ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*)"

Transkript

1 Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, školská právnická osoba ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*) 1. Identifikační údaje Adresa: MŠ Studánka u sv. Jakuba, Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, školská právnická osoba IČO: IZO: Telefon: , Web: Ředitelka: Jaroslava Ježková, DiS. Zřizovatel: Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec ŠVP zpracovaly: Jaroslava Ježková, DiS., Bc. Marcela Pěčková ŠVP projednán dne: na pedagogické radě *) z pohádky "Lotrando a Zubejda", píseň "Putování", J. Uhlíř, Z. Svěrák

2 2. Charakteristika mateřské školy Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba je jednotřídní škola umístěná ve Správním středisku Okresní charity Červený Kostelec v budově Háčka, která funguje jako multifunkční zařízení této organizace ( mezi jinými : Mateřské centrum, keramická dílna, komunitní zahrada, edukační centrum ) a umístění mateřské školy v této budově tyto funkce vhodně doplňuje a navazuje na jejich aktivity. Mateřská škola byla založena v lednu 2014 jako firemní MŠ Oblastní charity Červený Kostelec. Od září 2015 pokračuje jako MŠ zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení a do Rejstříku školských právnických osob. Kapacita školy je dvacet dětí předškolního věku, personální zajištění tvoří dvě učitelky Jaroslava Ježková, DiS. a Bc. Marcela Pěčková a jedna pomocnice pro úklid a stravování Věra Kmentová. 3. Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací nabídka naší MŠ je plánována a vytvářena v souladu s RVP PV a jejími platnými předpisy. Vycházíme ze základního předpokladu, že záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální. K naplnění tohoto záměru sledujeme ve své práci tyto rámcové cíle: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Naše mateřská škola je škola s křesťanskými prvky, proto se snažíme rozvíjet také oblast duchovní, která je nedílnou součástí člověka jako takového. Během roku tak využíváme různých období a svátků, u kterých neklademe důraz pouze na jejich tradiční význam a prožívání, ale rozkrýváme také jejich duchovní rozměr - svatý Václav, sv. Martin, Vánoce, Velikonoce apod. Program je inspirován programem "Začít spolu" a programem "Celistvé na mysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta". V souladu s těmito programy

3 podporujeme a rozvíjíme aktivitu dítěte, samostatné rozhodování, prosociální chování - empatii, toleranci, ohleduplnost.. Dále podporujeme metody prožitkového učení, kdy dítě všemi smysly objevuje a získává zkušenosti v různých oblastech života, a metody situačního učení založeném na vytváření a využívání situací. Při samotných činnostech s dětmi tak hojně využíváme příběhů, pohádek, legend a jiných obdobných forem k navození různých situací, skrze které společně s dětmi rozvíjíme poznání. Název ŠVP vyjadřuje pohyb, dynamiku, jsme na cestě - vyvíjíme se, cesty jsou různé stejně jako každý z nás. Celým programem tak prosvítá spojující prvek - cesta, pokaždé vyjádřena trochu jiným způsobem. ŠVP Cestou necestou je rozčleněn do osmi tematických částí. Každá část pak nabízí několik témat, která se dále rozpracovávají. Školní vzdělávací program je otevřeným dokumentem - ve všech svých oblastech umožňuje další rozvíjení, změny a proměny, aby zůstal živým a inspirujícím dokumentem. Hlavní cíle ŠVP: přátelský a otevřený přístup různorodá vzdělávací nabídka podpora tvůrčího a aktivního přístupu podnětné a motivující prostředí - využití pracovních koutků aktivit) (center využití okolí MŠ k rozvíjení a podpoře vztahu k přírodě, poznávání různých ekosystémů - les, rybník, pole, louka rozvíjení duchovních hodnot a postojů- naděje, vděčnost, důvěra spolupráce s rodinou 4. Podmínky a organizace vzdělávání Věcné podmínky mateřské školy Prostory školy jsou umístěny ve zvýšeném přízemí budovy. Prostor třídy je členěn na několik navzájem propojených částí: vstupní místností je šatna, kde

4 má každé dítě svoji skříňku na oděv a obuv, z ní je možné vejít dveřmi do jídelny a to buď přímo nebo přes koupelnu s toaletami. V jídelně jsou umístěny stolečky, dětský nábytek a učitelský sůl. Zde se stravujeme a odehrávají se zde další společné a individuální činnosti dětí jak u stolečků, tak v centrech aktivit. Jídelna je širokým průchodem s dveřmi oddělena od herny, která je vybavena dětským nábytkem a rozdělena do hracích koutků a dalších center aktivit se stolečky a dětem přístupnými skříňkami, které umožňují, aby si děti braly samostatně to, co potřebují. Zde se odehrávají spontánní a řízené činnosti během dne a tato místnost slouží také jako ložnice a relaxační prostor. Lůžkoviny jsou uloženy odděleně ve skříni. Z herny je možné vyjít na rozlehlý balkon, který je vybaven venkovním nábytkem k posezení, zde se v případě dobrého počasí odehrávají svačiny a některé řízené a herní aktivity. Z balkonu vede schodiště na školní zahradu, která je vybaveno pískovištěm, houpačkami, skluzavkou, vodním prvkem, vyvýšenými záhony. Všechny prostory splňují hygienické i bezpečnostní požadavky podle norem. Vybavení školy, především to, které slouží bezprostředně dětem při hrách a činnostech, je vyrobeno cíleně podle našich vzdělávacích záměrů a přednostně z přírodních materiálů, odpovídá počtu dětí, je uzpůsobeno velikostí dětem předškolního věku a je bezpečné. Budova se školou je umístěna na okraji udržovaného městského lesa s cestami a přírodním hřištěm, leží v sousedství zahrad, luk a polí, navazuje na rekreační oblast Brodského rybníku, a tak poskytuje dětem dostatek prostoru a možností k různorodým činnostem v přírodě po celý rok. Organizace režimu školy a životospráva MŠ je škola s celodenní péčí o děti. Je otevřena ve všedních dnech od 6,45h do 15,45h. Organizace denního režimu: 6,45 8,15 scházení dětí, volná hra, komunikace s rodiči, individuální a skupinové práce s dětmi 8,15 9,00 úklid, komunitní kruh, pohybové aktivity, ranní hygiena, svačina

5 9,00 9,30 společná řízená činnost, práce ve skupinách, v centrech aktivit, kroužek anglického jazyka 9,30 11,15 hygiena, pobyt venku 11,15 12,15 oběd, příprava k odpočinku, hygiena 12,15 14,00 čtení, vyprávění, zpívání před odpočinkem, spánek nebo klidové aktivity 14,00-14,30 vstávání po spánku, svačina 14,30-15,45 volná hra dětí v herně nebo venku, individuální a skupinové aktivity, úklid, komunikace s rodiči, odchod domů Hlavní denní činností je spontánní hra dětí, která je doplňována, navozována nebo usměrňována učitelkami podle výchovně vzdělávacích záměrů, které vyplývají z ŠVP, evaluace a aktuální situace ve třídě. Pracujeme s dětmi individuálně, skupinově i frontálně, integrujeme různé činnosti do jednoho celku, dovolujeme dětem vybrat si takové chování ve třídě, které odpovídá jejich momentální potřebě, motivujeme je k aktivitě, samostatnosti a využíváme jejich zájmu zapojit se do organizace činností ve škole i mimo ni. Máme zavedená a s dětmi vytvořená pravidla, která podle potřeby doplňujeme a obměňujeme. V době provozu školy probíhá třikrát denně stravování dětí a to jak formou společného tak individuálně probíhajícího jídla. Jídlo je připravováno v externí školní kuchyni a je dováženo do mateřské školy, kde je ve školní jídelně - výdejně vydáváno. V mateřské škole klademe důraz na každodenní pobyt dětí venku i za méně příznivého počasí - v dopoledních hodinách v okolí školy, odpoledne na terase a v zahradě. Denní program je doplněn společným časem odpočinku podle individuálních potřeb dětí. Děti, které neusnou, mají možnost zabavit se hrou nebo jinou klidnou činností.

6 Samozřejmou součástí dne je dodržování běžných hygienických návyků při jídle, mytí a používání toalety. Kromě každodenních činností je do programu zařazena jednou týdně výuka angličtiny. Pravidelně jednou za měsíc zveme na návštěvu rodiče nebo jiného dospělého nebo podnikáme výlet do pro děti zajímavého zařízení ve městě nebo v blízkém okolí. Příležitostně zveme do školy loutkoherce a využíváme dalších nabídek, které jsou přínosné pro děti vzhledem k jejich věku a zájmům. Navázali jsme spolupráci s Městskou knihovnou. Jednou ročně nabízíme preventivní logopedické, oční a ušní vyšetření dětí. Děti a psychosociální podmínky v mateřské škole Dětský kolektiv je věkově smíšený. Děti respektujeme jako osobnosti, zohledňujeme rodinné prostředí, ze kterého přicházejí. V pedagogickém přístupu k dětem upřednostňujeme individuální přístup podle věku, povahy a nadání dítěte. Neméně důležité je pro nás podporovat socializaci dětí při společných prosociálně a prožitkově laděných činnostech, dbáme na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi navzájem. Poskytujeme dětem dostatek času a prostoru ke hrám, činnostem, k sebeobsluze, hygienickým aktivitám. Zaměřujeme se na klid u jídla, které dětem nenutíme, a individuálně dávkovaný odpočinek i možnost relaxovat i během dne. Dopřáváme dětem dostatek bezpečného pohybu v přírodě i volného pohybu ve všech prostorách mateřské školy. Součástí kolektivu jsou předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, které připravujeme k zápisu do ZŠ a věnujeme jim celoroční soustavnou péči spočívající v přípravě na školu. Spolupracujeme s učitelkou 1.třídy. Nabízíme místo pro dítě s individuálním vzdělávacím programem. Personální zajištění mateřské školy, její řízení a spoluúčast rodičů na chodu školy V mateřské škole pracují dvě kvalifikované učitelky, z nichž jedna je zároveň ředitelkou školy. Učitelky zodpovídají za pedagogickou práci s dětmi, střídají se v dopolední a odpolední směně u dětí a spolupodílejí se na přípravě a průběhu

7 stolování, zajišťují služby specializovaných pracovníků v MŠ a komunikují a spolupracují s rodiči, jejich zástupci, vedením Oblastní charity Červený Kostelec a dalšími osobami a institucemi. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř mateřské školy i vně. Ředitelka aktivně rozvíjí společně se svými spolupracovníky pracovní vztahy podpořené vzájemnou důvěrou, otevřeností, možností se na sebe spolehnout, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem - Oblastní charitou Červený Kostelec, dále s orgány státní správy a samosprávy, základní školou, s pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě, s logopedickými odborníky. Mateřská škola vychází z rodinných poměrů jednotlivých dětí, doplňuje je a s rodiči dětí je v běžném denním kontaktu. Rodiče jsou zváni na školní akce, mají možnost účastnit se dění ve škole i mimo tyto akce, mohou se kdykoliv informovat na svoje dítě a mohou se spolupodílet na vytváření vzdělávacího programu školy.

8 5. Vzdělávací obsah ŠVP Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*) 1. téma S kamarády se jde hezky Vzdělávací záměr: kdo jsem já moji kamarádi naši přátelé Michael a Václav Vydáváme se na cestu - nové prostředí, noví kamarádi, na cestu, kde si teprve zvykáme, kde každý může být sám sebou. Vše přizpůsobíme tomu, aby v klidné a radostné atmosféře si Ti nejmenší mohly prožít svá první větší odloučení od rodičů, Ti větší navázat nová přátelství, přivyknout pravidlům pro příjemné a ohleduplné soužití ve třídě, poznávání svých kamarádů - jací jsou, čím nás překvapí..uvědomění si, že nikdy nejsem sám a nikdy nejdu sám.. Dílčí vzdělávací cíle: seznámení se s novým prostředím, dětmi i dospělými vytvoření vhodné atmosféry, aby děti získaly důvěru a byly otevřené pro vnímání nových zážitků, vztahů.. poznávání sebe sama - získávání sebedůvěry a částečné citové samostatnosti domluvení jednoduchých a srozumitelných pravidel pro společné soužití ve třídě i při pobytu venku postupné navykání na pravidelné činnosti v mš

9 osvojení si jednoduchých sebeobslužných dovedností v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu apod. osvojení si základních pravidel při komunikaci s dětmi i dospělými - dokázat vyjádřit své potřeby, přání, poprosit, poděkovat Vzdělávací nabídka: prostor na zvykání (adaptaci) spontánní hra společné hry podporující socializaci, rozvoj přátelství, komunikaci společné vytváření jednoduchých pravidel soužití seznámení se s novým prostředím, hračkami poznávání nejbližšího prostředí mš Očekávané výstupy: odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých domluvit se, komunikovat s dětmi i dospělými, vyjádřit své potřeby, přání, poprosit, poděkovat znát jména učitelek i některých dětí orientovat se v novém prostředí chápat domluvená pravidla a postupně podle nich jednat zvládat jednoduchou sebeobsluhu v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu apod. Ostatní akce: první schůzka s rodiči - informativní + dílnička - společné vyrábění pro OCH Č "Šikovné ruce pro Hospic" návštěva Centra rozvoje Česká Skalice

10 2. téma Malíř kreslí na cestách Vzdělávací záměr: barevná zahrádka zářivý podzim letí vítr do všech stran/vítr běží po poli sluníčko zapadá za hory Touláme se přírodou a pozorujeme podzimní krásy přírody - stromů, květin i zvířat a rozkrýváme příjemná překvapení tohoto období - ovocné nadělení, bramborová úroda, létající draci, žaludová a kaštanová nadílka, šípkové korálky, bylinkové vůně.. Jak my se nachystáme na zimu? Učíme se umění být vděčni.. Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností osvojení si základních poznatků o těle a jeho zdraví, o prevenci nemocí rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj předmatematických dovedností - pojmy o počtu, velikosti, třídění dle určitého pravidla apod. posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) rozvíjení schopnosti sebeovládání posilování prosociálního chování v rámci mš i mimo rozvíjení přátelských vztahů mimo rodinu a její nejbližší okolí vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije Vzdělávací nabídka: umožnit poznávání všemi smysly skrze pohybové činnosti poznávání lidského těla, rozhovory o ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků četné vycházky do přírody, pozorování proměn přírody, dále pozorování a orientace v blízkém okolí mš

11 manipulace s předměty - přírodniny, lesní plody - pokusy a zkoumání, třídění, porovnávání, vnímání skrze smysly - sluch, hmat, čich, chuť i vůni vyprávění zážitků, příběhů, samostatný slovní projev na určité téma v rámci komunitního kruhu aktivity podporující sbližování dětí a rozvíjení kooperativních činností - ve dvojici, ve skupině poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb, písní, sledování dramatizací, divadelních scének podpora a nácvik bezpečného chování v běžných dopravních situacích Očekávané výstupy: uvědomovat si svou samostatnost - vyjadřovat své postoje a názory zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím a pohybem smyslové rozlišování - zvuky a tóny, tvary, vůně, chutě, povrch chápat základní číselné a matematické pojmy, užívání dovedností jako porovnávání, třídění dle daného pravidla, rozvíjení pojmů více, méně, stejně, první, poslední různé formy výtvarného, hudebního, pohybového vyjádření projevovat zájem o knížky, schopnost poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo - porozumět slyšenému, pochopit hlavní myšlenku, sledovat děj a krátce jej zopakovat přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství postupné vnímání prostorových pojmů - dole, nahoře, před, za, pod, nad apod. Ostatní akce: výlet do lesa - setkání s myslivcem, překvapení pro zvířátka keramická dílna tvoření návštěva knihovny při příležitosti týdne knihoven

12 3. téma Stezka k věčnosti Vzdělávací záměr: někdo nás čeká Martinův plášť na obloze černý mrak halí, belí zvířátka Dny se krátí, slunce ubývá a tmy přibývá, více se zdržujeme doma a vnímáme jeden druhého. Je nám chladno a na vlastní kůži cítíme proměnlivost počasí, dobře se oblékáme. Ptáci naposledy zazpívají a odlétají, zvířátka se zachumlají do pelíšku. Vzpomínáme na nejbližší, také šli po různých cestách - jací byli moji blízcí? Sv. Martin přijíždí, umíme se také rozdělit? Vidím, co můj kamarád má rád? Dílčí vzdělávací cíle: poznávání a podpora vztahů a vazeb mezi blízkými lidmi rozvíjení duchovních hodnot a postojů - naděje, vděčnost, důvěra rozvoj receptivních jazykových dovedností - schopnosti naslouchat osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a osobní pohody posilování přirozených poznávacích citů - zvídavosti, zájmu, porozumění, vcítění se vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou a lidmi Vzdělávací nabídka: skrze obrazový i literární materiál seznámit děti s příběhem o Martinovi společná práce na prožití Martinova příběhu, dramatizace činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů - teď, ráno, večer, dny v týdnu, roční období naslouchání vyprávění druhých, kladení otázek, samostatný slovní projev činnosti směřující k ochraně zdraví, k vytváření zdravých životních návyků, správné oblékání, hygienické návyky při nachlazení

13 hry a činnosti zaměřené k osvojování si poznatků o měnící se přírodě, chování zvířat, poznávání a řešení praktických problémů spojených se změnami počasí přirozené pozorování blízkého prostředí - přírody i lidské společnosti účast na události v městě Martinském průvodu Očekávané výstupy: přirozeně komunikovat s druhým dítětem, navazovat skrze komunikaci kladný vztah, přátelství vnímat duchovní podněty, hodnotit svoje zážitky naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat obsah, ptát se zvládnout sebeobsluhu v oblékání a svlékání, uplatňovat zdravotně preventivní návyky a zvládání hygienického chování (rýma, kašel) vědomě si všímat, přemýšlet, poznávat vnímat, že svět má svůj řád - jak svět přírody, tak svět lidí Ostatní akce: návštěva hřbitova, zapálení svíček svatomartinský průvod s lampióny výtvarná dílna s rodiči vyrábění lampionků do Martinského průvodu 4. téma Putování k Betlému Vzdělávací záměr: andělské zvonění miminko v jeslích klanění králů 4. prosince oslavíme svátek Barborek, poté se těšíme na Mikuláše, sv. Lucie noci upije, dne nepřidá, nejen dostáváme, ale také dáváme, chystáme setkání s rodiči a něco pro radost, školkou se mísí vůně perníčků a zdobíme... Do lesa odneseme zvířátkům suchý chléb a jablíčka. Nastává to největší těšení na světě - Vánoce - překvapení pod stromečkem. Do Betléma přicházejí tři králové.

14 Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti rozvíjení a podpora citových vztahů, prožívání citů rozvoj prosociálních postojů - sociální citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost rozvíjení našich kulturních tradic, příprava na svátky a jejich slavení poznávání odlišných kultur, jejich zvyků a prožívání svátečních období rozvíjení pozitivního vztahu ke světu, k životu rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách Vzdělávací nabídka: rukodělné vyrábění - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, materiálem činnosti vyvolávající spokojenost, veselí, radost - hudební a hudebně pohybové hry, říkanky, dramatizace, zpěv četba a poslech příběhů, rozhovory, kladení otázek a hledání odpovědí námětové hry a činnosti, hry na téma rodiny, přátelství sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti činnosti na rozvoj vnímání časových pojmů, denního řádu, proměn a vývoje v čase, logické posloupnosti příběhů, událostí aktivity rozvíjející vztahy mezi lidmi navzájem - úcta ke stáří, k nemocnému nebo osamělému člověku příprava na společné setkání s rodiči aktivity na rozvoj schopnosti připravit někomu radost, rozdělit se s ním, obdarovat Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem naučit se zpaměti krátké texty - říkanky, písničky, úryvky z dramatizací jednoduše vyprávět děj příběhu soustředit se na činnost a dokončit ji vyjadřovat svou představivost a fantazii při tvoření i vyjadřování ovládat své city a přizpůsobovat své chování

15 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, prožívat radost z obdarování někoho druhého spolupracovat s ostatními vnímat proměny okolí Ostatní akce: návštěva kostela, prohlídka betléma návštěva zahradnictví - vánoční výzdoba společné posezení s rodiči 5. téma Cestou zasněženou Vzdělávací záměr: pohádky v pelíšku stopy ve sněhu ať to sviští vůně čaje s citrónem barevný masopust Dlouhé noci, krátké dny - čas pro pohádky a příběhy, rozvíjení představ a fantazie, listování v knihách, prohlížení obrázků, proměna v různé postavy a role. Vnímání a pozorování proměn přírody, život zvířat v zimě, péče o ně, dovádění na sněhu, pokusy a tak dál, ale co dělat, když onemocníme, jak se oblékáme. Přichází masopust a soutěže a hry, vyrábění masek.. také se s předškoláčky těšíme na zápis do školy, povídáme si,na školu si hrajeme.. Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj paměti a pozornosti rozvoj řečových a jazykových dovedností - vnímání, porozumění, výslovnost, vyjadřování podpora a rozvoj tvořivého myšlení, představivosti, fantazie seznamování s charakteristickými znaky ročního období rozvoj hrubé motoriky

16 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu podpora dovedností potřebných ke čtení a psaní Vzdělávací nabídka: čtení a vyprávění příběhů, dramatizace pohádek hry se slovy, slovní hádanky, rytmizování práce s knihami, encyklopediemi pozorování přírody, pokusy činnosti rozvíjející lokomoční pohybové dovednosti - chůze, běh, skoky, poskoky činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí činnosti na procvičování barev, geometrických tvarů, grafické napodobování symbolů, čísel, písmen Očekávané výstupy: učit se nová slova a aktivně je používat tvoření jednoduchých rýmů pohybová koordinace celého těla pojmenovat některé části těla a znát jejich funkci rozlišovat, co prospívá a naopak co škodí zdraví poznat některá písmena a číslice Ostatní akce: pohádka v MŠ (paní J. Holasová) návštěva ZŠ návštěva knihovny zimní hrátky v přírodě masopustní veselí

17 6. téma Poupátka u cesty Vzdělávací záměr: otevřená srdce až vyrostu jarní probouzení zajíček Březňáček jdeme za Tebou - Velikonoce rodí se mláďátka Otevíráme naše srdce, vnímáme blížící se Velikonoce, poznáváme, čím jsme obdarováni, čím budu, až vyrostu.. Ve vzduchu už proletuje jarní vůně, jarní tání, první kvítka,barvíme a zdobíme, prožíváme Velikonoce, vlaštovky se vrací, těšíme se na mláďátka.. Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj duchovních postojů - otevřenost, blízkost, naděje rozvoj samostatného slovního projevu rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, uvědomování si vlastní identity rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání zdravotně zaměřené činnosti - vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová cvičení seznámení s kulturními tradicemi svátků Velikonoc seznámení se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Vzdělávací nabídka: postní snaha - barvení papírových srdíček smyslové a psychomotorické hry povolání, zaměstnání - rozhovory, práce s knihami, encyklopediemi námětové hry

18 návštěva rodičů - rozhovor o zajímavém povolání aktivní pozorování přírody, seznamování se s prvními jarními květinami, probouzející se přírodou seznámení se s velikonočním příběhem poznávání lidových tradic a zvyků příběhy o zvířátkách a mláďátkách Očekávané výstupy: rozdávat drobné radosti nejbližším zachovávat správné držení těla zvládnout sebeobsluhu - hygienické návyky, stolování, oblékání, svlékání, obouvání rozvíjení koordinace ruky a oka, jemné motoriky - zacházení s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním, zacházení s výtvarným materiálem apod. sledovat očima zleva doprava formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat vnímat, že je zajívavé dozvídt se nové věci, využívat zkušeností k učení znát základní znaky jara, znát základní smysl Velikonoc Ostatní akce: návštěva rodičů - seznámení se zaměstnáním velikonoční stopovaná návštěva kostela 7. téma Běžíme loukou rozkvetlou čarodějné koště vůně květů maminčin úsměv broučkova ukolébavka

19 Vzdělávací záměr: Jaro už propuká v celé síle, čarodějnic se nemusíme bát, ale můžeme si na ně hrát, vnímáme celým tělem, jak sluníčko vše prohřívá a celá příroda pučí a raší, na rozkvetlé louce natrháme kytičku mamince pro radost, povídáme si o naší rodině, pozorujeme broučky v trávě, vnímáme rozmanitost barev. Dílčí vzdělávací cíle: uvědomování si vlastního těla a osvojení si nových pohybových dovedností rozvíjení a užívání všech smyslů vytvoření komunikačně bohatého prostředí osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody ovládání dechového svalstva osvojování poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní podpora a rozvoj zájmu o učení osvojování si dovednosti záměrně řídit a ovlivňovat své chování rozvoj kooperativních dovedností Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti - chůze, běh, skoky, lezení, míčové hry smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. diskuze v rámci komunitním kruhu, individuální rozhovory sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte rozvíjení hygienických a zdravotně preventivních návyků - osobní hygiena, zdravé stravování činnosti relaxační a odpočinkové prohlížení a "čtení" knížek činnosti zaměřené na poznávání symbolů některých písmen, číslic, značek, příležitosti a hry na rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání cvičení organizačních dovedností

20 Očekávané výstupy: plynule koordinovat pohyb rukou, nohou, zvládnout běžné pohyby v různém prostředí - překážky, házet a chytat míč rozlišování předmětů skrze smysly - zrak, hmat, rozlišení výšky tónů vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky, nápady, pocity, komentovat zážitky ovládat dechové svalstvo mít povědomí o významu hygieny, zdravé výživy, aktivního pohybu sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech sledovat očima zleva doprava, poznat některá písmena a číslice dodržovat dohodnutá pravidla Ostatní akce: návštěva čarodějnice + plnění úkolů výlet za zvířátky 8. téma Cestou necestou Vzdělávací záměr: děti slaví kam nás nohy ponesou zeměkoule, jak jsi hezká Oslavíme den dětí, počasí přeje dlouhým vycházkám i výletování do blízkého i vzdálenějšího okolí, hrajeme si na cestovatele a objevovatele zajímavých koutů země, cestujeme na kole i létajícím balónem, vnímáme rozmanitost stvoření, krásu hor i moří, slavíme se školáky a vítáme nové děti. Dílčí vzdělávací cíle: poznávání vzdálenějšího okolí rozvíjení a podpora vztahů k ostatním dětem i dospělým vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

21 vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj estetického vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování Vzdělávací nabídka: výlety do okolí a pobyt v přírodě společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému aktivity, které vedou k poznávání jiných kultur - výtvarné, hudební, literární, návštěvy různých kulturních akcí hry a činnosti na rozvoj paměti - mechanické, logické, obrazné, pojmové estetické a tvůrčí aktivity Očekávané výstupy: být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem přirozeně komunikovat s druhým člověkem, ale i odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná mít základní povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru pamatovat si určité skutečnosti a jejich vybavení - kimovy hry, práce s informacemi apod. Ostatní akce: oslava dne dětí, dne otců výlet do okolí *) z pohádky "Lotrando a Zubejda", píseň "Putování", J. Uhlíř, Z. Svěrák

22 6. Evaluace a hodnocení Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické vyhodnocování, které slouží k zlepšení vzdělávacího procesu i podmínek vzdělávání, cílem je zkvalitnění práce v MŠ ve prospěch dětí. Evaluace probíhá na úrovni mateřské školy jako celku a na úrovni třídy. Provádí ji ředitelka, pedagogičtí pracovníci i provozní zaměstnanci. Ředitelka vyhodnocuje nejen práci ostatních pedagogů a provozních zaměstnanců, ale také svoji vlastní. Obsah evaluace: 1. Podmínky vzdělávání dle RVP PV 2. Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti 3. Hodnocení a sebehodnocení pedagogů, hodnocení provozních zaměstnanců 4. Metody evaluace - shrnutí Ad 1. Podmínky vzdělávání dle RVP PV Věcné podmínky - vyhovující prostory školy, prostorové uspořádání vyhovující skupinovým i individuálním činnostem dětí - nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek dětí - hračky, pomůcky, náčiní, materiály apod. odpovídající počtu dětí i jejich věku, vše průběžně obnovováno, doplňováno a plně využíváno, umístěno v dosahu dětí, stanoveny pravidla používání - výzdobě školy - děti se samy podílejí - školní zahrady - dostatečná vybavenost - všechny prostory školy (vnější i vnitřní) splňují bezpečnostní a hygienické normy Životospráva - plnohodnotná a vyvážená strava, pitný režim, nenucení do jídla

23 - pravidelný denní rytmus a řád, který je však možné přizpůsobit aktuálním podmínkám a potřebám dětí - dostatek volného pohybu v mateřské škole i při pobytu venku - respektování individuálních potřeb dětí - aktivita, spánek, odpočinek - zásady zdravého životního stylu - pedagogové jsou příkladem Psychosociální podmínky - pocit bezpečí a spokojenosti pro děti i rodiče - možnost adaptace nových dětí - rovnocenné postavení všech dětí v mateřské škole - pedagogický přístup - podporující a vstřícný, rozmanitá vzdělávací nabídka, aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte - podpora vzájemné důvěry, tolerance, zdvořilosti a prosociálního chování ve vztahu mezi dětmi i mezi dospělými Organizace - denní řád pružně reaguje na individuální potřeby dětí - pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání - je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti - vyváženost programu - spontánní a řízení aktivity, individuální, skupinové i frontální činnosti - podpora aktivity a samostatnosti dětí, možnost pracovat individuálním tempem - soukromí dětí - možnost a prostor pro odpočinek, soukromí při osobní hygieně - plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí - nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě Řízení mateřské školy - vymezení práv a povinností všech pracovníků - je vytvořen funkční informační systém uvnitř i vně mateřské školy - ředitelka školy podporuje vzájemnou důvěru a toleranci, zapojuje spolupracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názory

Cestou necestou. ..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka.. *)

Cestou necestou. ..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka.. *) MŠ Studánka u sv. Jakuba, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 03 660 265 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠS49/2015 Platný od: 1. 9. 2015 Cestou necestou..zeměkoule,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více