MODEL PREDIKCE KVALITY PLYNULE LITÝCH KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ NA ZPO 1 V TŽ, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODEL PREDIKCE KVALITY PLYNULE LITÝCH KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ NA ZPO 1 V TŽ, A.S."

Transkript

1 MODEL PREDIKCE KVALITY PLYNULE LITÝCH KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ NA ZPO 1 V TŽ, A.S. Ing. Jan Morávka, Ph.D., Ing. Vladislav Mrajca, CSc. a Ing. Michal Adamik b Ing. Lubomír Lacina c a Třinecký inženýring, a. s., Frýdecká 126, Třinec - Staré Město, ČR, b TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Průmyslová 1000, Třinec, Odbor TT Technologie a výzkum, ČR, c TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Průmyslová 1000, Třinec, Provoz VO Výroba železa a oceli, ČR, Abstrakt Příspěvek obsahuje popis postupu a stavu vývoje modelu predikce kvality plynule litých kruhových předlitků na zařízení plynulého odlévání č.1 v Třineckých železárnách, a.s. Datovým základem modelu predikce jsou databáze modelu kvality a modelu parametrů. Dále jsou uvedeny první zkušenosti s protiprůvalovým systémem, algoritmem ECF, systémem pro měření opotřebení a konicity krystalizátorů, fyzikálním modelem teplotního profilu, počítačovým modelováním a simulací krystalizačních dějů a s parabolickými krystalizátory. Abstract The paper gives a description of procedure and current state in the development of a prediction model for quality of round blooms continuously cast at the Continuous Casting Machine no. 1 in Třinecké železárny. The sources of data for the prediction model involve the quality model and parameter model databases. Moreover, the paper also includes an account of initial experiences with an anti-break-out system, ECF algorithm, wear and crystalliser conicity measuring system, physical model of the temperature profile, computer modelling and simulation of crystallisation actions and the application of parabolic crystallisers. 1. ÚVOD Plnění stále se zvyšujících požadavků zákazníků na povrchovou a vnitřní kvalitu plynule litých předlitků vyžaduje u výrobce výrobu v co nejvyšší kvalitě včetně reprodukovatelnosti dodávek dle požadavků konkrétního zákazníka. Pro vyhodnocení dodržení těchto vysokých kvalitativních parametrů jsou používány komplexní predikční systémy kvality obsahující široké spektrum moderních statistických metod, které pomáhají výrobci dolaďovat technologické parametry při odlévání jednotlivých jakostí oceli na zařízení plynulého odlévání (ZPO). V Třineckých železárnách je na středisku ZPO 1 aktuálně připravován k ověřování model predikce kvality (MPQ) pro kruhové předlitky průměrů 320, 410 a 550 mm, které jsou v současné době ve výrobním programu TŽ, a.s. Třinec. Při jeho budování jsou využívány první poznatky s provozováním protiprůvalového systému (PPS), systému měření opotřebení a konicity krystalizátorů (SMOKK), databází modelu kvality (MQ), testovaných parabolických krystalizátorů (KR), fyzikálního modelu teplotního profilu (FMTP) a s výsledky provozních experimentů. Cílem dlouhodobého společného úsilí pracovníků výzkumu, technologie a provozu je řešení vícekriteriální optimalizační úlohy obsahující - viz i [1]: 1

2 maximalizaci výrobnosti zařízení, maximalizaci kvality předlitků vzhledem k požadavkům zákazníků a současně se zohledněním konkurence na světových trzích s uvedenými komoditami, minimalizaci nekvalitní výroby s efektivním dopadem na žádoucí snížení (minimalizaci) nákladů, minimalizaci nežádoucích jevů technologického procesu výroby (povrchové i vnitřní vady, příčné a podélné trhliny, přetržení licí kůry, průvaly), maximalizaci životnosti krystalizátorů. 2. MODEL PREDIKCE KVALITY Model (systém) predikce kvality (MPQ) je nový moderní postup pro řešení problematických typů vad prostřednictvím analytických metod jakými jsou vícenásobná regrese, regulační diagramy a plánovaný experiment blíže viz [2]. Je zřejmé, že takto rozsáhlý projekt, do jehož řešení bude zapojena i část materiálového toku zahrnující tzv. předvýrobní etapu, povede k integrované účasti zařízení předcházejících ZPO 1. Budovaný SW realizovaný model predikce kvality plynule litých kruhových předlitků formátu 320, 410 a 550 mm má za cíl: nalezení faktorů, které mají statistický významný vliv na kvalitu předlitků, nalezení takových technologických postupů, které maximalizují (optimalizují) kvalitu výroby při současném splnění maximalizace výroby a minimalizace nákladů, zabezpečit včasnou reakci na technologické anomálie, on-line (v průběhu lití) označit předlitek s podezřením na vadu, přičemž v režimu off-line (při výstupní kontrole, apretaci a případné reklamaci) se toto podezření verifikuje, umožňovat technologům zpětné hodnocení taveb i kampaní za účelem úpravy, či doladění technologie odlévání dané značky oceli. Pro splnění uvedených cílů je nutné provést následující sofistikované činnosti: sběr a shromažďování dat, analýza současného stavu, tj. procentuální vyjádření četnosti všech typů vad za sledované období, analýza procesu - vytipování faktorů a interakcí, které mohou mít vliv na vady, uskutečnění vícenásobné regrese pro průřezová data a časové řady, rozbor výsledků vícenásobné regrese, včetně kvalitní moderní regresní diagnostiky, vytvoření hypotéz pomocí významných faktorů vzešlých z vícenásobné regrese, testování hypotéz v provozní praxi pomocí plánovaných a řízených experimentů s jejich vyhodnocením metodou DOE (Design of Experiment) a expertním posouzením, zavedení ověřených hypotéz do MPQ (rádce operátora, regulační diagramy důležitých veličin) a do provozní praxe (DTP). MPQ vychází z databáze modelu kvality (MQ) a jejich tabulek obsahujících důležité technologicko-technické údaje charakterizujících proces odlévání. MPQ je rozšířen o data přidružených subsystémů. Všechny uvažované údaje jsou vzájemně vázány na dvou rozlišovacích úrovních: k jednotlivým tavbám (pro přehledné sumární vyhodnocování v intervalu kampaně, měsíce, či delšího časového období) a k jednotlivým předlitkům. Veličiny pro MPQ a MQ byly vytipovány technology a řešitelským týmem. Jejich vlivnost na kvalitu a vzájemné vazby jsou testovány pomocí moderních metod matematicko-statistické analýzy i analýzy časových řad (náhodných procesů), provozních experimentů vyhodnocovaných metodami DOE, jako i pomocí fyzikálního a matematického modelování krystalizačních dějů ve spolupráci s katedrou tepelné techniky (KTT) FMMI VŠB-TU Ostrava. MPQ je HW i SW realizován v řídicím počítači technologie DEC Alpha, přičemž potřebné údaje jsou přenášeny z dalších počítačů a systémů: z počítačů PDP, ABB, z protiprůvalového systému DGS-5T i systému měření opotřebení a konicity krystalizátorů firmy DASFOS, v.o.s. a z fyzikálního modelu teplotního profilu (FMTP) KTT FMMI VŠB- TUO. 2

3 MPQ je ve stavu budování. Momentálně se doplňují další databázové tabulky dat, je dořešována komunikace a přenos dat mezi subsystémy a jsou konzultovány způsoby zpracování dat pro off i on-line analýzu predikce kvality předlitků. V další etapě budování by MPQ měl nabýt charakteru inteligentního informačního (expertního) systému, který technologům ZPO (a určeným pracovníkům) kromě informace o vadných předlitcích nabídne i vysvětlení důvodu vzniku vady (např. - vysoké tření = nedostatek licího prášku, nebo licí prášek s vysokou viskozitou, vysokými charakteristickými teplotami apod.). 3. PROTIPRŮVALOVÝ SYSTÉM Pro predikci a indikaci nebezpečí blížícího se průvalu je používán HW i SW systém DGS (který je aktuálně ve zkušebním provozu), v ověřovacím režimu je testován SW realizovaný algoritmus ECF. 3.1 Systém DGS Do TŽ, a.s. byl zakoupen diagnostický systém DGS-5T, vyvinutý firmou DASFOS Ostrava ve spolupráci s katedrou tepelné techniky (KTT) FMMI VŠB-TU Ostrava. Systém je určen pro monitorování odlévacích podmínek v krystalizátoru ZPO. V TŽ, a.s. je v provozu na ZPO č.1 na kruhových krystalizátorech o průměru 320, 410 a 550 mm. Je založen na dvou principech, které se vzájemně doplňují, a to na nepřímé metodě měření třecích sil a na měření teplot ve stěnách krystalizátoru pomocí speciálních teplotních sond. Algoritmus zohledňuje oba typy signálů za účelem zvýšení spolehlivosti predikce průvalů a snížení počtu falešných alarmů - podrobnější údaje o principech systému DGS jsou v [3]. Základní funkce systému DGS jsou: predikce kvality předlitku a indikace přetržení kůry i predikce průvalu. Kromě výše uvedených základních funkcí má systém doplňkové funkce, a to: diagnostika mechanického stavu oscilačního mechanismu, měření symetrie chlazení na principu vyhodnocení tepelné osy, měření tepelného toku a odvedeného tepla z 1 kg oceli do chladicí vody, tj. údaje použitelné pro výpočet průměrné tloušťky kůry. Obr. 1. Nárůst faktoru tření před průvalem systém DGS Analýza měřených veličin je dále využívána pro další účely, např. pro porovnání mazacích schopností licích prášků, porovnání tepelného odporu mazací vrstvy licích prášků, kontrolu rovnoměrnosti dávkování licích prášků, kontrolu seřízení geometrické osy krystalizátoru a kontrolu správné polohy i tvaru výlevky. Na obr.1 znázorňuje spodní křivka průběh faktoru tření před průvalem při odlévání kruhového předlitku o průměru 410 mm na parabolickém krystalizátoru. Tření se výrazně zvýšilo asi 13 minut před průvalem po skoku rychlosti lití a zde se vytvořily podmínky zvýšeného nebezpečí průvalu. Asi 2 minuty před průvalem došlo k trendovému nárůstu faktoru tření a současně k poklesu faktoru mazání. V 71. minutě tavby nastal průval. 3

4 Systém DGS je na základě požadavků pracovníků TŽ, a.s. dolaďován pro jednotlivé skupiny značek ocelí. Další úpravy systému pro potřeby provozu VO budou realizovány v roce Algoritmus ECF Na pracovišti Ti, a.s. byl vyvinut a je testován algoritmus ECF (EWMA - CUSUM - FIR) pro indikaci blížícího se průvalu. ECF zatím používá pro analýzu pouze signál faktoru tření a vychází z principů teorie statistické regulace procesů (SPC), tj. z regulačních diagramů EWMA a CUSUM při zabezpečení požadavku na rychlou odezvu pomocí FIR. Pomocí ECF bylo s dobrými výsledky v off-line režimu prozkoumáno zatím asi 100 taveb při porovnání indikačních schopností se systémem DGS blíže viz [2]. 4. PARABOLICKÉ KRYSTALIZÁTORY Z literatury, výzkumných prací a zkušeností je známo, že podstatný vliv na bezchybný chod ZPO i na kvalitu předlitku má krystalizátor. Zejména jde o optimální tvar jeho pracovní části (stěn). Nejdůležitějším parametrem tvaru se přitom jeví konicita. Optimální konicita má být navržena tak, aby: její průběh po výšce odpovídal průběhům hustoty tepelného toku a součinitelů přestupu a prostupu tepla, její průběh podchycoval průběh opotřebených Cu vložek, délka kontaktu licí kůry se stěnou Cu vložky krystalizátoru byla maximální. Při zvolení optimální konicity lze předpokládat maximalizaci životnosti krystalizátorů, minimalizaci vad předlitků a současně i minimalizaci příčin průvalů způsobených nevhodným průběhem stykové plochy licí kůry a stěny krystalizátoru (přičemž další technologické příčiny vzniku průvalů, jakými jsou např. nevhodná rychlost lití, intenzita chlazení, či parametry licího prášku, samozřejmě zůstávají v platnosti) [2]. 4.1 Měření rozměrů a konicity krystalizátorů Pro měření rozměrů a konicity krystalizátorů byl TŽ, a.s. zakoupen laserový měřicí systém MKL 100/420 firmy DASFOS v.o.s. Přesnost měření průměru je ± 0,05 mm a přesnost nastavení vertikální polohy ± 0,1 mm, které byly potvrzeny akreditovanou laboratoří. Měření je prováděno s úhlovým krokem 3 (tj. 120 měřených bodů po obvodu) v 18-ti hladinách (vertikálních úrovních) po výšce KR. Obr. 2. Obrazovka systému MKL průměrná konicita Systém je provozně využíván na ZPO 1 pro měření kruhových krystalizátorů o průměru 320, 410 a 550 mm, jako i pravoúhlých krystalizátorů rozměrů 300 x 350 mm. Umožňuje z měřených poloměrů v uvedených horizontálních i vertikálních polohách vypočítat a zobrazit základní údaje o Cu vložce krystalizátoru a jejím 4

5 měření, mapu konicity, horizontální řezy v hladinách, odchylky od kruhovitosti, průběhy konicit v hladinách i úhlech a průměrnou konicitu v hladinách, průměry v úhlu a střední průměr, střední plochu i směrodatnou odchylku po výšce krystalizátoru. Na obr.2 je obrazovka přístroje MKL s grafem typického průběhu naměřené a vypočtené průměrné relativní konicity po výšce opotřebeného (odlito tun oceli) kruhového krystalizátoru 410 mm. Výsledky měření jsou dále přenášeny na PC server a do řídicího počítače DEC Alpha. Měřená data je také možné transformovat do textových souborů typu CSV, které jsou použitelné v tabulkových procesorech (Excel) a v matematicko-statistických programech. 4.2 Návrh parabolických krystalizátorů Jelikož komplexní zatížení krystalizátoru i dalších zařízení licího procesu a tím i vznik nežádoucích jevů (frekvence průvalů, nekvalita předlitků a opotřebení krystalizátoru) roste úměrně s rychlosti lití, byla nejdříve pozornost zaměřena na kruhové krystalizátory a předlitky formátu 320 mm, kde se rychlost lití pohybuje v průměru kolem 0,8 m/min. v [m m ] Formát 320 mm Při analýze rozměrů, konicit a teplotních profilů používaných Cu vložek formátu 320 mm bylo zjištěno, že nasazované typy různých víceúkosových krystalizátorů vykazují nehladké a nevhodné průběhy parametrů po výšce, jako i nízkou životnost (v průměru asi 3800 tun na renovaci, tj tun celkem za dobu životnosti KR). Obr. 3. Průběh průměru (d) po výšce (v) kubického KR 320 mm d [mm] Po analýze průběhů konicit opotřebovaných Cu vložek krystalizátorů a na základě fyzikálních výpočtů i údajů z literatury byl pomocí Bernoulliho obyčejné diferenciální rovnice a Lagrangeových interpolačních polynomů navržen parabolický průběh konicity (kubický průběh průměru) po výšce krystalizátoru formátu 320 mm (obr.3). Formát 410 mm Po prvních a velice dobrých provozních zkušenostech s testovaným parabolickým KR v [m m ] Návrh rozmě rů kubického KR 320 mm Návrh rozmě rů kubického KR 410 mm (2. renovace) kruhového formátu 320 mm došlo k rozhodnutí vyrobit KR tohoto typu i pro formát 410 mm. Dalšími důvody byla snaha o zlepšení plynulosti odlévání (u klasických KR docházelo k výskytům trhavého chodu licího proudu a tím i ke zhoršení povrchové kvality předlitků) a zvýšení životnosti Cu vložek KR. Pro Cu vložku KR připravenou ke 2.renovaci byl navržen následující průběh průměru po výšce (obr.4) d2r [mm] Obr. 4. Průběh průměru (d) po výšce (v) kubického KR 410 mm 5

6 Po získání dostatečných zkušeností s provozováním parabolického KR formátu 410 mm bude rozhodnuto o realizaci připravovaného návrhu parabolického KR i pro největší formát 550 mm. 4.3 Zkušenosti s provozováním parabolických krystalizátorů Parabolický krystalizátor formátu 320 mm byl celkem nasazen v 10-ti kampaních a bylo na něm odlito tun oceli. V období těchto kampaní se neobjevily žádné povrchové vady na předlitcích při apretaci a nevznikly průvaly. Obr. 5. Průběh středního průměru po výšce kubického KR 320 mm V porovnání s klasickými víceúkosovými krystalizátory vykazuje tento parabolický KR hladší průběh veličin tření i mazání. Jeho opotřebení je srovnatelné s opotřebením klasických krystalizátorů avšak parabolický krystalizátor vykazoval rovnoměrný průběh opotřebení (lineární průběh diferencí rozměrů po výšce). Na obr.5 je znázorněný průběh středního průměru po výšce KR po jeho posledním nasazení do licího procesu. Parabolický krystalizátor formátu 410 mm byl celkem nasazen v 5-ti kampaních a bylo na něm odlito tun oceli. V období nasazení se neobjevily žádné povrchové vady na předlitcích při apretaci, ale vznikly 2 průvaly. Obr. 6. Průběh středního průměru po výšce kubického KR 410 mm V porovnání s klasickými víceúkosovými krystalizátory vykazoval testovaný parabolický KR hladší průběh veličin tření i mazání. Jeho míra opotře- 6

7 bení byla přibližně na poloviční úrovni jako u klasických dvou-úkosových KR, což však bylo způsobeno nedostatečnou konicitou a tím i nedostatečným stykem předlitku a stěny KR. Tato skutečnost byla potvrzena asi o % menším odvodem tepla PCH při odlévání měkkých ocelí v porovnání s odvodem tepla u klasických dvou-úkosových KR Na obr.6 je znázorněný průběh středního průměru po výšce KR po odlití uvedeného množství oceli. 4.4 Další postup při provozování parabolických krystalizátorů Po vyhodnocení opotřebení a technologického chování testovaných parabolických KR formátu 320 a 410 mm bylo rozhodnuto o výrobě KR nových s upravenými průběhy konicit po výšce KR. V současné době je připravována jejich výroba. 5. FYZIKÁLNÍ MODEL TEPLOTNÍHO PROFILU Ve spolupráci s katedrou tepelné techniky (KTT) FMMI VŠB-TU Ostrava byl realizován fyzikální model teplotního profilu (FMTP) po výšce krystalizátorů. Model obsahuje 2 x 7 termočlánků zabudovaných do stěny Cu vložky KR (10 mm pod povrchem) po celé výšce v oblasti malého (MR) a velkého rádiusu (VR) licího stroje. Speciální software vzorkuje všechny kanály s periodou 0,44 s. Pomocí dalšího vizualizačního programu je možné nasnímaná data zobrazovat, filtrovat, třídit podle taveb a generovat textové soubory. Pracovníci KTT provádějí postupně systém experimentů se změnami veličin: hmotnostní obsah C v oceli, výška hladiny oceli v KR, licí rychlost, licí prášek a frekvence oscilací. Cílem experimentů je zjistit vliv uvedených vstupních (ovlivňujících) veličin na tvar teplotního profilu (srovnání pro klasické a parabolické KR), veličiny tření a mazání, parametry primárního chlazení a opotřebení KR. Prozatímní výsledky experimentů (více než 200 taveb s ocelí 19-ti značek s hm. obsahem C 0,152 0,666 %) ukázaly následující skutečnosti (podrobněji viz [4], [5]): 1. Teplotní profily klasických KR vykazovaly větší nerovnoměrnost v oblasti změny konicity, co podpořilo myšlenku návrhu parabolických KR. 2. Teplotní profily parabolických KR (zejména v oblasti MR) se blíží splnění podmínek ideálního přestupu tepla po výšce KR (tuhnutí a chladnutí předlitku). 3. U ocelí s vyšším obsahem uhlíku (nad 0,4 hm.%) jsou reakce teplotního profilu, tření i mazání na změny podmínek odlévání podstatné, zatímco u nízkouhlíkových (do 0,2 hm.%) jsou prakticky nevýznamné. Na obr.7 jsou viditelné Teplotní profily - srpen 2001 oceli s %C průměrné teplotní profily klasického KR formátu 320 mm při hladině oceli 50 mm pod horní hranou KR. Teplota ( C) MR50 VR50 Obr. 7. Teplotní profily MR a VR pro ocel do 0,2 hm.% C klasický KR Hladina (mm) 7

8 Na obr.8 jsou znázorněny průměrné teplotní profily (na MR téměř ideální) parabolického KR formátu 320 mm. Teplotní profily - listopad 2001 Ocel 1059 OCEL A Teplota ( C) MR VR Hladina (mm) Obr. 8. Teplotní profily MR a VR pro ocel do 0,2 hm.% C parabolický KR 6. ZÁVĚR Příspěvek uvádí stručný popis vyvíjeného modelu predikce kvality plynule litých kruhových předlitků formátů 320, 410 a 550 mm. Obsahuje také popis a první zkušenosti s protiprůvalovým systémem, se systémem měření opotřebení a konicity krystalizátorů, testovanými parabolickými krystalizátory a fyzikálním modelem teplotního profilu. LITERATURA [1] MORÁVKA, J. aj. Cíle a řešené problémy optimalizace procesu plynulého odlévání oceli na pracovišti ZPO 1 v TŽ, a.s. Hutnické listy, 2001, roč. 56, č.9, s [2] MORÁVKA, J. aj. Vývoj modelu predikce kvality plynule litých předlitků a protiprůvalový systém na ZPO 1. Hutnické listy, 2002, roč. 57, č , s [3] PYSZKO, R. aj. Breakout forecasting and process monitoring systém. Přednáška na mezinárodní konferenci Modern Steel Continuous Casting Technologies : XXI Century. Doněck - Ukrajina, května 2002, 12 s. [4] PŘÍHODA, M. aj. Vyhodnocení teplotních profilů fyzikálního modelu krystalizátoru 320 mm. Dílčí výzkumná zpráva I.etapy. Ostrava, KTT FMMI VŠB-TU, 2002, 19 s. [5] PŘÍHODA, M. aj. Vliv technologických parametrů odlévání na rozložení teplot v kruhovém krystalizátoru ZPO. In Sborník 11. mezinárodní metalurgické konference METAL 2002 (CD). Ostrava: Tanger, s. 8

Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO

Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO Hutnické listy č.3/28 Teplotní profily ve stěně krystalizátoru blokového ZPO Ing. Marek Velička, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc., Ing. Jiří Molínek, CSc., VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 78

Více

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-

Více

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. OPTIMALIZACE BRAMOVÉHO PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI ZA POMOCI NUMERICKÉHO MODELU TEPLOTNÍHO POLE Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství

Více

POROVNÁNÍ MIKROČISTOTY OCELI PŘI POUŽITÍ DVOU TYPŮ PONORNÝCH VÝLEVEK. Jaroslav Pindor a Karel Michalek b

POROVNÁNÍ MIKROČISTOTY OCELI PŘI POUŽITÍ DVOU TYPŮ PONORNÝCH VÝLEVEK. Jaroslav Pindor a Karel Michalek b POROVNÁNÍ MIKROČISTOTY OCELI PŘI POUŽITÍ DVOU TYPŮ PONORNÝCH VÝLEVEK Jaroslav Pindor a Karel Michalek b a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Průmyslová 1000, 739 70 Třinec-Staré Město, ČR b VŠB-TU Ostrava, FMMI,

Více

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 78 33 Ostrava Poruba, ČR, E mail: miroslav.prihoda@vsb.cz

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 Miloš MASARIK 1), Zdeněk ŠÁŇA 2), Václav KOZELSKÝ 3) EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Štramberská 2871/47 709 00 Ostrava Hulváky, 1) milos.masarik@cz.evraz.com, 2)

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

MODELOVÁNÍ VLIVU TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ NA POVRCHOVOU TEPLOTU KRUHOVÉHO PŘEDLITKU

MODELOVÁNÍ VLIVU TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ NA POVRCHOVOU TEPLOTU KRUHOVÉHO PŘEDLITKU MODELOVÁNÍ VLIVU TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ NA POVRCHOVOU TEPLOTU KRUHOVÉHO PŘEDLITKU SIMULATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS INFLUENCE ON SURFACE TEMPERATURE OF ROUND CC BLANK René Pyszko Miroslav Příhoda

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli

Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli Vliv tvaru ponorné výlevky na mikročistotu plynule odlévané oceli Ing. David Bocek a), Ing. Lubomír Lacina a), Ing. Pavel Střasák Ph.D. b), Ing. Antonín Tuček CSc. b), Ing. Ladislav Socha c), Prof. Ing.

Více

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli Registrační číslo: 120108 Garant výsledku: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D. Typ: Software - R Rok vydání: 27. 11. 2015 Instituce:

Více

OVĚŘENÍ ODLÉVÁNÍ BRAM S VYUŽITÍM TVAROVĚ UPRAVENÝCH ÚZKÝCH DESEK KRYSTALIZÁTORU. Ladislav VÁLEK, Aleš MAREK, Robert MOKROŠ, Libor WITALA

OVĚŘENÍ ODLÉVÁNÍ BRAM S VYUŽITÍM TVAROVĚ UPRAVENÝCH ÚZKÝCH DESEK KRYSTALIZÁTORU. Ladislav VÁLEK, Aleš MAREK, Robert MOKROŠ, Libor WITALA OVĚŘENÍ ODLÉVÁNÍ BRAM S VYUŽITÍM TVAROVĚ UPRAVENÝCH ÚZKÝCH DESEK KRYSTALIZÁTORU Ladislav VÁLEK, Aleš MAREK, Robert MOKROŠ, Libor WITALA ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Vývoj modelu směsných oblastí pro ZPO č.1 v Třineckých železárnách, a.s.

Vývoj modelu směsných oblastí pro ZPO č.1 v Třineckých železárnách, a.s. Vývoj modelu směsných oblastí pro ZPO č.1 v Třineckých železárnách, a.s. Prof. Ing. Karel Michalek, CSc., VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba Ing. Jan Morávka, Ph.D., Třinecký inženýring,

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Aproximace a vyhlazování křivek

Aproximace a vyhlazování křivek Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, Csc 1. SLEDOVÁNÍ ZÁVISLOSTI HODNOTY SFM2 NA BARVIVOSTI

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí

Více

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM. Technická univerzita v Liberci, Háklova Liberec 1, ČR MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ TEPLOTNÍCH POLÍ KOKILY S NÁTĚREM Iva Nová Marek Kalina Jaroslav Exner Technická univerzita v Liberci, Háklova 6 461 17 Liberec 1, ČR Abstrakt The article deals with an influence of

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla Konference ANSYS 2009 Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla M. Kůs Západočeská univerzita v Plzni, Výzkumné centrum Nové technologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Abstract: The article

Více

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ On-line datový list A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Více

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 VÝVOJ PROSTŘEDKŮ VÝPOČTOVÉ INTELIGENCE PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ OCELÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROCESŮ Miroslav Pokorný¹ Václav Kafka² Zdeněk Bůžek³ 1) VŠB TU Ostrava, FEI, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR,

Více

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYUŽITÍ MATLAB WEB SERVERU PRO INTERNETOVOU VÝUKU ANALÝZY DAT A ŘÍZENÍ JAKOSTI Aleš Linka 1, Petr Volf 2 1 Katedra textilních materiálů, FT TUL, 2 Katedra aplikované matematiky, FP TUL ABSTRAKT. Internetové

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ

Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ Autorizovaný software DRUM LK 3D SOFTWARE PRO VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ ODCHYLEK HÁZIVOSTI BUBNOVÝCH ROTAČNÍCH SOUČÁSTÍ Ing. Michal Švantner, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. 1/10 Anotace Popisuje se software,

Více

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000. Čas (s) Model časového průběhu sorpce vyplývá z 2. Fickova zákona a je popsán následující rovnicí Program Sorpce1.m psaný v prostředí Matlabu slouží k vyhlazování naměřených sorpčních křivek a výpočtu difuzních koeficientů. Kromě standardního Matlabu vyžaduje ještě Matlab Signal Processing Toolbox

Více

Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s.

Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s. Hutnické listy č.1/2008 Výroba oceli Zkušenosti s provozním využíváním modelu směsných oblastí na ZPO č. 2 v Třineckých železárnách, a.s. Prof. Ing. Karel Michalek, CSc., Ing. Karel Gryc, Katedra metalurgie,

Více

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY. B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1 ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY B1M15PPE / část elektrické stroje cvičení 1 1) Typy testů 2) Zkušební laboratoře 3) Dokumenty 4) Protokoly o školních měřeních 2/ N TYPY TESTŮ PROTOTYPOVÉ TESTY (TYPOVÁ ZKOUŠKA) KUSOVÉ

Více

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu ČSJ, OSSM Praha, 19. 4. 2012 Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu Prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. Katedra kontroly a řízení jakosti Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Více

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Konference Vytápění Třeboň 2015 19. až 21. května 2015 OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Ing. Petr Komínek 1, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc 2 ANOTACE Většina realizovaných

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy. Kateřina Brodecká

Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy. Kateřina Brodecká Ekonomické aspekty statistické regulace pro vysoce způsobilé procesy Kateřina Brodecká Vysoce způsobilé procesy s rozvojem technologií a důrazem kladeným na aktivity neustálého zlepšování a zeštíhlování

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

Statistické řízení jakosti. Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu.

Statistické řízení jakosti. Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu. Statistické řízení jakosti Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu. SŘJ Statistická regulace výrobního procesu Statistická přejímka jakosti měřením srovnáváním měřením srovnáváním - X

Více

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=13 Tato úloha patří zejména svým teoretickým základem k nejobtížnějším. Pojem momentu setrvačnosti dělá

Více

Kontaktní osoby: Česká republika Ing. Lucie Stavařová Project manager - Optical measurement

Kontaktní osoby: Česká republika Ing. Lucie Stavařová Project manager - Optical measurement Kontaktní osoby: Česká republika Ing. Lucie Stavařová Project manager - Optical measurement SKF Ložiska, a.s. Technologická 372/2 708 00 Ostrava - Pustkovec, Česká Republika Tel: +420 597 305 968 Mobile:

Více

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice,

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ Ing. David KUDLÁČEK, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB TUO, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Poruba, tel.: 59

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

Detailní porozumění podstatě měření

Detailní porozumění podstatě měření Nejistoty Účel Zjištění intervalu hodnot okolo výsledku měření, který lze přiřadit k hodnotě měřené veličiny Nejčastěji X X [%] X U X U [%] V roce 1990 byl vydán dokument WECC 19/90, který představoval

Více

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu Vzduchový termostat 1. Úvod do problematiky - motivace Jedním z největších problémů, s kterými je třeba se při přesných měření vypořádat, je vliv teploty na měřenou veličinu či měřený objekt, resp. vliv

Více

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace. KSP-2012-G-FV-02 Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace (Typ výstupu G) Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. V Liberci dne 21. prosince

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ MODIFIKACE OZUBENÍ Milan Doležal Martin Sychrovský - DŮVODY KE STANOVENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝHODY MODIFIKACÍ - PROVEDENÍ MODIFIKACÍ OZUBENÍ - VÝPOČET MODIFIKACÍ OZUBENÍ - EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ PARAMETRŮ

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala

Více

Využití cepstrální informace pro diagnostiku technologie plynulého odlévání oceli

Využití cepstrální informace pro diagnostiku technologie plynulého odlévání oceli Automatizace technologických procesů, počítačová simulace, výpočetní metody Hutnické listy č.2/2008 Využití cepstrální informace pro diagnostiku technologie plynulého odlévání oceli Prof. Ing. Longin Tomis,

Více

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt Nejistota měření Thomas Hesse HBM Darmstadt Prof. Werner Richter: Výsledek měření bez určení nejistoty měření je nejistý, takový výsledek je lépe ignorovat" V podstatě je výsledek měření aproximací nebo

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1

Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1 Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1 Rudolf Moravec 1 Jiří Pyš 1 Petr Horký 1 František Rosypal 2 Michael Lowry 3 1) Mittal Steel Ostrava a.s.,

Více

Spolehlivost dodávek elektrické energie

Spolehlivost dodávek elektrické energie Co je to spolehlivost? Je to obecná vlastnost Je to schopnost plnit požadované funkce v daných mezích v čase podle stanovených technických podmínek Spolehlivost obsahuje dílčí vlastnosti jako např. bezporuchovost,

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

LADISLAV RUDOLF. Doc., Ing., Ph.D., University of Ostrava, Pedagogical fakulty, Department of Technical and Vocational Education, Czech Republic

LADISLAV RUDOLF. Doc., Ing., Ph.D., University of Ostrava, Pedagogical fakulty, Department of Technical and Vocational Education, Czech Republic Wydawnictwo UR 2016 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 2/16/2016 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2016.2.18 LADISLAV RUDOLF Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

spolehlivé partnerství

spolehlivé partnerství spolehlivé partnerství OT Energy Services a.s. Produkt PowerOPTI funkčnost, implementace a služby Vladislav Koutník, Setkání jaderných elektráren, Hrotovice 2016 OBSAH PREZENTACE PRODUKT POWEROPTI Definice

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

MANUÁL K PROGRAMU BRCCMEX PRO VÝPOČET TEPLOTNÍHO POLE NA ZPO

MANUÁL K PROGRAMU BRCCMEX PRO VÝPOČET TEPLOTNÍHO POLE NA ZPO MANUÁL K PROGRAMU BRCCMEX PRO VÝPOČET TEPLOTNÍHO POLE NA ZPO Autoři: Ing. Josef ŠTĚTINA Brno, červen 2010 1 1 ÚVOD Tento manuál má sloužit jako pomůcka k obsluze programu BrCCMExv (off-line teplotní model

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=2 V tomto experimentu vycházíme z pojetí klasického pokusu s pružinovým oscilátorem. Z periody kmitů se obvykle

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

STATISTICAL DESIGN OF EXPERIMENT FOR SOLDER JOINTS QUALITY EVALUATION STATISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ EXPERIMENTŮ PRO ÚČELY VYHODNOCOVÁNÍ KVALITY PÁJENÝCH SPOJŮ

STATISTICAL DESIGN OF EXPERIMENT FOR SOLDER JOINTS QUALITY EVALUATION STATISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ EXPERIMENTŮ PRO ÚČELY VYHODNOCOVÁNÍ KVALITY PÁJENÝCH SPOJŮ STATISTICAL DESIGN OF EXPERIMENT FOR SOLDER JOINTS QUALITY EVALUATION STATISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ EXPERIMENTŮ PRO ÚČELY VYHODNOCOVÁNÍ KVALITY PÁJENÝCH SPOJŮ Bc. Radim Havlásek Magisterský studijní program, Fakulta

Více

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

otázka body

otázka body Test z odborného základu studijního programu BSV AR 06/07 Identifikační číslo: Počet bodů Hodnocení Počet otázek: 0 Čas : 60 minut Bodové hodnocení otázek: OTÁZKY: otázka body 0 0 0 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI = Soubor Nástrojů & Řešení & Služeb POZNAT ŘÍDIT ZLEPŠIT Co je to účinnost, jak se počítá Ztráty kotle Vyhodnocení změny/zvýšení

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI

VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI VYUŽITÍ METOD TERMICKÉ ANALÝZY PRO STUDIUM TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN REÁLNÝCH JAKOSTÍ OCELÍ VE VYSOKOTEPLOTNÍ OBLASTI Karel GRYC a, Bedřich SMETANA b, Karel MICHALEK a, Monika ŽALUDOVÁ b, Simona ZLÁ a, Michaela

Více

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografické stupnice. Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografické stupnice Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření dokumentu: 20. 9. 2004 Datum poslední aktualizace: 16. 10. 2012 Stupnice

Více