ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ ) pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Šestajovice Sídlo: Husova 60, Šestajovice IČ: Zastoupená: Romanem Hrdlicem starostou obce Telefon: III. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ Předpokládaná hodnota (v Kč bez DPH): ,- Kč Zakázka je financována ze zdrojů EU, Fondu soudrţnosti, Státního fondu ţivotního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu ţivotní prostředí. IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaických elektráren (FVE) v Šestajovicích na 3 budovách vč. zajištění licence Energetického regulačního úřadu, připojení systémů na distribuční soustavu a zajištění Smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Celkový souhrnný výkon elektráren musí být minimálně 58 kwp a maximálně 60 kwp. Na tuto hodnotu bude uchazečem zpracován návrh v rámci jeho nabídky. -1-

2 Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje tyto činnosti: Instalace solárních panelů fotovoltaické elektrárny o minimálním jmenovitém výkonu 58 kwp a maximálně 60 kwp. Jedná se o soustavu solárních fotovoltaických panelů produkujících elektrickou energii, která bude dodávána do distribuční sítě. Fotovoltaický systém bude umístěn na 3 budovách ve vlastnictví obce Šestajovice. Výkonová bilance ( výkon získané el. energie ) Soustava solárních panelů produkujících elektrickou energii, která bude dodávána do distribuční sítě, bude obsahovat všechny nezbytné komponenty pro montáţ na střechu, kabelový rozvod a soustavu síťových měničů. FV systém bude instalován na AL nosných profilech. Napolohování FV modulů bude odpovídat jiţnímu směru se sklonem 35. Výkon FV panelů je ze stejnosměrného napětí transformován střídači na 3fázové střídavé napětí 400/230V, 50 Hz, které je automaticky nafázováno k hlavní síti. Kaţdý střídač bude vybaven bezpečnostní ochranou zajišťující automatické odpojení od sítě v případě ztráty napětí, tj. nedodává do sítě NN ţádné (nebezpečné) napětí v případě výpadku hlavní napájecí sítě, střídač je řízen sítí, zajistí tedy vypínání FV elektrárny na úrovni FV modulů a to tak, ţe v případě poţáru a jiných neţádoucích událostí dojde k automatickému vypnutí přívodu AC na straně přívodu a taktéţ vypnutí FV elektrárny na DC straně. Do invertorů půjde tedy maximálně bezpečné DC napětí 50V. Vypínání DC napětí bude prováděno na střeše u FV panelů. Navrţený systém je v souladu s technickými doporučeními a poţadavky na rozhraní mezi FV systémem a uţivatelskou sítí dle ČSN EN Konstrukce: Konstrukce hliníková Měniče Provoz měničů bude plně automatický. V momentě, kdy je po východu slunce vyroben dostatečný výkon ze solárních modulů, začnou pracovat řídící a regulační jednotky sledování síťového napětí a síťové frekvence. Při dostatečném slunečním záření začne solární měnič s napájením. Měnič pracuje tak, aby odvedl maximálně moţný výkon ze solárních modulů. Tato funkce se označuje MPPT (Maximum Power Point Tracking) a je prováděna s velmi vysokou přesností. Jakmile nastane soumrak a energie jiţ nestačí, k napájení proudu do sítě, oddělí měnič spojení se sítí a zastaví provoz. Všechny nastavení a data samozřejmě zůstávají uloţeny. Měnič bude disponovat HF vysokofrekvenčním transformátorem, který zabezpečuje galvanické dělení mezi stejnosměrným proudem a sítí. Zato ale dovoluje HF koncept drastické zmenšení transformátoru a tím výraznou redukci místa a váhy. Silnoproudé rozvody propojení FV panelů Na střeše budou umístněny FV panely sériově-paralelně propojených. Tato sekce bude zapojena vysvorkována v krabici. Svorkovnice jednotlivých FV panelů budou propojeny solárním vodičem. Kladný a záporný pól sériového propojení solárních panelů bude vyveden do elektroinstalační svorkovnicové plastové krabice. Klasifikace Solární fotovoltaické moduly (CPV ) Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované společností Votum s.r.o., Jindřišská 939/20, Praha 1, konkrétně projektantem Ing. Romanem Čadou. Projektovou dokumentaci je moţné si vyţádat za podmínek a způsobem stanoveným touto ZD. Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboţí a sluţeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační sloţku za příznačné, patenty na vynálezy, uţitné a průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umoţní pro plnění veřejné zakázky pouţití i -2-

3 jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení v souladu s 44 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V. VARIANTY NABÍDKY A PLNĚNÍ ČÁSTI ZAKÁZKY Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Zakázka není členěna na části, proto není moţné pouze částečné plnění. VI. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění veřejné zakázky a na základě ocenění výkazu výměr (viz. PŘÍLOHA č. 2 Výkaz výměr). Součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy bude poloţkový rozpočet podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Další poţadavky: Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) samostatně DPH (uvedená v % i v Kč) nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz PŘÍLOHA č. 1 Krycí list nabídky). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. V případě, ţe uchazeč zjistí absenci některých poloţek či nesrovnalosti ve výkazech výměr, případně v ostatních částech projektové dokumentace, je oprávněn v souladu s ustanovením 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poţádat písemně o dodatečné informace k zadávací dokumentaci. VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY VII. 1. Platební podmínky Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněţ veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, která bude splňovat veškeré zákonné náleţitosti daňového dokladu. Přílohou faktury musí být protokol o předání stavby se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení prací bez vad. Splatnost faktury nesmí být kratší neţ 90 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktury (pohledávky) začíná běţet doručením faktury, která splňuje veškeré náleţitosti a je řádně doloţena přílohami. Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány. VII. 2. Objektivní podmínky, za nichţ je moţno překročit výši nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků. VII. 3. Dodací podmínky a doba realizace -3-

4 Doba realizace díla: Zájmem zadavatele je co nejmenší omezení provozu škol. Realizace díla bude probíhat ve dvou etapách v následujících termínech: 1. etapa: 1/Objekt Mateřské školy: zahájení prací: ukončení prací: / Objekt Základní školy: zahájení prací: ukončení prací: / Objekt Hasičské zbrojnice: zahájení prací: ukončení prací: Výše uvedené termínové poţadavky budou zohledněny v předloţeném harmonogramu prací. Harmonogram bude podepsán osobou oprávněnou za zájemce jednat a bude součástí návrhu smlouvy o dílo. Za den zahájení plnění zakázky je povaţován den, který bude v uzavřené smlouvě o dílo stanoven jako termín, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, ţe předpokládaný termín zahájení (prodlouţení zadávacího řízení, klimatické podmínky) plnění veřejné zakázky nebude moţné dodrţet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překáţka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. Tato změna musí být předem zasmluvněna dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo. 2. etapa: 1/Objekt Mateřské školy: ukončení prací: / Objekt Základní školy: ukončení prací: / Objekt Hasičské zbrojnice: ukončení prací: Ve druhé etapě proběhne zkušební provoz, revize systému, zajištění a dodání kompletních podkladů pro podání ţádosti o licenci ERÚ a zajištění dodání kompletních podkladů pro připojení FVE systému a smlouvy s distribuční společností. Zajištění podkladů pro vydání licence s ERÚ a taktéţ následné vyjednání licenčních podmínek bude na straně zhotovitele. Veškeré zde uvedené záleţitosti, musí být splněny do patřičného termínu ukončení prací pro druhou etapu. Místo plnění: Odběrné místo č.1 Mateřská škola Šestajovice Komenského 158, Šestajovice Odběrné místo č.2 Základní škola Šestajovice Komenského 158, Šestajovice Hasičská zbrojnice Šestajovice Šestajovice p.č. 32, Šestajovice -4-

5 Odběrné místo č.1 Souhrnný elektrický výkon, tedy výkon z FV panelů umístěných na střeše budovy mateřské školy bude maximálně 30 kwp. Odběrné místo č.2 Souhrnný elektrický výkon, tedy výkon z FV panelů umístěných na střeše budovy základní školy a taktéţ na střeše budovy hasičské zbrojnice, bude maximálně 30 kwp. Z důvodu poţadavku na celkově 2 odběrná místa, jak je uvedeno výše, by měl být minimální celkový, tedy sumární elektrický výkon obou z nich 58 kwp a maximálně 60 kwp. Předání díla, části díla objektu: Zhotovitel oznámí zadavateli termín předání díla písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Zadavatel dílo na místě po kontrole provedení převezme a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby, pokud zhotovené dílo bude bez zjevných vad a nedodělků. Pokud při předání díla, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběţí lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, ţe doplní do předávacího protokolu stavby, ţe vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá. VII. 4. Další povinnosti zhotovitele Pokud zhotovitel k provedení díla pouţívá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku poţární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakoţ i v oblasti opatření k ochraně ţivotního prostředí. Rovněţ je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně pouţívaly ochranné prostředky a pomůcky. Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby neţ zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěţeného, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na ţivotní prostředí. VII. 5. Zajištění závazku ze smlouvy o dílo smluvní pokuty Zhotovitel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve výši ,- Kč za kvalitu díla a za dodrţení smluvních podmínek uvedených ve smlouvě o dílo. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodrţení smluvních podmínek je objednatel oprávněn uplatnit v případech, ţe zhotovitel nedodrţí smluvní podmínky, nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněţitý závazek, ke kterému je smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši poţadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazku mezi zhotovitelem a objednatelem. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemţ platí, ţe: a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodlouţit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; -5-

6 b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, ţe zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimţ je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; c) nepředloţení bankovní záruky v poţadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodrţení termínu dokončení a předání díla. V případě porušení povinnosti provést dílo, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude splatná jednorázově a bude vztaţena ke konečnému termínu dokončení díla (tzn. k dokončení 2. etapy, tj. dodání kompletních podkladů pro ţádost o licenci ERÚ a ţádost o připojení k distribuční soustavě). Dále bude uplatňována pokuta za kaţdý započatý den prodlení ze strany zhotovitele. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na ,- Kč splatných jednorázově a 0,05% z ceny díla za kaţdý den prodlení. V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dluţné částky za kaţdý den prodlení. VII. 6. Záruční podmínky Počátek běhu záruční doby na dílo je stanoven ode dne předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků. Ukončení a předání díla zadavateli bude formou písemného předávacího protokolu po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. Minimální záruční doba poţadovaná zadavatelem je 120 měsíců. Zadavatel dále poţaduje garanci na pokles elektrického výkonu fotovoltaických panelů. Maximální poţadovaný pokles činní 10 % v prvních 12 letech. VIII. KVALIFIKACE VIII. 1. Základní kvalifikační předpoklady S ohledem na 62 dodavatel (uchazeč) musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen ZVZ), v platném znění. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předloţením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů - 53 odst. 1 písm. a) a b), b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení - 53 odst. 1 písm. f), c) potvrzení příslušného orgánu či instituce - 53 odst. 1 písm. h), d) čestného prohlášení - 53 odst. 1 písm. c) aţ e) a g), i) aţ m). V případě, ţe uchazečem (dodavatelem) je právnická osoba, musí základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 dnů. VIII. 2. Profesní kvalifikační předpoklady Poţadavek: S ohledem na 62 zadavatel po dodavateli poţaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písmeno a), písmeno b) zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění. -6-

7 Způsob prokázání: Dodavatel prokáţe splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloţením: Dle 54 písm. a) Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dle 54 písm. b) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. b) zákona prokáţe uchazeč předloţením výpisu z ţivnostenského rejstříku ( 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo ţivnostenského listu v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. V tomto konkrétním případě uchazeč předloţí oprávnění k podnikání pro všechny níţe uvedené ţivnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování VIII. 3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Poţadavek zadavatele: Zadavatel poţaduje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v tomto rozsahu: VIII.3 a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a VIII.3 b) údaj o obratu uchazeče za poslední tři uzavřená účetní období Způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů: Pro část VIII. 3 a): Dodavatel prokáţe splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předloţením prosté kopie platné pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Nebude-li z tohoto dokladu patrná informace o platnosti uzavřeného pojištění, předloţí dodavatel originál či kopii prohlášení (osvědčení) pojišťovny, ţe pojištění podle takové smlouvy trvá. Pokud pojistitel takovéto potvrzení nevystaví, předloţí dodavatel písemnost, dle které o toto poţádal, prokáţe doručení této písemnosti a nahradí prokázání existence smluvního vztahu čestným prohlášením o jeho trvání spolu s kopií pojistné smlouvy. Pro část VIII. 3 b): Dodavatel prokáţe splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle ust. 55 odst. 1 písm. c) zákona předloţením údajů o obratu uchazeče v posledních 3 uzavřených účetních obdobích, a to formou čestného prohlášení uchazeče (Příloha č. 4 zadávací dokumentace), které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pro část VIII. 3 a): Dodavatel splňuje ekonomický a finanční předpoklad, pokud má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce minimálně 5 mil. Kč se spoluúčastí maximálně Kč. Pro část VIII. 3 b): Dodavatel splňuje předpoklad, pokud výše obratu v jednotlivých účetních obdobích s ohledem na předmět veřejné zakázky není niţší neţ 3,5 mil. Kč za jedno účetní období. VIII. 4. Technické kvalifikační předpoklady 4.1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáţe dle 56 odst. 3 písm. a) ZVZ doloţením: a současně doloţením: -7-

8 seznamu instalací fotovoltaických elektráren realizovaných uchazečem v posledních 3 letech v celkovém minimálním rozsahu 7 mil. Kč bez DPH s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, přičemţ alespoň 1 z těchto prací stejného či obdobného charakteru musí mít minimální rozsah alespoň 3 mil. Kč bez DPH, a další alespoň 2 práce stejného či obdobného charakteru z předloţeného seznamu musí mít (kaţdá) rozsah minimálně 2 mil. Kč bez DPH. Seznamy těchto instalací FVE musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehoţ plná moc musí být součástí nabídky). Přílohou těchto seznamů musí být osvědčení o řádném plnění těchto zakázek vystavené objednatelem. Z textu bude patrný název akce, místo plnění, doba plnění, finanční objem zakázky. Dále bude obsahem osvědčení vyjádření, zda byly tyto instalace provedeny řádně a odborně Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 1 písm. f) ZVZ doloţením dokladu prokazující shodu poţadovaného výrobku vydaný podle příslušných norem. Rozsah poţadovaných informací: dodavatelé doloţí doklad prokazující shodu nabízených výrobků (příslušná prohlášení o shodě nebo jiné zákonem stanovené doklady vystavené příslušnými orgány). Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: dodavatelé doloţí poţadovaný doklad v kopii. Poţadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: zadavatel poţaduje, aby pro nabízené výrobky byly dodrţovány příslušné technické specifikace a normy, především ust. zákona č. 22/1997Sb., o technických poţadavcích na výrobky Zadavatel poţaduje, aby uchazeč předloţil osvědčení uchazeče k montáţi fotovoltaických panelů, které pouţije pro plněním této VZ. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo autorizovaným prodejcem Zadavatel poţaduje, aby teplotní koeficient sníţení výkonu v závislosti na teplotě Pmax(%)/T(K) pouţitých panelů nebyl vyšší neţ hodnota 0,49%/K Zadavatel poţaduje aby, pouţité střídače nebo samotný instalovaný systém obsahoval, diagnostická zařízení bezvadného provozu, tak aby byl provozovatel okamţitě informován o vzniklých vadách, resp. výpadcích jak na DC, tak AC straně. Jedná se např. o detekce vadných větví FVE Zadavatel poţaduje, aby u měničů pouţitých při veřejné zakázce byla garantována účinnost ve výši 96%. IX. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem je nejniţší nabídková cena. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (viz PŘÍLOHA č. 1). Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, ţe dojde k uvedení hodnoty podmínky v jiné veličině či formě neţ zadavatel poţaduje. -8-

9 X. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE X. 1 Doba realizace, termín dokončení Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín zahájení a ukončení prací, které nesmějí přesahovat před, nebo za termíny realizace uvedené v této zadávací dokumentaci. Zhotovitel není povinen dodrţet termín dokončení (případně uzlový termín) v případě, ţe se do prodlení s plněním nedostane vlastní vinou (např. pozdní zahájení vlivem či na ţádost objednatele, zásahem vyšší moci apod.). X. 2 Plnění prostřednictvím subdodavatele Zadavatel poţaduje, aby uchazeč ve své nabídce uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám. Uchazeč uvede v nabídce seznam subdodavatelů s předpokládaným objemem prací větším neţ 5% z celkové výše nabídkové ceny, se kterými uchazeč uvaţuje při plnění veřejné zakázky, s uvedením věcné specifikace, materiálového a technologického řešení subdodávek a uvaţovaného finančního objemu kaţdé subdodávky. Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předloţit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem, a dále smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) ZVZ. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ. Subdodavatelsky nelze zajistit více neţ 30% z objemu nákladů akce. Pro případ finančního objemu předmětu plnění veřejné zakázky nad tento limit je moţné plnění zakázky zabezpečit několika dodavateli společně. X. 3 Návrh smlouvy Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, jejímţ předmětem bude zhotovení díla v souladu s touto ZD a obsahem budou minimálně obchodní podmínky uvedené v této ZD. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy bude zpracován v souladu s obchodními zvyklostmi, součástí návrhu smlouvy o dílo bude harmonogram plnění stanovený minimálně dle harmonogramu uvedeného v této ZD. Pokud jedná jménem uchazeče (dodavatele) zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předloţena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. X. 4 Technické specifikace a podmínky Zadavatel při posouzení nabídky ověří, zda materiály, které uchazeč (dodavatel) hodlá při plnění veřejné zakázky pouţít, splňují poţadované vlastnosti (kromě jiţ uvedených technických kvalifikačních předpokladů). -9-

10 XI. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídku podá uchazeč písemně v 1 tištěném originále, 1 tištěné kopii a v elektronické kopii na CD nosiči (1x) v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídka, včetně veškerých dokumentů, bude zpracována v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichţ je vyţadován podpis uchazeče, musejí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění předloţen v nabídce. Originál nabídky musí být na titulní straně označen jako»originál«. Kopie nabídky bude na titulní straně označena KOPIE. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady, které musí být předloţeny v originále nebo ověřené kopii se doloţí jen k originálu a k ostatním vyhotovením se doloţí jen jejich fotokopie. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky i příloh budou řádně očíslovány průběţnou vzestupnou číselnou řadou. Jak bylo výše uvedeno, uchazeč jako součást nabídky předloţí CD nosič, který bude obsahovat: 1) návrh Smlouvy o dílo (ve formátu souboru.doc) 2) vyplněný Výkaz výměr předaný zadavatelem (zpracovaný a předaný ve formátu souboru.xls) a uchazečem doplněný o jejich cenovou nabídku. Tato forma podání nabídky slouţí k rychlému a přehlednému vyhodnocení nabídek. V případě pochybností nebo rozporů se povaţuje za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky. Nabídka bude podána v souladu s ust. 69 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Uchazeč pouţije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky: 1/ Obsah nabídky Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol a celkovým počtem stránek celé nabídky 2/ Krycí list nabídky Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně pouţije PŘÍLOHU č. 1 3/ Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu VIII. této ZD 4/ Doklady dle bodu X. a bodu XI. této ZD 5/ Přílohy návrh smlouvy o dílo a oceněný výkaz výměr projektu XII. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY Nabídku doručte nejpozději do: Hodina: 9:00 Adresa pro podání nabídky: Obec Šestajovice Husova Šestajovice Pro podání nabídky platí ust. 69 ZVZ. Nabídku můţe zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vţdy v pracovních dnech v době mezi 8:00 14:00 hod na podatelnu. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 9:00 hodin. Doručení v souladu s ust. 69 zákona č. 137/2006 Sb., v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice - NABÍDKA NEOTVÍRAT, identifikačními údaji a adresou zájemce. Při doručení poštou je rozhodující datum a hodina doručení nabídky na adresu zadavatele. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opoţděně doručenou nebo podanou nabídku zadavatel neotevře a bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, ţe jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. -10-

11 XIII. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM Písemnou ţádost o vydání zadávací a projektové dokumentace v tištěné a elektronické podobě na CD je nutno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace můţe být uchazeči na vyţádání zaslána elektronicky bezplatně. Tento poţadavek musí uchazeč uvést do své písemné ţádosti. Písemnou ţádost je třeba podat a dokumentaci si vyzvednout na adrese: ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s. Thákurova 531/ Praha 6 - Dejvice a to v pracovních dnech v době mezi 9:00 17:00 hod., za poplatek 1 900,- Kč vč. DPH, případně lze dokumentaci zaslat poštou po prokázání uhrazení výše uvedeného poplatku. Platbu lze provést hotově, příp. bezhotovostní platbou na č. účtu: /0100. Zadávací a projektová dokumentace v tištěné a elektronické podobě na CD bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně poţádá a předloţí doklad o úhradě. Informace jsou k dispozici na tel. č.: nebo XIV. ŢÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Ţádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je moţno podat a doručit písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek. Ţádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu: ENERGY BENEFIT CENTRE o.p.s. Thákurova 531/ Praha 6 - Dejvice Prohlídka místa plnění se bude konat dne v 10:00 v místě plnění. XV. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Datum otevírání obálek s nabídkami uvedený v oznámení o zakázce je dne v 10:00 na Obecním úřadě v Šestajovicích. Otevírání obálek je přístupno veřejnosti, a to aţ do naplnění kapacity místnosti. Přednostně se mohou zúčastnit zástupci společnosti Energy Benefit Centre o.p.s., zástupci SFŢP ČR a dále statutární zástupce uchazeče nebo zmocněnec uchazeče - prokáţe se písemným pověřením statutárního orgánu, jehoţ nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do XIV. PŘÍLOHY Příloha č.1 - Krycí list nabídky (VZOR) Příloha č.2 Slepý výkaz výměr na CD Příloha č.3 Projektová dokumentace Příloha č.4 Prohlášení uchazeče o obratu za poslední tři účetně uzavřená období V Šestajovicích dne Roman Hrdlic starosta obce -11-

12 Příloha č. 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Zadavatel: Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60, Šestajovice IČ: Zastoupená Romanem Hrdlicem starostou obce Tel: Uchazeč: Sídlo/místo podnikání: IČ, DIČ: Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče: Telefon/fax/ Nabídková cena bez DPH: DPH 20%: Nabídková cena vč. DPH: Prohlašuji, ţe jsem nabídkou vázán po celou dobu zadávací lhůty. V...dne... Podpis -12-

13 Příloha č.4 Prohlášení uchazeče o obratu Prohlášení uchazeče Název a IČO uchazeče: Statutární zástupce:.. Jako statutární zástupce uchazeče o veřejnou zakázku Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice Výše obratu v posledních 3 uzavřených účetních obdobích: Poslední účetní období (rok ): Předposlední účetní období (rok..): Účetní období předcházející předposlednímu (rok ): V dne.. podpis statutárního zástupce -13-

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jako zákon či ZVZ ).

Více

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona.

VÝZVA. k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. VÝZVA k zpracování nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona. Zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu 2. kategorie zadávanou v souladu s 6 ZVZ a v souladu se Závaznými

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Oprava mostku Velké Březno Vítov

Oprava mostku Velké Březno Vítov OZNÁMENÍ O VYPSÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: OBEC VELKÉ BŘEZNO Adresa: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Zastoupená: Mgr. Michalem Kulhánkem starostou obce IČ: 00267139 tel: +420

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Cyklostezka Sudkov Dolní Studénky Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky název veřejné zakázky: Výběr zhotovitele zakázky Stavební úpravy č.p. 61 v Proseči rozšíření expozice muzea dýmek druh zadávacího řízení: zakázka malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev.č. 149451/2011 MUCL/133722/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č.137/2006 Sb o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) Město Chrast Náměstí 1, 538 51 Chrast u Chrudimě Hospodářský odbor Zastoupené: a/ ve věcech smluvních starostkou Martinou Lacmanovou b/ ve věcech technických vedoucí HO Ing. Kateřinou Vohradníkovou IČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s dokumentem Ministerstva pro místní rozvoj Závazné postupy pro zadávání

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Provozování tepelného hospodářství

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov 2. etapa - zpracování PD - strana 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Hvězdárna Valašské

Více

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Název veřejné zakázky: Univerzita Karlova v Praze Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Výzva pro podání nabídek (dále jen výzva )

Výzva pro podání nabídek (dále jen výzva ) Výzva pro podání nabídek (dále jen výzva ) na základě 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: NÁKUP AUTOMOBILU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jako zákon či ZVZ ).

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Vybavení přírodovědné učebny Masarykovy ZŠ v Českém

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD).

Způsob vystavení daňového dokladu a jeho splatnost: Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzoru rámcové smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této ZD). ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADANÉ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka a instalace digitální techniky I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 2 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Otnice zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR12/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Nákup laboratorního přístroje FTIR spektrometr Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a dle metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Rýmařov 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 00296 317 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce rozdělené na dílčí části, zveřejněné dne 25.6.2010 v IS VZ US pod evidenčním číslem

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více