Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank."

Transkript

1 Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním postupu určeného Citibank) potvrzujete, že tyto Podmínky přijímáte. I. Vymezení základních pojmů Účet - znamená účet otevřený a vedený Citibank na žádost Společnosti a Vás, který máte právo jakožto fyzická osoba používat; přičemž užívání tohoto Účtu se řídí těmito Podmínkami. Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Roční poplatek - znamená poplatek, jenž je vymezen v Sazebníku (pokud není dohodnuto jinak) pravidelně účtovaný Společnosti za každou vydanou Kartu. Žádost - znamená tiskopis žádosti Citibank, vyplněný, podepsaný a podaný Vámi a Společností, žádající o vydání Karty a/nebo otevření Účtu. ATM - znamená bankomaty, resp. automaty pro výběr hotovosti. Zúčtovací měna - znamená měnu, na níž se dohodla Společnost se Citibank, a jež je specifikována ve Vašem Bankovním výpisu. Bankovní výpis - znamená pravidelný výpis Transakcí a všech příslušných poplatků a dalších částek účtovaných na daný Účet, specifikující Datum splatnosti příslušné platby a případně obsahující další informace uvedené v čl. XI. odst. 6 a 7 (Komunikace) těchto Podmínek. Karta - znamená platební kartu vydanou Vám Citibank v souvislosti s Účtem, jejíž používání se řídí těmito Podmínkami. Karta je určená k platbám za zboží a služby či k výběrům hotovosti pro obchodní účely Společnosti. Na Kartě je uvedeno jednoznačné číslo, doba platnosti, údaje o držiteli karty s vyznačeným podpisovým proužkem, magnetickým záznamem, ochrannou známkou VISA či MasterCard, hologramem a dalšími bezpečnostními prvky. Poplatek za výběr hotovosti - znamená poplatek vymezený v Sazebníku (pokud není dohodnuto jinak) účtovaný k tíži Účtu za každou transakci formou výběru hotovosti při použití ATM anebo na jakékoliv Provozovně OTC. Citibank - znamená Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Společnost - znamená osobu (jinou než Vás), na jejíž žádost je otevřen Účet a/nebo vydána Karta. Podmínky - znamenají tyto Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank, jejichž znění může být čas od času změněno. Provozovna - znamená osobu, jež uzavřela dohodu se Citibank nebo danou odpovídající asociací bankovních karet nebo jejími členy za účelem poskytování zboží, vstupenek, služeb nebo hotovosti držitelům Karet a/nebo Účtů. Sazebník - znamená seznam poplatků účtovaných Citibank za své služby; Citibank musí tento Sazebník Uveřejnit. 1

2 Provozovna OTC - znamená Provozovnu, jež je oprávněna poskytovat výběry hotovosti na své přepážce. PIN - znamená osobní číselné heslo (kód) sdělené Vám Citibank, jež Vám umožňuje používání Karty v ATM a elektronických terminálech. Programový administrátor - znamená osobu (osoby) určenou Společností k tomu, aby Společnost zastupovala a byla k dispozici Citibank při spravování Vašeho Účtu. Uveřejnit - znamená, že Citibank zpřístupní nebo poskytne informaci nebo dokument Společnosti, Vám anebo jakékoli třetí straně následujícím způsobem (nebo kombinací několika uvedených způsobů nebo všemi uvedenými způsoby): (i) zveřejněním na webových stránkách Citibank - (ii) zveřejněním v prostorech Citibank nebo na jejích pobočkách; (iii) písemným vyrozuměním zaslaným smluvní straně na adresu sdělenou Citibank jako poštovní/kontaktní adresa této smluvní strany; (iv) elektronicky, a to chráněným způsobem prostřednictvím systému elektronického bankovnictví Citibank (Citi Direct) anebo zasláním do Vaší ové schránky a/nebo ové schránky Společnosti; (v) zachycené na CD, DVD anebo jiném trvalém nosiči dat. Transakce - znamená každou částku, jež je účtovaná nebo bude účtována na vrub Účtu za nákupy a výběry hotovosti za použití Karty nebo Účtu u Provozovny. Vy a Váš - se vztahuje na osobu (jinou než Společnost) identifikovanou na jakékoliv vydané Kartě nebo Účtu otevřeném Citibank na Vaši žádost a/nebo žádost Společnosti. Jednotné číslo zahrnuje i číslo množné a naopak, odkaz na jakékoliv pohlaví zahrnuje všechna pohlaví a odkaz na osoby, společnosti a firmy zahrnuje odkaz na právnické osoby, společenství či sdružení. "Všeobecné obchodní podmínky" - znamená Všeobecné obchodní podmínky Citibank Europe plc, organizační složka, v platném znění. "Jedinečný identifikátor" - znamená kombinaci písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle těchto Podmínek identifikujete Vy nebo Účet při provádění Transakcí. "Zákon o platebním styku" znamená zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku. "Platební příkaz" znamená pokyn Bance, jímž Vy nebo příjemce platby žádáte o provedení Transakce. "Referenční směnný kurz" znamená směnný kurz (střed) příslušné asociace bankovních karet (VISA) na mezibankovním trhu měn platný ke dni zaúčtování příslušné Transakce na vrub Účtu nebo ke dni zaúčtování příslušné příchozí platby ve prospěch Účtu. II. Vydání Karty 1. Citibank vydává Karty v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Všeobecnými obchodními podmínkami a těmito Podmínkami. 2. O vydání Karty může být požádáno pouze písemně, za použití podepsané Žádosti postoupené společně Vámi a Společností. 3. Vy a Společnost společně odpovídáte za pravdivost a faktickou správnost informací uvedených v Žádosti. 2

3 4. Smlouva je uzavřena schválením a podpisem Žádosti ze strany Citibank. Na uzavření smlouvy a získání Karty neexistuje žádný právní nárok. 5. Po uzavření Smlouvy Vám Citibank vydá a doručí PIN a Kartu ve dvou samostatných poštovních zásilkách, a to na Vaši kontaktní adresu uvedenou v Žádosti (není-li dohodnuto jinak). 6. PIN je znám pouze Vám. 7. Okamžitě po obdržení Karty jste povinen/a Kartu podepsat na podpisovém proužku. Podpis musí být shodný s podpisem uvedeným v Žádosti. 8. Karta je platná do posledního dne měsíce uvedeného na Kartě. 9. Pokud Společnost do 30 dnů před ukončením platnosti Karty nesdělí písemně Citibank, že nemá být vydána nová Karta, Banka vydá novou Kartu. 10. Vaším Jedinečným identifikátorem je číslo Karty, její expirační doba a bezpečnostní kód (tzv. CVV) uvedený na zadní straně Karty. III. Používání Karty a Účtu 1. Vy jste jedinou osobou oprávněnou používat Kartu či Účet. 2. Kartu jste oprávněn používat pouze v průběhu doby platnosti Karty, jež je na ní uvedena. 3. Karta a Účet jsou určeny výhradně pro Vaše platby za zboží a služby či k výběrům hotovosti pro obchodní účely Společnosti, příp. Vašeho zaměstnavatele (je-li tento odlišný) u Provozoven, které Kartu či Účet akceptují. Kartu či Účet nesmíte používat k platbám za zboží či služby nebo k výběrům hotovosti k osobním, rodinným či soukromým účelům, ledaže Vám takové použití Karty či Účtu Společnost povolí. 4. Oprávnění k platbám za zboží a služby a výběrům hotovosti jsou omezena částkou, jež je určena Společností a Citibank; Společnost nebo Citibank mohou kdykoliv výši této částky měnit. Výše počátečního limitu je uvedena v Žádosti, Citibank Vás bude na žádost Programového administrátora informovat o jakýchkoliv jeho následných změnách. Nebude-li mezi Citibank a Vámi a/nebo mezi Citibank a Společností dohodnuto jinak, platí, že počáteční limit celkové částky Transakcí uvedený v Žádosti je měsíční. 5. Na žádost Společnosti učiněné prostřednictvím Programového administrátora buď telefonicky v rámci služeb telefonického bankovnictví Citibank anebo administrativní zprávou v rámci služeb elektronického bankovnictví Citibank může Citibank s účinností k datu navrženému Společností změnit výši limitu celkové částky Transakcí uvedené v předchozím odstavci. 6. Kromě jakýchkoliv omezujících limitů na výběry hotovosti ze strany Společnosti nebo Citibank mohou být dále tyto výběry omezeny limity stanovenými příslušným provozovatelem ATM nebo Provozovnou OTC. 7. Citibank může odmítnout provedení Platebního příkazu podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení zejména z důvodů bezpečnosti Karty, Jedinečného identifikátoru či Účtu - zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, PIN anebo Účtu (např. pokud se Citibank nedaří kontaktovat Vás a/nebo Společnost, nebo v případě neobvyklé frekvence či výše Transakcí nebo v případě, kdy je Karta použita na nezvyklém místě, nebo pokud má Citibank podezření, že došlo k selhání ochrany PIN); z důvodů významného zvýšení rizika, že Vy a/nebo Společnost nesplatíte úvěr poskytnutý Vám a/nebo Společnosti (např. pokud se Vy a/nebo Společnost objevíte v úvěrovém registru jako dlužník s nesplacenými avšak splatnými závazky, pokud jste Vy a/nebo Společnost v prodlení se splacením úvěrového produktu Citibank, pokud budou Společnosti zmrazeny ze strany Citibank úvěrové linky); v případě, že Vy a/nebo Společnost máte vůči Citibank nesplněný splatný závazek; 3

4 pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis; pokud by v důsledku provedení Platebního příkazu došlo k překročení limitu Karty anebo Účtu; nebo pokud nejsou splněny podmínky pro provedení Transakce stanovené těmito Podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami nebo jinou dohodou mezi Citibank a Vámi nebo Citibank a Společností. Pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis, je Citibank povinna odmítnout provést Platební příkaz. Odmítne-li Citibank provést Platební příkaz, bude Vás informovat o této skutečnosti při nejbližší příležitosti, a to zpravidla oznámením o odmítnutí provedení Platebního příkazu uvedeným na dokladu o neprovedení Transakce nebo na obrazovce bankomatu či displeji platebního terminálu, který měl být použit k Transakci, která nebyla z důvodu odmítnutí Platebního příkazu provedena. Pokud to bude možné, Citibank Vám oznámí důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí provedení Platebního příkazu. To neplatí, pokud by poskytnutí nebo zpřístupnění těchto informací bylo v rozporu s obecně závazným právním předpisem. 8. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto Podmínek je Citibank oprávněna schválit Transakci, jež povede k překročení limitů podle odstavců 4 a/nebo 5 tohoto článku. 9. Citibank není povinna provést Transakci, která nebyla autorizována. Transakce je autorizována, jestliže jste k ní Vy udělil/a souhlas. Udělením Vašeho souhlasu s Transakcí se rozumí zadání PIN při použití ATM, zadání PIN nebo Váš vlastnoruční podpis příslušného dokladu (nebo kombinace obou metod) při výběru hotovosti v Provozovnách OTC anebo zadání PIN nebo Váš vlastnoruční podpis příslušného dokladu (nebo kombinace obou metod) anebo zadání Vašeho Jedinečného identifikátoru (popřípadě jeho příslušné části) při bezhotovostních platbách za zboží a služby. Podpis na příslušném dokladu se musí shodovat s Vaším podpisem na Kartě. V případě, že podpis není shodný, má Provozovna právo Transakci odmítnout nebo požádat o Váš platný průkaz totožnosti. 10. Nemůžete odvolat Platební příkaz poté, co (i) byl přijat, nebo (ii) jste předal/a Platební příkaz nebo svůj souhlas s Transakcí příjemci platby, podle toho, co nastane dříve. Okamžikem přijetí Platebního příkazu se pro účely těchto Podmínek rozumí okamžik, kdy Citibank obdrží zprávu obsahující detaily příslušné Transakce. Pokud připadne okamžik přijetí Platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Citibank, platí, že byl Platební příkaz přijat na začátku následující provozní doby Citibank. 11. Ustanovení předchozího odstavce o neodvolatelnosti platebního příkazu se nepoužijí, pokud by to bylo v rozporu s dohodou mezi Citibank a Vámi a/nebo Citibank a Společností uzavřenou v souvislosti s jinou než platební službou, podle které nelze souhlas s Transakcí nebo Platební příkaz odvolat již od dřívějšího okamžiku nebo k odvolání souhlasu s Transakcí nebo Platebního příkazu je třeba souhlasu třetí osoby. 12. Při manuálních výběrech hotovosti na Provozovnách OTC se musíte prokazovat Kartou a platným průkazem totožnosti. 13. Karta a Účet nesmí být použity za účelem získání zboží, vstupenek nebo služeb k dalšímu prodeji v rámci provozování daného podnikání nebo výměnou za hotovost. Pokud s tím Provozovna souhlasí, můžete zboží nebo vstupenky vrátit výměnou za kredit ve výši původní účtované částky. 14. Při používání Karty a Účtu se musíte řídit všemi příslušnými devizovými předpisy a ostatními právními předpisy. IV. Zúčtování 1. Bankovní výpis bude Vám a Společnosti poskytován měsíčně, avšak pouze v případě, že byla na Vašem Účtu zaznamenána aktivita, nebo pokud se na Vašem Účtu nachází jakýkoliv zůstatek. 2. Vy a Společnost společně a nerozdílně odpovídáte za všechny Transakce a (vyjma případu popsaného v odstavci 7 tohoto článku) za jakékoliv poplatky a další částky účtované na vrub Účtu podle těchto Podmínek. 4

5 3. Pro přepočet jakékoliv Transakce nebo jiné částky (včetně příchozích plateb na Účet), která není ve Vaší Zúčtovací měně, se použije směnný kurz, jenž je založen na Referenčním směnném kurzu, zvýšený o částku marže Citibank uvedenou v Sazebníku. 4. V prodlení se ocitnete v případě, pokud Citibank neobdrží v plné výši částku uvedenou na Vašem Bankovním výpisu v Zúčtovací měně ve prospěch účtu uvedeného na Vašem Bankovním výpisu nejpozději v den, jenž je na Vašem Bankovním výpisu uveden jako Datum splatnosti, bez ohledu na to, jestli Vám byly Vaše náklady uhrazeny Společností nebo Vaším zaměstnavatelem či nikoliv. 5. Pokud Citibank neobdrží platbu za jakýkoliv nesplacený zůstatek do data uvedeného jako Datum splatnosti nebo do takového pozdějšího data, o němž Citibank rozhodne, je Citibank oprávněna: a) účtovat Vám a Společnosti Poplatek z prodlení tak, jak je vymezen v Sazebníku, a to každý měsíc za daný nesplacený zůstatek (včetně jakýchkoliv nezaplacených Poplatků z prodlení), jenž je uveden na příslušném Bankovním výpisu, dokud nebude daný zůstatek v celé výši uhrazen; a b) připsat celou výši dlužných částek k tíži běžného účtu Společnosti vedeného u Citibank, který je uvedený na Žádosti, a tím způsobit, resp. zvýšit debetní zůstatek na takovém účtu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v rozsahu, v jakém takový výsledný debetní zůstatek přesáhne případný kontokorentní rámec povolený Citibank ve vztahu k uvedenému běžnému účtu Společnosti, bude takový debetní zůstatek kvalifikován jako nepovolený a Společnost bude povinna z tohoto zůstatku platit sankční úrok (vedle výše uvedeného Poplatku z prodlení ) ve výši uvedené v Sazebníku. Opomenutí uhradit neprodleně platby dle Vašeho Bankovního výpisu může vyústit v pozastavení nebo zrušení Vašeho práva používat Kartu a Účet. 6. Pokud nejsou platby dle Bankovního výpisu neprodleně uhrazeny, je Vaší povinností uhradit Citibank její výdaje spojené s vymáháním dané částky a poplatky za právní pomoc. 7. Pokud je to v daném případě relevantní, Poplatky za výběr hotovosti a Roční poplatek se objeví na Vašem Bankovním výpisu a Vy potvrzujete, že jste se se Společností dohodli na úhradě těchto poplatků za ni nejpozději do příslušného Data splatnosti. Za úhradu těchto Poplatků za výběr hotovosti a za Roční poplatek Citibank je odpovědná výhradně Společnost. 8. Pokud zašlete platbu, jež je vyšší než daná splatná částka, Citibank zohlední tuto přesahující částku jakožto kredit proti budoucím Transakcím a dalším částkám, jež budou na Účtu splatné. Citibank Vám na Vaši žádost prostřednictvím Programového administrátora vrátí jakýkoliv kreditní zůstatek. Citibank Vám nebude platit žádný úrok z jakéhokoliv kreditního zůstatku na Vašem Účtu. 9. Jestliže Citibank nezúčtovala částku platební transakce v české měně nebo nepoužila bankovní spojení v souladu s Vaším platebním příkazem, a způsobila tím nesprávné provedení platební transakce, je banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo na území České republiky, která/é vede účet neoprávněného příjemce, povinna/no na podnět Citibank odepsat z tohoto účtu neoprávněného příjemce nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji Citibank k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se Zákonem o platebním styku. Podnět dle tohoto článku IV.9 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce. 10. Jestliže banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo na území České republiky, nezúčtovaly částku platební transakce v české měně nebo nepoužily bankovní spojení v souladu s příkazem klienta, a způsobily tím nesprávné provedení platební transakce, je Citibank, v případě, že jste neoprávněným příjemcem, povinna na podnět takové banky nebo spořitelního a úvěrního družstva na území České republiky, odepsat z Vašeho Účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji takové bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu na území České republiky, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se Zákonem o platebním styku. Citibank je rovněž oprávněna uvést Účet do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo. Podnět dle tohoto článku IV.10 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce. 5

6 V. Vrácení částky autorizované Transakce provedené z podnětu příjemce 1. Do 8 týdnů ode dne, kdy byly peněžní prostředky odepsány z Účtu, a v případě, že Citibank již obdržela v plné výši částku autorizované Transakce uvedenou na Vašem Bankovním výpisu, jste oprávněn požadovat v žádosti podané prostřednictvím Programového administrátora vrácení této částky autorizované Transakce provedené z podnětu příjemce platby, jestliže: a) v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka Transakce a b) částka Transakce převyšuje částku, kterou jste mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem a zároveň c) částka Transakce převyšuje limit stanovený pro danou Transakci na základě smlouvy mezi Citibank a Vámi a/nebo Citibank a Společností. Nelze však namítat neočekávanou změnu směnného kurzu, pokud byl použit Referenční směnný kurz. 2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se nepoužije, jestliže jste souhlas s Transakcí udělil přímo Citibank a zároveň tam, kde to připadá v úvahu, Vám byla poskytnuta nebo zpřístupněna informace o přesné částce Transakce dohodnutým způsobem ze strany Citibank nebo příjemce platby, a to nejméně 4 týdny před okamžikem přijetí Platebního příkazu. 3. Pokud o to Citibank požádá, jste povinen poskytnout Citibank informace a doklady nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro vrácení částky Transakce podle odstavce 1 tohoto článku. 4. Pokud jsou splněny podmínky pro vrácení částky autorizované Transakce stanovené v tomto článku, Citibank převede částku autorizované Transakce na Účet, a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne obdržení Vaší žádosti a informací a dokladů podle odstavce 3. Pokud nejsou splněny podmínky pro vrácení částky autorizované Transakce, Citibank vrácení této částky odmítne a sdělí Vám i Společnosti do 10 pracovních dnů ode dne obdržení Vaší žádosti a informací a dokladů podle odstavce 3 důvody odmítnutí spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů a o možnosti podat stížnost orgánu dohledu. VI. Zajištění ochrany a bezpečnosti 1. Vy i Společnost jste povinni: a) chránit PIN i Kartu před ztrátou či odcizením (zejména máte přísně zakázáno poznamenávat si PIN na Kartu, uchovávat PIN společně s Kartou nebo sdělovat PIN jiným osobám); b) zamezit zneužití Karty, PIN anebo Účtu (zejména neprozrazovat číslo Karty, PIN nebo číslo Účtu žádné třetí straně kromě případů spojených s Transakcí nebo při oznamování jakéhokoliv podezření ze ztráty nebo skutečné ztráty, odcizení nebo zneužití Karty, Účtu nebo PIN); c) chránit další bezpečnostní prvky Karty i údaje týkající se Účtu (to neplatí, pokud je sdělení těchto dalších bezpečnostních prvků třetí osobě nezbytné pro provedení Transakce); a d) přijmout veškerá přiměřená opatření na ochranu personalizovaných bezpečnostních prvků Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru a/nebo Účtu. 2. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití a/nebo poškození Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru anebo Účtu, nebo pokud nastane možnost, že bude Karta, Účet, Jedinečný identifikátor nebo PIN zneužit, nebo pokud nebude PIN doručen v příslušném termínu, musíte o tom okamžitě informovat Citibank a Programového administrátora. Citibank informujete prostřednictvím příslušné klientské linky na telefonním čísle Uveřejněném Citibank, a oznámeném Vám Citibank před uzavřením této Smlouvy. Jakékoliv takové oznámení učiněné telefonicky musí být písemně potvrzeno nejpozději následující pracovní den. 3. Citibank musíte poskytnout všechny informace, které máte ohledně okolností jakékoliv ztráty, odcizení či zneužití Karty, Jedinečného identifikátoru nebo PIN či zneužití Účtu, a dále musíte podniknout všechny kroky, které Citibank považuje za nutné k opětovnému získání jakékoliv ztracené Karty. 4. Byla-li provedena neautorizovaná Transakce, pak neprodleně poté, co Citibank oznámíte prostřednictvím Programového administrátora neautorizovanou Transakci, Citibank 6

7 a. uvede Účet, z něhož byla částka Transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, nebo b. vrátí částku neautorizované Transakce, jestliže postup podle písmene (a) tohoto odstavce nepřipadá v úvahu. Pro účely tohoto článku VI.4 se výrazem "neprodleně" rozumí časový úsek objektivně nezbytný k tomu, aby Citibank byla schopna posoudit (případně v součinnosti s třetími osobami), zda byla skutečně provedena neautorizovaná Transakce a kdo za ni odpovídá. 5. Ztrátu z neautorizovaných Transakcí do celkové částky odpovídající 150 euro (v případě Transakce v jiné měně, než je měna euro, bude přepočet proveden směnným kurzem vyhlášeným Českou národní bankou ke dni předcházejícímu den, kdy je neautorizovaná Transakce zúčtována) nesete společně a nerozdílně Vy a Společnost, pokud tato ztráta byla způsobena (a) použitím ztracené nebo odcizené Karty nebo (b) zneužitím Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru anebo Účtu v případě, že jste Vy anebo Společnost nezajistili ochranu jejich personalizovaných bezpečnostních prvků. 6. Ztrátu z neautorizované Transakce nesete v plném rozsahu společně a nerozdílně Vy a Společnost, pokud jste tuto ztrátu způsobil/i svým podvodným jednáním nebo tím, že jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil/i některou ze svých povinností uložených Vám a/nebo Společnosti Smlouvou, Podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami anebo Zákonem o platebním styku, zejména některou z povinností týkající se používání Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru anebo Účtu nebo některou z povinností týkající se oznámení ztráty, odcizení, zneužití nebo neautorizovaného použití Karty, Účtu, PIN anebo Jedinečného identifikátoru. 7. Ustanovení odstavců 5 a 6 tohoto článku se nepoužijí, pokud se prokáže, že ani Vy ani Společnost jste nejednali podvodně a a) ztráta vznikla poté, co jste Citibank oznámili ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru anebo Účtu, nebo b) Citibank nezajistila, aby Vám byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoliv oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty, Jedinečného identifikátoru, PIN anebo Účtu. 8. Pokud se poté, co Vám nebo Společnosti Citibank poskytne plnění podle odstavce 4 tohoto článku, prokáže, že jste neměl/i na toto plnění nárok, Vy i Společnost se zavazujete na výzvu Citibank okamžitě vrátit Citibank toto plnění, a to v plném rozsahu, v jakém jste na toto plnění neměl/i nárok. 9. Neautorizovanou Transakci jste povinen oznámit Citibank prostřednictvím Programového administrátora na formuláři určeném Citibank, a to bez zbytečného odkladu poté, co jste se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků (částky příslušné Transakce) z Účtu. Marným uplynutím kterékoli z výše uvedených lhůt odpovědnost Citibank za neautorizovanou Transakci zaniká. 10. Citibank neodpovídá za neautorizovanou Transakci, pokud Citibank ve splnění příslušné povinnosti zabránila okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na vůli Citibank a jejíž následky nemohla Citibank odvrátit. VII. Odpovědnost za nesprávně provedenou platební transakci 1. Citibank jako poskytovatel platebních služeb plátce odpovídá za nesprávně provedenou Transakci, ledaže Vám a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli platebních služeb příjemce platby doloží, že částka nesprávně provedené Transakce byla řádně a včas připsána na účet poskytovatele příjemce platby. 2. Pokud Citibank odpovídá za nesprávně provedenou Transakci podle odstavce 1 tohoto článku a Vy oznámíte Citibank prostřednictvím Programového administrátora, že netrváte na provedení Transakce, Citibank neprodleně a) uvede Účet, z něhož byla částka Transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení Transakce nedošlo, nebo b) vrátí částku nesprávně provedené Transakce, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu. 7

8 3. Postup uvedený v odstavci 2 se uplatní pouze ve vztahu k částce nesprávně provedené Transakce, která nebyla na účet poskytovatele příjemce připsána před tím, než jste Citibank oznámil, že netrváte na provedení Transakce, a to za podmínky, že Citibank toto připsání doloží Vám, a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli příjemce platby. 4. Jestliže Citibank odpovídá za nesprávně provedenou Transakci podle odstavce 1 tohoto článku a Vy Citibank neoznámíte, že netrváte na provedení Transakce, Citibank neprodleně zajistí připsání částky nesprávně provedené Transakce na účet poskytovatele příjemce platby. 5. Citibank odpovídá Vám a Společnosti, pokud jste v postavení příjemce platby, za nesprávně provedenou platební transakci, pouze pokud za ni neodpovídá plátci jeho poskytovatel platebních služeb. Jestliže Citibank jako poskytovatel příjemce platby odpovídá podle předchozí věty za nesprávně provedenou platební transakci, Citibank neprodleně a) uvede Účet, do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení příslušné platební transakce nedošlo, nebo b) vrátí částku nesprávně provedené platební transakce, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu. 6. V případě platební transakce z podnětu příjemce se odstavce 1 až 5 tohoto článku nepoužijí, jestliže poskytovatel příjemce nesplnil povinnost řádně a včas předat platební příkaz poskytovateli plátce. 7. Jestliže byla Transakce z Vašeho podnětu provedena nesprávně, Citibank vyvine na Vaši žádost podanou prostřednictvím Programového administrátora veškeré úsilí, které na ní lze spravedlivě požadovat, aby byla Transakce vyhledána, a o výsledku Vás informuje. 8. Nesprávně provedenou platební transakci jste povinen oznámit prostřednictvím Programového administrátora Citibank na formuláři určeném Citibank, a to bez zbytečného odkladu poté, co jste se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžních prostředků z Účtu. Marným uplynutím kterékoli z výše uvedených lhůt odpovědnost Citibank za nesprávně provedenou platební transakci zaniká. 9. Citibank neodpovídá za nesprávně provedenou platební transakci, včetně případného nedodržení lhůt pro provedení platební transakce, pokud Citibank ve splnění příslušné povinnosti zabránila okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na vůli Citibank a jejíž následky nemohla Citibank odvrátit. VIII. Pozastavení a ukončení platnosti Vaší Karty a Účtu 1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 2. Společnost a/nebo Vy můžete vypovědět tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou Citibank v souladu s článkem XI. těchto Podmínek (Komunikace). Pokud Smlouvu vypovíte Vy, jste o tom povinen neprodleně informovat Společnost, a to prostřednictvím Programového administrátora. Pokud Smlouvu vypoví Společnost, je povinna Vás o tom neprodleně informovat. V případě výpovědi učiněné Vámi nebo Společností nastávají účinky výpovědi dnem jejího doručení Citibank. V případě výpovědi učiněné Bankou činí výpovědní doba dva měsíce ode dne následujícího po doručení výpovědi Společnosti. Ukončení Smlouvy nemá žádný vliv na existenci Vašich závazků ani závazků Společnosti vůči Citibank (spočívající zejména v nezaplacených poplatcích či nevyrovnaném zůstatku), které vznikly za dobu existence Smlouvy. Tyto závazky se i nadále budou řídit Smlouvou, těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami. 3. V případě, že Společnost vypoví smlouvu o běžném účtu, na jejímž základě je u Citibank veden běžný účet uvedený na Žádosti, bude se taková výpověď automaticky považovat též za výpověď této Smlouvy učiněnou Společností podle odstavce 2 tohoto článku. Pokud je však na základě takové smlouvy o běžném účtu u Citibank vedeno více účtů, pak se předchozí věta uplatní pouze v případě, že Společnost vypoví takovou smlouvu alespoň v rozsahu týkajícím se uvedeného účtu. 4. Pokud bude smluvní vztah trvat kratší dobu než jeden rok, má Citibank v případě Vaší výpovědi Smlouvy a/nebo výpovědi Smlouvy Společností nárok na úplatu za výpověď Smlouvy ve výši stanovené podle Sazebníku. 8

9 5. Citibank má právo kdykoliv a bez jakýchkoliv následků zablokovat Kartu a/nebo Účet z důvodu a) bezpečnosti Karty, Jedinečného identifikátoru či Účtu, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití, neautorizované nebo podvodné použití Karty, PIN, Jedinečného identifikátoru a/nebo Účtu (např. pokud se Citibank nedaří kontaktovat Vás a/nebo Společnost, z důvodu neobvyklé frekvence či výše Transakcí nebo v případě, kdy je Karta použita na nezvyklém místě, nebo pokud má Citibank podezření, že došlo k selhání ochrany PIN); b) významného zvýšení rizika, že Vy nebo Společnost nebudete schopni splácet úvěr, který lze čerpat prostřednictvím Karty, nebo nebudete schopni splatit příslušnou částku, která byla, je anebo může být účtovaná na vrub Účtu (např. pokud jste Vy nebo Společnost evidován v Centrálním registru úvěrů jako klient se splatným avšak nesplaceným závazkem nebo závazky; pokud se Vy nebo Společnost dostanete do prodlení se splacením jakéhokoli úvěrového produktu poskytnutého Citibank; pokud Vám nebo Společnosti budou zmrazeny ze strany Citibank úvěrové linky); nebo c) z dalších důvodů stanovených v těchto Podmínkách nebo Všeobecných obchodních podmínkách. Před zablokováním Karty a/nebo Účtu, nebo není-li to možné, okamžitě poté, je Citibank povinna informovat Vás a Společnost telefonicky, em nebo prostřednictvím nebo krátké textové zprávy (SMS) o zablokování Karty a/nebo Účtu a jeho důvodech. To neplatí, jestliže by poskytnutí těchto informací mohlo zmařit účel zablokování Karty a/nebo Účtu nebo by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Jakmile pominou důvody zablokování platebního prostředku, je Citibank povinna platební prostředek odblokovat nebo jej nahradit novým platebním prostředkem. 6. Citibank má rovněž právo pozastavit nebo zrušit Vaše oprávnění používat Kartu a Účet. Citibank Vás za obvyklých okolností předem vyrozumí o jakémkoliv takovém pozastavení či zrušení, avšak, pokud je takový krok odůvodněný (například pokud neplníte povinnosti podle této Smlouvy, nebo pokud to Citibank považuje za vhodné z bezpečnostních důvodů), má Citibank právo pozastavit nebo zrušit Vaše oprávnění používat Kartu a Účet bez předchozího vyrozumění. Kromě toho bude Vaše právo používat Vaši Kartu a Účet automaticky zrušeno, pokud: (i) (ii) (iii) (iv) (v) si to vyžádá Společnost; skončí Váš současný pracovní poměr; skončí platnost dohody mezi Citibank a Společností, podle níž Vám byly tyto prostředky dány k dispozici; je proti Vám podán návrh na zahájení insolvenčního řízení/anebo návrh na povolení oddlužení (ať už je takový návrh na zahájení insolvenčního řízení/anebo návrh na povolení oddlužení podán Vámi nebo jakoukoliv jinou osobou); nebo je proti Společnosti podán návrh na zahájení insolvenčního řízení (ať už je takový návrh na zahájení insolvenčního řízení podán Společností nebo jakoukoliv jinou osobou). 7. Je zakázáno, abyste použil, nebo se pokusil použít (i) Kartu nebo Účet, když je jejich platnost pozastavena nebo poté, co byly zrušeny či došlo k zablokování Karty nebo Účtu; (ii) Kartu nebo Účet, když bylo ohledně Karty, Účtu nebo PIN oznámeno, že by mohla/y být zneužita/y; (iii) Kartu, když bylo podáno oznámení o její ztrátě nebo odcizení; nebo (iv) Kartu před začátkem nebo po vypršení doby její platnosti. 8. Po vypršení platnosti jakékoliv Karty podle článku II.8. těchto Podmínek nebo pokud přestane být Karta platná z jiného důvodu než je vypršení její platnosti, musíte Kartu okamžitě přestřihnout na dvě části a na případné vyžádání ji vrátit Citibank. Podle těchto Podmínek zůstáváte osobně zodpovědný za Transakce a jiné 9

10 částky kdykoliv účtované prostřednictvím Karty bez ohledu na blokaci, ukončení, pozastavení nebo zrušení platnosti podle článků VIII.4. nebo VIII.5 těchto Podmínek. 9. Citibank není za žádných okolností zodpovědná za jakýkoli Bankovní výpis nebo jiná sdělení týkající se nebo vznikající při pozastavení nebo zrušení Karty či Účtu, včetně uvedení čísla Karty či Účtu na jakémkoliv seznamu zrušení. 10. Karta je vydávána a zůstává majetkem Citibank a není vydávána za/jménem jakékoliv jiné strany, ať už společně či jinak. Kartu musíte na vyzvání vrátit Citibank. 11. V případě skončení nebo zrušení Vašeho práva používat Účet, jste Vy a/nebo Společnost povinni neprodleně vyrovnat veškeré pohledávky Citibank (bez ohledu na to, jestli jsou splatné či nikoliv) vznikající z použití Karty, a na vyzvání okamžitě vrátit Kartu Citibank. 12. Citibank je rovněž oprávněna vypovědět Smlouvu, a to písemnou výpovědí doručenou Vám i Společnosti. Výpovědní doba činí 2 měsíce a běží od dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi Vám a Společnosti. Ukončení Smlouvy nemá žádný vliv na existenci Vašich závazků ani závazků Společnosti vůči Citibank (spočívající zejména v nezaplacených poplatcích či nevyrovnaném zůstatku), které vznikly za dobu existence Smlouvy. Tyto závazky se i nadále budou řídit Smlouvou, těmito Podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami. IX. Reklamace a stížnosti 1. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak: (i) jakékoliv dotazy týkající se dané Transakce nebo jakékoliv jiné částky, jež se objevila na Vašem Bankovním výpisu, musí být okamžitě postoupeny Citibank, písemně nebo telefonicky; (ii) Citibank musí obdržet jakékoliv dotazy do 30 dní od data Vašeho příslušného Bankovního výpisu; (iii) pokud se k danému Bankovnímu výpisu nevyjádříte do 30 dnů, považuje se správnost položek tohoto Vašeho Bankovního výpisu za Vámi akceptovanou. 2. V případě, že se domníváte, že provedená Transakce nebyla Vámi autorizována nebo že byla provedena nesprávně, je Citibank povinna na základě Vaší reklamace doručené Citibank doložit, že byl dodržen postup, který umožňuje ověřit, že byl dán Platební příkaz, že tato Transakce byla správně zaznamenána, zaúčtována, a že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou. 3. Reklamace podáváte prostřednictvím Programového administrátora na formuláři určeném Citibank. Citibank je povinna o reklamaci rozhodnout do 90 dnů po doručení řádně vyplněného formuláře, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. 4. V oprávněných případech jsou Vaše závazky vůči Citibank sníženy o jakoukoliv takto reklamovanou Transakci, pokud z těchto Podmínek nebo ze Zákona o platebním styku nevyplývá jiný způsob vypořádání. 5. Citibank je oprávněna účtovat si podle svého vlastního uvážení smluvní pokutu vymezenou v Sazebníku za jakoukoliv neoprávněnou reklamaci. 6. Citibank není zodpovědná za úroveň, kvalitu či vhodnost jakéhokoliv zboží, vstupenek či služeb zakoupených za použití Karty či Účtu u jakékoliv Provozovny. Veškeré platby dle Bankovních výpisů musí být zaplaceny v plné výši a bez srážek či protinároku. Uvedené skutečnosti však neovlivňují jakákoliv zákonná práva, která můžete mít, nebo Vaše práva ve vztahu k Provozovně, s níž musí být veškeré reklamace řešeny přímo. Citibank nenese žádnou zodpovědnost za odmítnutí jakékoliv Provozovny akceptovat Vaši Kartu či Účet. 7. Citibank nemá žádnou povinnost či odpovědnost týkající se financování, údržby či provozu jakéhokoliv ATM nebo Provozovny; Citibank nezodpovídá za selhání v případech, kdy jakákoliv ATM nebo Provozovna nedisponují dostatečnými finančními prostředky, nebo za selhání jejich správné funkčnosti či provozu; Citibank nenese jakoukoliv zodpovědnost za údržbu lokality nebo místa, kde se ATM nebo Provozovna nacházejí. 10

11 X. Změny Podmínek a Sazebníku 1. Citibank může kdykoliv navrhnout změnu těchto Podmínek Uveřejněním jejich nového znění. 2. O výše uvedené změně budete Vy i Společnost případně informováni písemným oznámením. Toto oznámení bude obsahovat datum, od něhož nabývá daná změna účinnosti; toto datum nenastane dříve než 2 měsíce od data příslušného oznámení. 3. Platí, že jste Vy i Společnost navrhovanou změnu Podmínek přijali v případě, že a) Citibank navrhla změnu Podmínek nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti; b) ani Vy ani Společnost jste návrh na změnu Podmínek neodmítli písemným oznámením doručeným Bance nejpozději v pracovní den předcházející dni, kdy mají navrhované změny či doplnění nabýt účinnosti; c) Citibank Vás i Společnost v návrhu na změnu Podmínek o tomto důsledku informovala, d) Citibank Vás i Společnost v návrhu na změnu Podmínek informovala o Vašem právu vypovědět Smlouvu, pokud s navrženými změnami nebudete souhlasit. 4. Pokud Vy a/nebo Společnost navrhovanou změnu odmítnete, máte právo vypovědět Smlouvu přede dnem, kdy mají navrhované změny nabýt účinnosti, a to bezúplatně a s okamžitou účinností. 5. Citibank je oprávněna návrh na změnu Podmínek spojit s výpovědí pro případ, že Vy a/nebo Společnost návrh na změnu písemně odmítnete, avšak smluvní vztah nevypovíte podle čl. X.4 Podmínek. 6. Odstavce 1. až 5. tohoto článku X. se použijí i pro změny Sazebníku navržené Citibank, pokud se Vy, Společnost a Citibank nedohodnete jinak. 7. Kopie současných Podmínek jsou na požádání k dispozici u Programového administrátora. Vy i Společnost máte právo požadovat, aby Vám a/nebo Společnosti Citibank poskytla aktuální znění Smlouvy, Podmínek a další informace uvedené v 81 až 85 Zákona o platebním styku. 8. Citibank je oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu o úrokových sazbách a směnných kurzech, pokud je tato změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů. Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů používaných při platebních transakcích se provádějí a počítají neutrálním způsobem. Jakákoliv změna úrokových sazeb nebo směnných kurzů, která je pro Vás a Společnost příznivější, může být uplatněna i bez oznámení. XI. Komunikace 1. Citibank musí být informována o jakékoliv změně Vašich osobních údajů, včetně Vašeho jména a adresy. 2. Veškerá oznámení, dokumenty a instrukce z Vaší strany a/nebo ze strany Společnosti určené Citibank a související s touto Smlouvou musí být doručeny Citibank prostřednictvím Programového administrátora, doporučenou poštou nebo jiným bezpečným způsobem, na němž se smluvní strany dohodly. 3. Citibank Vám a/nebo Společnosti musí doručit svá oznámení, dokumenty a instrukce související s touto Smlouvou na poštovní adresu, kterou jste uvedl v Žádosti, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. 4. Jakékoliv oznámení nebo Bankovní výpis zaslaný Citibank se považuje za řádně doručený, pokud byl zaslán na poslední Vámi uvedenou adresu. 5. Citibank je oprávněna nahrávat a/nebo monitorovat telefonické hovory k zajištění vysoké kvality svých služeb, z bezpečnostních důvodů, za účelem shromažďování informací a testování. Jediným vlastníkem veškerých takto pořízených nahrávek je Citibank. 6. Informace o veškerých Transakcích obsahující, pokud to v případě dané Transakce připadá v úvahu: a) údaj umožňující Vám a/nebo Společnosti identifikovat Transakci, a pokud to připadá v úvahu, také údaje o příjemci platby; 11

12 b) částku Transakce v měně, v níž byla odepsána z Účtu, nebo v měně použité v platebním příkazu; c) údaj o úplatě, kterou jste podle Sazebníku Vy a/nebo Společnost povinen/na zaplatit Bance za provedení Transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek; d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý Bankou a částku Transakce po této směně měn; e) den valuty částky Transakce odepsané z Účtu nebo datum přijetí Platebního příkazu; budou uvedeny na Bankovním výpisu. 7. Informace o veškerých příchozích platbách na Účet obsahující, pokud to v případě dané příchozí platby připadá v úvahu: a) údaj umožňující Vám a/nebo Společnosti identifikovat příchozí platbu, a pokud to připadá v úvahu, také údaje o plátci příchozí platby a další údaje předané v souvislosti s příchozí platbou; b) částku příchozí platby v měně, v níž byla připsána na Účet; c) údaj o úplatě, kterou jste podle Sazebníku Vy a/nebo Společnost povinen/na zaplatit Bance za provedení příchozí platby, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek; d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý Citibank a částku příchozí platby před touto směnou měn; e) den valuty částky příchozí platby připsané na Účet; budou uvedeny na Bankovním výpisu. 8. Veškerá komunikace mezi Vámi a/nebo Společností na straně jedné a Citibank na straně druhé, která se týká anebo souvisí s touto Smlouvou, bude probíhat v českém anebo anglickém jazyce. XII. Ochrana dat 1. Provozovny, které akceptují Karty a Účty, poskytnou příslušné asociaci bankovních karet a Citibank informace o jakýchkoliv transakcích, jež u nich učiníte za použití Karty či Účtu. 2. Citibank je oprávněna, za podmínky zachování důvěrnosti a v přiměřeném rozsahu, poskytovat Provozovnám, dalším společnostem ze skupiny Citigroup, Společnosti, dalším společnostem ze stejné skupiny společností, v jaké se nachází Společnost, třetím stranám a všem jejím zástupcům a dodavatelům informace o Vás a Vašem Účtu, Společnosti a Kartě za účelem správy Účtu, statistických vyhodnocení, zabránění zneužití, správy a sledování dat a za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou. Citibank Uveřejní seznam všech subjektů, kterým mohou být poskytnuty informace dle tohoto odstavce. 3. Zpracování informací může zahrnovat jakékoliv manuální nebo automatické opatření týkající se dané informace, včetně, nikoliv však pouze, shromažďování, registrace, ukládání, a změny dané informace. 4. Podpisem Žádosti souhlasíte s tím, aby Citibank, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon na ochranu osobních údajů), za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou shromažďovala, zpracovávala a předávala kterékoliv třetí osobě (nacházející se ať již v České republice nebo v zahraničí) veškeré Vaše osobní údaje, včetně rodného čísla, poskytnuté Citibank v souvislosti s vydáním a používáním Karty; tento souhlas je udělen na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci výše uvedeného účelu. Aniž by tím byla dotčena obecnost souhlasu podle předchozí věty, podpisem Žádosti jakož i podpisem registračního formuláře k doplňkovému pojištění k platebním kartám, též souhlasíte s tím, že Citibank je oprávněna poskytnout a předat veškeré Vaše osobní údaje, včetně rodného čísla, pojistiteli POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (IČ: ) za účelem sjednání/obstarání/umožnění přistoupení k pojištění Pojištění zneužití 50/Pojištění Bezpečí s Vaší kartou (pojištění pro případ zneužití karty v důsledku její ztráty nebo odcizení), dále pojistiteli CHARTIS EUROPE S.A. provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku (IČ: ) za účelem sjednání/obstarání/umožnění přistoupení k automaticky nastavenému cestovnímu a úrazovému pojištění a k volitelnému cestovnímu pojištění dlouhodobého pobytu a volitelnému rozšířenému úrazovému pojištění a k výkonu pojišťovacích činností týkajících se těchto pojištění, a to na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci účelů spojených s těmito pojištěními. 5. Souhlasíte s tím, aby třetí osoby, jímž Citibank předá Vaše osobní údaje v souladu s výše uvedenými ustanoveními, dále zpracovávaly Vaše osobní údaje v předaném rozsahu k výše uvedeným účelům a po výše 12

13 uvedenou dobu. Odpovědnost Citibank vůči Vaší osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů třetími osobami podle výše uvedených ustanovení tím není dotčena. 6. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, máte právo přístupu ke svým vlastním informacím. Citibank je oprávněna účtovat Vám přiměřený správní poplatek za poskytnutí takových dat až do přiměřené výše nákladů za jejich zpracování. XIII. Programový administrátor 1. Programový administrátor má následující povinnosti: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) mít dobrou znalost ohledně všech aspektů Vašeho Účtu; vyřizovat všechny dotazy, nesrovnalosti v zúčtování, žádosti o zvýšení limitu a další žádosti a vyrozumění od Vás a Společnosti ve shodě s těmito Podmínkami; poskytovat Citibank, na její žádost, kontaktní a jiné informace o Vás; okamžitě informovat Citibank o ztracených nebo odcizených Kartách, nebo pokud existuje možnost, že by jakákoliv Karta, Účet, Jedinečný identifikátor nebo PIN mohly být zneužity, a o jakýchkoli skutečnostech, o kterých Vy Programového administrátora informujete podle čl. VI. odst. 2 Podmínek, a žádat o jakékoliv náhradní Karty; okamžitě informovat Citibank o ukončení Vašeho stávajícího pracovního poměru; a po ukončení Vašeho pracovního poměru odebrat Vaši Kartu a přestřihnout ji na dvě části. 2. Citibank je oprávněna poskytnout informace Společnosti, příp. Vašemu zaměstnavateli (je-li rozdílný) o provedených Transakcích, stavu Vašeho Účtu a jakémkoliv prodlení podle této Smlouvy, a to každý měsíc nebo tak často, jak je to vyžádáno. Citibank je zároveň oprávněna kontaktovat Vašeho vedoucího či Vašeho Programového administrátora s ohledem na Vás a Váš Účet. 3. Společnost, příp. Váš zaměstnavatel (je-li rozdílný) je oprávněn poskytovat o Vás informace Citibank za účelem asistence Citibank při spravování Vašeho Účtu. XIV. Závěrečná ustanovení 1. Souhlasíte s tím, že je Citibank oprávněna, za předpokladu, že tak učiní písemným oznámením Vám a Společnosti alespoň 7 dní předem (a bez jakéhokoliv dalšího požadovaného souhlasu), postoupit svá práva, nebo převést jak svá práva tak i povinnosti, v souladu s těmito Podmínkami, na jakoukoliv společnost ze skupiny společností Citigroup Inc. 2. Citibank je oprávněna odložit vymáhání svých práv podle této Smlouvy bez toho, aby o tato práva přišla. Citibank je rovněž oprávněna akceptovat částečné platby (a to i v případě, kdy je taková platba popsána jako vyrovnání sporu nebo označena jako platba v plné výši nebo podobnými slovy) bez toho, aby přišla o právo vymáhat celou částku. 3. Citibank nenese žádnou zodpovědnost v případech, kdy není schopna plnit své povinnosti podle těchto Podmínek z důvodů selhání jakéhokoliv počítačového systému na zpracování dat nebo přenosového spojení nebo z důvodu jakéhokoliv technického problému nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, jehož příčinou byla okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná a nezávislá na vůli Citibank a jejíž následky nemohla Citibank odvrátit. 4. Tyto Podmínky a veškeré záležitosti vyplývající z vydávání a používání Karty a Účtu se řídí zákony České republiky a spadají do jurisdikce věcně příslušného soudu v České republice, v obvodu jehož územní působnosti sídlí Citibank Europe plc, organizační složka. 13

14 5. K rozhodování sporů mezi Vámi a/nebo Společností na straně jedné a Citibank na straně druhé, které se týkají poskytování platebních služeb, je příslušný též finanční arbitr České republiky, a to za podmínek stanovených v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. 6. Citibank je na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění), oprávněna poskytovat v České republice bankovní služby (včetně platebních služeb). Citibank je držitelem bankovní licence vydané v roce 2001 irskou centrální bankou (název: Central Bank of Ireland, dnes označované jako Financial Services Authority of Ireland, do jejíž organizační struktury patří i příslušný domovský regulátor Citibank - Irish Financial Services Regulatory Authority (Financial Regulator) sídlo: PO Box 559, Dame Street, Dublin 2, Irsko). V souladu s příslušnými předpisy Evropských společenství upravujícími činnost bank a investičních podniků, resp. ustanovením 5d a násl. zákona o bankách byla Citibank založena na území České republiky pobočka za účelem poskytování příslušných bankovních služeb. Citibank podléhá v rámci poskytovaných bankovních služeb orgánu dohledu domovského státu, irského regulátora (Financial Regulator), a dále orgánu dohledu hostitelského státu, České národní banky se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ Ve věci porušení povinností Citibank podle Zákona o platebním styku můžete Vy a/nebo Společnost rovněž podat podnět České národní bance k zahájení správního řízení z moci úřední. 8. Podpisem Žádosti potvrzujete Vy i Společnost, že Vám i Společnosti byly před podpisem Žádosti poskytnuty tyto Podmínky, Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník, že jste se seznámili s jejich zněním a že je akceptujete. 9. V případě, že Vy nebo Společnost požádáte o aktivaci některého z volitelných pojištění ke Kartě poskytovaného společností POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (IČ: ), a/nebo společností CHARTIS EUROPE S.A. provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku (IČ: ) (obě uvedené společnosti dále také jen pojistitelé ), anebo je pojištění u Karty automaticky zahrnuto, pak podpisem Žádosti, jakož i podpisem i registračního formuláře k doplňkovému pojištění k platebním kartám, Vy a Společnost současně potvrzujete, že jste se řádně seznámili a souhlasíte se zněním Všeobecných pojistných podmínek příslušného pojistitele, se zněním aktuálních Rámcových pojistných smluv uzavřených mezi Citibank, jako pojistníkem, a příslušným pojistitelem, a že jejich obsahu rozumíte, a dále prohlašujete, že splňujete podmínky pojištění a vyjadřujete výslovný souhlas s podmínkami pojištění dle citovaných dokumentů. Zároveň Vy souhlasíte s tím, že příslušný pojistitel je oprávněn požadovat Vaše osobní údaje, včetně údajů citlivých (údaje o zdravotním stavu) dle 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem šetření pojistných událostí dle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. 10. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny jak v anglickém tak českém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi jejich anglickou a českou verzí je rozhodující verze v jazyce českém. 11. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. června 2010 a nahrazují Podmínky účinné od 1. listopadu

Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky)

Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky) Podmínky pro služební charge karty Citibank čipové karty (dále jen Podmínky) Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky)

Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) Obchodní podmínky Citibank pro vydávání a používání VISA karet (dále jen podmínky) I. Vymezení základních pojmů Bankou se rozumí Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva,

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Poskytování platebních služeb

Poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH KARET Tyto Podmínky debetních karet obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní platební karta v souladu s pravidly příslušné Karetní společnosti.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky.

podmínek v prostoru úřadovny banky a na internetové stránce banky. Obchodní podmínky pro zajištění vydávání a používání platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 3. 12. 2015 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 1.1. Předmět Podmínek...2 1.2. Smlouva o používání kreditních

Více

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU

PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU PODMÍNKY KE KB GARANTOVANÉMU VKLADU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke KB Garantovanému vkladu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ

PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ KARET VISA PRO BEZKONTAKTNÍ MOBILNÍ PLATBY Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby (dále jen Podmínky ) představují

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované Wüstenrot hypoteční bankou a.s. před uzavřením rámcové smlouvy o platebních službách a smlouvy o jednorázové platební transakci nakládání s prostředky na účtu

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Obchodní podmínky pro platební služby

Obchodní podmínky pro platební služby Obchodní podmínky pro platební služby Předmět úpravy 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují práva a povinnosti T-Mobile Czech Republic a.s, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4,

Více

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Strana 1 z 5 Produktové obchodní podmínky pro běžné účty a přímé bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové obchodní podmínky pro běžné Účty a Přímé

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Předsmluvní informace poskytované ANO spořitelním družstvem před uzavřením smlouvy o běžném účtu a termínovaném vkladu fyzických a právnických osob

Předsmluvní informace poskytované ANO spořitelním družstvem před uzavřením smlouvy o běžném účtu a termínovaném vkladu fyzických a právnických osob Předsmluvní informace poskytované ANO spořitelním družstvem před uzavřením smlouvy o běžném účtu a termínovaném vkladu fyzických a právnických osob I. OBECNÉ INFORMACE 1. Firma: ANO spořitelní družstvo,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi:

uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: SMLOUVA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 14 zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOOÚ) mezi: ČD Cargo, a.s. Se sídlem: Zastoupena:

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016

Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Příloha č. 3 usnesení č. Usn RMC /2016 Rady městské části Praha 8 ze dne. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (mikrograntu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na..na rok 2016 (VZOR) číslo: (uzavřená

Více

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr

I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr I. Jednorázový neúčelový spotřebitelský úvěr 30 000-49 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 50 000-74 000 15,99% 15,99% 15,99% 15,99% - 75 000-99 000 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 13,99% 100 000-149 000 13,99%

Více

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI

SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI SMLOUVA O ÚČASTNICTVÍ V CENTRÁLNÍM DEPOZITÁŘI Centrální depozitář cenných papírů, a. s., se sídlem na adrese Rybná 14, 110 05 Praha 1, IČ 25081489, DIČ CZ699000864, jednající panem Ing. Petrem Koblicem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PPF banky a.s. PRO PLATEBNÍ KARTY OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. VÝKLAD POJMŮ... 2 3. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 4. VYDÁNÍ PK... 3 5. PIN... 4 6. PŘEVZETÍ PK... 4 7. POUŽÍVÁNÍ PK...

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ

PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ PODMÍNKY TERMÍNOVANÝCH ÚČTŮ 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky termínovaných účtů (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek (dále jen Všeobecné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici"

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouvy o běžném účtu pro akce Areál Ráček a Areál Na Zvonici MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-174-011-14 ze dne 30.9.2014 Smlouvy o běžném účtu pro akce "Areál Ráček" a "Areál Na Zvonici" Rada městské části 1. schvaluje 1.1. Smlouvu o běžném

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ SLUŽEB PŘÍMÉHO PRODUKTOVÉ BANKOVNICTVÍ PODMÍNKY SLUŽEB GE MONEY PŘÍMÉHO BANK, BANKOVNICTVÍ A.S. ÚČINNÉ OD 7. BŘEZNA 2010 ÚPLNÉ ÚČINNÉ ZNĚNÍ OD 1. ZÁŘÍ 2014 www.gemoney.cz infolinka:

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 20. 11. 2016 mbank.cz 222 111 999 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více