Krásná Lípa náš bezpečný domov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krásná Lípa náš bezpečný domov"

Transkript

1 2009 Krásná Lípa náš bezpečný domov SWOT analýza prevence kriminality a vandalismu ve městě Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Září 2009

2 2

3 OBSAH Úvod I. Krásná Lípa základní údaje II. Výzkum veřejného mínění zaměřený na spokojenost s místním společenstvím a kriminalitu a vandalismus v Krásné Lípě III. SWOT analýza prevence kriminality ve městě IV. Doporučení V. Granty a dotace a. Ministerstva, nadace a další organizace, které finančně podporují řešení kriminality, vandalismu a začleňování sociálně vyloučených b. Grantová a dotační řízení s uzávěrkou v období listopad 2009 leden 2010, průběžné granty VI. Příklady dobré praxe a. Slaný - městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)- jeho využití a propojení s dalšími bezpečnostními systémy ve městě b. Rozjezd nízkoprahového centra Open House v Bruntále c. Projekty Mentor 2009 a Posílení rodiny zaostřeno na sociálně vyloučené Příloha 3

4 ÚVOD Pocit bezpečí je velmi subjektivní a ne vždy popsatelný statistickými údaji, přesto je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících kvalitu života občanů. Tak je tomu i ve městě Krásná Lípa, které se z pohledu statistika jeví jako bezpečné město s nízkým podílem kriminality, nicméně výzkumy veřejného mínění ukazují, že obyvatelé města považují vandalismus a kriminalitu za závažný problém. První výzkum zaměřený mimo jiné i na kriminalitu proběhl v dubnu 2007 v rámci akce Téma 2007, ve které občané města hledali tzv. místní téma neboli problém, který je ve městě nejvíce trápí. Ankety se tehdy zúčastnilo 10% obyvatel města a na předních místech se umístila témata související s bezpečností ve městě a vandalismem. Výsledky výzkumu se staly impulsem pro realizaci projektu Krásná Lípa náš bezpečný domov, v jehož rámci proběhla další dvě dotazníková šetření (Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a Kriminalita a vandalismus ve městě) a plánovací odpoledne s občany zaměřené na nebezpečné lokality ve městě. Opětovně se ukázalo, že vandalismus a kriminalita jsou témata, která se obyvatel města úzce dotýkají. Tato SWOT analýza vychází především z uvedených výzkumů a výstupů z plánovacího odpoledne, je odrazem veřejného mínění v Krásné Lípě a snad i inspirací pro město a organizace, které se věnují prevenci kriminality a vandalismu. Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí. 4

5 I. KRÁSNÁ LÍPA ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kraj: Ústecký Okres: Děčín Nadmořská výška: náměstí: 426 m.n.m. Rozloha: 3140 ha Počet obyvatel: SOCIÁLNÍ OBLAST Nezaměstnanost (červen 2009): 17,48% (301 občanů města) Sociálně vyloučená lokalita ve Varnsdorfské ulici: Odhad počtu romských obyvatel lokality sob Odhad míry nezaměstnanosti v lokalitě 95 % Formy zabezpečení obživy Odhad podílu romských žáků na ZŠ % Nestátní neziskové organizace Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují načerno. Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu, rozebíráním starých budov na cihly a dovozem bazarového zboží (nábytku a spotřebního zboží) z Německa KRIMINALITA: Přestupky ROK majetek občanské soužití veřejný pořádek ostatní CELKEM

6 II. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZAMĚŘENÝ NA SPOKOJENOST S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A KRIMINALITU A VANDALISMUS V KRÁSNÉ LÍPĚ Na jaře roku 2008 byly v Krásné Lípě realizována dvě dotazníková šetření: ECI A1. Spokojenost občanů s místním společenstvím Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě. Indikátor ECI A1. Spokojenost občanů s místním společenstvím zjišťuje a vyčísluje subjektivní pocit spokojenosti občanů s městem, ve kterém žijí a pracují a další dílčí aspekty této spokojenosti. Bezprostředně odráží pocit kvality života, která tvoří důležitou součást udržitelné společnosti. Znamená možnost žít v takových podmínkách, které zahrnují kvalitní a bezpečné bydlení, dostupnost základních služeb (školství, zdravotnictví, kultura, policie atd.), možnost zaměstnání, kvalitní životní prostředí (jak přírodní, tak člověkem ovlivněné a pozměněné) a reálnou možnost účastnit se místního plánování a rozhodování. Názor občanů na tyto otázky představuje důležité měřítko celkové spokojenosti s daným místem, čímž se z něj stává klíčový indikátor místní udržitelnosti. Cílem dotazníkového šetření zaměřeného na analýzu postoje občanů Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismus ve městě bylo identifikovat tří nejnebezpečnější místa ve městě a zjistit, s jakými trestnými činy se občané nejčastěji setkávají, co je jejich příčinou a jakými způsoby lze zvýšit bezpečnost ve městě. METODIKA Výzkumy byly provedeny pomocí dotazníkového šetření, šetření se zúčastnilo 230 občanů (tj. 8 %) obyvatel Krásné Lípy starších 15 let. Byl použit standardizovaný dotazník, který současně zjišťoval spokojenost obyvatel s místním společenstvím i otázky zaměřené na analýzu postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě. Šetření proběhlo v březnu a dubnu roku 2009 formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a respondent odpovídá), kdy proškolení tazatelé docházeli za respondenty do místa jejich bydliště. Výsledky byly primárně zpracovány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené TIMUR (Spokojenost občanů s místním společenstvím) a ÚEP, o.p.s. (postoj občanů ke kriminalitě). Vznikly dvě zprávy. První zpráva se věnuje pouze indikátoru ECI A.1 - shrnuje výsledky do podoby tabulek, grafů a stručných komentářů a neobsahuje srovnání s dalšími městy ČR. Základní srovnání je možno získat na stránkách Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (http://www.timur.cz, sekce Výsledky sledování). Druhá zpráva byla zpracována ÚEP, o.p.s. Jejím cílem bylo identifikovat nebezpečná místa ve městě a zjistit, s jakým typem kriminality se občané nejčastěji setkávají. Kompletní zpráva je přístupná na VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH PRŮZKUMŮ 6

7 Stěžejní otázkou u indikátoru A1 je: Jak jste spokojen/a s Vaší obcí jako s místem, kde žijete či pracujete? Z výzkumu vyplývá, že výrazně převládá počet spokojených občanů (77 %) oproti nespokojeným (23 %). Graf 1 Na úvodní otázku navazovaly doplňující otázky. Pro potřeby SWOT analýzy je stěžejní zejména hodnocení ne/spokojenosti s veřejnými službami. 10 = vysoká spokojenost, 0 = velká nespokojenost Graf 2 Obyvatelé města jsou nejméně spokojeni s fungováním Policie ČR, což potvrdil i výzkum zaměřený na analýzu postojů občanů ke kriminalitě. Policie získala 4,6 bodů z možných 10. Dále byli respondenti dotazováni na to, zda se cítí ve městě bezpečně. Pocit bezpečí významně ovlivňuje kvalitu života. 7

8 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Nejméně bezpečně se obyvatelé Krásné Lípy cítí v noci na ulicích, celých 47% dotázaných uvedlo, že v noci jsou ulice Krásné Lípy nebezpečné, 38% obyvatel považuje za nebezpečné nechávat přes noc otevřená okna a 20% považuje za nebezpečné být doma přes den s nezamknutými dveřmi. 8

9 V rámci výzkumu, zaměřeného na analýzu postojů občanů ke kriminalitě a vandalismu ve městě, zněla první otázka: S jakým typem vandalismu či kriminality (například ničení laviček, krádeže, hluk v nočních hodinách atd.) se nejčastěji setkáváte? Graf 6 Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že obyvatelé města se nejčastěji setkávají s ničením veřejného majetku a zeleně (uvedlo 40% respondentů). Jedná se zejména o ničení laviček, altánů, autobusových zastávek a ničení veřejné zeleně, a to hlavně v parcích a na cyklostezkách. Na pomyslném druhém místě se umístily krádeže nejčastěji se jedná o drobné krádeže či krádeže kol (27%). Dalším problematickým jevem je hluk v nočních hodinách v blízkosti restauračních zařízení a dále konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a s tím související agresivita a vulgární chování podnapilých osob. Podle respondentů je nejčastější příčinou páchání přestupků či trestných činů především nedostatečná výchova v rodinách (24%), nuda ve městě (uvedlo 16% respondentů) a nezaměstnanost (13%). Za nebezpečná místa krásnolipští považují: Křinické náměstí Varnsdorfskou ulici Altán u Cimráku Cestu ze sídliště na vlakové nádraží Nemocniční ulici 9

10 Křinické náměstí považují lidé za nebezpečné ze dvou hlavních důvodů. Za prvé se na náměstí a v blízkosti restaurací a heren vyskytují skupinky podnapilých osob, které na kolemjdoucí pokřikují, jsou vulgární a v některých případech i nebezpeční. Druhým důvodem k obavám je dopravní situace na náměstí. Varnsdorfská ulice je považována za nebezpečnou lokalitu, protože je úzká. Po ulici navíc často běhají malé děti a psi bez dozoru dospělých, což je velmi nebezpečné. V altánu u Cimráku ale i v dalších parcích se, dle respondentů, pohybují partičky mladých lidí, kteří zde popíjejí alkohol a užívají drogy. Rovněž tyto skupinky pokřikují na kolemjdoucí a navíc se chovají jako vandalové ničí veřejných majetek zejména lavičky, rozhazují koše a ničí veřejnou zeleň. Cesta k vlakovému nádraží je považována za nebezpečnou v době po setmění, protože zde není osvětlení. Oblast paneláků a Nemocniční ulice - zejména okolí bývalé ACHP - je považováno za nebezpečné pro velký výskyt toulavých psů a koček. Dále respondenti uvádějí, že v okolí ACHP se vyskytují skupinky cizích lidí a pravděpodobně se zde obchoduje s drogami. V poslední části dotazníku respondenti navrhovali jedno až pět opatření, která by mohla vést ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Na základě odpovědí lze sestavit následující pořadí priorit v oblasti bezpečnosti: Častější policejní pochůzky, hlídky v ulicích Kamerový systém Přísnější tresty Zavedení městské policie? tam není? Zvýšení zaměstnanosti Omezení sociálních dávek Výchova v rodinách Volnočasové aktivity pro mládež Posílit policii (nějak to rozepsat vysvětlit, takto to vypadá dtto jako bod 1) Osvěta Dostatečné osvětlení města Větší pravomoc úřadů a policie 10

11 III. SWOT ANALÝZA PREVENCE KRIMINALITY A VANDALISMU V KRÁSNÉ LÍPĚ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Identifikace rizikových/nebezpečných lokalit ve městě (Křinické náměstí, Varsndorfská ulice, Nemocniční ulice, sídliště a bezprostřední okolí, cesta ze sídliště na vlakové nádraží) Páchání méně závažných trestných činů a přestupků (ve městě jsou páchány převážně méně závažné trestné činy, přestupky a vandalismus) Identifikace rizikových skupin obyvatelstva méně závažné trestné činy, přestupky a vandalismus páchají především dlouhodobě nezaměstnaní, osoby pod vlivem alkoholu případně jiných omamných látek a nudící se mládež Zájem města a neziskových organizací o prevenci kriminality a vandalismu ve městě Velký zájem občanů o problematiku kriminality a vandalismu (vysoká míra zapojení do výzkumů, účast na akcích zaměřených na kriminalitu a vandalismus) Existence a fungování Komunitního centra Kostka, které zajišťuje sociální služby pro sociálně vyloučené a nezaměstnané Existence a fungování volnočasového klubu T zaměřeného především na děti ve věku 6 12 let Neexistence městské policie Nedostatečná spolupráce města, Policie ČR a neziskových organizací v Krásné Lípě zejména nezájem o spolupráci ze strany Policie ČR Neexistence Strategie prevence města Krásná Lípa Neexistence sociálních služeb pro drogově závislé a bezdomovce Neexistence nízkoprahového centra pro mládež ve věku let Nedostatek atraktivních volnočasových aktivit pro mládež ve věku let Nízká informovanost o prevenci kriminality a vandalismu Chybí projekty zaměřené přímo na prevenci vandalismu a kriminality ve městě Imigrace romských rodin z jiných měst ČR obtížné začlení přistěhovalců do místního společenství, nedostatek pracovních příležitostí, nízká ochota spolupracovat s městem a NNO Existence lokality (Varnsdorfská ulice) s kumulací sociálně vyloučených skupin obyvatelstva

12 Existence a fungování romské organizace Čačipen Nedostatek pracovních příležitostí zejména pro osoby se základním vzděláním Nedostatečná školní docházka dětí ze sociálně slabých rodin Konzumace alkoholu a drog na veřejných prostranstvích shlukování na veřejných prostranstvích, vandalismus PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Vznik městské policiekrásná Lípa Zlepšení práce Policie ČR ve spolupráci s městem Zvýšení důvěry občanů v práci Policie ČR Zlepšení komunikace Policie ČR s obyvateli města například vytvoření tzv. schránek důvěry, informování občanů o práci policie, preventivní doporučení pro občany Zavedení městského kamerového systému monitoring rizikových lokalit například Křinického náměstí. Získání finančních prostředků ve prospěch prevence kriminality z různých zdrojů (ministerstva, kraj, EU) Zřízení nízkoprahového centra pro mládež ve věku let Nedostatek financí na zřízené městské policie Nedostatečná spolupráce města, policie a NNO Vzrůstající nedůvěra občanů v práci Policie ČR Nedostatečná komunikace Policie ČR s občany města Pokračující imigrace Romů ohrožených sociálním vyloučením do města Nízký důraz na výchovu dětí v oblasti mezilidských vztahů Neochota centrálních orgánů státu (vláda, parlament, ministerstva) řešit romskou problematiku Zvýšení nezaměstnanosti v regionu 12

13 Spolupráce s jinými městy, které mají zkušenost s prevencí kriminality Pokračování či prohloubení ekonomické krize Vytváření pracovních míst ve městě Krásná Lípa a v jeho blízkém okolí 13

14 III. DOPORUČENÍ Z průzkumů veřejného mínění a plánovacího setkání s občany zazněla řada návrhů na zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Některé z těchto doporučení například obnovení městské policie nebo zpřísnění trestů nelze z finančních či institucionálních důvodů snadno realizovat. Nicméně velmi často padaly návrhy, které realizovat lze. 1. VYBUDOVÁNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V BLÍZKOSTI VARNSDORFSKÉ ULICE Varnsdorfská ulice je občany Krásné Lípy považována za nebezpečnou lokalitu. 1 Ulice je velmi úzká a domy se nachází v těsné blízkosti silnice. V ulici se rovněž vyskytují domy obydlené Romy, které jsou označovány jako sociálně vyloučené romské lokality. 2 Na ulici si často hrají malé děti bez dozoru, což je vzhledem k charakteru ulice velmi nebezpečné pro děti i řidiče, hrozí nebezpečí dopravních nehod. Řešením by mohlo být vybudování dětského hřiště poblíž lokality Varnsdorfská. Při návrhu hřiště musí být bráno v potaz, že většina dětí zde bude docházet bez rodičů. Hřiště by proto nemělo obsahovat nebezpečné hrací prvky nebo prvky, které lze snadno zničit. Na plánovacím odpoledni zaměřeném na nebezpečné lokality občané navrhli, aby byl na hřišti prostor pro míčové hry a pevně ukotvené pneumatiky atd. 2. MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM Město Krásná Lípa není nebezpečné jako celek, vandalismus případně kriminalita se odehrává v několika málo lokalitách. Kamerový systém by mohl významně přispět k zvýšení bezpečnosti ve městě případně usnadnit odhalování pachatelů přestupků či trestných činů. 3. ZŘÍZENÍ OBECNÍCH KOTCŮ PRO TOULAVÁ ZVÍŘATA Na sídlišti a v jeho blízkém okolí se nachází velké množství volně se pohybujících zvířat a to především toulavé kočky a v menší míře i psy. Jedná se o neočkovaná zvířata, která mohou přenášet nemoci. Řešením je informační kampaň, ve které by se občané dozvěděli, jak k zvířatům přistupovat a jak řešit případné nebezpečné situace, například budou-li zvířetem napadeni apod. Dalším krokem je zřízení obecního kotce v Krásné Lípě. 1 Dotazníkové šetření zaměřené na vandalismus a kriminalitu (duben 2009). 2 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti GAC 2006, vice:

15 IV. GRANTY A DOTACE A. MINISTERSTVA, NADACE A DALŠÍ ORGANIZACE, KTERÉ FINANČNĚ PODPORUJÍ ŘEŠENÍ KRIMINALITY, VANDALISMU A ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH Cílem tohoto dokumentu je vytvořit podpůrný materiál pro přípravu projektů, které přispějí k řešení bezpečnostní problematiky v Krásné Lípě. Město, NNO, policejní složky a další subjekty, které budou chtít přispět k prevenci kriminality v Krásné Lípě, se mohou zaměřit na následující oblasti: prevence kriminality a vandalismu děti a mládež volnočasové aktivity, sociálně patologické jevy vytváření pracovních příležitostí ve městě začleňování sociálně vyloučených osob/oblastí do života ve městě PREVENCE KRIMINALITY A VANDALISMU Tato problematika spadá do kompetence Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra každoročně vypisuje dotační řízení na projekty prevence kriminality. Nejvhodnější je Městský program prevence kriminality, který vyhlašuje Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Více info V některých případech vypisují grantové/dotační programy i kraje. DĚTI A MLÁDEŽ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY V této oblasti působí řada institucí. Finanční podporu lze získat od: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstva sociálních věcí ČR Ministerstva spravedlnosti ČR krajů soukromých firem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje dotační/grantová řízení pro města, školy, NNO zaměřené na vzdělávání, volnočasové aktivity a sociální problematiku. Podrobné informace 15

16 Ministerstvo sociálních věcí zejména projekty zaměřené na sociálních služeb vyloučených určených pro děti i mládež. Info Ministerstvo spravedlnosti má ve své kompetenci podporu projektů zaměřených na probační a mediační služby. Do této kategorie spadají i programy prevence. Školy se například mohou zapojit do projektu Právo na každý den, který seznamuje děti na školách s právní problematikou. V Rumburku probíhá projekt Začínám znovu, jehož cílem je pomáhat dětem a mladistvým v jejich tíživé životní situaci, se snahou začlenit je opět do společnosti. Nositelem projektu je Charita Rumburk. Obdobné projekty lze jistě realizovat i v Krásné Lípě. Více Kraje vyhlašují projekty na podporu volnočasových aktivit. Řada soukromých firem každoročně přispívá na menší projekty zaměřené na děti a mládež. Jedná se o provozovatele mobilních sítí, obchodní řetězce, banky a další velké společnosti. Informace o podporách jsou zveřejňovány na www stránkách společností a v jejich firemních tiskovinách. VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE MĚSTĚ V této oblasti opět figuruje Ministerstvo sociálních věcí a zejména úřady práce a agentury práce a Evropské sociální fondy které se zaměřují na rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost. ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB/OBLASTÍ DO ŽIVOTA VE MĚSTĚ V této oblasti rovněž působí Ministerstvo sociálních věcí a kraje. 16

17 B. GRANTOVÁ A DOTAČNÍ ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU V OBDOBÍ LISTOPAD 2009 LEDEN 2010, PRŮBĚŽNÉ GRANTY A DOTACE Podpora terénní práce obce Uzávěrka: Vyhlašovatel: Úřad vlády ČR Kontakt: Sekce pro lidská práva, nábř. E. Beneše 4, Praha 1 Typ podpory: Grant, Dotace Vymezení programu: Program Podpora terénní práce 2010 je určen na výdaje spojené se zajištěním a realizací terénní práce ve vyloučených romských komunitách/lokalitách. Vymezení žadatelů o finanční podporu: Žadatelem může být pouze obec. Dotaci lze čerpat na terénního pracovníka, kterého zaměstnává obec nebo příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely. Výše dotace a výše spoluúčasti: Výše dotace na jednoho terénního pracovníka činí maximálně Kč. Výše spoluúčasti je nejméně 30 % z celkového rozpočtu projektu. Podmínky dotačního řízení: Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2010 a musí být předložena na předepsaném formuláři (viz příloha). Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Zásadami a podmínkami pro poskytování dotací na program Podpora terénní práce Prioritu mají zejména projekty, které aktivně podporují spolupráci obce a terénního pracovníka s jinými institucemi a orgány veřejné správy s neziskovým sektorem a ty, které mají zpracovanou strategii řešení sociální inkluze vyloučených romských komunit/lokalit nebo komunitní plán. Rychlé granty z Fondu místního rozvoje Vyhašovatel: Nadace Via Rychlé granty jsou rychle a jednoduše dostupné prostředky určené na informování o veřejných problémech a řešení aktuálních kauz, které se netýkají pouze několika občanů, nýbrž přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality či regionu. Rychlý grant dává lidem možnost pružně a důrazně reagovat na veřejné dění, vyjádřit svůj názor, upozornit na aktuální problematickou situaci nebo takovým situacím předcházet. Rychlé granty mají povzbudit širokou veřejnost, aby se aktivně podílela na veřejném životě nebo hájila svá práva. Rychlé granty byly použity např. v těchto oblastech: ochrana životního prostředí, informování veřejnosti o aktuálním dění v obci, hledání alternativních řešení výstavby silnic a velkých objektů apod. 17

18 Podporou výše uvedených projektů chceme přispět k tomu, aby nebyly otázky veřejného zájmu marginalizovány pro nedostatek zdrojů, či únavu aktivní části veřejnosti. Podporujeme rozhodovací procesy se zapojením veřejnosti a otevřenou věcnou diskusi o tématech veřejného zájmu v konkrétních kauzách. Nekloníme se ale k žádné straně sporu. O podporu mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Rychlé granty jsou financovány z prostředků Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Rychlé granty jsou určeny na krátkodobé projekty v rozsahu nejdéle 6 měsíců. Maximální výše grantu je Kč a celková částka k rozdělení činí Kč. Žádosti budou přijímány a zpracovávány průběžně do vyčerpání prostředků. Aktivní využití volného času, výchova a vzdělávání Uzávěrka: Průběžný grant Vyhlašovatel: Garris, a.s. Kontakt: Mgr. Zdenka Suchardová Bozděchova 7 Praha Tel: Typ podpory: Grant, Dotace Společnost Garris, a.s. systematicky podporuje aktivity, které jsou přínosem pro příznivý vývoj dítěte. Naším záměrem je umožnit dětem a mládeži snadnější přístup ke vzdělání a aktivnímu trávení volného času. Cílem finanční podpory je zajistit financování konkrétních předmětů či aktivit, které slouží přímo jednotlivcům nebo klientům nestátních neziskových organizací. Způsob využití finančního příspěvku musí být vždy transparentní a sloužit přímo vybranému jednotlivci nebo klientům vybrané organizace. Datem 1. srpna 2007 zahájila společnost Garris, a.s. realizaci svého charitativního projektu jehož cílem je podporovat děti, mládež a studenty do 18 let věku se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, a to v oblasti aktivního trávení volného času, výchovy a vzdělání. O finanční podporu mohou požádat nejen nestátní neziskové organizace, ale také fyzické osoby. Bližší informace naleznete na webových stránkách odkaz Charita. Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Uzávěrka: Průběžný grant Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Kontakt: Mgr. Kateřina Kolářová Odbor sociálních služeb MPSV ČR, Na Poříčním právu 1, Praha 2, Tel: Typ podpory: Grant, Dotace Podporované aktivity, typy činností: A. Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a dalších subjektů v oblasti sociální integrace příslušníků romských lokalit Podporované činnosti: profesní (odborné) vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, 18

19 vzdělávání v oblasti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb nebo při tvorbě dalších místních a regionálních partnerství, vzdělávání v oblasti zavádění a kontroly (hodnocení) standardů kvality sociálních služeb, vzdělávání vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti managementu a řízení, tvorby a vedení projektové dokumentace, vzdělávání v dalších oblastech, které umožní poskytování služeb zaměřených na návrat uživatele na trh práce a do společnosti, vzdělávání uživatelů služeb s cílem posílení schopností a dovedností potřebných k návratu do společnosti a na trh práce. U příslušníků sociálně vyloučených rómských komunit/lokalit: Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o podporu následujících sociálních služeb terénní programy, odborné sociální poradenství, nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, azylové domy, domy na půl cesty. V rámci této výzvy je možné podporovat i fakultativní činnosti (doprovodné programy) při poskytování sociálních služeb za předpokladu splnění níže uvedených podmínek, přičemž v žádosti o finanční podporu musí žadatel rozlišit, co je základní činnost a co činnost fakultativní. Podporovány budou pouze ty sociální služby, jejichž poskytování na daném území je v souladu s krajským plánem rozvoje sociálních služeb. V rámci této výzvy nebudou podporovány sociální služby, jejichž dostupnost je řešena a podporována v rámci individuálního projektu příslušného kraje podpořeného v rámci oblasti 3.2. OP LZZ. Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc příslušníkům sociálně vyloučených romskýchkomunit/lokalit s důrazem především na: programy prevence sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality a včetně podpory osvěty v této oblasti, programy získávání základních sociálních a profesních dovedností, programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace, programy pro osoby závislé na drogách, programy pro předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců, programy pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu, programy pro osoby opouštějících školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, programy pomoci při realizaci investičních akcí financovaných z ERDF v rámci Integrovaného operačního programu. C. Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni Podporované činnosti: 19

20 podporu zavádění různých forem partnerství subjektů, které se podílejí na procesu sociální integrace cílové skupiny, včetně návaznosti na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb; podporu managementu a řízení subjektů poskytujících služby v sociálně vyloučených romských lokalitách, podpora tvorby a vedení projektové dokumentace a projektového řízení, zavádění procesu kvality a kontroly (hodnocení) poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách. V rámci této výzvy nebudou podporovány projekty zaměřené na podporu procesů poskytování sociálních služeb, jejichž podpora je řešena v rámci individuálního projektu příslušného kraje podpořeného v rámci oblasti 3.1. nebo 3.2. OP LZZ. 20

21 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE A. SLANÝ - MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM (MKDS)- JEHO VYUŽITÍ A PROPOJENÍ S DALŠÍMI BEZPEČNOSTNÍMI SYSTÉMY VE MĚSTĚ Primárním cílem budování městských kamerových dohlížecích systémů (dále jen MKDS) je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v lokalitách, které jsou exponovány jak z hlediska páchání trestné činnosti, tak z hlediska pohybu velkého množství obyvatel. MKDS slouží k dohledu na dodržování veřejného pořádku a k předcházení trestné činnosti a přestupků. Zvyšují pocit bezpečí občanů v monitorovaných lokalitách. Zároveň jsou využitelné pro koordinaci postupu bezpečnostních složek (obecní policie a Policie ČR) při zásazích proti pachatelům trestné činnosti, slouží k vyhodnocování postupu policie z hlediska taktiky zásahu i z hlediska možných stížností občanů na jednání ozbrojených složek. Mohou být využity v případě teroristických ataků, živelních katastrof, při ohrožení života a dále plní celou řadu dalších funkcí. Město Slaný poprvé obdrželo státní dotaci na vybudování městského kamerového monitorovacího systému v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce Od tohoto je každoročním příjemcem dotace na budování dalších etap kamerového systému a na prohloubení jeho efektivity a napojení dalších periferií zvyšujících jeho preventivní účinek. Jedná se o zbudování 9 kamerových bodů a řídícího centra na městské policii, propojení signálu z kamerového systému z městské policie na obvodní oddělení Policie ČR, včlenění zařízení ReDat (digitální záznamník všech odchozích a příchozích hovorů) připojení pultu centralizované ochrany a integrace městského rozhlasu do kamerového monitorovacího systému. Celkem bylo ve Slaném podpořeno státní dotací 24 projektů prevence kriminality. Z toho bylo 9 projektů situační prevence vztahovaly se k MKDS, 10 projektů sociální prevence, 2 projekty informování občanů, 3 obligatorní projekty. Projekty vztahující se k MKDS byly podpořeny částkou ,- Kč a celková dotace městu Slaný činila ,- Kč. Propojení městského kamerového dohlížecího systému z operačního střediska městské policie na obvodní oddělení Policie ČR Slaný Propojením došlo k větší spolupráci městské a státní policie. Poznatky o rizikovém a podezřelém chování osob si policisté předávají společně radiostanicí nebo telefonem plánují zásah, vysílá se na místo zásahu nejbližší hlídka, další hlídky slouží jako záloha nebo přehrazují místa pravděpodobného úniku podezřelých osob z místa činu. Další výhodou je rozdělení teritorií dohledu kamerovým systémem. Určité části města může pozorovat městská policie a ty další Policie ČR. Propojení městského kamerového dohlížecího systému s městským rozhlasem Propojením těchto dvou technických zařízení došlo k přeměně tradičních pasivních preventivních prvků na prvky aktivní. K vidoucímu oku se přidá hlas, který může varovat, upozorňovat i pomáhat. Spáchané přestupky je možné řešit domluvou, zraněný člověk ležící na ulici může komunikovat (např. 21

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 20/17 ze dne 30.10.2008 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012 Motto: Každý občan má právo na bezpečné město Zpracovala: Ing. Alena Šindlerová OKR

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2012 2016 OBSAH 1. Úvod...3 2. Popis současného stavu v kraji ve vztahu k prevenci kriminality...4 2.1. Vybrané socio-demografické jevy...5

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA 2009 2011 Vallaššsské Meziiřřííčíí,, 119.. ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková OBSAH

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015

Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 Plán prevence kriminality města Hlučín na léta 2012 2015 ÚVOD Prevence kriminality spočívá v eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím pokračováním. Zahrnujeme pod ní veškeré

Více

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje

Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí Institucionální analýza Královéhradeckého kraje Příloha č. 1 ke Koncepci prevence kriminality Královéhradeckého kraje Obsah Obsah... 2 Institucionální

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KUTNÁ HORA NA LÉTA 2012-2015 Úvod... 4 1. Kriminalita její zdroje a formy... 8 2. Koncepce prevence kriminality na období 2012-2015... 10 2.1. Systém prevence kriminality

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou

Úvodní slovo. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Lipník nad Bečvou Komunitní plán sociální služeb a služeb navazujících pro roky 2012 2016 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou nový Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro roky 2012

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016

Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 Plán prevence kriminality Města Kostelec nad Orlicí na období 2013-2016 OBSAH: I. Úvod, popis správního území 1 II. Bezpečnostní analýza - Analýza kriminality 5 - Protiprávní přečiny, zločiny, přestupky

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY

MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÝ PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY Český Těšín 2015 OBSAH Úvod Bezpečnostní analýza Institucionální analýza Projekty programu prevence kriminality města Český Těšín 2015 1) Český Těšín - Rozšíření městského

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů

Česká republika: přístup vlády k integraci Romů Česká republika: přístup vlády k integraci Romů listopad 2008 OBSAH 1. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE... 3 1.1. Početnost Romů... 3 1. 2. Politická angažovanost Romů... 4 1.3. Občanská společnost... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence

Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě koncepcí prevence Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na léta 2009 2011 byla zpracována na základě metodiky a doporučení k tvorbě

Více