ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*)"

Transkript

1 Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, školská právnická osoba ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*) 1. Identifikační údaje Adresa: MŠ Studánka u sv. Jakuba, Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, školská právnická osoba IČO: IZO: Telefon: , Web: Ředitelka: Jaroslava Ježková, DiS. Zřizovatel: Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec ŠVP zpracovaly: Jaroslava Ježková, DiS., Bc. Marcela Pěčková ŠVP projednán dne: na pedagogické radě *) z pohádky "Lotrando a Zubejda", píseň "Putování", J. Uhlíř, Z. Svěrák

2 2. Charakteristika mateřské školy Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba je jednotřídní škola umístěná ve Správním středisku Okresní charity Červený Kostelec v budově Háčka, která funguje jako multifunkční zařízení této organizace ( mezi jinými : Mateřské centrum, keramická dílna, komunitní zahrada, edukační centrum ) a umístění mateřské školy v této budově tyto funkce vhodně doplňuje a navazuje na jejich aktivity. Mateřská škola byla založena v lednu 2014 jako firemní MŠ Oblastní charity Červený Kostelec. Od září 2015 pokračuje jako MŠ zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení a do Rejstříku školských právnických osob. Kapacita školy je dvacet dětí předškolního věku, personální zajištění tvoří dvě učitelky Jaroslava Ježková, DiS. a Bc. Marcela Pěčková a jedna pomocnice pro úklid a stravování Věra Kmentová. 3. Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací nabídka naší MŠ je plánována a vytvářena v souladu s RVP PV a jejími platnými předpisy. Vycházíme ze základního předpokladu, že záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální. K naplnění tohoto záměru sledujeme ve své práci tyto rámcové cíle: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Naše mateřská škola je škola s křesťanskými prvky, proto se snažíme rozvíjet také oblast duchovní, která je nedílnou součástí člověka jako takového. Během roku tak využíváme různých období a svátků, u kterých neklademe důraz pouze na jejich tradiční význam a prožívání, ale rozkrýváme také jejich duchovní rozměr - svatý Václav, sv. Martin, Vánoce, Velikonoce apod. Program je inspirován programem "Začít spolu" a programem "Celistvé na mysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta". V souladu s těmito programy

3 podporujeme a rozvíjíme aktivitu dítěte, samostatné rozhodování, prosociální chování - empatii, toleranci, ohleduplnost.. Dále podporujeme metody prožitkového učení, kdy dítě všemi smysly objevuje a získává zkušenosti v různých oblastech života, a metody situačního učení založeném na vytváření a využívání situací. Při samotných činnostech s dětmi tak hojně využíváme příběhů, pohádek, legend a jiných obdobných forem k navození různých situací, skrze které společně s dětmi rozvíjíme poznání. Název ŠVP vyjadřuje pohyb, dynamiku, jsme na cestě - vyvíjíme se, cesty jsou různé stejně jako každý z nás. Celým programem tak prosvítá spojující prvek - cesta, pokaždé vyjádřena trochu jiným způsobem. ŠVP Cestou necestou je rozčleněn do osmi tematických částí. Každá část pak nabízí několik témat, která se dále rozpracovávají. Školní vzdělávací program je otevřeným dokumentem - ve všech svých oblastech umožňuje další rozvíjení, změny a proměny, aby zůstal živým a inspirujícím dokumentem. Hlavní cíle ŠVP: přátelský a otevřený přístup různorodá vzdělávací nabídka podpora tvůrčího a aktivního přístupu podnětné a motivující prostředí - využití pracovních koutků aktivit) (center využití okolí MŠ k rozvíjení a podpoře vztahu k přírodě, poznávání různých ekosystémů - les, rybník, pole, louka rozvíjení duchovních hodnot a postojů- naděje, vděčnost, důvěra spolupráce s rodinou 4. Podmínky a organizace vzdělávání Věcné podmínky mateřské školy Prostory školy jsou umístěny ve zvýšeném přízemí budovy. Prostor třídy je členěn na několik navzájem propojených částí: vstupní místností je šatna, kde

4 má každé dítě svoji skříňku na oděv a obuv, z ní je možné vejít dveřmi do jídelny a to buď přímo nebo přes koupelnu s toaletami. V jídelně jsou umístěny stolečky, dětský nábytek a učitelský sůl. Zde se stravujeme a odehrávají se zde další společné a individuální činnosti dětí jak u stolečků, tak v centrech aktivit. Jídelna je širokým průchodem s dveřmi oddělena od herny, která je vybavena dětským nábytkem a rozdělena do hracích koutků a dalších center aktivit se stolečky a dětem přístupnými skříňkami, které umožňují, aby si děti braly samostatně to, co potřebují. Zde se odehrávají spontánní a řízené činnosti během dne a tato místnost slouží také jako ložnice a relaxační prostor. Lůžkoviny jsou uloženy odděleně ve skříni. Z herny je možné vyjít na rozlehlý balkon, který je vybaven venkovním nábytkem k posezení, zde se v případě dobrého počasí odehrávají svačiny a některé řízené a herní aktivity. Z balkonu vede schodiště na školní zahradu, která je vybaveno pískovištěm, houpačkami, skluzavkou, vodním prvkem, vyvýšenými záhony. Všechny prostory splňují hygienické i bezpečnostní požadavky podle norem. Vybavení školy, především to, které slouží bezprostředně dětem při hrách a činnostech, je vyrobeno cíleně podle našich vzdělávacích záměrů a přednostně z přírodních materiálů, odpovídá počtu dětí, je uzpůsobeno velikostí dětem předškolního věku a je bezpečné. Budova se školou je umístěna na okraji udržovaného městského lesa s cestami a přírodním hřištěm, leží v sousedství zahrad, luk a polí, navazuje na rekreační oblast Brodského rybníku, a tak poskytuje dětem dostatek prostoru a možností k různorodým činnostem v přírodě po celý rok. Organizace režimu školy a životospráva MŠ je škola s celodenní péčí o děti. Je otevřena ve všedních dnech od 6,45h do 15,45h. Organizace denního režimu: 6,45 8,15 scházení dětí, volná hra, komunikace s rodiči, individuální a skupinové práce s dětmi 8,15 9,00 úklid, komunitní kruh, pohybové aktivity, ranní hygiena, svačina

5 9,00 9,30 společná řízená činnost, práce ve skupinách, v centrech aktivit, kroužek anglického jazyka 9,30 11,15 hygiena, pobyt venku 11,15 12,15 oběd, příprava k odpočinku, hygiena 12,15 14,00 čtení, vyprávění, zpívání před odpočinkem, spánek nebo klidové aktivity 14,00-14,30 vstávání po spánku, svačina 14,30-15,45 volná hra dětí v herně nebo venku, individuální a skupinové aktivity, úklid, komunikace s rodiči, odchod domů Hlavní denní činností je spontánní hra dětí, která je doplňována, navozována nebo usměrňována učitelkami podle výchovně vzdělávacích záměrů, které vyplývají z ŠVP, evaluace a aktuální situace ve třídě. Pracujeme s dětmi individuálně, skupinově i frontálně, integrujeme různé činnosti do jednoho celku, dovolujeme dětem vybrat si takové chování ve třídě, které odpovídá jejich momentální potřebě, motivujeme je k aktivitě, samostatnosti a využíváme jejich zájmu zapojit se do organizace činností ve škole i mimo ni. Máme zavedená a s dětmi vytvořená pravidla, která podle potřeby doplňujeme a obměňujeme. V době provozu školy probíhá třikrát denně stravování dětí a to jak formou společného tak individuálně probíhajícího jídla. Jídlo je připravováno v externí školní kuchyni a je dováženo do mateřské školy, kde je ve školní jídelně - výdejně vydáváno. V mateřské škole klademe důraz na každodenní pobyt dětí venku i za méně příznivého počasí - v dopoledních hodinách v okolí školy, odpoledne na terase a v zahradě. Denní program je doplněn společným časem odpočinku podle individuálních potřeb dětí. Děti, které neusnou, mají možnost zabavit se hrou nebo jinou klidnou činností.

6 Samozřejmou součástí dne je dodržování běžných hygienických návyků při jídle, mytí a používání toalety. Kromě každodenních činností je do programu zařazena jednou týdně výuka angličtiny. Pravidelně jednou za měsíc zveme na návštěvu rodiče nebo jiného dospělého nebo podnikáme výlet do pro děti zajímavého zařízení ve městě nebo v blízkém okolí. Příležitostně zveme do školy loutkoherce a využíváme dalších nabídek, které jsou přínosné pro děti vzhledem k jejich věku a zájmům. Navázali jsme spolupráci s Městskou knihovnou. Jednou ročně nabízíme preventivní logopedické, oční a ušní vyšetření dětí. Děti a psychosociální podmínky v mateřské škole Dětský kolektiv je věkově smíšený. Děti respektujeme jako osobnosti, zohledňujeme rodinné prostředí, ze kterého přicházejí. V pedagogickém přístupu k dětem upřednostňujeme individuální přístup podle věku, povahy a nadání dítěte. Neméně důležité je pro nás podporovat socializaci dětí při společných prosociálně a prožitkově laděných činnostech, dbáme na vytváření dobrých vztahů mezi dětmi navzájem. Poskytujeme dětem dostatek času a prostoru ke hrám, činnostem, k sebeobsluze, hygienickým aktivitám. Zaměřujeme se na klid u jídla, které dětem nenutíme, a individuálně dávkovaný odpočinek i možnost relaxovat i během dne. Dopřáváme dětem dostatek bezpečného pohybu v přírodě i volného pohybu ve všech prostorách mateřské školy. Součástí kolektivu jsou předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, které připravujeme k zápisu do ZŠ a věnujeme jim celoroční soustavnou péči spočívající v přípravě na školu. Spolupracujeme s učitelkou 1.třídy. Nabízíme místo pro dítě s individuálním vzdělávacím programem. Personální zajištění mateřské školy, její řízení a spoluúčast rodičů na chodu školy V mateřské škole pracují dvě kvalifikované učitelky, z nichž jedna je zároveň ředitelkou školy. Učitelky zodpovídají za pedagogickou práci s dětmi, střídají se v dopolední a odpolední směně u dětí a spolupodílejí se na přípravě a průběhu

7 stolování, zajišťují služby specializovaných pracovníků v MŠ a komunikují a spolupracují s rodiči, jejich zástupci, vedením Oblastní charity Červený Kostelec a dalšími osobami a institucemi. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř mateřské školy i vně. Ředitelka aktivně rozvíjí společně se svými spolupracovníky pracovní vztahy podpořené vzájemnou důvěrou, otevřeností, možností se na sebe spolehnout, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem - Oblastní charitou Červený Kostelec, dále s orgány státní správy a samosprávy, základní školou, s pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě, s logopedickými odborníky. Mateřská škola vychází z rodinných poměrů jednotlivých dětí, doplňuje je a s rodiči dětí je v běžném denním kontaktu. Rodiče jsou zváni na školní akce, mají možnost účastnit se dění ve škole i mimo tyto akce, mohou se kdykoliv informovat na svoje dítě a mohou se spolupodílet na vytváření vzdělávacího programu školy.

8 5. Vzdělávací obsah ŠVP Cestou necestou..zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka..*) 1. téma S kamarády se jde hezky Vzdělávací záměr: kdo jsem já moji kamarádi naši přátelé Michael a Václav Vydáváme se na cestu - nové prostředí, noví kamarádi, na cestu, kde si teprve zvykáme, kde každý může být sám sebou. Vše přizpůsobíme tomu, aby v klidné a radostné atmosféře si Ti nejmenší mohly prožít svá první větší odloučení od rodičů, Ti větší navázat nová přátelství, přivyknout pravidlům pro příjemné a ohleduplné soužití ve třídě, poznávání svých kamarádů - jací jsou, čím nás překvapí..uvědomění si, že nikdy nejsem sám a nikdy nejdu sám.. Dílčí vzdělávací cíle: seznámení se s novým prostředím, dětmi i dospělými vytvoření vhodné atmosféry, aby děti získaly důvěru a byly otevřené pro vnímání nových zážitků, vztahů.. poznávání sebe sama - získávání sebedůvěry a částečné citové samostatnosti domluvení jednoduchých a srozumitelných pravidel pro společné soužití ve třídě i při pobytu venku postupné navykání na pravidelné činnosti v mš

9 osvojení si jednoduchých sebeobslužných dovedností v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu apod. osvojení si základních pravidel při komunikaci s dětmi i dospělými - dokázat vyjádřit své potřeby, přání, poprosit, poděkovat Vzdělávací nabídka: prostor na zvykání (adaptaci) spontánní hra společné hry podporující socializaci, rozvoj přátelství, komunikaci společné vytváření jednoduchých pravidel soužití seznámení se s novým prostředím, hračkami poznávání nejbližšího prostředí mš Očekávané výstupy: odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých domluvit se, komunikovat s dětmi i dospělými, vyjádřit své potřeby, přání, poprosit, poděkovat znát jména učitelek i některých dětí orientovat se v novém prostředí chápat domluvená pravidla a postupně podle nich jednat zvládat jednoduchou sebeobsluhu v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu apod. Ostatní akce: první schůzka s rodiči - informativní + dílnička - společné vyrábění pro OCH Č "Šikovné ruce pro Hospic" návštěva Centra rozvoje Česká Skalice

10 2. téma Malíř kreslí na cestách Vzdělávací záměr: barevná zahrádka zářivý podzim letí vítr do všech stran/vítr běží po poli sluníčko zapadá za hory Touláme se přírodou a pozorujeme podzimní krásy přírody - stromů, květin i zvířat a rozkrýváme příjemná překvapení tohoto období - ovocné nadělení, bramborová úroda, létající draci, žaludová a kaštanová nadílka, šípkové korálky, bylinkové vůně.. Jak my se nachystáme na zimu? Učíme se umění být vděčni.. Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj pohybových schopností osvojení si základních poznatků o těle a jeho zdraví, o prevenci nemocí rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu rozvoj předmatematických dovedností - pojmy o počtu, velikosti, třídění dle určitého pravidla apod. posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) rozvíjení schopnosti sebeovládání posilování prosociálního chování v rámci mš i mimo rozvíjení přátelských vztahů mimo rodinu a její nejbližší okolí vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije Vzdělávací nabídka: umožnit poznávání všemi smysly skrze pohybové činnosti poznávání lidského těla, rozhovory o ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků četné vycházky do přírody, pozorování proměn přírody, dále pozorování a orientace v blízkém okolí mš

11 manipulace s předměty - přírodniny, lesní plody - pokusy a zkoumání, třídění, porovnávání, vnímání skrze smysly - sluch, hmat, čich, chuť i vůni vyprávění zážitků, příběhů, samostatný slovní projev na určité téma v rámci komunitního kruhu aktivity podporující sbližování dětí a rozvíjení kooperativních činností - ve dvojici, ve skupině poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb, písní, sledování dramatizací, divadelních scének podpora a nácvik bezpečného chování v běžných dopravních situacích Očekávané výstupy: uvědomovat si svou samostatnost - vyjadřovat své postoje a názory zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím a pohybem smyslové rozlišování - zvuky a tóny, tvary, vůně, chutě, povrch chápat základní číselné a matematické pojmy, užívání dovedností jako porovnávání, třídění dle daného pravidla, rozvíjení pojmů více, méně, stejně, první, poslední různé formy výtvarného, hudebního, pohybového vyjádření projevovat zájem o knížky, schopnost poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo - porozumět slyšenému, pochopit hlavní myšlenku, sledovat děj a krátce jej zopakovat přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství postupné vnímání prostorových pojmů - dole, nahoře, před, za, pod, nad apod. Ostatní akce: výlet do lesa - setkání s myslivcem, překvapení pro zvířátka keramická dílna tvoření návštěva knihovny při příležitosti týdne knihoven

12 3. téma Stezka k věčnosti Vzdělávací záměr: někdo nás čeká Martinův plášť na obloze černý mrak halí, belí zvířátka Dny se krátí, slunce ubývá a tmy přibývá, více se zdržujeme doma a vnímáme jeden druhého. Je nám chladno a na vlastní kůži cítíme proměnlivost počasí, dobře se oblékáme. Ptáci naposledy zazpívají a odlétají, zvířátka se zachumlají do pelíšku. Vzpomínáme na nejbližší, také šli po různých cestách - jací byli moji blízcí? Sv. Martin přijíždí, umíme se také rozdělit? Vidím, co můj kamarád má rád? Dílčí vzdělávací cíle: poznávání a podpora vztahů a vazeb mezi blízkými lidmi rozvíjení duchovních hodnot a postojů - naděje, vděčnost, důvěra rozvoj receptivních jazykových dovedností - schopnosti naslouchat osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a osobní pohody posilování přirozených poznávacích citů - zvídavosti, zájmu, porozumění, vcítění se vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou a lidmi Vzdělávací nabídka: skrze obrazový i literární materiál seznámit děti s příběhem o Martinovi společná práce na prožití Martinova příběhu, dramatizace činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů - teď, ráno, večer, dny v týdnu, roční období naslouchání vyprávění druhých, kladení otázek, samostatný slovní projev činnosti směřující k ochraně zdraví, k vytváření zdravých životních návyků, správné oblékání, hygienické návyky při nachlazení

13 hry a činnosti zaměřené k osvojování si poznatků o měnící se přírodě, chování zvířat, poznávání a řešení praktických problémů spojených se změnami počasí přirozené pozorování blízkého prostředí - přírody i lidské společnosti účast na události v městě Martinském průvodu Očekávané výstupy: přirozeně komunikovat s druhým dítětem, navazovat skrze komunikaci kladný vztah, přátelství vnímat duchovní podněty, hodnotit svoje zážitky naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, sledovat obsah, ptát se zvládnout sebeobsluhu v oblékání a svlékání, uplatňovat zdravotně preventivní návyky a zvládání hygienického chování (rýma, kašel) vědomě si všímat, přemýšlet, poznávat vnímat, že svět má svůj řád - jak svět přírody, tak svět lidí Ostatní akce: návštěva hřbitova, zapálení svíček svatomartinský průvod s lampióny výtvarná dílna s rodiči vyrábění lampionků do Martinského průvodu 4. téma Putování k Betlému Vzdělávací záměr: andělské zvonění miminko v jeslích klanění králů 4. prosince oslavíme svátek Barborek, poté se těšíme na Mikuláše, sv. Lucie noci upije, dne nepřidá, nejen dostáváme, ale také dáváme, chystáme setkání s rodiči a něco pro radost, školkou se mísí vůně perníčků a zdobíme... Do lesa odneseme zvířátkům suchý chléb a jablíčka. Nastává to největší těšení na světě - Vánoce - překvapení pod stromečkem. Do Betléma přicházejí tři králové.

14 Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti rozvíjení a podpora citových vztahů, prožívání citů rozvoj prosociálních postojů - sociální citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost rozvíjení našich kulturních tradic, příprava na svátky a jejich slavení poznávání odlišných kultur, jejich zvyků a prožívání svátečních období rozvíjení pozitivního vztahu ke světu, k životu rozvíjení úcty k životu ve všech jeho formách Vzdělávací nabídka: rukodělné vyrábění - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, materiálem činnosti vyvolávající spokojenost, veselí, radost - hudební a hudebně pohybové hry, říkanky, dramatizace, zpěv četba a poslech příběhů, rozhovory, kladení otázek a hledání odpovědí námětové hry a činnosti, hry na téma rodiny, přátelství sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti činnosti na rozvoj vnímání časových pojmů, denního řádu, proměn a vývoje v čase, logické posloupnosti příběhů, událostí aktivity rozvíjející vztahy mezi lidmi navzájem - úcta ke stáří, k nemocnému nebo osamělému člověku příprava na společné setkání s rodiči aktivity na rozvoj schopnosti připravit někomu radost, rozdělit se s ním, obdarovat Očekávané výstupy: vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem naučit se zpaměti krátké texty - říkanky, písničky, úryvky z dramatizací jednoduše vyprávět děj příběhu soustředit se na činnost a dokončit ji vyjadřovat svou představivost a fantazii při tvoření i vyjadřování ovládat své city a přizpůsobovat své chování

15 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, prožívat radost z obdarování někoho druhého spolupracovat s ostatními vnímat proměny okolí Ostatní akce: návštěva kostela, prohlídka betléma návštěva zahradnictví - vánoční výzdoba společné posezení s rodiči 5. téma Cestou zasněženou Vzdělávací záměr: pohádky v pelíšku stopy ve sněhu ať to sviští vůně čaje s citrónem barevný masopust Dlouhé noci, krátké dny - čas pro pohádky a příběhy, rozvíjení představ a fantazie, listování v knihách, prohlížení obrázků, proměna v různé postavy a role. Vnímání a pozorování proměn přírody, život zvířat v zimě, péče o ně, dovádění na sněhu, pokusy a tak dál, ale co dělat, když onemocníme, jak se oblékáme. Přichází masopust a soutěže a hry, vyrábění masek.. také se s předškoláčky těšíme na zápis do školy, povídáme si,na školu si hrajeme.. Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj paměti a pozornosti rozvoj řečových a jazykových dovedností - vnímání, porozumění, výslovnost, vyjadřování podpora a rozvoj tvořivého myšlení, představivosti, fantazie seznamování s charakteristickými znaky ročního období rozvoj hrubé motoriky

16 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu podpora dovedností potřebných ke čtení a psaní Vzdělávací nabídka: čtení a vyprávění příběhů, dramatizace pohádek hry se slovy, slovní hádanky, rytmizování práce s knihami, encyklopediemi pozorování přírody, pokusy činnosti rozvíjející lokomoční pohybové dovednosti - chůze, běh, skoky, poskoky činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí činnosti na procvičování barev, geometrických tvarů, grafické napodobování symbolů, čísel, písmen Očekávané výstupy: učit se nová slova a aktivně je používat tvoření jednoduchých rýmů pohybová koordinace celého těla pojmenovat některé části těla a znát jejich funkci rozlišovat, co prospívá a naopak co škodí zdraví poznat některá písmena a číslice Ostatní akce: pohádka v MŠ (paní J. Holasová) návštěva ZŠ návštěva knihovny zimní hrátky v přírodě masopustní veselí

17 6. téma Poupátka u cesty Vzdělávací záměr: otevřená srdce až vyrostu jarní probouzení zajíček Březňáček jdeme za Tebou - Velikonoce rodí se mláďátka Otevíráme naše srdce, vnímáme blížící se Velikonoce, poznáváme, čím jsme obdarováni, čím budu, až vyrostu.. Ve vzduchu už proletuje jarní vůně, jarní tání, první kvítka,barvíme a zdobíme, prožíváme Velikonoce, vlaštovky se vrací, těšíme se na mláďátka.. Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj duchovních postojů - otevřenost, blízkost, naděje rozvoj samostatného slovního projevu rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, uvědomování si vlastní identity rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání zdravotně zaměřené činnosti - vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová cvičení seznámení s kulturními tradicemi svátků Velikonoc seznámení se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí Vzdělávací nabídka: postní snaha - barvení papírových srdíček smyslové a psychomotorické hry povolání, zaměstnání - rozhovory, práce s knihami, encyklopediemi námětové hry

18 návštěva rodičů - rozhovor o zajímavém povolání aktivní pozorování přírody, seznamování se s prvními jarními květinami, probouzející se přírodou seznámení se s velikonočním příběhem poznávání lidových tradic a zvyků příběhy o zvířátkách a mláďátkách Očekávané výstupy: rozdávat drobné radosti nejbližším zachovávat správné držení těla zvládnout sebeobsluhu - hygienické návyky, stolování, oblékání, svlékání, obouvání rozvíjení koordinace ruky a oka, jemné motoriky - zacházení s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním, zacházení s výtvarným materiálem apod. sledovat očima zleva doprava formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat vnímat, že je zajívavé dozvídt se nové věci, využívat zkušeností k učení znát základní znaky jara, znát základní smysl Velikonoc Ostatní akce: návštěva rodičů - seznámení se zaměstnáním velikonoční stopovaná návštěva kostela 7. téma Běžíme loukou rozkvetlou čarodějné koště vůně květů maminčin úsměv broučkova ukolébavka

19 Vzdělávací záměr: Jaro už propuká v celé síle, čarodějnic se nemusíme bát, ale můžeme si na ně hrát, vnímáme celým tělem, jak sluníčko vše prohřívá a celá příroda pučí a raší, na rozkvetlé louce natrháme kytičku mamince pro radost, povídáme si o naší rodině, pozorujeme broučky v trávě, vnímáme rozmanitost barev. Dílčí vzdělávací cíle: uvědomování si vlastního těla a osvojení si nových pohybových dovedností rozvíjení a užívání všech smyslů vytvoření komunikačně bohatého prostředí osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody ovládání dechového svalstva osvojování poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní podpora a rozvoj zájmu o učení osvojování si dovednosti záměrně řídit a ovlivňovat své chování rozvoj kooperativních dovedností Vzdělávací nabídka: lokomoční pohybové činnosti - chůze, běh, skoky, lezení, míčové hry smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. diskuze v rámci komunitním kruhu, individuální rozhovory sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte rozvíjení hygienických a zdravotně preventivních návyků - osobní hygiena, zdravé stravování činnosti relaxační a odpočinkové prohlížení a "čtení" knížek činnosti zaměřené na poznávání symbolů některých písmen, číslic, značek, příležitosti a hry na rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání cvičení organizačních dovedností

20 Očekávané výstupy: plynule koordinovat pohyb rukou, nohou, zvládnout běžné pohyby v různém prostředí - překážky, házet a chytat míč rozlišování předmětů skrze smysly - zrak, hmat, rozlišení výšky tónů vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky, nápady, pocity, komentovat zážitky ovládat dechové svalstvo mít povědomí o významu hygieny, zdravé výživy, aktivního pohybu sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech sledovat očima zleva doprava, poznat některá písmena a číslice dodržovat dohodnutá pravidla Ostatní akce: návštěva čarodějnice + plnění úkolů výlet za zvířátky 8. téma Cestou necestou Vzdělávací záměr: děti slaví kam nás nohy ponesou zeměkoule, jak jsi hezká Oslavíme den dětí, počasí přeje dlouhým vycházkám i výletování do blízkého i vzdálenějšího okolí, hrajeme si na cestovatele a objevovatele zajímavých koutů země, cestujeme na kole i létajícím balónem, vnímáme rozmanitost stvoření, krásu hor i moří, slavíme se školáky a vítáme nové děti. Dílčí vzdělávací cíle: poznávání vzdálenějšího okolí rozvíjení a podpora vztahů k ostatním dětem i dospělým vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

21 vytváření základů pro práci s informacemi rozvoj estetického vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování Vzdělávací nabídka: výlety do okolí a pobyt v přírodě společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému aktivity, které vedou k poznávání jiných kultur - výtvarné, hudební, literární, návštěvy různých kulturních akcí hry a činnosti na rozvoj paměti - mechanické, logické, obrazné, pojmové estetické a tvůrčí aktivity Očekávané výstupy: být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem přirozeně komunikovat s druhým člověkem, ale i odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná mít základní povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemí, o planetě Zemi, o vesmíru pamatovat si určité skutečnosti a jejich vybavení - kimovy hry, práce s informacemi apod. Ostatní akce: oslava dne dětí, dne otců výlet do okolí *) z pohádky "Lotrando a Zubejda", píseň "Putování", J. Uhlíř, Z. Svěrák

22 6. Evaluace a hodnocení Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické vyhodnocování, které slouží k zlepšení vzdělávacího procesu i podmínek vzdělávání, cílem je zkvalitnění práce v MŠ ve prospěch dětí. Evaluace probíhá na úrovni mateřské školy jako celku a na úrovni třídy. Provádí ji ředitelka, pedagogičtí pracovníci i provozní zaměstnanci. Ředitelka vyhodnocuje nejen práci ostatních pedagogů a provozních zaměstnanců, ale také svoji vlastní. Obsah evaluace: 1. Podmínky vzdělávání dle RVP PV 2. Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti 3. Hodnocení a sebehodnocení pedagogů, hodnocení provozních zaměstnanců 4. Metody evaluace - shrnutí Ad 1. Podmínky vzdělávání dle RVP PV Věcné podmínky - vyhovující prostory školy, prostorové uspořádání vyhovující skupinovým i individuálním činnostem dětí - nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek dětí - hračky, pomůcky, náčiní, materiály apod. odpovídající počtu dětí i jejich věku, vše průběžně obnovováno, doplňováno a plně využíváno, umístěno v dosahu dětí, stanoveny pravidla používání - výzdobě školy - děti se samy podílejí - školní zahrady - dostatečná vybavenost - všechny prostory školy (vnější i vnitřní) splňují bezpečnostní a hygienické normy Životospráva - plnohodnotná a vyvážená strava, pitný režim, nenucení do jídla

23 - pravidelný denní rytmus a řád, který je však možné přizpůsobit aktuálním podmínkám a potřebám dětí - dostatek volného pohybu v mateřské škole i při pobytu venku - respektování individuálních potřeb dětí - aktivita, spánek, odpočinek - zásady zdravého životního stylu - pedagogové jsou příkladem Psychosociální podmínky - pocit bezpečí a spokojenosti pro děti i rodiče - možnost adaptace nových dětí - rovnocenné postavení všech dětí v mateřské škole - pedagogický přístup - podporující a vstřícný, rozmanitá vzdělávací nabídka, aktivní spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte - podpora vzájemné důvěry, tolerance, zdvořilosti a prosociálního chování ve vztahu mezi dětmi i mezi dospělými Organizace - denní řád pružně reaguje na individuální potřeby dětí - pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání - je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti - vyváženost programu - spontánní a řízení aktivity, individuální, skupinové i frontální činnosti - podpora aktivity a samostatnosti dětí, možnost pracovat individuálním tempem - soukromí dětí - možnost a prostor pro odpočinek, soukromí při osobní hygieně - plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí - nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě Řízení mateřské školy - vymezení práv a povinností všech pracovníků - je vytvořen funkční informační systém uvnitř i vně mateřské školy - ředitelka školy podporuje vzájemnou důvěru a toleranci, zapojuje spolupracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názory

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Školní vzdělávací program mateřské školy DOUBRAVKY v Doubravčicích Začínáme spolu Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Kontakt:Doubravčice 232, Doubravčice, 282 01 IČO:712 95

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS

BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUPÍKOVICE, OKRES JESENÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BAREVNÝ SVĚT KOLEM NÁS Platnost ŠVP neomezená. Vypracovala: Vaňáková

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více