Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Interiér/Exteriér > Vzhled s utěsněnou spárou a hlavičkami vrutů"

Transkript

1 Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí: smosttný požární podhled, tepelná expozice (požár) zespodu. V tomto přípdě je požární odolnost určen přímo výsledkem ze zkoušky požární odolnosti. podhled pod stropní (střešní) konstrukcí, tepelná expozice (požár) zespodu. Při tomto způsobu užití je výsledná požární odolnost celé složené konstrukce rovn součtu požární odolnosti stropní (střešní) konstrukce ochrnného podhledu z desek CETRIS. S ohledem n znění protokolů je nutno dodržovt i technologii montáže podhledů veškeré montážní postupy, které byly při příprvě vzorků použity ověřeny. Podhledové konstrukce mohou být jkéhokoliv rozměru z předpokldu, že vzdálenost mezi závěsnými zřízeními se nezvětší že se odpovídjícím způsobem zvětší optření pro roztžení. Výsledky zkoušek pltí pro dutiny jkékoliv výšky. V konečném důsledku to znmená, že nvržené spojovcí prvky, jejich vzdálenosti umístění n konstrukci dlší detily jsou závzné musí být dodrženy, by bylo možno n konstrukci vzthovt výše uvedené testy. Konstrukce byly n vytypovných vzorcích průkzně zkoušeny státem kreditovnou zkušební lbortoří PAVÚS - Veselí n. L. v různé skldbě n zákldě výsledků těchto zkoušek byly zkušebnou vydány protokoly o zkouškách požární odolnosti č. Pr , č. Pr Tyto zprávy, spolu s některými dlšími zkouškmi z předchozích let, sloužily jko podkld pro PAVUS.s. Prh (Ing. Krpš CSc, Ing. Bum CSc), který pk zprcovl rozšířené plikce potřebné dimenzční tbulky zobecňující zjištěné výsledky pro výše uvedený rozsh použití v rámci závěrečného znleckého posudku. Důležitá upozornění: Veškeré údje pltí pro podmínky nmáhání vodorovných konstrukcí z požáru, ve smyslu pltného znění ČSN EN Výsledky zkoušek požární odolnosti zásdy pro provádění z nich vyplývjící hodnotí pouze otázky požárně technických vlstností konstrukce jejich odolnost v průběhu požáru. Z tohoto důvodu jsou uváděny osové vzdálenosti typy CD profilů dlších prvků, které vyhověly při zkouškách. Ty je všk nutno uvžovt jko nepřekročitelné mezní hodnoty. Je třeb důrzně upozornit, že při dimenzování požárních podhledů je nutno smosttně posoudit i sttické poždvky n konstrukci nosnou konstrukci uprvit podle skutečného nmáhání ve vzthu k hmotnosti desek CETRIS. Montáž požární konstrukce smí provést výhrdně osob zškolená viz kpitol 9.4 Školení montážních firem pro plikce s CTD CETRIS. 1

2 Tbulk č. 10: Přehled vodorovných konstrukcí TYP SCHÉMA KONSTRUKCE OPLÁŠ. POD- HLEDU (mm) MINERÁLNÍ VLNA 1 Objem. hmotnost (kg/m 3 ) Tloušťk (mm) HMOTN. PODHLE- DOVÉ KON- STRUKCE (kg/m 2 ) Popis NOSNÁ KONSTRUKCE Vzdálen. montáž. profilů (mm) Vzdálen. nosných profilů (mm) Vzdálenost závěsů (mm) POŽÁR. ODOL- NOST TEPEL- NÝ ODPOR POPIS, DETAILY, ŘEŠENÍ , El , Smosttný podhled ,60 CD El , ,50 El 30 0, ,50 Dřevěná lť El 30 0, Podhled pod dřevěný trámový strop Záklop tl. 25 mm n pero drážku Záklop tl. 30 mm n pero drážku , REI , , REI , CD strn Podhled pod stropem z ocelových nosníků Ocelové nechráněné nosníky poměru O/A 300 m , REI , , REI ,12 2 Ocelové nechráněné nosníky poměru O/A 150 m -1 Poznámky k tbulce 1) Minerálně vláknitá desk předepsné tloušťky objemové hmotnosti, stupně hořlvosti nejvýše B (nesndno hořlvá) dle ČSN (předpokládá se tříd rekce n oheň A2 dle ČSN EN ). 2) Informtivní hodnot tepelného odporu smotné podhledové konstrukce 3) Hodnot požární odolnosti smosttného podhledu pro způsob nmáhání požárem zespodu 4) Hodnot požární odolnosti složené konstrukce pro způsob nmáhání požárem zespodu, výsledná požární odolnost celé složené konstrukce rovn součtu požární odolnosti stropní (střešní) konstrukce ochrnného podhledu z desek CETRIS. Pro jiné provedení stropní (střešní) konstrukce pltí zásdy viz kpitol Požární podhled pod stropní (střešní) konstrukcí 2

3 Tbulk č. 11: Mteriály pro montáž vodorovných kontrukcí specifikce TYP PODHLEDU POPIS OZNAâENÍ ZOBRAZENÍ (SCHÉMA) POZNÁMKA Smosttn podhled Podhled pod stropní (stfie ní) kcí Desk CETRIS BASIC Cementotfiísková desk, hldk povrch, cementovû edá. Zákldní formát 1250 x 3350 mm, obj. hmotnost 1320 ±70 kgm -3 Tlou Èk 12 mm, poãet vrstev dle poïdvku n poïární odolnost Vrut CETRIS 4,2 25, 35, 45, 55 mm Vruty smořezné smovrtné se zápustnou hlvou. Pro vnitřní opláštění, popř. venkovní opláštění s dlší povrchovou úprvou. Typ vrutu dle tloušťky obkldu typu nosné konstrukce. Vrut 4,8 38, 45, 55 mm Nerezové popřípdě glvnicky ošetřené vruty s půlkultou nebo šestihrnou hlvou s přítlčnou vodotěsnou podložkou. Typ (délk) vrutu dle tloušťky obkldu. Určené pro kotvení horní vrstvy desky CETRIS v exteriéru v přípdě, kdy desk zůstává viditelná. Desku nutno předvrtt průměrem min. 8 (10) mm! CD profil Pozinkovn plechov otevfien profil 27 x 60 x 0,6 mm, délk 2,50 4,50 m Vytváfií nosn ro t pro montáï podhledû. Jsou upevnûny pomocí pfiímého nebo noniusového závûsu n stropní (stfie ní) konstrukci UD profil Pozinkovn plechov otevfien profil 28 x 27 x 0,6 mm délk 3,00 m SlouÏí pro kotvení podhledu ke stûnám, zdivu ocelov mi hmoïdinkmi Spojk pro CD profil Pro mechnické spojení CD profilû Pfiím závûs tl. 1 mm, délk 125 mm, nosnost 40 kg SlouÏí pro zvû ení kovového ro tu z CD profilû n dfievûné nosníky stropní konstrukce Noniusov závûs nosnost 40 kg tfiídíln systém, slouïící pro upevnûní ro tu z CD profilû ke stropní nosné konstrukci. UmoÏÀuje nstvení rûzné v ky dutiny mezi podhledem nosnou konstrukcí KfiíÏová spojk SlouÏí pro mechnické upevnûní kfiíïících se CD profilû nd sebou Dřevěná lť Průřez mm. Vytváří podkldní dřevěnou podkldní konstrukci (montážní i nosný profil). Vysušené impregnovné řezivo třídy S10 (tříd pevnosti C24). 3

4 Tbulk č. 11 POKRAČOVÁNÍ: Mteriály pro montáž vodorovných konstrukcí specifikce TYP PODHLEDU POPIS OZNAČENÍ ZOBRAZENÍ (SCHÉMA) POZNÁMKA Smosttný podhled Podhled pod stropní (střešní) konstrukcí Křížová spojk rovinná NIVEAU Slouží pro mechnické upevnění křížících se CD profilů v jedné rovině. Ocelové hmoždinky Pro kotvení profilů do zdiv (betonu) Rozměry (průměr délk) dle hmotnosti konstrukce, typu podkldu kotveného mteriálu. Tmel DEAFLAMM-R Bílá tixotropní hmot pro výplň spr přetmelení hlviček vrutů. Alterntivně lze užít protipožární jednosložkové tmely (krylátové, silikonové) trvle pružné (Sik firesil, Den Brven Pyrocryl). Ppír FIBERFRA DURAFELT Rohože z hlinitokřemičitých vláken tl. 13 mm. Slouží k podložení profilů, přerušení tepelných mostů, jko izolce pro teploty do C. ISOVER Minerální desk tl. 60 mm, objemová hmotnost 75 kgm -3. Mx. objemová hmotnost 100 kgm -3. Alterntivně lze užít minerální desk se stejnou objemovou hmotností, stupně hořlvosti nejvýše B dle ČSN , předpokládá se tříd rekce n oheň A2 (dle EN 13501). Smosttný požární podhled Nosná konstrukce CD profily Nosnou konstrukcí tvoří rošt sestvený z CD pozinkovných profilů ,6 mm v podélném příčném směru. Podélné příčné profily mohou být v jedné rovině (profily jsou nvzálem spojeny křížovou rovinnou spojkou) nebo ve dvou rovinách (příčný rošt nd podélným roštem, nvzájem spojeny křížovou mimoúrovňovou spojkou). Rošt je přichycen k stropní (střešní) konstrukci soustvou závěsů. Vzdálenosti profilů v příčném podélném směru, vzdálenost typ závěsů je závislá n typu opláštění (hmotnosti podhledu). N roštové konstrukci může být dle skldby podhledu uložen tepelná izolce. Nosný rstr může být doplněn u stěnových konstrukcí UD profilem, který slouží ke kotvení podhledu ke svislým konstrukcím. Kotvení je provedeno pomocí ocelových hmoždinek. Nosná konstrukce dřevěné ltě Nosnou konstrukci tvoří jednosměrně orientovné dřevěné ltě průřezu mm, s osovou vzdáleností mx. 420 mm. Dřevěné ltě mohou být uchyceny k stropním nebo střešním nosníkům (mx. vzdálenost mm) nebo pomocí závěsů k nosné konstrukci. Skldb konstrukce Konstrukce podhledu je opláštěná ze spodní strny jednou nebo dvěmi vrstvmi desek CETRIS tl. 12 mm. Desky jsou nvzájem přeloženy min. o 400 mm, by nevznikl křížová spár. U vícevrstvého opláštění jsou spáry mezi deskmi nvzájem přeloženy vždy minimálně o profil (420 mm). Pro kotvení desek CETRIS n CD profily jsou použity smořezné smovrtné vruty 4,2 25 mm se zápustnou hlvou optřenou frézkmi pro zpuštění do desky. Délk vrutu musí být vždy minimálně o 10 mm delší než tloušťk připevňovné desky, při vícevrstvém opláštění je pro kotvení druhé vrstvy desek CETRIS nutno použít vrut o délce min. 35 mm. Pro kotvení desek CETRIS n dřevěné ltě jsou použity smořezné smovrtné vruty 4,2 35 mm se zápustnou hlvou optřenou frézkmi pro zpuštění do desky. Pro kotvení druhé vrstvy desek CETRIS je nutno použít vrut o délce min. 55 mm. Mezi deskmi jsou vynechány spáry o minimální šířce 5 mm. Výplň spr, přetmelení obvodu stěny hlviček vrutů je provedeno tmelem DEAFLAMM-R. Tbulk č. 12: Požární chrkteristiky smosttného podhledu opláštěného deskmi CETRIS POŽÁRNÍ ODOLNOST 1 SKLADBA KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ PLST 2 ZPŮSOB NAMÁHÁNÍ POŽÁREM El 15 DP1 CETRIS 1 12 mm CD profily 2 40 mm Tepelná expozice zespodu El 46 DP1 CETRIS 2 12 mm CD profily 2 40 mm Tepelná expozice zespodu El 30 DP1 CETRIS 2 12 mm CD profily Tepelná expozice zespodu El 30 DP1 CETRIS 2 12 mm Dřevěné ltě mm Tepelná expozice zespodu Poznámky k tbulce č. 12 1) Klsifikce mezních stvů požární odolnosti dle ČSN , konstrukce zkoušeny dle ČSN EN ) Minerální izolce Orsil (Isover) nebo jiná jiná minerálně vláknitá desk s objemovou hmotností nejméně 75 kgm -3, stupně hořlvosti B (nesndně hořlvá), dle ČSN (předpokládá se tříd rekce n oheň A2 dle ČSN EN ). 4

5 Vzorová konstrukční řešení detily Podélný řez 02 vrut 4,2 25 (35, 45) mm 03 tmel DEAFLAMM-R 04 UD profil 05 křížová spojk 06 CD profil montážní 07 CD profil nosný 08 závěs 09 minerální vln Příčný řez 02 vrut 4,2 25 (35, 45) mm 03 tmel DEAFLAMM-R 04 křížová spojk 05 CD profil montážní 06 CD profil nosný 07 závěs 08 minerální vln

6 Npojení s vytmelenou sprou (podloïen m profilem) 02 vrut 4,2 x 25 (35, 45) mm 03 tmel DEAFLAMM-R 04 CD profil montáïní 05 CD profil nosn 06 kfiíïová spojk 07 závûs 08 minerální plsè 09 UD profil Npojení s vytmelenou sprou (podloïen m páskem) 02 vrut 4,2 x 25 (35, 45) mm 03 tmel DEAFLAMM-R 04 CD profil montáïní 05 CD profil nosn 06 kfiíïová spojk 07 závûs 08 minerální plsè 09 pásek CETRIS

7 Npojení s podloïenou sprou (podloïenou páskem profilem) 02 vrut 4,2 x 25 (35, 45) mm 03 CD profil montáïní 04 CD profil nosn 05 kfiíïová spojk 06 závûs 07 minerální plsè 08 UD profil 09 pásek CETRIS Diltãní spár v podhledu vrut 4,2 x 25 (35, 45) mm 03 CD profil montáïní 04 CD profil nosn 05 spojk CD 06 pásek CETRIS 07 kfiíïová spojk 08 závûs 09 minerální plsè v echny hodnoty v mm 7

8 Protipožární podhled Podélný řez 02 vrut 4,2 25 (45) mm 03 tmel DEAFLAMM-R 04 UD profil 05 křížová spojk 06 CD profil montážní 07 CD profil nosný 08 závěs 09 minerální izolce utěsnění podél stěny (min. tl. 30 mm, výšk 50 mm) Příčný řez 02 vrut 4,2 25 (45) mm 03 tmel DEAFLAMM-R 04 UD profil 05 křížová spojk 06 CD profil montážní 07 CD profil nosný 08 závěs 09 minerální izolce utěsnění podél stěny (min. tl. 30 mm, výšk 50 mm)

9 Protipožární podhled Podélný řez 02 vrut 4,2 35 (55) mm 03 tmel DEAFLAMM-R 04 dřevěná lť mm 05 přímý závěs 06 minerální izolce utěsnění podél stěny (min. tl. 30 mm, výšk 50 mm) Příčný řez 02 vrut 4,2 35 (55) mm 03 tmel DEAFLAMM-R 04 dřevěná lť mm 05 přímý závěs 06 minerální izolce utěsnění podél stěny (min. tl. 30 mm, výšk 50 mm)

10 Obecné zásdy pro montáž protipožárních podhledů Veškeré stvební stticky nezávislé nosné konstrukce, n které jsou požárně dělící podhledy od hrny desky. respektive 400 mm (v ploše) nejméně 25 mm CETRIS jkýmkoliv způsobem uchyceny nebo Šrouby použité pro montáž desek n CD UD profily musí být nejméně o 10 mm delší, než je tloušť- s nimi souvisí tvoří s nimi hrnice smosttného požárního úseku mohly by svým selháním k připevňovné desky. ohrozit jejich stbilitu, musí mít nejméně stejnou V přípdě, kdy je desk CETRIS použit jko viditelné opláštění požární konstrukce v exteriéru, požární odolnost, jko smotný strop i podhled CETRIS. Pokud jsou tyto konstrukce stticky ztíženy, nesmí jejich přípdná deformce nrušit otvory (8 nebo 10 mm) použít vruty s viditelnou je nutno ji kotvit jko fsádní obkld tj. předvrtt celistvost tohoto stropu nebo podhledu. Tento hlvou těsnící podložkou (viz kpitol 8.7.7). poždvek nepltí, pokud podpírjící i sousedící Montážní vložky CETRIS nebo pásky CETRIS nosná konstrukce nebude ni v nejnepříznivějších musí mít nejmenší tloušťku 12 mm. podmínkách po dobu předepsné požární odolnosti vystven tepelnému nmáhání požárem. být větší než 625 mm. Rozteče hmoždinek pro kotvení UD profilů nesmí Mx. rozteče šroubů kotvících desky CETRIS Pásek CETRIS pro krytí spár mezi deskmi n CD profily (ltě) nesmí být u požárních podhledů větší než 200 mm od sebe (vruty u CETRIS musí přeshovt n obě strny spáry hrn), vždy nejméně 10 mm, pokud není v detilu uvedeno jink. Spodní vrstv izolčních desek je klden n montážní CW profily vyplňuje nosný CW profil. Diltční spáry veškeré styky desek se zdivem rohové spoje musí být vždy ztmeleny žáruvzdorným tmelem DEAFLAMM-R. Tmel musí být vprven nejméně do hloubky 5 mm. Plochy CD nebo UD profilů, přiléhjící ke stěnám i zdivu musí být podtmeleny protipožárním tmelem DEAFLAMM-R podle potřeby podloženy ppírem FIBERFRA DURAFELT. NIVEAU spojky KNAUF pro profily CD budou použity pro typy podhledů se dvěm vrstvmi desek CETRIS. Příložky těchto spojek musí být ohnuty s nosným profilem sešroubovány šrouby LN 3,5 9 mm. Tbulk ã. 16: Osová vzdálenost montáïních CD profilû, nosn ch CD profilû závûsû SKLADBA OPLÁ TùNÍ PODHLEDU VZDÁLENOST MONTÁÎNÍCH PROFILÒ (mm) VZDÁLENOST NOSN CH PROFILÒ b (mm) VZDÁLENOST ZÁVùSÒ c (mm) POZNÁMKA 1 x 12 mm < 420 < < 420 viz. obr. 1 2 x 12 mm < 420 < 900 < 420 viz. obr. 2 Uvedené hodnoty pltí pro podhledy stropní konstrukce bez dodteãného ztíïení (osvûtlení, VZT, pod.). Pohledové konstrukce v místnostech, kde mûïe vlivem vzduchotechnick ch zfiízení vznikt podtlk nebo pfietlk, je nutné posoudit individuálnû. obr. 1) Schém nosné konstrukce podhledu pro oplá tûní cementotfiískovou deskou CETRIS (tl. 12 mm) vzdálenost závěsů c/3 c c c c < 100 b b vzdálenost nosných profilů < 70 vzdálenost montážních profilů 10

11 obr. 2) Schém nosné konstrukce podhledu pro oplá tûní cementotfiískovou deskou CETRIS (tl. 2 x 12 mm) vzdálenost závěsů c/3 c c c c < 200 b b vzdálenost nosných profilů < 100 vzdálenost montážních profilů Křížové spojky KNAUF pro profily CD budou použity pro typy podhledů s jednou vrstvou desek CETRIS. Křížové spojky doporučujeme zjistit šroubem min. M6 40 s mticí podložkou. Spáry vícevrstvých opláštění musí být vzájemně vystřídány s přeshem nejméně 100 mm zásdně tk, by nevznikl v žádném místě křížová spár. Spáry desek jednovrstvých plášťů musí být vždy podloženy CD profilem nebo (v místech, kde to není z konstrukčních důvodů možné) páskem CETRIS, v exponovných přípdech při vyšších poždvcích n požární odolnost oběm způsoby, veškeré spáry musí být ztmeleny. Při vícevrstvém opláštění musí být tmeleny i vnitřní spáry ve spodních vrstvách. V přípdě skldby podhledu bez vložené minerální vlny je nutno po obvodě (podél stěn) vložit nd opláštění z desek CETRIS pásek minerální vlny tl. min. 30 mm výšky min. 50 mm Poznámky k montáži Systém podhledů CETRIS je upevněn n kovovém roštu z CD profilů nebo k dřevěným ltím. N tyto profily se potom pomocí šroubů upevňují desky CETRIS v jedné nebo ve dvou vrstvách. K smotným deskám CETRIS, které tvoří podhled, nesmí být upevňováno jkékoliv dodtečné ztížení (npř. osvětlení) nesmí být do nich bez dlšího ošetření vrtány žádné otvory (větrcí mřížky td.). Všechny tyto úprvy musí být prováděny výhrdně v projektu nvrženými postupy. Osvětlení musí být řešeno pod podhledem, zvěšené n nosné konstrukci, průchozí otvory těsněné ppírem FIBERFRA DURAFELT nebo minerální plstí DEAFLAMMEM-R. Umístění typ osvětlovcích těles zpuštěných přípdně do podhledu musí být předem projednáno s projektntem PO musí být proveden požární úprv otvorů podle typu těles konstrukce. Větrcí mřížky pro vyústění vzduchotechniky musí mít požární odolnost shodnou s požární odolností prostupu. Při montáži je nutno dodržet následující prvidl: Desky CETRIS musí být montovány vždy delší hrnou kolmo k nosným profilům. Veškeré příčné spáry musí být vždy podloženy profilem (ltí) nebo montážní vložkou musí být přeszeny nejméně o 400 mm. Upevňování je nutno provádět vždy od středu nebo rohu desky (odstrnění přípdného npětí). Při šroubování musí být desk vždy pevně přitlčen k nosným CD profilům (ltím), je doporučeno desku předvrtt. Při opláštění rozsáhlých stropních konstrukcí (s délkou nebo šířkou větší než 6 m) je nutno řešit diltce v nosné konstrukci přiznt je i v opláštění z desek CETRIS. Při plikci dvouvrstvého podhledu je nutno druhou (vnější) vrstvu přesdit podle následujícího schémtu: 1250 mm 1250 mm 1. VRSTVA DESEK 2. VRSTVA DESEK 1250 mm 1250 mm 11

12 Požární podhled pod stropní (střešní) konstrukcí Požární podhledy uvedené v předchozí kpitole při dodržení předpisů lze užít i pod stropními (střešními) konstrukcemi. Přičtením požární odolnosti podhledu k vlstní požární odolnosti chráněné stropní (střešní) konstrukce dostáváme výslednou hodnotu požární odolnosti celé sestvy strop (střech) + podhled. Hodnoty pltí pro všechny druhy stropních (střešních) konstrukcí betonové, ocelové, spřžené ocelobetonové dřevěné. Pro posouzení vlstní požární odolnosti stropní (střešní) konstrukce se užívjí dimenzční tbulky uvedené v následujících předpisech: ČSN Požární bezpečnost stveb - Požární odolnost stvebních konstrukcí ČSN P ENV Nvrhování betonových konstrukcí - Část 1.2: Nvrhování n účinky požáru ČSN P ENV Nvrhování ocelových konstrukcí - Část 1.2: Nvrhování n účinky požáru ČSN P ENV Nvrhování ocelobetonových konstrukcí - Část 1.2: Nvrhování n účinky požáru ČSN P ENV Nvrhování dřevěných konstrukcí - Část 1.2: Nvrhování n účinky požáru Pro sndnější orientci se jednotlivým nejčstějším přípdům, zejmén v oblsti dřevěných ocelových stropních (střešních) konstrukcí, budeme věnovt podrobněji v následujících kpitolách. Stnovení požární odolnosti betonových stropních (střešních) konstrukcí není zde řešeno pro obecně vysokou hodnotu požární odolnosti (ochrn betonových konstrukcí je vyždován minimálně), pokud je zpotřebí stnovit tuto hodnotu, lze užít podkldů v ČSN , ČSN P ENV Požární podhled pod dřevěnou konstrukcí Při posuzování požární odolnosti dřevěné stropní (střešní) konstrukce by se měl hodnotit celá skldb konstrukce, to znmená včetně vrstev nd záklopem (povály) npř. izolce, násyp, podlhová nášlpná krytin (střešní krytin), které tké přispívjí svou měrou k celkové celistvosti konstrukce. Pro zjednodušení tohoto postupu se le požární odolnost dřevěného stropu-střechy (trámová konstrukce se záklopem) stnoví jko menší z hodnot požární odolnosti nosného trámu (stropníce) požární odolnosti záklopu z prken nebo fošen. Pro stnovení požární odolnosti dřevěných stropů se užívá tbulk č. 14. Protože všk tloušťk záklopu není v běžných přípdech nijk velká, bude to vždy záklop, který bude o požární odolnosti celé dřevěné stropní (střešní) konstrukce rozhodovt. Důležité u záklopu je smotné provedení o celistvosti záklopu rozhodují spoje prken, posouzení v místě plné tloušťky se provádí pouze v přípdě přelištování všech spr. V tomto podkldu jsou uvedeny hodnoty požární odolnosti pro nejčstější přípdy (s minimální požární odolností stropní střešní konstrukce), celá problemtik je řešen v ČSN ČSN P ENV Tbulk č. 14: Požární odolnost dřevěných nosných prvků (převzto z ČSN ) NÁZEV PRVKU, PROVEDENÍ Dřevěné nosníky (stropnice) nmáhné n ohyb, nechráněné ze tří strn: POŽÁRNÍ ODOLNOST V MINUTÁCH ) Min. šířk 100 mm, min. výšk 140 mm 25 b) Min. šířk 120 mm, min. výšk 160 mm 30 c) Min. šířk 140 mm, min. výšk 200 mm 40 d) Min. šířk 180 mm, min. výšk 260 mm 50 Poznámk: Požární odolnost dřevěných nosníků je stnoven pro nosníky z plných dřevěných průřezů, předpokládá se užití měkkého dřev (smrk, borovice, jedle) třídy I II. Tbulk č. 15: Požární odolnost dřevěného záklopu (podle ČSN P ENV ) TLOUŠŤKA ZÁKLOPU (mm) POŽÁRNÍ ODOLNOST (PORUŠENÍ PRKEN) V MINUTÁCH PŘI PROVEDENÍ PRKNA NA SRAZ 1 SPOJ NA POLODRÁŽKU 1 Poznámk k tbulce 15: 1) Požární odolnost stnovená dobou porušení prken v místě spojů 2) Požární odolnost stnovená dobou porušení v místě plné tloušťky SPOJ NA PERO A DRÁŽKU 1 PŘELIŠTOVÁNÍ SPAR ,4 6,7 8,9 18,2 25 6,2 9,3 12,4 27,1 30 8,2 12,2 16,3 36, ,3 15,4 20,6 47, ,6 18,9 25,2 58,9 Příkld: Stávjící dřevěný trámový strop má nosníky průřezu mm, plný záklop n pero drážku z prken tl. 25 mm, musí dosáhnout po úprvě (s podhledem) požární odolnost 30 minut. Postup: 1. Z tbulek stnovíme požární odolnost stávjící stropní dřevěné konstrukce, jko menší z hodnot: požární odolnost nosníků (stropnice) - 30 min. požární odolnost záklopu ti 25 mm n pero drážku - 12 min. Požární odolnost stávjícího stropu je tedy 12 minut. 2. Návrh podhledové konstrukce Pož. odolnost podhledové konstrukce = Poždovná pož. odolnost - pož. odolnost stávjící konstrukce. Tzn = 18 minut, postčí podhledová konstrukce opláštěná 1 CETRIS tl. 12 mm, která má požární odolnost El 21 D1. 01 záklop 02 dřevěný nosník 03 minerální plsť 04 CD profil 05 cementotřískové desky CETRIS 06 závěs

13 Požární podhled pod ocelovou (ocelobetonovou) konstrukcí Požární odolnost účinnost ochrny i schopnost odolávt požáru se u ocelových konstrukcí řídí jejich tvrem, respektive poměrem obvodu ocelové konstrukce vystvené požárem O (v mm) průřezové plochy ocelové konstrukce A (v mm 2 ) způsobem ochrny nosníků (nechráněné, respektive chráněné obkldy, nástřiky pod.). V tomto podkldu jsou uvedeny hodnoty požární odolnosti pro nejčstější přípdy (s minimální požární odolností stropní střešní konstrukce), celá problemtik je řešen v ČSN , ČSN P ENV Prmetry zvěšeného podhledu opláštěného cementotřískovou deskou CETRIS byl v roce 2007 byly ověřeny při certifikci dle EN Zvěšené podhledy. Výsledkem celé řdy testů je ES certifikát shody pro výrobek Zvěšený podhled mimo jiné s těmito deklrovnými hodnotmi: Požární odolnost (vrinty EI 15 EI 45 viz text výše) Rekce n oheň A2 s1,d0 Tříštivost odolnost proti nárzu 1A. Podhled vytvořený z jedné vrstvy desky CETRIS tloušťky 12 mm (montovné n rošt z CD profilů) byl při zkoušce dle EN , příloh D celkem 36 podroben nárzu vystřeleného míče, přičemž 12 vertikálně 24 z různých směrů pod úhlem 60. Tbulk č. 16: Požární odolnosti stropů z ocelových nosníků (nechráněných) vystvených účinkům požáru ze tří strn POÎÁRNÍ ODOLNOST V MINUTÁCH P I POPIS KONSTRUKCE, PROVEDENÍ POMùRU O/A*10 3 (m -1 ) >100 <150 >150 <300 Strop z ocelov ch nechránûn ch nosníkû vystven ch poïáru ze 3 strn PoÏární odolnost konstrukce z tvrovn ch nechrnûn ch plechû z studen tïen ch POÎÁRNÍ ODOLNOST NÁZEV PRVKU, PROVEDENÍ V MINUTÁCH Plech vyplněný betonem třídy B20, tloušťky min. 40 mm, 20 bez doplňkové výztuže Plech vyplněný betonem třídy B20, tloušťky min. 40 mm, s doplňkovou 45 výztuží (ploch min. 15 % průřezové plochy plechů, krytí 30 mm) Při testech se vycházelo z mximální nárzové rychlosti (1A téměř 60 km/h), míč byl vystřelován n různá míst (styky desek, mezi podpory pod.). Během testu i po ukončení byl neustále kontrolován vzhled podhledu vzhled nebyl nijk porušen, nevyskytl se ni žádný defekt prsklin. Pevnost, funkce ni bezpečnost zvěšeného podhledu nebyl nijk změněn. Vzduchová neprůzvučnost R w = 43 db (pltí pro vrintu podhledu s jednovrstvým opláštěním z desky CETRIS tl. 12 mm). Tepelný odpor podhledu 2,26 m 2 K/W 13

14 Poznámky 14

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů

Vodorovné protipožární konstrukce > Podhledy Exteriér > Vzhled beze spár a viditelných vrutů Technický průvodce Vodorovné protipožární konstrukce > Rozsh pltnosti N zákldě výsledků zkoušek, které jsou zde uvedené, lze plikovt desky CETRIS v těchto typech protipožárních vodorovných konstrukcí:

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

D 12 Knauf akustické podhledy

D 12 Knauf akustické podhledy D 12 09/2007 D 12 Knuf kustické podhledy NOVINKA! Stndrdně v provedení Cleneo se smočistící schopností vzduchu D 127 - Strop z děrovných desek D 128 - Strop z desek ze štěrinmi D 127 Konstrukce desek Děrování

Více

D 12 Knauf Cleaneo akustické podhledy

D 12 Knauf Cleaneo akustické podhledy D 12 07/2009 D 12 Knuf Cleneo kustické podhledy NOVINKA! Stndrdně v provedení Cleneo se smočistící schopností vzduchu D 127 - Strop z děrovných desek D 128 - Strop z desek ze štěrinmi D 127 Konstrukce

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb

LindabConstruline systém obytných staveb, nástaveb systém obytných staveb, nástaveb Stavby z tenkostěnných ocelových profilů ÚVOD skelet z tenkostěnné pozinkované oceli + tepelná izolace + opláštění TECHNOLOGIE PRO NÍZKOENEGRETICKÉ A PASIVNÍ STAVBY A NÁSTAVBY

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Cementotřísková deska CETRIS AKUSTIC

Cementotřísková deska CETRIS AKUSTIC Cementotřísková desk CETRIS AKUSTIC Cementořísková desk CETRIS AKUSTIC je vyráběn oprováním (vyvrtáním prvidelnýh otvorů) zákldního typu desky CETRIS BASIC. Touto úprvou je mimo stávjííh vysokýh mehnikýh

Více

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf D 11 07/2009 D 11 Sádrokartonové stropy Knauf NOVINKA! Strop pod stropem = design + požární ochrana Stupeň vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru D 111 - Sádrokartonový strop Knauf dřevěná spodní konstrukce

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY 6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Publikace SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI vás provede výstavbou pěkně krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální

Více

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1

4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 4 HAS NAPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES CENÍK 2016 HAS 4.1 OBSAH 4.1 Trubky RAUTHERM S příslušenství k trubkám 4.3 4.2 Násuvné objímky fitinky 4.5 Spojky 4.5 Kolen 4.5 T-kus přechody 4.6 Připojovcí grnitury s příslušenstvím

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman STEJNOSĚRNÉ STROJE 1. Princip činnosti stejnosměrného stroje 2. Rekce kotvy komutce stejnosměrných strojů 3. Rozdělení stejnosměrných strojů 4. Stejnosměrné generátory 5. Stejnosměrné motory 2002 Ktedr

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Ploché střechy Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 SG CombiRoof 30M Lehké ploché střechy s požární odolností REI 30 Na požární

Více

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES)

PS III. 2006-2007 7.cvičení PŘÍČKY MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) MONTOVANÉ PŘÍČKY(SUCHÝ PROCES) Vaňková, Kabelík 1/33 17.11.2011 DĚLICÍ NENOSNÉ STĚNY A PŘÍČKY B SKŘÍŇOVÉ PŘÍČKY (hl. 400, 600 mm součást interiéru) C MEZISTĚNY (= POLOPŘÍČKY, PŘEPÁŽKY) nízké příčky nedosahující

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf

W 61 Suchá omítka a opláštění stěny Knauf W 07/2007 W Suchá omítka a opláštění stěny Knauf NOVINKA! S hodnotami tepelné a zvukové izolace istota v systému JS Knauf Produkty - W 1 - Suchá omítka Knauf ze sádrokartonových desek W 4 - Suchá omítka

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2013/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2013/10 nových technických norem, tiskovin publikcí, připrvených k vydání Nbídkový list vyplňte v podbrvených polích zšlete lskvě e-milem (jko přílohu) n dresu info@technickenormy.cz nebo fxem

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince

Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince Dřevostavby aktuality Mnoho tváří Heraklithu Větrané fasády dvě strany stejné mince Dřevostavby - aktuality Skladby difuzně otevřené/uzavřené Novinky v oblase PO AkusEka Dřevostavby - aktuality Co to je

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I vodorovné konstrukce dřevěné stropy FA ČVUT DŘEVĚNÉ STROPY. Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2009/2010 Str.

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I vodorovné konstrukce dřevěné stropy FA ČVUT DŘEVĚNÉ STROPY. Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2009/2010 Str. DŘEVĚNÉ STROPY Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2009/2010 Str. 1 STROPY SPALNÉ s viditelnými prvky stropu Doc.ing. Vladimír Daňkovský, CSc zs 2009/2010 Str. 2 STROPY NESPALNÉ s omítaným podhledem Doc.ing.

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT

TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT TECHNICKÉ INFORMACE SCHÖCK NOVOMUR / NOVOMUR LIGHT ZÁŘÍ 2009 SCHÖCK NOVOMUR Obsah SCHÖCK NOVOMUR Strana Zastoupení a poradenský servis............................................................ 2 Stavební

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 107 Hmoždinky HM PE... 107 Hmoždinky HL... 107 Hmoždinky HS... 108 Hmoždinky HN... 108 Příchytky Distanční... 108 Řadové... 108 Oboustranné... 109 Jednostranné... 109

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY VÝKRESY ČÍSLO NÁZEV B.1 SKLDB PNELU EP B.2 SPOJ PNELŮ SPOJOVCÍM PNELEM B.3 SPOJ PNELŮ VLOŽENÝMI PRVKY B.4 SPOJ PNELŮ VLOŽENÝM PRVKEM ZDVOJENÝM B.5 SPOJ PNELŮ NPŘÍČ B.6 PNEL V OBVODOVÉ STĚNĚ B.7 PLNÁ STĚN

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možno se

Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možno se onstrukční detily Střešní pnely s trpézovým profi lem 1.1 loché střešní pnely 2.18 Rooftile 3.40 rosvětlovcí pnely 4.45 Stěnové pnely 5.52 Upozornění: řestože všechny informce poskytnuté v této publikci

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Konstrukční deska RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt.

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt. a. Skladby konstrukcí a.1. Svislé konstrukce obvodové EW01 OBVODOVÁ STĚNA DOMU OMÍTKA požadavky UN = 0,30 (0,20) W/m 2 K návrh UN = 0,09 W/m 2 K 531 mm pro 2.NP PO REI 30 DP3 Dřevovláknitá izolace Steicoflex

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm] Tabulka 4 Sloupy ázev konstrukce 1 Sloupy zděné (s ustálenou vlhkostí), druh DP1 1.1 1.2 Ze zdicích prvků, odpovídající položkám 1.1 nebo 1.2 tabulky 1, bez omítky Stejné provedení - vystavené vlivu požáru

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Norma/předpis ČSN EN 771-4 Specifikace

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU.

CENÍK. Tepelné, zvukové a protipožární izolace. Člen sdružení Centrum pasivního domu. Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. CENÍK Tepelné, zvukové a protipožární izolace Člen sdružení Centrum pasivního domu Stavební výrobky jsou ve shodě s požadavky EU. Platnost ceníku od 1.7.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Tento ceník

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

Pájený výměník tepla, XB

Pájený výměník tepla, XB Popis / plikce Deskové výměníky tepl pájené mědí řdy XB jsou určené pro použití v soustvách centrálního zásoování teplem (tzn. v klimtizčních soustvách, v soustvách určených pro vytápění neo ohřev teplé

Více

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz

Akustická izolace příček. Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Akustická izolace příček Ing. Jan Juhás 733 100 510 juhas.jan@knauf.cz Sádrokartonové příčky konstrukce a princip Systém: deska pružina - deska Sádrokartonové příčky neomezená variabilita Vliv opláštění

Více

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM

C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM C. PROVÁDĚNÍ ZDIVA Z CIHEL POROTHERM Cihly POROTHERM jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: Zdivo je sestava zdicích prvků

Více

,,Novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

,,Novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VŠECHNY ÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘED AHÁJENÍM JEJICH VÝROBY ROKRESLENY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA G.P. VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ AMEČNICKÝCH PRVKŮ BUDOU PŘED APOČETÍM

Více

Komínový systém KeraStar

Komínový systém KeraStar svìtlý prùøez v cm Obsah: strana Vlastnosti 1 Popis 2 Sortiment 3 Schéma 4 Konstrukèní øešení 5 Statické zajištìní 6 Vlastnosti Charakteristika Certifikát Oblast použití Místa použití a paliva Spotøebièe

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů

Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Betonové stropy s vložkami z recyklovaných materiálů Petr Hájek Snaha o úsporu konstrukčních materiálů pocházejících z primárních surovinových zdrojů patří mezi základní principy trvale udržitelného rozvoje.

Více

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28

Naše výrobky, sortiment str. 3-6. Zdění - vysvětlivky a postupy. str. 7-14. Tvárnice - katalogové listy. str. 15-28 Naše výrobky, sortiment str. 3 6 Zdění vysvětlivky a postupy Tvárnice katalogové listy str. 7 14 str. 15 28 Zdící a AKU tvárnice Příčkové tvárnice Ztracené bednění Stropy vysvětlivky a postupy Stropy katalogové

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ CETRIS BASIC CETRIS PLUS * Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 PLATNOST OD 1.5.2012 Tloušťka desky CETRIS BASIC Kč/m 2 Základní cena* Parametry balení CETRIS

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce..

BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce.. BauderPIR tepelné izolace na krokvi.. Návod k pokládce.. Statika, Požární ochrana, Ochrana před hlukem, Stavební fyzika Vzduchotěsnost dle DIN 4108, díl 7 Pro splnění požadavků normy DIN 4108, díl 7 na

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

K 311 03/2007. K 311 Podkroví Knauf

K 311 03/2007. K 311 Podkroví Knauf K 311 03/2007 K 311 Podkroví Knuf K 3111 K 3112 K 3113 K 3114 Opláštění podkroví ez nosné konstrukce Opláštění podkroví dřevěná nosná konstrukce Opláštění podkroví kovová nosná konstrukce Opláštění podkroví

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Tabulka maximálních hodnot zapuštění podhledu a /mm/ Požadovaná požární odolnost trámu Minimální požární odolnost podhledu Maximální hodnota zapuštění a

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více