HRADNÍ KOPEC LITICE MYKOFLÓRA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRADNÍ KOPEC LITICE MYKOFLÓRA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY"

Transkript

1 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) 2014 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN , ISBN HRADNÍ KOPEC LITICE MYKOFLÓRA PŘÍRODNÍ PAMÁTKY Tereza Tejklová /1 a Jan Kramoliš /2 1/ Muzeum východních Čech, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové 1, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, centrum interdisciplinárního výzkumu, Rokitanského 62, Hradec Králové 2/ Palackého 2413, Pardubice, ÚVOD Přestože Litice nad Orlicí tvoří malebnou krajinnou dominantu v meandru Divoké Orlice a jsou oblíbeným cílem turistů, byly dosud mykology téměř opomíjeny. Podle Svrčka (1965) zde v minulosti působil Zdeněk Schaefer (někdy uváděn též jako Schäfer), v devadesátých letech pak v okolí Litic sbíral i Josef Slavíček (HR). Průzkum uskutečněný na zakázku AOPK Antonínem Hemerkou v roce 1996 byl prvním ucelenějším svědectvím o diverzitě mykoflóry zdejší přírodní památky. V roce 2013 pak navázal náš průzkum vypracovaný na základě objednávky Odboru životního prostředí a zemědělství Pardubického kraje. Tento článek shrnuje nejen výsledky mykologického průzkumu uskutečněného v roce 2013, ale i dosavadní známé údaje z přírodní památky Hradní kopec Litice. Obr. 1. Přírodní památka Hradní kopec Litice, foto T. Tejklová.

2 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ Přírodní památka leží v katastru obce Litice nad Orlicí a je tvořena kopcem zaklesnutým v meandru řeky Divoká Orlice se zbytky hradu Litice na jeho vrcholu. Za zvláště chráněné území byl kopec vyhlášen již v roce Tehdy byly předmětem ochrany porosty jedle, buku a javoru okolo hradní ruiny. V současnosti je předmětem ochrany zachování dobrého stavu ekosystémů nacházejících se na území PP. Geomorfologicky náleží území do IVB-3B-1: Krkonošsko-jesenické soustavy Orlické podsoustavy Podorlické pahorkatiny Žamberecké pahorkatiny Litického hřbetu (DEMEK et MACKOVČIN 2006). Z fytogeografického hlediska (SKALICKÝ 1988) patří lokalita do oblastí Českomoravské mezofytikum: 63. Českomoravské mezihoří, 63a. Žambersko. Podle Quitta (1971) se lokalita nálezu nachází v mírně teplé oblasti MT7. Dále ji Quitt charakterizuje jako oblast s normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové přikrývky. Rozloha chráněného území je 6,40 ha a nadmořská výška se na lokalitě pohybuje v rozmezí m n. m. (FALTYSOVÁ, BÁRTA et al. 2002). Geologické podloží lokality je tvořeno granitem až granodioritem (ANONYMUS 2013). Z mykologického hlediska jsou zajímavou součástí lokality bývalý hradní příkop, který je druhotně zásaditý díky uvolňujícímu se vápenci z hradního zdiva a lesní poros- Obr. 2. Lokalizace PP Hradní kopec Litice (pževzato z 264

3 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky ty s původní dřevinnou skladbou. Těmi jsou podle geobotanické rekonstrukční mapy (MIKYŠKA et NEUHÄUSL 1969) suťové lesy (Tilio-Acerion) a podle mapy potenciální přirozené vegetace (NEUHÄSLOVÁ et al. 1998) bikové bučiny (Luzulo-Fagetum). Stromové patro je tvořeno převážně bukem lesním (Fagus sylvatica) a smrkem ztepilým (Picea abies), v menší míře javorem klenem (Acer pseudoplatanus), jedlí bělokorou (Abies alba) a lípou (Tilia sp.). Dále jsou minimálně zastoupeny další druhy dřevin borovice lesní (Pinus sylvestris), modřín opadavý (Larix decidua), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bříza bělokorá (Betula pendula), habr evropský (Carpinus betulus), jim (Ulmus sp.), třešeň ptačí (Prunus avium), topol osika (Populus tremula) a trnovník akát (Robinia pseudacacia). Přestože Svrček (1965) ve svém článku uvádí působení Schaefera z Litic u Žamberka, v Schaeferově terénním zápisníku, který je deponován v Královéhradeckém muzeu, se nám podařilo nalézt z Litic jediný údaj. Tím je Lactarius bataillei sp. n. = Lactarius blennius var. viridis Bataille z 28. VII (tento druh však nebyl nikdy jako Lactarius bataillei platně publikován). Nález je navíc lokalizován pouze Litice u Žamberka a není tedy jasné, zda pochází z PP. Další zjištěné údaje z Litic jsou až z roku Jedná se o sběry Josefa Slavíčka, které jsou však lokalizovány do okolí litického nádraží a Kletné stráně. V královéhradeckém herbáři (HR) existují pak ještě z katastru Litice nad Orlicí dvě položky Bondarzewia mesenterica a Hericium coralloides. Ani tyto druhy ale nebyly nalezeny na hradním kopci. Na území přírodní památky provedl v předchozích letech mykologický inventarizační průzkum Antonín Hemerka (HEMERKA 1996), na tento průzkum pak navazují dva dodatky (HEMERKA 2001 a 2002). METODIKA Průzkum zvláště chráněného území byl prováděn formou terénních sběrů (tzv. procházením lokality ) a nebyl vázán na přesně vymezené studijní plochy. Dokladovány byly druhy uvedené v Červeném seznamu hub (makromycetů) České republiky (HOLEC et BERAN 2006), dále jen ČS, případně Červené knize (KOTLA- BA 1995), dále jen ČK, druhy obtížně makroskopicky determinovatelné a druhy vzácnější. Dokladový materiál je uložen v herbáři Muzea východních Čech v Hradci Králové (HR). V případě, že nález není podložený herbářovou položkou, je u něj zkratka not. (zapsal) a jméno autora záznamu. Průzkum byl prováděn v souladu s metodikou (ANTONÍN et al. 2012), kde je pro orientační průzkum stanoveno 6 návštěv během jedné sezóny (jednoho roku) při pokrytí všech fenologických aspektů. Lokalita byla v průběhu roku navštívena celkem 7x (21. V., 28. VI., 26. VII., 31. VIII., 22. IX., 17. X., 28. X.). Rok 2013 byl z hlediska výskytu hub podprůměrný, což se také odrazilo na počtu zaznamenaných taxonů během provádění průzkumu. Houby rostly ve zvýšené míře pouze na jaře. Počátkem léta nastalo sucho, které bylo vystřídáno přívalovými dešti, po nichž pak opět nastalo sucho. Příhodné období pro růst hub nastalo až během září a trvalo zhruba do poloviny října, kdy nastaly první mrazy a další období sucha. Poté rost- 265

4 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) ly už jen odolnější, zejména dřevní druhy hub. V případě této lokality růstu hub trochu napomohla skutečnost, že leží v meandru řeky a je zde tedy, oproti jiným místům, vyšší vzdušná vlhkost. Do tabulky 1 jsou zařazeny i druhy zaznamenané v předchozím mykologickém průzkumu, aby bylo možné zjištěná data porovnat. Pokud byl druh při daném IP nalezen je v příslušném sloupku uveden křížek (X). Ve sloupku Hájek označuje křížek druh, jež autorům sdělil Hájek (bývalý pracovník správy CHKO Orlické hory, který bydlí v nedaleké Sopotnici a okolní lokality navštěvuje pravidelně). Seznam je řazen abecedně dle latinských jmen taxonů. Za latinským a českým jménem houby je v případě jejího zařazení do ČS uvedena tučným písmem zkratka kategorie ohroženosti druhu. Zkratky kategorií ČS (HOLEC & BERAN 2006): EN ohrožený druh, VU zranitelný druh, NT téměř ohrožený druh, DD druh, o němž jsou nedostatečné údaje z hlediska jeho rozšíření na území ČR. Pokud je druh zařazen v Červené knize (KOTLABA 1995) je u druhu zkratka ČK. Vytučněné druhy jsou dále komentovány. Nomenklatura je sjednocena podle knihy Přehled hub střední Evropy (HOLEC et al. 2012). VÝSLEDKY Během současného inventarizačního průzkumu bylo na lokalitě zjištěno 147 druhů vyšších hub. Z tohoto počtu jsou tři druhy uvedené v ČS (HOLEC et BERAN 2006) a jeden v ČK (KOTLABA 1995). Žádný z nalezených druhů není zařazen mezi zvláště chráněné druhy hub podle vyhlášky 395/1992 Sb. (ANTONÍN et BIE- BEROVÁ 1995). Podařilo se potvrdit 59 z celkových 155 druhů nalezených Hemerkou (HEMER- KA 1996, 2001 a 2002), zároveň bylo nalezeno 88 druhů, které Hemerka neuvádí. Pokud započítáme dva druhy, které nebyly z lokality známé a autorům je sdělil Josef Hájek (HÁJEK in litt.), který lokalitu několikrát v minulosti navštívil, je v současné době z PP známo 245 druhů. Mezi druhy uváděnými Hemerkou je i ryzec vodnatý (Lactarius uvidus). Jeho nález je však na lokalitě nepravděpodobný, protože tento ryzec roste na silně podmáčených stanovištích, často v porostu rašeliníku. Hemerka měl patrně na mysli buď ryzec citlivý (L. luridus), nebo ryzec fialovějící (L. violascens), které rostou v teplých listnatých lesích, zpravidla na bazických substrátech. Oba druhy hojně fruktifikovaly v roce 2012, během roku 2013 se bohužel nevyskytovaly. Přestože nalezený počet druhů není ve srovnání s jinými rezervacemi v Pardubickém kraji nijak závratný, lokalitu hodnotíme jako potenciálně velmi zajímavou. Věříme, že při lepším průběhu počasí zejména během léta, mohou být na lokalitě zjištěny další vzácnější druhy hub. 266

5 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Tab. 1. Seznam zjištěných druhů (List of recorded species). Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Agaricus macrosporus pečárka velkovýtrusá X Agaricus semotus pečárka odlišná X Agaricus sylvicola pečárka hajní X X X Agaricus xanthodermus pečárka zápašná X Agrocybe pediades polnička polokulovitá X Agrocybe praecox polnička raná X X X Aleurodiscus amorphus škrobnatec jedlový X Amanita citrina muchomůrka citronová X X Amanita excelsa muchomůrka šedivka X Amanita fulva muchomůrka ryšavá X X X Amanita muscaria muchomůrka červená X X Amanita pantherina muchomůrka tygrovaná X X Amanita phalloides muchomůrka zelená X Amanita rubescens muchomůrka růžovka X X Amanita submembranacea muchomůrka šedopochvá DD X Amylostereum areolatum pevníkovec ztlustlý X Armillaria cf. cepistipes václavka cibulkotřenná X Asterophora lycoperdoides rovetka pýchavkovitá X Auricularia auricula-judae ucho Jidášovo X Bjerkandera adusta šedopórka osmahlá X Bjerkandera fumosa šedopórka zakouřená X Boletus badius hřib hnědý X Boletus luridiformis hřib kovář X Boletus luridus hřib koloděj X Boletus reticulatus hřib dubový X Bovista plumbea prášivka šedivá X Calocera cornea krásnorůžek rohovitý X Calocera viscosa krásnorůžek lepkavý X X X Calvatia excipuliformis pýchavka palicovitá X Chalciporus piperatus hřib peprný X Chlorociboria aeruginosa zelenitka buková X Clavulina cinerea kuřátečko popelavé X Clavulina rugosa kuřátečko svraskalé X Climatocystis borealis plstnateček severský X 267

6 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Clitocybe brumalis strmělka říjnová X X Clitocybe connata strmělka srostlá X X Clitocybe nebularis strmělka mlženka X X X Clitocybe odora strmělka anýzka X Clitocybe phyllophila strmělka listomilná X X Clitocybe rivulosa strmělka odbarvená X X Clitocybe sinopica strmělka štěničná X Clitocybe vibecina strmělka žlábkovitá X Clitopilus prunulus mechovka obecná X Coprinellus disseminatus hnojník nasetý X Coprinellus micaceus hnojník třpytivý X Coprinopsis atramentaria hnojník inkoustový X X Coprinopsis lagopus hnojník zaječí X Coprinopsis picacea hnojník strakatý VU X Coprinus comatus hnojník obecný X X Cortinarius amoenolens pavučinec mirabelkový EN X Cortinarius anomalus agg. pavučinec odchylný (okruh) X Cortinarius cinnamomeus pavučinec skořicový X Cortinarius torvus pavučinec nevlídný X Cortinarius turmalis pavučinec podzimní X Crepidotus subverrucisporus trepkovitka tečkovaná X Crucibulum laeve pohárovka obecná X Cyathus striatus číšenka rýhovaná X X Dacrymyces stillatus kropilka rosolovitá X Daedalea quercina síťkovec dubový X X Daedaleopsis confragosa síťkovec načervenalý X Diatrype disciformis korovitka terčovitá X Diatrypella verruciformis polštářnatka bradavičnatá X Echinoderma asperum bedla ostrošupinná X Encoelia furfuracea kornice otrubičnatá X Entoloma rhodopolium závojenka vmáčklá X Exidia nigricans černorosol bukový X Flammulina velutipes penízovka sametonohá X X Fomes fomentarius troudnatec kopytovitý X X Fomitopsis pinicola troudnatec pásovaný X X X 268

7 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Ganoderma applanatum lesklokorka ploská X X Ganoderma lucidum lesklokorka lesklá X Geastrum fimbriatum hvězdovka brvitá X X Geastrum fornicatum hvězdovka klenbová NT X Geastrum rufescens hvězdovka červenavá X Gloeophyllum odoratum anýzovník vonný X X X Gloeophyllum sepiarium trámovka plotní X X Gymnopilus penetrans plaménka nevonná X Gymnopus acervatus penízovka nahloučená X X X Gymnopus androsaceus špička žíněná X Gymnopus aquosus penízovka vodnatá X Gymnopus confluens penízovka splývavá X X Gymnopus dryophilus penízovka dubová X Gymnopus foetidus penízovka odporná X Gymnopus hariolorum penízovka věštecká X Gymnopus perforans špička provrtaná X Gymnopus peronatus penízovka hřebílkatá X Gyromitra esculenta ucháč obecný X Gyroporus castaneus hřibník kaštanový X Hapalopilus rutilans hlinák červenající X Hebeloma crustuliniforme slzivka oprahlá X Hebeloma sinapizans slzivka ředkvičková X Helvella lacunosa chřapáč jamkatý X Hydnum repandum lišák zprohýbaný X Hydnum rufescens lišák ryšavý X X X Hydropus subalpinus ronivka podhorská X Hygrocybe coccinea voskovka šarlatová EN X Hygrocybe conica voskovka kuželovitá X Hygrocybe virginea voskovka panenská X X Hygrophorus cossus šťavnatka drvopleňová X X Hygrophorus chrysodon šťavnatka žlutolemá X X Hygrophorus pustulatus šťavnatka tečkovaná X Hymenoscyphus fagineus voskovička buková X Hymenoscyphus fructigenus voskovička žaludová X Hyphoderma mutatum kornatec proměnlivý X 269

8 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Hypholoma fasciculare třepenitka svazčitá X Hypholoma lateritium třepenitka cihlová X Hypomyces chrysospermus nedohub zlatovýtrusý X Hypomyces luteovirens nedohub zelený X Hypoxylon fragiforme dřevomor červený X Inocybe fraudans vláknice jablečná VU X Inocybe geophylla vláknice zemní X X X Inocybe mixtilis vláknice pomíchaná X Inocybe rimosa vláknice kuželovitá X Kuehneromyces mutabilis opeňka měnlivá X Laccaria amethystina lakovka ametystová X Laccaria laccata lakovka laková X Laccaria laccata agg. lakovka laková (okruh) X Laccaria proxima lakovka statná X Lachnum virgineum chlupáček bělostný X Lactarius blennius ryzec zelený X X X Lactarius chrysorrheus ryzec zlatomléčný X Lactarius pallidus ryzec bledý X Lactarius pyrogalus ryzec palčivý X X Lactarius quietus ryzec dubový X X Lactarius serifluus ryzec syrovátkový X Lactarius subdulcis ryzec nasládlý X Lactarius tabidus ryzec liškový X X Lactarius uvidus ryzec vodnatý EN X Laetiporus sulphureus sírovec žlutooranžový X Lenzites gibbosa outkovka hrbatá X Lepiota cristata bedla hřebenitá X X Lepiota magnispora bedla nažloutlá X Lepista flaccida strmělka přehrnutá X Lepista nuda čirůvka fialová X Lepista sordida čirůvka špinavá X X Lycoperdon perlatum pýchavka obecná X X X Lycoperdon pyriforme pýchavka hruškovitá X Lyophyllum decastes líha nahloučená X Macrolepiota mastoidea bedla útlá X 270

9 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Macrolepiota procera bedla vysoká X X Macrolepiota rhacodes bedla červenající X X X Marasmius cohaerens špička rohonohá X Marasmius epiphyllus špička listová X X Marasmius oreades špička travní X X Marasmius rotula špička kolovitá X X Marasmius wynneae špička Wynneové X Megacollybia platyphylla penízovka širokolupenná X X Mollisia cinerea terčenka popelavá X Mollisia ventosa terčenka buková X Mycena abramsii helmovka raná X X Mycena galopus helmovka mléčná X X Mycena inclinata helmovka leponohá X X Mycena polygramma helmovka rýhonohá X Mycena pura helmovka ředkvičková X X Mycena rosea helmovka narůžovělá X X Mycena rubromarginata helmovka červenobřitá X Mycena sanguinolenta helmovka krvavá X Mycena stipata helmovka louhová X X Mycena stylobates helmovka deskovitá X Mycena zephirus helmovka zefírová X Mycetinis scorodonius špička česneková X Nectria cinnabarina rážovka rumělková X X Nemania serpens dřevomor plazivý X Oudemansiella mucida slizečka porcelánová X Panaeolina foenisecii kropenatec otavní X Paxillus involutus čechratka podvinutá X X X Peniophora incarnata kornatka masová X Peniophora rufomarginata kornatka rezavolemmá X Peziza cerea řasnatka zední X Peziza vesiculosa řasnatka vosková X Phaeolus schweinitzii hnědák Schweinitzův X Phallus impudicus hadovka smrdutá X X Phellinus hartigii ohňovec Hartigův X Phellinus igniarius ohňovec obecný X 271

10 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Phellinus robustuts ohňovec statný X Phlebia tremellosa dřevokaz rosolovitý X X Pholiota cerifera šupinovka zlatozávojná X Pholiota flammans šupinovka ohnivá X Pholiota squarossa šupinovka kostrbatá X Pholiota tuberculosa šupinovka hlízkovitá X Plicaturopsis crispa měkouš kadeřavý X Pluteus cervinus štítovka jelení X X X Pluteus romellii štítovka Romellova X Polyporus arcularius choroš plástvový X Polyporus ciliatus choroš brvitý X Polyporus squamosus choroš šupinatý X Polyporus varius choroš měnlivý X Psathyrella candoleana křehutka Candolleova X X Psathyrella lacrymabunda křehutka sametová X X Psathyrella obtusata křehutka otupělá X Psathyrella piluliformis křehutka vodomilná X Psathyrella prona křehutka maličká X Psilocybe bullacea lysohlávka kulovitá X Radulomyces molaris struhák blanitý X Rhodocollybia butyracea f. asema penízovka máslová kuželovitá X X Rhodocollybia butyracea f. butyracea penízovka máslová pravá X Rhytisma acerinum svraštělka javorová X Rickenella fibula kalichovka oranžová X X Russula acetolens holubinka žlutá X X Russula aeruginea holubinka trávozelená X Russula alutacea holubinka podrusá X Russula amoena holubinka půvabná X Russula azurea holubinka azurová X Russula claroflava holubinka chromová X Russula cyanoxantha holubinka namodralá X Russula densifolia holubinka hustolistá X Russula exalbicans holubinka parková X Russula fellea holubinka žlučová X X Russula heterophylla holubinka bukovka X Russula lepida holubinka sličná X 272

11 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Jméno latinské Jméno české Stupeň ohrožení Hájek Hemerka 1996 Hemerka 2001 Hemerka 2002 Tejklová et Kramoliš 2013 Russula nigricans holubinka černající X X X Russula nobilis holubinka nádherná X Russula ochroleuca holubinka hlínožlutá X Russula pectinata holubinka hřebenitá X X Russula praetervisa holubinka hřebínkatá X Russula risigallina holubinka měnlivá X X Russula turci holubinka Turkové X Russula vesca holubinka mandlová X X X Scleroderma citrinum pestřec obecný X X Scutellinia crinita kosmatka jelení X Schizophyllum commune klanolístka obecná X X Stereum hirsutum pevník chlupatý X X Stropharia aeruginosa límcovka měděnková X Stropharia cyanea límcovka modrá X X Stropharia coronilla límcovka věnčená X Stropharia semiglobata límcovka polokulovitá X Stropholoma squamosus límcovka šupinatá ČK X Tapinella panunoides čechratice sklepní X Trametes hirsuta outkovka chlupatá X X X Trametes versicolor outkovka pestrá X X Tricholoma argyraceum čirůvka stříbrošedá X X Tricholoma scalpturatum čirůvka šedožemlová X Tricholoma sciodes čirůvka buková X Tricholoma sulphureum čirůvka sírožlutá X Ustulina deusta spálenka skořepatá X X Vascellum pratense pýchavka stlačená X X Xerocomellus chrysenteron hřib žlutomasý X X X Xerocomellus pruinatus hřib sametový X Xerocomellus rubellus hřib červený X Xerocomus subtomentosus hřib plstnatý X Xerula radicata slizečka ocasatá X Xylaria carpophila dřevnatka číškomilná X Xylaria hypoxylon dřevnatka parohatá X X Xylaria longipes dřevnatka dlouhonohá X Xylaria polymorpha dřevnatka kyjovitá X X X 273

12 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Aleurodiscus amorphus (PERS.) J. SCHRÖT. škrobnatec jedlový Nepříliš nápadný vzácnější druh rostoucí na odumírajících a odumřelých větvích zejména jedlí, vzácně i smrku. Fruktifikuje v chladných a vlhkých obdobích roku. V Pardubickém kraji je kromě Litic známý také z PR Maštale, PR Třebovské stěny a z několika lokalit v CHKO Železné hory. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, smíšený les, opadlé větve Abies alba, 17. X leg. et det. T. Tejklová, HR Obr. 3. Aleurodiscus amorphus škrobnatec jedlový. Foto J. Kramoliš. Amanita submembranacea (BON) GRÖGER muchomůrka šedopochvá [DD] Ještě nedávno byla uváděna jako velmi vzácný druh, ale vzhledem k obtížnému rozlišení bezprstenných muchomůrek (tzv. pošvatek) a k nejasnostem v jejich taxonomii byla do Červeného seznamu zařazena jako druh, o němž jsou nedostatečné údaje z hlediska jeho rozšíření na území ČR. V rámci Pardubického kraje je nám tento druh znám také z PR Maštale a PR Psí kuchyně. Podle literatury (např. HA- GARA et al. 2005, BIEBEROVÁ 2006) preferuje jehličnaté nebo listnaté lesy na kyselých půdách spíše v podhorských a horských oblastech. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, smíšený les, okraj cesty pod Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus a Carpinus betulus, 22. IX not. T. Tejklová. 274

13 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Obr. 4. Cortinarius amoenolens pavučinec mirabelkový. Foto J. Kramoliš. Cortinarius amoenolens ROB. HENRY ex P.D. ORTON pavučinec mirabelkový [EN] V Pardubickém kraji velmi vzácný druh, který byl dosud znám pouze z PR Psí kuchyně, PR Rohová a VKP rybník Lodrant. Je vázán zejména na buky, může se ale objevit i pod jinými listnáči. Vyhledává vápnité půdy, v PP roste v bývalém hradním příkopu, kde je půda díky uvolňování vápence ze zdiva silně zásaditá. Od podobných druhů pavučinců se liší mimo jiné příjemnou ovocnou vůní po zralých mirabelkách. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, hradní příkop, bučina, pod Fagus sylvatica a Acer sp., 22. IX leg. T. Tejklová, det. J. Kramoliš, HR Hydropus subalpinus (HÖHN.) SINGER ronivka podhorská Ronivka podhorská roste dosti vzácně na rozkládajících se kouscích dřeva a větvičkách a opadu v bučinách. Na území Pardubického kraje byla dosud zaznamenána pouze v NPR Lichnice-Kaňkovy hory a v PR Třebovské stěny. Je navržena na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů v kategorii ohrožený druh (HOLEC et BERAN 2004a, 2004b). Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, bučina, dřevo cf. Fagus sylvatica ponořené v zemi, 21. V leg. T. Tejklová, S. Flekrová et M. Stráníková, det. T. Tejklová, HR Hygrocybe coccinea (SCHAEFF.) P. KUMM voskovka šarlatová [EN] Druh zaznamenaný Hemerkou (2001), který však nebyl během současného průzkumu potvrzen. Vyhledává staré nedosévané mechaté trávníky. V PP mohla růst nejpravděpodobněji v areálu hradní zříceniny, kde se travnaté plochy nacházejí. 275

14 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Obr. 5. Hyropus subalpinus ronivka podhorská. Foto J. Kramoliš. Bohužel v současné době je v trávnících hodně kopřiv, které napovídají o nitrifikaci travnatých ploch, a ta voskovkám absolutně nevyhovuje. Hygrophorus chrysodon (BATSCH) FR. šťavnatka žlutolemá Tento druh byl zaznamenán již při průzkumech A. Hemerky. V Pardubickém kraji se tato šťavnatka vyskytuje roztroušeně je známá z několika chráněných území (Bažantnice v Uhersku, Nedošínský háj, Psí kuchyně, Rohová, Žernov not. J. Kramoliš), téměř každoročně vyrůstá také na hrázi rybníku Lodrant (not. T. Tejklová et J. Kramoliš). Jejím nejčastějším mykorhizním partnerem je buk lesní, může ale vyrůst pod jinými listnáči, vzácně i pod smrkem či jedlí. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, bučina, pod Fagus sylvatica, 17. X leg. et det. T. Tejklová, HR. Inocybe fraudans (BRITZELM.) SACC. vláknice jablečná [VU] Mykorhizní symbiont listnáčů, vzácně i jehličnanů, roste s oblibou na zásaditých půdách, nejčastěji na okrajích cest a lesních porostů. Je poznatelná podle červenajícího třeně, dužniny červenající po poranění a podle silné vůně připomínající přezrálé ovoce. V Pardubickém kraji velmi vzácný druh, který byl během roku 2013 zaznamenán rovněž v PR Maštale a v městském parku v Chrudimi (HR). Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, okraj cesty, pod Tilia sp., 22. IX leg. et det. T. Tejklová, HR. 276

15 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky Obr. 6. Hygrophorus chrysodon šťavnatka žlutolemá. Foto J. Kramoliš. Obr. 7. Phellinus hartigii ohňovec Hartigův. Foto J. Kramoliš. 277

16 Orlické hory a Podorlicko 20: (2013) Phellinus hartigii (ALLESCH. et SCHNABL) PAT. ohňovec Hartigův Roztroušeně rostoucí druh choroše, který je na území Pardubického kraje znám jen z několika rezervací. Kromě Litic jsou to PR Rohová a několik lokalit v rámci CHKO Železné hory. Je ohrožen zejména úbytkem jedle bělokoré (Abies alba), na které nejčastěji roste. Litice nad Orlicí, PP Hradní kopec Litice, smíšený les, padlý kmen Abies alba, 31. VIII not. T. Tejklová et J. Kramoliš. SOUHRN V příspěvku jsou zveřejněny výsledky orientačního mykologického průzkumu uskutečněného v roce 2013, při kterém autoři nalezli 147 druhů hub, z nichž nejvzácnější nález představuje pavučinec mirabelkový (Cortinarius amoenolens). Zároveň publikují výsledky z průzkumů prováděných Hemerkou (1996, 2001 a 2002). Celkový počet druhů známých z přírodní památky Hradní kopec Litice činí v současnosti 245. Z tohoto počtu je sedm zařazeno v Červeném seznamu hub (HOLEC et BERAN 2006) a jeden v Červené knize (KOTLABA 1995). Herbářové doklady k vzácnějším nálezům jsou uloženy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové (HR). SUMMARY In this article autors summarized results of their own mycological field research and also present Antonín Hemerka s survey of the natural sight Hradni kopec Litice, which is located on the hill inside the small town Litice nad Orlici. The hill is covered by the beech forest and by the ruins of the castle. We have recognized 245 pieces from that area. Seven of them are included in the Red List of fungi (macromycetes) of the Czech Republic (HOLEC et BERAN 2006) and one piece in the Red Book (KOTLABA 1995). Specimen of rare species are kept in the mycological herbarium of the Musem of East Bohemia (HR). PODĚKOVÁNÍ Děkujeme H. Deckerové (Diatrypella), O. Jindřichovi (Clavulina, Scutellinia) a J. Slavíčkovi (Hyphoderma, Peniophora) za pomoc s určením jednotlivých druhů hub. LITERATURA ANONYMUS (2013): Zjednodušená geologická mapa 1 : Dostupné z: php?mapa=g50zj&y=605793&x= &s=1 ze dne ANTONÍN V., BIEBEROVÁ Z., BERAN M., BROM M., HOLEC J., KŘÍŽ M., LEPŠOVÁ A. et SLAVÍČEK J. (2012): Metodika provádění mykologického průzkumu. ČVSM, Praha, 45 p. ANTONÍN V. et BIEBEROVÁ Z. (1995): Chráněné houby ČR. Zvláště chráněné druhy hub podle vyhlášky č. 359/92 Sb. Ministerstvo životního prostředí ČR a AOPK ČR, Brno, 88 p. 278

17 Tejklová T. & Kramoliš J.: Hradní kopec Litice Mykoflóra přírodní památky BIEBEROVÁ Z. (2006): Amanita submembranacea (Bon) Gröger. In: HOLEC J. et BERAN M. [eds.], Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: DEMEK J. et MACKOVČIN P. [eds.] (2006): Zeměpisný lexikon ČR: Hory a nížiny. AOPK ČR, Brno, 582 p. FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. et al. (2002): Pardubicko. In: MACKOVČIN P. et SEDLÁČEK M. [eds.]: Chráněná území ČR, svazek IV. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 316 p. HAGARA L., ANTONÍN V. et BAIER J. (2005): Velký atlas hub. Ottovo nakladatelství, Praha, 432 p. HEMERKA A. (1996): Mykologická inventarizace přírodní památky Hradní kopec Litice. Ms., 4 p. [Depon. in: AOPK, Pardubice]. HEMERKA A. (2001): Hradní kopec Litice 2001 dodatek. Ms., 1 p. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. HEMERKA A. (2002): Hradní kopec Litice 2. dodatek 2002 Současný stav. Ms., 2 p. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. HOLEC J. et BERAN M. (2004a): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů. Mykologické Listy, Praha, 87: HOLEC J. et BERAN M. (2004b): Seznam druhů hub na doplnění vyhlášky o zvláště chráněných druzích organizmů (dokončení). Mykologické Listy, Praha, 88: HOLEC J. et BERAN M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky. Příroda, Praha, 24: KOTLABA F. [ed.] (1995): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rástlin živočíchov SR a ČR. Vol. 4. Sinice, riasy, huby, lišajníky, machorasty. Príroda, Bratislava, 220 p. MIKESKA M. et PRAUSOVÁ R. (2009): Plán péče o přírodní památku Hradní kopec Litice (ve smyslu vyhlášky č. 60/2008 Sb.) na období Ms., 16 p. [Depon. in: Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice]. MIKYŠKA R. et NEUHÄUSL R. (1969): Geobotanická mapa ČSSR 1 : M 33 XVII. Náchod. Academia, Praha. NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha, 341 p. QUITT E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Folia Geographica, 16: SKALICKÝ V. (1988): Regionálně fytogeografické členění České republiky. In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds.], Květena Československé socialistické republiky I. Academia, Praha, SOCHA R., BAIER J. et HÁLEK V. (2012): Sbíráme čirůvky aneb další chutné houby do naší kuchyně. Aventium, Praha, 253 p. SVRČEK M. (1965): Současný stav mykofloristického výzkumu Československa. Česká Mykologie, 19(2):

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří Přehled rostlin a živočichů východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří 1. svazek Přehled rostlin a živočichů Sandstein Verlag Dresden 3 Obsah

Více

Biodiverzita hub a její ochrana na vybraných lokalitách

Biodiverzita hub a její ochrana na vybraných lokalitách Biodiverzita hub a její ochrana na vybraných lokalitách Přírodní památka (PP) Luží u Lovětína Celková doposud zjištěná diverzita makromycetů v litorálech rybníků i v luční části chráněného území a jeho

Více

Mykologický výzkum makromycetů v horských smíšených a smrkových lesních porostech

Mykologický výzkum makromycetů v horských smíšených a smrkových lesních porostech Diverzita a ekologie hub makromycetů v horských porostech na Šumavě a v České republice (literární přehled) Anna Lepšová Výzkum v oborech mykologie, fytopatologie a ekologie lesa, Pěčín 16, 37401 Trhové

Více

1 Jedy v přírodě 13. 2 Někdy získáme víc, než uneseme 29

1 Jedy v přírodě 13. 2 Někdy získáme víc, než uneseme 29 Pavel Vlach, Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Obsah 1 Jedy v přírodě 13 Toxiny sinic 13 Jedovaté houby 13 Pravé primární otravy vyvolané termostabilními toxiny 14 Otravy cyklopeptidové, cytotoxické

Více

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019

Plán péče. Přírodní památku PODLOUČKY. na období 2010 2019 Plán péče o Přírodní památku PODLOUČKY na období 2010 2019 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje Evidenční číslo: Kategorie ochrany: přírodní památka Název území:

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj)

Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj) Bohemia centralis 19: 23-40, 1990 Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj) Zur Pilzflora der Felsensteppengesellschaften südlich von Pečky (Kreis Kolin, Bezirk

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII

ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII ČESKOSLOVENSKA VEDECKA SPOLEČNOST PRO MYKOLOG g r A ACADEMA/PRAHA ŘÍJEN i 1968 ! ČESKA MYKOLOGE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické Ročník

Více

issn: 1804-2732 tom. 4 / 2013 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

issn: 1804-2732 tom. 4 / 2013 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně issn: 1804-2732 tom. 4 / 2013 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně R e c e i v e d : 1 3. 5. 2 0 1 3 A c t a C a r p. O c c., 4 : 7 9 8 5, 2 0 1 3 79 A c c e p t e d : 3.

Více

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM

STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM Plán péče a návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky STRÁNĚ NAD SUCHÝM POTOKEM na období 2012-2020 Salvia o.s. sdružení pro ochranu přírody Míšovická 454/6 155 21 Praha 5 e-mail:

Více

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí

Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí THAYENSIA (ZNOJMO) 2011, 8: 57 67. ISSN 1212-3560 Novinky v bryoflóře Národního parku Podyjí New bryophyte records from Podyjí National Park Zbyněk H r a d í l e k 1, Zdeněk M u s i l 2 1 Katedra botaniky,

Více

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech

Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 39-58, 2006 Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech Lucie Kastnerová, Miroslav Zeidler, Marek Banaš Condition, distribution

Více

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006

Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 57 94 Vimperk, 2006 Rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin ve východní části Boubínsko-stožecké hornatiny a v přiléhajícím Šumavsko-novohradském

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílá Jan Losík, Alice Háková květen 2014 2 Zpracovatelé:

Více

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020

PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 PLÁN PÉČE O NÁRODNÍ PARK PODYJÍ A JEHO OCHRANNÉ PÁSMO 2012 2020 Lenka Reiterová a Martin Škorpík (editoři) SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, ZNOJMO 2012 Kolektiv autorů: Veronika Dubovská Markéta Frindová

Více

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku

Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 04 biologie Monitoring druhu Carabus variolosus a odhad jeho biotopových nároků na vybraných lokalitách na Vsetínsku Autor: Justina Valchářová Masarykovo gymnázium

Více

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy)

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Acta rerum naturalium 4: 31 42, 2008 ISSN 1803-1587 Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy) Inventorization of the flora and vegetation of Mlýnský potok

Více

ROČNÍK VI 1 952 SEŠIT 6 7. Časopis Čs. mykologického klubu v Přírodovědeckém vydavatelství pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

ROČNÍK VI 1 952 SEŠIT 6 7. Časopis Čs. mykologického klubu v Přírodovědeckém vydavatelství pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické ROČNÍK VI 1 952 SEŠIT 6 7 ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. mykologického klubu v Přírodovědeckém vydavatelství pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické OBSAH: D r K. Cejp: Ruská a sovětská mykologie

Více

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les)

Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Západočeské entomologické listy (2011), 2: 44 50 ISSN 1804-3062 Ovádi (Diptera: Tabanidae) v okolí Kladské (CHKO Slavkovský les) Libor Dvořák Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí 11, 353 01

Více

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF BIOINDICATORS AT KLATOVY - ŠTĚPÁNOVICE LANDFILL

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF BIOINDICATORS AT KLATOVY - ŠTĚPÁNOVICE LANDFILL POSSIBILITIES OF APPLICATION OF BIOINDICATORS AT KLATOVY - ŠTĚPÁNOVICE LANDFILL MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOINDIKÁTORŮ V OKOLÍ SKLÁDKY V KLATOVECH - ŠTĚPÁNOVICÍCH Vaverková M., Kotvicová J. Department of Applied

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011

Aleje a křížky 2011. SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 2011 SRG Přírodní škola o. p. s. Expedice Tepelsko 211 Aleje a křížky 211 Matěj Horák, Jáchym Belcher, Johanka Simonová, Matyáš Kapic, Jakub Grosman, Hermína Motlová, Lucie Kolínová 2 Poděkování: Ing. Lence

Více

TOPOLY JAKO HOSTITELÉ LESÁKA RUMĚLKOVÉHO ( CUCUJUS CINNABERINUS

TOPOLY JAKO HOSTITELÉ LESÁKA RUMĚLKOVÉHO ( CUCUJUS CINNABERINUS TOPOLY JAKO HOSTITELÉ LESÁKA RUMĚLKOVÉHO (CUCUJUS CINNABERINUS) (COLEOPTERA: CUCUJIDAE) Poplars as Host Wood Plants of the Flat Bark Beetle (Cucujus cinnaberinus) (Coleoptera: Cucujidae) Jakub Horák Katedra

Více

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer

PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024. Mgr. David Fischer PLÁN PÉČE O ZCHÚ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KOZLOVSKÁ STRÁŇ NA OBDOBÍ 1. 1. 2014 31. 12. 2024 Zpracoval: NaturaServis, s.r.o.: Ing. Radim Paulič Mgr. David Fischer V Litvínově: 27. 6. 2014 1. Základní údaje o zvláště

Více

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších

Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Hroneš M., Hrachová S., Dančák M. & Vašut R.J. 2011: Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších. Opera Corcontica 48: 69 78 Vrba laponská (Salix lapponum L.) v Krkonoších Downy willow (Salix lapponum

Více

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO

PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 RAŠELINIŠTĚ KYSELOV PŘÍRODNÍ PAMÁTKU PRO PLÁN PÉČE PRO OBDOBÍ 2015-2024 PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKU RAŠELINIŠTĚ KYSELOV Správa NP Šumava, pracoviště Horní Planá RNDr. Alena Vydrová, 2015 Plán péče Přírodní památka Rašeliniště Kyselov Pro období: 2015

Více

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO

ČESKÉ ŠVÝCARSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO ČESKÉ ŠVÝCARSKO ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO Listopad 2009 8. ročník 2/2009 Z OBSAHU: Ach ty cesty... Něco blíže k mihulím... 2-3 Nový druh mechu v NP... 4 Měření mikroklimatu... 5

Více

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika)

Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) ISSN 1211-3026 Čas. Slez. Muz. Opava (A), 59: 217-232, 2010 Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré (Abies alba) na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika) Lukáš Spitzer, Ondřej

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více