HRADNÍ KOPEC LITICE MYKOFLÓRA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRADNÍ KOPEC LITICE MYKOFLÓRA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN , ISBN HRADNÍ KOPEC LITICE MYKOFLÓRA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY Tereza Tejklová /1 a Jan Kramoliš /2 1/ Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, centrum interdisciplinárního výzkumu, Rokitanského 62, Hradec Králové 2/ Palackého 2413, Pardubice, ÚVOD Přestože Litice nad Orlicí tvoří malebnou krajinnou dominantu v meandru Divoké Orlice a jsou oblíbeným cílem turistů, byly dosud mykology téměř opomíjeny. Podle Svrčka (1965) zde v minulosti působil Zdeněk Schaefer (někdy uváděn též jako Schäfer), v devadesátých letech pak v okolí Litic sbíral i Josef Slavíček (HR). Průzkum uskutečněný na zakázku AOPK Antonínem Hemerkou v roce 1996 byl prvním ucelenějším svědectvím o diverzitě mykoflóry zdejší přírodní památky. V roce 2013 pak navázal náš průzkum vypracovaný na základě objednávky Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje. Tento článek shrnuje nejen výsledky mykologického průzkumu uskutečněného v roce 2013, ale i dosavadní známé údaje z přírodní památky Hradní kopec Litice. Obr. 1. Přírodní památka Hradní kopec Litice, foto T. Tejklová.

2 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ Přírodní památka leží v katastru obce Litice nad Orlicí a je tvořena kopcem zaklesnutým v meandru řeky Divoká Orlice se zbytky hradu Litice na jeho vrcholu. Za zvláště chráněné území byl kopec vyhlášen již v roce Tehdy byly předmětem ochrany porosty jedle, buku a javoru okolo hradní ruiny. V současnosti je předmětem ochrany zachování dobrého stavu ekosystémů nacházejících se na území PP. Geomorfologicky náleží území do IVB-3B-1: Krkonošsko-jesenické soustavy Orlické podsoustavy Podorlické pahorkatiny Žamberecké pahorkatiny Litického hřbetu (DEMEK et MACKOVČIN 2006). Z fytogeografického hlediska (SKALICKÝ 1988) patří lokalita do oblastí Českomoravské mezofytikum: 63. Českomoravské mezihoří, 63a. Žambersko. Podle Quitta (1971) se lokalita nálezu nachází v mírně teplé oblasti MT7. Dále ji Quitt charakterizuje jako oblast s normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové přikrývky. Rozloha chráněného území je 6,40 ha a nadmořská výška se na lokalitě pohybuje v rozmezí m n. m. (FALTYSOVÁ, BÁRTA et al. 2002). Geologické podloží lokality je tvořeno granitem až granodioritem (ANONYMUS 2013). Z mykologického hlediska jsou zajímavou součástí lokality bývalý hradní příkop, který je druhotně zásaditý díky uvolňujícímu se vápenci z hradního zdiva a lesní poros- Obr. 2. Lokalizace PP Hradní kopec Litice (pževzato z 264

3 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky ty s původní dřevinnou skladbou. Těmi jsou podle geobotanické rekonstrukční mapy (MIKYŠKA et NEUHÄUSL 1969) suťové lesy (Tilio-Acerion) a podle mapy potenciální přirozené vegetace (NEUHÄSLOVÁ et al. 1998) bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). Stromové patro je tvořeno převážně bukem lesním (Fagus sylvatica) a smrkem ztepilým (Picea abies), v menší míře javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jedlí bělokorou (Abies alba) a lípou (Tilia sp.). Dále jsou minimálně zastoupeny další druhy dřevin borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín opadavý (Larix decidua), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bříza bělokorá (Betula pendula), habr evropský (Carpinus betulus), jim (Ulmus sp.), třešeň ptačí (Prunus avium), topol osika (Populus tremula) a trnovník akát (Robinia pseudacacia). Přestože Svrček (1965) ve svém článku uvádí působení Schaefera z Litic u Žamberka, v Schaeferově terénním zápisníku, který je deponován v Královéhradeckém muzeu, se nám podařilo nalézt z Litic jediný údaj. Tím je Lactarius bataillei sp. n. = Lactarius blennius var. viridis Bataille z 28. VII (tento druh však nebyl nikdy jako Lactarius bataillei platně publikován). Nález je navíc lokalizován pouze Litice u Žamberka a není tedy jasné, zda pochází z PP. Další zjištěné údaje z Litic jsou až z roku Jedná se o sběry Josefa Slavíčka, které jsou však lokalizovány do okolí litického nádraží a Kletné stráně. V královéhradeckém herbáři (HR) existují pak ještě z katastru Litice nad Orlicí dvě položky Bondarzewia mesenterica a Hericium coralloides. Ani tyto druhy ale nebyly nalezeny na hradním kopci. Na území přírodní památky provedl v předchozích letech mykologický inventarizační průzkum Antonín Hemerka (HEMERKA 1996), na tento průzkum pak navazují dva dodatky (HEMERKA 2001 a 2002). METODIKA Průzkum zvláště chráněného území byl prováděn formou terénních sběrů (tzv. procházením lokality ) a nebyl vázán na přesně vymezené studijní plochy. Dokladovány byly druhy uvedené v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky (HOLEC et BERAN 2006), dále jen ČS, případně Červené knize (KOTLA- BA 1995), dále jen ČK, druhy obtížně makroskopicky determinovatelné a druhy vzácnější. Dokladový materiál je uložen v herbáři Muzea východních Čech v Hradci Králové (HR). V případě, že nález není podložený herbářovou položkou, je u něj zkratka not. (zapsal) a jméno autora záznamu. Průzkum byl prováděn v souladu s metodikou (ANTONÍN et al. 2012), kde je pro orientační průzkum stanoveno 6 návštěv během jedné sezóny (jednoho roku) při pokrytí všech fenologických aspektů. Lokalita byla v průběhu roku navštívena celkem 7x (21. V., 28. VI., 26. VII., 31. VIII., 22. IX., 17. X., 28. X.). Rok 2013 byl z hlediska výskytu hub podprůměrný, což se také odrazilo na počtu zaznamenaných taxonů během provádění průzkumu. Houby rostly ve zvýšené míře pouze na jaře. Počátkem léta nastalo sucho, které bylo vystřídáno přívalovými dešti, po nichž pak opět nastalo sucho. Příhodné období pro růst hub nastalo až během září a trvalo zhruba do poloviny října, kdy nastaly první mrazy a další období sucha. Poté rost- 265

4 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) ly už jen odolnější, zejména dřevní druhy hub. V případě této lokality růstu hub trochu napomohla skutečnost, že leží v meandru řeky a je zde tedy, oproti jiným místům, vyšší vzdušná vlhkost. Do tabulky 1 jsou zařazeny i druhy zaznamenané v předchozím mykologickém průzkumu, aby bylo možné zjištěná data porovnat. Pokud byl druh při daném IP nalezen je v příslušném sloupku uveden křížek (X). Ve sloupku Hájek označuje křížek druh, jež autorům sdělil Hájek (bývalý pracovník správy CHKO Orlické hory, který bydlí v nedaleké Sopotnici a okolní lokality navštěvuje pravidelně). Seznam je řazen abecedně dle latinských jmen taxonů. Za latinským a českým jménem houby je v případě jejího zařazení do ČS uvedena tučným písmem zkratka kategorie ohroženosti druhu. Zkratky kategorií ČS (HOLEC & BERAN 2006): EN ohrožený druh, VU zranitelný druh, NT téměř ohrožený druh, DD druh, o němž jsou nedostatečné údaje z hlediska jeho rozšíření na území ČR. Pokud je druh zařazen v Červené knize (KOTLABA 1995) je u druhu zkratka ČK. Vytučněné druhy jsou dále komentovány. Nomenklatura je sjednocena podle knihy Přehled hub střední Evropy (HOLEC et al. 2012). VÝSLEDKY Během současného inventarizačního průzkumu bylo na lokalitě zjištěno 147 druhů vyšších hub. Z tohoto počtu jsou tři druhy uvedené v ČS (HOLEC et BERAN 2006) a jeden v ČK (KOTLABA 1995). Žádný z nalezených druhů není zařazen mezi zvláště chráněné druhy hub podle vyhlášky 395/1992 Sb. (ANTONÍN et BIE- BEROVÁ 1995). Podařilo se potvrdit 59 z celkových 155 druhů nalezených Hemerkou (HEMER- KA 1996, 2001 a 2002), zároveň bylo nalezeno 88 druhů, které Hemerka neuvádí. Pokud započítáme dva druhy, které nebyly z lokality známé a autorům je sdělil Josef Hájek (HÁJEK in litt.), který lokalitu několikrát v minulosti navštívil, je v současné době z PP známo 245 druhů. Mezi druhy uváděnými Hemerkou je i ryzec vodnatý (Lactarius uvidus). Jeho nález je však na lokalitě nepravděpodobný, protože tento ryzec roste na silně podmáčených stanovištích, často v porostu rašeliníku. Hemerka měl patrně na mysli buď ryzec citlivý (L. luridus), nebo ryzec fialovějící (L. violascens), které rostou v teplých listnatých lesích, zpravidla na bazických substrátech. Oba druhy hojně fruktifikovaly v roce 2012, během roku 2013 se bohužel nevyskytovaly. Přestože nalezený počet druhů není ve srovnání s jinými rezervacemi v Pardubickém kraji nijak závratný, lokalitu hodnotíme jako potenciálně velmi zajímavou. Věříme, že při lepším průběhu počasí zejména během léta, mohou být na lokalitě zjištěny další vzácnější druhy hub. 266

5 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Tab. 1. Seznam zjištěných druhů (List of recorded species). Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Agaricus macrosporus pečárka velkovýtrusá X Agaricus semotus pečárka odlišná X Agaricus sylvicola pečárka hajní X X X Agaricus xanthodermus pečárka zápašná X Agrocybe pediades polnička polokulovitá X Agrocybe praecox polnička raná X X X Aleurodiscus amorphus škrobnatec jedlový X Amanita citrina muchomůrka citronová X X Amanita excelsa muchomůrka šedivka X Amanita fulva muchomůrka ryšavá X X X Amanita muscaria muchomůrka červená X X Amanita pantherina muchomůrka tygrovaná X X Amanita phalloides muchomůrka zelená X Amanita rubescens muchomůrka růžovka X X Amanita submembranacea muchomůrka šedopochvá DD X Amylostereum areolatum pevníkovec ztlustlý X Armillaria cf. cepistipes václavka cibulkotřenná X Asterophora lycoperdoides rovetka pýchavkovitá X Auricularia auricula-judae ucho Jidášovo X Bjerkandera adusta šedopórka osmahlá X Bjerkandera fumosa šedopórka zakouřená X Boletus badius hřib hnědý X Boletus luridiformis hřib kovář X Boletus luridus hřib koloděj X Boletus reticulatus hřib dubový X Bovista plumbea prášivka šedivá X Calocera cornea krásnorůžek rohovitý X Calocera viscosa krásnorůžek lepkavý X X X Calvatia excipuliformis pýchavka palicovitá X Chalciporus piperatus hřib peprný X Chlorociboria aeruginosa zelenitka buková X Clavulina cinerea kuřátečko popelavé X Clavulina rugosa kuřátečko svraskalé X Climatocystis borealis plstnateček severský X 267

6 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Clitocybe brumalis strmělka říjnová X X Clitocybe connata strmělka srostlá X X Clitocybe nebularis strmělka mlženka X X X Clitocybe odora strmělka anýzka X Clitocybe phyllophila strmělka listomilná X X Clitocybe rivulosa strmělka odbarvená X X Clitocybe sinopica strmělka štěničná X Clitocybe vibecina strmělka žlábkovitá X Clitopilus prunulus mechovka obecná X Coprinellus disseminatus hnojník nasetý X Coprinellus micaceus hnojník třpytivý X Coprinopsis atramentaria hnojník inkoustový X X Coprinopsis lagopus hnojník zaječí X Coprinopsis picacea hnojník strakatý VU X Coprinus comatus hnojník obecný X X Cortinarius amoenolens pavučinec mirabelkový EN X Cortinarius anomalus agg. pavučinec odchylný (okruh) X Cortinarius cinnamomeus pavučinec skořicový X Cortinarius torvus pavučinec nevlídný X Cortinarius turmalis pavučinec podzimní X Crepidotus subverrucisporus trepkovitka tečkovaná X Crucibulum laeve pohárovka obecná X Cyathus striatus číšenka rýhovaná X X Dacrymyces stillatus kropilka rosolovitá X Daedalea quercina síťkovec dubový X X Daedaleopsis confragosa síťkovec načervenalý X Diatrype disciformis korovitka terčovitá X Diatrypella verruciformis polštářnatka bradavičnatá X Echinoderma asperum bedla ostrošupinná X Encoelia furfuracea kornice otrubičnatá X Entoloma rhodopolium závojenka vmáčklá X Exidia nigricans černorosol bukový X Flammulina velutipes penízovka sametonohá X X Fomes fomentarius troudnatec kopytovitý X X Fomitopsis pinicola troudnatec pásovaný X X X 268

7 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Ganoderma applanatum lesklokorka ploská X X Ganoderma lucidum lesklokorka lesklá X Geastrum fimbriatum hvězdovka brvitá X X Geastrum fornicatum hvězdovka klenbová NT X Geastrum rufescens hvězdovka červenavá X Gloeophyllum odoratum anýzovník vonný X X X Gloeophyllum sepiarium trámovka plotní X X Gymnopilus penetrans plaménka nevonná X Gymnopus acervatus penízovka nahloučená X X X Gymnopus androsaceus špička žíněná X Gymnopus aquosus penízovka vodnatá X Gymnopus confluens penízovka splývavá X X Gymnopus dryophilus penízovka dubová X Gymnopus foetidus penízovka odporná X Gymnopus hariolorum penízovka věštecká X Gymnopus perforans špička provrtaná X Gymnopus peronatus penízovka hřebílkatá X Gyromitra esculenta ucháč obecný X Gyroporus castaneus hřibník kaštanový X Hapalopilus rutilans hlinák červenající X Hebeloma crustuliniforme slzivka oprahlá X Hebeloma sinapizans slzivka ředkvičková X Helvella lacunosa chřapáč jamkatý X Hydnum repandum lišák zprohýbaný X Hydnum rufescens lišák ryšavý X X X Hydropus subalpinus ronivka podhorská X Hygrocybe coccinea voskovka šarlatová EN X Hygrocybe conica voskovka kuželovitá X Hygrocybe virginea voskovka panenská X X Hygrophorus cossus šťavnatka drvopleňová X X Hygrophorus chrysodon šťavnatka žlutolemá X X Hygrophorus pustulatus šťavnatka tečkovaná X Hymenoscyphus fagineus voskovička buková X Hymenoscyphus fructigenus voskovička žaludová X Hyphoderma mutatum kornatec proměnlivý X 269

8 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Hypholoma fasciculare třepenitka svazčitá X Hypholoma lateritium třepenitka cihlová X Hypomyces chrysospermus nedohub zlatovýtrusý X Hypomyces luteovirens nedohub zelený X Hypoxylon fragiforme dřevomor červený X Inocybe fraudans vláknice jablečná VU X Inocybe geophylla vláknice zemní X X X Inocybe mixtilis vláknice pomíchaná X Inocybe rimosa vláknice kuželovitá X Kuehneromyces mutabilis opeňka měnlivá X Laccaria amethystina lakovka ametystová X Laccaria laccata lakovka laková X Laccaria laccata agg. lakovka laková (okruh) X Laccaria proxima lakovka statná X Lachnum virgineum chlupáček bělostný X Lactarius blennius ryzec zelený X X X Lactarius chrysorrheus ryzec zlatomléčný X Lactarius pallidus ryzec bledý X Lactarius pyrogalus ryzec palčivý X X Lactarius quietus ryzec dubový X X Lactarius serifluus ryzec syrovátkový X Lactarius subdulcis ryzec nasládlý X Lactarius tabidus ryzec liškový X X Lactarius uvidus ryzec vodnatý EN X Laetiporus sulphureus sírovec žlutooranžový X Lenzites gibbosa outkovka hrbatá X Lepiota cristata bedla hřebenitá X X Lepiota magnispora bedla nažloutlá X Lepista flaccida strmělka přehrnutá X Lepista nuda čirůvka fialová X Lepista sordida čirůvka špinavá X X Lycoperdon perlatum pýchavka obecná X X X Lycoperdon pyriforme pýchavka hruškovitá X Lyophyllum decastes líha nahloučená X Macrolepiota mastoidea bedla útlá X 270

9 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Macrolepiota procera bedla vysoká X X Macrolepiota rhacodes bedla červenající X X X Marasmius cohaerens špička rohonohá X Marasmius epiphyllus špička listová X X Marasmius oreades špička travní X X Marasmius rotula špička kolovitá X X Marasmius wynneae špička Wynneové X Megacollybia platyphylla penízovka širokolupenná X X Mollisia cinerea terčenka popelavá X Mollisia ventosa terčenka buková X Mycena abramsii helmovka raná X X Mycena galopus helmovka mléčná X X Mycena inclinata helmovka leponohá X X Mycena polygramma helmovka rýhonohá X Mycena pura helmovka ředkvičková X X Mycena rosea helmovka narůžovělá X X Mycena rubromarginata helmovka červenobřitá X Mycena sanguinolenta helmovka krvavá X Mycena stipata helmovka louhová X X Mycena stylobates helmovka deskovitá X Mycena zephirus helmovka zefírová X Mycetinis scorodonius špička česneková X Nectria cinnabarina rážovka rumělková X X Nemania serpens dřevomor plazivý X Oudemansiella mucida slizečka porcelánová X Panaeolina foenisecii kropenatec otavní X Paxillus involutus čechratka podvinutá X X X Peniophora incarnata kornatka masová X Peniophora rufomarginata kornatka rezavolemmá X Peziza cerea řasnatka zední X Peziza vesiculosa řasnatka vosková X Phaeolus schweinitzii hnědák Schweinitzův X Phallus impudicus hadovka smrdutá X X Phellinus hartigii ohňovec Hartigův X Phellinus igniarius ohňovec obecný X 271

10 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Phellinus robustuts ohňovec statný X Phlebia tremellosa dřevokaz rosolovitý X X Pholiota cerifera šupinovka zlatozávojná X Pholiota flammans šupinovka ohnivá X Pholiota squarossa šupinovka kostrbatá X Pholiota tuberculosa šupinovka hlízkovitá X Plicaturopsis crispa měkouš kadeřavý X Pluteus cervinus štítovka jelení X X X Pluteus romellii štítovka Romellova X Polyporus arcularius choroš plástvový X Polyporus ciliatus choroš brvitý X Polyporus squamosus choroš šupinatý X Polyporus varius choroš měnlivý X Psathyrella candoleana křehutka Candolleova X X Psathyrella lacrymabunda křehutka sametová X X Psathyrella obtusata křehutka otupělá X Psathyrella piluliformis křehutka vodomilná X Psathyrella prona křehutka maličká X Psilocybe bullacea lysohlávka kulovitá X Radulomyces molaris struhák blanitý X Rhodocollybia butyracea f. asema penízovka máslová kuželovitá X X Rhodocollybia butyracea f. butyracea penízovka máslová pravá X Rhytisma acerinum svraštělka javorová X Rickenella fibula kalichovka oranžová X X Russula acetolens holubinka žlutá X X Russula aeruginea holubinka trávozelená X Russula alutacea holubinka podrusá X Russula amoena holubinka půvabná X Russula azurea holubinka azurová X Russula claroflava holubinka chromová X Russula cyanoxantha holubinka namodralá X Russula densifolia holubinka hustolistá X Russula exalbicans holubinka parková X Russula fellea holubinka žlučová X X Russula heterophylla holubinka bukovka X Russula lepida holubinka sličná X 272

11 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Russula nigricans holubinka černající X X X Russula nobilis holubinka nádherná X Russula ochroleuca holubinka hlínožlutá X Russula pectinata holubinka hřebenitá X X Russula praetervisa holubinka hřebínkatá X Russula risigallina holubinka měnlivá X X Russula turci holubinka Turkové X Russula vesca holubinka mandlová X X X Scleroderma citrinum pestřec obecný X X Scutellinia crinita kosmatka jelení X Schizophyllum commune klanolístka obecná X X Stereum hirsutum pevník chlupatý X X Stropharia aeruginosa límcovka měděnková X Stropharia cyanea límcovka modrá X X Stropharia coronilla límcovka věnčená X Stropharia semiglobata límcovka polokulovitá X Stropholoma squamosus límcovka šupinatá ČK X Tapinella panunoides čechratice sklepní X Trametes hirsuta outkovka chlupatá X X X Trametes versicolor outkovka pestrá X X Tricholoma argyraceum čirůvka stříbrošedá X X Tricholoma scalpturatum čirůvka šedožemlová X Tricholoma sciodes čirůvka buková X Tricholoma sulphureum čirůvka sírožlutá X Ustulina deusta spálenka skořepatá X X Vascellum pratense pýchavka stlačená X X Xerocomellus chrysenteron hřib žlutomasý X X X Xerocomellus pruinatus hřib sametový X Xerocomellus rubellus hřib červený X Xerocomus subtomentosus hřib plstnatý X Xerula radicata slizečka ocasatá X Xylaria carpophila dřevnatka číškomilná X Xylaria hypoxylon dřevnatka parohatá X X Xylaria longipes dřevnatka dlouhonohá X Xylaria polymorpha dřevnatka kyjovitá X X X 273

12 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Aleurodiscus amorphus (PERS.) J. SCHRÖT. škrobnatec jedlový Nepříliš nápadný vzácnější druh rostoucí na odumírajících a odumřelých větvích zejména jedlí, vzácně i smrku. Fruktifikuje v chladných a vlhkých obdobích roku. V Pardubickém kraji je kromě Litic známý také z PR Maštale, PR Třebovské stěny a z několika lokalit v CHKO Železné hory. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, smíšený les, opadlé větve Abies alba, 17. X leg. et det. T. Tejklová, HR Obr. 3. Aleurodiscus amorphus škrobnatec jedlový. Foto J. Kramoliš. Amanita submembranacea (BON) GRÖGER muchomůrka šedopochvá [DD] Ještě nedávno byla uváděna jako velmi vzácný druh, ale vzhledem k obtížnému rozlišení bezprstenných muchomůrek (tzv. pošvatek) a k nejasnostem v jejich taxonomii byla do Červeného seznamu zařazena jako druh, o němž jsou nedostatečné údaje z hlediska jeho rozšíření na území ČR. V rámci Pardubického kraje je nám tento druh znám také z PR Maštale a PR Psí kuchyně. Podle literatury (např. HA- GARA et al. 2005, BIEBEROVÁ 2006) preferuje jehličnaté nebo listnaté lesy na kyselých půdách spíše v podhorských a horských oblastech. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, smíšený les, okraj cesty pod Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus a Carpinus betulus, 22. IX not. T. Tejklová. 274

13 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Obr. 4. Cortinarius amoenolens pavučinec mirabelkový. Foto J. Kramoliš. Cortinarius amoenolens ROB. HENRY ex P.D. ORTON pavučinec mirabelkový [EN] V Pardubickém kraji velmi vzácný druh, který byl dosud znám pouze z PR Psí kuchyně, PR Rohová a VKP rybník Lodrant. Je vázán zejména na buky, může se ale objevit i pod jinými listnáči. Vyhledává vápnité půdy, v PP roste v bývalém hradním příkopu, kde je půda díky uvolňování vápence ze zdiva silně zásaditá. Od podobných druhů pavučinců se liší mimo jiné příjemnou ovocnou vůní po zralých mirabelkách. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, hradní příkop, bučina, pod Fagus sylvatica a Acer sp., 22. IX leg. T. Tejklová, det. J. Kramoliš, HR Hydropus subalpinus (HÖHN.) SINGER ronivka podhorská Ronivka podhorská roste dosti vzácně na rozkládajících se kouscích dřeva a větvičkách a opadu v bučinách. Na území Pardubického kraje byla dosud zaznamenána pouze v NPR Lichnice-Kaňkovy hory a v PR Třebovské stěny. Je navržena na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů v kategorii ohrožený druh (HOLEC et BERAN 2004a, 2004b). Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, bučina, dřevo cf. Fagus sylvatica ponořené v zemi, 21. V leg. T. Tejklová, S. Flekrová et M. Stráníková, det. T. Tejklová, HR Hygrocybe coccinea (SCHAEFF.) P. KUMM voskovka šarlatová [EN] Druh zaznamenaný Hemerkou (2001), který však nebyl během současného průzkumu potvrzen. Vyhledává staré nedosévané mechaté trávníky. V PP mohla růst nejpravděpodobněji v areálu hradní zříceniny, kde se travnaté plochy nacházejí. 275

14 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 5. Hyropus subalpinus ronivka podhorská. Foto J. Kramoliš. Bohužel v současné době je v trávnících hodně kopřiv, které napovídají o nitrifikaci travnatých ploch, a ta voskovkám absolutně nevyhovuje. Hygrophorus chrysodon (BATSCH) FR. šťavnatka žlutolemá Tento druh byl zaznamenán již při průzkumech A. Hemerky. V Pardubickém kraji se tato šťavnatka vyskytuje roztroušeně je známá z několika chráněných území (Bažantnice v Uhersku, Nedošínský háj, Psí kuchyně, Rohová, Žernov not. J. Kramoliš), téměř každoročně vyrůstá také na hrázi rybníku Lodrant (not. T. Tejklová et J. Kramoliš). Jejím nejčastějším mykorhizním partnerem je buk lesní, může ale vyrůst pod jinými listnáči, vzácně i pod smrkem či jedlí. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, bučina, pod Fagus sylvatica, 17. X leg. et det. T. Tejklová, HR. Inocybe fraudans (BRITZELM.) SACC. vláknice jablečná [VU] Mykorhizní symbiont listnáčů, vzácně i jehličnanů, roste s oblibou na zásaditých půdách, nejčastěji na okrajích cest a lesních porostů. Je poznatelná podle červenajícího třeně, dužniny červenající po poranění a podle silné vůně připomínající přezrálé ovoce. V Pardubickém kraji velmi vzácný druh, který byl během roku 2013 zaznamenán rovněž v PR Maštale a v městském parku v Chrudimi (HR). Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, okraj cesty, pod Tilia sp., 22. IX leg. et det. T. Tejklová, HR. 276

15 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Obr. 6. Hygrophorus chrysodon šťavnatka žlutolemá. Foto J. Kramoliš. Obr. 7. Phellinus hartigii ohňovec Hartigův. Foto J. Kramoliš. 277

16 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Phellinus hartigii (ALLESCH. et SCHNABL) PAT. ohňovec Hartigův Roztroušeně rostoucí druh choroše, který je na území Pardubického kraje znám jen z několika rezervací. Kromě Litic jsou to PR Rohová a několik lokalit v rámci CHKO Železné hory. Je ohrožen zejména úbytkem jedle bělokoré (Abies alba), na které nejčastěji roste. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, smíšený les, padlý kmen Abies alba, 31. VIII not. T. Tejklová et J. Kramoliš. SOUHRN V příspěvku jsou zveřejněny výsledky orientačního mykologického průzkumu uskutečněného v roce 2013, při kterém autoři nalezli 147 druhů hub, z nichž nejvzácnější nález představuje pavučinec mirabelkový (Cortinarius amoenolens). Zároveň publikují výsledky z průzkumů prováděných Hemerkou (1996, 2001 a 2002). Celkový počet druhů známých z přírodní památky Hradní kopec Litice činí v současnosti 245. Z tohoto počtu je sedm zařazeno v Červeném seznamu hub (HOLEC et BERAN 2006) a jeden v Červené knize (KOTLABA 1995). Herbářové doklady k vzácnějším nálezům jsou uloženy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové (HR). SUMMARY In this article autors summarized results of their own mycological field research and also present Antonín Hemerka s survey of the natural sight Hradni kopec Litice, which is located on the hill inside the small town Litice nad Orlici. The hill is covered by the beech forest and by the ruins of the castle. We have recognized 245 pieces from that area. Seven of them are included in the Red List of fungi (macromycetes) of the Czech Republic (HOLEC et BERAN 2006) and one piece in the Red Book (KOTLABA 1995). Specimen of rare species are kept in the mycological herbarium of the Musem of East Bohemia (HR). PODĚKOVÁNÍ Děkujeme H. Deckerové (Diatrypella), O. Jindřichovi (Clavulina, Scutellinia) a J. Slavíčkovi (Hyphoderma, Peniophora) za pomoc s určením jednotlivých druhů hub. LITERATURA ANONYMUS (2013): Zjednodušená geologická mapa 1 : Dostupné z: php?mapa=g50zj&y=605793&x= &s=1 ze dne ANTONÍN V., BIEBEROVÁ Z., BERAN M., BROM M., HOLEC J., KŘÍŽ M., LEPŠOVÁ A. et SLAVÍČEK J. (2012): Metodika provádění mykologického průzkumu. ČVSM, Praha, 45 p. ANTONÍN V. et BIEBEROVÁ Z. (1995): Chráněné houby ČR. Zvláště chráněné druhy hub podle vyhlášky č. 359/92 Sb. Ministerstvo životního prostředí ČR a AOPK ČR, Brno, 88 p. 278

17 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky BIEBEROVÁ Z. (2006): Amanita submembranacea (Bon) Gröger. In: HOLEC J. et BERAN M. [eds.], Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: DEMEK J. et MACKOVČIN P. [eds.] (2006): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. AOPK ČR, Brno, 582 p. FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. et al. (2002): Pardubicko. In: MACKOVČIN P. et SEDLÁČEK M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek IV. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 316 p. HAGARA L., ANTONÍN V. et BAIER J. (2005): Velký atlas hub. Ottovo nakladatelství, Praha, 432 p. HEMERKA A. (1996): Mykologická inventarizace přírodní památky Hradní kopec Litice. Ms., 4 p. [Depon. in: AOPK, Pardubice]. HEMERKA A. (2001): Hradní kopec Litice 2001 dodatek. Ms., 1 p. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. HEMERKA A. (2002): Hradní kopec Litice 2. dodatek 2002 Současný stav. Ms., 2 p. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. HOLEC J. et BERAN M. (2004a): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů. Mykologické Listy, Praha, 87: HOLEC J. et BERAN M. (2004b): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů (dokončení). Mykologické Listy, Praha, 88: HOLEC J. et BERAN M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: KOTLABA F. [ed.] (1995): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rástlin živočíchov SR a ČR. Vol. 4. Sinice, riasy, huby, lišajníky, machorasty. Príroda, Bratislava, 220 p. MIKESKA M. et PRAUSOVÁ R. (2009): Plán péče o přírodní památku Hradní kopec Litice (ve smyslu vyhlášky č. 60/2008 Sb.) na období Ms., 16 p. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. MIKYŠKA R. et NEUHÄUSL R. (1969): Geobotanická mapa ČSSR 1 : M 33 XVII. Náchod. Academia, Praha. NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha, 341 p. QUITT E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Folia Geographica, 16: SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fytogeografické členění České republiky. In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds.], Květena Československé socialistické republiky I. Academia, Praha, SOCHA R., BAIER J. et HÁLEK V. (2012): Sbíráme čirůvky aneb další chutné houby do naší kuchyně. Aventium, Praha, 253 p. SVRČEK M. (1965): Současný stav mykofloristického výzkumu Československa. Česká Mykologie, 19(2):

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje otanické průzkumy Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Více

Výsledky mykologického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí

Výsledky mykologického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 34 (2014): 29-40 ISBN: 978-80-87686-03-4 Výsledky mykologického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí Results of the mycological research in the Rožmitál quarry and

Více

nedaleko Rychnova nad Kněžnou

nedaleko Rychnova nad Kněžnou Orlické hory a Podorlicko 17: 128 132, 163 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Zajímavé nálezy hub z lesa V Poustkách nedaleko Rychnova nad Kněžnou Tereza Tejklová 1 a Jan Kramoliš 2 1 Muzeum

Více

Osoba, která hodlá prodávat volně rostoucí jedlé houby musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání.

Osoba, která hodlá prodávat volně rostoucí jedlé houby musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání. Osoba, která hodlá prodávat volně rostoucí jedlé houby musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání. Tuto povinnost stanovuje zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11//004066/2008

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11//004066/2008 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č. DAG/54/11//004066/2008 Průzkum pražské mykoflory zaměřený na vzácnější a ohrožené druhy makromycetů včetně inventarizace ve vybraných chráněných

Více

Biodiverzita hub a její ochrana na vybraných lokalitách

Biodiverzita hub a její ochrana na vybraných lokalitách Biodiverzita hub a její ochrana na vybraných lokalitách Přírodní památka (PP) Luží u Lovětína Celková doposud zjištěná diverzita makromycetů v litorálech rybníků i v luční části chráněného území a jeho

Více

Mykologický průzkum jedliny na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou

Mykologický průzkum jedliny na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou Mykologický průzkum jedliny na lokalitě U Kamenného stolu (navrhovaný lom Stařechov) u Ratají nad Sázavou Dílčí zpráva za květen-červen 2009 Mgr. Jan Holec, Dr. Na Vyšším Hrádku 253/1, Brandýs nad Labem,

Více

Seznam hub na poznávačku (Bi)

Seznam hub na poznávačku (Bi) Seznam hub na poznávačku (Bi) nádorovka kapustová (Plasmodiophora brassicae) - hlavní znaky působí nádorovitost košťálové zeleniny, hypertrofii kořenů a následný úhyn plíseň hlavičková (Mucor mucedo) -

Více

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje

Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje Číslo projektu: CZ0138 Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu 2.8 Mykologický

Více

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství prezentace pro praktická cvičení Ing. Dagmar Palovčíková Ing. Miloň Dvořák PhD. Ing. Petr Sedlák Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Dřevokazné houby. Jiří Gabriel Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 Krč, Česká republika. gabriel@biomed.cas.cz 12.11.2015.

Dřevokazné houby. Jiří Gabriel Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 Krč, Česká republika. gabriel@biomed.cas.cz 12.11.2015. Dřevokazné houby Jiří Gabriel Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4 Krč, Česká republika Fomes fomentarius Fomitopsis pinicola Stereum hirsutum Gloephyllum sepiarium Ganoderma applanatum Schizophyllum

Více

Tlející dřevo a společenstva makromycetů podél výškového gradientu na Šumavě Anna Lepšová, Karel Matějka

Tlející dřevo a společenstva makromycetů podél výškového gradientu na Šumavě Anna Lepšová, Karel Matějka Tlející dřevo a společenstva makromycetů podél výškového gradientu na Šumavě Anna Lepšová, Karel Matějka Úvod Proces rozkladu dřeva v lesních porostech provázejí druhové změny ve složení společenstev velkých

Více

Kde houby rostou? ekosystém.

Kde houby rostou? ekosystém. Kde houby rostou? Obecně řečeno, prakticky všude. Houbaře a milovníka přírody obyčejně jako první napadne, že největší spektrum velkých i malých druhů hub samozřejmě najdeme v lese. Ovšem není les jako

Více

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MAKROMYCETŮ V KYSELÉ DOUBRAVĚ A HODNOCENÍ JEJICH VÝZNAMU

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MAKROMYCETŮ V KYSELÉ DOUBRAVĚ A HODNOCENÍ JEJICH VÝZNAMU ZPRÁVY LESNICKÉHO PEŠKOVÁ VÝZKUMU, V. LANDA 59, 2014 J. (4): 272-279 DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MAKROMYCETŮ V KYSELÉ DOUBRAVĚ A HODNOCENÍ JEJICH VÝZNAMU LONG-TERM SURVEY OF MACROMYCETES IN THE ACID OAK-WOOD

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

3/2008 11. ročník cena 30 Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY

3/2008 11. ročník cena 30 Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY 3/2008 11. ročník cena 30 Kč ČASOPIS OBYVATEL HORNÍ ODRY Z obsahu - Houby na území Mlýnských rybníků - Květena Hrabětického lesa - Záchranná stanice pro živočichy v Bartošovicích - Sušárny a sušení ovoce

Více

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy

Rozmnožování hub. Typy hniloby dřeva. Hlenky. Mechy. Lišejníky. Řasy Rozmnožování hub Ostatní organizmy Dřevokazné houby - stopkovýtrusné Rozmnožování organizmů, které se řadí k houbám, je velmi variabilní a značně složité. Stopkovýtrusné houby, které jsou i níže uvedené

Více

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub

Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Věčko 1-18, Rozeznat vybrané typy hub Pravidla: Z vybraných 10 hub rozeznat alespoň 9 a určit jedlá/nejedlá/jedovatá, popřípadě znát houbu se, kterou se dá zaměnit Hřib kovář Roste v jehličnatých, smíšených

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 291/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 291/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 291/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché

Více

Oborová exkurze BIOLOGIE

Oborová exkurze BIOLOGIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborová exkurze BIOLOGIE Téma:

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Houby přírodních rezervací na Křivoklátsku v roce 1978

Houby přírodních rezervací na Křivoklátsku v roce 1978 Bohemia centralis, Praha, 9: 43-61,1980 Houby přírodních rezervací na Křivoklátsku v roce 1978 Die Pilze der Naturschutzgebiete von Křivoklát-Gebiet im Jahre 1978 ANTONÍN PŘÍHODA-ANNA MACHULKOVÁ ÚVOD Vědeckotechnická

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

Makromycety přírodní rezervace Lípa a národní přírodní rezervace Kohoutov (CHKO Křivoklátsko)

Makromycety přírodní rezervace Lípa a národní přírodní rezervace Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) Bohemia centralis, Praha, 31: 121 131, 2011 Makromycety přírodní rezervace Lípa a národní přírodní rezervace Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) Macrofungi in the Lípa Nature Reserve and Kohoutov National Nature

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Zpráva o provedeném mykologickém inventarizačním průzkumu lokality Chmelná v kraji Vysočina

Zpráva o provedeném mykologickém inventarizačním průzkumu lokality Chmelná v kraji Vysočina Zpráva o provedeném mykologickém inventarizačním průzkumu lokality Chmelná v kraji Vysočina pro Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. Masarykovo nám. 55, Jihlava zpracoval Jiří Burel Česká mykologická společnost

Více

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2015-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 201-2019 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s. p. 201 2019 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub

aneb Malá exkurze do království hřibovitých hub MYKOLOGIE Hřib je jedna z mála věcí, před níž každý rád ohne svůj hřbet ba i na kolena klekne Vpředstavách většiny lidí vždy byl a je symbolem jedlých hub hříbek, hřib neboli hřiban, protože hřib představuje

Více

1. Základní identifikační a popisné údaje

1. Základní identifikační a popisné údaje 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 397 Kategorie: PP Název: Slavkovský chlumek Kategorie IUCN: IV. 1.2 Platný právní

Více

MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHUDENICKÁ BAŽANTNICE

MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHUDENICKÁ BAŽANTNICE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM PŘÍRODNÍ PAMÁTKY CHUDENICKÁ BAŽANTNICE Bakalářská práce Tereza Geigerová Přírodovědná studia, biologie

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň

Bučin. tj. vyšších středních poloh. Dřeviny Širší stupeň Dřeviny Širší stupeň Bučin tj. vyšších středních poloh Pozn.: Do širšího stupně bučin v přírodě zasahují dřeviny nižších poloh i druhy smrčin, uvedené v dalších souborech. V tomto souboru jsou uvedeny

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Okruh A jehličnatý les

Okruh A jehličnatý les Okruh A jehličnatý les Otázky pouze pro 6. 9. třídu jsou označeny hvězdičkou. 1) *Který z následujících jehličnanů není v ČR s výjimkou Jeseníků původní? jedle bělokorá smrk ztepilý borovice lesní modřín

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 32 Jiné vady dřeva na

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

Jedlé houby. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Jedlé houby. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Jedlé houby Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Jedlé houby Laicky se pod pojmem houba chápe plodnice, ale z hlediska mykologického

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Foto Chřapáč sedlov ý (Helvella ephippium, autor L. Zíbarová) EVL VRBKA MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM

Foto Chřapáč sedlov ý (Helvella ephippium, autor L. Zíbarová) EVL VRBKA MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM Foto Chřapáč sedlov ý (Helvella ephippium, autor L. Zíbarová) EVL VRBKA listopad 2011 AMEC s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, Czech Republic IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DŘEVO, VLASTNOSTI DŘEVA část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra biologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra biologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LAEM PŘÍRDVĚDECKÁ FAKULTA Katedra biologie AKALÁŘSKÁ PRÁCE Mykologický průzkum makromycetů na lokalitě Střížovický vrch (Ústí nad Labem) Vypracoval: Matěj

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu

lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin 2014-2018 Výhled potřeby sadebního materiálu lesních dřevin VLS ČR, s.p. 2014 2018 Sumář výhledu spotřeby sadebního materiálu v jednotlivých letech bez

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech

Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Monitoring Buxbaumia viridis v Beskydech Vítězslav Plášek, 2013 Lokality a termíny návštěv na jednotlivých lokalitách Černá Ostravice 1 střední Staré Hamry 14.9.2013 Černá Ostravice 2 horní Staré Hamry

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Příloha A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ REZERVACE HABROVÁ SEČ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Název zvláště chráněného území: Habrová seč Předměty

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

Rozšíření a ekologie dřevokazných hub na dřevinách ve městě Ústí nad Orlicí

Rozšíření a ekologie dřevokazných hub na dřevinách ve městě Ústí nad Orlicí Rozšíření a ekologie dřevokazných hub na dřevinách ve městě Ústí nad Orlicí Technická univerzita vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky Katedra biológie a všeobecnej ekológie Mgr. Michaela Boháčová

Více

Diagnostika poškození lesních dřevin. Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození

Diagnostika poškození lesních dřevin. Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození Diagnostika poškození lesních dřevin Habituální diagnostika, defoliace, ukázky symptomů základních typů poškození ICP - Forest Lesprojekt 15 Picea abies defoliace smrk 10 % 30 % 15 % 40 % defoliace smrk

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Klíč k makroskopickému určování vybraných dřev jehličnatých a listnatých dřevin

Klíč k makroskopickému určování vybraných dřev jehličnatých a listnatých dřevin Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nauky o dřevě Stavba dřeva Klíč k makroskopickému určování vybraných dřev jehličnatých a listnatých dřevin praktická pomůcka do cvičení Tento

Více

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23

OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 3 Genové základny... 23 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu... 5 2.1.1 Zdroje reprodukčního materiálu kategorie identifikovaný...

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

OTRAVY HOUBAMI Pelhřimov, Listopad 2013

OTRAVY HOUBAMI Pelhřimov, Listopad 2013 OTRAVY HOUBAMI Pelhřimov, Listopad 2013 HOUBY (FUNGI) Věda zabývající se houbami se nazývá mykologie V ČR zjištěno kolem 10 000 druhů hub Houby rozdělujeme na jedlé, nejedlé a jedovaté OTRAVY HOUBAMI Pod

Více

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 2015 Informace o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin OBSAH 1 Úvod... 3 2 Uznané zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin... 5 2.1 Přístup k informacím... 5 2.1.1 Rejstřík uznaných zdrojů

Více

Archeologie starého dřeva a spálenišť

Archeologie starého dřeva a spálenišť MINIATLAS obsahuje dvě části. MINIATLAS mikroskopie dřeva a uhlíků pro učitele a studenty Příloha k úloze Archeologie starého dřeva a spálenišť První obsahuje výběr z anatomických obrázků různých pozorovacích

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVNICKÁ FAKULTA V BRNĚ PROBLEMATIKA OZELEŇOVÁNÍ VÝSYPEK Seminární práce z předmětu: Aplikovaná dendrologie Datum: 3. 7. 2013 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY OZELENĚNÍ VÝSYPEK

Více

Fytopatologie. Libor Jankovský Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně Zemědělská 3 613 00 Brno Tel. 0545134116, jankov@mendelu. mendelu.

Fytopatologie. Libor Jankovský Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně Zemědělská 3 613 00 Brno Tel. 0545134116, jankov@mendelu. mendelu. Fytopatologie Libor Jankovský Ústav ochrany lesů a myslivosti LDF MZLU v Brně Zemědělská 3 613 00 Brno Tel. 0545134116, jankov@mendelu mendelu.cz Hlavní symptomy infekce listnatých dřevin dřevokaznými

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů

Příloha I. Název zvláště chráněného území: U Hamrů Příloha I. A. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území PŘÍRODNÍ PAMÁTKA U HAMRŮ (dle 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále též jen zákon ) Název zvláště chráněného území:

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

--- Ukázka z titulu --- Houby a jejich léčivé účinky. Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc.

--- Ukázka z titulu --- Houby a jejich léčivé účinky. Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. ÚVOD Houby jsou nedílnou součástí naší živé přírody a jejich pěstování v posledních desetiletích také jedním z důležitých odvětví zemědělské výroby. Lidé řadu z nich využívali nejen jako potravinu, ale

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí)

Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Soubor map současného rozšíření lesních dřevin v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného rozšíření borovice kleče v Krkonošském národním parku (GIS KRNAP Vrchlabí) Mapa současného

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Způsoby konzervace hub. Ilona Lacinová

Způsoby konzervace hub. Ilona Lacinová Způsoby konzervace hub Ilona Lacinová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce je zaměřena na metody konzervace hub, zejména v průmyslu. Obsahem je charakterizovat houby z botanického hlediska, dále popsat

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby.

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD Číslo klíčové aktivity: V/2 Název DUM:

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Čirůvka zemní Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

Čirůvka zemní Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Čirůvka zemní Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Klobouk je 3 6( 8) cm v průměru, tence masitý a křehký, zprvu kuželovitý až mírně zvoncovitě vyklenutý, v době zralosti sklenutý až plochý a uprostřed

Více

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025

Plán péče o přírodní památku Budačina. na období 2015-2025 Plán péče o přírodní památku Budačina na období 2015-2025 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 2436 kategorie ochrany: přírodní památka název území:

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

VY_32_INOVACE_02.07 1/8 3.2.02.7 Houby Houby rostliny nebo živočichové

VY_32_INOVACE_02.07 1/8 3.2.02.7 Houby Houby rostliny nebo živočichové 1/8 3.2.02.7 rostliny nebo živočichové cíl - popsat stavbu těla houby - vysvětlit jejich rozmnožování - rozlišit základní jedlé a jedovaté houby - sestavit zásady správného houbaře - prokázat znalost poskytnutí

Více

Houby a ovoce v modelech Josefa Rulíška

Houby a ovoce v modelech Josefa Rulíška Houby a ovoce v modelech Josefa Rulíška 21 Moravské zemské muzeum Houby a ovoce v modelech Josefa Rulíška katalog k výstavě Vladimír Antonín, Svatava Kubešová, Karel Sutorý 1 Brno, 12. 6. 22. 9. 2007 2

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více