VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola ekonomie a managementu / /

2 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, Praha 5 NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE CRM- řízení vztahu se zákazníky ve společnosti České Radiokomunikace a.s. TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) 10/2013 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA Jana Smolinková/ KLZ 06 JMÉNO VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ing. František Janatka, CSc. PROHLÁŠENÍ STUDENTA Prohlašuji tímto, že jsem zadanou bakalářskou práci na uvedené téma vypracovala samostatně a že jsem ke zpracování této bakalářské práce použila pouze literární prameny v práci uvedené. Datum a místo: Praha podpis studenta PODĚKOVÁNÍ Ráda bych tímto poděkovala vedoucímu bakalářské práce Ing. Františku Janatkovi, CSc., za metodické vedení a odborné konzultace, které mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Vysoká škola ekonomie a managementu / /

3 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU CRM-řízení vztahu se zákazníky ve společnosti České Radiokomunikace a.s. CRM - Customer Relationship Management in the company České Radiokomunikace a.s. Autor: Jana Smolinková

4 Souhrn Tato práce je zaměřena na řízení vztahů se zákazníky ve společnosti České Radiokomunikace a.s. (dále jen ČRa). Práce je rozdělena na část teoretickou (body 2-5) a praktickou (bod 6.). V teoretické části jsou vysvětleny a popsány základní pojmy a myšlenky CRM z vybraných odborných knižních zdrojů. Jaký je jeho přínos pro zákazníka a pro firmu, která CRM využívá. Praktická část je zaměřena na rozbor současných procesů ve společnosti ČRa. Předmětem bakalářské práce je prokázat význam CRM. Hlavním cílem je získat informace a rozhodnout se, zda má CRM přínos pro společnost ČRa. Z této zpracované BP by mělo vyplynout kdo a jak může použít získané informace ze CRM. Odpovědi na tyto otázky lze nalézt v poslední kapitole. Summary This thesis is focused on Customer Relationship Management in the company České Radiokomunikace a.s. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains and describes the basic concepts and ideas of CRM from selected specialist book sources. What is the benefit for the customer and for the company that uses CRM. The practical part is focused on the analysis of current processes in the CRA. The subject of this thesis is to demonstrate the importance of CRM. The main objective is to obtain information and decide whether the benefits of CRM for the ČRa. From this thesis would indicate who and how you can use the information obtained from CRM. Recommendations to these questions can be found in the final chapter.

5 Klíčová slova Řízení vztahů se zákazníky, strategie, konkurence, zákazníci, řízení vztahu s klíčovými zákazníky Keywords Customer Relationship Management (CRM), strategy, competition, customers, Key Account Management JEL Classification M00 - General M140 Corporate Culture; Social Responsibility M310 - Marketing L100 Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance: General

6

7 Obsah 1. Úvod Proces řízení vztahu se zákazníky v oblasti obchodu Cíle a přínosy CRM Typy CRM používané v obchodní praxi Význam Key Account Managementu Shrnutí a možná aplikace v praxi Představení společnosti Aplikace CRM ve společnosti ČRa Doporučení CRM pro ČRa PŘÍNOSY PRO OBCHODNÍ ODDĚLENÍ PŘÍNOSY PRO MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ PŘÍNOSY PRO MANAGEMENT ZÁVĚR Literatura... 32

8 Seznam zkratek CDG Czech Digital Group CM CORP CLV CRM ČRa IAM ISP KA KAM WS Contact Management Corporate - Korporátní zákazníci Customer Lifetime Value - zvyšování hodnoty zákazníka Customer Relationship Management řízení vztahů se zákazníky České Radiokomunikace a.s. Internal Account Manager - Interní obchodník Internet Service Provider - Poskytovat internetových služeb Key Account - Klíčoví zákazník Key Account Management - řízení vztahu s klíčovými zákazníky Wholesale - Velkoobchodní zákazníci

9 Seznam tabulek Tabulka 1 Tržby za posledních 12 měsíců Tabulka 2 Segmentace Tabulka 3 Segmentace podle služby Tabulka 4 Segmentace podle tržby a služby... 25

10 Seznam grafů Graf 1Pareto analýza... 24

11 Seznam obrázků Obrázek 1 4P marketingového mixu... 5 Obrázek 2 CRM Obrázek 3 Stratifikace (rozvrstvení) zákazníků Obrázek 4 Paretův princip Obrázek 5 Mapa infrastruktury ČRa Obrázek 6 Poskytované služby Obrázek 6 Interní systém ECHO Obrázek 7 ECHO Business Case Obrázek 8 ECHO přidělení SAP Obrázek 9 Pipeline Obrázek 10 Export z Pipeline Obrázek 11 Poptávka z webu... 27

12 1. Úvod Velmi silná konkurence dodavatelů, sílící požadavky odběratelů (zákazníků), růst technické a technologické náročnosti mnoha oborů vyžaduje změny v chování subjektů v zájmu jejich prosperity, udržení a přežití. Je nutné změnit dosud klasický přístup a komunikaci se zákazníky (Šašek, 2010, str. 4). V dnešní době ostré konkurence musí firmy čelit konkurenci různými způsoby. Musí více přemýšlet nad chováním svých zákazníků a zvolit vhodný způsob komunikace. Řízení vztahů se zákazníky je oblastí, která v současnosti patří k nejdůležitějším částem strategického řízení firmy. Customer Relationship Management (dále jen CRM) má za cíl zajistit, aby se zákazníci cítili spokojeni, nakupovali výrobky, vraceli se a doporučovali firmu dalším potenciálním zákazníkům. Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky - CRM. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části (body 2-5) jsou vysvětleny a popsány základní pojmy a myšlenky CRM z vybraných odborných knižních zdrojů. Jaký je přínos pro zákazníka a pro firmu, která CRM využívá. Dále je v teoretické části vysvětlen význam Key Account Managementu. Ne všichni zákazníci jsou totiž pro společnost stejně důležití. V této části jsou definováni klíčoví zákazníci, kteří jsou pro společnost zásadní, a proto by jim měla být také věnována vyšší péče, protože společnosti přinášejí největší zisk. Správné řízení Key Account Managementu může být zdrojem konkurenční výhody. Praktická část (bod 6) je zaměřena na rozbor současných procesů ve společnosti ČRa s cílem nalezení zlepšení těchto procesů, neboť řízení vztahů se zákazníky je v obchodní společnosti klíčovým faktorem úspěchu na trhu. V této práci je pozornost věnována oblasti obchodu a marketingu, technická část není účelem této práce. Předmětem bakalářské práce je prokázat význam CRM. Hlavním cílem je získat informace a rozhodnout se, zda má CRM přínos pro společnost ČRa. Z této zpracované BP by mělo vyplynout kdo a jak by mohl použít získané informace ze systému CRM. 1

13 2. Proces řízení vztahu se zákazníky v oblasti obchodu Pouhá orientace či zaměření na zákazníky již dnes nestačí. Pozice zákazníků je stále silnější, a tak je nutno vybudovat organizaci orientovanou na zákazníky (Burnett, 2002, str. 4). Co si představit pod pojmem CRM? Wessling (2002) uvádí, Customer Relationship Management (CRM správa/řízení vztahů se zákazníky) představuje šanci na vytvoření dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Podniky, které jsou schopny řídit svůj styk se zákazníky tak, aby došlo k vytvoření dlouhodobého vztahu, mají větší šanci uspět na trhu. Další autor uvádí, CRM podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Jako CRM se označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy (Janatka, 2012, str. 49). Dále je CRM také definováno jako manažerský přístup, který možnost zvýšení výkonnosti firmy vidí ve vztazích se zákazníky. Cílem je uspokojit potřeby zákazníka (Janatka, 2012, str. 50). Pour (2006) CRM představuje komplex aplikačního a základního softwaru, technických prostředků, podnikových procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, prodeje, marketingu, komunikace se zákazníky a zákaznických služeb. Řízení vztahů se zákazníky (CRM) zahrnuje pracovníky, podnikové procesy a technologii IS/ICT s cílem maximalizovat loajalitu a v důsledku toho i ziskovost podniku. Je součástí podnikové strategie a jako takové se stává součástí podnikové kultury. Technologicky stále více využívá potenciálu a možností Internetu (Dohnal, 2002, str. 18). Pokud shrneme výše uvedené, tak CRM je nástroj, který by měl společnosti pomoci k vybudování dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Úspěchem každého podniku jsou zákazníci, jejich spokojenost. CRM je pro společnost konkurenční výhodou, díky, které mohou poznat, předvídat potřeby a přání svých zákazníků. Mohou sledovat historii a použít jí v budoucnosti. 2

14 Proč je důležité budovat vztah se zákazníky? V současném velmi konkurenčním prostředí se pro podniky vynořuje otázka, jak přesvědčit zákazníky, aby si vybrali na trhu zrovna jejich produkty a služby, a jak by si tohoto zákazníka následně udrželi. Strategie CRM při správném použití umožní firmě získat potřebné informace o zákaznících, patřičně je vyhodnotit a na jejich základě uspokojit zákazníkova přání a jeho potřeby. Podstatou je individuální přístup k zákazníkovi, firma se tedy stává po správné implementaci CRM zákaznicky orientovanou (Hommerová, 2012, str. 9). Řízení vztahů se zákazníky je označováno v řadě průzkumů jako jeden ze základních zdrojů konkurenceschopnosti podniku. Podle těchto průzkumů je CRM oblast, do které chce většina řídících pracovníků investovat nebo alespoň o takové investici vážně uvažuje pro nejbližší dobu (Dohnal, 2002, str. 15). Hlavním přínosem v každém podnikání jsou klienti, je to proto, že pokud znáte jejich mentalitu a odhadnete jejich nákupní zvyky a jejich preference, tak máte trh ve svých rukou. Rozhodujícím faktorem úspěchu každého podniku jsou dlouho trvající obchodní vztahy, jejichž předpokladem je znalost zákazníků. Neschopnost znát své zákazníky, je největší ztrátou, protože bez zákazníka nejste nic. Znalost nejen zvyšuje šance prodat více zboží, což vede k zisku, ale také způsobuje příliv dalších zákazníků prostřednictvím doporučení. Proto poznat své zákazníky je rozhodující pro úspěch podnikání. Informace o zákaznících patří firmě a ne obchodníkům, to si již většina firem uvědomuje, a proto implementuje a učí své zaměstnance používat CRM systémy. Informace o aktivitách obchodníků, o jejich úspěchu či neúspěchu ve formě podepsaných smluv nebo objednávkách jsou hlavním faktorem, který můžeme sledovat pomocí CRM systému. Veškeré tyto informace by měl obchodník do CRM systému průběžně zapisovat a aktualizovat. Zákazníci v dnešní době Internetu hledají, porovnávají a analyzují nabídky firem a vybírají si tu, která vyhovuje jejich požadavkům. Je zásadní vytvořit silné vztahy se zákazníky, protože investice do získání nového zákazníka bývají mnohokrát vyšší než investice do udržení stávajícího zákazníka. Důležitá je zpětná vazba od zákazníka, která ukáže na nedostatky a pomůže nastavit lepší komunikaci a tudíž spolupráci mezi firmou a zákazníkem. Zásadní pro úspěšné CRM jsou správná a konzistentní data. CRM řešení se dotýká komunikačních kanálů 3

15 napříč celé firmy zahrnuje web, call centra, prodejní oddělení, marketingové oddělení atd. CRM řešení vyžaduje změny (v myšlení lidí, v procesech atd.). Na čem je CRM založeno? Základem všeho dění jsou lidé tedy zaměstnanci. Pokud se zaměstnanci nebudou aktivně podílet procesu implementace a užívání CRM, tak je jakákoliv snaha předem zbytečná. Správně nastavené procesy ve společnosti zefektivňují CRM. CRM je pro firmu pojítkem mezi jednotlivými úseky jako Např. marketing, prodej nebo servis. Musí být nastaveny jednoznačné procesy, které popisují kroky jednotlivých činností a které definují pravomoce uživatelů. Informační technologie umožňují sdílení dat o zákaznících, jejich třídění, vyhledávání a následné analýzy. Konzistentní data, jejich třídění, zpracování, sběr a analýza jsou součástí plnohodnotného CRM. Data je nutné pravidelně aktualizovat a doplňovat. Nastavení CRM ve společnosti znamená optimalizaci procesů uvnitř firmy, nastavení firemní strategie, podnikové kultury, úpravu organizační struktury, změnu v odměňování zaměstnanců a v technologii. 3. Cíle a přínosy CRM Abychom nalezli důvody vzniku CRM koncepce, musíme nejdříve vycházet z klasického pojetí marketingu, jenž je postaven na základním modelu marketingového mixu (4P) podle Philipa Kotlera (2001) viz Obrázek 1. - Výrobek, Produkt (Product) - Cena (Price) - Místo (Place) - Komunikační podpora (Promotion) 4

16 Obrázek 1 4P marketingového mixu Zdroj: Kotler, 2001, str. 32 Hlavním cílem CRM je vytvořit a udržet dlouhodobý vztah se zákazníky. Někdy se tak nahrazuje koncepce 4P (product-price-place-promotion) promotion) koncepcí 4C (customer total cost-customer customer value-convinience-communication)(janatka, communication)(janatka, 2012, str. 50). Jako jednoznačný č přínos CRM se uvádí orientace firmy na potřeby zákazníků. Součástí orientace je rozvíjení vztahů se zákazníky zejména s klíčovou skupinou VIP zákazníků a orientace na perspektivní zákazníky. Dále pak přínosem i udržení zákazníků (jako odběratelů firemních výrobků, což znamená sledovat kroky konkurence a inovace konkurenčních výrobků), a také expanze na nové trhy. Žádoucím důsledkem je zvyšování výkonnosti firmy (Janatka, 2012, str. 50). Úkolem řízení vztahů se zákazníky je zajistit to, aby se zákazníci cítili spokojeni, nakupovali výrobky a služby dané firmy a dále ji doporučovali dalším potenciálním zákazníkům. Prostřednictvím CRM mohou firmy řídit a kontrolovat vzájemné akce mezi firmou tedy obchodním zástupcem na straně obchodu, call centrem (Např. servis, reklamace), marketingem (Např. direct maily, eventy, kampaně) a zákazníkem. CRM je založeno na získávání a aktualizaci údajů o stávajících nebo potencionálních zákaznících. Tyto informace jsou v podniku sdíleny v rámci firemních pravomocí a jsou určeny pro efektivní komunikaci se zákazníkem. Tím pádem dochází k rychlejší identifikaci zákazníka a jeho obsloužení. Znalost zákazníka se stává výhodou oproti konkurenci. Znalosti nejsou totožné s informacemi. Záleží na každém podniku, jak 5

17 informace získané o zákaznících propojí. Je třeba vytvořit prostředí znalostí, které transformuje nashromážděné údaje do strategických znalostí. Tyto znalosti a zkušenosti vyrůstají z pochopení zákazníka a umožňují rozvoj dlouhodobého ziskového vztahu s ním (Lošťáková, 2009, str. 22). Mezi přínosy CRM patří: Rychlejší, snadnější jednání se zákazníky. Data pro rozhodování jsou snadno dostupné, jsou archivovány na jednom místě včetně historie a kontaktů. Informace jsou zdrojem pro další rozhodování, plánování a připravení nabídky pro zákazníka. Sdílení informací a zefektivnění procesů. CRM usnadňuje spolupráci v rámci firmy, vzájemná zastupitelnost v případě nepřítomností nebo změny obchodníka. Efektivnější rozhodování. Analýzou marketingových a prodejních aktivit je možné kontrolovat investice do marketingu a obchodu. Eliminací nepřesných údajů dochází k úspoře času i nákladů. Reporting. Informace ze systému CRM lze využít pro obchod, marketing, servis či management společnosti. Získané informace jsou podkladem ke tvorbě marketingové strategie, pro získání nových a udržení stávajících zákazníků. Přínosy pro obchodní zástupce: snadný přístup k informacím obchodník průběžně aktualizuje data o zákaznících včetně schůzek a nabídek. CRM systém lze propojit s kalendářem a plánovat schůzky přímo do Např. Outlooku. zkrácení prodejního cyklu v době technologické vyspělosti je možné využít Internetu a propojit CRM s mobilními zařízeními, čímž dochází ke zkrácení prodejního cyklu. Obchodník má informace např. o skladu zásob v reálném čase. přehledná historie v CRM je možné evidovat celou historii jednání se zákazníkem (nabídky, kontakty, smlouvy a požadavky ze strany zákazníka). zastupitelnost je potřeba nastavit zástup ve workflow CRM. Veškeré informace jsou následně sdílené pro zastupovaného obchodníka. V případě výměny obchodníka jsou všechna data o zákaznících uložena v CRM systému včetně historie. 6

18 Přínosy pro marketingové oddělení: lepší zacílení marketingových aktivit pomocí CRM má marketingové oddělení ucelené informace o zákaznících, např. místo, pohlaví věk a následně může využít tyto informace pro zacílení svých marketingových aktivit (direct maily, eventy, atd.). vyhledávání příležitostí relevantní rozhodování následné hodnocení aktivit Přínosy pro servis: správa požadavků zlepšení zákaznické podpory optimalizace a automatizace reklamace Přínosy pro management: podklady pro rozhodování - reporty ze CRM slouží jako podklad pro plánování rozpočtu, nastavení strategických cílů, nastavení prodejních sílů pro obchodní zástupce, pro hodnocení zaměstnanců. zlepšení řízení prodejního týmu nadřízený má ucelený přehled o aktivitách obchodního týmu. Hodnocení na základě relevantních údajů zadaných do CRM. Implementace a použití CRM musí podniku přinášet výhody. Tyto výhody vedou v konečném efektu k udržení a zvyšování stávajícího obratu a zisku. To ovšem nejsou cíle sledované zavedením CRM, nýbrž pouze přínosy vyplývající z jeho úspěšného využití. CRM přináší přímo měřitelné výhody i efekty, které se projeví až po určité době (Wessling, 2002, str. 60). 7

19 4. Typy CRM používané v obchodní praxi Rozlišujeme tři základní oblasti řešení CRM: 1. Operativní CRM - je především podporou business procesů, zahrnuje tedy: marketing, prodej a služby. Všechna komunikace se zákazníkem je uchovávána v databázi firmy a je poskytována uživatelům. Zdůrazňuje se možnost komunikace s různými osobami pomocí rozličných kontaktních kanálů (Janatka, 2012, str. 51). Celá tato oblast se podle společnosti Gartner Group, člení na tyto dílčí aplikace: Aplikace podporující práci obchodníka (Sales Force Automation SFA) nástroje řízení kontaktů, podpora obchodní činnosti, jako např. řízení obchodních případů, předpovědi obratu, Automatizaci marketingu (Enterprice Marketing Automation EMA) vytváření marketingového plánu a kampaní, sledování konkurence, analýzy významných obchodních případů atd., Aplikace zákaznických služeb a podpory (Customer Service and Support CSS) nástroje pro specifikaci požadavků na servis, objednávky přes web, e- mail apod. (Pour, 2006, str. 285). Do operačního CRM lze zařadit tzv. Contact Management (dálen jen CM), který představuje jednu ze základních komponent CRM řešení a umožňuje společnosti výrazně racionalizovat řízení vztahu se zákazníkem. Co znamená CM? CM je systém, který shromažďuje všechny informace o zákazníkovi (personální, demografické, obchodní atd.) a všechny kontakty se zákazníkem (historický přehled o povaze kontaktu, způsobu, frekvenci, výsledcích jednání) a z toho vyplývající následné aktivity (x-sell, up-sell, servis atd.) (Pour, 2006, str. 286). 2. Analytické CRM analyzuje zákaznická data k dosažení rozdílných cílů: Optimalizace efektivnosti marketingových kampaní, Hledání potencionálních prodejních kanálů (cross-selling, up selling, udržení zákazníka), 8

20 Analýza chování zákazníků (tvorba cen, vývoj nových výrobků)(janatka, 2012, str. 51). Pour (2006) uvádí, že analytická část CRM se obvykle realizuje tak, že využívá zákaznická data z operačního a kooperačního CRM, případně dalších aplikací (ERP, e- Business) a pro zpracování analýz využívá technologií a aplikací Business Intelligence (dále jen BI). Taková kombinace CRM a BI se označuje jako Customer Intelligence a většinou se již chápe jako synonymum pro analytické CRM. 3. Kolaborativní CRM zahrnuje speciální funkcionalitu. Umožňuje komunikaci firmy se zákazníky prostřednictvím různých kanálů (Janatka, 2012, str. 51). Pour (2006) uvádí, ke dříve používaným způsobům kontaktu se zákazníky, jako jsou pošta, faxy, telefonické kontakty a osobní schůzky (1:1), se nyní nabízí internet a elektronická pošta a zejména interaktivní aplikace na webu, to vše je koordinováno a řízeno pomocí kontaktních center. Dále Pour (2006) definuje kontaktní centra jako aplikace a technologie v rámci CRM založené na centrálním přístupu zákazníka k firmě. Kontaktní centra pracují v přímé vazbě k centrální zákaznické databázi. V ní se uchovávají a pravidelně aktualizují informace o jakémkoliv kontaktu se zákazníky (vyřizování stížností, informace o předání a druhu nabídky, odeslání marketingových materiálů, informace o podpisu kontraktu). Kontaktní centra tedy obstarávají funkce, jako jsou: Podpora komunikace se zákazníkem založená na integraci telefonů a informačního systému, Automatické interaktivní hlasové odpovědi, Zpracování elektronické pošty, Hlasová komunikace přes web, Vedení marketingových kampaní (Pour, 2006, str ). Zákazníci budou upřednostňovat firmy, se kterými budou moci snadno komunikovat současnými komunikačními prostředky (fax, , telefon, www). Call centrum, může být jednou ze základních součástí těchto řešení. Obrázek 2 znázorňuje CRM podle Dychého (2005). 9

21 Obrázek 2 CRM Zdroj: Dyché, 2005, str. 130 Dobré CRM znamená, že má firma k dispozici všechny relevantní data a vystupuje navenek jako firma, která má dobrou paměť, pam relevantní informace a ví, jaká nabídka je pro klienta zajímavá. Pod operativním CRM si lze představit p např.. to, že firma dodá ve vymezeném čase, co si zákazník objednal, dokáže vystavit správnou fakturu a pozná, že obdržela platbu. Má k dispozici spozici i možnost tvorby reportů report o zákaznících (např. počtyy zákazníků, umístění, objem reklamací, znázornění znázorn piperine, počet uzavřených smluv). Individuální přání řání zákazníků zákazník nutí firmy k tomu, aby přešli z produktově produktov orientovaného přístupu ístupu na zákaznicky orientovaný. Vyspělost Vysp lost dnešní technologie tento přechod p umožňuje, např. ř. supermarkety využívají věrnostní v rnostní program, díky kterému identifikuje potřeby eby zákazníka, tím je schopen rozeznat jeho nákupní zvyky a pomocí marketingových nástrojů rojů (direkt y, kampaně) na něj přímo působit. pů 10

22 Kolaborativní CRM dělá z firmy subjekt, která má dobrou představu o tom, co jeho zákazník potřebuje. Celá firma se musí smysluplně vyjadřovat, tj, nesmí mluvit protichůdně, např. pokud zákazník zavolá na call centrum mobilního operátora, aby zjistil informace o aktivaci roamingu do zahraničí, měli by na call centru vidět, že zákazník nezaplatil poslední vyúčtování, tudíž by mu roaming neměl být aktivován do doby, než poslední fakturu zaplatí. Stejné informace by měl zákazník obdržet, pokud se osobně dostaví na prodejnu. Každý úsek firmy musí mít relevantní informace potřebné k jednání se zákazníkem. 5. Význam Key Account Managementu Myšlenka řízení vztahu s klíčovými zákazníky je přirozeným pokračováním koncepce segmentace trhu. V teorii představuje každý jednotlivý potencionální zákazník tržní segment. V praxi se podniky musí zaměřovat na konkrétní tržní segmenty, u kterých věří, že zde mohou prokázat odlišné schopnosti a ve kterých mohou dosáhnout trvalé konkurenční výhody (Burnett, 2002, str. 8). Klient musí být zařazen do správného segmentu. Jak definovat Key Account Management (dále jen KAM)? KAM je metoda, jak řídit vztahy s nejdůležitějšími zákazníky firmy. Ne všichni zákazníci jsou totiž pro společnost stejně důležití. Jedná se o zákazníky, kteří přinášejí největší část tržeb. Jak uvádí Veber (2009) byla by asi chyba ke všem zákazníkům přistupovat stejným způsobem, vynakládat stejné transakční náklady na vztahy, které mají mnohaletou tradici a značné přínosy pro dodavatele, i na vztahy, které jsou nahodilé a přínosy z nich jsou minimální. V této části jsou definováni klíčoví zákazníci (dále jen KA), kteří jsou pro společnost zásadní, a proto je potřeba o ně pečovat více než o ostatní. Správné řízení KAM může být zdrojem konkurenční výhody. Zásadní pro firmu je určit, co je pro zákazníka důležité. KA má svého obchodního manažera, který má za úkol pečovat o jeho potřeby, rozvíjet osobní vztahy a zjistit, kdo má rozhodovací pravomoc ve společnosti. S těmito osobami jsou vytvářeny osobní vztahy a jsou zváni na VIP akce (např. golfové turnaje, divadelní představení, atd.). Z toho vyplývá celý přístup k zákazníkovi, který je maximálně šitý na míru zákazníkovým potřebám. 11

23 Nejdříve musíme určit, kteří zákazníci jsou pro společnost klíčoví. Ke všem zákazníkům nelze přistupovat se stejnou prioritou. Veber (2009) uvádí, že k nejdůležitějším bude zřejmě patřit objem obchodů se zákazníky a jeho vývojový trend, dalším kritériem budou výnosy, resp. ziskovost vztahu. Obě kritéria tj. četnost vztahů (objem nákupů) a přínosy (ziskovost) můžeme vzájemně propojit a získáme čtyři i základní kombinace, z nichž do značné né míry logicky vyplyne strategický přístup pro řízení vztahů ů (Obrázek 3 Stratifikace (rozvrstvení) zákazníků). Obrázek 3 Stratifikace (rozvrstvení) zákazníků Zdroj: Veber, 2009, str. 497 VIP zákazníci prioritou každé firmy musí být vztahy s těmi zákazníky, kteří odebírají velké objemy a podílejí se významně na jejím odbytu. Strategickým záměrem ve vztahu k těmto klíčovým zákazníkům musí být udržení nebo ještě lépe další rozvíjení těchto vztahů. Perspektivní ektivní zákazníci předmětem zvýšeného zájmu by měla být i tato skupina zákazníků, jejichž podíl na nákupech je sice zatím nízký, ale z jednotlivých vztahů jsou velice zajímavé přínosy. Je třeba zkoumat, proč je jich podíl tak nízký a co je třeba udělat pro jejich zvýšení. Nejasní zákazníci představují z hlediska rozhodování a určení dalšího přístupu k nim komplikovanou skupinu. Jsou pro firmu zajímaví tím, že uskutečňují značné objemy nákupů, ale ziskovost těchto zákazníků je problémová, jiným případem může být 12

24 situace, že jde o četnou skupinu zákazníků, která realizuje malé objemy nákupů a opět nepřináší dodavateli žádoucí ekonomické efekty. Okrajoví zákazníci jde o skupinu zákazníků, jejichž objemy nákupů, ani přínosy ze vztahů nepředstavují zajímavé hodnoty (Veber, 2009, str. 499). Analýza KA zahrnuje zejména: - Objem prodeje pro klíčové zákazníky - Podíl na celkovém objemu prodejů (podle sortimentu) - Možnosti potencionálního růstu dodávek - Systém nákupu u partnera, rozhodující osoby v nákupu (Janatka, 2012, str. 53). Paretova analýza, která vychází ze zkušenosti, že 20% zákazníků tvoří 80% zisku společnosti (Obrázek 4). Jedná se o jednoduchý, ale efektivní nástroj, který umožňuje firmám, aby se soustředili na to, co je pro ně důležité (Šašek, 2010, str. 43). Zákazníky rozděluje do 3 segmentů podle jejich obratu/ zisku: Segment A: tvoří zákazníci, kteří jsou jako první v pořadí, jejichž zisk tvoří největší % celkového obratu. Segment B: tvoří zákazníci, jejichž zisk tvoří dalších 15%. Segment C: zákazníci s minimálním nebo záporným ziskem. Jednotlivým segmentům je věnována rozdílná pozornost. Největší priorita je věnována segmentu A - klíčoví zákazníci. Obrázek 4 Paretův princip Zdroj: Šašek, 2010, str

25 Doporučení tedy bude: zaměřit svou pozornost na prvních 20% zákazníků. Věnovat pozornost zbývajícím 80% zákazníků se nevyplatí, protože jejich přínos není tak velký. Určit klíčové zákazníky touto metodou je rychlé a jednoduché, protože lze využít běžně dostupná data. Nevýhodou je, že se používá pouze jedno kritérium a metoda nijak nezohledňuje výhled do budoucna. Získání každého nového zákazníka stojí spoustu práce a peněz. Pokud firmy zaměří svoji pozornost na stávající zákazníky, které již mají a naučí se aktivně pracovat s databází svých klientů. Budou o ně pečovat a budovat s nimi vztah, pak se současně zvyšujte výnosnost každého stávajícího klienta. Mezi aktivity, které mohou zvýšit růst odběrů patří: Cross-Selling a Up Selling. Janatka (2012) uvádí, že Cross-Selling (křížový prodej) je aktivita, jejímž cílem je zvýšit objednávku zboží odběratelem, a to nákupu navazujícího zboží a Up Selling (navyšovací prodej) s cílem navýšit odbyt prodejem dražšího zboží jsou metody vedoucí ke zvýšení celkového prodeje zboží. Za cross-selling tedy může být považováno například jednání prodejce, který vám k vašemu nákupu např. nového telefonu nabídne i kryt nebo autonabíječku. Další formou zvýšení růstu odběrů je Síťový marketing (Multi-Level Marketing). Jak uvádí Janatka (2012) síťový marketing je definován jako forma přímého prodeje, při níž je zkrácena distribuční cesta zboží nebo služby (obvyklého řetězce) na minimum. Samostatní, nezávislí, přímý prodejci vytvářejí obvykle vícevrstvou (multi-level) prodejní síť. Cílem KAM je dosáhnout stability a vzájemného prospěchu ze vztahů s klíčovými zákazníky na základě získání maximální zákaznické ceny. Dodavatelům, kterým se toto podaří, budou mít vytvořeny předpoklady pro dlouhodobý růst a prosperitu (Burnett, 2002, str. 23). 14

26 6. Shrnutí a možná aplikace v praxi 6.1. Představení společnosti Společnost ČRa provozuje televizní a rozhlasové vysílání a nabízí široké portfolio profesionálních telekomunikačních a ICT služeb. Vlastní rozsáhlou páteřní síť a vysílací infrastrukturu (Obrázek 5), která společnosti umožňuje nabízet hlasové služby, internetové připojení a datová řešení nejvyšší třídy a kvality, která jsou přizpůsobena požadavkům korporátních a velkoobchodních zákazníků (Interní materiály ČRa, 2012). Obrázek 5 Mapa infrastruktury ČRa Zdroj: Interní materiály ČRa (2013) 15

27 Historie a současnost: 1963 Založení společnosti: Správa radiokomunikací 1994 Transformace na akciovou společnost České Radiokomunikace a.s Ve spolupráci s Deutsche Telecom založena spol. T-Mobile CZ 2001 Zahájení poskytování komplexních telekomunikačních služeb 2006 Zahájení národní proces digitalizace TV vysílání 2008 Dokončení výstavby optické sítě 2009 Prodej retailové části Telco divize do spol. T-Mobile 2010 Akvizice Czech Digital Group (CDG), provozovatele MUX Investiční skupina Macquarie Funds získává 100% podíl ve společnosti 2011 Úspěšné dokončení procesu digitalizace TV vysílání 2011 Uvedení ICT služeb Smart Cloud 2012 Zahájeno testování TV vysílání ve vysokém rozlišení (HD TV) 2012 Otevřeno Datové centrum Tower Žižkov 2013 Zahájení pilotního vysílání digitálního rozhlasu v L-pásmu v Praze Zdroj: Interní materiály ČRa (2013) Služby, které společnost poskytuje: A. VYSÍLACÍ SLUŽBY: konečným uživatelem vysílání je divák/posluchač, klientem pro ČRa jsou poskytovatelé vysílání tedy společnosti, které provozující televizní/rozhlasový program. 1. Digitální televizní vysílání pokrývá celou ČR. 2. Rozhlasové vysílání - ČRa zajišťuje analogové a nově i digitální celoplošné i regionální šíření a přenos rozhlasového signálu pro provozovatele ze zákona a provozovatele s licencí. Společnost ČRa disponuje T-DAB licencí pro Prahu a střední Čechy a pro dalších 12 krajských měst 3. Další služby (distribuce, kontribuce, mobilní přenosy apod.). B. TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY pro korporátní klientelu a veřejnou zprávu (dále jen CORP, PUBLIC) - prostřednictvím rozsáhlé telekomunikační sítě poskytuje společnost ČRa komplexní telekomunikační a ICT řešení (Obrázek 6). V roce 2009 došlo k prodej retailové části Telco divize do spol. T-Mobile. Společnost se nyní zaměřuje na korporátní, firemní klienty a veřejnou správu. 16

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb

RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb RISK Regionální Informační Systém Komunitních služeb Michal Polesný Regionální informační systém komunitních služeb Proč Pro koho Co Proč Občané potřebují informace Zadavatel potřebuje informace Poskytovatelé

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014

Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014 Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014 27. března 2012, SmithNovak Jak podpořit obchod? Jste spokojeni s výkonem vašeho prodeje? Nedostatek příležitos= (leadů) Nízká úspěšnost PŘÍK LAD" Prodejci

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Systém řízení kvality v praxi konkrétní organizace v oblasti zaměřené na zákazníka TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví SMS platby pro úhradu poplatků ve zdravotnictví Představení společnosti ATS Společnost Advanced Telecom Services působí na trhu hlasových služeb a mobilního marketingu od roku 1997. ATS patří mezi největší

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ICT - požehnání nebo prokletí

ICT - požehnání nebo prokletí CACIO fórum 2012 - Využití geodat napříč celou organizací ICT - požehnání nebo prokletí František Fiala ČEZ, a. s. DISTRIBUČNÍ AKTIVA VLASTNĚNÁ SKČ Typ zařízení Jednotky Počet Rozvinutá délka vedení celkem

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Klára DOLEŽALOVÁ Autorka: Bc. Edita

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Technologie ve službách online komunikace

Technologie ve službách online komunikace Technologie ve službách online komunikace Lucie Staňková SAS ČR 4. prosince 2009 Digitální zkušenost E-mail Očekávání? Nízkonákladová komunikace Kreativní, intenzivní a samozřejmě úspěšné Výsledek? Malá

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

CRM Řízení vztahů se zákazníky

CRM Řízení vztahů se zákazníky CRM Řízení vztahů se zákazníky Systém Řízení vztahů se zákazníky je tvořen souborem Lotus Notes aplikací primárně designovaných pro prostředí Lotus Notes 6 a 7. S menšími úpravami je možno systém použít

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu

myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu myavis NG MOBILE SOLUTIONS CRM s podporou obchodních procesů v terénu KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ CRM PRO SPRÁVU A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH, MARKETINGOVÝCH A DISTRIBUČNÍCH ČINNOSTÍ, S PODPOROU PRÁCE V TERÉNU, PRO EFEKTIVNÍ

Více

Jak úspěšně vstoupit na online trh

Jak úspěšně vstoupit na online trh Jak úspěšně vstoupit na online trh Ondřej Klega ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY VYBRANÉ AKTIVITY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Miloslav Šašek ÚVOD Zákazníci, stávající i potenciální, jsou středem pozornosti každého dodavatele nebo prodejce, firmy, podniku. Platí to jak v prostředí B2C,

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ 18.11.2012 Radim Tvardek, Petr Bulava, Daniel Mašek U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I Czech Republic PŘEDPOKLADY PRO ANALÝZU NÁKUPNÍHO KOŠÍKU 18.11.2012 Daniel

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman

České Radiokomunikace. 27.4. Martin Novák, Robert Kolman České Radiokomunikace 27.4. Martin Novák, Robert Kolman O společnosti 1963 Založení společnosti Správa radiokomunikací. 1996 Založení T-Mobile Czech Republic (spolu s Deutsche Telecom) 2008 Zahájení digitalizace

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE CUSTOMER INTELLIGENCE SAS ROADSHOW 2014 24. ZÁŘÍ 2014 LUCIE STAŇKOVÁ ZÁKAZNÍCI - SITUACE NA TRHU Změna poměru sil / vyšší očekávání Generační rozdíly / používání kanálů

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP 2 SyMAP efektivně řídí přípravu dopravních staveb Výrazně snižuje byrokratickou zátěž Identifikuje potenciální rizika Systém majetkoprávní přípravy staveb

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009

Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Zhodnocení průběžného plnění Informační strategie hl. m. Prahy do roku 2010 (Cesta k e-praze) Duben 2009 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Manažerské shrnutí Strategické podněty Plnění programů a projektů Financování

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více