Mgr. et Mgr. Jaroslav Švestka (nar.: ) Adresa:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. et Mgr. Jaroslav Švestka (nar.: ) Adresa:"

Transkript

1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše Brno Bystřice nad Pernštejnem 28. března 2013 PODNĚT K ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ Město Bystřice nad Pernštejnem zahájilo uveřejněním oznámení o zahájení koncesního řízení ve Věstníku veřejných zakázek koncesní řízení na výstavbu a provozování zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem (dále také ZS). Některé rysy koncesního řízení vzbuzují pochybnosti, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (dále jen KZ), a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ). 1) Soulad koncesního projektu s vyhláškou č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon a) V rozporu s 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky zadavatel neprovedl ekonomické posouzení možných způsobů zajištění potřeb. Místo toho je předkládána jediná varianta (koncesní smlouva) s odůvodněním, že samostatné provozování ZS zadavatelem je zcela nereálné, neboť nemá zkušenosti se zajištěním poptávky po službách 1. Toto neodpovídá skutečnosti, protože typově obdobné činnosti provádí městská společnost Areál sportu s.r.o. Výhodnost řešení koncesní smlouvou tak není podložena ekonomickým posouzením a výběrem nejvýhodnější varianty. Popis ekonomických a jiných důsledků, pokud by daná potřeba nebyla vůbec realizována, také chybí. b) Jako posouzení 2 variant se tváří 2 návrhy stavby podle koncepční architektonické studie 2. Variantou, o níž hovoří 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky, se ovšem myslí možný způsob zajištění potřeb, tedy např. srovnání stavby krytého zimního stadionu s nekrytým kluzištěm, s dotováním dojíždění do již existujících zařízení v okolí atd. Předložené 2 návrhy staveb se neliší ve způsobu zajištění potřeb (zimní stadion), jen v architektonickém a stavebním pojetí, a vypuštěním některých objektů (lávka přes potok, dětské hřiště, golfové hřiště, parkovací plochy ad. 3 ). c) V rozporu s 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky zadavatel neprovedl analýzu způsobů realizace doporučené varianty. Z toho plyne, že ani nedošlo k analýze řešení podle koncesního zákona a řešení podle zákona o veřejných zakázkách. Srovnání zákonných ustanovení pro koncesní řízení a soutěžní dialog 4 požadovanou analýzou není, protože 1 Koncesní projekt. Výstavba a provozování zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem. Verze Vyžádáno podle informačního zákona, s. 5, Koncesní projekt, s srov.: rozhodnutí o umístění stavby Multifunkční sportovní centrum - "Sport - relax zóna Lužánky". Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, , č.j.: ÚP/18835/2008/Še. 4 Koncesní projekt, s

2 minimálně chybí náležitosti podle 3 odst. 3 vyhlášky. Zadavatel obrátil vyhláškou požadovaný postup místo postupného vybírání nejvýhodnější varianty od počátku volí řešení koncesní smlouvou, kterou ani neobhajuje, jen představuje. d) V Koncesním projektu chybí náležitosti podle 4 písm. a) vyhlášky. Koncesionářem poskytovaná služba není jednoznačně vymezena. Přes jistou vágní definici 5 není jednoznačně zřejmé, co znamená provozování ZS, tedy např. jak dlouhá je sezóna povinného provozování a kolik času musí být rezervováno pro (ztrátové) bruslení veřejnosti 6. Město zaplatí soukromému provozovateli výstavbu ZS, aniž by byl zajištěn veřejný zájem (např. bruslení pro veřejnost a školy za zvýhodněné ceny). e) Chybí zhodnocení dopadů při ukončení platnosti smlouvy podle 4 písm. g) vyhlášky, např. náklady města v případě, že bude nuceno ZS provozovat samo. 2) Kalkulace příjmů koncesionáře v koncesním projektu a) Kalkulace výnosů koncesionáře 7 vychází ze záměrně snížené ceny za pronájem plochy a počtu hodin provozu denně. Ve srovnání s dalšími zimními stadiony tak roční příjem koncesionáře vychází o 2 miliony Kč nižší. Do výnosů také nejsou zahrnuty např. příjmy z reklamy na mantinelech a ledu, nebo mimosezónní využití jako multifunkčního objektu pro fotbal, tenis apod. 8. b) Způsob výpočtu tedy nerespektuje 2 vyhlášky stanovující postup při výpočtu předpokládaného příjmu koncesionáře. Snížení předpokládaných výnosů se odráží v celkové Bilanci zisku dodavatele/koncesionáře 9 tím, že ospravedlňuje vyšší dofinancování ze strany města. c) Koncesní projekt operuje s částkou Kč, což je cena stavby ZS, pokud by jej město realizovalo samo. Tuto sumu používá jako maximálně přípustný součet splátek, kterými koncesionáři uhradí stavbu. 10 Není však odečteno Kč za inženýrské stavby, které bude město stavět samostatně, mimo koncesní smlouvu. Předpokládané náklady města tak činí celkem Kč. Místo jasného součtu ceny za holou stavbu ZS, za úvěrové financování a provozní náklady, zadavatel předkládá nepřehledné kalkulace, zahrnující náklady na infrastrukturu, která není předmětem smlouvy. Zadavatel tedy nevymezuje cenu za stavbu a provozování, jenom nadsazenou cenu za stavbu (navíc bez financování). d) Pokud by byly kalkulace nákladů a výnosů koncesionáře 11 správné, potom by koncesionáře stavba ZS s financováním stála Kč. Při odečtení předpokládaného zisku z provozování Kč ( Kč) by jeho čisté náklady byly Kč. Cokoliv, co mu uhradí zadavatel nad tuto sumu, je zisk. 5 Koncesní projekt, s Kvalifikační dokumentace předpokládá, že by ZS měl v dopoledních hodinách sloužit školám, ale neřeší, kolik hodin a za jakou cenu pro ně má být vyčleněno. Kvalifikační dokumentace koncesního řízení na Výstavbu a provozování zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem. Verze Zveřejněno na profilu zadavatele, s Koncesní projekt, s Koncesní projekt, s Koncesní projekt, s Koncesní projekt, s Koncesní projekt, s

3 A vzhledem ke stavu stavebního trhu může koncesionář ve srovnání s projektovou kalkulací u ceny ZS dosáhnout další úspory. e) Ačkoliv zadavatel tvrdí, že koncesionář nese riziko poptávky, protože nemůže očekávat ze strany města žádné další platby 12, není to přesné. Lze předpokládat, že po otevření ZS vznikne hokejový klub, který bude stejně jako všechny ostatní sportovní kluby ve městě čerpat dotace z městského rozpočtu. Například v roce 2012 obdrželi SK Bystřice n. P., ASK Bystřice n. P., a místní Sokol každý po Kč. Pro rok 2013 se finanční objem grantu sportovních a volnočasových aktivit zvýšil z 1,2 mil. Kč na 1,5 mil. Kč. Není proto důvod domnívat se, že hokejový klub bude dostávat méně. Další peníze mají přislíbeny školy. f) Ze skutečnosti, že zadavatel na sebe přebírá financování infrastruktury při zachování ceny za ZS+infrastrukturu, a s ohledem na (podhodnocený, ale přesto ziskový) výpočet provozování ZS plyne, že varianta koncesní smlouvou je nákladnější než varianta veřejnou zakázkou na stavbu s následným samostatným provozováním městem. g) Při podhodnocených výnosech koncesionáře a volnosti ohledně konstrukčního řešení stavby se zdá, že koncesionář neponese téměř žádná rizika projektu, jak předpokládá 16 odst. 2 KZ. Tímto charakterem se projekt dostává mimo rámec koncesního zákona a blíží se kombinaci veřejné zakázky na stavební práce a pronájmu. 3) Kvalifikační dokumentace koncesního řízení a) Kvalifikační dokumentace rozvíjí do větších podrobností potřeby a cíle zadavatele, jejichž vágnost je zmíněna výše v bodu 1). I nadále ovšem zůstává u ekonomicky nepodložených tvrzení, např. že podmínkou samofinancování je zajištění soutěží a ligových zápasů 13. b) Kvalifikační dokumentace se v podstatných náležitostech liší od zastupitelstvem schváleného Koncesního projektu: I) Délka trvání splátkového kalendáře je zkrácena z 10 na 8 let 14, čímž se podstatně mění velikost každoročních nákladů pro městský rozpočet, s nimiž souhlasilo zastupitelstvo. II) Požadovaný průměrný počet hodin provozování se snížil z nejméně 6 hod./den v týdnu na nejméně 5 hod./den v sezóně 15. Změna výpočtu (průměr za celou sezónu místo průměru za každý týden) je samozřejmě také podstatná. Rovněž zmínka, že koncesionář bude platit významné finanční sankce prakticky zmizela jen z toho, že bankovní záruka bude splatná, pokud koncesionář neuhradí vzniklou smluvní pokutu 16 lze dovozovat, že by koncesní smlouva nějaké smluvní pokuty měla zahrnovat. III) Sezóna je stále vymezena vágně (cca 8 měsíců) 17 není jasné, které měsíce se tím myslí. 12 Koncesní projekt, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Koncesní projekt, s. 17, Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s

4 c) Kvalifikační dokumentace v oblasti odhadu ceny stavby ZS a projektové dokumentace již operuje výhradně s cenou Kč bez DPH, která zahrnuje inženýrské stavby 18. A jen krátce a neurčitě zmiňuje, že tyto stavby provede město na své náklady 19. d) Kvalifikační dokumentace předpokládá, že projektová dokumentace ke stavebnímu povolení bude dopracována až vítězným uchazečem 20. Tento postup zavdává podezření z porušení 8 odst. 1 písm. a) KZ, podle něhož pro obsah koncesní dokumentace platí ustanovení ZVZ o zadávací dokumentaci, v tomto případě konkrétně 44 odst. 4 ZVZ. Bez předložení projektové dokumentace v rámci koncesní dokumentace není možné vypracovat porovnatelné nabídky, zvlášť pokud je základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídky, která je v tomto případě koncipována jako nejnižší celková nabídková cena 21. e) Zadavatel předpokládá, že bude vítěznému uchazeči hradit náklady na dopracování projektové dokumentace stavby 1,2 milionem Kč bez DPH 22. Ostatní uchazeči by byli nuceni pro podání nabídky také dopracovat projektovou dokumentaci, ale náklady by jim uhrazeny nebyly. Ačkoliv zadavatel tvrdí, že pro zpracování nabídek poskytne uchazečům slepý položkový rozpočet dokumentace ke stavebnímu řízení 23, toto nedává smysl. Práce architekta na dopracování dokumentace ke stavebnímu povolení má totiž zajistit až vítězný uchazeč po uzavření smlouvy 24. Toto ustanovení mohlo některé potenciální zájemce odradit, čímž vyvolává podezření z porušení principu rovného zacházení a zákazu diskriminace podle 3a KZ. Podezření podporuje nízký počet podaných žádostí o účast. f) Zadavatel výslovně vylučuje užití koncesního dialogu 25 podle 7 odst. 5 písm. b) KZ. Přitom jeho postup 26 se mu podobá: po posouzení kvalifikace s uchazeči jednal, dopracovával projektovou dokumentaci a až pak je vyzval k podání nabídek. Jednání nenastalo až po posouzení nabídek, jak předpokládá 9 KZ. A také, předmětem jednání o nabídkách mají být podle 30 odst. 4 ZVZ především podmínky, které jsou předmětem hodnocení. Předmětem jednání nemůže být podoba koncesní dokumentace (projektová dokumentace). g) Ze zápisu z rady města 27 plyne, že zadavatel ve skutečnosti postupoval zřejmě odchylně od Kvalifikační dokumentace. Pokud nebyla projektová dokumentace vypracována samostatně každým z uchazečů, vypracoval ji zadavatel, který ji předal v rámci koncesní dokumentace uchazečům. Tento postup však zvolil až poté, co další potenciální uchazeči ztratili možnost vstoupit do koncesního řízení (po vyhodnocení kvalifikace). 18 Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Usnesení 7/1/2013 ze zasedání Rady města č. 1/2013 ze dne Usnesení 7/1/2013 ze zasedání Rady města č. 1/2013 ze dne

5 h) Zadavatel si vyhradil právo podle situace o nabídkách buď jednat nebo nejednat 28. Toto rozhodnutí však musí učinit již před uveřejněním oznámení o zahájení řízení, protože při variantě jednání obsahuje výzva i podrobnosti o způsobu jednání podle 8 odst. 2 KZ. i) Z toho, jak je formulována výše uvedená výhrada, lze vyvodit, že zadavatel by nejednal, pokud by obdržel pouze jednu žádost o účast a prokázání kvalifikace. V takovém případě by projektovou dokumentaci dopracovával uchazeč. Ponechání možnosti o nabídkách jednat tak vzbuzuje podezření, že v rámci jednání bylo řízení ovlivňováno ve prospěch jediného uchazeče, jehož jméno bylo od počátku známo (H+H Technika s.r.o. 29 ). j) Zadavatel vyžaduje souhlas uchazeče s tím, že v případě neplnění závazků bude koncesionář dobrovolně zapsán na seznam osob se zákazem plnění veřejných zakázek 30. Přitom do tohoto rejstříku je možné zapisovat pouze na základě pravomocného rozhodnutí ÚOHS o spáchání správního deliktu. Navíc u koncesních smluv se zapisuje do rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv. Požadavek zadavatele je proto protizákonný a tudíž nevymahatelný. k) Zadavatel si vyhradil právo upravit kvalifikační dokumentaci 31. Na profilu zadavatele se objevila pouze jedna verze Kvalifikační dokumentace (z ), a jelikož nedošlo k prodloužení lhůty pro prokázání kvalifikace, nemohla být změněna. Uveřejněná dokumentace však byla z profilu odstraněna. l) Není stanoveno, v jakém stavu bude koncesionář ZS předávat v roce 2028 po ukončení koncesní smlouvy. Koncesionáři se tak otevírá možnost zvýšit své zisky minimalizací nákladů na údržbu, což bude pro zadavatele znamenat nutnost rekonstrukce. Toto vzbuzuje pochybnost, zda je zajištěna péče řádného hospodáře. m) Odečítání přislíbeného nájemného v rámci hodnotících kritérií 32 otevírá prostor pro spekulace. Pokud například uchazeč slíbí, že po ukončení splácení stavby ze strany zadavatele bude platit vysoké nájemné, ale závazek nedodrží, zadavatel bude řešit dilema, zda vypovědět nájemní smlouvu, nebo přistoupit na snížení nájemného. Nepoctivý uchazeč tak může zvítězit s nejdražší nabídkou, pokud bude dopředu předpokládat, že nebude plnit dlouhodobé závazky. Výše nájemného by měla být fixní. n) U opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí v rámci technických kvalifikačních předpokladů 33 není jasné, jaké hodnoty prokáží splnění kvalifikace např. u postupu likvidace při vylití nebo měření úniků. Dávám tímto podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, k zahájení řízení z moci úřední řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle 24a koncesního zákona. Koncesní smlouva má být předložena zastupitelstvu ke schválení 3. dubna Kvalifikační dokumentace, s Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 8/2012 ze dne , bod č. 11/8/ Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s Kvalifikační dokumentace, s

6 Žádám, aby mi v souladu s 42 správního řádu správní orgán sdělil, jak byl tento podnět vyřízen. Jaroslav Švestka v.r. 34 Usnesení 7/1/2013 ze zasedání Rady města č. 1/2013 ze dne a pozvánka na zasedání zastupitelstva vyvěšená na úřední desce

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 *UOHSX004H9TX* UOHSX004H9TX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014

III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2015 1 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006L1XJ* UOHSX006L1XJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S858/2014/VZ-26132/2014/523/ASo Brno 9. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/27 Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/27 Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/27 Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004C0W2* UOHSX004C0W2 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2012/VZ-11394/2012/512/JMa V Brně dne 23. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.

a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen. Strana 2210 Sbírka zákonů č. 194 / 2010 194 ZÁKON ze dne 20. května 2010 o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.IV.2006 K(2006)1545 v konečném znění Věc: Státní podpora N 343/2005 Česká republika Podpora na rekonstrukci panelových domů Vážený pane, 1. POSTUP 1. Dopisem ze dne 30.

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více