Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015"

Transkript

1 Obec Dyjákovice, Dyjákovice č.p. 235 IČ: Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny nahoru) Parag Pol UZ PŘ ÍJMY Text v Kč 1111 daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti , daň z příjmů fyz.os. ze SVČ , daň z příjmů fyz.os. z kapit. výnosu , daň z příjmů právn. os , daň z příjmů právn. os. za obec , daň z přidané hodnoty , odvody za odnětí půdy ze ZPF 100, poplatek za likvidaci komun. odpadu , poplatek ze psů 8 000, poplatek za uţívání veřej. prostranství 2 000, poplatek ze vstupného 2 000, poplatek z ubytovací kapacity , odvod loterií a podobných her , odvod z výherních hracích přístrojů , správní poplatky , daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy c e l k e m , neinvestiční přijaté dotace ze SR státní správa , ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPEU 85% , ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPSR 15% ,00 Přijaté dotace c e l k e m , příjmy z nájmu 1 000, přijaté nekapitálové příspěvky(elektrika MŠ) , Mateřská škola , příjmy z nájmu 1 000, Základní školy 1 000, příjmy z poskytování sluţeb , příjmyz nájmu 3 000, Ostatní záležitosti kultury , příjem z poskytování sluţeb 2 000, příjmy z pronájmu 1 000, Sportovní zařízení hřiště 3 000, příjmy z poskytování sluţeb , příjmy z pronájmu , příjmy za vybavení , přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Bytové hospodářství , příjmy z poskytování sluţeb , příjmy z pronájmu , org.100 příjmy z pronájmu garáţí 7 600, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Nebytové hospodářství , příjmy z poskytování sluţeb , příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , Pohřebnictví , ostatní příjmy z vlastní činnosti,věcné břemeno 4 000, pronájem pozemků , org.110 pachty pozemků , Komunální služby ,00 1

2 Par. pol. příjmy částka v Kč příjem za komunální odpad od organizací , Sběr a svoz komunálního odpadu org , ostatní nedaňové příjmy-příjem od EKO KOM , využívání a zněškodňování komunálních odpadů , příjmy z poskytování sluţeb , Činnost místní správy , příjmy z úroků 7 000, Obecné příjmy z bankovních operací 7 000,00 Příjmy bez financování celkem , zůstatek bankovního účtu z roku 2014 ČS,KB,ČNB -část , zůstatek úvěru na průtah ,00 Financování ,00 Příjmy + financování c e l k e m ,00 Parag Pol UZ VÝDAJE částka v Kč DKP značky , úroky z úvěru na průtah obcí , popl. ved. úvěrového účtu 2 100, sluţby zimní údrţba, zápůjčka radar , oprava místních komunikací , org.600 nová místní komunikace , doplatek z úvěru průtah obcí komunikace , nespecifikovaná rezerva , Silnice , členský poplatek svazku DSO Vak 4 500, Pitná voda 4 500, úroky z úvěru kanalizace , Poplatek za vedení úvěrového účtu kanalizace 3 800, sluţby, AP INVEST. Závěrečné vyhodnocení dotace kanal , kanalizační přípojky domovní , Odvádění a čištění odpadních vod , pojistné budovy MŠ 5 900, investice školní jídelna - úpravy , neinvestiční příspěvek na provoz , nespecefikované rezervy - na opravy , Mateřská škola , pojistné budovy , neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci , investice vlastní zdroje zateplení a výměna oken SFŢP , Základní škola , ostatní osobní výdaje-knihovník 9 800, předplatné časopisy 3 300, Činnosti knihovnické , ostatní osobní výdaje-kronika , Ostatní záležitosti kultury-kronika , zůstatek finančního daru z Rakouska na sochu , Zachování a obnova - socha , oprava a údrţba amplionů stávajícího MR 5 000, poplatek za licenci OSA 2 500, Místní rozhlas 7 500, materiál 3 000, voda 4 300, elektrika , pojistné budovy 7 600, revize hasičáků a topení 2 200,00 2

3 Parag Pol Výdaje text Částka v Kč oprava a údrţba , Kulturní dům , nákup materiálu,blankety na akce 8 000, nákup sluţeb,hudba důchodci 8 000, pohoštění a potravinový balíček na akce , věcné dary , Neinvestiční transfer o.s. Radost veřejnopr. Smlouva , Ostatní záležitosti kultury - SOZ , voda 2 500, plyn 2 000, pojistné budovy 2 900, sedačky na tribunu , kanalizační přípojka investice , Sportovní zařízení hřiště , ostatní neinvestiční dotace AJAX Dyjákovice , Ostatní tělovýchovná činnost , sluţby a práce na dětském hřišti , Investice nové dětské hřiště nové prvky , Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště , voda , elektrika , pojistné budovy 6 000, sluţby 2 000, opravy a udrţování , Bytové hospodářství , mzda úklid , odvod SP , odvod ZP 5 000, materiál 2 000, voda 6 900, plyn , elektrika , pojistné budovy 3 500, revize hasičáků a topení 3 000, oprava a údrţba , Nebytové hospodářství , elektrika , revize a sluţby , oprava a údrţba , Veřejné osvětlení , voda 2 000, benzín na sekání hřbitova 3 000, sluţby , oprava a údrţba , Pohřebnictví , investice na zparc. Územního plánu , Územní plán , org954 členský poplatek DSO mikroregion Hrušovansko , org975 členský poplatek DSO Dyje Hrádek , MAS Hrušovansko členský poplatek 4 100, MASzápůjčka finančních prostředků , Územní rozvoj , znalecké posudky a geometrák , oprava a údrţba, střecha OÚ , poplatky daň z převodu nemovitosti 6 000, investice nové JCHB projektová dokumentace , Komunální služby - majetek obce , nákup ostatních sluţeb , Sběr a svoz nebezpečného odpadu , nákup ostatních sluţeb , Sběr a svoz komunálního odpadu , nákup ostatních sluţeb , Sběr a svoz ostatních odpadů ,00 3

4 Pragr. Pol. Výdaje textu částka v Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP-obec , platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP-ÚP-EU , pltatyzaměstnanců v prac. Poměru VPP - ÚP SR 8 500, povinné pojistné na sociální pojištění VPP-obec , povinné pojistné na sociální pojištění VPP ÚP-EU , povinné pojistné na socialni pojistění VPP -SR 2 100, povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP-obec 4 500, povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP ÚP-EU 4 300, povinné pojistne na zdravotnim pojistění VPP SR 800, zákonné pojištění 3 000, ochranné pomůcky 3 000, malotraktor investice , materiál a nářadí , benzín a oleje , zdravotní prohlídky a sluţby 7 000, oprava a údrţba , pitný reţim 1 000, náhrada za nemoc 2 500, Péče o vzhled obce a veřejné prostranství , nespecifikované rezervy - krizová situace , Ochrana obyvatelstva - živelné pohromy , drobná hmotný majetek , materiál 2 000, voda 1 000, elektrika 5 700, pohonné hmoty 4 000, pojistné majetku 7 600, sluţny STK 7 000, opravy a údrţba , členský poplatek svazu hasičů 900, Požární ochrana , odměny členům zastupitelstev , povinné pojistné na sociální pojištění , povinné pojistné na zdravotní pojištění , knihy, účeb. Pomůcky a metodika 5 000, materiál 2 000, sluţby telekomunikací a radiokomunikací , sluţby školení a vzdělávání 3 000, vizitky a jiné sluţby 1 000, cestovné , Zastupitelstva obcí , platy zaměstnanců v pracovním poměru , odměna na dohodu o provedení práce , povinné pojistné na sociální pojištění , povinné pojistné na zdravotní pojištění , ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 3 800, pracovní oděv pro zaměstnance na údrţbě 2 000, knihy, tisk , drobný dlouhodobý hmotný majetek , nákup materiálu , voda , plyn , el. energie , sluţby pošt , sluţby telekomunikací a radiokomunikací , pojistné budovy 8 000, konzultační, poradenské a právní sluţby, daň přiznání 5 000, sluţby školení a vzdělávání 7 000, zpracování dat a sluţby počítače , nákup ostatních sluţeb , opravy a udrţování , programové vybavení 5 000, cestovné 8 000,00 4

5 Paragr. Pol. Výdaje text částka v Kč reprefond , odvod do soc. fondu , členský poplatek do Smo, Obnova venkova 5 800, přestupky příspěvek Hrušovany nad Jevišovkou , náhrady v době nemoci 3 000, Činnost místní správy , sluţby peněţních ústavůpoplatky KB, ČS, ČNB , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , sluţby peněţních ústavů pojistné na ţivelné pohr , Pojištění funkčně nespecifikované , daň právnické osoby za obec - proúčtovává , Ostatní finanční operace -daň práv. osoby obec , rezerva na komunikace a jiné , Ostatní činnosti j.n. - rezervy ,00 Výdaje bez financování celkem , Financování - splátka úvěru, kanalizace a průtah ,00 Výdaje + financování celkem ,00 Návrh rozpočtu byl sestaven starostou, účetní ve spolupráci e zastupiteli obce -pracovní schůzce výborů Rozpočet je zpracován, jako schodkový, Schodek je vyrovnán přebytkem finančních prostředků z minulých let Závazným ukazatelem rozpočtu bylo stanoveno členění na ODPA. následně dle ust. odst. 1 a3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů bude rozepsán dle podrobného členění rozpočtové skladby na jednotlivé poloţky. Dále budou sděleny závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu Příspěvkovým organizacím - Mateřská škola Schváleno Zastupitelstvem obce Dyjákovice dne usnesení č. 6/2015-2). Josef Gajdošík starosta obce vyvěšeno dne: vyvěšeno na elektronické úřední desce dne : sňato dne: sňato z elektronické úřední desky dne :

6

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1

PŘÍJMY. C E L K E M P Ř Í J M Y xxxx xxxx 3 495 000. Obec Černouček - schválený rozpočet na rok 2015. Stránka 1 PŘÍJMY poznámka NÁZEV POLOŽKY odd. pol částka (Kč) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - sdílená část xxxx 1111 500 000 PBÚ 2612 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 1,5% motivace

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013

Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Návrh rozpočtu na rok 2013 č.j. 378/2013 Závazné ukazatele rozpočtu Města Loštice na rok 2013 závazný ukazatel Příjmy Běžné příjmy celkem 34 506 694,00 z toho Daňové příjmy 27 951 550,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více