Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips"

Transkript

1 Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips

2 Obsah Obsah I. Obecné informace II. Obecné podmínky platnosti III. Příčky III.1 Příčky s kovovou spodní konstrukcí EI 30 - EI III.2 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí EI 30 - EI IV. Předsazené stěny IV.1 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí EI 15 - EI IV.2 Předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí EI 15 - EI V. Podhledy V.1 Konstrukční systémy podhledů V.2 Samostatné podhledy EI 15 - EI V.3 Zvýšení požární odolnosti podhledy Rp 15 - Rp V.4 Detaily VI. Dřevěné střešní konstrukce chráněné podhledy VI.1 Půdní vestavba z hlediska požární bezpečnosti VI.2 Skladba střešní konstrukce VI.3 Kovová spodní konstrukce podhledů REI 30 - REI VI.4 Dřevěná spodní konstrukce podhledů REI 30 - REI VI.5 Detaily VII. Použité podklady VII.1 Certifikace v ČR VII.2 Požárně klasifikační osvědčení, posudky a zkušební protokoly v ČR VII.3 Montážně technologické příručky, návody a podklady VII.4 Nejdůležitější související normy

3 I. Obecné informace I.1 Obsah a účel katalogu a jeho podklady Obecné informace Katalog Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge je sestaven a vydán jako podklad pro projektanty, montážní firmy, investory, stavební dozor a orgány pověřené dozorem, kontrolou a schvalováním dokumentace a provedených staveb z hlediska požární bezpečnosti. Jeho účelem je poskytnout přehledný dokument, který shrnuje technická řešení pro požární bezpečnost staveb při použití sádrokartonových systémů firmy Lafarge Gips GmbH podle pravidel platných v ČR. Obsah katalogu respektuje ustanovení podkladů mezi něž patří: certifikace jednotlivých systémů a výrobků, zkušební protokoly, požárně klasifikační osvědčení a odborné posudky jejichž seznam je uveden v závěrečné části. Soulad katalogu s uvedenými podklady je prověřen odbornou revizí požárními experty, kteří se v minulých letech na zpracování těchto dokumentů podíleli a je potvrzen přiloženým dopisem. Mimo celou řadu zkoušek provedených v ČR ve zkušební laboratoři PAVUS ve Veselí nad Lužnicí byly při hodnocení požární odolnosti využity také rozsáhlé výsledky zkoušek provedených výrobcem v Německu a dlouholeté zkušenosti specialistů z technického oddělení Lafarge Gips GmbH. OBECNÉ INFORMACE I.2 Vlastnosti materiálů a výrobků použitých v systémech Lafarge I.2.1 Sádrokartonové desky Lafarge Pro opláštění konstrukcí se používají desky Lafarge druhů GKB, GKBi, GKF a GKFi. Tloušťky desek jsou ve většině případů 12,5 a 15 mm, méně časté je použití desek tl. 9,5 mm, 18 mm, 20 mm a 25 mm. Opláštění se provádí v jedné nebo více vrstvách. Stupeň hořlavosti výše uvedených desek je podle ČSN A nehořlavý materiál. I.2.2 Šrouby Pro upevňování desek na spodní konstrukci se používají samovrtné ocelové šrouby ( rychlostavební šrouby ). I.2.3 Tmely Tmelení spár se provádí tmely Lafarge Planfix fresh bez použití výztužné pásky nebo Lafarge Planfix B fresh s výztužnou páskou. I.2.4 Ocelové profily pro spodní konstrukce Používají se tenkostěnné za studena tvarované profily z plechu tl. 0,6 mm vyráběné dle ČSN EN pro kovové spodní konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy, které odpovídají svými rozměry DIN Označení profilů a jejich použití: UW 50, 75 a 100 připojovací profily pro příčky a předsazené stěny; CW 50, 75 a 100 svislé profily pro příčky a předsazené stěny; UD připojovací profil pro podhledy a předsazené stěny; CD základní a nosné profily podhledů a svislé profily předsazených stěn (kotvených). Specifikace použitých profilů a jejich vzdáleností je uvedena u jednotlivých systémů. I.2.5 Dřevěné profily pro spodní konstrukce Používají se dřevěné hranoly a latě, které odpovídají svými vlastnostmi třídě SII dle ČSN Pro příčky a předsazené stěny jsou obvyklé průřezové rozměry 40 x 60 až 60 x 80 mm, pro podhledy a předsazené stěny (kotvené) potom průřezové rozměry 50 x 30 nebo 60 x 40 mm. Specifikace použitých profilů a jejich vzdáleností je uvedena u jednotlivých systémů. I.2.6 Izolace a) V sádrokartonových systémech Lafarge s požární odolností mohou být použity pouze izolační materiály z minerálních vláken MW ve smyslu ČSN EN , tedy z vláken skelných či kamenných. Výrobky mohou být v rolích nebo deskách a výrobcem musí být deklarována možnost použití do příček, stěn, podhledů nebo střešních konstrukcí (podle konkrétního systému). Níže uvedené značky izolací odpovídají provedeným zkouškám. b) Materiály ze skelných vláken musí mít stupeň hořlavosti dle ČSN alespoň C1 těžce hořlavé. Pokud je klasifikace provedena podle ČSN EN musí být výrobky zařazeny do třídy A1 nebo A2. Je možno použít výrobky značek Thermolan, Isover a Ursa. c) Materiály z kamenných vláken musí mít stupeň hořlavosti dle ČSN alespoň B nesnadno hořlavé. Pokud je klasifikace provedena podle ČSN EN musí být výrobky zařazeny do třídy A1 nebo A2. Je možno použít výrobky značek Orsil a Rockwool. d) Použití izolace je nutné v tomto případě je v tabulce nebo v textu u příslušného systému uvedena minimální tloušťka a minimální objemová hmotnost izolace nutná ke splnění stanovené požární odolnosti. Obě podmínky musí být dodrženy současně. Pro typ izolace platí bod I.2.6 a) a I.2.6 b) nebo I.2.6 c). e) Použití izolace je možné v tomto případě je v tabulce u příslušného systému uvedeno MP možno použít. Konstrukce splňuje stanovenou požární odolnost jak bez izolace, tak s izolací (např. z důvodů akustických nebo tepelné ochrany) odpovídající bodům I.2.6 a) a I.2.6 b) nebo I.2.6 c). 3

4 OBECNÉ INFORMACE Obecné informace I.3 Hodnocení požární odolnosti systémů Lafarge Gips podle ČSN EN a ČSN I.3.1 Požární odolnost Požární odolností konstrukce je doba, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce. ČSN uvádí jednotlivá kritéria mezní stavy u nichž se sleduje doba v minutách, po kterou jsou splněny. Základní kritéria a jejich značky (v rozsahu týkajícím se sádrokartonových konstrukcí) jsou: R Únosnost a stabilita E Celistvost I Limitní teplota na neohřívaném povrchu konstrukce Výsledná požární odolnost se vyjadřuje číslem odpovídajícím době v minutách po kterou jsou splněny všechny mezní stavy požadované pro daný typ konstrukce, přičemž se používá stupnice 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. I.3.2 Typ konstrukce podle ČSN a ČSN zatřídění konstrukčních prvků a částí podle hořlavosti použitých hmot a jejich vlivu na únosnost konstrukce a intenzitu požáru: D1 konstrukce, které v době požadované požární odolnosti nezvyšují intenzitu požáru. Obsahují pouze nehořlavé hmoty nebo hmoty nesnadno hořlavé, které obsahují hmotnostně nejvýše 5 % organických látek, pokud jsou obsaženy hmoty hořlavé nesmí na nich být závislá stabilita a únosnost a jsou zcela požárně uzavřeny uvnitř konstrukce a v požadované době požární odolnosti nedojde k jejich hoření a k uvolnění tepla. D2 konstrukce, které v požadované době požární odolnosti nezvyšují intenzitu požáru. Obsahují i hořlavé hmoty, použité tak, že na nich závisí stabilita a únosnost, zcela požárně uzavřené uvnitř konstrukce nehořlavými nebo nesnadno hořlavými hmotami obsahujícími nejvýše 5 % organických látek a v požadované době požární odolnosti nedojde k jejich hoření a k uvolnění tepla. D3 konstrukce, které v požadované době požární odolnosti zvyšují intenzitu požáru. Patří sem konstrukce, které nesplňují požadavky pro D1 a D2. I.3.3 Příčky a předsazené stěny Lafarge Jedná se o nezatížené stavební konstrukce, které nezajišťují stabilitu objektu nebo jeho části a hodnotí se podle ČSN splněním kritérií EI. Za stěny jsou ve smyslu této normy považovány konstrukce se sklonem 70 nebo větším k vodorovné rovině. Pro předsazené stěny je příslušná požární odolnost splněna při požárním zatížení ze strany opláštění. Příčky a předsazené stěny Lafarge Gips s ocelovou spodní konstrukcí jsou zatříděny jako typ D1, v případě použití dřevěné spodní konstrukce jako typ D3. Sádrokartonové příčky Lafarge Gips poskytují požární odolnost EI 30 až EI 120 jednotlivé systémy jsou popsány v kapitole III, předsazené stěny potom EI 15 až EI 60 systémy jsou popsány v kapitole IV. I.3.4 Podhledy Lafarge V současnosti jsou v ČR dvě platné metody zkoušek a klasifikace požární odolnosti podhledů: a) Podle ČSN EN samostatné podhledy s požární odolností EI. Tato evropská norma stanovuje podmínky pro provádění zkoušek podhledů jako samostatných požárně dělících konstrukcí nezávisle na stavebních konstrukcích ležících nad nimi. Zahrnuje dva způsoby požárního zatížení zespodu podhledu bez dutiny nad ním, nebo seshora podhledu, kdy požár působí v uzavřené dutině. Série zkoušek provedená podle této normy pro podhledy Lafarge v ČR a následný posudek určují požární odolnost podhledů v rozsahu EI 15 až EI 90 pro jednotlivé systémy popsané v kapitole V. b) Podle ČSN podhledy s požární odolností Rp. Hodnota Rp vyjadřuje příspěvek podhledu k požární odolnosti sestavy s nosnou konstrukcí. Norma obsahuje také podmínky pro aplikaci hodnot Rp při stanovení požární odolnosti stropů a střech. Na rozdíl od podhledů uvedených pod bodem a) je zde nutno rozlišovat druh nosné konstrukce dle použitých materiálů a mimo jiné dodržet minimální výšku dutiny mezi podhledem a deskou či záklopem nosné konstrukce. Na základě provedených zkoušek a následného posudku je stanovena klasifikace podhledů Rp 15 až Rp 90 v provedení systémů popsaných v kapitole V. I.3.5 Střešní konstrukce chráněné podhledy Lafarge Použití sádrokartonových konstrukcí pro provádění půdních vestaveb je častým a oblíbeným řešením. Z tohoto důvodu je požární odolnosti dřevěných střešních konstrukcí s podhledem Lafarge věnována zvláštní pozornost a na základě řady požárních zkoušek a následných posudků byla stanovena požární odolnost celých konstrukčních sestav. Podmínkou platnosti těchto hodnot je dodržení předepsaných parametrů u jednotlivých prvků tj. nosných trámů (krokví), záklopu a/nebo střešní krytiny s laťováním, izolací, fólií a podhledových systémů, které odpovídají svým provedením kapitole V. Klasifikace REI případně RE ve smyslu ČSN je spolu s popisem systémů obsažena v kapitole VI. 4

5 Obecné podmínky platnosti požárních odolností systémů II. Obecné podmínky platnosti požárních odolností systémů II.1 Montážně technologická pravidla a provádění montáže požárně odolných systémů Lafarge II.1.1 Montážně technologická pravidla pro sádrokartonové systémy Lafarge Podrobná pravidla pro montáž spodní konstrukce a opláštění, průměry, délky a osové vzdálenosti šroubů, zásady pro tmelení spár a další postupy jsou uvedeny v montážně technologické příručce Lafarge - Suchá stavba v praxi", případně v dalších pokynech a návodech Lafarge Gips. Dodržení těchto pravidel je podmínkou platnosti stanovených požárních odolností. Kromě toho musí být respektovány platné právní předpisy a příslušná ustanovení českých technických norem v rozsahu vymezeném platnou legislativou. II.1.2 Montáž požárně odolných systémů Lafarge Stanovené požární odolnosti platí pouze v případě, kdy montáž je provedena firmou, jejíž pracovník, který odpovídá za řízení, organizaci a kvalitu prováděných prací na stavbě, byl proškolen výrobcem a získal od firmy Lafarge Gips GmbH osvědčení Certifikát o proškolení". OBECNÉ PODMÍNKY II.2 Technické podmínky platnosti pro všechny systémy Stanovená požární odolnost systémů zůstává ve stejné hodnotě platná při splnění následujících podmínek: II.2.1 Místo desek GKB jsou použity desky GKBi ve stejné tloušťce a počtu vrstev, místo desek GKF jsou použity desky GKFi ve stejné tloušťce a počtu vrstev. II.2.2 Je použita jiná skladba sádrokartonových desek odpovídajícího druhu (II.2.1) při stejné nebo větší celkové tloušťce opláštění. Počet vrstev by měl být stejný, nebo větší. II.2.3 Jsou dodrženy podmínky jednotlivých systémů pro aplikaci izolace, a pokud je izolace použita odpovídá bodu I.2.6. II.2.4 Detaily důležité z hlediska požární odolnosti jsou provedeny v souladu s řešením popsaným a zobrazeným v odstavci detaily u jednotlivých systémů. Pokud některý detail vede ke snížení požární odolnosti konstrukce je to v jednotlivých případech uvedeno. 5

6 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III. Příčky III.1 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III.1.1 Jednoduchá spodní konstrukce, jednovrstvé opláštění PŘÍČKY L11 EI Tloušťka Výška D mm max. 7,40 m e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab. a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 30 GKB 1 x 12,5 CW ,00 3,65 4,20 2,75 3,35 3,85 MP 0-50 GKB 1 x 12,5 CW ,50 4,95 5,70 3,75 4,55 5,25 MP 0-75 GKB 1 x 12,5 CW ,00 6,05 6,95 4,25 5,55 6,40 MP GKB 1 x 15 CW ,15 3,85 4,45 2,85 3,50 4,05 MP 0-50 GKB 1 x 15 CW ,50 5,20 6,00 3,90 4,80 5,50 MP 0-75 GKB 1 x 15 CW ,25 6,40 7,40 4,80 5,85 6,80 MP GKF 1 x 12,5 CW ,00 3,65 4,20 2,75 3,35 3,85 MP 0-50 GKF 1 x 12,5 CW ,50 4,95 5,70 3,75 4,55 5,25 MP 0-75 GKF 1 x 12,5 CW ,00 6,05 6,95 4,25 5,55 6,40 MP GKF 1 x 15 CW ,15 3,85 4,45 2,85 3,50 4,05 MP 0-50 GKF 1 x 15 CW ,50 5,20 6,00 3,90 4,80 5,50 MP 0-75 GKF 1 x 15 CW ,25 6,40 7,40 4,80 5,85 6,80 MP III.1.2 Jednoduchá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění L12 EI Tloušťka Výška D mm max. 9,90 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6

7 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 60 GKB 2 x 12,5 CW ,00 4,55 5,30 3,50 4,20 4,85 MP 0-50 GKB 2 x 12,5 CW ,50 6,30 7,30 5,00 5,75 6,65 MP 0-75 GKB 2 x 12,5 CW ,50 7,85 9,05 5,75 7,20 8,30 MP GKB 2 x 15 CW ,05 4,95 5,70 3,70 4,55 5,25 MP 0-50 GKB 2 x 15 CW ,60 6,85 7,90 5,10 6,25 7,25 MP 0-75 GKB 2 x 15 CW ,00 8,60 9,90 6,40 7,85 9,10 MP GKF 2 x 12,5 CW ,00 4,55 5,30 3,50 4,20 4,85 MP 0-50 GKF 2 x 12,5 CW ,50 6,30 7,30 5,00 5,75 6,65 MP 0-75 GKF 2 x 12,5 CW ,50 7,85 9,05 5,75 7,20 8,30 MP GKF 2 x 15 CW ,05 4,95 5,70 3,70 4,55 5,25 MP 0-50 GKF 2 x 15 CW ,60 6,85 7,90 5,10 6,25 7,25 MP 0-75 GKF 2 x 15 CW ,00 8,60 9,90 6,40 7,85 9,10 MP III.1.3 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění dvojice CW profilů navzájem podepřené PŘÍČKY L EI Tloušťka Výška D mm max. 6,50 m Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm b 625 b 625 kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 2 x CW ,50 4,00 MP 0-2x50 GKB 2 x 12,5 2 x CW ,00 5,50 MP 0-2x75 GKB 2 x 12,5 2 x CW ,50 6,00 MP 0-2x100 GKF 2 x 12,5 2 x CW ,50 4,00 MP 0-2x50 GKF 2 x 12,5 2 x CW ,00 5,50 MP 0-2x75 GKF 2 x 12,5 2 x CW ,50 6,00 MP 0-2x100 GKF 2 x 15 2 x CW ,50 4,00 MP 0-2x50 GKF 2 x 15 2 x CW ,00 5,50 MP 0-2x75 GKF 2 x 15 2 x CW ,50 6,00 MP 0-2x100 Poznámky a podmínky použití: a) Údaje v této tabulce platí pouze pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice svislých CW profilů navzájem podepřeny. Doporučuje se použití pásků připojovacího těsnění v délkách 100 mm a osových vzdálenostech 500 mm. Stejný způsob řešení platí pro dvojice UW profilů. b) Pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice CW profilů odděleny mezerou a nejsou navzájem podepřeny platí údaje v odst. III

8 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III.1.4 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění dvojice CW profilů oddělené mezerou L EI Tloušťka Výška D1 podle mezery mezi CW profily max. 5,00 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění PŘÍČKY Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 2 x CW s 2,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (2x50+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (2x75+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 2,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 2,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (2x100+s) Poznámky a podmínky použití: a) Údaje v této tabulce platí pouze pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice svislých CW profilů odděleny mezerou a nejsou navzájem podepřeny. b) Pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice svislých CW profilů navzájem podepřeny platí údaje v odst. III.1.3. III.1.5 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění dvojice CW profilů spojené instalační příčka L14 EI Tloušťka Výška D1 podle mezery mezi CW profily max. 6,50 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Spojky z pásů sádrokartonu Lafarge 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 8

9 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm b 625 b 625 kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 2 x CW s 4,50 4,00 MP 0 - (2x50+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 6,00 5,50 MP 0 - (2x75+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 6,50 6,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 4,50 4,00 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 6,00 5,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 6,50 6,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 4,50 4,00 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 6,00 5,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 6,50 6,00 MP 0 - (2x100+s) Poznámky a podmínky použití: a) Dvojice svislých CW profilů jsou navzájem spojeny pásy ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, způsobem zajišťujícím přenos tahu i tlaku. b) Spojky jsou umístěny ve třetinách výšky stěny. c) Spojka je upevněna ke každému CW profilu třemi rychlostavebními šrouby. III.1.6 Detaily PŘÍČKY III Pevné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Montované stěny s požární odolností se mohou k navazujícím nosným konstrukcím připevňovat obvyklými plastovými natloukacími hmoždinkami. Základním požadavkem z pohledu požární odolnosti je utěsnění těchto připojení. Spáry v místě přípoje musí být vyplněny spárovým tmelem (Lafarge Planfix fresh/planfix B fresh) nebo trvale pružným materiálem (při požadované požární odolnosti pouze speciální materiály, které jsou odzkoušeny a mají stanovenou požární odolnost pro tento způsob použití). Při požadavku na požární odolnost musí být připojovací těsnění z materiálu stupně hořlavosti A nebo B (např. pásy izolace z minerálních vláken). Pokud vrstva připojovacího těsnění má tloušťku 5mm a bude-li překryta spárovacím tmelem nebo opláštěním v plné tloušťce opláštění, může být těsnění i z materiálů hořlavých stupně hořlavosti C. Vzhledem k rozdílným fyzikálním vlastnostem materiálů nelze vyloučit vznik jemných trhlin na styku mezi sádrokartonem a navazujícími masivními konstrukcemi. Pro připojení k těmto konstrukcím ve viditelném rozsahu tj. obvykle k bočním stěnám a stropu je vhodné použít detail se zatmelením výztužné pásky na tupo (tmel Lafarge Planfix B fresh nebo Planfix fresh), který pomůže zajistit tzv. kontrolovanou trhlinu. Taková trhlina vznikne přesně v rohu a znamená minimální narušení vzhledu konstrukce. Dále se doporučuje použít separační hladkou samolepící pásku (např. pro malíře) nalepenou před tmelením a poté odříznutou a odstraněnou ve viditelném rozsahu. Toto řešení poslouží také při provádění omítky po instalaci příčky. Výše popsaná řešení jsou v případě dokonalého zatmelení spárovým tmelem, vhodná také z hlediska požární bezpečnosti. Pevný koutový styk mezi sádrokartonovým opláštěním se zatmelí s vložením výztužné pásky (tmel Lafarge Planfix B fresh nebo Planfix fresh). Na styku mezi opláštěním příčky a podhledu je třeba zvážit možnost vzájemného pohybu a podle toho případně použít separační pásku a tmelení s výztužnou páskou na tupo. Pevné připojení k podlaze: Spojovací, přímo položený potěr Plovoucí podlaha přerušená příčkou 9

10 PŘÍČKY Příčky s kovovou spodní konstrukcí Plovoucí podlaha s dělící spárou Stejné řešení platí pro průběžnou plovoucí podlahu. Dělící spára se provádí z akustických důvodů. Vybrání v místě soklu příčky požární odolnost je dodržena Vybrání v místě soklu příčky požární odolnost je snížena V místě soklu příčky (vytažení podlahové krytiny, podlahová lišta atd.) je nutno podložit opláštění zevnitř pásy ze sádrokartonu odpovídajícího druhu tak, aby celková tloušťka desek v místě soklu byla minimálně rovna celkové tloušťce desek na příčce nad soklem. Dodržet uvedený přesah. V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě soklu. Pevné připojení ke stropu: Strop s předem provedenou omítkou Stínová spára Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 90); p 75 mm (pro EI 120). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. V VI) Obklad stropu s dřevěnou spodní konstrukcí Zavěšený podhled s kovovou spodní konstrukcí Obklad stropu je proveden po příčce. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Stejné zásady platí při kovové spodní konstrukci podhledu. Zavěšený podhled je proveden po příčce. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Stejné zásady platí při dřevěné spodní konstrukci podhledu. 10

11 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. V VI) Podhled s požárním zatížením zdola a/nebo shora Řešení bez přepážky v příčce vykazuje výslednou požární odolnost EI 15 až 90 minut při požárním zatížení zdola a EI 45 až 90 minut při požárním zatížení shora, která je rovna nižší z hodnot požární odolnosti EI podhledu a příčky. Ve všech případech je v příčce nutné použít izolaci minimální objemové hmotnosti 15 kg/m 3 v následujících minimálních tloušťkách: Profil příčky min.tloušťka [mm] CW CW CW Podhled s požárním zatížením shora, zesílení opláštění příčky Řešení bez přepážky v příčce pro výslednou požární odolnost 30 min. Podhled vykazuje požární odolnost shora EI 30 min a příčka bez zesílení opláštění také EI 30 min. Zesílení se provádí při požárním zatížení shora na výšku mezi podhledem a nosným stropem dle obr. jednou vrstvou GKF 12,5 mm. Při stejných požárně technických podmínkách na obou stranách příčky se provádí oboustranně. PŘÍČKY Podhled s požárním zatížením zdola, přepážka v příčce Podhled s požárním zatížením zdola i shora, přepážka v příčce Pokud má příčka i podhled stejnou požární odolnost (15 90 min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro příčku i podhled nižší z obou hodnot. Přepážka se skládá z UW profilu a pásku desky GKF 15, která je umístěna ve výšce připojeného podhledu. Pokud má příčka i podhled stejnou požární odolnost (15 90 min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro příčku i podhled nižší z obou hodnot. Přepážka se skládá z dvojice do sebe zasunutých CW profilů a dvou pásků desky GKF 15, které jsou umístěny podle obrázku. Podhled s požárním zatížením zdola, zesílení opláštění příčky Řešení bez přepážky v příčce vykazuje výslednou požární odolnost (15 60 min), která odpovídá nižší z hodnot pro podhled a příčku bez zesílení opláštění. Současně je požární odolnosti předsazené stěny se stejným opláštěním jako příčka ze strany požárního zatížení. Při stejných požárně technických podmínkách na obou stranách příčky se provádí oboustranně. Zesílení se provádí při požárním zatížení zdola od podlahy do výšky dle obr. Pokud je zesílení nutné je možno ho provést před montáží podhledu, nebo po ní. 11

12 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. V VI) Zavěšený podhled s požárním zatížením zdola Obklad stropu / střechy s požárním zatížením zdola Tímto řešením lze provádět příčku s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro příčku. Pokud není horní připojení příčky do profilu podhledu, musí mít podhled minimálně dvojvrstvé opláštění. PŘÍČKY Pevné připojení k boční stěně: Masivní stěna s dodatečně provedenou omítkou Stínová spára požární odolnost je snížena. V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě stínové spáry. Redukované připojení ke sloupu Při stanovení výsledné požární odolnosti v případě připojení k fasádě musí být zohledněna také požární odolnost prvků fasády. Pevné připojení k masivní boční stěně s lepeným obkladem ze sádrokartonu (suchou omítkou): Stěna se suchou omítkou Stěna s obkladem z kombinovaných desek 12

13 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení k boční sádrokartonové příčce (T styk): T styk s průběžným opláštěním, připojení k CW profilu T styk s průběžným opláštěním, připojení k opláštění Jednoduché řešení detailu, které je možné pokud jsou nízké akustické požadavky. T styk s dělící spárou v opláštění, připojení k CW profilu T styk s dělící spárou v opláštění, připojení k opláštění PŘÍČKY Řešení detailu, které poskytuje lepší výsledky z hlediska akustiky než průběžné opláštění. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. T styk s přerušeným opláštěním, použití LWi profilů Řešení detailu, které je ideální z hlediska akustiky. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. Rohový styk sádrokartonových příček: Roh s použitím LWi profilů Vnější rohy mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. 13

14 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Roh s použitím CW profilů Roh s použitím CW profilů u příček s dvojitou konstrukcí Vnější rohy mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. PŘÍČKY Legenda k III.1.6.1: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 UW profil 2.2 CW profil 2.3 CD profil 2.4 UD profil 2.5 LWi profil 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) 6.1 Závěs CD profilu 6.2 Křížová spojka III Kluzné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Pokud je předpokládaná deformace (průhyb u stropu) navazující stavební konstrukce 10 mm je třeba provést tzv. kluzné připojení. Dilatační spára musí svým rozměrem odpovídat zadané deformaci stanovené ve statickém výpočtu navazujících konstrukcí. Při požadavcích na požární odolnost může standardní detail s běžnými profily umožnit dilatační pohyb až 20 mm. Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 90); p 75 mm (pro EI 120). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Provedení detailů musí být v souladu se zásadami znázorněnými v obrázcích. Kluzné připojení ke stropu: Příčka s jednoduchou spodní konstrukcí Příčka s dvojitou spodní konstrukcí Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. V VI): Zavěšený podhled Rozměry a provedení detailu kluzného připojení příčky viz kluzné připojení ke stropu. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Styk mezi podhledem a příčkou není pevný, zatmelení se separační páskou nebo jiné opatření (ochranný rohový profil, stínová spára atd.). 14

15 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. V VI): Podhled s požárním zatížením zdola, přepážka v příčce Rozměry a provedení detailu kluzného připojení příčky viz kluzné připojení ke stropu. Pokud má příčka i podhled stejnou požární odolnost (15 90 min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro příčku i podhled nižší z obou hodnot. Přepážka se skládá z UW profilu a pásku desky GKF 15, která je umístěna ve výšce připojeného podhledu. Možnost řešení bez přepážky viz str. 11. Pásek ukončující podhled je z desky GKF 12,5. Opláštění podhledu je ukončeno ochranným rohovým profilem. Kluzné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. V VI) Zavěšený podhled s požárním zatížením zdola Obklad stropu / střechy s požárním zatížením zdola PŘÍČKY Rozměry a provedení detailu kluzného připojení příčky viz kluzné připojení ke stropu. Tímto řešením lze provádět příčku s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro příčku. Pokud není horní připojení příčky do profilu podhledu, musí mít podhled minimálně dvojvrstvé opláštění. Kluzné připojení k boční stěně Masivní boční stěna Redukované připojení ke sloupu Při stanovení výsledné požární odolnosti v případě připojení k fasádě musí být zohledněna také požární odolnost prvků fasády. Legenda k III.1.6.2: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 UW profil 2.2 CW profil 2.3 CD profil 2.4 UD profil 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) 6.1 Závěs CD profilu 6.2 Křížová spojka 15

16 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III Dilatační spáry Dilatační spáry v sádrokartonových konstrukcích se provádí ve vzdálenostech 15 m ve stavbách masivního charakteru a ve vzdálenostech 10 m ve stavbách skeletových. Dále je nutno převzít veškeré dilatační spáry hrubé stavby. Detaily dilatace musí být provedeny podle následujících obrázků. Dilatace příček: Jednovrstvé opláštění, jednoduchá spodní konstrukce EI 30 EI 60 Dvojvrstvé opláštění, jednoduchá spodní konstrukce EI 60 EI 120 Viditelné rohy desek mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. PŘÍČKY Dvojvrstvé opláštění, jednoduchá spodní konstrukce, snížení požární odolnosti na EI 30 EI 60 Požární odolnost je snížena oproti vlastní příčce na hodnotu odpovídající příčce s jednovrstvým opláštěním stejnými deskami. Legenda k III.1.6.3: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.2 CW profil 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) III Instalace Uvnitř příček může být elektrické vedení umístěno v otvorech profilů spodní konstrukce. Opláštěním smí být vedena pouze jednotlivá elektrická vedení za podmínky, že celý průřez otvoru je dotmelen v příslušné tloušťce opláštění spárovým tmelem Lafarge. Svazky elektrických vedení a další instalace vyžadují zvláštní opatření (protipožární ucpávky, tmely atd.), která nejsou součástí systému Lafarge. Tyto zvláštní systémy musí být provedeny dle návodu výrobce a musí mít požární odolnost minimálně stejnou jako příčka, která je doložena předepsaným způsobem. Do opláštění mohou být zabudovány vhodné elektroinstalační krabice, nesmí však být umístěny proti sobě. Pokud je ve stěně vložena izolace nutná z požárního hlediska, je přípustné její stlačení v místě krabice až na minimální tloušťku 30 mm. 16

17 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí III.2. Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí III.2.1 Jednoduchá spodní konstrukce, jednovrstvé opláštění L21 EI Tloušťka Výška 30 D mm max. 4,10 m e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. Dřevěné sloupky (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Dřevěné Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran profily celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm mm b 625 b 625 kg/m 3 mm 30 GKF 1 x 12,5 60 x ,10 3,10 MP 0-60 GKF 1 x 12,5 60 x ,10 4,10 MP 0-80 PŘÍČKY III.2.2 Jednoduchá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění L22 EI Tloušťka Výška 60 D mm max. 4,10 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. Dřevěné sloupky (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm Požární Opláštění Dřevěné Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran profily celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm mm b 625 b 625 kg/m 3 mm 60 GKF 2 x 12,5 60 x ,10 3,10 MP 0-60 GKF 2 x 12,5 60 x ,10 4,10 MP

18 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí III.2.3 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění L23 EI Tloušťka Výška 60 D3 175 mm max. 4,10 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. Dřevěné sloupky (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm PŘÍČKY Požární Opláštění Dřevěné Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran profily celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm mm b 625 b 625 kg/m 3 mm 60 GKF 2 x 12,5 2 x (60 x 60) s 3,10 3,10 MP 0 - (2x60+s) GKF 2 x 12,5 2 x (60 x 80) s 4,10 4,10 MP 0 - (2x80+s) III.2.4 Detaily III Pevné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Platí zásady uvedené v odst. III Pokud není dále uvedeno jinak lze aplikovat analogicky detaily pro příčky s kovovou vnitřní konstrukcí. Pevné připojení k podlaze: Spojovací, přímo položený potěr Plovoucí podlaha přerušená příčkou Plovoucí podlaha s dělící spárou Vybrání v místě soklu příčky, požární odolnost je snížena Stejné řešení platí pro průběžnou plovoucí podlahu. Dělící spára se provádí z akustických důvodů. V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě soklu. 18

19 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Pevné připojení ke stropu Strop s předem provedenou omítkou Stínová spára Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 60). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. V VI) Pro zavěšené podhledy platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Obklad stropu s dřevěnou spodní konstrukcí PŘÍČKY Obklad stropu je proveden po příčce. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Stejné zásady platí při kovové spodní konstrukci podhledu. Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. V VI) Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Pevné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. V VI) Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Obklad stropu / střechy s požárním zatížením zdola Tímto řešením lze provádět kombinace stěna podhled s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro příčku. Pokud není horní připojení příčky do profilu podhledu, musí mít podhled minimálně dvojvrstvé opláštění. 19

20 PŘÍČKY Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Pevné připojení k boční stěně Masivní stěna se stávající omítkou Stínová spára, požární odolnost není snížena. Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 60). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Pevné připojení k masivní boční stěně s lepeným obkladem ze sádrokartonu (suchou omítkou): Stěna se suchou omítkou Další detaily připojení k boční stěně analogicky viz III Další detaily připojení k boční stěně s obkladem sádrokartonovými deskami analogicky viz III Pevné připojení k boční sádrokartonové příčce (T styk): T styk s průběžným opláštěním, připojení k opláštění T styk s dělící spárou v opláštění, připojení k opláštění Jednoduché řešení detailu, které je možné pokud jsou nízké akustické požadavky. Řešení detailu, které poskytuje lepší výsledky z hlediska akustiky než průběžné opláštění. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. T styk s přerušeným opláštěním, Řešení detailu, které je ideální z hlediska akustiky. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. 20

21 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Rohový styk sádrokartonových příček: Vnější rohy mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. Legenda k III.2.4.1: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 Připojovací dřevěný profil 40 x Dřevěný sloupek (rozměry dle tab.) 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) III Kluzné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím PŘÍČKY Platí zásady uvedené v odst. III Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 60). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Provedení detailů musí být v souladu se zásadami znázorněnými v obrázcích. Pokud není dále uvedeno jinak lze aplikovat analogicky detaily pro příčky s kovovou vnitřní konstrukcí. Kluzné připojení ke stropu: Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. V VI): Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. V VI): Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Kluzné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. V VI): Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III

22 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Kluzné připojení k boční stěně: Masivní boční stěna Legenda k III.2.4.2: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 Připojovací dřevěný profil 40 x Dřevěný sloupek profilu 60 x 60 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) PŘÍČKY III Dilatační spáry Dilatační spáry v sádrokartonových konstrukcích se provádí ve vzdálenostech 15 m ve stavbách masivního charakteru a ve vzdálenostech 10 m ve stavbách skeletových. Dále je nutno převzít veškeré dilatační spáry hrubé stavby. Detaily dilatace se provádějí analogicky k odst. III Podstatným požadavkem je dodržení minimálního překrytí desek a maximální šířky spáry. III Instalace Platí stejné zásady jako pro příčky s kovovou spodní konstrukcí viz. odst. III

23 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV. Předsazené stěny IV.1. Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV.1.1 Volně stojící předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV Jednovrstvé opláštění L31.1 EI Tloušťka Výška D1 62,5 115 mm max. 4,00 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Stávající stěna příp. jiná svislá stavební konstrukce e 250 mm Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z jedné strany tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 15 GKB 1 x 12,5 CW 50 62,5 2,50 MP 0 - (50+s) GKB 1 x 12,5 CW 75 87,5 3,00 2,50 MP 0 - (75+s) GKB 1 x 12,5 CW ,5 4,00 3,00 MP 0 - (100+s) 15 GKB 1 x 15 CW ,50 MP 0 - (50+s) GKB 1 x 15 CW ,00 2,50 MP 0 - (75+s) GKB 1 x 15 CW ,00 3,00 MP 0 - (100+s) 30 GKF 1 x 15 CW ,50 MP 0 - (50+s) GKF 1 x 15 CW ,00 2,50 MP 0 - (75+s) GKF 1 x 15 CW ,00 3,00 MP 0 - (100+s) PŘEDSAZENÉ STĚNY IV Vícevrstvé opláštění L31.2 EI Tloušťka Výška D mm max. 5,00 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab. a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Stávající stěna příp. jiná svislá stavební konstrukce 23

24 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 30 GKB 2 x 12,5 CW ,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (50+s) GKB 2 x 12,5 CW ,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (75+s) GKB 2 x 12,5 CW ,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (100+s) 30 GKB 2 x 15 CW ,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (50+s) GKB 2 x 15 CW ,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (75+s) GKB 2 x 15 CW ,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (100+s) 45 GKF 2 x 12,5 CW ,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (50+s) GKF 2 x 12,5 CW ,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (75+s) GKF 2 x 12,5 CW ,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (100+s) 60 GKF 2 x 15 CW ,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (50+s) GKF 2 x 15 CW ,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (75+s) GKF 2 x 15 CW ,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (100+s) IV.1.2. Předsazené stěny s kotvenou kovovou spodní konstrukcí IV Jednovrstvé opláštění PŘEDSAZENÉ STĚNY L43.1 EI Tloušťka Výška D1 45 mm dle výšky stávající stěny e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CD / CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab. a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Stávající stěna příp. jiná svislá stavební konstrukce 7. Přímý závěs / stavěcí kyvný třmen (akustický závěs) svislá vzdálenost 1,25 m 8. Šroub do plechu 3,5 x 9 mm (LN) Požární Opláštění Profily Tloušťka Max. výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm b 625 b 625 kg/m 3 mm GKB 1 x 12,5 CD 60 x Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-12,5) GKB 1 x 12,5 CW Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-12,5) GKF 1 x 15 CD 60 x Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-15) GKF 1 x 15 CW Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-15) Poznámky a podmínky použití: a) Údaje v této tabulce platí pouze pro konstrukce, ve kterých jsou svislé CD / CW profily kotveny předepsaným způsobem ve svislé vzdálenosti 1,25 m do únosné svislé stěny nebo jiné konstrukce. b) Pokud není možno provést kotvení, je třeba předsazenou stěnu řešit jako volně stojící podle údajů v odst. IV

25 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV Vícevrstvé opláštění L43.2 EI Tloušťka Výška D1 57 mm dle výšky stávající stěny 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CD / CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab. a I.2.6) 4. Tmel (Planfix fresh / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Stávající stěna příp. jiná svislá stavební konstrukce 7. Přímý závěs / stavěcí kyvný třmen (akustický závěs) svislá vzdálenost 1,25 m 8. Šroub do plechu 3,5 x 9 mm (LN) Požární Opláštění Profily Tloušťka Max. výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm b 625 b 625 kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 CD 60 x Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-25) GKB 2 x 12,5 CW Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-25) GKF 2 x 12,5 CD 60 x Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-25) GKF 2 x 12,5 CW Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-25) GKF 2 x 15 CD 60 x Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-30) GKF 2 x 15 CW Dle výšky stávající stěny MP 0 - (D-30) Poznámky a podmínky použití: a) Údaje v této tabulce platí pouze pro konstrukce, ve kterých jsou svislé CD / CW profily kotveny předepsaným způsobem ve svislé vzdálenosti 1,25 m do únosné svislé stěny nebo jiné konstrukce. b) Pokud není možno provést kotvení, je třeba předsazenou stěnu řešit jako volně stojící podle údajů v odst. IV IV.1.3 Detaily IV Pevné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím PŘEDSAZENÉ STĚNY Platí zásady uvedené v odst. III Pevné připojení k podlaze: Spojovací, přímo položený potěr Plovoucí podlaha ukončená u předsazené stěny Plovoucí podlaha provedená předem 25

26 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí Kotvená předsazená stěna s akustickými závěsy Z akustických důvodů je vhodné pod závěsy umístit pružné podložky např. z pásů připojovacího těsnění. Vybrání v místě soklu předsazené stěny, požární odolnost je dodržena Vybrání v místě soklu předsazené stěny, požární odolnost je snížena PŘEDSAZENÉ STĚNY V místě soklu (vytažení podlahové krytiny, podlahová lišta atd.) je nutno podložit opláštění zevnitř pásy ze sádrokartonu odpovídajícího druhu tak, aby celková tloušťka desek v místě soklu byla minimálně rovna celkové tloušťce desek nad soklem. Dodržet uvedený přesah. V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě soklu. Pevné připojení ke stropu Volně stojící předsazená stěna zakrývá instalace Kotvená předsazená stěna s akustickými závěsy Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III

27 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. V VI) Podhled s požárním zatížením zdola Pokud má příčka i předsazená stěna stejnou požární odolnost (15 60 min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro předsazenou stěnu i podhled nižší z obou hodnot. Stejné řešení je přípustné i pro podhled s požárním zatížením shora. Pevné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. V VI) Volně stojící předsazená stěna, podhled s požárním zatížením zdola Kotvená předsazená stěna, podhled s požárním zatížením zdola Upevnění UW profilů k podhledu přes nosné CD profily. Upevnění k deskám je možné pouze pokud mezi ním a UD profilem je alespoň jeden nosný CD profil. U kotvené předsazené stěny mohou být upevněny UD / UW profily do desek podle obrázku. Tímto řešením lze provádět předsazenou stěnu s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro předsazenou stěnu. PŘEDSAZENÉ STĚNY Pevné připojení k boční stěně: Masivní stěna s dodatečně provedenou omítkou Stínová spára požární odolnost je snížena. V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě stínové spáry. Pevné připojení k masivní boční stěně s lepeným obkladem ze sádrokartonu (suchou omítkou): Stěna se suchou omítkou Stěna s obkladem z kombinovaných desek 27

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009 Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II.

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm] Tabulka 4 Sloupy ázev konstrukce 1 Sloupy zděné (s ustálenou vlhkostí), druh DP1 1.1 1.2 Ze zdicích prvků, odpovídající položkám 1.1 nebo 1.2 tabulky 1, bez omítky Stejné provedení - vystavené vlivu požáru

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY 6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady

Více

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH Ing. Jan Pešta (1) Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. (2) DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, www.atelier-dek.cz (1) Tel. 739 388 182, e-mail: jan.pesta@dek-cz.com,

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Akustická izolace příček Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Sádrokartonové příčky konstrukce a princip Systém: deska pružina - deska Sádrokartonové příčky neomezená variabilita Vliv opláštění

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Tabulka maximálních hodnot zapuštění podhledu a /mm/ Požadovaná požární odolnost trámu Minimální požární odolnost podhledu Maximální hodnota zapuštění a

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Systém suché výstavby 06/2012

Systém suché výstavby 06/2012 Systém suché výstavby 06/2012 Montážní předpis a doporučení pro aplikaci sádrokartonových desek Knauf ve stavebním systému Europanel KNAUF EUROPANEl 2 Montážní předpis a doporučení pro aplikaci sádrokartonových

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Publikace SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI vás provede výstavbou pěkně krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

MONTOVANÉ PŘÍČKY. Téma: Vypracoval: Ing. Roman Rázl

MONTOVANÉ PŘÍČKY. Téma: Vypracoval: Ing. Roman Rázl Téma: MONTOVANÉ PŘÍČKY Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. MONTOVANÉ PŘÍČKY Ze ztužující kostry s výplní

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf D 11 07/2009 D 11 Sádrokartonové stropy Knauf NOVINKA! Strop pod stropem = design + požární ochrana Stupeň vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru D 111 - Sádrokartonový strop Knauf dřevěná spodní konstrukce

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

ROCKFON SYSTÉM T24 A/E

ROCKFON SYSTÉM T24 A/E Popis montážního systému ROCKFON SYSTÉM T24 A/E Univerzální a jednoduchý podhledový systém Rychlá montáž a snadná demontáž Standardní nosná konstrukce T24 Jednoduchá integrace podhledu s prvky instalace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Technický list. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL. Evropské technické schválení ETA č. 11/0153. Vydání 08/2011. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL

Technický list. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL. Evropské technické schválení ETA č. 11/0153. Vydání 08/2011. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Technický list Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Evropské technické schválení ETA č. 11/0153 Vydání 08/2011 Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Vydání 04/2011 strana 1 Protipožární

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR Identifikační údaje uchazeče: Název uchazeče: Sídlo uchazeče: IČ: Osoby oprávněné jednat za uchazeče: Jméno a příjmení, funkce:

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva 10829 Berlin, 20. dubna 2004 Kolonnenstr. 30 L tel.: 030 78730-261 fax: 030 78730-320 značka: II 14-1.33.47-659/1 Všeobecné schválení pro použití

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

Kvalitativní+standardy.doc

Kvalitativní+standardy.doc Košumberk 80, 538 54 Luže, IČ: 0083024, DIČ: CZ0083024 OBSAH:. Všeobecně 2. Charakteristiky funkčních geometrických parametrů 3. Související normy a předpisy 4. Požadované vlastnosti některých konstrukcí

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Ploché střechy Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 SG CombiRoof 30M Lehké ploché střechy s požární odolností REI 30 Na požární

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Konstrukce ze sádrokartonu

Konstrukce ze sádrokartonu D. KUBEČKOVÁ, M. HALÍŘOVÁ 157 Konstrukce ze sádrokartonu 157 Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková Marcela Halířová Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková, Marcela Halířová GRADA PUBLISHING Upozornění

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním L11- L12 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním 1 Příčky Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí nabízejí řadu možností.

Více

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK

Konstrukèní zásady. Modulová skladba tvarovek FACE BLOCK Vibrolisované stavební materiály se vyznaèují stejnými vlastnostmi a práce s nimi je vesmìs obdobná. Hlavní pozornost v následujícím popisu je vìnována tvarovkám FACE BLOCK, ale uvedené rady a pokyny platí

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu

Projektování a příprava rozpisu prací. JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Projektování a příprava rozpisu prací JOMO TGA-stavební technika pro suchou výstavbu Protipožární ochrana Statika Ochrana proti hluku JOMO TGA-stavební techniky pro suchou výstavbu Obsah Strana 0.0 JOMO

Více

TP 13/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KOLEJOVÉ PODKLADY PRO ČISTÍCÍ JÁMY

TP 13/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KOLEJOVÉ PODKLADY PRO ČISTÍCÍ JÁMY TP 13/15 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ KOLEJOVÉ PODKLADY PRO ČISTÍCÍ JÁMY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG)

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) klasické zdění suché zdění (sádrokarton) bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) atypické provedení požární odolnost OCELOVÉ ZÁRUNĚ let = tradice + zkušenost + kvalita Vážený zákazníku, Zárubně s požární,

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Technický Newsletter Lindab

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Technický Newsletter Lindab Lindab usnadňujeme výstavbu Lindab Profil Technický Newsletter Lindab červen 2009 SAFETY SYSTÉM Novinkou v oblasti bezpečnosti užívání střech, je právě zaváděný soubor výrobků sdružených pod názvem Lindab

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více