Krásná Lípa náš bezpečný domov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krásná Lípa náš bezpečný domov"

Transkript

1 2009 Krásná Lípa náš bezpečný domov SWOT analýza prevence kriminality a vandalismu ve městě Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Září 2009

2 2

3 OBSAH Úvod I. Krásná Lípa základní údaje II. Výzkum veřejného mínění zaměřený na spokojenost s místním společenstvím a kriminalitu a vandalismus v Krásné Lípě III. SWOT analýza prevence kriminality ve městě IV. Doporučení V. Granty a dotace a. Ministerstva, nadace a další organizace, které finančně podporují řešení kriminality, vandalismu a začleňování sociálně vyloučených b. Grantová a dotační řízení s uzávěrkou v období listopad 2009 leden 2010, průběžné granty VI. Příklady dobré praxe a. Slaný - městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)- jeho využití a propojení s dalšími bezpečnostními systémy ve městě b. Rozjezd nízkoprahového centra Open House v Bruntále c. Projekty Mentor 2009 a Posílení rodiny zaostřeno na sociálně vyloučené Příloha 3

4 ÚVOD Pocit bezpečí je velmi subjektivní a ne vždy popsatelný statistickými údaji, přesto je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících kvalitu života občanů. Tak je tomu i ve městě Krásná Lípa, které se z pohledu statistika jeví jako bezpečné město s nízkým podílem kriminality, nicméně výzkumy veřejného mínění ukazují, že obyvatelé města považují vandalismus a kriminalitu za závažný problém. První výzkum zaměřený mimo jiné i na kriminalitu proběhl v dubnu 2007 v rámci akce Téma 2007, ve které občané města hledali tzv. místní téma neboli problém, který je ve městě nejvíce trápí. Ankety se tehdy zúčastnilo 10% obyvatel města a na předních místech se umístila témata související s bezpečností ve městě a vandalismem. Výsledky výzkumu se staly impulsem pro realizaci projektu Krásná Lípa náš bezpečný domov, v jehož rámci proběhla další dvě dotazníková šetření (Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a Kriminalita a vandalismus ve městě) a plánovací odpoledne s občany zaměřené na nebezpečné lokality ve městě. Opětovně se ukázalo, že vandalismus a kriminalita jsou témata, která se obyvatel města úzce dotýkají. Tato SWOT analýza vychází především z uvedených výzkumů a výstupů z plánovacího odpoledne, je odrazem veřejného mínění v Krásné Lípě a snad i inspirací pro město a organizace, které se věnují prevenci kriminality a vandalismu. Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. 4

5 I. KRÁSNÁ LÍPA ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kraj: Ústecký Okres: Děčín Nadmořská výška: náměstí: 426 m.n.m. Rozloha: 3140 ha Počet obyvatel: SOCIÁLNÍ OBLAST Nezaměstnanost (červen 2009): 17,48% (301 občanů města) Sociálně vyloučená lokalita ve Varnsdorfské ulici: Odhad počtu romských obyvatel lokality sob Odhad míry nezaměstnanosti v lokalitě 95 % Formy zabezpečení obživy Odhad podílu romských žáků na ZŠ % Nestátní neziskové organizace Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují načerno. Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu, rozebíráním starých budov na cihly a dovozem bazarového zboží (nábytku a spotřebního zboží) z Německa KRIMINALITA: Přestupky ROK majetek občanské soužití veřejný pořádek ostatní CELKEM

6 II. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZAMĚŘENÝ NA SPOKOJENOST S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A KRIMINALITU A VANDALISMUS V KRÁSNÉ LÍPĚ Na jaře roku 2008 byly v Krásné Lípě realizována dvě dotazníková šetření: ECI A1. Spokojenost občanů s místním společenstvím Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě. Indikátor ECI A1. Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují a další dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. Znamená možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují kvalitní a bezpečné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura, policie atd.), možnost zaměstnání, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem, čímž se z něj stává klíčový indikátor místní udržitelnosti. Cílem dotazníkového šetření zaměřeného na analýzu postoje občanů Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismus ve městě bylo identifikovat tří nejnebezpečnější místa ve městě a zjistit, s jakými trestnými činy se občané nejčastěji setkávají, co je jejich příčinou a jakými způsoby lze zvýšit bezpečnost ve městě. METODIKA Výzkumy byly provedeny pomocí dotazníkového šetření, šetření se zúčastnilo 230 občanů (tj. 8 %) obyvatel Krásné Lípy starších 15 let. Byl použit standardizovaný dotazník, který současně zjišťoval spokojenost obyvatel s místním společenstvím i otázky zaměřené na analýzu postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě. Šetření proběhlo v březnu a dubnu roku 2009 formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá), kdy proškolení tazatelé docházeli za respondenty do místa jejich bydliště. Výsledky byly primárně zpracovány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené TIMUR (Spokojenost občanů s místním společenstvím) a ÚEP, o.p.s. (postoj občanů ke kriminalitě). Vznikly dvě zprávy. První zpráva se věnuje pouze indikátoru ECI A.1 - shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a stručných komentářů a neobsahuje srovnání s dalšími městy ČR. Základní srovnání je možno získat na stránkách Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (http://www.timur.cz, sekce Výsledky sledování). Druhá zpráva byla zpracována ÚEP, o.p.s. Jejím cílem bylo identifikovat nebezpečná místa ve městě a zjistit, s jakým typem kriminality se občané nejčastěji setkávají. Kompletní zpráva je přístupná na VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH PRŮZKUMŮ 6

7 Stěžejní otázkou u indikátoru A1 je: Jak jste spokojen/a s Vaší obcí jako s místem, kde žijete či pracujete? Z výzkumu vyplývá, že výrazně převládá počet spokojených občanů (77 %) oproti nespokojeným (23 %). Graf 1 Na úvodní otázku navazovaly doplňující otázky. Pro potřeby SWOT analýzy je stěžejní zejména hodnocení ne/spokojenosti s veřejnými službami. 10 = vysoká spokojenost, 0 = velká nespokojenost Graf 2 Obyvatelé města jsou nejméně spokojeni s fungováním Policie ČR, což potvrdil i výzkum zaměřený na analýzu postojů občanů ke kriminalitě. Policie získala 4,6 bodů z možných 10. Dále byli respondenti dotazováni na to, zda se cítí ve městě bezpečně. Pocit bezpečí významně ovlivňuje kvalitu života. 7

8 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Nejméně bezpečně se obyvatelé Krásné Lípy cítí v noci na ulicích, celých 47% dotázaných uvedlo, že v noci jsou ulice Krásné Lípy nebezpečné, 38% obyvatel považuje za nebezpečné nechávat přes noc otevřená okna a 20% považuje za nebezpečné být doma přes den s nezamknutými dveřmi. 8

9 V rámci výzkumu, zaměřeného na analýzu postojů občanů ke kriminalitě a vandalismu ve městě, zněla první otázka: S jakým typem vandalismu či kriminality (například ničení laviček, krádeže, hluk v nočních hodinách atd.) se nejčastěji setkáváte? Graf 6 Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že obyvatelé města se nejčastěji setkávají s ničením veřejného majetku a zeleně (uvedlo 40% respondentů). Jedná se zejména o ničení laviček, altánů, autobusových zastávek a ničení veřejné zeleně, a to hlavně v parcích a na cyklostezkách. Na pomyslném druhém místě se umístily krádeže nejčastěji se jedná o drobné krádeže či krádeže kol (27%). Dalším problematickým jevem je hluk v nočních hodinách v blízkosti restauračních zařízení a dále konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a s tím související agresivita a vulgární chování podnapilých osob. Podle respondentů je nejčastější příčinou páchání přestupků či trestných činů především nedostatečná výchova v rodinách (24%), nuda ve městě (uvedlo 16% respondentů) a nezaměstnanost (13%). Za nebezpečná místa krásnolipští považují: Křinické náměstí Varnsdorfskou ulici Altán u Cimráku Cestu ze sídliště na vlakové nádraží Nemocniční ulici 9

10 Křinické náměstí považují lidé za nebezpečné ze dvou hlavních důvodů. Za prvé se na náměstí a v blízkosti restaurací a heren vyskytují skupinky podnapilých osob, které na kolemjdoucí pokřikují, jsou vulgární a v některých případech i nebezpeční. Druhým důvodem k obavám je dopravní situace na náměstí. Varnsdorfská ulice je považována za nebezpečnou lokalitu, protože je úzká. Po ulici navíc často běhají malé děti a psi bez dozoru dospělých, což je velmi nebezpečné. V altánu u Cimráku ale i v dalších parcích se, dle respondentů, pohybují partičky mladých lidí, kteří zde popíjejí alkohol a užívají drogy. Rovněž tyto skupinky pokřikují na kolemjdoucí a navíc se chovají jako vandalové ničí veřejných majetek zejména lavičky, rozhazují koše a ničí veřejnou zeleň. Cesta k vlakovému nádraží je považována za nebezpečnou v době po setmění, protože zde není osvětlení. Oblast paneláků a Nemocniční ulice - zejména okolí bývalé ACHP - je považováno za nebezpečné pro velký výskyt toulavých psů a koček. Dále respondenti uvádějí, že v okolí ACHP se vyskytují skupinky cizích lidí a pravděpodobně se zde obchoduje s drogami. V poslední části dotazníku respondenti navrhovali jedno až pět opatření, která by mohla vést ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Na základě odpovědí lze sestavit následující pořadí priorit v oblasti bezpečnosti: Častější policejní pochůzky, hlídky v ulicích Kamerový systém Přísnější tresty Zavedení městské policie? tam není? Zvýšení zaměstnanosti Omezení sociálních dávek Výchova v rodinách Volnočasové aktivity pro mládež Posílit policii (nějak to rozepsat vysvětlit, takto to vypadá dtto jako bod 1) Osvěta Dostatečné osvětlení města Větší pravomoc úřadů a policie 10

11 III. SWOT ANALÝZA PREVENCE KRIMINALITY A VANDALISMU V KRÁSNÉ LÍPĚ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Identifikace rizikových/nebezpečných lokalit ve městě (Křinické náměstí, Varsndorfská ulice, Nemocniční ulice, sídliště a bezprostřední okolí, cesta ze sídliště na vlakové nádraží) Páchání méně závažných trestných činů a přestupků (ve městě jsou páchány převážně méně závažné trestné činy, přestupky a vandalismus) Identifikace rizikových skupin obyvatelstva méně závažné trestné činy, přestupky a vandalismus páchají především dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pod vlivem alkoholu případně jiných omamných látek a nudící se mládež Zájem města a neziskových organizací o prevenci kriminality a vandalismu ve městě Velký zájem občanů o problematiku kriminality a vandalismu (vysoká míra zapojení do výzkumů, účast na akcích zaměřených na kriminalitu a vandalismus) Existence a fungování Komunitního centra Kostka, které zajišťuje sociální služby pro sociálně vyloučené a nezaměstnané Existence a fungování volnočasového klubu T zaměřeného především na děti ve věku 6 12 let Neexistence městské policie Nedostatečná spolupráce města, Policie ČR a neziskových organizací v Krásné Lípě zejména nezájem o spolupráci ze strany Policie ČR Neexistence Strategie prevence města Krásná Lípa Neexistence sociálních služeb pro drogově závislé a bezdomovce Neexistence nízkoprahového centra pro mládež ve věku let Nedostatek atraktivních volnočasových aktivit pro mládež ve věku let Nízká informovanost o prevenci kriminality a vandalismu Chybí projekty zaměřené přímo na prevenci vandalismu a kriminality ve městě Imigrace romských rodin z jiných měst ČR obtížné začlení přistěhovalců do místního společenství, nedostatek pracovních příležitostí, nízká ochota spolupracovat s městem a NNO Existence lokality (Varnsdorfská ulice) s kumulací sociálně vyloučených skupin obyvatelstva

12 Existence a fungování romské organizace Čačipen Nedostatek pracovních příležitostí zejména pro osoby se základním vzděláním Nedostatečná školní docházka dětí ze sociálně slabých rodin Konzumace alkoholu a drog na veřejných prostranstvích shlukování na veřejných prostranstvích, vandalismus PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Vznik městské policiekrásná Lípa Zlepšení práce Policie ČR ve spolupráci s městem Zvýšení důvěry občanů v práci Policie ČR Zlepšení komunikace Policie ČR s obyvateli města například vytvoření tzv. schránek důvěry, informování občanů o práci policie, preventivní doporučení pro občany Zavedení městského kamerového systému monitoring rizikových lokalit například Křinického náměstí. Získání finančních prostředků ve prospěch prevence kriminality z různých zdrojů (ministerstva, kraj, EU) Zřízení nízkoprahového centra pro mládež ve věku let Nedostatek financí na zřízené městské policie Nedostatečná spolupráce města, policie a NNO Vzrůstající nedůvěra občanů v práci Policie ČR Nedostatečná komunikace Policie ČR s občany města Pokračující imigrace Romů ohrožených sociálním vyloučením do města Nízký důraz na výchovu dětí v oblasti mezilidských vztahů Neochota centrálních orgánů státu (vláda, parlament, ministerstva) řešit romskou problematiku Zvýšení nezaměstnanosti v regionu 12

13 Spolupráce s jinými městy, které mají zkušenost s prevencí kriminality Pokračování či prohloubení ekonomické krize Vytváření pracovních míst ve městě Krásná Lípa a v jeho blízkém okolí 13

14 III. DOPORUČENÍ Z průzkumů veřejného mínění a plánovacího setkání s občany zazněla řada návrhů na zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Některé z těchto doporučení například obnovení městské policie nebo zpřísnění trestů nelze z finančních či institucionálních důvodů snadno realizovat. Nicméně velmi často padaly návrhy, které realizovat lze. 1. VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V BLÍZKOSTI VARNSDORFSKÉ ULICE Varnsdorfská ulice je občany Krásné Lípy považována za nebezpečnou lokalitu. 1 Ulice je velmi úzká a domy se nachází v těsné blízkosti silnice. V ulici se rovněž vyskytují domy obydlené Romy, které jsou označovány jako sociálně vyloučené romské lokality. 2 Na ulici si často hrají malé děti bez dozoru, což je vzhledem k charakteru ulice velmi nebezpečné pro děti i řidiče, hrozí nebezpečí dopravních nehod. Řešením by mohlo být vybudování dětského hřiště poblíž lokality Varnsdorfská. Při návrhu hřiště musí být bráno v potaz, že většina dětí zde bude docházet bez rodičů. Hřiště by proto nemělo obsahovat nebezpečné hrací prvky nebo prvky, které lze snadno zničit. Na plánovacím odpoledni zaměřeném na nebezpečné lokality občané navrhli, aby byl na hřišti prostor pro míčové hry a pevně ukotvené pneumatiky atd. 2. MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM Město Krásná Lípa není nebezpečné jako celek, vandalismus případně kriminalita se odehrává v několika málo lokalitách. Kamerový systém by mohl významně přispět k zvýšení bezpečnosti ve městě případně usnadnit odhalování pachatelů přestupků či trestných činů. 3. ZŘÍZENÍ OBECNÍCH KOTCŮ PRO TOULAVÁ ZVÍŘATA Na sídlišti a v jeho blízkém okolí se nachází velké množství volně se pohybujících zvířat a to především toulavé kočky a v menší míře i psy. Jedná se o neočkovaná zvířata, která mohou přenášet nemoci. Řešením je informační kampaň, ve které by se občané dozvěděli, jak k zvířatům přistupovat a jak řešit případné nebezpečné situace, například budou-li zvířetem napadeni apod. Dalším krokem je zřízení obecního kotce v Krásné Lípě. 1 Dotazníkové šetření zaměřené na vandalismus a kriminalitu (duben 2009). 2 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti GAC 2006, vice:

15 IV. GRANTY A DOTACE A. MINISTERSTVA, NADACE A DALŠÍ ORGANIZACE, KTERÉ FINANČNĚ PODPORUJÍ ŘEŠENÍ KRIMINALITY, VANDALISMU A ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH Cílem tohoto dokumentu je vytvořit podpůrný materiál pro přípravu projektů, které přispějí k řešení bezpečnostní problematiky v Krásné Lípě. Město, NNO, policejní složky a další subjekty, které budou chtít přispět k prevenci kriminality v Krásné Lípě, se mohou zaměřit na následující oblasti: prevence kriminality a vandalismu děti a mládež volnočasové aktivity, sociálně patologické jevy vytváření pracovních příležitostí ve městě začleňování sociálně vyloučených osob/oblastí do života ve městě PREVENCE KRIMINALITY A VANDALISMU Tato problematika spadá do kompetence Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra každoročně vypisuje dotační řízení na projekty prevence kriminality. Nejvhodnější je Městský program prevence kriminality, který vyhlašuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Více info V některých případech vypisují grantové/dotační programy i kraje. DĚTI A MLÁDEŽ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY V této oblasti působí řada institucí. Finanční podporu lze získat od: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstva sociálních věcí ČR Ministerstva spravedlnosti ČR krajů soukromých firem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje dotační/grantová řízení pro města, školy, NNO zaměřené na vzdělávání, volnočasové aktivity a sociální problematiku. Podrobné informace 15

16 Ministerstvo sociálních věcí zejména projekty zaměřené na sociálních služeb vyloučených určených pro děti i mládež. Info Ministerstvo spravedlnosti má ve své kompetenci podporu projektů zaměřených na probační a mediační služby. Do této kategorie spadají i programy prevence. Školy se například mohou zapojit do projektu Právo na každý den, který seznamuje děti na školách s právní problematikou. V Rumburku probíhá projekt Začínám znovu, jehož cílem je pomáhat dětem a mladistvým v jejich tíživé životní situaci, se snahou začlenit je opět do společnosti. Nositelem projektu je Charita Rumburk. Obdobné projekty lze jistě realizovat i v Krásné Lípě. Více Kraje vyhlašují projekty na podporu volnočasových aktivit. Řada soukromých firem každoročně přispívá na menší projekty zaměřené na děti a mládež. Jedná se o provozovatele mobilních sítí, obchodní řetězce, banky a další velké společnosti. Informace o podporách jsou zveřejňovány na www stránkách společností a v jejich firemních tiskovinách. VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE MĚSTĚ V této oblasti opět figuruje Ministerstvo sociálních věcí a zejména úřady práce a agentury práce a Evropské sociální fondy které se zaměřují na rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost. ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB/OBLASTÍ DO ŽIVOTA VE MĚSTĚ V této oblasti rovněž působí Ministerstvo sociálních věcí a kraje. 16

17 B. GRANTOVÁ A DOTAČNÍ ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU V OBDOBÍ LISTOPAD 2009 LEDEN 2010, PRŮBĚŽNÉ GRANTY A DOTACE Podpora terénní práce obce Uzávěrka: Vyhlašovatel: Úřad vlády ČR Kontakt: Sekce pro lidská práva, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 Typ podpory: Grant, Dotace Vymezení programu: Program Podpora terénní práce 2010 je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce ve vyloučených romských komunitách/lokalitách. Vymezení žadatelů o finanční podporu: Žadatelem může být pouze obec. Dotaci lze čerpat na terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Výše dotace a výše spoluúčasti: Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně Kč. Výše spoluúčasti je nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu. Podmínky dotačního řízení: Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2010 a musí být předložena na předepsaném formuláři (viz příloha). Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Zásadami a podmínkami pro poskytování dotací na program Podpora terénní práce Prioritu mají zejména projekty, které aktivně podporují spolupráci obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány veřejné správy s neziskovým sektorem a ty, které mají zpracovanou strategii řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit nebo komunitní plán. Rychlé granty z Fondu místního rozvoje Vyhašovatel: Nadace Via Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu. Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Rychlé granty mají povzbudit širokou veřejnost, aby se aktivně podílela na veřejném životě nebo hájila svá práva. Rychlé granty byly použity např. v těchto oblastech: ochrana životního prostředí, informování veřejnosti o aktuálním dění v obci, hledání alternativních řešení výstavby silnic a velkých objektů apod. 17

18 Podporou výše uvedených projektů chceme přispět k tomu, aby nebyly otázky veřejného zájmu marginalizovány pro nedostatek zdrojů, či únavu aktivní části veřejnosti. Podporujeme rozhodovací procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních kauzách. Nekloníme se ale k žádné straně sporu. O podporu mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Rychlé granty jsou financovány z prostředků Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Rychlé granty jsou určeny na krátkodobé projekty v rozsahu nejdéle 6 měsíců. Maximální výše grantu je Kč a celková částka k rozdělení činí Kč. Žádosti budou přijímány a zpracovávány průběžně do vyčerpání prostředků. Aktivní využití volného času, výchova a vzdělávání Uzávěrka: Průběžný grant Vyhlašovatel: Garris, a.s. Kontakt: Mgr. Zdenka Suchardová Bozděchova 7 Praha Tel: Typ podpory: Grant, Dotace Společnost Garris, a.s. systematicky podporuje aktivity, které jsou přínosem pro příznivý vývoj dítěte. Naším záměrem je umožnit dětem a mládeži snadnější přístup ke vzdělání a aktivnímu trávení volného času. Cílem finanční podpory je zajistit financování konkrétních předmětů či aktivit, které slouží přímo jednotlivcům nebo klientům nestátních neziskových organizací. Způsob využití finančního příspěvku musí být vždy transparentní a sloužit přímo vybranému jednotlivci nebo klientům vybrané organizace. Datem 1. srpna 2007 zahájila společnost Garris, a.s. realizaci svého charitativního projektu jehož cílem je podporovat děti, mládež a studenty do 18 let věku se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, a to v oblasti aktivního trávení volného času, výchovy a vzdělání. O finanční podporu mohou požádat nejen nestátní neziskové organizace, ale také fyzické osoby. Bližší informace naleznete na webových stránkách odkaz Charita. Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Uzávěrka: Průběžný grant Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kontakt: Mgr. Kateřina Kolářová Odbor sociálních služeb MPSV ČR, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Tel: Typ podpory: Grant, Dotace Podporované aktivity, typy činností: A. Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a dalších subjektů v oblasti sociální integrace příslušníků romských lokalit Podporované činnosti: profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, 18

19 vzdělávání v oblasti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb nebo při tvorbě dalších místních a regionálních partnerství, vzdělávání v oblasti zavádění a kontroly (hodnocení) standardů kvality sociálních služeb, vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti managementu a řízení, tvorby a vedení projektové dokumentace, vzdělávání v dalších oblastech, které umožní poskytování služeb zaměřených na návrat uživatele na trh práce a do společnosti, vzdělávání uživatelů služeb s cílem posílení schopností a dovedností potřebných k návratu do společnosti a na trh práce. U příslušníků sociálně vyloučených rómských komunit/lokalit: Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o podporu následujících sociálních služeb terénní programy, odborné sociální poradenství, nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, azylové domy, domy na půl cesty. V rámci této výzvy je možné podporovat i fakultativní činnosti (doprovodné programy) při poskytování sociálních služeb za předpokladu splnění níže uvedených podmínek, přičemž v žádosti o finanční podporu musí žadatel rozlišit, co je základní činnost a co činnost fakultativní. Podporovány budou pouze ty sociální služby, jejichž poskytování na daném území je v souladu s krajským plánem rozvoje sociálních služeb. V rámci této výzvy nebudou podporovány sociální služby, jejichž dostupnost je řešena a podporována v rámci individuálního projektu příslušného kraje podpořeného v rámci oblasti 3.2. OP LZZ. Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených romskýchkomunit/lokalit s důrazem především na: programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality a včetně podpory osvěty v této oblasti, programy získávání základních sociálních a profesních dovedností, programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace, programy pro osoby závislé na drogách, programy pro předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců, programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu, programy pro osoby opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, programy pomoci při realizaci investičních akcí financovaných z ERDF v rámci Integrovaného operačního programu. C. Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni Podporované činnosti: 19

20 podporu zavádění různých forem partnerství subjektů, které se podílejí na procesu sociální integrace cílové skupiny, včetně návaznosti na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb; podporu managementu a řízení subjektů poskytujících služby v sociálně vyloučených romských lokalitách, podpora tvorby a vedení projektové dokumentace a projektového řízení, zavádění procesu kvality a kontroly (hodnocení) poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách. V rámci této výzvy nebudou podporovány projekty zaměřené na podporu procesů poskytování sociálních služeb, jejichž podpora je řešena v rámci individuálního projektu příslušného kraje podpořeného v rámci oblasti 3.1. nebo 3.2. OP LZZ. 20

21 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A. SLANÝ - MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM (MKDS)- JEHO VYUŽITÍ A PROPOJENÍ S DALŠÍMI BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY VE MĚSTĚ Primárním cílem budování městských kamerových dohlížecích systémů (dále jen MKDS) je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v lokalitách, které jsou exponovány jak z hlediska páchání trestné činnosti, tak z hlediska pohybu velkého množství obyvatel. MKDS slouží k dohledu na dodržování veřejného pořádku a k předcházení trestné činnosti a přestupků. Zvyšují pocit bezpečí občanů v monitorovaných lokalitách. Zároveň jsou využitelné pro koordinaci postupu bezpečnostních složek (obecní policie a Policie ČR) při zásazích proti pachatelům trestné činnosti, slouží k vyhodnocování postupu policie z hlediska taktiky zásahu i z hlediska možných stížností občanů na jednání ozbrojených složek. Mohou být využity v případě teroristických ataků, živelních katastrof, při ohrožení života a dále plní celou řadu dalších funkcí. Město Slaný poprvé obdrželo státní dotaci na vybudování městského kamerového monitorovacího systému v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce Od tohoto je každoročním příjemcem dotace na budování dalších etap kamerového systému a na prohloubení jeho efektivity a napojení dalších periferií zvyšujících jeho preventivní účinek. Jedná se o zbudování 9 kamerových bodů a řídícího centra na městské policii, propojení signálu z kamerového systému z městské policie na obvodní oddělení Policie ČR, včlenění zařízení ReDat (digitální záznamník všech odchozích a příchozích hovorů) připojení pultu centralizované ochrany a integrace městského rozhlasu do kamerového monitorovacího systému. Celkem bylo ve Slaném podpořeno státní dotací 24 projektů prevence kriminality. Z toho bylo 9 projektů situační prevence vztahovaly se k MKDS, 10 projektů sociální prevence, 2 projekty informování občanů, 3 obligatorní projekty. Projekty vztahující se k MKDS byly podpořeny částkou ,- Kč a celková dotace městu Slaný činila ,- Kč. Propojení městského kamerového dohlížecího systému z operačního střediska městské policie na obvodní oddělení Policie ČR Slaný Propojením došlo k větší spolupráci městské a státní policie. Poznatky o rizikovém a podezřelém chování osob si policisté předávají společně radiostanicí nebo telefonem plánují zásah, vysílá se na místo zásahu nejbližší hlídka, další hlídky slouží jako záloha nebo přehrazují místa pravděpodobného úniku podezřelých osob z místa činu. Další výhodou je rozdělení teritorií dohledu kamerovým systémem. Určité části města může pozorovat městská policie a ty další Policie ČR. Propojení městského kamerového dohlížecího systému s městským rozhlasem Propojením těchto dvou technických zařízení došlo k přeměně tradičních pasivních preventivních prvků na prvky aktivní. K vidoucímu oku se přidá hlas, který může varovat, upozorňovat i pomáhat. Spáchané přestupky je možné řešit domluvou, zraněný člověk ležící na ulici může komunikovat (např. 21

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ individuálních projektů OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ individuálních projektů OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ individuálních projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor sociálních

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE:

POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: 3.5.1 PRIORITA: Podpora rodin s dětmi Prachatice 3.5.1.1 Opatření 1 - Zajištění bydlení pro rodiny v krizi V Prachaticích je zajištěno krizové bydlení pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Dominika Savia.

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více