INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ"

Transkript

1 NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 6

2 OBSAH Definice a popis onemocnění... 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik karcinomu slinivky?... 3 Jaké jsou příznaky karcinomu slinivky?... 3 Jak se stanoví diagnóza karcinomu slinivky?... 4 Jak se karcinom slinivky léčí?... 4 Chirurgická léčba... 4 Radioterapie... 4 Chemoterapie... 4 Co je to klinické hodnocení?... 4 Jaké jsou neţádoucí účinky léčby?... 5 Chirurgická léčba... 5 Radioterapie... 5 Chemoterapie... 5 Jaké jsou moţnosti léčby bolesti?... 5 Výţiva... 5 Jak probíhá další sledování léčby?... 6 Podpora onkologicky nemocných... 6 Vysvětlení Ostatních odborných pojmů... 6 Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 2 z 6

3 Váţená paní, váţený pane, tento dokument jsme pro Vás připravili proto, abyste si mohli přečíst důleţité informace o Vaší chorobě a předpokládaném způsobu léčby, která Vám bude poskytována. Tento postup vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a byl schválen na základě kolektivní dohody hlavních odborníků v České republice. V individuálních případech (především při výskytu souběţných chorob, nebo komplikací) je moţné, ţe se postup Vaší léčby poněkud odchýlí od zde popisovaného postupu. V tom případě je ošetřující lékař vţdy povinen Vám takovou změnu vysvětlit. Doufáme, ţe Vám dokument pomůţe při překonání Vaší choroby a přejeme Vám co nejpříznivější průběh léčby. Doc. MUDr. Františkem Bělina, CSc. a kolektiv spoluautorů Národního referenčního centra DEFINICE A POPIS ONEMOCNĚNÍ Nádory slinivky břišní mohou být benigní nebo maligní. Benigní nádory nejsou zhoubné. Tyto nádory zpravidla nepředstavují ohroţení ţivota. Maligní nádory jsou zhoubné. Jsou obvykle více závaţné a představují pro pacienta ohroţení ţivota. Nádorové buňky pronikají a poškozují sousedící tkáně a orgány. Také se uvolňují z původního nádoru do krevního řečiště a mízního systému a těmito cévami se dostávají do dalších, i vzdálených orgánů, kde vytvářejí další nádorová loţiska. Tento proces se nazývá metastazování a nová nádorová loţiska v jiných částech těla se nazývají metastázy. Většina nádorů slinivky vzniká v kanálcích, kudy procházejí pankreatické šťávy. Tento typ nádoru se nazývá karcinom slinivky. Jen velmi zřídka vzniká nádor slinivky v buňkách, které produkují inzulín. Kdyţ se nádorové buňky šíří (metastazují) mimo slinivku, objevují se nejdříve v okolních mízních uzlinách. Pak se nejčastěji šíří do jater, pobřišnice a plic. JAKÉ JSOU RIZIKOVÉ FAKTORY PRO VZNIK KARCINOMU SLINIVKY? Rizikové faktory tedy znamenají něco, co zvyšuje moţnost vzniku onemocnění. U karcinomu slinivky studie zjistily tyto rizikové faktory: věk pravděpodobnost vzniku karcinomu slinivky (pankreatu) stoupá s věkem, většina těchto nádorů vzniká u lidí ve věku přes 60 let, kouření u kuřáků cigaret je 2 3x větší pravděpodobnost vzniku karcinomu slinivky neţ u nekuřáků, cukrovka karcinom slinivky je častější u lidí, kteří mají cukrovku, vliv pohlaví karcinom slinivky je diagnostikován častěji u muţů neţ u ţen, dědičnost riziko vzniku karcinomu slinivky je třikrát vyšší u člověka, jehoţ vlastní matka, otec, sestra nebo bratr měli toto onemocnění; také karcinom tlustého střeva a vaječníku u příbuzných představuje vyšší riziko pro vznik karcinomu slinivky břišní, chronický zánět slinivky můţe také zvyšovat riziko vzniku zhoubného nádoru ve slinivce, dle dalších studií můţe mít vliv na vznik karcinomu slinivky přítomnost určitých chemikálií na pracovišti nebo dlouhodobý příjem potravy bohaté na tuky. JAKÉ JSOU PŘÍZNAKY KARCINOMU SLINIVKY? bolest v horní části břicha nebo v zádech, zeţloutnutí očního bělma a kůţe a ztmavnutí moči, slabost, ztráta chuti k jídlu, nevolnost a zvracení, váhový úbytek. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 3 z 6

4 JAK SE STANOVÍ DIAGNÓZA KARCINOMU SLINIVKY? Lékař se nejprve ptá na pacientovu rodinnou a osobní anamnézu, pak provede celkové vyšetření a laboratorní testy. Dle nálezu pak doporučí některé z diagnostických metod (počítačová tomografie CT, ultrasonografie, ERCP, odběr biopsie ad.). Pokud se zjistí přítomnost karcinomu slinivky, musí lékař provést další vyšetření, aby zjistil rozsah onemocnění to znamená eventuální přítomnost dalších loţisek nádoru v těle (tzv. staging). Z krve stanovujeme také nádorové markery. Jsou to látky produkované nádorem a jejich hladina se můţe v krvi zvyšovat. Pro karcinom slinivky je typický nádorový marker Ca JAK SE KARCINOM SLINIVKY LÉČÍ? V závislosti na typu a stadiu karcinom slinivky léčíme chirurgicky, pomocí chemoterapie nebo radioterapie. U kaţdého pacienta připadá v úvahu jedna nebo kombinace více uvedených léčebných metod. U pokročilého onemocnění, kdy jiţ nelze ovlivnit průběh onemocnění výše uvedenými postupy, volíme léčbu paliativní. Paliativní léčba se snaţí zlepšit kvalitu ţivota účinnou kontrolou bolesti a dalších potíţí způsobených nemocí. Chirurgická léčba Chirurg můţe odstranit postiţenou část slinivky nebo slinivku celou. Rozsah chirurgického výkonu závisí na umístění nádoru a jeho velikosti: v případě, ţe nelze nádor kompletně odstranit a nádor znemoţní odtok ţluče a průchodnost dvanácterníku, chirurg provede bypass (přemostění). Tím se obnoví průchod šťáv zaţívacím traktem, odstraní se ţloutenka a bolesti plynoucí z blokády ţlučových cest. Ţloutenku lze také odstranit nechirurgicky zavedením stentu (výztuţe) do ţlučových cest. Radioterapie Radioterapie je ozáření nádoru ionizujícími paprsky s vysokou energií, které poškozují především nádorové buňky a zabraňují jejich růstu. Pouţívá se jako samostatná metoda nebo v kombinaci s chirurgickým výkonem, s chemoterapií nebo s oběma. Jedná se o místní, neboli lokální léčbu, která ovlivňuje vlastní nádorové loţisko. U karcinomu slinivky se můţe pouţít tato metoda po operaci ke zničení zbytkových nádorových buněk, které mohou přetrvávat v oblasti původního loţiska. Také můţe být pouţita za účelem zmírnění bolestí, které mohou být spojeny s neodstranitelným karcinomem. Léčba zářením trvá zpravidla více týdnů. Chemoterapie Chemoterapie znamená pouţití speciálních léků, které ničí nádorové buňky. Jedná se o léčbu systémovou, která postihuje nádorové buňky v celém těle. Je moţno ji aplikovat po chirurgickém výkonu za účelem zabránění vzniku metastáz. Tato léčba se nazývá jako doplňková neboli adjuvantní. Chemoterapii podáváme také ke zmírnění příznaků nemoci, pokud nelze nádor chirurgicky odstranit a ke kontrole jeho růstu a to v cyklech, kdy mezi jednotlivými sériemi následuje různě dlouhé období na zotavení. Léčbu je moţno ve většině případů absolvovat ambulantně, jindy je nezbytná krátkodobá hospitalizace, závisí to zejména na druhu léčiva, způsobu podání a celkovém stavu pacienta. CO JE TO KLINICKÉ HODNOCENÍ? Některým pacientům můţe být navrţena léčba v rámci klinické studie. Jedná se o způsob, při kterém se ověřují nové moţnosti léčby. Jedná se o způsob léčby, který je odlišný od standardních postupů. Prvním krokem před zařazením do studie je pohovor s Vaším lékařem, který Vám objasní potřebné detaily a umoţní Vám prostudovat si tzv. informovaný souhlas. Rozhodnete-li se pro účast ve studii, je nezbytné tento informovaný souhlas podepsat. Ze studie můţe pacient kdykoliv vystoupit, aniţ by to mělo nějaké důsledky na další léčbu. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 4 z 6

5 JAKÉ JSOU NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČBY? Chirurgická léčba U karcinomu slinivky představuje chirurgický výkon závaţný zásah do organizmu. Po této operaci musí pacienti zůstat v nemocnici po více dní. Mohou se cítit slabí a unavení. Po propuštění domů většina z nich potřebuje zhruba měsíc na zotavení. Vedlejší účinky operace závisejí na rozsahu výkonu, celkovém zdraví pacienta a dalších faktorech. Většina pacientů má bolesti v období několika prvních dní po operaci. Tyto bolesti mohou být účinně tlumeny dostatečnou dávkou analgetik. Odstranění části nebo celé slinivky mívá velký vliv na zaţívání potravy. Musí být učiněna dietní opatření a nasazeny léky ke kontrole průjmů, bolesti, křečí nebo pocitu plnosti. Je potřeba dlouhodobě podávat léky, které nahradí pankreatické enzymy a hormony, které dříve odstranění slinivka vyráběla. Radioterapie Radioterapie můţe způsobit pocit na zvracení i zvracení, průjem nebo jiné zaţívací potíţe. Můţe se dostavit únavnost. Kůţe v místě ozařování můţe být zarudlá. Pro zmírnění podráţdění kůţe je vhodné pouţívat volné bavlněné oblečení, vyhýbat se oděvům, které odírají, a promazávat ozářenou pokoţku. O správném postupu ke sníţení rizika vzniku akutních a chronických reakcí po ozáření je nutno se vţdy poradit s lékařem. Chemoterapie Neţádoucí účinky chemoterapie závisejí zejména na druhu pouţitého přípravku, liší se také individuálně u jednotlivých pacientů. Protinádorové léky působí zejména na rychle se mnoţící buňky, jako např. krvinky, které mají důleţitou úlohu v obraně organizmu před infekcemi, podílejí se na sráţení krve nebo přenášejí kyslík ke tkáním. Důsledkem protinádorové léčby můţe být sníţená odolnost vůči infekcím, zvýšená krvácivost a únava. Mezi jiné druhy rychle se mnoţících buněk patří buňky přítomné v konečcích vlasů a tvořících výstelku trávicí trubice, proto při chemoterapii můţe docházet k vypadávání vlasů a zaţívacím problémům například nechutenství, zánět v dutině ústní, nevolnost, zvracení, průjem. Většině neţádoucích účinků lze předcházet nebo je tlumit vhodnými opatřeními a uţíváním léků. Ke zklidnění stavu dochází rovněţ v období mezi jednotlivými cykly chemoterapie. JAKÉ JSOU MOŢNOSTI LÉČBY BOLESTI? Bolest je častý problém u pacientů s karcinomem slinivky. Nádor můţe způsobovat bolest tím, ţe tlačí na nervy a okolní orgány. Bolest je moţno účinně léčit těmito postupy: analgetika uţívání léků působící proti bolesti, radioterapie vysokoenergetické záření můţe sníţit bolest zmenšením nádoru, nervová blokáda injekce alkoholu do oblasti kolem určitých nervů v břiše můţe přerušit přenos bolesti, chirurgický výkon chirurg můţe přerušit určité nervy a tím zablokovat přenos bolesti. VÝŢIVA Pacienti s karcinomem pankreatu trpí často nechutenstvím, zvláště kdyţ se necítí celkově dobře a jsou unaveni. Problémy s jídlem také podporují vedlejší účinky léčby, jako nevolnost a zvracení, změna chuti. Nicméně nemocní by se měli snaţit pravidelnou stravou získat dostatek kalorií a bílkovin k zabránění váhového úbytku. Bývá nutno dodrţovat dietní opatření a pravidelně uţívat léky nahrazující enzymy a hormony, které se tvoří ve slinivce. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 5 z 6

6 JAK PROBÍHÁ DALŠÍ SLEDOVÁNÍ LÉČBY? Další sledování po ukončené léčbě je důleţitou částí léčebného plánu. Pravidelné kontroly umoţňují, aby všechny změny ve zdravotním stavu byly včas zjištěny a léčeny. Kontroly obsahují klinické vyšetření, laboratorní testy včetně nádorových markerů, dále rentgenové, ultrazvukové nebo CT vyšetření. PODPORA ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH Ţivot s nádorovým onemocněním není lehký. Kromě zdravotních problémů se pacienti často setkávají se sociálními obtíţemi např. v zaměstnání, v rodině nebo při běţných denních aktivitách. Lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci mohou nemocným poradit s denním reţimem a pracovním nasazením. Důleţitou roli mají také sociální pracovníci a psychologové, kteří mohou být v mnohém velmi nápomocni nejen pacientům, ale také jejich rodinným příslušníkům. Cennou podporou pro nemocné jsou i jejich rodiny a přátelé, popřípadě různé skupiny nebo společnosti, které sdruţují onkologické pacienty. Pro věřící je jistě velmi důleţitá pomoc duchovního, uţitečná můţe být také broţurka typu Psychologický průvodce pro onkologicky nemocné, pouţívaná např. v Masarykově onkologickém ústavu. Mnoho rad a informací najdete na internetových stránkách se zdravotnickou tematikou (např. lze si vybrat ze širokého spektra serverů v češtině i jiných jazycích. K dispozici jsou i četné publikace pro pacienty, mnoho z nich lze zakoupit také v knihkupectvích. VYSVĚTLENÍ OSTATNÍCH ODBORNÝCH POJMŮ Analgetika léky pouţívané k úlevě od bolesti Biopsie mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze ţivého organizmu. CT počítačová tomografie zobrazovací radiologické vyšetření počítačovým tomografem ERCP - Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie konstrastní vyšetření ţlučových a pankreatických cest při endoskopii z dvanáctníku Ultrasonografie vyšetření pomocí ultrazvuku Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 6 z 6

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽALUDKU OBSAH Co je žaludek............................2 Co jsou nádory...........................2 Jaké jsou příznaky nádorů žaludku.........4 Jak se stanoví diagnóza nádoru

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH JÍCNU O B S A H Co je jícen...1 Co jsou nádory...2 Co jsou nádory jícnu...3 Jaké jsou příznaky nádoru jícnu...4 Jak se stanoví diagnóza...5 Jak se určí rozsah onemocnění

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY OBSAH Co je prostata?... 3 Co jsou nádory?... 4 Co je zhoubný nádor prostaty?... 5 Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?... 6 Jak se určí diagnóza karcinomu prostaty?...

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH LEDVIN O B S A H K čemu slouží ledviny...2 Co jsou nádory...3 Co je zhoubný nádor ledvin...4 Jaké jsou příznaky zhoubného onemocnění ledvin...5 Jak se stanoví diagnóza zhoubného

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT OBSAH Co jsou varlata...........................2 Co jsou nádory...........................3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete...........................4

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST OBSAH Co je žlučník a co jsou žlučové cesty........ 2 Co jsou nádory.......................... 3 Jaké jsou příznaky nádorů žlučníku a žlučových

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Mapa ošetřovatelské péče u žen s aktinoterapií v gynekologii Jedelská Michaela Bakalářská práce 2010 Prohlášení Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala

Více

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem

Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné. Co je dobré. vědět. o onemocnění. maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty a jejich příbuzné Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Vydala Kooperativní lymfomová skupina za spolupráce společnosti Roche v roce 2005 Jedním ze základních

Více

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem. Biologická léčba při zhoubném onemocnění Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem Biologická léčba při zhoubném onemocnění Vážená paní, Vážený pane, vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Rekonstrukce prsu po mastektomii

Rekonstrukce prsu po mastektomii Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Rekonstrukce prsu po mastektomii Bakalářská práce Autor: Obor: Jana Kimáková Ekonomika a management

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

DIAGNÓZA HODGKINOVA CHOROBA

DIAGNÓZA HODGKINOVA CHOROBA DIAGNÓZA HODGKINOVA CHOROBA Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Lenka Šmardová Mgr. Libuše Kalvodová Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. MUDr. Zdeněk Král, CSc. INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA Lékařské

Více

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Ilustrace Michael Doubek Interní hematoonkologická klinika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba

Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba Karcinom prsu Průvodce pro pacienty diagnóza a léčba O Alianci žen s rakovinou prsu Aliance žen s rakovinou prsu o. p. s. byla založena v roce 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková

Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Jiří Vorlíček Zdeněk Adam Lenka Šmardová Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léčené chemoterapií Páté přepracované a doplněné vydání

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných

Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Alternativní metody léčby u onkologicky nemocných bakalářská práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Nikola Bělohlavá

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více