Tvoříme základy Mandantenbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech > Čtyři poznámky k darování, které jste (možná) nevěděli Právo aktuálně > Nebezpečná bezformálnost? Daně aktuálně > Jaké změny v DPH lze očekávat od roku 2015 Ekonomika aktuálně > Účetní pohled na právo stavby Podnikové poradenství aktuálně > Víte, jak se oceňuje podnik a co k tomu znalec potřebuje? Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: září prosinec 2014 > Zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > V článcích o novém občanském zákoníku se často dočteme o novinkách, které nám nový kodex přinesl. Méně často ale jsme ale upozorněni na ustanovení, která byla již ve starém občanském zákoníku, jako je například ustanovení o zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech. Tento druh odpovědnosti za škodu, s poněkud dlouhým právním označením, je druhem odpovědnosti, který nepatří mezi druhy běžně známé, byť jej dobře znali už staří Øímané. Své o něm dnes ví především hoteliéři, protože jde o odpovědnost za škodu na věcech, které ubytovaný do ubytovacích prostor vnese, případně i odloží, pakliže je vlastní odkládání věcí s činností odpovědné osoby spojeno (typicky divadelní šatna, úschovna). Obecně tedy za jakoukoliv škodu na vnesené nebo odložené věci (krádež, shoření) odpovídá v prvé řadě ten, kdo danou službu (ubytování, úschovna) provozuje. Protože by to ale bylo vůči nevinným provozovatelům nespravedlivé, platí, že se této odpovědnosti mohou zprostit. V občanském zákoníku z roku 1964 to bylo vyjádřeno výjimkou, vyjádřenou slovy "ledaže by ke škodě došlo i jinak". Jde tedy o situaci, kdy by se zjistil skutečný škůdce (zloděj, žhář, přírodní katastrofa). Zprostit se odpovědnosti předem jednostranným prohlášením (např. cedulkou "Za odložené věci neručíme") nebo dohodou (např. písemnou smlouvou) ovšem starý zákoník neumožňoval. Kdo by takový zákaz zproštění hledal v 2945 a v 2946 nového občanského zákoníku, které tento 1

2 Rekodifikace soukromého práva / Právo aktuálně typ odpovědnosti za škodu upravují, by hledal marně. Znamená to tedy, že od ledna 2014 za škodu na vnesené věci neodpovídají ti hoteliéři, kteří si za okenní sklo svého zařízení umístí cedulku s upozorněním: "Promiňte, ale co za škodu Vám vznikne u nás v hotelu, to je Vaše věc."? Provozovatelé, kteří by na takový výklad spoléhali, by pochybili. Zprostit se této odpovědnosti totiž nelze na základě obecných ustanovení nového občanského zákoníku k náhradě majetkové a nemajetkové újmy. Ať už jde o zproštění se jednostranným prohlášením ( 2896) nebo dohodou ( 2898), ani jedno nemá právní význam a poskytovatelé těchto služeb tak budou muset na cizí věci pod svou střechou dávat nadále ve vlastním zájmu pozor. > Čtyři poznámky k darování, které jste (možná) nevěděli Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > Za nevděk se platí. V případě, kdy obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží tak, že zjevně poruší dobré mravy, je možné dar odvolat pro nevděk. Dárce pak může požadovat dar vydat zpět nebo zaplatit jeho obvyklou cenu. Za nevděk se považuje také ublížení dárci osobě blízké (například partner, manžel, rodina apod.). Dárce má právo dar odvolat pro nevděk jeden rok od obdarování a toto právo přechází i na jeho dědice. Pozor na sliby, zavazují. Nezavazují sice potenciálního dárce k obdarování, ale platí, že ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru (soused Vám včera slíbil, že Vám daruje obraz, Vy jste si k němu dnes koupili rám a soused Vám zítra oznámí, že obraz darovat nemůže). Darování podpory, darování dokola. S rekodifikací občanského práva je možné darovaného pravidelně podporovat (například podpora rodičů při studiu potomka). Z jednou uzavřené smlouvy tak obdarovanému plyne právo očekávat pravidelně opakující se dar. Jestliže si to však strany výslovně neujednají, nepřechází práva a povinnosti na dědice dárce a obdarovaného. Takzvaná společenská úsluha není darováním, není-li z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat. Různé typy přátelské výpomoci či laskavostí, jako je jednorázové poskytnutí přístřeší, odnos nákupu denní potřeby fyzicky nemohoucí osobě, sousedem provedená zahradnická úprava ovocného stromu, výměna píchlé pneumatiky za rezervní a tak podobně, tak nejsou darováním a zúčastněným stranám z nich neplynou žádná práva ani povinnosti. Kontakt pro další informace: JUDr. Ilona Štrosová, LL.M. Advokátka/Senior Associate Tel.: > Nebezpečná bezformálnost? Václav Vlk, Nela Zelenková, Rödl & Partner Praha > Prodat závod po telefonu? Uzavřít bankovní obchod v průběhu neformálního hovoru? Z pohledu nového občanského zákoníku žádný problém. NOZ totiž podstatně uvolnil požadavky na formu smluv i jiných právních jednání, s nimiž se podnikatelé v ekonomické realitě běžně setkávají. Zákon tím bezesporu odstranil formální překážky obchodního styku a posílil smluvní svobodu jednotlivců. Nová úprava však zároveň klade na smluvní strany vyšší nároky, neboť od nich vyžaduje bdělost a pečlivost. Dovolte nám, abychom Vám představili nejdůležitější novinky v této oblasti a upozornili Vás na možná úskalí, která jsou s bezformálností smluv spojena. Překvapivě postačující ústní forma V porovnání s obchodním zákoníkem nový občanský zákoník v oblasti obchodních závazků znatelně liberalizuje formální náležitosti právních jednání a ponechává na vůli subjektů, v jaké formě smlouvu uzavřou. Činí tak však často i u smluvních typů, u nichž by podnikatelé upuštění od požadavku písemnosti očekávali nejméně. Nově tak bude platná smlouva o koupi nebo pachtu závodu uzavřená ústně. Písemná forma není nutná ani k otevření akreditivu či vedení bankovního účtu. Nový zákoník se dále spokojí dokonce i s ústně uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí. Možná méně šokující, avšak stejně tak nové je i odbourání povinné písemné formy u smluvní pokuty. 2

3 Právo aktuálně / Daně aktuálně Vydání: Září 2014 Dobrovolná přísnější forma Stranám samozřejmě zákon nebrání v tom, aby si požadavek přísnější formy mezi sebou dohodly. Nový občanský zákoník dokonce umožňuje byť i jediné ze stran, aby si kvalifikovanou formu smlouvy vymínila. Není-li potom dodržena forma dohodnutá, respektive vymíněná, stanoví nový zákoník domněnku, že strany nechtějí být smlouvou vázány. Následná změna smlouvy uzavřené v dohodnuté přísnější formě může být provedena formou jinou, pokud to neodporuje ujednání smluvních stran. Dle rozhodovací praxe některých zahraničních soudů není však vyloučeno, aby strany ústně vyloučily písemné ustanovení smlouvy, dle něhož lze smlouvu měnit pouze písemnou formou, a tuto smlouvu ústně změnily. Obdobný soudní výklad tak lze očekávat i v České republice. Následky nedodržení formy Není-li dodržena forma smlouvy vyžadovaná zákonem nebo ujednaná stranami, je taková smlouva neplatná. V této souvislosti je však nutno upozornit na další novinku: neplatnost pro nedostatek formy nenastává automaticky ze zákona. Smluvní strana se neplatnosti musí sama dovolat, v mnohých případech dokonce dříve, než bylo ze smlouvy plněno. Dále je zde třeba vzít v potaz, že právo namítnout neplatnost smlouvy se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě tři roky. Písemné potvrzení Zákon nově výslovně opravňuje smluvní strany k písemnému potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než v písemné formě. Písemné potvrzení by nebylo institutem nijak převratným, kdyby s ním nový občanský zákoník v právním styku mezi podnikateli nespojil poměrně překvapivé důsledky. Považujeme za vhodné upozornit, že potvrdíli jedna ze stran v podnikatelském styku obsah uzavřené smlouvy s nepodstatnou odchylkou a druhá strana toto odchylné potvrzení neodmítne, platí smlouva za uzavřenou v podobě zachycené v potvrzení. Totéž platí i ve styku podnikatele se spotřebitelem, pokud je potvrzující stranou právě spotřebitel. Bezformálnost komu ku prospěchu? Při pohledu na četné změny se nabízí otázka, komu vlastně toto výrazné uvolnění formálních požadavků kladených na smlouvy prospěje. Skutečně nová norma očekává, že se najde podnikatel, jenž bude ochoten prodat svůj závod ústně? I kdyby se takový pošetilec vyskytl, je snad nový občanský zákoník toho názoru, že takový postup obchodnímu styku prospívá? Domoci se plnění z ústně uzavřené smlouvy bude totiž pro podnikatele extrémně obtížné v případě, že smluvní partner dohodnuté podmínky plnění jakkoliv zpochybní. V takovém případě bude podnikatel nucen vynaložit nemalé finanční prostředky na dokazování obsahu smlouvy před soudem, přičemž výsledek sporu bude stále nejistý. Doporučení Z podnikatelského hlediska však nemá cenu debatovat nad účelností nové úpravy, nýbrž je třeba se na ni adaptovat. Dovolujeme si Vám proto doporučit, abyste v rámci svého podnikání trvali na písemné formě smlouvy i za předpokladu, že ji zákon pro daný smluvní typ výslovně nepožaduje. Vyhněte se ujednáním v jakékoliv formě, která by bylo možno posoudit jako změnu původní smlouvy. Na odchylná sdělení vždy neprodleně reagujte a nespoléhejte na dříve jasně dohodnuté podmínky smlouvy. Pokud se budete i přesto cítit v novém právním prostředí nejistě, neobávejte se svěřit svůj problém do rukou profesionálů. Jak jsme již nastínili v úvodu článku, liberální úprava předpokládá vysokou míru bdělosti. Ta si však žádá čas, který zase jak obecně známo stojí peníze. Kontakt pro další informace: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: > Jaké změny v DPH lze očekávat od roku 2015 Václav Olšanský, Rödl & Partner Praha > V reakci na politické dohody a legislativu Evropské unie jsou připravovány změny v zákoně o DPH, které mají být účinné od 1. ledna Tyto změny se týkají oblasti sazeb DPH a přeshraničního poskytování služeb ve vybraných oblastech. Připravovaná změna sazeb DPH od počátku roku 2015 Podle v současnosti platné právní úpravy se od roku 2016 má uplatňovat jednotná sazba DPH ve výši 17,5 procent. 3

4 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně Tento právní stav není v souladu se záměrem současné vlády, která navrhuje zrušení použití jednotné sazby DPH. Současně s tímto krokem vláda navrhuje zavést v ČR pro vybrané druhy zboží druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 procent, a to od 1. ledna Seznam zboží, na které se bude uplatňovat sazba DPH ve výši 10 procent, bude uveden v zákoně o DPH v nové příloze č. 3a. Konkrétně se podle důvodové zprávy bude jednat o: a) Nezbytně nutnou dětskou výživu zboží zařazené do kódu NCS 0402, 0404, 1901, 2106 v případě, že se bude jednat o výživu pro kojence, tj. děti do ukončeného dvanáctého měsíce věku, a malé děti, tj. děti od ukončeného jednoho roku do ukončeného třetího roku věku. b) Vybrané léky zboží zařazené do kódu NCS , 2852, 3002, 3003, 3004 a V případě léků tak dojde k rozdělení dosavadní položky Farmaceutických výrobků" na očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě ve druhé snížené sazbě daně (10procentní) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15procentní). Veterinární léčiva zůstávají v základní sazbě daně (21procentní). c) Vybrané knihy zboží zařazené do kódu NCS 4901, 4903, Tímto vymezením dojde k rozdělení dosavadní položky Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd." na zboží v první snížené sazbě daně (15procentní) a na knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny ve druhé snížené sazbě daně (10procentní). Do druhé snížené sazby daně lze zařadit pouze takové knihy, které odpovídají číselnému vymezení a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 3a a současně u nich nesmí podíl plochy reklamy překročit 50 procent. Do druhé snížené sazby daně (10procentní) tedy nebudou zařazeny noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. a rovněž knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které mají více jak 50procentní podíl reklamy a zůstávají proto i nadále v základní sazbě daně (21 procent). Výše uvedený návrh novely zákona o DPH neobsahuje změnu sazby DPH v případě dětských plen, takže se bude i nadále u dětských plen uplatňovat sazba DPH ve výši 21 procent. Tento návrh zákona v současnosti prochází legislativním schvalovacím procesem s tím, že navrhované změny mají být účinné od 1. ledna V souvislosti s připravovanými změnami sazeb DPH je vhodné pamatovat na nezbytnou přípravu spočívající například v nastavení informačních systémů, pokladen nebo kontroly sazby DPH u přijatých plnění tak, aby přechod na nové sazby DPH, pokud budou výše uvedené změny schváleny, proběhl hladce. Na připravované změny sazeb DPH je potřeba také pamatovat při přípravě finančních plánů. Zavedení systému zvláštního režimu jednoho správního místa (mini One-Stop-Shop) Jak jsme již informovali v minulosti, od 1. ledna 2015 se v EU mění pravidla pro stanovení místa plnění v případě elektronických služeb, telekomunikačních služeb a vysílacích služeb pro zákazníky nepodnikatele na území EU. Tato změna prakticky znamená, že poskytovatelé výše uvedených služeb budou mít povinnost zdanit poskytované služby DPH platnou v členském státě příjemce služby. V návaznosti na tuto změnu se zavádí možnost poskytovatelům těchto služeb, aby byli zaregistrováni k DPH pouze v jednom členském státě EU, prostřednictvím kterého budou plnit své povinnosti na DPH u výše uvedených služeb také v jiných členských státech EU. V souladu s legislativou EU byl připraven vládní návrh novely zákona o DPH, který implementuje výše uvedené změny. Tento návrh zákona v současnosti prochází legislativním schvalovacím procesem s tím, že navrhované změny mají být účinné od 1. ledna Pravidla pro registraci osob, které poskytují výše uvedené služby, do systému zvláštního režimu jednoho správního místa (mini One-Stop-Shop) by měla být účinná od 1. října Kontakt pro další informace: Ing. Václav Olšanský Daňový poradce Tel.: > Účetní pohled na právo stavby Jaroslav Dubský, Adéla Nosková, Rödl & Partner Praha > V souvislosti s rekodifikací občanského a obchodního práva vznikla řada nových otázek a oblastí. Mnohé z nich v účetnictví nepřinesly žádné významné změny, jiné ano. Některým změnám v oblasti účetnictví jsme se věnovali již v předchozích článcích. V tomto článku se zaměříme na téma, které je po rekodifikaci nové, a tudíž se s ním muselo poprat i účetnictví. Jedná se o právo stavby. 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Září 2014 jiný. Například majitel hotelu koupí právo stavby na sousedícím pozemku, aby zachoval výhled z pokojů. Maximální délka trvání práva stavby je 99 let, ale existují i možnosti jejího prodloužení. Po uplynutí této doby připadne stavba majiteli pozemku a tím dojde k jeho zhodnocení. Případně se mohou zúčastněné strany domluvit, že naopak majitel stavby odkoupí pozemek. Obě strany mají vzájemné předkupní právo. Právo stavby může být sjednáno jak za úplatu, tak i bezúplatně. Právo stavby má na našem území historickou tradici, v právním řádu však není tento pojem zahrnut od roku Nový občanský zákoník se k němu po dlouhé době opět vrátil. Účetní pohled na právo stavby vychází z úpravy vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví pro podnikatele, která byla provedena souvislosti s rekodifikací občanského a obchodního práva. Novela nabyla účinnosti 1. lednem Podle přechodných ustanovení účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý majetek v položkách stanovených ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 467/2013 Sb. (novelizovaná vyhláška 500/2002), vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení podle starých ustanovení. To znamená, že změna vykazování se použije až pro majetek pořízený v době po nabytí účinnosti novely, tedy pořízeném po 1. lednu Co je to právo stavby Zdroj: archiv Rödl & Partner Do konce roku 2013 patřily mezi nemovitosti pouze pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory. Stavba, která stála na cizím pozemku, byla evidována samostatně a měla jednoduše jiného majitele. Od roku 2014 do nemovitostí navíc spadají i věcná práva k pozemkům, což je například právě právo stavby. Důvod, proč byl pojem do českého práva vrácen je ten, že stavba je nově součástí pozemku a nemůže mít tedy jiného vlastníka než pozemek. V praxi ale může nastat situace, kdy bude stavba majetkem jiné osoby, například pokud majitel pozemku nechce přistoupit k prodeji, ale stavbu povolí, protože bude pouze dočasná. Podle nové právní úpravy právě v případě, kdy je jiný vlastník pozemku a jiný vlastník stavby může být využito právo stavby. Právo stavby si můžeme představit, jak je občas uváděno některými autory, jako bublinu, která zatěžuje pozemek, v této bublině je pak umístěna stavba. Stavba může být umístěna jak na pozemku, tak pod zemí. Právo stavby je zapisováno do katastru nemovitostí. Právo stavby nemusí být využito pouze v případě, kdy bude vybudována stavba, ale může být zřízeno i v opačném případě proto, aby na cizím pozemku nemohl stavět někdo Vykázání práva stavby Účetní jednotka vykazuje právo stavby a účtuje o něm podle svého záměru při jeho pořízení jako o > součásti ocenění stavby > samostatném dlouhodobém hmotném majetku > v rámci ocenění zásob Jako součást ocenění stavby je právo stavby zaúčtováno v případě, kdy na pozemku stavba nově vznikne, pak vstoupí do pořizovací ceny stavby jako jakýkoli jiný vedlejší pořizovací náklad. Dále vstoupí do pořizovací ceny v případě, kdy se pořídí právo stavby až po okamžiku uvedení stavby do užívání. Pak je zaúčtováno jako technické zhodnocení stavby. Jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek je právo stavby vykázáno v případě, kdy na pozemku žádná stavba nestojí a nebylo to ani záměrem nákupu. Vykázáno je potom na pozici B.II.2. Stavby. V rámci ocenění zásob pak bude vykázáno v případě, kdy je právo stavby určeno k obchodování. Jednou možností je, že bude vykázáno jako zboží, pokud je nakoupeno a následně prodáno. Druhou možností je vykázání v hodnotě výrobku, a to v případě, kdy je na něm stavba skutečně zřízena a až ta je poté určena k prodeji. Specifická situace nastává v případě, kdy jedno právo stavby souvisí s více stavbami. Do nákladů souvisejících s pořízením potom vstoupí pouze poměrná část hodnoty práva stavby, částka se proporcionálně rozdělí tak, aby bylo možno doložit její využití pro daný účel například poměrným rozúčtováním celkové hodnoty. Účetní odpisování a vyřazení práva stavby Pokud vstoupí právo stavby do ocenění zásob, přistupuje se k němu jako ke všem jiným položkám, které do ocenění vstupují, a neodepisuje se. Pokud je právo stavby vykázáno jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek, bude odepisováno po dobu, na kterou bylo sjednáno. Zaúčtuje se dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu a od tohoto okamžiku je odepisováno. 5

6 Ekonomika aktuálně / Podnikové poradenství aktuálně Poslední variantou je, že vstoupí do ocenění dlouhodobého majetku. Zde mohou nastat dvě situace: > První jednodušší je, že je stejná doba trvání práva stavby, jako je doba odepisování stavby. Pak právo stavby vystupuje jako každý jiný vedlejší pořizovací náklad do vstupní ceny a majetek se odepisuje standardně. > Druhá komplikovanější situace nastává, když je právo stavby sjednáno na jinou dobu, než je doba odepisování stavby. > Pokud je předpokládaná doba užívání stavby kratší než sjednaná doba práva stavby, zohlední se v odpisovém plánu hodnota práva stavby při vyřazení stavby. Je to obdobné, jako když se odepisuje majetek do zůstatkové hodnoty a ne do nuly. > Pokud je naopak předpokládaná doba užívání stavby delší než sjednaná doba práva stavby, zohlední se v odpisovém plánu hodnota stavby. Výše této zbytkové hodnoty může například odpovídat dohodnuté náhradě za stavbu. Zjednodušeně řečeno v obou případech se pro odpisování využije kratší doba a odepisuje se do zbytkové hodnoty stavby nebo práva stavby s delší dobou. Pokud zanikne stavba před dobou, na kterou je zřízeno právo stavby, právo stavby, které je součástí ocenění, se nevyřadí, ale zůstane dále v majetku. Budoucnost práva stavby v účetnictví Výše popsaný způsob vychází z aktuálního znění vyhlášky platného v roce Vyhlášku ale čeká do budoucna další úprava, protože bude nutné do jejího obsahu zahrnout novou účetní směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2013/34/EU. Nová právní úprava bude vytvářena již od roku 2014 a platit by měla od roku Je tedy možné, že právo stavby bude z účetního pohledu ještě upraveno. Kontakt pro další informace: > Víte, jak se oceňuje podnik a co k tomu znalec potřebuje? František Prodělal, Rödl & Partner Praha > Při komunikaci s klienty, auditory, právníky a daňovými poradci se v praxi setkáváme s dotazy, jaké metody (přístupy) se pro ocenění podniku používají a jaké podklady bude znalec k ocenění podniku potřebovat. Existuje celá řada metod a jejich různých obměn, naším úkolem však bude zaměřit se na základní skupiny metod a jejich podstatu a na podklady, které jsou při ocenění určitou metodou znalcem vyžadovány. je třeba zdůraznit, že podnik by měl být oceněn více metodami (v praxi alespoň dvěma), přičemž výsledek ocenění je dán pro daný podnik nejvhodnější metodou ocenění. Ostatní metody jsou pak chápány jako metody podpůrné. Dříve používaný průměr z výsledků jednotlivých metod je dnes již považován za chybný. Základní metody pro stanovení hodnoty podniku Pro určení hodnoty akcií, obchodních podílů, podniků a jejich částí jsou používány tři tradiční přístupy: > výnosový přístup > srovnávací přístup > majetkový přístup Výnosový přístup Výnosový přístup je nejvíce používán především při oceňování celých podniků, jejich částí a průmyslových práv, případně jiného duševního vlastnictví. Mezi základní varianty tohoto přístupu patří metoda diskontovaného čistého cash flow (DCF) a metoda kapitalizovaných čistých výnosů. Výnosový přístup vždy předpokládá dostupnost určité časové řady ekonomických výsledků buď budoucí prognózu (DCF), či výsledky dosahované v minulosti (metoda kapitalizovaných čistých výnosů). Ing. Jaroslav Dubský Auditor/Associate Partner Tel.: Metoda se jako hlavní používá u společností, jež mají výnosový potenciál, generují tedy stabilní peněžní toky. V případě metody DCF jde o ocenění budoucích peněžních toků (cash flow), a to při zakalkulování rizika jejich dosažení a jejich současné časové hodnoty (zohlední se pomocí diskontní míry). Volné peněžní toky vyjadřují, kolik peněz je možné z podniku odebrat, aniž by byl narušen jeho předpokládaný vývoj, a to 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Vydání: Září 2014 při zohlednění (odečtení) investic, které jsou podmínkou k dosažení těchto peněžních toků. Dále je nutné zohlednit plánované opisy, tvorbu a rozpouštění rezerv a opravných položek (nejedná se o peněžní toky), změnu pracovního kapitálu (provozních pohledávek a závazků, zásob, časového rozlišení aktivního i pasivního), čerpání a splátky úvěrů a jejich úrokovou sazbu a samozřejmě i očekávanou daň z příjmů. Diskontní míra zohledňuje riziko nedosažení očekávaných výnosů. Slouží pro přepočet očekávaných výnosů na současnou hodnotu. Jejím základem je bezriziková míra výnosnosti odvozená z výnosnosti státních dluhopisů a různé rizikové přirážky. Ty zohledňují velikost společnosti, obor, ve kterém společnost působí, a případně další faktory rizika. Důležitá je dále volba časového horizontu pro plánování peněžních toků. Do hodnoty společnosti vstupují veškeré volné peněžní toky vytvořené po datu ocenění. Budoucí období se obvykle rozděluje na dva časové úseky. První fáze zahrnuje období, po které je vypracovaný finanční plán (obvykle 3 5 let), druhá fáze je od konce tohoto období do nekonečna (pokračující hodnota, perpetuita). Pokračující hodnotou se tedy rozumí hodnota peněžních toků od konce první fáze do nekonečna. Výsledkem metody DCF je ocenění provozní části podniku. Majetek, který je součástí provozní části podniku, generuje výnosy a náklady. V podniku však může existovat i majetek, který neslouží k zajištění provozu podniku (neprovozní majetek). Může se jednat např. o nevyužívané objekty, podniková rekreační zařízení, volnou hotovost a finanční investice. Neprovozní majetek je nutné ocenit samostatně a přičíst jeho hodnotu k hodnotě provozní části podniku. Základním podkladem pro ocenění metodou DCF je (kromě historických účetních závěrek a výročních práv) finanční plán, plán investic, odpisů, pracovního kapitálu a plán financování. Druhou nejpoužívanější výnosovou metodou je metoda kapitalizovaných čistých výnosů, která je založena na diskontování historických výsledků hospodaření. Metoda vychází z trvale odnímatelného čistého výnosu, který je vypočítaný z upravených minulých hospodářských výsledků (provozního výsledku hospodaření nebo výsledku hospodaření z běžné činnosti). Jedná se opět o čistý výnos, který je možno rozdělit vlastníkům, aniž by byla dotčena podstata podniku. Takto upravené minulé hospodářské výsledky se přepočítají na srovnatelnou cenovou úroveň k datu ocenění, a to za použití inflace. Jejich váženým průměrem (váhy by měly zachytit význam jednotlivých minulých období pro budoucnost, pozdější období mají většinou větší váhu) se získá trvale odnímatelný čistý výnos. Neprovozní majetek se opět ocení samostatně a dodatečně přičte k hodnotě provozní části. Metoda se používá u společností s ustálenými výsledky hospodaření a u společností s omezenými nebo neurčitými růstovými možnostmi. Jedná se o metodu konzervativní. Základním podkladem po ocenění metodou kapitalizovaných čistých výnosů jsou účetní závěrky společnosti alespoň za pět minulých účetních období. Majetkový přístup Majetkové ocenění je založeno na hodnotě majetkové podstaty podniku, kdy je od stanovené hodnoty majetku odečtena hodnota závazků dle stavu k datu ocenění. Majetkové ocenění je také obecně označováno jako ocenění substanční. V užším slova smyslu představuje substanční hodnota ocenění na principu reprodukčních cen. Majetek je zde oceněn na úrovni nákladů na jeho znovupořízení. Jedná se o reprodukční náklady, které představují současné náklady na náhradu nebo reprodukci aktiva snížené o fyzické opotřebení a všechny formy jeho zastarání. Můžeme hovořit o nákladech na reprodukci majetku (vytvoření pomyslné repliky). Jedná se tedy o individuální přecenění jednotlivých majetkových položek. Tato metoda se ve velké míře uplatňuje při nabytí podniku (majetku) a jeho zavedení do účetnictví nástupnické společnosti v reálných cenách se samostatně vykázaným goodwillem, jako rozdílem mezi realizovanou cenou (případně výnosově stanovenou hodnotou podniku jako celku) a součtem ocenění individuálně přeceněných majetkových položek. Další variantou majetkového ocenění je uplatnění účetního přístupu, který vychází z historických cen, za které byl majetek skutečně pořízen. Majetek se tedy oceňuje podle zásad platných v účetnictví. Výsledkem je účetní hodnota vlastního kapitálu. Majetek je tedy oceněn v historických pořizovacích cenách, nikoli v reálné hodnotě k datu ocenění. Výhodou této metody je její průkaznost. Výsledek ocenění touto metodou by měl sloužit pro srovnání s výsledky ocenění získanými ostatními metodami. V rámci majetkového ocenění se ve zvláštních případech používá metoda likvidační hodnoty, kdy se nepředpokládá další podnikání, ale likvidace společnosti, to je ukončení činnosti a prodej jednotlivých položek aktiv a úhrada jejich závazků. Její použití má opodstatnění v případě, že by likvidace přinesla větší zisk, než další pokračování v podnikání společnosti, tedy za situace, že likvidační hodnota je větší než hodnota výnosová. Jedná se o situaci, kdy je z čistě finančního hlediska vhodnější provést likvidaci společnosti, než pokračovat v jejím provozu. Výsledkem ocenění likvidační metodou je likvidační zůstatek, který je k dispozici 7

8 Podnikové poradenství aktuálně / Rödl & Partner Intern k rozdělení po skončení likvidace pro akcionáře (společníky) společnosti. Nejdůležitějšími podklady pro ocenění majetkovou metodou jsou, kromě základních podkladů, i inventurní soupisy veškerých aktiv k datu ocenění (zejména dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a zásob). Srovnávací přístup Srovnávací přístup klade důraz na srovnávací charakteristiky oceňované společnosti a je použitelný pouze tam, kde je k dispozici dostatečné množství údajů o trhu srovnatelných podniků (údaje burzovní, o podobných transakcích, licenčních poplatcích apod.), což předpokládá rozvinuté a dlouhodobé podmínky tržního hospodářství. Metodu srovnávací můžeme aplikovat ve dvou variantách. U metody srovnatelných podniků znalec zjistí hodnotu společnosti ze srovnání oceňované akcie s akciemi srovnatelných společností, které jsou veřejně obchodovatelné. Druhou variantu představuje metoda srovnatelných transakcí. Při použití metody srovnatelných transakcí je hodnota stanovena na základě cen, za které se obchodovaly významné podíly ve srovnatelných společnostech. V obou případech je nutné najít skupinu srovnatelných podniků (transakcí) a znát cenu, za kterou s nimi bylo na trhu obchodováno. To je v podmínkách České republiky, zvláště pro menší společnosti prakticky nemožné. V těchto případech lze užít obchodované či jinak srovnatelné společnosti ze zahraničí, podnikající v příbuzném oboru. Ale i v těchto případech je třeba počítat s vysokým rozptylem vedoucím k širokému intervalu výsledků ocenění společnosti. Závěr Toto byl pouze popis tří základních metod (přístupů) použitelných pro ocenění podniku. Je na zvážení znalce, jakou metodu pro ocenění použije. Znalost podstaty jednotlivých metod je však pro účetní jednotky, auditory i jiné poradce pro dobrou spolupráci a komunikaci se znalcem velmi důležitá. Kontakt pro další informace: > Akce/Připravujeme pro Vás: září prosinec 2014 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Září Změny v účetnictví v roce září 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Lenka Kudrnová Říjen Zdroj: archiv Rödl & Partner Nové předpisy v českém daňovém právu 7. října 2014, Mövenpick Hotel Frankfurt City, Frankfurt nad Mohanem Přednáší: Lucie Vorlíčková, Miroslav Skopec Zaměstnanci a ochrana osobních údajů nové pohledy a přístupy 8. října 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Eva Blechová Metodika sestavování roční účetní závěrky 16. října 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Martin Růžička Novinky IFRS 22. října 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Listopad Aktuální změny v účetnictví pro podnikatele 5. listopadu 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jan Čadílek Ing. František Prodělal, Ph.D. Znalec Tel.: Daňové novinky od roku listopadu 2014, Vydavatelství Economia Praha Přednáší: Monika Novotná, Tomáš Zatloukal, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Roman Burnus 8

9 Rödl & Partner Intern Vydání: Září 2014 Právo ve veřejné správě listopadu 2014, hotel Černigov, Hradec Králové Přednáší: Václav Vlk k tématu Soukromoprávní odpovědnost představitelů samosprávných celků Transferové ceny z pohledu daní, práva a auditu 20. listopadu 2014, místo bude upřesněno Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Pavel Koukal, Jaroslav Dubský Koncernové vztahy nová rizika a odpovědnost pro dceřiné společnosti v ČR. Pohled právní, daňový a auditorský 26. listopadu 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Petr Tomeš, Miroslav Kocman, Jaroslav Dubský Prosinec Roční účetní závěrka 3. prosince 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Martin Růžička Mikulášský seminář (nejnovější vývoj v oblasti daní a účetnictví) 4. prosince 2014, Slovanský dům Praha Přednáší: bude upřesněno Rezervy 10. prosince 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: David Trytko, Michal Bobek Více na v sekci Akce -jsd- 9

10 Mandantenbrief Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Září 2014, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Prodáváte či kupujete nemovitost? Daň z nabytí Vás nemine Daně

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÍ AKTIV FÚZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ Ing. Andrea PASLEROVÁ 1 Obsah / Úvod / Podklady pro zpracování posudků / Ocenění majetku / Ocenění obchodních společností / Ocenění nemovitého majetku / Ocenění movitého

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 277/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 252 ze dne 18.4.2012 k Směrnici k účetním postupům vztahujícím se k nabývání, držení, oceňování, evidenci a pozbývání akcií a obchodních

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC Licence: DNTU XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách přehled 3) Ocenění na základě analýzy majetku Účetní hodnota vlastního kapitálu na principu historických cen Substanční hodnota A)Substanční hodnota

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více