VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Úrazy - specifické postavení úrazů - vývoj úrazové incidence - možnosti prevence - cíle Národního akčního plánu prevence úrazů na období Problematika úrazů dopravních. MUDr. Zuzana Zvadová

2 Úrazy - závažný problém současného světa děti jako nejohroženější kategorie Dle údajů WHO na následky úrazů každoročně umírá přibližně 5 miliónů osob. Dalších 70 miliónů osob je při úrazech zraněno. Jen na následky dopravních úrazů zahyne každoročně cca 1,3 miliónu osob. Nejčastěji se obětí úrazů stávají děti, dospívající a mladší osoby. V evropských zemích patří k nejčastějším příčinám dětské mortality dopravní úrazy, tonutí a otravy. V zemích OECD zemře každoročně více než 875 tisíc dětí a mladistvých do 18 let. Více než 10 miliónu dětí musí být v důsledku úrazu hospitalizováno. V rozvojových zemích umírá každoročně v důsledku úrazů více než milión dětí. 2

3 Specifické postavení úrazů Úrazy postihují osoby mladé, které mají většinu života před sebou. Úrazy vznikají na základě vnějších příčin, které lze odstranit, a tak i naprosté většině úrazů vhodnou prevencí zabránit. Výsledky preventivních programů potvrzují vysokou efektivitu prevence, ať už jde o mediální kampaně, prevenci ve školách anebo legislativní zásahy, které se vhodným způsobem uplatňují zejména ve sféře dopravy. Analýzy, zkoumající příčiny a okolnosti vzniku úrazů, prokazují, že úrazy vznikají za stejných podmínek, které se pravidelně opakují. Úrazy mají, podobně jako nemoci, určitá rizika, kterým je možno předcházet, a určitou periodicitu, s níž je nutno počítat vzhledem k vhodnému načasování preventivních aktivit. 3

4 Dětská úmrtnost na neúmyslné úrazy v zemích EU (v %) Dětská úmrtnost na neúmyslné úrazy v zemích EU (v %) 34% 33% doprava tonutí pády suicidia popáleniny otravy 3% 4% 5% 6% 15% ostatní 4

5 Incidence úrazů u dětí a dospívajících v České republice V ČR jsou úrazy na prvém místě v příčinách úrazové mortality dětí i dospívajících. Úrazy si vyžádají každoročně více než ošetření lékařem. U dětské populace zapříčiňují úrazy a otravy 36 % všech úmrtí u dětí do 14 let. Každoročně je u nás pro úraz více než dětí do 14 let hospitalizováno a přibližně dětí ošetřeno ambulantně. Téměř dětí je postiženo následky trvalými, téměř 200 dětí a mladistvých na následky úrazu zemře. Ve srovnání s vyspělými zeměmi jako je Švédsko, Velká Británie či Itálie je úmrtnost na dětské úrazy téměř dvojnásobně vyšší.

6 Národní akční plán prevence úrazů na období V roce 2007 byl vytvořen vzhledem k závažnosti situace dětské úrazovosti Národní akční plán prevence úrazů na léta směřující k vytvoření bezpečného prostředí v rámci EU. (Life without Injuries and Violence in Europe) Cílem NAPu je snížení úrazové mortality, zastavení nárůstu a četnosti úrazů, zejména závažných úrazů s trvalými následky a zajištění bezpečného prostředí pro děti bez úrazů a násilí. Národní akční plán byl odsouhlasen usnesením vlády č. 926 ze dne jako systémové řešení prevence úmyslných i neúmyslných úrazů u dětí ČR ve věkové kategorii 0-19 let. 6

7 Změny trendu dětské úrazovosti V posledních letech se počet dětských úmrtí v důsledku úrazu v ČR významně snížil, a to zejména díky poklesu dětských úmrtí při dopravní nehodě. Zatímco v roce 2005 u nás představovala standardizovaná úmrtnost na úrazy dětí do14 let 7,00 na 100 tis. dětí, v roce 2010 byla v ČR tato hodnota již pouze 4.3 na 100 tis. V zemích EU představuje průměrná standardizovaná úmrtnost 4,2 úmrtí na 100 tis.dětí. K zemím s nejnižší úmrtností patří v EU Švýcarsko, Norsko (2,1), Švédsko (1,9)) a Malta (1,4). Lotyšsko, Rumunsko, Litva a Estonsko jsou naopak na druhém konci tabulky s hodnotami trojnásobně vyššími nežli v ČR. Počet úrazů vyžadujících lékařské ošetření zůstává na vysoké úrovni. 7

8 Standartizovaná úmrtnost na vnější příčiny úmrtí ve vybraných evropských zemích Rumunsko 2010 Lotyšsko 2010 Estonsko 2010 Litva 2010 Bulharsko 2010 Slovensko 2010 Lucembursko 2010 Polsko 2010 Řecko 2009 Maďarsko 2009 Česko 2010 EU 2010 Portugalsko 2010 Francie 2009 Německo 2010 Rakousko 2010 Slovinsko 2010 Španělsko 2010 Kypr 2010 Finsko 2010 Nizozemsko 2010 Itálie 2009 Spojené království 2010 Irsko 2010 Švýcarsko 2010 Norsko 2010 Švédsko 2010 Malta ,9 5,0 4,9 4,5 4,3 4,2 4,2 4,1 3,4 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,7 2,6 2,4 2,1 1,9 1,4 7,8 9,6 10,5 12,0 13,7 14,

9 Výsledky studií Státního zdravotního ústavu Výsledky výzkumných šetření Státního zdravotního ústavu potvrzují lehce narůstající incidenci úrazovosti u školních dětí. S věkem dítěte byl prokázán vzestupný trend úrazovosti, jakož i vyšší procento úrazů u chlapců. Nejvyšší počet úrazů byl zaznamenán v kategorii zlomenin a zhmožděnin 64,5 %, následují poranění povrchu těla - 27,6 %. Na třetím místě jsou úrazy kraniocerebrální. Úrazy vznikají nejčastěji při sportovní činnosti při organizovaném sportu a hře vzniká 37,9 % všech úrazů, při neorganizovaném sportu 34,4 % (hra bez dohledu a výlety). 9

10 Úrazy z hlediska druhu prostředí Nejčastěji dochází ke vzniku úrazu v prostředí domácím a školním. V souboru školních dětí zahrnujícím celkem 4360 žáků utrpělo úraz ošetřený lékařem 19 % žáků s charakteristickou závislostí na věku dítěte. Domácích úrazů bylo zaznamenáno 25,8 % - počet těchto úrazů s věkem klesá. Školních úrazů bylo v naší studii registrováno celkem 28,9 %. K nejčastějším druhům zranění patří fraktury, kontuze a luxace, Zastoupení těchto druhů úrazů v celkovém počtu úrazů je 64,5 %. Nejčastěji dochází k úrazům při organizovaném sportu - na úrazy vznikající při tělesné výchově a organizovaném sportu připadá přibližně polovina školních úrazů. Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu byl hlášen u 17,4 % případů, tedy u každého šestého dítěte. 10

11 ,9 15,2 14, ,4 10,3 9, Incidence úrazovosti u školních dětí - IGA MZ ČR NS 9802/4 19, ,4 20, , ,1 19,3 15,5 15,1 14,7 25,5 20,1 14,4 32,4 31,2 29, věk chlapci ch + d dívky Incidence úrazů u školních dětí - Studie IGA MZ ČR NS 9802/4 Incidence úrazovosti u školních dětí - IGA MZ ČR NS 9802/ ,4 31,2 29, , , , ,4 20, ,2 19,3 20, ,9 15,2 14,7 11,4 10,3 9,3 15,5 15,1 14,7 14,4 chlapci ch + d dívky věk 11

12 Nejčastější druhy zranění u školních dětí Nejčastější druhy zranění u dětí školního věku - v % , ,4 31, Fraktury Kontuze 10 5 Kontuze 0 Chlapci Děvčata Fraktury 12

13 Úrazy při školní TV a organizovaném sportu dle věku a pohlaví (v %) Úrazy při TV a organizovaném sportu dle věku a pohlaví (v %) 60 53,2 53, , ,3 37,8 38,6 33,3 40, ,2 33,3 35, ,2 42,2 32,4 Chlapci Děvčata let 7-8 l. 8-9 l l l l l l. 13

14 Vývoj úrazové incidence V posledních deseti letech dochází k poklesu úrazové mortality, úrazovou morbiditu se snižovat nedaří lze zaznamenat lehce vzestupný trend. Procento úrazů narůstá zejména na II. stupni ZŠ za znepokojivý lze považovat nález v 7. ročnících ZŠ, a to 30 % incidenci úrazů u chlapců a 27,7 % u děvčat! Tento vzestup může být způsoben nebezpečnějšími sportovními aktivitami - adrenalinové sporty a zejména nárůstem aktivit typu skateboarding, snowboarding a jízda na in-line bruslích. Mění se rovněž sezónní incidence úrazovosti. Zatímco dříve bylo maximum zaznamenáno v letních měsících, v současnosti lze zjistit jeden vrchol v jarním období, druhý pak krátce po zahájení školního roku - viz následující graf. 14

15 procento procento Graf č. 3 Procentuální zastoupení úrazů v celkovém počtu úrazů během kalendářního roku měsíc Procentuální zastoupení úrazů v celkovém počtu úrazů v průběhu kalendářního roku 16 Graf č. 3 Procentuální zastoupení úrazů v celkovém počtu úrazů během kalendářního roku měsíc 15

16 Minimalizace rizika školního úrazu Vytvoření bezpečného prostředí ve smyslu materiálním Bezpečné prostory ve škole, bezpečná konstrukce budov, vhodný nábytek vybavení respektuje požadavky Školského zákona 561/2004 a vyhlášku 410/2005. Zajištění bezpečného prostředí ve smyslu sociálním Vytvoření příznivého psychosociálního klimatu, předcházení všem projevům násilí, okamžité řešení šikany a násilí, kultivace sociálních vztahů. Proaktivní postoj učitelů, jasná pravidla chování. Ochrana dítěte na pozemních komunikacích. Bezpečné přechody, retardéry, světelná signalizace na křižovatkách a na přechodech v blízkosti škol, včasné upozornění řidiče na přítomnost školy, dodržování nejvyšší povolené rychlosti v blízkosti škol a hřišť. 16

17 Dopravní úrazy jako nejzávažnější kategorie úrazů Na následky dopravních úrazů umírá 1,3 miliónů osob. Dalších 50 miliónů je při dopravní nehodě zraněno. Odborníci odhadují, že úrazy se v r posunou na páté místo v příčinách smrti či invalidity. Období bylo vyhlášeno jako Dekáda bezpečnosti silničního provozu (Decade of Action for Road Safety ). Jejími cíli je snížení dopravní mortality, pokles incidence dopravních úrazů a finanční zajištění dopravní bezpečnosti. Dopravní nehody jsou nejčastější příčinou dětské úrazové úmrtnosti. Přibližně dětí utrpí v souvislosti s nehodou zranění, téměř 200 dětí vážné zranění s trvalými či dlouhodobými následky 17

18 Vývoj počtu úmrtí na silnicích za období Vývoj počtu úmrtí na silnicích za období

19 Příčiny poklesu dětské dopravní mortality Počet smrtelných dopravních nehod u dětí klesá, a to zejména díky bezpečné konstrukci vozidel a díky novele 411/2005 silničního zákona 361/2000, která vstoupila v platnost a přinesla kromě bodového systému zejména: Povinné používání dětských zádržných systémů. Od 1. května 2008 se smí dítě přepravovat jenom v dětském zádržném systému, a to na všech typech dopravních komunikací. Povinné používání cyklistických přileb u cyklistů mladších 18 let - povinnost mít přilbu nasazenou na hlavě a řádně připevněnou řemínkem. Počet úmrtí u dětských cyklistů se díky používání ochranných přileb v posledních letech podařilo snížit na minimum. 19

20 Vývoj počtu usmrcených dětí v ČR 20

21 Děti jako nejzranitelnější účastníci dopravy Děti zejména předškolního věku - nemají vzhledem k malé výšce dostatečný rozhled a také nejsou dobře vidět za překážkou. Vzhledem k nezralosti CNS nejsou děti schopny odhadnout relativitu rychlosti, ani moment střetu dvou vozidel. Ve srovnáním s dospělým lze u dítěte prokázat zhoršenou lokalizaci zvuků v prostoru vnímání zvuku je o 10 db nižší. Integrace zrakového vnímání se teprve vyvíjí.u malých dětí je zorné pole přibližně o 30 % užší. Reakční čas je u dítěte prodloužený, takže pětileté dítě potřebuje zhruba dvojnásobek času dospělého. 21

22 Dopravní nehody chodců a jejich následky 22

23 Úrazy cyklistů Úrazy hlavy jsou u dětských cyklistů nejčastější příčinou úmrtí. Cyklista mladší 18 let je povinen použít při jízdě na kole cyklistickou přilbu. Až tři čtvrtiny úmrtí cyklistů je způsobeno úrazem hlavy! Přibližně při polovině pádů dochází k poranění hlavy přičemž desetina je tak vážná, že může ohrozit život dítěte. Nošení přilby zabrání 85 % poranění hlavy a 88 % případů poranění mozku. Cyklisté bez přilby podstupují téměř 20 x vyšší riziko smrti. Její užívání znamená nejenom nižší riziko úmrtí, ale též nižší četnost dalších zranění- fraktur lebky je jenom pětina, měkkých částí hlavy polovina. Přibývá nehod u dospělých cyklistů v r bylo z 58 usmrcených cyklistů 48 bez přilby! Velmi časté jsou nehody cyklistů pod vlivem alkoholu - obvykle do 0,5 promile! 23

24 Nehody motocyklistů Vysoké procento nehod způsobených mladými řidiči každá sedmá nehoda zaviněna mladým řidičem. Mladí řidiči do 24 let představují téměř 30 % usmrcených U dospívajících (15-19 let) je smrt v důsledku nehody nejčastější příčinou úmrtí cca 47 % úmrtí adolescentů Alarmující je počet i závažnost nehod motocyklistů v r počet usmrcených činil 30,3 na 1000 nehod. V období přibližně pětina usmrcených motocyklistů neměla při nehodě ochrannou přilbu. 24

25 Používání bezpečnostních pásů Pásy patří k nejvýznamnějším prvkům pasivní ochrany. Dle statistik nepřipoutaným osobám hrozí 6x vyšší riziko smrti. U dospělých lze zaznamenat velmi nízké procento poutání na zadních sedadlech. Přitom v ČR je povinnost poutat se na předních i zadních sedadlech pokud jsou vybavena bezpečnostními pásy. Pásy významně přispívají k bezpečnosti cestující, a to zejména v případě čelní srážky, zadního nárazu či převrácení. V případě převrácení zabrání až 77 % usmrcení. Být nepřipoutaný a havarovat v rychlosti 30 km/hod. má stejné důsledky jako pád z 1. poschodí. 25

26 Používání cyklistických přileb Úrazy hlavy jsou u dětských cyklistů nejčastější příčinou úmrtí. Přibližně při polovině pádů dochází k poranění hlavy přičemž desetina je tak vážná, že může ohrozit život dítěte. Nošení přilby zabrání 85 % poranění hlavy a 88 % případů poranění mozku. Cyklisté bez přilby podstupují téměř 20 x vyšší riziko smrti. Cyklista mladší 18 let je povinen použít při jízdě na kole cyklistickou přilbu! Počet dětí užívajících přilbu narůstá. Nejvyšší procento lze zaznamenat zejména u předškolních dětí a u dětí na počátku školní docházky. 26

27 Rizika úrazu u dospívajících Nízký věk, nedostatek řidičských zkušeností Sociální a emoční nezralost, vnímání rizika Snížená schopnost vnímat riziko (zdravotní i sociální) Rizikový způsob jízdy jako důsledek hledání vlastní identity, sebedůvěry a sebepoznání Rychlý, agresivní způsob jízdy jako prostředek získání vzrušujících zážitků (sensation seekers) Řízení jako způsob získání prestiže, vlivu a uznání Vyšší náchylnost k překročení rychlosti i k užití alkoholu či omamných látek. 27

28 Faktor rychlosti Být nepřipoutaný a havarovat má pro organismus následky jako V rychlosti 30 km/hod jako pád z 1.poschodí V rychlosti 50 km/hod - jako pád ze 3. poschodí V rychlosti 70 km/hod jako pád ze 6. poschodí V rychlosti 90 km/ hod jako pád z 10. Poschodí Nepřiměřená rychlost je nejčastější příčinou těžkého zranění dítěte častá jsou zejména zranění na přechodech Nepřiměřená rychlost je nejčastější příčinou usmrcení - zejména u dospívajících! 28

29 Profil rizikového řidiče Snížená schopnost autoregulace, sebekontroly Snížená anticipace a odpovědnost Bezstarostnost a tendence spoléhat na náhodu Nedostatečná sebejistota a potřeba kompenzace pocitu méněcennosti Snížená emocionálni stabilita a adaptační variabilita Ulpívání na rigidních schématech v neočekávaných situacích Nízký stupeň morálky hostilní postoj vůči ostatním Rychlá, bezohledná jízda, užívání alkoholu či omamných látek 29

30 Minimalizace rizikového chování v dopravním prostředí Vyhýbejte se před cestou důsledně alkoholu a drogám! I malé množství alkoholu zhoršuje schopnosti řidiče! Vyvarujte se spěchu na cestách trasu si předem naplánujte! Snažte se rizikovým situacím včas předejít - buďte tolerantní Nenechte se vyprovokovat agresivními řidiči! Při přejíždění mezi jízdními pruhy dávejte důsledně ukazatele o změně směru jízdy. Dodržujte bezpečné odstupy mezi vozidly umožněte rychlejším vozidlům předjíždění neblokujte jízdní pruhy. Nekličkujte mezi jízdními pruhy vyvarujte se náhlého zabrzdění. Nepoužívejte nadbytečně zvuková či světelná znamení! 30

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie Prevence úrazů v podmínkách školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Uhlíková Učitelství pro 2. Stupeň ZŠ, obor Vy-Bi Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

5% Otravy 7% Popáleniny

5% Otravy 7% Popáleniny 5. DOPRAVNÍ ÚRAZY A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE Dopravní úrazy V současné době neustále dochází ke zvyšování počtu dopravních nehod. Úrazovost při dopravních nehodách se v poměru k nárůstu dopravy dlouhodobě

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING VZTAH RYCHLOSTI JÍZDY VOZIDLA A NÁSLEDKŮ DOPRAVNÍCH NEHOD RELATION BETWEEN VEHICLE

Více

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence. Veronika Benešová a kolektiv Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Veronika Benešová a kolektiv 2003 OBSAH Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence Autoři: V. Benešová, J. Boleslav, L. Brož, A. M. Čelko, I. Černá, M. Grivna, J.

Více

ALARM METODICKÉ A PRACOVNÍ LISTY S PRVKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY NA STŘEDNÍ ŠKOLE

ALARM METODICKÉ A PRACOVNÍ LISTY S PRVKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY NA STŘEDNÍ ŠKOLE ALARM METODICKÉ A PRACOVNÍ LISTY S PRVKY DOPRAVNÍ VÝCHOVY NA STŘEDNÍ ŠKOLE leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Blanka Sunkovská Datum: leden 2009

Více

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Příčiny dopravní nehodovosti a možnosti její prevence DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013)

Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza. V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Vývoj a srovnání dopravní nehodovosti v ČR a SR a její analýza V uplynulých 21 letech (od rozdělení ČSFR do konce roku 2013) Dokument mapuje vývoj dopravní nehodovosti, resp. její následky. Poukazuje jak

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pohledy z dané země podávají celkový přehled zdravotní situace v zemi a tam, kde je to možné, také srovnání její pozice ve vztahu k ostatním zemím v regionu.

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2010. Lidé sahají po drogách od nepaměti. Aktuální situace v léčbě drogově. závislých. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Lidé sahají po drogách od nepaměti a není žádný důvod se domnívat, že tomu někdy může být jinak. Dokud budou lidé lidmi, potud potrvá poptávka po instantním štěstí, po látkách,

Více

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová Studie: Srovnání Islandského a Českého systému dopravy a bezpečnosti silničního provozu vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Výměna zkušeností bezpečnosti provozu v oblasti motocyklismu Autoři: Martin

Více

Alkohol v Evropě Zpráva pro Evropskou unii Souhrn

Alkohol v Evropě Zpráva pro Evropskou unii Souhrn Alkohol v Evropě Zpráva pro Evropskou unii Souhrn Peter Anderson a Ben Baumberg Institute of Alcohol Studies, Anglie červen 2006 Souhrn Souhrn Pozadí vzniku zprávy V době, kdy Evropská komise připravuje

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Ivana Chumová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Státní zdravotní ústav, 2014 1 Státní zdravotní ústav Publikace

Více

DOPRAVNÍ ÚRAZY TĚHOTNÝCH ŽEN STÁLÁ VÝZVA

DOPRAVNÍ ÚRAZY TĚHOTNÝCH ŽEN STÁLÁ VÝZVA DOPRAVNÍ ÚRAZY TĚHOTNÝCH ŽEN STÁLÁ VÝZVA Souhrn KEPÁK J. ÚRAZOVÁ NEMOCNICE V BRNĚ - TRAUMACENTRUM Dopravní nehodovost se stala celosvětovým problémem. Úrazů neustále přibývá a narůstá jejich závažnost.

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka

Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011. Jan Koucký a Martin Zelenka Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2011 Jan Koucký a Martin Zelenka Praha, prosinec 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Zaměstnatelnost a uplatnění vysokoškoláků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více