Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1"

Transkript

1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014

2 Cíle předmětu Studenti umí definovat potřeby jednice, rodiny i komunity. Studenti umí vyhledat deficity v saturaci jednotlivých potřeb a reagovat na ně ošetřovatelskou péči. Studenti jasně formulují a definují ošetřovatelský proces, který následně aplikují v praxi. Obsah předmětu Předmět je nezbytnou součástí v oblasti získávání teoretických, ale i praktických znalostí v ošetřovatelství. Cílem předmětu je pochopit hlavní cíl profesionální ošetřovatelské praxe - zajištění a uspokojení životních potřeb pacienta, rodiny a komunity i procvičování jednotlivých fází ošetřovatelského procesu /metodologie ošetřovatelské praxe/. Předmět seznamuje studenty s klasifikacemi lidských potřeb, zaměřuje se na reakce, projevy neuspokojených potřeb u osob zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících. Název přednášky: 01 - Holismus, psychosomatika, stres - vysvětlit pojem holismus - vysvětlit pojem stres - popsat účinky stresu na lidský organismus - popsat vývoj psychosomatiky napříč historií - vysvětlit pojem syndrom vyhoření - charakterizovat příznaky syndromu vyhoření - popsat jednotlivé fáze syndromu vyhoření - popsat prevenci syndromu vyhoření Holismus Stres definice, účinky stresu na lidský organismus Vývoj psychosomatiky Syndrom vyhoření definice, fáze, příznaky, prevence Holismus, stres, psychosomatika, syndrom vyhoření Holismus je základní filozofií ošetřovatelství a znamená celostní přístup k jedinci. V ošetřovatelství znamená holismus péči o bio-psych-socio-spirituální stránku člověku. Psychosomatika je propojení psychické a fyzické stránky člověka (psychosomatický vztah mezi vnějším a vnitřním prostředím jedince dochází k výměně energie a informací). Pohled na psychosomatiku se v historii

3 v jednotlivých obdobích lišil. Stres je reakce na požadavky prostředí. Stresor je požadavek prostředí. Při působení stresu závisí na typu stresoru, potenciálu jedince zvládat stres a významu stresoru pro jedince. Podle toho reaguje organismus na stres buď adaptivním, nebo maladaptivním chováním. Syndrom vyhoření se definuje jako syndrom vyhasnutí, vyprahlosti nebo vyhaslosti. Projevuje se tělesnými příznaky, psychickými příznaky, změny v citovém chování a má dopad na výkon povolání i osobní život člověka. Syndrom vyhoření má čtyři fáze, od fáze počátečního nadšení po fáze naprostého vyhasnutí. Velmi důležité je dodržování zásad prevence syndromu vyhoření. Úkoly: Vysvětlete pojmy holismus, stres, psychosomatika, syndrom vyhoření. Popište účinky stresu na lidský organismus. Popište vývoj psychosomatiky napříč historií. Vysvětlete pojem syndrom vyhoření. Charakterizujte příznaky syndromu vyhoření. Popište jednotlivé fáze syndromu vyhoření. Popište prevenci syndromu vyhoření. Doporučená literatura: STOCK, Ch. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, ISBN KŘIVOHLAVÝ, J. Sestra a stres. Praha: Grada, ISBN VENGLÁŘOVÁ, M. a kol. Sestry v nouzi. Praha: Grada, ISBN SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava: MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Praha: Grada, ISBN

4 Název přednášky: 02 - Celostní přístup k pacientovi z pohledu psychosomatické medicíny - definovat pojem psychosomatika - vysvětlit jednotlivé teorie v psychosomatice - definovat pojem psychosomatická reakce - vysvětlit rozdíly mezi biomedicínským a psychosomatickým přístupem - popsat typy psychosomatických poruch - charakterizovat psychosomatické přístupy v léčbě - popsat psychologické faktory ovlivňující nemoci srdce Psychosomatika definice, teorie Psychosomatické poruchy Psychosomatické přístupy v léčbě Psychologické faktory ovlivňující nemoci srdce Psychosomatika, emocionalita, duše, tělo, biomedicínský přístup Psychosomatika tvoří komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. Je podmíněna biopsychosociálně. Psychosomatická medicína se opírá o tři teorie psychoanalytickou teorii, teorii stresu a cerebroviscerální teorii. Psychosomatická reakce je zdravá podoba prožívání, kdy každý pocit vyvolá tělesnou reakci a tělesná reakce rozpoutá nějaké pocity. Psychosomatický přístup k člověku zahrnuje kromě klasických postupů léčby i techniky psychoterapeutické a socioterapeutické, oproti biomedicínskému přístupu, který klade důraz na objektivní příznaky zjistitelné z vyšetření. Rozlišujeme čtyři základní typy psychosomatických poruch poruchy celkového tělesného schématu, funkční poruchy neorganické, psychosomatické a somatopsychické. Psychosomatická terapie zahrnuje tři cesty k vyléčení působení na orgány samé, působení na psychosociální prostředí a utváření nového vztahu k orgánu. Hlavní léčebnou metodou je psychoterapie. U řady psychických poruch, jako např. deprese nebo panické záchvaty, se mohou objevovat problémy se srdeční funkcí. Otázky/úkoly: Co je to psychosomatika? Vysvětlete jednotlivé teorie v psychosomatice. Definujte pojem psychosomatická reakce. Vysvětlete rozdíly mezi biomedicínským a psychosomatickým přístupem.

5 Popište typy psychosomatických poruch. Charakterizujte psychosomatické přístupy v léčbě. Popište psychologické faktory ovlivňující nemoci srdce. Doporučená literatura: STOCK, Ch. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, ISBN KŘIVOHLAVÝ, J. Sestra a stres. Praha: Grada, ISBN VENGLÁŘOVÁ, M. a kol. Sestry v nouzi. Praha: Grada, ISBN SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava: MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Praha: Grada, ISBN

6 Název přednášky: 03 - Strategie zdraví, péče o zdraví - definovat zdraví dle WHO - vyjmenovat základní determinanty zdraví - vyjmenovat rizikové a ochranné faktory ovlivňující zdraví - charakterizovat WHO - popsat základní dokumenty WHO Zdraví definice, determinanty, rizikové a ochranné faktory WHO definice, základní dokumenty Zdraví, nemoc, determinanta, WHO Existuje několik definic zdraví. Dle WHO je zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady. Hlavními determinantami zdraví jsou genetika, životní styl, životní prostředí a zdravotnické služby. Vnější vlivy mohou zdraví ovlivňovat prostřednictvím rizikových a protektivních faktorů. Rozdíl těchto faktorů potom určuje rizikový profil jedince. WHO byla založena , sídlí v Ženevě a má 6 teritorií. Globálními dokumenty WHO jsou Zdraví pro všechny do roku 2000 a Zdraví pro všechny v 21. století. Nově připravovanou strategií je Zdraví Strategií pro Evropskou unii je dokument Bílá kniha Společně pro zdraví. Na regionální úrovni máme např. dokument Zdravotní politika Libereckého kraje. Úkoly: Definujte zdraví dle WHO. Vyjmenujte základní determinanty zdraví. Vyjmenujte rizikové a ochranné faktory ovlivňující zdraví. Charakterizujte WHO. Popište základní dokumenty WHO. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

7 Název přednášky: 04 - Úvod do potřeb člověka - definovat termín potřeba - popsat hierarchii potřeb - vyjmenovat faktory ovlivňující potřeby ve zdraví a nemoci - popsat schéma uspokojování potřeb - definovat pojem motivace - charakterizovat změny ovlivňující uspokojování potřeb v nemoci Potřeba Hierarchie potřeb Faktory ovlivňující uspokojování potřeb Schéma uspokojování potřeb Motivace Uspokojování potřeb v nemoci Potřeba, pyramida potřeb, motivace, nemoc Potřeba se v ošetřovatelství definuje jako stav organismu charakterizovaný napětím, dynamickou silou, vzniklou nedostatkem nebo přebytkem, směřujícím znovu k obnovení homeostázy. Potřeby závisí na věku, pohlaví, kulturní a společenské úrovni, prostředí, inteligenci, zdravotním stavu a životních zkušenostech. Význam potřeb je biologický, ekonomický a psychologický. Nejznámější klasifikací potřeb je Pyramida potřeb od A. Maslowa. Podle ní se potřeby dělí na fyziologické, potřeby jistoty a bezpečí, lásky, úcty a seberealizace. Uspokojování potřeb je cyklický děj. Uspokojení potřeb se označuje jako saturace, při neuspokojení potřeb vzniká frustrace. Někdy může dojít ke vzniku bariéry, která brání člověku v uspokojování potřeb. Bariéry v uspokojování potřeb mohou být osobní, psychické, jazykové, fyziologické, bariéry prostředí a neporozumění sdělovaného. Faktory, které mění uspokojování potřeb v nemoci, jsou sama nemoc, individualita člověka, mezilidské vztahy, vývojové stádium člověka a okolnosti, za kterých nemoc vznikla. Otázky/úkoly: Co je to potřeba? Popište hierarchii potřeb. Vyjmenujte faktory ovlivňující potřeby ve zdraví a nemoci. Popište schéma uspokojování potřeb.

8 Co je to motivace, saturace a frustrace? Charakterizujte změny ovlivňující uspokojování potřeb v nemoci. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

9 Název přednášky: 05 - Potřeba dýchání - definovat dýchání jako biologickou potřebu - popsat význam dýchání pro člověka - popsat fyziologii dýchání - charakterizovat hodnocení dechu - vyjmenovat a popsat poruchy dechu - vyjmenovat faktory ovlivňující potřebu dýchání - specifikovat potřebu dýchání v ošetřovatelském procesu Dýchání definice, význam Hodnocení dechu Poruchy dechu Faktory ovlivňující potřebu dýchání Potřeba dýchání v ošetřovatelském procesu Dýchání, ventilace, oxidace, inspirace, expirace, cyanóza Dýchání patří mezi biologické potřeby. Jeho významem je oxidace tkání, vylučování, ovlivnění všech životních procesů, podíl na udržování homeostázy, nerespirační a podpůrné funkce. Centrum dýchání se nachází v prodloužené míše. Rozlišujeme vnější a vnitřní dýchání. Při hodnocení dechu hodnotíme jeho frekvenci, hloubku, rytmus, dýchací šelesty, přítomnost kašle a vykašlávání. Podle tohoto dělení rozlišujeme rovněž poruchy dechu. Faktory ovlivňující potřebu dýchání můžeme rozdělit na fyziologicko-biologické, psychicko-duchovní, sociálně-kulturní a faktory životního prostředí. Potřeba dýchání v ošetřovatelském procesu se opírá o získávání informací, posouzení a rozbor informací, plán péče o pacienta, realizaci a hodnocení péče u pacienta. Otázky/úkoly: Definujte dýchání jako biologickou potřebu. Jaký je význam dýchání pro člověka? Popište fyziologii dýchání. Charakterizujte hodnocení dechu. Vyjmenujte a popište poruchy dechu. Vyjmenujte faktory ovlivňující potřebu dýchání. Specifikujte potřebu dýchání v ošetřovatelském procesu.

10 Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

11 Název přednášky: 06 - Spánek - definovat spánek jako základní lidskou potřebu - popsat systém řízení spánku - popsat význam spánku pro člověka - vyjmenovat a popsat jednotlivé fáze spánku - vyjmenovat faktory ovlivňující spánek - vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé poruchy spánku - definovat pojem odpočinek Definice spánku Význam spánku pro člověka Fáze spánku Faktory ovlivňující spánek Poruchy spánku Odpočinek Spánek, odpočinek, REM fáze, non-rem fáze Spánek je základní lidská potřeba řízená dvěma specializovanými oblastmi mozkového kmene. Význam spánku je regenerační, adaptační, ochranný a spánek také zlepšuje funkce mozku (např. učení). Fáze spánku rozlišujeme dvě REM a non-rem, které se během spánku střídají. Non-REM spánek se potom dále dělí na stádium usínání, dřímoty, středního spánku a nejhlubšího spánku. Faktory ovlivňující spánek můžeme v základu rozdělit na biologicko-fyziologické, psychicko-duchovní, sociálně kulturní a faktory prostředí. Mezi poruchy spánku patří insomnie, hypersomnie, spánková inverze, narkolepsie, spánková deprivace a parasomnie. Odpočinek je klidová fáze relaxace bez emočního stresu, uvolnění napětí a úzkosti. Otázky/úkoly: Co je to spánek? Mezi které potřeby podle Pyramidy potřeb se řadí? Vyjmenujte a popište jednotlivé fáze spánku. Popište význam spánku pro člověka. Vyjmenujte faktory ovlivňující spánek. Vyjmenujte a charakterizujte jednotlivé poruchy spánku.

12 Definujte pojem odpočinek. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

13 Název přednášky: 07 - Bolest - definovat bolest - popsat základní dělení bolesti - vyjmenovat faktory ovlivňující vnímání bolesti - popsat fyziologii bolesti - popsat reakce organizmu na bolest - popsat pozitivní i negativní význam bolesti Definice bolesti Význam bolesti Faktory ovlivňují bolest Fyziologie bolesti Reakce organizmu na bolest Dělení bolesti Hodnocení a měření bolesti Léčba bolesti Bolest, nociceptor, thalamus, mozková kůra, analgetika, vizuální analogová stupnice Bolest je velmi nepříjemný subjektivní pocit, který má jak kognitivní složku, tak složku emocionální. Pozitivní význam bolesti je ochranný a signalizační. Negativní význam bolesti spočívá v utrpení a bolestivém chování člověka. Důležité je si uvědomit, že bolest existuje vždy, když pacient říká, že má bolest. Faktory ovlivňující bolest jsou biologicko-fyziologické, psychicko-duchovní, sociálně kulturní a faktory prostředí. Receptory pro vnímání bolesti se nazývají nociceptory. První neuron bolesti je v páteřní míše, druhý v thalamu a třetí v mozkové kůře. Reakce organismu na bolest je komplexním procesem a odpověď probíhá na několika úrovních jako sympatikoadrenální odpověď, parasympatická odpověď, změna chování a afektivní odpověď. Bolest můžeme rozdělit podle časového průběhu, vzniku bolesti, intenzity bolesti, postižení orgánů a intenzity, pocitů, které vyvolává, trvání a doby nástupu. Pro určení intenzity bolesti se používají srovnávací metody nebo analogové stupnice. Při léčbě bolesti se využívají farmakologické a nefarmakologické metody ovlivnění bolesti. Otázky/úkoly: Definujte bolest.

14 Jaké jsou pozitivní a negativní významy bolesti? Vyjmenujte faktory ovlivňující bolest. Co je nociceptor? Popište fyziologii vnímání bolesti. Popište reakce organismu na bolest. Na základě čeho rozdělujeme bolest. Jaké metody používáme pro hodnocení bolest? Jaké metody používáme pro ovlivnění bolesti? Vyjmenujte příklady. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

15 Název přednášky: 08 - Potřeba osobní hygieny - definovat potřebu hygieny - specifikovat význam osobní hygieny - vyjmenovat faktory ovlivňující potřebu hygieny - popsat změny na kůži - specifikovat hodnocení potřeby hygieny v ošetřovatelské anamnéze Hygiena definice, význam Faktory ovlivňující potřebu hygieny Změny na kůži Hodnocení potřeby hygieny v ošetřovatelském procesu Hygiena, prevence, sebeúcta, nehty, vlasy Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví. Potřeba hygieny se řadí mezi biologické potřeby. Hygienická péče o dospělého pacienta zahrnuje celkovou koupel, ranní mytí, mytí a česání vlasů, péči o nos, oči, uši, dutinu ústní, intimní partie, nehty a prevenci dekubitů. Hygiena má význam fyziologický i psychologický. Faktory, které ovlivňují potřebu hygieny, jsou biologicko-fyziologické, psychicko-duchovní, sociálně kulturní a faktory prostředí. Všeobecná sestra musí znát základní anatomii a fyziologii kůže, jako i změny barvy a napětí kůže a změny na přídatných orgánech, jako jsou vlasy, nehty a chlupy. V ošetřovatelské anamnéze pacienta se hodnotí celkový vzhled kůže a přídatných orgánů kůže a dále se identifikují rizikový pacienti. Pro hodnocení rizikovosti se používá např. Nortonova škála nebo Waterlowowa stupnice. Úkoly: Definujte potřebu hygieny. Specifikujte význam osobní hygieny. Vyjmenujte faktory ovlivňující potřebu hygieny. Popište změny na kůži. Specifikujte hodnocení potřeby hygieny v ošetřovatelské anamnéze. Doporučená literatura:

16 SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

17 Název přednášky: 09 Potřeba pohybu a tělesné aktivity - popsat význam pohybu pro člověka - vyjmenovat faktory ovlivňující pohyb a aktivitu - popsat fyziologii hybnosti - vyjmenovat poruchy hybnosti - charakterizovat hodnocení potřeby aktivity v ošetřovatelské anamnéze Význam pohybu pro člověka Faktory ovlivňující potřebu pohybu a aktivity Fyziologie hybnosti Poruchy hybnosti Hodnocení potřeby aktivity v ošetřovatelské anamnéze Pohyb, aktivita, inaktivita, imobilizační syndrom, motorický systém Potřeba pohybu a aktivity je základní lidskou potřebou. Pohyb ovlivňuje příznivě zdravotní stav, podporuje růst, zlepšuje spánek, podporuje seberealizaci, navozuje pozitivní emoce a tím prodlužuje délku života. Faktory, které ovlivňují potřebu pohybu, jsou biologicko-fyziologické, psychicko-duchovní, sociálně kulturní a faktory prostředí. Základem pohybu je svalový tonus zajišťovaný páteřní míchou. Pohybový systém se dělí na opěrný a pohybový motorický systém. Poruchy hybnosti se týkají postoje, udržování rovnováhy a koordinace pohybu. Nejčastějšími poruchami jsou imobilizační syndrom, hypokinetický syndrom, křeče, Parkinsonův syndrom a obrny. Do hodnocení pohybu v ošetřovatelské anamnéze patří hodnocení rizika pádu, Bartelův test a řada dalších škál a testů. Úkoly: Popište význam pohybu pro člověka. Vyjmenujte faktory ovlivňující pohyb a aktivitu. Popište fyziologii hybnosti. Vyjmenujte poruchy hybnosti. Charakterizujte hodnocení potřeby aktivity v ošetřovatelské anamnéze.

18 Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

19 Název přednášky: 10 Biologické potřeby II. část potřeba vylučování, výživy a hydratace - zařadit potřeby vylučování, výživy a hydratace do Pyramidy potřeb - definovat potřebu výživy - popsat význam výživy a faktory, které ji ovlivňují - vyjmenovat a popsat poruchy výživy - charakterizovat hodnocení potřeby výživy v ošetřovatelském procesu - popsat význam hydratace a faktory, které ji ovlivňují - vyjmenovat a popsat poruchy hydratace - charakterizovat hodnocení potřeby hydratace v ošetřovatelském procesu - popsat význam vyprazdňování moče a faktory, které ho ovlivňují - vyjmenovat a popsat poruchy vyprazdňování moče - charakterizovat hodnocení potřeby vyprazdňování moče v ošetřovatelském procesu Potřeba výživy Potřeba hydratace Potřeba vyprazdňování moče Výživa, hydratace, močení Výživa, hydratace a vyprazdňování moče patří mezi biologické potřeby. Všechny jsou ovlivněné faktory biologicko-fyziologickými, psychicko-duchovními, sociálně kulturními a faktory prostředí. Výživa je nezbytná pro růst a obnovu tkání, fyzickou a psychickou výkonnost, tepelnou energii a obranyschopnost. Základní poruchy z příjmu potravy jsou obezita a malnutrice. Do hodnocení výživy v ošetřovatelské anamnéze patří anamnestické údaje, antropometrické údaje, klinické údaje, biochemické údaje a nutriční screening. Správná hydratace je nesmírně důležité pro udržování homeostázy v organismu. Základními poruchami hydratace jsou dehydratace a hyperhydratace. Do hodnocení stavu hydratace patří denní příjem a výdej tekutin, sledování hmotnosti, stavu vědomí, stavu pokožky a sliznic a nezapomínat na základní onemocnění pacienta. Vyprazdňování moče (mikce) je koordinovaný děj závislý na vůli člověka, rovněž důležitý pro udržení homeostázy. Poruchy můžeme dělit na poruchy tvorby a poruchy vyprazdňování moče. Do hodnocení mikce v ošetřovatelské anamnéze patří anamnestické údaje, fyzikální vyšetření, hodnocení moče a specifická vyšetření moče.

20 Úkoly: Zařaďte potřeby vylučování, výživy a hydratace do Pyramidy potřeb. Definujte potřebu výživy. Popište význam výživy a faktory, které ji ovlivňují. Vyjmenujte a popište poruchy výživy. Charakterizujte hodnocení potřeby výživy v ošetřovatelském procesu. Popište význam hydratace a faktory, které ji ovlivňují. Vyjmenujte a popište poruchy hydratace. Charakterizujte hodnocení potřeby hydratace v ošetřovatelském procesu. Popište význam vyprazdňování moče a faktory, které ho ovlivňují. Vyjmenujte a popište poruchy vyprazdňování moče. Charakterizujte hodnocení potřeby vyprazdňování moče v ošetřovatelském procesu. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

21 Název přednášky: 11 Psychosociální potřeby - charakterizovat dělení psychosociálních potřeb - definovat základní psychosociální potřeby - zařadit základní psychosociální potřeby do Pyramidy potřeb - specifikovat jednotlivé základní psychosociální potřeby Psychosociální potřeby Základní psychosociální potřeby potřeby existencionální Jednotlivé potřeby řadící se mezi existencionální potřeby Jistota, bezpečí, existencionální potřeby, potřeba bytí Psychosociální potřeby se dělí na základní (existencionální) a vyšší (afiliační). Existencionální potřeby vznikají adaptací člověka na prostředí a jeho socializaci. Jsou závislé na individualitě osobnosti, genetických či rasových předpokladech, prostředí a faktorech umožňujících socializaci. Mezi existencionální potřeby se řadí potřeba zdraví, bezpečí a pomoci, jistoty, soběstačnosti, bydlení, informací, podnětů, míru a klidu, struktury a řádu. Otázky/úkoly: Jak se dělí psychosociálních potřeb? Definujte základní psychosociální potřeby. Zařaďte základní psychosociální potřeby do Pyramidy potřeb. Specifikujte jednotlivé základní psychosociální potřeby. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava: MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Praha: Grada, ISBN

22 Název přednášky: 12 Vyšší psychosociální potřeby - definovat pojem afiliační potřeby - zařadit afiliační potřeby do Pyramidy potřeb - charakterizovat jednotlivé afiliační potřeby - definovat self potřeby - charakterizovat jednotlivé self potřeby - definovat potřebu seberealizace - charakterizovat jednotlivé nejvyšší psychosociální potřeby Afiliační potřeby Self potřeby Nejvyšší psychosociální potřeby Afiliace, láska, úcta, seberealizace Afiliační potřeby jsou potřeby vztahové, které patří na 3. příčku Pyramidy potřeb. Charakterizují se jako touha po citovém vztahu, lásce, někam patřit, mít někde kořeny, někomu pomáhat a chránit ho. Do afiliačních potřeb patří potřeba lásky, sounáležitosti a důvěry, komunikace, rodiny, přátelství, identity a péče o druhé. Vyšší potřeby self - já zahrnují myšlenky a pocity spojené s vlastním já, s vlastním sebepojetím, uznáním, důstojností, poznáním, mocí, pochopením a dobrodružstvím. Řadí se na 4. příčku Pyramidy potřeb. Patří sem potřeba sebepojetí, sebeúcty, úspěchu, uznání, potřeba neudělat ostudu, potřeba intimity, pochopení, poznání, autonomie, moci a submise. Mezi nejvyšší psychosociální potřeby patří potřeba seberealizace, životních hodnot, potřeby tvůrčí, estetické, kulturní, duchovní, pracovní a potřeby různých zájmů. Jedná se o potřeby, kdy má člověk touhu realizovat svůj potenciál, je pro něj důležité mít životní hodnoty, tvůrčí podněty a uspokojovat své zájmy. Otázky/úkoly: Co jsou to afiliační potřeby? Zařaďte afiliační potřeby do Pyramidy potřeb. Charakterizujte jednotlivé afiliační potřeby. Co jsou to self potřeby? Zařaďte self potřeby do Pyramidy potřeb. Charakterizujte jednotlivé self potřeby.

23 Co je to potřeba seberealizace? Zařaďte nejvyšší psychosociální potřeby do Pyramidy potřeb. Charakterizujte jednotlivé nejvyšší psychosociální potřeby. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava: MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Praha: Grada, ISBN

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy.

Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. Potřeby Potřeba - je stav organizmu charakterizovaný napětím, vzniklým z nedostatku nebo přebytku, směřující k znovuobnovení homeostázy. - živočichové - výraz vztahu - adaptace, vnitřní integrita - cyklický

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Ošetřovatelské postupy 1

Ošetřovatelské postupy 1 Ošetřovatelské postupy 1 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vyjmenovat a popsat základní ošetřovatelské postupy u jednotlivých výkonů a následně je prakticky aplikovat

Více

: OŠETŘOVATELSTVÍ : 2014/2015 RVP : H/01

: OŠETŘOVATELSTVÍ : 2014/2015 RVP : H/01 http://www.ernursingstaff.com/images/nursing_staff.jpg Předmět : OŠETŘOVATELSTVÍ Školní rok : 2014/2015 RVP ŠVP Vypracovala: : 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka : Ošetřovatel nemocných. Denní tříleté studium.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Kombinovaná PŘEDMĚT: OBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Ošetřovatelská péče v geriatrii Ošetřovatelská péče v geriatrii Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií z oboru geriatrie, odlišit průběh onemocnění

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Ošetřovatelský proces a potřeby člověka

Ošetřovatelský proces a potřeby člověka Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Ošetřovatelský proces a potřeby člověka Napsal uživatel Marie Havlová dne 25. Leden 2012-0:00. Anotace: Předmět je

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 2 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s klasifikacemi lidských potřeb v kontextu ošetřovatelského procesu.

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Novorozenecké období Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 27. 03. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB SKUPINY LIDSKÝCH POTŘEB čtyři nosné skupiny lidských potřeb: a/ potřeby biologické - tělesné b/ potřeby

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie 1 Základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai Hospital School of Nursing

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20

I ÚVOD Hlas a jeho význam (J. Dršata) Hlas v komunikaci a dějinách Foniatrie a její vývoj 20 FONIATRIE - HLAS OBSAH I ÚVOD 19 1 Hlas a jeho význam (J. Dršata) 20 1.1 Hlas v komunikaci a dějinách 20 1.2 Foniatrie a její vývoj 20 II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ 23 2 Anatomie

Více

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace

Sebepoznání, sebereflexe a duševní hygiena zdravotnického pracovníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Biologie - Septima, 3. ročník

Biologie - Septima, 3. ročník - Septima, 3. ročník Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1914 Baltimore USA, (zjistit, jestli +) Pracovala jako sestra v nemocnici,

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace

Produktivní a neproduktivní přístup k nemocnému, psychoterapie v práci zdravotníka - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název materiálu: Nemoc jako zátěžová situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Nemoc jako zátěžová situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v péči o odpočinek a spánek 1. Charakteristika odpočinku a spánku 2. Odpočinek a spánek v ošetřovatelském procesu

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Psychologický seminář 4. ročník

Psychologický seminář 4. ročník Psychologický seminář 4. ročník Žák: - objasní proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka - porovná osobnost v

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Hypokinetický syndrom a Imobilizační syndrom. Pohyb a aktivita

Hypokinetický syndrom a Imobilizační syndrom. Pohyb a aktivita Hypokinetický syndrom a Imobilizační syndrom Pohyb a aktivita Pohyb a aktivita Zlepšuje zdravotní stav Chrání před onemocněním Zvyšuje výkonnost orgánů Zlepšuje duševní stav Prodlužuje život Udržuje kondici

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ Miluše Hurtová uznávaný pedagogicko ošetřovatelský koncept Historie autorem konceptu je Prof. Dr. Andrea Fröhlich 70. léta 20. století 80. léta 20. století zdravotní sestra

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková

BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE. Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková BARIATRIČTÍ PACIENTI A ÚSKALÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Fakultní nemocnice Plzeň KARIM Petra Kulhánková Vanda Tomášková OBEZITA Globální epidemie (WHO) Není jen estetický problém Chorobný stav spojený se zvýšenou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy

íselný kód NANDA - I název ošet ovatelské diagnózy Tabulka 3 Číselné řazení ošetřovatelských diagnóz (RALPH, S., S. et al. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2005 2006. Philadelphia: NANDA, 2005. 291 s. ISBN 0-9637042-4-9) číselný kód NANDA

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více