Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1"

Transkript

1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014

2 Cíle předmětu Studenti umí definovat potřeby jednice, rodiny i komunity. Studenti umí vyhledat deficity v saturaci jednotlivých potřeb a reagovat na ně ošetřovatelskou péči. Studenti jasně formulují a definují ošetřovatelský proces, který následně aplikují v praxi. Obsah předmětu Předmět je nezbytnou součástí v oblasti získávání teoretických, ale i praktických znalostí v ošetřovatelství. Cílem předmětu je pochopit hlavní cíl profesionální ošetřovatelské praxe - zajištění a uspokojení životních potřeb pacienta, rodiny a komunity i procvičování jednotlivých fází ošetřovatelského procesu /metodologie ošetřovatelské praxe/. Předmět seznamuje studenty s klasifikacemi lidských potřeb, zaměřuje se na reakce, projevy neuspokojených potřeb u osob zdravých, nemocných, handicapovaných a umírajících. Název přednášky: 01 - Holismus, psychosomatika, stres - vysvětlit pojem holismus - vysvětlit pojem stres - popsat účinky stresu na lidský organismus - popsat vývoj psychosomatiky napříč historií - vysvětlit pojem syndrom vyhoření - charakterizovat příznaky syndromu vyhoření - popsat jednotlivé fáze syndromu vyhoření - popsat prevenci syndromu vyhoření Holismus Stres definice, účinky stresu na lidský organismus Vývoj psychosomatiky Syndrom vyhoření definice, fáze, příznaky, prevence Holismus, stres, psychosomatika, syndrom vyhoření Holismus je základní filozofií ošetřovatelství a znamená celostní přístup k jedinci. V ošetřovatelství znamená holismus péči o bio-psych-socio-spirituální stránku člověku. Psychosomatika je propojení psychické a fyzické stránky člověka (psychosomatický vztah mezi vnějším a vnitřním prostředím jedince dochází k výměně energie a informací). Pohled na psychosomatiku se v historii

3 v jednotlivých obdobích lišil. Stres je reakce na požadavky prostředí. Stresor je požadavek prostředí. Při působení stresu závisí na typu stresoru, potenciálu jedince zvládat stres a významu stresoru pro jedince. Podle toho reaguje organismus na stres buď adaptivním, nebo maladaptivním chováním. Syndrom vyhoření se definuje jako syndrom vyhasnutí, vyprahlosti nebo vyhaslosti. Projevuje se tělesnými příznaky, psychickými příznaky, změny v citovém chování a má dopad na výkon povolání i osobní život člověka. Syndrom vyhoření má čtyři fáze, od fáze počátečního nadšení po fáze naprostého vyhasnutí. Velmi důležité je dodržování zásad prevence syndromu vyhoření. Úkoly: Vysvětlete pojmy holismus, stres, psychosomatika, syndrom vyhoření. Popište účinky stresu na lidský organismus. Popište vývoj psychosomatiky napříč historií. Vysvětlete pojem syndrom vyhoření. Charakterizujte příznaky syndromu vyhoření. Popište jednotlivé fáze syndromu vyhoření. Popište prevenci syndromu vyhoření. Doporučená literatura: STOCK, Ch. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, ISBN KŘIVOHLAVÝ, J. Sestra a stres. Praha: Grada, ISBN VENGLÁŘOVÁ, M. a kol. Sestry v nouzi. Praha: Grada, ISBN SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava: MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Praha: Grada, ISBN

4 Název přednášky: 02 - Celostní přístup k pacientovi z pohledu psychosomatické medicíny - definovat pojem psychosomatika - vysvětlit jednotlivé teorie v psychosomatice - definovat pojem psychosomatická reakce - vysvětlit rozdíly mezi biomedicínským a psychosomatickým přístupem - popsat typy psychosomatických poruch - charakterizovat psychosomatické přístupy v léčbě - popsat psychologické faktory ovlivňující nemoci srdce Psychosomatika definice, teorie Psychosomatické poruchy Psychosomatické přístupy v léčbě Psychologické faktory ovlivňující nemoci srdce Psychosomatika, emocionalita, duše, tělo, biomedicínský přístup Psychosomatika tvoří komplexní pohled na člověka a jeho zdraví. Je podmíněna biopsychosociálně. Psychosomatická medicína se opírá o tři teorie psychoanalytickou teorii, teorii stresu a cerebroviscerální teorii. Psychosomatická reakce je zdravá podoba prožívání, kdy každý pocit vyvolá tělesnou reakci a tělesná reakce rozpoutá nějaké pocity. Psychosomatický přístup k člověku zahrnuje kromě klasických postupů léčby i techniky psychoterapeutické a socioterapeutické, oproti biomedicínskému přístupu, který klade důraz na objektivní příznaky zjistitelné z vyšetření. Rozlišujeme čtyři základní typy psychosomatických poruch poruchy celkového tělesného schématu, funkční poruchy neorganické, psychosomatické a somatopsychické. Psychosomatická terapie zahrnuje tři cesty k vyléčení působení na orgány samé, působení na psychosociální prostředí a utváření nového vztahu k orgánu. Hlavní léčebnou metodou je psychoterapie. U řady psychických poruch, jako např. deprese nebo panické záchvaty, se mohou objevovat problémy se srdeční funkcí. Otázky/úkoly: Co je to psychosomatika? Vysvětlete jednotlivé teorie v psychosomatice. Definujte pojem psychosomatická reakce. Vysvětlete rozdíly mezi biomedicínským a psychosomatickým přístupem.

5 Popište typy psychosomatických poruch. Charakterizujte psychosomatické přístupy v léčbě. Popište psychologické faktory ovlivňující nemoci srdce. Doporučená literatura: STOCK, Ch. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, ISBN KŘIVOHLAVÝ, J. Sestra a stres. Praha: Grada, ISBN VENGLÁŘOVÁ, M. a kol. Sestry v nouzi. Praha: Grada, ISBN SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava: MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Praha: Grada, ISBN

6 Název přednášky: 03 - Strategie zdraví, péče o zdraví - definovat zdraví dle WHO - vyjmenovat základní determinanty zdraví - vyjmenovat rizikové a ochranné faktory ovlivňující zdraví - charakterizovat WHO - popsat základní dokumenty WHO Zdraví definice, determinanty, rizikové a ochranné faktory WHO definice, základní dokumenty Zdraví, nemoc, determinanta, WHO Existuje několik definic zdraví. Dle WHO je zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady. Hlavními determinantami zdraví jsou genetika, životní styl, životní prostředí a zdravotnické služby. Vnější vlivy mohou zdraví ovlivňovat prostřednictvím rizikových a protektivních faktorů. Rozdíl těchto faktorů potom určuje rizikový profil jedince. WHO byla založena , sídlí v Ženevě a má 6 teritorií. Globálními dokumenty WHO jsou Zdraví pro všechny do roku 2000 a Zdraví pro všechny v 21. století. Nově připravovanou strategií je Zdraví Strategií pro Evropskou unii je dokument Bílá kniha Společně pro zdraví. Na regionální úrovni máme např. dokument Zdravotní politika Libereckého kraje. Úkoly: Definujte zdraví dle WHO. Vyjmenujte základní determinanty zdraví. Vyjmenujte rizikové a ochranné faktory ovlivňující zdraví. Charakterizujte WHO. Popište základní dokumenty WHO. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

7 Název přednášky: 04 - Úvod do potřeb člověka - definovat termín potřeba - popsat hierarchii potřeb - vyjmenovat faktory ovlivňující potřeby ve zdraví a nemoci - popsat schéma uspokojování potřeb - definovat pojem motivace - charakterizovat změny ovlivňující uspokojování potřeb v nemoci Potřeba Hierarchie potřeb Faktory ovlivňující uspokojování potřeb Schéma uspokojování potřeb Motivace Uspokojování potřeb v nemoci Potřeba, pyramida potřeb, motivace, nemoc Potřeba se v ošetřovatelství definuje jako stav organismu charakterizovaný napětím, dynamickou silou, vzniklou nedostatkem nebo přebytkem, směřujícím znovu k obnovení homeostázy. Potřeby závisí na věku, pohlaví, kulturní a společenské úrovni, prostředí, inteligenci, zdravotním stavu a životních zkušenostech. Význam potřeb je biologický, ekonomický a psychologický. Nejznámější klasifikací potřeb je Pyramida potřeb od A. Maslowa. Podle ní se potřeby dělí na fyziologické, potřeby jistoty a bezpečí, lásky, úcty a seberealizace. Uspokojování potřeb je cyklický děj. Uspokojení potřeb se označuje jako saturace, při neuspokojení potřeb vzniká frustrace. Někdy může dojít ke vzniku bariéry, která brání člověku v uspokojování potřeb. Bariéry v uspokojování potřeb mohou být osobní, psychické, jazykové, fyziologické, bariéry prostředí a neporozumění sdělovaného. Faktory, které mění uspokojování potřeb v nemoci, jsou sama nemoc, individualita člověka, mezilidské vztahy, vývojové stádium člověka a okolnosti, za kterých nemoc vznikla. Otázky/úkoly: Co je to potřeba? Popište hierarchii potřeb. Vyjmenujte faktory ovlivňující potřeby ve zdraví a nemoci. Popište schéma uspokojování potřeb.

8 Co je to motivace, saturace a frustrace? Charakterizujte změny ovlivňující uspokojování potřeb v nemoci. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

9 Název přednášky: 05 - Potřeba dýchání - definovat dýchání jako biologickou potřebu - popsat význam dýchání pro člověka - popsat fyziologii dýchání - charakterizovat hodnocení dechu - vyjmenovat a popsat poruchy dechu - vyjmenovat faktory ovlivňující potřebu dýchání - specifikovat potřebu dýchání v ošetřovatelském procesu Dýchání definice, význam Hodnocení dechu Poruchy dechu Faktory ovlivňující potřebu dýchání Potřeba dýchání v ošetřovatelském procesu Dýchání, ventilace, oxidace, inspirace, expirace, cyanóza Dýchání patří mezi biologické potřeby. Jeho významem je oxidace tkání, vylučování, ovlivnění všech životních procesů, podíl na udržování homeostázy, nerespirační a podpůrné funkce. Centrum dýchání se nachází v prodloužené míše. Rozlišujeme vnější a vnitřní dýchání. Při hodnocení dechu hodnotíme jeho frekvenci, hloubku, rytmus, dýchací šelesty, přítomnost kašle a vykašlávání. Podle tohoto dělení rozlišujeme rovněž poruchy dechu. Faktory ovlivňující potřebu dýchání můžeme rozdělit na fyziologicko-biologické, psychicko-duchovní, sociálně-kulturní a faktory životního prostředí. Potřeba dýchání v ošetřovatelském procesu se opírá o získávání informací, posouzení a rozbor informací, plán péče o pacienta, realizaci a hodnocení péče u pacienta. Otázky/úkoly: Definujte dýchání jako biologickou potřebu. Jaký je význam dýchání pro člověka? Popište fyziologii dýchání. Charakterizujte hodnocení dechu. Vyjmenujte a popište poruchy dechu. Vyjmenujte faktory ovlivňující potřebu dýchání. Specifikujte potřebu dýchání v ošetřovatelském procesu.

10 Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

11 Název přednášky: 06 - Spánek - definovat spánek jako základní lidskou potřebu - popsat systém řízení spánku - popsat význam spánku pro člověka - vyjmenovat a popsat jednotlivé fáze spánku - vyjmenovat faktory ovlivňující spánek - vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé poruchy spánku - definovat pojem odpočinek Definice spánku Význam spánku pro člověka Fáze spánku Faktory ovlivňující spánek Poruchy spánku Odpočinek Spánek, odpočinek, REM fáze, non-rem fáze Spánek je základní lidská potřeba řízená dvěma specializovanými oblastmi mozkového kmene. Význam spánku je regenerační, adaptační, ochranný a spánek také zlepšuje funkce mozku (např. učení). Fáze spánku rozlišujeme dvě REM a non-rem, které se během spánku střídají. Non-REM spánek se potom dále dělí na stádium usínání, dřímoty, středního spánku a nejhlubšího spánku. Faktory ovlivňující spánek můžeme v základu rozdělit na biologicko-fyziologické, psychicko-duchovní, sociálně kulturní a faktory prostředí. Mezi poruchy spánku patří insomnie, hypersomnie, spánková inverze, narkolepsie, spánková deprivace a parasomnie. Odpočinek je klidová fáze relaxace bez emočního stresu, uvolnění napětí a úzkosti. Otázky/úkoly: Co je to spánek? Mezi které potřeby podle Pyramidy potřeb se řadí? Vyjmenujte a popište jednotlivé fáze spánku. Popište význam spánku pro člověka. Vyjmenujte faktory ovlivňující spánek. Vyjmenujte a charakterizujte jednotlivé poruchy spánku.

12 Definujte pojem odpočinek. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

13 Název přednášky: 07 - Bolest - definovat bolest - popsat základní dělení bolesti - vyjmenovat faktory ovlivňující vnímání bolesti - popsat fyziologii bolesti - popsat reakce organizmu na bolest - popsat pozitivní i negativní význam bolesti Definice bolesti Význam bolesti Faktory ovlivňují bolest Fyziologie bolesti Reakce organizmu na bolest Dělení bolesti Hodnocení a měření bolesti Léčba bolesti Bolest, nociceptor, thalamus, mozková kůra, analgetika, vizuální analogová stupnice Bolest je velmi nepříjemný subjektivní pocit, který má jak kognitivní složku, tak složku emocionální. Pozitivní význam bolesti je ochranný a signalizační. Negativní význam bolesti spočívá v utrpení a bolestivém chování člověka. Důležité je si uvědomit, že bolest existuje vždy, když pacient říká, že má bolest. Faktory ovlivňující bolest jsou biologicko-fyziologické, psychicko-duchovní, sociálně kulturní a faktory prostředí. Receptory pro vnímání bolesti se nazývají nociceptory. První neuron bolesti je v páteřní míše, druhý v thalamu a třetí v mozkové kůře. Reakce organismu na bolest je komplexním procesem a odpověď probíhá na několika úrovních jako sympatikoadrenální odpověď, parasympatická odpověď, změna chování a afektivní odpověď. Bolest můžeme rozdělit podle časového průběhu, vzniku bolesti, intenzity bolesti, postižení orgánů a intenzity, pocitů, které vyvolává, trvání a doby nástupu. Pro určení intenzity bolesti se používají srovnávací metody nebo analogové stupnice. Při léčbě bolesti se využívají farmakologické a nefarmakologické metody ovlivnění bolesti. Otázky/úkoly: Definujte bolest.

14 Jaké jsou pozitivní a negativní významy bolesti? Vyjmenujte faktory ovlivňující bolest. Co je nociceptor? Popište fyziologii vnímání bolesti. Popište reakce organismu na bolest. Na základě čeho rozdělujeme bolest. Jaké metody používáme pro hodnocení bolest? Jaké metody používáme pro ovlivnění bolesti? Vyjmenujte příklady. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

15 Název přednášky: 08 - Potřeba osobní hygieny - definovat potřebu hygieny - specifikovat význam osobní hygieny - vyjmenovat faktory ovlivňující potřebu hygieny - popsat změny na kůži - specifikovat hodnocení potřeby hygieny v ošetřovatelské anamnéze Hygiena definice, význam Faktory ovlivňující potřebu hygieny Změny na kůži Hodnocení potřeby hygieny v ošetřovatelském procesu Hygiena, prevence, sebeúcta, nehty, vlasy Hygiena je dodržování zásad pro uchování zdraví. Potřeba hygieny se řadí mezi biologické potřeby. Hygienická péče o dospělého pacienta zahrnuje celkovou koupel, ranní mytí, mytí a česání vlasů, péči o nos, oči, uši, dutinu ústní, intimní partie, nehty a prevenci dekubitů. Hygiena má význam fyziologický i psychologický. Faktory, které ovlivňují potřebu hygieny, jsou biologicko-fyziologické, psychicko-duchovní, sociálně kulturní a faktory prostředí. Všeobecná sestra musí znát základní anatomii a fyziologii kůže, jako i změny barvy a napětí kůže a změny na přídatných orgánech, jako jsou vlasy, nehty a chlupy. V ošetřovatelské anamnéze pacienta se hodnotí celkový vzhled kůže a přídatných orgánů kůže a dále se identifikují rizikový pacienti. Pro hodnocení rizikovosti se používá např. Nortonova škála nebo Waterlowowa stupnice. Úkoly: Definujte potřebu hygieny. Specifikujte význam osobní hygieny. Vyjmenujte faktory ovlivňující potřebu hygieny. Popište změny na kůži. Specifikujte hodnocení potřeby hygieny v ošetřovatelské anamnéze. Doporučená literatura:

16 SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

17 Název přednášky: 09 Potřeba pohybu a tělesné aktivity - popsat význam pohybu pro člověka - vyjmenovat faktory ovlivňující pohyb a aktivitu - popsat fyziologii hybnosti - vyjmenovat poruchy hybnosti - charakterizovat hodnocení potřeby aktivity v ošetřovatelské anamnéze Význam pohybu pro člověka Faktory ovlivňující potřebu pohybu a aktivity Fyziologie hybnosti Poruchy hybnosti Hodnocení potřeby aktivity v ošetřovatelské anamnéze Pohyb, aktivita, inaktivita, imobilizační syndrom, motorický systém Potřeba pohybu a aktivity je základní lidskou potřebou. Pohyb ovlivňuje příznivě zdravotní stav, podporuje růst, zlepšuje spánek, podporuje seberealizaci, navozuje pozitivní emoce a tím prodlužuje délku života. Faktory, které ovlivňují potřebu pohybu, jsou biologicko-fyziologické, psychicko-duchovní, sociálně kulturní a faktory prostředí. Základem pohybu je svalový tonus zajišťovaný páteřní míchou. Pohybový systém se dělí na opěrný a pohybový motorický systém. Poruchy hybnosti se týkají postoje, udržování rovnováhy a koordinace pohybu. Nejčastějšími poruchami jsou imobilizační syndrom, hypokinetický syndrom, křeče, Parkinsonův syndrom a obrny. Do hodnocení pohybu v ošetřovatelské anamnéze patří hodnocení rizika pádu, Bartelův test a řada dalších škál a testů. Úkoly: Popište význam pohybu pro člověka. Vyjmenujte faktory ovlivňující pohyb a aktivitu. Popište fyziologii hybnosti. Vyjmenujte poruchy hybnosti. Charakterizujte hodnocení potřeby aktivity v ošetřovatelské anamnéze.

18 Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

19 Název přednášky: 10 Biologické potřeby II. část potřeba vylučování, výživy a hydratace - zařadit potřeby vylučování, výživy a hydratace do Pyramidy potřeb - definovat potřebu výživy - popsat význam výživy a faktory, které ji ovlivňují - vyjmenovat a popsat poruchy výživy - charakterizovat hodnocení potřeby výživy v ošetřovatelském procesu - popsat význam hydratace a faktory, které ji ovlivňují - vyjmenovat a popsat poruchy hydratace - charakterizovat hodnocení potřeby hydratace v ošetřovatelském procesu - popsat význam vyprazdňování moče a faktory, které ho ovlivňují - vyjmenovat a popsat poruchy vyprazdňování moče - charakterizovat hodnocení potřeby vyprazdňování moče v ošetřovatelském procesu Potřeba výživy Potřeba hydratace Potřeba vyprazdňování moče Výživa, hydratace, močení Výživa, hydratace a vyprazdňování moče patří mezi biologické potřeby. Všechny jsou ovlivněné faktory biologicko-fyziologickými, psychicko-duchovními, sociálně kulturními a faktory prostředí. Výživa je nezbytná pro růst a obnovu tkání, fyzickou a psychickou výkonnost, tepelnou energii a obranyschopnost. Základní poruchy z příjmu potravy jsou obezita a malnutrice. Do hodnocení výživy v ošetřovatelské anamnéze patří anamnestické údaje, antropometrické údaje, klinické údaje, biochemické údaje a nutriční screening. Správná hydratace je nesmírně důležité pro udržování homeostázy v organismu. Základními poruchami hydratace jsou dehydratace a hyperhydratace. Do hodnocení stavu hydratace patří denní příjem a výdej tekutin, sledování hmotnosti, stavu vědomí, stavu pokožky a sliznic a nezapomínat na základní onemocnění pacienta. Vyprazdňování moče (mikce) je koordinovaný děj závislý na vůli člověka, rovněž důležitý pro udržení homeostázy. Poruchy můžeme dělit na poruchy tvorby a poruchy vyprazdňování moče. Do hodnocení mikce v ošetřovatelské anamnéze patří anamnestické údaje, fyzikální vyšetření, hodnocení moče a specifická vyšetření moče.

20 Úkoly: Zařaďte potřeby vylučování, výživy a hydratace do Pyramidy potřeb. Definujte potřebu výživy. Popište význam výživy a faktory, které ji ovlivňují. Vyjmenujte a popište poruchy výživy. Charakterizujte hodnocení potřeby výživy v ošetřovatelském procesu. Popište význam hydratace a faktory, které ji ovlivňují. Vyjmenujte a popište poruchy hydratace. Charakterizujte hodnocení potřeby hydratace v ošetřovatelském procesu. Popište význam vyprazdňování moče a faktory, které ho ovlivňují. Vyjmenujte a popište poruchy vyprazdňování moče. Charakterizujte hodnocení potřeby vyprazdňování moče v ošetřovatelském procesu. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava:

21 Název přednášky: 11 Psychosociální potřeby - charakterizovat dělení psychosociálních potřeb - definovat základní psychosociální potřeby - zařadit základní psychosociální potřeby do Pyramidy potřeb - specifikovat jednotlivé základní psychosociální potřeby Psychosociální potřeby Základní psychosociální potřeby potřeby existencionální Jednotlivé potřeby řadící se mezi existencionální potřeby Jistota, bezpečí, existencionální potřeby, potřeba bytí Psychosociální potřeby se dělí na základní (existencionální) a vyšší (afiliační). Existencionální potřeby vznikají adaptací člověka na prostředí a jeho socializaci. Jsou závislé na individualitě osobnosti, genetických či rasových předpokladech, prostředí a faktorech umožňujících socializaci. Mezi existencionální potřeby se řadí potřeba zdraví, bezpečí a pomoci, jistoty, soběstačnosti, bydlení, informací, podnětů, míru a klidu, struktury a řádu. Otázky/úkoly: Jak se dělí psychosociálních potřeb? Definujte základní psychosociální potřeby. Zařaďte základní psychosociální potřeby do Pyramidy potřeb. Specifikujte jednotlivé základní psychosociální potřeby. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava: MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Praha: Grada, ISBN

22 Název přednášky: 12 Vyšší psychosociální potřeby - definovat pojem afiliační potřeby - zařadit afiliační potřeby do Pyramidy potřeb - charakterizovat jednotlivé afiliační potřeby - definovat self potřeby - charakterizovat jednotlivé self potřeby - definovat potřebu seberealizace - charakterizovat jednotlivé nejvyšší psychosociální potřeby Afiliační potřeby Self potřeby Nejvyšší psychosociální potřeby Afiliace, láska, úcta, seberealizace Afiliační potřeby jsou potřeby vztahové, které patří na 3. příčku Pyramidy potřeb. Charakterizují se jako touha po citovém vztahu, lásce, někam patřit, mít někde kořeny, někomu pomáhat a chránit ho. Do afiliačních potřeb patří potřeba lásky, sounáležitosti a důvěry, komunikace, rodiny, přátelství, identity a péče o druhé. Vyšší potřeby self - já zahrnují myšlenky a pocity spojené s vlastním já, s vlastním sebepojetím, uznáním, důstojností, poznáním, mocí, pochopením a dobrodružstvím. Řadí se na 4. příčku Pyramidy potřeb. Patří sem potřeba sebepojetí, sebeúcty, úspěchu, uznání, potřeba neudělat ostudu, potřeba intimity, pochopení, poznání, autonomie, moci a submise. Mezi nejvyšší psychosociální potřeby patří potřeba seberealizace, životních hodnot, potřeby tvůrčí, estetické, kulturní, duchovní, pracovní a potřeby různých zájmů. Jedná se o potřeby, kdy má člověk touhu realizovat svůj potenciál, je pro něj důležité mít životní hodnoty, tvůrčí podněty a uspokojovat své zájmy. Otázky/úkoly: Co jsou to afiliační potřeby? Zařaďte afiliační potřeby do Pyramidy potřeb. Charakterizujte jednotlivé afiliační potřeby. Co jsou to self potřeby? Zařaďte self potřeby do Pyramidy potřeb. Charakterizujte jednotlivé self potřeby.

23 Co je to potřeba seberealizace? Zařaďte nejvyšší psychosociální potřeby do Pyramidy potřeb. Charakterizujte jednotlivé nejvyšší psychosociální potřeby. Doporučená literatura: SIKOROVÁ, L. a R. ZELENÍKOVÁ. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 1. Ostrava: MANDINCOVÁ, P. Psychosociální aspekty péče o nemocného. Praha: Grada, ISBN

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková

CURATIO VYBRANÉ KAPITOLY Z PÉČE O SENIORY CURATIO. Marie Hermanová Jiří Prokop Kamila Ondráčková Vzdělávací instituce CURATIO zpracovala projekt Vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby, na jehož realizaci získala fi nanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti odpočinku a spánku Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v péči o odpočinek a spánek 1. Charakteristika odpočinku a spánku 2. Odpočinek a spánek v ošetřovatelském procesu

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí.

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Leadership II TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Zdravotní nauka 2. díl

Zdravotní nauka 2. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost stavba lidského těla Zdravotní nauka 1. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3708-9 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22,

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více