Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy"

Transkript

1 Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a na základě zákona č. 180/2005 Sb., podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), vydal Energetický regulační úřad v roce 2009 k provedení 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona a 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyhlášku č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Vyhláška byla již novelizována vyhláškou č. 264/2010 Sb. a vyhláškou č. 393/2011 Sb. Vyhláška v souladu s energetickým zákonem stanovuje způsoby regulace v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a postupy pro regulaci cen v těchto energetických odvětvích. V souladu se zákonem o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyhláška rovněž upravuje způsob zahrnutí nákladů provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav vznikajících v souvislosti s odchylkou výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů do regulovaných cen za distribuci a přenos elektřiny. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů, se předkládá na základě ustanovení 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona a 53 odst. 2 písm. l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých předpisů (zákon o podporovaných zdrojích energie), přičemž návrh vyhlášky je s právní úpravou energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie v souladu. Návrh vyhlášky je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice č. 2003/54/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice č. 2003/55/ES a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic č. 2001/77/ES a 2003/30/ES. Návrh změny vyhlášky není v rozporu s žádným dalším předpisem evropského práva upravujícím podnikání na úseku elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství a fungování jednotného vnitřního trhu s elektřinou a plynem, ale ani jiným právním předpisem EU. Návrh změny vyhlášky nemá vliv na postavení mužů a žen. Odůvodnění navrhované právní úpravy Důvodem stávajícího návrhu novely vyhlášky je změna metodiky stanovení cen na krytí nákladů spojených s podporou podporovaných zdrojů, decentrální výroby elektřiny a biometanu v souvislosti s novým zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích), zrušení parametru kvality pro přenos elektřiny, zohlednění neproinvestovaných odpisů v elektroenergetice a plynárenství a zavedení připojovacích poplatků v plynárenství. Další změna stávající úpravy je spojena s novým zákonem č. 165/2012 Sb., který upravuje nový model podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, decentrální výroby elektřiny a biometanu a nový způsob výplaty podpory elektřiny z těchto zdrojů, a to přes operátora trhu. Podpora formou výkupní ceny při povinném výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů bude - 1 -

2 z důvodu nezatěžování malých výroben elektřiny nadále vyplácena výrobcům elektřiny prostřednictvím povinně vykupujícího, kterým mohou být i provozovatelé distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy. Rozdíl mezi tržní cenou elektrické energie a pevně stanovenou výkupní cenou bude však provozovateli distribuční soustavy a provozovateli přenosové soustavy vyplácet (kompenzovat) operátor trhu. Podpora formou zeleného bonusu při tržním nakupování této elektřiny však již nebude nadále vyplácena výrobcům elektřiny prostřednictvím provozovatelů distribučních soustav nebo provozovatele přenosové soustavy, ale prostřednictvím operátora trhu ze zvláštního účtu. Tržní (hodinovou) cenu elektrické energie bude výrobcům elektřiny vyplácet vykupující, kterým je obchodník s elektřinou. Finanční prostředky na podporu uvedených zdrojů elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu budou získávány z příspěvku na podporu elektřiny, decentrální výroby a biometanu zahrnutého v ceně elektrické energie pro spotřebitele elektřiny a z finančních prostředků tvořících dotaci schválenou Vládou České republiky. Zrušení parametru ukazatele kvality v regulačním vzorci pro stanovení ceny přenosu elektřiny vychází z obtížnosti stanovení požadovaných cílů na základě historického vývoje ukazatelů nepřetržitosti přenosu elektřiny. Dále návrh vyhlášky umožní dočasně snížit upravené povolené výnosy o část odpisů, která prozatím nebyla použita k investiční činnosti v rámci licence na distribuci elektřiny, distribuci plynu a přepravu plynu. Energetický regulační úřad již při nastavování pravidel pro III. regulační období spolu s uznáním přeceněných odpisů deklaroval možnost zavedení mechanismu, který zaručí, aby povolené odpisy byly použity pouze pro investiční účely v rámci licence. Z vyhodnocení použití povolených odpisů za první dva roky III. regulačního období vyplynulo, že někteří z držitelů licence na distribuci a držitel licence na přepravu plynu uznané odpisy ve významné míře neproinvestovali. Po další analýze, která spočívala ve zhodnocení, jakým způsobem bylo zajištěno, aby neproinvestované odpisy zůstaly v účetnictví společností jako finanční zdroj pro zajištění budoucích investic, musí Energetický regulační úřad konstatovat, že současný stav nepovažuje za dostatečně transparentní a jednoznačně zabezpečující, že předmětné finanční prostředky budou držiteli licence využity výlučně na budoucí investiční činnost v rámci licence, což by měla zabezpečit navrhovaná úprava. Navržená úprava vyhlášky dále upravuje připojovací poplatky vplynárenství na základě připojení žadatele k přepravní a distribuční soustavě, které se řídí vyhláškou č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě. V této vyhlášce je stanoveno, že žadatel o připojení k přepravní soustavě má povinnost uhradit náklady vzniklé přepravci v plné výši, pokud délka nového plynovodu je větší než 5 km (do 5 km hradí náklady provozovatel přepravní soustavy). U připojení k distribuční soustavě jsou oprávněné náklady hrazeny v plné výši, pokud o připojení žádá výrobce plynu, provozovatel podzemního zásobníku plynu nebo provozovatel lokální distribuční soustavy. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet Energetického regulačního úřadu, stejně tak v důsledku úpravy vyhlášky nevznikne potřeba navýšení počtu pracovníků. V důsledku navrhované právní úpravy se rovněž nepředpokládá jakýkoli dopad do ostatních veřejných rozpočtů územních samosprávních celků

3 V důsledku úpravy vyhlášky se nepředpokládají negativní sociální dopady. Naopak se očekává zlepšení sociálního a podnikatelského prostředí, a to zejména z důvodu menší finanční zátěže v ceně distribuce a přepravy plynu pro konečné zákazníky v důsledku zavedení mechanismu ve vztahu k neproinvestovaným odpisům. Mohlo by dojít ke snížení ceny za distribuci plynu v průměru až o 7 %, v případě ceny přepravy plynu dokonce více. V ceně za distribuci elektřiny či plynu se však rovněž projeví skutečnost, že zákon č. 165/2012 Sb. zavádí nově podporu decentrální výroby elektřiny a podporu biometanu, přičemž náklady na tuto podporu musí Energetický regulační úřad zahrnout do složky ceny za distribuci elektřiny, resp. do složky ceny za přepravu či distribuci plynu. Tato změna bude mít na konečného zákazníka dopad v podobě zvýšení ceny za distribuci elektřiny v řádech desetin procenta. V případě podpory biometanu se neočekává dopad do ceny za distribuci plynu, neboť biometan není v současné době vyráběn. Úprava vyhlášky nepředpokládá dopad na životní prostředí

4 Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace malá RIA 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Vyhláška č. 140/2009. Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Definice problému Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a na základě zákona č. 180/2005 Sb., podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), vydal v roce 2009 Energetický regulační úřad k provedení 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona a 4 odst. 10 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů vyhlášku č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen. Vyhláška byla již novelizována vyhláškou č. 264/2010 Sb. a vyhláškou č. 393/2011 Sb. Důvodem návrhu vyhlášky je odstranění parametru kvality pro přenos elektřiny, zohlednění neproinvestovaných odpisů v elektroenergetice a plynárenství a změna metodiky stanovení cen na krytí nákladů spojených s podporou podporovaných zdrojů, decentrální výroby elektřiny a biometanu v souvislosti s novým zákonem č. 165/2012 Sb.). 1.3 Identifikace dotčených skupin Dotčenými skupinami jsou fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli licence udělené Energetickým regulačním úřadem opravňující je k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky. Konkrétně se jedná o držitele licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, činnosti operátora trhu, distribuci plynu, přepravu plynu a nově i na činnost obchod s elektřinou v pozici povinně vykupujícího podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 1.4 Popis cílového stavu Ačkoli od aktualizace vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, vyhláškou č. 393/2011 Sb., která vstoupila v účinnost v prosinci 2011, neuplynul dlouhý čas, navrhovaná novela reaguje na aktuální problémy vyplývající ze získaných zkušeností, zejména pokud se jedná o ukazatele kvality v regulačním vzorci pro stanovení ceny přenosu elektřiny a dále mechanismus uznávání odpisů do regulovaných cen za distribuci elektřiny, distribuci plynu a přepravu plynu. Dále návrh změny vyhlášky zapracovává zmocnění Energetického regulačního úřadu 53 odst. 2 písm. l) zákona o podporovaných zdrojích energie a v návaznosti na to metodiku stanovení poplatku na krytí nákladů spojených s podporou podporovaných zdrojů energie, decentrální výroby elektřiny a biometanu podle tohoto zákona. 1.5 Zhodnocení rizika Vyhláška č. 140/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je prováděcím právním předpisem energetického zákona a novelou se její působnost rozšiřuje na provedení zmocnění nového zákona o podporovaných zdrojích energie. Pokud by novela vyhlášky nebyla vydána, hrozilo by riziko, že prováděcí právní předpis nebude v souladu se zákonem o podporovaných - 4 -

5 zdrojích energie, tj. hrozí, že nebudou správně nastaveny procesy výběru poplatku na krytí nákladů spojených spodporou podporovaných zdrojů energie, decentrální výroby elektřiny a biometanu podle zákona o podporovaných zdrojích energie. 2. Návrh variant řešení 2.1 Změna metodiky stanovení cen na krytí nákladů spojených s podporou obnovitelných zdrojů a) Varianta I rezignace na úpravu vyhlášky: Tato varianta odpovídá ponechání znění regulační vyhlášky ve znění vyhlášky č. 393/2011 Sb., tzn., že nekoresponduje s platnou právní úpravou. Ponechání vyhlášky v původním stavu by tedy bylo v rozporu s právní úpravou energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. b) Varianta II vyčlenění dané právní úpravy do zvláštní vyhlášky Tato varianta zapracovává zmocnění Energetického regulačního úřadu 53 odst. 2 písm. l) zákona o podporovaných zdrojích energie do zvláštního právního předpisu, aby nedocházelo k prolínání zmocnění několika zákonů v jednom prováděcím právním předpisu. Poplatek na krytí nákladů spojených s podporou podporovaných zdrojů energie, decentrální výroby elektřiny a biometanu se podle zákona o podporovaných zdrojích energie stanovuje jako složka ceny za přenos elektřiny, distribuce elektřiny, přepravy plynu a distribuce plynu. O regulaci těchto cen pak rozhoduje Energetický regulační úřad podle 17 odst. 6 písm. d) energetického zákona s tím, že tato vyhláška je prováděcím předpisem pro zmocnění Energetického regulačního úřadu stanovit vyhláškou způsob regulace v energetických odvětvích. Pro regulaci cen má tak Energetický regulační úřad zmocnění vyplývající z energetického zákona a zákon o podporovaných zdrojích stanovuje pouze charakteristiku poplatku na krytí nákladů spojených s podporou podporovaných zdrojů energie, přičemž postupy pro stanovení tohoto poplatku by měly být stanoveny na základě zmocnění 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona. Postup stanovení tohoto poplatku však nelze určit bez způsobu stanovení hodinového zeleného bonusu a hodinové ceny podle zmocnění 53 odst. 2 písm. l) zákona o podporovaných zdrojích energie. c) Varianta III úprava podle návrhu: Vyhláška č. 140/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezuje postupy Energetického regulačního úřadu při stanovení regulovaných cen a to na základě energetického zákona. V rámci tohoto předpisu jsou mj. upraveny postupy pro tvorbu cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství (dále také OTE ), kterému jsou zákonem o podporovaných zdrojích energie nově uděleny další povinnosti. Je žádoucí proto regulaci cen za činnosti OTE upravovat ve stejném prováděcím právním předpise, jako je tomu v případě složky ceny za přenos a distribuci elektřiny a složky ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou obnovitelných zdrojů, decentrální výroby elektřiny a biometanu

6 d) Vyhodnocení nákladů a přínosů Varianta I. Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Varianta I. však nepřináší proti stávající situaci ani žádné přínosy. Zachování současného stavu by však nebylo v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích a dalšími právními předpisy. Varianta II. Varianta II. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Příspěvky spojené s podporou výroby z obnovitelných zdrojů jsou vybírány provozovatelem přenosové soustavy v ceně za přenos elektřiny, provozovatelem přepravní soustavy v ceně za přepravu plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy vceně za distribuci elektřiny nebo plynu, resp. obchodníky selektřinou a plynem, pokud má zákazník sjednánu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu, tedy obdobně, jako je tomu doposud, mění se však příjemce těchto příspěvků. Doposud to byly provozovatelé soustav, kteří tyto příspěvky následně vypláceli samotným výrobcům energií. Nově tuto činnost bude vykonávat OTE. V ceně za distribuci elektřiny či plynu se však rovněž projeví skutečnost, že zákon č. 165/2012 Sb. zavádí nově podporu decentrální výroby elektřiny a podporu biometanu, přičemž náklady na tuto podporu musí Energetický regulační úřad zahrnout do složky ceny za distribuci elektřiny, resp. do složky ceny za přepravu či distribuci plynu. Tato změna bude mít na konečného zákazníka dopad v podobě zvýšení ceny za distribuci elektřiny v řádech desetin procenta. V případě podpory biometanu se neočekává dopad do ceny za distribuci plynu, neboť biometan není v současné době vyráběn. Varianta II. však není zcela v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích a dalšími právními předpisy, jelikož nezohledňuje, že poplatek za krytí nákladů spojených s podporou je složkou ceny za přenos elektřiny a přepravu plynu a ceny za distribuci elektřiny a plynu, jejichž regulace je upravena vyhláškou č. 140/2009 Sb. Varianta III. Varianta III. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Příspěvky spojené s podporou výroby z obnovitelných zdrojů jsou vybírány provozovatelem přenosové soustavy v ceně za přenos elektřiny, provozovatelem přepravní soustavy v ceně za přepravu plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy vceně za distribuci elektřiny nebo plynu, resp. obchodníky selektřinou a plynem, pokud má zákazník sjednánu smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu, tedy obdobně, jako je tomu doposud, mění se však příjemce těchto příspěvků. Doposud to byly provozovatelé soustav, kteří tyto příspěvky následně vypláceli samotným výrobcům energií. Nově tuto činnost bude vykonávat OTE. Dopady do konečných cen spojené s podporou decentrální výroby a podporou biometanu jsou totožné jako ve variantě II. e) Návrh řešení Pro návrh řešení byla vybrána varianta III. zajišťující přizpůsobení obsahu nové vyhlášky stávající právní úpravě zákona o podporovaných zdrojích

7 2.2 Zrušení parametru kvality pro přenos elektřiny a) Varianta I rezignace na úpravu vyhlášky: V regulační vyhlášce, ve znění vyhlášky č. 393/2011 Sb., zůstává parametr kvality pro přenos elektřiny. b) Varianta II úprava podle návrhu: Návrh vyhlášky již nestanovuje parametry ukazatele kvality v regulačním vzorci pro oblast přenosu elektřiny. Tento krok vychází z obtížnosti stanovení požadovaných cílů na základě historického vývoje ukazatelů nepřetržitosti přenosu elektřiny. Uvedené ukazatele v jednotlivých letech výrazně kolísají v souvislosti s počtem přerušení a z tohoto důvodu není snadné stanovit požadované hodnoty ve střednědobém horizontu tak, aby splňovaly požadavky správně fungující motivační regulace kvality. c) Vyhodnocení nákladů a přínosů Varianta I. Varianta I. nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Varianta I. však nepřináší proti stávající situaci ani žádné přínosy. Naopak varianta I. přináší riziko nesprávného nastavení požadovaných hodnot kvality a stím související nesprávné stanovení ceny za přenos elektřiny. Varianta II. Varianta II. má pozitivní přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. Tato varianta bude mít za následek snížení administrativní náročnosti pro provozovatele přenosové soustavy (společnost ČEPS, a.s.) a Energetický regulační úřad. d) Návrh řešení Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., která z regulace přenosu elektřiny odstraňuje ukazatel kvality, neboť nastavení cílů se ukázalo nereálné. 2.3 Zohlednění neproinvestovaných odpisů v regulaci cen pro oblast elektroenergetiky a plynárenství a) Varianta I rezignace na úpravu vyhlášky: Vyhláška ve znění vyhlášky č. 393/2011 Sb. ponechává parametry upravených povolených výnosů v původní výši. b) Varianta II úprava podle návrhu: Navržená úprava vyhlášky umožní dočasně snížit upravené povolené výnosy očást odpisů, které prozatím nebyly použity k investiční činnosti v rámci licence. Energetický regulační úřad již při nastavování pravidel pro III. regulační období spolu s uznáním přeceněných odpisů deklaroval možnost zavedení mechanismu, který zaručí, aby povolené odpisy byly použity pouze pro investiční účely v rámci licence. Z vyhodnocení použití povolených odpisů za první dva roky III. regulačního období však vyplynulo, že některé regulované společnosti uznané odpisy ve významné míře neproinvestovaly. Po další analýze, která spočívala ve zhodnocení, jakým způsobem bylo zajištěno, aby neproinvestované odpisy zůstaly v účetnictví společností jako finanční zdroj pro zajištění budoucích investic, musí Energetický regulační úřad konstatovat, že současný stav nepovažuje za dostatečně transparentní a jednoznačně zabezpečující, že předmětné finanční prostředky budou držiteli licence využity výlučně na budoucí investiční činnost v rámci licence

8 Energetický regulační úřad tedy navrhuje zavedení tzv. faktoru investičního dluhu, jehož principem bude dočasné odečítání neproinvestovaných odpisů z roku 2010 a dalších let od upravených povolených výnosů. Následně, až skutečné investiční výdaje v rámci licence převýší částku již přiznaných povolených odpisů, bude tento rozdíl hrazen dotčeným společnostem zpět navýšením upravených povolených výnosů až do výše odečtených neproinvestovaných odpisů. Tímto Energetický regulační úřad nezpochybňuje uznané povolené odpisy, ale pouze zavádí do regulace mechanismus, který zabezpečí, že finanční prostředky přiznané v rámci parametru povolené odpisy budou držitelem licence na přepravu plynu nebo distribuci elektřiny či plynu použity pouze k investiční činnosti v rámci licence. Navrhovaná změna se promítá do upravených povolených výnosů činností distribuce elektřiny, přeprava plynu a distribuce plynu. V případě činnosti přenos elektřiny je situace opačná. Vyhláškou č. 393/2011 Sb. byl již zakotven tzv. investiční faktor, který je navázán na zadlužení společnosti. Pokud si investiční výdaje vyžádají úvěrování cizími zdroji a pokud zadluženost společnosti překročí přesně stanovenou hodnotu, Energetický regulační úřad uplatní kladný investiční faktor. Následně, při poklesu zadluženosti bude uplatněn záporný investiční faktor, avšak nejvýše do sumy zůstatků kladných investičních faktorů. c) Vyhodnocení nákladů a přínosů Varianta I. Varianta I. ponechává společnostem neproinvestovanou část finančních prostředků, které měly být použity na obnovu sítí. Z dlouhodobého hlediska se odhaduje spíše neutrální finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR, neboť společnosti jsou povinny obnovovat svá zařízení, aby mohly zajišťovat bezpečné a spolehlivé dodávky energií. Varianta II. Varianta II. v krátkodobém hledisku má pozitivní přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR snížení regulované části ceny za distribuci plynu průměrně až o 7 %, u přepravy plynu i více. Z dlouhodobého hlediska může být tato varianta považována za neutrální. Kladné faktory investičního dluhu (snížení upravených povolených výnosů) by v následujících několika letech měly být v případě zvýšené investiční činnosti společností kompenzovány zápornými faktory investičního dluhu (zvýšení upravených povolených výnosů). Z pohledu ceny za dodávku plynu (a souvisejících služeb) pro domácnosti, resp. konečné zákazníky by tato varianta znamenala dočasné snížení ceny za regulované složky výsledné ceny za dodávku, a to právě z důvodu snížení o rozdíl uznaných povolených odpisů a investičních výdajů. Dopad do ceny za distribuci elektřiny se nepředpokládá distribuční společnosti v elektroenergetice v současné době vynakládají prostředky v rámci své investiční činnosti minimálně ve výši povolených odpisů. d) Návrh řešení Pro návrh řešení byla vybrána varianta II, která na nezbytně nutnou dobu odebírá společnostem v plynárenství (příp. elektroenergetice) odpisy, které nebyly použity na investice

9 2.4 Připojovací poplatky v plynárenství a) Varianta I rezignace na úpravu vyhlášky: Ve vyhlášce nejsou zohledněny výnosy z připojení k přepravní a distribuční plynárenské soustavě. b) Varianta II úprava podle návrhu: Připojení žadatele k přepravní a distribuční soustavě v plynárenství se řídí vyhláškou č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě. V této vyhlášce je ukotveno, že žadatel o připojení k přepravní soustavě má povinnost uhradit náklady vzniklé přepravci v plné výši, pokud délka nového plynovodu je větší než 5 km (do 5 km hradí přepravce). U připojení k distribuční soustavě jsou oprávněné náklady hrazeny vplné výši, pokud o připojení žádá výrobce plynu, provozovatel podzemního zásobníku plynu nebo provozovatel lokální distribuční soustavy. Současně platné znění vyhlášky ponechává tyto úhrady přepravci a distribučním společnostem. Přepravní a distribuční společnosti je tak v regulaci uznáván i majetek, který sice společnosti zafinancovaly, ale dostaly zaplaceno od žadatele o připojení. Na tento majetek je tedy společnostem přiznán nejen zisk, ale i odpovídající odpisy. Společnosti účtují přijaté úhrady podle příslušného zákona za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi souvisejícími v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele (ČÚS) č. 17, odst jako výnosy příštích období časově rozlišené po dobu 20 let. Aby došlo alespoň k částečnému očištění povolených výnosů, přistoupil Energetický regulační úřad k totožnému přístupu, jako je již aplikován v elektroenergetice tyto časově rozlišené výnosy budou každoročně odečítány z upravených povolených výnosů. Společnostem však zůstane 20 % na daňové výdaje. c) Vyhodnocení nákladů a přínosů Varianta I. Varianta I. ponechává společnostem výnosy, které obdržely v souvislosti s připojením nových žadatelů. Varianta II. Akceptace varianta II. zajistí rovnocenný přístup napříč sektorem. V souvislosti s touto variantou se čeká pozitivní (avšak minimální) přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v ČR. V současné době jsou příjmy zpřipojení společností téměř nulové. V případě přepravní společnosti se ale v dohledné době očekávají připojení delší než 5 km a situace se může změnit. d) Návrh řešení Pro návrh řešení byla vybrána varianta II., která odebírá společnostem v plynárenství výnosy z připojení

10 3. Implementace doporučených variant a vynucování Samotná implementace předpisu do praxe by neměla přinést žádnou komplikaci pro držitele licencí. U všech navrhovaných úprav se předpokládá bezkonfliktní implementace. Náklady na implementaci uvažovaných variant jsou vzhledem k nákladům spojeným se zajištěním provozu přenosové soustavy, přepravní soustavy a distribučních soustav a dodávek elektřiny a plynu zanedbatelné. Implementace nepředpokládá žádné dodatečné nároky na rozpočet Energetického regulačního úřadu, ani na ostatní veřejné rozpočty. 4. Přezkum účinnosti Zda právní předpis splňuje cíle, pro které byl vytvořen, je každoročně ověřeno zejména při procesu stanovování regulovaných parametrů a následně cen. 5. Konzultace Navrhované změny byly po jednotlivých částech konzultovány s regulovanými subjekty. Vznesené připomínky byly Úřadem projednány a v případě oprávněnosti byly zapracovány do předkládaného návrhu vyhlášky. 6. Kontakt na zpracovatele RIA Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: Ing. Andrea Zlatušková Energetický regulační úřad Sekce regulace / Oddělení analýz tel

11 Zvláštní část K bodu 1 Na základě zákona č. 165/2012 Sb. Energetický regulační úřad stanovuje cenu hodinového zeleného bonusu na elektřinu a hodinovou cenou elektřiny způsobem nově vymezeným v příloze č. 6a. Složka ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny a složka ceny za distribuci elektřiny spojená s podporou decentrální výroby se stanoví podle 9b. K bodu 2 Na základě zákona č. 165/2012 Sb. Energetický regulační úřad stanovuje cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem nově vymezeným v příloze č. 6b. K bodu 3 V návrhu vyhlášky jsou z oznamovaných parametrů provozovatele přenosové soustavy odstraněny parametry kvality pro činnost přenos elektřiny a to z důvodů obtížnosti stanovení požadovaných cílů na základě historického vývoje ukazatelů nepřetržitosti přenosu elektřiny. Uvedené ukazatele v jednotlivých letech výrazně kolísají v souvislosti s počtem přerušení a z tohoto důvodu není reálné stanovit požadované hodnoty ve střednědobém horizontu tak, aby splňovaly požadavky správně fungující motivační regulace kvality. Dále došlo k úpravě oznamovaného parametru, která souvisí se změnou principu mechanismu vyrovnání plateb na mezinárodních profilech. Změna oznamovaného parametru se projeví ve výpočtu ceny za přenos elektřiny a má za cíl naplnit požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 714/2009. Výnosy z aukcí byly nahrazeny rozdílem výnosů a nákladů souvisejících s mechanizmem kompenzací mezi provozovateli přenosových soustav. Zároveň došlo ke přesnění pojmu předpokládané hodnoty odběru a spotřeby elektřiny byly nahrazeny plánovanými hodnotami odběru a spotřeby elektřiny. K totožnému přesnění pojmu došlo i u oznamovaných parametrů pro provozovatele distribuční soustavy. Nový oznamovaný parametr (faktor investičního dluhu) má za cíl společnostem dočasně odebrat část finančních prostředků, které byly přiznány parametrem povolených odpisů, ovšem dosud nebyly využity k investiční činnosti (povolené odpisy převyšují investiční výdaje). V případě činnosti distribuce elektřiny se v následujících několika letech předpokládá nulová hodnota faktoru investičního dluhu. V souvislosti se zákonem č. 165/2012 Sb. jsou do návrhu vyhlášky doplněny parametry, které budou každý rok sdělovány povinně vykupujícím obchodníkům s elektřinou tak, aby mohla proběhnout veškerá proúčtování mezi jednotlivými subjekty a operátorem trhu, jak stanovuje citovaný zákon. K bodu 4 V případě termínů oznámení parametrů regulačního vzorce provozovateli přenosové soustavy došlo ke změně termínu pro oznamování parametru eskalační faktor povolených nákladů na nákup podpůrných služeb z důvodu průběhu II. fáze výběrového řízení realizovaného společností ČEPS, a.s. Dále byly do vyhlášky zakotveny termíny oznamování parametrů pro povinně vykupující

12 K bodu 5 V návaznosti na bod 4 je sjednocen termín pro oznamování parametrů provozovateli přenosové soustavy s ostatními termíny (z 5. října na 10. října). K bodu 6 Byl zakotven termín pro oznámení ceny za činnost povinně vykupujícímu k 5. listopadu kalendářního roku. K bodu 7 Na základě zákona č. 165/2012 Sb. Energetický regulační úřad stanovuje složku ceny za přepravu plynu a složku ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených s podporou výroby biometanu podle ustanovení 9b. K bodu 8 Mezi oznamované parametry provozovatele přepravní soustavy byl doplněn nový parametr, který sníží povolené výnosy přepravní společnosti o výnosy, které obdržel od žadatele o připojení, v souvislosti s jeho požadavkem na nové připojení v délce nad 5 km. Další nový oznamovaný parametr (faktor investičního dluhu) má za cíl společnostem dočasně odebrat část finančních prostředků, které byly přiznány parametrem povolených odpisů, ovšem dosud nebyly využity k investiční činnosti (povolené odpisy převyšují investiční výdaje). K bodu 9 Také v případě provozovatele distribuční soustavy byly mezi oznamované parametry doplněny 2 nové parametry (viz předchozí bod). K bodu 10 Došlo k posunu termínu oznámení parametrů regulačního vzorce provozovatele přepravní a distribuční soustavy před začátkem regulovaného roku z důvodu zajištění dostatečného časového prostoru pro následné stanovení cen. K bodu 11 Zákon č. 165/2012 Sb. přináší operátorovi trhu nové povinnosti vyplácet příspěvky spojené s podporou výroby z obnovitelných zdrojů (dosud tuto činnost zastávaly distribuční společnosti). K bodu 12 Nové ustanovení 9b stanoví složku ceny za přenos a distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou výroby z obnovitelných zdrojů. Toto ustanovení paragraf vymezuje jak parametry, které budou vstupovat do výpočtu nákladů, tak i termíny, kdy tyto budou oznámeny. K bodu 13 V příloze č. 1 Postup stanovení cen za přenos elektřiny došlo ke změně výpočtu upravených povolených výnosů byl vyloučen parametr kvality (viz bod 3)

13 Zároveň došlo ke změně výpočtu upravených povolených výnosů ve vazbě na změnu systému mechanismu kompenzací mezi provozovateli přenosových soustav. Systém aukcí byl v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 714/2009 nahrazen systémem ITC, což je mechanismus vyrovnávacích plateb mezi evropskými provozovateli přenosových soustav za mezinárodní přeshraniční přetoky elektřiny. Cílem tohoto systému je kompenzovat vícenáklady za využití národní infrastruktury a vícenáklady za ztráty v přenosové soustavě. V příloze č. 2 Postup stanovení ceny za systémové služby byla limitována motivační složka zisku provozovatele přenosové soustavy na 50 % z celkového rozdílu výnosů a nákladů z přeshraniční výměny regulační energie. V příloze č. 3 Postup stanovení cen za distribuci elektřiny byly opraveny vzorce pro výpočet faktoru kvality z důvodu věcné správnosti a obsahové kompletnosti. Dále byl do výpočtu upravených povolených výnosů distribuce elektřiny doplněn nový parametr faktor investičního dluhu (viz bod 3). V přílohách č. 1 a č. 3 došlo také ke zpřesnění pojmů předpokládané hodnoty byly nahrazeny plánovanými hodnotami. K bodu 14 V příloze č. 5 mezi činnostmi operátora trhu v elektroenergetice a v plynárenství (příloha č. 5) přibyly nové povinnosti, které operátorovi vznikly v souvislosti s novým zákonem č. 165/2012 Sb., o obnovitelných zdrojích, tj. vyplácet příspěvky spojené s podporou výroby z obnovitelných zdrojů (dosud tuto činnost zastávaly distribuční společnosti). Zároveň do regulované ceny za činnost operátora byl přidán zvláštní poplatek do státního rozpočtu podle ustanovení 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 211/2011 Sb. Byl upraven korekční faktor operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství (příloha č. 5a) z důvodu začlenění zvláštního poplatku podle 17d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 211/2011 Sb. Příloha č. 6 stanoví složku ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených spodporou výroby elektřiny zobnovitelných zdrojů. Nová úprava je v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Nová příloha č. 6a stanoví výši hodinového zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje. Nová příloha č. 6b stanoví cenu za činnost povinně vykupujícího v souvislosti s podporou elektřiny zobnovitelných zdrojů formou výkupních cen. Za povinně vykupující jsou považováni obchodníci, kteří vykupují elektřinu od výrobce z obnovitelného zdroje vyrobenou ve výrobně elektřiny na vymezeném území. Nová příloha č. 6c stanoví složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou decentrální výroby elektřiny. Nová příloha č. 6d stanoví cenu za krytí vícenákladů spojených s podporou biometanu. Došlo k úpravě výpočtu korekčních faktorů v elektroenergetice (příloha č. 7) v souvislosti s novým výpočtem podpor. Zároveň byl změněn korekční faktor operátora trhu a nově zaveden korekční faktor pro povinně vykupující. V přílohách č. 8 a 9 byly upraveny vzorce upravených povolených výnosů o nový parametr výnosů z připojení a faktor investičního dluhu (viz body 8 a 9)

14 K článku III Účinnost vyhlášky je navržena tak, aby upravený způsob regulace cen mohl být použit již pro rok Navrhuje se nabytí účinnosti dnem vyhlášení vyhlášky ve Sbírce zákonů, neboť adresátem vyhlášky je Energetický regulační úřad, a není tedy třeba stanovit legisvakanční lhůtu k tomu, aby se nové právní úpravě stihli přizpůsobit i další subjekty, tj. zejména podléhající regulaci cen

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh Novela energetického zákona 13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh DŮVODY NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Implementace směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení

Více

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny

Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j.: 2375/16/7100-20118-012884 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u dodání elektřiny,

Více

Kvalita dodávek elektrické energie

Kvalita dodávek elektrické energie Kvalita dodávek elektrické energie Ing. Jan Šefránek (Jan.Sefranek@eru.cz) Energetický regulační úřad Kvalita dodávek elektřiny Elektřina se v liberalizovaném prostředí stala zbožím, které musí mít jasně

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy 540/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 15. prosince 2005 o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Energetický regulační

Více

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ zprávy RIA IV. 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví 262/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 436/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 436/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 436/2013 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Strana 918 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 79 VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více

Operátor trhu s elektřinou

Operátor trhu s elektřinou Operátor trhu s elektřinou ČESKÁ ENERGETIKA 1/2002 Ing. Jaroslav Müller, OTE Úvod Jedním z předpokladů vstupu České republiky do Evropské unie (EU) je harmonizace legíslativy České republíky s legislativou

Více

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb Částka 4 Str. 6 Věstník Ministerstva školství,

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech 2014 IV. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1 Původce odpadu zařazování odpadů 1.1 Důvod předložení

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/12 Aktualizováno k zákonu 371/2011 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2.

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. 2015 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu... 3

Obsah. Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu... 3 Obsah Úvodní slovo předsedy Energetického regulačního úřadu..................................................................... 3 1 Úvod..................................................................................................................

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie schválená v roce 2015 Novela energetického zákona a zákona o podporovaných schválená v roce 2015 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných Souhrnné informace v novele EZ a PZE Základní informace

Více

Sbírka zákonů částka 125/2013

Sbírka zákonů částka 125/2013 Sbírka zákonů částka 125/2013 325. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Účinnost: Tato vyhláška nabývá

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 38 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 16. schůze dne 21. září 2011 Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně

Více

18. korekční faktor regulační báze aktiv, 19. korekční faktor zisku, 20. korekční faktor za použití přenosové sítě,

18. korekční faktor regulační báze aktiv, 19. korekční faktor zisku, 20. korekční faktor za použití přenosové sítě, Strana 4581 348 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů Energetický

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007

CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 CENY A TARIFY V ODVĚTVÍ ELEKTROENERGETIKY V ROCE 2007 Druhé dílčí plnění ke smlouvě č. 61 007 (průběžná zpráva) EGÚ BRNO, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy BRNO Srpen 2006 Zhotovitel:

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství

Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Soulad (či nesoulad?) povinnosti must-carry uložené zákonem v České republice s příslušnými předpisy Evropského společenství Dne 29. března 2007 vydala Komise tzv. 12. implementační zprávu 1, která hodnotí

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok 26. listopadu 2014 Tisková zpráva ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok Regulované složky ceny elektřiny v roce 2015 opět mírně klesnou a domácnosti mohou zaplatit v průměru o jednotky

Více

programu rovného zacházení za rok 2011

programu rovného zacházení za rok 2011 programu rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 ( Výroční zpráva ) Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel výroční zprávy... 2 1.2. Právní rámec... 2

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne.. 2013,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne.. 2013, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva

Více

ODŮVODNĚNÍ. návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

ODŮVODNĚNÍ. návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí ODŮVODNĚNÍ návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh vyhlášky nepodléhá hodnocení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 169 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 151, 408. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou O B S A H : Strana 5546 Sbírka zákonů č. 408 / 2015 408 VYHLÁŠKA ze dne

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 224/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen vyhláška ) A. OBECNÁ

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv (dle NOZ) seminář AEM, 29. května 2014. Mgr. Jan Kořán. Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.

Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv (dle NOZ) seminář AEM, 29. května 2014. Mgr. Jan Kořán. Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Vybraná doporučení k uzavírání spotřebitelských smluv (dle NOZ) seminář AEM, 29. května 2014 Mgr. Jan Kořán Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. Platná právní úprava od 1. 1. 2014 Klíčové právní normy (Nový)

Více

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS AH-ENERGY, s.r.o., Zlín Standardy kvality dodávek elektřiny AH-ENERGY, s.r.o. ZLÍN Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS Březen 2013 1 AH-ENERGY, s.r.o., Zlín

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs.

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs. ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs. legislativa AMPER 2013 Výstaviště Brno Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.2016 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 3 2. Úvod... 6 3. Zájemce o službu...

Více

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015,

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, č.j. 42215/2015-MZE-12152 III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření)

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření) Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

Způsoby měření elektřiny

Způsoby měření elektřiny změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 476/2012 Sb. 1.1.2013 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2015 o Pravidlech trhu s plynem

VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2015 o Pravidlech trhu s plynem Strana 4666 Sbírka zákonů č. 349 / 2015 349 VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2015 o Pravidlech trhu s plynem Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

SENÁT. Parlament České republiky

SENÁT. Parlament České republiky Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými

Více

s vyznačením změn posledních dvou zákonů

s vyznačením změn posledních dvou zákonů Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67:

rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67: Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení

Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení I. Úvod Postavení dotčených orgánů ve správním řízení obecně

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne.. 2013,

N á v r h VYHLÁŠKA. ze dne.. 2013, N á v r h VYHLÁŠKA ze dne.. 2013, o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám

Více

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY:

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: odběratelům ze sítí nízkého napětí V souladu s 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ b) c) LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV oaza- energo, a.s. oaza-krupka, a.s. říjen 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008

VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 VYBRANÉ KLÍČOVÉ ZMĚNY V PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU VE VERZI 3 PLATNÉ OD 30. 6. 2008 Tento dokument slouží pouze jako orientační pro zachycení nejdůležitějších změn v příručce pro žadatele

Více

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období Ing. René Neděla poradce předsedkyně Energetický regulační úřad STRATEGIE Národní zájmy Evropské zájmy Světové zájmy 2 Hlavní cíle Ochrana práv

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012 Parlament se

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.5.2014 L 152/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední

Více

NÁVRH. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

NÁVRH. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje NÁVRH Cenové rozhnutí Energetického regulačního úřadu č. /2012 ze dne. listopadu 2012, kterým se stanovuje ppora pro pporované zdroje Energetický regulační úřad ple 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více

Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 14. října 2015 Cena Kč 243, O B S A H : 262. Vyhláška o regulačním výkaznictví

Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 106 Rozeslána dne 14. října 2015 Cena Kč 243, O B S A H : 262. Vyhláška o regulačním výkaznictví Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 106 Rozeslána dne 14. října 2015 Cena Kč 243, 262. Vyhláška o regulačním výkaznictví O B S A H : Strana 3106 Sbírka zákonů č. 262 / 2015 Částka 106 262

Více

Odůvodnění I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Odůvodnění I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Odůvodnění III. Obecná část I. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Název nové vyhlášky bude vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

ZJEDNODUŠUJÍCÍ POSTUPY U VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. Liberec 20. 9. 2013 JUDR. Jan Mareček Česká společnost pro stavební právo

ZJEDNODUŠUJÍCÍ POSTUPY U VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY. Liberec 20. 9. 2013 JUDR. Jan Mareček Česká společnost pro stavební právo Liberec 20. 9. 2013 JUDR. Jan Mareček Česká společnost pro stavební právo Urychlování a zjednodušování povolování staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury - opakovaný požadavek na právní úpravu

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a

í 5b Povinnost uchovávání údajů oznamovaných Agentuře Působnost ministerstva Energetický regulační úřad a jeho působnost a OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými au to ry... XI Seznam zkratek...xx Seznam předpisů citovaných v kom entáři...xxx Předmluva... XXXVI ZÁKON č. 458/2000 Sb., O PODMÍNKÁCH PODNIKÁNÍ A O

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací

274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizací 274/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

NAŘÍZENÍ REMIT A OPERÁTOR TRHU

NAŘÍZENÍ REMIT A OPERÁTOR TRHU NAŘÍZENÍ REMIT A OPERÁTOR TRHU Andrea Stejskalová, Miroslav Štross Článek byl publikován v magazínu PRO-ENERGY č. 2/2015 pod názvem Účastníky velkoobchodního trhu s energií čekají nové povinnosti. Legislativa

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Předkládaný návrh nařízení vlády zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016, schváleného usnesením vlády č. 1031 ze dne 14.

Více

Novela energetického zákonač.131/2015sb. Presenter Václav Kopecký VAY energo s.r.o. Presentation Date 8.10.2015 Třeboň

Novela energetického zákonač.131/2015sb. Presenter Václav Kopecký VAY energo s.r.o. Presentation Date 8.10.2015 Třeboň Novela energetického zákonač.131/2015sb Presenter Václav Kopecký VAY energo s.r.o. Presentation Date 8.10.2015 Třeboň Tematické členění -výstavba nových zdrojů -Státní energetická inspekce -ekodesign -změny

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

SG II_Příloha č. 1 Příručka ke způsobilým výdajům Výzva I. Smart Grids II. (Přenosová síť)

SG II_Příloha č. 1 Příručka ke způsobilým výdajům Výzva I. Smart Grids II. (Přenosová síť) SG II_Příloha č. 1 Příručka ke způsobilým výdajům Výzva I. Smart Grids II. (Přenosová síť) ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o podporu ze strukturálních fondů EU v rámci programu Smart Grids II.

Více

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady Příloha č.2 materiál k projednání Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady I. Úvodní ustanovení 1. Účelem těchto Zásad

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/08 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky

Více