Metodická příručka pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 AUTOŘI: Mgr. Anna Chvojková Svaz průmyslu a dopravy ČR Mgr. Miroslav Flanderka Sociální agentura, o.s. Mgr. Jaromír Licek Sociální agentura, o.s. vyrobeno v dubnu

3 Obsah: I. Úvod 5 II. Teoretické modely a základní východiska pro zjiš ování potřeb 5 III. Metodologie zjiš ování potřeb zaměstnavatelů aneb assessement potřeb v praxi 8 1. Fáze Orientace a vzájemné poznávání 8 2. Fáze Šetření a identifikace potřeb 9 3. Fáze Shromaž ování informací Fáze Mapování Fáze Stanovení cílů spolupráce Fáze Zpracování plánu spolupráce a jeho realizace 14 4

4 I. Úvod Cíl zpracovaného dokumentu Cílem metodické příručky je přiblížit účastníkům z řad laické a odborné veřejnosti problematiku potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Snahou autorského týmu je seznámit uživatele příručky se základními teoretickými modely, principy a zejména s pracovními postupy při zjiš ování potřeb zaměstnavatelů tak, aby vedly k úspěšnému uplatnění osob se zdravotním postižením na trh práce. Cílová skupina uživatelů metodik Zařízení poskytující poradenství v oblasti pracovního uplatnění, vzdělávací instituce, úřady práce, zdravotnická zařízení, které zajiš ují vybrané služby pracovní rehabilitace, zaměstnavatelské subjekty. Obsah metodiky: Metodická příručka obsahuje kromě obecně platných teorií a principů problematiky potřeb i názorné pracovní postupy při vytváření systematické spolupráce a vzájemné podpory mezi poskytovateli pracovní rehabilitace a zaměstnavatelskými subjekty. Klíčové pasáže z metodické příručky budou v populární podobě zveřejněny ve formě propagačních materiálů a distribuovány mezi cílové skupiny. II. teoretické modely a základní východiska pro zjiš ování potřeb Popis základních definic potřeb a jejich zaměření Jednotný názor na definici potřeb a na jejich měření neexistuje. Existují různá pojetí potřeby. Americký psycholog Maslow zavedl hierarchii potřeb, když se pokoušel formulovat teorii lidské motivace. Věřil, že základní fyziologické potřeby, jako je např. potřeba jídla, podpírají vyšší potřeby bezpečí, lásky, uznání, vědění nebo seberealizace. Předpokládal, že potřeby na vyšších úrovních se stávají důležitými tehdy, když jsou alespoň částečně uspokojeny potřeby nižší nebo ty základní, viz tab. 1 Tab. č.1 Hierarchie základních lidských potřeb dle Maslowa Nejnižší vrstva Fyziologické potřeby Základní potřeby (potřeby to či ono dostávat) Nižší vrstva Potřeba bezpečí a zajištění Základní potřeby (potřeby to či ono dostávat) Střední vrstva Vyšší vrstva Potřeba lásky a potřeba někam patřit Potřeba sebeúcty Základní potřeby (potřeby to či ono dostávat) Nejvyšší vrstva Seberealizační potřeba Metapotřeby (potřeby to či ono dostávat) 5

5 Po Maslowovi vznikaly další přístupy k definování potřeby s ohledem na zdravotní péči. Brewin (Brewin, 1992 in Bengston; Hanss, 1999) definuje přítomnost potřeby, když úroveň fungování člověka klesá nebo hrozí, že klesne pod určitou úroveň. Pojednává o potřebě jako o objektivním nedostatku, který může být nahlížen ze tří různých hledisek. První je nedostatek zdraví nebo pohody, kde se potřeba váže k pacientovým symptomům, nedostatku dovedností a sociální nouzi a je definována jako nedostatečná úspěšnost v dosahování cílů souvisejících se zdravím a pohodou. Z druhého hlediska je potřeba definována jako nedostatečný přístup k adekvátní formě nebo úrovni institucionalizované péče, kterou vyžaduje zdravotní stav. Třetí pohled je Brewinem popisován jako nedostatek specifických intervencí (zásahů) profesionálů, zahrnující léčbu i sociální podporu. Naproti tomu Bradshaw (Bradshaw, 1972 in Bengsston;Hansson, 1999) pojal potřebu ze sociologické perspektivy. Načrtnul vyjádřenou nebo uživatelem vnímanou potřebu, normativní potřebu zjištěnou profesionálem a rovnávací potřebu, která vznikne srovnáním s jinou skupinou osob. Takový přístup zdůrazňuje, že potřeba je subjektivní dojem, a že přítomnost nebo nepřítomnost potřeby závisí na tom, čí hledisko vezmeme v úvahu. Z výše popsaných teoretických modelů vyplývá, že potřeby zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou specifickými potřebami, které tvoří nadstavbu standardních teoretických vzorců pojednávajících o potřebách např. v sociálně zdravotní oblasti, kde je tato problematika řešena na úrovni klient / pacient vs. profesionál / instituce. Přesto se můžeme některými ověřenými postupy a principy inspirovat a pokusit se je aplikovat v omezené míře i na jiné oblasti, jako je např. integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. Pokud přiřadíme zaměstnavateli roli klienta / zákazníka, který má potřebu zaměstnat osobu se zdravotním postižením a poskytovateli služeb pracovní rehabilitace přisoudíme roli poradenské instituce, která se identifikovanou potřebu zaměstnavatele profesionálně zabývá, vychází nám základní vazba zákazník / zaměstnavatel vs. poradce / instituce v oblasti pracovní rehabilitace. Tato základní vazba je premisou pro další kapitoly metodické příručky, kde jsou uživatelé seznámeni s problematikou specifických potřeb zaměstnavatelů z hlediska jejich členění, náplně nebo základních postupů při jejich identifikaci a mapování. Z analytického šetření (bylo součástí projektu Rehabilitace Aktivace Práce), které bylo realizováno řešitelským týmem mezi zaměstnavatelskými subjekty před vlastním zpracováním metodické příručky vyplynuly následující největší překážky při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (viz. tab. č.2, pozn. pořadí překážek je uvedeno dle důležitosti, tj. překážka uvedena jako první v pořadí má za zaměstnavatele nejvyšší prioritu): Tab. č.2 Největší překážky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením nedostatek vhodné práce pro osoby se zdravotním postižením ( dále OZP) nedostatek práce popř. vhodných zakázek pro OZP nedostatečná kvalifikace OZP zvýšená pracovně-právní ochrana OZP náklady na úpravu pracoviště pro OZP nízká flexibilita zaměstnavatelů ve vytváření částečných úvazků a pružné pracovní doby pro OZP nízká míra informovanosti o zdravotním stavu OZP nízká míra informovanosti zaměstnavatelů o problematice OZP 6

6 Vedle největších překážek byly také v rámci zmiňovaného analytického šetření zmapovány mezi zaměstnavateli největší problémy při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, výstupy (viz. tab. č.3) Tabulka č.3 Největší problémy při zaměstnávání osob se zdravotním postižením vyšší nemocnost osob se zdravotním postižením nízká flexibilita osob se zdravotním postižením požadavky na individuální pracovní podmínky nízká motivace k práci nízká kvalifikace uchazečů Nevhodná kvalifikace Výše popsané výstupy z realizovaného výzkumu je důležité doplnit o jedno významné zjištění, a to že i přes všechny problémy a překážky spojenými se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením významná část zaměstnavatelů má zájem o systematickou spolupráci s institucemi v oblasti pracovní rehabilitace a nadále chce zaměstnávat popř. rozšířit počet pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jaké jsou tedy potřeby zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením? Lze je rozdělit na jednotlivé kategorie? Jaké volit postupy při jejich identifikaci a naplňování? Odpově na otázky získáme již částečně z realizovaného výzkumu, poněvadž identifikované problémy a překážky do určité míry předznamenávají obsah a zaměření potřeb samotných zaměstnavatelů. Pro lepší názornost jsme zjištěné skutečnosti tématicky rozdělili do následujících kategorií, viz. tab. č.5: Tabulka č.4 Rozdělení překážek a problémů do základních kategorií Kategorie / zákl. domény Informace a informovanost Kvalifikace a motivace Podpora a spolupráce Finance a organizace práce Zdraví Legislativa Identifikované překážky a problémy v realizovaném výzkumu nízká míra informovanosti o zdravotním stavu OZP nízká míra informovanosti zaměstnavatelů o problematice OZP nedostatečná kvalifikace OZP nízká flexibilita OZP nízká motivace OZP k práci nedostatečná spolupráce s partnery v regionu nedostatek partnerů nedostatek vhodné práce pro OZP nedostatek práce popř. vhodných zakázek pro OZP náklady na úpravu pracoviště pro OZP nízká flexibilita zaměstnavatelů ve vytváření částečných úvazků a pružné pracovní doby pro OZP požadavky na individuální pracovní podmínky vyšší nemocnost OZP zvýšená pracovně-právní ochrana OZP Zvolené kategorie jsou zároveň základními doménami potřeb zaměstnavatelů, které se pojí s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nutno poznamenat, že míra a zastoupení potřeb v jednotlivých kategoriích je u každého zaměstnavatele velmi individuální. 7

7 III. Metodologie zjiš ování potřeb zaměstnavatelů aneb assessment potřeb v praxi 1. Fáze Orientace a vzájemné poznávání V první fázi procesu klademe důraz na zahájení dimenze vztahu. V této fázi mohou být významné tyto čtyři individuální kroky: 1. Doporučení na zaměstnavatele 2. První kontakt 3. Položení základů pro budování vztahu 4. Vzájemné poznávání podmíněné tím, co považuje zaměstnavatel za důležité. S dobrým doporučením je kontakt mnohem snazší. Doporučení znamená cestu, která předcházela prvnímu kontaktu. Zahájení práce se zaměstnavatelem, který o pomoc sám nežádal, se velmi liší od zahájení práce s dobře připraveným zaměstnavatelem. Cílem je kontakt a položení základů pro budování vztahu. Konečným cílem je realizace pracovního vztahu / spolupráce. První fáze je zaměřena na vybudování vzájemné důvěry. Pokud je práce orientovaná na problém, tato seznamovací fáze je krátká. Funkčnost je důležitější než vztah. Nejvíce prostoru zabírá jednosměrná snaha např. pracovníka z poradenské organizace, který chce získat maximum informací o zaměstnavateli, zatímco zaměstnavatel se dozvídá jen velmi málo o něm. Pokud se snažíme o vytvoření systematické spolupráce, hodně času investujeme do vybudování vztahu. Jedná se o vytvoření prostoru pro dialog, ve kterém musí být vytvořeno místo pro změnu. Tedy první fáze je opravdu na úrovni vztahu. Lidé navzájem poznávají světy jiných lidí, jejich normy, hodnoty a zvláštnosti. Tato činnost také poskytuje pracovníkovi příležitost poznat přání zaměstnavatele a jeho potřeby. 8

8 2. Fáze Šetření a identifikace potřeb Úvod Informace potřebné k efektivní spolupráci jsou shromaž ovány souběžně s rozvojem pracovního vztahu. Fáze šetření je charakteristická shromaž ováním, tříděním a rozborem informací. Zkoumáme a analyzujeme informace. Předpokládá se, že shromaž ování informací je funkční a praktické, to znamená: hledáme bod, který vede k jasnému cíli. Zaměřujeme se také na to, jak funguje zaměstnavatel a jeho bezprostřední okolí. Fungování se také posuzuje ve vztahu k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením.] V této fázi je důležité odkrýt správné potřeby. Nejlepší způsob jak toho dosáhnout je dialog s kompetentním pracovníkem popř. dalšími osobami, které mohou sehrát důležitou roli při vytvoření pracovního místa v rámci firmy. Zaměstnavatel klient může mít přání a potřeby v určité oblasti. Přání nebo potřeby mohou souviset s přijetím uchazeče do pracovního poměru, s úpravou pracovního místa a pracovní náplně, s vytvořením podmínek pro přijetí pracovníka do pracovního kolektivu. Základním předpokladem zaměstnání osob se zdravotním postižením je existence poptávky ze strany zaměstnavatele nebo již konkretizované potřeby. Má-li zaměstnavatel jasný požadavek nebo cíl, stane se vodítkem ve fázi šetření. Má-li např. cíl: Příští rok chci vytvořit pět pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. a chce s naplněním cíle pomoci, pak se šetření ubírá zvláště k vyhledání faktorů usnadňujících dosažení tohoto cíle, nebo naopak tomu bránících. Pět kroků Obecně se šetření skládá z pěti částí: 1. Ujasnění si jaké potřeby a požadavky zaměstnavatel má. 2. Ujasnění si schopností a omezení zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 3. Ujasnění si toho, co zaměstnavatel považuje za důležitou podmínku k uskutečnění svého přání. 4. Ujasnění si, které faktory podpory a dostupné zdroje jsou nejpotřebnější a nejvytouženější. 5. Ujasnění si, které možnosti a omezení zaměstnavatele jsou v přímém vztahu s představami zájemců o pracovní místo. ad 1. Shromaž ování údajů o potřebách a požadavcích Když shromaž ujeme údaje, hledáme nejprve výchozí bod, nebo-li řídící princip. Dva primární řídící principy jsou: požadavky na uchazeče, které vycházejí z představ zaměstnavatele a stanovení základních a specifických parametrů pracovního místa. 9

9 Hledáme co možná nejrychleji požadavky, které zaměstnavatel klade na potenciální uchazeče o pracovní místo. Pokoušíme se formulovat co nejzřetelněji požadavky zaměstnavatele, které klade na potenciálního uchazeče o pracovní místo a na spolupracující instituci např. poradenskou organizaci. Někdy je to velmi jednoduché, jindy je potřeba vynaložit určité úsilí k ujasnění si toho, co je aktuální potřebou. Někdy je důležitou součástí uvedené fáze, pomoci zaměstnavateli strukturovat a nastavit správné požadavky. Pracovník poradenské organizace se často musí držet zpátky, aby nereagoval, dokud požadavek na něj kladený není zcela zřejmý. Spolupráce se zaměstnavatelem na jeho potřebách se odvíjí od jeho požadavků. Rozlišujeme ze strany zaměstnavatele 7 typů požadavků/ otázek : 1. Otázky zaměřené na vyřešení problému. Například: Zbavíte mě tohoto problému? nebo Pomůžete mi s udržením pracovního místa pro OZP? 2. Otázky zaměřené na převzetí. Například: Zpracujete podrobnou charakteristiku pracovního místa dle mých představ? a Získáte pro mne nové zaměstnance? 3. Otázky zaměřené na ochranu. Například: Nebudou citlivé informace zveřejněny konkurenci? 4. Otázky zaměřené na podporu. Například: Pomůžete mi získat finanční prostředky pro plánované pracovní místo? 5. Otázky zaměřené na rozvoj. Například: Naučíte mě, zpracovat projektovou žádost na získání finančních prostředků z EU?, Vyškolíte mého odborného mistra pro práci s lidmi se zdravotním postižením? 6. Otázky zaměřené na zprostředkování nebo koordinaci. Například: Pomůžete mi zapojit se do odborné pracovní skupiny při úřadu práce? 7. Zvláštní kategorii tvoří otázky, které nepocházejí přímo od zaměstnavatele, ale z jeho okolí. Například: Pomůžete dceřiné firmě nebo mému známému s podobným problémem? Otázky mohou mít trojí záměr: vybrat si, získat, udržet. První tři typy otázek směřují převážně k udržení. Ovšem požadavek podpory může být také zaměřen na rozvoj. Otázky zaměřené na rozvoj mohou dále zahrnovat požadavek na informovanost stejně tak jako požadavek pomoci s dosažením určitého cíle. To je důležitý rozdíl, protože otázky zaměřené na informovanost souvisí s fází rozhodování. Zaměstnavatel chce objevit, jaké jsou možnosti a k tomu potřebuje informace. Jakmile jsou tyto informace dosažitelné a vybere si, pak může začít realizace přání a požadavků a následně dosažení cíle. ad 2. Shromaž ování údajů o možnostech a omezeních Kromě objasňování nedostatečností a omezení je důležité poukázat na silné a zdravé stránky zaměstnavatele zrovna tak, jako na slabé stránky nebo obtíže, které mohou nastat nebo již nastaly v souvislosti se zaměstnáním OZP. Od samého počátku máme v úmyslu využít v maximální míře silné stránky zaměstnavatele a nechat jej dělat co nejvíce věcí samostatně. Existuje několik zdrojů, které můžeme použít, abychom ukázali možnosti i omezení. Nehledáme je však pouze u samotného zaměstnavatele, ale i na straně nejbližšího okolí. 10

10 ad 3. Shromaž ování údajů o firemních kritériích zaměstnavatele Firemní kritéria jsou normy, hodnoty a podmínky, které pokládá zaměstnavatel za důležité ve své současné situaci nebo v budoucnosti. Soustředíme se na přání a potřeby, která pocházejí z různých vývojových etap firmy a klíčových milníků její existence, které mají vazbu na problematiku zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Uvedená kritéria zpřesňují tyto přání a potřeby. Ukazují, jak zaměstnavatel smýšlí o své situaci a do jaké míry umí specifikovat své potřeby a přání. Kritéria také pomáhají zjistit schopnost zaměstnavatele si je uvědomit. Zaměstnavatel může mít požadavky ve vztahu k: aktuální situaci ve firmě nebo prostředí (požadavky se přímo netýkají realizované spolupráce na poli zaměstnanosti OZP) obsahu realizované podpory vztahu se spolupracující organizací tempu probíhajících činností nebo k časové perspektivě, ve které se uskutečňuje plán. ad 4. Shromaž ování údajů o nezbytných podporujících faktorech Důležité podporující faktory mohou být určeny na základě rozboru možností a limitů zaměstnavatele. Myslíme tím, že vždy není možné v počátku přesně určit, co zaměstnavatel přesně potřebuje. Někdy se to vyjasní později během procesu a zakázka ze strany zaměstnavatele se průběžně mění na základě získaných informací, aktuální personální nebo ekonomické situaci. ad 5. Shromaž ování údajů o možnostech a omezeních prostředí Pátým krokem, je sbírání informací o podpoře, kterou zaměstnavatel potřebuje k dosažení zamýšleného cíle. Hledáme podporu, kterou může nabídnout sama zainteresovaná organizace nebo regionální sí poskytovatelů pracovní rehabilitace. 11

11 3. Fáze Shromaž ování informací Profil zaměstnavatele se používá ke shromáždění a třídění informací. V praxi se ukázalo, že může být užitečným nástrojem ve většině situací. Profil zaměstnavatele může být použit: jako nástroj šetření jako kontrolní seznam k ověření toho, zda jsou shromážděny všechny náležité informace jako spis k přehlednému soustředění všech informací např. do interní databáze poradenské organizace Je důležité si uvědomit, že posledně jmenovaná funkce profilu zaměstnavatele není nikdy skutečně kompletní, protože život běží a potřeba specifické informace se může změnit, pokud se objeví jiné přání nebo potřeba. Může být použito několik různých zdrojů informací: informace od zaměstnavatele samotného informace od bývalých nebo stávajících zaměstnanců firmy informace od instituce, se kterou zaměstnavatel spolupracoval specializované informace z informačních materiálů, elektronických médií popř. profesních organizací Ze shrnutí možných zdrojů informací se zdá, že shromaž ování informací není taxativně práce pouze jednoho profesionála, ale celého týmu zainteresované organizace. 4. Fáze Mapování Pokud byly všechny nutné informace shromážděny, musí být uspořádány tak, aby představovaly jasný náhled na přání, cíle a potřeby zaměstnavatele. Výsledky mapování by měly být systematicky tříděny a shrnuty do přehledu o přáních, schopnostech, překážkách, potřebách podpory a preferovaných či nutných zdrojích. Jsme schopni odpovědět na následující otázky: 1. Jaká má zaměstnavatel přání? 2. S jakými překážkami má zaměstnavatel zkušenost, co je původem těchto překážek? Jaké je spojení mezi těmito překážkami? 3. Jakou podporu vyžaduje zaměstnavatel ve vztahu k problematice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením? Kvůli které překážce potřebuje pomoc nebo podporu? 12

12 4. Co považuje zaměstnavatel za důležité ve vztahu k uskutečnění přání (jak je akce naplánována, jak se jí kdo ujal, jak je akce podporována, jak bude dlouho trvat atd.)? 5. Jaké schopnosti má zaměstnavatel v řešené problematice (jeho silné stránky a motivace, proč nás kontaktoval)? 6. Jaké jsou upřednostňované postupy a zdroje informací? Pasti týkající se fáze mapování 1. Přání zaměstnavatele není užíváno jako základní východisko. 2. Přání zaměstnavatele je užíváno jako základní východisko, ale není zkoumáno dál. 3. Přání zaměstnavatele je doslova akceptováno. Možné skryté mínění, opravdové přání je minuto. 4. Podpora se zapomene formulovat nebo ohodnotit. 5. Jsou shromaž ovány informace pouze o určitém přání a ne o možných dalších potřebách. 6. Informace o silných stránkách zaměstnavatele nejsou shromážděny. Shromážděny jsou pouze informace o jeho limitech a problémech. 7. Názory a osobní zkušenosti institucí ze spolupracující sítě se zaměstnavatelem jsou přehlíženy. 5 Fáze Stanovení cílů spolupráce Cíle stanovujeme podle toho, o co je usilováno. Děláme tak na základě výsledků fáze mapování. V metodologii můžeme rozlišovat mezi celkovými cíli a specifickými cíli. a) Celkové cíle Celkový cíl má následující charakteristiky: Celkový cíl je směřovaný k tomu, čeho chce zaměstnavatel dosáhnout. Celkový cíl je směřovaný k získání nebo udržení žádané situace. Celkový cíl je směřován do vzdálenější budoucnosti. Dává zaměstnavateli perspektivu do budoucna. Z toho vyplývá, že celkový cíl se definuje pozitivně. V celkovém cíli je, pokud možno, pojmenováno místo, osoba nebo časové období. 13

13 b) Specifické cíle Specifické cíle jsou zaměřeny na zmenšení, kompenzaci nebo překonání překážek na cestě k realizaci celkového cíle. Kromě toho mohou být směřovány k podcílům nebo mezikrokům na cestě k celkovému cíli. V určitých případech musí být před stanovením specifických cílů určeny priority a učiněny volby. Priority. Měly by být určeny priority, které potřeby jsou důležitější než jiné. Je doporučeno dát velkou prioritu potřebám, které jsou vysoko na seznamu zaměstnavatele (jedná se o nejpříznivější motivující faktory). Volby. Někdy je důležité si ujasnit, které potřeby se chystáme řešit a kterým se nebudeme věnovat. Tyto volby se mohou týkat limitů podpory a vzájemné spolupráce. Například: nedostatek zaměstnanců, chybějící vybavení, nedostatek finančních prostředků. Důležité kritérium je, že specifický cíl by měl být dosažitelný. Také z tohoto důvodu vyberte pro začátek specifický cíl, který může být v krátkém termínu úspěšně realizován. Následující kritéria se využívají při formulaci specifického cíle: Specifický cíl může být směřován k vybrání, stanovení nebo udržení žádané situace. Specifický cíl je směřován do blízké doby. Specifický cíl je srozumitelně formulován. Specifický cíl je formulován v konkrétních možných termínech. Specifický cíl by měl být objektivní. 6. Fáze Zpracování plánu spolupráce a jeho realizace Šestou fází a zároveň poslední fází celého procesu je zpracování plánu spolupráce a jeho vlastní realizace. Pracovní postupy a metody u uvedené fáze jsou již zcela v kompetencích zaměstnavatele a pracovníka poradenské organizace. Jednotlivé činnosti úzce navazují na předcházející fáze celého procesu a vycházejí již z konkrétní situace, která je se zaměstnavatelem řešena. V realizační fázi mohou nastat problémové situace, které jsou případ od případu velice různorodé, a proto je velmi obtížné je pro uživatele metodické příručky všechny pojmenovat. Koneckonců je tato problematika mimo rámec zpracované metodické příručky zjiš ování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 14

14 rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Publikaci vydalo Rozvojové partnerství PENTACOM v rámci projektu Iniciativy Společenství EQUAL Rehabilitace Aktivace Práce

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města

Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města. SŘ o strategickém řízení úřadu města Město Nové Hrady vydává tuto Směrnici rady města SŘ-01-16 o strategickém řízení úřadu města Tato směrnice stanovuje postup při tvorbě a realizaci postupu Strategického řízení úřadu města Nové Hrady jako

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Scénář individuálního rozhovoru

Scénář individuálního rozhovoru Scénář individuálního rozhovoru Vytvoření Vážená paní, Vážený pane, z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu (viz přiložený pověřovací dopis) jako nositele projektu zaměstnanců a zaměstnavatelů v energetice,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Projekt Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II a jeho přínos pro obecní úřady

Projekt Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II a jeho přínos pro obecní úřady Projekt Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II a jeho přínos pro obecní úřady Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) VÝCHODISKA A KONTEXT PROJEKTU Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA)

Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Akční plánování a možnosti škol Školní akční plán (ŠAP) a Plán aktivit (PA) Zlín UTB 21. 11. 2016 Mgr. Petr Pagáč Odborný

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Strategický rámec MAP1

Strategický rámec MAP1 Strategický rámec MAP1 Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní): Datum

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Andrea Tajanovská, DiS. Kvalita a efektivita v sociální práci

Podzimní škola sociální práce. Výstupy z pracovních skupin Mgr. Andrea Tajanovská, DiS. Kvalita a efektivita v sociální práci Podzimní škola sociální práce Výstupy z pracovních skupin Mgr. Andrea Tajanovská, DiS. Kvalita a efektivita v sociální práci Zadání Zamyslete se nad otázkou zjišťování kvality a efektivity v sociální práci.

Více

Navrhovaná opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Navrhovaná opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením Navrhovaná opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením Jiří Vaňásek, náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, MPSV Úvod Vzhledem k tomu, že

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

P KAP Metodická podpora škol v tvorbě plánů aktivit a školních akčních plánů

P KAP Metodická podpora škol v tvorbě plánů aktivit a školních akčních plánů P KAP Metodická podpora škol v tvorbě plánů aktivit a školních akčních plánů Ing. Mgr. Lenka Návratová workshop, Ostrava 31. 8. 2016 Realizované aktivity Poslední setkání dne 18. 3. 2016. zjištění potřeb

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU -

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Olga Kofroňová 14.5. 2015 Víme o sobě a spolupracujeme Metodická, finanční

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Stručné představení projektu KAP a P-KAP KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji P-KAP Podpora

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více