PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 1. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

2 Část 1 ÚVOD

3 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 3

4 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY České technické normy (ČSN) (1) Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou ( 5) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník Úřadu"). Česká technická norma není obecně závazná. (2) Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů. (3) Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 4

5 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY Harmonizované technické normy a určené normy (1) Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob (dále jen "harmonizované evropské normy"). Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen "určené normy"). 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 5

6 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY Harmonizované technické normy a určené normy (2) Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované české technické normy, určené normy a jejich změny nebo zrušení. V oznámení uvede též technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují. (3) Splnění harmonizované české technické normy, určené normy nebo splnění zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, nebo splnění jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich části vztahují. Pokud orgány Evropského společenství u harmonizovaných evropských norem nebo Úřad u určených norem dospějí k závěru, že splnění těchto norem nebo jejich částí nelze nadále považovat za splnění požadavků technických předpisů, oznámí Úřad ve Věstníku Úřadu ty harmonizované české technické normy nebo určené normy, kterých se tato skutečnost týká. (4) Úřad zveřejňuje ve Věstníku Úřadu odkaz na evropskou normu uveřejněnou podle práva Evropských společenství Komisí Evropského společenství v Úředním věstníku Evropských společenství, která splňuje podmínky této směrnice. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 6

7 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY Harmonizované technické normy a určené normy Pokud je nám známo žádná ČSN, zabývající se analytikou pracovního, vnitřního a venkovního ovzduší není ani harmonizovanou ani určenou českou technickou normou 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 7

8 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY Měření a hodnocení expozice není regulováno normami harmonizovanými ani určenými. Pokud se v právním předpise přesto objení na ČSN odkaz: Znamená to automaticky zezávaznění nezávazných ( neharmonizovaných a neurčených ) ČSN? V podstatě ne! Pokud by ale v právním předpise bylo uvedeno, že se při měření postupuje podle ČSN..., (což je uvedeno v příloze), pak by to bylo pravidlo chování, které musí být dodrženo! 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 8

9 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY ČSN a měření a hodnocení expozice Závěr: ČSN jsou nadále nezávazné. Je-li v právním předpise jednoznačný odkaz na ČSN, je to pravidlo chování, které musí být dodrženo. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 9

10 ČSN Rok: Počet platných norem k 1. lednu: Navýšení oproti minulému roku o *): *) nebere v úvahu počty norem, rušených bez náhrady (pro zastaralost) 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 10

11 ČSN PRO ANALÝZU OVZDUŠÍ ČSN pro analýzu ovzduší: Počet ČSN k 1. září 2007: pracovního 51 *) nepracovního (vnitřního) 17 venkovních imisí 30 emisí zařízení 68 celkem 166 *) Stav k 1. září září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 11

12 ÚPLNOST SEZNAMU RECENZOVANÝCH ČSN Přehled neobsahuje všechny normalizované analytické metody, zejména k stanovení obsahu látek v předmětech (výrobcích), potravinách apod. Nelze vyloučit, že nám nějaká norma unikla; uvítáme upozornění uživatelů na normu, kterou sami používají a my jsme ji neuvedli. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 12

13 STRUKTURA RECENZÍ ČSN Číslo normy, třídicí znak a její plný název Konstatování, že jde o českou verzi EN (ISO) Předmět normy s event. upozorněním na riziko spojené s používáním normy Princip měřicí metody - pokud jej recenze obsahuje Poznámka recenzenta normy pokud je nutná Názvy kapitol normy a výčet příloh Měsíc schválení ČSN Údaj o nahrazení dříve platných norem popř. údaj o souběžné platnosti - pokud jej norma obsahuje, popř. údaj o tom, jak byla vydána zrušená norma Poznámku o tom, zda je norma v knihovně SZÚ Poznámku o nezávaznosti (závaznosti) ČSN, a to podle stavu, platného v době vydání normy 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 13

14 OBSAH A ŘAZENÍ RECENZÍ ČSN Před recenzí norem, vydávaných po částech, je uveden jejich přehled, pokud je dosažitelný Recenze jsou řazeny podle tzv. třídicích znaků (tj. šestimístné číslo v závorce za číslem např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC apod.) anebo šestimístné číslo (starší) ČSN. Několik norem, citovaných v loňském sdělení v části pracovní prostředí opakujeme. Jsou společné i pro vnitřní a venkovní ovzduší. Recenze jsou publikovány tak, jak byly vypracovány v době vydání jednotlivých norem. Mohou tedy odkazovat na dnes neplatné předpisy ES nebo ČR, popřípadě obsahovat i jiné údaje, které nejsou ze současného hlediska zcela případné. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 14

15 Část 2 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ PEL NPK-P

16 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ DOSUD PLATNÉ PŘEDPISY Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., nařízení vlády č. 441/2004 Sb. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 16

17 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ DOSUD PLATNÉ PŘEDPISY Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění: V 1 stanovuje rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců, rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných nápojů a hygienické požadavky na pracovní prostředí a pracoviště. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 17

18 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS Novela nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci: 1 Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje a) rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 18

19 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS b) některé hygienické požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, c) některé bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, d) způsob hodnocení rizikových faktorů z hlediska ochrany zdraví zaměstnance (dále jen hodnocení zdravotního rizika ), e) bližší podmínky poskytování ochranných nápojů, f) bližší požadavky na práci se zobrazovacími jednotkami, 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 19

20 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS g) některá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, h) některé podstatné informace k ochraně zdraví při práci s některými rizikovými faktory, i) některé požadavky na obsah školení zaměstnance při práci, která je nebo může být zdrojem expozice azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, j) vzhled a umístění značení pro biologické riziko. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 20

21 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ DOSUD PLATNÉ PŘEDPISY 14 odst. 2 PŘÍPUSTNÉ EXPOZIČNÍ LIMITY (PEL): jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace chemické látky nad hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty nejvyšší přípustné koncentrace musí být v průběhu směny kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního limitu překročena. Přípustné expoziční limity platí za předpokladu, že zaměstnanec je zatěžován tělesnou prací, při které jeho průměrná plicní ventilace nepřekračuje 20 litrů za minutu, a doba výkonu práce nepřesahuje 8 hodin. V případě vyšší plicní ventilace nebo delší doby výkonu práce se přípustné expoziční limity stanoví odchylně. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 21

22 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS 10 odst. 2 PŘÍPUSTNÝ EXPOZIČNÍ LIMIT (PEL) chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Přípustný expoziční limit je stanoven pro práci, při které průměrná plicní ventilace zaměstnance nepřekračuje 20 litrů za minutu za osmihodinovou směnu. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 22

23 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ DOSUD PLATNÉ PŘEDPISY 14 odst. 3 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ KONCENTRACE CHEMICKÝCH LÁTEK V PRACOVNÍM OVZDUŠÍ (NPK-P): jsou koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze při hodnocení pracovního ovzduší porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této chemické látky po dobu nejvýše 10 minut. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 23

24 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS 10 odst. 4 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ KONCENTRACE (NPK-P) je koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze při hodnocení pracovního ovzduší porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr koncentrací této látky po dobu nejvýše 15 minut. Takové úseky s vyšší koncentrací smí být během osmihodinové směny nejvýše čtyři, v nejméně hodinových intervalech. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 24

25 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ DOSUD PLATNÉ PŘEDPISY 14 odst. 6 HYGIENICKY PŘIJATELNOU MÍROU se rozumí snížení rizika na úroveň stanovenou přípustnými expozičními limity a nejvyššími přípustnými koncentracemi. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 25

26 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS 13 odst. 2 PŘIJATELNOU MÍROU se rozumí expozice chemické látce nepřekračující její přípustný expoziční limit nebo 1/3 její nejvyšší přípustné koncentrace. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 26

27 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ DOSUD PLATNÉ PŘEDPISY Příloha č. 2 Obsahuje: Hodnoty PEL a NPK-P pro cca 310 chemických látek. Poznámka 1: Pro mnohé sloučeniny kovů obsahuje jedinou hodnotu a sloučeniny nevypočítává. Poznámka 2: Ojediněle obsahuje jen PEL nebo jen NPK-P. Zásady pro stanovení přípustných expozičních limitů směsí chemických látek a zásady hodnocení inhalační expozice a strategie měření škodlivin v pracovním ovzduší. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 27

28 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ DOSUD PLATNÉ PŘEDPISY Příloha č. 3 Obsahuje: Přípustné expoziční limity pro prach v několika tabulkách, a to pro prachy s: převážně fibrogenním účinkem, možným fibrogenním účinkem, převážně nespecifickým účinkem, převážně dráždivým účinkem, pro minerální vláknité prachy. Postup při měření a hodnocení expozice prachu a stanovení početní koncentrace azbestových a jiných vláken v pracovním ovzduší. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 28

29 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ DOSUD PLATNÉ PŘEDPISY Dále příloha č 3 k nař. vl. č. 178/2001 Sb., v platném znění obsahuje: Měření a hodnocení expozice prachu: Pro hodnocení expozice platí obdobně zásady uvedené v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízenípro chemické látky s těmito doplňky: a) Způsob a technika odběru a stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu inhalabilní a respirabilní frakce v pracovním ovzduší (se provádí) podle přijatých konvencí v ČSN EN 481 gravimetricky. Strategie měření, výběr vhodného měřicího postupu a zpracování výsledků (se provádí) dle ČSN EN 482 a ČSN EN září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 29

30 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ DOSUD PLATNÉ PŘEDPISY Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění: V 1 stanovuje rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení. V příloze č. 3 uvádí Způsob a technika odběru a stanovení koncentrace frakcí polétavého prachu inhalabilní a respirabilní frakce v pracovním ovzduší (se provádí) podle přijatých konvencí v ČSN EN 481 gravimetricky. Strategie měření, výběr vhodného měřicího postupu a zpracování výsledků (se provádí) dle ČSN EN 482 a ČSN EN září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 30

31 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS Příloha č. 2 Obsahuje: Hodnoty PEL a NPK-P pro cca 334 chemických látek.. Poznámka 1: Pro mnohé sloučeniny kovů obsahuje jedinou hodnotu a sloučeniny nevypočítává. Poznámka 2: PEL (NPK-P) v ČR pro látky, které jsou stanoveny Společenstvím, jsou navrženy ve stejných hodnotách. Poznámka 3: Ojediněle tabulka obsahuje jen PEL bez NPK-P, t o pro chlordifluormethan, kalafunu prach a dým, pentfluoromethan a sulfotep (ISO). 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 31

32 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS Příloha č. 3 Obsahuje: Hodnoty PEL r a PEL c pro cca 78 druhů prachu. Přípustné expoziční limity pro prach jsou uvedeny v pěti tabulkách, a to s: převážně fibrogenním účinkem (14), možným fibrogenním účinkem (3), převážně nespecifickým účinkem (20), převážně dráždivým účinkem v členění na textilní (7), živočišné (4), rostlinné (10) a jiné (17), pro minerální vláknité prachy (3). 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 32

33 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ SMĚRNICE ES Směrnice komise 91/322/EHS, o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci. Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) Směrnice komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. Směrnice komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 33

34 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS V Příloze č. 3, části C (Měření inhalační expozice) bylo doporučeno místo současného textu bodu 7 nově formulovat tento text: 7) Strategie a rozsah měření, spodní mez stanovení, maximální nejistota měření apod. musí být v souladu s platnými ČSN. *) *) Zejména: ČSN EN 481 ( ) Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu. ČSN EN 482 ( ) Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek. ČSN EN 689 ( ) Ovzduší na pracovišti Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření. ČSN EN 838 ( ) Ovzduší na pracovišti. Difusní sondy k odběru vzorků pro určení plynů a par. Požadavky a zkušební metody. ČSN EN 1076 ( ) Ovzduší na pracovišti. Odběrové trubice pro stanovení plynů a par. Požadavky a zkušební metody. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 34

35 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS ČSN EN 1231 ( ) Ovzduší na pracovišti. Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí. Požadavky a zkušební metody. ČSN EN 1232 ( ) Ovzduší na pracovišti. Čerpadlo pro osobní odběr vzorků látek. Požadavky a zkušební metody. ČSN EN 1540 ( ) Ovzduší na pracovišti. Terminologie. ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Čerpadla pro osobní odběr vzorků látek s objemovým průtokem nad 5 l/min. Požadavky a zkušební metody. ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Posuzování funkce přístrojů pro měření koncentrace polétavého prachu. ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům. ČSN EN ( ) Kvalita vnitřního ovzduší. Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par. Pokyny pro výběr, použití a údržbu. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 35

36 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly. Požadavky a zkušební metody. ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par. Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody. ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par. Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot. ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par. Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 36

37 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par. Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu. ČSN EN ( ) Elektromagnetická kompatibilita. Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku. ČSN EN ed.2 ( ) Elektromagnetická kompatibilita. Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku. ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku. Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie. ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých nebo toxických plynů nebo par nebo kyslíku. Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů detekce plynů. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 37

38 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS ČSN EN ISO ( ) Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší. Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií. Část 1: 0dběr vzorku prosáváním sorpční trubicí. ČSN EN ISO ( ) Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší. Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií. Část 2: Difúzní vzorkování. ČSN ISO 4225 ( ) Kvalita ovzduší. Obecná hlediska. Slovník. ČSN ISO 7708 ( ) Kvalita ovzduší. Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik. ČSN ISO 8756 ( ) Kvalita ovzduší. Používání údajů a teplotě, tlaku a vlhkosti. ČSN ISO 4226 ( ) Kvalita ovzduší. Obecná hlediska. Jednotky měření. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 38

39 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS Dále v Příloze č. 3 části C (Měření inhalační expozice) bylo doporučeno místo současného textu bodu 8 nově formulovat tento text, a to především proto, že pro analytickou kontrolu koncentrací některých látek (směsí látek) v ovzduší jsou stanoveny konkrétní ČSN: 8) Měření vybraných chemický látek v plynném stavu, aerosolů a prachu, pro něž jsou vydány ČSN, musí být v souladu stěmito normami. **) **) Zejména: ČSN EN ISO ( ) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech. Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče. Část 1: Odběr vzorků poletavých částic. ČSN EN ISO ( ) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech. Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče. Část 2: Odběr vzorků plynů. ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Postupy měření kovů a polokovů v poletavém prachu. Požadavky a zkušební metody. ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory. Všeobecné požadavky. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 39

40 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS ČSN EN ISO ( ) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech. Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů. Část 1: Stanovení emisní rychlosti a vzorkování částic dýmu ČSN EN ISO ( ) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech. Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů. Část 2: Stanovení emisní rychlosti plynů, kromě ozónu ČSN EN ISO ( ) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech. Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů. Část 3: Stanovení koncentrace ozonu při stacionárním měření. ČSN EN ISO ( ) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech. Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů. Část 4: Informační listy dýmu. ČSN CEN ISO/TS ( ) Ochrana zdraví a bezpečnosti při svařování a příbuzných procesech. Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů. Část 5: Zjišťování dýmu a plynů vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 40

41 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ - NAVRŽENÝ PŘEDPIS Konečně v Příloze č. 3 části C (Měření inhalační expozice) bylo doporučeno místo současného textu bodu 9 nově formulovat tento text, a to především proto, že pro mnoho látek, pro které je stanoven PEL, nejsou v ČSN normalizovány metody, a dále proto že výběrem a hodnocením metod jsou pověřeny referenční laboratoře jako koordinační pracoviště pro autorizace. Byl navržen místo vypuštěného bodu 9 tento text: 9) Pro výběr analytických metod ke stanovení látek a jejich směsí se konzultují příslušné referenční laboratoře. Poznámka č. 1. Nepředpokládáme, že by v právním předpisu byla plná znění ČSN, ale jenom jejich čísla, jak je tomu ostatně i v předpisu platném. V našem návrhu jsou uvedena proto, aby bylo jasné o jaké ČSN jde. Poznámka č. 2 anebo povzdech. Ke dni 20. září 2007 se nám nepodařilo získat informaci, jak s našimi připomínkami bylo naloženo 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 41

42 Část 3 ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY PRO PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

43 DEFINICE Pracovní ovzduší (ovzduší na pracovišti) Definici v ČSN jsme nenašli. Lze ji odvodit z definice pracoviště, což je definovaný prostor, kde se provádějí pracovní činnosti. [ČSN EN 689 a ČSN EN 1540] Pracovním ovzduším rozumíme ovzduší pracoviště. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 43

44 PRACOVNÍ OVZDUŠÍ ČSN P CEN/TS ( ) Expozice pracoviště. Měření expozice kůže. Principy a metody Tato předběžná česká technická norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS 15279:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. Tato technická specifikace zavádí principy a popisuje metody měření dermální expozice v pracovním prostředí. Dává návod k běžně užívaným postupům měření dermální expozice, uvádí jejich výhody a omezení i způsob, jak mohou být hodnoceny ve specifických podmínkách určité škodlivé látky. Tato specifikace má umožnit uživateli metod pro hodnocení dermální expozice osvojit si konzistentní přístup k validaci metody a poskytuje rámec pro hodnocení prováděné metody. Specifikace popisuje požadavky potřebné k hodnocení odběrové metody. Tím také ukazuje na metody, které jsou ve shodě s uvedenými požadavky. V hodnocení metody jsou zahrnuté následující požadavky: - účinnost odběru; - výtěžnost (účinnost znovuzískání); - stabilita vzorku; - maximální kapacita; - systematické chyba (bias), přesnost, celková nejistota; - základní informace; - související informace. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Poznámka recenzenta: Jde o metodiky, které zatím běžně v hygienické praxi nejsou zavedeny a k nimž zejména chybí hodnocení nalezených výsledků. Nicméně stojí normalizovaný postup minimálně zpřezkoušení, a to zejména postupů, uvedených v Přílohách. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 44

45 PRACOVNÍ OVZDUŠÍ ČSN P CEN/TS ( ) Expozice pracoviště. Měření expozice kůže. Principy a metody -pokračování Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět technické specifikace, kapitolu 2 - Termíny a definice, kapitolu 3 - Principy a metody, kapitolu 4 Zajištění kvality postupu stanovení a kapitolu 5 - Zpráva o zkoušce. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E a Bibliografii. Jde o informativní a podrobně popsané různé metody, konkrétně: Příloha A: Metody záchytu, Příloha B: Metody mytí rukou, Příloha C: Metody otírání, Příloha D: Metody odtrhávání pásky a Příloha E: Metody in situ. ČSN P CEN/TS (třídicí znak ) byla vydána v prosinci Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4odst.1zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tuto standardní informaci uvádíme - počínaje normami vydanými v lednu u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 45

46 PRACOVNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Měření prášivosti sypkých materiálů. Požadavky a referenční zkušební metody Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15051:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. Tento dokument specifikuje dvě referenční zkušební zařízení a referenční zkušební metody pro reprodukovatelné vytvoření prachu ze sypkého materiálu za standardních podmínek a měření inhalabilní, thorakální a respirabilní velikostní frakce částic tohoto prachu s odkazem na existující relevantní normy CEN (viz kapitola 6). Tento dokument specifikuje podmínky atmosférického prostředí, zacházení se vzorkem, postupy analýzy a metody výpočtu a vyjádření výsledků. Je v něm uvedeno klasifikační schéma pro prášivost s cílem poskytnout uživatelům sypkých materiálů standardizovaný přístup k vyjádření a interpretaci výsledků. V příloze D je popsána zkušební metoda umožňující získat informace o prášivosti při použití jiných zkušebních metod, než jsou tyto dvě referenční metody, proto, aby bylo možno vztáhnout naměřené hodnoty k údajům získaným těmito standardními metodami. Tento dokument je možno použít pro práškové, granulované nebo peletizované materiály. Používá se standardní objem vzorku. Tento dokument není možno použít ke zkoušení uvolňování prachu z tuhého materiálu mechanicky opracovaného (např. řezáním, drcením), nebo zkoušet prášivost u postupů při zacházení s materiálem. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 46

47 PRACOVNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Ovzduší na pracovišti. Měření prášivosti sypkých materiálů. Požadavky a referenční zkušební metody - pokračování Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Citované normativní dokumenty, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 Požadavky, kapitolu 6 Referenční zkušební metody, kapitolu 7 Hodnocení prášivosti a kapitolu 8 Záznam o zkoušce. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C, už zmíněnou Přílohu D a Bibliografii. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v říjnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 47

48 PRACOVNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN 482 ( ) Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek Tato norma je českou verzí evropské normy EN 482:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. Blíže určuje všeobecné požadavky na postupy pro stanovení koncentrace chemických látek v pracovním prostředí, jak je vyžadováno směrnicí 98/24/ES z 7. dubna 1988 on the protection of the health and safety od workers from the risks related to chemical agents at work. Tyto požadavky se týkají všech měřicích postupů bez ohledu na fyzikální formu chemické látky (plyn, páry, rozptýlené částice) a použitou metodu odběru vzorku nebo metodu analýzy. Tento dokument se vztahuje na všechny kroky měřicího postupu. Tento dokument se vztahuje k měřicím postupům s oddělenými kroky odběru a analýzy a také pro přístroje s přímým odečtem výsledků měření. Pro účely této normy se používají následující definice: Čl. 3.4 Chemická látka (Chemical agent): Jakýkoliv chemický prvek nebo sloučenina, buď samotná nebo ve směsi vyskytující se v přírodě nebo jako výsledek lidské činnosti jako např. produkty, které jsou používány anebo se uvolňují, včetně uvolňování jako odpad, produkovaný jakoukoli pracovní činností a nezávisle na tom, zda jsou nebo nejsou produkovány záměrně a zda jsou nebo nejsou na trhu. Poznámka: Tato definice je převzata z výše citované Evropské směrnice a je značně odlišná od definice látky v předpisech platných v létě září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 48

49 PRACOVNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN 482 ( ) Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek první pokračování Čl. 3.8 obsahuje tuto definici: Limitní hodnota (expozice na pracovišti) (occupational exposure limit value): Limitní hodnota časově váženého průměru pro chemickou látku v ovzduší dýchací zóny pracovníka ve vztahu ke specifikované referenční periodě. Poznámka: Tato definice je převzata z výše citované Evropské směrnice. Poznámka: Limitní hodnota je většinou nastavena pro 8 hodinovou referenční periodu, ale může být také nastavena na kratší dobu nebo na odchylku koncentrace. Limitní hodnoty pro plyny a páry jsou uvedeny v ml.m -3 nezávisle na změnách teploty a tlaku vzduchu a v mg.m -3 závisle na těchto proměnných pro teplotu 20 C a tlak 101,3 kpa. Limitní hodnoty pro tuhý aerosol a směsi částic a par jsou udávány v mg.m -3 nebo jako násobky tohoto údaje pro aktuální atmosférické podmínky (teplota, tlak) na pracovišti. Limitní hodnoty pro vlákna se udávají v počtu vláken.m -3 nebo vláken.cm -3 pro skutečné atmosférické podmínky (tepla, tlak) na pracovišti. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 49

50 PRACOVNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN 482 ( ) Ovzduší na pracovišti. Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek druhé pokračování Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 0 Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 Citované normativní dokumenty, kapitolu 3 Termíny a definice, kapitolu 4 - Klasifikace, kapitolu 5 - Požadavky na provedení, kapitolu 6 - Zkušební metoda a kapitolu 7 Zpráva k validaci. Konečně informativní Přílohu A, B a C a Bibliografii. Za pozornost stojí Národní příloha, která uvádí tuto normu do souladu s nařízením vlády č. 178/2001 Sb., v platném znění. Jde o jednu ze základních hygienických norem pro analýzu pracovního ovzduší. ČSN EN 482 (třídicí znak ) byla vydána v březnu Nahradila ČSN EN 482 ( ) z června Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 50

51 Část 4 ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY PRO VNITŘNÍ OVZDUŠÍ

52 DEFINICE Vnitřní ovzduší [indoor air ] ovzduší ve vnitřním prostoru, tj. budovy mající obývací pokoje, ložnice místnosti pro kutilské práce, místnosti pro odpočinek a sklepní místnosti, kuchyně a koupelny; dílny nebo pracovní prostory v budovách, které nejsou předmětem dohledu bezpečnosti práce a ochrany zdraví vzhledem k obsahu látek znečišťujících ovzduší (např. kanceláře, prodejny); veřejné budovy (např. nemocnice, školy, mateřské školy, sportovní haly, knihovny, restaurace a bary, divadla, kina a další funkční místnosti) a rovněž kabiny vozidel. [ČSN EN 14412] 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 52

53 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ K 1. září 2007 platilo 17 norem (ČSN) pro analýzu použitelnou pro stanovení látek ve vnitřním ovzduší, tj. ovzduší pobytových místností a norem pro analýzu emisí (imisí) s materiálů, používaných v pobytových místnostech Mnohé normy pro analýzu pracovního a venkovního ovzduší ovšem normalizují i způsoby, jak jich lze využít pro analýzu vnitřního ovzduší (prostředí) 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 53

54 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ Přehled ČSN normalizujících analytiku použitelnou pro vnitřní ovzduší: ČSN tohoto charakteru lze hledat např. ve třídách: 37 Elektrotechnika - energetika 49 Průmysl dřevozpracující 66 Výrobky chemického průmyslu 83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 54

55 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN pro vnitřní ovzduší obsahují: Použití elektrických zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů a toxických plynů a par (ČSN EN 50194; ČSN EN 50244; ČSN EN 50291; ČSN EN 50292) Ostatní normy pro analýzu vnitřního ovzduší (ČSN EN 120; ČSN EN 717-1; ČSN EN 717-2; ČSN EN 717-3; ČSN EN ; ČSN EN 14412; ČSN EN ISO ; ČSN EN ISO ; ČSN EN ISO ; ČSN EN ISO ; ČSN EN ISO ; ČSN EN ISO ; ČSN EN ISO ;) 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 55

56 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách. Zkušební metody a funkční požadavky Norma je českou verzí evropské normy EN 50194:2000. Evropská norma EN 50194:2000 má status české technické normy. Norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v obytných budovách. Zařízení může být napájeno ze sítě nebo z baterií. Tato norma definuje dva typy zařízení tak, aby zapůsobily při úniku svítiplynu, zemního plynu nebo zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG): Zařízení typu A - zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na uzavírací (vypínací) zařízení a/nebo jiné pomocné zařízení. Zařízení typu B - zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci. Za pozornost stojí v kapitole 4 - Všeobecné požadavky článek Výstrahy, kde se uvádí: Všechna zařízení pro detekci plynu musí nést výstrahy umístěné na štítcích připevněných k zařízení, např.: POZOR: PŘEČTĚTE A PROSTUDUJTE NÁVODY PŘED POUŽITÍM NEBO PROVOZOVÁNÍM. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 56

57 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách. Zkušební metody a funkční požadavky - pokračování Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na zkoušky a funkční kritéria a kapitolu 6 - Autonomní zařízení s napájením z baterií. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a C. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v prosinci Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: České (dříve československé) technické normy (ČSN) nejsou, nejpozději od 1. ledna 1995, obecně závazné. Všechna ustanovení označená za závazná v ČSN vydaných od (kdy nabyl účinnosti zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách) do (kdy nabyl účinnosti zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, jímž byl zákon č. 142/1991 Sb. zrušen) pozbyla platnosti dnem Žádná ČSN nebo její část není od 1. ledna 2000 obecně závazná. Tuto standardní informaci uvádíme - počínaje normami vydanými v lednu 2000 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 57

58 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách. Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu Norma je českou verzí evropské normy EN 50244:2000. Evropská norma EN 50244:2000 má status české technické normy. Tento návod uvádí informace pro výběr, instalaci, použití a údržbu elektrických zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v obytných budovách podle EN (v ČR zavedena jako ČSN EN 50194). Návod má být používán společně s jakýmikoliv odpovídajícími dodatečnými národními nebo místními předpisy. Tento návod platí pro instalaci dvou typů zařízení navržených tak, aby zapůsobily při úniku svítiplynu, zemního plynu nebo zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG): Zařízení typu A - zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na uzavírací (vypínací) zařízení a/nebo jiné pomocné zařízení. Zařízení typu B - zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Snímání hořlavého plynu, kapitolu 5 Instalace, kapitolu 6 - Výkonná funkce (pouze zařízení typu A), kapitolu 7 - Rady pro uživatele a kapitolu 8 - Činnost při výstražné signalizaci (havárii). 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 58

59 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách. Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu - pokračování ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v prosinci Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: České (dříve československé) technické normy (ČSN) nejsou, nejpozději od 1. ledna 1995, obecně závazné. Všechna ustanovení označená za závazná v ČSN vydaných od (kdy nabyl účinnosti zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách) do (kdy nabyl účinnosti zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, jímž byl zákon č. 142/1991 Sb. zrušen) pozbyla platnosti dnem Žádná ČSN nebo její část není od 1. ledna 2000 obecně závazná. Tuto standardní informaci uvádíme - počínaje normami vydanými v lednu 2000 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 59

60 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách. Metody zkoušek a funkční požadavky Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50291:2001. Evropská norma EN 50291:2001 má status české technické normy. Tato evropská norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v obytných domech. Zařízení mohou být napájena ze sítě nebo z baterií. Tato zařízení jsou určena pro výstražnou signalizaci při hromadění CO tak, aby obyvatelé mohli reagovat dříve, než budou vystaveni významnějšímu nebezpečí. Tato norma definuje dva typy: Zařízení typu A zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, může působit přímo nebo nepřímo na větrací zařízení nebo jiné pomocné zařízení. Zařízení typu B zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou popsány. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 60

61 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách. Metody zkoušek a funkční požadavky - pokračování Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na zkoušky a funkční kritéria a kapitolu 6 Autonomní zařízení s napájením z baterií. Dále norma uvádí informativní Přílohy A a B. Příloha A obsahuje poměrně obsáhlé údaje o účincích oxidu uhelnatého na zdraví. Za pozornost stojí tabelárně zpracované účinky (projevy otravy) při různých koncentracích COHb v krvi. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v červnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č.71 /2000 Sb.). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 61

62 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách. Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50292:2001. Evropská norma EN 50292:2001 má status české technické normy. Tento návod uvádí informace pro výběr, instalaci, použití a údržbu elektrických zařízení pro detekci oxidu uhelnatého, navržených pro trvalý provoz v obytných budovách podle EN (v ČR zavedena jako ČSN EN 50291). Návod má být používán společně s jakýmikoliv odpovídajícími dodatečnými národními nebo místními předpisy. Tento návod platí pro instalaci dvou typů zařízení: Zařízení typu A zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, může působit přímo nebo nepřímo na větrací zařízení nebo jiné pomocné zařízení. Zařízení typu B zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci. Tento návod neplatí pro dále uvedené aplikace zařízení: - pro detekci hořlavých plynů (viz EN v ČR zavedena jako ČSN EN 50244), - zařízení pro průmyslové a komerční instalace, - pro použití na lodích, v karavanech nebo mobilních obytných jednotkách. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 62

63 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách. Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu - pokračování Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zdroje oxidu uhelnatého, kapitolu 5 - Instalace, kapitolu 6 - Výkonná funkce (pouze zařízení typu A), kapitolu 7 - Rady pro uživatele a kapitolu 8 - Činnost při výstražné signalizaci (havárii). Dále norma uvádí informativní Přílohy A a B. Příloha A obsahuje poměrně obsáhlé údaje o účincích oxidu uhelnatého na zdraví. Za pozornost stojí tabelárně zpracované účinky (projevy) při různých koncentracích COHb v krvi. V Příloze B jsou uvedeny filozofické úvahy pro nastavení výstražných mezí podle koncentrace CO. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v dubnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 63

64 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN 717 ( ) Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Norma má tyto části: Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou; Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy; Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou. V září 2007 byly k dispozici všechny tři části: 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 64

65 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou Tato norma je českou verzí evropské normy EN 717-1:2004. Evropská norma EN 717-1:2004 má status české technické normy. Tato první část evropské normy specifikuje komorovou metodu se třemi typy zkušebních komor pro stanovení úniku formaldehydu z desek dřeva. Únik je vyjádřen jako rovnovážná koncentrace formaldehydu v komoře za definovaných podmínek, které odpovídají reálným. Tato komorová metoda může být rovněž použita k odhadu koncentrace formaldehydu při různých reálných podmínkách pomocí matematického modelu. Tato metoda je vhodná pro stanovení úniku formaldehydu i z jiných výrobků, než z desek ze dřeva. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 Termíny a definice, kapitolu 4 - Třídění, kapitolu 5 - Činidla, kapitolu 6 Zařízení, kapitolu 7 - Zkušební tělesa, kapitolu 8 - Postup, kapitolu 9 Stanovení emise formaldehydu, kapitolu 10 Stanovení hodnoty emise v rovnovážném stavu, kapitolu 11 - Vyjádření výsledků a kapitolu 12 Protokol o zkoušce. Dále tato norma obsahuje normativní Přílohy A, B a C, informativní Přílohu D a Bibliografii. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v květnu Nahradila ČSN EN ( ) z ledna 2000 a ČSN ze září Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: Žádná ČSN (ani její část) není obecně závazná ( 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tuto standardní informaci uvádíme počínaje normami vydanými v lednu 2001 u každého záznamu, který obsahuje požadavky, souvisící s ochranou zdraví. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 65

66 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy Norma je identická s EN 717-2:1994. Norma má tyto části: Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou; Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy; Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou.tato druhá část normy určuje metodu stanovení urychleného úniku formaldehydu z desek ze dřeva. V této druhé části je normalizována podstata zkoušky, která stanoví: Zkušební těleso o známém povrchu se vloží do uzavřené komory s teplotou, vlhkostí, průtokem vzduchu a tlakem seřízeným na definované hodnoty. Formaldehyd uvolněný ze zkušebního tělesa se v komoře smísí se vzduchem. Ten je kontinuálně odváděn přes promývací láhve naplněné vodou, ve které se formaldehyd absorbuje. V závěru zkoušky se koncentrace formaldehydu měří fotometricky. Únik formaldehydu se vypočte z této koncentrace, doby zkoušky a emitujícího povrchu zkušebního tělesa a vyjádří jako miligram na metr čtvereční a hodinu (tj. mg.m-2.h). Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN (třídicí znak ) byla vydána v červnu Poznámka 1: Norma má formát A 4 a je v archivu SZÚ. Poznámka 2: V ČSN, kterými se přejímají EN se neuvádí údaj o závaznosti (MPN 1:1995). Vyplývá to jednak z Rezoluce Rady ze 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám 85/C 136/81, jednak z čl. 75 Evropské Dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropským společenstvím. (Sdělení MZV č. 7/1995 Sb.) Neopomenutelný účastník ( 4 odst. 3) při projednávání návrhu převodu EN do české normalizační soustavy nemůže tedy uplatnit ustanovení 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 66

67 VNITŘNÍ OVZDUŠÍ ČSN EN ( ) Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou Tato norma je českou verzí evropské normy EN 717-3:1996. Evropská norma EN 717-3:1996 má status české technické normy. Norma má tyto části: Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou; Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy; Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou. Tato třetí část evropské normy popisuje metodu, známou jako lahvová metoda, pro stanovení úniku formaldehydu ze surových desek ze dřeva. Podstata zkoušky: Únik formaldehydu se stanoví zavěšením zkušebních těles o známé hmotnosti nad hladinu destilované vody v uzavřené nádobě při stálé teplotě. Formaldehyd uvolněný ze zkušebních těles během vymezeného časového úseku je absorbován vodou. Obsah formaldehydu ve vodě se stanoví fotometricky s pomocí acetylacetonu jako činidla a výsledek se vyjádří v mg formaldehydu na kilogram suché desky. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. 20. září 2007 ČSN expozice ve venkovním prostředí 67

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ PŘEHLED PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM, KTERÉ SOUVISÍ S MĚŘENÍM A HODNOCENÍM EXPOZICE CHEMICKÝM LÁTKÁM V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2. část ALEXANDR FUCHS EVA NAVRKALOVÁ XVI. KONZULTAČNÍ DEN SZÚ CPL; 20. září 2007

Více

Kategorizace prací z hlediska prachu

Kategorizace prací z hlediska prachu Kategorizace prací z hlediska prachu Ing. Jitka Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory 26. konzultační den 19. února 2009 Kategorizace prací

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ze dne 12. prosince 2007, jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb.,

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o.

Zdeňka Podzimková. BIOANALYTIKA CZ s.r.o. Zdeňka Podzimková BIOANALYTIKA CZ s.r.o. 1 Měření mikroklimatických podmínek Legislativa Metodika Hodnocení mikroklimatických podmínek Tabulky pro určení krátkodobě a dlouhodobě únosné doby práce Výpočtové

Více

Kde všude platí limity pro pracovní prostředí (A kdy?) (A proč?)

Kde všude platí limity pro pracovní prostředí (A kdy?) (A proč?) .. 4 příběhy k zamyšlení Kde všude platí limity pro pracovní prostředí (A kdy?) (A proč?) když stanovené limity by se přece měly zabývat látkami, které vznikají nebo jsou v průběhu pracovního procesu spotřebovávány

Více

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate...

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kate... Stránka č. 1 z 15 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických

Více

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA

232/2004 Sb. VYHLÁŠKA 232/2004 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2, Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název směsi: weber.mur 652 - HML Další názvy směsi (synonyma): odpadá 1.2 Příslušná určená pouţití směsi a nedoporučená

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, č. 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003,

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA

432/2003 Sb. VYHLÁŠKA 432/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.40; 25.160.10 2004 Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů vznikajících při obloukovém svařování

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

NORMY Z OBORU VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE

NORMY Z OBORU VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE 20. Konference Klimatizace a větrání 2012 OS 01 Klimatizace a větrání STP 2012 NORMY Z OBORU VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACE Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.110; 13.230 Září 1998 Výbušná prostředí Zamezení a ochrana proti výbuchu Část 1: Základní pojmy a metodologie ČSN EN 11 27-1 83 3250 Explosive atmospheres - Explosion prevention

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. října 2001, L 291 24 8.11.2001 1992L0022 CS 28.11.2001 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY 92/22/EHS ze dne 31. března 1992 o bezpečnostním

Více

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 3802 Pořizování zařízení elektráren ČSN EN 45510-1 (38 0210), kat. č. 53977 Pořizování zařízení elektráren Vydána: 1998-11 ČSN EN 45510-2-2 (38 0210), kat. č. 64855 2-2:

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/008/14/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám

Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2000/55/ES ze dne 18. září 2000 o požadavcích na energetickou účinnost předřadníků k zářivkám EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy Citace pův. předpisu:

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů Školení bezpečnosti práce a požární ochrany XXIX. aktualizace a doplňky - leden 2011 přijmout? Jaké je postavení zaměstnanců vůči pracovnímu právu

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb

Úvodní ustanovení. Obsah pracovnělékařských služeb Vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) Ministerstvo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 97 Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 23. září 2011 Cena Kč 81, O B S A H : 272. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 273. Vyhláška, kterou se mění

Více

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES

ECOLIQUID ODDÍL 1 ODDÍL 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES ve znění nařízení Komise 453/2010/ES ODDÍL 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1 Identifikátor výrobku IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň do elektronických

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 193/100 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Text s významem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Normy, normalizace při mokrých povrchových úpravách - obecné zásady. Šumperk, leden 2007 Název projektu: Registrační číslo: Tvorba

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 23.1.2015 L 17/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku Stránka 1 z 15 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku:king Automat 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené použití Práškový prací prostředek

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST pro airo Flexi Kontur-Kunststoffspachtel TMEL NA PLASTY

BEZPEČNOSTNÍ LIST pro airo Flexi Kontur-Kunststoffspachtel TMEL NA PLASTY Datum vydání: 13. 12. 2007 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: airo Flexi Kontur-Kunststoffspachtel TMEL NA PLASTY Číslo receptury:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění. Název výrobku: odstraňovač řas, mechů a lišejníků

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle přílohy č. 2 nařízení (ES) 1907/2006 (REACH), v platném znění. Název výrobku: odstraňovač řas, mechů a lišejníků 1/5 Datum vyhotovení: 4.9.2003 Datum revize: 1.8.2011, přepracování dle nařízení REACH, změna názvu firmy a sídla, Změny vyznačeny podtrženým písmem. 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET Dezon Aktiv 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a nedoporučené

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy. Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997

Více

Podle zákona č. 356/2003 Sb. není přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Podle zákona č. 356/2003 Sb. není přípravek klasifikován jako nebezpečný. Datum vydání: 6. 9. 2007 Název výrobku: 9-151 WaterBase Thinner Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-151 WaterBase Thinner

Více

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace

KAPITOLA A. Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace KAPITOLA A Tlaková zařízení Základní prvky harmonizace Cílem této kapitoly je poskytnout základní informace o směrnicích ES pro oblast tlakových zařízení, tj. zejména o směrnici Evropského parlamentu a

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/010/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /..

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. EVROPSKÁ KOMISE D012385/02 PŘEDLOHA verze 3.00 ze dne 10. prosince 2010 Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud

Více

I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

I. O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Český metrologický institut Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/008/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (ČMI), jako orgán věcně a místně příslušný

Více

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory

Více

Nové a připravované elektrotechnické normy

Nové a připravované elektrotechnické normy Nové a připravované elektrotechnické normy Význam a využívání TNI Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Úvod S ohledem na důležitost uplatňování elektrotechnických předpisových norem byla v dubnu 1995 založena technická

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.160 2000 Vibrace a rázy - Volná vstupní mechanická impedance soustavy rukapaže ČSN ISO 10068 01 1419 Květen Mechanical vibration and shock - Free, mechanical impedance of the

Více

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

III. Návrh. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

Více

2. V 9 odstavec 1 zní: (1) Hygienickým limitem chemické látky. prachu v pracovním ovzduší je přípustný expoziční

2. V 9 odstavec 1 zní: (1) Hygienickým limitem chemické látky. prachu v pracovním ovzduší je přípustný expoziční Strana 4250 Sbírka zákonů č. 246 / 2018 246 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 9. 10. 2008 Datum revize: Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 9. 10. 2008 Datum revize: Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6 Datum vydání: 9. 10. 2008 Název výrobku: 9-161 WaterBase Thinner Slow Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-161 WaterBase

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.dch-sincolor.cz

IČ: 25248294, DIČ: CZ25248294, www.dch-sincolor.cz Datum vydání: 11.12.2009 Strana: 1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku Obchodní označení: FERMMEŽ LNĚNÁ Název výrobku: FERMMEŽ LNĚNÁ Odstín/varianta:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 6. 9. 2007 Datum revize: Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES č. 1907/2006 Datum vydání: 6. 9. 2007 Datum revize: Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6 Datum vydání: 6. 9. 2007 Název výrobku: 9-7 WaterBase Special Black Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: 9-7 WaterBase Special

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.30 1998 Ovzduší na pracovišti - Odběrové trubice pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1076 83 3633 Říjen Workplace atmospheres - Pumped sorbent

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11

Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 Datum revize: 15. 2. 2015 Stránka 1 z 11 ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku SONET prášek do myček nádobí 1.2 Příslušná určená užití látky nebo směsi a

Více

PRŮVODCE K SYSTÉMOVÉMU POUŽITÍ TECHNICKÝCH NOREM K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

PRŮVODCE K SYSTÉMOVÉMU POUŽITÍ TECHNICKÝCH NOREM K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Centrum nových technologií pro strojírenství NETME Centre Divize mechatroniky Technická 2896/2, 616 69 BRNO www.netme.cz. Datum vydání zprávy:

Více

Metodické pokyny pro používání filtračních dýchacích přístrojů

Metodické pokyny pro používání filtračních dýchacích přístrojů Příloha č. 6 k projektu č. HS67/01: PROGRAM PREVENCE ONEMOCNĚNÍ SILIKÓZOU V PRŮMYSLU Ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků (1033) Metodické pokyny pro používání filtračních dýchacích

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: VÝROBKY Z MINERÁLNÍ VLNY

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: VÝROBKY Z MINERÁLNÍ VLNY 1/9 1 Identifikace přípravku, výrobce /dovozce: 1.1 Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: VÝROBKY Z MINERÁLNÍ VLNY 1.2 Použití přípravku: 1.2.1 Účel použití: Izolační hmoty. Stavební a technické

Více

Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Důvod předložení, identifikace problémů a cíle, kterého má být dosaženo Platná právní úprava vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických

Více

HEMP PRODUCTION CZ s.r.o.

HEMP PRODUCTION CZ s.r.o. Datum vydání :1.11.2007 Datum revize : 1.6.2013 Číslo revize : 1 Strana 1/ 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI /PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku: KONOPNÝ OLEJ NAPOUŠTĚCÍ O 1000

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 (ES) č. 907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 45/200 25. srpna 204 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.. Identifikátor výrobku Látka / směs.2....4. Směs Číslo 427704 Další názvy

Více

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN ČSN EN 50110-1 (34 3100) OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (platnost od 1.12.2003) Základní norma pro provádění PPN v rámci EU. Obsahuje problematiku PPN v čl. 6.3,

Více

Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s. Duben 2011

Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s. Duben 2011 Dokumenty ES ve vztahu k základnímu požadavku č. 3 CPD a vývoj horizontálních evropských předpisů Ing. Marie Bačáková Institut pro testování a certifikaci, a.s. Duben 2011 Nebezpečné látky a CPD/CPR CPD

Více

543 61 Kunčice nad Labem 48173029 +420 499 455 111 +420 499 455 112 jebava@kvk.cz

543 61 Kunčice nad Labem 48173029 +420 499 455 111 +420 499 455 112 jebava@kvk.cz Strana 1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název přípravku: Další název látky: 0310 Štuk vnější jemný 0330 Jednovrstvá štuková

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ FAKTORŮ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ STOMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ FAKTORŮ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ STOMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ FAKTORŮ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ STOMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ Na základě objednávky České stomatologické komory byla provedena měření faktorů pracovního prostředí na vybraných stomatologických

Více

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ISBN 978-80-87438-17-6 ÚVODNÍ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne.. 2010, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název přípravku: Chemický název: - (přípravek) 1.2 Pouţití látky nebo přípravku Čistící

Více

VANODOX FORMULA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

VANODOX FORMULA 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace/název přípravku: Obchodní název: Vanodox Formula 1.2 Použití přípravku: Dezinfekční přípravek s baktericidním, fungicidním a virucidním

Více

334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000,

334/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 6. září 2000, Vyhl. č. 334/2000 Sb., stránka 1 z 9 334/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. září 2000, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS Ministerstvo

Více

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, 262 V Y H L Á Š K A Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 29.6.2000 Datum revize: 20.11.2003 (revize1), 5.3.2006 (revize 2), 20.6.2009 (novelizace dle REACH) 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku

Více

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část) Změna: 137/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb. Změna: 226/2003 Sb. (část)

Více

Návrh vyhlášky o stanovení některých podmínek ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Návrh vyhlášky o stanovení některých podmínek ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Návrh vyhlášky o stanovení některých podmínek ochrany ovzduší před znečišťováním ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Yvonna Hlínová odbor ochrany ovzduší Právní základ Zákon č. 86/2002 Sb., o

Více

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii se změnami: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 13/2002 Sb., 226/2003 Sb., 444/2005 Sb., 481/2008 Sb., 223/2009 Sb. uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 Duben 2009 Stavební kování Zámky a střelkové zámky Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy Požadavky a zkušební metody ČSN EN 14846 16 5192 Building Hardware

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST POLYURETHANE RESIN UR5634

BEZPEČNOSTNÍ LIST POLYURETHANE RESIN UR5634 Datum poslední revize NOVEMBER 2014 Revize 0 BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název Číslo výrobku UR5634A, EUR5634K5K, EUR5634RP250G,

Více

NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE

NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE NORMY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE V ELEKTROTECHNICE Určeno pro posluchače FBI: Poznámka:!!! Níže uvedené texty neobsahují změny v termínech, obsahu a ve vlastním provedení dokumentace vyvolané změnami legislativy

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 8. dubna 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 34/13 o určených normách 2 ÚNMZ č. 35/13 o zrušených

Více

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě

SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 147 final 2012/0074 (NLE) C7-0105/12 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2. aktualizace k 15. 6. 2009 KAPITOLA 3 BOZP v dokumentech mezinárodních organizací, směrnicích Evropské unie a v legislativě České republiky Podkapitola 3.9 Harmonizace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ ES Č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PODLE NAŘÍZENÍ ES Č. 1907/2006 Datum vydání: 27. 11. 2009 strana: 1/8 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo směsi: Doporučený účel použití: multifunkční ochranný prostředek Určeno pouze pro

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více