlehlé vodní plochy (Pivovarský r., Červený r., Bobří r. ad.) a doprovodná zeleň menších vodotečí, vč. Dobranovského potoka, součástí MKR je také řídce urbanizovaná krajina sídla Dolní Pihel, z pohledu ZÚR jde o běžný typ krajiny. MKR Bukovansko (OKR 14-Českolipsko) mírně zvlněná zemědělská krajina, základní matrici tvoří pole a pastviny doplněné doprovodnou zelení drobných vodotečí nebo drobnými lesíky, vč. zástavby sídel Bukovany a Chomouty, kulturní dominantou je v Bukovanech kaple sv. Josefa a kaple sv. Máří Magdalény, běžný typ krajiny. MKR Ke Svojkovu (OKR 11-Západní Podještědí) členitější lesozemědělská krajina, kterou z velké části tvoří porosty rozsáhlého lesního komplexu v okolí Tisového vrchu (540 m n.m.) u Svojkova, s charakteristickými pískovcovými skalními útvary, tato část MKR patří mezi unikátní typy lesních krajin (skalní města). Výše uvedené skutečnosti byly v adekvátní míře uplatněny při stanovování funkčních ploch a jejich regulativů s ohledem na existující limity. Návrh opatření Kromě prostorové regulace obecně pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití jsou navíc pro určité skupiny rozvojových ploch stanoveny regulativy doplňkové, a to podle vymezení míst krajinného rázu: Při využití rozvojových ploch v Arnultovicích (Z01-BV-ar, Z02-BV-ar, Z03-BV-ar, Z04-BV-ar, Z05-BV-ar, Z06-BV-ar, Z07-BV-ar, Z08-BV-ar, Z09-BV-ar, Z10-BV-ar) budou respektovány charakteristiky vymezeného MKR Horní Arnultovice, tzn. výšková regulace, koeficient zastavěnosti a rozvolněná nepravidelná struktura rodinné zástavby. Pro využití rozvojových ploch bydlení, občanské vybavenosti a sportu v Novém Boru v rámci vymezeného MKR Město Nový Bor nejsou nad rámec obecných regulativů pro jednotlivé druhy ploch rozdílného způsobu využití stanoveny žádné další regulativy k ochraně krajinného rázu. Rozšířením průmyslové zóny v Novém Boru (plochy výroby a skladování s malou zátěží Z02- VL-nb, Z05-VL-nb, Z06-VL-nb) dojde k úplné změně charakteru území MKR Za nádražím. Jde o běžný typ zemědělské krajiny bez zjevných vlastních krajinných nebo přírodních hodnot, které by tím mohly být dotčeny, zároveň jde však o přechodné území k CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří a využití ploch se výrazně projeví při pohledech směrem na hřeben vrchu Klučky a Klíč a na jihu ve směru na Chotovický vrch. Proto je požadováno při využití 243 Atelier BUCHAR

244 Územní plán Nový Bor Odůvodnění rozvojových ploch Z02-VL-nb, Z05-VL-nb, Z06-VL-nb dodržet výškovou regulaci umisťovaných staveb v severní části území max. v úrovni stávajících provozů a s postupným snižováním jižním směrem až na úroveň stávající obytné zástavby. Dílčím opatřením ke zmírnění vlivů na krajinný ráz oblasti jsou stabilizované i nově vymezené plochy ochranné a izolační zeleně (N01- ZO-nb, N02-ZO-nb, N03-ZO-nb) podél jižního okraje rozvojových ploch a stabilizovaná plocha smíšená v nezastavěném území přírodní (NSp) na jihovýchodě ploch. K prověření zastavitelných ploch a zejména nalezení řešení a opatření ke zmírnění negativních vlivů vymezených rozvojových ploch na krajinný ráz zejména sousedních území CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří je požadováno zpracování územní studie. Obr. 30. Krajinný ráz (zdroj: DPR 2011) Atelier BUCHAR 244

245 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Při využití rozvojových ploch bydlení Z26-BI-ar, Z29-BI-ar a Z28-SM-ar nejsou uplatněny speciální požadavky nad rámec obecně platných regulativů pro plochy BI a SM za účelem ochrany krajinného rázu MKR Borský vrch. Využitím ploch dojde k razantní změně charakteru MKR, nicméně jde o běžný typ krajiny. Pouze při využití plochy Z34-BI-ar v rámci MKR Borský vrch je požadováno dodržení výškové regulace v návaznosti na stávající zástavbu, nikoli vyšší, aby nedošlo k pohledovému ovlivnění Borského vrchu. Vymezením a využitím ploch bydlení v k.ú. Janov u Nového Boru dojde také k výraznému zásahu do charakteru území MKR Janovsko. Ačkoli jde o běžný typ lesozemědělské krajiny, stanoví se pro rozvojové plochy bydlení nad rámec obecně platných regulativů požadavek na zachování stávající rozvolněné a zejména nepravidelné zástavby, která dotváří ráz krajiny v tomto území. Zejména pro využití plochy bydlení Z02-BV-bu (MKR Bukovansko) je nad rámec obecných regulativů požadováno zachování stávající rozvolněné a nepravidelné zástavby. V k.ú. Pihel jsou zvláštní požadavky na regulaci využití kladeny na rozvojové plochy bydlení Z17-BV-pi, Z18-BV-pi, Z20-BV-pi a Z21-BV-pi a dále na plochu občanské vybavenosti Z15-OMpi. V těchto plochách bude zástavba strukturována jako rozptýlená nepravidelná. C Stav VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, jež utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Mezi VKP jsou ze zákona řazeny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, z nichž se na řešeném území vyskytují např. lesní plochy a porosty, vodní tok a slatiniště. Jiné části krajiny (zejm. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy, cenné plochy porostů sídelních útvarů jako historických zahrad a parků) může jako VKP zaregistrovat příslušný orgány ochrany přírody. V území se nacházejí zmíněné biotopy, které jsou VKP ze zákona, zejména jde o lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. V řešeném území se také nacházejí registrované VKP, jejichž seznam uvádí následující tabulka. Tab. 35. Registrované významné krajinné prvky (zdroj: DPR 2011, MěÚ Nový Bor) Název Popis Plocha (ha) Umístění Skupina stromů v bývalé MŠ zelená plocha v zahuštěné centrální zástavbě 0,2429 k.ú. Nový Bor, parc.č. 1140/1 Buk převislý vzrostlý strom s vysokou estetickou hodnotou 0,0118 k.ú. Nový Bor, parc.č Vzrostlý buk v místě bývalého hřbitova estetická funkce, dominanta města 0,0750 k.ú. Nový Bor, parc.č. 67/1 Bývalý park v Purkyňově ulici zbytek parkové úpravy s lípou malolistou, pískovcový výchoz 0,1458 k.ú. Nový Bor, parc.č. 187, 189 Smetanovy sady park založený v letech , největší plocha zeleně v Novém Boru 2,1153 k.ú. Nový Bor, parc.č. 172, 174, 241/1, 242, 548, 549, 553, 555, 556, 557/1, 558, 561, 562, 563, 577/1, 577/46 Horovy sady lesní porost na mírném kopci s čedičovými útvary 2,2567 k.ú. Nový Bor, parc.č. 1014/1, 1026/1 Lesní hřbitov přirozené lesní porosty 8,2698 k.ú. Nový Bor, parc.č. 245 Atelier BUCHAR

246 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Název Popis Plocha (ha) Umístění doplněné cizorodými dřevinami a trvalkami 726, 730, 731 Park u ZŠ U lesa zelená plocha se vzrostlou zelení 0,6047 k.ú. Nový Bor, parc.č Palackého náměstí zelená plocha tvořící střed historické zahrady města 0,8409 k.ú. Nový Bor, parc.č. 918, 919, 948 (jen část), 974 (jen část), 1256, 1257 Obora ostrůvek přirozeného smíšeného lesa 0,5644 k.ú. Nový Bor, parc.č. 779/1 Park u tržiště zelená plocha navazující na centrální park 0,1072 k.ú. Arnultovice u Nového Boru, parc.č. 571/1, k.ú. Nový Bor, 237/1 Skupina stromů u Šporky skupina dubů červených a javorů v blízkosti tržnice 0,2461 k.ú. Nový Bor, parc.č. 291, 263/1, 263/2 Areál LDN Nový Bor dobře udržovaná zelená plocha se vzrostlými stromy 0,6542 k.ú. Nový Bor, parc.č. 2525, 2527, 2530, 2535 Od zpracování posledních ÚAP ORP Nový Bor došlo ke zrušení registrace VKP Skupina stromů v místě bývalého hřbitova (k.ú. Nový Bor, parc. č. 83, plocha 0,0386 ha). Návrh ÚP ve dvou případech vymezuje rozvojovou plochu v dotyku s registrovaným VKP v prvním případě jde o zásah do VKP Park u ZŠ U lesa vymezením plochy dopravní infrastruktury P16- DM-nb, plocha VKP je vymezena jako plochy veřejných prostranství zeleň na veřejných prostranstvích (ZV). Druhým případem je plocha bydlení v rodinných domech městských a příměstských Z27-BI-nb, plocha VKP Obora je opět vymezena jako plochy veřejných prostranství zeleň na veřejných prostranstvích (ZV). Registrovaných VKP se územní plán buď vůbec nedotýká, nebo v těchto plochách stabilizuje funkce, které umožňují zachování a ochranu VKP: VKP Lesní hřbitov při okraji VKP je navržena plocha bezmotorové dopravy Z24-DMn-nb (do VKP nezasahuje a není v konfliktu se zájmy ochrany VKP), plocha je stabilizována s ohledem na svou hlavní funkci jako plochy občanského vybavení hřbitovy (OH), stanovené regulativy jsou vhodné i pro zajištění ochrany VKP (veřejná prostranství, veřejná a doprovodná zeleň); VKP Skupina stromů u Šporky - plocha je stabilizována jako plochy veřejných prostranství zeleň na veřejných prostranstvích (ZV) a plochy vodní a vodohospodářské (W); VKP Bývalý park v Purkyňově ulici plocha stabilizována jako plocha zahrad a sadů (NZs), což vzhledem k hlavnímu využití plochy přímo podporuje ochranu registrovaného VKP. VKP Park u tržiště plocha stabilizována jako plocha veřejné zeleně (ZV), nově navržena úprava VKP v souvislosti s vymezením plochy veřejné zeleně v návaznosti na stávající VKP; VKP Smetanovy sady velká část VKP ve stabilizované ploše zeleně přírodního charakteru (ZP), velká část dále v ploše bydlení v bytových domech (BH), regulativy umožňují ochranu VKP (veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň, koeficient zeleně), zčásti plocha občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV areál městského divadla); VKP Horovy sady převážná část VKP ve stabilizovaných plochách veřejných prostranství zeleň na veřejných prostranstvích (ZV), centrální část vymezena pro hlavní funkci občanská vybavenost veřejná infrastruktura (OV letní kino); podmínky využití ploch umožňují ochranu Atelier BUCHAR 246

247 Odůvodnění Územní plán Nový Bor VKP (přípustná funkce veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň, stanoven koeficient zeleně); VKP Palackého náměstí plocha stabilizována jako plochy veřejných prostranství zeleň na veřejných prostranstvích (ZV); VKP Skupina stromů v bývalé MŠ a VKP Buk převislý plochy ve stavu jako občanská vybavenost komerční (OM), podmínky využití ploch umožňují ochranu VKP (přípustná funkce veřejná prostranství, sídelní a doprovodná zeleň, stanoven koeficient zeleně); VKP Vzrostlý buk v místě bývalého hřbitova stabilizace v samostatné ploše by byla výrazně pod rozlišovací úrovní územního plánu (výměra VKP 750 m 2 ), ochrana je zajištěna v regulativech k dané ploše BI (sídelní a doprovodná zeleň); VKP Areál LDN Nový Bor plocha VKP stabilizována jako plochy veřejných prostranství zeleň na veřejných prostranstvích (ZV); Rozvojové plochy prakticky nezasahují do VKP ze zákona, kterými jsou v řešeném území zejména les (viz dále), vodní tok, rybník a údolní niva. Většina ploch s výskyty uvedených biotopů, které jsou ze zákona považovány za VKP, je zabezpečena v úrovni územního plánu ve stabilizovaných plochách lesních (NL/NLn), plochách vodních a vodohospodářských (W), plochách přírodních v nezastavěném území (NP), plochách zeleně přírodního charakteru v zastavěném území (ZP), případně i v plochách smíšených nezastavěného území (NSp), jejichž regulativy jsou k ochraně VKP vhodně nastaveny. V několika případech územní plán také vymezuje rozvojové plochy s účelem posílení funkce VKP ze zákona, a to plochy lesní (viz dále), plochy vodní a vodohospodářské (W) a v bezprostředně navazujících plochách na vodní toky stabilizuje nebo vymezuje nové plochy k podpoře funkce niv (k.ú. Pihel), stabilizací vhodných ploch v okolí některých rybníků vytváří územní podmínky pro zachování jejich ekosystému v relativně přírodě blízkém stavu a pro omezení případných negativních vlivů z okolí (např. Červený rybník). Tab. 36. Rozvojové plochy vodní a vodohospodářské (W) Index plochy Rozloha (ha) N05-W-pi Pihel 1,2897 N08-W-pi Pihel 1,4188 N07-W-pi Pihel 1,5795 Tab. 37. Rozvojové plochy zeleně navržené podél vodotečí Index plochy Název plochy s RZV Rozloha (ha) N16-NP-pi plochy přírodní Pihel 0,0354 N17-NP-pi plochy přírodní Pihel 0,3422 N11-NP-pi plochy přírodní Pihel 0,2261 N12-NP-pi plochy přírodní Pihel 0,4926 N18-NP-pi plochy přírodní Pihel 0,1278 N15-NP-pi plochy přírodní Pihel 0,0688 Vodní toky, rybníky a údolní nivy coby VKP ze zákona jsou v řešeném území často zahrnuty také do sítě lokálního ÚSES, takže tyto různé, avšak ke společnému cíli (ekologická stabilita krajiny) vedoucí formy obecné územní ochrany, se zde vhodně doplňují. 247 Atelier BUCHAR

248 Územní plán Nový Bor Odůvodnění C PAMÁTNÉ STROMY Jako památné stromy lze podle 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí. Pokud současně příslušný orgán ochrany přírody nevyhlásí ochranné pásmo památného stromu, vzniká automaticky ze zákona, a to v kruhu kolem stromu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V řešeném území se nacházejí památné stromy, a to přímo v Novém Boru, jejich seznam a základní charakteristiky uvádí následující tabulka. Tab. 38. Památné stromy Název Druh Poče t Umístění Ochranné pásmo Kód (ÚSOP) Platan zdraví platan javorolistý (Platanus hispanica) 1 areál nemocnice, rozhraní pozemků parc. č a 2535 v k.ú. Nový Bor základní ze zákona kruh o pol. desetinásobku průměru kmene ve výšce 130 cm Skupina stromů a keřů v Novém Boru modřín opadavý (Larix decidua) tis červený (Taxus baccata) dub letní pyramidální (Quercus robur fastigiata) šácholan přišpičatělý (Magnolia acuminata) cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nutkatensis viridis) 5 u náměstí Míru, parc. č. 146/1 v k.ú. Nový Bor v rozsahu oplocení zahrady a ze západu obvodem alpina Lípa v Horových sadech v Novém Boru Dub Palackého v Novém Boru lípa srdčitá (Tilia cordata) 1 dub letní (Quercus robur) 1 Horovy sady, parc. č. 1017/1 v k.ú. Nový Bor Palackého nám., parc. č v k.ú. Nový Bor kruh Ø 36 m kruh Ø 28 m Územní ochranu památných stromů lze na úrovni ÚP podpořit stabilizací/vymezením vhodných ploch, pokud se památné stromy nacházejí v zástavbě, tak stanovením vhodných regulativů k těmto plochám. Jedná se pouze o vytvoření podmínek pro ochranu památných stromů, nikoli o zajištění jejich ochrany (zejm. u jednotlivých památných stromů nelze vzhledem k podrobnosti a účelu ÚP jejich ochranu zajistit), k tomu je určen institut ochrany památných stromů podle 46 zákona o ochraně přírody a krajiny. Platan zdraví (platan javorolistý), který se nachází v areálu LDN v Novém Boru, je zahrnut v ploše veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV), kde stanovené podmínky využití plochy dávají předpoklad k jeho ochraně. Atelier BUCHAR 248

249 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Skupina památných stromů a keřů poblíž nám. Míru je zahrnuta v plochách zemědělských - zahrady a sady (NZs), s uvážením regulativů využití plochy je dostatečně zabezpečena územní ochrana těchto památných stromů. Lípa srdčitá v Horových sadech i dub letní na Palackého nám. jsou zahrnuty v "plochách veřejných prostranství veřejná zeleň" (ZV), regulativy využití plně zajišťují územní ochranu těchto památných stromů. V rámci předchozího ÚPM 2004 bylo doporučeno vyhlášení následujícího památného stromu - buk lesní (solitérní, výčet. obvod 280 cm) v blízkosti památníku obětem I. světové války u severního hřbitova, orgánem ochrany přírody příslušným k jeho vyhlášení by byla Správa CHKO Lužické hory. K jeho vyhlášení prozatím dle dostupných informací nedošlo. C ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY A NATURA 2000 C Stav ZVLÁŠTNÍ ÚZEMNÍ OCHRANA Část řešeného území k.ú. Arnultovice u Nového Boru a nepatrná část k.ú. Nový Bor - zasahuje do CHKO Lužické hory, většina zastavěného území přitom spadá do IV. nebo III. zóny ochrany CHKO. V k.ú. Pihel byla vyhlášena přírodní památka (PP) Červený rybník. CHKO Lužické hory CHKO byla zřízena ke dni výnosem tehdejšího Ministerstva kultury na území okresů Liberec, Česká Lípa a Děčín, zonace území CHKO (rozlišení území do 4 zón odstupňované ochrany) byla provedena protokolem MŽP ze dne CHKO je zřízena na ploše 264 km2 a jejím posláním je ochrana krajiny, jejího vzhledu, typických znaků (zejm. reliéf krajiny vč. vodních toků a ploch, vegetace a volně žijící živočichové, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní lidová zástavba) a přírodních zdrojů, a vytváření vyváženého životního prostředí. Na území CHKO platí základní ochranné podmínky ze zákona zejm. zákaz rozšiřování geneticky nepůvodních druhů nebo zákaz výstavby nových dálnic a sídel, a bližší ochranné podmínky dané vyhlašovacím výnosem. Na území CHKO bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území (jedno z nich - PR Klíč zasahuje i do řešeného území) a evropsky významných lokalit (zde EVL Klíč). PR Klíč - výnosem tehdejšího Ministerstva kultury a informací ze dne byla na ploše 9 ha zřízena státní přírodní rezervace Klíč, a to za účelem ochrany zbytků teplomilných doubrav s významnou květenou. Přehlášeno na přírodní rezervaci (PR) bylo toto území vyhláškou č. 395/1992 Sb., rozšířeno na současných 39,98 ha bylo nařízením Správy CHKO Lužické hory č. 1/2005 ze dne Zároveň s tím došlo k rozšíření výčtu předmětů ochrany, kterými jsou suťová společenstva a v rámci nich i zvláště chráněné druhy rostlin (hvězdnice alpská, kapradinka skalní) a živočichů, jedny z nejvýše položených teplomilných doubrav v Čechách a lesní porosty s druhovým složením odpovídajícím přírodním podmínkám. Přírodní rezervace částečně zasahuje do k.ú. Arnultovice u Nového Boru, a to zejména ochranným pásmem, které sahá 50 m od hranice PR. Na území PR platí základní ochranné podmínky dané zákonem o ochraně přírody a krajiny a bližší ochranné podmínky stanovené ve zmíněném nařízení SCHKO Lužické hory zákaz výstavby, intenzivního hospodaření, rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, omezení aktivit s možným ovlivněním vodního režimu, těžby, horolezectví ad. PP Červený rybník přírodní památka byla vyhlášena nařízením Libereckého kraje ze dne (účinnost od ). Přírodní památka byla vymezena v hranicích stejnojmenné EVL, a to na ploše 3,73 ha. Zároveň bylo zřízeno ochranné pásmo na ploše 9,56 ha, které zahrnuje celou plochu Červeného rybníka (parc. č. 1039/1 a 1039/2 v k.ú. Pihel). Předměty ochrany přírodní památky jsou nevápnité slatiniště a navazující podmáčené porosty náletových dřevin, populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů těchto stanovišť, zejména pak 249 Atelier BUCHAR

250 Územní plán Nový Bor Odůvodnění populace rostliny srpnatky fermežové. Vyhlášením přírodní památky byl završen proces zajištění územní ochrany EVL a jejího předmětu ochrany. Na území vlastní PP se vztahují zákonné základní ochranné podmínky, dále bližší ochranné podmínky dle zřizovacího předpisu (zejm. omezení hnojení a používání biocidů), v ochranném pásmu pak omezení dle ustanovení 37 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny (zejm. omezení vodohospodářských úprav a použití chemických prostředků). Návrh Rozvojové plochy jsou tradičně z důvodu ochrany nezastavěného území vymezovány v první řadě v zastavěném území a v bezprostřední návaznosti na něj. Vzhledem k tomu, že současné zastavěné území minimálně vstupuje do II. zóny ochrany CHKO, tak i nové rozvojové plochy jsou vymezovány převážně ve III. nebo IV. zóně ochrany CHKO. Výjimkou je plocha bydlení Z01-BV-ar (převzata ze 2. změny ÚPM), a plocha dopravní infrastruktury Z27-DM-ar (převzata z ÚPM). Území PR Klíč není návrhem rozvojových ploch nijak dotčeno, vzdálenost od hranice zastavěného území a jakýchkoli rozvojových ploch je dostatečně velká. Území PR vč. ochranného pásma je stabilizováno v ploše lesa (NL), čímž jsou dány územní předpoklady pro zajištění ochrany PR Klíč. V PR je les zařazen do kategorie lesa zvláštního určení, v ochranném pásmu jde o les hospodářský. V lokalitě vyhlášené PP Červený rybník jsou plochy stabilizovány coby plochy přírodní (NP) právě s ohledem na zachování pobřežních zaplavovaných porostů a další neudržované zeleně, vč. podpory územní ochrany lokality výskytu předmětů ochrany přírodní památky. C NATURA 2000 Stav V řešeném území se nacházejí nebo do něj zasahují dvě lokality soustavy Natura 2000, a to EVL Červený rybník a EVL Klíč. EVL Červený rybník (CZ ) středně velký rybník u osady Pihel, na jehož severním břehu se nachází jedna z mála populací rostliny srpnatky fermežové (Hamatocaulis vernicosus), která je také předmětem ochrany této EVL. Celková plocha výskytu je uváděna pouze 5 m 2 a populace je izolovaná, přesto je z hlediska zachování tohoto druhu populace v této EVL hodnocena jako vysoce významná. Potenciální ohrožení představuje odvodnění, intenzivní rybniční hospodaření (vysoké zarybnění, přikrmování) nebo přirozená sukcese (zarůstání rákosem a náletovými dřevinami). Nařízením Libereckého kraje ze dne (s účinností od ) byla v hranicích EVL vymezena Přírodní památka Červený rybník, čímž byl zakončen proces zajištění územní ochrany EVL a jejího předmětu ochrany populace srpnatky fermežové. Tab. 39. srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) EVL Červený rybník (zdroj: AOPK ČR, upraveno AF-CITYPLAN) Podíl populace na celkové populaci v ČR Zachovalost populace (zachovalost stanoviště a možnost jeho obnovy) Izolace populace ve vztahu k areálu druhu Celkové hodnocení lokality pro zachování druhu 2-15 % dobře zachovalá téměř izolovaná vysoce významná EVL Klíč (CZ ) část EVL zasahuje na území Arnultovic u Nového Boru, jedná se o výrazný neovulkanický vrch Klíč asi 2 km severovýchodně od Nového Boru se skalními tvary zvětrávání a odnosu, mrazovými sruby, rozsáhlými balvanovými proudy a se značným Atelier BUCHAR 250

251 Odůvodnění Územní plán Nový Bor rozsahem primárního bezlesí (balvanité sutě na JZ svahu). Z botanického hlediska se pravděpodobně jedná o nejcennější lokalitu v Lužických horách, s mimořádným reliktním potenciálem. Jedinečná jsou společenstva bezlesí typu časného postglaciálu i zakonzervovaný kontakt původních smrčin a doubrav, jen částečně omezený expanzí buku a jedle. Významné jsou rozsáhlé plochy acidofilních a květnatých bučin s mimořádně cennými typy reliktních biotopů (společenstva skalních stěn a terásek, pohyblivých sutí a balvanitých kamenných moří), místy druhově bohaté porosty mezofilních luk a bylinných lemů. Mimořádná hodnota lokality spočívá především v jedinečné reliktní povaze vrchu Klíč dané velkým rozsahem primárního bezlesí a extrémní svažitostí, která podmínila výraznou diferenciaci přirozené vegetace podle orientace ke světovým stranám (expoziční klima). Kromě výskytu řady zvláště chráněných druhů rostlin bylo v minulosti na skalnatých svazích Klíče zaznamenáno hnízdění sokola stěhovavého (v současnosti je zde nainstalována hnízdní budka pro podporu opětovného zahnízdění). Potenciální ohrožení představuje nestabilita lesních ekosystémů, na nelesních plochách ústup od tradičního hospodaření a jejich zarůstání a půdní eroze vč. poškození cenné vegetace v důsledku turistiky. Předměty ochrany EVL uvádí následující tabulka. Tab EVL Klíč (zdroj: AOPK ČR) Stanoviště / biotop Evropská suchá vřesoviště (biotop T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin) Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky) V oblasti Skalky (Borská Skalka 479 m n.m.) u obchvatu kolem Nového Boru zajistit alespoň občasné kosení vybraných lučních partií, místy redukovat expandující porosty jednotky K3 (Crataegus sp.div., Rosa sp.div., Corylus avellana s doprovodem cenných druhů, ale i antropofytů) Středoevropské silikátové sutě (biotop S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin) Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (biotop S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin) Rozloha v EVL (ha) Podíl v EVL (%) R/Z/G 0,637 0,19 B/B/A 19,1283 5,92 C/B/C 0,3622 0,11 B/A/B 2,8335 0,87 B/A/B 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 141, ,97 C/B/B L5.4 Acidofilní bučiny Management: Na rozsáhlých plochách s dominujícím smrkem (nižší R a Z) postupně docílit převahy buku a příměsi jedle, porosty v oblasti PR Klíč na extrémních stanovištích lze ponechat samovývoji (zde je vyšší podíl smrku a pionýrských dřevin typický pro toto reliktní stanoviště) 141, ,97 C/B/B Návrh Plochy severně-západně přiléhající k Červenému rybníku s udávaným výskytem předmětu ochrany EVL sprnatky fermežové - jsou stabilizovány jako plochy přírodní v nezastavěném území (NP). Účelem je vytvořit buffer zone a ochránit EVL před případnými bezprostředními negativními vlivy zemědělského hospodaření (splachy hnojiv). Pro udržení předmětu ochrany EVL je zásadní způsob hospodaření na rybníku (plocha stabilizována jako vodní W). Rybník je v současnosti údajně využíván komerčně, intenzitu a způsob hospodaření je třeba přizpůsobit nárokům předmětu ochrany EVL (vyloučit přikrmování ryb a zvyšování rybí obsádky, provádět občasné kosení rákosu, zachovat vodní režim). Opatření musí být stanovena v souhrnu doporučených opatření pro EVL Červený rybník podle 45c zákona o ochraně přírody a krajiny. 251 Atelier BUCHAR

252 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Nařízením Libereckého kraje ze dne (s účinností od ) byla v hranicích EVL vymezena Přírodní památka Červený rybník, čímž je zajištěna územní ochrana EVL a jejího předmětu ochrany. Na území přírodní památky platí tzv. bližší ochranné podmínky uvedené ve zřizovacím předpisu (nařízení Libereckého kraje), mj. hnojení a používání biocidů vázané na souhlas orgánu ochrany přírody. V ochranném pásmu přírodní památky, které zahrnuje celou plochu rybníka, platí omezení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zejm. používání chemických prostředků pouze po předchozím souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Územní plán tím, jaké funkce v daných plochách stabilizuje a jaké pro ně stanoví regulativy, rámcově umožňuje a podporuje ochranu EVL/přírodní památky, resp. jejího předmětu ochrany. Do území EVL Klíč zasahuje jedna rozvojová plocha bydlení venkovského, a to pouze velmi okrajově (Z05-BV-ar). V tomto území jsou vymapovány luční biotopy příslušející k typu stanoviště 6510 (ovsíkové louky), které je v rámci EVL mapováno na více než 19 ha, s ohledem na velikost případného záboru v řádu nižších stovek m2 proto nepřichází v úvahu ovlivnění předmětu ochrany typu stanoviště Další plochy, kde dochází k územnímu průmětu do území EVL, jsou plochy R02-BV-ar a R03-BV-ar - plochy jsou navrženy ve formě územních rezerv, při jejich prověřování je třeba také ověřit možnost ovlivnění předmětů ochrany EVL. Některé další rozvojové plochy v k.ú. Arnultovice se místy přibližují až ke hranici lesa, ale do lesních porostů zde nezasahují, tudíž není zde riziko ovlivnění typu stanoviště 9110 (acidofilní bučiny). C Stav ZVLÁŠTNÍ DRUHOVÁ OCHRANA Seznamy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v kategoriích kriticky ohrožené (KO), silně ohrožené (SO) a ohrožené (O) uvádí vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Na několika místech (budovách) v Novém Boru je evidován výskyt rorýse obecného (Apus apus), který je dle zákona druhem ohroženým (O) (zdroj: Mapový server životního prostředí Libereckého kraje). V případě tohoto druhu jde evidentně o záznamy získané v rámci zateplování budov a výskyt tohoto druhu lze s jistotou předpokládat v širším okolí těchto míst. Výskyt některých zvláště chráněných druhů lze očekávat ve vazbě na přírodě blízké biotopy, zejména lesní porosty vč. městské zeleně, rybniční biotopy a mokřadní biotopy. Podle aktuálních údajů z Nálezové databáze ochrany přírody AOPK ČR (údaje známé ke dni ) zde byly zaznamenány následující zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů: - prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) druh O, louka u střelnice v Arnultovicích (data z r. 2012), - prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii) druh O, na severovýchodním okraji Arnultovic, střelnice v Arnultovicích, západní úpatí Klíče, (data z r a 2010 získaná v rámci mapování biotopů pro vymezení území soustavy Natura 2000 a aktualizace vrstvy mapování biotopů, dále data z r. 2008), - chřástal polní (Crex crex) druh SO, uváděn ze zamokřených území zejména podél Dobranovského potoka v k.ú. Bukovany u Nového Boru a z území jižně od silnice I/9 a ČOV v Novém Boru (data z r a 2008), - čáp bílý (Ciconia ciconia) druh O, zaznamenáno je hnízdění na komíně bývalého pivovaru v Pihelu (data z r a 2009), - vydra říční (Lutra lutra) druh SO, zaznamenány pobytové stopy při Dobranovském potoce v Bukovanech (data z r. 2000) a při Šporce v místě křížení se silnicí I/9 v Arnultovicích (data z r. 2011), - lilie zlatohlavá (Lilium martagon) druh O, výskyt v Pihelu, v háji severně od Pivovarského rybníka, na severovýchodním okraji Pivovarského rybníka a na travnatých Atelier BUCHAR 252

253 Odůvodnění Územní plán Nový Bor plochách západně od centra Dolního Pihelu (nálezy z let 2002, 2003 a 2010 získané v rámci mapování biotopů a aktualizace vrstvy mapování biotopů), - ledňáček říční (Alcedo atthis) druh SO, výskyt v Pihelu na Pivovarském a Červeném rybníku, v Novém Boru na koupališti (data z r. 2003), - pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) druh O, údolí Dobranovského potoka jižně od rybníka Očko v Janově, niva Šporky v blízkosti ČOV Nový Bor jižně od silnice I/9 (data z r. 2003), - netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastella barbastellus) druhy KO, výskyty v bývalém lomu sklářských a slévárenských písků v Arnultovicích, tzv. Novoborské jeskyni (data z r. 2006, 2008), - netopýr ušatý (Plecotus auritus) druh SO, výskyt v tzv. Novoborské jeskyni (data z r. 2001, 2003 a 2005), - střevlík zlatý (Carabus auratus) druh KO, výskyt zaznamenán v oblasti pod Skalkou v Arnultovicích (data z r. 2011), - více druhů zvláště chráněných rostlin na severním okraji Červeného rybníka prstnatec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) druh O (data z r. 2012), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata) druh SO (data z r. 2013), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) druh O (data z r. 2013). Z uvedeného přehledu je zřejmé, že ohnisky výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin jsou především: - oblast střelnice v Arnultovicích dva druhy prstnatců, - Novoborská jeskyně v Arnultovicích - letouni, - území Pivovarského a Červeného rybníka kromě druhů zvláště chráněných obojživelníků (ropucha obecná, čolek horský), ptáci, v blízkém okolí chráněné druhy rostlin, - Dobranovský potok a jeho niva chřástal polní, vydra říční, - území nivy Šporky jižně od silnice I/9 v blízkosti ČOV Nový Bor chřástal polní, pérovník pštrosí. Zejména v jižní méně urbanizované polovině řešeného území (Pihel, Bukovany) jsou uváděny výskyty zvláště chráněných druhů ptáků vázaných často buď přímo na rybníky nebo na zamokřené plochy a zemědělskou krajinu (orel mořský, čáp bílý, ledňáček říční, chřástal polní, slavík modráček středoevropský). V řešeném území nejsou vymezeny lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ZCHD) s národním významem (jev č. 36 z ÚAP), podle ÚAP Libereckého kraje (2011) se na území kraje nacházejí dvě takovéto lokality, obě mimo řešené území. Lokality ZCHD s národním významem nemají oporu v zákoně o ochraně přírody a krajiny, pro potřeby ÚAP se jimi rozumí lokality druhů, pro které jsou schváleny nebo připravovány záchranné programy. Návrh Lokality výskytu zvláště chráněných druhů je nutno ochránit zejména prostřednictvím ochrany vhodných biotopů a jejich funkce, tzn. vymezením ploch vhodného funkčního využití a stanovením příslušných regulativů. Jelikož jde často o migrující živočichy, kteří navíc mají v různých obdobích různé biotopové nároky (zejm. druhy ptáků), je důležité zachování přírodních biotopů plošně v celém území. Vymezením vhodných funkčních ploch a stanovením vhodných regulativů lze vytvořit podmínky pro ochranu ZCHD, nikoli zajistit jejich ochranu, ta bude často záviset na způsobu hospodaření na daných lokalitách, v případě lokalit v CHKO (střelnice v Arnultovicích, Novoborská jeskyně) na nastavení a provádění managementových opatření podle plánu péče. 253 Atelier BUCHAR

254 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Pro výskyt rorýse obecného v urbanizovaném území je zásadní ponechání hnízdních možností, což je otázka, která jde nad rámec ÚP. Území střelnice v Arnultovicích je stabilizováno jako plocha smíšená nezastavěného území (NSs) a stanovené regulativy dávají předpoklad k ochraně ZCHD na této lokalitě (přípustné využití TTP, převod na ornou půdu pouze nebude-li tím ohrožen výskyt ZCHD). Lokalita výskytu letounů (zimoviště) v Novoborské jeskyni v Arnultovicích je zahrnuta v ploše lesní (NL), ochrana lokality v úrovni ÚP je tím dostatečně zajištěna. Pivovarský rybník v okolí rybníka jsou stabilizovány přírodní plochy (rybník vodní plocha W, mokřady plochy smíšené nezastavěného území-přírodní NSp, zalesněné plochy nelesní půdy NLn), tím jsou vytvořeny územní předpoklady pro zachování konkrétní lokality s výskytem ZCHD vázaných na vodní a mokřadní biotopy (obojživelníci, vodní ptáci) i zachování relativně přírodního prvku v rámci širšího zemědělsky využívaného území, který může sloužit jako potravní biotop některým migrujícím ZCHD (čáp, orel). Lokality výskytu lilie zlatohlavé severně od Pivovarského rybníka a při jeho severovýchodním břehu se nacházejí v rámci stabilizovaných ploch lesa (NL), zalesněných ploch na nelesní půdě (NLn) a plochách smíšených v nezastavěném území-přírodní (NSp), což s ohledem na regulativy těchto ploch zaručuje z hlediska ÚP ochranu lokalit výskytu ZCHD. Jinak je tomu v případě lokality lilie zlatohlavé západně od centra Dolního Pihelu, kde jsou ve velké míře stabilizovány plochy zemědělská-orné půdy (NZo) s pouze malými enklávami ploch lesních (NL) nebo smíšených nezastavěného území-přírodních (NSp). Zde bude hodně záležet na aktuálních a přesnějších informacích o místě výskytu druhu, které má zřejmě k dispozici orgán ochrany přírody. Podmínky pro zachování lokality výskytu ZCHD rostlin na severním okraji Červeného rybníka jsou zajištěny stabilizací přírodních ploch (mj. současně místo výskytu předmětu ochrany EVL a aktuálně vyhlášené Přírodní památky Červený rybník - sprnatky fermežové) jako ploch přírodních v nezastavěném území (NP). V místech, kde je niva Dobranovského potoka volná, je chráněna před zastavěním zahrnutím do ploch smíšených nezastavěného území-přírodních (NSp), ploch lesa (NL), resp. zalesněných ploch na nelesní půdě (NLn), ploch zemědělských s trvalými travními porosty (NZt) nebo místy do ploch přírodních v nezastavěném území (NP). Nicméně vhodnost podmínek pro chřástala polního je dána spíše charakterem biotopů v širším okolí vodního toku, především nabídkou vhodných míst ke hnízdění (travní porosty, mokřiny). Volná krajina v širším okolí Dobranovského potoka je v ÚP zahrnuta do ploch zemědělských s ornou půdou (NZo), hlavní využití těchto ploch není z hlediska biotopových požadavků chřástala polního optimální, ale stanovené regulativy přípustného využití umožňují udržení/vytvoření vhodných územních podmínek pro hnízdění chřástala (TTP). Toto platí také o lokalitě výskytu chřástala polního v blízkosti ČOV Nový Bor jižně od silnice I/9. Výskyt vydry říční je doložen pouze nálezem pobytových stop (trusu) na dvou lokalitách v celém řešeném území, z čehož nelze činit závěry o výskytu tohoto druhu v území a navrhovat konkrétně umístěná opatření k zajištění její ochrany (zejm. zajištění průchodnosti toků). Územní plán však nenavrhuje žádné přímé zásahy do vodních toků, tudíž podmínky pro případný výskyt vydry říční v území by se neměly zhoršit. Ochrana lokalit ZCHD je často podpořena tím, že se kryjí s obecně chráněnými částmi krajiny, tj. VKP a ÚSES. C OSTATNÍ ÚZEMÍ VÝZNAMNÁ Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY C Stav MIGRAČNĚ VÝZNAMNÁ ÚZEMÍ A DÁLKOVÉ MIGRAČNÍ KORIDORY Z hlediska zajištění prostupnosti krajiny pro volně žijící druhy velkých savců byla za spolupráce fy. EVERNIA s.r.o., Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Atelier BUCHAR 254

255 Odůvodnění Územní plán Nový Bor a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR navržena soustava hierarchicky uspořádaných typů území, jejichž vymezení je podkladem pro územní plánování (jev č. 119 v rámci ÚAP). Nejvyšší jednotkou v této soustavě jsou migračně významná území, podrobnější je vymezení dálkových migračních koridorů a v konkrétních případech mohou být vymezovány migrační trasy. Vrstva migračně významných území (MVÚ) byla vytvořena z dat o výskytech a migracích losa evropského, rysa ostrovida, vlka obecného, jelena lesního a medvěda hnědého (jejichž nároky pokrývají rovněž potřeby ostatních živočichů do velikosti jelena na území ČR) a se zohledněním struktury krajiny s důrazem na přírodně zachovalá území s vyšší lesnatostí. Smyslem těchto koridorů je celková ochrana částí krajiny, zejm. lesních biotopů, které jsou významné z hlediska výskytu nebo (potenciální) migrace velkých savců, přitom většinou nejde o ostře ohraničené koridory a nelze je takto vnímat (základní měřítko je 1: ). Migračně významná území se obecně značně překrývají s územími, která požívají zákonnou ochranu (VKP, ÚSES, ZCHÚ, Natura 2000). Severní část řešeného území (k.ú. Arnultovice u Nového Boru) částečně spadá do vymezeného migračně významného území. Při severní hranici řešeného území na úpatí vrchu Klíč je vymezen také dálkový migrační koridor. Dálkové migrační koridory (DMK) jsou opět navrženy pro modelovou skupinu velkých savců a představují liniové krajinné struktury o délce desítek kilometrů a průměrné šířce 500m (vymezena je však pouze osa koridoru) pro zajištění minimální průchodnosti krajiny pro tuto skupinu živočichů, resp. s velkou pravděpodobností využití těmito druhy při migraci. Přitom tam, kde jsou vedeny v rámci široce vymezeného migračně významného území, představuje trasa DMK prakticky pouze příklad možného vedení DMK a v dalším řešení lze navrhnout i jiné trasování (opačně je tomu v případě stísněných MVÚ). Smyslem vymezení DMK není vytvořit novou vrstvu chráněného území, ale poukázat na to, kde je třeba zajistit (zachovat) prostupnost krajiny existujícími prostředky ochrany přírody. DMK byly vymezeny nad mapami v měřítku 1: Přibližně z 90 % jsou DMK vedeny územími, která jsou současně chráněna ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Obr. 31. Migračně významná území a dálkové migrační koridory (zdroj: Legenda: růžová migračně významné území; zelená linie dálkové migrační koridory 255 Atelier BUCHAR

256 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Návrh Rozvojové plochy jsou navrženy mimo vymezené migračně významné území, které zahrnuje zalesněnou oblast na jihozápadním-západním úpatí Klíče, jejich vymezením tedy nedojde k ovlivnění biotopů vhodných pro migraci velkých savců. C C PŮDNÍ A LESNÍ FOND, EROZE PEDOLOGIE Obr. 32. Typy půd podle TKSP (zdroj: mapový portál INSPIRE) Legenda: okr kambizemě; šedá pseudogleje; fialová gleje; zelená podzoly Stav V závislosti na geologických, morfologických a klimatických podmínkách se v řešeném území vyvinuly zejména následující typy a subtypy půd (podle Taxonomického klasifikačního systému půd ČR) - KAd-kambizem dystrická, PGl-pseudoglej luvický, GLm-glej modální a PZr-podzol arenický. Kambizemě (KA) tyto půdy se vyskytují typicky v územích s členitým reliéfem (pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny), vyznačují se kambickým hnědým metamorfovaným B-horizontem a velmi různorodou úživností, zrnitostí, mocností a chemickými i fyzikálními vlastnostmi nadložního humusu. Pseudogleje (PG) půdy periodicky převlhčované a vysušované, a to zejména v jarním období, vyskytují se v mírně teplých až chladných oblastech na rovinatém nebo jen mírně sklonitém terénu, v uspořádání půdního profilu se uplatňuje typický mramorovaný (oglejený) B-horizont. Gleje (GL) z půdotvorných procesů převládá u těchto půd působení mělké podzemní vody (v hloubce 0,4 0,8 m pod povrchem), v důsledku čehož dochází v půdě k redukčním pochodům Atelier BUCHAR 256

257 Odůvodnění Územní plán Nový Bor a případně k rašelinění humusu, tyto půdy se vyskytují zejména v terénních depresích a v nivách toků. Podzoly (PZ) půdy vyznačující se značně vyběleným Ep-horizontem, pod nímž se nachází iluviální spodický rezivě zbarvený horizont s vysráženými komplexy železa, manganu a hliníku, humusový horizont je výrazně kyselý, proces podzolizace je podmíněn kyselým (jehličnatým) opadem. Bilance půdy V řešeném území převládají zemědělské půdy (celkem cca 49 % území), z toho přibližně polovina připadá na trvalé travní porosty (21,6 %) a druhá polovina na ornou půdu (19,7 %), lesní půda zaujímá 28,3 % území. Tab. 41. Struktura druhů pozemků (zdroj: ČSÚ) Způsob využití Plocha [ha] Podíl [%] Orná půda ,7 Chmelnice 0 0 Vinice 0 0 Zemědělská půda (ZPF) Zahrady 146 7,5 Ovocné sady 1 0,1 Trvalé travní porosty ,6 Celkem ,9 Lesní půda ,3 Vodní plochy 47 2,4 Zastavěné plochy 84 4,3 Ostatní plochy ,0 Celková výměra C Stav ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, mezi něž patří orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady a trvalé travní porosty, a pozemky dočasně neobdělávané. Dále do zemědělského půdního fondu patří rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby (např. polní cesty, pozemky se zařízením pro zavlažování, závlahové vodní nádrže, apod.). Z hlediska územního plánování a případných záborů zemědělské půdy má zásadní význam rozdělení půd do tříd ochrany ZPF, které vychází z kódu BPEJ a dáno legislativně (vyhl. č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany): I. třída ochrany ZPF bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možné odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny (segmenty ÚSES), případně pro liniové stavby zásadního významu. II. třída ochrany ZPF půdy, které mají v jednotlivých klimatických regionech nadprůměrné produkční schopnosti, z hlediska ochrany ZPF se jedná o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a využitelné pro výstavbu. 257 Atelier BUCHAR

258 Územní plán Nový Bor Odůvodnění III. třída ochrany ZPF půdy, které mají v jednotlivých klimatických regionech průměrnou produkční schopnost a střední stupeň ochrany a lze je v územních plánech využívat pro případnou výstavbu nebo jiné nezemědělské využití. IV. třída ochrany ZPF půdy v jednotlivých klimatických regionech s podprůměrnou produkční schopností a s omezenou ochranou, jsou využitelné pro výstavbu i jiné nezemědělské využití. V. třída ochrany ZPF půdy v jednotlivých klimatických regionech s velmi nízkou produkční schopností, např. mělké, velmi svažité, hydromorfní, silně skeletovité nebo půdy silně ohrožené erozí. Jedná se o půdy pro zemědělství většinou postradatelné, využitelné pro výstavbu i jiné nezemědělské využití. V řešeném území jsou vysoce bonitní půdy I. tř. ochrany ZPF zastoupeny na výměře cca 41,135 ha, zastoupení půd II. tř. ochrany je cca 117,660 ha, na zbytku zemědělských ploch z celkových 950 ha jsou zastoupeny méně bonitní půdy III. V. tř. ochrany ZPF. Návrh Viz kapitola C.14. C Stav EROZE A EROZNÍ OHROŽENOST ÚZEMÍ Erozní ohroženost území je posuzována ze 2 hlavních hledisek vodní a větrné ohroženosti území erozí, obojí záleží na reliéfu, klimatu, typu půd a jejich vegetačním krytu (využití). Potenciální ohrožení katastrů vodní erozí je stanoveno na základě faktoru erodovatelnosti půdy a sklonitosti území s využitím těchto metodik: JANEČEK, M.: The potential risk of water and wind erosion on the soils in the Czech Republic, Scientia Agriculturae Bohemica, 26, 1995 (2): JANEČEK, Miloslav, et al. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha: VÚMOP, v.v.i, s. ISBN Wischmeier, W.H. - Smith, D.D.: Predicting Rainfall Erosion Losses - A Guide Book to Conservation Planning. Agr. Handbook No.537, US. Dept. of Agriculture,Washington, Náchylnost půd k erozi (erodovatelnost) závisí na struktuře a textuře ornice, obsahu organické hmoty a propustnosti půdního profilu. Hodnoty potenciální ohroženosti jsou vypočteny za předpokladu použití konstantní průměrné hodnoty faktoru erozní účinnosti dešťů R=20 pro území ČR, hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace C v rozmezí 0,2 0,3 (průměrná struktura pěstovaných plodin na orné půdě bez protierozních opatření, tedy při P = 1) a za předpokladu zcela hypotetické průměrné délky pozemků po spádnici m a odpovídající hodnotě faktoru délky svahu L = 1,66 2,61. Tento postup nelze aplikovat na jednotlivé pozemky, nejmenší jednotkou mapového vyjádření je katastrální území. Z hlediska ohroženosti půd vodní erozí spadají půdy v k.ú. Nový Bor, Janov u Nového Boru, Bukovany u Nového Boru a Pihel do kategorie 4 - půdy ohrožené, v k.ú. Arnultovice u Nového Boru dokonce do kategorie 5 půdy silně ohrožené vodní erozí. Stanovení potenciálního ohrožení půdy větrnou erozí vychází z pedologické databáze BPEJ. Z charakteristik BPEJ jsou využity ty, které přímo ovlivňují větrnou erozi - klimatický region a hlavní půdní jednotka, na základě nich je stanovena potenciální ohroženost půd větrnou erozí v jednotlivých katastrech. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10 C, průměrnou vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. Hlavní půdní jednotka je charakterizována zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. Potenciální ohrožení půdy větrnou erozí je stanoveno pro klimatické regiony 0-4. Území zasahující do klimatických regionů 5 9 jsou posuzována jako nenáchylná k větrné erozi. Při výpočtech byly použity následující metodiky: JANEČEK, M: The potential risk of water and wind erosion on the soils in the Czech Republic, Scientia Agriculturae Bohemica, 26, 1995 (2): PODHRÁZSKÁ, Jana, et al. Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské krajině: Metodika. Brno: [s.n.], s., CD ROM. ISBN PODHRÁZSKÁ, Jana, NOVOTNÝ, Ivan. Evaluation of the Atelier BUCHAR 258

259 Odůvodnění Územní plán Nový Bor Wind Erosion Risks in GIS. Soil and Water Research. 2007, vol. 2, no. 2, s Řešený katastr spadá do kategorie 3-půdy mírně ohrožené. Podle charakteristik BPEJ se v řešeném území vyskytují půdy klimatických oblastí MT2, MT4 a MCH, které jsou v souladu s výše uvedeným metodickým postupem považovány za půdy nenáchylné k větrné erozi. Návrh Na úrovni územního plánu je ochrana erozí ohrožených půd řešena podporou vzniku rozptýlené krajinné zeleně (např. v rámci interakčních prvků ÚSES a doprovodné zeleně podél vodních toků a cest). V případě k.ú. Arnultovice u Nového Boru, které je hodnoceno jako silně ohrožené vodní erozí, hraje velkou roli morfologie terénu a sklonitost svahů území zde přechází k Lužickým horám a je dosti členité. Zásadní vliv na eliminaci účinků vodní eroze má stav vegetačního krytu území, zde ve velké míře v nezastavěném území plochy lesní (NL) a v rámci Nového Boru zemědělské plochy zatravněné (NZt). Plochy lesní (NL) územní plán stabilizuje. Na části zemědělských ploch zatravněných (NZt) vymezuje územní plán rozvojové plochy - plochy bydlení v rodinných domech (BI - východ Arnultovic za Borským vrchem). Tím se zvyšuje podíl zpevněných ploch a s tím také povrchový odtok dešťových vod a riziko vodní eroze. Je proto nezbytné v rámci těchto (ale i obecně) rozvojových ploch vytvářet podmínky pro zasakování dešťových vod na pozemcích, kde dochází k jejich vzniku (podrobněji viz kap. C.8.7.1). Obr. 33. Erozní ohroženost půd vodní erozí (zdroj: VÚMOP, v.v.j.) 259 Atelier BUCHAR

260 Územní plán Nový Bor Odůvodnění Část území silně ohroženého vodní erozí v k.ú. Arnultovice u Nového Boru severozápadně od silnice I/9 směrem ke střelnici tvoří plochy zemědělské - orná půda (NZo). Tento typ ploch je obecně náchylný k účinkům vodní eroze. Územní plán nestanoví opatření ke snížení tohoto rizika, jako např. rozčlenění ploch liniovou zelení. C Stav INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ JEJÍ ÚRODNOSTI Investice do půd za účelem zlepšení půdní úrodnosti jsou v řešeném území evidovány, meliorace byly provedeny v letech (ÚAP ORP Nový Bor 2012, Doplňující průzkumy a rozbory 2011). Návrh Územní plán odráží obecný trend, kdy pokračuje útlum zemědělské výroby a uvolněné zemědělské plochy jsou namísto toho využívány pro rozsáhlé průmyslové areály a zejména v okolí větších sídel pro bydlení. Územní plán vymezuje některé rozvojové plochy v území, kde byly v minulosti provedeny meliorace: - plochy výroby a související dopravy Z06-VL-nb, Z05-VL-nb, Z02-VL-nb a Z04-DM-nb v území navazujícím jižně na stávající průmyslovou zónu v Novém Boru Nový Bor je již v ZÚR Libereckého kraje označen v rámci rozvojové oblasti ROB2 Česká Lípa Nový Bor jako území s přednostním umisťováním ekonomických aktivit, v souladu s tím jsou v návaznosti na stávající průmyslový areál vymezeny další plochy výroby a související dopravní infrastruktury, jedná se navíc o plochy přebírané z ÚPO 2004, - plochy občanského vybavení (Z35-OS-nb) za silnicí I/9 severně od ČOV Nový Bor plocha je převzata z ÚP 2004, - plochy bydlení venkovského v Pihelu (Z03-BV-pi, Z17-BV-pi, Z18-BV-pi, Z20-BV-pi a Z21-BV-pi) jsou přebírány z ÚPO 2004, příp. z 1. změny ÚPO 2008, - plochy specifické rekreace-plochy golfu v Pihelu (N10-RX-pi, N13-RX-pi, N14-RX-pi, N17-RX-pi, N19-RX-pi, N20-RX-pi) zabírají v největší míře plochy v minulosti meliorované, nicméně vymezením těchto ploch nedochází ke zmaření investic do meliorací, jelikož jde o využití půdy, které umožňuje případný návrat půdy k zemědělskému využití. C Stav LESY POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) Řešené území spadá do tří přírodních lesních oblastí (PLO), a to 18 Severočeská pískovcová plošina a Český Ráj (podoblasti 18a Severočeská pískovcová plošina), 19 Lužická pískovcová vrchovina a 5 České středohoří. PLO (podoblast) Severočeská pískovcová plošina podoblast zabírá většinu okresu Česká Lípa a řešeného území, reliéf je pahorkatina až vrchovina (lokálně) na svrchnokřídových pískovcích, občas neovulkanických vrších, většinou ve 3. lesním vegetačním stupni (LVS), při přechodu k Lužickým horám až v 5. LVS, druhová skladba lesa - převažuje borovice (cca 60 %), smrk, bříza, bučiny na neovulkanitech, z důvodu velkého zastoupení borovice je oblast ohrožena lesními požáry. PLO Lužická pískovcová vrchovina východní polovinu PLO tvoří Lužické hory, řešené území zasahuje na severu do této východní části PLO, reliéf je zde značně výškově členitý, v centru této východní části PLO dosahuje 6. LVS, v nižších polohách zejména 5. LVS, na svrchnokřídových pískovcích s neovulkanickými vrchy, převážně smrkové porosty, v nižších polohách na pískovcích borovice, na neovulkanickém podkladu bučiny, vrcholové partie Lužických hor byly v minulosti zasaženy imisemi, dlouhodobě je zde problém s obnovou bučin zejména z důvodu vysokých stavů spárkaté zvěře. Atelier BUCHAR 260

261 Odůvodnění Územní plán Nový Bor PLO České středohoří řešené území zasahuje pouze do východní, méně reprezentativní části PLO, jinak je tato PLO charakterizována pahorkatinným až vrchovinným reliéfem ve LVS, většinou na podloží neovulkanických hornin nebo na křídových sedimentech a sprašových hlínách, v dřevinné skladbě je významné zastoupení listnáčů (zejm. dub, buk, jasan, javor ad.), vyskytují se zde porostní typy smrkové (s příměsí listnáčů), dubové, bukové i směsi listnatých dřevin, z hlediska fytocenologického lze přirozené porosty charakterizovat jako dubohabrové háje, květnaté bučiny a suťové lesy. Podle klimatických podmínek, tj. průměrné roční teploty, průměrného ročního úhrnu srážek a průměrné délky vegetačního období, jsou stanoveny tzv. lesní vegetační stupně (LVS). Jak bylo již zčásti uvedeno v charakteristice jednotlivých PLO, spadá severní část řešeného území do 5. LVS (jedlobukového), jen výjimečně i do 6. LVS (smrkobukového), nižší jižní polohy území pak zejména do 3. LVS (dubobukového). Obr. 34. Lesní vegetační stupeň v řešeném území (zdroj: ÚHUL) Podle dat ČSÚ za r tvoří lesní porostní půda 28,3 % řešeného území, což je hluboko pod průměrem ČR i kraje (podle Statistické ročenky životního prostředí ČR 2012 data k je lesnatost území ČR 32,9 %, území Libereckého kraje 42,7 %). Z hlediska druhové skladby jsou na území okresu Česká Lípa výrazně v převaze lesy jehličnaté (80,3 %) nad lesy listnatými (18,6 % - zdroj: Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, 2004). Tyto hodnoty však vůbec necharakterizují situaci v řešeném území, neboť se v nich zásadně promítají zejména rozlehlé plochy jehličnatých (borových) lesních porostů v oblasti bývalého 261 Atelier BUCHAR

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více