PS08 ELEKTRO MAR, AMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PS08 ELEKTRO MAR, AMS"

Transkript

1 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb Místo Cheb stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: Ing. Jaroslav ORAL Ing. Jaroslav ORAL 02 / Kontroloval: HIP: Soubor: Vladimír Štěpnička Dipl. Ing. Steffen Zagermann D2) DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PS08 ELEKTRO MAR, AMS TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: Archivní číslo: Index: Číslo výtisku: Z D PS08 A

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE všeobecně Projektová dokumentace řeší: Seznam provozních souborů: Podklady pro vypracování technické dokumentace 4 2. POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ Druh prostředí a vnější vlivy Dispoziční řešení Manipulace s materiálem Nároky na pracovní síly Látková bilance, spotřeba surovin Množství odpadů a odpadních látek a skládkování Zvláštní požadavky na montáž Požadavky na požární signalizaci Nátěrový systém Označení 6 3. TECHNICKÉ ÚDAJE Výkonová bilance Roční spotřeba elektrické energie Napěťové soustavy Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie Ochrana proti úrazu elektrickým proudem Ochrana proti přetížení a zkratu Elektromagnetická kompatibilita Způsob měření spotřeby elektrické energie Kompenzace účiníku Uzemnění, zemní odpor, ochrana před přepětím 8 Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 2/16

3 3.11 Druhy prostředí Předpisy a normy Základní bezpečnostní požadavky 9 4. KONCEPCE ŘEŠENÍ Demontáže Přeložky Popis okruhů MaR Měření teplot Měření tlaků a tlakových diferencí Měření hladin Měření průtoku Fyzikálně chemické měření Emisní monitoring Rozvaděč MaR 1RC a 2RC Vodiče a kabely/kabelové trasy Hlavní dodavatelé elektrických přístrojů Chyba! Záložka není definována. 4.7 Požární bezpečnost AMS EMISNÍ MONITORING Rozvaděče emisního monitoringu 1RA a 2RA Odběr plynu Údaje o měřeném vzorku Emisní vyhodnocovací systém Rozpis požadovaných energií Požadavky na skladování 16 Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 3/16

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 všeobecně Předmětem tohoto projektu je dokumentace pro stavební povolení díla spalovny ZEVO TEREA CHEB s.r.o. Účelem provozního souboru PS08 je komplexní zajištění získávání informací o stavu celé technologie pomocí instalovaných senzorů a umožňovat regulaci příslušných obvodů. 1.2 Projektová dokumentace řeší: Projektová dokumentace řeší část MaR a AMS ve stupni DSP dokumentace pro stavební povolení technologie spalovny ZEVO TEREA CHEB s.r.o. Bližší specifikace jsou popsány v příslušných oddílech této zprávy. 1.3 Seznam provozních souborů: PS01 Příprava a dávkováni odpadu PS02 Spalovací zařízení a utilizace tepla PS03 Čištění a odvod spalin PS04 Pomocné provozy (kompresorovna, hydraulická stanice) PS05 Energocentrum (parní kotel, točivá redukce, maření tepla) PS06 Elektro VN/NN, napájení rozvodny závodu, dispečerské řízení PS07 Elektro NN, osvětlení PS08 Elektro MaR, AMS PS09 Řídicí systém PS10 EPS 1.4 Podklady pro vypracování technické dokumentace Dokumentace pro uzemní řízení Technická specifikace předmětu díla Technický popis a funkce zařízení Normy ČSN a EN Příkony elektrických spotřebičů a jejich seznam Protokol o určení vnějších vlivů Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 4/16

5 2. POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ Jedná se technologii umožňující energetické využití odpadu převážně charakteru komunálního odpadu. Předmětem projektu je termická degradace převážně komunálního odpadu. Energeticky budou využívány spalitelné části převážně komunálního odpadu (KO) především jeho složky - směsného komunálního odpadu (SKO). Teplo získané realizací projektu bude využito ve stávajícím systému centrálního zásobování teplem (CZT) města Cheb prostřednictvím kotelny Riegerova. Z hlediska centrálního zásobování teplem (CZT) města Cheb se do budoucna s úplným propojením propojení kotelen Riegerova a Nemocnice. Projektová dokumentace je vypracována na cílový stav provozu ZEVO, tj. 2linky. Členění technologického zařízení na provozní celky bude následující: Příjem, úprava a manipulace s KO (pro obě linky EVO 1 a EVO 2 společné) Linka EVO 1 Linka EVO 2 Hlavní technologické parametry jedné linky EVO jsou: Roční množství zpracovaného odpadu Jmenovitá hodinová kapacita Počet provozních hodin za rok 2.1 Druh prostředí a vnější vlivy t/rok kg/hod hod/rok V souladu s ČSN ed. 2 bylo provedeno posouzení odbornou komisí a byly stanoveny písemné podklady protokol o určení vnějších vlivů: Č. protokolu: D E POP 2.2 Dispoziční řešení Dispoziční řešení je dáno strojně technologickou koncepcí a dispozičním řešením. 2.3 Manipulace s materiálem Manipulace s materiálem není předmětem řešení tohoto PS 2.4 Nároky na pracovní síly Dohled a ovládání technologie bude probíhat z velínu technologie. Pochůzková, dozorová a údržbová činnost bude vykonávána vlastními pracovníky provozovatele. Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 5/16

6 2.5 Látková bilance, spotřeba surovin Kromě spotřeby elektrické energie tento provozní soubor nepotřebuje žádné další suroviny. 2.6 Množství odpadů a odpadních látek a skládkování Tento provozní soubor neprodukuje při své činnosti žádné odpadní látky. Požadavky na skládkování nevznikají. 2.7 Zvláštní požadavky na montáž Při montáži a provozu je nutné se řídit platnými normami a doporučením výrobců jednotlivých přístrojů. Žádné jiné zvláštní požadavky na montáž nevznikají 2.8 Požadavky na požární signalizaci V tomto PS nejsou požadavky na požární signalizaci. 2.9 Nátěrový systém Nátěrový systém není předmětem tohoto provozního souboru Označení Dle značení projektové dokumentace budou označeny všechny přístroje polní instrumentace a akční členy v provozu technologie. Způsob označení bude vyhovovat prostředí, ve kterém je označení umístěno. Na jednotlivých přístrojích bude uveden rozsah měření ve fyzikálních jednotkách a výstupním signálu. 3. TECHNICKÉ ÚDAJE 3.1 Výkonová bilance Požadavky na napájení rozvaděčů MaR je uveden v PS Roční spotřeba elektrické energie Bilance roční spotřeby elektrické energie je uvedena v PS Napěťové soustavy Hlavní použité napěťové soustavy jsou: 1. síť 3/N/PE AC 400/230V ~50Hz, TN-S Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 6/16

7 Trojfázová síť s uzemněním jednoho bodu soustavy. Neutrální vodič (N) a zemnící vodič (PE) jsou oddělené. Kostry spotřebičů jsou spojeny se zemnícím vodičem distribuční sítě. Soustava je využita pro napájení zdrojů pro obvody MaR. Označení vodičů: Fázové vodiče: L1, L2, L3; střední vodič: N; ochranný vodič: PE 2. síť 1/N/PE AC 230V ~50Hz, TN-S Jednofázová síť s uzemněným jedním bodem distribuční soustavy. Neutrální vodič (N) a zemnicí ochranný vodič (PE) jsou oddělené. Kostry spotřebičů jsou spojeny s ochranným vodičem distribuční sítě. Soustava je použita pro napájení servisních zásuvkových obvodů. Označení vodičů: Fázové vodiče: L; střední vodič: N; ochranný vodič: PE 3. síť FELV =24V Stejnosměrná síť, žádný bod není uzemněný. Soustava bude použita k napájení ovládacích obvodů, senzorů (popř. akčních členů). Označování vodičů je + (kladný pól) a - (záporný pól). 3.4 Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie Tento provozní soubor je zařazen do 2. stupně důležitosti dodávky elektrické energie dle ČSN Dodávka elektrické energie je zálohována nepřerušeným zdrojem napětí 24V (UPS). 3.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem Ochranné opatření před úrazem elektrickým proudem je dle ČSN EN Základní ochrana Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) je realizována: Ochrana základní izolací živých částí. Ochrana kryty nebo přepážkami Ochrana zábranou Ochrana malým napětím Venkovní spotřebiče a senzory jsou chráněny zakrytím nebo zapouzdřením. Krytí všech přístrojů, senzorů a akčních členů musí odpovídat prostředí, kde jsou instalovány. Ochrana při poruše Ochrana automatickým odpojení od zdroje, zesílená dodatečným pospojováním. Ochrana použitím zařízení třídy II nebo s rovnocennou izolací 3.6 Ochrana proti přetížení a zkratu Ochrana proti zkratu a přetížení je řešená vhodně dimenzovanými jistícími prvky. Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 7/16

8 3.7 Elektromagnetická kompatibilita Zajištění proti rušení vstupních informací do rozvaděčů MaR bude: Zdroje rušení musí být odděleny od rozvaděčů MaR uzemněnou ocelovou deskou (např. stěnou rozvaděče) Kabeláže které mohou být zdrojem rušení (např. frekvenční měniče) musí být opatřeny stíněním, které je na jednom konci připojeno na PE potenciál nebo podle požadavků výrobce. Kabeláž pro analogové senzory bude stíněného typu. Stínění bude na straně rozvaděče připojeno na PE potenciál prostřednictvím SH svorkovnice Trasy pro silové a ovládací (i MaR) kabely budou vedeny v oddělených celoplechových kabelových žlabech. Žlaby budou řádně uzemněny. V maximální míře omezit fyzický souběh silových a ovládacích kabelových cest 3.8 Způsob měření spotřeby elektrické energie Měření spotřeby elektrické energie není předmětem tohoto PS. 3.9 Kompenzace účiníku Kompenzace jalové složky elektrické energie není předmětem tohoto PS Uzemnění, zemní odpor, ochrana před přepětím Rozvaděče MaR budu připojeny na společnou uzemňovací soustavu. Pro snížení přepěťových špiček bude do rozvaděčů MaR instalována přepěťová ochrana 3. stupně. Stupně přepěťové ochrany 1 a 2 zajišťuje PS Druhy prostředí Protokol o určení vnějších vlivů byl stanoven komisionálně podle ČSN EN ed2 pod číslem D E POP Krytí všech spotřebičů musí odpovídat druhu prostředí, kde jsou instalovány Předpisy a normy Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a EN a vyhláškami platnými v době jejího zpracování, zvláště pak: ČSN EN Výkresy v elektrotechnice, systém označování ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky ČSN Stanovení vnějších vlivů ČSN Ochrana před úrazem el. proudem ČSN Ochrana proti nadproudům Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 8/16

9 ČSN Opatření k zajišťování ochrany před úrazem el. proudem ČSN Opatření k ochraně proti nadproudům ČSN Ochranná opatření vzhledem k vnějším vlivům ČSN Výběr soustav a stavba vedení ČSN ed.2 Dovolené proudy ČSN Uzemnění a ochranné vodiče ČSN Vnitřní elektrické rozvody ČSN Ochrany el. strojů a rozvodných zařízení ČSN Rozvodná zařízení ČSN Společná ustanovení pro el. stanice ČSN Stanoviště výkonových transformátorů ČSN Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách ČSN EN Bezpečnost strojních zařízení, Elektrická zařízení strojů-část 1:Všeobecné požadavky ČSN EN ed.2 Rozváděče NN ČSN EN Kódování sdělovačů a ovladačů pomocí barev ČSN IEC 446 Barevné označování vodičů N.V. 378/2001 Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 3.13 Základní bezpečnostní požadavky Při realizaci je nutné se řídit platnými normami ČSN, EN zejména: ČSN EN Obsluha práce na elektrických zařízeních Vyhláška 48/1982 Sb. Část 11 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 362/2001 Sb., o bezpečnosti práce ve výškách. a ostatními souvisejícími předpisy. Při instalaci všech elektrických obvodů, rozvodů a zařízení musí být použity vhodné pracovní nářadí, ochranné pomůcky (ochranné pomůcky zajišťuje zhotovitel ze svých prostředků), a práce musí být provedeny pracovníky s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky č. 50/78 Sb. Vlastnosti jednotlivých přístrojů a kabeláže se nesmí porušit. Přístroje, rozvaděče, polní instrumentace, sdružovací, ovládací a přechodové krabice, vodiče a kabely musí být označeny ve shodě s projektovou dokumentací. Spoje mezi samotnými vodiči a mezi vodiči a elektrickým zařízením musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý kontakt. Jednotlivé prvky a přístroje se musí být montovány ve správné poloze, tj. v poloze určené výrobcem. Elektrická zařízení na veřejně přístupných místech musí být označeny výstražnou značkou podle EN , která upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Všechna zařízení, která slouží k zajištění bezpečnosti osob, musí být označena. Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 9/16

10 Provozovatel zařízení je povinen zpracovat provozní předpisy pro obsluhu a údržbu a zabezpečit prokazatelné seznámení obsluhy s těmito předpisy. Pro zabezpečení projektovaného pracoviště z důvodu montáže a oživování elektrického zařízení musí objednatel stanovit postup pro zapínání a vypínání elektrozařízení pod napětím, určit osobu zodpovědnou za tyto operace a jejich zápis do knihy Zajištění elektrického zařízení Objednatel zajistí viditelné označení pracoviště včetně umístění bezpečnostních tabulek. Po dobu uvádění projektovaného zařízení do provozu zajistí objednatel dozor, který zamezí pohybu neoprávněných osob v prostoru technologického zařízení. 4. KONCEPCE ŘEŠENÍ 4.1 Demontáže Demontážní práce se nepředpokládají. 4.2 Přeložky Přeložky nebudou využity. 4.3 Popis okruhů MaR V celém systému bude standardně pro sledování daného fyzikálního parametru v konkrétním místě technologie využit jeden snímač (zdvojení měření z bezpečnostních důvodů je povoleno). Čidla určená pro regulaci musí mít kalibrační list vydaný výrobcem. Všechny čidla musí měřit v jednotkách SI. Jednotlivé přístroje musí mít krytí odpovídající prostředí, ve kterém je senzor instalován. Elektronika snímače a snímač musí odpovídat okolním vlivům a teplotám, kde je instalován a s ohledem na vnější vlivy prostředí v místě použití. Na každé zařízení musí být vystaveno prohlášení o shodě. Jako výstupní signál z analogových čidel se výhradně používá proudová smyčka 4..20mA. Ve výjimečných případech u napájených čidel 0..20mA. Přednostně se využívají čidla, která mají převodník proudu integrovaný v těle senzoru. V odůvodněných případech (např. vysoká teplota) může být převodník signálu měření na proudovou smyčku instalován v elektrotechnické krabici. Ta však musí být instalována co nejblíže místu měření Měření teplot Nižší teploty budou měřeny přednostně odporovými platinovými teploměry. Při měření vyšších teplot budou použity termoelektrické teploměry. Přednostně se používá konstrukce teploměru do jímky s převodníkem v hlavici. Jímka musí být navařovací se závitem pro senzor (přednostně, a u Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 10/16

11 tlakových celků povinně) nebo závitová na návarek MaR. Jímka musí odolat tlaku a teplotě měřeného media. Teploměr musí být svou konstrukcí vhodný do průmyslového prostředí. Teplotní čidlo musí být umístěno tak aby Bylo zajištěno dobré obtékání měřicího konce teploměru mediem Bylo zajištěno dobré promíchání měřeného media Byl zajištěn dobrý přístup pro servis nebo výměnu senzoru Byla zajištěna jednoduchá výměna senzoru bez demontáží (např. izolace, kolize s potrubím aj.) Tam kde je to možné, bude upřednostněn jeden typ procesního připojení senzorů a jímek Měření tlaků a tlakových diferencí Pro měření tlaků musí být použity převodníky s analogovým proudovým výstupem 4..20mA. Měřící místa, kde je požadovaný pouze binární signál bude osazen kontaktními manostaty s bezpotenciálovým kontaktem. V případě, že bude manometr instalován v prostředí s možným výskytem teploty pod bod mrazu, musí být zajištěný proti zamrznutí. Proti ovlivnění měření vysokými teplotami media bude mezi místo měření a čidlo instalováno impulsní potrubí nebo kondenzační smyčka. Podle typu měření musí být přístroje na straně odběru opatřeny zkušebníma manometrickým ventilem, u měření tlakové diference troj-nebo pěticestnou ventilovou soupravou. Jako místní tlakoměry se používají manometry s průměrem 100 mm nebo 160 mm. Místo měření musí být voleno tak aby Byly zajištěny co nejdelší uklidňovací délky před a za měřicím místem Byl zajištěn dobrý přístup pro servis nebo výměnu čidla Nebylo čidlo teplotně ani mechanicky namáháno Tam kde je to možné bude upřednostněn jeden typ procesního připojení (např. M20x1,5) Ve výjimečných odůvodněných případech se před senzor neinstaluje manometrický ventil (např. měření tlaku páry, nebo bezpečnostní manostat na páře) Měření hladin Pro měření hladin kapalin jejíž teplota se v průběhu provozu spalovny nebude výrazně měnit v ocelových uzemněných nádobách bude přednostně použito kapacitního měření s analogovým výstupem 4..20mA. Pro měření limitního stavu (min. a max. stavu nádoby) se využije vibračního senzoru. Pro měření hladiny v otevřených nádobách a jímkách se využije plovákových spínačů hladiny Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 11/16

12 Pro měření hladiny partikulárních látek se využije radarový nebo ultrazvukový senzor. Limitní stavy budou měřeny buď rotačními nebo vibračními senzory Měření průtoku Měření průtoku páry, popř. spalin bude realizováno clonovým měřením. Součástí měření bude impulsní odběr tlaku před a za škrticím orgánem, kondenzační nádoba a diferenční převodník tlaku. Výpočtový vztah pro stanovení skutečného průtoku s případnými korekcemi zabezpečuje řídicí systém. K clonovému měření bude dodán výpočet škrtícího orgánu. Měření průtoku primárního a sekundárního spalovacího vzduchu bude pomocí jednobodového žárového senzoru s převodníkem, popř. jednobodovým nebo vícebodovým rychlostním měřením s převodníkem diferenčního tlaku. Výpočet skutečného průtoku je v kompetenci řídicího systému. Pro měření průtoku vody bude využito magneticko-indukčního průtokoměru, přednostně s převodníkem 4..20mA. pokud je to vyžadováno, lze využít i impulsní výstup průtokoměru. Pro měření plynu budou použity objemové průtokoměry s impulsním výstupem a pro měření celkového průtoku vody jednoproudé vodoměry s impulsním výstupem Fyzikálně chemické měření Fyzikálně chemické měření bude osazeno podle potřeb sledovaného chemického režimu. Přednostně se využívají senzory (vyhodnocovače) s analogovým výstupem 4..20mA. Pokud budou použity odběry vzorků, musí být (pokud možno) z jednoho místa a musí být zabezpečen co nejkratší délka odběrového potrubí (kvůli aktualizaci analyzovaného vzorku). Media s nízkým tlakem (např. spaliny) budou upraveny a analyzovány co nejblíže místa odběru vzorku. Přístroje pro odběr musí být v případě potřeby vybaveny zařízením pro úpravu vzorku (např. chladicí stanicí). Odběrná místa musí být konstrukčně upravena tak, aby bylo možné odebrat vzorek pro analýzu v laboratoři Emisní monitoring Je součástí kapitoly AMS emisní monitoring. 4.4 Rozvaděč MaR 1RC a 2RC Napájení: Hlavní rozvaděč technologie 1RH1 resp. 2RH1, jištěno 16A (distribuční charakteristika), napěťová síť TN-S 400V/AC Popis: Rozvaděče MaR budou konstruovány jako kombinované se systémem distribuovaného řízení. Umístění: Hlavní rozvodna závodu Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 12/16

13 Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci a typu rozvaděče, a bude tvořena především Hlavním jistícím prvkem Dalšími podružnými jistícími prvky Přepěťovou ochranou 3. stupně (ochranu 1. a 2. stupně zabezpečuje PS07) Oddělovacími přístroji pro binární signály (relé) Zdrojem napájení malého napětí UPS pro zajištění nepřerušeného napájení Distribuovaným řídicím systémem a zařízením pro oddělení a ochranu vstupních signálů do PLC Zařízením pro komunikaci 4.5 Vodiče a kabely/kabelové trasy Veškerá kabeláž a její instalace musí být v souladu s požadavky provozovatele a dle platných norem a předpisů. Všechny kabely a vodiče musí být voleny a dimenzovány s ohledem na typ a velikost přenášeného signálu a na konkrétní pracovní podmínky. Musí být zejména přihlédnuto k tomu, aby nebyla překročena dovolená pracovní teplota, průřezy jader byly v hospodárných mezích a vodiče byly dostatečně pevné. Všechny vodiče a kabely musí být řádně ukončeny a napojeny. Počet žil v kabelech musí být voleny optimálně s ohledem na bezproblémovou montáž, manipulaci, ohebnost atd. Vodiče a kabely musí být správně dimenzovány dle platných norem. Minimální dovolený průřez kabelů pro MaR je 0,75mm2. Kabelové trasy musí být navrženy a realizovány tak, aby plně vyhovovaly provozním požadavkům, požárně-bezpečnostním předpisům a vlivům okolního prostředí. Kde bude nutné kabely rozdělovat nebo spojovat musí být použita rozbočovací, sdružovací nebo skříňka s krytím odpovídajícím okolnímu prostředí. Sdružovací krabice musí být umístěny na stejném podlaží jako senzory, snímače nebo aktory. Sdružovací krabice musí být stejného typu. Pro zajištění kabelových tras technologie se využije stavebně-strojních konstrukcí. Kabely budou vedeny v kabelových kanálech, roštech, žlabech a elektroinstalačních kovových chráničkách. Kabelové žlaby budou celoplechového typu s ochranným víkem s metalickou protikorozní úpravou. Kabelové žlaby budou řádně pospojovány a uzemněny. Pospojování se provádí Cu vodičem o min. průřezu 6mm2. Kabelové trasy na hranici požárních úseků stavby musí být protipožárně utěsněny. Dále v prostupech zdmi, stropy/podlahami, a na odbočkách kabelových kanálů a prostorů. Kabelové trasy pro MaR a silové budou vedeny odděleně. Uchycení kabelových žlabů bude k nosným konstrukcím technologie, ke stěnám, stropům nebo podlaze. Při instalaci kabelových tras je nutné přihlédnout ke statickým poměrům a k zatížení. Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 13/16

14 Označování kabelů bude vždy na začátku a konci kabelu. Označení obsahuje informace o projekčním značení kabelu, zdroji, cíli typu kabelu a max. napěťové hladině. 4.6 Požární bezpečnost Požární bezpečnost vychází z požární zprávy a je řešena především Přepážkami pod rozvaděči Přepážkami v kabelových kanálech prostorech a vstupech do objektu Ucpávkami ve výstupech motorům atd. 5. AMS EMISNÍ MONITORING Účelem emisního monitoringu je odběr a analýza plynu z odběrového místa (výstupní spalinovod před vstupní přírubou komínu). Budou použity dvě jednotky AMS zvlášť pro každou linku spalovny. Umístění emisního monitoringu bude v jednoúčelové temperované a odvětrávané místnosti umístěné co nejblíže odběrnému místu plynu. Kontinuálně budou sledovány tyto hodnoty TZL, NOx, SO2, TOC, HCl, HF a CO. Dále provozní parametry a to teploty odpadního plynu v komorách a pod. 5.1 Rozvaděče emisního monitoringu 1RA a 2RA Napájení: Podružný rozvaděč pro pomocné provozy RH4, jištěno 16A (distribuční charakteristika), napěťová síť TN-S 400V/AC Popis: Rozvaděčové pole pro umístění jednotky AMS a dalších příslušenství Umístění: Místnost pro analýzu spalin Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci a typu rozvaděče, a bude tvořena především Hlavním jistícím prvkem Dalšími podružnými jistícími prvky Přepěťovou ochranou 3. stupně (ochranu 1. a 2. stupně zabezpečuje PS07) Jednotkou pro analýzu spalin Zdrojem napájení malého napětí Zařízením pro komunikaci Zařízením pro úpravu plynu Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 14/16

15 5.2 Odběr plynu Odběr plynu bude jednobodový nerezovou sondou zasunutou do výstupního spalinovodu. Na vstupu vzorku do odběrového vedení je umístění vyhřívaný keramický filtr, který slouží pro zachycení mechanických nečistot. Vzorek dále pokračuje odběrovým impulsním potrubím do analyzatorové skříně. Vedení je vyhřívané, aby se zabránilo kondenzaci vzorku. Teplota je regulovatelná do 200 C. V analyzátorové skříni je vzorek přiveden pro měření TOC do analyzačního modulu FID. Ostatní látky jsou měřené spektrometricky (FTIR). Pro měření prachu je navržen in-situ optický měřící přístroj vhodný a atestovaný pro emisní monitoring. V místě měření prachu bude i měření průtoku spalin s přepočtem na Nm3/h, teploty a tlaku. Do emisního monitoringu bude také zaveden signál teploty spalin v dohořívací komoře. Součástí emisního monitoringu i emisní vyhodnocovací systém, který přepočítává a uchovává údaj v rozsahu a tvaru podle plané legislativy. Další součástí emisního monitoringu jsou odběrové příruby umístěné na výstupním spalinovodu. Zde je možné provádět jednorázové emisní měření autorizovanou osobou ve lhůtách dle platné legislativy. Musí být zabezpečen snadný přístup k těmto odběrovým místům. 5.3 Údaje o měřeném vzorku Volba a osazení emisního monitoringu musí splňovat legislativní požadavky a musí být spolehlivý pro tento typ aplikace. 5.4 Emisní vyhodnocovací systém Emisní vyhodnocovací systém bude navržen na aplikaci systému D-EMS 2000, který odpovídá zákonným požadavkům. D-EMS 2000 umožňuje sběr zpracování, dlouhodobé ukládání, vizualizaci dat a úřady vyžadované protokolování všech pro emisní měření relevantních údajů. Vyhodnocovací systém bude poskytovat Informace dotknutým státním orgánům Informace z emisního měření pro další analýzu a zpracování v závodu (interní monitoring) Sběr dat se realizuje prostřednictvím speciálních systémových komponent nebo přímo přes komunikaci datovou sítí se systémovým pracovištěm. Ukládání dat se uskutečňuje v zabezpečených archivech a dovoluje kontinuální elektronické ukládání všech dat a třídicích protokolů pro úřady. 5.5 Rozpis požadovaných energií Tento provozní soubor vyžaduje tyto látky a energie: Kalibrační plyn H2 2 x 40l čistota 99,999% Přístrojový vzduch cca 3200 l/h 0,5 až 0,7 MPa Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 15/16

16 Tlakový rosný bod -20 C Max. obsah oleje 0,1 mg/m3 Max. velikost částic 1mikrometr, hustota 1mg/m3 Elektrická energie Instalovaný příkon 10 kw Provozní příkon 8 kw 5.6 Požadavky na skladování V místnosti pro emisní monitorování budou umístěny dvě tlakové lahve 2 x 40l s kalibračním plynem H2, přičemž jedna tlaková láhev bude připojena na zařízení, druhá bude v rezervní zásobě. Únor 2014 Archivní číslo: D PS08 16/16

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: Investor: Místo stavby: ZEVO Závod na energetické využití odpadu TEREA CHEB s.r.o., Májová

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 003 Stavební úpravy

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu C3-4 na akci Obytný soubor Štěrboholy/Dolní Měcholupy, Praha 15 Předmětem výběrového

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12 Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 1 Akce

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 03 Trubní rozvody OBSAH 1. Všeobecně 1.1 Podklady 2. Technické údaje 3. Technické řešení 3.1 Dusík 6.0 v m.č. 7.07- osazení redukční stanice, rozvod 0,6 MPa 3.2 Kyslík v m.č. 7.06-

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č.

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č. LaD projekt, s.r.o. - 1- A.č. HJ120801 Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Z.č. HJ120801 A.č. HJ120801 Textová část F.1.4.g zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice 1 Projektant: Ing Jiří Horák Valdecká 82 26801 Hořovice Generální projektant: projektový ateliér ASSA spol. s r.o. Praha 4 Dvorecká 32 Zakázka: Investor : OU Březová MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ Stupeň : Dokumentace

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Toufar Karel Pospíšil VYPRACOVAL: Zdeněk Zámečník Palackého 23 769 01 Holešov INVESTOR: Statutární město Brno,

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : B. Souhrnná technická zprava Zodp. proj.

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží Název akce: Zakázkové číslo: ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE v suterénu hlavní budovy čp. 506 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 20-H-2012 D.1.4.EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Seznam příloh:

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? ČSN EN 60204 1 ed. 2:2007 2) Jak musí být označena

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Vladislavova 335, Kutná Hora GSM: IČ: TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Stavební úpravy bytu č. 1 v objektu Masarykova 302, Kutná Hora

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba:

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Obsah: VÚ Střílky výměna kotlů v hlavní kotelně Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Projekce

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více