Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním postupu určeného Citibank) potvrzujete, že tyto Podmínky přijímáte. I. Vymezení základních pojmů Účet - znamená účet otevřený a vedený Citibank na žádost Společnosti a Vás, který máte právo jakožto fyzická osoba používat; přičemž užívání tohoto Účtu se řídí těmito Podmínkami. Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Roční poplatek - znamená poplatek, jenž je vymezen v Sazebníku (pokud není dohodnuto jinak) pravidelně účtovaný Společnosti za každou vydanou Kartu. Žádost - znamená tiskopis žádosti Citibank, vyplněný, podepsaný a podaný Vámi a Společností, žádající o vydání Karty a/nebo otevření Účtu. ATM - znamená bankomaty, resp. automaty pro výběr hotovosti. Zúčtovací měna - znamená měnu, na níž se dohodla Společnost se Citibank, a jež je specifikována ve Vašem Bankovním výpisu. Bankovní výpis - znamená pravidelný výpis Transakcí a všech příslušných poplatků a dalších částek účtovaných na daný Účet, specifikující Datum splatnosti příslušné platby a případně obsahující další informace uvedené v čl. XI. odst. 6 a 7 (Komunikace) těchto Podmínek. Karta - znamená platební kartu vydanou Vám Citibank v souvislosti s Účtem, jejíž používání se řídí těmito Podmínkami. Karta je určená k platbám za zboží a služby či k výběrům hotovosti pro obchodní účely Společnosti. Na Kartě je uvedeno jednoznačné číslo, doba platnosti, údaje o držiteli karty s vyznačeným podpisovým proužkem, magnetickým záznamem, ochrannou známkou VISA či MasterCard, hologramem a dalšími bezpečnostními prvky. Poplatek za výběr hotovosti - znamená poplatek vymezený v Sazebníku (pokud není dohodnuto jinak) účtovaný k tíži Účtu za každou transakci formou výběru hotovosti při použití ATM anebo na jakékoliv Provozovně OTC. Citibank - znamená Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Společnost - znamená osobu (jinou než Vás), na jejíž žádost je otevřen Účet a/nebo vydána Karta. Podmínky - znamenají tyto Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank, jejichž znění může být čas od času změněno. Provozovna - znamená osobu, jež uzavřela dohodu se Citibank nebo danou odpovídající asociací bankovních karet nebo jejími členy za účelem poskytování zboží, vstupenek, služeb nebo hotovosti držitelům Karet a/nebo Účtů. Sazebník - znamená seznam poplatků účtovaných Citibank za své služby; Citibank musí tento Sazebník Uveřejnit. 1

2 Provozovna OTC - znamená Provozovnu, jež je oprávněna poskytovat výběry hotovosti na své přepážce. PIN - znamená osobní číselné heslo (kód) sdělené Vám Citibank, jež Vám umožňuje používání Karty v ATM a elektronických terminálech. Programový administrátor - znamená osobu (osoby) určenou Společností k tomu, aby Společnost zastupovala a byla k dispozici Citibank při spravování Vašeho Účtu. Uveřejnit - znamená, že Citibank zpřístupní nebo poskytne informaci nebo dokument Společnosti, Vám anebo jakékoli třetí straně následujícím způsobem (nebo kombinací několika uvedených způsobů nebo všemi uvedenými způsoby): (i) zveřejněním na webových stránkách Citibank - (ii) zveřejněním v prostorech Citibank nebo na jejích pobočkách; (iii) písemným vyrozuměním zaslaným smluvní straně na adresu sdělenou Citibank jako poštovní/kontaktní adresa této smluvní strany; (iv) elektronicky, a to chráněným způsobem prostřednictvím systému elektronického bankovnictví Citibank (Citi Direct) anebo zasláním do Vaší ové schránky a/nebo ové schránky Společnosti; (v) zachycené na CD, DVD anebo jiném trvalém nosiči dat. Transakce - znamená každou částku, jež je účtovaná nebo bude účtována na vrub Účtu za nákupy a výběry hotovosti za použití Karty nebo Účtu u Provozovny. Vy a Váš - se vztahuje na osobu (jinou než Společnost) identifikovanou na jakékoliv vydané Kartě nebo Účtu otevřeném Citibank na Vaši žádost a/nebo žádost Společnosti. Jednotné číslo zahrnuje i číslo množné a naopak, odkaz na jakékoliv pohlaví zahrnuje všechna pohlaví a odkaz na osoby, společnosti a firmy zahrnuje odkaz na právnické osoby, společenství či sdružení. "Všeobecné obchodní podmínky" - znamená Všeobecné obchodní podmínky Citibank Europe plc, organizační složka, v platném znění. "Jedinečný identifikátor" - znamená kombinaci písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle těchto Podmínek identifikujete Vy nebo Účet při provádění Transakcí. "Zákon o platebním styku" znamená zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. "Platební příkaz" znamená pokyn Bance, jímž Vy nebo příjemce platby žádáte o provedení Transakce. "Referenční směnný kurz" znamená směnný kurz (střed) příslušné asociace bankovních karet (VISA) na mezibankovním trhu měn platný ke dni zaúčtování příslušné Transakce na vrub Účtu nebo ke dni zaúčtování příslušné příchozí platby ve prospěch Účtu. II. Vydání Karty 1. Citibank vydává Karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Všeobecnými obchodními podmínkami a těmito Podmínkami. 2. O vydání Karty může být požádáno pouze písemně, za použití podepsané Žádosti postoupené společně Vámi a Společností. 3. Vy a Společnost společně odpovídáte za pravdivost a faktickou správnost informací uvedených v Žádosti. 2

3 4. Smlouva je uzavřena schválením a podpisem Žádosti ze strany Citibank. Na uzavření smlouvy a získání Karty neexistuje žádný právní nárok. 5. Po uzavření Smlouvy Vám Citibank vydá a doručí PIN a Kartu ve dvou samostatných poštovních zásilkách, a to na Vaši kontaktní adresu uvedenou v Žádosti (není-li dohodnuto jinak). 6. PIN je znám pouze Vám. 7. Okamžitě po obdržení Karty jste povinen/a Kartu podepsat na podpisovém proužku. Podpis musí být shodný s podpisem uvedeným v Žádosti. 8. Karta je platná do posledního dne měsíce uvedeného na Kartě. 9. Pokud Společnost do 30 dnů před ukončením platnosti Karty nesdělí písemně Citibank, že nemá být vydána nová Karta, Banka vydá novou Kartu. 10. Vaším Jedinečným identifikátorem je číslo Karty, její expirační doba a bezpečnostní kód (tzv. CVV) uvedený na zadní straně Karty. III. Používání Karty a Účtu 1. Vy jste jedinou osobou oprávněnou používat Kartu či Účet. 2. Kartu jste oprávněn používat pouze v průběhu doby platnosti Karty, jež je na ní uvedena. 3. Karta a Účet jsou určeny výhradně pro Vaše platby za zboží a služby či k výběrům hotovosti pro obchodní účely Společnosti, příp. Vašeho zaměstnavatele (je-li tento odlišný) u Provozoven, které Kartu či Účet akceptují. Kartu či Účet nesmíte používat k platbám za zboží či služby nebo k výběrům hotovosti k osobním, rodinným či soukromým účelům, ledaže Vám takové použití Karty či Účtu Společnost povolí. 4. Oprávnění k platbám za zboží a služby a výběrům hotovosti jsou omezena částkou, jež je určena Společností a Citibank; Společnost nebo Citibank mohou kdykoliv výši této částky měnit. Výše počátečního limitu je uvedena v Žádosti, Citibank Vás bude na žádost Programového administrátora informovat o jakýchkoliv jeho následných změnách. Nebude-li mezi Citibank a Vámi a/nebo mezi Citibank a Společností dohodnuto jinak, platí, že počáteční limit celkové částky Transakcí uvedený v Žádosti je měsíční. 5. Na žádost Společnosti učiněné prostřednictvím Programového administrátora buď telefonicky v rámci služeb telefonického bankovnictví Citibank anebo administrativní zprávou v rámci služeb elektronického bankovnictví Citibank může Citibank s účinností k datu navrženému Společností změnit výši limitu celkové částky Transakcí uvedené v předchozím odstavci. 6. Kromě jakýchkoliv omezujících limitů na výběry hotovosti ze strany Společnosti nebo Citibank mohou být dále tyto výběry omezeny limity stanovenými příslušným provozovatelem ATM nebo Provozovnou OTC. 7. Citibank může odmítnout provedení Platebního příkazu podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení zejména z důvodů bezpečnosti Karty, Jedinečného identifikátoru či Účtu - zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, PIN anebo Účtu (např. pokud se Citibank nedaří kontaktovat Vás a/nebo Společnost, nebo v případě neobvyklé frekvence či výše Transakcí nebo v případě, kdy je Karta použita na nezvyklém místě, nebo pokud má Citibank podezření, že došlo k selhání ochrany PIN); z důvodů významného zvýšení rizika, že Vy a/nebo Společnost nesplatíte úvěr poskytnutý Vám a/nebo Společnosti (např. pokud se Vy a/nebo Společnost objevíte v úvěrovém registru jako dlužník s nesplacenými avšak splatnými závazky, pokud jste Vy a/nebo Společnost v prodlení se splacením úvěrového produktu Citibank, pokud budou Společnosti zmrazeny ze strany Citibank úvěrové linky); v případě, že Vy a/nebo Společnost máte vůči Citibank nesplněný splatný závazek; 3

4 pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis; pokud by v důsledku provedení Platebního příkazu došlo k překročení limitu Karty anebo Účtu; nebo pokud nejsou splněny podmínky pro provedení Transakce stanovené těmito Podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami nebo jinou dohodou mezi Citibank a Vámi nebo Citibank a Společností. Pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis, je Citibank povinna odmítnout provést Platební příkaz. Odmítne-li Citibank provést Platební příkaz, bude Vás informovat o této skutečnosti při nejbližší příležitosti, a to zpravidla oznámením o odmítnutí provedení Platebního příkazu uvedeným na dokladu o neprovedení Transakce nebo na obrazovce bankomatu či displeji platebního terminálu, který měl být použit k Transakci, která nebyla z důvodu odmítnutí Platebního příkazu provedena. Pokud to bude možné, Citibank Vám oznámí důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí provedení Platebního příkazu. To neplatí, pokud by poskytnutí nebo zpřístupnění těchto informací bylo v rozporu s obecně závazným právním předpisem. 8. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto Podmínek je Citibank oprávněna schválit Transakci, jež povede k překročení limitů podle odstavců 4 a/nebo 5 tohoto článku. 9. Citibank není povinna provést Transakci, která nebyla autorizována. Transakce je autorizována, jestliže jste k ní Vy udělil/a souhlas. Udělením Vašeho souhlasu s Transakcí se rozumí zadání PIN při použití ATM, zadání PIN nebo Váš vlastnoruční podpis příslušného dokladu (nebo kombinace obou metod) při výběru hotovosti v Provozovnách OTC anebo zadání PIN nebo Váš vlastnoruční podpis příslušného dokladu (nebo kombinace obou metod) anebo zadání Vašeho Jedinečného identifikátoru (popřípadě jeho příslušné části) při bezhotovostních platbách za zboží a služby. Podpis na příslušném dokladu se musí shodovat s Vaším podpisem na Kartě. V případě, že podpis není shodný, má Provozovna právo Transakci odmítnout nebo požádat o Váš platný průkaz totožnosti. 10. Nemůžete odvolat Platební příkaz poté, co (i) byl přijat, nebo (ii) jste předal/a Platební příkaz nebo svůj souhlas s Transakcí příjemci platby, podle toho, co nastane dříve. Okamžikem přijetí Platebního příkazu se pro účely těchto Podmínek rozumí okamžik, kdy Citibank obdrží zprávu obsahující detaily příslušné Transakce. Pokud připadne okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Citibank, platí, že byl Platební příkaz přijat na začátku následující provozní doby Citibank. 11. Ustanovení předchozího odstavce o neodvolatelnosti platebního příkazu se nepoužijí, pokud by to bylo v rozporu s dohodou mezi Citibank a Vámi a/nebo Citibank a Společností uzavřenou v souvislosti s jinou než platební službou, podle které nelze souhlas s Transakcí nebo Platební příkaz odvolat již od dřívějšího okamžiku nebo k odvolání souhlasu s Transakcí nebo Platebního příkazu je třeba souhlasu třetí osoby. 12. Při manuálních výběrech hotovosti na Provozovnách OTC se musíte prokazovat Kartou a platným průkazem totožnosti. 13. Karta a Účet nesmí být použity za účelem získání zboží, vstupenek nebo služeb k dalšímu prodeji v rámci provozování daného podnikání nebo výměnou za hotovost. Pokud s tím Provozovna souhlasí, můžete zboží nebo vstupenky vrátit výměnou za kredit ve výši původní účtované částky. 14. Při používání Karty a Účtu se musíte řídit všemi příslušnými devizovými předpisy a ostatními právními předpisy. IV. Zúčtování 1. Bankovní výpis bude Vám a Společnosti poskytován měsíčně, avšak pouze v případě, že byla na Vašem Účtu zaznamenána aktivita, nebo pokud se na Vašem Účtu nachází jakýkoliv zůstatek. 2. Vy a Společnost společně a nerozdílně odpovídáte za všechny Transakce a (vyjma případu popsaného v odstavci 7 tohoto článku) za jakékoliv poplatky a další částky účtované na vrub Účtu podle těchto Podmínek. 4

5 3. Pro přepočet jakékoliv Transakce nebo jiné částky (včetně příchozích plateb na Účet), která není ve Vaší Zúčtovací měně, se použije směnný kurz, jenž je založen na Referenčním směnném kurzu, zvýšený o částku marže Citibank uvedenou v Sazebníku. 4. V prodlení se ocitnete v případě, pokud Citibank neobdrží v plné výši částku uvedenou na Vašem Bankovním výpisu v Zúčtovací měně ve prospěch účtu uvedeného na Vašem Bankovním výpisu nejpozději v den, jenž je na Vašem Bankovním výpisu uveden jako Datum splatnosti, bez ohledu na to, jestli Vám byly Vaše náklady uhrazeny Společností nebo Vaším zaměstnavatelem či nikoliv. 5. Pokud Citibank neobdrží platbu za jakýkoliv nesplacený zůstatek do data uvedeného jako Datum splatnosti nebo do takového pozdějšího data, o němž Citibank rozhodne, je Citibank oprávněna: a) účtovat Vám a Společnosti Poplatek z prodlení tak, jak je vymezen v Sazebníku, a to každý měsíc za daný nesplacený zůstatek (včetně jakýchkoliv nezaplacených Poplatků z prodlení), jenž je uveden na příslušném Bankovním výpisu, dokud nebude daný zůstatek v celé výši uhrazen; a b) připsat celou výši dlužných částek k tíži běžného účtu Společnosti vedeného u Citibank, který je uvedený na Žádosti, a tím způsobit, resp. zvýšit debetní zůstatek na takovém účtu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v rozsahu, v jakém takový výsledný debetní zůstatek přesáhne případný kontokorentní rámec povolený Citibank ve vztahu k uvedenému běžnému účtu Společnosti, bude takový debetní zůstatek kvalifikován jako nepovolený a Společnost bude povinna z tohoto zůstatku platit sankční úrok (vedle výše uvedeného Poplatku z prodlení ) ve výši uvedené v Sazebníku. Opomenutí uhradit neprodleně platby dle Vašeho Bankovního výpisu může vyústit v pozastavení nebo zrušení Vašeho práva používat Kartu a Účet. 6. Pokud nejsou platby dle Bankovního výpisu neprodleně uhrazeny, je Vaší povinností uhradit Citibank její výdaje spojené s vymáháním dané částky a poplatky za právní pomoc. 7. Pokud je to v daném případě relevantní, Poplatky za výběr hotovosti a Roční poplatek se objeví na Vašem Bankovním výpisu a Vy potvrzujete, že jste se se Společností dohodli na úhradě těchto poplatků za ni nejpozději do příslušného Data splatnosti. Za úhradu těchto Poplatků za výběr hotovosti a za Roční poplatek Citibank je odpovědná výhradně Společnost. 8. Pokud zašlete platbu, jež je vyšší než daná splatná částka, Citibank zohlední tuto přesahující částku jakožto kredit proti budoucím Transakcím a dalším částkám, jež budou na Účtu splatné. Citibank Vám na Vaši žádost prostřednictvím Programového administrátora vrátí jakýkoliv kreditní zůstatek. Citibank Vám nebude platit žádný úrok z jakéhokoliv kreditního zůstatku na Vašem Účtu. 9. Jestliže Citibank nezúčtovala částku platební transakce v české měně nebo nepoužila bankovní spojení v souladu s Vaším platebním příkazem, a způsobila tím nesprávné provedení platební transakce, je banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo na území České republiky, která/é vede účet neoprávněného příjemce, povinna/no na podnět Citibank odepsat z tohoto účtu neoprávněného příjemce nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji Citibank k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se Zákonem o platebním styku. Podnět dle tohoto článku IV.9 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce. 10. Jestliže banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo na území České republiky, nezúčtovaly částku platební transakce v české měně nebo nepoužily bankovní spojení v souladu s příkazem klienta, a způsobily tím nesprávné provedení platební transakce, je Citibank, v případě, že jste neoprávněným příjemcem, povinna na podnět takové banky nebo spořitelního a úvěrního družstva na území České republiky, odepsat z Vašeho Účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji takové bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu na území České republiky, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se Zákonem o platebním styku. Citibank je rovněž oprávněna uvést Účet do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo. Podnět dle tohoto článku IV.10 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce. 5

6 V. Vrácení částky autorizované Transakce provedené z podnětu příjemce 1. Do 8 týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z Účtu, a v případě, že Citibank již obdržela v plné výši částku autorizované Transakce uvedenou na Vašem Bankovním výpisu, jste oprávněn požadovat v žádosti podané prostřednictvím Programového administrátora vrácení této částky autorizované Transakce provedené z podnětu příjemce platby, jestliže: a) v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka Transakce a b) částka Transakce převyšuje částku, kterou jste mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem a zároveň c) částka Transakce převyšuje limit stanovený pro danou Transakci na základě smlouvy mezi Citibank a Vámi a/nebo Citibank a Společností. Nelze však namítat neočekávanou změnu směnného kurzu, pokud byl použit Referenční směnný kurz. 2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nepoužije, jestliže jste souhlas s Transakcí udělil přímo Citibank a zároveň tam, kde to připadá v úvahu, Vám byla poskytnuta nebo zpřístupněna informace o přesné částce Transakce dohodnutým způsobem ze strany Citibank nebo příjemce platby, a to nejméně 4 týdny před okamžikem přijetí Platebního příkazu. 3. Pokud o to Citibank požádá, jste povinen poskytnout Citibank informace a doklady nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro vrácení částky Transakce podle odstavce 1 tohoto článku. 4. Pokud jsou splněny podmínky pro vrácení částky autorizované Transakce stanovené v tomto článku, Citibank převede částku autorizované Transakce na Účet, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne obdržení Vaší žádosti a informací a dokladů podle odstavce 3. Pokud nejsou splněny podmínky pro vrácení částky autorizované Transakce, Citibank vrácení této částky odmítne a sdělí Vám i Společnosti do 10 pracovních dnů ode dne obdržení Vaší žádosti a informací a dokladů podle odstavce 3 důvody odmítnutí spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů a o možnosti podat stížnost orgánu dohledu. VI. Zajištění ochrany a bezpečnosti 1. Vy i Společnost jste povinni: a) chránit PIN i Kartu před ztrátou či odcizením (zejména máte přísně zakázáno poznamenávat si PIN na Kartu, uchovávat PIN společně s Kartou nebo sdělovat PIN jiným osobám); b) zamezit zneužití Karty, PIN anebo Účtu (zejména neprozrazovat číslo Karty, PIN nebo číslo Účtu žádné třetí straně kromě případů spojených s Transakcí nebo při oznamování jakéhokoliv podezření ze ztráty nebo skutečné ztráty, odcizení nebo zneužití Karty, Účtu nebo PIN); c) chránit další bezpečnostní prvky Karty i údaje týkající se Účtu (to neplatí, pokud je sdělení těchto dalších bezpečnostních prvků třetí osobě nezbytné pro provedení Transakce); a d) přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu personalizovaných bezpečnostních prvků Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru a/nebo Účtu. 2. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití a/nebo poškození Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru anebo Účtu, nebo pokud nastane možnost, že bude Karta, Účet, Jedinečný identifikátor nebo PIN zneužit, nebo pokud nebude PIN doručen v příslušném termínu, musíte o tom okamžitě informovat Citibank a Programového administrátora. Citibank informujete prostřednictvím příslušné klientské linky na telefonním čísle Uveřejněném Citibank, a oznámeném Vám Citibank před uzavřením této Smlouvy. Jakékoliv takové oznámení učiněné telefonicky musí být písemně potvrzeno nejpozději následující pracovní den. 3. Citibank musíte poskytnout všechny informace, které máte ohledně okolností jakékoliv ztráty, odcizení či zneužití Karty, Jedinečného identifikátoru nebo PIN či zneužití Účtu, a dále musíte podniknout všechny kroky, které Citibank považuje za nutné k opětovnému získání jakékoliv ztracené Karty. 4. Byla-li provedena neautorizovaná Transakce, pak neprodleně poté, co Citibank oznámíte prostřednictvím Programového administrátora neautorizovanou Transakci, Citibank 6

7 a. uvede Účet, z něhož byla částka Transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, nebo b. vrátí částku neautorizované Transakce, jestliže postup podle písmene (a) tohoto odstavce nepřipadá v úvahu. Pro účely tohoto článku VI.4 se výrazem "neprodleně" rozumí časový úsek objektivně nezbytný k tomu, aby Citibank byla schopna posoudit (případně v součinnosti s třetími osobami), zda byla skutečně provedena neautorizovaná Transakce a kdo za ni odpovídá. 5. Ztrátu z neautorizovaných Transakcí do celkové částky odpovídající 150 euro (v případě Transakce v jiné měně, než je měna euro, bude přepočet proveden směnným kurzem vyhlášeným Českou národní bankou ke dni předcházejícímu den, kdy je neautorizovaná Transakce zúčtována) nesete společně a nerozdílně Vy a Společnost, pokud tato ztráta byla způsobena (a) použitím ztracené nebo odcizené Karty nebo (b) zneužitím Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru anebo Účtu v případě, že jste Vy anebo Společnost nezajistili ochranu jejich personalizovaných bezpečnostních prvků. 6. Ztrátu z neautorizované Transakce nesete v plném rozsahu společně a nerozdílně Vy a Společnost, pokud jste tuto ztrátu způsobil/i svým podvodným jednáním nebo tím, že jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil/i některou ze svých povinností uložených Vám a/nebo Společnosti Smlouvou, Podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami anebo Zákonem o platebním styku, zejména některou z povinností týkající se používání Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru anebo Účtu nebo některou z povinností týkající se oznámení ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Karty, Účtu, PIN anebo Jedinečného identifikátoru. 7. Ustanovení odstavců 5 a 6 tohoto článku se nepoužijí, pokud se prokáže, že ani Vy ani Společnost jste nejednali podvodně a a) ztráta vznikla poté, co jste Citibank oznámili ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru anebo Účtu, nebo b) Citibank nezajistila, aby Vám byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoliv oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, Jedinečného identifikátoru, PIN anebo Účtu. 8. Pokud se poté, co Vám nebo Společnosti Citibank poskytne plnění podle odstavce 4 tohoto článku, prokáže, že jste neměl/i na toto plnění nárok, Vy i Společnost se zavazujete na výzvu Citibank okamžitě vrátit Citibank toto plnění, a to v plném rozsahu, v jakém jste na toto plnění neměl/i nárok. 9. Neautorizovanou Transakci jste povinen oznámit Citibank prostřednictvím Programového administrátora na formuláři určeném Citibank, a to bez zbytečného odkladu poté, co jste se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků (částky příslušné Transakce) z Účtu. Marným uplynutím kterékoli z výše uvedených lhůt odpovědnost Citibank za neautorizovanou Transakci zaniká. 10. Citibank neodpovídá za neautorizovanou Transakci, pokud Citibank ve splnění příslušné povinnosti zabránila okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na vůli Citibank a jejíž následky nemohla Citibank odvrátit. VII. Odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci 1. Citibank jako poskytovatel platebních služeb plátce odpovídá za nesprávně provedenou Transakci, ledaže Vám a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli platebních služeb příjemce platby doloží, že částka nesprávně provedené Transakce byla řádně a včas připsána na účet poskytovatele příjemce platby. 2. Pokud Citibank odpovídá za nesprávně provedenou Transakci podle odstavce 1 tohoto článku a Vy oznámíte Citibank prostřednictvím Programového administrátora, že netrváte na provedení Transakce, Citibank neprodleně a) uvede Účet, z něhož byla částka Transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení Transakce nedošlo, nebo b) vrátí částku nesprávně provedené Transakce, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu. 7

8 3. Postup uvedený v odstavci 2 se uplatní pouze ve vztahu k částce nesprávně provedené Transakce, která nebyla na účet poskytovatele příjemce připsána před tím, než jste Citibank oznámil, že netrváte na provedení Transakce, a to za podmínky, že Citibank toto připsání doloží Vám, a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli příjemce platby. 4. Jestliže Citibank odpovídá za nesprávně provedenou Transakci podle odstavce 1 tohoto článku a Vy Citibank neoznámíte, že netrváte na provedení Transakce, Citibank neprodleně zajistí připsání částky nesprávně provedené Transakce na účet poskytovatele příjemce platby. 5. Citibank odpovídá Vám a Společnosti, pokud jste v postavení příjemce platby, za nesprávně provedenou platební transakci, pouze pokud za ni neodpovídá plátci jeho poskytovatel platebních služeb. Jestliže Citibank jako poskytovatel příjemce platby odpovídá podle předchozí věty za nesprávně provedenou platební transakci, Citibank neprodleně a) uvede Účet, do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení příslušné platební transakce nedošlo, nebo b) vrátí částku nesprávně provedené platební transakce, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu. 6. V případě platební transakce z podnětu příjemce se odstavce 1 až 5 tohoto článku nepoužijí, jestliže poskytovatel příjemce nesplnil povinnost řádně a včas předat platební příkaz poskytovateli plátce. 7. Jestliže byla Transakce z Vašeho podnětu provedena nesprávně, Citibank vyvine na Vaši žádost podanou prostřednictvím Programového administrátora veškeré úsilí, které na ní lze spravedlivě požadovat, aby byla Transakce vyhledána, a o výsledku Vás informuje. 8. Nesprávně provedenou platební transakci jste povinen oznámit prostřednictvím Programového administrátora Citibank na formuláři určeném Citibank, a to bez zbytečného odkladu poté, co jste se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z Účtu. Marným uplynutím kterékoli z výše uvedených lhůt odpovědnost Citibank za nesprávně provedenou platební transakci zaniká. 9. Citibank neodpovídá za nesprávně provedenou platební transakci, včetně případného nedodržení lhůt pro provedení platební transakce, pokud Citibank ve splnění příslušné povinnosti zabránila okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na vůli Citibank a jejíž následky nemohla Citibank odvrátit. VIII. Pozastavení a ukončení platnosti Vaší Karty a Účtu 1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 2. Společnost a/nebo Vy můžete vypovědět tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou Citibank v souladu s článkem XI. těchto Podmínek (Komunikace). Pokud Smlouvu vypovíte Vy, jste o tom povinen neprodleně informovat Společnost, a to prostřednictvím Programového administrátora. Pokud Smlouvu vypoví Společnost, je povinna Vás o tom neprodleně informovat. V případě výpovědi učiněné Vámi nebo Společností nastávají účinky výpovědi dnem jejího doručení Citibank. V případě výpovědi učiněné Bankou činí výpovědní doba dva měsíce ode dne následujícího po doručení výpovědi Společnosti. Ukončení Smlouvy nemá žádný vliv na existenci Vašich závazků ani závazků Společnosti vůči Citibank (spočívající zejména v nezaplacených poplatcích či nevyrovnaném zůstatku), které vznikly za dobu existence Smlouvy. Tyto závazky se i nadále budou řídit Smlouvou, těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami. 3. V případě, že Společnost vypoví smlouvu o běžném účtu, na jejímž základě je u Citibank veden běžný účet uvedený na Žádosti, bude se taková výpověď automaticky považovat též za výpověď této Smlouvy učiněnou Společností podle odstavce 2 tohoto článku. Pokud je však na základě takové smlouvy o běžném účtu u Citibank vedeno více účtů, pak se předchozí věta uplatní pouze v případě, že Společnost vypoví takovou smlouvu alespoň v rozsahu týkajícím se uvedeného účtu. 4. Pokud bude smluvní vztah trvat kratší dobu než jeden rok, má Citibank v případě Vaší výpovědi Smlouvy a/nebo výpovědi Smlouvy Společností nárok na úplatu za výpověď Smlouvy ve výši stanovené podle Sazebníku. 8

9 5. Citibank má právo kdykoliv a bez jakýchkoliv následků zablokovat Kartu a/nebo Účet z důvodu a) bezpečnosti Karty, Jedinečného identifikátoru či Účtu, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované nebo podvodné použití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru a/nebo Účtu (např. pokud se Citibank nedaří kontaktovat Vás a/nebo Společnost, z důvodu neobvyklé frekvence či výše Transakcí nebo v případě, kdy je Karta použita na nezvyklém místě, nebo pokud má Citibank podezření, že došlo k selhání ochrany PIN); b) významného zvýšení rizika, že Vy nebo Společnost nebudete schopni splácet úvěr, který lze čerpat prostřednictvím Karty, nebo nebudete schopni splatit příslušnou částku, která byla, je anebo může být účtovaná na vrub Účtu (např. pokud jste Vy nebo Společnost evidován v Centrálním registru úvěrů jako klient se splatným avšak nesplaceným závazkem nebo závazky; pokud se Vy nebo Společnost dostanete do prodlení se splacením jakéhokoli úvěrového produktu poskytnutého Citibank; pokud Vám nebo Společnosti budou zmrazeny ze strany Citibank úvěrové linky); nebo c) z dalších důvodů stanovených v těchto Podmínkách nebo Všeobecných obchodních podmínkách. Před zablokováním Karty a/nebo Účtu, nebo není-li to možné, okamžitě poté, je Citibank povinna informovat Vás a Společnost telefonicky, em nebo prostřednictvím nebo krátké textové zprávy (SMS) o zablokování Karty a/nebo Účtu a jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel zablokování Karty a/nebo Účtu nebo by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Jakmile pominou důvody zablokování platebního prostředku, je Citibank povinna platební prostředek odblokovat nebo jej nahradit novým platebním prostředkem. 6. Citibank má rovněž právo pozastavit nebo zrušit Vaše oprávnění používat Kartu a Účet. Citibank Vás za obvyklých okolností předem vyrozumí o jakémkoliv takovém pozastavení či zrušení, avšak, pokud je takový krok odůvodněný (například pokud neplníte povinnosti podle této Smlouvy, nebo pokud to Citibank považuje za vhodné z bezpečnostních důvodů), má Citibank právo pozastavit nebo zrušit Vaše oprávnění používat Kartu a Účet bez předchozího vyrozumění. Kromě toho bude Vaše právo používat Vaši Kartu a Účet automaticky zrušeno, pokud: (i) (ii) (iii) (iv) (v) si to vyžádá Společnost; skončí Váš současný pracovní poměr; skončí platnost dohody mezi Citibank a Společností, podle níž Vám byly tyto prostředky dány k dispozici; je proti Vám podán návrh na zahájení insolvenčního řízení/anebo návrh na povolení oddlužení (ať už je takový návrh na zahájení insolvenčního řízení/anebo návrh na povolení oddlužení podán Vámi nebo jakoukoliv jinou osobou); nebo je proti Společnosti podán návrh na zahájení insolvenčního řízení (ať už je takový návrh na zahájení insolvenčního řízení podán Společností nebo jakoukoliv jinou osobou). 7. Je zakázáno, abyste použil, nebo se pokusil použít (i) Kartu nebo Účet, když je jejich platnost pozastavena nebo poté, co byly zrušeny či došlo k zablokování Karty nebo Účtu; (ii) Kartu nebo Účet, když bylo ohledně Karty, Účtu nebo PIN oznámeno, že by mohla/y být zneužita/y; (iii) Kartu, když bylo podáno oznámení o její ztrátě nebo odcizení; nebo (iv) Kartu před začátkem nebo po vypršení doby její platnosti. 8. Po vypršení platnosti jakékoliv Karty podle článku II.8. těchto Podmínek nebo pokud přestane být Karta platná z jiného důvodu než je vypršení její platnosti, musíte Kartu okamžitě přestřihnout na dvě části a na případné vyžádání ji vrátit Citibank. Podle těchto Podmínek zůstáváte osobně zodpovědný za Transakce a jiné 9

10 částky kdykoliv účtované prostřednictvím Karty bez ohledu na blokaci, ukončení, pozastavení nebo zrušení platnosti podle článků VIII.4. nebo VIII.5 těchto Podmínek. 9. Citibank není za žádných okolností zodpovědná za jakýkoli Bankovní výpis nebo jiná sdělení týkající se nebo vznikající při pozastavení nebo zrušení Karty či Účtu, včetně uvedení čísla Karty či Účtu na jakémkoliv seznamu zrušení. 10. Karta je vydávána a zůstává majetkem Citibank a není vydávána za/jménem jakékoliv jiné strany, ať už společně či jinak. Kartu musíte na vyzvání vrátit Citibank. 11. V případě skončení nebo zrušení Vašeho práva používat Účet, jste Vy a/nebo Společnost povinni neprodleně vyrovnat veškeré pohledávky Citibank (bez ohledu na to, jestli jsou splatné či nikoliv) vznikající z použití Karty, a na vyzvání okamžitě vrátit Kartu Citibank. 12. Citibank je rovněž oprávněna vypovědět Smlouvu, a to písemnou výpovědí doručenou Vám i Společnosti. Výpovědní doba činí 2 měsíce a běží od dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi Vám a Společnosti. Ukončení Smlouvy nemá žádný vliv na existenci Vašich závazků ani závazků Společnosti vůči Citibank (spočívající zejména v nezaplacených poplatcích či nevyrovnaném zůstatku), které vznikly za dobu existence Smlouvy. Tyto závazky se i nadále budou řídit Smlouvou, těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami. IX. Reklamace a stížnosti 1. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak: (i) jakékoliv dotazy týkající se dané Transakce nebo jakékoliv jiné částky, jež se objevila na Vašem Bankovním výpisu, musí být okamžitě postoupeny Citibank, písemně nebo telefonicky; (ii) Citibank musí obdržet jakékoliv dotazy do 30 dní od data Vašeho příslušného Bankovního výpisu; (iii) pokud se k danému Bankovnímu výpisu nevyjádříte do 30 dnů, považuje se správnost položek tohoto Vašeho Bankovního výpisu za Vámi akceptovanou. 2. V případě, že se domníváte, že provedená Transakce nebyla Vámi autorizována nebo že byla provedena nesprávně, je Citibank povinna na základě Vaší reklamace doručené Citibank doložit, že byl dodržen postup, který umožňuje ověřit, že byl dán Platební příkaz, že tato Transakce byla správně zaznamenána, zaúčtována, a že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou. 3. Reklamace podáváte prostřednictvím Programového administrátora na formuláři určeném Citibank. Citibank je povinna o reklamaci rozhodnout do 90 dnů po doručení řádně vyplněného formuláře, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. 4. V oprávněných případech jsou Vaše závazky vůči Citibank sníženy o jakoukoliv takto reklamovanou Transakci, pokud z těchto Podmínek nebo ze Zákona o platebním styku nevyplývá jiný způsob vypořádání. 5. Citibank je oprávněna účtovat si podle svého vlastního uvážení smluvní pokutu vymezenou v Sazebníku za jakoukoliv neoprávněnou reklamaci. 6. Citibank není zodpovědná za úroveň, kvalitu či vhodnost jakéhokoliv zboží, vstupenek či služeb zakoupených za použití Karty či Účtu u jakékoliv Provozovny. Veškeré platby dle Bankovních výpisů musí být zaplaceny v plné výši a bez srážek či protinároku. Uvedené skutečnosti však neovlivňují jakákoliv zákonná práva, která můžete mít, nebo Vaše práva ve vztahu k Provozovně, s níž musí být veškeré reklamace řešeny přímo. Citibank nenese žádnou zodpovědnost za odmítnutí jakékoliv Provozovny akceptovat Vaši Kartu či Účet. 7. Citibank nemá žádnou povinnost či odpovědnost týkající se financování, údržby či provozu jakéhokoliv ATM nebo Provozovny; Citibank nezodpovídá za selhání v případech, kdy jakákoliv ATM nebo Provozovna nedisponují dostatečnými finančními prostředky, nebo za selhání jejich správné funkčnosti či provozu; Citibank nenese jakoukoliv zodpovědnost za údržbu lokality nebo místa, kde se ATM nebo Provozovna nacházejí. 10

11 X. Změny Podmínek a Sazebníku 1. Citibank může kdykoliv navrhnout změnu těchto Podmínek Uveřejněním jejich nového znění. 2. O výše uvedené změně budete Vy i Společnost případně informováni písemným oznámením. Toto oznámení bude obsahovat datum, od něhož nabývá daná změna účinnosti; toto datum nenastane dříve než 2 měsíce od data příslušného oznámení. 3. Platí, že jste Vy i Společnost navrhovanou změnu Podmínek přijali v případě, že a) Citibank navrhla změnu Podmínek nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti; b) ani Vy ani Společnost jste návrh na změnu Podmínek neodmítli písemným oznámením doručeným Bance nejpozději v pracovní den předcházející dni, kdy mají navrhované změny či doplnění nabýt účinnosti; c) Citibank Vás i Společnost v návrhu na změnu Podmínek o tomto důsledku informovala, d) Citibank Vás i Společnost v návrhu na změnu Podmínek informovala o Vašem právu vypovědět Smlouvu, pokud s navrženými změnami nebudete souhlasit. 4. Pokud Vy a/nebo Společnost navrhovanou změnu odmítnete, máte právo vypovědět Smlouvu přede dnem, kdy mají navrhované změny nabýt účinnosti, a to bezúplatně a s okamžitou účinností. 5. Citibank je oprávněna návrh na změnu Podmínek spojit s výpovědí pro případ, že Vy a/nebo Společnost návrh na změnu písemně odmítnete, avšak smluvní vztah nevypovíte podle čl. X.4 Podmínek. 6. Odstavce 1. až 5. tohoto článku X. se použijí i pro změny Sazebníku navržené Citibank, pokud se Vy, Společnost a Citibank nedohodnete jinak. 7. Kopie současných Podmínek jsou na požádání k dispozici u Programového administrátora. Vy i Společnost máte právo požadovat, aby Vám a/nebo Společnosti Citibank poskytla aktuální znění Smlouvy, Podmínek a další informace uvedené v 81 až 85 Zákona o platebním styku. 8. Citibank je oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu o úrokových sazbách a směnných kurzech, pokud je tato změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů používaných při platebních transakcích se provádějí a počítají neutrálním způsobem. Jakákoliv změna úrokových sazeb nebo směnných kurzů, která je pro Vás a Společnost příznivější, může být uplatněna i bez oznámení. XI. Komunikace 1. Citibank musí být informována o jakékoliv změně Vašich osobních údajů, včetně Vašeho jména a adresy. 2. Veškerá oznámení, dokumenty a instrukce z Vaší strany a/nebo ze strany Společnosti určené Citibank a související s touto Smlouvou musí být doručeny Citibank prostřednictvím Programového administrátora, doporučenou poštou nebo jiným bezpečným způsobem, na němž se smluvní strany dohodly. 3. Citibank Vám a/nebo Společnosti musí doručit svá oznámení, dokumenty a instrukce související s touto Smlouvou na poštovní adresu, kterou jste uvedl v Žádosti, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. 4. Jakékoliv oznámení nebo Bankovní výpis zaslaný Citibank se považuje za řádně doručený, pokud byl zaslán na poslední Vámi uvedenou adresu. 5. Citibank je oprávněna nahrávat a/nebo monitorovat telefonické hovory k zajištění vysoké kvality svých služeb, z bezpečnostních důvodů, za účelem shromažďování informací a testování. Jediným vlastníkem veškerých takto pořízených nahrávek je Citibank. 6. Informace o veškerých Transakcích obsahující, pokud to v případě dané Transakce připadá v úvahu: a) údaj umožňující Vám a/nebo Společnosti identifikovat Transakci, a pokud to připadá v úvahu, také údaje o příjemci platby; 11

12 b) částku Transakce v měně, v níž byla odepsána z Účtu, nebo v měně použité v platebním příkazu; c) údaj o úplatě, kterou jste podle Sazebníku Vy a/nebo Společnost povinen/na zaplatit Bance za provedení Transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek; d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý Bankou a částku Transakce po této směně měn; e) den valuty částky Transakce odepsané z Účtu nebo datum přijetí Platebního příkazu; budou uvedeny na Bankovním výpisu. 7. Informace o veškerých příchozích platbách na Účet obsahující, pokud to v případě dané příchozí platby připadá v úvahu: a) údaj umožňující Vám a/nebo Společnosti identifikovat příchozí platbu, a pokud to připadá v úvahu, také údaje o plátci příchozí platby a další údaje předané v souvislosti s příchozí platbou; b) částku příchozí platby v měně, v níž byla připsána na Účet; c) údaj o úplatě, kterou jste podle Sazebníku Vy a/nebo Společnost povinen/na zaplatit Bance za provedení příchozí platby, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek; d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý Citibank a částku příchozí platby před touto směnou měn; e) den valuty částky příchozí platby připsané na Účet; budou uvedeny na Bankovním výpisu. 8. Veškerá komunikace mezi Vámi a/nebo Společností na straně jedné a Citibank na straně druhé, která se týká anebo souvisí s touto Smlouvou, bude probíhat v českém anebo anglickém jazyce. XII. Ochrana dat 1. Provozovny, které akceptují Karty a Účty, poskytnou příslušné asociaci bankovních karet a Citibank informace o jakýchkoliv transakcích, jež u nich učiníte za použití Karty či Účtu. 2. Citibank je oprávněna, za podmínky zachování důvěrnosti a v přiměřeném rozsahu, poskytovat Provozovnám, dalším společnostem ze skupiny Citigroup, Společnosti, dalším společnostem ze stejné skupiny společností, v jaké se nachází Společnost, třetím stranám a všem jejím zástupcům a dodavatelům informace o Vás a Vašem Účtu, Společnosti a Kartě za účelem správy Účtu, statistických vyhodnocení, zabránění zneužití, správy a sledování dat a za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou. Citibank Uveřejní seznam všech subjektů, kterým mohou být poskytnuty informace dle tohoto odstavce. 3. Zpracování informací může zahrnovat jakékoliv manuální nebo automatické opatření týkající se dané informace, včetně, nikoliv však pouze, shromažďování, registrace, ukládání, a změny dané informace. 4. Podpisem Žádosti souhlasíte s tím, aby Citibank, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon na ochranu osobních údajů), za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou shromažďovala, zpracovávala a předávala kterékoliv třetí osobě (nacházející se ať již v České republice nebo v zahraničí) veškeré Vaše osobní údaje, včetně rodného čísla, poskytnuté Citibank v souvislosti s vydáním a používáním Karty; tento souhlas je udělen na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci výše uvedeného účelu. Aniž by tím byla dotčena obecnost souhlasu podle předchozí věty, podpisem Žádosti jakož i podpisem registračního formuláře k doplňkovému pojištění k platebním kartám, též souhlasíte s tím, že Citibank je oprávněna poskytnout a předat veškeré Vaše osobní údaje, včetně rodného čísla, pojistiteli POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (IČ: ) za účelem sjednání/obstarání/umožnění přistoupení k pojištění Pojištění zneužití 50/Pojištění Bezpečí s Vaší kartou (pojištění pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení), dále pojistiteli CHARTIS EUROPE S.A. provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku (IČ: ) za účelem sjednání/obstarání/umožnění přistoupení k automaticky nastavenému cestovnímu a úrazovému pojištění a k volitelnému cestovnímu pojištění dlouhodobého pobytu a volitelnému rozšířenému úrazovému pojištění a k výkonu pojišťovacích činností týkajících se těchto pojištění, a to na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci účelů spojených s těmito pojištěními. 5. Souhlasíte s tím, aby třetí osoby, jímž Citibank předá Vaše osobní údaje v souladu s výše uvedenými ustanoveními, dále zpracovávaly Vaše osobní údaje v předaném rozsahu k výše uvedeným účelům a po výše 12

13 uvedenou dobu. Odpovědnost Citibank vůči Vaší osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů třetími osobami podle výše uvedených ustanovení tím není dotčena. 6. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, máte právo přístupu ke svým vlastním informacím. Citibank je oprávněna účtovat Vám přiměřený správní poplatek za poskytnutí takových dat až do přiměřené výše nákladů za jejich zpracování. XIII. Programový administrátor 1. Programový administrátor má následující povinnosti: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) mít dobrou znalost ohledně všech aspektů Vašeho Účtu; vyřizovat všechny dotazy, nesrovnalosti v zúčtování, žádosti o zvýšení limitu a další žádosti a vyrozumění od Vás a Společnosti ve shodě s těmito Podmínkami; poskytovat Citibank, na její žádost, kontaktní a jiné informace o Vás; okamžitě informovat Citibank o ztracených nebo odcizených Kartách, nebo pokud existuje možnost, že by jakákoliv Karta, Účet, Jedinečný identifikátor nebo PIN mohly být zneužity, a o jakýchkoli skutečnostech, o kterých Vy Programového administrátora informujete podle čl. VI. odst. 2 Podmínek, a žádat o jakékoliv náhradní Karty; okamžitě informovat Citibank o ukončení Vašeho stávajícího pracovního poměru; a po ukončení Vašeho pracovního poměru odebrat Vaši Kartu a přestřihnout ji na dvě části. 2. Citibank je oprávněna poskytnout informace Společnosti, příp. Vašemu zaměstnavateli (je-li rozdílný) o provedených Transakcích, stavu Vašeho Účtu a jakémkoliv prodlení podle této Smlouvy, a to každý měsíc nebo tak často, jak je to vyžádáno. Citibank je zároveň oprávněna kontaktovat Vašeho vedoucího či Vašeho Programového administrátora s ohledem na Vás a Váš Účet. 3. Společnost, příp. Váš zaměstnavatel (je-li rozdílný) je oprávněn poskytovat o Vás informace Citibank za účelem asistence Citibank při spravování Vašeho Účtu. XIV. Závěrečná ustanovení 1. Souhlasíte s tím, že je Citibank oprávněna, za předpokladu, že tak učiní písemným oznámením Vám a Společnosti alespoň 7 dní předem (a bez jakéhokoliv dalšího požadovaného souhlasu), postoupit svá práva, nebo převést jak svá práva tak i povinnosti, v souladu s těmito Podmínkami, na jakoukoliv společnost ze skupiny společností Citigroup Inc. 2. Citibank je oprávněna odložit vymáhání svých práv podle této Smlouvy bez toho, aby o tato práva přišla. Citibank je rovněž oprávněna akceptovat částečné platby (a to i v případě, kdy je taková platba popsána jako vyrovnání sporu nebo označena jako platba v plné výši nebo podobnými slovy) bez toho, aby přišla o právo vymáhat celou částku. 3. Citibank nenese žádnou zodpovědnost v případech, kdy není schopna plnit své povinnosti podle těchto Podmínek z důvodů selhání jakéhokoliv počítačového systému na zpracování dat nebo přenosového spojení nebo z důvodu jakéhokoliv technického problému nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, jehož příčinou byla okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná a nezávislá na vůli Citibank a jejíž následky nemohla Citibank odvrátit. 4. Tyto Podmínky a veškeré záležitosti vyplývající z vydávání a používání Karty a Účtu se řídí zákony České republiky a spadají do jurisdikce věcně příslušného soudu v České republice, v obvodu jehož územní působnosti sídlí Citibank Europe plc, organizační složka. 13

14 5. K rozhodování sporů mezi Vámi a/nebo Společností na straně jedné a Citibank na straně druhé, které se týkají poskytování platebních služeb, je příslušný též finanční arbitr České republiky, a to za podmínek stanovených v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. 6. Citibank je na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění), oprávněna poskytovat v České republice bankovní služby (včetně platebních služeb). Citibank je držitelem bankovní licence vydané v roce 2001 irskou centrální bankou (název: Central Bank of Ireland, dnes označované jako Financial Services Authority of Ireland, do jejíž organizační struktury patří i příslušný domovský regulátor Citibank - Irish Financial Services Regulatory Authority (Financial Regulator) sídlo: PO Box 559, Dame Street, Dublin 2, Irsko). V souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství upravujícími činnost bank a investičních podniků, resp. ustanovením 5d a násl. zákona o bankách byla Citibank založena na území České republiky pobočka za účelem poskytování příslušných bankovních služeb. Citibank podléhá v rámci poskytovaných bankovních služeb orgánu dohledu domovského státu, irského regulátora (Financial Regulator), a dále orgánu dohledu hostitelského státu, České národní banky se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ Ve věci porušení povinností Citibank podle Zákona o platebním styku můžete Vy a/nebo Společnost rovněž podat podnět České národní bance k zahájení správního řízení z moci úřední. 8. Podpisem Žádosti potvrzujete Vy i Společnost, že Vám i Společnosti byly před podpisem Žádosti poskytnuty tyto Podmínky, Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník, že jste se seznámili s jejich zněním a že je akceptujete. 9. V případě, že Vy nebo Společnost požádáte o aktivaci některého z volitelných pojištění ke Kartě poskytovaného společností POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (IČ: ), a/nebo společností CHARTIS EUROPE S.A. provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku (IČ: ) (obě uvedené společnosti dále také jen pojistitelé ), anebo je pojištění u Karty automaticky zahrnuto, pak podpisem Žádosti, jakož i podpisem i registračního formuláře k doplňkovému pojištění k platebním kartám, Vy a Společnost současně potvrzujete, že jste se řádně seznámili a souhlasíte se zněním Všeobecných pojistných podmínek příslušného pojistitele, se zněním aktuálních Rámcových pojistných smluv uzavřených mezi Citibank, jako pojistníkem, a příslušným pojistitelem, a že jejich obsahu rozumíte, a dále prohlašujete, že splňujete podmínky pojištění a vyjadřujete výslovný souhlas s podmínkami pojištění dle citovaných dokumentů. Zároveň Vy souhlasíte s tím, že příslušný pojistitel je oprávněn požadovat Vaše osobní údaje, včetně údajů citlivých (údaje o zdravotním stavu) dle 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem šetření pojistných událostí dle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. 10. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny jak v anglickém tak českém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi jejich anglickou a českou verzí je rozhodující verze v jazyce českém. 11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. června 2010 a nahrazují Podmínky účinné od 1. listopadu

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VŠEOBECNÁ VOP USTANOVENÍ 3 1.1 2. VOP KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI?

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné podmínky RWE Mobil

Všeobecné podmínky RWE Mobil 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky RWE Mobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) tvoří součást smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a služeb souvisejících poskytovaných

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ l Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ke službám přímého bankovnictví. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více