Tvoříme základy Mandantenbrief

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme základy Mandantenbrief"

Transkript

1 Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Září Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech > Čtyři poznámky k darování, které jste (možná) nevěděli Právo aktuálně > Nebezpečná bezformálnost? Daně aktuálně > Jaké změny v DPH lze očekávat od roku 2015 Ekonomika aktuálně > Účetní pohled na právo stavby Podnikové poradenství aktuálně > Víte, jak se oceňuje podnik a co k tomu znalec potřebuje? Rödl & Partner Intern > Akce/Připravujeme pro Vás: září prosinec 2014 > Zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > V článcích o novém občanském zákoníku se často dočteme o novinkách, které nám nový kodex přinesl. Méně často ale jsme ale upozorněni na ustanovení, která byla již ve starém občanském zákoníku, jako je například ustanovení o zproštění se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech. Tento druh odpovědnosti za škodu, s poněkud dlouhým právním označením, je druhem odpovědnosti, který nepatří mezi druhy běžně známé, byť jej dobře znali už staří Øímané. Své o něm dnes ví především hoteliéři, protože jde o odpovědnost za škodu na věcech, které ubytovaný do ubytovacích prostor vnese, případně i odloží, pakliže je vlastní odkládání věcí s činností odpovědné osoby spojeno (typicky divadelní šatna, úschovna). Obecně tedy za jakoukoliv škodu na vnesené nebo odložené věci (krádež, shoření) odpovídá v prvé řadě ten, kdo danou službu (ubytování, úschovna) provozuje. Protože by to ale bylo vůči nevinným provozovatelům nespravedlivé, platí, že se této odpovědnosti mohou zprostit. V občanském zákoníku z roku 1964 to bylo vyjádřeno výjimkou, vyjádřenou slovy "ledaže by ke škodě došlo i jinak". Jde tedy o situaci, kdy by se zjistil skutečný škůdce (zloděj, žhář, přírodní katastrofa). Zprostit se odpovědnosti předem jednostranným prohlášením (např. cedulkou "Za odložené věci neručíme") nebo dohodou (např. písemnou smlouvou) ovšem starý zákoník neumožňoval. Kdo by takový zákaz zproštění hledal v 2945 a v 2946 nového občanského zákoníku, které tento 1

2 Rekodifikace soukromého práva / Právo aktuálně typ odpovědnosti za škodu upravují, by hledal marně. Znamená to tedy, že od ledna 2014 za škodu na vnesené věci neodpovídají ti hoteliéři, kteří si za okenní sklo svého zařízení umístí cedulku s upozorněním: "Promiňte, ale co za škodu Vám vznikne u nás v hotelu, to je Vaše věc."? Provozovatelé, kteří by na takový výklad spoléhali, by pochybili. Zprostit se této odpovědnosti totiž nelze na základě obecných ustanovení nového občanského zákoníku k náhradě majetkové a nemajetkové újmy. Ať už jde o zproštění se jednostranným prohlášením ( 2896) nebo dohodou ( 2898), ani jedno nemá právní význam a poskytovatelé těchto služeb tak budou muset na cizí věci pod svou střechou dávat nadále ve vlastním zájmu pozor. > Čtyři poznámky k darování, které jste (možná) nevěděli Ilona Štrosová, Rödl & Partner Praha > Za nevděk se platí. V případě, kdy obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží tak, že zjevně poruší dobré mravy, je možné dar odvolat pro nevděk. Dárce pak může požadovat dar vydat zpět nebo zaplatit jeho obvyklou cenu. Za nevděk se považuje také ublížení dárci osobě blízké (například partner, manžel, rodina apod.). Dárce má právo dar odvolat pro nevděk jeden rok od obdarování a toto právo přechází i na jeho dědice. Pozor na sliby, zavazují. Nezavazují sice potenciálního dárce k obdarování, ale platí, že ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru (soused Vám včera slíbil, že Vám daruje obraz, Vy jste si k němu dnes koupili rám a soused Vám zítra oznámí, že obraz darovat nemůže). Darování podpory, darování dokola. S rekodifikací občanského práva je možné darovaného pravidelně podporovat (například podpora rodičů při studiu potomka). Z jednou uzavřené smlouvy tak obdarovanému plyne právo očekávat pravidelně opakující se dar. Jestliže si to však strany výslovně neujednají, nepřechází práva a povinnosti na dědice dárce a obdarovaného. Takzvaná společenská úsluha není darováním, není-li z chování stran zřejmé, že se nechtějí smluvně vázat. Různé typy přátelské výpomoci či laskavostí, jako je jednorázové poskytnutí přístřeší, odnos nákupu denní potřeby fyzicky nemohoucí osobě, sousedem provedená zahradnická úprava ovocného stromu, výměna píchlé pneumatiky za rezervní a tak podobně, tak nejsou darováním a zúčastněným stranám z nich neplynou žádná práva ani povinnosti. Kontakt pro další informace: JUDr. Ilona Štrosová, LL.M. Advokátka/Senior Associate Tel.: > Nebezpečná bezformálnost? Václav Vlk, Nela Zelenková, Rödl & Partner Praha > Prodat závod po telefonu? Uzavřít bankovní obchod v průběhu neformálního hovoru? Z pohledu nového občanského zákoníku žádný problém. NOZ totiž podstatně uvolnil požadavky na formu smluv i jiných právních jednání, s nimiž se podnikatelé v ekonomické realitě běžně setkávají. Zákon tím bezesporu odstranil formální překážky obchodního styku a posílil smluvní svobodu jednotlivců. Nová úprava však zároveň klade na smluvní strany vyšší nároky, neboť od nich vyžaduje bdělost a pečlivost. Dovolte nám, abychom Vám představili nejdůležitější novinky v této oblasti a upozornili Vás na možná úskalí, která jsou s bezformálností smluv spojena. Překvapivě postačující ústní forma V porovnání s obchodním zákoníkem nový občanský zákoník v oblasti obchodních závazků znatelně liberalizuje formální náležitosti právních jednání a ponechává na vůli subjektů, v jaké formě smlouvu uzavřou. Činí tak však často i u smluvních typů, u nichž by podnikatelé upuštění od požadavku písemnosti očekávali nejméně. Nově tak bude platná smlouva o koupi nebo pachtu závodu uzavřená ústně. Písemná forma není nutná ani k otevření akreditivu či vedení bankovního účtu. Nový zákoník se dále spokojí dokonce i s ústně uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí. Možná méně šokující, avšak stejně tak nové je i odbourání povinné písemné formy u smluvní pokuty. 2

3 Právo aktuálně / Daně aktuálně Vydání: Září 2014 Dobrovolná přísnější forma Stranám samozřejmě zákon nebrání v tom, aby si požadavek přísnější formy mezi sebou dohodly. Nový občanský zákoník dokonce umožňuje byť i jediné ze stran, aby si kvalifikovanou formu smlouvy vymínila. Není-li potom dodržena forma dohodnutá, respektive vymíněná, stanoví nový zákoník domněnku, že strany nechtějí být smlouvou vázány. Následná změna smlouvy uzavřené v dohodnuté přísnější formě může být provedena formou jinou, pokud to neodporuje ujednání smluvních stran. Dle rozhodovací praxe některých zahraničních soudů není však vyloučeno, aby strany ústně vyloučily písemné ustanovení smlouvy, dle něhož lze smlouvu měnit pouze písemnou formou, a tuto smlouvu ústně změnily. Obdobný soudní výklad tak lze očekávat i v České republice. Následky nedodržení formy Není-li dodržena forma smlouvy vyžadovaná zákonem nebo ujednaná stranami, je taková smlouva neplatná. V této souvislosti je však nutno upozornit na další novinku: neplatnost pro nedostatek formy nenastává automaticky ze zákona. Smluvní strana se neplatnosti musí sama dovolat, v mnohých případech dokonce dříve, než bylo ze smlouvy plněno. Dále je zde třeba vzít v potaz, že právo namítnout neplatnost smlouvy se promlčuje v obecné promlčecí lhůtě tři roky. Písemné potvrzení Zákon nově výslovně opravňuje smluvní strany k písemnému potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než v písemné formě. Písemné potvrzení by nebylo institutem nijak převratným, kdyby s ním nový občanský zákoník v právním styku mezi podnikateli nespojil poměrně překvapivé důsledky. Považujeme za vhodné upozornit, že potvrdíli jedna ze stran v podnikatelském styku obsah uzavřené smlouvy s nepodstatnou odchylkou a druhá strana toto odchylné potvrzení neodmítne, platí smlouva za uzavřenou v podobě zachycené v potvrzení. Totéž platí i ve styku podnikatele se spotřebitelem, pokud je potvrzující stranou právě spotřebitel. Bezformálnost komu ku prospěchu? Při pohledu na četné změny se nabízí otázka, komu vlastně toto výrazné uvolnění formálních požadavků kladených na smlouvy prospěje. Skutečně nová norma očekává, že se najde podnikatel, jenž bude ochoten prodat svůj závod ústně? I kdyby se takový pošetilec vyskytl, je snad nový občanský zákoník toho názoru, že takový postup obchodnímu styku prospívá? Domoci se plnění z ústně uzavřené smlouvy bude totiž pro podnikatele extrémně obtížné v případě, že smluvní partner dohodnuté podmínky plnění jakkoliv zpochybní. V takovém případě bude podnikatel nucen vynaložit nemalé finanční prostředky na dokazování obsahu smlouvy před soudem, přičemž výsledek sporu bude stále nejistý. Doporučení Z podnikatelského hlediska však nemá cenu debatovat nad účelností nové úpravy, nýbrž je třeba se na ni adaptovat. Dovolujeme si Vám proto doporučit, abyste v rámci svého podnikání trvali na písemné formě smlouvy i za předpokladu, že ji zákon pro daný smluvní typ výslovně nepožaduje. Vyhněte se ujednáním v jakékoliv formě, která by bylo možno posoudit jako změnu původní smlouvy. Na odchylná sdělení vždy neprodleně reagujte a nespoléhejte na dříve jasně dohodnuté podmínky smlouvy. Pokud se budete i přesto cítit v novém právním prostředí nejistě, neobávejte se svěřit svůj problém do rukou profesionálů. Jak jsme již nastínili v úvodu článku, liberální úprava předpokládá vysokou míru bdělosti. Ta si však žádá čas, který zase jak obecně známo stojí peníze. Kontakt pro další informace: Mgr. Václav Vlk Advokát/Associate Partner Tel.: > Jaké změny v DPH lze očekávat od roku 2015 Václav Olšanský, Rödl & Partner Praha > V reakci na politické dohody a legislativu Evropské unie jsou připravovány změny v zákoně o DPH, které mají být účinné od 1. ledna Tyto změny se týkají oblasti sazeb DPH a přeshraničního poskytování služeb ve vybraných oblastech. Připravovaná změna sazeb DPH od počátku roku 2015 Podle v současnosti platné právní úpravy se od roku 2016 má uplatňovat jednotná sazba DPH ve výši 17,5 procent. 3

4 Daně aktuálně / Ekonomika aktuálně Tento právní stav není v souladu se záměrem současné vlády, která navrhuje zrušení použití jednotné sazby DPH. Současně s tímto krokem vláda navrhuje zavést v ČR pro vybrané druhy zboží druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 procent, a to od 1. ledna Seznam zboží, na které se bude uplatňovat sazba DPH ve výši 10 procent, bude uveden v zákoně o DPH v nové příloze č. 3a. Konkrétně se podle důvodové zprávy bude jednat o: a) Nezbytně nutnou dětskou výživu zboží zařazené do kódu NCS 0402, 0404, 1901, 2106 v případě, že se bude jednat o výživu pro kojence, tj. děti do ukončeného dvanáctého měsíce věku, a malé děti, tj. děti od ukončeného jednoho roku do ukončeného třetího roku věku. b) Vybrané léky zboží zařazené do kódu NCS , 2852, 3002, 3003, 3004 a V případě léků tak dojde k rozdělení dosavadní položky Farmaceutických výrobků" na očkovací látky, léky, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě ve druhé snížené sazbě daně (10procentní) a na farmaceutické výrobky v první snížené sazbě (15procentní). Veterinární léčiva zůstávají v základní sazbě daně (21procentní). c) Vybrané knihy zboží zařazené do kódu NCS 4901, 4903, Tímto vymezením dojde k rozdělení dosavadní položky Knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy atd." na zboží v první snížené sazbě daně (15procentní) a na knihy, obrázkové knihy pro děti a hudebniny ve druhé snížené sazbě daně (10procentní). Do druhé snížené sazby daně lze zařadit pouze takové knihy, které odpovídají číselnému vymezení a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 3a a současně u nich nesmí podíl plochy reklamy překročit 50 procent. Do druhé snížené sazby daně (10procentní) tedy nebudou zařazeny noviny, časopisy, omalovánky, kartografické výrobky atd. a rovněž knihy, obrázkové knihy a hudebniny, které mají více jak 50procentní podíl reklamy a zůstávají proto i nadále v základní sazbě daně (21 procent). Výše uvedený návrh novely zákona o DPH neobsahuje změnu sazby DPH v případě dětských plen, takže se bude i nadále u dětských plen uplatňovat sazba DPH ve výši 21 procent. Tento návrh zákona v současnosti prochází legislativním schvalovacím procesem s tím, že navrhované změny mají být účinné od 1. ledna V souvislosti s připravovanými změnami sazeb DPH je vhodné pamatovat na nezbytnou přípravu spočívající například v nastavení informačních systémů, pokladen nebo kontroly sazby DPH u přijatých plnění tak, aby přechod na nové sazby DPH, pokud budou výše uvedené změny schváleny, proběhl hladce. Na připravované změny sazeb DPH je potřeba také pamatovat při přípravě finančních plánů. Zavedení systému zvláštního režimu jednoho správního místa (mini One-Stop-Shop) Jak jsme již informovali v minulosti, od 1. ledna 2015 se v EU mění pravidla pro stanovení místa plnění v případě elektronických služeb, telekomunikačních služeb a vysílacích služeb pro zákazníky nepodnikatele na území EU. Tato změna prakticky znamená, že poskytovatelé výše uvedených služeb budou mít povinnost zdanit poskytované služby DPH platnou v členském státě příjemce služby. V návaznosti na tuto změnu se zavádí možnost poskytovatelům těchto služeb, aby byli zaregistrováni k DPH pouze v jednom členském státě EU, prostřednictvím kterého budou plnit své povinnosti na DPH u výše uvedených služeb také v jiných členských státech EU. V souladu s legislativou EU byl připraven vládní návrh novely zákona o DPH, který implementuje výše uvedené změny. Tento návrh zákona v současnosti prochází legislativním schvalovacím procesem s tím, že navrhované změny mají být účinné od 1. ledna Pravidla pro registraci osob, které poskytují výše uvedené služby, do systému zvláštního režimu jednoho správního místa (mini One-Stop-Shop) by měla být účinná od 1. října Kontakt pro další informace: Ing. Václav Olšanský Daňový poradce Tel.: > Účetní pohled na právo stavby Jaroslav Dubský, Adéla Nosková, Rödl & Partner Praha > V souvislosti s rekodifikací občanského a obchodního práva vznikla řada nových otázek a oblastí. Mnohé z nich v účetnictví nepřinesly žádné významné změny, jiné ano. Některým změnám v oblasti účetnictví jsme se věnovali již v předchozích článcích. V tomto článku se zaměříme na téma, které je po rekodifikaci nové, a tudíž se s ním muselo poprat i účetnictví. Jedná se o právo stavby. 4

5 Ekonomika aktuálně Vydání: Září 2014 jiný. Například majitel hotelu koupí právo stavby na sousedícím pozemku, aby zachoval výhled z pokojů. Maximální délka trvání práva stavby je 99 let, ale existují i možnosti jejího prodloužení. Po uplynutí této doby připadne stavba majiteli pozemku a tím dojde k jeho zhodnocení. Případně se mohou zúčastněné strany domluvit, že naopak majitel stavby odkoupí pozemek. Obě strany mají vzájemné předkupní právo. Právo stavby může být sjednáno jak za úplatu, tak i bezúplatně. Právo stavby má na našem území historickou tradici, v právním řádu však není tento pojem zahrnut od roku Nový občanský zákoník se k němu po dlouhé době opět vrátil. Účetní pohled na právo stavby vychází z úpravy vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví pro podnikatele, která byla provedena souvislosti s rekodifikací občanského a obchodního práva. Novela nabyla účinnosti 1. lednem Podle přechodných ustanovení účetní jednotka, která vykazovala dlouhodobý majetek v položkách stanovených ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky č. 467/2013 Sb. (novelizovaná vyhláška 500/2002), vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení podle starých ustanovení. To znamená, že změna vykazování se použije až pro majetek pořízený v době po nabytí účinnosti novely, tedy pořízeném po 1. lednu Co je to právo stavby Zdroj: archiv Rödl & Partner Do konce roku 2013 patřily mezi nemovitosti pouze pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory. Stavba, která stála na cizím pozemku, byla evidována samostatně a měla jednoduše jiného majitele. Od roku 2014 do nemovitostí navíc spadají i věcná práva k pozemkům, což je například právě právo stavby. Důvod, proč byl pojem do českého práva vrácen je ten, že stavba je nově součástí pozemku a nemůže mít tedy jiného vlastníka než pozemek. V praxi ale může nastat situace, kdy bude stavba majetkem jiné osoby, například pokud majitel pozemku nechce přistoupit k prodeji, ale stavbu povolí, protože bude pouze dočasná. Podle nové právní úpravy právě v případě, kdy je jiný vlastník pozemku a jiný vlastník stavby může být využito právo stavby. Právo stavby si můžeme představit, jak je občas uváděno některými autory, jako bublinu, která zatěžuje pozemek, v této bublině je pak umístěna stavba. Stavba může být umístěna jak na pozemku, tak pod zemí. Právo stavby je zapisováno do katastru nemovitostí. Právo stavby nemusí být využito pouze v případě, kdy bude vybudována stavba, ale může být zřízeno i v opačném případě proto, aby na cizím pozemku nemohl stavět někdo Vykázání práva stavby Účetní jednotka vykazuje právo stavby a účtuje o něm podle svého záměru při jeho pořízení jako o > součásti ocenění stavby > samostatném dlouhodobém hmotném majetku > v rámci ocenění zásob Jako součást ocenění stavby je právo stavby zaúčtováno v případě, kdy na pozemku stavba nově vznikne, pak vstoupí do pořizovací ceny stavby jako jakýkoli jiný vedlejší pořizovací náklad. Dále vstoupí do pořizovací ceny v případě, kdy se pořídí právo stavby až po okamžiku uvedení stavby do užívání. Pak je zaúčtováno jako technické zhodnocení stavby. Jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek je právo stavby vykázáno v případě, kdy na pozemku žádná stavba nestojí a nebylo to ani záměrem nákupu. Vykázáno je potom na pozici B.II.2. Stavby. V rámci ocenění zásob pak bude vykázáno v případě, kdy je právo stavby určeno k obchodování. Jednou možností je, že bude vykázáno jako zboží, pokud je nakoupeno a následně prodáno. Druhou možností je vykázání v hodnotě výrobku, a to v případě, kdy je na něm stavba skutečně zřízena a až ta je poté určena k prodeji. Specifická situace nastává v případě, kdy jedno právo stavby souvisí s více stavbami. Do nákladů souvisejících s pořízením potom vstoupí pouze poměrná část hodnoty práva stavby, částka se proporcionálně rozdělí tak, aby bylo možno doložit její využití pro daný účel například poměrným rozúčtováním celkové hodnoty. Účetní odpisování a vyřazení práva stavby Pokud vstoupí právo stavby do ocenění zásob, přistupuje se k němu jako ke všem jiným položkám, které do ocenění vstupují, a neodepisuje se. Pokud je právo stavby vykázáno jako samostatný dlouhodobý hmotný majetek, bude odepisováno po dobu, na kterou bylo sjednáno. Zaúčtuje se dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu a od tohoto okamžiku je odepisováno. 5

6 Ekonomika aktuálně / Podnikové poradenství aktuálně Poslední variantou je, že vstoupí do ocenění dlouhodobého majetku. Zde mohou nastat dvě situace: > První jednodušší je, že je stejná doba trvání práva stavby, jako je doba odepisování stavby. Pak právo stavby vystupuje jako každý jiný vedlejší pořizovací náklad do vstupní ceny a majetek se odepisuje standardně. > Druhá komplikovanější situace nastává, když je právo stavby sjednáno na jinou dobu, než je doba odepisování stavby. > Pokud je předpokládaná doba užívání stavby kratší než sjednaná doba práva stavby, zohlední se v odpisovém plánu hodnota práva stavby při vyřazení stavby. Je to obdobné, jako když se odepisuje majetek do zůstatkové hodnoty a ne do nuly. > Pokud je naopak předpokládaná doba užívání stavby delší než sjednaná doba práva stavby, zohlední se v odpisovém plánu hodnota stavby. Výše této zbytkové hodnoty může například odpovídat dohodnuté náhradě za stavbu. Zjednodušeně řečeno v obou případech se pro odpisování využije kratší doba a odepisuje se do zbytkové hodnoty stavby nebo práva stavby s delší dobou. Pokud zanikne stavba před dobou, na kterou je zřízeno právo stavby, právo stavby, které je součástí ocenění, se nevyřadí, ale zůstane dále v majetku. Budoucnost práva stavby v účetnictví Výše popsaný způsob vychází z aktuálního znění vyhlášky platného v roce Vyhlášku ale čeká do budoucna další úprava, protože bude nutné do jejího obsahu zahrnout novou účetní směrnici Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2013/34/EU. Nová právní úprava bude vytvářena již od roku 2014 a platit by měla od roku Je tedy možné, že právo stavby bude z účetního pohledu ještě upraveno. Kontakt pro další informace: > Víte, jak se oceňuje podnik a co k tomu znalec potřebuje? František Prodělal, Rödl & Partner Praha > Při komunikaci s klienty, auditory, právníky a daňovými poradci se v praxi setkáváme s dotazy, jaké metody (přístupy) se pro ocenění podniku používají a jaké podklady bude znalec k ocenění podniku potřebovat. Existuje celá řada metod a jejich různých obměn, naším úkolem však bude zaměřit se na základní skupiny metod a jejich podstatu a na podklady, které jsou při ocenění určitou metodou znalcem vyžadovány. je třeba zdůraznit, že podnik by měl být oceněn více metodami (v praxi alespoň dvěma), přičemž výsledek ocenění je dán pro daný podnik nejvhodnější metodou ocenění. Ostatní metody jsou pak chápány jako metody podpůrné. Dříve používaný průměr z výsledků jednotlivých metod je dnes již považován za chybný. Základní metody pro stanovení hodnoty podniku Pro určení hodnoty akcií, obchodních podílů, podniků a jejich částí jsou používány tři tradiční přístupy: > výnosový přístup > srovnávací přístup > majetkový přístup Výnosový přístup Výnosový přístup je nejvíce používán především při oceňování celých podniků, jejich částí a průmyslových práv, případně jiného duševního vlastnictví. Mezi základní varianty tohoto přístupu patří metoda diskontovaného čistého cash flow (DCF) a metoda kapitalizovaných čistých výnosů. Výnosový přístup vždy předpokládá dostupnost určité časové řady ekonomických výsledků buď budoucí prognózu (DCF), či výsledky dosahované v minulosti (metoda kapitalizovaných čistých výnosů). Ing. Jaroslav Dubský Auditor/Associate Partner Tel.: Metoda se jako hlavní používá u společností, jež mají výnosový potenciál, generují tedy stabilní peněžní toky. V případě metody DCF jde o ocenění budoucích peněžních toků (cash flow), a to při zakalkulování rizika jejich dosažení a jejich současné časové hodnoty (zohlední se pomocí diskontní míry). Volné peněžní toky vyjadřují, kolik peněz je možné z podniku odebrat, aniž by byl narušen jeho předpokládaný vývoj, a to 6

7 Podnikové poradenství aktuálně Vydání: Září 2014 při zohlednění (odečtení) investic, které jsou podmínkou k dosažení těchto peněžních toků. Dále je nutné zohlednit plánované opisy, tvorbu a rozpouštění rezerv a opravných položek (nejedná se o peněžní toky), změnu pracovního kapitálu (provozních pohledávek a závazků, zásob, časového rozlišení aktivního i pasivního), čerpání a splátky úvěrů a jejich úrokovou sazbu a samozřejmě i očekávanou daň z příjmů. Diskontní míra zohledňuje riziko nedosažení očekávaných výnosů. Slouží pro přepočet očekávaných výnosů na současnou hodnotu. Jejím základem je bezriziková míra výnosnosti odvozená z výnosnosti státních dluhopisů a různé rizikové přirážky. Ty zohledňují velikost společnosti, obor, ve kterém společnost působí, a případně další faktory rizika. Důležitá je dále volba časového horizontu pro plánování peněžních toků. Do hodnoty společnosti vstupují veškeré volné peněžní toky vytvořené po datu ocenění. Budoucí období se obvykle rozděluje na dva časové úseky. První fáze zahrnuje období, po které je vypracovaný finanční plán (obvykle 3 5 let), druhá fáze je od konce tohoto období do nekonečna (pokračující hodnota, perpetuita). Pokračující hodnotou se tedy rozumí hodnota peněžních toků od konce první fáze do nekonečna. Výsledkem metody DCF je ocenění provozní části podniku. Majetek, který je součástí provozní části podniku, generuje výnosy a náklady. V podniku však může existovat i majetek, který neslouží k zajištění provozu podniku (neprovozní majetek). Může se jednat např. o nevyužívané objekty, podniková rekreační zařízení, volnou hotovost a finanční investice. Neprovozní majetek je nutné ocenit samostatně a přičíst jeho hodnotu k hodnotě provozní části podniku. Základním podkladem pro ocenění metodou DCF je (kromě historických účetních závěrek a výročních práv) finanční plán, plán investic, odpisů, pracovního kapitálu a plán financování. Druhou nejpoužívanější výnosovou metodou je metoda kapitalizovaných čistých výnosů, která je založena na diskontování historických výsledků hospodaření. Metoda vychází z trvale odnímatelného čistého výnosu, který je vypočítaný z upravených minulých hospodářských výsledků (provozního výsledku hospodaření nebo výsledku hospodaření z běžné činnosti). Jedná se opět o čistý výnos, který je možno rozdělit vlastníkům, aniž by byla dotčena podstata podniku. Takto upravené minulé hospodářské výsledky se přepočítají na srovnatelnou cenovou úroveň k datu ocenění, a to za použití inflace. Jejich váženým průměrem (váhy by měly zachytit význam jednotlivých minulých období pro budoucnost, pozdější období mají většinou větší váhu) se získá trvale odnímatelný čistý výnos. Neprovozní majetek se opět ocení samostatně a dodatečně přičte k hodnotě provozní části. Metoda se používá u společností s ustálenými výsledky hospodaření a u společností s omezenými nebo neurčitými růstovými možnostmi. Jedná se o metodu konzervativní. Základním podkladem po ocenění metodou kapitalizovaných čistých výnosů jsou účetní závěrky společnosti alespoň za pět minulých účetních období. Majetkový přístup Majetkové ocenění je založeno na hodnotě majetkové podstaty podniku, kdy je od stanovené hodnoty majetku odečtena hodnota závazků dle stavu k datu ocenění. Majetkové ocenění je také obecně označováno jako ocenění substanční. V užším slova smyslu představuje substanční hodnota ocenění na principu reprodukčních cen. Majetek je zde oceněn na úrovni nákladů na jeho znovupořízení. Jedná se o reprodukční náklady, které představují současné náklady na náhradu nebo reprodukci aktiva snížené o fyzické opotřebení a všechny formy jeho zastarání. Můžeme hovořit o nákladech na reprodukci majetku (vytvoření pomyslné repliky). Jedná se tedy o individuální přecenění jednotlivých majetkových položek. Tato metoda se ve velké míře uplatňuje při nabytí podniku (majetku) a jeho zavedení do účetnictví nástupnické společnosti v reálných cenách se samostatně vykázaným goodwillem, jako rozdílem mezi realizovanou cenou (případně výnosově stanovenou hodnotou podniku jako celku) a součtem ocenění individuálně přeceněných majetkových položek. Další variantou majetkového ocenění je uplatnění účetního přístupu, který vychází z historických cen, za které byl majetek skutečně pořízen. Majetek se tedy oceňuje podle zásad platných v účetnictví. Výsledkem je účetní hodnota vlastního kapitálu. Majetek je tedy oceněn v historických pořizovacích cenách, nikoli v reálné hodnotě k datu ocenění. Výhodou této metody je její průkaznost. Výsledek ocenění touto metodou by měl sloužit pro srovnání s výsledky ocenění získanými ostatními metodami. V rámci majetkového ocenění se ve zvláštních případech používá metoda likvidační hodnoty, kdy se nepředpokládá další podnikání, ale likvidace společnosti, to je ukončení činnosti a prodej jednotlivých položek aktiv a úhrada jejich závazků. Její použití má opodstatnění v případě, že by likvidace přinesla větší zisk, než další pokračování v podnikání společnosti, tedy za situace, že likvidační hodnota je větší než hodnota výnosová. Jedná se o situaci, kdy je z čistě finančního hlediska vhodnější provést likvidaci společnosti, než pokračovat v jejím provozu. Výsledkem ocenění likvidační metodou je likvidační zůstatek, který je k dispozici 7

8 Podnikové poradenství aktuálně / Rödl & Partner Intern k rozdělení po skončení likvidace pro akcionáře (společníky) společnosti. Nejdůležitějšími podklady pro ocenění majetkovou metodou jsou, kromě základních podkladů, i inventurní soupisy veškerých aktiv k datu ocenění (zejména dlouhodobého hmotného majetku, pohledávek a zásob). Srovnávací přístup Srovnávací přístup klade důraz na srovnávací charakteristiky oceňované společnosti a je použitelný pouze tam, kde je k dispozici dostatečné množství údajů o trhu srovnatelných podniků (údaje burzovní, o podobných transakcích, licenčních poplatcích apod.), což předpokládá rozvinuté a dlouhodobé podmínky tržního hospodářství. Metodu srovnávací můžeme aplikovat ve dvou variantách. U metody srovnatelných podniků znalec zjistí hodnotu společnosti ze srovnání oceňované akcie s akciemi srovnatelných společností, které jsou veřejně obchodovatelné. Druhou variantu představuje metoda srovnatelných transakcí. Při použití metody srovnatelných transakcí je hodnota stanovena na základě cen, za které se obchodovaly významné podíly ve srovnatelných společnostech. V obou případech je nutné najít skupinu srovnatelných podniků (transakcí) a znát cenu, za kterou s nimi bylo na trhu obchodováno. To je v podmínkách České republiky, zvláště pro menší společnosti prakticky nemožné. V těchto případech lze užít obchodované či jinak srovnatelné společnosti ze zahraničí, podnikající v příbuzném oboru. Ale i v těchto případech je třeba počítat s vysokým rozptylem vedoucím k širokému intervalu výsledků ocenění společnosti. Závěr Toto byl pouze popis tří základních metod (přístupů) použitelných pro ocenění podniku. Je na zvážení znalce, jakou metodu pro ocenění použije. Znalost podstaty jednotlivých metod je však pro účetní jednotky, auditory i jiné poradce pro dobrou spolupráci a komunikaci se znalcem velmi důležitá. Kontakt pro další informace: > Akce/Připravujeme pro Vás: září prosinec 2014 Jana Švédová, Rödl & Partner Praha Září Změny v účetnictví v roce září 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Lenka Kudrnová Říjen Zdroj: archiv Rödl & Partner Nové předpisy v českém daňovém právu 7. října 2014, Mövenpick Hotel Frankfurt City, Frankfurt nad Mohanem Přednáší: Lucie Vorlíčková, Miroslav Skopec Zaměstnanci a ochrana osobních údajů nové pohledy a přístupy 8. října 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Eva Blechová Metodika sestavování roční účetní závěrky 16. října 2014, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Přednáší: Martin Růžička Novinky IFRS 22. října 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jana Kocurková Listopad Aktuální změny v účetnictví pro podnikatele 5. listopadu 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Jaroslav Dubský, Jan Čadílek Ing. František Prodělal, Ph.D. Znalec Tel.: Daňové novinky od roku listopadu 2014, Vydavatelství Economia Praha Přednáší: Monika Novotná, Tomáš Zatloukal, Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Roman Burnus 8

9 Rödl & Partner Intern Vydání: Září 2014 Právo ve veřejné správě listopadu 2014, hotel Černigov, Hradec Králové Přednáší: Václav Vlk k tématu Soukromoprávní odpovědnost představitelů samosprávných celků Transferové ceny z pohledu daní, práva a auditu 20. listopadu 2014, místo bude upřesněno Přednáší: Miroslav Kocman, Petr Tomeš, Pavel Koukal, Jaroslav Dubský Koncernové vztahy nová rizika a odpovědnost pro dceřiné společnosti v ČR. Pohled právní, daňový a auditorský 26. listopadu 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Pavel Koukal, Petr Tomeš, Miroslav Kocman, Jaroslav Dubský Prosinec Roční účetní závěrka 3. prosince 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: Martin Růžička Mikulášský seminář (nejnovější vývoj v oblasti daní a účetnictví) 4. prosince 2014, Slovanský dům Praha Přednáší: bude upřesněno Rezervy 10. prosince 2014, konferenční sál Rödl & Partner Praha Přednáší: David Trytko, Michal Bobek Více na v sekci Akce -jsd- 9

10 Mandantenbrief Tvoříme základy Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně s našimi klienty. Rödl & Partner Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ. Castellers de Barcelona Celek se skládá z jednotlivců u Castellers, i v naší společnosti. Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner promítl do dnešní podoby. Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních hodnot, je Força, Equilibri, Valor i Seny (síla, stabilita, odvaha a rozum). Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo i jedním z důvodů, proč společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží. Mandantenbrief Září 2014, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Ing. Jana Švédová Layout/Sazba: Rödl & Partner Tento newsletter je nezávaznou informační bro žurou a slouží obecným informačním účelům. Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení individuálního pora denství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Part ner snaží o maximální pečlivost, nemůže ale pře vzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost in for mací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit pora dens kou za kázkou. Rödl & Partner nepřejímá od povědnost za rozhodnutí, která čtenáři na základě článků news letteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Slovo věc aneb znáte jeho význam? > Výprosa,

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Komanditní suma upravuje ručení komanditisty

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Červen 2013 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Odpadne povinnost energetických štítků při prodejích a pronájmech

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2013 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Ručení statutárních orgánů za závazky korporace

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Duben 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Nezakládáte dokumenty do sbírky listin? Sankce zpřísněny Daně

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby

Znalecký posudek 921-161/07. o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Znalecký posudek 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby ZNALECKÝ POSUDEK 921-161/07 o ocenění akcií společnosti Pankrác, a.s. pro účel veřejné dražby Objednavatel:

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček

Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Účetní uzávěrka, závěrka a daň z příjmů právnických osob ve firmě NAVZAS s.r.o. Martin Ludvíček Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

Specifika účtování majetku v obcích

Specifika účtování majetku v obcích SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Specifika účtování majetku v obcích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více