Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod."

Transkript

1 Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod. F.1. - Plán stanovuje opatření a postupy pro případ havarijního úniku ropných produktů a jiných škodlivých látek majících negativní vliv na jakost vody. Tento plán je schválen příslušejícím vodohospodářským orgánem. F.2. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Plán havarijních opatření [dále PHO] je závazný pro pro všechny pracovníky Provozní jednotky Pardubice a ostatní pracovníky DKV nebo jiných VJ ČD příp. civilních firem, kteří vykonávají pracovní činnost na tomto pracovišti. V případě havárie se jím řídí i zásahové složky útvaru POŽ a pracovníci ostatních výkonných jednotek Českých drah, kteří se účastní likvidace havárie a pracovníci nadřízených útvarů ČD. Účelem PHO je zabezpečit při havarijním úniku spolupráci všech složek ČD i mimodrážních tak, aby negativní vliv na životní prostředí byl omezen v co největší míře ve smyslu vyhlášky MLVH č.6/77 Sb o ochraně jakosti povrchových vod a podzemních vod. Plánem havarijních opatření současně nejsou dotčeny platné předpisy a směrnice ČD. F.2. 1.Uživatel závadných látek. Uživatelem nebezpečných látek je výkonná jednotka ČD Depo kolejových vozidel Česká Třebová, Provozní jednotka Pardubice. Za uživatele nebezpečných látek je považován každý, kdo s nimi zachází t.j. kdo je těží skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Uživatel nebezpečných látek je povinen se řídit platnými zákony zejména zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dále platnými rezortními rozkazy a směrnicemi. F.2. 2.Havarijní zhoršení jakosti podzemních vod-vymezení pojmů. Havarijní zhoršení jakosti je náhlé a nepředvídané zhoršení, případně mimořádně závažné zhoršení jakosti vody, které má vliv na zhoršení užitných vlastností vody a způsobuje biologické, hygienické, estetické nebo technické závady. Specifičnost havarijních úniků nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných při přepravě na železnici tkví nejen ve větší nebezpečnosti jejich okamžitých následků, ale i v náročnosti prvotního zásahu při jejich lokalizaci a likvidaci. Únik závadných látek [Ve směrnici ČD M32 je použit termín "nebezpečná látka", který je významově shodný termínem "závadná látka"] přepravovaných po železnici může způsobit při železničních nehodách a provozních závadách tyto závady: F Zhoršení nebo ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti podzemní nebo povrchové vody i v případě, že nedojde k přímému znečištění této vody. F Snížení samočistící schopnosti toku v důsledku omezení přístupu vzdušného kyslíku např. u ropných látek vytvořením olejového filmu na hladině. F Znečištění půdy narušením přirozených biochemických pochodů v půdě a možnost dlouhodobého sekundárního zamoření podzemních vod. F Cílem plánu havarijních opatření je zabezpečit při havarijním úniku spolupráci všech složek na českých drahách i mimo ně tak, aby negativní vliv na životní prostředí byl omezen v co největší míře ve smyslu zákonných ustanovenía o vodách.ochrana jakosti vod je všeobecně požadována zákonem 138/1973 Sb. O vodách a shora uvedenou vyhláškou, nedostatky na tomto úseku jsou postihovány podle nařízení vlády ČSR č.26/1975 Sb. o pokutách za porušení povinností na úseku vodního hospodářství majetkovými sankcemi. V případě Provozní jednotky Pardubice může dojít ke zhoršení případně ohrožení jakosti vod při nehodách resp. provozních závadách na hnacích vozidlech nebo při závadách na nákladu při opravách ložených nákladních vozů 27

2 nebo při skladování látek nebezpečných vodám. F.3. Plán vyrozumění a postup při havarijním úniku nebezpečných látek. F.3.1. Postup při havarijním úniku-obecně: F Okamžitá opatření. Spočívá v povinnosti odstranění příčin a zabránění bezprostředních následků jakož i v povinnosti rychlého hlášení složkám ČD a orgánům státní správy viz Směrnice ČD M32 a Zákon o vodách č.254/2001 Sb. F Opatření prvého zásahu. Spočívají ve zneškodnění havarijních úniků nebezpečných látek jednotkami HZS v rámci jejich vybavení. F Opatření následná. Řeší vlastní likvidaci následků havarijního úniku. Spočívají v asanaci, rekultivaci terénu a konečné likvidaci havarijního stavu. F.3.2. Postup při havarijním úniku na pracovištích Provozní jednotky Pardubice. Každý zaměstnanec ČD DKV Česká Třebová - Provozní jednotky Pardubice, který zjistí jakýkoliv únik látky z kolejových vozidel v železniční stanici nebo na trati, resp. v prostoru manipulace s nebezpečnými látkami, nebo je na tuto skutečnost upozorněn civilní osobou, vyrozumí neprodleně o uvedené skutečnosti výpravčího železniční stanice resp. vedoucího směny a vedoucího pracoviště. Výpravčí železniční stanice tuto skutečnost oznámí operačnímu středisku HZS ČD [hasičská záchranná služba Českých drah], vedoucímu směny a svému nadřízenému. V případě,že zaměstnanec DKV zjistí jakýkoliv únik látky v prostoru pracoviště Depa kolejových vozidel nebo je na tuto skutečnost upozorněn jinou osobou, vyrozumí o této skutečnosti neprodleně vedoucího pracoviště resp. vedoucího směny. Ten po zjištění,že se jedná o nebezpečnou látku tuto skutečnost neprodleně oznámí v pracovní době přednostovi Provozní jednotky Pardubice nebo jeho zástupci (mimo pracovní dobu službu konajícímu strojmistrovi v Pardubicích), operačnímu středisku útvaru HZS ČD v Kolíně [který zajistí vyrozumění orgánů a institucí v souladu s ustanovením Směrnice ČD M32 kap. IX článek č.63] a vedoucího směny OPŘ Česká Třebová. Součástí oznámení při úniku látky je uvedení zda se jedná o únik z hnacího vozidla, nákladního vozu [cisternový, nádržkový, kotlový, kontejnerový], z obalů uložených na nákladním voze, ze silničního vozidla nebo z obalů či nádrží ve skladovém hospodářství. Dle možnosti je potřebné uvést i obě čísla uvedená na oranžové výstražné identifikační tabuli vozu [označení přepravované látky dle RID/PNZ] a druh výstražné značky pro označení nebezpečí, případně odhadnuté množství uniklé látky. Při úniku látky v oblasti skladového hospodářství v obvodu pracovišť Provozní jednotky Pardubice se vychází ze znalosti o uskladněných látkách viz kap. 6 a 7 a z možnosti přesnějšího určení množství uniklé látky. Operační středisko HZS vyrozumí: -Pověřeného ekologa Českých drah -útvar HZS okresu -orgán policie České republiky -odesílatele a příjemce přepravované látky -provozovatele vodního zdroje došlo-li k úniku v PHO vodního zdroje -okresní úřad [referát životního prostředí] -OI ČIŽP [v případě nezastižení pracovníka RŽP okresního úřadu] -správce ohroženého recipientu [povrchového toku nebo kanalizace] -orgány hygienické služby -lékařskou záchrannou pomoc -správu ochrany rostlin,veterinární služby -rybářský svaz Účastník tel. čísla ČD veř. tel. Přednosta prov. jednotky Pardubice mimo prac. dobu 049/ Vedoucí technického oddělení Pardubice mimo prac. dobu

3 Vedoucí provozu Pardubice mimo prac. dobu 0465/3947 Vedoucí oprav Pardubice mimo prac. dobu Vedoucí opravny vozů Pardubice mimo prac. dobu Vedoucí stanice technických prohlídek Pardubice mimo prac. dobu 0468/ Ekolog PJ Pardubice mimo prac. dobu 0468/ Strojmistr Pardubice Vrátnice opravny vozů Pardubice Hasičská záchranná služba ČD Kolín Orgán policie České republiky Pardubice Vodovody a kanalizace Pardubice došlo-li k úniku do městské kanalizace Okresní úřad [referát životního prostředí] OI ČIŽP Hradec Králové /46558, 049/46675 Okresní hygienické stanice Pardubice Záchranná služba Hasičský záchranný sbor Pardubice Do příjezdu zásahové jednotky útvaru HZS zajistí zaměstnanci Provozní jednotky: a/ ochranu zdraví a bezpečnost na místě havárie. b/ aby před příchodem úředního vyšetřujícího orgánu nedošlo k jakékoliv manipulaci s výpustními zařízeními a armaturami s vyjímkou nutné manipulace s výpustními zařízeními pro zamezení dalšího úniku v případě, že se jedná o únik obecně známé nebezpečné látky [motorová nafta,oleje a pod]. c/ v případě úniku látky dle bodu b/ zajistit provedení okamžitých prvních opatření: - utěsnění zdroje úniku - uzavření zdroje úniku - jímání unikající látky do vhodných nádob - aplikace sorbentu - utěsnění kanalizačních vpustí - osazení norných stěn d/ v případě podezření na špatně uzavřené uzavírací zařízení, nebo vadnou armaturu, na tuto skutečnost nutno upozornit vyšetřovatele havarijního úniku a zajistit, aby tato skutečnost byla protokolárně zaznamenána. To se týká i technického stavu vozidla příp. skladu nebezpečných látek. Zásah k havarijnímu úniku provádí útvar HZS ČD Kolín, v případě nebezpečí z prodlení útvar HZS okresu Pardubice. Zásahová jednotka HZS ČD nebo HZS okresu provádí zásah až do doby lokalizace havarijního úniku závadné látky. Vedoucím těchto prací je velitel zásahu, ten také rozhoduje o jeho ukončení. V případě kdy zásah provádí HZS okresu, se při oznámení o havarijním úniku postupuje rovněž dle výše uvedených zásad. Součinnost HZS ČD a HZS okresu je organizačně zajištěna. Za zajištění dokladů potřebných k šetření havárie [údaje o unikající látce,o obalu, o vozidle a pod] je odpovědný: -při úniku v obvodu železniční stanice a přilehlých traťových úsecích, přednosta příslušné VJ Českých drah a přednostové ostatních dotčených VJ Českých drah. -při úniku na pozemku nebo vprostorách patřících DKV - přednosta PJ DKV nebo jeho zástupce. -při úniku v prostorách jiné VJ Českých drah - přednosta této VJ nebo jeho zástupce. Po skončení zásahu předá velitel zásahu přednostovi PJ DKV písemnou formou informace o stavu události [místě zásahu]. Za odstraňování následků ekologické havárie odpovídá po odborné stránce pověřený ekolog ČD [pracovník samostatného oddělení ekologie GŘ], který: - zastupuje ČD a jedná jejím jménem před orgány státní správy - spolupracuje s velitelem útvaru HZS ČD resp. okresu a s vyšetřujícím orgánem policie ČR. 29

4 - po zásahu útvaru HZS ČD organizuje a řídí nápravná opatření, uložená příslušnými orgány státní správy. - zajišťuje objednání odborných firem a sjednání podmínek smluv na provádění asanačních prací. - odpovídá za sepsání záznamu o havarijním úniku nebezpečné látky, který zašle ekologickým pracovištím těch OZ ČD, které se na havárii podílely. Po zjištění odpovědnosti za únik nebezpečné látky se převádí řízení asanačních prací do působnosti příslušného OZ ČD. Povolení ke vstupu na pozemek Depa kolejových vozidel, dozor a proškolení z bezpečnostních předpisů [ v souladu s předpisem Op 16 v potřebném rozsahu s přihlédnutím k místním podmínkám] pro pracovníky firmy provádějící sanační práce zajistí vedoucí příslušného pracoviště PJ Pardubice po dohodě s referentem OBP DKV Česká Třebová. V případě potřeby vstupu těchto pracovníků na pozemek železniční stanice zajistí vedoucí příslušného pracoviště PJ Pardubice povolení ke vstupu na pozemek resp. do prostor železniční stanice a jejich proškolení prostřednictvím přednosty železniční stanice. F.4. Odpovědnost za následky havarijních úniků, úhrada nákladů. F.4.1 Odpovědnost jednotlivých služebních odvětví za urychlenou likvidaci následků úniku nebezpečné látky při nehodových událostech je stanovena rozkazem náčelníka dráhy č.6/1987, Opatření k urychlené likvidaci následků nehodových událostí v železničním provozu a předpisem ČD D 17. F.4.2 Úhrada nákladů za likvidaci havárií při znečištění půdy, vody a ovzduší nebezpečnými látkami: A/ náhrady, postihy, penále a pod. vyměřené OÚ případně jinými orgány státní správy, nese včetně nákladů na odstranění následků úniku nebezpečné látky a na odstranění závad VJ ČD jejíž pracovníci znečištění půdy, vody příp. ovzduší zavinili. B/ Jestliže znečištění způsobila cizí právnická nebo fyzická osoba požadují ČD veškerou náhradu za majetkové sankce i úhradu nákladů za odstranění následků po znečištění půdy,vody resp. ovzduší od právnické resp. fyzické osoby, která toto znečištění způsobila. C/ V případě, že není zjištěn viník ekologické havárie, postupuje se dle ekonomických pravidel ČD. F.5. Geologické a hydrogeologické poměry. Z geologického hlediska leží zájmové území na slínovcích svrchnoturonského komplexu svrchní křídy na nichž jsou uloženy kvartelní uloženiny o mocnosti cca 10 m. Tvoří je říční písky,štěrky, štěrkopísky. Svrchní část kvarterních uloženinje tvořena navážkami o mocnosti asi 0,4-1,2 m. Hladina podzemní vody v kvarterním kolektoru je volná, nalézá se 4-5 m pod terénem. Směr proudění podzemní vody je severní až severo-severozápadní t.j. směrem k Labi, které ve vzdálenosti cca 750 m tvoří místní erozivní základnu. Podzemní vody jsou z části doplňovány atmosferickými srážkami, dominuje však poříční infiltrace z povrchového toku. F.6. Popis skladovaných nebezpečných látek, manipulace s nimi. F.6.1 Vozební stanice. Na pracovišti Vozební stanice je skladována motorová nafta, petrolej, mazací oleje, mazací tuky, technický benzín a odpady roztříděné dle druhů a kategorií.. F Motorová nafta. Motorová nafta je skladována v neveřejné čerpací stanici nafty, která je umístěna u vlečkové koleje č.206 [viz příloha č1]. Objekt sestává ze dvou podzemních jednoplášťových vyvložkovaných nádrží [každá nádrž o objemu 100 m 3 ] výrobce ADAST. Každá z nádrží má odvětrávací potrubí vyvedené nad střechou výdejny. Plnící potrubí je rozvětveno tak, aby bylo možno plnit obě nádrže. Každá z větví je opatřena uzavírací armaturou,takže lze dle potřeby plnit buď nádrž č.1 30

5 nebo nádrž č.2. Plnění nádrží je samospádem. Součástí nádrží je výdejní zařízení umístěné ve výdejně čerpací stanice umožňující výdej motorové nafty z jedné nebo druhé nádrže. Prostor nádrží, stáčecího a výdejního místa není zastřešen. Mezi nádržemi a výdejnou je umístěna strojovna osazená čerpadlem pro výdej nafty a potřebnými armaturami. F Stáčecí a výdejní místo. Stáčecí stanoviště je tvořeno jedním stáčecím místem, pod kterým je vybudována záchytná jímka sestávající ze dvou částí: a/ záchytná jímka pod železničním vozidlem - je vybudována přímo v kolejišti vlečky mezi kolejnicemi v délce 14 m a její objem je 8,2 m 3. b/ boční záchytné jímky - slouží k zachycení úkapů z manipulačního prostoru. Záchytné jímky jsou zhotoveny z ocelového plechu a jsou vyspádovány do odtokových vpustí a potrubím odvedeny do olejové kanalizace ústící do jímky odkud jsou vody znečištěné ropnými látkami přečerpávány do čističky odpadních vod. Spáry mezi kolejnicemi a záchytnými jímkami jsou vyplněny trvale pružným tmelem. Nad záchytnými jímkami jsou na ocelových rámech položeny pochůzné ocelové pórorošty do úrovně horní hrany kolejnic. Záchytné jímky a pochůzné rošty jsou dále opatřeny nátěrem odolným působení ropných látek, potrubí uložené v zemi je chráněno nátěrem odolávajícím zemní vlhkosti. Uzemnění záchytných jímek je provedeno jejich pospojováním s následným připojením na zemnící soustavu objektu. Umístění zařízení na stáčení a výdej nafty je ve strojovně čerpací stanice nafty a jeho obsluha je uvedena v provozním řádu čerpací stanice s kterým jsou pracovníci obsluhující čerpací stanici prokazatelně seznámeni. Hlavní vypínač čerpací stanice je umístěn na rozvaděči vedle čerpací stanice. F Technický benzín, petrolej, minerální oleje a plastická maziva. Tyto látky jsou skladovány jednak v olejně v remíze Vozební stanice, kde jsou uloženy v kovových nádržích a jednak v otevřeném krytém skladu hořlavin za remízou viz příloha č.1. Podlaha olejny je betonová, bezodtoková, zhotovena tak, že tvoří záchytnou jímku a je opatřena nátěrem odolávajícím skladovaným látkám. Obdobně je zhotovena i podlaha skladu za remízou. F Maximální množství skladovaných olejů v olejně: Upotřebený olej l Minerální oleje: IX l PP l TAP 15V l TB l HL l HM l řezný olej J l OTH P l Antikorol l M 6 ADS II l EKOL L l F Maximální množství skladovaných nebezpečných látek ve skladu hořlavin: Technický benzín l Minerální oleje l Slivky hořlavin l Mazací tuky kg F Přístupová cesta na pracoviště. Přístupová cesta na pracoviště je po veřejné komunikaci (ul. Na staré poště) a bránou do areálu Vozební stanice nebo okolo vrátnice opravny vozů z ulice V ráji kde je stálá služba (viz příloha č.1). 31

6 F.6.2 Opravna vozů. Na pracovišti opravna vozů je skladována motorová nafta, petrolej,líh, minerální oleje, mazací tuky, ředidla, technický benzín, barvy, kyselina sírová, kyselina solná,čisticí prostředky a dále odpady. Motorová nafta, petrolej, líh, technický benzín, syntetické ředidlo, nitro ředidlo, minerální oleje, plastická maziva, kyselina sírová a solná jsou uloženy ve skladu hořlavin vedle skladu opravny vozů [viz příloha č.1]. Podlaha skladu je betonová bezodtoková, nepropustná opatřená záchytnou jímkou a nátěrem odolávajícím skladovaným látkám. Ve skladu barev umístěném vedle truhlárny [viz příloha č.1] je skladován technický benzín, barvy (syntetické, nitro, vodouředitelné, epoxidové, olejové), ředidla (syntetické, nitro) Odpadní akumulátorový hydroxid draselný a odpadní ředidla jsou skladovány v množství do 600 l v objektu rychloopravny [viz příloha č. 1] v souladu s plánem odpadového hospodářství pracoviště. Plastové nádoby s hydroxidem draselným a s odpadním ředidlem jsou uloženy na záchytných paletách s atestem pro skladované látky. F Maximální množství skladovaných nebezpečných látek: Sklad hořlavin: Motorová nafta l Minerální olej: PP l OTH P l J l M 6 ADS II l Petrolej l Technický benzín l Líh l Sklad barev: Ředidlo S Syntetické barvy kg Ředidlo S Nitro barvy kg Technický benzín kg Vodou ředitelné barvy,epoxidové barvy, olejové barvy kg F Přístupové cesty na pracoviště: Do opravny vozů je příjezd z ulice V Ráji okolo vrátnice opravny vozů. Na odstavné koleje Stanice technických prohlídek pak branou u budovy starého nádraží z ulice Nádražní. F.6.3 Stanice technických prohlídek. Na pracovišti Stanice technických prohlídek je skladována motorová nafta a odpady v souladu s Programem odpadového hospodářství. Motorová nafta je skladována ve 200 l sudech v množství max.1200 l ve skladu na odstavných kolejích železniční stanice Pardubice. Podlaha skladu je betonová bezodtoková, nepropustná, opatřená nátěrem odolávajícím skladované látce. F Přístupové cesty na pracoviště. Bránou z ulice Nádražní, která se nachází vpravo od vjezdu na parkoviště, před budovou Starého nádraží F.7. Vlastnosti skladovaných látek. 32

7 F.7.1.Motorová nafta: Z hlediska možnosti vzniku požáru nebo vytvoření výbušného prostředí se jedná o hořlavou kapalinu II. třídy nebezpečnosti s teplotou vzplanutí 55 C. Vzhledem ke svému složení patří mezi látky zdraví škodlivé a proto při manipulaci je nutno dodržovat stanovená hygienická opatření. Ve vztahu k životnímu prostředí má charakter závadné látky, které v případě úniku ohrožují jakost a zdravotní nezávadnost vody. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitou naftu odčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek,mletý vápenec a pod.) F.7.2.Technický benzín: Jedná se o hořlavinu I. třídy nebezpečnosti, s vodou se nemísí, nad hladinou možná tvorba výbušných směsí. Při úniku do kanalizace nebo odpadních vod nebezpečí výbuchu. Látka ohrožuje vody. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitý benzín odčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek,mletý vápenec a pod.) F.7.3.Petrolej: Hořlavá kapalina pro vodu nebezpečná s bodem vzplanutí C. Má výrazný zápach. Je lehčí než voda. S vodou málo mísitelná. Páry jsou těžší než vzduch, drží se při zemi. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitý petrolej odčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek a pod.) F.7.4.Líh: Bezbarvá silně hořlavá kapalina s charakteristickým zápachem za normální teploty nereaktivní. Rychle se odpařuje, páry jsou vznětlivé a se vzduchem tvoří výbušné směsi těžší než vzduch. Dokonale se mísí s vodou,při vzšších koncentracích se nad hladinou mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem těžší než vzduch. Látka reaguje s oxidačními činidly, peroxidy, kyselinami, chloridy, anhydridy a alkalickými kovy. Opatření při úniku: Zbytky látky pokrýt nehořlavým savým materiálem (např. suchá zemina, písek a pod.) a odvézt v uzavřené nádobě k likvidaci. F.7.5.Ředidla: Jsou to silně hořlavé látky se sladkou aromatickou vůní dokonale mísitelné s vodou.rychle se odpařují a páry jsou těžší než vzduch, lehce zápalné a se vzduchem tvoří výbušné směsi. Při úniku do kanalizace nebo odpadních vod nebezpečí výbuchu - nad hladinou se tvoří výbušné směsi. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Látku odčerpat do připravených obalů. Zbytky látky pokrýt savým materiálem ( suchý písek,mletý vápenec a pod.) F.7.6.Barvy: Jsou to hořlaviny I. třídy obsahující organická rozpouštědla. Při rozlití vznikají nebezpečné výpary, které při zahřátí mohou tvořit výbušné směsi. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Zbytky látky pokrýt savým materiálem ( suchý písek a pod.).uzavřít do těsných obalů a odvézt na likvidaci. 33

8 F.7.7.Kyselina sírová: Žíravina. Látka je dokonale mísitelná s vodou. Při styku s organickými látkami (dřevo, papír, celulóza, bavlna a pod. ) dochází k prudké reakci za současného vzniku tepla a vzniku oxidu siřičitého. Při styku s louhy vzniká prudká reakce za silného zahřátí a vzniku leptavých par. Za přítomnosti vlhkosti dochází ke korozi kovů a k vývinu vodíku. Se vzduchem pak vytváří výbušnou směs. Při styku s vodou vzniká prudká reakce za silného zahřátí a rozstřiku kyseliny a tvorby leptavých par. Při úniku do kanalizace vznik žíravých a leptavých par. Opatření při úniku: Dle míry rizika a možností odstranit netěsnosti,ohradit,odčerpat. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku a styku s organickými látkami a kovy. Úkapy pokrýt suchou zeminou,pískem. Použitý materiál uložit do odolných těsných nádob a odvézt k likvidaci. Neutralizace se provádí mletým vápencem, sodou, vápnem, hydroxidem sodným. Při neutralizaci hydroxidem sodným vzniká neutrální Glauberova sůl. Po odstranění použitého materiálu neutralizaci zbytky spláchnout velkým množstvím vody. F.7.8.Kyselina solná (roztok): Vzhledově čirá bezbarvá až slabě nažloutlá dýmavá kapalina s ostrým štiplavým zápachem. Látka je nehořlavá za normální teploty nereaktivní s bodem varu 108 C. Je dokonale rozpustná ve vodě a tvoří s ní i při velkém zředění leptavou směs.při vzšších teplotách se tvoří nad hladinou i silně zředěných roztoků leptavé páry. Při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod vznikají leptavé směsi. Látka reaguje s kovy za vzniku vodíku. Při kontaktu s louhy může nastat prudká reakce. Likvidace: Neutralizace vápencem, uhličitanem sodným a hzdroxidem vápenatým. Silně zředit vodou. Pokud dojde ke vzniku par je nutno při likvidaci používat dýchací přístroj. F.7.9.Odpady: Vlastnosti jednotlivých druhů odpadů vzprodukovaných v PJ Pardubice včetně opatření při jejich úniku jsou popsány v Programu odpadového hospodářství. F.7.10.Oleje: Hořlavá kapalina pro vodu nebezpečná. Má výrazný zápach. Je lehčí než voda. S vodou málo mísitelná. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitý olej dčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek a pod.) Uzavřít do těsných obalů a odvézt na likvidaci. F.8. Prostředky pro likvidaci havarijního úniku na pracovišti. Na pracovištích jsou ve skladech k dispozici pytle se sorpčním materiálem Vapex včetně potřebného nářadí, dále ve skladu opravny vozů jsou k dispozici prázdné sudy a ve skladu DHM (drobného hospodářského majetku) 2 havarijní soupravy sorpčních prostředků [ jedna chemická a jedna univerzální]. V případě potřeby čerpání většího množství uniklé látky je v Provozní jednotce Pardubice k dispozici železniční cisterna o objemu 20 m 3 a v dílně režijní čety je k dispozici kalové čerpadlo KFRU. F.9. Plán školení pracovníků Provozní jednotky Pardubice. Prokazatelné proškolení pracovníků obou pracovišť ze Směrnice ČD M32 a Plánu havarijních opatření je prováděno 1x za kalendářní rok. Za jeho provedení odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť. Vydáním tohoto plánu havarijních opatření se ruší dosud platný "Plán havarijních opatření jednotlivých pracovišť Nově přijatí zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni s plánem havarijních opatření při nástupu zaměstnání. V případě změn nebo nebo vydání nového plánu havarijních opatření musí být všichni pracovníci pracovišť se změnami resp. novým plánem havarijních opatření neprodleně prokazatelně seznámeni. Za prokazatelné seznámení 34

9 Třebová PJ Pardubice Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. PJ Česká Třebová - ČD a.s. DKV Česká Třebová PJ Pardubice Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: Řádu pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí (RID) a Nařízení vlády č. 1/2000 Sb o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 35

10 V Pardubicích dne: Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Pardubice Zabezpečení přepravy nebezpečných věcí se řídí dle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Nařízení vlády č Sb; Zákona č. 266/1994 Sb; Vyhlášky 173/1995 Sb a Přepravního řádu. Zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni dodržovat bezpečnostní ustanovení Podmínek pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami (RID) a ostatních výše jmenovaných zákonů a vyhlášek. Dále jsou povinni zúčastňovat se školení i obnovovacího školení dle RID kapitoly 1.3 a udržovat přidělené pomůcky v platném stavu. Kontrolu dodržování předepsaných ustanovení provádí pověření zaměstnanci ČD, státní dozor (Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, Drážní inspekce). Odpovědní zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni umožnit výkon dozoru kontrolním orgánům po předložení příslušného pověření. Pověření zaměstnanci zajišťující manipulaci s nebezpečnými věcmi v PJ Pardubice: paní Gabriela Mašatová, funkce provozně správní pracovník, tel paní Mőllerová, pomocný skladník, tel Přímý nadřízený: Věra Bartková, ved. MTZ, tel Školení Školení dle RID 1.3 organizuje na žádost výše uvedených zaměstnanců vedoucí oddělení kontroly a školení DKV Česká Třebová. Zaměstnanec odpovědný za školení: Jaromír Špaček, tel Doklad o absolvování školení současně i s Dokladem o absolvování obnovovacího školení těchto vyjmenovaných zaměstnanců je uložen v osobním listu v PJ Pardubice na personálním odd. u paní Zikánové tel

11 Pomůcky Pověření zaměstnanci musí mít na pracovišti k dispozici: 1 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID Umístěn ve skladu VS - p. Gabriely Mašatové 2 bezpečnostní značky dle RID 5.2 (bezpečnostní značky musí odpovídat vzorům v tomto předpisu, kromě značky pro nebezpečné věci třídy 3) kdy použijte vzory bezpečnostních značek ze Základního průvodce přepravou nebezpečných věcí po železnici srpen 2005, to znamená že barva číslice 3 musí být stejná jako barva symbolu nad ní. Náhradní bezpečnostní značky umístěny ve skladu VS - p. Gabriely Mašatové v počtu 2 ks Další část těchto postupů obsahuje souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci. Souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci 1. Přejímka kolejové cisterny 1.1 způsob dopravy nákladního listu do PJ Pardubice osobně odebrán v nákladní pokladně v UŽST. Pardubice, převzetí p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 1.2 přistavení cisterny na určenou kolej : provádí oprávnění zaměstnanci UŽST. Pardubice cisterna přistavena na manipulační kolej v UŽST. Pardubice po převzetí přistaví cisternu oprávnění zaměstnanci PJ Pardubice na kolej č. 206 PJ Pardubice Přesun cisterny do obvodu PJ a zpět Přesun cisterny do obvodu PJ sjednává vždy dozorce depa se signalistou st.2 UŽST. Pardubice. Přesun cisterny se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PJ Pardubice. Místo přistavení je na koleji č.206 u objektu výdeje nafty, kde je zařízení pro zachycení úkapů (odkapové plato). Po přistavení cisterny k stáčecímu zařízení se provede zajištění vozu proti ujetí a označení návěstí Stůj. Vystavení cisterny do obvodu UŽST. Pardubice sjednává dozorce depa se signalistou st.2 UŽST. Pardubice. Dozorce depa PJ Pardubice po souhlasu pracovníka provádějícího stáčení nafty z cisterny odstraní krytí návěstidlem s návěstí Stůj. Po svěšení hnacího vozidla s cisternou, odstranění zarážky a povolí ruční brzdu. Posun se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PJ Pardubice. Posunový díl zastaví na hranicích PJ Pardubice, odkud si vyžádá dozorce depa u signalisty st.2 UŽST. Pardubice svolení k jízdě do železniční stanice. Cisternu je odstavena na sjednanou kolej v obvodu UŽST. Pardubice a zajištěna dle předpisů ČD D číslo popř. název koleje: 37

12 kolej č.206 v PJ Pardubice, prostor u stáčecího zařízení a zařízením pro zachytávání úkapů (odkapové plato) přesné určení místa např. výpustný ventil nad izolovanou vanou : Stáčení se provádí prostřednictvím spojovací hadice do stáčecího hrdla, které je umístěno na objektu výdeje nafty 3 m od osy koleje č.206. Stáčecí plocha je opatřena platem pro záchyt úkapů a je spojena s olejovou kanalizací, která ústí do čističky. Stáčení se provádí v souladu s provozním řádem čerpací stanice motorové nafty PJ Pardubice, 1.3 zajištění cisternového vozu zajištění proti ujetí : zarážkami a utažením ruční brzdy na voze provede dozorce depa, nebo jím pověřený pracovník po přistavení vozu k stáčení. Zarážka se položí z obou stran vozu vně nápravy označení návěstí STŮJ : provede dozorce depa PJ Pardubice nebo jím určený pracovník dle předpisu ČD D1 čl Umístění : zarážky jsou umístněny v objektu výdeje nafty, přenosné denní návěsti Stůj jsou uloženy v remíze PJ Pardubice. 1.4 kontrola cisternového vozu porovnat číslo cisterny s číslem na nákladním listě p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) zkontrolovat neporušenost zavěšených plomb p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) porovnat čísla všech plomb s čísly uvedenými v nákladním listě p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) sejmout všechny plomby p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) a pracovník provádějící stáčení. 2. Odeslání cisterny 3.1 kontrola hlavního uzávěru Pomocný skladník provádějící stáčení p. Dušek Zdeněk, Kardoš Jan kontrola uzavření a zajištění plnícího víka cisterny Pomocný skladník provádějící stáčení p. Dušek Zdeněk, Kardoš Jan 3.3 dosazení plomb p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 3.4 kontrola označení cisterny dle RID p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 3.5 zajištění odeslání p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 38

13 Cisterna se po úkonech podle bodu 3.1 až 3.4 vystaví z obvodu PJ dle 1.2. do UŽST. Pardubice na určenou kolej. Podání nákladního listu provede p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) v nákladní pokladně UŽST Pardubice Technologické postupy stáčení nebezpečné látky zapracovány v Provozním řádu čerpací stanice motorové nafty DKV Česká Třebová PJ Pardubice. Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí V případě vzniku MU neprodleně informuje strojmistra PJ Pardubice č.tel (22402) zaměstnanec, který závadu zjistí. Dále postupuje dle havarijního plánu, který je přílohou provozního řádu PJ Pardubice (příloha č.4). Dojde-li k závažné nehodě nebo mimořádné události je povinen provozovatel vypracovat a předložit zprávu podle vzoru RID , která je přílohou tohoto postupu. Zpráva se dále vypracuje vždy, kdy došlo-li k úniku nebezpečné látky, nebo hrozilo-li bezprostřední riziko úniku, došlo-li ke zranění osob, k hmotným škodám nebo ke škodám na životním prostředí. Zranění osob znamená událost, při níž došlo k usmrcení nebo zranění v přímém vztahu k přepravovaným nebezpečným věcem (při manipulaci), přičemž zranění si vyžádalo : - intenzivní lékařskou pomoc - vyžaduje nejméně jednodenní pobyt v nemocnici - má za následek pracovní neschopnost v trvání nejméně tří po sobě jdoucích dnů Únik látky znamená uniknutí nebezpečných věcí - přepravní kategorie 0 nebo 1 v množství větším než 50 kg nebo 50 litrů - přepravní kategorie 2 v množství větším jak 333 kg nebo 333 litrů - přepravní kategorie 3 nebo 4 v množství větším jak 1000 kg nebo 1000 l Kritérium úniku látky platí také v případě bezprostředního rizika úniku látky ve výše uvedených množstvích (deformace cisterny, kontejneru, převrácení cisterny nebo požár v blízkosti cisterny) Hmotné škody nebo škody na životním prostředí nastanou při uvolnění nebezpečných věcí, bez ohledu na jejich množství, kdy odhadovaná částka škody překročí Euro. Účast orgánů znamená přímé zapojení úřadů nebo nouzových zásahových jednotek během události s nebezpečnými věcmi a evakuaci osob nebo uzavření veřejných dopravních komunikací na nejméně 3 hodiny. Zaměstnanci pověření pro vyplnění hlášení : Za DKV ČT PJ Pardubice V pracovní době 6:00-14:00 IŽD PJ Pardubice Ing. Květoslav Půlpán V ostatní době pracovník nehodové pohotovosti PJ Pardubice Vzor hlášení: viz příloha dle RID

14 Třebová Chrudim Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. PJ Pardubice - PP ČD a.s. DKV Česká Třebová PJ Pardubice - PP Chrudim Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: Řádu pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí (RID) a Nařízení vlády č. 1/2000 Sb o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 40

15 V Pardubicích dne: Třebová PP Choceň Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Česká Zabezpečení přepravy nebezpečných věcí se řídí dle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Nařízení vlády č Sb; Zákona č. 266/1994 Sb; Vyhlášky 173/1995 Sb a Přepravního řádu. Zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni dodržovat bezpečnostní ustanovení Podmínek pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami (RID) a ostatních výše jmenovaných zákonů a vyhlášek. Dále jsou povinni zúčastňovat se školení i obnovovacího školení dle RID kapitoly 1.3 a udržovat přidělené pomůcky v platném stavu. Kontrolu dodržování předepsaných ustanovení provádí pověření zaměstnanci ČD, státní dozor (Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, Drážní inspekce). Odpovědní zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni umožnit výkon dozoru kontrolním orgánům po předložení příslušného pověření. Pověření zaměstnanci zajišťující manipulaci s nebezpečnými věcmi v PJ Pardubice - PP Chrudim : paní Gabriela Mašatová, funkce provozně správní pracovník, tel Přímý nadřízený: Věra Bartková, ved. MTZ, tel PP Chrudim: Vítězslav Stake, vedoucí strojmistr, tel Přímý nadřízený: Stanislav Létal, ved. provozu, tel Školení Školení dle RID 1.3 organizuje na žádost výše uvedených zaměstnanců vedoucí oddělení kontroly a školení DKV Česká Třebová. Zaměstnanec odpovědný za školení: Jaromír Špaček, tel

16 Doklad o absolvování školení současně i s Dokladem o absolvování obnovovacího školení těchto vyjmenovaných zaměstnanců je uložen v osobním listu v PJ Pardubice na personálním odd. u p. Zikánové tel Pomůcky Pověření zaměstnanci musí mít na pracovišti k dispozici: 3 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID Umístěn ve skladu VS - p. Gabriely Mašatové 4 bezpečnostní značky dle RID 5.2 (bezpečnostní značky musí odpovídat vzorům v tomto předpisu, kromě značky pro nebezpečné věci třídy 3) kdy použijte vzory bezpečnostních značek ze Základního průvodce přepravou nebezpečných věcí po železnici srpen 2005, to znamená že barva číslice 3 musí být stejná jako barva symbolu nad ní. Náhradní bezpečnostní značky umístěny na stanovišti PP Chrudim. Další část těchto postupů obsahuje souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci. Souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci 1. Přejímka kolejové cisterny 1.2 způsob dopravy nákladního listu do PP Chrudim osobně odebrán v nákladní pokladně v UŽST. Chrudim, převzetí p. Vítězslav Stake 1.2 přistavení cisterny na určenou kolej : provádí posunovací četa UŽST Chrudim po převzetí přistaví cisternu posunovací četa UŽST Chrudim na kolej č. 101 PP Chrudim Přesun cisterny do obvodu PJ a zpět Přesun cisterny do obvodu PP sjednává vždy pracovník, který bude řídit stáčení nafty s výpravčím žst. Chrudim město. Přesun cisterny se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PP Chrudim. Místo přistavení je na koleji č.101 u objektu výdeje nafty, kde je zařízení pro zachycení úkapů (odkapové plato). Po přistavení cisterny k stáčecímu zařízení se provede zajištění vozu proti ujetí a označení návěstí Stůj. Vystavení cisterny do obvodu žst. Chrudim město sjednává pracovník řídící stáčení nafty s výpravčím žst. Chrudim město. Pracovník řídící stáčení nafty z cisterny po ukončení stáčení odstraní krytí návěstidlem s návěstí Stůj. Pracovník řídící stáčení sjedná s výpravčím žst. Chrudim město odvoz cisterny z obvodu PP Chrudim. Po svěšení hnacího vozidla s cisternou, odstranění pracovníci posunové čety zarážky a povolí ruční brzdu. Posun se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PP Chrudim číslo popř. název koleje: kolej č.101 PP Chrudim, prostor objektu pro výdej a stáčení nafty 42

17 1.2.2 přesné určení místa např. výpustný ventil nad izolovanou vanou : Stáčení se provádí prostřednictvím spojovací hadice do stáčecího hrdla zásobníku nafty. Stáčecí plocha je opatřena platem pro záchyt úkapů a je spojena s havarijní jímkou. Stáčení se provádí v souladu s provozním řádem čerpací stanice motorové nafty PJ Pardubice, 1.3 zajištění cisternového vozu zajištění proti ujetí : zarážkami a utažením ruční brzdy na voze provede pracovník posunu UŽST Chrudim po přistavení vozu ke stáčení. Zarážka se položí z obou stran vozu vně nápravy označení návěstí STŮJ : provede pracovník řídící stáčení dle předpisu ČD D1 čl ze strany vjezdu do obvodu PP Chrudim. Umístění : zarážky a přenosné denní návěsti Stůj jsou umístněny v objektu výdeje nafty 1.4 kontrola cisternového vozu porovnat číslo cisterny s číslem na nákladním listě p. P. Vítězslav Satke zkontrolovat neporušenost zavěšených plomb p. Vítězslav Satke porovnat čísla všech plomb s čísly uvedenými v nákladním listě p. Vítězslav Satke sejmout všechny plomby p. Vítězslav Satke 2. Odeslání cisterny 3.1 kontrola hlavního uzávěru p. Vítězslav Satke kontrola uzavření a zajištění plnícího víka cisterny p. Vítězslav Satke 3.3 dosazení plomb p. Vítězslav Satke 3.4 kontrola označení cisterny dle RID p. Vítězslav Satke 3.5 zajištění odeslání p. Vítězslav Satke Cisterna se po úkonech podle bodu 3.1 až 3.4 vystaví z obvodu PJ dle 1.2. do UŽST. Pardubice na určenou kolej. Podání nákladního listu provede p. Vítězslav Satke v nákladní pokladně UŽST Chrudim Technologické postupy stáčení nebezpečné látky zapracovány v Provozním řádu čerpací stanice motorové nafty PP Chrudim. 43

18 Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí V případě vzniku MU neprodleně informuje strojmistra PJ Pardubice č.tel (22402) zaměstnanec, který závadu zjistí. Dále postupuje dle havarijního plánu, který je přílohou provozního řádu PJ Pardubice (příloha č.4). Dojde-li k závažné nehodě nebo mimořádné události je povinen provozovatel vypracovat a předložit zprávu podle vzoru RID , která je přílohou tohoto postupu. Zpráva se dále vypracuje vždy, kdy došlo-li k úniku nebezpečné látky, nebo hrozilo-li bezprostřední riziko úniku, došlo-li ke zranění osob, k hmotným škodám nebo ke škodám na životním prostředí. Zranění osob znamená událost, při níž došlo k usmrcení nebo zranění v přímém vztahu k přepravovaným nebezpečným věcem (při manipulaci), přičemž zranění si vyžádalo : - intenzivní lékařskou pomoc - vyžaduje nejméně jednodenní pobyt v nemocnici - má za následek pracovní neschopnost v trvání nejméně tří po sobě jdoucích dnů Únik látky znamená uniknutí nebezpečných věcí - přepravní kategorie 0 nebo 1 v množství větším než 50 kg nebo 50 litrů - přepravní kategorie 2 v množství větším jak 333 kg nebo 333 litrů - přepravní kategorie 3 nebo 4 v množství větším jak 1000 kg nebo 1000 l Kritérium úniku látky platí také v případě bezprostředního rizika úniku látky ve výše uvedených množstvích (deformace cisterny, kontejneru, převrácení cisterny nebo požár v blízkosti cisterny) Hmotné škody nebo škody na životním prostředí nastanou při uvolnění nebezpečných věcí, bez ohledu na jejich množství, kdy odhadovaná částka škody překročí Euro. Účast orgánů znamená přímé zapojení úřadů nebo nouzových zásahových jednotek během události s nebezpečnými věcmi a evakuaci osob nebo uzavření veřejných dopravních komunikací na nejméně 3 hodiny. Zaměstnanci pověření pro vyplnění hlášení : Za DKV ČT PJ Pardubice PP Chrudim V pracovní době 6:00-14:00 IŽD PJ Pardubice Ing. Květoslav Půlpán V ostatní době pracovník nehodové pohotovosti PJ Pardubice 44

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC

PLÁN. HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC České dráhy, a. s. Uzlová železniční stanice Žatec PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ (prozatímní) UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽATEC oblast Žatec (obsahuje nouzová opatření dle části 1.8. řádu RID) Ing. Daniel Jareš

Více

Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek:

Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: ČD a.s. DKV Česká Třebová PP Stará Paka Příloha č. 16.3 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Trutnov PP Stará Paka Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!!

Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu!!! Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo jiných obdobných látek (dále jen ropné látky ) v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, zejména pak jakost podzemních

Více

Provozní řád vlečky DKV Praha, PP Česká Lípa Příloha č. 13

Provozní řád vlečky DKV Praha, PP Česká Lípa Příloha č. 13 ČD a.s. DKV Praha PP Česká Lípa Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Praha podle podmínek: Řádu pro mezinárodní přepravu nebezpečných

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

České dráhy. Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami 2.vydání České dráhy ČD M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami

Více

Příloha č.14: PROVOZNÍ ŘÁD PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ ROPNÝCH PRODUKTŮ

Příloha č.14: PROVOZNÍ ŘÁD PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ ROPNÝCH PRODUKTŮ Příloha č.14: PROVOZNÍ ŘÁD PRO MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ ROPNÝCH PRODUKTŮ 1. ÚVOD Firma provádí údržbu a provoz lokomotiv motorové trakce. Z tohoto předmětu podnikání je nutné mít dostatečnou zásobu maziv,

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice, příloha č 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Domažlice Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE 1. n a f t o v é s t a n i c e D o m a

Více

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška...

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška... ČD, a.s. Divize obchodně provozní Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ Trutnov PP Dobruška Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

Plán opatření. pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště Stará Paka

Plán opatření. pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště Stará Paka ČD, a.s. Divize obchodně provozní Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ Trutnov PP Stará Paka Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště

Více

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12

Brno. Provozní řád. Depo kolejových vozidel. PP Staré Město u Uh.Hradiště. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád PP Staré Město u Uh.Hradiště Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

Ohlašování mimořádných událostí

Ohlašování mimořádných událostí PŘ DKV - Příloha 5 Ohlašování mimořádných událostí Ohlašování mimořádných událostí Každý zaměstnanec nebo osoba ve smluvním vztahu k provozovateli dráhy nebo drážní dopravy, kteří se svou pracovní činností

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě

Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Nové Město na Moravě Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí

Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Velké Meziříčí Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD

České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem PROVOZNÍ ŘÁD České dráhy, a.s. Generální ředitelství O 11/14 Regionální centrum řízení provozu a provozování drážní dopravy Ústí nad Labem Příloha č.21 Staničního řádu UŽST Příloha č.2 Provozního řádu DKV PROVOZNÍ

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 -

Příloha č.4. Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Bělá nad Radbuzou Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní pracoviště

Více

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV

PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV ČESKÉ DRÁHY a.s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ II MLADÁ BOLESLAV JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Schváleno ředitelem Odboru kolejových vozidel 012 DOP dne 28.6.2000 pod č.j. 39/00-12/1-Fej ÚČINNOST

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

P L Á N H A V A R I J N Í C H O P A T Ř E N Í

P L Á N H A V A R I J N Í C H O P A T Ř E N Í České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní jednotka II Kolín Zpracoval: Komenda Ivan ekolog DKV Praha Datum: 15.4.2011 Kemzová Miluše IŽD Kolín.... P L Á N H A V A R I J N Í C H O P A T Ř

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Provozní řád DKV Praha PJ Vršovice - příloha 13 1 PŘÍLOHA 13 Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Olejna se nachází mezi kolejemi č. 22 a 24. Příjezdová komunikace je k zadní části olejny od Severní

Více

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ

Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 Jihomoravského kraje 16. NAŘÍZENÍ Strana 635 Věstník právních předpisů Částka 13 16. NAŘÍZENÍ ze dne 4. 10. 2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada vydává dle ust. 27 odst. 2 písm. b) bod 2. zákona

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události

Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události Liberecký kraj k č.j.: HSLI -763/KŘ-KHP-2004 Výtisk číslo: 2 Příloha číslo: C-14 Počet listů: 6 Počet příloh: 4/37 C - PLÁNY KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ vzniklých při mimořádné události Obsah: a) Způsob odstranění

Více

Provozní řád DKV Plzeň PJ Rakovník příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PJ Rakovník příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PJ Rakovník Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - č.j.: T/213/05-Ja PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ HAVÁRIE Provozní jednotky R a

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM

PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní pracoviště Česká Lípa Tovární 839 470 26 Česká Lípa PROVOZNÍ ŘÁD skladu, výdaje a stáčení PHM 1. Vstupní kontrola ropných výrobků Podmínky vstupní

Více

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PŘEDPISY ADR A RID - LEGISLATIVA PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Ing. Petra Cwiková, bezpečnostní poradce certifikovaný Ministerstvem dopravy ČR, místopředseda Rady Komory bezpečnostních poradců 1 Vymezení

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou

ČSN 01 5015 Nedestruktivní zkoušení. Zkoušení materiálů a výrobků magnetickou práškovou metodou ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 614.777 Říjen 1992 Ochrana vody před ropnými látkami ČSN 75 3415 OBJEKTY PRO MANIPULACI S ROPNÝMI LÁTKAMI A JEJICH SKLADOVÁNÍ Plants for handling of petroleum matters and their

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod

Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013. Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod Provozní řád DKV Plzeň PP Chomutov Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod - 1 - České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Plzeň Provozní jednotka Rakovník

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád. OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád. OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1146/03-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j. 117/03-11/3 pro dráhu-vlečku KOVOŠROT Děčín, a.s., provozovna Mělník odbočující

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ( P říloha ke smlouvě o st yk u vzájemně z a ústěných drah a p ro voz ování drážní doprav y č.j: N 1/101-136/04) ČESKÉ DRÁHY, a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Brno č.j. N1/101-232/04 pro dráhu-vlečku Belagra,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů

PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní jednotka Děčín Poštovní 49 405 02 DĚČÍN PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů 1 ÚVOD Provozní řád skladu olejů, maziv a jiných

Více

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace Provozní řád DKV Praha PP Čerčany příloha 12-1 - Směrnice č. 1 / 2007 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VLEČKY. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY, a. s. Ing. František Kozel v.r. Vrchní přednosta DKV

PROVOZNÍ ŘÁD VLEČKY. DKV Praha PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II. ČESKÉ DRÁHY, a. s. Ing. František Kozel v.r. Vrchní přednosta DKV ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD VLEČKY PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Sedlčany JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. František Kozel v.r. Vrchní přednosta DKV Změna č. 2 platí od 28. 4. 2017-1 - ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Více

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO

ÚČJF - školení zaměstnanců z PO ÚČJF - školení zaměstnanců z PO Organizace a zajištění požární ochrany Povinnosti všech zaměstnanců a studentů Seznam pracovišť se zvýšeným nebezpečím požáru Nejčastější příčiny vzniku požárů Přehled hasicích

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 č.j. 2224/04-12/1-Ba V Praze dne 4.10.2004 Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 Pravidla pro zacházení s vozem určeným pro přepravu nebezpečných věcí Při posuzování přepravní a technické

Více

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Školení zaměstnanců... 2. 2. Školení vedoucích zaměstnanců... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Školení zaměstnanců... 2 2. Školení vedoucích zaměstnanců... 3 3. Školení

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov

Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Tišnov Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy Název procesu/ Číslo Vlastník POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 239/2000-11/1) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Ústí n. Labem č.j. 2012/2002-S pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Impress a.s. Teplice

Více

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002,

NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, NAŘÍZENÍ KRAJE č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu Rada Jihočeského kraje vydává, podle 7 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3...

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3... (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1117/04-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j....83/04-11/3... pro dráhu-vlečku Vlečka Cukrovary TTD a.s. cukrovar Mělník odbočující

Více

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ

VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD PRO NÁKLADIŠTĚ VARNSDORF STARÉ NÁDRAŽÍ Účinnost od 1. 7. 2002 Ivan Hrdlička v.r. Václav Červenka v.r....... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil:

Více

Mezinárodní úmluva ADR

Mezinárodní úmluva ADR Mezinárodní úmluva ADR Přeprava nebezpečných chemických látek Balení nebezpečných chemických látek Manipulace nebezpečných chemických látek Požadavky na vozidla k přepravě nebezpečných chemických látek

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR)

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA TŘÍDĚNÉHO ODPADU V (VZOR) SCHVALOVACÍ PROTOKOL Provozního řádu sběrného dvora v Na základě rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, a odstraňování

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC

PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC PROVOZNÍ ŘÁD DKV OLOMOUC Příloha č.9 Opatření pro provoz v zimních podmínkách 1 1.Příprava na zimní období Na základě znění služebního předpisu ČD V1 části druhé,písmena D, článku 61 a části desáté písmena

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí METODICKÁ POMŮCKA pro management

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Poleptání vzniká - přímým působením chemikálií - ve spojení s dalšími látkami - např. voda, pot. Poranění může být: - zevní - vnitřní, - různé svou hloubkou a rozsahem -

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích

Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích Otázky z oblasti všeobecná část a část o dopravních prostředcích 02001. 02002. 02003. 02004. Jaké látky řadíme do třídy 9? hořlavé kapaliny látky a předměty, které během přepravy představují jiné nebezpečí

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY s. o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí n/l. č. j. 2019/2002-S pro dráhu - vlečku Doly Bílina vlečka Jana odbočující z vlečky Vitrablok, a.s., výhybkou č. J1 v km 0,459 Účinnost od: 1. 7. 2002

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D7 Odb.způs.osoba pro šetření... MU

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D7 Odb.způs.osoba pro šetření... MU ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - D7 Odb.způs.osoba pro šetření... MU Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Šetření příčin a vyhodnocování MU 1) Tramvajová trať je: 1 b. a) a) soubor stavebně technických

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012

Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Pokyn ředitele odboru šetření mimořádných událostí č. 1/2012 Věc: Změny v oblasti šetření mimořádných

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3.

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 222/04-11/3. pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Cukrovary TTD a.s. Dobrovice Účinnost od 15.8.2004 v.z. J.Felkr v.r. vrchní přednosta UŽST J.Merta

Více

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Havarijní plánování Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Přednáška

Více

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Směrnice ředitele ÚSP UHK č. 12/2011 Seznámení studentů prvních ročníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni seznámit se s

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí

Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí Dokumentace Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ve městě Dubí Dle 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD. OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04 ( P říloha ke smlouvě o st yk u vzájemně z aúst ěných drah a p ro voz ování drážní doprav y č.j. N3 /215 138/2003) ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ BRNO č. j. N1/101-33/04 pro dráhu vlečku

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/ /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád

Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/ /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č. N 3/215-120 /2003. České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-263 /03 pro dráhu-vlečku AGROTEC a.s.

Více