ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci"

Transkript

1 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová Cheb 2012

2

3

4 estné prohlá ení Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci vypracovala samostatn pod odborným dohledem vedoucího bakalá ské práce za pou ití pramen uvedených v p ilo ené bibliografii. V Chebu dne. podpis autora

5 Pod kování Na tomto míst bych cht la pod kovat vedoucí práce paní PaedDr. Dan Egerové, Ph.D. za cenné rady p i konzultacích a zam stnanc m Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o. za poskytnutí pot ebných informací k vypracování práce. Dále d kuji své rodin za umo n ní studia. Tereza Kaprová

6 Obsah ÚVOD CÍLE A METODY TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJ Úkoly ízení lidských zdroj Personální práce a její význam pro podnik Personální innosti Personální strategie Personální útvar a jeho organizace PROCES ZÍSKÁVÁNÍ ZAM STNANC Proces získávání zam stnanc a jeho kroky VÝB R ZAM STNANC P edvýb r uchaze Metody výb ru pracovník P IJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍK VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK CHARAKTERISTIKA VODOHOSPODÁ SKÉ SPOLE NOSTI SOKOLOV, S.R.O HISTORIE SPOLE NOSTI VOSS, S.R.O VODOHOSPODÁ SKÁ SPOLE NOST SOKOLOV, S.R.O OBLAST INNOSTI VOSS, S.R.O Certifikace ORGANIZA NÍ STRUKTURA FINAN NÍ SITUACE LIDSKÉ ZDROJE VE VOSS, S.R.O V ková struktura zam stnanc Vzd lanostní struktura zam stnanc PLÁNOVANÉ ZM NY V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJ VE VOSS, S.R.O

7 3.8 PERSONÁLNÍ STRATEGIE SPOLE NOSTI CHARAKTERISTIKA PERSONÁLNÍHO ODD LENÍ VOSS, S.R.O ANALÝZA VYBRANÝCH PERSONÁLNÍCH PROCES VE SPOLE NOSTI ZÍSKÁVÁNÍ A VÝB R PRACOVNÍK Získávání pracovník Výb r pracovník Získávání a výb r pracovník po formální stránce P IJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍK P ijímání pracovník Orientace pracovník VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK Proces vzd lávání ve VOSS, s.r.o VLASTNÍ NÁVRHY NA ZM NY ZJI T NÝCH SKUTE NOSTÍ ZÍSKÁVÁNÍ A VÝB R PRACOVNÍK PROCES P IJÍMÁNÍ A ORIENTACE VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK Vzd lávání mana er Hodnocení vzd lávacích program ZÁV R SEZNAM POU ITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK, OBRÁZK A GRAF SEZNAM POU ITÉ LITERATURY SEZNAM P ÍLOH ABSTRAKT ABSTRACT

8 Úvod V úvodu bych ráda p edstavila svoji práci s názvem Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci. Personální procesy tvo í d le itou ást firemních proces. Pokud jsou dob e nastaveny, poskytují základ pro dosahování cíl spole nosti. Díky této práci jsem poznala a pochopila, jak probíhají jednotlivé procesy v praxi. V této práci jsem se zam ila na personální procesy, které jsou pro spole nost klí ové. Pro vypracování své práce jsem zvolila Vodohospodá skou spole nost Sokolov, s.r.o., ve které jsem ji n kolikrát vykonávala praxi a tudí mi spole nost není cizí. V sou asné dob zam stnává spole nost 165 zam stnanc. Tato práce je rozd lena do n kolika ástí. V první ásti jsou vymezeny cíle práce a metody, které byly uplatn ny p i analýze stavu personálních proces ást druhá je v nována teoretickým poznatk m z oblasti ízení a úkol lidských zdroj, personální práce a jejím významem pro podnik. Dále se zabývám charakteristikou personálních inností, personální strategií, organizací personálního útvaru a zna nou ást v nuji p edev ím vybraným personálním proces m. Ve t etí ásti p edstavuji Vodohospodá skou spole nost Sokolov, s.r.o., oblasti její innosti a mnoho dal ích informací o spole nosti. Dále následuje tvrtá, klí ová ást práce, kde analyzuji sou asný stav vybraných personálních proces v organizaci. Podle provedené analýzy a srovnáním výsledk s teoretickými východisky se odvíjí návrhy zm n zji t ných výsledk personálních proces. Tyto návrhy se nachází v páté ásti mé práce. 8

9 1. Cíle a metody Hlavním cílem této práce je analyzovat sou asný stav vybraných personálních proces v organizaci a navrhnout p ípadná opat ení, která by vedla k zefektivn ní t chto proces. Aby byly pln ny strategické cíle spole nosti a byla zvý ena její výkonnost, je nutné, aby byly správn vyu ívány a propojovány lidské zdroje s ostatními zdroji a aby správn fungovaly personální procesy. Ve své práci se zam ím na tyto vybrané personální procesy: získávání a výb r pracovník, p ijímání a orientace pracovník, vzd lávací procesy. Zam ení na tyto konkrétní procesy je z d vodu plánovaných zm n ve Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o. Tyto zm ny se týkají oblasti lidských zdroj. Na ur itých pracovních pozicích bude docházet ke sni ování stavu zam stnanc a následn k nahrazení ni ího po tu pracovník na tyto pozice. D vodem t chto zm n je p edev ím úspora náklad a organiza ní zm ny. Tato problematika bude promítnuta v praktické ásti, kde budu vycházet z teoretických poznatk nastudovaných z literární re er e a z analýzy sou asného stavu t chto personálních proces v organizaci. Sou asný stav personálních proces ve spole nosti budu analyzovat na základ osobních rozhovor se zam stnanci spole nosti a následn na základ studia a analýzy interních dokument. Interními dokumenty se rozumí: výro ní zprávy spole nosti, organiza ní struktura, v ková struktura, vzd lanostní struktura, skladba zam stnanc, vnit ní p edpisy, sm rnice a dal í. 9

10 2. Teoretická východiska práce 2.1 ízení lidských zdroj Lidské zdroje mají pro organizaci velký význam. Jsou to lidé, kdo p iná í do organizace v domosti, zku enosti, znalosti a dovednosti, které mají mnohem v t í hodnotu ne technologické i materiální vybavení. ízení lidských zdroj je podle Armstronga (2007, s. 27) definováno jako strategický a logicky promy lený p ístup k ízení nejcenn j ího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kte í jako jednotlivci i jako kolektivy p ispívají k dosa ení jejich cíl. Lidské zdroje spolu se zdroji materiálovými, finan ními a informa ními p etvá ení vstupy na po adované výstupy organizace a tím realizují zisk. Existují dva p ístupy ízení lidských zdroj, jak by se m lo zacházet s pracovníky v zájmu organizace: 1. Tvrdá podoba ízení lidských zdroj, kdy je s lidmi zacházeno jako s kapitálem. Tento p ístup se zam uje na ízení lidí takovým zp sobem, aby bylo dosa eno konkuren ní výhody organizace tím, e se sna í získat od pracovník p idanou hodnotu. D raz je kladen na kvantitativní, praktické a strategické stránky ízení lidí. 2. M kká podoba ízení lidských zdroj, kdy jsou pracovníci bráni spí e jako prost edky. D raz je kladen p edev ím na motivaci, komunikaci a vedení. Zapojením pracovník do rozhodování a spoluodpov dnosti je zd raz ována pot eba získání jejich oddanosti. (Heinová,online, 2012) Úkoly ízení lidských zdroj V nejobecn j ím pojetí je úkolem ízení lidských zdroj slou it tomu, aby byla organizace výkonná a aby se její výkon neustále zlep oval. Aby toho organizace dosáhly, je zapot ebí neustálého zlep ování materiálních, finan ních, informa ních a lidských zdroj. Hlavní úkoly ízení lidských zdroj mohou být charakterizovány následovn (Koubek, 2003): Za adit správného lov ka na správné místo, a aby byl tento lov k neustále p ipraven p izp sobovat se m nícím se po adavk m pracovního místa. Optimální vyu ití fondu pracovní doby a optimální vyu ívání pracovních schopností (kvalifikace pracovník ). 10

11 Formování tým, efektivního stylu vedení a zdraných mezilidských vztah v organizaci. Rozvoj pracovních schopností, osobnosti, sociálních vlastností, rozvoj kariéry zam stnance. Dodr ování v ech zákon v oblasti práce, zam stnávání lidí a lidských práv, vytvá ení dobré zam stnavatelské pov sti organizace Personální práce a její význam pro podnik Charakteristika personální práce Personální práce jej jádrem celého ízení organizace. Podmínkou úsp nosti a konkurenceschopnosti organizace je uv dom ní si, e lidé p edstavují nejv t í bohatství a jejich ízení rozhoduje o tom, zda organizace usp je i nikoliv. Ve zvý ené mí e je kladen d raz na vn j í podmínky formování a fungování pracovní síly, co p edstavuje popula ní vývoj a jeho dopad na reprodukci pracovních zdroj a sil, trh práce, ekonomické podmínky v etn perspektiv uplatn ní firmy na trhu práce, vývoj techniky a technologie vyu ívané ve firm, sociální pot eby a hodnotové orientace lidí, pracovní a sociální legislativy firmy atd. Velký význam je kladen na vzd lávání a rozvoj lidských zdroj vzhledem ke globalizaci a prom nlivosti trh, kdy se od firem o ekává, aby byly pru né a p ipravené na zm ny. Význam personální práce pro podnik Nejobecn j í pojetí významu personální práce pro podnik spo ívá v tom, e p ispívá k výkonnosti podniku. Výkonnost a zvy ování výkonnosti podniku lze zabezpe it neustálým zlep ováním v ech zdroj, které má podnik k dispozici. Pracovní schopnosti lidských zdroj se sice neustále rozvíjí a zkvalit ují, ale práv lidské zdroje rozhodují o pou ívání ostatních zdroj a tím pádem ízení lidských zdroj ovliv uje i zlep ování vyu ití zbývajících výrobních faktor. Personální práce má tedy vliv na hospodá ské výsledky organizace. Tento vliv se promítne v ekonomické oblasti, kdy se týká zejména velikosti zisku a to podle Kleibla (2001, s. 7) souvisí s: optimálním vyu itím lidské práce v kombinaci s ostatními výrobními faktory, co má za cíl dosáhnout nezbytn nutného výkonu podniku a jeho p izp sobení se po adavk m okolí; zlep ováním struktury a zvý ením kvality fungování lidských zdroj organizace; 11

12 zvý ením kreativity a ekonomického zhodnocení tohoto potenciálu i vlo ených prost edk na jeho rozvoj; stanovením a udr ením optimální vý e personálních náklad podniku (mzdy a výdaje na zabezpe ení pot eb pracovník ); realizací systém odm ování podle výkonu stimulujícího rozvoj aktivity a zvy ování pracovní schopnosti zam stnance. Dal í oblastí, kde se tento vliv promítne je oblast sociální, kdy kvalitní personální práce ovliv uje hospodá ské výsledky a postavení na trhu prost ednictvím (Synek a kol., 2000, s. 213): napl ování osobních cíl pracovník, spojených s výkonem práce v podniku; spokojenost s pracovním místem, obsahem práce, pracovním prost edím i klimatem v organizaci; motivace zam stnanc k seberealizaci, zvy ování kvalifikace a tvo ivého p ístupu k práci i e ení problém v podniku; vytvá ení pocitu identifikace pracovníka s cíli organizace; zabezpe ení sociálních jistot zam stnanc Personální innosti Úkoly ízení lidských zdroj nacházejí sv j konkrétní výraz v tzv. personálních innostech. Tyto innosti p edstavují výkonnou ást personální práce, kterou provád jí odborníci nazývaní personalisté. Dvo áková (2007, s. 17) charakterizuje personální innosti jako administrativn -správní innosti, které vyplývají nejen z pracovn právní legislativy, ale i koncep ní, metodické a analytické innosti, na které navazuje poradenství mana er a zam stnanc. Rozd lení personálních inností bývá v literatu e uvedeno p ibli n v následující podob (Koubek, 2003, s ): 1. Vytvá ení a analýza pracovních míst, tj. definice pracovních úkol, pravomocí a odpov dnosti, specifikace pracovních míst. 2. Personální plánování, tj. plánová pot eby pracovník a jejich personálního rozvoje. 12

13 3. Získávání, výb r a p ijímání pracovník, tj. p íprava a zve ej ování informací o volných pracovních místech, p íprava formulá, dokumentace, organizace pohovor, za azení nových pracovník aj. 4. Hodnocení pracovník, tj. p íprava dokument, asového plánu hodnocení, obsahu a metody hodnocení, hodnotící rozhovory, navrhování a kontrola opat ení. 5. Rozmis ování a ukon ování pracovního pom ru, tj. za azování na pracovní místo, povy- ování, p evád ní na jinou práci, propu t ní. 6. Odm ování a dal í nástroje k ovlivn ní pracovního výkonu a motivace v etn poskytování zam stnaneckých výhod aj. 7. Vzd lávání pracovník, tj. plánování vzd lávání, hodnocení výsledk a ú innosti vzd lávacích program aj. 8. Pracovní vztahy, p edstavující jednání s odbory, po ízení a uchování zápis z jednání, sledování agendy stí ností, zam stnanecké a mezilidské vztahy. 9. Pé e o pracovníky, tj. pracovní prost edí, bezpe nost a ochrana zdraví p i práci, dokumentace, kontroly, pracovní doba, re im, sociální slu by. 10. Personální informa ní systém, tj. zji ování, úschova, zpracování a analýza dat týkajících se pracovních míst, pracovník a jejich práce, mezd, sociální zále itosti, personální innosti v organizaci aj Personální strategie Tato strategie je jedna z díl ích strategií organizace. Vyjad uje zám ry organizace do budoucna, dlouhodobé a komplexní cíle v personální oblasti, které jsou provázané s ostatními cíli a mají napomoci dosa ení celkových cíl organizace. Pokud dojde ke zm nám podnikové strategie, pak se musí zm nit i personální strategie. (Kociánová, 2010) Personální strategie je výsledkem práce celého vedení podniku; na jejím vytvá ení se podílejí v ichni mana e i a v echny útvary. Personální strategie je východiskem konkrétní innosti, která sm uje k napln ní strategických cíl organizace. Jako hlavní cíle personální strategie lze chápat: utvá ení odpovídající personální struktury, pé e o rozvoj kvalifikace pracovník, 13

14 vytvá ení sociálních a pracovních podmínek, zaji t ní personální stabilizace podniku, podíl na utvá ení dlouhodobé shody mezi zam stnavateli a zam stnanci Personální útvar a jeho organizace Personální útvar lze charakterizovat jako pracovi t, které je specializované na ízení lidských zdroj. Obr. 1: Slu by poskytované personálním útvarem Koncep ní slu by Personální útvar Metodické slu by Analytické slu by Poradenské slu by Provádí personální innosti Zdroj: vlastní zpracování, Personální slu by mohou být zaji t ny n kolika zp soby (Dvo áková, 2007): pouze vlastními personalisty, z ásti vlastními personalisty, z ásti outsourcingem 1, z ásti vlastními personalisty, z ásti delegováním na vedoucí zam stnance a z ásti outsourcingem. Organizace personálního útvaru závisí na velikosti organizace a rozsahu personálních inností, které spole nost zaji uje vlastními silami. Malé organizace v t inou nemají personální útvar a personální innosti zaji uje majitel nebo vy í vedoucí pracovník. V t í organizace u mívají alespo jednoho personalistu na personální práce. Velké organizace mohou mít i 1 Outsourcing je zaji ování ásti provozu organizace jinou externí organizací. (slovnik-cizich-slov.abz.cz, online, 2012) 14

15 velké personální útvary, které jsou len ny na adu odd lení specializovaných na jednotlivé personální práce. 2.2 Proces získávání zam stnanc Získávání pracovník je personální proces, který je velmi úzce provázán s výb rem zam stnanc. Za átek procesu získáváním pracovník m je zji t ním pot eby organizace obsadit ur ité pracovní místo a je ukon en uzav ením pracovní smlouvy. Tento proces by se m l uskute nit s minimálními náklady a v odpovídajícím asovém rozmezí. Získávání pracovník je nep etr itý proces, p i kterém se vyhledávají ti nejvhodn j í uchaze i o zam stnání. (Stýblo, 2003, s. 49) Proces získávání zam stnanc a jeho kroky Cílem procesu získávání pracovník by m lo být získat takové mno ství pracovník v ur ité kvalit, kte í budou vyhovovat pot ebám organizace za vynalo ení minimálních náklad. Proces získávání pracovník se skládá z n kolika krok, které na sebe navazují (Koubek, 2003): 1. Identifikace pot eby získávání pracovník Pot eba nových pracovník vychází z plán organizace. Tato identifikace musí probíhat p ed realizací vlastního získávání pracovník, proto je dobré, aby si spole nosti vypracovávali periodické prognózy nových nebo dodate ných pracovník a s tím je spojena i soustavná analýza stavu a pohybu pracovník organizace. 2. Popis a specifikace pracovního místa Ve keré pot ebné informace o volném pracovním míst, o práci a pracovních podmínkách a o po adavcích kladených na pracovníka vzhledem k tomuto pracovnímu místu. 3. Zvá ení alternativ Spole nost musí zvá it, zda pracovní pozice vy aduje plný nebo áste ný úvazek, i dohody o provedení práce nebo innosti. 15

16 4. Výb r charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých bude zalo eno získávání a pozd j í výb r pracovník. V popisu pracovního místa by se ur it m l vyskytovat název pracovního místa, funkce, zam stnání, místo výkonu práce, odpov dnost pracovníka, mo nosti výcviku, platové podmínky, pracovní podmínky. 5. Identifikace potencionálních zdroj uchaze. Jedná se o rozhodnutí, zda získávat pracovníky z vn j ích i vnit ních zdroj pracovních sil, nebo zda tyto zdroje zkombinovat. Získávání pracovník z vn j ích a vnit ních zdroj Podnik m e erpat pracovní sílu z vnit ních zdroj, co p edstavují stávající zam stnanci spole nosti, pokud by byli vhodnými uchaze i. Nebo lze získávat z vn j ích zdroj, kdy se jedná o získávání pracovních sil mimo organizaci. Tab. 1: Výhody a nevýhody získávání pracovník z vnit ních zdroj Výhody - Podnik zná silné/slabé stránky uchaze- e. - Uchaze zná dob e podnik. - Lep í návratnost investic. Získávání pracovník z vnit ních zdroj Nevýhody - Soupe ení mezi zam stnanci. - Obtí né získávání autority. - Náklady na zvý ení kvalifikace pracovníka nebo náklady na kolení. - Vyu ití zku eností, které pracovník získal v organizaci. - Zklamání koleg. - Rychlej í obsazení místa. - Sní ení fluktuace. Zdroj: Mayerová, 2000, s. 63. Koubek, 2003, s

17 Tab. 2: Výhody a nevýhody získávání pracovník z vn j ích zdroj Výhody - Nové pohledy, názory, zku enosti. - V t í rozsah schopností a znalostí. - Rychlej í uznání a akceptace od koleg. Získávání pracovník z vn j ích zdroj Zdroj: Mayerová, 2000, s. 63. Koubek, 2003, s Nevýhody - Nový pracovník je stresován sou asnými zam stnanci. - Obtí né získávání autority. - Vy í náklady na zvý ení kvalifikace pracovníka nebo náklady na kolení. 6. Volba metod získávání pracovník Volba metod závisí na tom, z jakých zdroj se rozhodneme získávat pracovníky, jaké jsou po adavky na pracovníky, jaká je situace na trhu práce, jak rychle pot ebujeme obsadit pracovní místo apod. Mezi nej ast j í metody lze za adit: nabídky práce na místní výv sce nebo na desce Ú adu práce (spolupráce s Ú ady práce sice není od ledna 2012 povinná, p esto n které spole nosti nadále tuto mo nost vyu ívají), internet (existuje mnoho portál s nabídkami práce, v sou asnosti lze vyu ít i facebooku), inzerce v lokálním tisku, rozhlasové stanici, kabelové televizi, veletrh pracovních p íle itostí, samostatné p ihlá ení, doporu ení zam stnancem. 7. Volba dokument a informací po adovaných od uchaze Nej ast j ími dokumenty po adovanými od uchaze jsou doklady o vzd lání a praxi, speciální dotazník, ivotopis, p ípadn motiva ní dopis. 8. Formulace nabídky zam stnání Zpracovává se na základ popisu a specifikace pracovního místa. 17

18 9. Uve ejn ní nabídky zam stnání Doporu uje se uve ej ovat nabídku více zp soby, ne jen inzercí, ale pou ívat takové zp soby, které si organizace m e dovolit. 10. Shroma ování dokument a informací Doba mezi uve ejn ním nabídky a ukon ením období, kdy uchaze i reagují a p ipravují po- adované dokumenty a dochází k detailn j ímu informování uchaze a jednání s nimi. 11. P edvýb r na základ p edlo ených dokument a informací Porovnává se zp sobilost uchaze e s po adavky na obsazované místo. 12. Seznam uchaze, kte í budou pozváni k výb rovým pohovor m Ideální po et, kdy se p íli nezat uje rozpo et organizace a je mo no p istupovat k výb ru zodpov dn je 5-10 uchaze na jedno pracovní místo. 2.3 Výb r zam stnanc Výb r zam stnanc navazuje na proces získávání zam stnanc. Výb r je proces, kdy se sbírají a hodnotí informace o uchaze ích za pou ití metod výb ru, které doká ou p edpov d t efektivnost pracovníka. (Dvo áková, 2007) P edvýb r uchaze Organizace provede analýzu na základ rozboru materiál od uchaze, zda je uchaze zp sobilý vykonávat nabízenou práci, nebo zda bude schopen se adaptovat na pracovní prost edí Metody výb ru pracovník Metody volíme podle toho, na jakou pozici se uchaze vybírá. Mezi nej ast j í metody výb ru m eme za adit: hodnocení ivotopisu, assessment centre 2, testy pracovní zp sobilosti, dotazníky pro uchaze e, 2 Assessment centre je metoda, která se pou ívá pro výb r budoucích zam stnanc z v t ího po tu uchaze. Dá se p elo it jako hodnotitelské centrum, které slou í p edev ím jako nástroj k identifikaci silných a slabých stránek ú astníka za pou ití kombinace r zných diagnostických metod. (ikariera.cz, online, 2012) 18

19 výb rový pohovor: - pohovor 1+1, - skupinový pohovor, - panelový pohovor. 2.4 P ijímání a orientace pracovník P ijímání pracovník následuje po výb ru a tento proces zahrnuje adu procedur, které za ínají s akceptováním nabídky práce a kon í dnem nástupu do zam stnání. Nejd le it j í formální nále itostí p ijímání pracovník je vypracování a podepsání pracovní smlouvy. Dal ím velmi d le itým krokem je za azení pracovníka do evidence tím, e mu je po ízena osobní karta, která obsahuje: Jméno, p íjmení, titul. Datum, místo narození, rodné íslo. Adresa trvalého bydli t, státní p íslu nost. Datum vzniku pracovního pom ru a pracovní za azení v organizaci. Údaje o kvalifikaci. Nad ízený pracovník odvede pracovníka na místo výkonu práce a dále zapo ne proces orientace. Proces orientace následuje po procesu p ijímání a jedná se o specifický program adapta ních a vzd lávacích aktivit, které mají urychlit a usnadnit proces seznamování nových pracovník s jejich úkoly, pracovními podmínkami, pracovním a sociálním prost edím a pot ebnými znalostmi s dovednostmi tak, aby jejich výkon dosáhl co nejd íve po adované úrovn. Orientace probíhá jak formáln, tak i neformáln. Formáln znamená, e tento proces je zabezpe ovaný personálním útvarem, nebo vedoucím pracovníkem. Naopak neformální orientace je zabezpe ována spolupracovníky a probíhá spontánn. Hlavním významem procesu orientace je, aby se nový pracovník co nejd íve a pokud mo no bez stresu za adil do pracovního kolektivu, adaptoval se na styl práce, ztoto nil se s cíli organizace a osvojil si pot ebné znalosti a dovednosti. 19

20 Tento proces má zna ný vzd lávací aspekt v tom slova smyslu, e se jedná o formování pracovních schopností pracovníka. Mezi oblasti lze za adit: celopodniková orientace, útvarová orientace, orientace na konkrétní pracovní místo. 2.5 Vzd lávání a rozvoj pracovník Pokud cht jí být organizace konkurenceschopné a úsp né, musí se v novat vzd lávání a rozvoji svých zam stnanc. Znalosti a dovednosti zam stnanc rychle zastarávají, proto e se neustále objevují nové poznatky, vznikají nové technologie. Tento vývoje je spojen i s prom nlivostí na trhu zbo í a slu eb, co si vynucuje pru nou reakci organizací a hlavn pru nost jejich zam stnanc. Zkrátka v moderní spole nosti, aby mohl lov k fungovat jako pracovní síla a aby byl zam stnatelný, musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat. Vzd lávání je proces, b hem n j ur itá osob získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje. (Armstrong, 2007, s. 461) Cílem tohoto procesu je zabezpe ovat kvalifikované, vzd lané a schopné lidi pot ebné k uspokojení nejen sou asných, ale i budoucích pot eb organizace. Systém vzd lávání obsahuje tyto aktivity (Koubek, 2003, s. 243): orientace, do kolování, p e kolování iniciované spole ností, rozvoj iniciovaný spole ností. V tomto systému má svoji roli nejen personální útvar, ale také vedoucí pracovníci, odbory i jiná sdru ení pracovník. U této personální innosti se také vyskytuje úzká spolupráce s externími odborníky i specializovanými vzd lávacími instituty. 20

21 Systematické vzd lávání pracovník v organizaci Jedná se o neustále se opakující cyklus, který sleduje cíle a strategie vzd lávání a opírá se o pe liv vytvo ené organiza ní a institucionální p edpoklady vzd lávání. Obr. 2: Cyklus systematického vzd lávání Zdroj: Koubek, 2003, str. 245, (Upraveno autorem podle Cole, G. A. Management: Theory and practice. London, DP Publications 1990, s Identifikace pot eby vzd lávání pracovník organizace má za úkol ur it rozdíl mezi kvalifika ními po adavky jednotlivých míst a pracovními schopnostmi pracovníka. Tyto po adavky jsou velmi t ko m itelné. Zdroje informací, které lze vyu ít pro tyto ú ely, mohou být údaje týkající se celé organizace, údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a údaje o jednotlivých pracovnících. 21

22 Druhá fáze s názvem plánování vzd lávání pracovník má za úkol up esn ní návrh plán. Jsou formovány priority vzd lávání a vzniká definitivní podoba rozpo tu a programu. Stanovují se po ty a kategorie pracovník, kterých se bude vzd lávání týkat, dále metody a prost edky vzd lávání a asový plán. Na fázi plánování vzd lávání pracovník navazuje realizace vzd lávacího procesu, kdy se vyu ívá iroká kála metod vzd lávání, kterou lze rozd lit na metody pou ívané ke vzd lání na pracovi ti, neboli metoda on the job nebo naopak se vyu ívají metody ke vzd lávání mimo pracovi t, které mají ozna ení off the job. Mezi uplat ované metody lze uvést nap íklad: instruktá p i výkonu práce, coaching, mentoring, asistování, pov ení úkolem, rotace práce, pracovní porady, p edná ky, workshop, brainstorming, simulace. Poslední, tvrtá fáze hodnocení vzd lávání se obvykle zam uje na to, zda byly p i vzd lávání pou ity adekvátní nástroje, tj. metody vzd lávání, technické vybavení, asový plán i obsahová stránka vzd lávání. Zam uje se i na názory a postoje pracovník, zkoumá se míra osvojení dovedností a znalostí získaných b hem vzd lávání. Hodnocení lze m it následujícími kritérii: a) Porovnání výsledk vstupní test ú astník s testy uskute n nými po ukon ení vzd lávacího programu. b) Monitorování vzd lávacího programu a procesu. c) Ekonomické ukazatele. 22

23 ádná z t chto metod není bohu el stoprocentní. D le itým aspektem je, zda hodnotit efekt vzd lávání hned po procesu nebo a s asovým odstupem. V sou asnosti se nejvíce preferuje metoda zalo ená na informacích p ímo od ú astník vzd lávání. 23

24 3. Charakteristika Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o. Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. (dále jen VOSS, s.r.o.) je lenem skupiny VEO- LIA VODA eská republika, a.s. Základní inností spole nosti je komplexní provozování vodohospodá ského majetku m st a obcí na základ ádn uzav ených nájemních smluv. Tab. 3: Výpis z obchodního rejst íku Datum zápisu 10. zá í 1992 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o.; zkratka Obchodní firma VOSS, s.r.o. Sídlo spole nosti Identifika ní íslo Právní forma Základní kapitál Jednatelé spole nosti Ji ího Dimitrova, 1619, Sokolov Spole nost s ru ením omezeným ,-- K Ing. Zden k Kr ek, Ing. Ale Neruda, Ing. Iva T mová Spole níci Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. Zdroj: Obchodní rejst ík a sbírka listin Historie spole nosti VOSS, s.r.o. V roce 1992 do lo k zalo ení Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o., která p evzala odborný personál státního podniku Vodovody a kanalizace Sokolov a stala se provozovatelem vodohospodá ského majetku. Místní majetky byly privatizací p edány p ímo vlastník m m st m a obcím, úpravna vody a skupinový vodovod Horka byl p eveden do vlastnictví Vodohospodá ského svazku m st a obcí Sokolovska, který pro tento ú el vznikl. Zárove s p edáváním majetku uzavírala provozní spole nost nájemní smlouvy tak, aby nebyla poru ena kontinuita jeho odborného provozování zahájila innost samostatná provozní divize v Rokycanech, která pracuje pro Vodohospodá ské sdru ení Rokycanska a pro místní obce , byly p evedeny obchodní podíly Vodohospodá ské spole nosti francouzské firm VIVENDI, která se v roce 2003 p ejmenovala Veolia Water. 24

25 Dne do lo k p evodu obchodního podílu a 100% vlastníkem se staly Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. se tak stala sou ástí druhé nejv t í vodárenské spole nosti v eské republice. 3.2 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. VOSS s.r.o. spravuje vodohospodá ský majetek m st a obcí t chto sdru ení: Vodohospodá ské sdru ení m st a obcí Sokolovska, Vodohospodá ské sdru ení Rokycanska, Sokolovská vodárenská, s.r.o. Mezi provozované obce na Sokolovsku pat í: B ezová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Dolní Nivy, Habartov, Chlum svaté Má í, Jind ichovice, Josefov, Kace ov, Krajková, Královské Po í í, Kyn perk nad Oh í, Libavské údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Oloví, Sokolov, Staré Sedlo, St íbrná, Svatava, abina, indelová, Vintí ov. Mezi provozované obce na Rokycansku pat í: Dob ív, Hrádek u Rokycan, Kamenný Újezd, Litohlavy, Miro ov, Rokycany, Stra ice, Svojkovice. 3.3 Oblast innosti VOSS, s.r.o. Spole nost se specializuje na provoz vodovod a kanalizací, distribuci vody a odkanalizování v okresech Sokolov a Rokycany. Rozhodujícím p edm tem innosti spole nosti je provozování vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu, podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady, koup zbo í za ú elem jeho dal ího prodeje a prodej a provád ní staveb v etn jejich zm n a odstra ování. Spole nost zaji uje následující innosti: Provozování vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu nákup, prodej a skladování paliv a maziv, v etn jejich dovozu, s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spot ebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. Montá m idel. Nakládání s odpady (vyjma nebezpe ných). 25

26 Testování, m ení a analýzy. Silni ní motorová doprava nákladní. Slu by v oblasti administrativní správy a slu by organiza n hospodá ské povahy u fyzických i právnických osob. Vyhledávání a diagnostika vodovodních a kanaliza ních sítí. innost technických poradc v oblasti úpravy vody a i t ní odpadních vod. Zpracování dat, slu by databank, správa sítí. Projektová innost ve výstavb. innost ú etních poradc, vedení ú etnictví. Provád ní staveb v etn jejich zm n, udr ovacích prací na nich a jejich odstra ování. Výroba stroj a za ízení pro vyu ití mechanické energie. Opravy silni ních vozidel. innost podnikatelských, finan ních, organiza ních a ekonomických poradc. Velkoobchod. Koup zbo í za ú elem dal ího prodeje. Spole nost spl uje vysoké po adavky na odbornost, uvedenou v návrhu zákona o ve ejných vodovodech a kanalizacích a je schopna získat navrhovanou autorizaci na provozování vodovod a kanalizací bez omezení rozsahu, která by se m la stát povinnou pro v echny subjekty zaji ující slu by v tomto odv tví. Devizou spole nosti je vysoký po et uznávaných odborník ve vodohospodá ské komunit v eské republice. Tato skute nost dodává jejich zákazník m pot ebný klid a jistotu, e se rozhodli správn p i výb ru této spole nosti pro provozování jejich vodohospodá ského majetku. 26

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Bezpe nostní audit e-business ení

Bezpe nostní audit e-business ení Vysoká kola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informa ních technologií Student : Veronika torková Vedoucí bakalá ské práce : Ing. Jan Karas Recenzent bakalá ské práce : Ing. Jind

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce

Západo eská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Diplomová práce Západo eská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Porovnání právní úpravy prvotní ve ejné nabídky v EU, se zam ením na eskou republiku a ve Spojených státech amerických Plze, 2013 Zuzana

Více

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Hodnocení v inkluzivních podmínkách Hodnocení v inkluzivních podmínkách Klí ové otázky pro vzd lávací politiku a praxi Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Vydání tohoto dokumentu podpo ily také DG Education, Training, Culture

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315

PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 PERIODICKÝ INTERNETOVÝ ČASOPIS V OBORU LOGISTIKY ROČNÍK 1, ČÍSLO 1, 2011, ISSN 1804-8315 O B S A H Ivan Barančík: Úvod Vladimír Strakoš: Logistika jako řízení přepravy Logistics as transport management

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více

Dobrovolnická služba

Dobrovolnická služba Masarykova univerzita v Brn Právnická fakulta Katedra správní v dy, správního práva a finan ního práva Diplomová práce Dobrovolnická služba Jan Valoušek 2004 1 Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více