ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci"

Transkript

1 ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová Cheb 2012

2

3

4 estné prohlá ení Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci vypracovala samostatn pod odborným dohledem vedoucího bakalá ské práce za pou ití pramen uvedených v p ilo ené bibliografii. V Chebu dne. podpis autora

5 Pod kování Na tomto míst bych cht la pod kovat vedoucí práce paní PaedDr. Dan Egerové, Ph.D. za cenné rady p i konzultacích a zam stnanc m Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o. za poskytnutí pot ebných informací k vypracování práce. Dále d kuji své rodin za umo n ní studia. Tereza Kaprová

6 Obsah ÚVOD CÍLE A METODY TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJ Úkoly ízení lidských zdroj Personální práce a její význam pro podnik Personální innosti Personální strategie Personální útvar a jeho organizace PROCES ZÍSKÁVÁNÍ ZAM STNANC Proces získávání zam stnanc a jeho kroky VÝB R ZAM STNANC P edvýb r uchaze Metody výb ru pracovník P IJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍK VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK CHARAKTERISTIKA VODOHOSPODÁ SKÉ SPOLE NOSTI SOKOLOV, S.R.O HISTORIE SPOLE NOSTI VOSS, S.R.O VODOHOSPODÁ SKÁ SPOLE NOST SOKOLOV, S.R.O OBLAST INNOSTI VOSS, S.R.O Certifikace ORGANIZA NÍ STRUKTURA FINAN NÍ SITUACE LIDSKÉ ZDROJE VE VOSS, S.R.O V ková struktura zam stnanc Vzd lanostní struktura zam stnanc PLÁNOVANÉ ZM NY V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJ VE VOSS, S.R.O

7 3.8 PERSONÁLNÍ STRATEGIE SPOLE NOSTI CHARAKTERISTIKA PERSONÁLNÍHO ODD LENÍ VOSS, S.R.O ANALÝZA VYBRANÝCH PERSONÁLNÍCH PROCES VE SPOLE NOSTI ZÍSKÁVÁNÍ A VÝB R PRACOVNÍK Získávání pracovník Výb r pracovník Získávání a výb r pracovník po formální stránce P IJÍMÁNÍ A ORIENTACE PRACOVNÍK P ijímání pracovník Orientace pracovník VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK Proces vzd lávání ve VOSS, s.r.o VLASTNÍ NÁVRHY NA ZM NY ZJI T NÝCH SKUTE NOSTÍ ZÍSKÁVÁNÍ A VÝB R PRACOVNÍK PROCES P IJÍMÁNÍ A ORIENTACE VZD LÁVÁNÍ A ROZVOJ PRACOVNÍK Vzd lávání mana er Hodnocení vzd lávacích program ZÁV R SEZNAM POU ITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK, OBRÁZK A GRAF SEZNAM POU ITÉ LITERATURY SEZNAM P ÍLOH ABSTRAKT ABSTRACT

8 Úvod V úvodu bych ráda p edstavila svoji práci s názvem Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci. Personální procesy tvo í d le itou ást firemních proces. Pokud jsou dob e nastaveny, poskytují základ pro dosahování cíl spole nosti. Díky této práci jsem poznala a pochopila, jak probíhají jednotlivé procesy v praxi. V této práci jsem se zam ila na personální procesy, které jsou pro spole nost klí ové. Pro vypracování své práce jsem zvolila Vodohospodá skou spole nost Sokolov, s.r.o., ve které jsem ji n kolikrát vykonávala praxi a tudí mi spole nost není cizí. V sou asné dob zam stnává spole nost 165 zam stnanc. Tato práce je rozd lena do n kolika ástí. V první ásti jsou vymezeny cíle práce a metody, které byly uplatn ny p i analýze stavu personálních proces ást druhá je v nována teoretickým poznatk m z oblasti ízení a úkol lidských zdroj, personální práce a jejím významem pro podnik. Dále se zabývám charakteristikou personálních inností, personální strategií, organizací personálního útvaru a zna nou ást v nuji p edev ím vybraným personálním proces m. Ve t etí ásti p edstavuji Vodohospodá skou spole nost Sokolov, s.r.o., oblasti její innosti a mnoho dal ích informací o spole nosti. Dále následuje tvrtá, klí ová ást práce, kde analyzuji sou asný stav vybraných personálních proces v organizaci. Podle provedené analýzy a srovnáním výsledk s teoretickými východisky se odvíjí návrhy zm n zji t ných výsledk personálních proces. Tyto návrhy se nachází v páté ásti mé práce. 8

9 1. Cíle a metody Hlavním cílem této práce je analyzovat sou asný stav vybraných personálních proces v organizaci a navrhnout p ípadná opat ení, která by vedla k zefektivn ní t chto proces. Aby byly pln ny strategické cíle spole nosti a byla zvý ena její výkonnost, je nutné, aby byly správn vyu ívány a propojovány lidské zdroje s ostatními zdroji a aby správn fungovaly personální procesy. Ve své práci se zam ím na tyto vybrané personální procesy: získávání a výb r pracovník, p ijímání a orientace pracovník, vzd lávací procesy. Zam ení na tyto konkrétní procesy je z d vodu plánovaných zm n ve Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o. Tyto zm ny se týkají oblasti lidských zdroj. Na ur itých pracovních pozicích bude docházet ke sni ování stavu zam stnanc a následn k nahrazení ni ího po tu pracovník na tyto pozice. D vodem t chto zm n je p edev ím úspora náklad a organiza ní zm ny. Tato problematika bude promítnuta v praktické ásti, kde budu vycházet z teoretických poznatk nastudovaných z literární re er e a z analýzy sou asného stavu t chto personálních proces v organizaci. Sou asný stav personálních proces ve spole nosti budu analyzovat na základ osobních rozhovor se zam stnanci spole nosti a následn na základ studia a analýzy interních dokument. Interními dokumenty se rozumí: výro ní zprávy spole nosti, organiza ní struktura, v ková struktura, vzd lanostní struktura, skladba zam stnanc, vnit ní p edpisy, sm rnice a dal í. 9

10 2. Teoretická východiska práce 2.1 ízení lidských zdroj Lidské zdroje mají pro organizaci velký význam. Jsou to lidé, kdo p iná í do organizace v domosti, zku enosti, znalosti a dovednosti, které mají mnohem v t í hodnotu ne technologické i materiální vybavení. ízení lidských zdroj je podle Armstronga (2007, s. 27) definováno jako strategický a logicky promy lený p ístup k ízení nejcenn j ího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí, kte í jako jednotlivci i jako kolektivy p ispívají k dosa ení jejich cíl. Lidské zdroje spolu se zdroji materiálovými, finan ními a informa ními p etvá ení vstupy na po adované výstupy organizace a tím realizují zisk. Existují dva p ístupy ízení lidských zdroj, jak by se m lo zacházet s pracovníky v zájmu organizace: 1. Tvrdá podoba ízení lidských zdroj, kdy je s lidmi zacházeno jako s kapitálem. Tento p ístup se zam uje na ízení lidí takovým zp sobem, aby bylo dosa eno konkuren ní výhody organizace tím, e se sna í získat od pracovník p idanou hodnotu. D raz je kladen na kvantitativní, praktické a strategické stránky ízení lidí. 2. M kká podoba ízení lidských zdroj, kdy jsou pracovníci bráni spí e jako prost edky. D raz je kladen p edev ím na motivaci, komunikaci a vedení. Zapojením pracovník do rozhodování a spoluodpov dnosti je zd raz ována pot eba získání jejich oddanosti. (Heinová,online, 2012) Úkoly ízení lidských zdroj V nejobecn j ím pojetí je úkolem ízení lidských zdroj slou it tomu, aby byla organizace výkonná a aby se její výkon neustále zlep oval. Aby toho organizace dosáhly, je zapot ebí neustálého zlep ování materiálních, finan ních, informa ních a lidských zdroj. Hlavní úkoly ízení lidských zdroj mohou být charakterizovány následovn (Koubek, 2003): Za adit správného lov ka na správné místo, a aby byl tento lov k neustále p ipraven p izp sobovat se m nícím se po adavk m pracovního místa. Optimální vyu ití fondu pracovní doby a optimální vyu ívání pracovních schopností (kvalifikace pracovník ). 10

11 Formování tým, efektivního stylu vedení a zdraných mezilidských vztah v organizaci. Rozvoj pracovních schopností, osobnosti, sociálních vlastností, rozvoj kariéry zam stnance. Dodr ování v ech zákon v oblasti práce, zam stnávání lidí a lidských práv, vytvá ení dobré zam stnavatelské pov sti organizace Personální práce a její význam pro podnik Charakteristika personální práce Personální práce jej jádrem celého ízení organizace. Podmínkou úsp nosti a konkurenceschopnosti organizace je uv dom ní si, e lidé p edstavují nejv t í bohatství a jejich ízení rozhoduje o tom, zda organizace usp je i nikoliv. Ve zvý ené mí e je kladen d raz na vn j í podmínky formování a fungování pracovní síly, co p edstavuje popula ní vývoj a jeho dopad na reprodukci pracovních zdroj a sil, trh práce, ekonomické podmínky v etn perspektiv uplatn ní firmy na trhu práce, vývoj techniky a technologie vyu ívané ve firm, sociální pot eby a hodnotové orientace lidí, pracovní a sociální legislativy firmy atd. Velký význam je kladen na vzd lávání a rozvoj lidských zdroj vzhledem ke globalizaci a prom nlivosti trh, kdy se od firem o ekává, aby byly pru né a p ipravené na zm ny. Význam personální práce pro podnik Nejobecn j í pojetí významu personální práce pro podnik spo ívá v tom, e p ispívá k výkonnosti podniku. Výkonnost a zvy ování výkonnosti podniku lze zabezpe it neustálým zlep ováním v ech zdroj, které má podnik k dispozici. Pracovní schopnosti lidských zdroj se sice neustále rozvíjí a zkvalit ují, ale práv lidské zdroje rozhodují o pou ívání ostatních zdroj a tím pádem ízení lidských zdroj ovliv uje i zlep ování vyu ití zbývajících výrobních faktor. Personální práce má tedy vliv na hospodá ské výsledky organizace. Tento vliv se promítne v ekonomické oblasti, kdy se týká zejména velikosti zisku a to podle Kleibla (2001, s. 7) souvisí s: optimálním vyu itím lidské práce v kombinaci s ostatními výrobními faktory, co má za cíl dosáhnout nezbytn nutného výkonu podniku a jeho p izp sobení se po adavk m okolí; zlep ováním struktury a zvý ením kvality fungování lidských zdroj organizace; 11

12 zvý ením kreativity a ekonomického zhodnocení tohoto potenciálu i vlo ených prost edk na jeho rozvoj; stanovením a udr ením optimální vý e personálních náklad podniku (mzdy a výdaje na zabezpe ení pot eb pracovník ); realizací systém odm ování podle výkonu stimulujícího rozvoj aktivity a zvy ování pracovní schopnosti zam stnance. Dal í oblastí, kde se tento vliv promítne je oblast sociální, kdy kvalitní personální práce ovliv uje hospodá ské výsledky a postavení na trhu prost ednictvím (Synek a kol., 2000, s. 213): napl ování osobních cíl pracovník, spojených s výkonem práce v podniku; spokojenost s pracovním místem, obsahem práce, pracovním prost edím i klimatem v organizaci; motivace zam stnanc k seberealizaci, zvy ování kvalifikace a tvo ivého p ístupu k práci i e ení problém v podniku; vytvá ení pocitu identifikace pracovníka s cíli organizace; zabezpe ení sociálních jistot zam stnanc Personální innosti Úkoly ízení lidských zdroj nacházejí sv j konkrétní výraz v tzv. personálních innostech. Tyto innosti p edstavují výkonnou ást personální práce, kterou provád jí odborníci nazývaní personalisté. Dvo áková (2007, s. 17) charakterizuje personální innosti jako administrativn -správní innosti, které vyplývají nejen z pracovn právní legislativy, ale i koncep ní, metodické a analytické innosti, na které navazuje poradenství mana er a zam stnanc. Rozd lení personálních inností bývá v literatu e uvedeno p ibli n v následující podob (Koubek, 2003, s ): 1. Vytvá ení a analýza pracovních míst, tj. definice pracovních úkol, pravomocí a odpov dnosti, specifikace pracovních míst. 2. Personální plánování, tj. plánová pot eby pracovník a jejich personálního rozvoje. 12

13 3. Získávání, výb r a p ijímání pracovník, tj. p íprava a zve ej ování informací o volných pracovních místech, p íprava formulá, dokumentace, organizace pohovor, za azení nových pracovník aj. 4. Hodnocení pracovník, tj. p íprava dokument, asového plánu hodnocení, obsahu a metody hodnocení, hodnotící rozhovory, navrhování a kontrola opat ení. 5. Rozmis ování a ukon ování pracovního pom ru, tj. za azování na pracovní místo, povy- ování, p evád ní na jinou práci, propu t ní. 6. Odm ování a dal í nástroje k ovlivn ní pracovního výkonu a motivace v etn poskytování zam stnaneckých výhod aj. 7. Vzd lávání pracovník, tj. plánování vzd lávání, hodnocení výsledk a ú innosti vzd lávacích program aj. 8. Pracovní vztahy, p edstavující jednání s odbory, po ízení a uchování zápis z jednání, sledování agendy stí ností, zam stnanecké a mezilidské vztahy. 9. Pé e o pracovníky, tj. pracovní prost edí, bezpe nost a ochrana zdraví p i práci, dokumentace, kontroly, pracovní doba, re im, sociální slu by. 10. Personální informa ní systém, tj. zji ování, úschova, zpracování a analýza dat týkajících se pracovních míst, pracovník a jejich práce, mezd, sociální zále itosti, personální innosti v organizaci aj Personální strategie Tato strategie je jedna z díl ích strategií organizace. Vyjad uje zám ry organizace do budoucna, dlouhodobé a komplexní cíle v personální oblasti, které jsou provázané s ostatními cíli a mají napomoci dosa ení celkových cíl organizace. Pokud dojde ke zm nám podnikové strategie, pak se musí zm nit i personální strategie. (Kociánová, 2010) Personální strategie je výsledkem práce celého vedení podniku; na jejím vytvá ení se podílejí v ichni mana e i a v echny útvary. Personální strategie je východiskem konkrétní innosti, která sm uje k napln ní strategických cíl organizace. Jako hlavní cíle personální strategie lze chápat: utvá ení odpovídající personální struktury, pé e o rozvoj kvalifikace pracovník, 13

14 vytvá ení sociálních a pracovních podmínek, zaji t ní personální stabilizace podniku, podíl na utvá ení dlouhodobé shody mezi zam stnavateli a zam stnanci Personální útvar a jeho organizace Personální útvar lze charakterizovat jako pracovi t, které je specializované na ízení lidských zdroj. Obr. 1: Slu by poskytované personálním útvarem Koncep ní slu by Personální útvar Metodické slu by Analytické slu by Poradenské slu by Provádí personální innosti Zdroj: vlastní zpracování, Personální slu by mohou být zaji t ny n kolika zp soby (Dvo áková, 2007): pouze vlastními personalisty, z ásti vlastními personalisty, z ásti outsourcingem 1, z ásti vlastními personalisty, z ásti delegováním na vedoucí zam stnance a z ásti outsourcingem. Organizace personálního útvaru závisí na velikosti organizace a rozsahu personálních inností, které spole nost zaji uje vlastními silami. Malé organizace v t inou nemají personální útvar a personální innosti zaji uje majitel nebo vy í vedoucí pracovník. V t í organizace u mívají alespo jednoho personalistu na personální práce. Velké organizace mohou mít i 1 Outsourcing je zaji ování ásti provozu organizace jinou externí organizací. (slovnik-cizich-slov.abz.cz, online, 2012) 14

15 velké personální útvary, které jsou len ny na adu odd lení specializovaných na jednotlivé personální práce. 2.2 Proces získávání zam stnanc Získávání pracovník je personální proces, který je velmi úzce provázán s výb rem zam stnanc. Za átek procesu získáváním pracovník m je zji t ním pot eby organizace obsadit ur ité pracovní místo a je ukon en uzav ením pracovní smlouvy. Tento proces by se m l uskute nit s minimálními náklady a v odpovídajícím asovém rozmezí. Získávání pracovník je nep etr itý proces, p i kterém se vyhledávají ti nejvhodn j í uchaze i o zam stnání. (Stýblo, 2003, s. 49) Proces získávání zam stnanc a jeho kroky Cílem procesu získávání pracovník by m lo být získat takové mno ství pracovník v ur ité kvalit, kte í budou vyhovovat pot ebám organizace za vynalo ení minimálních náklad. Proces získávání pracovník se skládá z n kolika krok, které na sebe navazují (Koubek, 2003): 1. Identifikace pot eby získávání pracovník Pot eba nových pracovník vychází z plán organizace. Tato identifikace musí probíhat p ed realizací vlastního získávání pracovník, proto je dobré, aby si spole nosti vypracovávali periodické prognózy nových nebo dodate ných pracovník a s tím je spojena i soustavná analýza stavu a pohybu pracovník organizace. 2. Popis a specifikace pracovního místa Ve keré pot ebné informace o volném pracovním míst, o práci a pracovních podmínkách a o po adavcích kladených na pracovníka vzhledem k tomuto pracovnímu místu. 3. Zvá ení alternativ Spole nost musí zvá it, zda pracovní pozice vy aduje plný nebo áste ný úvazek, i dohody o provedení práce nebo innosti. 15

16 4. Výb r charakteristik popisu a specifikace pracovního místa, na kterých bude zalo eno získávání a pozd j í výb r pracovník. V popisu pracovního místa by se ur it m l vyskytovat název pracovního místa, funkce, zam stnání, místo výkonu práce, odpov dnost pracovníka, mo nosti výcviku, platové podmínky, pracovní podmínky. 5. Identifikace potencionálních zdroj uchaze. Jedná se o rozhodnutí, zda získávat pracovníky z vn j ích i vnit ních zdroj pracovních sil, nebo zda tyto zdroje zkombinovat. Získávání pracovník z vn j ích a vnit ních zdroj Podnik m e erpat pracovní sílu z vnit ních zdroj, co p edstavují stávající zam stnanci spole nosti, pokud by byli vhodnými uchaze i. Nebo lze získávat z vn j ích zdroj, kdy se jedná o získávání pracovních sil mimo organizaci. Tab. 1: Výhody a nevýhody získávání pracovník z vnit ních zdroj Výhody - Podnik zná silné/slabé stránky uchaze- e. - Uchaze zná dob e podnik. - Lep í návratnost investic. Získávání pracovník z vnit ních zdroj Nevýhody - Soupe ení mezi zam stnanci. - Obtí né získávání autority. - Náklady na zvý ení kvalifikace pracovníka nebo náklady na kolení. - Vyu ití zku eností, které pracovník získal v organizaci. - Zklamání koleg. - Rychlej í obsazení místa. - Sní ení fluktuace. Zdroj: Mayerová, 2000, s. 63. Koubek, 2003, s

17 Tab. 2: Výhody a nevýhody získávání pracovník z vn j ích zdroj Výhody - Nové pohledy, názory, zku enosti. - V t í rozsah schopností a znalostí. - Rychlej í uznání a akceptace od koleg. Získávání pracovník z vn j ích zdroj Zdroj: Mayerová, 2000, s. 63. Koubek, 2003, s Nevýhody - Nový pracovník je stresován sou asnými zam stnanci. - Obtí né získávání autority. - Vy í náklady na zvý ení kvalifikace pracovníka nebo náklady na kolení. 6. Volba metod získávání pracovník Volba metod závisí na tom, z jakých zdroj se rozhodneme získávat pracovníky, jaké jsou po adavky na pracovníky, jaká je situace na trhu práce, jak rychle pot ebujeme obsadit pracovní místo apod. Mezi nej ast j í metody lze za adit: nabídky práce na místní výv sce nebo na desce Ú adu práce (spolupráce s Ú ady práce sice není od ledna 2012 povinná, p esto n které spole nosti nadále tuto mo nost vyu ívají), internet (existuje mnoho portál s nabídkami práce, v sou asnosti lze vyu ít i facebooku), inzerce v lokálním tisku, rozhlasové stanici, kabelové televizi, veletrh pracovních p íle itostí, samostatné p ihlá ení, doporu ení zam stnancem. 7. Volba dokument a informací po adovaných od uchaze Nej ast j ími dokumenty po adovanými od uchaze jsou doklady o vzd lání a praxi, speciální dotazník, ivotopis, p ípadn motiva ní dopis. 8. Formulace nabídky zam stnání Zpracovává se na základ popisu a specifikace pracovního místa. 17

18 9. Uve ejn ní nabídky zam stnání Doporu uje se uve ej ovat nabídku více zp soby, ne jen inzercí, ale pou ívat takové zp soby, které si organizace m e dovolit. 10. Shroma ování dokument a informací Doba mezi uve ejn ním nabídky a ukon ením období, kdy uchaze i reagují a p ipravují po- adované dokumenty a dochází k detailn j ímu informování uchaze a jednání s nimi. 11. P edvýb r na základ p edlo ených dokument a informací Porovnává se zp sobilost uchaze e s po adavky na obsazované místo. 12. Seznam uchaze, kte í budou pozváni k výb rovým pohovor m Ideální po et, kdy se p íli nezat uje rozpo et organizace a je mo no p istupovat k výb ru zodpov dn je 5-10 uchaze na jedno pracovní místo. 2.3 Výb r zam stnanc Výb r zam stnanc navazuje na proces získávání zam stnanc. Výb r je proces, kdy se sbírají a hodnotí informace o uchaze ích za pou ití metod výb ru, které doká ou p edpov d t efektivnost pracovníka. (Dvo áková, 2007) P edvýb r uchaze Organizace provede analýzu na základ rozboru materiál od uchaze, zda je uchaze zp sobilý vykonávat nabízenou práci, nebo zda bude schopen se adaptovat na pracovní prost edí Metody výb ru pracovník Metody volíme podle toho, na jakou pozici se uchaze vybírá. Mezi nej ast j í metody výb ru m eme za adit: hodnocení ivotopisu, assessment centre 2, testy pracovní zp sobilosti, dotazníky pro uchaze e, 2 Assessment centre je metoda, která se pou ívá pro výb r budoucích zam stnanc z v t ího po tu uchaze. Dá se p elo it jako hodnotitelské centrum, které slou í p edev ím jako nástroj k identifikaci silných a slabých stránek ú astníka za pou ití kombinace r zných diagnostických metod. (ikariera.cz, online, 2012) 18

19 výb rový pohovor: - pohovor 1+1, - skupinový pohovor, - panelový pohovor. 2.4 P ijímání a orientace pracovník P ijímání pracovník následuje po výb ru a tento proces zahrnuje adu procedur, které za ínají s akceptováním nabídky práce a kon í dnem nástupu do zam stnání. Nejd le it j í formální nále itostí p ijímání pracovník je vypracování a podepsání pracovní smlouvy. Dal ím velmi d le itým krokem je za azení pracovníka do evidence tím, e mu je po ízena osobní karta, která obsahuje: Jméno, p íjmení, titul. Datum, místo narození, rodné íslo. Adresa trvalého bydli t, státní p íslu nost. Datum vzniku pracovního pom ru a pracovní za azení v organizaci. Údaje o kvalifikaci. Nad ízený pracovník odvede pracovníka na místo výkonu práce a dále zapo ne proces orientace. Proces orientace následuje po procesu p ijímání a jedná se o specifický program adapta ních a vzd lávacích aktivit, které mají urychlit a usnadnit proces seznamování nových pracovník s jejich úkoly, pracovními podmínkami, pracovním a sociálním prost edím a pot ebnými znalostmi s dovednostmi tak, aby jejich výkon dosáhl co nejd íve po adované úrovn. Orientace probíhá jak formáln, tak i neformáln. Formáln znamená, e tento proces je zabezpe ovaný personálním útvarem, nebo vedoucím pracovníkem. Naopak neformální orientace je zabezpe ována spolupracovníky a probíhá spontánn. Hlavním významem procesu orientace je, aby se nový pracovník co nejd íve a pokud mo no bez stresu za adil do pracovního kolektivu, adaptoval se na styl práce, ztoto nil se s cíli organizace a osvojil si pot ebné znalosti a dovednosti. 19

20 Tento proces má zna ný vzd lávací aspekt v tom slova smyslu, e se jedná o formování pracovních schopností pracovníka. Mezi oblasti lze za adit: celopodniková orientace, útvarová orientace, orientace na konkrétní pracovní místo. 2.5 Vzd lávání a rozvoj pracovník Pokud cht jí být organizace konkurenceschopné a úsp né, musí se v novat vzd lávání a rozvoji svých zam stnanc. Znalosti a dovednosti zam stnanc rychle zastarávají, proto e se neustále objevují nové poznatky, vznikají nové technologie. Tento vývoje je spojen i s prom nlivostí na trhu zbo í a slu eb, co si vynucuje pru nou reakci organizací a hlavn pru nost jejich zam stnanc. Zkrátka v moderní spole nosti, aby mohl lov k fungovat jako pracovní síla a aby byl zam stnatelný, musí své znalosti a dovednosti neustále prohlubovat. Vzd lávání je proces, b hem n j ur itá osob získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, schopnosti a postoje. (Armstrong, 2007, s. 461) Cílem tohoto procesu je zabezpe ovat kvalifikované, vzd lané a schopné lidi pot ebné k uspokojení nejen sou asných, ale i budoucích pot eb organizace. Systém vzd lávání obsahuje tyto aktivity (Koubek, 2003, s. 243): orientace, do kolování, p e kolování iniciované spole ností, rozvoj iniciovaný spole ností. V tomto systému má svoji roli nejen personální útvar, ale také vedoucí pracovníci, odbory i jiná sdru ení pracovník. U této personální innosti se také vyskytuje úzká spolupráce s externími odborníky i specializovanými vzd lávacími instituty. 20

21 Systematické vzd lávání pracovník v organizaci Jedná se o neustále se opakující cyklus, který sleduje cíle a strategie vzd lávání a opírá se o pe liv vytvo ené organiza ní a institucionální p edpoklady vzd lávání. Obr. 2: Cyklus systematického vzd lávání Zdroj: Koubek, 2003, str. 245, (Upraveno autorem podle Cole, G. A. Management: Theory and practice. London, DP Publications 1990, s Identifikace pot eby vzd lávání pracovník organizace má za úkol ur it rozdíl mezi kvalifika ními po adavky jednotlivých míst a pracovními schopnostmi pracovníka. Tyto po adavky jsou velmi t ko m itelné. Zdroje informací, které lze vyu ít pro tyto ú ely, mohou být údaje týkající se celé organizace, údaje týkající se jednotlivých pracovních míst a údaje o jednotlivých pracovnících. 21

22 Druhá fáze s názvem plánování vzd lávání pracovník má za úkol up esn ní návrh plán. Jsou formovány priority vzd lávání a vzniká definitivní podoba rozpo tu a programu. Stanovují se po ty a kategorie pracovník, kterých se bude vzd lávání týkat, dále metody a prost edky vzd lávání a asový plán. Na fázi plánování vzd lávání pracovník navazuje realizace vzd lávacího procesu, kdy se vyu ívá iroká kála metod vzd lávání, kterou lze rozd lit na metody pou ívané ke vzd lání na pracovi ti, neboli metoda on the job nebo naopak se vyu ívají metody ke vzd lávání mimo pracovi t, které mají ozna ení off the job. Mezi uplat ované metody lze uvést nap íklad: instruktá p i výkonu práce, coaching, mentoring, asistování, pov ení úkolem, rotace práce, pracovní porady, p edná ky, workshop, brainstorming, simulace. Poslední, tvrtá fáze hodnocení vzd lávání se obvykle zam uje na to, zda byly p i vzd lávání pou ity adekvátní nástroje, tj. metody vzd lávání, technické vybavení, asový plán i obsahová stránka vzd lávání. Zam uje se i na názory a postoje pracovník, zkoumá se míra osvojení dovedností a znalostí získaných b hem vzd lávání. Hodnocení lze m it následujícími kritérii: a) Porovnání výsledk vstupní test ú astník s testy uskute n nými po ukon ení vzd lávacího programu. b) Monitorování vzd lávacího programu a procesu. c) Ekonomické ukazatele. 22

23 ádná z t chto metod není bohu el stoprocentní. D le itým aspektem je, zda hodnotit efekt vzd lávání hned po procesu nebo a s asovým odstupem. V sou asnosti se nejvíce preferuje metoda zalo ená na informacích p ímo od ú astník vzd lávání. 23

24 3. Charakteristika Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o. Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. (dále jen VOSS, s.r.o.) je lenem skupiny VEO- LIA VODA eská republika, a.s. Základní inností spole nosti je komplexní provozování vodohospodá ského majetku m st a obcí na základ ádn uzav ených nájemních smluv. Tab. 3: Výpis z obchodního rejst íku Datum zápisu 10. zá í 1992 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o.; zkratka Obchodní firma VOSS, s.r.o. Sídlo spole nosti Identifika ní íslo Právní forma Základní kapitál Jednatelé spole nosti Ji ího Dimitrova, 1619, Sokolov Spole nost s ru ením omezeným ,-- K Ing. Zden k Kr ek, Ing. Ale Neruda, Ing. Iva T mová Spole níci Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. Zdroj: Obchodní rejst ík a sbírka listin Historie spole nosti VOSS, s.r.o. V roce 1992 do lo k zalo ení Vodohospodá ské spole nosti Sokolov, s.r.o., která p evzala odborný personál státního podniku Vodovody a kanalizace Sokolov a stala se provozovatelem vodohospodá ského majetku. Místní majetky byly privatizací p edány p ímo vlastník m m st m a obcím, úpravna vody a skupinový vodovod Horka byl p eveden do vlastnictví Vodohospodá ského svazku m st a obcí Sokolovska, který pro tento ú el vznikl. Zárove s p edáváním majetku uzavírala provozní spole nost nájemní smlouvy tak, aby nebyla poru ena kontinuita jeho odborného provozování zahájila innost samostatná provozní divize v Rokycanech, která pracuje pro Vodohospodá ské sdru ení Rokycanska a pro místní obce , byly p evedeny obchodní podíly Vodohospodá ské spole nosti francouzské firm VIVENDI, která se v roce 2003 p ejmenovala Veolia Water. 24

25 Dne do lo k p evodu obchodního podílu a 100% vlastníkem se staly Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. se tak stala sou ástí druhé nejv t í vodárenské spole nosti v eské republice. 3.2 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. VOSS s.r.o. spravuje vodohospodá ský majetek m st a obcí t chto sdru ení: Vodohospodá ské sdru ení m st a obcí Sokolovska, Vodohospodá ské sdru ení Rokycanska, Sokolovská vodárenská, s.r.o. Mezi provozované obce na Sokolovsku pat í: B ezová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Rychnov, Dolní Nivy, Habartov, Chlum svaté Má í, Jind ichovice, Josefov, Kace ov, Krajková, Královské Po í í, Kyn perk nad Oh í, Libavské údolí, Loket, Lomnice, Nové Sedlo, Oloví, Sokolov, Staré Sedlo, St íbrná, Svatava, abina, indelová, Vintí ov. Mezi provozované obce na Rokycansku pat í: Dob ív, Hrádek u Rokycan, Kamenný Újezd, Litohlavy, Miro ov, Rokycany, Stra ice, Svojkovice. 3.3 Oblast innosti VOSS, s.r.o. Spole nost se specializuje na provoz vodovod a kanalizací, distribuci vody a odkanalizování v okresech Sokolov a Rokycany. Rozhodujícím p edm tem innosti spole nosti je provozování vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu, podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady, koup zbo í za ú elem jeho dal ího prodeje a prodej a provád ní staveb v etn jejich zm n a odstra ování. Spole nost zaji uje následující innosti: Provozování vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu nákup, prodej a skladování paliv a maziv, v etn jejich dovozu, s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spot ebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení. Montá m idel. Nakládání s odpady (vyjma nebezpe ných). 25

26 Testování, m ení a analýzy. Silni ní motorová doprava nákladní. Slu by v oblasti administrativní správy a slu by organiza n hospodá ské povahy u fyzických i právnických osob. Vyhledávání a diagnostika vodovodních a kanaliza ních sítí. innost technických poradc v oblasti úpravy vody a i t ní odpadních vod. Zpracování dat, slu by databank, správa sítí. Projektová innost ve výstavb. innost ú etních poradc, vedení ú etnictví. Provád ní staveb v etn jejich zm n, udr ovacích prací na nich a jejich odstra ování. Výroba stroj a za ízení pro vyu ití mechanické energie. Opravy silni ních vozidel. innost podnikatelských, finan ních, organiza ních a ekonomických poradc. Velkoobchod. Koup zbo í za ú elem dal ího prodeje. Spole nost spl uje vysoké po adavky na odbornost, uvedenou v návrhu zákona o ve ejných vodovodech a kanalizacích a je schopna získat navrhovanou autorizaci na provozování vodovod a kanalizací bez omezení rozsahu, která by se m la stát povinnou pro v echny subjekty zaji ující slu by v tomto odv tví. Devizou spole nosti je vysoký po et uznávaných odborník ve vodohospodá ské komunit v eské republice. Tato skute nost dodává jejich zákazník m pot ebný klid a jistotu, e se rozhodli správn p i výb ru této spole nosti pro provozování jejich vodohospodá ského majetku. 26

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů

Vzorový test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců b) personální

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů společnosti RACIO, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01618 Název projektu: Vzdělávání RACIO

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

VÝBĚR DOČASNÝCH ZAMĚSTNANCŮ PRO GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÉ ZDROJE A BEZPEČNOST

VÝBĚR DOČASNÝCH ZAMĚSTNANCŮ PRO GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÉ ZDROJE A BEZPEČNOST COM/TA/HR/13/AD9 VÝBĚR DOČASNÝCH ZAMĚSTNANCŮ PRO GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÉ ZDROJE A BEZPEČNOST Komise pořádá výběrové řízení na pozici poradce v Generálním ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost.

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/rm o veřejných zakázkách Města Předmět (název) zakázky: Dodávka kancelářských kontejnerů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy

Vzdělávací zařízení Vltava Smilovice stavební úpravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava č.j.: KHSMS/43941/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice Moravskoslezského

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného vedoucí oddělení hygieny práce Nový Jičín (odborný rada) č.j.: KHSMS/51666/2015 Datum: 14. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY ZABEZPEČENÍ ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTŮ PROHLUBOVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ ÚROVNĚ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ LÉKAŘŮ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ Zadavatel: Institut postgraduálního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více