Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě"

Transkript

1 Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1

2 Jedním z dalších a důležitých kroků aktualizace komunitního plánu sociálních služeb je analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v našem regionu. V průběhu měsíce dubna proběhlo dotazníkové šetření. Mělo za úkol zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel celého mikroregionu nejen v oblasti sociálních služeb, ale i služeb veřejných. Dále pak jejich spokojenost se službami, poptávku po jiných službách, které zde chybí, nebo náměty na celkové zkvalitnění života v našem regionu. V Novém Městě na Moravě proběhla distribuce dotazníků prostřednictvím místního měsíčníku Novoměstsko, obvodních lékařů, poskytovatelů sociálních služeb. V mikrogerionu se do distribuce zapojily obecní úřady jednotlivých obcí. Poté respondenti odevzdávali vyplněné dotazníky na sběrných místech. Tento materiál bude jedním z podkladů pro aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb našeho mikroregionu. Měl by jednotlivým pracovním skupinám umožnit náhled na potřeby uživatelů. Skupina nezaměstnaní, osoby v nepříznivé sociální situaci Skupina osob nezaměstnaných, osob v nepříznivé sociální situaci, oběti trestných činů se vyznačuje obtížnou dosažitelností a nekomunikativností. Jejich sociální situace způsobuje neochotu vyplnit dotazník a k problematice pomoci se stavějí negativně. Vzhledem k počtu odevzdaných a vyplněných dotazníků (celkem 25), je obtížné stanovit podrobnější analýzu. Vyplněné dotazníky spíše popisují získané informace. 1. Pohlaví respondentů V současném dotazníku mají převahu ženy. Je to změna proti minulému období, kdy mírně převažovali muži. Pohlaví respondentů muž 11 žena 14 muž žena 2

3 2. Kolik je Vám let? Převažující jsou kategorie mezi a lety. Jsou to nejohroženější skupiny všeobecně, kdy přestávají být na trhu práce žádané a v regionu nejsou k dispozici vhodná zaměstnání. Pokud podstupují rekvalifikaci, moc příležitostí nemají. 3. Bydlíte v Téměř vyrovnané jsou údaje o místě bydliště. Tato problematika se dotýká jak města, tak přilehlého regionu. Z popisu vyznívá, že problém už není specifikem města. Do výhledu je nutno zahrnout přilehlé obce, kde se problémy stávají obdobnými. 3

4 4. Forma bydlení? Zde došlo k výraznému posunu ve formě bydlení. Téměř polovina respondentů bydlí v rodinném domě. Nepotvrdil se údaj, že převahu má nájemní bydlení. Z výsledků vyplývá, že problém se přesunuje i na občany v rodinných domech. Dříve převládalo mínění, že tato vrstva je vůči negativním vlivům poměrně odolná. 5. V případě, že se dostanete do problémů, víte kam se obrátit? Potěšující je údaj, že vzrostla informovanost občanů kam se obrátit v případě problémů. Převažuje mírně nadpoloviční většina. Ale i tak by bylo vhodné zaměřit informace na získání dostupných dat s údaji, které umožní vyhledat potřebné a odpovídající instituce. 4

5 6. Označte všechny služby, které jste doposud využil / využila? Využití služeb je rozděleno mezi 4 subjekty. Převažují služby praktického lékaře, úřadu práce, sociálního odboru a občanské poradny. Převážnou část tvoří poradenství. Ve využití služeb nefigurují domov pro matky s dětmi, azylová ubytovna a Linka pomoci obětem domácího násilí. To ale neznamená, že tyto problémy neexistují. 7. Informace o službách jsem získal od: Informace o službách je důležitý údaj, protože dává pohled, jak se lidé orientují v případě potřeby informaci obdržet. Příslušné instituce jsou podstatně méně využívané. Nejvíce informací bylo získáno od přátel a úřadu práce. Stojí za úvahu podávat více informací v regionálním tisku, dosáhnout dostupnosti katalogu sociálních služeb a soustředit informace do jednoho centra. Informace musí být výstižné a srozumitelné v popisu služeb. 5

6 8. V našem regionu bych uvítal tuto chybějící službu: Chybějící služby nebyly prakticky uvedeny. Pomoc při hledání zaměstnání a hlídání děti bylo okrajové. Pro tuto kategorii respondentů nejsou chybějící služby prioritou. Je nutné vzít do úvahy, že komunitní plán nemůže ovlivnit nabídku zaměstnání. 9. V současné době řešíme tento problém: Problém dotazovaných je především hledání pracovních příležitostí. S tím souvisí bytový problém. Zde je nutné podotknout, že údaje příliš nekorespondují s tím, že většina žije v rodinném domě. Současná situace nenabízí zlepšení na trhu práce. výpověď 1 rodinný konflikt 1 splácení hypotéky 1 zdravotní problémy 1 V současné době řešíme tento problém školka o prázdninách 1 získat práci a bydlení 8 získat práci a bydlení zdravotní problémy splácení hypotéky rodinný konflikt výpověď školka o prázdninách 6

7 10. Uvítal bych více informací o těchto institucích: Nabídka informací je kromě nabídky zaměstnání prakticky vyrovnaná. Nejsou žádány informace o drogových a jiných závislostech. Zde se vyjádřili dva respondenti. Výsledek je doporučující pro přípravu katalogu, kde by tyto instituce měly mít své místo. 11. V případě, že jste se stal obětí trestného činu, dostalo se Vám pomoci a základních informací? Současný stav pomoci obětem trestných činů doznal změny v tom, že oběti trestných činů mají zastání v zákoně č. 45/2013 Sb. v platném znění, o pomoci obětem trestných činů a jsou o tomto zákoně informovány. K tomuto se vyjádřilo 25 respondentů s tím, že polovina ví, kam se obrátit o případnou právní nebo finanční pomoc, druhá polovina je této záležitosti neznalá. Tato skutečnost je rovněž doporučením pro zapracování do katalogu poskytovatelů sociálních služeb, aby informovanost byla všem dostupná 7

8 Skupina rodina, děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi Celkem se do dotazníkového šetření skupiny rodiny s dětmi, mládež a osoby ohrožené závislostmi zapojilo 51 respondentů. Spíše se zapojili do odpovědí na uzavřené otázky. Otevřené otázky zůstávaly často bez odpovědí. 1. Jaký je Váš věk? Nejpočetnější skupinou respondentů byla věková skupina 30 a více let, zapojilo se v ní 32 respondentů, což je více než polovina. Mládeže do 18 let věku se zapojilo 15. Nejméně početná skupina je ve věku let. Touto otázkou se zabývali všichni respondenti. 2. Jaké je složení Vaší domácnosti? Důležitou informací je složení rodin a domácností. Rovněž tak věk dětí. Nejpočetnější skupinu respondentů tvoří úplné rodiny, věk dětí je stejnoměrně rozložen. Nejstarší z dětí má 21 let. Ani jedno dítě není devítileté a jedenáctileté. Nejpočetnější rodina zapojená do dotazníkového šetření má 4 děti. Nejméně početnou skupinu tvoří jednotlivci s počtem 3 zapojených respondentů. Neúplných rodin, kde chybí jeden z rodičů, se zapojilo deset. Věk dětí uvedly pouze dva respondenti. Nezapojily se rodiny, kde jsou děti umístěny v péči jiné fyzické osoby. 8

9 Touto otázkou se nezabývali tři respondenti. 3. Kde žijete? Názorového šetření se zúčastnili obyvatelé Nového Města na Moravě, jeho místních částí nebo obyvatelé jiné obce našeho mikroregionu. Dle očekávání většinu respondentů tvořili obyvatelé ostatních obcí našeho mikroregionu. Zapojil se jeden obyvatel místní části našeho města. Celkově se nezapojil jeden respondent. 4. Označte všechny služby, které Vaše dítě nebo vy využíváte: Do této části dotazníkového šetření se zapojili všichni respondenti. Většina z nich vybrala více možností odpovědí. Je pochopitelné, že nejvíce jsou využívány volnočasové a sportovní aktivity, školní kroužky a základní umělecká škola. Jednoznačně nejvíce využívanou sociální službou je nízkoprahový klub Ezop, jehož poskytovatelem je Sdružení Nové Město na Moravě. Tento poskytovatel zaštiťuje i sociálně aktivizační služby, které využívají 4 respondenti. Uživatelé těchto 9

10 dvou sociálních služeb jsou obyvatelé Nového Města na Moravě. Jako další poskytovatel mimoměstských respondentů se objevuje Kopretina Radešínská Svratka nebo volnočasová aktivita v SFK Nové Město Radešínská Svratka. Ve dvou případech se objevila sportovní aktivita stolní tenis. 5. Jaký je Vás vztah k využívání sociální služby? Respondenti měli možnost vybrat z možnosti, kdy se sami stávají uživateli sociální služby, nebo se uživatelem stává jejich dítě. Dvacet z nich neoznačilo ani jednu nabízenou variantu, osmnáct jich bylo z obcí mimo Nové Město na Moravě. Ve dvou případech jsou uživateli sociálních služeb i děti i jejich rodiče, jeden respondent je z Nového Města, jeden z jiné obce. Respondentů, kdy uživatelem sociální služby je dítě, je více z okolních obcí devět. Uživatelů sociálních služeb rodičů je více v Novém Městě patnáct. 10

11 6. Označte služby, které v našem regionu chybí: Respondenti převážně uváděli při výběru odpovědí více variant. Odpovědi se převážně týkaly využití volného času mládeže. Největší absenci respondenti pociťují ve veřejně přístupných sportovištích a místech pro neregistrované setkávání mládeže. Tyto odpovědi se objevovaly jak u respondentů z Nového Města, tak u respondentů z jiných obcí. Velké množství odpovědí bylo zaměřeno na chybějící cenově dostupné bydlení. O odpovědích se odrazila i momentální situace na trhu práce v otevřených otázkách respondenti uvedli, že cítí absenci sociální dílny pro nezaměstnané. Respondenta z některé z okolích obcí trápí absence pizzerie a bistra. Jeden respondent ve věku do 18 let pociťuje absenci možnosti doučování. Objevily se i odpovědi, kde rodinám s dětmi chybí možnost jednorázového či opakovaného hlídání dětí v domácnosti. Pouze pět respondentů necítí absenci žádné služby, to znamená, že služby buď nepotřebují, nebo jsou s nabídkou spokojeni. 7. Uveďte tři další druhy pomoci nebo služeb, které by Vám usnadnily život: V této otevřené otázce, kdy byla dána respondentům naprostá volnost při odpovědích, se jich zapojilo z celkového počtu pouze deset. V některých odpovědích se humornou formou odrážela současná politická situace nejen v našem městě, v jiných byly uvedeny konkrétní skutečnosti na zavedení požadované služby. Opakovaně se objevily návrhy na založení jakési rodičovské skupiny, kde by členové mohli konzultovat svoje každodenní problémy s dětmi, vytvoření pracovní dílny pro 11

12 nezaměstnané nebo pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při řešení problémů s hypotékou. Jednomu z mimoměstských respondentů nevyhovuje prázdninový provoz mateřských škol. 8. Existuje nějaká služba, kterou byste chtěl využít a z nějakého důvodu nemůžete? Do odpovědi na tuto otázku se nezapojila více než polovina respondentů. Pět respondentů se domnívá, že situace je dobrá. Pět respondentů uvedlo v odpovědí na otevřenou otázku o chybějící službě toto: poradna, Pět P, místo, kde se setkávají lidi, co nemají práci a sedí sami doma, fotbal, vstup na hřiště zdarma. Nejvíce respondenty omezuje při výběru služby finanční stránka a následně dopravní problémy. 9. Kde čerpáte informace o službách a aktivitách pro rodiny s dětmi v našem regionu? Téměř ve všech odpovědích se objevovalo více variant o čerpání informací. Respondenti, dle uvedených odpovědí, získávají informace současně z několika zdrojů. Nejvíce prostřednictvím škol a mateřských škol a z regionálního tisku. Pouze čtyři respondenti se touto otázkou nezabývali. Tím, zda respondenti považují informovanost o službách za dostačující (10), se zabývalo čtyřicet sedm respondentů z celkového počtu padesát jeden. Dvacet devět jich označilo kladnou odpověď. 12

13 11. Domníváte se, že děti a mládež v našem regionu jsou vystaveny riziku užívání drog? Užívání drog v našem regionu je dle respondentů velký problém. Myslí si to téměř polovina dotázaných. K tomuto názoru se přiklání věková skupina 30 a více let. Věková skupina let nepovažuje drogy za problém. Za nejvíce rizikové a za regionální problém považuje užívání měkkých grog marihuany 27 respondentů a užívání legálních drog cigaret a alkoholu 31 respondentů. Většinou uvádí více možností najednou. Jako problém jsou uváděny rovněž tvrdé drogy jako heroin a pervitin či drogy čichací toluen. Respondenti se domnívají, že ke zlepšení situace, může pomoci aktivní využití volného času mládeže uvedlo 26 respondentů. Téměř všechny odpovědi měly stejnou váhu. Většinou respondenti uváděli více možností odpovědi. Objevil se i jeden návrh streetwork. 13

14 Užívání jakých drog, dle Vašeho názoru, znamená pro náš region nějaký výrazný problém? jiné drogy 2 legální drogy : cigarety a alkohol 31 tvrdé drogy : heroin,pervitin 9 měkké drogy : marihuana 27 tvrdé drogy : heroin,pervitin měkké drogy : marihuana čichací drogy : toluen legální drogy : cigarety a alkohol jiné drogy čichací drogy : toluen 6 Co by, dle Vašeho našeho názoru pomohlo tuto situaci zlepšit? jiné návrhy 5 kontroly policie, např. míst, kde se mládež schází 21 aktivnější využívání volného času mládeží 26 přednášky na školách a pro veřejnost 22 přednášky na školách a pro veřejnost aktivnější využívání volného času mládaží kontroly policie, např. míst, kde se mládež schází jiné návrhy 14

15 14. Angažujete se aktivně v nějaké sociální službě jako dobrovolník? Do výzkumu se zapojilo pouze malé množství respondentů celkem dvanáct. S jakým výsledkem, najdete v přiloženém grafu. V kladných odpovědích se objevil údaj o konkrétní dobrovolnické činnosti v EZOPu třikrát, jeden respondent je aktivní jako dobrovolný hasič v obci mimo Nové Město na Moravě. Angažujete se aktivně v nějaké sociální službě jako dobrovolník? Ne 7 Ano 5 Ano Ne 15

16 Skupina senioři a osoby se zdravotním postižením Do dotazníkového šetření se celkem zapojilo 138 respondentů, z toho je 48 mužů, 88 žen a 3 neuvádí pohlaví. Distribuce dotazníků byla provedena prostřednictvím Novoměstska a následně bylo ještě provedeno cílené předání dotazníků seniorům a osobám se zdravotním postižením. Stalo se tak prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. Klienti se sami rozhodovali, zda dotazník vyplní a jakým způsobem jej odevzdají. Dotazník obsahoval 19 otázek. Některé otázky nepovažovali respondenti zřejmě ze svého pohledu za důležité, proto je ani nezodpověděli. 1. Jaký je váš věk? K tomuto dotazu se vyjádřilo celkem 138 dotazovaných. Tři se nevyjádřili. Nejvíce dotazníků odevzdaly osoby starší 60 let. 16

17 2. Jste muž nebo žena? Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 46 mužů a 86 žen. Žádnou odpověď neuvedli tři respondenti. 3. Kde žijete? Dotazníky odevzdali ve velké většině občané z mikroregionu, z Nového Města na Moravě se zapojilo do dotazníkového šetření 33 respondentů, z toho 8 je z místních částí Nového Města 17

18 4. Do které cílové skupiny byste osobu, o kterou pečujete, nebo sebe zařadila? S ohledem na skutečnost, že dotazník byl sestaven pro dvě cílové skupiny, je důležité zjistit, k jaké cílové skupině respondenti patří. V této otázce se někteří respondenti zařadili do více skupin (např. senior a osoba s chronickým postižením). Zjistilo se tak, s jakými handicapy osoby žijí. V některých případech v rodině pečuje senior o osobu se zdravotním postižením. Jak respondenti uvádí v některých dalších odpovědích, preferují především domácí prostředí. Tato skutečnost koresponduje se zjištěnými informacemi v této otázce, že si vzájemně v rodině pomáhají a poskytují si potřebnou pomoc a podporu. 5. Jaký je Váš vztah k využití sociální služby? V této otázce se více respondentů vyjádřilo k více nabízeným možnostem. Většina respondentů z celkového počtu (79) využívá služeb pro seniory, 19 osob má vztah k službám pro zdravotně postižené, 5 osob se zařazuje do skupiny s chronickým onemocněním, 82 respondentů nevyužívá žádné služby, 4 osoby pečují o rodinného příslušníka s chronickým onemocněním, který současně užívá sociální službu. 18

19 6. Do které cílové skupiny patříte? Převážná část respondentů využila možnosti sami sebe zařadit do více skupin. 35 % dotazovaných se zařadilo do jedné skupiny, 14 % dotazovaných do dvou skupin a 4 % dotazovaných do více jak dvou skupin. Do žádné z uvedených skupina se nezařadilo 37 dotazovaných. Mezi respondenty je nejvíce osob s pohybovým a tělesným postižením, následuje zrakové postižení a následně chronické postižení. 19

20 7. Jakou sociální službu využíváte a jaké úkony jsou pro vás nejdůležitější? Nejvíce respondentů využívá Novoměstské sociální služby v Novém Městě na Moravě (20 osob), následně Centrum Zdislava (13 osob), pečovatelská služba v obcích mikroregionu (7 osob), Svaz tělesně postižených (6 osob), Hospicové hnutí Vysočina (4 osoby), Sociální služby v nemocnici (4 osoby), Klub seniorů (3 osoby). K využítí sociální služby se nevyjádřilo 45 dotazovaných. Ranou péči, osobní asistenci, sociální služby Tyfloservisu označil vždy jeden respondent. 20

21 8. Jakým způsobem byste danou službu zlepšili? Respondenti se k této otevřené otázce většinou nevyjadřovali. Pokud ano, jejich odpovědi se týkaly problematiky rozšíření nabídky služeb. Žádný návrh na zlepšení sociální služby neuvádí 121 respondentů. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit by přivítalo 10 respondentů. Větší prostory pro setkávání nemocných uvedl 1 respondent a chráněné bydlení by přivítalo 6 respondentů. 9. Je pro vás služba cenově dostupná? Většina respondentů zřejmě neměla potřebu se k této otázce vyjadřovat. Přesto většina dotazovaných uvedla, že je služba pro ně spíše dostupná. S ohledem na skutečnost, že se v předchozích otázkách většina respondentů vyjádřila, že nevyužívá žádnou sociální službu, nebyla z jejich strany potřeba reagovat na tuto otázku. Skupina respondentů, která uvedla, že služba je spíše dostupná, může být současně příjemcem příspěvku na péči, i když jsme se na tuto skutečnost v dotaznících nezaměřovali. Příspěvek na péči je určen pro osoby s určitým zdravotním omezením a cílem je, aby si klient, za takto získané finanční prostředky, nakoupil sociální službu v takovém rozsahu, který potřebuje. Zda je výše příspěvku na péči dostačující s ohledem na zdravotní omezení jeho příjemce, je hodně diskutabilní. Tímto směrem však nebylo zjišťování zaměřeno a pohybovali bychom se pouze v rovině odhadu. Z praxe se dá říci, že je situace hodně individuální jak v přiznávání příspěvku, tak také v jeho dostatečnosti. 21

22 10. Pokud by se zlepšila kvalita poskytované služby, byl(a) byste ochoten si více připlatit? Většina respondentů se opět k této otázce nevyjadřovala. Další skupina dotazovaných by však nebyla ochotna si připlatit, a to z důvodu jejich finanční situace. Dá se předpokládat, že většina respondentů nevyužívá žádnou sociální službu, tudíž neoznačila žádnou z nabízených možností. Celkem 88 respondentů neuvádí žádnou z nabízených možností, 28 říká, že ne a 22 uvádí, že by byli ochotni si připlatit. 22

23 11. Souhlasím s tvrzením Pro 29 respondentů ani jejich blízké není dostupná žádná sociální služba. Tato odpověď se nejčastěji vyskytovala u respondentů z malých obcí. 24 respondentů, že je odkázáno na službu, protože v nejbližším okolí není jiná možnost než využívat tuto službu. K otázce se nevyjádřilo 46 respondentů. Na využívání sociální služby není plně vázáno 5 respondentů. Potěšující je, že 34 respondentů nemusí služby využívat a může se spolehnout sám na sebe nebo na pomoc své rodiny. Mezi respondenty jich 18 uvádí, že neví, protože nedokážou situaci posoudit. K jednotlivým formám tvrzení se vyjadřuje přibližně stejný počet osob. Sociální služba není dostupná především pro obyvatele malých obcí. Přibližně stejná skupina je odkázána na nabídku pouze jediné služby. Souhlasím s tvrzením nemusím tuto ani podobnou službu užívat a mohu se spolehnout i sám na sebe nebo na pomoc své rodiny či nejbližšího okolí - 34 nejsem plně vázán na využívání této služby a mohu využít i jinou (podobnou) sociální službu - 5 neumí posoudit -18 neuvádí - 46 není pro mne nebo pro moji rodinu a blízké místně dostupná žádná sociální služba - 29 jsem odkázán na službu, protože v nejbližším okolí není jiná možnost, než využívat právě tutu službu - 24 není pro mne nebo pro moji rodinu a blízké místně dostupná žádná sociální služba jsem odkázán na službu, protože v nejbližším okolí není jiná možnost, než využívat právě tutu službu neuvádí nejsem plně vázán na využívání této služby a mohu využít i jinou (podobnou) sociální službu nemusím tuto ani podobnou službu užívat a mohu se spolehnout i sám na sebe nebo na pomoc své rodiny či nejbližšího okolí neumí posoudit 23

24 12. Od koho nebo kde jste získal první informace o vám poskytované službě Přibližně stejný počet respondentů se dovídá o službě od svých spolupracovníků nebo sousedů a téměř stejná skupina také od lékařů. Následují rodinní příslušníci. 8 respondentů uvádí, že informace získalo od člověka, který se s podobným problémem setkal, 7 od pracovníků obecního úřadu, 5 ze setkání seniorů, 3 z nástěnek a letáků. Dva respondenti uvedli, že k získání informací vyvinuli vlastní iniciativu. Jeden respondent informace našel na www stránkách a jeden na benefiční akci Nova Civitas. 62 respondentů odpověď na otázku neuvedlo. Vzhledem k cílové skupině, která se zabývala odpovědí na otázku, se potvrzuje, že tato skupina preferuje spíše tradiční způsob předávání informací před moderními komunikačními technikami. Od koho nebo kde jste získal první informaci o Vámi využívané službě? z veřejného rozhlasu; 1 lékař - 15 rodina -11 neuvádí - 62 přátelé, spolupracovníci, sousedé-17 od pracovníků organizace, která vám služby poskytuje - 17 ze setkání seniorů-5 www stránky - 2 benefiční akce - např. Nova Civitas - 1 z nástěnek a letáků - 3 z článku v místním či regionálním tisku - 4 od pracovníků obecního úřadu - 7 od člověka, který se s podobným problémem setkal - 8 lékař rodina přátelé, spolupracovníci, sousedé od pracovníků organizace, která vám služby poskytuje od pracovníků obecního úřadu od člověka, který se s podobným problémem setkal z veřejného rozhlasu z článku v místním či regionálním tisku z nástěnek a letáků benefiční akce - např. Nova Civitas www stránky ze setkání seniorů neuvádí 24

25 13. Dle mého názoru by se informovanost zlepšila: Tato otázka navazuje na otázku předchozí. Většina dotazovaných by přivítala více informací přímo od lékařů. Stávající způsob informovanosti vyhovuje 15 % dotazovaných. Přibližně stejná skupina dotazovaných by přivítala vydání katalogu nebo také více informací v Novoměstsku. Záleží na poskytovatelích sociálních služeb jakou formu propagace zvolí. Více informací u lékařů upřednostňuje 29 respondentů. více informací v Novoměstsku by přivítalo 17 respondentů. Stávající situace vyhovuje 20 respondentům. Změnu ve stávajícím systému propagace upřednostňují respondenti takto: 18 respondentů se přiklání k vydání katalogu sociálních služeb, 6 respondentů více upřednostňuje informace na internetových stránkách obcí, případně informačních tabulích, 5 respondentů upřednostňuje vytvoření jednotného informačního centra, 6 pravidelné rozesílání informací zájemcům, 4 více u poskytovatelů sociálních služeb. K tomuto se nevyjádřilo 43 respondentů. Dle mého názoru by informovanost zlepšilo neuvádí - 43 vydání katalogu 18 vytvoření jednotného informačního centra - 5 více informací v Novoměstsku - 17 není třeba měnit, dle mého je informovanost dostačující -20 více informací u lékaře - praktika i odborného 29 vydání katalogu vytvoření jednotného informačního centra více informací v regionálním a místním tisku-12 více informací na www obcí, případně inf.tabulích-6 pravidelné rozesílání informací zajemcům o informace-6 více informací přímo u poskytovatele sociální služby - 4 více informací v Novoměstsku více informací u lékaře - praktika i odborného více informací přímo u poskytovatele sociální služby pravidelné rozesílání informací zajemcům o informace více informací v regionálním a místním tisku více informací na www obcí, případně inf.tabulích není třeba měnit, dle mého je informovanost dostačující neuvádí 25

26 14. Jaký typ sociální služby dle vašeho názoru chybí? A kterou byste současně využívala? Který typ sociální služby je ve vašem okolí nedostupný? Většina respondentů se nevyjádřila k chybějícímu typu sociální služby. Ti, kteří se vyjádřili, uvedli následující údaje. Především uživatelé služeb Centra Zdislava vyjádřili svůj názor na chybějící typ chráněného bydlení, celkový počet požadavků je 11. V dalších odpovědích se objevil požadavek na rozšíření pobytové služby se zvláštním režimem ( např. pro osoby s Alzheimrovou chorobou apod.) V návrzích se rovněž objevuje požadavek na komerční úklidovou službu. Dále se objevují požadavky na rozšíření služeb pro přestárlé nebo pobytové zařízení typu domova ze zvláštním režimem. Rovněž jsou uváděny úklidové práce v domácnosti. neuvádí Jaký typ sociální služby dle Vašeho názoru chybí a kterou byste současně využíval/a? Který typ sociální služby je ve Vašem okolí místně nedostupný? chráněné bydlení - 11 rozšíření služby - 7 chráněné bydlení rozšíření služby neuvádí 15. Uveďte nějaké příklady, které by vám usnadnily život ve vaší současné zdravotní a sociální situaci? Do této otevřené otázky, ve které měli respondenti možnost vyjádřit své potřeby a požadavky se zapojila pouze malá část dotazovaných. Vůbec se nevyjádřilo 111 respondentů. Respondenti, převážně z malých obcí, individuálně uvádí různé příklady. Zapojilo se jich 24. Uvítali by bezbariérovou dopravu k lékaři, zubaři, bezbariérovou prodejnu základních potravin v bydlišti. Mezi dalšími podněty se v jednom případě objevila potřeba propojení zdravotních a sociálních služeb. 16. Pokud byste se měl/a/ rozhodnout, preferovala byste využití sociálních služeb: V této otázce jednoznačně zvítězila potřeba domácí péče (90 respondentů). Sociální služba by měla umožnit respondentům, aby mohli dále žít ve svém přirozeném prostředí. Nebyli závislí na žádné 26

27 sociální službě a měli přirozený kontakt se svými blízkými, přáteli a také jim byl umožněn kontakt se společenským prostředím (návštěva institucí, lékařů, kultura apod.). K poskytování péče v zařízeních sociálních služeb se přiklonilo 26 respondentů. Nevyjádřilo se 22 respondentů. Pokud byste se měl/a rozhodnout, preferoval/a/ byste využití sociálních služeb: neuvádí - 22 v zařízení sociálních služeb - 26 doma - 90 doma v zařízení sociálních služeb neuvádí 17. Pokud byste potřeboval/a/ zajistit stálou péči, upřednostnil/a/ byste: Tato otázka navazuje na předchozí otázku a zodpovídá také očekávaný princip poskytovaných služeb. Většina respondentů uvádí, že přivítá pomoc, která za nimi přijde k nim domů a pomůže jim zůstat v blízkosti rodiny. Kombinovanou pomoc terénních služeb a pomoc blízkých osob v domácím prostředí upřednostňuje 52 respondentů. Pouze pomoci blízkých využívá 20 respondentů. Sociálních služeb v zařízeních pro dlouhodobý pobyt využívá 18 respondentů, 13 kombinovaných služeb v domácím prostředí a ve stacionáři. Terénních služeb poskytovaných doma, bez pomoci blízkých, využívá 9 respondentů. Kombinace domu s pečovatelskou službou a chráněného bydlení vy vyhovovala 2 respondentům. K výše uvedenému dotazu se nevyjádřilo 26 respondentů. Pokud byste potřeboval/a zajistit stálou péči, upřednostnil/a byste využití terénních služeb poskytovaných doma bez pomoci blízkých - 9 neuvádí; 26 využití pouze pomoci blízkých - 20 kombinace služeb v domácím prostředí a ve stacionáři - 13 využití stavájících služeb zařízení pro dlouhodobý pobyt - 18 kombinovanné terénní služby a pomoc blízkých v domácím prostředí -52 využití stavájících služeb zařízení pro dlouhodobý pobyt kombinovanné terénní služby a pomoc blízkých v domácím prostředí kombinace služeb v domácím prostředí a ve stacionáři využití pouze pomoci blízkých využití terénních služeb poskytovaných doma bez pomoci blízkých neuvádí 27

28 18. Co Vám brání ve využívání sociální služby? Také tato otázka svým způsobem souvisí s oběma předchozími otázkami. Většina dotazovaných využívá rodinné prostředí a pomoc blízkých. Téměř 30 % respondentů nemělo potřebu se k této otázce vyjádřit, dá se předpokládat, že neexistují žádné překážky, pokud by službu potřebovali a využívali. 73 respondentů uvádí, že mu nic nebrání a situaci zvládá s rodinou. 46 respondentů neuvedlo žádnou z možností. Ti, kteří uvedli jednu z překážek využití sociální služby uvádí v 13 případech neexistující nabídka potřebné sociální služby, ve 4 případech finanční důvody nemohou si službu dovolit. Pomoc z důvodu naplnění kapacity byla odmítnuta 2 respondentům. byla mi odmítnuta pomoc z důvodu naplnění kapacity - 2 neuvádí - 46 Co Vám brání ve využívání sociální služby? finanční důvody - nemohu si dovolit - 4 nic mi nebrání, situaci zvládám s rodinou - 73 neexistující nabídka potřebné sociální služby - 13 byla mi odmítnuta pomoc z důvodu naplnění kapacity finanční důvody - nemohu si dovolit neexistující nabídka potřebné sociální služby nic mi nebrání, situaci zvládám s rodinou neuvádí 19. Jaký způsobem byste byli ochotni pomoci zlepšit situaci seniorů nebo osob se zdravotním postižením? Je možné, že tato otázka některé dotazované zaskočila a nevěděli si rady s odpovědí. 22 % dotazovaných se k této otázce nevyjádřilo, 42 % dotazovaných neví jakým způsobem pomoci. Pokud by byli ochotni pomoci, tak spíše zprostředkováním sociální služby. 36 respondentů neuvedlo žádnou odpověď a 8 respondentů nemá zájem se do pomoci zapojit. 58 respondentů tedy neví jak by mohlo pomoci, 18 respondentů by zprostředkovalo kontakt na poskytovatele sociální služby. 5 respondentů by doporučilo jinou službu, která zde působí. V odpovědích se 4 x objevila i nabídka příležitostné pomoci v roli dobrovolníka. 3 respondenti by se 28

29 zapojili do komunitního plánu sociálních služeb, 2 by nabídli finanční pomoc, 2 by se zapojili do různých kurzů a školení. Jakým způsobem byste byli ochotni pomoci zlepšit situaci seniorů nebo osob se zdravotním postižením? neuvádí - 36 nemám zájem se podílet na zlepšení situace - 8 doporučila bych jinou službu, která zde působí - 5 zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb - 18 nevím, jak bych mohl pomoci - 58 nabídla bych příležitostnou pomoc jako dobrovolník - 4 nabídka různých kurzů, školení - 2 nabídla bych finanční pomoc - 2 zapojil bych se do komunitního plánování sociálních služeb - 3 jsem ochoten půjčit nebo darovat pomůcky 1 jsem ochoten soustavně dobrovolně pomáhat - 1 zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb doporučila bych jinou službu, která zde působí nabídla bych příležitostnou pomoc jako dobrovolník nabídla bych finanční pomoc nabídka různých kurzů, školení zapojil bych se do komunitního plánování sociálních služeb jsem ochoten půjčit nebo darovat pomůcky jsem ochoten soustavně dobrovolně pomáhat nevím, jak bych mohl pomoci nemám zájem se podílet na zlepšení situace neuvádí Závěrem Názorový průzkum zřejmě nepřinesl mnoho převratných či neočekávaných zjištění. To však nebylo jeho cílem. Vyplnění dotazníků bylo založeno na ochotě oslovených uživatelů služeb zapojit se do názorového průzkumu a rozhodně nemusí být věrným obrazem situace našem mikroregionu. Zapojení se do názorového průzkumu ze strany respondentů znamenalo věnovat svůj vlastní čas a energii vyplnění dotazníků. Pracovní skupiny, které budou se získanými daty dále pracovat, jistě jejich snahu ocení. Budou brát získaná data jako jeden z podkladů pro další práci na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb našeho mikroregionu. Rádi bychom všem, kteří se zapojili do dotazníkového šetření poděkovali. 29

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. V prosinci 2016 se naše organizace zabývala dotazníkovým šetřením mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p.

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2015 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2015 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně OBSAH 1. Cíl dotazníkového šetření...3 2. Metoda dotazníkového

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V NÁVAZNOSTI NA PŘÍPRAVU III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 1. PŘEDMĚT A CÍL ANALÝZY POSKYTOVATELŮ

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity do

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Jak jsou na tom Češi s tolerancí? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:222 221 655 E-mail:michaela.dimitrova@soc.cas.cz Jak jsou na tom Češi s tolerancí? Technické parametry

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

Vyhodnocení zpětné vazby veřejnosti poskytovatelům sociálních služeb

Vyhodnocení zpětné vazby veřejnosti poskytovatelům sociálních služeb Vyhodnocení zpětné vazby veřejnosti poskytovatelům sociálních služeb Mgr. Jana Hrdinová.. Obsah Úvod... Vyhodnocení jednotlivých otázek... Otázka č.... Otázka č.... Otázka č.... Otázka č.... Otázka č....

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení ankety. Duben Strana 1 (celkem 40)

Sociální služby na Českokrumlovsku. Vyhodnocení ankety. Duben Strana 1 (celkem 40) Sociální služby na Českokrumlovsku Vyhodnocení ankety Duben 2012 Strana 1 (celkem 40) Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Komunitní plánování... 3 1.2 Struktura respondentů... 3 2. Výsledky za ORP Český Krumlov...

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH PREZENTACE A) Metodologie průzkumů B) Demografické situace na území města Ostravy C) Vybrané aspekty života obyvatel města Ostravy

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Strana: 1 z 3. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2012 ÚSTÍ NAD ORLICÍ Strana: 1 z 3. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 3 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB V ROCE 2012 Strana:

Více

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo

Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, Trhové Sviny Tel Úvodní slovo 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, opět po roce (letos v průběhu měsíce dubna 2015) proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných

Více

Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané se zrakovým postižením

Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané se zrakovým postižením Specifické potřeby občanů města Ostravy Občané se zrakovým postižením TATO ZPRÁVA BYLA VYTVOŘENA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách

Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách Úvod Analýza dotazníkového šetření v rámci projektu Bojovníci proti násilí na ženách Cíl dotazníkového šetření Dotazníkový průzkum byl realizován na území Karlovarského kraje v měsíci březnu 2015 jako

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více