Krásná Lípa náš bezpečný domov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krásná Lípa náš bezpečný domov"

Transkript

1 2009 Krásná Lípa náš bezpečný domov SWOT analýza prevence kriminality a vandalismu ve městě Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Září 2009

2 2

3 OBSAH Úvod I. Krásná Lípa základní údaje II. Výzkum veřejného mínění zaměřený na spokojenost s místním společenstvím a kriminalitu a vandalismus v Krásné Lípě III. SWOT analýza prevence kriminality ve městě IV. Doporučení V. Granty a dotace a. Ministerstva, nadace a další organizace, které finančně podporují řešení kriminality, vandalismu a začleňování sociálně vyloučených b. Grantová a dotační řízení s uzávěrkou v období listopad 2009 leden 2010, průběžné granty VI. Příklady dobré praxe a. Slaný - městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)- jeho využití a propojení s dalšími bezpečnostními systémy ve městě b. Rozjezd nízkoprahového centra Open House v Bruntále c. Projekty Mentor 2009 a Posílení rodiny zaostřeno na sociálně vyloučené Příloha 3

4 ÚVOD Pocit bezpečí je velmi subjektivní a ne vždy popsatelný statistickými údaji, přesto je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících kvalitu života občanů. Tak je tomu i ve městě Krásná Lípa, které se z pohledu statistika jeví jako bezpečné město s nízkým podílem kriminality, nicméně výzkumy veřejného mínění ukazují, že obyvatelé města považují vandalismus a kriminalitu za závažný problém. První výzkum zaměřený mimo jiné i na kriminalitu proběhl v dubnu 2007 v rámci akce Téma 2007, ve které občané města hledali tzv. místní téma neboli problém, který je ve městě nejvíce trápí. Ankety se tehdy zúčastnilo 10% obyvatel města a na předních místech se umístila témata související s bezpečností ve městě a vandalismem. Výsledky výzkumu se staly impulsem pro realizaci projektu Krásná Lípa náš bezpečný domov, v jehož rámci proběhla další dvě dotazníková šetření (Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a Kriminalita a vandalismus ve městě) a plánovací odpoledne s občany zaměřené na nebezpečné lokality ve městě. Opětovně se ukázalo, že vandalismus a kriminalita jsou témata, která se obyvatel města úzce dotýkají. Tato SWOT analýza vychází především z uvedených výzkumů a výstupů z plánovacího odpoledne, je odrazem veřejného mínění v Krásné Lípě a snad i inspirací pro město a organizace, které se věnují prevenci kriminality a vandalismu. Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. 4

5 I. KRÁSNÁ LÍPA ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kraj: Ústecký Okres: Děčín Nadmořská výška: náměstí: 426 m.n.m. Rozloha: 3140 ha Počet obyvatel: SOCIÁLNÍ OBLAST Nezaměstnanost (červen 2009): 17,48% (301 občanů města) Sociálně vyloučená lokalita ve Varnsdorfské ulici: Odhad počtu romských obyvatel lokality sob Odhad míry nezaměstnanosti v lokalitě 95 % Formy zabezpečení obživy Odhad podílu romských žáků na ZŠ % Nestátní neziskové organizace Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují načerno. Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu, rozebíráním starých budov na cihly a dovozem bazarového zboží (nábytku a spotřebního zboží) z Německa KRIMINALITA: Přestupky ROK majetek občanské soužití veřejný pořádek ostatní CELKEM

6 II. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZAMĚŘENÝ NA SPOKOJENOST S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A KRIMINALITU A VANDALISMUS V KRÁSNÉ LÍPĚ Na jaře roku 2008 byly v Krásné Lípě realizována dvě dotazníková šetření: ECI A1. Spokojenost občanů s místním společenstvím Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě. Indikátor ECI A1. Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují a další dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. Znamená možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují kvalitní a bezpečné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura, policie atd.), možnost zaměstnání, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem, čímž se z něj stává klíčový indikátor místní udržitelnosti. Cílem dotazníkového šetření zaměřeného na analýzu postoje občanů Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismus ve městě bylo identifikovat tří nejnebezpečnější místa ve městě a zjistit, s jakými trestnými činy se občané nejčastěji setkávají, co je jejich příčinou a jakými způsoby lze zvýšit bezpečnost ve městě. METODIKA Výzkumy byly provedeny pomocí dotazníkového šetření, šetření se zúčastnilo 230 občanů (tj. 8 %) obyvatel Krásné Lípy starších 15 let. Byl použit standardizovaný dotazník, který současně zjišťoval spokojenost obyvatel s místním společenstvím i otázky zaměřené na analýzu postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě. Šetření proběhlo v březnu a dubnu roku 2009 formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá), kdy proškolení tazatelé docházeli za respondenty do místa jejich bydliště. Výsledky byly primárně zpracovány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené TIMUR (Spokojenost občanů s místním společenstvím) a ÚEP, o.p.s. (postoj občanů ke kriminalitě). Vznikly dvě zprávy. První zpráva se věnuje pouze indikátoru ECI A.1 - shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a stručných komentářů a neobsahuje srovnání s dalšími městy ČR. Základní srovnání je možno získat na stránkách Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (http://www.timur.cz, sekce Výsledky sledování). Druhá zpráva byla zpracována ÚEP, o.p.s. Jejím cílem bylo identifikovat nebezpečná místa ve městě a zjistit, s jakým typem kriminality se občané nejčastěji setkávají. Kompletní zpráva je přístupná na VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH PRŮZKUMŮ 6

7 Stěžejní otázkou u indikátoru A1 je: Jak jste spokojen/a s Vaší obcí jako s místem, kde žijete či pracujete? Z výzkumu vyplývá, že výrazně převládá počet spokojených občanů (77 %) oproti nespokojeným (23 %). Graf 1 Na úvodní otázku navazovaly doplňující otázky. Pro potřeby SWOT analýzy je stěžejní zejména hodnocení ne/spokojenosti s veřejnými službami. 10 = vysoká spokojenost, 0 = velká nespokojenost Graf 2 Obyvatelé města jsou nejméně spokojeni s fungováním Policie ČR, což potvrdil i výzkum zaměřený na analýzu postojů občanů ke kriminalitě. Policie získala 4,6 bodů z možných 10. Dále byli respondenti dotazováni na to, zda se cítí ve městě bezpečně. Pocit bezpečí významně ovlivňuje kvalitu života. 7

8 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Nejméně bezpečně se obyvatelé Krásné Lípy cítí v noci na ulicích, celých 47% dotázaných uvedlo, že v noci jsou ulice Krásné Lípy nebezpečné, 38% obyvatel považuje za nebezpečné nechávat přes noc otevřená okna a 20% považuje za nebezpečné být doma přes den s nezamknutými dveřmi. 8

9 V rámci výzkumu, zaměřeného na analýzu postojů občanů ke kriminalitě a vandalismu ve městě, zněla první otázka: S jakým typem vandalismu či kriminality (například ničení laviček, krádeže, hluk v nočních hodinách atd.) se nejčastěji setkáváte? Graf 6 Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že obyvatelé města se nejčastěji setkávají s ničením veřejného majetku a zeleně (uvedlo 40% respondentů). Jedná se zejména o ničení laviček, altánů, autobusových zastávek a ničení veřejné zeleně, a to hlavně v parcích a na cyklostezkách. Na pomyslném druhém místě se umístily krádeže nejčastěji se jedná o drobné krádeže či krádeže kol (27%). Dalším problematickým jevem je hluk v nočních hodinách v blízkosti restauračních zařízení a dále konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a s tím související agresivita a vulgární chování podnapilých osob. Podle respondentů je nejčastější příčinou páchání přestupků či trestných činů především nedostatečná výchova v rodinách (24%), nuda ve městě (uvedlo 16% respondentů) a nezaměstnanost (13%). Za nebezpečná místa krásnolipští považují: Křinické náměstí Varnsdorfskou ulici Altán u Cimráku Cestu ze sídliště na vlakové nádraží Nemocniční ulici 9

10 Křinické náměstí považují lidé za nebezpečné ze dvou hlavních důvodů. Za prvé se na náměstí a v blízkosti restaurací a heren vyskytují skupinky podnapilých osob, které na kolemjdoucí pokřikují, jsou vulgární a v některých případech i nebezpeční. Druhým důvodem k obavám je dopravní situace na náměstí. Varnsdorfská ulice je považována za nebezpečnou lokalitu, protože je úzká. Po ulici navíc často běhají malé děti a psi bez dozoru dospělých, což je velmi nebezpečné. V altánu u Cimráku ale i v dalších parcích se, dle respondentů, pohybují partičky mladých lidí, kteří zde popíjejí alkohol a užívají drogy. Rovněž tyto skupinky pokřikují na kolemjdoucí a navíc se chovají jako vandalové ničí veřejných majetek zejména lavičky, rozhazují koše a ničí veřejnou zeleň. Cesta k vlakovému nádraží je považována za nebezpečnou v době po setmění, protože zde není osvětlení. Oblast paneláků a Nemocniční ulice - zejména okolí bývalé ACHP - je považováno za nebezpečné pro velký výskyt toulavých psů a koček. Dále respondenti uvádějí, že v okolí ACHP se vyskytují skupinky cizích lidí a pravděpodobně se zde obchoduje s drogami. V poslední části dotazníku respondenti navrhovali jedno až pět opatření, která by mohla vést ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Na základě odpovědí lze sestavit následující pořadí priorit v oblasti bezpečnosti: Častější policejní pochůzky, hlídky v ulicích Kamerový systém Přísnější tresty Zavedení městské policie? tam není? Zvýšení zaměstnanosti Omezení sociálních dávek Výchova v rodinách Volnočasové aktivity pro mládež Posílit policii (nějak to rozepsat vysvětlit, takto to vypadá dtto jako bod 1) Osvěta Dostatečné osvětlení města Větší pravomoc úřadů a policie 10

11 III. SWOT ANALÝZA PREVENCE KRIMINALITY A VANDALISMU V KRÁSNÉ LÍPĚ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Identifikace rizikových/nebezpečných lokalit ve městě (Křinické náměstí, Varsndorfská ulice, Nemocniční ulice, sídliště a bezprostřední okolí, cesta ze sídliště na vlakové nádraží) Páchání méně závažných trestných činů a přestupků (ve městě jsou páchány převážně méně závažné trestné činy, přestupky a vandalismus) Identifikace rizikových skupin obyvatelstva méně závažné trestné činy, přestupky a vandalismus páchají především dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pod vlivem alkoholu případně jiných omamných látek a nudící se mládež Zájem města a neziskových organizací o prevenci kriminality a vandalismu ve městě Velký zájem občanů o problematiku kriminality a vandalismu (vysoká míra zapojení do výzkumů, účast na akcích zaměřených na kriminalitu a vandalismus) Existence a fungování Komunitního centra Kostka, které zajišťuje sociální služby pro sociálně vyloučené a nezaměstnané Existence a fungování volnočasového klubu T zaměřeného především na děti ve věku 6 12 let Neexistence městské policie Nedostatečná spolupráce města, Policie ČR a neziskových organizací v Krásné Lípě zejména nezájem o spolupráci ze strany Policie ČR Neexistence Strategie prevence města Krásná Lípa Neexistence sociálních služeb pro drogově závislé a bezdomovce Neexistence nízkoprahového centra pro mládež ve věku let Nedostatek atraktivních volnočasových aktivit pro mládež ve věku let Nízká informovanost o prevenci kriminality a vandalismu Chybí projekty zaměřené přímo na prevenci vandalismu a kriminality ve městě Imigrace romských rodin z jiných měst ČR obtížné začlení přistěhovalců do místního společenství, nedostatek pracovních příležitostí, nízká ochota spolupracovat s městem a NNO Existence lokality (Varnsdorfská ulice) s kumulací sociálně vyloučených skupin obyvatelstva

12 Existence a fungování romské organizace Čačipen Nedostatek pracovních příležitostí zejména pro osoby se základním vzděláním Nedostatečná školní docházka dětí ze sociálně slabých rodin Konzumace alkoholu a drog na veřejných prostranstvích shlukování na veřejných prostranstvích, vandalismus PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Vznik městské policiekrásná Lípa Zlepšení práce Policie ČR ve spolupráci s městem Zvýšení důvěry občanů v práci Policie ČR Zlepšení komunikace Policie ČR s obyvateli města například vytvoření tzv. schránek důvěry, informování občanů o práci policie, preventivní doporučení pro občany Zavedení městského kamerového systému monitoring rizikových lokalit například Křinického náměstí. Získání finančních prostředků ve prospěch prevence kriminality z různých zdrojů (ministerstva, kraj, EU) Zřízení nízkoprahového centra pro mládež ve věku let Nedostatek financí na zřízené městské policie Nedostatečná spolupráce města, policie a NNO Vzrůstající nedůvěra občanů v práci Policie ČR Nedostatečná komunikace Policie ČR s občany města Pokračující imigrace Romů ohrožených sociálním vyloučením do města Nízký důraz na výchovu dětí v oblasti mezilidských vztahů Neochota centrálních orgánů státu (vláda, parlament, ministerstva) řešit romskou problematiku Zvýšení nezaměstnanosti v regionu 12

13 Spolupráce s jinými městy, které mají zkušenost s prevencí kriminality Pokračování či prohloubení ekonomické krize Vytváření pracovních míst ve městě Krásná Lípa a v jeho blízkém okolí 13

14 III. DOPORUČENÍ Z průzkumů veřejného mínění a plánovacího setkání s občany zazněla řada návrhů na zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Některé z těchto doporučení například obnovení městské policie nebo zpřísnění trestů nelze z finančních či institucionálních důvodů snadno realizovat. Nicméně velmi často padaly návrhy, které realizovat lze. 1. VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V BLÍZKOSTI VARNSDORFSKÉ ULICE Varnsdorfská ulice je občany Krásné Lípy považována za nebezpečnou lokalitu. 1 Ulice je velmi úzká a domy se nachází v těsné blízkosti silnice. V ulici se rovněž vyskytují domy obydlené Romy, které jsou označovány jako sociálně vyloučené romské lokality. 2 Na ulici si často hrají malé děti bez dozoru, což je vzhledem k charakteru ulice velmi nebezpečné pro děti i řidiče, hrozí nebezpečí dopravních nehod. Řešením by mohlo být vybudování dětského hřiště poblíž lokality Varnsdorfská. Při návrhu hřiště musí být bráno v potaz, že většina dětí zde bude docházet bez rodičů. Hřiště by proto nemělo obsahovat nebezpečné hrací prvky nebo prvky, které lze snadno zničit. Na plánovacím odpoledni zaměřeném na nebezpečné lokality občané navrhli, aby byl na hřišti prostor pro míčové hry a pevně ukotvené pneumatiky atd. 2. MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM Město Krásná Lípa není nebezpečné jako celek, vandalismus případně kriminalita se odehrává v několika málo lokalitách. Kamerový systém by mohl významně přispět k zvýšení bezpečnosti ve městě případně usnadnit odhalování pachatelů přestupků či trestných činů. 3. ZŘÍZENÍ OBECNÍCH KOTCŮ PRO TOULAVÁ ZVÍŘATA Na sídlišti a v jeho blízkém okolí se nachází velké množství volně se pohybujících zvířat a to především toulavé kočky a v menší míře i psy. Jedná se o neočkovaná zvířata, která mohou přenášet nemoci. Řešením je informační kampaň, ve které by se občané dozvěděli, jak k zvířatům přistupovat a jak řešit případné nebezpečné situace, například budou-li zvířetem napadeni apod. Dalším krokem je zřízení obecního kotce v Krásné Lípě. 1 Dotazníkové šetření zaměřené na vandalismus a kriminalitu (duben 2009). 2 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti GAC 2006, vice:

15 IV. GRANTY A DOTACE A. MINISTERSTVA, NADACE A DALŠÍ ORGANIZACE, KTERÉ FINANČNĚ PODPORUJÍ ŘEŠENÍ KRIMINALITY, VANDALISMU A ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH Cílem tohoto dokumentu je vytvořit podpůrný materiál pro přípravu projektů, které přispějí k řešení bezpečnostní problematiky v Krásné Lípě. Město, NNO, policejní složky a další subjekty, které budou chtít přispět k prevenci kriminality v Krásné Lípě, se mohou zaměřit na následující oblasti: prevence kriminality a vandalismu děti a mládež volnočasové aktivity, sociálně patologické jevy vytváření pracovních příležitostí ve městě začleňování sociálně vyloučených osob/oblastí do života ve městě PREVENCE KRIMINALITY A VANDALISMU Tato problematika spadá do kompetence Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra každoročně vypisuje dotační řízení na projekty prevence kriminality. Nejvhodnější je Městský program prevence kriminality, který vyhlašuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Více info V některých případech vypisují grantové/dotační programy i kraje. DĚTI A MLÁDEŽ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY V této oblasti působí řada institucí. Finanční podporu lze získat od: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstva sociálních věcí ČR Ministerstva spravedlnosti ČR krajů soukromých firem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje dotační/grantová řízení pro města, školy, NNO zaměřené na vzdělávání, volnočasové aktivity a sociální problematiku. Podrobné informace 15

16 Ministerstvo sociálních věcí zejména projekty zaměřené na sociálních služeb vyloučených určených pro děti i mládež. Info Ministerstvo spravedlnosti má ve své kompetenci podporu projektů zaměřených na probační a mediační služby. Do této kategorie spadají i programy prevence. Školy se například mohou zapojit do projektu Právo na každý den, který seznamuje děti na školách s právní problematikou. V Rumburku probíhá projekt Začínám znovu, jehož cílem je pomáhat dětem a mladistvým v jejich tíživé životní situaci, se snahou začlenit je opět do společnosti. Nositelem projektu je Charita Rumburk. Obdobné projekty lze jistě realizovat i v Krásné Lípě. Více Kraje vyhlašují projekty na podporu volnočasových aktivit. Řada soukromých firem každoročně přispívá na menší projekty zaměřené na děti a mládež. Jedná se o provozovatele mobilních sítí, obchodní řetězce, banky a další velké společnosti. Informace o podporách jsou zveřejňovány na www stránkách společností a v jejich firemních tiskovinách. VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE MĚSTĚ V této oblasti opět figuruje Ministerstvo sociálních věcí a zejména úřady práce a agentury práce a Evropské sociální fondy které se zaměřují na rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost. ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB/OBLASTÍ DO ŽIVOTA VE MĚSTĚ V této oblasti rovněž působí Ministerstvo sociálních věcí a kraje. 16

17 B. GRANTOVÁ A DOTAČNÍ ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU V OBDOBÍ LISTOPAD 2009 LEDEN 2010, PRŮBĚŽNÉ GRANTY A DOTACE Podpora terénní práce obce Uzávěrka: Vyhlašovatel: Úřad vlády ČR Kontakt: Sekce pro lidská práva, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 Typ podpory: Grant, Dotace Vymezení programu: Program Podpora terénní práce 2010 je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce ve vyloučených romských komunitách/lokalitách. Vymezení žadatelů o finanční podporu: Žadatelem může být pouze obec. Dotaci lze čerpat na terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Výše dotace a výše spoluúčasti: Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně Kč. Výše spoluúčasti je nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu. Podmínky dotačního řízení: Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2010 a musí být předložena na předepsaném formuláři (viz příloha). Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Zásadami a podmínkami pro poskytování dotací na program Podpora terénní práce Prioritu mají zejména projekty, které aktivně podporují spolupráci obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány veřejné správy s neziskovým sektorem a ty, které mají zpracovanou strategii řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit nebo komunitní plán. Rychlé granty z Fondu místního rozvoje Vyhašovatel: Nadace Via Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu. Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Rychlé granty mají povzbudit širokou veřejnost, aby se aktivně podílela na veřejném životě nebo hájila svá práva. Rychlé granty byly použity např. v těchto oblastech: ochrana životního prostředí, informování veřejnosti o aktuálním dění v obci, hledání alternativních řešení výstavby silnic a velkých objektů apod. 17

18 Podporou výše uvedených projektů chceme přispět k tomu, aby nebyly otázky veřejného zájmu marginalizovány pro nedostatek zdrojů, či únavu aktivní části veřejnosti. Podporujeme rozhodovací procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních kauzách. Nekloníme se ale k žádné straně sporu. O podporu mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Rychlé granty jsou financovány z prostředků Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Rychlé granty jsou určeny na krátkodobé projekty v rozsahu nejdéle 6 měsíců. Maximální výše grantu je Kč a celková částka k rozdělení činí Kč. Žádosti budou přijímány a zpracovávány průběžně do vyčerpání prostředků. Aktivní využití volného času, výchova a vzdělávání Uzávěrka: Průběžný grant Vyhlašovatel: Garris, a.s. Kontakt: Mgr. Zdenka Suchardová Bozděchova 7 Praha Tel: Typ podpory: Grant, Dotace Společnost Garris, a.s. systematicky podporuje aktivity, které jsou přínosem pro příznivý vývoj dítěte. Naším záměrem je umožnit dětem a mládeži snadnější přístup ke vzdělání a aktivnímu trávení volného času. Cílem finanční podpory je zajistit financování konkrétních předmětů či aktivit, které slouží přímo jednotlivcům nebo klientům nestátních neziskových organizací. Způsob využití finančního příspěvku musí být vždy transparentní a sloužit přímo vybranému jednotlivci nebo klientům vybrané organizace. Datem 1. srpna 2007 zahájila společnost Garris, a.s. realizaci svého charitativního projektu jehož cílem je podporovat děti, mládež a studenty do 18 let věku se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, a to v oblasti aktivního trávení volného času, výchovy a vzdělání. O finanční podporu mohou požádat nejen nestátní neziskové organizace, ale také fyzické osoby. Bližší informace naleznete na webových stránkách odkaz Charita. Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Uzávěrka: Průběžný grant Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kontakt: Mgr. Kateřina Kolářová Odbor sociálních služeb MPSV ČR, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Tel: Typ podpory: Grant, Dotace Podporované aktivity, typy činností: A. Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a dalších subjektů v oblasti sociální integrace příslušníků romských lokalit Podporované činnosti: profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, 18

19 vzdělávání v oblasti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb nebo při tvorbě dalších místních a regionálních partnerství, vzdělávání v oblasti zavádění a kontroly (hodnocení) standardů kvality sociálních služeb, vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti managementu a řízení, tvorby a vedení projektové dokumentace, vzdělávání v dalších oblastech, které umožní poskytování služeb zaměřených na návrat uživatele na trh práce a do společnosti, vzdělávání uživatelů služeb s cílem posílení schopností a dovedností potřebných k návratu do společnosti a na trh práce. U příslušníků sociálně vyloučených rómských komunit/lokalit: Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o podporu následujících sociálních služeb terénní programy, odborné sociální poradenství, nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, azylové domy, domy na půl cesty. V rámci této výzvy je možné podporovat i fakultativní činnosti (doprovodné programy) při poskytování sociálních služeb za předpokladu splnění níže uvedených podmínek, přičemž v žádosti o finanční podporu musí žadatel rozlišit, co je základní činnost a co činnost fakultativní. Podporovány budou pouze ty sociální služby, jejichž poskytování na daném území je v souladu s krajským plánem rozvoje sociálních služeb. V rámci této výzvy nebudou podporovány sociální služby, jejichž dostupnost je řešena a podporována v rámci individuálního projektu příslušného kraje podpořeného v rámci oblasti 3.2. OP LZZ. Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených romskýchkomunit/lokalit s důrazem především na: programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality a včetně podpory osvěty v této oblasti, programy získávání základních sociálních a profesních dovedností, programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace, programy pro osoby závislé na drogách, programy pro předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců, programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu, programy pro osoby opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, programy pomoci při realizaci investičních akcí financovaných z ERDF v rámci Integrovaného operačního programu. C. Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni Podporované činnosti: 19

20 podporu zavádění různých forem partnerství subjektů, které se podílejí na procesu sociální integrace cílové skupiny, včetně návaznosti na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb; podporu managementu a řízení subjektů poskytujících služby v sociálně vyloučených romských lokalitách, podpora tvorby a vedení projektové dokumentace a projektového řízení, zavádění procesu kvality a kontroly (hodnocení) poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách. V rámci této výzvy nebudou podporovány projekty zaměřené na podporu procesů poskytování sociálních služeb, jejichž podpora je řešena v rámci individuálního projektu příslušného kraje podpořeného v rámci oblasti 3.1. nebo 3.2. OP LZZ. 20

21 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A. SLANÝ - MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM (MKDS)- JEHO VYUŽITÍ A PROPOJENÍ S DALŠÍMI BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY VE MĚSTĚ Primárním cílem budování městských kamerových dohlížecích systémů (dále jen MKDS) je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v lokalitách, které jsou exponovány jak z hlediska páchání trestné činnosti, tak z hlediska pohybu velkého množství obyvatel. MKDS slouží k dohledu na dodržování veřejného pořádku a k předcházení trestné činnosti a přestupků. Zvyšují pocit bezpečí občanů v monitorovaných lokalitách. Zároveň jsou využitelné pro koordinaci postupu bezpečnostních složek (obecní policie a Policie ČR) při zásazích proti pachatelům trestné činnosti, slouží k vyhodnocování postupu policie z hlediska taktiky zásahu i z hlediska možných stížností občanů na jednání ozbrojených složek. Mohou být využity v případě teroristických ataků, živelních katastrof, při ohrožení života a dále plní celou řadu dalších funkcí. Město Slaný poprvé obdrželo státní dotaci na vybudování městského kamerového monitorovacího systému v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce Od tohoto je každoročním příjemcem dotace na budování dalších etap kamerového systému a na prohloubení jeho efektivity a napojení dalších periferií zvyšujících jeho preventivní účinek. Jedná se o zbudování 9 kamerových bodů a řídícího centra na městské policii, propojení signálu z kamerového systému z městské policie na obvodní oddělení Policie ČR, včlenění zařízení ReDat (digitální záznamník všech odchozích a příchozích hovorů) připojení pultu centralizované ochrany a integrace městského rozhlasu do kamerového monitorovacího systému. Celkem bylo ve Slaném podpořeno státní dotací 24 projektů prevence kriminality. Z toho bylo 9 projektů situační prevence vztahovaly se k MKDS, 10 projektů sociální prevence, 2 projekty informování občanů, 3 obligatorní projekty. Projekty vztahující se k MKDS byly podpořeny částkou ,- Kč a celková dotace městu Slaný činila ,- Kč. Propojení městského kamerového dohlížecího systému z operačního střediska městské policie na obvodní oddělení Policie ČR Slaný Propojením došlo k větší spolupráci městské a státní policie. Poznatky o rizikovém a podezřelém chování osob si policisté předávají společně radiostanicí nebo telefonem plánují zásah, vysílá se na místo zásahu nejbližší hlídka, další hlídky slouží jako záloha nebo přehrazují místa pravděpodobného úniku podezřelých osob z místa činu. Další výhodou je rozdělení teritorií dohledu kamerovým systémem. Určité části města může pozorovat městská policie a ty další Policie ČR. Propojení městského kamerového dohlížecího systému s městským rozhlasem Propojením těchto dvou technických zařízení došlo k přeměně tradičních pasivních preventivních prvků na prvky aktivní. K vidoucímu oku se přidá hlas, který může varovat, upozorňovat i pomáhat. Spáchané přestupky je možné řešit domluvou, zraněný člověk ležící na ulici může komunikovat (např. 21

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření 2009 Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření Cílem šetření bylo zmapovat názory a postoje obyvatel Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismu v Krásné Lípě

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok

Městský program. prevence kriminality pro rok Městský program prevence kriminality pro rok 2010 Město Smiřice OBSAH Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Cíle programu... 3 3. Prostředky k naplňování cílů... 3 4. Východiska programu... 4 5. Dílčí projekt...

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA A PROBLEMATIKA ZDRAVÍ VE STRAKONICÍCH Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Zdravé

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech

Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech VIZE: Obec a Agentura ve spolupráci s partnery sestavili místní strategický plán sociálního začleňování, jehož naplněním

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Téma prezentace Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Konference krajských koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb Liberec 3. 4. února 2010 Střednědobý plán rozvoje

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval: Josef Novák http://www.timur.cz 2008

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ VE VSETÍNĚ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM VE VSETÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Město Vsetín Prosinec 2009 1 Autoři: Josef Novák, Viktor Třebický,

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009

Seznam podpořených projektů Městského programu prevence kriminality na rok 2009 Ústecký kraj Město Projekt Dotace Chomutov Nechceme prostituci na ulicích 220 000 Chomutov Výlet za město 9 000 Celkem 229 000 Most Softwarová aplikace Systém včasné intervence pro město Most 850 000 Most

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ

Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ Ing. Mgr. Iveta Turková ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Bezpečné město Benešov 24. 10. 2016 SOCIÁLNÍ PREVENCE V BENEŠOVĚ SYSTÉM PREVENCE MĚSTO BENEŠOV PLATFORMA Bezpečné město Komise RM Bezpečnostní

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu);

použité druhy dopravy pro tyto cesty a/nebo pro různé vzdálenosti každé cesty (% vztahující se k různým druhům dopravy zahrnutým do průzkumu); VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 Cíle průzkumu Cílem dotazníkového

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí

Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí Miroslav Andrt Město Štětí Místně specifické indikátory a jejich využití ve Štětí 1. 3. 2016 Miroslav Andrt Město Štětí Město Štětí Ústecký kraj 9 tis. obyvatel 9 místních částí 5 390 ha cca 3 000 bytů pověřený obecní úřad ORP Litoměřice

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více