Pozornost řidiče při dvojí zátěži EEG/ERP experiment

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozornost řidiče při dvojí zátěži EEG/ERP experiment"

Transkript

1 Pozornost řidiče při dvojí zátěži EEG/ERP experiment Roman Mouček, Pavel Mautner Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, Plzeň Abstrakt Článek nejprve krátce představuje metodu měření evokovaných potenciálů. Poté je hlavní pozornost věnována experimentu, při kterém testovaný subjekt zvládá tzv. dvojí zátěž. Tento experiment simulující výpadek pozornosti v určitém časovém úseku slouží v našem případě jako základní experimentální metoda při zkoumání pozornosti řidiče a jeho limitů při zvládání kritických dopravních situací. 1 Úvod Jedna z metod měření aktivity lidského mozku, tzv. elektroencefalografie (EEG), je založena na snímání změny elektrických potenciálů elektrodami z povrchu hlavy a následném vyhodnocení získaného EEG signálu. Kromě řady výhod (finanční dostupnost, neinvazivnost, rutinní scénář vyšetření, měření spontánní aktivity) má i významnou nevýhodu, která se projevuje zejména v oblasti vědeckých experimentů. Výsledný obraz mozkové aktivity (EEG signál) je velmi hrubý (reprezentuje obrovské množství zdrojů neuronální aktivity), potom je i velmi obtížné odvodit z naměřené mozkové aktivity odpovídající neurokognitivní procesy. Nicméně specifické neuronální odpovědi spojené s konkrétními smyslovými, kognitivními nebo motorickými událostmi (stimuly) jsou součástí EEG aktivity a mohou být z této celkové aktivity extrahovány a poté dále zpracovávány. Tyto specifické odpovědi se nazývají evokované potenciály (v angličtině častěji eventrelated potentials - ERP 1 ). Výzkum v oblasti evokovaných potenciálů se postupně přesunul z identifikace a poznávání jednotlivých komponent 1 V češtině se používá pojem evokované potenciály, anglická literatura často rozlišuje mezi evoked potentials potenciály evokované stimulem a event-related potentials obecná množina potenciálů, která vykazuje stabilní časovou souvislost vzhledem k definovatelné referenční události. V tomto textu lze termíny evokované potenciály a event-related potentials považovat za vzájemně zaměnitelné. k otázkám širšího vědeckého zájmu (např. zpracování vizuální a sluchové informace v mozku, výzkum lidské pozornosti, chování člověka při vykonávání dvou paralelních úloh, zpracování přirozeného jazyka a jeho sémantiky v mozku, principy pracovní paměti apod.) S nástupem zobrazovacích metod (fmri, PET) byl často predikován postupný útlum ERP metody; metoda se ale naopak vzhledem k relativní finanční dostupnosti a vysokému časovému rozlišení, které hemodynamické metody postrádají, stala důležitou součástí experimentů jak v oblasti kognitivních neurověd, tak v oblasti neuroinformatiky. Při provádění ERP experimentů má metoda evokovaných potenciálů dvě zřejmé výhody v porovnání s behaviorálními přístupy poskytuje souvislý záznam mozkové aktivity během celé doby zpracování události, tj. celého časového úseku událost-odpověď pak bývá možné určit, které stupně zpracování události mozkem jsou ovlivněny povahou daného experimentu máme k dispozici online monitorování zpracování události v mozku i v případě, že u testovaného subjektu nelze vysledovat žádnou behaviorální odpověď Samozřejmě zde bereme v úvahu fakt, že pokud existuje behaviorální odpověď, pak je zřejmější a lépe interpretovatelná nežli odpověď ve formě sledované ERP komponenty. Metoda evokovaných potenciálů nevyžaduje zanoření elektrod přímo do mozku; změna potenciálu je snímána přímo na povrchu hlavy. Z tohoto úhlu pohledu nejsme principiálně omezeni množstvím dat, která můžeme získat od jednoho subjektu. V zásadě nedefinované prostorové rozlišení této metody však omezuje množinu vhodných experimentů. Obecně lze za nevhodné označit všechny experimenty, které zahrnují lokalizační požadavky. Pak lze konstatovat, že metoda evokovaných potenciálů je vhodná pro řešení problémů typu který neurokognitivní proces je ovlivněn daným experimentálním scénářem.

2 2 Kontext a cíl experimentu Výzkumný tým na katedře informatiky a výpočetní techniky ZČU v Plzni se ve spolupráci s dalšími pracovišti (Fakulta dopravní ČVUT, Škoda Auto a.s., a další) zaměřuje na výzkum aktuální pozornosti řidiče a s tím související vývoj inteligentních asistenčních systémů. Část experimentů je založena na návrhu a provádění EEG/ERP experimentů, analýze jejich výsledků a interpretaci. V současné době řešíme i chování řidiče v kritických situacích, např. v okamžiku, kdy musí zvládnout více neobvyklých podnětů v krátkém časovém úseku a kdy je navíc přítomné i rušení na pozadí (např. puštěné rádio). Některé z aktivit, které je možné považovat za rušení na pozadí, bývají v řadě zemí zakázány (např. používání mobilního telefonu bez hands-free sady), některé jsou běžně akceptovány (poslouchání rádia, hovor se spolucestujícími). Cílem experimentu popsaného níže je zjistit, zda akustické rušení na pozadí (simulovaný poslech rádia) ovlivňuje pozornost a reakci řidiče při zvládání tzv. dvojí zátěže (řešení dvou nestandardních situací v krátkém časovém úseku desítky až stovky ms). 3 Použitá metoda V rámci našeho experimentu jsme vycházeli se základního paradigmatu tzv. výpadku pozornosti (attentional blink paradigm) [1] [2] [3] [4]. V řadě experimentů bylo prokázáno, že pokud je testovaný subjekt vystaven rychlému sledu stimulů (cca 10 stimulů za sekundu) a je instruován, aby v tomto sledu rozpoznal dva tzv. target 2 stimuly (označujme je dále jako T1 a T2), dochází v určité době po rozpoznání stimulu T1 ke snížení schopnosti rozpoznání stimulu T2. Typicky subjekty hůře rozpoznávají stimul T2, pokud se v řadě tzv. nontarget 3 stimulů objevuje jako druhý až čtvrtý (tj. v čase ms po stimulu T1). Tento jev je nazýván jako výpadek pozornosti. Při kratším nebo naopak delším zpoždění stimulu T2 je úspěšnost jeho rozpoznání subjektem poměrně vysoká (obvykle vyšší než 80%). Zásadní otázkou je, zda neúspěšné rozpoznání stimulu T2 odráží problémy již při smyslovém, či kognitivním rozpoznávání, nebo je způsobené až např. neuložením jinak zpracovaného stimulu do pracovní paměti. 2 Také terčový nebo očekávaný stimul; stimul, na který testovaný subjekt zaměřuje pozornost. 3 Stimul, na který testovaný subjekt nemá nijak reagovat. V rámci experimentu jsme se zaměřili na komponentu N400 a její případné potlačení během fáze výpadku pozornosti. N400 je negativní komponenta objevující se přibližně 400 ms po stimulu; je vyvolána porušením sémantického kontextu [3] [5]. V našem případě je porušení kontextu realizováno slovními podněty v českém jazyce, které porušují předtím ustanovený sémantický kontext. Experiment se skládá ze dvou podobných scénářů, tzv. hlavního a kontrolního experimentu. 3.1 Hlavní experiment Experiment začíná ustanovením sémantického kontextu (slovo objevující se na monitoru počítače po dobu 1000 ms). Následuje 1000 ms pauza bez textu. Dále je testovanému subjektu prezentováno dvacet stimulů v intervalu 83 ms. Target stimul T1 tvoří sekvence sedmi číslic téže hodnoty; target stimul T2 je slovo, které je či není v sémantickém kontextu vůči kontextovému slovu. V případě, že je slovo kratší než sedm znaků, je doplněné o písmena X na obou stranách. Frekvence výskytu slov, která jsou/nejsou v sémantickém kontextu vzhledem ke kontextovému slovu je stejná; navíc každé slovo T2 je prezentováno testovanému subjektu dvakrát, jednou se objevuje jako slovo, které je v sémantickém kontextu, podruhé jako slovo, které není v sémantickém kontextu ke kontextovému slovu (omezíme tak možnost, že výsledky ovlivní případné zvláštnosti slov jako takových). Nontarget stimul je sekvence sedmi souhlásek nemající žádný význam. Interval mezi prezentací stimulů T1 a T2 testovanému subjektu je 1, 3 a 7 časových jednotek (1 časová jednotka = 83ms). Subjekt odpovídá, zda je T1 složen z lichých nebo sudých číslic a zda T2 je či není v sémantickém kontextu vůči kontextovému slovu (čas na odpověď je 2000 ms). Další pokus následuje vždy po 2000 ms pauze. Každá testovací sada se skládá z 60 pokusů. Pokud subjekt neodpoví ve vyhrazeném čase, je mu připsána špatná odpověď. Příklad scénáře můžete vidět v Tabulce Kontrolní experiment Kontrolní experiment přidává k původnímu experimentu přehrávání rušivého akustického signálu na pozadí; je zkoumán vliv tohoto rušení na percepci T2 stimulu a na pokles amplitudy komponenty N400. I z licenčních důvodů byla vybrána skladba Ludwiga van Beethovena Allegro op. 1 č. 1 s dur (dostatečně dlouhá skladba v rychlém tempu).

3 Tabulka 1 Příklad scénáře experimentu Stimul čas[ms] stimul kontextové slovo 1000 LES pauza před sledem 1000 nontarget 83 PLKJRHW nontarget 83 GFPGNSD nontarget 83 RSPDRGP nontarget 83 SDFRFSP nontarget 83 VJBNDRS nontarget 83 PLPSSDP nontarget 83 LKZXDCD T T2 83 XSTROMX nontarget 83 SPGNDFC nontarget... pauza před odpovědí 1000 otázka na T1 a T2 2000? pauza před další iterací Experimenty a výsledky 5.1 Experimentální laboratoř Veškeré experimenty s testovanými subjekty probíhaly v EEG/ERP laboratoři. Laboratoř je vybavena 32 kanálovým přístrojem BrainAmp DC, záznamovým softwarem BrainVision Recorder, analytickým softwarem BrainVision Analyzer a dalšími zařízeními ERP systému (viz Obrázek 2). 4 Softwarový návrh a realizace Software, který realizuje scénář a podporuje synchronizaci prezentovaných stimulů s EEG záznamem měřené osoby, je napsán v jazyce Java. Přístup na LPT port (nutnost synchronizace) je řešený použitím nativní knihovny a kódu v C++. Přehrávání hudby, stejně jako střídání stimulů je realizováno ve vláknech. Datové soubory (dvojice slov, výsledky testovaného subjektu) jsou textové, konfigurační soubor pak ve formátu XML. Pro spuštění je nutné mít nainstalovaný Java Runtime Environment verze nebo novější. Možnosti nastavení scénáře můžete vidět na Obrázku 1. Obrázek 2 ERP záznamový systém Laboratoř zatím není stavebně dostatečně zvukově a elektricky stíněna, přesto se nám podařilo akustické i elektromagnetické rušení omezit na minimum. 5.2 Teoretické předpoklady Na základě výsledků experimentů provedených na jiných pracovištích jsme předpokládali, že odpověď subjektů na stimul T1 bude téměř bezchybná, zatímco behaviorální odpověď na stimul T2 bude vykazovat značný pokles zejména v případě, kdy interval mezi stimuly T1 a T2 odpovídá třem časovým jednotkám. Obrázek 1 Softwarová realizace scénáře EEG/ERP experimentu - možnosti nastavení scénáře Protože nás zajímá odpověď v čase okolo 400 ms po realizaci stimulu, je zřejmé, že v signálu dochází k překryvům odpovědí na několik stimulů. Z tohoto důvodu je obtížné rozlišit odpověď na stimul T2 od

4 odpovědi na předcházející a následné stimuly a je nutné počítat tzv. rozdílovou vlnu. Tato rozdílová vlna je výsledkem odečtu vlny, která je reakcí na stimul T2, který byl v sémantickém kontextu ke kontextovému slovu, od vlny, ve které nebyl stimul T2 v sémantickém kontextu ke kontextovému slovu. Odpovědi na ostatní stimuly by měly být veskrze identické, což se projevuje v rozdílové vlně poklesem amplitudy k nule. Významný rozdíl mezi odpovědí na stimul T2, který je v kontextu s úvodním slovem, a odpovědí na stimul T2, který není v kontextu s úvodním slovem, může pak sloužit jako důkaz, že stimul T2 byl mozkem identifikovaný na sémantické úrovni zpracování. Tabulka 2 Výsledky hlavního a kontrolního experimentu ( průměrný počet správných behaviorálních odpovědí na stimul T2, s směrodatná odchylka) experiment s Hlavní 26,61 5,04 Kontrolní 25,53 5,13 Tento možný závěr však spoléhá na skrytý předpoklad, že hodnota amplitudy ERP komponenty je přímo závislá na kvalitě a časování kognitivního procesu v mozku. Tento předpoklad je však problematický, proto vstupuje do hry kontrolní experiment. Některé experimenty prokázaly, že s rostoucí intenzitou akustického rušení klesá úspěšnost behaviorální odpovědi a zároveň hodnota amplitudy komponenty N400 zhruba lineárně. Předpokládejme, že tento jev je pozorovatelný v kontrolním experimentu. Pokud zároveň nedojde k poklesu amplitudy komponenty N400 v časové oblasti výpadku pozornosti v hlavním experimentu, je možné tvrdit, že nižší úspěšnost reakce na stimul T2 je důsledkem výpadku zpracování až ve fázích následujících identifikaci slova. 5.3 Průběh experimentu a reálné výsledky Experimentu se zúčastnilo celkem třináct subjektů (devět mužů, čtyři ženy ve věku let); studentů a studentek ZČU v Plzni. Scénář se opakoval vždy 60x; EEG signál byl vzorkován s frekvencí 1 KHz. Úspěšnost reakce testovaných subjektů na stimul T1 byla takřka stoprocentní; tento výsledek odpovídal teoretickým předpokladům. Úspěšnost behaviorální reakce na T2 stimul však byla celkově nižší (a prakticky stejná v hlavním i kontrolním experimentu) oproti teoretickým předpokladům (Tabulka 2 a Obrázek 3). Komponenta N400 byla zřejmá; hodnota amplitudy byla prakticky stejná na všech intervalech časového rozdílu mezi realizací stimulu T1 a stimulu T2. Tabulka 2 shrnuje výsledky pro hlavní i kontrolní experiment (průměrné hodnoty zahrnují všechny pokusy, všechny sledované intervaly a všechny testované subjekty); obrázek 3 pak průměrné výsledky všech subjektů pro jednotlivé časové intervaly. Obrázek 3 Průměrný počet správných odpovědí na stimul T2 [%] V kontrolním experimentu však došlo k významnému snížení amplitudy komponenty N400. Obrázky 4 a 5 ukazují průměrnou rozdílovou vlnu pro situaci, kdy stimul T2 následoval stimul T1 se zpožděním sedm časových jednotek. 6 Závěr Provedený a popsaný experiment je prvním přiblížením možnosti zkoumat pozornost řidiče při zátěži měřením EEG/ERP. Návrh experimentu vychází z attentional blink paradigmatu a je zaměřen na zvládání dvojí zátěže v krátkých časových intervalech. Tato zátěž je částečně navíc zvýšená o akustické rušení na pozadí.

5 3. Nebyla vhodně zvolena kontextová slova a dvojice slov, která mají/nemají sémantický vztah ke kontextovému slovu (v pilotních experimentech byly zkoušeny různé varianty, avšak bez významného dopadu na celkovou úspěšnost). 4. Podmínky v laboratoři nejsou ideální, významně se projevily rušivé vlivy (nejsme schopni vyvrátit ani prokázat). 5. Subjekty se na úlohu dostatečně nesoustředily, či na experiment přicházely unaveny (metodika experimentu zahrnovala i vyloučení subjektů, u kterých bylo prokazatelné, že se na experiment plně nesoustředí). 6. Vybraná hudba je zvláštní typ akustického rušení; jiná hudba, případně obecně zvuky (např. rozhovor) by výsledky významně ovlivnily. Obrázek 4 ERP rozdílová vlna - průměr všech subjektů pro časové zpoždění sedmi časových jednotek stimulu T2 oproti T1, hlavní experiment (generováno programem BrainVision Analyser) Pokles amplitudy komponenty N400 v kontrolním experimentu byl významný. To by mohlo ukazovat, že akustické rušení na pozadí má vliv na percepci stimulů mimo oblast vědomého zpracování. Poděkování: Tato práce vznikla v rámci řešení projektu Ministerstva dopravy České republiky číslo 1F84B/042/520. Literatura [1] E. K. Vogel, S.J. Luck, K. L. Shapiro: Electrophysiological Evidence for a Postperceptual Locus of Suppression During the Attentional Blink. Journal of Experimental Psychology; Human Perception and Performance, 1998, Vol. 24, No.6, [2] R. Marois, J. Ivanoff. Capacity limits of information processing in the brain, TRENDS in Congnitive Scieces, Vol. 9, No. 6, June Obrázek 5 ERP rozdílová vlna - průměr všech subjektů pro časové zpoždění sedmi časových jednotek stimulu T2 oproti T1, kontrolní experiment (generováno programem BrainVision Analyser) Úspěšnost behaviorální odpovědi subjektu na stimul T2 byla nízká oproti teoretickým předpokladům jak v hlavním, tak i v kontrolním experimentu. Tento výsledek lze interpretovat mnoha způsoby: 1. Akustické rušení na pozadí nemá v našem případě žádný vliv na behaviorální reakci subjektu. 2. Zvolená doba časového zpoždění mezi target stimuly (1 časová jednotka = 83 ms) není vhodně zvolena (experiment bude opakován s jiným časováním). [3] S. Dehaene, L. Naccache, et al.: Imaging unconscious semantic priming. Nature, Vol. 395, October [4] E. H. Schumacher, T. L. Seymour et al.: Virtually Perfect Time Sharing in Dual-Task Performance: Uncorking the Central Cognitive Bottleneck. Psychological Science, Vol. 12, No. 2, March [5] D. Deacon, A. Dynowska et al.: Repetition and semantic priming of nonwords: Implications for theories of N400 and word recognition, Psychophysiology, 41, 60-74, 2004.

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Využití metody matching pursuit pro detekci ERP vln 1

Využití metody matching pursuit pro detekci ERP vln 1 Využití metody matching pursuit pro detekci ERP vln 1 Pavel Mautner, Roman Mouček Katedra informatiky a výpočetní techniky, Zápodočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň mautner@kiv.zcu.cz,

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Tester chybovosti 4xSTM-1

Tester chybovosti 4xSTM-1 Tester chybovosti 4xSTM-1 Technická dokumentace Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně 2008 Základní parametry Tester slouží k monitorování bitové chybovosti čtyř linek STM-1 (155,52 Mb/s) v jednom směru.

Více

ŘIDIČSKÝ SIMULÁTOR CDV

ŘIDIČSKÝ SIMULÁTOR CDV ŘIDIČSKÝ SIMULÁTOR CDV Mgr. Aleš Zaoral CDV, v. v. i. Základní údaje o projektu Řidičský simulátor nákladního vozidla a autobusu projekt CDV plus Cílem projektu je vybudovat jedinečné výzkumné zázemí,

Více

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektroencefalografie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektroencefalografie X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroencefalografie diagnostická metoda, umožňující snímání a záznam elektrické aktivity mozku invazivní

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD

Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD Zkoušení heterogenních a austenitických svarů technikou Phased Array a technikou TOFD Ing. Miloš Kováčik, SlovCert s. r. o. Bratislava, Jan Kolář ČEZ JE Temelín Úvod V jaderné energetice a těžkých chemických

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Elektroencefalografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektroencefalografie. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektroencefalografie X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroencefalografie diagnostická metoda, umožňující snímání a záznam elektrické aktivity

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Vzdělávací workshop. Brno, Posluchárna 1. NK LF MU / FN u sv. Anny

Vzdělávací workshop. Brno, Posluchárna 1. NK LF MU / FN u sv. Anny Vzdělávací workshop Brno, 25. 4. 2012 Posluchárna 1. NK LF MU / FN u sv. Anny Přehled programu 9:00 11:00 První blok (základní koncepce a metody ve fmri) Obecný princip fmri (Michal Mikl) Zpracování dat

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Petr Bureš, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze Obsah prezentace historický vývoj a použití dopravních informací současná situace v poskytování

Více

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1 NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ Petr Frantík 1 Úvod Úloha pokritického vzpěru přímého prutu je řešena dynamickou metodou. Prut se statickým zatížením je modelován jako nelineární disipativní dynamický systém.

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách

Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách Harmonizace metod vyhodnocení naměřených dat při zkratových zkouškách P. Křemen (Zkušebnictví, a.s.), R. Jech (Zkušebnictví, a.s) Jsou uvedeny principy a postup harmonizace metod zpracování a vyhodnocení

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie

VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU. seminář z patologické fyziologie VYŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU seminář z patologické fyziologie Osnova Morfologické vyšetřovací metody (zobrazovací diagnostika) 1 Počítačová (výpočetní) tomografie 2 Pozitronová emisní tomografie (PET) 3

Více

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu

ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy. 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu ČVUT FEL X36PAA - Problémy a algoritmy 4. úloha - Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu Jméno: Marek Handl Datum: 3. 2. 29 Cvičení: Pondělí 9: Zadání Prozkoumejte citlivost metod

Více

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e

1. Pot eby uživatel 1. Pot eby uživatel - ti, i k te e í í p ra r cu c jí í s C CTV T V den e n n oper e á r to o i i od C CTV T V o o e KAMEROVÉ SYSTÉMY - CCTV Mgr. Zdeněk Štěpánek, PhD. Policejní akademie ČR POSOUZENÍ VHODNOSTI APLIKACE CCTV 1. Potřeby uživatelů - ti, kteří pracují s CCTV denně (operátoři)...od CCTV očekávají, že budou

Více

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. EEG-fMRI. Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. EEG-fMRI. pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení

SIMULTÁNNÍ EEG-fMRI. EEG-fMRI. Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. EEG-fMRI. pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení SIMULTÁNNÍ Radek Mareček MULTIMODÁLNÍ FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ pozorování jevu z různých úhlú lepší pochopení některé jevy jsou lépe pozorovány pomocí jedné modality, pozorovatele však zajímá informace obsažená

Více

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny

Vztah výpočetní techniky a biomedicíny Vztah výpočetní techniky a biomedicíny počítač - nástroj pro vývoj nových přístrojů počítač -součást přístrojových systémů počítač - nástroj pro zpracování informací přispívá k metody, techniky a teorie

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Úložiště dat a metadat EEG/ERP experimentů. Abstrakt. 2 Analýza měření EEG/ERP. 1 Úvod. Petr Ježek

Úložiště dat a metadat EEG/ERP experimentů. Abstrakt. 2 Analýza měření EEG/ERP. 1 Úvod. Petr Ježek Úložiště dat a metadat EEG/ERP experimentů Petr Ježek Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8 jezekp@kiv.zcu.cz Abstrakt Práce si klade za cíl zhodnotit obecné

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

Katedra biomedicínské techniky

Katedra biomedicínské techniky ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Jakub Schlenker Obsah Úvod 1 1 Teoretický úvod 2 1.1 Elektrokardiografie............................

Více

Neurofeedback. Úvod. Princip

Neurofeedback. Úvod. Princip Radek Procházka prochra4@fel.cvut.cz Neurofeedback Úvod Neurofeedback je moderní terapeutická metoda, používaná k léčbě či alespoň potlačení příznaků poruch soustředění, hyperaktivity a epilepsie, zejména

Více

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

Software pro formování dielektrika kondenzátorů VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro formování dielektrika kondenzátorů Číslo projektu: TA02020998 Číslo výsledku: 27267 Spolupracující

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Zdeněk KOLKA Projekt FR-TI1/184 - Výzkum a vývoj systému řízení a regulace pozemního letištního zdroje Popis Řídicí jednotka GCU 400SG je elektronické

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková Kvantitativní testování termického a vibračního prahu Lenka Mlčáková Základní anatomie senzitivního Přímá senzitivní dráha : 1. Receptory systému 2. První periferní senzitivní neurony (v gangliích zadních

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

Mikropilot pro SmVaK. Cíle mikropilotu. Zadání mikropilotu

Mikropilot pro SmVaK. Cíle mikropilotu. Zadání mikropilotu Mikropilot pro SmVaK Ke konci června 2016 společnost Solidus Tech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro vzdálený odečet vodoměrů společnost SMVAK. Pilot byl realizovaný za podpory společnosti OVOD, spol.

Více

Zvukoměry v mobilu při výuce akustiky VLADIMÍR VOCHOZKA 1, VÍT BEDNÁŘ 1, JIŘÍ TESAŘ 2. Úvod. Budějovice. Mobilní aplikace

Zvukoměry v mobilu při výuce akustiky VLADIMÍR VOCHOZKA 1, VÍT BEDNÁŘ 1, JIŘÍ TESAŘ 2. Úvod. Budějovice. Mobilní aplikace Zvukoměry v mobilu při výuce akustiky VLADIMÍR VOCHOZKA 1, VÍT BEDNÁŘ 1, JIŘÍ TESAŘ 2 1 Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2 Fakulta pedagogická, Jihočeská univerzita v Českých

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

ROZPOZNÁNÍ TITULU GRAMOFONOVÉ DESKY PODLE KRÁTKÉ UKÁZKY

ROZPOZNÁNÍ TITULU GRAMOFONOVÉ DESKY PODLE KRÁTKÉ UKÁZKY ROZPOZNÁNÍ TITULU GRAMOFONOVÉ DESKY PODLE KRÁTKÉ UKÁZKY V. Moldan, F. Rund Katedra radioelektroniky, fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze, Česká republika Abstrakt Tento článek

Více

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj.

Určen pro přímé měření izolačního odporu v síťových kabelech, transformátorech, elektromotorech aj. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Měřič izolačního odporu MIC-2 Obj. číslo: 106001423 Výrobce: SONEL S. A. Popis Digitální měřič izolačního odporu. Určen pro přímé měření izolačního odporu

Více

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče

Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče Vlasta Rehnová* Matúš Šucha** Centrum dopravního výzkumu, Praha* Katedra psychologie Filozofické fakulty, Univerzita Palackého Olomouc** vlasta.rehnova@cdv.cz,

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru Milan Štork Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací & Regionálním inovační centrum pro elektrotechniku

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně

IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně Simulátor označujeme jako kredibilní v případě, že: byla úspěšně završena fáze verifikace simulátoru se podařilo přesvědčit zadavatele simulačního

Více

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti EEG - elektroencefalogram Skalpové EEG Intrakraniální EEG > 1 cm < 1 cm Lokální potenciály Extracelulární akční potenciály ~ 1 mm ~ 1 um EEG - elektroencefalogram

Více

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla Klasické provedení a didaktické aspekty pokusu U kyvadla, jakožto dalšího typu mechanického oscilátoru, platí obdobně vše, co bylo řečeno v předchozích experimentech SCLPX-7 a SCLPX-8. V současném pojetí

Více

Řečové technologie na Katedře kybernetiky FAV ZČU v Plzni. Katedra kybernetiky. Fakulta aplikovaných věd. Západočeská univerzita v Plzni

Řečové technologie na Katedře kybernetiky FAV ZČU v Plzni. Katedra kybernetiky. Fakulta aplikovaných věd. Západočeská univerzita v Plzni Pracoviště: Katedra kybernetiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Výzkumné zaměření: a) Teorie systémů b) Řízení strojů a procesů (včetně aplikací) c) Řečové technologie d) Technická

Více

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem

11. Logické analyzátory. 12. Metodika měření s logickým analyzátorem +P12 11. Logické analyzátory Základní srovnání logického analyzátoru a číslicového osciloskopu Logický analyzátor blokové schéma, princip funkce Časová analýza, glitch mód a transitional timing, chyba

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Zákony hromadění chyb.

Zákony hromadění chyb. Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky

Více

Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry

Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry Ondřej Konár, Marek Brabec, Ivan Kasanický, Marek Malý, Emil Pelikán Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. ROBUST 2012 Němčičky 14. září 2012 Měření

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance 3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

DETEKCE HRAN V BIOMEDICÍNSKÝCH OBRAZECH

DETEKCE HRAN V BIOMEDICÍNSKÝCH OBRAZECH DETEKCE HRAN V BIOMEDICÍNSKÝCH OBRAZECH Viktor Haškovec, Martina Mudrová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav počítačové a řídicí techniky Abstrakt Příspěvek je věnován zpracování biomedicínských

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Abstraktní myšlení BASIC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Abstraktní myšlení BASIC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Abstraktní myšlení BASIC 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O TESTU Test Abstraktní myšlení BASIC vychází z klasických inteligenčních testů

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Vizuální interpretace leteckých a družicových snímků u dospívajících

Vizuální interpretace leteckých a družicových snímků u dospívajících Vizuální interpretace leteckých a družicových snímků u dospívajících Hana Svatoňová, PdF MU Brno 23. mezinárodní geografická konference Brno 2015 Interpretace leteckých a satelitních snímků 2013 výzkumné

Více

23. Matematická statistika

23. Matematická statistika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 23. Matematická statistika Statistika je věda, která se snaží zkoumat reálná data a s pomocí teorii pravděpodobnosti

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky Konference ANSYS 2009 Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky J. Štěch Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení jstech@kke.zcu.cz

Více

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. Institut biostatistiky a analýz

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. Institut biostatistiky a analýz ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA BIOSIGNÁLŮ V. ELEKTROENCEFALOGRAM ELEKTROENCEFALOGRAM ELEKTROENCEFALOGRAM (EEG) je (grafická) reprezentace časové závislosti rozdílu elektrických potenciálů, snímaných z elektrod umístěných

Více

Alternativní ovládání PC a okolí

Alternativní ovládání PC a okolí Alternativní ovládání PC a okolí Nature Inspired Technologies Group (NIT) - http://nit.felk.cvut.cz/ Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze http://cyber.felk.cvut.cz/ Alternativní ovládání

Více

Inteligentní analýza obrazu. Ing. Robert Šimčík

Inteligentní analýza obrazu. Ing. Robert Šimčík Inteligentní analýza obrazu Ing. Robert Šimčík Jaký je přínos video analýzy? 2 Typické CCTV pracoviště? Příliš mnoho kamer! Pomoc! 3 Proč použít video analýzu? Analýza tisíců video záznamů Redukce zátěže

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ

KOREKTORY FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKY NFZ KOEKTOY FEKVENČNÍ CHAAKTEISTIKY NFZ Korektory mohou ungovat jako pasivní nebo aktivní. Pasivní korektory jsou zapojeny přímo v cestě n signálu, aktivní korektory se skládají ze zesilovače v přímé cestě

Více

Měření kosmického záření

Měření kosmického záření Měření kosmického záření D. Jochcová 1, M. Stejskal 2, M. Kozár 3, M. Melčák 4, D. Friedrich 5 1 Wichterlevo gymnázium, Ostrava oxiiiii@centrum.cz 2 Gymnázium Litoměřická, Praha marek.sms@gmail.com 3 Bilingválne

Více

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Mareš, J., Vacek, M. Koudela, D. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická 5, 166 28, Praha 6 e-mail:

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Design experimentů pro EEG/ERP

Design experimentů pro EEG/ERP Design experimentů pro EEG/ERP Martin Mojžíš, Jiří Coufal Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň acem@kiv.zcu.cz,

Více

Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza.

Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza. Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza www.kme.zcu.cz/kmet/exm 1 Obsah prezentace 1. Úvod a motivace 2. Data v časové a frekvenční oblasti 3. Fourierova analýza teoreticky 4. Fourierova analýza

Více

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje

Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje - 1 - Zkoušení velkých výkovků a digitální ultrazvukové přístroje Ultrazvuková kontrola Ing. Jaroslav Smejkal, Testima, spol. s r.o. zpracováno dle materiálů GE IT Krautkramer Zkoušení výkovků není jednoduchou

Více

Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE

Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 je centrum kompetence podporované Technologickou agenturou České republiky. Koncentruje špičkové

Více

Diskrétní náhodná veličina

Diskrétní náhodná veličina Lekce Diskrétní náhodná veličina Výsledek náhodného pokusu může být vyjádřen slovně to vede k zavedení pojmu náhodného jevu Výsledek náhodného pokusu můžeme někdy vyjádřit i číselně, což vede k pojmu náhodné

Více

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup

Více

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Akustika Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Vzdělávání v rámci projektu Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU Princip zvukařiny x s c T R Q O L M Poslech nebo

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

SERIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ PRUŽIN

SERIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ PRUŽIN SERIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ PRUŽIN ANNA MOTYČKOVÁ 2015/2016, 8. Y Obsah Teoretický rozbor... 3 Zjištění tuhosti pružiny... 3 Sériové zapojení pružin... 3 Paralelní zapojení pružin... 3 Praktická část...

Více

P. Bartoš a J. Tesař

P. Bartoš a J. Tesař POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ DOPPLEROVA JEVU V MATLABU A NĚKTERÉ MOŽNÉ APLIKACE VE VÝUCE FYZIKY P. Bartoš a J. Tesař Katedra fzik, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzit, Jeronýmova 1, České Budějovice Abstrakt:

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Projekt FRVŠ č: 389/2007 Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.

Více