Základní škola, Praha 13, Janského 2189

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 13, Janského 2189"

Transkript

1 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Zpracoval: RNDr. Miroslav Foltýn

2

3 Výroční zpráva za školní rok 2012/ Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha 13, Janského 2189 sídlo školy: Janského 2189, Praha 5 Velká Ohrada IČ : kontaktní spojení telefon: ; fax: www: b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do sítě č.j / ze dne identifikátor školního zařízení: základní škola IZO: kapacita:720 žáků školní družina IZO: kapacita:200 žáků školní jídelna IZO: kapacita:700 jídel c) zřizovatel: Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 13/ Praha 5 Nové Butovice, IČ : d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) ředitel školy: RNDr. Miroslav Foltýn; ; statutární zástupce: Mgr. Marcela Kolářová; ; vedoucí školní družiny: Marie Lišková; vedoucí školní jídelny: Iva Pivoňková, f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Správná škola je na I. stupni založen na metodice projektu Začít spolu, která vede žáky k větší samostatnosti, schopnosti spolupráce a rozvíjí i jejich sociální dovednosti. Na II. stupni je výuka založena na metodice kritického myšlení a je více klasická. Průběžně jsou vyhodnocovány poznatky z realizace ŠVP, které poslouží pro jeho korekci. Škola je plnotřídní a nachází se na okraji Prokopského údolí. Pro výuku slouží čtyři pavilony a venkovní sportoviště (částečně s umělým povrchem). Škola má odborné učebny pro výuku předmětů, učebnu vybavenou 30 počítači a 6 učeben s interaktivní tabulí. Pro větší akce slouží vybavený kinosál. Dále mohou žáci využívat školní knihovnu a klubovnu se třemi počítači. Škola zajišťuje stravování žáků a školní družinu. Po ukončení výuky probíhají v budově školy mimoškolní zájmové činnosti. Zvláštností školy je zařazení rekreační přestávky v délce 20 minut po 3. vyučovací hodině. Podle možností ji žáci tráví mimo budovu. 3

4 Základní škola, Praha 13, Janského Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby přepočt.prac. fyzické osoby přepočt.prac. k k k k pedagogičtí celkem 22,0 21,9 22,0 21,9 z toho: vychovatelé 4,0 4,0 4,0 4,0 nepedagogičtí celkem 10,0 9,1 10,0 9,2 celkem 32,0 31,0 32,0 31,1 fyzické osoby přepočt.prac. fyzické osoby přepočt.prac. k k k k asistenti pedagoga 1,0 0,2 1,0 0,2 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do a celkem let let let let let více let počet pedagogů (fyz. osoby) % z celkového počtu pedagogů 0 4,5 13,6 36,4 41,0 4,5 100% Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 45 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 19 žen a 3 muži. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (bez asistentů pedagoga) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 7 77,8 2 22,2 II.stupeň 8 88,9 1 11,1 vychovatelé 2 50,0 2 50,0 Procenta jsou vztažena k počtu pracovníků na příslušném stupni. d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k počet učitelů cizích jazyků vyučovací jazyk celkem fyzické osoby z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem ,4 Aj ,1 Nj ,3 Rj ostatní

5 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň Aj Nj Rj ostatní e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2012/2013 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: 0 Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců: - odchod po ukončení pracovního poměru na dobu určitou 1 osoba - ukončení pracovního poměru dohodou 1 osoba f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem): Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Průměrná délka DVPP na 1 pedagoga Prevence ve škole záškoláctví Mgr. Veselá 20 7 hod Prevence ve škole co dělat když Mgr. Veselá 3 6 hod Zdravotník zotavovacích akcí ProPrev 1 40 hod Práce s žáky se zrakovým VOŠ Pedagogická a postižením sociální 1 8 hod Systém podpory učitelů a VOŠ Pedagogická a žáků se spec. vzdělávacími sociální potřebami 1 8 hod Celkem x 26 X DVPP je limitováno množstvím finančních prostředků. Poznatky získané v kurzech učitelé aplikují ve svých hodinách a na metodických sdruženích a předmětových komisích s nimi seznamují své kolegy. 5

6 Základní škola, Praha 13, Janského doplnění odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si na vysokých školách doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem: 1. ke splnění kvalifikačních předpokladů 2. ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např. ICT, prevence SPJ) 3. k prohloubení odborné kvalifikace Zaměření a druh studia Škola Počet účastníků Speciální pedagogika, navazující mag. Univerzita J. A. Komenského 2 studium Řízení volnočasových aktivit, navazující PedF UP Olomouc 1 mag. studium Celkem x 3 3. Mzdové podmínky Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu I. pololetí I. pololetí celý rok Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 2012 (z fondu odměn, z ostatních zdrojů) se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o 835,- Kč na ,- Kč a nepedagogických o 1 594,- Kč na ,- Kč měsíčně. 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Rekonstrukce hřiště na kopanou byla ukončena v květnu Povrch je pokryt umělým trávníkem 3. generace s pryžovým zásypem. Souběžně s hřištěm byl zřízen nový sektor pro skok daleký. K úplné rekonstrukci školního sportovního areálu zbývá zrekonstruovat běžecký ovál se sektory pro skok vysoký a vrh koulí. Díky spolupráci s rodiči škola obdržela několik sponzorských darů. 6

7 Výroční zpráva za školní rok 2012/ Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k * k ** v tom: v běžných třídách k * k ** ve speciálních třídách k k * ) 1 žák plní povinnou školní docházku v zahraničí. ** ) 2 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí. c) průměrný počet žáků na třídu I. stupeň běžné třídy I. stupeň speciální třídy II. stupeň běžné třídy II. stupeň speciální třídy průměr za I. a II. stupeň běžných tříd 21,7-18,0-20,4 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV Vzdělávací obor počet žáků cizí jazyky 28 v tom: německý jazyk 28 Poznámka: První cizí jazyk je anglický jazyk. 7

8 Základní škola, Praha 13, Janského Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře) Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k Integrovaným žákům je věnována zvýšená pozornost a třídní učitelé i výchovný poradce spolupracují s PPP, jejíž pracovník do školy pravidelně dochází. K poklesu integrovaných žáků došlo i z důvodu vypršení platnosti vyšetření z PPP. - speciální třídy nejsou zřízeny b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída Žákům ze znevýhodněného prostředí se dostává zvýšená pozornost hned po nástupu do školy ze strany učitelů a výchovného poradce. Na I. stupni se osvědčil program Začít spolu. Ve škole nejsou zřízeny přípravné třídy. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Nadaní žáci jsou podporováni v účasti na různých soutěžích a učitelé jim pomáhají s přípravou na ně. 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 2013/2014 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 2013/ K zápisu přišlo více dětí než v minulém roce také díky rozsáhlé nabídce akcí pro předškolní děti a jejich intenzivní propagaci v okolních mateřských školách. 8

9 Výroční zpráva za školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem: 3 přijato celkem: Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem: 21 přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků: Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem 4 - církevní - - soukromé - - c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 20 v nižším ročníku : - 9. Chování žáků a zameškané hodiny Zameškané školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem Dlouhodobá neomluvená absence 5 žáků dosáhla 298 hodin. Přes úsilí třídních učitelů a vedení školy rodiče se školou nespolupracovali. Např. dvojici sourozenců (cizích státních příslušníků) z I. stupně rodiče řádně neomluvili z vyučování a na výzvy k omluvení nereagovali. Tato dvojice zameškala dohromady 141 hodin. Opakovaně v obou pololetích absentovali dva žáci. Kromě výše zmíněných 5 žáků nepřesáhla neomluvená absence 10 hodin za celý školní rok. 9

10 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Nejčastější přestupky proti školnímu řádu byly stejné, jako v minulých letech: nekázeň vyrušování při výuce, manipulace s mob. tel. při vyučování; neplnění povinností žáka zapomínání pomůcek, špatná domácí příprava; nevhodné chování ke spolužákům a dospělým používání vulgárních výrazů, neuposlechnutí příkazu dospělého. 10. Výsledky vzdělávání žáků (údaj po opravných zkouškách) Prospěch (II. pololetí 12/13) počet žáků % prospěli: I. stupeň 184 * 95,3 II. stupeň 87 96,7 z toho s vyznamenáním ,8 neprospěli: I. stupeň 5 2,6 II. stupeň 2 2,2 nehodnoceni: I. stupeň 4 2,1 II. stupeň 1 1,1 * ) 2 žáci plní povinnou školní docházku v zahraničí. S výjimkou vyznamenání jsou procenta vztažena k počtu žáků na příslušném stupni. Nehodnocení žáci budou komisionálně přezkoušeni na začátku nového školního roku. Příčinou nehodnocení byla jejich dlouhodobá nepřítomnost v 2. pololetí. Celkový průměr 2. pololetí 12/13 I. stupeň 1,48 II. stupeň 1,85 celkem 1,67 Poznámka: Průměr na I. stupni je vypočítán za třídu, v 1. třídě je pouze slovní hodnocení. 11. Hodnocení činnosti školní družiny klubu počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub - - Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školní družinu 127 zapsaných dětí, rozdělených do čtyř oddělení. Ve školní družině jsme uskutečňovali zájmové, odpočinkové a sportovní aktivity. Každé oddělení má svoji vlastní třídu, která je místem pro relaxaci a odpočinek po vyučování a navazování kamarádských vztahů. Mimo svou třídu si děti mohou protáhnout tělo při míčových hrách ve cvičebně a v herně s televizí, kde besedujeme, hrajeme různé hry, dramatizujeme pohádky a příběhy. Obě tyto místnosti jsou též součástí školní družiny. V naší družině si děti rozšiřují svoje poznatky, dovednosti i zručnosti. Ale hlavně zde uplatňujeme zásadu dobrovolnosti a možnosti výběru. Výchovné a pracovní činnosti se uskutečňují v souladu s plánem ŠD. V kolektivu se učí děti komunikovat, rozhodovat, naslouchat jeden druhému a učíme se též sebehodnocení, což je velmi důležité a to jsme splnili. Během roku se také uskutečnilo několik celodružinových akcí. Nejdříve jsme byli v kině na filmu ve formátu 3D "Norman a duchové". V dílničkách jsme se naučili vyrábět mýdlo. Děti 10

11 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 práce s mýdlem velmi bavila a hodnotili jí jako velmi zdařilou a příště si jí rády zopakují. Pak přijel s divadlem kouzelník a s pomocí a za účasti dětí kouzlil. Naučil děti některá kouzla a děti se velmi pěkně bavily. Program se dětem velmi líbil. Tradiční vánoční besídka s nadílkou proběhla těsně před vánočními prázdninami. Každé oddělení si odneslo dárky v podobě her a sportovních potřeb. Též jsme se účastnili jako každý rok projektu "Vánoční jarmark". Na jaře jsme zde měli program s názvem "Briliantina", při které děti malovaly návrhy na šperky (prstýnky ap.), pokud byl jejich návrh přijat, dostaly za odměnu skutečný prstýnek. Velká účast na akcích a zájem o ně, je pro nás vlastně dobrým hodnocením. Jakákoliv činnost v naší družině pomáhá rozvíjet osobnost dětí, zařadit se do kolektivu a být jeho platným členem, což je hodnota, kterou školní družina má dětem dát, aby byly spokojené a školní družinu rády navštěvovaly. Z ohlasu dětí a z práce paní vychovatelek vyplývá, že naše školní družina v tomto školním roce dobře pracovala a své úkoly splnila. 12. Školní a závodní stravování - počty stravovaných žáků: z toho z jiných škol: 0 - počty dospělých strávníků: 27 Žáci I. stupně dostávají 2 měsíčně ovoce nebo zeleninu v rámci projektu Ovoce do škol od firmy Laktea. I když s kvalitou zboží nebyly problémy, tak v příštím školním roce, díky změně dodavatele, rozšíříme nabídku ještě o Mléko do škol. Dále mají žáci k dispozici nápojový automat a automat s bagetami. Žáci si mohou vybrat z 2 3 obědů. Jídlo je chutné a na talíři upravené, téměř všechna jídla mají zeleninovou ozdobu. Jako příloha bývá zelenina, ovoce, méně často kompot, tvaroh nebo jogurt a jen občas moučník. Výdej je realizován pomocí čipů. Rodiče mohou využívat internetovou aplikaci k přihlašování obědů a ke kontrole docházky dítěte na oběd. Po dohodě rodičů s kuchařkami je možné realizovat i individuální diety. 13. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 2 35 z toho do zahraničí 1 17 Škola v přírodě lyžařské kurzy 2 59 z toho do zahraničí 1 19 Výuku doplňovaly exkurze, tematické zájezdy a vycházky, které učivo probírané ve škole ukázaly v praktických souvislostech. Zážitkového výjezdu do Chorvatska se zúčastnilo 17 žáků. Na lyžařský kurz vyjeli žáci 5. ročníku, výběr žáků 2. stupně byl na LK v zahraničí, v Rakousku. Školy v přírodě jsou pořádány hlavně v II. pololetí školního roku a vyjíždí na ně více tříd společně. Žáci 6. ročníku se zúčastnili adaptačního pobytu v rámci primární prevence (viz bod 16). 14. Poradenské služby školy Rodiče mají ve škole k dispozici služby výchovného poradce, školního psychologa a logopedického asistenta. Tito specialisté se podílejí zejména na: evidence žáků se SPU spolupráce s PPP, třídními učiteli, tvorba vzdělávacích plánů, informační a poradenská činnost 11

12 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 logopedická péče zjištění zájmů a schopností pomocí profesní diagnostiky skupinové poradenství k volbě povolání pro žáky a jejich rodiče koordinační činnost při vzdělávací oblasti VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ testy SCIO pro 5. a 9. ročník spolupráce s PPP diagnostická vyšetření ve škole individuální poradenství k volbě povolání jednání s rodiči (výchovné komise) spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany MČ zážitkový kurz pro žáky v Chorvatsku. 15. Polytechnická výchova Polytechnická výchova je zapracována do školního vzdělávacího programu. Je součástí jednotlivých předmětů a také průřezových témat. Škola také spolupracuje s firmami, které nabízejí rukodělné programy. Při projektových dnech tvoří značnou část žákovských aktivit (např. výroba ozdob a cukroví na Vánoční jarmark). 16. Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) Každý rok metodička prevence Karla Krištofová vypracovává Minimální preventivní program, který navazuje na školní preventivní strategii a potřeby žáků naší školy. Je zaměřen na předcházení rozvoje rizikových projevů v chování žáků jako je agrese, šikana, kyberšikana, vandalismus, násilí, extremismus, xenofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání návykových látek, rizikové sporty, prevence úrazů, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování, negativní působení sekt. Cílem primární prevence je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací žáků. Na tyto cíle jsou zaměřeny specifické aktivity a programy primární prevence. Ve školním roce 2012/2013 byla navázána spolupráce s Útvarem prevence MP hlavního města Prahy. Školitelé tohoto útvaru v programu Bezpečné chování seznámili žáky tříd formou besedy i nácvikem problematických situací s riziky chování při cestě do školy, doma, na internetu, v dopravních prostředcích, mezi cizími lidmi. Tento blok primární prevence měl úspěch jak u žáků, tak mezi učiteli a budeme v něm v dalších letech pokračovat. Žáci druhého stupně byli lektory organizace Maják seznámeni s důsledky požívání alkoholu a kouření na lidský organismus. Žáci jednotlivých ročníků jsou také aktivně, nenásilně a přiměřeně v rámci vzdělávacích oblastí seznamováni s rizikovým chováním a jeho předcházením v tematických blocích realizovaných učiteli naší školy. Minulý rok se nám podařilo získat grant Kč z programu Zdravé město 2013 na uskutečnění adaptačního pobytu pro žáky 6. tříd. Žáci spolu s třídními učitelkami vyjeli na 3 dny do Holan. Kurz byl zaměřen na vytváření dobrého klimatu ve třídách, poznání svých schopností a lepšího přechodu na 2. stupeň. Také pedagogičtí pracovníci naší školy získávají informace k dané tématice na každoročních školeních v tomto roce prostřednictvím M. Veselé na témata záškoláctví, kyberšikana a rizika internetu. 12

13 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 K předcházení rizikového chování pomáhají také volnočasové aktivity kroužky a sportovní akce pořádané naší školou, úzká spolupráce s rodiči, popřípadě s výchovným poradcem, preventistkou, školním psychologem, policií a orgány sociální péče. V tomto školním roce jsme řešili minimum přestupků (projevy verbální a fyzické agrese) a i ty pouze na půdě školy ve spolupráci pedagogů s rodiči. 17. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy, mimoškolní aktivity, mezinárodní spolupráce Vedení školy se pravidelně setkává se zástupci rodičů. Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou celkem 4 ročně. V případě potřeby po domluvě kdykoli. Propagujeme školu v okolních mateřských školách. Pořádáme akce pro předškoláky např. rukodělné a výtvarné dílny pro děti a rodiče, cvičení pro předškoláky, zábavná odpoledne (Drakiáda, Mikulášská nadílka, Slet čarodějnic ) nebo Pohádková škola. Rodiče pomáhají s organizací odpoledních akcí pro žáky, účastní se výletů se třídami. Spolupráce se Sportovním klubem SK Velká Ohrada (SK VO) Sportovní klub SK Velká Ohrada spolupracuje s naší školou v oblasti volnočasových aktivit dětí. Práce s mládeží je systematická od předškolního věku až do dospělosti. Nejvýznamnější členská základna je v oddílech minibasketbalu, florbalu a gymnastiky. Každoročně spolupořádáme akce náborového a propagačního charakteru: plavání, turnaje ve fotbalu, florbalu, badmintonu, stolním tenise, brännbalu, Kubbe. Společné jsou i různé sportovní a poznávací zájezdy. Spolupráce se Školním sportovním klubem při ZŠ Janského (ŠSK) Školní sportovní klub při ZŠ Janského zajišťuje naší škole bezplatný start na okresních soutěžích pořádaných Asociací školních sportovních klubů. Každý měsíc máme možnost reprezentovat školu v různých sportech. Jednotlivé turnaje mají vždy návaznost na krajskou případně republikovou soutěž. ŠSK prostřednictvím kroužků na škole nabízí další sportovní vyžití, nejen dětem z naší školy, ale i ostatním zájemcům. Při ŠSK vzniklo Centrum sportu, které nabízí aktivity pro děti, které nejsou nahlášeny v žádném sportovním oddíle. Rodinné centrum Skřítci ve škole Rodinné centrum zahájilo v prostorách školy svoji činnost v říjnu Na jeho chodu se částečně podílejí i učitelé školy a tím propagují školu mezi rodiči nejmladších dětí. Předpokládáme, že v budoucnosti budou děti navštěvující rodinné centrum tvořit část nově příchozích žáků do 1. ročníku. Mimoškolní aktivity Žákům nejen naší školy nabízíme v rámci mimoškolní činnosti množství kroužků, které vedou naši učitelé, rodiče žáků nebo trenéři SK VO. Kroužky probíhají ve třídách a tělocvičnách školy. Žáci nemusí nikam docházet a pohybují se ve známém prostředí. V tomto roce jsme nabízeli následující kroužky: Název kroužku Pro žáky Vedoucí kroužku Pohybové hry 1., 2. roč. p. uč. Linhartová Sportovky p. uč. Linhartová Keramika p. uč. Linhartová Výtvarný kroužek p. uč. Linhartová Brännball chl., dív p. uč. Civínová Míčové hry a brännball chl., dív a st. p. uč. Civínová 13

14 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Badminton chl., dív a st. p. uč. Civínová Atletika chl., dív a st. p. uč. Civínová Desetiboj OVOV chl., dív a st. p. uč. Civínová Miniházená a minivolejbal 1. st. p. uč. Kubánková Dramatika 1. st. p. uč. Kubánková Hra na klavír a hudební nauka 3. roč., 4. roč. p. zást. Kolářová Stolní tenis 1. st. p. uč. Bjaček Stolní tenis 2. st. p. uč. Bjaček ATF psaní všemi deseti p. uč. Bjaček Přípravka na přijímací zkoušky z Ma 9. roč. p. uč. Lenhartová Florbal chl., dív SK VO Florbal chl SK VO Minibasket dív SK VO Minibasket chl SK VO Cvičení předškolních dětí chl., dív a st. SK VO Cvičení s hudbou od 12 let SK VO Basketbal chl., dív a st. SK VO Gymnastika chl., dív a st. p. uč. Verešová Hra na flétnu zač. p. uč. Verešová Hudebně divadelní kroužek p. uč. Verešová Volejbal 2. st. p. uč. Uhlíková Modelářský kroužek od 5. roč. p. řed. Foltýn Sportování (různé sporty) a prvky zdravotní Tv p. uč. Šrámková Rope skipping (švihadla) p. uč. Šrámková Hra na kytaru zač roč. Tereza Zunová Tanec hrou dív roč. Karolína Zunová Věda nás baví (vědecké pokusy a experimenty) roč. VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. Počítačový kroužek pro děti p. uč. Bjaček Práce s počítačem dospělí p. uč. Bjaček 14

15 Výroční zpráva za školní rok 2012/ Prezentace žáků a školy na veřejnosti, úspěchy žáků v soutěžích a) vědomostní soutěže Název soutěže Kolo Počet účastníků Přírodovědný klokan školní 14 Pražský pramen školní 8 Umístění Pythagoriáda školní 41 5 úspěšných řešitelů Pythagoriáda 6. roč. okresní 4 Olympiáda v českém jazyce okresní místo Předveď, co umíš na PC školní 24 6 postupujících Zeměpisná olympiáda okresní 3 1., 9., 10. místo Předveď, co umíš na PC okresní 1 grafika I. st. Předveď, co umíš na PC okresní místo word II. st. Matematický Klokan školní 21 3 úspěšní řešitelé Pythagoriáda 5. roč. obvodní 7 16.,24.,30., 36. místo Olympiáda v anglickém jazyce b) sportovní soutěže Název soutěže obvodní 2 3. místo Kolo Přespolní běh obvodní 32 Počet účastníků Umístění Stolní tenis obvodní místo Republikové finále OVOV republikové 3 6., 9., 17. místo Výstup na Mt. Everest školní 19 Minivolejbal (5. ročník) obvodní 8 družstev 8. místo Vybíjená (6. ročník) obvodní 2 družstva dívky 2., chlapci 4. místo Minifotbal 6. a 7. ročník obvodní 10 družstev Minifotbal 8. a 9. ročník obvodní 11 družstev 3. místo Florbal 6. a 7. ročník chlapci okresní místo Florbal 8 a 9. ročník dívky okresní 8 4. místo Florbal ročník okresní 12 OVOV školní žáci školy c) umělecké soutěže Butovický zvoneček školní kolo, 52 žáků Butovický zvoneček obvodní kolo, 10 žáků, 1 2. a 2 3. místo 15

16 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 d) další soutěže Ekoslunovrat (sběr PET lahví) Košík plný rozumu (zdravý životní styl) krajské kolo Škole se prezentuje též v regionálním tisku (STOP) a televizi. Součástí prezentace jsou i průběžně aktualizované webové stránky školy. Výstupy ze školních projektových dnů jsou prezentovány rodičovské veřejnosti a v místních médiích. Výtěžek z akcí Srdíčkový den a Vánoční jarmark žáci věnují na pomoc dětem v nesnázích a pro Kliniku dětské hematologie a onkologie ve FN Motol. Dlouhodobě sponzorují surikatu v pražské ZOO. Učitelé přispívají na vzdělání dívky v Indii. 19. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Mezi pedagogy máme lektory, kteří ve spolupráci se sdružením Step by Step pořádají ukázkové hodiny programu Začít spolu. Již 2. rokem se účastníme projektu OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů), který si klade za cíl zlepšení fyzické zdatnosti školní mládeže. 20. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Stát počet žáků k počet žáků k * počet žáků k a) ze států EU celkem : v tom: Slovensko b) z ostatních států celkem v tom: Ukrajina Moldavská republika Bělorusko Ruská federace Celkem a) + b) * dle statistických zahajovacích výkazů Cizinci zvládají přechod na českou školu dobře. Většina má alespoň částečnou jazykovou průpravu a tak mohou brzy komunikovat. Škola má pedagoga schopného vyučovat český jazyk jako cizí jazyk. Doučování záleží jen na domluvě s rodiči. 16

17 Výroční zpráva za školní rok 2012/ Environmentální výchova, ekologické aktivity Environmentální výchova je zapracována do školního vzdělávacího programu. Je součástí jednotlivých předmětů (vlastivěda, přírodověda, prvouka na I. stupni a přírodovědných předmětů na II. stupni) a také průřezových témat. Škola při tom spolupracuje s organizacemi, jako je např. TEREZA, MERLIN záchranná stanice dravců apod. Škola se účastní ekologických akcí (např. EKOSLUNOVRAT) a organizuje sběr druhotných surovin. V průběhu školního roku žáci sebrali více než kg starého papíru. 22. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je taktéž zapracována do školního vzdělávacího programu. Probíhá v předmětech cizí jazyky, vlastivěda, dějepis, občanská a rodinná výchova. Také ona je zachycena v průřezových tématech a projektech např. Vánoční jarmark (Vánoce v okolních zemích). 23. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Prahy 13 Počet žáků k k celkem z toho nově přijatí Celkový počet žáků z toho : jiné MČ hl.m.prahy celkem v tom : (jmenovitě uvést jednotlivé MČ, tj. Praha 1 Praha 22) 2 P2 1 P4 2 P5 7 P6 1 P10 2 P16 1 P2 1 P4 3 P5 3 P6 1 P9 1 P16 1 z toho : jiné kraje celkem v tom: * Stč. kraj: Nučice 2 Ořech 3 Rudná 4 Kladno 1 Unhošť 1 Jinočany 1 Štěchovice 2 Karlovarský kraj 2 Pardubický kraj 1 Stč. kraj: Nučice 2 Ořech 3 Rudná 4 Kladno 1 Jinočany 1 Štěchovice * Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Vysočina, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský (u tohoto kraje uvést jmenovitě i název obce), Ústecký, Zlínský 17

18 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Nejčastější důvody přijetí žáků z oblasti mimo působnost zřizovatele jsou: školní vzdělávací program založený na I. stupni na Začít spolu a celkové klima školy je pro rodiče přitažlivé; v průběhu školní docházky se rodina přestěhovala do satelitního města a z důvodu kvality školy žák pokračuje v docházce u nás, případně k nám začne chodit i jeho mladší sourozenec; žák žije s rozvedeným rodičem v Praze, ale trvale je ještě přihlášen v původním místě; zákonné právo rodičů na volbu školy. 24. Školská rada Školská rada schválila předloženou výroční zprávu za školní rok 2011/2012. Členové rady se zajímali o průběh rekonstrukce fotbalového hřiště a možnosti, jak rekonstrukci rozšířit i na běžecký ovál. 25. Inspekční a kontrolní činnost provedená v daném školním roce ČŠI, zřizovatelem, případně dalšími kontrolními orgány a její výsledky Zřizovatel provedl kontrolu provozu školní jídelny (01/2013) zjištěné drobné nedostatky byly průběžně odstraňovány. Hygienická služba provedla kontrolu provozu školní jídelny (01/2013) zjištěné drobné nedostatky byly průběžně odstraňovány případně podstoupeny zřizovateli. Stále však přetrvává problém se zastaralou vzduchotechnikou. Hasičský záchranný sbor provedl kontrolu požární bezpečnosti objektu (09/2012) objekt je z hlediska požární bezpečnosti v pořádku, chybí proškolení požárního preventisty. Napraveno 11/ Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost Organizace hospodaří s příspěvky a dotacemi ze státního rozpočtu (poskytnutými prostřednictvím MHMP) a od zřizovatele (MČ Praha 13), případně s účelovými dotacemi (na vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci SIPVZ). Dále hospodaří s příspěvky od rodičů (stravné), se zdroji doplňkové činnosti a vlastními fondy (fond odměn, FKSP, rezervní fond, fond reprodukce). Blíže viz ekonomická část výroční zprávy. 18

19 Výroční zpráva za školní rok 2012/ Závěr Škole se daří naplňovat vzdělávací a výchovné cíle v souladu se ŠVP. Žáci vykazují dobrou úroveň znalostí, která se odráží ve výsledcích přijímacího řízení žáků 9. ročníků. Tři učitelé dokončili vysokoškolské vzdělání. Tím se zvýšilo procento odborné kvalifikace výuky. K zápisu do prvních tříd se dostavilo 57 dětí, což je více, než v loňském roce. V novém školním roce otevřeme tedy 2 první třídy. Budeme nadále pokračovat v pořádání akcí pro předškoláky a spolupracovat s blízkými mateřskými školami tak, abychom i v příštím roce naplnili 2 třídy. Ve spolupráci s dalšími subjekty jsme nabídli bohaté a kvalitní mimoškolní činnosti pro děti z oblasti Velké Ohrady. Prioritou pro školní rok 2013/2014 bude pokračování rekonstrukce školního sportoviště, konkrétně běžeckého oválu a sektorů pro atletické disciplíny. Ve školním roce 2013/2014 nadále trvají následující úkoly: - úpravy ŠVP a ověření jejich účinnosti; - zvýšení počtu dětí zapsaných do prvního ročníku; - větší zapojení rodičů do činnosti školy; - zintenzivnění používání interaktivních tabulí ve výuce. V Praze dne podpis ředitele a razítko školy Schváleno Radou školy dne 19

20 Základní škola, Praha 13, Janského 2189 Fotografie ze školních akcí Návštěva Lidic Návštěva planetária Pasování na čtenáře 20

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více