Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě"

Transkript

1 Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1

2 Jedním z dalších a důležitých kroků aktualizace komunitního plánu sociálních služeb je analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v našem regionu. V průběhu měsíce dubna proběhlo dotazníkové šetření. Mělo za úkol zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel celého mikroregionu nejen v oblasti sociálních služeb, ale i služeb veřejných. Dále pak jejich spokojenost se službami, poptávku po jiných službách, které zde chybí, nebo náměty na celkové zkvalitnění života v našem regionu. V Novém Městě na Moravě proběhla distribuce dotazníků prostřednictvím místního měsíčníku Novoměstsko, obvodních lékařů, poskytovatelů sociálních služeb. V mikrogerionu se do distribuce zapojily obecní úřady jednotlivých obcí. Poté respondenti odevzdávali vyplněné dotazníky na sběrných místech. Tento materiál bude jedním z podkladů pro aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb našeho mikroregionu. Měl by jednotlivým pracovním skupinám umožnit náhled na potřeby uživatelů. Skupina nezaměstnaní, osoby v nepříznivé sociální situaci Skupina osob nezaměstnaných, osob v nepříznivé sociální situaci, oběti trestných činů se vyznačuje obtížnou dosažitelností a nekomunikativností. Jejich sociální situace způsobuje neochotu vyplnit dotazník a k problematice pomoci se stavějí negativně. Vzhledem k počtu odevzdaných a vyplněných dotazníků (celkem 25), je obtížné stanovit podrobnější analýzu. Vyplněné dotazníky spíše popisují získané informace. 1. Pohlaví respondentů V současném dotazníku mají převahu ženy. Je to změna proti minulému období, kdy mírně převažovali muži. Pohlaví respondentů muž 11 žena 14 muž žena 2

3 2. Kolik je Vám let? Převažující jsou kategorie mezi a lety. Jsou to nejohroženější skupiny všeobecně, kdy přestávají být na trhu práce žádané a v regionu nejsou k dispozici vhodná zaměstnání. Pokud podstupují rekvalifikaci, moc příležitostí nemají. 3. Bydlíte v Téměř vyrovnané jsou údaje o místě bydliště. Tato problematika se dotýká jak města, tak přilehlého regionu. Z popisu vyznívá, že problém už není specifikem města. Do výhledu je nutno zahrnout přilehlé obce, kde se problémy stávají obdobnými. 3

4 4. Forma bydlení? Zde došlo k výraznému posunu ve formě bydlení. Téměř polovina respondentů bydlí v rodinném domě. Nepotvrdil se údaj, že převahu má nájemní bydlení. Z výsledků vyplývá, že problém se přesunuje i na občany v rodinných domech. Dříve převládalo mínění, že tato vrstva je vůči negativním vlivům poměrně odolná. 5. V případě, že se dostanete do problémů, víte kam se obrátit? Potěšující je údaj, že vzrostla informovanost občanů kam se obrátit v případě problémů. Převažuje mírně nadpoloviční většina. Ale i tak by bylo vhodné zaměřit informace na získání dostupných dat s údaji, které umožní vyhledat potřebné a odpovídající instituce. 4

5 6. Označte všechny služby, které jste doposud využil / využila? Využití služeb je rozděleno mezi 4 subjekty. Převažují služby praktického lékaře, úřadu práce, sociálního odboru a občanské poradny. Převážnou část tvoří poradenství. Ve využití služeb nefigurují domov pro matky s dětmi, azylová ubytovna a Linka pomoci obětem domácího násilí. To ale neznamená, že tyto problémy neexistují. 7. Informace o službách jsem získal od: Informace o službách je důležitý údaj, protože dává pohled, jak se lidé orientují v případě potřeby informaci obdržet. Příslušné instituce jsou podstatně méně využívané. Nejvíce informací bylo získáno od přátel a úřadu práce. Stojí za úvahu podávat více informací v regionálním tisku, dosáhnout dostupnosti katalogu sociálních služeb a soustředit informace do jednoho centra. Informace musí být výstižné a srozumitelné v popisu služeb. 5

6 8. V našem regionu bych uvítal tuto chybějící službu: Chybějící služby nebyly prakticky uvedeny. Pomoc při hledání zaměstnání a hlídání děti bylo okrajové. Pro tuto kategorii respondentů nejsou chybějící služby prioritou. Je nutné vzít do úvahy, že komunitní plán nemůže ovlivnit nabídku zaměstnání. 9. V současné době řešíme tento problém: Problém dotazovaných je především hledání pracovních příležitostí. S tím souvisí bytový problém. Zde je nutné podotknout, že údaje příliš nekorespondují s tím, že většina žije v rodinném domě. Současná situace nenabízí zlepšení na trhu práce. výpověď 1 rodinný konflikt 1 splácení hypotéky 1 zdravotní problémy 1 V současné době řešíme tento problém školka o prázdninách 1 získat práci a bydlení 8 získat práci a bydlení zdravotní problémy splácení hypotéky rodinný konflikt výpověď školka o prázdninách 6

7 10. Uvítal bych více informací o těchto institucích: Nabídka informací je kromě nabídky zaměstnání prakticky vyrovnaná. Nejsou žádány informace o drogových a jiných závislostech. Zde se vyjádřili dva respondenti. Výsledek je doporučující pro přípravu katalogu, kde by tyto instituce měly mít své místo. 11. V případě, že jste se stal obětí trestného činu, dostalo se Vám pomoci a základních informací? Současný stav pomoci obětem trestných činů doznal změny v tom, že oběti trestných činů mají zastání v zákoně č. 45/2013 Sb. v platném znění, o pomoci obětem trestných činů a jsou o tomto zákoně informovány. K tomuto se vyjádřilo 25 respondentů s tím, že polovina ví, kam se obrátit o případnou právní nebo finanční pomoc, druhá polovina je této záležitosti neznalá. Tato skutečnost je rovněž doporučením pro zapracování do katalogu poskytovatelů sociálních služeb, aby informovanost byla všem dostupná 7

8 Skupina rodina, děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi Celkem se do dotazníkového šetření skupiny rodiny s dětmi, mládež a osoby ohrožené závislostmi zapojilo 51 respondentů. Spíše se zapojili do odpovědí na uzavřené otázky. Otevřené otázky zůstávaly často bez odpovědí. 1. Jaký je Váš věk? Nejpočetnější skupinou respondentů byla věková skupina 30 a více let, zapojilo se v ní 32 respondentů, což je více než polovina. Mládeže do 18 let věku se zapojilo 15. Nejméně početná skupina je ve věku let. Touto otázkou se zabývali všichni respondenti. 2. Jaké je složení Vaší domácnosti? Důležitou informací je složení rodin a domácností. Rovněž tak věk dětí. Nejpočetnější skupinu respondentů tvoří úplné rodiny, věk dětí je stejnoměrně rozložen. Nejstarší z dětí má 21 let. Ani jedno dítě není devítileté a jedenáctileté. Nejpočetnější rodina zapojená do dotazníkového šetření má 4 děti. Nejméně početnou skupinu tvoří jednotlivci s počtem 3 zapojených respondentů. Neúplných rodin, kde chybí jeden z rodičů, se zapojilo deset. Věk dětí uvedly pouze dva respondenti. Nezapojily se rodiny, kde jsou děti umístěny v péči jiné fyzické osoby. 8

9 Touto otázkou se nezabývali tři respondenti. 3. Kde žijete? Názorového šetření se zúčastnili obyvatelé Nového Města na Moravě, jeho místních částí nebo obyvatelé jiné obce našeho mikroregionu. Dle očekávání většinu respondentů tvořili obyvatelé ostatních obcí našeho mikroregionu. Zapojil se jeden obyvatel místní části našeho města. Celkově se nezapojil jeden respondent. 4. Označte všechny služby, které Vaše dítě nebo vy využíváte: Do této části dotazníkového šetření se zapojili všichni respondenti. Většina z nich vybrala více možností odpovědí. Je pochopitelné, že nejvíce jsou využívány volnočasové a sportovní aktivity, školní kroužky a základní umělecká škola. Jednoznačně nejvíce využívanou sociální službou je nízkoprahový klub Ezop, jehož poskytovatelem je Sdružení Nové Město na Moravě. Tento poskytovatel zaštiťuje i sociálně aktivizační služby, které využívají 4 respondenti. Uživatelé těchto 9

10 dvou sociálních služeb jsou obyvatelé Nového Města na Moravě. Jako další poskytovatel mimoměstských respondentů se objevuje Kopretina Radešínská Svratka nebo volnočasová aktivita v SFK Nové Město Radešínská Svratka. Ve dvou případech se objevila sportovní aktivita stolní tenis. 5. Jaký je Vás vztah k využívání sociální služby? Respondenti měli možnost vybrat z možnosti, kdy se sami stávají uživateli sociální služby, nebo se uživatelem stává jejich dítě. Dvacet z nich neoznačilo ani jednu nabízenou variantu, osmnáct jich bylo z obcí mimo Nové Město na Moravě. Ve dvou případech jsou uživateli sociálních služeb i děti i jejich rodiče, jeden respondent je z Nového Města, jeden z jiné obce. Respondentů, kdy uživatelem sociální služby je dítě, je více z okolních obcí devět. Uživatelů sociálních služeb rodičů je více v Novém Městě patnáct. 10

11 6. Označte služby, které v našem regionu chybí: Respondenti převážně uváděli při výběru odpovědí více variant. Odpovědi se převážně týkaly využití volného času mládeže. Největší absenci respondenti pociťují ve veřejně přístupných sportovištích a místech pro neregistrované setkávání mládeže. Tyto odpovědi se objevovaly jak u respondentů z Nového Města, tak u respondentů z jiných obcí. Velké množství odpovědí bylo zaměřeno na chybějící cenově dostupné bydlení. O odpovědích se odrazila i momentální situace na trhu práce v otevřených otázkách respondenti uvedli, že cítí absenci sociální dílny pro nezaměstnané. Respondenta z některé z okolích obcí trápí absence pizzerie a bistra. Jeden respondent ve věku do 18 let pociťuje absenci možnosti doučování. Objevily se i odpovědi, kde rodinám s dětmi chybí možnost jednorázového či opakovaného hlídání dětí v domácnosti. Pouze pět respondentů necítí absenci žádné služby, to znamená, že služby buď nepotřebují, nebo jsou s nabídkou spokojeni. 7. Uveďte tři další druhy pomoci nebo služeb, které by Vám usnadnily život: V této otevřené otázce, kdy byla dána respondentům naprostá volnost při odpovědích, se jich zapojilo z celkového počtu pouze deset. V některých odpovědích se humornou formou odrážela současná politická situace nejen v našem městě, v jiných byly uvedeny konkrétní skutečnosti na zavedení požadované služby. Opakovaně se objevily návrhy na založení jakési rodičovské skupiny, kde by členové mohli konzultovat svoje každodenní problémy s dětmi, vytvoření pracovní dílny pro 11

12 nezaměstnané nebo pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při řešení problémů s hypotékou. Jednomu z mimoměstských respondentů nevyhovuje prázdninový provoz mateřských škol. 8. Existuje nějaká služba, kterou byste chtěl využít a z nějakého důvodu nemůžete? Do odpovědi na tuto otázku se nezapojila více než polovina respondentů. Pět respondentů se domnívá, že situace je dobrá. Pět respondentů uvedlo v odpovědí na otevřenou otázku o chybějící službě toto: poradna, Pět P, místo, kde se setkávají lidi, co nemají práci a sedí sami doma, fotbal, vstup na hřiště zdarma. Nejvíce respondenty omezuje při výběru služby finanční stránka a následně dopravní problémy. 9. Kde čerpáte informace o službách a aktivitách pro rodiny s dětmi v našem regionu? Téměř ve všech odpovědích se objevovalo více variant o čerpání informací. Respondenti, dle uvedených odpovědí, získávají informace současně z několika zdrojů. Nejvíce prostřednictvím škol a mateřských škol a z regionálního tisku. Pouze čtyři respondenti se touto otázkou nezabývali. Tím, zda respondenti považují informovanost o službách za dostačující (10), se zabývalo čtyřicet sedm respondentů z celkového počtu padesát jeden. Dvacet devět jich označilo kladnou odpověď. 12

13 11. Domníváte se, že děti a mládež v našem regionu jsou vystaveny riziku užívání drog? Užívání drog v našem regionu je dle respondentů velký problém. Myslí si to téměř polovina dotázaných. K tomuto názoru se přiklání věková skupina 30 a více let. Věková skupina let nepovažuje drogy za problém. Za nejvíce rizikové a za regionální problém považuje užívání měkkých grog marihuany 27 respondentů a užívání legálních drog cigaret a alkoholu 31 respondentů. Většinou uvádí více možností najednou. Jako problém jsou uváděny rovněž tvrdé drogy jako heroin a pervitin či drogy čichací toluen. Respondenti se domnívají, že ke zlepšení situace, může pomoci aktivní využití volného času mládeže uvedlo 26 respondentů. Téměř všechny odpovědi měly stejnou váhu. Většinou respondenti uváděli více možností odpovědi. Objevil se i jeden návrh streetwork. 13

14 Užívání jakých drog, dle Vašeho názoru, znamená pro náš region nějaký výrazný problém? jiné drogy 2 legální drogy : cigarety a alkohol 31 tvrdé drogy : heroin,pervitin 9 měkké drogy : marihuana 27 tvrdé drogy : heroin,pervitin měkké drogy : marihuana čichací drogy : toluen legální drogy : cigarety a alkohol jiné drogy čichací drogy : toluen 6 Co by, dle Vašeho našeho názoru pomohlo tuto situaci zlepšit? jiné návrhy 5 kontroly policie, např. míst, kde se mládež schází 21 aktivnější využívání volného času mládeží 26 přednášky na školách a pro veřejnost 22 přednášky na školách a pro veřejnost aktivnější využívání volného času mládaží kontroly policie, např. míst, kde se mládež schází jiné návrhy 14

15 14. Angažujete se aktivně v nějaké sociální službě jako dobrovolník? Do výzkumu se zapojilo pouze malé množství respondentů celkem dvanáct. S jakým výsledkem, najdete v přiloženém grafu. V kladných odpovědích se objevil údaj o konkrétní dobrovolnické činnosti v EZOPu třikrát, jeden respondent je aktivní jako dobrovolný hasič v obci mimo Nové Město na Moravě. Angažujete se aktivně v nějaké sociální službě jako dobrovolník? Ne 7 Ano 5 Ano Ne 15

16 Skupina senioři a osoby se zdravotním postižením Do dotazníkového šetření se celkem zapojilo 138 respondentů, z toho je 48 mužů, 88 žen a 3 neuvádí pohlaví. Distribuce dotazníků byla provedena prostřednictvím Novoměstska a následně bylo ještě provedeno cílené předání dotazníků seniorům a osobám se zdravotním postižením. Stalo se tak prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Klienti se sami rozhodovali, zda dotazník vyplní a jakým způsobem jej odevzdají. Dotazník obsahoval 19 otázek. Některé otázky nepovažovali respondenti zřejmě ze svého pohledu za důležité, proto je ani nezodpověděli. 1. Jaký je váš věk? K tomuto dotazu se vyjádřilo celkem 138 dotazovaných. Tři se nevyjádřili. Nejvíce dotazníků odevzdaly osoby starší 60 let. 16

17 2. Jste muž nebo žena? Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 46 mužů a 86 žen. Žádnou odpověď neuvedli tři respondenti. 3. Kde žijete? Dotazníky odevzdali ve velké většině občané z mikroregionu, z Nového Města na Moravě se zapojilo do dotazníkového šetření 33 respondentů, z toho 8 je z místních částí Nového Města 17

18 4. Do které cílové skupiny byste osobu, o kterou pečujete, nebo sebe zařadila? S ohledem na skutečnost, že dotazník byl sestaven pro dvě cílové skupiny, je důležité zjistit, k jaké cílové skupině respondenti patří. V této otázce se někteří respondenti zařadili do více skupin (např. senior a osoba s chronickým postižením). Zjistilo se tak, s jakými handicapy osoby žijí. V některých případech v rodině pečuje senior o osobu se zdravotním postižením. Jak respondenti uvádí v některých dalších odpovědích, preferují především domácí prostředí. Tato skutečnost koresponduje se zjištěnými informacemi v této otázce, že si vzájemně v rodině pomáhají a poskytují si potřebnou pomoc a podporu. 5. Jaký je Váš vztah k využití sociální služby? V této otázce se více respondentů vyjádřilo k více nabízeným možnostem. Většina respondentů z celkového počtu (79) využívá služeb pro seniory, 19 osob má vztah k službám pro zdravotně postižené, 5 osob se zařazuje do skupiny s chronickým onemocněním, 82 respondentů nevyužívá žádné služby, 4 osoby pečují o rodinného příslušníka s chronickým onemocněním, který současně užívá sociální službu. 18

19 6. Do které cílové skupiny patříte? Převážná část respondentů využila možnosti sami sebe zařadit do více skupin. 35 % dotazovaných se zařadilo do jedné skupiny, 14 % dotazovaných do dvou skupin a 4 % dotazovaných do více jak dvou skupin. Do žádné z uvedených skupina se nezařadilo 37 dotazovaných. Mezi respondenty je nejvíce osob s pohybovým a tělesným postižením, následuje zrakové postižení a následně chronické postižení. 19

20 7. Jakou sociální službu využíváte a jaké úkony jsou pro vás nejdůležitější? Nejvíce respondentů využívá Novoměstské sociální služby v Novém Městě na Moravě (20 osob), následně Centrum Zdislava (13 osob), pečovatelská služba v obcích mikroregionu (7 osob), Svaz tělesně postižených (6 osob), Hospicové hnutí Vysočina (4 osoby), Sociální služby v nemocnici (4 osoby), Klub seniorů (3 osoby). K využítí sociální služby se nevyjádřilo 45 dotazovaných. Ranou péči, osobní asistenci, sociální služby Tyfloservisu označil vždy jeden respondent. 20

21 8. Jakým způsobem byste danou službu zlepšili? Respondenti se k této otevřené otázce většinou nevyjadřovali. Pokud ano, jejich odpovědi se týkaly problematiky rozšíření nabídky služeb. Žádný návrh na zlepšení sociální služby neuvádí 121 respondentů. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit by přivítalo 10 respondentů. Větší prostory pro setkávání nemocných uvedl 1 respondent a chráněné bydlení by přivítalo 6 respondentů. 9. Je pro vás služba cenově dostupná? Většina respondentů zřejmě neměla potřebu se k této otázce vyjadřovat. Přesto většina dotazovaných uvedla, že je služba pro ně spíše dostupná. S ohledem na skutečnost, že se v předchozích otázkách většina respondentů vyjádřila, že nevyužívá žádnou sociální službu, nebyla z jejich strany potřeba reagovat na tuto otázku. Skupina respondentů, která uvedla, že služba je spíše dostupná, může být současně příjemcem příspěvku na péči, i když jsme se na tuto skutečnost v dotaznících nezaměřovali. Příspěvek na péči je určen pro osoby s určitým zdravotním omezením a cílem je, aby si klient, za takto získané finanční prostředky, nakoupil sociální službu v takovém rozsahu, který potřebuje. Zda je výše příspěvku na péči dostačující s ohledem na zdravotní omezení jeho příjemce, je hodně diskutabilní. Tímto směrem však nebylo zjišťování zaměřeno a pohybovali bychom se pouze v rovině odhadu. Z praxe se dá říci, že je situace hodně individuální jak v přiznávání příspěvku, tak také v jeho dostatečnosti. 21

22 10. Pokud by se zlepšila kvalita poskytované služby, byl(a) byste ochoten si více připlatit? Většina respondentů se opět k této otázce nevyjadřovala. Další skupina dotazovaných by však nebyla ochotna si připlatit, a to z důvodu jejich finanční situace. Dá se předpokládat, že většina respondentů nevyužívá žádnou sociální službu, tudíž neoznačila žádnou z nabízených možností. Celkem 88 respondentů neuvádí žádnou z nabízených možností, 28 říká, že ne a 22 uvádí, že by byli ochotni si připlatit. 22

23 11. Souhlasím s tvrzením Pro 29 respondentů ani jejich blízké není dostupná žádná sociální služba. Tato odpověď se nejčastěji vyskytovala u respondentů z malých obcí. 24 respondentů, že je odkázáno na službu, protože v nejbližším okolí není jiná možnost než využívat tuto službu. K otázce se nevyjádřilo 46 respondentů. Na využívání sociální služby není plně vázáno 5 respondentů. Potěšující je, že 34 respondentů nemusí služby využívat a může se spolehnout sám na sebe nebo na pomoc své rodiny. Mezi respondenty jich 18 uvádí, že neví, protože nedokážou situaci posoudit. K jednotlivým formám tvrzení se vyjadřuje přibližně stejný počet osob. Sociální služba není dostupná především pro obyvatele malých obcí. Přibližně stejná skupina je odkázána na nabídku pouze jediné služby. Souhlasím s tvrzením nemusím tuto ani podobnou službu užívat a mohu se spolehnout i sám na sebe nebo na pomoc své rodiny či nejbližšího okolí - 34 nejsem plně vázán na využívání této služby a mohu využít i jinou (podobnou) sociální službu - 5 neumí posoudit -18 neuvádí - 46 není pro mne nebo pro moji rodinu a blízké místně dostupná žádná sociální služba - 29 jsem odkázán na službu, protože v nejbližším okolí není jiná možnost, než využívat právě tutu službu - 24 není pro mne nebo pro moji rodinu a blízké místně dostupná žádná sociální služba jsem odkázán na službu, protože v nejbližším okolí není jiná možnost, než využívat právě tutu službu neuvádí nejsem plně vázán na využívání této služby a mohu využít i jinou (podobnou) sociální službu nemusím tuto ani podobnou službu užívat a mohu se spolehnout i sám na sebe nebo na pomoc své rodiny či nejbližšího okolí neumí posoudit 23

24 12. Od koho nebo kde jste získal první informace o vám poskytované službě Přibližně stejný počet respondentů se dovídá o službě od svých spolupracovníků nebo sousedů a téměř stejná skupina také od lékařů. Následují rodinní příslušníci. 8 respondentů uvádí, že informace získalo od člověka, který se s podobným problémem setkal, 7 od pracovníků obecního úřadu, 5 ze setkání seniorů, 3 z nástěnek a letáků. Dva respondenti uvedli, že k získání informací vyvinuli vlastní iniciativu. Jeden respondent informace našel na www stránkách a jeden na benefiční akci Nova Civitas. 62 respondentů odpověď na otázku neuvedlo. Vzhledem k cílové skupině, která se zabývala odpovědí na otázku, se potvrzuje, že tato skupina preferuje spíše tradiční způsob předávání informací před moderními komunikačními technikami. Od koho nebo kde jste získal první informaci o Vámi využívané službě? z veřejného rozhlasu; 1 lékař - 15 rodina -11 neuvádí - 62 přátelé, spolupracovníci, sousedé-17 od pracovníků organizace, která vám služby poskytuje - 17 ze setkání seniorů-5 www stránky - 2 benefiční akce - např. Nova Civitas - 1 z nástěnek a letáků - 3 z článku v místním či regionálním tisku - 4 od pracovníků obecního úřadu - 7 od člověka, který se s podobným problémem setkal - 8 lékař rodina přátelé, spolupracovníci, sousedé od pracovníků organizace, která vám služby poskytuje od pracovníků obecního úřadu od člověka, který se s podobným problémem setkal z veřejného rozhlasu z článku v místním či regionálním tisku z nástěnek a letáků benefiční akce - např. Nova Civitas www stránky ze setkání seniorů neuvádí 24

25 13. Dle mého názoru by se informovanost zlepšila: Tato otázka navazuje na otázku předchozí. Většina dotazovaných by přivítala více informací přímo od lékařů. Stávající způsob informovanosti vyhovuje 15 % dotazovaných. Přibližně stejná skupina dotazovaných by přivítala vydání katalogu nebo také více informací v Novoměstsku. Záleží na poskytovatelích sociálních služeb jakou formu propagace zvolí. Více informací u lékařů upřednostňuje 29 respondentů. více informací v Novoměstsku by přivítalo 17 respondentů. Stávající situace vyhovuje 20 respondentům. Změnu ve stávajícím systému propagace upřednostňují respondenti takto: 18 respondentů se přiklání k vydání katalogu sociálních služeb, 6 respondentů více upřednostňuje informace na internetových stránkách obcí, případně informačních tabulích, 5 respondentů upřednostňuje vytvoření jednotného informačního centra, 6 pravidelné rozesílání informací zájemcům, 4 více u poskytovatelů sociálních služeb. K tomuto se nevyjádřilo 43 respondentů. Dle mého názoru by informovanost zlepšilo neuvádí - 43 vydání katalogu 18 vytvoření jednotného informačního centra - 5 více informací v Novoměstsku - 17 není třeba měnit, dle mého je informovanost dostačující -20 více informací u lékaře - praktika i odborného 29 vydání katalogu vytvoření jednotného informačního centra více informací v regionálním a místním tisku-12 více informací na www obcí, případně inf.tabulích-6 pravidelné rozesílání informací zajemcům o informace-6 více informací přímo u poskytovatele sociální služby - 4 více informací v Novoměstsku více informací u lékaře - praktika i odborného více informací přímo u poskytovatele sociální služby pravidelné rozesílání informací zajemcům o informace více informací v regionálním a místním tisku více informací na www obcí, případně inf.tabulích není třeba měnit, dle mého je informovanost dostačující neuvádí 25

26 14. Jaký typ sociální služby dle vašeho názoru chybí? A kterou byste současně využívala? Který typ sociální služby je ve vašem okolí nedostupný? Většina respondentů se nevyjádřila k chybějícímu typu sociální služby. Ti, kteří se vyjádřili, uvedli následující údaje. Především uživatelé služeb Centra Zdislava vyjádřili svůj názor na chybějící typ chráněného bydlení, celkový počet požadavků je 11. V dalších odpovědích se objevil požadavek na rozšíření pobytové služby se zvláštním režimem ( např. pro osoby s Alzheimrovou chorobou apod.) V návrzích se rovněž objevuje požadavek na komerční úklidovou službu. Dále se objevují požadavky na rozšíření služeb pro přestárlé nebo pobytové zařízení typu domova ze zvláštním režimem. Rovněž jsou uváděny úklidové práce v domácnosti. neuvádí Jaký typ sociální služby dle Vašeho názoru chybí a kterou byste současně využíval/a? Který typ sociální služby je ve Vašem okolí místně nedostupný? chráněné bydlení - 11 rozšíření služby - 7 chráněné bydlení rozšíření služby neuvádí 15. Uveďte nějaké příklady, které by vám usnadnily život ve vaší současné zdravotní a sociální situaci? Do této otevřené otázky, ve které měli respondenti možnost vyjádřit své potřeby a požadavky se zapojila pouze malá část dotazovaných. Vůbec se nevyjádřilo 111 respondentů. Respondenti, převážně z malých obcí, individuálně uvádí různé příklady. Zapojilo se jich 24. Uvítali by bezbariérovou dopravu k lékaři, zubaři, bezbariérovou prodejnu základních potravin v bydlišti. Mezi dalšími podněty se v jednom případě objevila potřeba propojení zdravotních a sociálních služeb. 16. Pokud byste se měl/a/ rozhodnout, preferovala byste využití sociálních služeb: V této otázce jednoznačně zvítězila potřeba domácí péče (90 respondentů). Sociální služba by měla umožnit respondentům, aby mohli dále žít ve svém přirozeném prostředí. Nebyli závislí na žádné 26

27 sociální službě a měli přirozený kontakt se svými blízkými, přáteli a také jim byl umožněn kontakt se společenským prostředím (návštěva institucí, lékařů, kultura apod.). K poskytování péče v zařízeních sociálních služeb se přiklonilo 26 respondentů. Nevyjádřilo se 22 respondentů. Pokud byste se měl/a rozhodnout, preferoval/a/ byste využití sociálních služeb: neuvádí - 22 v zařízení sociálních služeb - 26 doma - 90 doma v zařízení sociálních služeb neuvádí 17. Pokud byste potřeboval/a/ zajistit stálou péči, upřednostnil/a/ byste: Tato otázka navazuje na předchozí otázku a zodpovídá také očekávaný princip poskytovaných služeb. Většina respondentů uvádí, že přivítá pomoc, která za nimi přijde k nim domů a pomůže jim zůstat v blízkosti rodiny. Kombinovanou pomoc terénních služeb a pomoc blízkých osob v domácím prostředí upřednostňuje 52 respondentů. Pouze pomoci blízkých využívá 20 respondentů. Sociálních služeb v zařízeních pro dlouhodobý pobyt využívá 18 respondentů, 13 kombinovaných služeb v domácím prostředí a ve stacionáři. Terénních služeb poskytovaných doma, bez pomoci blízkých, využívá 9 respondentů. Kombinace domu s pečovatelskou službou a chráněného bydlení vy vyhovovala 2 respondentům. K výše uvedenému dotazu se nevyjádřilo 26 respondentů. Pokud byste potřeboval/a zajistit stálou péči, upřednostnil/a byste využití terénních služeb poskytovaných doma bez pomoci blízkých - 9 neuvádí; 26 využití pouze pomoci blízkých - 20 kombinace služeb v domácím prostředí a ve stacionáři - 13 využití stavájících služeb zařízení pro dlouhodobý pobyt - 18 kombinovanné terénní služby a pomoc blízkých v domácím prostředí -52 využití stavájících služeb zařízení pro dlouhodobý pobyt kombinovanné terénní služby a pomoc blízkých v domácím prostředí kombinace služeb v domácím prostředí a ve stacionáři využití pouze pomoci blízkých využití terénních služeb poskytovaných doma bez pomoci blízkých neuvádí 27

28 18. Co Vám brání ve využívání sociální služby? Také tato otázka svým způsobem souvisí s oběma předchozími otázkami. Většina dotazovaných využívá rodinné prostředí a pomoc blízkých. Téměř 30 % respondentů nemělo potřebu se k této otázce vyjádřit, dá se předpokládat, že neexistují žádné překážky, pokud by službu potřebovali a využívali. 73 respondentů uvádí, že mu nic nebrání a situaci zvládá s rodinou. 46 respondentů neuvedlo žádnou z možností. Ti, kteří uvedli jednu z překážek využití sociální služby uvádí v 13 případech neexistující nabídka potřebné sociální služby, ve 4 případech finanční důvody nemohou si službu dovolit. Pomoc z důvodu naplnění kapacity byla odmítnuta 2 respondentům. byla mi odmítnuta pomoc z důvodu naplnění kapacity - 2 neuvádí - 46 Co Vám brání ve využívání sociální služby? finanční důvody - nemohu si dovolit - 4 nic mi nebrání, situaci zvládám s rodinou - 73 neexistující nabídka potřebné sociální služby - 13 byla mi odmítnuta pomoc z důvodu naplnění kapacity finanční důvody - nemohu si dovolit neexistující nabídka potřebné sociální služby nic mi nebrání, situaci zvládám s rodinou neuvádí 19. Jaký způsobem byste byli ochotni pomoci zlepšit situaci seniorů nebo osob se zdravotním postižením? Je možné, že tato otázka některé dotazované zaskočila a nevěděli si rady s odpovědí. 22 % dotazovaných se k této otázce nevyjádřilo, 42 % dotazovaných neví jakým způsobem pomoci. Pokud by byli ochotni pomoci, tak spíše zprostředkováním sociální služby. 36 respondentů neuvedlo žádnou odpověď a 8 respondentů nemá zájem se do pomoci zapojit. 58 respondentů tedy neví jak by mohlo pomoci, 18 respondentů by zprostředkovalo kontakt na poskytovatele sociální služby. 5 respondentů by doporučilo jinou službu, která zde působí. V odpovědích se 4 x objevila i nabídka příležitostné pomoci v roli dobrovolníka. 3 respondenti by se 28

29 zapojili do komunitního plánu sociálních služeb, 2 by nabídli finanční pomoc, 2 by se zapojili do různých kurzů a školení. Jakým způsobem byste byli ochotni pomoci zlepšit situaci seniorů nebo osob se zdravotním postižením? neuvádí - 36 nemám zájem se podílet na zlepšení situace - 8 doporučila bych jinou službu, která zde působí - 5 zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb - 18 nevím, jak bych mohl pomoci - 58 nabídla bych příležitostnou pomoc jako dobrovolník - 4 nabídka různých kurzů, školení - 2 nabídla bych finanční pomoc - 2 zapojil bych se do komunitního plánování sociálních služeb - 3 jsem ochoten půjčit nebo darovat pomůcky 1 jsem ochoten soustavně dobrovolně pomáhat - 1 zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb doporučila bych jinou službu, která zde působí nabídla bych příležitostnou pomoc jako dobrovolník nabídla bych finanční pomoc nabídka různých kurzů, školení zapojil bych se do komunitního plánování sociálních služeb jsem ochoten půjčit nebo darovat pomůcky jsem ochoten soustavně dobrovolně pomáhat nevím, jak bych mohl pomoci nemám zájem se podílet na zlepšení situace neuvádí Závěrem Názorový průzkum zřejmě nepřinesl mnoho převratných či neočekávaných zjištění. To však nebylo jeho cílem. Vyplnění dotazníků bylo založeno na ochotě oslovených uživatelů služeb zapojit se do názorového průzkumu a rozhodně nemusí být věrným obrazem situace našem mikroregionu. Zapojení se do názorového průzkumu ze strany respondentů znamenalo věnovat svůj vlastní čas a energii vyplnění dotazníků. Pracovní skupiny, které budou se získanými daty dále pracovat, jistě jejich snahu ocení. Budou brát získaná data jako jeden z podkladů pro další práci na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb našeho mikroregionu. Rádi bychom všem, kteří se zapojili do dotazníkového šetření poděkovali. 29

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Jednou z aktivit v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb Broumovska byla i realizace výzkumu zaměřeného na zjišťování specifických potřeb vybraných

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PROBLÉMY A POTŘEBY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP KLATOVY

PROBLÉMY A POTŘEBY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP KLATOVY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci západní Čechy Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko, který

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠETŘENÍ... 3 1.1. KONTEXT A CÍLE REALIZOVANÉHO

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb

Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb Primární část Zpráva ze sociologického výzkumu Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb Zadavatel: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 Zpracovatel:

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více