POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ"

Transkript

1 VUT BRNO - FS Datum zadání: Název: OČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Semestrální projekt Vypracoval: Jiří Sklenářík Ročník: 4 Kruh: 96 Školní rok: 2001/2002 Datum ukončení vypracování: ÍSTOVÝ KOMRESOR

2 Zadání: Zadání tématu pro semestrální projekt - roč. IV (4.ročník, ) Semestrální projekt letní semestr 2002 Kompresor pro stanici stlačeného vzduchu pro lakýrnickou stříkací pistoli arametry kompresoru: pístový kompresor počet pístů neomezen výstupní tlak: max 0,6Ma skříň kompresoru opatřena patkami pro přišroubování ke vzduchojemu Výrobní technologie kompresoru: tlakové lití třískové obrábění ohon: asynchronní motor 350W/1450min-1 arametry stanice: objem vzduchojemu 30l Výstup semestrálního projektu: 1. Technická zpráva (2. Výkresová dokumentace kompresoru výkresy uložené v odpovídajícím formátu v elektronické podobě) (3. Schéma zapojení stanice) ( ) z časových důvodů odstraněno ze zadání Osnova rozvrhových jednotek 1. Zadání tématu semestrálního projektu, výběr systému CAD, vyhledání podkladů pro vyřešení zadání 2. Dokončení vyhledání podkladů, vytvoření koncepčních návrhů návrh ve skice 3. Dokončení tvorby koncepčních návrhů, výběr nejlepší varianty. 4. Zahájení rozměrového výpočtu využití výpočtových modulů obsažených v systémech CAD, výpočtové programy, tabulkové procesory, manuální výpočty 5. ráce na rozměrovém výpočtu konzultace výsledků výpočtu 6. Dokončení rozměrového výpočtu konzultace výsledků výpočtu 7. Zahájení práce na součástech 3D modelu. 8. ráce na součástech 3D modelu 9. ráce na součástech modelu, tvorba sestavy 10. Dokončení sestavy kontrola vytvořené sestavy kolize. 11. Zahájení práce na vytvoření technické zprávy 12. Dokončení technické zprávy a tvorba výkresové dokumentace 13. Dokončení tvorby výkresové dokumentace.vytvoření vizualizace a animace sestavy. 14. Dokončení tvorby technické zprávy a odevzdání řidělení CAD studentům: Solid Works: Solid Designer (ro Engineer): Catia: Ansorge Bukovský Burian Dobiáš Hanák Houdek Hrabálek Hranický Hrbek Kunický Mareček Martínek ospíchal Sklenářík Suchý

3 Rozbor zadání: Kompresory objemové (pístové) jsou vhodné pro dodávky malých a středních množství plynu do 6000 m 3 /h někdy až ístový kompresor má písty konající přímočarý vratný pohyb. U pístových kompresorů se tlakový poměr volí 3 až 5 v jednom stupni. Jednostupňové kompresory - stlačení plynu z tlaku sacího na tlak konečný se uskuteční při jedné operaci. Nízkotlaký kompresor výtlačný tlak do 2,5 Ma U jednostupňového kompresoru nastává stlačení nasávaného plynu z tlaku sacího na konečný výtlačný tlak v jednom pracovním prostoru při jednom pracovním zdvihu pístu. Ventil destičkový, je nejpoužívanějším ventilem. V sedle l jsou obvykle jeden až čtyři mezikruhové kanálky, uzavírané jednotlivými kroužky nebo destičkou 2. Na destičku působí shora svazek plochých pružin 3 (obvykle a až 3) nebo (na kroužky) několik vhodně rozmístěných šroubovitých pružinek. Mezi těsnicí deskou a nárazníkem 5 bývá vložena tlumicí deska 4, která tlumí tvrdé nárazy a zlepšuje tak činnost ventilu. Těsnicí deska je osově vedena nejčastěji středním vodícím kroužkem 6, proti natáčení je zajištěna kolíkem 7. Všechny součásti jsou středním šroubem s korunovou maticí pevné staženy mezi sedlo a nárazník. V každém válci musí byt nejméně jeden ventil sací a jeden výtlačný.

4 VÝOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ÍSTOVÉHO KOMRESORU Hlavní rozměry pístového stroje jsou průměr válce D, zdvih pístu L a otáčky n. ro jednostupňový kompresor (nebo pro první stupeň několikastupňového kompresoru) se tyto hlavní rozměry počítají z výkonnosti: i - je počet činných ploch pístů prvního stupně 2 D1 S1 4 D 1 [m] - průměr válce prvního stupně L [m] - zdvih pístu n [s -1 ] - otáčky η d - dopravní účinnost π [m 2 ] - plocha pístu prvního slupne & i S 1 L n η d [m 3 s -i ] V b) U strojů, kde z plochy S 1 lze přímo vypočítat průměr D 1, postupujeme tak, že volíme otáčky (závisí na velikosti stroje a způsobu pohonu) a poměr zdvihu k průměru, tedy ϑ D 1 Tím eliminujeme ze tří neznámých dvě a pro výpočet D 1 pak máme rovnici ak zdvih 1 1,2 až 6 m s -1 ). & 2 i D1 ϑ D1 n ηd [m 3 s -i ] V D π L 4 V& i π ϑ n η L ϑ D [m]. Následuje kontrola střední pístové rychlosti; ta má být v určitých mezích (podle typu a velikosti kompresoru oměr ϑ se volí rovný asi l (u nízkotlakých rychloběžných strojů bývá 0,5 až l, u chladicích kompresoru 0,8 až 1,2; u vysokotlakých kompresoru až 6). Střední pístová rychlost u kompresorů male výkonnosti bývá asi kolem 2 m s -1, u středních asi 4 m s -1, u velkých strojů asi kolem 5 m s -1. U pojízdných kompresorů se volí až 7 m s -1. Vypočtené rozměry se zaokrouhlí (např. průměr válce podle normalizovaných průměrů pístních kroužků) a kontroluje se výkonnost. Tolerance výkonnosti je ±7 %, resp. ±5 % pro výkonnosti do m 3 h -1, resp. nad m 3 h -1 (podle ČSN ). d [m]

5 EFEKTIVNÍ ŘÍKON KOMRESORU říkon, který musíme přivést na hřídel kompresoru, je příkon efektivní nebo skutečný, ef. Můžeme jej určit buď z teoretické práce izotermické nebo adiabatické, nebo z práce indikované, a to pomocí energetických účinností. a) Teoretické příkony Dosadíme-li do rovnice pro práci izotermickou, resp. adiabatickou tlak p 1 [a], objem V [m 3 s -1 ], bude výsledek udávat přímo příkon izotermický is, resp. adiabatický ad [N m s -1 ] čili [W]: is p 1 V 1 ln π [W] κ 1 κ κ ad p 1 V1 π 1 [W] κ 1 říkon chladicího kompresoru počítáme pomocí diagramu i-p chladiva, z něhož odečítáme adiabatickou technickou práci pro l kg chladiva jako rozdíl entalpií plynu za kompresorem a před ním i 2 - i 1 [Jkg -1 ] Je-li m [kg s -1 ] množství obíhajícího chladiva, bude ad m(i 2 - i 1 )[W] b) Indikovaný příkon Z indikované práce vypočteme příkon ze vztahů cs S 2 i pi S L n pi [W] kde p i [a] je střední indikovaný tlak S [m 2 ] plocha pístu L [m] zdvih pístu n [s -1 ] otáčky c s [m s -1 ] střední rychlost pístu Energetické účinnosti oměr příkonu izotermického, resp. adiabatického a indikovaného nazýváme indikovanou izotermickou, resp. adiabatickou účinností: η η is ad is ad i i Efektivní příkon je o ztráty třením větší než příkon indikovaný. Jejich poměr je mechanická účinnost η i m ef Součin účinnosti indikované a mechanické dává celkovou účinnost, a to izotermickou η cis η η is m nebo adiabatickou η η η is i i ef is ef ad i ad cad ad m i ef ef Efektivní příkon Tento příkon tedy určíme za pomoci uvedených účinností z těchto rovnic: ef is η ics is η cis i η m Určení výkonu poháněcího motoru Výkon elektromotoru se volí asi o 15 % vyšší než efektivní příkon kompresoru, výkon spalovacího motoru asi o 25 % vyšší. Bere se tak zřetel na možné zvýšeni tlakového poměru provozními vlivy i na to, že účinnost motoru je nejvyšší asi při 75 % zatížení. ři pohonu kompresoru pomocí převodu je třeba respektovat účinnost převodu ef elm 1,15 η p Součin všech účinností dává účinnost soustrojí: ηsis ηcis η p ηmot ηsad ηcad η p ηmot Hodnoty účinností Mechanická účinnost u kompresorů s křižákem bývá 88 až 96 %, u malých strojů bez křižáku asi 80 až 85 %. U strojů chlazených vzduchem dmýchaným ventilátorem je tato účinnost nižší, protože příkon kompresoru je vyšší o příkon ventilátoru (tj. až asi o 5 %). Celková izotermická účinnost bývá u menších kompresorů asi 40 až 50 %, u větších kompresorů asi 50 až 65 %. Celková adiabatická účinnost bývá u menších kompresoru asi 50 až 70%, u větších strojů 55 až 80%. Uvedené hodnoty platí pro vzduch a plyny podobné hustoty. ři stlačování lehkých plynů se dosahuje vyšších účinností, u těžších plynů nižších. Účinnost převodu klínovými řemeny je asi 90 až 95 %.

6 Volba typu konstrukce kompresoru: Vzhledem k zadání a prostudování podkladů zvolen: jednostupňový pístový kompresor, sací a výtlačný ventil - vlastní konstrukce Koncepční návrh:

7 Výkon motoru motor 350 W ZADÁNO Efektivní příkon ef 297,5 W ef je asi o 15% menší než motor Otáčky motoru n /min ZADÁNO řevod klínovým řemenem n /min řevodový poměr i 2 Vstupní tlak a atmosférický: Brno 267m nad mořem a Výstupní tlak a ZADÁNO max. 0.6 Mpa Tlakový poměr π 6 Objemový tok V1 0, m3/s V π/4*d^3*θ*n*ηd 0, m3/min Vzdušník 30l 0,03 m3 Naplnění vzdušníku za 4, min (musí být naplněn max. do 10min) Otáčky n 725 1/min 12, /s Dopravní účinnost ηd 0,8 80% 0.5 až 0.8 oměr zdvihu ku průměru θ 0,5 θ L / D 0.5 až 1 růměr válce D 0,032 m D ( (4*V1)/(π*θ*n*ηd) )^(1/3) Zvoleno vzhledem k výkonu motoru 32 mm 32 mm Zaokrouhleno vůči pístním kroužkům Zdvih L 16 mm L D * θ 0,016 m Střední pístová rychlost Cs 0, m/s Cs 2*L*n [m/s] (L*n)/30 [m/s;m,1/min] 0,4 m/s Zaokrouhleno Zdvihový objem Vz 1,2868E-05 m3 Vz ((π * D^2) / 4)*L locha pístu S 0, m2 S (π * D^2) / 4) Síla působící na píst F 482, N F ((π * D^2) / 4)* [N;m,a] Výpočet ventilu Střední rychlost plynu v průtočné ploše w 40 m/s do tlaku 1Mpa růtočná plocha ventilu Sv 8,04248E-06 m2 Sv (S * Cs) / w 0, cm2 Zdvih ventilové desky h 1,5 mm 0.8 až 3 mm Obvod hran na které dosedá těsnící deska o 0, m 5, mm 1, Dosedací rychlost ventilu w 0, m/s wω*h(π*n*h)/30 < 0.3 m/s Maximální síla na plochu ventilu Fvmax 188, N Maximální síla na pružinu Fmax 0, kg Fmax Sv * (0.05 až 0.25) kg Síla na pružinu při uzavřeném ventilu Fpvoff 0, N (0.6 až 0.8)*Fmax Střední poloměr pružiny r 0,47 cm dovolené namáhání v krutu kk 1500 kg/cm2 pro ocelovou pružinu 1500 až 3000 kg/cm2 růměr drátu šroubové pružiny d 0, cm d ( (16* Fmax * r) / (π*kk) )^(1/3) 0, mm 0,3 mm největší stlačení pružiny y 0,5 cm h / ( 0,2 až 0,8) Modul pružnosti ve smyku Gs kg/cm pro ocel Gs kg/cm2 očet činných závitů pružiny n 3, n (Gs * d^4 * y) / (64 * Fmax * r^3) evnostní kontrola pístu vnitřní průměr válce D1 26 mm tloušťka dna pístu t 3 mm ohybové napětí σ 17, Ma σ Mo/Wo, Wo 1/6*D*t^2, Mo 1/6*F*D/π σdo 40 Ma pro litinu 40 až 60 Ma hlinikové slitiny lité 20 až 40 Ma Návrh pístního čepu vnější průměr čepu Dč 8,96 10 mm Dč (0.28 až 0.3) * D vnitřní průměr čepu dč 4,48 5 mm dč (0.5 až 0.7) * Dč délka čepu lč 25,92 26 mm lč (0.8 až 0.85) * D mezera pro ojnici b 11, mm b (1.2 až 1.5) * Dč Kontrola pístního čepu na ohyb Ohybové napětí σo 17,03936 Mpa σo ((F/2) * ( ((lč-b)/4) + (b/4) )) / ((π/32) * ((Dč^4-dč^4)/Dč)) Dovolené ohybové napětí σdo 150 až 170 Mpa běžná cementační ocel Kontrola na otlačení Tlak mezi čepem a ojničním okem p 0, Mpa p F/(b*Dč) pdo 15 až 40 Mpa bronzové pouzdro

8 Návrh ojnice oloměr klikové kružnice r 8 mm r L / 2 Délka ojnice lo 45 mm lo (3.5 až 5) * r Rozměr dříku x 3 mm Rozměr dříku y 6 mm růřezová plocha dříku So 18 mm2 Kontrola ojnice Tlakové napětí na ojniční dřík σd 26, Mpa σd F / So σdo 120 Mpa ocel 120 až 200 Mpa Moment setrvačnosti Jx 54 mm4 Jx (x * y^3)/12 Jy 13,5 mm4 Jy (x^3 * y)/12 oloměr setrvačnosti ix 1, mm ix odmocnina(jx/so) iy 0, mm iy odmocnina(jy/so) Štíhlostní poměr λx 25, λy 51, λ < 60 Tlak, Tetmajer 60 < λ < 105, Euler λ > 105 Bezpečnost k 5 vzpěr > kvz 10 až 15 (pro kompresory) Tlakové napětí na ojnici σ 134, Mpa σ (F / So)*k Klikový hřídel průměr klikového čepu dkh1 10, mm dkh1 0.41*D*odmocnina(max) 12 mm lkh1 12 mm lkh1 (1 až 1.2)*dkh1 průměr ložiskového čepu dkh2 10, mm dkh2 0.44*D*odmocnina(max) 15 mm výška ramen hkh 7,2 mm hkh (0.5 až 0.7) * dkh1 7mm šířka ramen bkh 15 mm Kroutící moment na klice od motoru Mk 3, Nm Mk / 2 π n 3918, Nmm Max Síla na klice F 489, N F Mk / r α 90 Max. Síla na klice od Mk Fkpmax 482, N Fkpmax F*( sinα + ( (r/lo)/2 )*sin2α )

9 rero na hřídeli ero 3 x 3 b 3 mm l 20 mm t 1,7 mm t1 1,3 mm Kontrola pera na sřih τ s 13, Mpa τs (2*Mk)/(b*l*d) τ ds 65 až 105 Ma Kontrola na otlačení v náboji p 30, Ma (2*Mk)/(t1*l*d) pd 105 Mpa Litina (Řemenové kolo) Ložiska Ložisko 6002 kuličkové jednořadé C 4300 N Co 2500 N d 15 D 32 B 9 r 0,5 Výpočtem kontrolováno pomocí vlastního programu napsaného v Delphi 5 (podklady: strojnické tabulky) Kontrola šroubů válce růměr šroubu D 4 mm d1 3,242 mm d2 3,545 mm d3 3,141 mm počet šroubů n 4 mez kluzu Re 294 Ma pro mech. vlastnosti 5D - ocel výpočtový průřez závitu As 2, mm2 As (π/4)*((d2+d3)/2) Napětí v tahu na jeden šroub σt 45, Ma σt F/(n*As) Dovolene napětí na jeden šroub σdo 88,2 Ma σdo 0.3 * Re pro míjivé zatížení Kontrola tlaku v závitu matice výška matice m 3,3 mm hloubka závitu matice H1 0,379 mm H1 (D-d1)/2 počet závitů matice z 0,825 mm z m/d tlak v závitech jedné matice 34, Ma F/(n*π*d2*H1*z) dovolený tlak do 46 Ma Litina

10 ístní kroužky: t 1.3 ± 0.08mm h b 2mm v sražení vnitřních hran 0.3 až 0.4 Šířka spáry max0.3 min0.15 Stírací kroužek: Závěr výpočtu - komentář: Konečná varianta výpočtu plně vyhovuje zadaným podmínkám. Motor byl zpřevodován pomocí řemenového převodu klínovým řemenem (převodový poměr i 2) otáčky hřídele kompresoru jsou 725 min -1. růměr pístu je 32 mm a zdvih 16 mm. K naplnění vzdušníku o objemu 30 litrů dojde za 4 minuty (požadavek byl do 10 min) na maximální tlak 0,6 Mpa. Konstrukční a montážní poznámky: Mazání kompresoru probíhá broděním klikového hřídele v olejové lázni. Místo těsnění (papírového nebo pryžového) mezi hlavou a válcem, válcem a skříní, víky a skříní je použito těsnící pasty. ro montáž a demontáž ventilů slouží speciální klíč. ro montáž a demontáž ventilů vůči hlavě slouží speciální klíč. Skříň, válec, hlava, klikový hřídel, ojnice, píst, víka - jsou tlakově lity a pak obrobeny.

11 řehled normalizovaných částí: Zátka M8x1 ČSN má sníženu výšku hlavy šroubu z 6 mm na 3.5 mm - slouží k nalévání oleje a také jako olejoznak. ryžové těsnění pro zátku je 8x12 ČSN Šroub M3x4 ČSN slouží k vypouštění oleje ryžové těsnění pro něj je 3x5. Šroub M4x7 ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 7mm) - spojuje skříň a válec Šroub M4x16(10) ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 16 mm, délka závitové části 10 mm) - spojuje díly spodního oka ojnice Šroub M4x13(5) ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 13 mm, délka závitové části 5 mm) - spojuje hlavu a válec Šroub M4x7 ČSN délka šroubu upravena (délka šroubu l 7mm) - spojuje víka a skříň Ložisko kuličkové jednořadé Gufero 14x24x7 ČSN Kroužek 10 ČSN

12 Ventily vlastní konstrukce - pohledy: Ventil SACÍ Ventil VÝTLAČNÝ

13

14 Kompresor - pohledy Hlava Válec Zátka M8x1 s pryžovým těsněním Skříň Víko Šroub M3 s pryžovým těsněním

15

16 oužitá literatura: [1] - Chlumský a Liška : Kompresory 1.vydání, raha-bratislava, SNTL - ALFA, 1978 [2] - Chlumský : ístové kompresory 2.vydání, raha, SNTL, 1958 [3] - Bolek, Kochman a kol. : Technický průvodce 6 - Části strojů - 2. svazek 5.vydání, raha, SNTL, 1990 [4] - Vávra,. a kol. : Strojnické tabulky pro SŠ strojnické 1.vydání, raha, SNTL, 1983 [5] - Svoboda,. a kol. : Základy konstruování-výběr z norem pro konstrukční cvičení 5.vydání, Brno, C-DIR, 1998 ozn.: Obrázky kompresoru, jeho částí, součástí, řezů použitých v dokumentaci, jsou sejmuty z pohledů programu Autodesk Inventor 5 v němž je kompresor rovněž vymodelován. říloha v elektronické podobě: Samorozbalovací archiv Dokumentace Kompresor_JS.exe obsahující soubory: Model kompresoru (jednotlivé díly, pod sestavy a sestava) v CATIA Semestrální projekt_kompresor.doc Kompresor_výpočty.xls!SESTAVA.CATroduct!Sestava_Ojnice01.CATroduct!Sestava_Ojnice02.CATroduct Cep.CATart Gufero.CATart Hlava.CATart KlikovyHridel.CATart Lozisko.CATart Ojnice01.CATart Ojnice02.CATart OjnicniBronzVystelka01.CATart OjnicniBronzVystelka02.CATart ist.catart istnikrouzek.catart ojistnykrouzek.catart Skrin.CATart Sroub_M3.CATart SroubImbusM4.CATart SroubImbusM4_hlava.CATart SroubImbusM4_viko.CATart SroubM4.CATart StiraciKrouzek.CATart Tesneni_M3.CATart Tesneni_M8.CATart Valec.CATart Ventil_pruzina.CATart Ventil_S.CATroduct Ventil_s_Deska1.CATart Ventil_s_Deska2.CATart Ventil_saci.CATart Ventil_V.CATroduct Ventil_v_Deska1.CATart Ventil_v_Deska2.CATart Ventil_vytlacny.CATart Viko1.CATart Viko2.CATart Zatka_M8x1-A.CATart

17 OBSAH Zadání... 2 Rozbor zadání... 3 Volba typu konstrukce kompresoru... 6 Koncepční návrh... 6 Výpočet... 7 Konstrukční a montážní poznámky řehled normalizovaných částí Ventily vlastní konstrukce - pohledy Kompresor - pohledy oužitá literatura Seznam příloh... 16

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi:

Motor. Rozdělení spalovacích motorů: Podle způsobu tvoření a zapálení směsi: Motor Motor je hnací jednotka motorového vozidla, která spalováním paliva přeměňuje chemickou energii obsaženou v palivu na teplo, které koná mechanickou práci. Ta se přenáší na pojezdová kola motorového

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

tm Ob,.. /7. Tlak média na píst

tm Ob,.. /7. Tlak média na píst 1 2.5.1 Základy teorie klikového mechanismu Pohybové pomery v klikovém mechanismu (byly odvozeny v mechanice) 1. Dráha pístu v libovolném míste (obr. 160): x = r[(1 - cosa) :t 1.1.. sin 2a], kde r je polomer

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205

Ozubené převody Distanční text. Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Projekt OP RLZ Opatření 3.-005 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

15.10 Zkrácený klikový mechanismus

15.10 Zkrácený klikový mechanismus Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Spoje ve strojírenství

Spoje ve strojírenství Spoje ve strojírenství Elektronická učebnice Miloš Šlupina Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Obsah 1 Rozdělení spojů 4 2 Šroubové spoje.

Více

Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe

Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu udrzbe Autobusy K A R O S A ŠM 11 v provozu a M udrzbe W V V ING.JAN BATĚK NADAS Ing. Jan Batěk AUTOBUSY KAROSA ŠM 11 v provozu a údržbě i Nakladatelství dopravy a spojů Praha Ing. Jan Batěk 1. ÚVOD Autobus KAROSA

Více

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z.

Praktická dílna. Spalovací motory I. utoexper. Servis Podvozek Organizace práce. Motor Systémy a příslušenství. Automobil od A do Z. omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Technické kreslení. David Zeman. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace P R A C O V N Í S E Š I T Technické kreslení David Zeman Vydáno v rámci projektu MULTICHANCE systém pro podporu dalšího

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I Studijní opora Radek Čada Ostrava 2007 Recenze: doc. Dr. Ing. René Pyszko (FMMI, VŠB Technická univerzita Ostrava), prof. RNDr. Erika Mechlová,

Více

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení,

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, vážení, měření, počítání, třídění hmotných částí jak ve

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

TECHNICKÉ ŘÁDY - DIVIZE SILNICE. Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS

TECHNICKÉ ŘÁDY - DIVIZE SILNICE. Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+ Doplňující specifikace pro třídu

Více

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE EKOLOGICKÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE Mgr. Roman Mendrygal Ing. Rostislav Hegar I Ing. Václav Čížek PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování autorům informačního

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Pohon všech kol vozidel Škoda Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Silniční vozidla MATURITNÍ PRÁCE Téma: Pohon

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE

SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE SOUŘADNICOVÉ MĚŘÍCÍ STROJE 1. ÚVOD Souřadnicové měřící stroje představují jednu z nejvýznamnějších inovací v oblasti měření ve strojírenství. Konstrukce souřadnicových měřících strojů byla vynucena potřebou

Více

Motor automobilu Škoda Octavia

Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor automobilu Škoda Octavia Motor 1,6 AKL/AEH Základní údaje pro kontrolu a údržbu motoru Pořadí zapalování válců motoru 1-3-4-2 Minimální velikost tlaku ve válcích, MPa

Více

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ

MOŽNOSTI VÝROBY ZÁVITŮ V MALÉ STROJÍRENSKÉ FIRMĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MOŽNOSTI

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr Ozubený převod přenáší

Více

SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy

SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy 1 Úvod Druhá část studijních textů je doplněna o stručný souhrn doplňkových provozů a problematiku manipulací. Členění každé organizace má řadu doplňujících úseků, bez kterých není možné určité činnosti

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více