Metodická příručka pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce"

Transkript

1 rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zjišťování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

2 AUTOŘI: Mgr. Anna Chvojková Svaz průmyslu a dopravy ČR Mgr. Miroslav Flanderka Sociální agentura, o.s. Mgr. Jaromír Licek Sociální agentura, o.s. vyrobeno v dubnu

3 Obsah: I. Úvod 5 II. Teoretické modely a základní východiska pro zjiš ování potřeb 5 III. Metodologie zjiš ování potřeb zaměstnavatelů aneb assessement potřeb v praxi 8 1. Fáze Orientace a vzájemné poznávání 8 2. Fáze Šetření a identifikace potřeb 9 3. Fáze Shromaž ování informací Fáze Mapování Fáze Stanovení cílů spolupráce Fáze Zpracování plánu spolupráce a jeho realizace 14 4

4 I. Úvod Cíl zpracovaného dokumentu Cílem metodické příručky je přiblížit účastníkům z řad laické a odborné veřejnosti problematiku potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Snahou autorského týmu je seznámit uživatele příručky se základními teoretickými modely, principy a zejména s pracovními postupy při zjiš ování potřeb zaměstnavatelů tak, aby vedly k úspěšnému uplatnění osob se zdravotním postižením na trh práce. Cílová skupina uživatelů metodik Zařízení poskytující poradenství v oblasti pracovního uplatnění, vzdělávací instituce, úřady práce, zdravotnická zařízení, které zajiš ují vybrané služby pracovní rehabilitace, zaměstnavatelské subjekty. Obsah metodiky: Metodická příručka obsahuje kromě obecně platných teorií a principů problematiky potřeb i názorné pracovní postupy při vytváření systematické spolupráce a vzájemné podpory mezi poskytovateli pracovní rehabilitace a zaměstnavatelskými subjekty. Klíčové pasáže z metodické příručky budou v populární podobě zveřejněny ve formě propagačních materiálů a distribuovány mezi cílové skupiny. II. teoretické modely a základní východiska pro zjiš ování potřeb Popis základních definic potřeb a jejich zaměření Jednotný názor na definici potřeb a na jejich měření neexistuje. Existují různá pojetí potřeby. Americký psycholog Maslow zavedl hierarchii potřeb, když se pokoušel formulovat teorii lidské motivace. Věřil, že základní fyziologické potřeby, jako je např. potřeba jídla, podpírají vyšší potřeby bezpečí, lásky, uznání, vědění nebo seberealizace. Předpokládal, že potřeby na vyšších úrovních se stávají důležitými tehdy, když jsou alespoň částečně uspokojeny potřeby nižší nebo ty základní, viz tab. 1 Tab. č.1 Hierarchie základních lidských potřeb dle Maslowa Nejnižší vrstva Fyziologické potřeby Základní potřeby (potřeby to či ono dostávat) Nižší vrstva Potřeba bezpečí a zajištění Základní potřeby (potřeby to či ono dostávat) Střední vrstva Vyšší vrstva Potřeba lásky a potřeba někam patřit Potřeba sebeúcty Základní potřeby (potřeby to či ono dostávat) Nejvyšší vrstva Seberealizační potřeba Metapotřeby (potřeby to či ono dostávat) 5

5 Po Maslowovi vznikaly další přístupy k definování potřeby s ohledem na zdravotní péči. Brewin (Brewin, 1992 in Bengston; Hanss, 1999) definuje přítomnost potřeby, když úroveň fungování člověka klesá nebo hrozí, že klesne pod určitou úroveň. Pojednává o potřebě jako o objektivním nedostatku, který může být nahlížen ze tří různých hledisek. První je nedostatek zdraví nebo pohody, kde se potřeba váže k pacientovým symptomům, nedostatku dovedností a sociální nouzi a je definována jako nedostatečná úspěšnost v dosahování cílů souvisejících se zdravím a pohodou. Z druhého hlediska je potřeba definována jako nedostatečný přístup k adekvátní formě nebo úrovni institucionalizované péče, kterou vyžaduje zdravotní stav. Třetí pohled je Brewinem popisován jako nedostatek specifických intervencí (zásahů) profesionálů, zahrnující léčbu i sociální podporu. Naproti tomu Bradshaw (Bradshaw, 1972 in Bengsston;Hansson, 1999) pojal potřebu ze sociologické perspektivy. Načrtnul vyjádřenou nebo uživatelem vnímanou potřebu, normativní potřebu zjištěnou profesionálem a rovnávací potřebu, která vznikne srovnáním s jinou skupinou osob. Takový přístup zdůrazňuje, že potřeba je subjektivní dojem, a že přítomnost nebo nepřítomnost potřeby závisí na tom, čí hledisko vezmeme v úvahu. Z výše popsaných teoretických modelů vyplývá, že potřeby zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou specifickými potřebami, které tvoří nadstavbu standardních teoretických vzorců pojednávajících o potřebách např. v sociálně zdravotní oblasti, kde je tato problematika řešena na úrovni klient / pacient vs. profesionál / instituce. Přesto se můžeme některými ověřenými postupy a principy inspirovat a pokusit se je aplikovat v omezené míře i na jiné oblasti, jako je např. integrace osob se zdravotním postižením na trh práce. Pokud přiřadíme zaměstnavateli roli klienta / zákazníka, který má potřebu zaměstnat osobu se zdravotním postižením a poskytovateli služeb pracovní rehabilitace přisoudíme roli poradenské instituce, která se identifikovanou potřebu zaměstnavatele profesionálně zabývá, vychází nám základní vazba zákazník / zaměstnavatel vs. poradce / instituce v oblasti pracovní rehabilitace. Tato základní vazba je premisou pro další kapitoly metodické příručky, kde jsou uživatelé seznámeni s problematikou specifických potřeb zaměstnavatelů z hlediska jejich členění, náplně nebo základních postupů při jejich identifikaci a mapování. Z analytického šetření (bylo součástí projektu Rehabilitace Aktivace Práce), které bylo realizováno řešitelským týmem mezi zaměstnavatelskými subjekty před vlastním zpracováním metodické příručky vyplynuly následující největší překážky při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (viz. tab. č.2, pozn. pořadí překážek je uvedeno dle důležitosti, tj. překážka uvedena jako první v pořadí má za zaměstnavatele nejvyšší prioritu): Tab. č.2 Největší překážky pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením nedostatek vhodné práce pro osoby se zdravotním postižením ( dále OZP) nedostatek práce popř. vhodných zakázek pro OZP nedostatečná kvalifikace OZP zvýšená pracovně-právní ochrana OZP náklady na úpravu pracoviště pro OZP nízká flexibilita zaměstnavatelů ve vytváření částečných úvazků a pružné pracovní doby pro OZP nízká míra informovanosti o zdravotním stavu OZP nízká míra informovanosti zaměstnavatelů o problematice OZP 6

6 Vedle největších překážek byly také v rámci zmiňovaného analytického šetření zmapovány mezi zaměstnavateli největší problémy při zaměstnávání osob se zdravotním postižením, výstupy (viz. tab. č.3) Tabulka č.3 Největší problémy při zaměstnávání osob se zdravotním postižením vyšší nemocnost osob se zdravotním postižením nízká flexibilita osob se zdravotním postižením požadavky na individuální pracovní podmínky nízká motivace k práci nízká kvalifikace uchazečů Nevhodná kvalifikace Výše popsané výstupy z realizovaného výzkumu je důležité doplnit o jedno významné zjištění, a to že i přes všechny problémy a překážky spojenými se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením významná část zaměstnavatelů má zájem o systematickou spolupráci s institucemi v oblasti pracovní rehabilitace a nadále chce zaměstnávat popř. rozšířit počet pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Jaké jsou tedy potřeby zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením? Lze je rozdělit na jednotlivé kategorie? Jaké volit postupy při jejich identifikaci a naplňování? Odpově na otázky získáme již částečně z realizovaného výzkumu, poněvadž identifikované problémy a překážky do určité míry předznamenávají obsah a zaměření potřeb samotných zaměstnavatelů. Pro lepší názornost jsme zjištěné skutečnosti tématicky rozdělili do následujících kategorií, viz. tab. č.5: Tabulka č.4 Rozdělení překážek a problémů do základních kategorií Kategorie / zákl. domény Informace a informovanost Kvalifikace a motivace Podpora a spolupráce Finance a organizace práce Zdraví Legislativa Identifikované překážky a problémy v realizovaném výzkumu nízká míra informovanosti o zdravotním stavu OZP nízká míra informovanosti zaměstnavatelů o problematice OZP nedostatečná kvalifikace OZP nízká flexibilita OZP nízká motivace OZP k práci nedostatečná spolupráce s partnery v regionu nedostatek partnerů nedostatek vhodné práce pro OZP nedostatek práce popř. vhodných zakázek pro OZP náklady na úpravu pracoviště pro OZP nízká flexibilita zaměstnavatelů ve vytváření částečných úvazků a pružné pracovní doby pro OZP požadavky na individuální pracovní podmínky vyšší nemocnost OZP zvýšená pracovně-právní ochrana OZP Zvolené kategorie jsou zároveň základními doménami potřeb zaměstnavatelů, které se pojí s problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nutno poznamenat, že míra a zastoupení potřeb v jednotlivých kategoriích je u každého zaměstnavatele velmi individuální. 7

7 III. Metodologie zjiš ování potřeb zaměstnavatelů aneb assessment potřeb v praxi 1. Fáze Orientace a vzájemné poznávání V první fázi procesu klademe důraz na zahájení dimenze vztahu. V této fázi mohou být významné tyto čtyři individuální kroky: 1. Doporučení na zaměstnavatele 2. První kontakt 3. Položení základů pro budování vztahu 4. Vzájemné poznávání podmíněné tím, co považuje zaměstnavatel za důležité. S dobrým doporučením je kontakt mnohem snazší. Doporučení znamená cestu, která předcházela prvnímu kontaktu. Zahájení práce se zaměstnavatelem, který o pomoc sám nežádal, se velmi liší od zahájení práce s dobře připraveným zaměstnavatelem. Cílem je kontakt a položení základů pro budování vztahu. Konečným cílem je realizace pracovního vztahu / spolupráce. První fáze je zaměřena na vybudování vzájemné důvěry. Pokud je práce orientovaná na problém, tato seznamovací fáze je krátká. Funkčnost je důležitější než vztah. Nejvíce prostoru zabírá jednosměrná snaha např. pracovníka z poradenské organizace, který chce získat maximum informací o zaměstnavateli, zatímco zaměstnavatel se dozvídá jen velmi málo o něm. Pokud se snažíme o vytvoření systematické spolupráce, hodně času investujeme do vybudování vztahu. Jedná se o vytvoření prostoru pro dialog, ve kterém musí být vytvořeno místo pro změnu. Tedy první fáze je opravdu na úrovni vztahu. Lidé navzájem poznávají světy jiných lidí, jejich normy, hodnoty a zvláštnosti. Tato činnost také poskytuje pracovníkovi příležitost poznat přání zaměstnavatele a jeho potřeby. 8

8 2. Fáze Šetření a identifikace potřeb Úvod Informace potřebné k efektivní spolupráci jsou shromaž ovány souběžně s rozvojem pracovního vztahu. Fáze šetření je charakteristická shromaž ováním, tříděním a rozborem informací. Zkoumáme a analyzujeme informace. Předpokládá se, že shromaž ování informací je funkční a praktické, to znamená: hledáme bod, který vede k jasnému cíli. Zaměřujeme se také na to, jak funguje zaměstnavatel a jeho bezprostřední okolí. Fungování se také posuzuje ve vztahu k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením.] V této fázi je důležité odkrýt správné potřeby. Nejlepší způsob jak toho dosáhnout je dialog s kompetentním pracovníkem popř. dalšími osobami, které mohou sehrát důležitou roli při vytvoření pracovního místa v rámci firmy. Zaměstnavatel klient může mít přání a potřeby v určité oblasti. Přání nebo potřeby mohou souviset s přijetím uchazeče do pracovního poměru, s úpravou pracovního místa a pracovní náplně, s vytvořením podmínek pro přijetí pracovníka do pracovního kolektivu. Základním předpokladem zaměstnání osob se zdravotním postižením je existence poptávky ze strany zaměstnavatele nebo již konkretizované potřeby. Má-li zaměstnavatel jasný požadavek nebo cíl, stane se vodítkem ve fázi šetření. Má-li např. cíl: Příští rok chci vytvořit pět pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. a chce s naplněním cíle pomoci, pak se šetření ubírá zvláště k vyhledání faktorů usnadňujících dosažení tohoto cíle, nebo naopak tomu bránících. Pět kroků Obecně se šetření skládá z pěti částí: 1. Ujasnění si jaké potřeby a požadavky zaměstnavatel má. 2. Ujasnění si schopností a omezení zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 3. Ujasnění si toho, co zaměstnavatel považuje za důležitou podmínku k uskutečnění svého přání. 4. Ujasnění si, které faktory podpory a dostupné zdroje jsou nejpotřebnější a nejvytouženější. 5. Ujasnění si, které možnosti a omezení zaměstnavatele jsou v přímém vztahu s představami zájemců o pracovní místo. ad 1. Shromaž ování údajů o potřebách a požadavcích Když shromaž ujeme údaje, hledáme nejprve výchozí bod, nebo-li řídící princip. Dva primární řídící principy jsou: požadavky na uchazeče, které vycházejí z představ zaměstnavatele a stanovení základních a specifických parametrů pracovního místa. 9

9 Hledáme co možná nejrychleji požadavky, které zaměstnavatel klade na potenciální uchazeče o pracovní místo. Pokoušíme se formulovat co nejzřetelněji požadavky zaměstnavatele, které klade na potenciálního uchazeče o pracovní místo a na spolupracující instituci např. poradenskou organizaci. Někdy je to velmi jednoduché, jindy je potřeba vynaložit určité úsilí k ujasnění si toho, co je aktuální potřebou. Někdy je důležitou součástí uvedené fáze, pomoci zaměstnavateli strukturovat a nastavit správné požadavky. Pracovník poradenské organizace se často musí držet zpátky, aby nereagoval, dokud požadavek na něj kladený není zcela zřejmý. Spolupráce se zaměstnavatelem na jeho potřebách se odvíjí od jeho požadavků. Rozlišujeme ze strany zaměstnavatele 7 typů požadavků/ otázek : 1. Otázky zaměřené na vyřešení problému. Například: Zbavíte mě tohoto problému? nebo Pomůžete mi s udržením pracovního místa pro OZP? 2. Otázky zaměřené na převzetí. Například: Zpracujete podrobnou charakteristiku pracovního místa dle mých představ? a Získáte pro mne nové zaměstnance? 3. Otázky zaměřené na ochranu. Například: Nebudou citlivé informace zveřejněny konkurenci? 4. Otázky zaměřené na podporu. Například: Pomůžete mi získat finanční prostředky pro plánované pracovní místo? 5. Otázky zaměřené na rozvoj. Například: Naučíte mě, zpracovat projektovou žádost na získání finančních prostředků z EU?, Vyškolíte mého odborného mistra pro práci s lidmi se zdravotním postižením? 6. Otázky zaměřené na zprostředkování nebo koordinaci. Například: Pomůžete mi zapojit se do odborné pracovní skupiny při úřadu práce? 7. Zvláštní kategorii tvoří otázky, které nepocházejí přímo od zaměstnavatele, ale z jeho okolí. Například: Pomůžete dceřiné firmě nebo mému známému s podobným problémem? Otázky mohou mít trojí záměr: vybrat si, získat, udržet. První tři typy otázek směřují převážně k udržení. Ovšem požadavek podpory může být také zaměřen na rozvoj. Otázky zaměřené na rozvoj mohou dále zahrnovat požadavek na informovanost stejně tak jako požadavek pomoci s dosažením určitého cíle. To je důležitý rozdíl, protože otázky zaměřené na informovanost souvisí s fází rozhodování. Zaměstnavatel chce objevit, jaké jsou možnosti a k tomu potřebuje informace. Jakmile jsou tyto informace dosažitelné a vybere si, pak může začít realizace přání a požadavků a následně dosažení cíle. ad 2. Shromaž ování údajů o možnostech a omezeních Kromě objasňování nedostatečností a omezení je důležité poukázat na silné a zdravé stránky zaměstnavatele zrovna tak, jako na slabé stránky nebo obtíže, které mohou nastat nebo již nastaly v souvislosti se zaměstnáním OZP. Od samého počátku máme v úmyslu využít v maximální míře silné stránky zaměstnavatele a nechat jej dělat co nejvíce věcí samostatně. Existuje několik zdrojů, které můžeme použít, abychom ukázali možnosti i omezení. Nehledáme je však pouze u samotného zaměstnavatele, ale i na straně nejbližšího okolí. 10

10 ad 3. Shromaž ování údajů o firemních kritériích zaměstnavatele Firemní kritéria jsou normy, hodnoty a podmínky, které pokládá zaměstnavatel za důležité ve své současné situaci nebo v budoucnosti. Soustředíme se na přání a potřeby, která pocházejí z různých vývojových etap firmy a klíčových milníků její existence, které mají vazbu na problematiku zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Uvedená kritéria zpřesňují tyto přání a potřeby. Ukazují, jak zaměstnavatel smýšlí o své situaci a do jaké míry umí specifikovat své potřeby a přání. Kritéria také pomáhají zjistit schopnost zaměstnavatele si je uvědomit. Zaměstnavatel může mít požadavky ve vztahu k: aktuální situaci ve firmě nebo prostředí (požadavky se přímo netýkají realizované spolupráce na poli zaměstnanosti OZP) obsahu realizované podpory vztahu se spolupracující organizací tempu probíhajících činností nebo k časové perspektivě, ve které se uskutečňuje plán. ad 4. Shromaž ování údajů o nezbytných podporujících faktorech Důležité podporující faktory mohou být určeny na základě rozboru možností a limitů zaměstnavatele. Myslíme tím, že vždy není možné v počátku přesně určit, co zaměstnavatel přesně potřebuje. Někdy se to vyjasní později během procesu a zakázka ze strany zaměstnavatele se průběžně mění na základě získaných informací, aktuální personální nebo ekonomické situaci. ad 5. Shromaž ování údajů o možnostech a omezeních prostředí Pátým krokem, je sbírání informací o podpoře, kterou zaměstnavatel potřebuje k dosažení zamýšleného cíle. Hledáme podporu, kterou může nabídnout sama zainteresovaná organizace nebo regionální sí poskytovatelů pracovní rehabilitace. 11

11 3. Fáze Shromaž ování informací Profil zaměstnavatele se používá ke shromáždění a třídění informací. V praxi se ukázalo, že může být užitečným nástrojem ve většině situací. Profil zaměstnavatele může být použit: jako nástroj šetření jako kontrolní seznam k ověření toho, zda jsou shromážděny všechny náležité informace jako spis k přehlednému soustředění všech informací např. do interní databáze poradenské organizace Je důležité si uvědomit, že posledně jmenovaná funkce profilu zaměstnavatele není nikdy skutečně kompletní, protože život běží a potřeba specifické informace se může změnit, pokud se objeví jiné přání nebo potřeba. Může být použito několik různých zdrojů informací: informace od zaměstnavatele samotného informace od bývalých nebo stávajících zaměstnanců firmy informace od instituce, se kterou zaměstnavatel spolupracoval specializované informace z informačních materiálů, elektronických médií popř. profesních organizací Ze shrnutí možných zdrojů informací se zdá, že shromaž ování informací není taxativně práce pouze jednoho profesionála, ale celého týmu zainteresované organizace. 4. Fáze Mapování Pokud byly všechny nutné informace shromážděny, musí být uspořádány tak, aby představovaly jasný náhled na přání, cíle a potřeby zaměstnavatele. Výsledky mapování by měly být systematicky tříděny a shrnuty do přehledu o přáních, schopnostech, překážkách, potřebách podpory a preferovaných či nutných zdrojích. Jsme schopni odpovědět na následující otázky: 1. Jaká má zaměstnavatel přání? 2. S jakými překážkami má zaměstnavatel zkušenost, co je původem těchto překážek? Jaké je spojení mezi těmito překážkami? 3. Jakou podporu vyžaduje zaměstnavatel ve vztahu k problematice zaměstnanosti osob se zdravotním postižením? Kvůli které překážce potřebuje pomoc nebo podporu? 12

12 4. Co považuje zaměstnavatel za důležité ve vztahu k uskutečnění přání (jak je akce naplánována, jak se jí kdo ujal, jak je akce podporována, jak bude dlouho trvat atd.)? 5. Jaké schopnosti má zaměstnavatel v řešené problematice (jeho silné stránky a motivace, proč nás kontaktoval)? 6. Jaké jsou upřednostňované postupy a zdroje informací? Pasti týkající se fáze mapování 1. Přání zaměstnavatele není užíváno jako základní východisko. 2. Přání zaměstnavatele je užíváno jako základní východisko, ale není zkoumáno dál. 3. Přání zaměstnavatele je doslova akceptováno. Možné skryté mínění, opravdové přání je minuto. 4. Podpora se zapomene formulovat nebo ohodnotit. 5. Jsou shromaž ovány informace pouze o určitém přání a ne o možných dalších potřebách. 6. Informace o silných stránkách zaměstnavatele nejsou shromážděny. Shromážděny jsou pouze informace o jeho limitech a problémech. 7. Názory a osobní zkušenosti institucí ze spolupracující sítě se zaměstnavatelem jsou přehlíženy. 5 Fáze Stanovení cílů spolupráce Cíle stanovujeme podle toho, o co je usilováno. Děláme tak na základě výsledků fáze mapování. V metodologii můžeme rozlišovat mezi celkovými cíli a specifickými cíli. a) Celkové cíle Celkový cíl má následující charakteristiky: Celkový cíl je směřovaný k tomu, čeho chce zaměstnavatel dosáhnout. Celkový cíl je směřovaný k získání nebo udržení žádané situace. Celkový cíl je směřován do vzdálenější budoucnosti. Dává zaměstnavateli perspektivu do budoucna. Z toho vyplývá, že celkový cíl se definuje pozitivně. V celkovém cíli je, pokud možno, pojmenováno místo, osoba nebo časové období. 13

13 b) Specifické cíle Specifické cíle jsou zaměřeny na zmenšení, kompenzaci nebo překonání překážek na cestě k realizaci celkového cíle. Kromě toho mohou být směřovány k podcílům nebo mezikrokům na cestě k celkovému cíli. V určitých případech musí být před stanovením specifických cílů určeny priority a učiněny volby. Priority. Měly by být určeny priority, které potřeby jsou důležitější než jiné. Je doporučeno dát velkou prioritu potřebám, které jsou vysoko na seznamu zaměstnavatele (jedná se o nejpříznivější motivující faktory). Volby. Někdy je důležité si ujasnit, které potřeby se chystáme řešit a kterým se nebudeme věnovat. Tyto volby se mohou týkat limitů podpory a vzájemné spolupráce. Například: nedostatek zaměstnanců, chybějící vybavení, nedostatek finančních prostředků. Důležité kritérium je, že specifický cíl by měl být dosažitelný. Také z tohoto důvodu vyberte pro začátek specifický cíl, který může být v krátkém termínu úspěšně realizován. Následující kritéria se využívají při formulaci specifického cíle: Specifický cíl může být směřován k vybrání, stanovení nebo udržení žádané situace. Specifický cíl je směřován do blízké doby. Specifický cíl je srozumitelně formulován. Specifický cíl je formulován v konkrétních možných termínech. Specifický cíl by měl být objektivní. 6. Fáze Zpracování plánu spolupráce a jeho realizace Šestou fází a zároveň poslední fází celého procesu je zpracování plánu spolupráce a jeho vlastní realizace. Pracovní postupy a metody u uvedené fáze jsou již zcela v kompetencích zaměstnavatele a pracovníka poradenské organizace. Jednotlivé činnosti úzce navazují na předcházející fáze celého procesu a vycházejí již z konkrétní situace, která je se zaměstnavatelem řešena. V realizační fázi mohou nastat problémové situace, které jsou případ od případu velice různorodé, a proto je velmi obtížné je pro uživatele metodické příručky všechny pojmenovat. Koneckonců je tato problematika mimo rámec zpracované metodické příručky zjiš ování potřeb zaměstnavatelů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 14

14 rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Publikaci vydalo Rozvojové partnerství PENTACOM v rámci projektu Iniciativy Společenství EQUAL Rehabilitace Aktivace Práce

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Martin

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji

Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčové aktivity realizované v Karlovarském kraji Karlovy Vary, dne 08.10.2012 Klíčové aktivity projektu 1) Návrh optimalizace

Více

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU -

Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Návrh nových prvků duálního odborného vzdělávání podporujících spolupráci škol a firem včetně scénářů možného vývoje - POSPOLU - Olga Kofroňová 14.5. 2015 Víme o sobě a spolupracujeme Metodická, finanční

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00002

CZ.1.04/3.3.05/75.00002 Život bez překážek v Pardubickém kraji CZ.1.04/3.3.05/75.00002 InHelp, o. p. s. Adresa: Tyrše a Fügnera 7, 568 02 Svitavy Kontakt: info@inhelp.cz, 774 602 021 www.inhelp.cz 1 Život bez překážek Pardubickém

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

32 APZ Nabídky. Popis modulu

32 APZ Nabídky. Popis modulu 32 APZ Nabídky Uživatelský modul APZ Nabídky náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci pracovních nabídek

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ

Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Síťování klíčových aktérů v oblasti vzdělávání žáků s OMJ Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková

Internetové poradenství drogové problematice v ČR. III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Internetové poradenství drogové problematice v ČR v III. krajská konference 25. 11. 2005 Mgr. Barbora Orlíková Úvod všechna odvětví včetně pomáhajících profesí jsou zasažena fenoménem internetu a jsme

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II.

III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU II. CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 2 OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU OBSAH I. OSNOVA INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍKOVI B. POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELE

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Projekt Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MOSER a.s. vybudováním moderního adaptabilního vzdělávacího systému zaměstnanců část II a realizace konkrétních vzdělávacích aktivit část I VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013

Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují 17.5.2013 Seminář Studenti a absolventi UK: odkud přicházejí, jak studují a kam směřují směřují 17.5.2013 Karolina Houžvičková Šolcová OVVP MFF UK solcova@dekanat.mff.cuni.cz Klíčová slova prezentace: absolventi

Více