ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK"

Transkript

1 Úloha č. 11 ASYNCHRONNÍ MOTOR. REGULACE OTÁČEK ÚKOL MĚŘENÍ: 1. Zjistěte činný, jalový a zdánlivý příon, odebíraný proud a účiní asynchronního motoru v závislosti na zatížení motoru. 2. Vypočítejte výon, účinnost, moment síly na hřídeli motoru a výon v obvodu cize buzeného dynama v závislosti na zatížení motoru. 3. Zjistěte otáčy asynchronního motoru v závislosti na zatížení motoru. 4. Nareslete grafy: s = f ( 2 ), cos ϕ = f ( 2 ), I = f ( 2 ), η = f ( 2 ), n = f ( 2), M = f (s). 5. Regulujte otáčy asynchronního motoru změnou frevence a nareslete graf n = f (d) a U výst. = f (d). 1. TEORETICKÝ ÚVOD 1.1 Asynchronní motor Asynchronní motor patří mezi nejpoužívanější eletricé točivé stroje, přeměňující eletricou energii, dodanou ze střídavé sítě, na energii mechanicou. Sládá se z pevné části - statoru a z otočné části - rotoru. Stator i rotor i je sestaven z transformátorových plechů, teré mají po obvodě drážy, v nichž jsou uloženy i L1 statorové, případně rotorové cívy. Rotor tvoří nejčastěji ativní vodiče spojené naráto. rotože se v čelech závitů neinduují proudy, mohou se vynechat a ativní strany vodičů se spojí čelnými ruhy, taže vytvoří tzv. lecové vinutí, zhotovené z hliníu. Statorové cívy motoru t uvažujme tři, natočené vůči sobě po obvodu statoru o úhel 120. řipojíme-li aždou cívu mezi fázový a nulový vodič třífázové sítě, potečou cívami proudy i L1 Obr. 1 Oamžité proudy třífázové sítě, i L2, i L3, vzájemně o 120 posunuté, ja znázorňuje obr. 1. Tyto proudy vytvářejí v aždé cívce magneticé pole o magneticé induci B (t), jejíž časový průběh je obdobný průběhu proudu. Kdybychom v aždém oamžiu provedli vetorový součet oamžitých hodnot magneticých inducí od všech cíve, zísali bychom výsledný vetor magneticé induce. Jeho veliost je stálá a vetor se otáčí rovnoměrně, v rovině olmé na osu rotoru. Tímto způsobem vzniá točivé magneticé pole, otáčející se synchronními otáčami n s. Jestliže do točivého pole umístíme rotor, tvořený naráto spojenými ativními vodiči, pa magneticé siločáry točivého pole jej budou protínat a ve vodičích rotoru se bude induovat eletromotoricé napětí, teré vodiči protlačí rotorový proud. Na vodiče protéané proudem a umístěné v magneticém poli pa začne působit silový moment, úměrný součinu magneticého tou a proudu. oud by se začal rotor otáčet stejnými otáčami jao točivé magneticé pole, (tj. synchronními otáčami), neinduoval by se v jeho vinutí proud a točivý silový moment by byl nulový. ři zatížení motoru vša zůstane rotor v otáčení pozadu za to- 128

2 čivým magneticým polem. Ve vinutí rotoru se induuje napětí o mitočtu, odpovídajícímu rozdílu rychlosti točivého magneticého pole a rychlosti rotoru (tzv. sluzový mitočet). ro funci tohoto motoru je tedy nezbytné, aby byla veliost otáče rotoru n vždy menší, než veliost otáče točivého pole n s. Odtud plyne taé jeho název - asynchronní. oměr n 100 = s nazýváme sluzem asynchronního motoru. Sluz bývá udáván v %, n s a n v otáčách za minutu. 1.2 Dynamo Dynamo je generátor stejnosměrného proudu. řeměňuje mechanicou energii, dodávanou např. turbinou, eletromotorem apod., v energii eletricou. Dynamo tvoří pevná část, stator s pólovými nástavci, na nichž jsou navinuty budicí cívy, a pohyblivý rotor, rovněž s navinutými cívami. roud procházející budicími cívami vytváří mezi pólovými nástavci magneticé pole, jehož magneticý to Φ se uzavírá přes otvu (rotor) mezi pólovými nástavci. Ve vodičích rotoru, teré se v tomto magneticém poli pohybují, se induuje střídavé napětí u. Jeho veliost je pro směr pohybu vodiče olmého indučním čarám dána vztahem u = B l v, (de B je induce magneticého pole, l je ativní déla vodiče a v je obvodová rychlost vodiče rotoru). Aby zísané napětí bylo stejnosměrné, musí být once jednotlivých cíve rotoru připojené půlruhovým, vzájemně izolovaným segmentům, teré tvoří omutátor. Na omutátor dosedají dva sběrné artáče. V oamžiu, dy ve vodiči dochází e změně směru induovaného napětí, once cívy si při svém pohybu vymění sběrné artáče, na nichž tím zůstává polarita odebíraného induovaného napětí stále stejná. oud bychom si znázornili průběh napětí induovaného jednou cívou, (viz obr. 2a), vidíme, že výsledné napětí je tepavé. Hodnota napětí se mění od nuly do maxima. roto bývá rotor onstruován z více cíve, taže se tepavost napětí téměř odstraní (obr. 2b). Veliost induovaného napětí se určí ze vztahu U = Φ n, de Φ - je magneticý to mezi pólovými nástavci statoru, n - jsou otáčy poháněného rotoru, - je onstanta, terá závisí na onstruci dynama. odle způsobu zapojení budicího vinutí rozlišujeme dynamo s cizím buzením a dynamo derivační. (Další možnosti jsou dynama sériová a ompaundní, nejsou vša předmětem úlohy) Dynamo s cizím buzením u t a) b) Obr. 2 Tepavé napětí a) jedné cívy b) více cíve Toto dynamo má budicí cívy, vytvářející magneticý to statoru, napájené ze zvláštního (cizího) stejnosměrného zdroje. Taové zapojení je užito při zatěžování asynchronního motoru. Zatěžovací charateristia, tj. U D = f (I D ), má taový průběh, dy s rostoucím odebíraným proudem z dynama napětí U D jen pozvolna lesá. Zdroje napětí s tímto průběhem charateristiy se nazývají napěťově tvrdé. u t 129

3 1.3 Regulace eletricého výonu a otáče motorů Eletricý výon regulujeme zpravidla tím, že měníme napětí nebo proud příslušným obvodem. Nejjednodušší způsob spočívá v zařazení reostatu do obvodu. Reostatem měníme celový odpor obvodu a tím na záladě Ohmova záona i proud obvodem. Nevýhodou je, že na odporu reostatu se též ztrácí výon, terý se mění v teplo, a často je nutno dodat další výon ve formě proudu chladicího média. rotože vzniají ztráty na regulačním prvu, nazýváme tuto regulaci ztrátovou. Současně s regulací eletricého výonu se mění i otáčy motoru. Otáčy motoru můžeme regulovat nejen zátěží ale i změnou frevence. 2. RINCI MĚŘENÍ 2.1 Zatěžování asynchronního motoru otřebujeme-li měřit asynchronní motor při různém zatížení, je možné tuto proměnnou zátěž realizovat ta, že hřídel motoru AM spojíme s hřídelí dynama D. Na obr. 3 je toto spojení vyznačeno tečovaně. Asynchronní motor pohání cize buzené dynamo, teré pracuje jao generátor stejnosměrného napětí. Budicí vinutí dynama BV je připojeno na samostatný zdroj stejnosměrného napětí. Napětí vyrobené dynamem se z rotoru dynama odvádí přes artáčy do zatěžovacích odporů R Z, de se eletricá energie mění v teplo. oud jsou reostaty R Z plně zařazené, prochází obvodem dynama malý proud a dynamo brzdí hřídel asynchronního motoru malou silou, tedy zatížení asynchronního motoru je malé. ostupným vyřazováním reostatů se zvětšuje proud, odebíraný z dynama a tím se zvětšuje brzdicí síla na hřídeli asynchronního motoru. Odváděný výon z dynama je 3 = UD ID. (1) Hodnoty U D, I D jsou měřeny v obvodu dynama stejnosměrným voltmetrem V D a ampérmetrem A D. L 2 L 3 E AM A D Obr. 3 Schéma zapojení zátěže dynama V V D + BV D R Z1 R Z2 R Z3 R Z4 2.2 Měření příonu asynchronního motoru Mění-li se zatížení asynchronního motoru, mění se též příon, terý motor odebírá ze sítě. Napětí a proud odebíraný motorem jsou vůči sobě posunuty o fázový posun ϕ, proto rozlišujeme zdánlivý příon S, jalový příon j a činný příon motoru. ři měření příonu budeme předpoládat, že napětí mezi vodiči jsou stejná (symetricá síť) a taé zátěž je symetricá, taže proudy odebírané motorem, teoucí v jednotlivých fázových vodičích, jsou shodné. a pro zdánlivý příon trojfázového motoru platí: S = 3 U f I f. (2) de U f je fázové napětí, měřené mezi fázovým a nulovým vodičem, I f je proud procházející jednou fází. Jednotou zdánlivého příonu je voltampér (VA). Napětí U f je podle obr. 4 měřeno střídavým voltmetrem V, fázový proud I f ampérmetrem A. 130

4 Činný příon 1 jedné fáze je dán vztahem 1 = U f I f cos ϕ. odle obr. 4 je činný příon měřen wattmetrem W, jehož proudová cíva je zapojena ve fázovém vodiči, napěťová cíva je vstupní svorou připojena místu vstupu proudu do proudové cívy a výstupní svora je spojena se středním vodičem N. Kostra motoru se z bezpečnostních důvodů spojuje s ochranným vodičem E. Napěťová cíva je ta připojena na fázové napětí U f. Výsledný činný příon odebíraný motorem je = 3 1 a 1 = W d 1, (3) de d 1 je údaj wattmetru v dílcích a W je onstanta wattmetru. Má-li wattmetr nastaven napěťový rozsah na hodnotu U W a proudový rozsah na hodnotu I W a má-li stupnice počet dílů d, pa onstanta wattmetru je U I d W W W =. (4) Jednotou činného příonu je watt. Jalový příon jedné fáze je j1 = Uf If sinϕ. (5) Celový jalový příon třífázového spotřebiče je roven součtu jalových příonů jednotlivých fází. U symetricé sítě i zátěže je celový jalový příon = 3 = 3U I sinϕ. (6) j j1 f f Jednotou pro jalový výon je var (voltampér reatanční). Jalový příon asynchronního motoru je možno měřit zapojením wattmetru podle obr. 5. roudová cíva je zapojena ve fázi a napěťová cíva se připojí na sdružené napětí U s zbývajících fází, tj. mezi vodiče L 2 a L 3. U s Dosazením za Uf do vztahu (6) dostaneme: 3 Us j = 3 If sinϕ, 3 = 3U I sinϕ. (6a) j s f oud je napěťový rozsah cívy wattmetru nižší než sdružené napětí sítě U s, pa je nutno zvýšit napěťový rozsah cívy zařazením předřadného odporu R p do série s napěťovou cívou wattmetru (viz obr.5). ro veliost R p platí R p = (n - 1) R V, (7) L 2 L 3 N E Obr. 4 Schéma zapojení napájení asynchronního motoru L 2 L 3 E A V W W j R p AM AM Obr. 5 Zapojení předřadného odporu R p 131

5 de R V je odpor napěťové cívy wattmetru a n je poměr mezi sdruženým napětím U s a nastaveným rozsahem U W na wattmetru. ro napětí U s = 380 V uvažujeme pro výpočet hodnotu U s = 360 V. V tomto případě Us 360 n = =. (8) U U W W Konstantu wattmetru pa určíme ze vztahu UW IW IW j = =. (9) d UW d Uazuje-li ruča na stupnici wattmetru d j dílů, bude jalový příon = 3 d. (10) j j j Známe-li zdánlivý a činný příon, pa platí S 2 2 j =. (11) Hodnota činného i jalového příonu závisí podle vztahů (3) a (6) na fázovém posunu ϕ. Běží-li motor bez zatížení, je fázový posun ϕ největší. S rostoucím zatížením se zvětšuje činná složa odebíraného proudu a tím fázový posun ϕ lesá. Hodnota cos ϕ proto stoupá. Výraz cos ϕ je tzv. účiní: cos ϕ = 3U I = S. (12) f f 2.3 Měření proudu odebíraného motorem Vzhledem tomu, že všechny cívy jsou onstručně shodné, můžeme předpoládat, že motor představuje symetricé zatížení trojfázové sítě a fázovými vodiči protéají shodné proudy. Měříme proto odebíraný proud jedním ampérmetrem A (viz obr. 4). 2.4 Měření výonu a účinnosti motoru Výon 2 odebíraný na hřídeli asynchronního motoru určíme ze vztahu 2 = η m, (13) de - je činný příon motoru, η m - je účinnost motoru. Vzhledem tomu, že asynchronní motor s účinností η m a poháněné dynamo s účinností η d tvoří soustrojí s celovou účinností η = η m η d, je možno vyjádřit celovou účinnost η poměrem eletricého výonu dynama 3 a činného příonu : η = 3. (14) ředpoládáme-li pro zjednodušení shodné účinnosti η m = η d, pa η 3 m = η =. (15) Moment síly M na hřídeli asynchronního motoru je číselně roven síle, působící na obvodu hřídele motoru o jednotovém poloměru, pro výpočet momentu platí vztah 132

6 M = ω = π f, (16) 2 2 S 2 de ω s - je úhlová rychlost točivého magneticého pole, f - frevence proudu, tj. 50 Hz. rotože jsou otáčy rotoru nižší než synchronní otáčy pole, zanedbáváme zde sluz a určíme hodnotu momentu síly M pro jednopólpárový motor přibližně ze vztahu 2 M = 60, (17) 2π de ns jsou synchronní otáčy pole za minutu. 2.5 Měření otáče motoru Otáčy motoru je možno měřit opticým otáčoměrem, nebo je vypočítat ze sluzu.. Otáčy n hřídele motoru se zatížením lesají přibližně v rozmezí 90 až 99 % otáče n S točivého magneticého pole. Místo tohoto procentuálního údaje se zavádí poměrná hodnota nazývaná sluz s. latí, že n s = 100%. (18) n S Otáčy točivého magneticého pole ns je možno určit ze vztahu 60 f =. p (19) de n S jsou synchronní otáčy pole za minutu, f je frevence proudu v síti, p je počet pólpárů motoru, daný počtem a způsobem zapojení cíve statoru. Hodnotu p je možno určit z továrního štítu motoru. Jsou zde uvedeny nominální hodnoty pro pracovní otáčy motoru. Je-li uvedeno např. pro n = 2890 ot/min, je nejbližší 60 ti násobe frevence hodnota 3000 ot/min. Ze vztahu (19) vyplývá, že p = 1. ro jinou hodnotu n, např ot/min, plyne ze vztahu (19), že p = 2. Jsou tedy v prvním případě synchronní otáčy n S = 3000 ot/min, ve druhém případě n S = 1500 ot/min. 22O V K měření sluzu použijeme strobosopicé R DT metody měření otáče. Na spo- lečné hřídeli motoru a zatěžovacího dynama AM D SK je umístěn strobosopicý otouč SK (viz obr. 6). Na otouči je barevně vyznačena ruhová výseč. Kotouč se otáčí pracovními otáčami n hřídele motoru. Kotouč Obr. 6 Zapojení strobosopu je současně osvětlován poblíž umístěnou doutnavou DT, na terou se přes ochranný odpor R přivádí diodou jednocestně usměrněné síťové napětí, viz obr. 7. ři dosažení ionizačního napětí U i mezi eletrodami doutnavy, dojde doutnavému výboji. ři polesu napětí pod hodnotu U i výboj zhasne. ři frevenci proudu 50 Hz se doutnava rozsvítí po dobu t padesátrát za seundu, tj rát za minutu. Točivé magneticé pole jednopólpárového stroje vyoná 3000 otáče za minutu. Jestliže by se otouč na hřídeli 133

7 motoru otáčel těmito otáčami magneticého pole, pa by znača na otouči byla U doutnavou osvětlena vždy při průchodu stejným místem. Vzhledem rychlému otáčení motoru a bliání doutnavy by se pozorovateli jevila znača jao nehybná. U i rotože ve sutečnosti jsou otáčy hřídele motoru a tedy i otouče se značou nižší, než je frevence bliání doutnavy, pa při následujícím osvětlení nedosáhne znača stejné polohy jao při předchozí otáčce, ale bude zpožděna. ozorovatel bude vnímat toto zpožďování značy jao zdánlivé otáčení značy proti směru otáčení t Obr. 7 Usměrněné napětí pro doutnavu t hřídele motoru. Frevence zdánlivého otáčení značy je rovna rozdílu synchronních otá- če ns a otáče motoru n. Označíme-li počet zdánlivých otáče značy za dobu t symbolem i, pa pro jednopólpárový motor (p = 1) a čas t = 20 s platí pro sluz s 1 60 i s (%) = t 100 = 100, s (%) = 0,1i. (20) 2.6 Jištění a svorovnice motoru odle následujícího celového schéma zapojení je mezi výstupní svory 3 x 380 V eletricého laboratorního rozvodu a asynchronní motor zapojen trojpólový jistič J pracující na eletromagneticém principu. odle továrního štítu na motoru vidíme, že once statorových cíve L motoru jsou vyvedeny na šrouby svorovnice 1-6, (viz obr. 8), umístěné na motoru. ři napětí sítě 3 x 380/220 V musí být once cíve L navzájem propojeny (zapojení do hvězdy). řívodní fázové vodiče, L 2, L 3 jsou proto zapojeny e spodním šroubům svorovnice (1, 2, 3). Horní šrouby 4, 5, 6 jsou vzájemně propojeny vodivou spojou S. 6 S 4 S 5 L L L L 2 L 3 3 x 380/220 V O Obr. 8. Svorovnice asynchronního motoru 134

8 J D V V D R Z1 A D R Z2 R Z3 R Z4 Obr. 9 Celové schéma zapojení měřené úlohy 2.7 Regulace otáče změnou frevence Jednofázové napájecí napětí (2) se v použitém regulátoru typu Commander VCD (1) nejprve usměrní a poté převede na třífázové napětí proměnné frevence od 0 do 100 Hz. ři frevenci po dosažení frevence 50 Hz musí regulátor snižovat též výstupní napětí, aby nebyl napěťově přetížen asynchronní motor (7), vinutý 2 pro frevenci 50 Hz. Celové schéma zapojení je V AM 8 na obr. 10. Regulaci obvodu provádíme regulačním 5 V potenciometrem (3). Výstupní napětí lze sledovat 3 V 6 f na voltmetru (5), změnu 4 frevence na freventoměrech (4 a 6). Otáčy asynchronního motoru měříme Obr. 10 Regulace otáče změnou frevence - schéma zapojení mechanicým otáčoměrem (8). 3. OSTU MĚŘENÍ ÚLOHY 1. Zapojte obvod podle obr. 9. Statorové vinutí asynchronního motoru zapojené do hvězdy připojte přes trojfázový jistič J na síť 3 x 380/220 V. 2. Kostru motoru propojte ochranným vodičem se žlutozelenou svorou třífázového rozvodu E. Konec napěťové cívy wattmetru a onec voltmetru připojte střednímu vodiči N (modré barvy). 135

9 3. Budicí vinutí cize buzeného dynama zapojte na stejnosměrné napětí z volitelných line označených Zátěž dynama realizujte pomocí tří reostatů (1200 Ω, 250 Ω, 105 Ω). ořadí reostatů volte za sebou podle proudové zatížitelnosti. 5. Obvod doutnavy napájejte přes jednocestný usměrňovač ze střídavého jednofázového napětí 220 V. 6. rvní měření proveďte s nezatíženým motorem, tj. při vypnutém budicím napětí dynama. 7. o zapnutí cizího budicího napětí změřte napětí U D pro 6 hodnot zvyšujícího se proudu, odebíraného z dynama, postupným vyřazováním zátěže v pořadí 1200 Ω, 250 Ω, 105 Ω. Maximální odebíraný proud z dynama je 1,6 A a nesmí být přeročen. ři aždém měření nastavte proud I D, a změřte napětí U D, U f, proud I f, výchylu wattmetru d a počet zdánlivých otáče i strobosopicé značy za dobu 20 s. Tuto veličinu i měřte ta, že změříte stopami čas pro alespoň 10 těchto zdánlivých otáče a poté jejich počet přepočtěte na hodnotu odpovídající hodnotě 20 s. Vypočtěte zdánlivý příon S motoru ze vztahu (2), činný příon ze vztahu (3), jalový příon j ze vztahu (11) a účiní ze vztahu (12). ro výpočet sluzu s a otáče n motoru použijte vztahů (18), (19), (20). Dále vypočtěte výon 3 odebíraný na výstupu dynama podle (1), účinnost motoru η m podle (15), výon na hřídeli asynchronního motoru 2 podle (13) a moment síly M ze vztahu (17). 8. Zapojte obvod podle obr. 10. Naměřené hodnoty (viz. bod 7) Číslo měření 1 (d) 1 (W) U f (V) I f (A) U D (V) I D (A) i ot/20 s Vypočtené hodnoty Číslo měř. s % n (ot/min) S (VA) (W) j (var) cos ϕ 3 (W) 2 (W) η m M (Nm) 9. Seznamte se s funcí mechanicého a opticého otáčoměru 10. Zjistěte závislost otáče asynchronního motoru, měřených mechanicým otáčoměrem, na poloze regulačního potenciometru v šesti bodech [n = f (d)]. 11. Obdobně jao v bodě 10. určete i závislost výstupního napětí regulátoru a frevence měřené freventoměrem a upraveným voltmetrem na poloze regulačního potenciometru v šesti bodech [f = f (d), f = f (d), U výst = f (d)]. 12. Závislosti vyneste do jednoho grafu. 136

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno 7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje

Více

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy

Obr.1 Princip Magnetoelektrické soustavy rincipy měřicích soustav: 1. Magnetoeletricá (depreszý) 2. Eletrodynamicá 3. Induční 4. Feromagneticá 1.ANALOGOVÉ MĚŘICÍ ŘÍSTROJE Magnetoeletricá soustava: Založena na působení sil v magneticém poli permanentního

Více

Energetická bilance elektrických strojů

Energetická bilance elektrických strojů Energetická bilance elektrických strojů Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)

Více

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení 6. 4.2 Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení)... 6. 5.2 Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry... Měření trojfázového činného výkonu Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Vznik a přenos třífázového proudu a napětí................ 3 2.2 Zapojení do hvězdy............................. 3 2.3 Zapojení

Více

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává

Transformátory. Mění napětí, frekvence zůstává Transformátory Mění napětí, frevence zůstává Princip funce Maxwell-Faradayův záon o induovaném napětí e u i d dt N d dt Jednofázový transformátor Vstupní vinutí Magneticý obvod Φ h0 u u i0 N i 0 N u i0

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8. ELEKTRICKÉ TROJE TOČIVÉ Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů F ynchronní stroje Ing. Vítězslav týskala h.d. únor 00 říklad 8. Základy napětí a proudy Řešené příklady Třífázový synchronní

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 11 Název úlohy: Krokový motor a jeho řízení Anotace: Úkolem

Více

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 19. 12. 2013 Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Více

Měření na 3fázovém transformátoru

Měření na 3fázovém transformátoru Měření na 3fázovém transformátoru Transformátor naprázdno 0. 1. Zadání Změřte trojfázový transformátor v chodu naprázdno. Regulujte napájecí napětí v rozmezí 75 až 120 V, měřte proud naprázdno ve všech

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

6 Měření transformátoru naprázdno

6 Měření transformátoru naprázdno 6 6.1 Zadání úlohy a) změřte charakteristiku naprázdno pro napětí uvedená v tabulce b) změřte převod transformátoru c) vypočtěte poměrný proud naprázdno pro jmenovité napětí transformátoru d) vypočtěte

Více

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE Obecně Asynchronní stroj (AS)

Více

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli. Synchronní stroje Rozvoj synchronních strojů byl dán zavedením střídavé soustavy. V počátku se používaly zejména synchronní generátory (alternátory), které slouží pro výrobu trojfázového střídavého proudu.

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová Elektrické stroje uskutečňují přeměnu mechanické energie na elektrickou, elektrické energie

Více

Měření výkonu jednofázového proudu

Měření výkonu jednofázového proudu Měření výkonu jednofázového proudu Návod k laboratornímu cvičení Úkol: a) eznámit se s měřením činného výkonu zátěže elektrodynamickým wattmetrem se dvěma možnými způsoby zapojení napěťové cívky wattmetru.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:

Více

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vznik trojfázového napětí Průběh naznačený na obrázku je jednofázový,

Více

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 1) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ

3. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A POKYNY PRO MĚŘENÍ 9. V laboratořích a dílnách, kde se provádí obsluha nebo práce na elektrickém zařízení s provozovacím napětím vyšším než bezpečným, musí být nevodivá podlaha, kterou je nutno udržovat v suchém a čistém

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM ANSFORMÁTORU Návod do měření Ing. Václav Kolář Ing. Vítězslav Stýskala Leden 997 poslední úprava leden

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová

Více

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů inové transformátory inové transformátory Při požadavu na transformaci impedancí v široém frevenčním pásmu, dy nelze obsáhnout požadovanou oblast mitočtů ani široopásmovými obvody, je třeba použít široopásmových

Více

7 Měření transformátoru nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko 7 7.1 adání úlohy a) změřte charakteristiku nakrátko pro proudy dané v tabulce b) vypočtěte poměrné napětí nakrátko u K pro jmenovitý proud transformátoru c) vypočtěte impedanci nakrátko K a její dílčí

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: synchronní

Více

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA

UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA Jméno: Vilem Skarolek Akademický rok: 2009/2010 Ročník: UVSSR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3. Semestr: 2. Datum měření: 12. 04. 2010 Datum odevzdání: 19. 4.

Více

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den:

Zpráva o měření. Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov. Úloha: Měření výkonu. Třída: 3.C. Skupina: 3. Zpráva číslo: 8. Den: Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov Zpráva o měření Třída: 3.C Skupina: 3 Schéma zapojení: Úloha: Měření výkonu Zpráva číslo: 8 Den: 06.04.2006 Seznam měřících přístrojů: 3x R 52 Ohmů Lutron

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS SYNCHRONNÍ STROJE Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS Obsah Význam a použití 1. Konstrukce synchronních strojů 2. Princip činnosti synchronního generátoru 3. Paralelní chod synchronního

Více

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod):

1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): 1. Pracovníci poučení dle 4 Vyhlášky 50/1978 (1bod): a. Mohou pracovat na částech elektrických zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých pod napětím ve vzdálenosti větší než 1m s dohledem, na částech

Více

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL 31. 1. 2014 Název zpracovaného celku: Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti 10. SYNCHRONNÍ STROJE Synchronní

Více

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH 1. ÚLOHA MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM JEDNOCESTNÉM USMĚRŇOVAČI 1. Změřte zatěžovací charakteristiku U SS = f(i SS ) bez filtračního kondenzátoru C, s filtračním kondenzátorem C1= 100µF

Více

Měření indukčností cívek

Měření indukčností cívek 7..00 Ṫeorie eletromagneticého pole Měření indučností cíve.......... Petr Česá, studijní supina 05 Letní semestr 000/00 . Měření indučností cíve Měření vlastní a vzájemné indučnosti válcových cíve ZAÁNÍ

Více

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37

tomas.mlcak@vsb.cz http://homen.vsb.cz/~mlc37 Základy elektrotechniky Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Tomáš Mlčák

Více

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

Zdroje napětí - usměrňovače

Zdroje napětí - usměrňovače ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového

Více

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače Automatizační technika Měření č. - Analogové snímače Datum:.. Vypracoval: Los Jaroslav Skupina: SB 7 Analogové snímače Zadání: 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS. Změřte statické

Více

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í R O Č N Í K MĚŘENÍ ZÁKLDNÍCH ELEKTRICKÝCH ELIČIN Ing. Bouchala Petr Jméno a příjmení Třída Školní

Více

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip 1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3

Více

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb:

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: MOMENT SETRVAČNOST Obecná část Pomocí Newtonova pohybového záona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: dω M = = ε, (1) d t de M je moment vnější síly působící na těleso, ω úhlová rychlost,

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí Synchronní stroje Synchronní stroje n 1 Φ f n 1 Φ f I f I f I f tlumicí (rozběhové) vinutí Stator: jako u asynchronního stroje ( 3 fáz vinutí, vytvářející kruhové pole ) n 1 = 60.f 1 / p Rotor: I f ss.

Více

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ: ZADÁNÍ: Na danném síťovém transformátoru změřte a vypočtěte následující parametry: 1) Převod a příkon 2) Zatěžovací charakteristiku 3) Účinnost 4) Ztrátový výkon (ztráty v mědi a železe) 5) Vnitřní odpor

Více

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod.

AS jako asynchronní generátor má Výkonový ýštítek stroje ojedinělé použití, jako typický je použití ve větrných elektrárnách, apod. Asynchronní stroje Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat452 TZB III Fakulta stavební Stýskala, 2002 ASYNCHRONNÍ STROJE

Více

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Synchronní generátor 3~ SEM Drásov Siemens Electric Machines sro Drásov 126 CZ 664 24 Drásov Jedná se o výrobek firmy Siemens Electric Machines sro, podniku s mnohaletou tradicí Synchronní generátor, vytvořený

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě

VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_EM_1.06_měření činného, zdánlivého a jalového výkonu v jednofázové soustavě Střední

Více

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení:

Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku. Přístroje: Úkol měření: Schéma zapojení: Přístroje: Pracoviště 1. Vliv vnitřního odporu voltmetru na výstupní napětí můstku zdroj stejnosměrného napětí 24 V odporová dekáda 2 ks voltmetr 5kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr 1kΩ/ V, rozsah 1,2 V voltmetr

Více

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C 26. března 2015 1 Elektro-motor AC DC Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory AC brushed Univerzální Vícefázové Jednofázové Sinusové Krokové Brushless Reluktanční Klecový stroj Trvale připojeny C Pomocná

Více

Synchronní stroje 1FC4

Synchronní stroje 1FC4 Synchronní stroje 1FC4 Typové označování generátorů 1F. 4... -..... -. Točivý elektrický stroj 1 Synchronní stroj F Základní provedení C Provedení s vodním chladičem J Osová výška 560 mm 56 630 mm 63 710

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Vypočtěte metodou smyčkových proudů. Zadané hodnoty: R1 = 8Ω U1 = 33V R2 = 6Ω U2 = 12V R3 = 2Ω U3 = 44V R4 = 4Ω R5 = 6Ω R6 = 10Ω Strana 1 (celkem 11) Základní rovnice a výpočet smyčkových proudů: Ia:

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

3. Střídavé třífázové obvody

3. Střídavé třífázové obvody . třídavé tříázové obvody říklad.. V přívodním vedení trojázového elektrického sporáku na x 400 V, jehož topná tělesa jsou zapojena do trojúhelníku, byl naměřen proud 6 A. Jak velký proud prochází topným

Více

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem

Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum I Úloha 9 Verze 161010 Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru, cejchování kompenzátorem Abstrakt: V úloze si osvojíte práci s jednoduchými elektrickými obvody.

Více

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie 21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie a) Výroba střídavého proudu (trojfázový generátor střídavého proudu, třífázová soustava napětí, spotřebitelská elektrická rozvodná síť, různé typy elektráren)

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU &1. Které elektrické stroje jsou spotřebiči jalového výkonu a na co ho potřebují? &2. Nakreslete fázorový diagram RL zátěže připojené na zdroj střídavého napětí. &2.1 Z fázorového

Více

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru

ELEKTRICKÉ STROJE. Laboratorní cvičení LS 2013/2014. Měření ztrát 3f transformátoru Fakulta elektrotechnická KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY ELEKTRICKÉ STROJE Laboratorní cvičení LS 2013/2014 Měření ztrát 3f transformátoru Cvičení: Po 11:10 12:50 Měřící tým: Petr Zemek,

Více

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1 Cíle cvičení: seznámit se s laboratorním zdrojem stejnosměrných napětí Diametral P230R51D, seznámit se s výchylkovým (ručkovým) multimetrem

Více

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU 7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU Seznamte se s fyzikálními principy a funkcí následujících senzorů polohy: o odporový o optický inkrementální o diferenciální indukční s pohyblivým jádrem LVDT 1. Odporový a

Více

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE 5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE Měniče mění parametry elektrické energie (vstupní na výstupní). Myslí se tím zejména napětí (střední hodnota) a u střídavých i kmitočet. Obr. 5.1. Základní dělení měničů 1 Obr. 5.2.

Více

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků Elektroenergetika 1 Elektrické části elektrárenských bloků Elektrická část elektrárny Hlavním úkolem elektrické části elektráren je: Vyvedení výkonu z elektrárny zprostředkování spojení alternátoru s elektrizační

Více

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku 6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyu Úol : Určete Youngův modul pružnosti drátu metodou přímou (z protažení drátu). Prostudujte doporučenou literaturu: BROŽ, J. Zálady fyziálních měření..

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

7. Měření na elektrických přístrojích

7. Měření na elektrických přístrojích Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 7. Návod pro měření Ing. Jan Otýpka, Ing. Pavel Svoboda Poslední úprava 2014 Cíl měření: 1. Prakticky ověřte funkci těchto

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede ELEKTRICKÉ STROJE Mechanickou energii na energii elektrickou přeměňují elektrické generátory. Generátory jsou elektrické točivé stroje, které pracují na základě elektromagnetické indukce. Mohou být synchronní,

Více

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY

Skripta. Školní rok : 2005 / 2006 ASYNCHRONNÍ MOTORY INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Jméno žáka: CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY 757 01 Valašské Meziříčí, Palackého49 Třída: Skripta Školní rok : 2005 / 2006 Modul: elementární modul: ELEKTRICKÉ STROJE skripta 9 ASYNCHRONNÍ

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko Měření u naprázdno a nakrátko Měření naprázdno Teoretický rozbor Stav naprázdno je stavem u, při kterém je I =. řesto primárním vinutím protéká proud I tzv. magnetizační, jenž je nutný pro vybuzení magnetického

Více

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži

9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9 Měření na jednofázovém transformátoru při různé činné zátěži 9. Zadání úlohy a) změřte, jak se mění účiník jednofázového transformátoru se změnou zatížení sekundárního vinutí, b) u všech měření vyhodnoťte

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.04 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok Autor: Ing. Bohumír Jánoš Tematická sada:

Více

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity RIEDL 3.EB-6-1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte indukčnosti předložených cívek ohmovou metodou při obou možných způsobech zapojení měřících přístrojů. b) Měření proveďte při kmitočtech měřeného proudu 50, 100, 400

Více

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou:

Funkční měniče. A. Na předloženém aproximačním funkčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funkci danou tabulkou: Funční měniče. Zadání: A. Na předloženém aproximačním funčním měniči s operačním zesilovačem realizujícím funci danou tabulou: proveďte: U / V / V a) pomocí oscilosopu měnič nastavte b) změřte na něm jeho

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory 1.2 Stabilizátory 1.2.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku Zenerovy diody 2. Změřte zatěžovací charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou diodou 3. Změřte převodní charakteristiku stabilizátoru se Zenerovou

Více