Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů fyzických osob v oblasti závislé a nezávislé činnosti. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s možnostmi optimalizace daně z příjmů týkající se oblasti vztahu zaměstnance a zaměstnavatele (tj. tzv. závislé činnosti) a u osob samostatně výdělečně činných, vysvětlit jim techniky výběru daně a daňové režimy vztahující se jak k problematice daňových aspektů sociálních programů a nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnanci zaměstnavatelem, tak i k problematice zdaňování příjmů podnikatelů a ostatních OSVČ vč. vazby na pojistné režimy a mechanismy rozdělování příjmů na spolupracující osoby v domácnosti či účastníků sdružení fyzických osob. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Metodika stanovení základu daně fyzické osoby. 2. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti (zálohy na daň a roční zúčtování daně). 3. Daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů (nepeněžní příjmy, sociální programy). 4. Zdaňování příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, zdaňování příjmů společníků v.o.s. a komplementářů k.s. 5. Zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dosahovaných za spolupráce členů domácnosti nebo ve sdružení fyzických osob. 6. Zdaňování příjmů z kapitálového majetku, příjmů z pronájmu a ostatních příjmů. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : 4. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Metodika stanovení základu daně fyzické osoby. 2. Nezdanitelné části a odčitatelné položky. 3. Slevy na dani. 1. Daňové aspekty sociálních programů. 2. Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům zaměstnavatelem. 3. Vliv uplatnění zaměstnaneckých benefitů na základ daně zaměstnance a zaměstnavatele. 1. Vysvětlete podrobně metodiku stanovení základu daně fyzické osoby.

2 2. Vyjmenujte jednotlivé nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky a vysvětlete možnosti jejich daňového uplatnění. 3. Vyjmenujte slevy na dani a vysvětlete jejich daňové dopady. Ke druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Mzdové účetnictví 2012, praktický průvodce. 15. vyd. Kapitola 8. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. 2. Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění na děti. 3. Zdaňování příjmů z dohod o provedení práce a z dohod o pracovní činnosti. 4. Zdaňování příjmů členů představenstva a dozorčí rady a.s. 1. zdanitelný příjem; 2. superhrubý příjem; 3. dílčí základ daně; 4. základ daně; 5. daňové zvýhodnění; 5. techniky výběru daně; 6. daňové režimy; 7. dohoda o provedení práce; 8. dohoda o pracovní činnosti; 9. tantiémy. 1. Uveďte podrobně postup při výpočtu zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti. 2. Uveďte podrobně postup ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění. 3. Identifikujte rozdíly mezi zdaňováním příjmů na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti včetně uplatnění pojistných režimů. 4. Vysvětlete problematiku zdaňování tantiém. Ke třetímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Mzdové účetnictví 2012, praktický průvodce. 15. vyd. Kapitola 8. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Daňové aspekty sociálních programů. 2. Nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům zaměstnavatelem. 3. Vliv uplatnění zaměstnaneckých benefitů na základ daně zaměstnance a zaměstnavatele.

3 1. sociální program; 2. nepeněžní plnění; 3. zaměstnanecký benefit. 1. Uveďte, jaké znáte sociální programy a nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci. 2. Identifikujte daňové výhody vyplývající z uplatnění jednotlivých zaměstnaneckých benefitů. Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si prostudujte : 7. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Věcné vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. 3. Zdaňování příjmů společníků v.o.s. 4. Paušální daň stanovená správcem daně. 5. Možnosti uplatnění výdajů procentem z příjmů. 1. podnikání; 2. jiná samostatná výdělečná činnost; 3. daňový režim; 4. technika výběru daně; 5. výdaje procentem z příjmů; 6. vyměřovací základ; 7. maximální vyměřovací základ; 8. zdravotní pojištění; 9. sociální pojištění; 10. společník v.o.s.; 11. paušální daň. vysvětlit a porozumět zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a vymezení výše uvedených základních pojmů; 1. Uveďte, co jsou to příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. 2. Uveďte výši výdajů stanovených procentem z příjmů u jednotlivých druhů příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. 3. Uveďte, co je vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné a v jaké výši a termínu tyto osoby pojistné platí. 4. Uveďte zásady zdaňování příjmů společníků v.o.s. a komplementářů k.s. 5. Uveďte zásady a podmínky stanovení paušální daně správcem daně.

4 K pátému z těchto dílčích témat si prostudujte : 7. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Metodické, daňové a pojistné aspekty rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby v domácnosti. 2. Rozdělování příjmů a výdajů spoluvlastníků. 3. Sdružení fyzických osob (bez právní subjektivity) pravidla a vztahy podle občanského zákoníku. 4. Rozdělování příjmů a výdajů účastníků sdružení fyzických osob. 1. režimy rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby; 2. spoluvlastníci a jejich podíly; 3. sdružení fyzických osob; 4. rovný díl; 5. právní subjektivita. vysvětlit a porozumět metodice rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby, ve sdružení fyzických osob a u spoluvlastníků a vymezení výše uvedených základních pojmů; 1. Vysvětlete jednotlivé režimy rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby. 2. Vysvětlete princip rozdělování příjmů a výdajů spoluvlastníků. 3. Vysvětlete právní aspekty podnikání účastníků sdružení fyzických osob (bez právní subjektivity). 4. Vysvětlete princip rozdělování příjmů a výdajů při podnikání ve sdružení fyzických osob. K šestému z těchto dílčích témat si prostudujte : 7. Praha : Grada Publishing, s. ISBN Vymezení příjmů z kapitálového majetku a režimy jejich zdanění.. 2. Zdaňování příjmů z pronájmu. 3. Vymezení tzv. ostatních příjmy a režimy jejich zdanění. 1. příjmy z kapitálového majetku; 2. příjmy z pronájmu nemovitostí a movitého majetku; 3. ostatní příjmy; 4. ostatní příjmy osvobozené od daně z příjmů. vysvětlit a porozumět metodice zdaňování příjmů z kapitálového majetku, příjmů z pronájmu a ostatních příjmů. 1. Vysvětlete jednotlivé režimy zdaňování příjmů z kapitálového majetku. 2. Vysvětlete princip zdaňování příjmů z pronájmu. 3. Vysvětlete, co jsou to ostatní příjmy a jakým způsobem se zdaňují.

5 Metodický list pro druhé soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Název tématického celku : Optimalizace základu daně z příjmů z titulu odpisování majetku, leasingu, rezerv, pohledávek a opravných položek. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s možnostmi optimalizace daně z příjmů týkající se jak osob samostatně výdělečně činných (fyzických osob), tak i právnických osob, a to z pohledu uplatňování daňových odpisů hmotného majetku, finančního leasingu, tvorby rezerv a opravných položek a daňového odpisu pohledávek. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Optimalizace základu daně z příjmů z titulu odpisování majetku a leasingu. 2. Optimalizace základu daně z titulu tvorby rezerv a opravných položek a z titulu daňového odpisu pohledávek. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : 9. Praha : GRADA Publishing, s. ISBN Vymezení hmotného a nehmotného majetku. 2. Zásady odpisování. 3. Vstupní a zůstatková cena. 4. Doba odpisování a klasifikace majetku. 5. Způsoby a metody odpisování. 6. Praktický výpočet jednotlivých odpisů. 7. Odpisování hmotného majetku v případě technického zhodnocení. 8. Odpisování hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody. 9. Odpisování hmotného movitého majetku, který je předmětem finančního leasingu. 10. Optimalizace základu daně z titulu odpisů a leasingu. 1. Hmotný majetek. 2. Nehmotný majetek. 3. Subjekt odpisování. 4. Vstupní cena, zvýšená vstupní cena a zůstatková cena majetku. 5. Doba odpisování. 6. Způsob odpisování. 7. Roční odpisován sazba. 8. Koeficient pro zrychlený odpis. 9. Leasingové odpisování. 10. Závazné posouzení.

6 11. Technické zhodnocení, oprava, rekonstrukce a modernizace majetku. 12. Škoda na majetku. 13. Finanční leasing. 1. Vysvětlete, co se rozumí hmotným a nehmotným majetkem. 2. Uveďte zásady odpisování. 3. Uveďte, co se rozumí vstupní cenou, zvýšenou vstupní cenou a zůstatkovou cenou majetku. 4. Uveďte dobu odpisování podle jednotlivých odpisových skupin. 5. Vysvětlete metody a způsoby odpisování. 6. Vysvětlete, jak se odpisuje nehmotný majetek. K druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : VYBÍHAL,V. Zdaňování příjmů fyzických osob 2010, praktický průvodce. 6. vyd. Kapitoly 10. a 11. Praha : GRADA Publishing, ISBN Postupný odpis opravných položek k pohledávkám. 2. Jednorázový odpis pohledávek. 3. Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení. 4. Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh. 5. Případová studie řešení pohledávek a tvorby opravných položek. 6. Zásady tvorby a stanovení výše rezerv. 7. Rezerva na opravy hmotného majetku. 1. Odpis pohledávky. 2. Pohledávky po lhůtě splatnosti. 3. Opravná položka. 4. Rozvahová hodnota pohledávky. 5. Lhůta splatnosti pohledávky. 6. Rozhodčí, správní a soudní řízení. 7. Rezervy. 1. Vysvětlete, co je to daňový odpis pohledávky. 2. Vysvětlete, co jsou to sporné, nesporné a ztrátové pohledávky. 3. Vysvětlete režim postupného odpisu opravných položek k nepromlčeným pohledávkám. 4. Vysvětlete, co se rozumí opravnými položkami. 5. Vysvětlete, co se rozumí rozvahovou hodnotou pohledávky. 6. Uveďte, ke kterým pohledávkám nelze tvořit opravné položky. 7. Popište a vysvětlete jednorázový odpis pohledávek.

7 Metodický list pro třetí soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Název tématického celku : Optimalizace daňových vztahů k zahraničí. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s možnostmi optimalizace daňových vztahů k zahraničí, především ve směru explikace obsahu smluv a metod zamezení mezinárodního dvojího zdanění, zdaňování příjmů se zdrojem v zahraničí týkající se rezidentů ČR, zdaňování příjmů se zdrojem v zahraničí u nerezidentů (zahraničních osob), zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly a v neposlední řadě rolí daňových rájů a offshore společností v návaznosti na privilegované daňové režimy. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Smlouvy a metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění. 2. Zdaňování příjmů se zdrojem v zahraničí rezidentů ČR. 3. Zdaňování příjmů se zdrojem v ČR nerezidentů a mezinárodní pronájem pracovní síly. 4. Daňové ráje a offshore společnosti. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : 8. Praha : GRADA Publishing, s. ISBN Podstata a charakteristika smluv o zamezení mezinárodního dvojího zdanění. 2. Typy smluv a jejich struktura. 3. Typologie příjmů v mezinárodních smlouvách (úroky, dividendy, licenční poplatky). 4. Metody vyloučení mezinárodního dvojího zdanění 1. právní a ekonomické dvojí zdanění; 2. vnitrostátní a mezinárodní dvojí zdanění; 3. stálá provozovna; 4. úroky, dividendy a licenční poplatky; 5. metody vynětí; 6. metody zápočtu; 7. ukazatel maxima.

8 1. Uveďte, co je podstatou mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a k čemu se státy zpravidla zavazují. 2. Vysvětlete jednotlivé metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění. 3. Vysvětlete pojmy stálá provozovna, právní a ekonomické dvojí zdanění a vnitrostátní a mezinárodní dvojí zdanění. Ke druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : 8. Praha : GRADA Publishing, s. ISBN Explikace pojmů rezident a nerezident u fyzických osob a u právnických osob. 2. Zdaňování příjmů ze závislé a z nezávislé činnosti.. 3. Zdaňování dividend, úroků a licenčních poplatků se zdrojem v zahraničí. 4. Přiznání k dani, vynětí příjmů a zápočet daně zaplacené v zahraničí. 1. rezident; 2. nerezident; 3. příjmy ze zahraničí ze závislé a z nezávislé činnosti. 4. vynětí a započtení příjmů. 1. Vysvětlete, co je to rezident a nerezident. 2. Vysvětlete, jak se zdaňují příjmy rezidenta ČR se zdrojem v zahraničí a jakým způsobem se provádí vynětí a započtení příjmů. Ke třetímu z těchto dílčích témat si prostudujte : 8. Praha : GRADA Publishing, ISBN Techniky výběru daně od nerezidentů. 2. Zajištění daně u nerezidentů fyzických osob. 3. Zajištění daně u nerezidentů právnických osob. 4. Výběr daně srážkou daně. 5. Stálá provozovna zahraniční osoby (nerezidenta). 6. Zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly.

9 1. nerezident; 2. stálá provozovna; 3. daň vybíraná srážkou daně; 4. zajištění daně; 5. mezinárodní pronájem pracovní síly. 1. Uveďte, jaké znáte techniky výběru daně od nerezidenta. 2. Vysvětlete pojem stálá provozovna a uveďte, jaké znáte typy stálých provozoven. 3. Uveďte výši zajištění daně u jednotlivých skupin příjmů nerezidentů a vysvětlete, u kterých nerezidentů se provádí zajištění daně. 4. Uveďte, ve kterých případech se u nerezidentů vybírá daň srážkou daně. Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si prostudujte : 8. Praha : GRADA Publishing, s. ISBN Země s privilegovaným daňovým režimem. 2. Daňové ráje a offshore centra. 3. Typy subjektů a formy podnikání (offshore společnosti, partnership, trusty, nadace, banky, pojišťovny a hybridní společnosti). 4. Daňové výhody offshore společností. 1. daňový ráj; 2. offshore centrum; 3. offshore společnosti; 4. partnership; 5. general partnership; 6. limited partnership 7. trust; 8. beneficient; 9. protektor; 10. foundation; 11. registrační agent; 12. filing fee; 13. offshore pojišťovny; 14. kaptivní pojišťovny.

10 1. Vysvětlete, co jsou to daňové ráje a offshore centra. 2. Vysvětlete, jaké znáte kategorie offshore společností. 3. Vysvětlete pojem partnership. 4. Uveďte, co jsou to offshore banky a ofshore společnosti.

11 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Název tématického celku : Zdaňování přidané hodnoty. Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s mechanismem fungování daně z přidané hodnoty v ČR a v EU, s jednotlivými konstrukčními prvky daně, se základními pojmy používanými při uplatňování daně z přidané hodnoty, s postupy při výpočtu základu daně směřující k optimalizaci daňové povinnosti. Nedílnou součástí cíle tohoto tématického celku je naučit studenty zvládnout rovněž problematiku intrakomunitárního plnění, vývozu a dovozu a dalších důležitých aspektů fungování daně z přidané hodnoty. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat : 1. Základní pojmový aparát. 2. Metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti. 3. Pořízení a dodání zboží a služeb. 4. Přijímání a poskytování služeb. 5. Správa daně z přidané hodnoty. K prvnímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ,L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. 10. vyd. Podkapitola 8.1. Praha : VOX, s. ISBN Základní pojmy daň na vstupu, daň na výstupu, odpočet daně, nadměrný odpočet, vlastní daňová povinnost, obrat. 2. Předmět daně z přidané hodnoty. 3. Ekonomická činnost. 4. Zdanitelná plnění. 5. Osvobozená plnění s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet. 6. Plátci daně, osoby registrované k dani a osoby povinné k dani. 1. daň na vstupu; 2. daň na výstupu; 3. odpočet daně; 4. vlastní daňová povinnost; 5. nadměrný odpočet; 6. předmět daně; 7. zboží a dodání zboží; 8. pořízení zboží z EU;

12 9. převod nemovitostí; 10. poskytování služeb; 11. pořízení služeb z EU nebo 3. země; 12. zdanitelná plnění; 13. plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet; 14. plnění osvobozená od s nárokem na odpočet; 15. ekonomická činnost; 16. osoba povinná k dani; 17. plátce daně; 18. obrat a registrační limit; 19. osoba registrovaná k dani; 20. dobrovolný plátce; 21. skupinová registrace. 1. Uveďte, co se rozumí daní na vstupu a daní na výstupu. 2. Vysvětlete, co je to daňová povinnost. 3. Uveďte, co je předmětem daně z přidané hodnoty. 4. Vysvětlete pojem ekonomická činnost. 5. Vysvětlete, co jsou to zdanitelná plnění. 6. Uveďte, která znáte plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet a s nárokem na odpočet. 7. Uveďte, za jakých podmínek se fyzická nebo právnická osoba stane plátcem daně. 8. Vysvětlete, kdo je považován za osobu povinnou k dani. 9. Vysvětlete, co je to skupinová registrace. Ke druhému z těchto dílčích témat si prostudujte : VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ,L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. 10. vyd. Podkapitola 8.2. Praha : VOX, s. ISBN Metodika stanovení základu daně. 2. Výpočet daně zdola a daně shora. 3. Sazby daně v ČR a v EU. 4. Speciální případy uplatňování sazeb daně. 1. sazba daně; 2. pravidelná hromadná přeprava osob; 3. snížená sazba daně; 4. stavby pro sociální bydlení a pro bydlení; 5. základ daně; 6. koeficient shora a zdola ; 7. plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet; 8. plnění osvobozená s nárokem na odpočet; 9. převod staveb; 10. nájem a finanční pronájem.

13 1. Vysvětlete, jaké sazby daně z přidané hodnoty se uplatňují v ČR a v zemích EU. 2. Vysvětlete metodiku stanovení základu daně z přidané hodnoty. 3. Vyjmenujte plnění osvobozená bez nároku na odpočet a s nárokem na odpočet. Ke třetímu z těchto dílčích témat si prostudujte : VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ,L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. 10. vyd. Podkapitola 8.3. a 8.4. Praha : VOX, s. ISBN povinnost přiznat a odvést daň; 2. místo uskutečnění plnění tuzemsko, EU a 3. země; 3. princip země původu a princip země spotřeby; 4. základní pravidla pro dodání a pořízení zboží; 5. intrakomunitární plnění. 6. dovoz zboží; 7. vývoz zboží. 1. tuzemsko; 2. intrakomunitární plnění; 3. třetí země; 4. stát plnění; 5. země původu; 6. země spotřeby; 7. místo plnění; 8. dovoz zboží; 9. vývoz zboží; 10. propuštění do volného oběhu. 1. Vysvětlete, která území jsou považována za tuzemsko, území ES a 3. země. 2. Kdy vzniká daňová povinnost a který stát je státem plnění. 3. Vysvětlete základní pravidla dodání a pořízení zboží. 4. Vysvětlete základní pravidla intrakomunitárního dodání zboží. 5. Vysvětlete princip země určení a princip země původu. 6. Vysvětlete, co se rozumí dovozem a vývozem zboží. Ke čtvrtému z těchto dílčích témat si prostudujte : VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ,L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. 10. vyd. Podkapitola 8.5. Praha : VOX, s. ISBN

14 1. Pravidla pro stanovení místa plnění při poskytování služeb. 2. Poskytování služeb při intrakomunitárním plnění. 3. Poskytování služeb reverse-charge přes hranice. 4. Poskytování služeb do 3. zemí. 1. místo plnění; 2. služby reverse-charge; 3. přepravní služby. 1. Vysvětlete pravidla pro stanovení místa plnění při poskytování služeb. 2. Vysvětlete, co se rozumí poskytováním služeb typu reverse-charge. 3. Vysvětlete mechanismus poskytování služeb do 3. zemí a dovozu služeb z těchto zemí. K pátému z těchto dílčích témat si prostudujte : VANČUROVÁ, A. LÁCHOVÁ,L. Daňový systém ČR 2010 aneb učebnice daňového práva. Podkapitola 8.6. Praha : VOX, s. ISBN Zdaňovací období. 2. Den uskutečnění plnění. 3. Druhy daňových dokladů. 4. Nárok na odpočet daně. 5. Daňová povinnost. 6. Krácení nároku na odpočet daně. 7. Koeficient nároku na odpočet. 8. Vypořádací a zálohový koeficient. 9. Vrácení daně. 1. zdaňovací období; 2. den (datum) uskutečnění zdanitelného plnění; 3. běžný daňový doklad; 4. zjednodušený daňový doklad; 5. daňový dobropis; 6. daňový vrubopis; 7. vlastní daňová povinnost; 8. nadměrný odpočet; 9. nárok na odpočet daně; 10. krácení nároku na odpočet daně; 11. koeficient nároku na odpočet daně; 12. vypořádací koeficient; 13. zálohový koeficient; 14. vrácení daně; 15. přiznání k dani.

15 1. Vysvětlete, jaká jsou zdaňovací období u daně z přidané hodnoty a jak jsou vymezena. 2. Uveďte, co je u jednotlivých plnění považováno za den uskutečnění zdanitelného plnění. 3. Vyjmenujte daňové doklady uplatňované při DPH a vysvětlete zásadní rozdíly mezi nimi. 4. Vysvětlete, jak se vypočítá u DPH daňová povinnost. 5. Vysvětlete postup při krácení DPH na vstupu. 6. Vysvětlete, co je to vypořádací a zálohový koeficient. 7. Uveďte, v jakém termínu se podává přiznání k dani z přidané hodnoty.

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH

obsah / 3 / Úvod 9 OBSAH obsah Úvod 9 1. Než začneme podnikat 11 1.1 Srovnání základních konstrukčních prvků daní z příjmů 12 1.1.1 Předmět daně 13 1.1.2 Osvobození 14 1.1.3 Samostatný základ daně 15 1.1.4 Základ daně 16 1.1.4.1

Více

Obsah. O autorech... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV

Obsah. O autorech... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV Obsah O autorech.... XI Seznam zkratek... XII Úvod... XIV 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 1 1.1 Vymezení pojmu daň.... 1 1.2 Legislativní východiska... 2 1.3 Členění zákona

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Zdanění bank a pojišťoven. Zdanění penzijních fondů. Cíl: Seznámit studenty se základní problematikou zdanění bank a

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15

O B S A H. Seznam zkratek autorech Ú v o d... 15 O B S A H Seznam zkratek... 12 0 autorech... 13 Ú v o d... 15 1 Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob... 17 1.1 Vymezení pojmu daň... 17 1.2 Legislativní východiska... 18 1.3 Členění

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

DAŇOVÝ SPECIALISTA. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2

DAŇOVÝ SPECIALISTA. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Centrum služeb pro podnikání s.r.o., Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 DAŇOVÝ SPECIALISTA Centrum služeb pro podnikání s.r.o., 2018 Adresa: Bělehradská 643/77 Praha 2 Tel. čísla: (+420) 222 543 330 (+420) 775 583 697 Webové stránky: www.sluzbyapodnikani.cz OBSAH: 1. Daň z

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Alena Vancurovä Lenka Lächovä. Danovy system CR 2014. 12. aktualizovane vydänf

Alena Vancurovä Lenka Lächovä. Danovy system CR 2014. 12. aktualizovane vydänf Alena Vancurovä Lenka Lächovä Danovy system CR 2014 12. aktualizovane vydänf Obsah ÜVOD 3 1. DAN A JEJI KONSTRUKCE 9 1.1 Vlastnosti a funkce dani 9 1.2 Konstrukcnf prvky dane 13 1.2.1 Danovy Subjekt 14

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

činnosti, komanditní společnosti na zisku. odst. 2 ZDP.

činnosti, komanditní společnosti na zisku. odst. 2 ZDP. Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, Příjmy z podnikání vymezuje 7 odst. 1 ZDP takto: a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17)

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) Daňová rezidence Určení rezidence Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) 1) poplatník s neomezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění

Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH. uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na uplatnění Odpočet DPH Problematiku odpočtu DPH řeší ZDPH v 72 79, Nárok na odpočet daně má podle 72 odst. 1 ZDPH plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Nárok na

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

meritum Daň z příjmů 2017 Právní stav k vydání

meritum Daň z příjmů 2017 Právní stav k vydání meritum Daň z příjmů 2017 Právní stav k 1. 9. 2017 13. vydání meritum Daň z příjmů 2017 Výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 9. 2017 13. vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

Otázka: Obchodní Korporace. Předmět: Ekonomie, Podnikání. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Obchodní Korporace. Předmět: Ekonomie, Podnikání. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Obchodní Korporace Předmět: Ekonomie, Podnikání Přidal(a): Tereza P. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI DANÍ daň: je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu správce daně: státní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Berouně Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 5 0 5 7 0 5 6 0 Rodné číslo 6 5 0 5 7 / 0 5 6 0 DAP ) řádné opravné

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Daňová evidence

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Daňová evidence TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Podnikání a jiná samostatná činnost... 4 1.1. Samostatná činnost... 4 1.2. Živnostenské oprávnění... 4 1.2.1. Ohlášení živnosti... 5 1.3. Základ daně... 5 1.4. Vedení účetnictví...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více