KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu"

Transkript

1 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE SEKUNDÁRNÍM ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM JATER, PŘEDEVŠÍM U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 7

2 OBSAH Játra... 3 Podíl jater na krevním oběhu... 3 Jak vzniká metastatické postiţení jater, především u kolorektálního karcinomu (KRK)... 3 Příčiny vzniku metastatického postiţení jater... 3 Projevy metastatického postiţení jater... 4 Jak se stanoví diagnóza metastatického postiţení jater?... 4 Rentgenové vyšetření hrudníku... 4 Ultrazvukové (sonografické) vyšetření jater... 4 CT vyšetření břicha (počítačová tomografie)... 4 Magnetická rezonance jater... 4 Angiografické vyšetření jater... 4 PET pozitronová emisní tomografie... 4 Jaterní biopsie... 5 Laparoskopie... 5 Vyšetření nádorových markerů... 5 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí?... 5 Chirurgické řešení (tzv. resekce odnětí části jater)... 5 Radiofrekvenční ablace (RFA)... 5 Chemoembolizace... 5 Injekce čistého alkoholu... 6 Chemoterapie... 6 Cílená biologická léčba... 6 Transplantace jater... 6 Stereotaktická radioterapie... 6 Jak probíhá další sledování po léčbě?... 7 Podpora onkologických nemocných... 7 Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 2 z 7

3 Váţená paní, váţený pane, tento dokument jsme pro Vás připravili proto, abyste si mohli přečíst důleţité informace o Vaší chorobě a předpokládaném způsobu léčby, která Vám bude poskytována. Tento postup vychází z nejnovějších vědeckých poznatků a byl schválen na základě kolektivní dohody hlavních odborníků v České republice. V individuálních případech (především při výskytu souběţných chorob, nebo komplikací) je moţné, ţe se postup Vaší léčby poněkud odchýlí od zde popisovaného postupu. V tom případě je ošetřující lékař vţdy povinen Vám takovou změnu vysvětlit. Doufáme, ţe Vám dokument pomůţe při překonání Vaší choroby a přejeme Vám co nejpříznivější průběh léčby. Redakční rada doporučených postupů České chirurgické společnosti, zastoupená Prof. MUDr. Miroslavem Ryskou, CSc. a kolektiv spoluautorů Národního referenčního centra JÁTRA Játra představují největší ţlázu lidského těla, mají hmotnost přibliţně gramů a nacházejí se v pravé horní části břicha pod pravým ţeberním obloukem. Mají tmavě červenou barvu, která je podmíněna bohatým krevním zásobením. Přibliţně 25 % objemu krve vydaného srdcem protéká játry. Tento orgán má mnoho důleţitých funkcí: vychytávání, skladování a zpracovávání ţivin (bílkovin, cukrů a tuků), léčiv a jedovatých látek, tvorbu bílkovin (nezbytných například pro sráţení krve) a metabolizmus látek vznikajících v organizmu. PODÍL JATER NA KREVNÍM OBĚHU Játra jsou součástí trávicího systému, podílejí se však významným způsobem na krevním oběhu. Shromaţďují a zpracovávají krev z celého zaţívacího traktu přiváděnou portální ţilou a převádějí ji do pravé části srdce. Do jater proudí krev dvěma cévními systémy portální ţilou a jaterní tepnou. JAK VZNIKÁ METASTATICKÉ POSTIŢENÍ JATER, PŘEDEVŠÍM U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU (KRK) Zhoubné onemocnění je definováno nekontrolovaným dělením pozměněných buněk. Tento pochod vede obvykle ke vzniku nádoru (tumoru). Nádorová buňka má schopnost růstu a rychlého dělení. Pokud tyto vlastnosti nemá, zaniká nebo zůstává v klidu různě dlouhou dobu. Setká-li se buňka s činitelem, který podporuje její růst, dojde k postupnému vzniku nádorové hmoty. Takový nádor má obdobné potřeby jako zdravá tkáň, proto odebírá kyslík a ţiviny normálním buňkám. Dochází pak k jeho nekontrolovanému růstu a nepříznivému ovlivnění činnosti postiţených orgánů. Skutečná příčina vedoucí ke změně či poškození genetického materiálu není přesně objasněna, byly však nalezeny některé významné faktory (určité dědičné dispozice, ţivotospráva, kouření, stres apod.), jeţ podporují vznik nádorového onemocnění. Nádorové metastázy vznikají oddělením buněk od původního nádoru jejich průnikem do krve, do lymfatického systému nebo přímým šířením do okolí. Játra představují časté místo metastáz nejrůznějších zhoubných nádorů, například rakoviny plic, prsu, tlustého střeva a konečníku. Játra bývají postiţena poměrně často vzhledem k tomu, ţe jimi protéká krev ze zaţívacího traktu. Zhoubné buňky se oddělí od původního nádoru, proniknou do krevního nebo lymfatického oběhu a začnou růst nezávisle na vlastním nádoru. Přesný mechanismus tohoto procesu není doposud znám. Prostředí jaterní tkáně je pravděpodobně vhodné pro růst a mnoţení určitých typů buněk. Nádor nebo metastáza rostoucí v játrech získává výţivu z jaterní tepny. PŘÍČINY VZNIKU METASTATICKÉHO POSTIŢENÍ JATER Nejčastější příčinou rozvoje jaterních metastáz je v České republice kolorektální karcinom (rakovina tlustého střeva a konečníku). Tvoří přibliţně 90 % prvotních nádorů, které vedou k rozvoji druhotného (metastatického) postiţení jater. Na zbylých 10 % se podílí nádory mléčné ţlázy, nádory ţaludku, slinivky břišní, nádory ledvin a další. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 3 z 7

4 PROJEVY METASTATICKÉHO POSTIŢENÍ JATER Časná stádia nádorového onemocnění mohou být bezpříznaková po celou řadu měsíců či let. Pokud dojde k růstu metastáz, projeví se to nejčastěji jako bolest. Bolest doprovázející zhoubná onemocnění je důsledkem pronikání nebo poškozování normální tkáně nádorovými buňkami; roztahování tkání následkem růstu nádoru; tlakem nádoru na daný orgán nebo infekcí podmíněnou přítomností rakoviny. Mezi ostatní příznaky patří ztráta chuti k jídlu, nevolnost, váhový úbytek, horečka, slabost končetin a podobně. Metastázy jater často vedou k celkové slabosti, bolestem a poruchám trávení. Nepříjemné pocity nebo bolesti jsou obvykle lokalizovány v oblasti horní části břicha, vpravo pod ţeberním obloukem. U pokročilých stavů dochází k rozvoji ţloutenky zeţloutnutí kůţe a očí. Je ale nevhodné pouţívat slovo "rakovina" a představit si při diagnóze zhoubného nádoru vţdy nejtěţší případ ze svého okolí, protoţe průběh onemocnění závisí na mnoha různých faktorech, jako například na rozsahu onemocnění a biologické povaze nádoru. JAK SE STANOVÍ DIAGNÓZA METASTATICKÉHO POSTIŢENÍ JATER? Diagnóza se zjistí při vyšetření primárního (prvotního) nádoru. Během prvního vyšetření se lékař nejprve podrobně ptá na pacientovu rodinnou a osobní anamnézu, pak provede celkové vyšetření a laboratorní testy. Podle nálezu pak doporučí další vyšetřovací metody k určení rozsahu původního onemocnění a eventuální přítomnosti dalších loţisek nádoru metastáz v játrech a jiných orgánech. Stanovení celkového rozsahu onemocnění v těle se nazývá staging (čti stejdţing). Na výsledcích vyšetření záleţí rozhodnutí o léčebném postupu. Rentgenové vyšetření hrudníku Je nezbytné pro stanovení eventuální přítomnosti nádorových loţisek v plicích či tekutiny v dutině hrudní, zvýšeného stavu bránice na pravé straně (vyskytuje se v případě zvětšení objemu jater). Toto vyšetření nás rovněţ informuje o celkových poměrech v hrudníku a o stavu plic a srdce. Ultrazvukové (sonografické) vyšetření jater Jedná se o vyšetření, které doplňuje ostatní metody a umoţňuje rozlišit útvary s obsahem tekutiny, nezhoubné nádory tvořené cévními strukturami, zánětlivá loţiska a podobně. Toto vyšetření je moţno provádět i v průběhu samotného operačního výkonu na játrech, kdy se přikládá sonda přímo na povrch jater. Rozliší přesný počet loţisek v jaterní tkáni, jejich velikost, ohraničení, vztah k cévním strukturám, coţ v určitých případech usnadňuje rozhodnutí o způsobu vedení operačního výkonu. CT vyšetření břicha (počítačová tomografie) Jedná se o speciální vyšetření pomocí rentgenových paprsků, cílených na zkoumanou oblast, jejíţ obraz je převáděn do počítačové podoby. Podává nám podrobné informace o vyšetřovaných orgánech, velikosti nádorových loţisek a jejich vztahu k jiným strukturám. Před nebo během vyšetření se podává také kontrastní látka ve formě roztoku nebo do ţíly. Magnetická rezonance jater Tato vyšetřovací metoda funguje na principu zobrazení tkání a orgánů pomocí magnetického pole. S její pomocí je moţno zobrazit struktury v játrech a cévní struktury ještě přesněji neţ pomocí CT vyšetření. Angiografické vyšetření jater Jedná se o zobrazení průtoku krve játry a loţisek v jaterní tkáni pomocí kontrastní látky podané katétrem (hadičkou) zavedeným do cévního řečiště přes tříslo. Během několika následujících minut se pomocí CT přístroje snímá průtok kontrastní látky játry, coţ nám umoţňuje zjistit počet loţisek, jejich krevní zásobení a vztah k cévním strukturám. Po vyšetření je nutná 24hodinová hospitalizace, během níţ je moţno zachytit případné komplikace. PET pozitronová emisní tomografie Nádorové buňky jsou energeticky náročnější ve srovnání se zdravými buňkami. Pozitronová emisní tomografie umoţňuje lokalizovat energeticky náročnější tkáně po aplikaci izotopu glukózy. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 4 z 7

5 Jaterní biopsie Je jednou ze základních metod pouţívaných ke stanovení diagnózy zhoubného onemocnění jater. Pomocí tenké jehly zavedené pod kontrolou ultrazvuku nebo CT přístroje přímo do loţiska v játrech se odebere kousek tkáně k histologickému vyšetření (vyšetření pod mikroskopem pomocí speciálního barvení rozliší přítomnost nádorových buněk). Laparoskopie Jedná se o speciální vyšetřovací metodu, která se vyuţívá hlavně v případech, kdy nám výše popsané postupy neumoţní jednoznačně stanovit diagnózu zhoubného onemocnění. Provádí se v celkové anestezii, z malých řezů se do břišní dutiny zavádí přístroj s kamerou a osvětlením, coţ chirurgovi umoţňuje přehlédnout dosaţitelnou část dutiny břišní a odebírat vzorky k histologickému vyšetření. Vyšetření nádorových markerů Jedná se o látky, které jsou vylučovány do krevního oběhu nádorovou tkání, přitom pro jednotlivé druhy nádorů jsou typické určité typy markerů. Jejich hodnota můţe vypovídat o rozsahu choroby nebo o jejím šíření nová aktivita nemoci se často projeví jejich vzestupem dříve, neţ zjistíme nějaké postiţení jinými vyšetřovacími metodami (na hodnoty nádorových markerů se však nelze jednoznačně spoléhat, spíše doplňují ostatní vyšetřovací metody). Není-li jejich hladina v krvi zvýšena, nevylučuje tato skutečnost přítomnost zhoubného onemocnění. JAK SE ZHOUBNÉ ONEMOCNĚNÍ JATER LÉČÍ? Léčbu je nutno přizpůsobit kaţdému pacientovi individuálně, obvykle na základě rozhodnutí multidisciplinárního týmu, ve kterém je vedle chirurga onkolog, gastroenterolog, radiolog, event. anesteziolog. Obecně pak závisí na velikosti a lokalizaci metastáz, stadiu onemocnění, celkovém stavu pacienta a přidruţených chorobách, na funkčním stavu jater (tj. míra postiţení jaterní tkáně nádorem, rozsah a stav zdravé části jater, eventuálně přítomnost jaterní cirhózy) apod. Metastatické postiţení jater léčíme různými chirurgickými metodami a pomocí chemoterapie. U kaţdého pacienta připadá v úvahu jedna nebo více uvedených léčebných metod. Chirurgické řešení (tzv. resekce odnětí části jater) Je to metoda, která znamená moţnost odstranit celé nádorové loţisko či loţiska z těla. V některých případech představuje chirurgie jedinou účinnou léčbu. Druh operace závisí na umístění, velikosti a počtu loţisek. Existuje několik moţných variant chirurgického zákroku, který se obvykle řídí anatomickými poměry: odnětí jedné či více jaterních částí (segmentů) - tzv. segmentektomie nebo celého jaterního laloku (pravého či levého). V průběhu operačního výkonu je moţno zavést speciální cévku do jaterní tepny k následné pooperační léčbě chemoterapií. Odstraňují se i okolní lymfatické uzliny, jejich histologické vyšetření umoţní určit stadium nemoci. Radiofrekvenční ablace (RFA) Jedná se o metodu, kde se ke zničení nádorové tkáně vyuţívá teploty kolem C, docílené mikrovlnným zářením na principu mikrovlnné trouby. Metoda je vhodná u nádorů do velikosti 3 cm. Do metastatického loţiska se zavede sonda, která na okolí působí mikrovlnným zářením. Výkon se provádí v případech, kdy nelze provést resekční (odstraňující) výkon. Operaci lze provést na rentgenologickém pracovišti pod kontrolou CT (počítačového tomografu), kdy se speciální sonda zavádí přímo přes kůţi, otevřenou cestou nebo laparoskopicky (zavedením přes břišní stěnu) na operačním sále v celkové narkóze. Chemoembolizace Chemoembolizace je metoda, během níţ se do cévního řečiště nádoru pomocí speciální hadičky (cévky) zavedené přes tříslo vstříkne látka zabraňující dalšímu přívodu krve (a tím i výţivy) do nádorového loţiska. Nedostatek kyslíku a výţivných látek vede k odumření buněk a celé zhoubné tkáně s jejím následným opouzdřením. Tento účinek je posilován současným přívodem cytostatik (protinádorových léčiv) do nádoru (proto chemoembolizace). Celý proces je kontrolován pomocí rentgenového přístroje, zákrok se provádí za krátkodobé hospitalizace. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 5 z 7

6 Injekce čistého alkoholu Ethanol (alkohol) je pro nádorovou tkáň velmi jedovatý toxický. Vede k vysušení nádorových buněk a jejich následnému odumření. Alkohol se injikuje přes kůţi do středu nádorového loţiska pod kontrolou CT nebo ultrazvuku či přímo do nádoru během operačního výkonu. Chemoterapie Znamená pouţití speciálních léků tzv. cytostatik, které zabíjejí nádorové buňky. Chemoterapii je moţné aplikovat po operaci jater, abychom zabránili šíření choroby do ostatních částí organismu. Tato léčba se nazývá zajišťovací neboli adjuvantní. Chemoterapii pouţíváme také v případech, kdy není moţno provést operační výkon, ke zmírnění příznaků nemoci a ke kontrole dalšího růstu nádoru. Tato léčba spolu s dalšími přístupy (léčba bolesti, výţiva apod.) se nazývá paliativní. Zde není základním cílem vyléčení, ale zlepšení či udrţení stávající kvality ţivota nemocného. Ze základních cytostatik se u metastatického onemocnění jater pouţívá doxorubicin, 5-fluorouracil a gemcitabin. Protinádorové léky podáváme ve formě infuzí do ţíly. Jedná se pak o systémovou léčbu, protoţe účinné látky vstupují do krevního oběhu a dostanou se do všech částí těla. V případě jaterních metastáz se pouţívá také regionální (místní) léčba, kdy do ostatních částí těla proniká minimum léčiva. Cytostatika jsou podávána do jater cestou jaterní tepny. Loţisko nádoru je tak moţno vystavit účinku vysokých koncentrací protinádorových léků a způsobit intenzivnější ničení nádorových buněk. Chemoterapie je podávána v cyklech: mezi jednotlivými sériemi následuje různě dlouhé období na zotavení. Po několika cyklech (obvykle po 2 3 měsících léčby) hodnotíme efekt léčby pomocí klinického vyšetření, laboratorních testů a dalších vyšetřovacích metod. Chemoterapii je moţno v některých případech absolvovat ambulantně, jindy je nezbytná krátkodobá hospitalizace. Závisí to zejména na druhu léčiva, způsobu podání a celkovém stavu pacienta. Cílená biologická léčba Pokud pacientovi nelze nabídnout chirurgické odstranění nádoru jater, je v současné době doporučována biologická léčba. Tlumí růst krevních kapilár (drobných cév), coţ vede k omezení přísunu ţivin k rychle rostoucím tkáním nádorovým buňkám. Tyto pak zpomalují svůj růst a zanikají. Podobně jako chemoterapie, ani cílená biologická léčba nevede k vyléčení nádoru jater. Můţe však zpomalit průběh nádorového onemocnění a tím prodlouţit přeţití nemocného. Transplantace jater Transplantace jater není v současné době u jaterních metastáz kolorektálního původu (původu z tlustého střeva a konečníku) a většiny jaterních metastáz, které nejsou kolorektálního původu indikována, protoţe nepřináší nemocnému dlouhodobější zlepšení. Stereotaktická radioterapie Představuje cílené ozáření 1 3 jaterních loţisek vyšší dávkou ionizujícího záření. Provádí se na specializovaných ozařovacích systémech (např. X-nůţ, CyberKnife, RapidArc, Tomoterapie aj). Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 6 z 7

7 JAK PROBÍHÁ DALŠÍ SLEDOVÁNÍ PO LÉČBĚ? Pacienti, kteří byli léčeni pro metastatické postiţení jater zhoubným onemocněním, musí být sledováni po celý zbytek ţivota v pravidelných intervalech. Zhoubný nádor se můţe opět objevit v původním místě nebo vytvořit metastázy jinde v těle. Pravidelné kontroly umoţní lékaři včasný zásah a řádnou léčbu případně nové aktivity nemoci. Dle rozsahu recidivy (návratu) onemocnění se volí nejvhodnější způsob léčby podobně jako u primárního onemocnění. Pravidelné kontroly v případě chirurgické léčby zajišťuje chirurgické pracoviště, které spolupracuje s onkologií. V případě, ţe nemocný neprodělal operaci, je obvykle sledován na onkologickém oddělení. Pravidelné kontroly, většinou v intervalech 3 6 měsíců, se sestávají z klinického vyšetření, laboratorního vyšetření včetně nádorových markerů, rentgenového snímku hrudníku a ultrazvukového nebo CT vyšetření břicha. Frekvence (četnost) vyšetření závisí především na stadiu onemocnění. PODPORA ONKOLOGICKÝCH NEMOCNÝCH Ţivot s nádorovým onemocněním není lehký. Kromě zdravotních problémů se pacienti často setkávají se sociálními obtíţemi např. v zaměstnání, v rodině, nebo při běţných denních aktivitách. Lékaři a ostatní zdravotnický personál mohou nemocným poradit s denním reţimem a pracovním nasazením. Důleţitou roli mají také sociální pracovníci a psychologové, kteří mohou být v mnohém velmi nápomocní nejen pacientům, ale také jejich rodinným příslušníkům. Cennou podporou pro nemocné jsou i jejich rodiny a přátelé, popřípadě různé skupiny nebo společnosti, které sdruţují onkologické pacienty. Mnoho rad a informací lze nalézt na internetových stránkách se zdravotnickou tématikou, k dispozici je široké spektrum serverů v češtině i jiných jazycích. K dispozici jsou i četné publikace pro pacienty. Národní referenční centrum Informace pro pacienty Stránka 7 z 7

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PLIC OBSAH Co jsou plíce............................2 Co jsou nádory..........................3 Co jsou nádory dýchacího ústrojí..........4 Co jsou zhoubné nádory plic a

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH PROSTATY OBSAH Co je prostata?... 3 Co jsou nádory?... 4 Co je zhoubný nádor prostaty?... 5 Jaké jsou příznaky karcinomu prostaty?... 6 Jak se určí diagnóza karcinomu prostaty?...

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VARLAT OBSAH Co jsou varlata...........................2 Co jsou nádory...........................3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete...........................4

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST OBSAH Co je žlučník a co jsou žlučové cesty........ 2 Co jsou nádory.......................... 3 Jaké jsou příznaky nádorů žlučníku a žlučových

Více

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE Informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Ivo Palásek MUDr. Michael Doubek, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Ilustrace Michael Doubek Interní hematoonkologická klinika

Více

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová

Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění. Lucie Neoralová Výživa při prevenci a léčbě jaterních onemocnění Lucie Neoralová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 ŠÁRKA HABARTOVÁ, DiS. Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 ZOBRAZOVACÍ METODY U KARCINOMU PLIC Bakalářská práce

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Co víme o onemocněních pohrudnice

Co víme o onemocněních pohrudnice jak léčit nemoci pohrudnice? Co víme o onemocněních pohrudnice pleurální výpotek, pneumotorax a nádory pohrudnice prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. jak léčit nemoci pohrudnice?

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby)

DAŇ ZA ÚSPĚCHY. (Komplikace a následky onkologické léčby) (Komplikace a následky onkologické léčby) Vyléčit nádorové onemocnění dítěte není jen tak. Předpokládá to likvidovat všechny nádorové buňky v těle pacienta, jinými slovy zabít všechny buňky primárního

Více

Jak lze léčit kostní metastázy?

Jak lze léčit kostní metastázy? Jak lze léčit kostní metastázy? Dalibor Pacík, Urologická klinika LF MU, FN Brno Jana Katolická, Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno Jak lze léčit kostní metastázy? Dalibor Pacík, Urologická

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky

Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník k semináři na téma: Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky 27. listopadu 2010 VFU Brno Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1

neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 neurologie 200x270 leden po korekture.qxd 14.1.2010 18:00 Page 1 PŘÍLOHU PŘIPRAVILI ČLENOVÉ ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU TÝDEN A PARTNERŮ

Více

Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease. Lucie Šutová

Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease. Lucie Šutová Potřeby a kvalita ţivota klienta s Crohnovou chorobou Needs and quality of life for clients with Crohn s disease Lucie Šutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním pilířem bakalářské práce je Crohnova

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

KONTRASTNÍ LÁTKY A JEJICH NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY

KONTRASTNÍ LÁTKY A JEJICH NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY Masarykova univerzita Lékařská fakulta KONTRASTNÍ LÁTKY A JEJICH NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Bílek Vypracovala: Jitka Mazánková Radiologický asistent Brno, duben 2011 Anotace

Více