ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci"

Transkript

1 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová Cheb 2012

2

3

4 estné prohlá ení Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci vypracovala samostatn pod odborným dohledem vedoucího bakalá ské práce za pou ití pramen uvedených v p ilo ené bibliografii. V Chebu dne. podpis autora

5 Pod kování Na tomto míst bych cht la pod kovat vedoucí práce paní PaedDr. Dan Egerové, Ph.D. za cenné rady p i konzultacích a zam stnanc m Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o. za poskytnutí pot ebných informací k vypracování práce. Dále d kuji své rodin za umo n ní studia. Tereza Kaprová

6 Obsah ÚVOD CÍLE A METODY TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJ Úkoly ízení lidských zdroj Personální práce a její význam pro podnik Personální innosti Personální strategie Personální útvar a jeho organizace PROCES ZÍSKÁVÁNÍ ZAM STNANC Proces získávání zam stnanc a jeho kroky VÝB R ZAM STNANC P edvýb r uchaze Metody výb ru pracovník P IJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍK VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK CHARAKTERISTIKA VODOHOSPODÁ SKÉ SPOLE NOSTI SOKOLOV, S.R.O HISTORIE SPOLE NOSTI VOSS, S.R.O VODOHOSPODÁ SKÁ SPOLE NOST SOKOLOV, S.R.O OBLAST INNOSTI VOSS, S.R.O Certifikace ORGANIZA NÍ STRUKTURA FINAN NÍ SITUACE LIDSKÉ ZDROJE VE VOSS, S.R.O V ková struktura zam stnanc Vzd lanostní struktura zam stnanc PLÁNOVANÉ ZM NY V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJ VE VOSS, S.R.O

7 3.8 PERSONÁLNÍ STRATEGIE SPOLE NOSTI CHARAKTERISTIKA PERSONÁLNÍHO ODD LENÍ VOSS, S.R.O ANALÝZA VYBRANÝCH PERSONÁLNÍCH PROCES VE SPOLE NOSTI ZÍSKÁVÁNÍ A VÝB R PRACOVNÍK Získávání pracovník Výb r pracovník Získávání a výb r pracovník po formální stránce P IJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍK P ijímání pracovník Orientace pracovník VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK Proces vzd lávání ve VOSS, s.r.o VLASTNÍ NÁVRHY NA ZM NY ZJI T NÝCH SKUTE NOSTÍ ZÍSKÁVÁNÍ A VÝB R PRACOVNÍK PROCES P IJÍMÁNÍ A ORIENTACE VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK Vzd lávání mana er Hodnocení vzd lávacích program ZÁV R SEZNAM POU ITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK, OBRÁZK A GRAF SEZNAM POU ITÉ LITERATURY SEZNAM P ÍLOH ABSTRAKT ABSTRACT

8 Úvod V úvodu bych ráda p edstavila svoji práci s názvem Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci. Personální procesy tvo í d le itou ást firemních proces. Pokud jsou dob e nastaveny, poskytují základ pro dosahování cíl spole nosti. Díky této práci jsem poznala a pochopila, jak probíhají jednotlivé procesy v praxi. V této práci jsem se zam ila na personální procesy, které jsou pro spole nost klí ové. Pro vypracování své práce jsem zvolila Vodohospodá skou spole nost Sokolov, s.r.o., ve které jsem ji n kolikrát vykonávala praxi a tudí mi spole nost není cizí. V sou asné dob zam stnává spole nost 165 zam stnanc. Tato práce je rozd lena do n kolika ástí. V první ásti jsou vymezeny cíle práce a metody, které byly uplatn ny p i analýze stavu personálních proces ást druhá je v nována teoretickým poznatk m z oblasti ízení a úkol lidských zdroj, personální práce a jejím významem pro podnik. Dále se zabývám charakteristikou personálních inností, personální strategií, organizací personálního útvaru a zna nou ást v nuji p edev ím vybraným personálním proces m. Ve t etí ásti p edstavuji Vodohospodá skou spole nost Sokolov, s.r.o., oblasti její innosti a mnoho dal ích informací o spole nosti. Dále následuje tvrtá, klí ová ást práce, kde analyzuji sou asný stav vybraných personálních proces v organizaci. Podle provedené analýzy a srovnáním výsledk s teoretickými východisky se odvíjí návrhy zm n zji t ných výsledk personálních proces. Tyto návrhy se nachází v páté ásti mé práce. 8

9 1. Cíle a metody Hlavním cílem této práce je analyzovat sou asný stav vybraných personálních proces v organizaci a navrhnout p ípadná opat ení, která by vedla k zefektivn ní t chto proces. Aby byly pln ny strategické cíle spole nosti a byla zvý ena její výkonnost, je nutné, aby byly správn vyu ívány a propojovány lidské zdroje s ostatními zdroji a aby správn fungovaly personální procesy. Ve své práci se zam ím na tyto vybrané personální procesy: získávání a výb r pracovník, p ijímání a orientace pracovník, vzd lávací procesy. Zam ení na tyto konkrétní procesy je z d vodu plánovaných zm n ve Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o. Tyto zm ny se týkají oblasti lidských zdroj. Na ur itých pracovních pozicích bude docházet ke sni ování stavu zam stnanc a následn k nahrazení ni ího po tu pracovník na tyto pozice. D vodem t chto zm n je p edev ím úspora náklad a organiza ní zm ny. Tato problematika bude promítnuta v praktické ásti, kde budu vycházet z teoretických poznatk nastudovaných z literární re er e a z analýzy sou asného stavu t chto personálních proces v organizaci. Sou asný stav personálních proces ve spole nosti budu analyzovat na základ osobních rozhovor se zam stnanci spole nosti a následn na základ studia a analýzy interních dokument. Interními dokumenty se rozumí: výro ní zprávy spole nosti, organiza ní struktura, v ková struktura, vzd lanostní struktura, skladba zam stnanc, vnit ní p edpisy, sm rnice a dal í. 9

10 2. Teoretická východiska práce 2.1 ízení lidských zdroj Lidské zdroje mají pro organizaci velký význam. Jsou to lidé, kdo p iná í do organizace v domosti, zku enosti, znalosti a dovednosti, které mají mnohem v t í hodnotu ne technologické i materiální vybavení. ízení lidských zdroj je podle Armstronga (2007, s. 27) definováno jako strategický a logicky promy lený p ístup k ízení nejcenn j ího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kte í jako jednotlivci i jako kolektivy p ispívají k dosa ení jejich cíl. Lidské zdroje spolu se zdroji materiálovými, finan ními a informa ními p etvá ení vstupy na po adované výstupy organizace a tím realizují zisk. Existují dva p ístupy ízení lidských zdroj, jak by se m lo zacházet s pracovníky v zájmu organizace: 1. Tvrdá podoba ízení lidských zdroj, kdy je s lidmi zacházeno jako s kapitálem. Tento p ístup se zam uje na ízení lidí takovým zp sobem, aby bylo dosa eno konkuren ní výhody organizace tím, e se sna í získat od pracovník p idanou hodnotu. D raz je kladen na kvantitativní, praktické a strategické stránky ízení lidí. 2. M kká podoba ízení lidských zdroj, kdy jsou pracovníci bráni spí e jako prost edky. D raz je kladen p edev ím na motivaci, komunikaci a vedení. Zapojením pracovník do rozhodování a spoluodpov dnosti je zd raz ována pot eba získání jejich oddanosti. (Heinová,online, 2012) Úkoly ízení lidských zdroj V nejobecn j ím pojetí je úkolem ízení lidských zdroj slou it tomu, aby byla organizace výkonná a aby se její výkon neustále zlep oval. Aby toho organizace dosáhly, je zapot ebí neustálého zlep ování materiálních, finan ních, informa ních a lidských zdroj. Hlavní úkoly ízení lidských zdroj mohou být charakterizovány následovn (Koubek, 2003): Za adit správného lov ka na správné místo, a aby byl tento lov k neustále p ipraven p izp sobovat se m nícím se po adavk m pracovního místa. Optimální vyu ití fondu pracovní doby a optimální vyu ívání pracovních schopností (kvalifikace pracovník ). 10

11 Formování tým, efektivního stylu vedení a zdraných mezilidských vztah v organizaci. Rozvoj pracovních schopností, osobnosti, sociálních vlastností, rozvoj kariéry zam stnance. Dodr ování v ech zákon v oblasti práce, zam stnávání lidí a lidských práv, vytvá ení dobré zam stnavatelské pov sti organizace Personální práce a její význam pro podnik Charakteristika personální práce Personální práce jej jádrem celého ízení organizace. Podmínkou úsp nosti a konkurenceschopnosti organizace je uv dom ní si, e lidé p edstavují nejv t í bohatství a jejich ízení rozhoduje o tom, zda organizace usp je i nikoliv. Ve zvý ené mí e je kladen d raz na vn j í podmínky formování a fungování pracovní síly, co p edstavuje popula ní vývoj a jeho dopad na reprodukci pracovních zdroj a sil, trh práce, ekonomické podmínky v etn perspektiv uplatn ní firmy na trhu práce, vývoj techniky a technologie vyu ívané ve firm, sociální pot eby a hodnotové orientace lidí, pracovní a sociální legislativy firmy atd. Velký význam je kladen na vzd lávání a rozvoj lidských zdroj vzhledem ke globalizaci a prom nlivosti trh, kdy se od firem o ekává, aby byly pru né a p ipravené na zm ny. Význam personální práce pro podnik Nejobecn j í pojetí významu personální práce pro podnik spo ívá v tom, e p ispívá k výkonnosti podniku. Výkonnost a zvy ování výkonnosti podniku lze zabezpe it neustálým zlep ováním v ech zdroj, které má podnik k dispozici. Pracovní schopnosti lidských zdroj se sice neustále rozvíjí a zkvalit ují, ale práv lidské zdroje rozhodují o pou ívání ostatních zdroj a tím pádem ízení lidských zdroj ovliv uje i zlep ování vyu ití zbývajících výrobních faktor. Personální práce má tedy vliv na hospodá ské výsledky organizace. Tento vliv se promítne v ekonomické oblasti, kdy se týká zejména velikosti zisku a to podle Kleibla (2001, s. 7) souvisí s: optimálním vyu itím lidské práce v kombinaci s ostatními výrobními faktory, co má za cíl dosáhnout nezbytn nutného výkonu podniku a jeho p izp sobení se po adavk m okolí; zlep ováním struktury a zvý ením kvality fungování lidských zdroj organizace; 11

12 zvý ením kreativity a ekonomického zhodnocení tohoto potenciálu i vlo ených prost edk na jeho rozvoj; stanovením a udr ením optimální vý e personálních náklad podniku (mzdy a výdaje na zabezpe ení pot eb pracovník ); realizací systém odm ování podle výkonu stimulujícího rozvoj aktivity a zvy ování pracovní schopnosti zam stnance. Dal í oblastí, kde se tento vliv promítne je oblast sociální, kdy kvalitní personální práce ovliv uje hospodá ské výsledky a postavení na trhu prost ednictvím (Synek a kol., 2000, s. 213): napl ování osobních cíl pracovník, spojených s výkonem práce v podniku; spokojenost s pracovním místem, obsahem práce, pracovním prost edím i klimatem v organizaci; motivace zam stnanc k seberealizaci, zvy ování kvalifikace a tvo ivého p ístupu k práci i e ení problém v podniku; vytvá ení pocitu identifikace pracovníka s cíli organizace; zabezpe ení sociálních jistot zam stnanc Personální innosti Úkoly ízení lidských zdroj nacházejí sv j konkrétní výraz v tzv. personálních innostech. Tyto innosti p edstavují výkonnou ást personální práce, kterou provád jí odborníci nazývaní personalisté. Dvo áková (2007, s. 17) charakterizuje personální innosti jako administrativn -správní innosti, které vyplývají nejen z pracovn právní legislativy, ale i koncep ní, metodické a analytické innosti, na které navazuje poradenství mana er a zam stnanc. Rozd lení personálních inností bývá v literatu e uvedeno p ibli n v následující podob (Koubek, 2003, s ): 1. Vytvá ení a analýza pracovních míst, tj. definice pracovních úkol, pravomocí a odpov dnosti, specifikace pracovních míst. 2. Personální plánování, tj. plánová pot eby pracovník a jejich personálního rozvoje. 12

13 3. Získávání, výb r a p ijímání pracovník, tj. p íprava a zve ej ování informací o volných pracovních místech, p íprava formulá, dokumentace, organizace pohovor, za azení nových pracovník aj. 4. Hodnocení pracovník, tj. p íprava dokument, asového plánu hodnocení, obsahu a metody hodnocení, hodnotící rozhovory, navrhování a kontrola opat ení. 5. Rozmis ování a ukon ování pracovního pom ru, tj. za azování na pracovní místo, povy- ování, p evád ní na jinou práci, propu t ní. 6. Odm ování a dal í nástroje k ovlivn ní pracovního výkonu a motivace v etn poskytování zam stnaneckých výhod aj. 7. Vzd lávání pracovník, tj. plánování vzd lávání, hodnocení výsledk a ú innosti vzd lávacích program aj. 8. Pracovní vztahy, p edstavující jednání s odbory, po ízení a uchování zápis z jednání, sledování agendy stí ností, zam stnanecké a mezilidské vztahy. 9. Pé e o pracovníky, tj. pracovní prost edí, bezpe nost a ochrana zdraví p i práci, dokumentace, kontroly, pracovní doba, re im, sociální slu by. 10. Personální informa ní systém, tj. zji ování, úschova, zpracování a analýza dat týkajících se pracovních míst, pracovník a jejich práce, mezd, sociální zále itosti, personální innosti v organizaci aj Personální strategie Tato strategie je jedna z díl ích strategií organizace. Vyjad uje zám ry organizace do budoucna, dlouhodobé a komplexní cíle v personální oblasti, které jsou provázané s ostatními cíli a mají napomoci dosa ení celkových cíl organizace. Pokud dojde ke zm nám podnikové strategie, pak se musí zm nit i personální strategie. (Kociánová, 2010) Personální strategie je výsledkem práce celého vedení podniku; na jejím vytvá ení se podílejí v ichni mana e i a v echny útvary. Personální strategie je východiskem konkrétní innosti, která sm uje k napln ní strategických cíl organizace. Jako hlavní cíle personální strategie lze chápat: utvá ení odpovídající personální struktury, pé e o rozvoj kvalifikace pracovník, 13

14 vytvá ení sociálních a pracovních podmínek, zaji t ní personální stabilizace podniku, podíl na utvá ení dlouhodobé shody mezi zam stnavateli a zam stnanci Personální útvar a jeho organizace Personální útvar lze charakterizovat jako pracovi t, které je specializované na ízení lidských zdroj. Obr. 1: Slu by poskytované personálním útvarem Koncep ní slu by Personální útvar Metodické slu by Analytické slu by Poradenské slu by Provádí personální innosti Zdroj: vlastní zpracování, Personální slu by mohou být zaji t ny n kolika zp soby (Dvo áková, 2007): pouze vlastními personalisty, z ásti vlastními personalisty, z ásti outsourcingem 1, z ásti vlastními personalisty, z ásti delegováním na vedoucí zam stnance a z ásti outsourcingem. Organizace personálního útvaru závisí na velikosti organizace a rozsahu personálních inností, které spole nost zaji uje vlastními silami. Malé organizace v t inou nemají personální útvar a personální innosti zaji uje majitel nebo vy í vedoucí pracovník. V t í organizace u mívají alespo jednoho personalistu na personální práce. Velké organizace mohou mít i 1 Outsourcing je zaji ování ásti provozu organizace jinou externí organizací. (slovnik-cizich-slov.abz.cz, online, 2012) 14

15 velké personální útvary, které jsou len ny na adu odd lení specializovaných na jednotlivé personální práce. 2.2 Proces získávání zam stnanc Získávání pracovník je personální proces, který je velmi úzce provázán s výb rem zam stnanc. Za átek procesu získáváním pracovník m je zji t ním pot eby organizace obsadit ur ité pracovní místo a je ukon en uzav ením pracovní smlouvy. Tento proces by se m l uskute nit s minimálními náklady a v odpovídajícím asovém rozmezí. Získávání pracovník je nep etr itý proces, p i kterém se vyhledávají ti nejvhodn j í uchaze i o zam stnání. (Stýblo, 2003, s. 49) Proces získávání zam stnanc a jeho kroky Cílem procesu získávání pracovník by m lo být získat takové mno ství pracovník v ur ité kvalit, kte í budou vyhovovat pot ebám organizace za vynalo ení minimálních náklad. Proces získávání pracovník se skládá z n kolika krok, které na sebe navazují (Koubek, 2003): 1. Identifikace pot eby získávání pracovník Pot eba nových pracovník vychází z plán organizace. Tato identifikace musí probíhat p ed realizací vlastního získávání pracovník, proto je dobré, aby si spole nosti vypracovávali periodické prognózy nových nebo dodate ných pracovník a s tím je spojena i soustavná analýza stavu a pohybu pracovník organizace. 2. Popis a specifikace pracovního místa Ve keré pot ebné informace o volném pracovním míst, o práci a pracovních podmínkách a o po adavcích kladených na pracovníka vzhledem k tomuto pracovnímu místu. 3. Zvá ení alternativ Spole nost musí zvá it, zda pracovní pozice vy aduje plný nebo áste ný úvazek, i dohody o provedení práce nebo innosti. 15

16 4. Výb r charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých bude zalo eno získávání a pozd j í výb r pracovník. V popisu pracovního místa by se ur it m l vyskytovat název pracovního místa, funkce, zam stnání, místo výkonu práce, odpov dnost pracovníka, mo nosti výcviku, platové podmínky, pracovní podmínky. 5. Identifikace potencionálních zdroj uchaze. Jedná se o rozhodnutí, zda získávat pracovníky z vn j ích i vnit ních zdroj pracovních sil, nebo zda tyto zdroje zkombinovat. Získávání pracovník z vn j ích a vnit ních zdroj Podnik m e erpat pracovní sílu z vnit ních zdroj, co p edstavují stávající zam stnanci spole nosti, pokud by byli vhodnými uchaze i. Nebo lze získávat z vn j ích zdroj, kdy se jedná o získávání pracovních sil mimo organizaci. Tab. 1: Výhody a nevýhody získávání pracovník z vnit ních zdroj Výhody - Podnik zná silné/slabé stránky uchaze- e. - Uchaze zná dob e podnik. - Lep í návratnost investic. Získávání pracovník z vnit ních zdroj Nevýhody - Soupe ení mezi zam stnanci. - Obtí né získávání autority. - Náklady na zvý ení kvalifikace pracovníka nebo náklady na kolení. - Vyu ití zku eností, které pracovník získal v organizaci. - Zklamání koleg. - Rychlej í obsazení místa. - Sní ení fluktuace. Zdroj: Mayerová, 2000, s. 63. Koubek, 2003, s

17 Tab. 2: Výhody a nevýhody získávání pracovník z vn j ích zdroj Výhody - Nové pohledy, názory, zku enosti. - V t í rozsah schopností a znalostí. - Rychlej í uznání a akceptace od koleg. Získávání pracovník z vn j ích zdroj Zdroj: Mayerová, 2000, s. 63. Koubek, 2003, s Nevýhody - Nový pracovník je stresován sou asnými zam stnanci. - Obtí né získávání autority. - Vy í náklady na zvý ení kvalifikace pracovníka nebo náklady na kolení. 6. Volba metod získávání pracovník Volba metod závisí na tom, z jakých zdroj se rozhodneme získávat pracovníky, jaké jsou po adavky na pracovníky, jaká je situace na trhu práce, jak rychle pot ebujeme obsadit pracovní místo apod. Mezi nej ast j í metody lze za adit: nabídky práce na místní výv sce nebo na desce Ú adu práce (spolupráce s Ú ady práce sice není od ledna 2012 povinná, p esto n které spole nosti nadále tuto mo nost vyu ívají), internet (existuje mnoho portál s nabídkami práce, v sou asnosti lze vyu ít i facebooku), inzerce v lokálním tisku, rozhlasové stanici, kabelové televizi, veletrh pracovních p íle itostí, samostatné p ihlá ení, doporu ení zam stnancem. 7. Volba dokument a informací po adovaných od uchaze Nej ast j ími dokumenty po adovanými od uchaze jsou doklady o vzd lání a praxi, speciální dotazník, ivotopis, p ípadn motiva ní dopis. 8. Formulace nabídky zam stnání Zpracovává se na základ popisu a specifikace pracovního místa. 17

18 9. Uve ejn ní nabídky zam stnání Doporu uje se uve ej ovat nabídku více zp soby, ne jen inzercí, ale pou ívat takové zp soby, které si organizace m e dovolit. 10. Shroma ování dokument a informací Doba mezi uve ejn ním nabídky a ukon ením období, kdy uchaze i reagují a p ipravují po- adované dokumenty a dochází k detailn j ímu informování uchaze a jednání s nimi. 11. P edvýb r na základ p edlo ených dokument a informací Porovnává se zp sobilost uchaze e s po adavky na obsazované místo. 12. Seznam uchaze, kte í budou pozváni k výb rovým pohovor m Ideální po et, kdy se p íli nezat uje rozpo et organizace a je mo no p istupovat k výb ru zodpov dn je 5-10 uchaze na jedno pracovní místo. 2.3 Výb r zam stnanc Výb r zam stnanc navazuje na proces získávání zam stnanc. Výb r je proces, kdy se sbírají a hodnotí informace o uchaze ích za pou ití metod výb ru, které doká ou p edpov d t efektivnost pracovníka. (Dvo áková, 2007) P edvýb r uchaze Organizace provede analýzu na základ rozboru materiál od uchaze, zda je uchaze zp sobilý vykonávat nabízenou práci, nebo zda bude schopen se adaptovat na pracovní prost edí Metody výb ru pracovník Metody volíme podle toho, na jakou pozici se uchaze vybírá. Mezi nej ast j í metody výb ru m eme za adit: hodnocení ivotopisu, assessment centre 2, testy pracovní zp sobilosti, dotazníky pro uchaze e, 2 Assessment centre je metoda, která se pou ívá pro výb r budoucích zam stnanc z v t ího po tu uchaze. Dá se p elo it jako hodnotitelské centrum, které slou í p edev ím jako nástroj k identifikaci silných a slabých stránek ú astníka za pou ití kombinace r zných diagnostických metod. (ikariera.cz, online, 2012) 18

19 výb rový pohovor: - pohovor 1+1, - skupinový pohovor, - panelový pohovor. 2.4 P ijímání a orientace pracovník P ijímání pracovník následuje po výb ru a tento proces zahrnuje adu procedur, které za ínají s akceptováním nabídky práce a kon í dnem nástupu do zam stnání. Nejd le it j í formální nále itostí p ijímání pracovník je vypracování a podepsání pracovní smlouvy. Dal ím velmi d le itým krokem je za azení pracovníka do evidence tím, e mu je po ízena osobní karta, která obsahuje: Jméno, p íjmení, titul. Datum, místo narození, rodné íslo. Adresa trvalého bydli t, státní p íslu nost. Datum vzniku pracovního pom ru a pracovní za azení v organizaci. Údaje o kvalifikaci. Nad ízený pracovník odvede pracovníka na místo výkonu práce a dále zapo ne proces orientace. Proces orientace následuje po procesu p ijímání a jedná se o specifický program adapta ních a vzd lávacích aktivit, které mají urychlit a usnadnit proces seznamování nových pracovník s jejich úkoly, pracovními podmínkami, pracovním a sociálním prost edím a pot ebnými znalostmi s dovednostmi tak, aby jejich výkon dosáhl co nejd íve po adované úrovn. Orientace probíhá jak formáln, tak i neformáln. Formáln znamená, e tento proces je zabezpe ovaný personálním útvarem, nebo vedoucím pracovníkem. Naopak neformální orientace je zabezpe ována spolupracovníky a probíhá spontánn. Hlavním významem procesu orientace je, aby se nový pracovník co nejd íve a pokud mo no bez stresu za adil do pracovního kolektivu, adaptoval se na styl práce, ztoto nil se s cíli organizace a osvojil si pot ebné znalosti a dovednosti. 19

20 Tento proces má zna ný vzd lávací aspekt v tom slova smyslu, e se jedná o formování pracovních schopností pracovníka. Mezi oblasti lze za adit: celopodniková orientace, útvarová orientace, orientace na konkrétní pracovní místo. 2.5 Vzd lávání a rozvoj pracovník Pokud cht jí být organizace konkurenceschopné a úsp né, musí se v novat vzd lávání a rozvoji svých zam stnanc. Znalosti a dovednosti zam stnanc rychle zastarávají, proto e se neustále objevují nové poznatky, vznikají nové technologie. Tento vývoje je spojen i s prom nlivostí na trhu zbo í a slu eb, co si vynucuje pru nou reakci organizací a hlavn pru nost jejich zam stnanc. Zkrátka v moderní spole nosti, aby mohl lov k fungovat jako pracovní síla a aby byl zam stnatelný, musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat. Vzd lávání je proces, b hem n j ur itá osob získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje. (Armstrong, 2007, s. 461) Cílem tohoto procesu je zabezpe ovat kvalifikované, vzd lané a schopné lidi pot ebné k uspokojení nejen sou asných, ale i budoucích pot eb organizace. Systém vzd lávání obsahuje tyto aktivity (Koubek, 2003, s. 243): orientace, do kolování, p e kolování iniciované spole ností, rozvoj iniciovaný spole ností. V tomto systému má svoji roli nejen personální útvar, ale také vedoucí pracovníci, odbory i jiná sdru ení pracovník. U této personální innosti se také vyskytuje úzká spolupráce s externími odborníky i specializovanými vzd lávacími instituty. 20

21 Systematické vzd lávání pracovník v organizaci Jedná se o neustále se opakující cyklus, který sleduje cíle a strategie vzd lávání a opírá se o pe liv vytvo ené organiza ní a institucionální p edpoklady vzd lávání. Obr. 2: Cyklus systematického vzd lávání Zdroj: Koubek, 2003, str. 245, (Upraveno autorem podle Cole, G. A. Management: Theory and practice. London, DP Publications 1990, s Identifikace pot eby vzd lávání pracovník organizace má za úkol ur it rozdíl mezi kvalifika ními po adavky jednotlivých míst a pracovními schopnostmi pracovníka. Tyto po adavky jsou velmi t ko m itelné. Zdroje informací, které lze vyu ít pro tyto ú ely, mohou být údaje týkající se celé organizace, údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a údaje o jednotlivých pracovnících. 21

22 Druhá fáze s názvem plánování vzd lávání pracovník má za úkol up esn ní návrh plán. Jsou formovány priority vzd lávání a vzniká definitivní podoba rozpo tu a programu. Stanovují se po ty a kategorie pracovník, kterých se bude vzd lávání týkat, dále metody a prost edky vzd lávání a asový plán. Na fázi plánování vzd lávání pracovník navazuje realizace vzd lávacího procesu, kdy se vyu ívá iroká kála metod vzd lávání, kterou lze rozd lit na metody pou ívané ke vzd lání na pracovi ti, neboli metoda on the job nebo naopak se vyu ívají metody ke vzd lávání mimo pracovi t, které mají ozna ení off the job. Mezi uplat ované metody lze uvést nap íklad: instruktá p i výkonu práce, coaching, mentoring, asistování, pov ení úkolem, rotace práce, pracovní porady, p edná ky, workshop, brainstorming, simulace. Poslední, tvrtá fáze hodnocení vzd lávání se obvykle zam uje na to, zda byly p i vzd lávání pou ity adekvátní nástroje, tj. metody vzd lávání, technické vybavení, asový plán i obsahová stránka vzd lávání. Zam uje se i na názory a postoje pracovník, zkoumá se míra osvojení dovedností a znalostí získaných b hem vzd lávání. Hodnocení lze m it následujícími kritérii: a) Porovnání výsledk vstupní test ú astník s testy uskute n nými po ukon ení vzd lávacího programu. b) Monitorování vzd lávacího programu a procesu. c) Ekonomické ukazatele. 22

23 ádná z t chto metod není bohu el stoprocentní. D le itým aspektem je, zda hodnotit efekt vzd lávání hned po procesu nebo a s asovým odstupem. V sou asnosti se nejvíce preferuje metoda zalo ená na informacích p ímo od ú astník vzd lávání. 23

24 3. Charakteristika Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o. Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. (dále jen VOSS, s.r.o.) je lenem skupiny VEO- LIA VODA eská republika, a.s. Základní inností spole nosti je komplexní provozování vodohospodá ského majetku m st a obcí na základ ádn uzav ených nájemních smluv. Tab. 3: Výpis z obchodního rejst íku Datum zápisu 10. zá í 1992 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o.; zkratka Obchodní firma VOSS, s.r.o. Sídlo spole nosti Identifika ní íslo Právní forma Základní kapitál Jednatelé spole nosti Ji ího Dimitrova, 1619, Sokolov Spole nost s ru ením omezeným ,-- K Ing. Zden k Kr ek, Ing. Ale Neruda, Ing. Iva T mová Spole níci Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. Zdroj: Obchodní rejst ík a sbírka listin Historie spole nosti VOSS, s.r.o. V roce 1992 do lo k zalo ení Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o., která p evzala odborný personál státního podniku Vodovody a kanalizace Sokolov a stala se provozovatelem vodohospodá ského majetku. Místní majetky byly privatizací p edány p ímo vlastník m m st m a obcím, úpravna vody a skupinový vodovod Horka byl p eveden do vlastnictví Vodohospodá ského svazku m st a obcí Sokolovska, který pro tento ú el vznikl. Zárove s p edáváním majetku uzavírala provozní spole nost nájemní smlouvy tak, aby nebyla poru ena kontinuita jeho odborného provozování zahájila innost samostatná provozní divize v Rokycanech, která pracuje pro Vodohospodá ské sdru ení Rokycanska a pro místní obce , byly p evedeny obchodní podíly Vodohospodá ské spole nosti francouzské firm VIVENDI, která se v roce 2003 p ejmenovala Veolia Water. 24

25 Dne do lo k p evodu obchodního podílu a 100% vlastníkem se staly Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. se tak stala sou ástí druhé nejv t í vodárenské spole nosti v eské republice. 3.2 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. VOSS s.r.o. spravuje vodohospodá ský majetek m st a obcí t chto sdru ení: Vodohospodá ské sdru ení m st a obcí Sokolovska, Vodohospodá ské sdru ení Rokycanska, Sokolovská vodárenská, s.r.o. Mezi provozované obce na Sokolovsku pat í: B ezová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Dolní Nivy, Habartov, Chlum svaté Má í, Jind ichovice, Josefov, Kace ov, Krajková, Královské Po í í, Kyn perk nad Oh í, Libavské údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Oloví, Sokolov, Staré Sedlo, St íbrná, Svatava, abina, indelová, Vintí ov. Mezi provozované obce na Rokycansku pat í: Dob ív, Hrádek u Rokycan, Kamenný Újezd, Litohlavy, Miro ov, Rokycany, Stra ice, Svojkovice. 3.3 Oblast innosti VOSS, s.r.o. Spole nost se specializuje na provoz vodovod a kanalizací, distribuci vody a odkanalizování v okresech Sokolov a Rokycany. Rozhodujícím p edm tem innosti spole nosti je provozování vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu, podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady, koup zbo í za ú elem jeho dal ího prodeje a prodej a provád ní staveb v etn jejich zm n a odstra ování. Spole nost zaji uje následující innosti: Provozování vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu nákup, prodej a skladování paliv a maziv, v etn jejich dovozu, s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spot ebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. Montá m idel. Nakládání s odpady (vyjma nebezpe ných). 25

26 Testování, m ení a analýzy. Silni ní motorová doprava nákladní. Slu by v oblasti administrativní správy a slu by organiza n hospodá ské povahy u fyzických i právnických osob. Vyhledávání a diagnostika vodovodních a kanaliza ních sítí. innost technických poradc v oblasti úpravy vody a i t ní odpadních vod. Zpracování dat, slu by databank, správa sítí. Projektová innost ve výstavb. innost ú etních poradc, vedení ú etnictví. Provád ní staveb v etn jejich zm n, udr ovacích prací na nich a jejich odstra ování. Výroba stroj a za ízení pro vyu ití mechanické energie. Opravy silni ních vozidel. innost podnikatelských, finan ních, organiza ních a ekonomických poradc. Velkoobchod. Koup zbo í za ú elem dal ího prodeje. Spole nost spl uje vysoké po adavky na odbornost, uvedenou v návrhu zákona o ve ejných vodovodech a kanalizacích a je schopna získat navrhovanou autorizaci na provozování vodovod a kanalizací bez omezení rozsahu, která by se m la stát povinnou pro v echny subjekty zaji ující slu by v tomto odv tví. Devizou spole nosti je vysoký po et uznávaných odborník ve vodohospodá ské komunit v eské republice. Tato skute nost dodává jejich zákazník m pot ebný klid a jistotu, e se rozhodli správn p i výb ru této spole nosti pro provozování jejich vodohospodá ského majetku. 26

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více