Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE"

Transkript

1 Č. j. KRPE /ČJ VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vedené pod názvem Vestavba mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter pro KŘP Pak 2., jejímž předmětem je realizace vestavby mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter typu 319 CDI KA/43 L 4x2 a doplňkového vybavení k vozidlu, které bude sloužit k provádění silničních kontrol dopravní policií v rámci celého KŘP Pardubického kraje se zaměřením na dodržování všech povinností pro silniční dopravu, včetně kontroly váhy vozidel. Zadávací dokumentaci v souladu s 44 zákona tvoří soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Předběžné oznámení veřejného zadavatele bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. dubna ZADAVATEL 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem: Na Spravedlnosti 2516, Pardubice zastoupený: plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem právní forma: organizační složka státu IČ: DIČ: CZ (dále také zadavatel ) 1.2. KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE PRO ÚČELY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: Milan Řehoř, DiS. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje odbor veřejných zakázek Tel: , Fax: Ing. Eva Hájková Krajské ředitelství policie Pardubického kraje odbor veřejných zakázek Tel: Fax: Ing. Stanislav Jelínek Krajské ředitelství policie Pardubického kraje odbor veřejných zakázek Tel: Fax:

2 1.3. KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE PRO VĚCI TECHNICKÉ: Ing. Vladimír Daněk Krajské ředitelství policie Pardubického kraje vedoucí automobilního oddělení Tel: Lukáš Vosáhlo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje automobilní oddělení Tel: kpt. Mgr. Pavel Hajdú Krajské ředitelství policie Pardubického kraje odbor služby dopravní policie Tel.: PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Vestavba mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter pro KŘP Pak 2. je realizace vestavby mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter typu 319 CDI KA/43 L 4x2 a doplňkového vybavení k vozidlu, které bude sloužit k provádění silničních kontrol dopravní policií v rámci celého KŘP Pardubického kraje se zaměřením na dodržování všech povinností pro silniční dopravu, včetně kontroly váhy vozidel, v rozsahu Zadávací dokumentace (dále také ZD ) a návrhu Smlouvy o dílo včetně její Přílohy č. 1 - Specifikace dodávky a souvisejících montáží Zadávací dokumentace této VZ pro účely specifikace předmětu plnění obsahuje: a) závazný Návrh smlouvy o dílo v Příloze č. 1 (dále také Návrh SoD ), b) Specifikaci dodávky a souvisejících montáží, zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, včetně grafické části, v Příloze č. 2 (dále také Specifikace dodávky ), c) Specifikaci vozidla Mercedes-Benz Sprinter, určeného k vestavbě, v Příloze č. 3, d) Specifikaci soupravy mobilních vah, určených k vestavbě, v Příloze č K provedení vestavby bude zhotoviteli předáno vozidlo - skříňová dodávka tovární značky Mercedes-Benz Sprinter typu 319 CDI KA/43 L 4x2, VIN: WDB S715882, registrační značky 3E a souprava dvou kusů mobilních elektronických vah značky Haenni WL t s příslušenstvím, v rozsahu a dle popisu specifikovaném v Příloze č. 3 a 4 a v předávacím protokolu. Předané vozidlo a souprava mobilních vah jsou ve výlučném vlastnictví objednatele Předmět plnění sestává z dodávky a montáže dílů, součástí a příslušenství, včetně nutných úprav k realizaci vestavby mobilního pracoviště s rozdělením do čtyř částí: a) část A pracoviště řidiče, b) část B pracoviště kanceláře, c) část C nákladový prostor, d) část D nástavbová část vozidla, v rozsahu podle Specifikace dodávky v Příloze č Pracoviště řidiče A bude doplněno zvláštní výbavou kabiny pro plnění policejních úkolů za jízdy. Plnění v této části zahrnuje zejména zajištění instalace technických prostředků policie pro spojení a dokumentaci, instalace vozidlové radiostanice, bezpečnostní schránky pro uložení cenin, montáž a umístění dalších prostředků (monitor couvací kamery, hasicí přístroj) v kabině vozidla. Součástí je rovněž úprava a zpřístupnění dělící příčky pro komunikaci mezi prostorem pro řidiče a užitkovým prostorem vozidla. 2

3 Pracoviště kanceláře B vznikne rozdělením nákladového prostoru vozidla pomocí přepážky, kterou bude tvořit nábytková stěna se zabudovanými uzavíratelnými úložnými prostory. Upravena bude rovněž podlaha, stěny a strop. Součástí vestavby budou dvě seřiditelná sedadla pro policisty, umístěná kolmo ke směru jízdy na levé straně, před nimi budou dva stolky a dvě lavice pro vyšetřované řidiče, vybavené úložnými prostory. V podstropním prostoru vlevo budou umístěny odkládací prostory. Součástí je zvláštní instalace pro připojení výpočetní techniky a jejího příslušenství, prostředků komunikace, umístění administrativních prostředků, uložení speciálních kontrolních prostředků a dobíjení speciálních technických prostředků Upravený nákladový prostor C vznikne v zadní části původního nákladového prostoru, vytvořeného přepážkou ve formě nábytkové stěny. V prostoru bude umístěna dieselová elektrocentrála, sloužící jako hlavní zdroj elektrické energie pro mobilní kancelář a speciální příslušenství a přídavný gelový akumulátor jako záložní zdroj elektrické energie. Dále zde bude umístěn box nebo samostatný oddělený prostor pro bezpečné uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím. Zbývající prostor bude vybaven policemi a zásuvkami pro uložení dalšího speciálního vybavení, jako např. součástí provizorního dopravního značení, technických pomůcek, ochranných pomůcek a povinné výbavy vozidla Nástavbová část D zahrnuje doplňkové vybavení vozidla v jeho různých částech. Toto další doplňkové vybavení má zabezpečit hladký výkon specializovaných činností. Jedná se zejména o zajištění chodu celé mobilní kanceláře i za snížené viditelnosti a v nočních hodinách (osvětlovací stožár, pracovní LED světlomety na boku vozidla). Rovněž úprava základních skupin vozidla tak, aby vyhovovala realizované vestavbě (zadní náprava s pomocným vzduchovým pérováním) Zabudování vozidlových radiostanic Matra s příslušenstvím, které jsou používány Policií ČR a jsou ve vlastnictví objednatele, bude provedeno po jejich dodání zhotoviteli v průběhu realizace díla za přítomnosti technických zástupců objednatele způsobem a v termínech po dohodě technických zástupců obou smluvních stran Montované díly, součásti a příslušenství musí být z produkce roku 2013, objednatel bude jejich prvním uživatelem Vozidlo po provedení díla musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999, ve znění pozdějších předpisů a musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích Součástí předmětu plnění je zajištění schválení všech potřebných změn a zajištění zápisů provedených změn do technického průkazu motorového vozidla na náklady zhotovitele Součástí předmětu plnění je rovněž provedení zkušebního provozu vozidla a výbavy v reálném provozu za přítomnosti technických zástupců objednatele a zaškolení obsluhy vozidla o počtu 6 osob objednatele Předmět plnění je určen k zajištění přímého bezpečnostního výkonu služby Policie České republiky KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY CPV (Common Procurement Vocabulary) kódy hlavní činnost: Díly a příslušenství pro motorová vozidla Výbava k úpravě vozidel 2.3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí celkem ,- Kč bez DPH. 3

4 3.1. LHŮTA PLNĚNÍ 3. LHŮTA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ Předpokládaná celková délka plnění: 2,5 měsíce Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: říjen Skutečná doba zahájení plnění je závislá na datu ukončení zadávacího řízení Dokončení a předání díla zadavateli bez vad a nedodělků: do 15. prosince MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění jsou prostory zhotovitele. Konkrétní místo plnění bude uvedeno ve Smlouvě o dílo po výběru uchazeče s nejvhodnější nabídkou Vozidlo a souprava mobilních vah, určených k realizaci veřejné zakázky, budou dodány do místa plnění objednatelem na jeho náklady. 4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Veškeré obchodní podmínky, včetně vymezení předmětu plnění, platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou stanoveny zadavatelem a uvedeny v této ZD a v závazném textu návrhu Smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 1 ZD Zadavatel upozorňuje, že neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb a že splatnost faktur bude 30 dní od jejich obdržení. 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY 5.1. Technické podmínky budou v souladu s českými technickými normami, které přejímají evropské normy, případně jinými veřejně přístupnými dokumenty, uplatňovanými běžně v technické praxi Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze díly, součásti a příslušenství (včetně prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. mají atest na jakost a splňují požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Technické podmínky zadavatel stanovil formou požadavků na výkon nebo funkci jednotlivých položek ve Specifikaci dodávky V případě, že jsou v Zadávací dokumentaci nebo ve Specifikaci dodávky, případně v další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou takové požadavky zcela odůvodněny předmětem veřejné zakázky a jiný popis předmětu veřejné zakázky by nebyl dostatečně přesný a 4

5 srozumitelný, přičemž se vždy jedná ve smyslu 44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelné výrobky nebo řešení, která určují nejnižší standard kvality. Zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení OBSAH NABÍDKY 6. NABÍDKA UCHAZEČE Podmínkou účasti uchazeče v zadávacím řízení je podání nabídky zadavateli. Nabídka musí vždy obsahovat identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, další dokumenty požadované zákonem nebo zadavatelem a rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace Zadavatel upozorňuje, že nabídku uchazeče musí tvořit všechny níže uvedené dokumenty a doklady: návrh Smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, obsahující závazný text stanovený zadavatelem, doplněný o údaje vyplněné uchazečem v souladu s podmínkami a požadavky zadavatele, Specifikace dodávky a souvisejících montáží, uchazečem doplněná v souladu s čl. 6.5 Zadávací dokumentace, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; specifikace dodávky se stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo, prezentace řešení a vnitřního uspořádání nabízeného předmětu plnění v 3D nebo 2D (minimálně nákresy ve formě nárys, půdorys, bokorys) včetně popisu, v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD/DVD), doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona /výpisy z příslušných Rejstříků trestů/, čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. c) až k) zákona, doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, zejména výpis z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění k podnikání, doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 písm. a) a c) zákona, zejména seznam významných dodávek s osvědčeními zadavatelů a čestné prohlášení k osvědčení výrobce vozidla, pokud uchazeč prokazuje část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, doklady podle čl této ZD smlouva mezi více dodavateli dle 51 odst. 6) zákona, podá-li nabídku více osob společně nebo případně smlouva dle 51 odst. 4) zákona v případě prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele bude doložena kopie příslušné smlouvy, seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, případně seznam nahrazující čestné prohlášení, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 5

6 6.2. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Jestliže uchazeč předloží více variant nabídky na tuto veřejnou zakázku, bude tato nabídka považována za nepřijatelnou podle 22 odst. 1 písm. b) zákona, bude vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude podána v jedné, neprůhledné, uzavřené a neporušené obálce, či jiném obalu označeném na přední straně následovně: a) v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona v případě podání žádosti po stanovené lhůtě, b) v pravém dolním rohu obálky (obalu) bude adresa zadavatele, c) uprostřed obálky (obalu) bude text: NEOTEVÍRAT! Vestavba mobilního pracoviště 2. PRO ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem uchazeče, případně podpisem statutárního orgánu uchazeče Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými zadavatelem v ZD, v písemné formě, v českém jazyce a předložena v listinné podobě v originále Nabídka bude ve spodním pravém okraji očíslována (např. ručně) nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně nabídky. Vkládá-li uchazeč do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, uchazeč zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady Zadavatel doporučuje uchazeči, aby originál nabídky byl dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy bezpečnostními a jedinečnými prvky. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné než požadované dokumenty, např. tiskoviny, reklamní materiály, apod Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení ZÁVAZNÝ TEXT NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO Závazný text návrhu Smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze o údaje označené v návrhu Smlouvy o dílo textem [DOPLNÍ UCHAZEČ], tj. článek I. - identifikační údaje zhotovitele článek I. zástupce zhotovitele pro věci technické článek IV. cena díla podpisovou doložku v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním či jiném rejstříku, v němž je uchazeč veden, a tyto údaje budou doplněny otiskem razítka, pokud je používáno Návrh Smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu nabídky osobou zmocněnou jednat za uchazeče musí nabídka obsahovat zmocnění této osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (originál nebo ověřená kopie) Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění Smlouvy o dílo dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny přesahující rozsah podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 6

7 6.5. PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHU SOD - SPECIFIKACE DODÁVKY A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ Uchazeč v nabídce předloží doplněnou Specifikaci dodávky a souvisejících montáží, která je nedílnou součást Návrhu SoD v Příloze č. 2 ZD, v listinné podobě Uchazeč doplní u každé položky ve sloupci "Specifikace a parametry nabízené uchazečem slovo ANO, pokud uchazečem nabízené řešení splňuje požadavky, uvedené ve sloupci Požadovaná specifikace a technické parametry. Liší-li se nabízené řešení svou specifikací a parametry od požadovaných, uchazeč zde uvede konkrétní popis specifikace a parametrů. U vybraných položek označených textem podrobný popis řešení uchazeč vždy uvede konkrétní popis nabízeného řešení. Nabízené řešení musí splňovat požadavky zadavatele na výkon a funkci a nesmí být kvalitativně horší než požadované Doplněná Specifikace dodávky a souvisejících montáží musí být ze strany uchazeče podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a stane se nedílnou součástí Smlouvy o dílo Bez řádně doplněné a podepsané Specifikace dodávky a souvisejících montáží bude nabídka považovaná za neúplnou K doplněné Specifikaci dodávky uchazeč předloží vlastní prezentaci řešení a vnitřního uspořádání nabízeného předmětu plnění v 3D nebo 2D (minimálně nákresy ve formě nárys, půdorys, bokorys) včetně popisu, v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD/DVD) POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Veškeré cenové údaje v nabídce a vyčíslení částek daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ) budou uvedeny v korunách českých (dále jen Kč ), maximálně na dvě desetinná místa Nabídkovou cenu včetně DPH uchazeč uvede do návrhu Smlouvy o dílo v Příloze č. 1 ZD následujícím způsobem: celková cena díla bez DPH v Kč DPH 21% z celkové ceny díla v Kč celková cena díla včetně DPH v Kč. Takto v nabídce uvedená cena bude závazná pro uzavření Smlouvy o dílo Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci předmětu plnění (tj. včetně nákladů a poplatků za likvidaci a skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při montáži, za úhradu veškerých poplatků, měření, atestů a jiných činností a výkonů nezbytných k řádnému provedení a předání díla). Cenová úroveň bude odpovídat termínu realizace všech prací a dodávek Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a závaznou pro uzavření Smlouvy o dílo a může být měněna pouze za podmínek stanovených v návrhu Smlouvy o dílo nebo se změnou daňových předpisů, které mají vliv na její vyčíslení. Zadavatel proto po uchazeči požaduje, aby se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít na nabídkovou cenu vliv a zjištěné skutečnosti do ní zahrnul POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 7. KVALIFIKACE UCHAZEČE Uchazeč je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů a 7

8 c) splnění technických kvalifikačních předpokladů ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této zadávací dokumentaci Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, není-li výslovně v této ZD uvedeno jinak ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč o tuto veřejnou zakázku musí splňovat základní kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů Zadavatel upozorňuje zájemce - právnické osoby že pro splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona platí, že a) jde-li o právnickou osobu, musí tyto předpoklady splňovat tato právnická osoba, (uchazeč předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob); b) jde-li o právnickou osobu, musí tyto předpoklady splňovat statutární orgán (je-li jeden) nebo každý člen (je-li jich více) statutárního orgánu (na jméno každého jednotlivého člena statutárního orgánu uchazeč předloží výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob) Splnění ostatních základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. c) až k) zákona, uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. c) až k), zákona doporučuje zadavatel uchazečům použít vzor čestného prohlášení uvedeného v Příloze č. 5 ZD Čestné prohlášení musí být opatřeno podpisovou doložkou v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním či jiném rejstříku a tyto údaje budou doplněny otiskem razítka, pokud je používáno Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán [zájemce prokazuje v souladu s 54 písm. a) zákona], b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci [zájemce prokazuje v souladu s 54 písm. b) zákona] Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 8

9 Uchazeč o tuto veřejnou zakázku musí splňovat technické kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení 56 odst. 1 písm. a) a c) zákona Požadavky na technické kvalifikační předpoklady jsou přiměřené předmětu plnění veřejné zakázky, který je určen k zajištění přímého bezpečnostního výkonu služby Policie České republiky Uchazeč prokazuje splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 1 písm. a) zákona předložením seznamu významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatelem požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží osvědčení o minimálně 1 významné dodávce, realizované v posledních 3 letech, s předmětem plnění odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky, v minimálním finančním objemu 1 mil. Kč včetně DPH. Za obdobný předmět plnění zadavatel považuje vícefunkční, komplexní vestavby do užitkových vozidel Uchazeč prokazuje splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 1 písm. c) zákona předložením dokladu, osvědčujícího zajištění opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti jím realizované dodávky. Zadavatelem požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Uchazeč čestným prohlášením potvrdí, že nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku prokáže zadavateli platným osvědčením od výrobce vozidla případně jeho autorizovaného zástupce v ČR, že tento výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce v ČR souhlasí s prováděním změn do konstrukce vozidla a s podmínkami za jakých lze tyto změny provádět, aniž by došlo k omezení nebo zániku záručních dob. Bez tohoto platného osvědčení nebude smlouva o dílo na tuto veřejnou zakázku uzavřena VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( 127 zákona). Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 nebo 2 zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM Dodavatel může v souladu s 134 zákona prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty 9

10 pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 odst. 1 zákona SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE DODAVATELŮ A SUBDODAVATELÉ Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona mohou prokázat všichni dodavatelé společně V případě, že má být předmět zakázky plněn podle 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit a) doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatelem (lze využít vzoru čestného prohlášení v Příloze č. 5 ZD), b) doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem (výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) a c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍ OSOBY Nevyplývá-li z jiného právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 10

11 7.10. ZMĚNY V KVALIFIKACI Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout Povinnost podle předchozího bodu se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 8. SOUČÁST NABÍDKY 8.1. Součástí nabídky musí být podle 68 odst. 3 zákona: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; tento seznam lze nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že statutární orgán uchazeče nebo jeho člen nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. - viz Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů Uchazeč může využít vzorů čestných prohlášení a prohlášení, které jsou v Příloze č Čestná prohlášení dle tohoto článku musí být opatřena podpisovou doložkou v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním či jiném rejstříku a tyto údaje budou doplněny otiskem razítka, pokud je používáno. 9. OSTATNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY 9.1. Uchazeč se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této veřejné zakázky v tajnosti a zjištěné údaje nezveřejňovat ve vztahu ke třetím osobám Vybraný uchazeč je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili také subdodavatelé podílející se na zakázce Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu Podáním nabídky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel může poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejnit na svém profilu zadavatele (SOFTENDER.CZ) veškerou dokumentaci související s touto veřejnou zakázkou. 11

12 9.5. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce a že je mu jejich znění srozumitelné a jasné Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (např. změna právní formy uchazeče, apod.), je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, bude postupováno dle 58 zákona Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen po dokončení díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů podle 147a odst. 4 a 5 zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok Dodavatel je povinen předložit seznam subdodavatelů podle předchozího nejpozději do: a) 60 dnů od splnění smlouvy nebo b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. srpna 2013 v hodin V případě osobního doručení nabídky je místem pro podání nabídek: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor veřejných zakázek (Milan Řehoř DiS., Ing. Eva Hájková, Ing. Stanislav Jelínek) Na Spravedlnosti Pardubice, kde lze nabídku předat v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. do konce lhůty pro podání nabídek dle předchozího bodu V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou, apod. se za místo pro podání nabídky považuje podatelna zadavatele na téže adrese a za termín podání nabídky se považuje datum a čas převzetí zásilky touto podatelnou Všechny podané nabídky budou při obdržení opatřeny na obálce datem a hodinou přijetí a pořadovým číslem, pod kterým budou zapsány do seznamu podaných nabídek pro tuto VZ. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou do tohoto 12

13 seznamu zapsány, nebudou v souladu s 71 odst. 6 otevírány a budou pouze uloženy k dokumentaci zakázky Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení nabídky zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem Upozornění: Doručené poštovní zásilky pro KŘP Pak jsou přebírány na příslušné poště v pracovní den cca v 8:00 hodin. Pro včasné podání nabídky prostřednictvím pošty zadavatel doporučuje její doručení nejpozději v předcházející pracovní den před posledním dnem lhůty pro podání nabídek. 11. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. srpna 2013 ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v budově Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, v zasedací místnosti Sraz účastníků, kteří se chtějí účastnit otevírání obálek s nabídkami, je v den otevírání obálek dle předchozího bodu v 9.55 hodin na výše uvedené adrese, u recepce ve vstupní hale Zadavatel je oprávněn ze závažných důvodů termín otevírání obálek s nabídkami změnit. O takové změně budou uchazeči písemně informování ve lhůtě alespoň 5 pracovních dní předem Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel umožní při otevírání obálek s nabídkami přítomnost pouze jednomu zástupci uchazeče. Zástupci uchazečů stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů Ze zasedání komise pro otevírání obálek je zakázáno pořizovat jakýkoliv audiovizuální záznam. Zástupce uchazeče, který tento zákaz nebude respektovat, bude z jednání komise vyloučen Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; v důsledku toho se nekoná otevírání obálek s nabídkami. 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena díla včetně DPH V případě, že dva či více uchazečů, se kterými může zadavatel uzavřít smlouvu dle 82 zákona, předloží naprosto stejnou nabídkovou cenu, určí pořadí jejich nabídek zadavatel losem. 13. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Zadávací dokumentace je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele na webové adrese DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. 13

14 Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o dodatečné informace, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ BEZ PŘEDCHOZÍ ŽÁDOSTI Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti Provede-li zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek. 14. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 90 dnů. Zadávací lhůta neběží, jsou-li splněny okolnosti dle 43 odst. 4 nebo odst. 5 zákona. 15. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Návrh Smlouvy o dílo (9 stran) Příloha č. 2 Specifikace dodávky a souvisejících montáží (18 stran) Příloha č. 3 Specifikace vozidla Mercedes-Benz Sprinter, určeného k vestavbě (1 strana) Příloha č. 4 Specifikace soupravy mobilních vah, určených k vestavbě (1 strana) Příloha č. 5 Vzory čestných prohlášení a prohlášení (4 strany) Schvaluji zadávací dokumentaci včetně příloh k čj. KRPE-62384/ČJ VZ. Dne: 1. srpna 2013 Za zadavatele:..... plk. Mgr. Radek Malíř ředitel 14

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika - Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávku Vybavení kompostárny v městě Luby zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu: Druh zakázky podle předpokládané hodnoty: dodávka investice a terénní úpravy

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zadávanou v souladu se Závaznými

Více

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: MĚSTO ROUSÍNOV SUŠILOVO NÁMĚSTÍ 84/56, 683 01 ROUSÍNOV IČ:00292281 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Ke zjednodušenému

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologického nábytku a stavební úpravy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Oprava bytových jader II. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel: 573 324 111, fax: 573 324 601, e-mail: sekret@spshol.cz Textová část Č.j: VPŠH-1787-3/2014-EU

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815/, 739 61 Třinec V Ostravě dne 15. března 2012 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Modernizace divadelního sálu KD

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele osobního automobilu v rámci projektu Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku Zadavatel: Zpracovatel: CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky. Odvoz a likvidace odpadu - Ostrava

Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky. Odvoz a likvidace odpadu - Ostrava Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) vedené

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Název veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb

Název veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb K čj: 2916 /2014 - DP V Praze dne: 08.09.2014 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, nadlimitní zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á GYMNÁZIUM, KARLA SLADKOVSKÉHO PRAHA 3, SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 8 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle odstavce 3, 12 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby, pro zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více