Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod."

Transkript

1 Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod. F.1. - Plán stanovuje opatření a postupy pro případ havarijního úniku ropných produktů a jiných škodlivých látek majících negativní vliv na jakost vody. Tento plán je schválen příslušejícím vodohospodářským orgánem. F.2. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Plán havarijních opatření [dále PHO] je závazný pro pro všechny pracovníky Provozní jednotky Pardubice a ostatní pracovníky DKV nebo jiných VJ ČD příp. civilních firem, kteří vykonávají pracovní činnost na tomto pracovišti. V případě havárie se jím řídí i zásahové složky útvaru POŽ a pracovníci ostatních výkonných jednotek Českých drah, kteří se účastní likvidace havárie a pracovníci nadřízených útvarů ČD. Účelem PHO je zabezpečit při havarijním úniku spolupráci všech složek ČD i mimodrážních tak, aby negativní vliv na životní prostředí byl omezen v co největší míře ve smyslu vyhlášky MLVH č.6/77 Sb o ochraně jakosti povrchových vod a podzemních vod. Plánem havarijních opatření současně nejsou dotčeny platné předpisy a směrnice ČD. F.2. 1.Uživatel závadných látek. Uživatelem nebezpečných látek je výkonná jednotka ČD Depo kolejových vozidel Česká Třebová, Provozní jednotka Pardubice. Za uživatele nebezpečných látek je považován každý, kdo s nimi zachází t.j. kdo je těží skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Uživatel nebezpečných látek je povinen se řídit platnými zákony zejména zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dále platnými rezortními rozkazy a směrnicemi. F.2. 2.Havarijní zhoršení jakosti podzemních vod-vymezení pojmů. Havarijní zhoršení jakosti je náhlé a nepředvídané zhoršení, případně mimořádně závažné zhoršení jakosti vody, které má vliv na zhoršení užitných vlastností vody a způsobuje biologické, hygienické, estetické nebo technické závady. Specifičnost havarijních úniků nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných při přepravě na železnici tkví nejen ve větší nebezpečnosti jejich okamžitých následků, ale i v náročnosti prvotního zásahu při jejich lokalizaci a likvidaci. Únik závadných látek [Ve směrnici ČD M32 je použit termín "nebezpečná látka", který je významově shodný termínem "závadná látka"] přepravovaných po železnici může způsobit při železničních nehodách a provozních závadách tyto závady: F Zhoršení nebo ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti podzemní nebo povrchové vody i v případě, že nedojde k přímému znečištění této vody. F Snížení samočistící schopnosti toku v důsledku omezení přístupu vzdušného kyslíku např. u ropných látek vytvořením olejového filmu na hladině. F Znečištění půdy narušením přirozených biochemických pochodů v půdě a možnost dlouhodobého sekundárního zamoření podzemních vod. F Cílem plánu havarijních opatření je zabezpečit při havarijním úniku spolupráci všech složek na českých drahách i mimo ně tak, aby negativní vliv na životní prostředí byl omezen v co největší míře ve smyslu zákonných ustanovenía o vodách.ochrana jakosti vod je všeobecně požadována zákonem 138/1973 Sb. O vodách a shora uvedenou vyhláškou, nedostatky na tomto úseku jsou postihovány podle nařízení vlády ČSR č.26/1975 Sb. o pokutách za porušení povinností na úseku vodního hospodářství majetkovými sankcemi. V případě Provozní jednotky Pardubice může dojít ke zhoršení případně ohrožení jakosti vod při nehodách resp. provozních závadách na hnacích vozidlech nebo při závadách na nákladu při opravách ložených nákladních vozů 27

2 nebo při skladování látek nebezpečných vodám. F.3. Plán vyrozumění a postup při havarijním úniku nebezpečných látek. F.3.1. Postup při havarijním úniku-obecně: F Okamžitá opatření. Spočívá v povinnosti odstranění příčin a zabránění bezprostředních následků jakož i v povinnosti rychlého hlášení složkám ČD a orgánům státní správy viz Směrnice ČD M32 a Zákon o vodách č.254/2001 Sb. F Opatření prvého zásahu. Spočívají ve zneškodnění havarijních úniků nebezpečných látek jednotkami HZS v rámci jejich vybavení. F Opatření následná. Řeší vlastní likvidaci následků havarijního úniku. Spočívají v asanaci, rekultivaci terénu a konečné likvidaci havarijního stavu. F.3.2. Postup při havarijním úniku na pracovištích Provozní jednotky Pardubice. Každý zaměstnanec ČD DKV Česká Třebová - Provozní jednotky Pardubice, který zjistí jakýkoliv únik látky z kolejových vozidel v železniční stanici nebo na trati, resp. v prostoru manipulace s nebezpečnými látkami, nebo je na tuto skutečnost upozorněn civilní osobou, vyrozumí neprodleně o uvedené skutečnosti výpravčího železniční stanice resp. vedoucího směny a vedoucího pracoviště. Výpravčí železniční stanice tuto skutečnost oznámí operačnímu středisku HZS ČD [hasičská záchranná služba Českých drah], vedoucímu směny a svému nadřízenému. V případě,že zaměstnanec DKV zjistí jakýkoliv únik látky v prostoru pracoviště Depa kolejových vozidel nebo je na tuto skutečnost upozorněn jinou osobou, vyrozumí o této skutečnosti neprodleně vedoucího pracoviště resp. vedoucího směny. Ten po zjištění,že se jedná o nebezpečnou látku tuto skutečnost neprodleně oznámí v pracovní době přednostovi Provozní jednotky Pardubice nebo jeho zástupci (mimo pracovní dobu službu konajícímu strojmistrovi v Pardubicích), operačnímu středisku útvaru HZS ČD v Kolíně [který zajistí vyrozumění orgánů a institucí v souladu s ustanovením Směrnice ČD M32 kap. IX článek č.63] a vedoucího směny OPŘ Česká Třebová. Součástí oznámení při úniku látky je uvedení zda se jedná o únik z hnacího vozidla, nákladního vozu [cisternový, nádržkový, kotlový, kontejnerový], z obalů uložených na nákladním voze, ze silničního vozidla nebo z obalů či nádrží ve skladovém hospodářství. Dle možnosti je potřebné uvést i obě čísla uvedená na oranžové výstražné identifikační tabuli vozu [označení přepravované látky dle RID/PNZ] a druh výstražné značky pro označení nebezpečí, případně odhadnuté množství uniklé látky. Při úniku látky v oblasti skladového hospodářství v obvodu pracovišť Provozní jednotky Pardubice se vychází ze znalosti o uskladněných látkách viz kap. 6 a 7 a z možnosti přesnějšího určení množství uniklé látky. Operační středisko HZS vyrozumí: -Pověřeného ekologa Českých drah -útvar HZS okresu -orgán policie České republiky -odesílatele a příjemce přepravované látky -provozovatele vodního zdroje došlo-li k úniku v PHO vodního zdroje -okresní úřad [referát životního prostředí] -OI ČIŽP [v případě nezastižení pracovníka RŽP okresního úřadu] -správce ohroženého recipientu [povrchového toku nebo kanalizace] -orgány hygienické služby -lékařskou záchrannou pomoc -správu ochrany rostlin,veterinární služby -rybářský svaz Účastník tel. čísla ČD veř. tel. Přednosta prov. jednotky Pardubice mimo prac. dobu 049/ Vedoucí technického oddělení Pardubice mimo prac. dobu

3 Vedoucí provozu Pardubice mimo prac. dobu 0465/3947 Vedoucí oprav Pardubice mimo prac. dobu Vedoucí opravny vozů Pardubice mimo prac. dobu Vedoucí stanice technických prohlídek Pardubice mimo prac. dobu 0468/ Ekolog PJ Pardubice mimo prac. dobu 0468/ Strojmistr Pardubice Vrátnice opravny vozů Pardubice Hasičská záchranná služba ČD Kolín Orgán policie České republiky Pardubice Vodovody a kanalizace Pardubice došlo-li k úniku do městské kanalizace Okresní úřad [referát životního prostředí] OI ČIŽP Hradec Králové /46558, 049/46675 Okresní hygienické stanice Pardubice Záchranná služba Hasičský záchranný sbor Pardubice Do příjezdu zásahové jednotky útvaru HZS zajistí zaměstnanci Provozní jednotky: a/ ochranu zdraví a bezpečnost na místě havárie. b/ aby před příchodem úředního vyšetřujícího orgánu nedošlo k jakékoliv manipulaci s výpustními zařízeními a armaturami s vyjímkou nutné manipulace s výpustními zařízeními pro zamezení dalšího úniku v případě, že se jedná o únik obecně známé nebezpečné látky [motorová nafta,oleje a pod]. c/ v případě úniku látky dle bodu b/ zajistit provedení okamžitých prvních opatření: - utěsnění zdroje úniku - uzavření zdroje úniku - jímání unikající látky do vhodných nádob - aplikace sorbentu - utěsnění kanalizačních vpustí - osazení norných stěn d/ v případě podezření na špatně uzavřené uzavírací zařízení, nebo vadnou armaturu, na tuto skutečnost nutno upozornit vyšetřovatele havarijního úniku a zajistit, aby tato skutečnost byla protokolárně zaznamenána. To se týká i technického stavu vozidla příp. skladu nebezpečných látek. Zásah k havarijnímu úniku provádí útvar HZS ČD Kolín, v případě nebezpečí z prodlení útvar HZS okresu Pardubice. Zásahová jednotka HZS ČD nebo HZS okresu provádí zásah až do doby lokalizace havarijního úniku závadné látky. Vedoucím těchto prací je velitel zásahu, ten také rozhoduje o jeho ukončení. V případě kdy zásah provádí HZS okresu, se při oznámení o havarijním úniku postupuje rovněž dle výše uvedených zásad. Součinnost HZS ČD a HZS okresu je organizačně zajištěna. Za zajištění dokladů potřebných k šetření havárie [údaje o unikající látce,o obalu, o vozidle a pod] je odpovědný: -při úniku v obvodu železniční stanice a přilehlých traťových úsecích, přednosta příslušné VJ Českých drah a přednostové ostatních dotčených VJ Českých drah. -při úniku na pozemku nebo vprostorách patřících DKV - přednosta PJ DKV nebo jeho zástupce. -při úniku v prostorách jiné VJ Českých drah - přednosta této VJ nebo jeho zástupce. Po skončení zásahu předá velitel zásahu přednostovi PJ DKV písemnou formou informace o stavu události [místě zásahu]. Za odstraňování následků ekologické havárie odpovídá po odborné stránce pověřený ekolog ČD [pracovník samostatného oddělení ekologie GŘ], který: - zastupuje ČD a jedná jejím jménem před orgány státní správy - spolupracuje s velitelem útvaru HZS ČD resp. okresu a s vyšetřujícím orgánem policie ČR. 29

4 - po zásahu útvaru HZS ČD organizuje a řídí nápravná opatření, uložená příslušnými orgány státní správy. - zajišťuje objednání odborných firem a sjednání podmínek smluv na provádění asanačních prací. - odpovídá za sepsání záznamu o havarijním úniku nebezpečné látky, který zašle ekologickým pracovištím těch OZ ČD, které se na havárii podílely. Po zjištění odpovědnosti za únik nebezpečné látky se převádí řízení asanačních prací do působnosti příslušného OZ ČD. Povolení ke vstupu na pozemek Depa kolejových vozidel, dozor a proškolení z bezpečnostních předpisů [ v souladu s předpisem Op 16 v potřebném rozsahu s přihlédnutím k místním podmínkám] pro pracovníky firmy provádějící sanační práce zajistí vedoucí příslušného pracoviště PJ Pardubice po dohodě s referentem OBP DKV Česká Třebová. V případě potřeby vstupu těchto pracovníků na pozemek železniční stanice zajistí vedoucí příslušného pracoviště PJ Pardubice povolení ke vstupu na pozemek resp. do prostor železniční stanice a jejich proškolení prostřednictvím přednosty železniční stanice. F.4. Odpovědnost za následky havarijních úniků, úhrada nákladů. F.4.1 Odpovědnost jednotlivých služebních odvětví za urychlenou likvidaci následků úniku nebezpečné látky při nehodových událostech je stanovena rozkazem náčelníka dráhy č.6/1987, Opatření k urychlené likvidaci následků nehodových událostí v železničním provozu a předpisem ČD D 17. F.4.2 Úhrada nákladů za likvidaci havárií při znečištění půdy, vody a ovzduší nebezpečnými látkami: A/ náhrady, postihy, penále a pod. vyměřené OÚ případně jinými orgány státní správy, nese včetně nákladů na odstranění následků úniku nebezpečné látky a na odstranění závad VJ ČD jejíž pracovníci znečištění půdy, vody příp. ovzduší zavinili. B/ Jestliže znečištění způsobila cizí právnická nebo fyzická osoba požadují ČD veškerou náhradu za majetkové sankce i úhradu nákladů za odstranění následků po znečištění půdy,vody resp. ovzduší od právnické resp. fyzické osoby, která toto znečištění způsobila. C/ V případě, že není zjištěn viník ekologické havárie, postupuje se dle ekonomických pravidel ČD. F.5. Geologické a hydrogeologické poměry. Z geologického hlediska leží zájmové území na slínovcích svrchnoturonského komplexu svrchní křídy na nichž jsou uloženy kvartelní uloženiny o mocnosti cca 10 m. Tvoří je říční písky,štěrky, štěrkopísky. Svrchní část kvarterních uloženinje tvořena navážkami o mocnosti asi 0,4-1,2 m. Hladina podzemní vody v kvarterním kolektoru je volná, nalézá se 4-5 m pod terénem. Směr proudění podzemní vody je severní až severo-severozápadní t.j. směrem k Labi, které ve vzdálenosti cca 750 m tvoří místní erozivní základnu. Podzemní vody jsou z části doplňovány atmosferickými srážkami, dominuje však poříční infiltrace z povrchového toku. F.6. Popis skladovaných nebezpečných látek, manipulace s nimi. F.6.1 Vozební stanice. Na pracovišti Vozební stanice je skladována motorová nafta, petrolej, mazací oleje, mazací tuky, technický benzín a odpady roztříděné dle druhů a kategorií.. F Motorová nafta. Motorová nafta je skladována v neveřejné čerpací stanici nafty, která je umístěna u vlečkové koleje č.206 [viz příloha č1]. Objekt sestává ze dvou podzemních jednoplášťových vyvložkovaných nádrží [každá nádrž o objemu 100 m 3 ] výrobce ADAST. Každá z nádrží má odvětrávací potrubí vyvedené nad střechou výdejny. Plnící potrubí je rozvětveno tak, aby bylo možno plnit obě nádrže. Každá z větví je opatřena uzavírací armaturou,takže lze dle potřeby plnit buď nádrž č.1 30

5 nebo nádrž č.2. Plnění nádrží je samospádem. Součástí nádrží je výdejní zařízení umístěné ve výdejně čerpací stanice umožňující výdej motorové nafty z jedné nebo druhé nádrže. Prostor nádrží, stáčecího a výdejního místa není zastřešen. Mezi nádržemi a výdejnou je umístěna strojovna osazená čerpadlem pro výdej nafty a potřebnými armaturami. F Stáčecí a výdejní místo. Stáčecí stanoviště je tvořeno jedním stáčecím místem, pod kterým je vybudována záchytná jímka sestávající ze dvou částí: a/ záchytná jímka pod železničním vozidlem - je vybudována přímo v kolejišti vlečky mezi kolejnicemi v délce 14 m a její objem je 8,2 m 3. b/ boční záchytné jímky - slouží k zachycení úkapů z manipulačního prostoru. Záchytné jímky jsou zhotoveny z ocelového plechu a jsou vyspádovány do odtokových vpustí a potrubím odvedeny do olejové kanalizace ústící do jímky odkud jsou vody znečištěné ropnými látkami přečerpávány do čističky odpadních vod. Spáry mezi kolejnicemi a záchytnými jímkami jsou vyplněny trvale pružným tmelem. Nad záchytnými jímkami jsou na ocelových rámech položeny pochůzné ocelové pórorošty do úrovně horní hrany kolejnic. Záchytné jímky a pochůzné rošty jsou dále opatřeny nátěrem odolným působení ropných látek, potrubí uložené v zemi je chráněno nátěrem odolávajícím zemní vlhkosti. Uzemnění záchytných jímek je provedeno jejich pospojováním s následným připojením na zemnící soustavu objektu. Umístění zařízení na stáčení a výdej nafty je ve strojovně čerpací stanice nafty a jeho obsluha je uvedena v provozním řádu čerpací stanice s kterým jsou pracovníci obsluhující čerpací stanici prokazatelně seznámeni. Hlavní vypínač čerpací stanice je umístěn na rozvaděči vedle čerpací stanice. F Technický benzín, petrolej, minerální oleje a plastická maziva. Tyto látky jsou skladovány jednak v olejně v remíze Vozební stanice, kde jsou uloženy v kovových nádržích a jednak v otevřeném krytém skladu hořlavin za remízou viz příloha č.1. Podlaha olejny je betonová, bezodtoková, zhotovena tak, že tvoří záchytnou jímku a je opatřena nátěrem odolávajícím skladovaným látkám. Obdobně je zhotovena i podlaha skladu za remízou. F Maximální množství skladovaných olejů v olejně: Upotřebený olej l Minerální oleje: IX l PP l TAP 15V l TB l HL l HM l řezný olej J l OTH P l Antikorol l M 6 ADS II l EKOL L l F Maximální množství skladovaných nebezpečných látek ve skladu hořlavin: Technický benzín l Minerální oleje l Slivky hořlavin l Mazací tuky kg F Přístupová cesta na pracoviště. Přístupová cesta na pracoviště je po veřejné komunikaci (ul. Na staré poště) a bránou do areálu Vozební stanice nebo okolo vrátnice opravny vozů z ulice V ráji kde je stálá služba (viz příloha č.1). 31

6 F.6.2 Opravna vozů. Na pracovišti opravna vozů je skladována motorová nafta, petrolej,líh, minerální oleje, mazací tuky, ředidla, technický benzín, barvy, kyselina sírová, kyselina solná,čisticí prostředky a dále odpady. Motorová nafta, petrolej, líh, technický benzín, syntetické ředidlo, nitro ředidlo, minerální oleje, plastická maziva, kyselina sírová a solná jsou uloženy ve skladu hořlavin vedle skladu opravny vozů [viz příloha č.1]. Podlaha skladu je betonová bezodtoková, nepropustná opatřená záchytnou jímkou a nátěrem odolávajícím skladovaným látkám. Ve skladu barev umístěném vedle truhlárny [viz příloha č.1] je skladován technický benzín, barvy (syntetické, nitro, vodouředitelné, epoxidové, olejové), ředidla (syntetické, nitro) Odpadní akumulátorový hydroxid draselný a odpadní ředidla jsou skladovány v množství do 600 l v objektu rychloopravny [viz příloha č. 1] v souladu s plánem odpadového hospodářství pracoviště. Plastové nádoby s hydroxidem draselným a s odpadním ředidlem jsou uloženy na záchytných paletách s atestem pro skladované látky. F Maximální množství skladovaných nebezpečných látek: Sklad hořlavin: Motorová nafta l Minerální olej: PP l OTH P l J l M 6 ADS II l Petrolej l Technický benzín l Líh l Sklad barev: Ředidlo S Syntetické barvy kg Ředidlo S Nitro barvy kg Technický benzín kg Vodou ředitelné barvy,epoxidové barvy, olejové barvy kg F Přístupové cesty na pracoviště: Do opravny vozů je příjezd z ulice V Ráji okolo vrátnice opravny vozů. Na odstavné koleje Stanice technických prohlídek pak branou u budovy starého nádraží z ulice Nádražní. F.6.3 Stanice technických prohlídek. Na pracovišti Stanice technických prohlídek je skladována motorová nafta a odpady v souladu s Programem odpadového hospodářství. Motorová nafta je skladována ve 200 l sudech v množství max.1200 l ve skladu na odstavných kolejích železniční stanice Pardubice. Podlaha skladu je betonová bezodtoková, nepropustná, opatřená nátěrem odolávajícím skladované látce. F Přístupové cesty na pracoviště. Bránou z ulice Nádražní, která se nachází vpravo od vjezdu na parkoviště, před budovou Starého nádraží F.7. Vlastnosti skladovaných látek. 32

7 F.7.1.Motorová nafta: Z hlediska možnosti vzniku požáru nebo vytvoření výbušného prostředí se jedná o hořlavou kapalinu II. třídy nebezpečnosti s teplotou vzplanutí 55 C. Vzhledem ke svému složení patří mezi látky zdraví škodlivé a proto při manipulaci je nutno dodržovat stanovená hygienická opatření. Ve vztahu k životnímu prostředí má charakter závadné látky, které v případě úniku ohrožují jakost a zdravotní nezávadnost vody. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitou naftu odčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek,mletý vápenec a pod.) F.7.2.Technický benzín: Jedná se o hořlavinu I. třídy nebezpečnosti, s vodou se nemísí, nad hladinou možná tvorba výbušných směsí. Při úniku do kanalizace nebo odpadních vod nebezpečí výbuchu. Látka ohrožuje vody. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitý benzín odčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek,mletý vápenec a pod.) F.7.3.Petrolej: Hořlavá kapalina pro vodu nebezpečná s bodem vzplanutí C. Má výrazný zápach. Je lehčí než voda. S vodou málo mísitelná. Páry jsou těžší než vzduch, drží se při zemi. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitý petrolej odčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek a pod.) F.7.4.Líh: Bezbarvá silně hořlavá kapalina s charakteristickým zápachem za normální teploty nereaktivní. Rychle se odpařuje, páry jsou vznětlivé a se vzduchem tvoří výbušné směsi těžší než vzduch. Dokonale se mísí s vodou,při vzšších koncentracích se nad hladinou mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem těžší než vzduch. Látka reaguje s oxidačními činidly, peroxidy, kyselinami, chloridy, anhydridy a alkalickými kovy. Opatření při úniku: Zbytky látky pokrýt nehořlavým savým materiálem (např. suchá zemina, písek a pod.) a odvézt v uzavřené nádobě k likvidaci. F.7.5.Ředidla: Jsou to silně hořlavé látky se sladkou aromatickou vůní dokonale mísitelné s vodou.rychle se odpařují a páry jsou těžší než vzduch, lehce zápalné a se vzduchem tvoří výbušné směsi. Při úniku do kanalizace nebo odpadních vod nebezpečí výbuchu - nad hladinou se tvoří výbušné směsi. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Látku odčerpat do připravených obalů. Zbytky látky pokrýt savým materiálem ( suchý písek,mletý vápenec a pod.) F.7.6.Barvy: Jsou to hořlaviny I. třídy obsahující organická rozpouštědla. Při rozlití vznikají nebezpečné výpary, které při zahřátí mohou tvořit výbušné směsi. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Zbytky látky pokrýt savým materiálem ( suchý písek a pod.).uzavřít do těsných obalů a odvézt na likvidaci. 33

8 F.7.7.Kyselina sírová: Žíravina. Látka je dokonale mísitelná s vodou. Při styku s organickými látkami (dřevo, papír, celulóza, bavlna a pod. ) dochází k prudké reakci za současného vzniku tepla a vzniku oxidu siřičitého. Při styku s louhy vzniká prudká reakce za silného zahřátí a vzniku leptavých par. Za přítomnosti vlhkosti dochází ke korozi kovů a k vývinu vodíku. Se vzduchem pak vytváří výbušnou směs. Při styku s vodou vzniká prudká reakce za silného zahřátí a rozstřiku kyseliny a tvorby leptavých par. Při úniku do kanalizace vznik žíravých a leptavých par. Opatření při úniku: Dle míry rizika a možností odstranit netěsnosti,ohradit,odčerpat. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku a styku s organickými látkami a kovy. Úkapy pokrýt suchou zeminou,pískem. Použitý materiál uložit do odolných těsných nádob a odvézt k likvidaci. Neutralizace se provádí mletým vápencem, sodou, vápnem, hydroxidem sodným. Při neutralizaci hydroxidem sodným vzniká neutrální Glauberova sůl. Po odstranění použitého materiálu neutralizaci zbytky spláchnout velkým množstvím vody. F.7.8.Kyselina solná (roztok): Vzhledově čirá bezbarvá až slabě nažloutlá dýmavá kapalina s ostrým štiplavým zápachem. Látka je nehořlavá za normální teploty nereaktivní s bodem varu 108 C. Je dokonale rozpustná ve vodě a tvoří s ní i při velkém zředění leptavou směs.při vzšších teplotách se tvoří nad hladinou i silně zředěných roztoků leptavé páry. Při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod vznikají leptavé směsi. Látka reaguje s kovy za vzniku vodíku. Při kontaktu s louhy může nastat prudká reakce. Likvidace: Neutralizace vápencem, uhličitanem sodným a hzdroxidem vápenatým. Silně zředit vodou. Pokud dojde ke vzniku par je nutno při likvidaci používat dýchací přístroj. F.7.9.Odpady: Vlastnosti jednotlivých druhů odpadů vzprodukovaných v PJ Pardubice včetně opatření při jejich úniku jsou popsány v Programu odpadového hospodářství. F.7.10.Oleje: Hořlavá kapalina pro vodu nebezpečná. Má výrazný zápach. Je lehčí než voda. S vodou málo mísitelná. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitý olej dčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek a pod.) Uzavřít do těsných obalů a odvézt na likvidaci. F.8. Prostředky pro likvidaci havarijního úniku na pracovišti. Na pracovištích jsou ve skladech k dispozici pytle se sorpčním materiálem Vapex včetně potřebného nářadí, dále ve skladu opravny vozů jsou k dispozici prázdné sudy a ve skladu DHM (drobného hospodářského majetku) 2 havarijní soupravy sorpčních prostředků [ jedna chemická a jedna univerzální]. V případě potřeby čerpání většího množství uniklé látky je v Provozní jednotce Pardubice k dispozici železniční cisterna o objemu 20 m 3 a v dílně režijní čety je k dispozici kalové čerpadlo KFRU. F.9. Plán školení pracovníků Provozní jednotky Pardubice. Prokazatelné proškolení pracovníků obou pracovišť ze Směrnice ČD M32 a Plánu havarijních opatření je prováděno 1x za kalendářní rok. Za jeho provedení odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť. Vydáním tohoto plánu havarijních opatření se ruší dosud platný "Plán havarijních opatření jednotlivých pracovišť Nově přijatí zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni s plánem havarijních opatření při nástupu zaměstnání. V případě změn nebo nebo vydání nového plánu havarijních opatření musí být všichni pracovníci pracovišť se změnami resp. novým plánem havarijních opatření neprodleně prokazatelně seznámeni. Za prokazatelné seznámení 34

9 Třebová PJ Pardubice Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. PJ Česká Třebová - ČD a.s. DKV Česká Třebová PJ Pardubice Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: Řádu pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí (RID) a Nařízení vlády č. 1/2000 Sb o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 35

10 V Pardubicích dne: Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Pardubice Zabezpečení přepravy nebezpečných věcí se řídí dle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Nařízení vlády č Sb; Zákona č. 266/1994 Sb; Vyhlášky 173/1995 Sb a Přepravního řádu. Zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni dodržovat bezpečnostní ustanovení Podmínek pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami (RID) a ostatních výše jmenovaných zákonů a vyhlášek. Dále jsou povinni zúčastňovat se školení i obnovovacího školení dle RID kapitoly 1.3 a udržovat přidělené pomůcky v platném stavu. Kontrolu dodržování předepsaných ustanovení provádí pověření zaměstnanci ČD, státní dozor (Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, Drážní inspekce). Odpovědní zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni umožnit výkon dozoru kontrolním orgánům po předložení příslušného pověření. Pověření zaměstnanci zajišťující manipulaci s nebezpečnými věcmi v PJ Pardubice: paní Gabriela Mašatová, funkce provozně správní pracovník, tel paní Mőllerová, pomocný skladník, tel Přímý nadřízený: Věra Bartková, ved. MTZ, tel Školení Školení dle RID 1.3 organizuje na žádost výše uvedených zaměstnanců vedoucí oddělení kontroly a školení DKV Česká Třebová. Zaměstnanec odpovědný za školení: Jaromír Špaček, tel Doklad o absolvování školení současně i s Dokladem o absolvování obnovovacího školení těchto vyjmenovaných zaměstnanců je uložen v osobním listu v PJ Pardubice na personálním odd. u paní Zikánové tel

11 Pomůcky Pověření zaměstnanci musí mít na pracovišti k dispozici: 1 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID Umístěn ve skladu VS - p. Gabriely Mašatové 2 bezpečnostní značky dle RID 5.2 (bezpečnostní značky musí odpovídat vzorům v tomto předpisu, kromě značky pro nebezpečné věci třídy 3) kdy použijte vzory bezpečnostních značek ze Základního průvodce přepravou nebezpečných věcí po železnici srpen 2005, to znamená že barva číslice 3 musí být stejná jako barva symbolu nad ní. Náhradní bezpečnostní značky umístěny ve skladu VS - p. Gabriely Mašatové v počtu 2 ks Další část těchto postupů obsahuje souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci. Souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci 1. Přejímka kolejové cisterny 1.1 způsob dopravy nákladního listu do PJ Pardubice osobně odebrán v nákladní pokladně v UŽST. Pardubice, převzetí p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 1.2 přistavení cisterny na určenou kolej : provádí oprávnění zaměstnanci UŽST. Pardubice cisterna přistavena na manipulační kolej v UŽST. Pardubice po převzetí přistaví cisternu oprávnění zaměstnanci PJ Pardubice na kolej č. 206 PJ Pardubice Přesun cisterny do obvodu PJ a zpět Přesun cisterny do obvodu PJ sjednává vždy dozorce depa se signalistou st.2 UŽST. Pardubice. Přesun cisterny se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PJ Pardubice. Místo přistavení je na koleji č.206 u objektu výdeje nafty, kde je zařízení pro zachycení úkapů (odkapové plato). Po přistavení cisterny k stáčecímu zařízení se provede zajištění vozu proti ujetí a označení návěstí Stůj. Vystavení cisterny do obvodu UŽST. Pardubice sjednává dozorce depa se signalistou st.2 UŽST. Pardubice. Dozorce depa PJ Pardubice po souhlasu pracovníka provádějícího stáčení nafty z cisterny odstraní krytí návěstidlem s návěstí Stůj. Po svěšení hnacího vozidla s cisternou, odstranění zarážky a povolí ruční brzdu. Posun se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PJ Pardubice. Posunový díl zastaví na hranicích PJ Pardubice, odkud si vyžádá dozorce depa u signalisty st.2 UŽST. Pardubice svolení k jízdě do železniční stanice. Cisternu je odstavena na sjednanou kolej v obvodu UŽST. Pardubice a zajištěna dle předpisů ČD D číslo popř. název koleje: 37

12 kolej č.206 v PJ Pardubice, prostor u stáčecího zařízení a zařízením pro zachytávání úkapů (odkapové plato) přesné určení místa např. výpustný ventil nad izolovanou vanou : Stáčení se provádí prostřednictvím spojovací hadice do stáčecího hrdla, které je umístěno na objektu výdeje nafty 3 m od osy koleje č.206. Stáčecí plocha je opatřena platem pro záchyt úkapů a je spojena s olejovou kanalizací, která ústí do čističky. Stáčení se provádí v souladu s provozním řádem čerpací stanice motorové nafty PJ Pardubice, 1.3 zajištění cisternového vozu zajištění proti ujetí : zarážkami a utažením ruční brzdy na voze provede dozorce depa, nebo jím pověřený pracovník po přistavení vozu k stáčení. Zarážka se položí z obou stran vozu vně nápravy označení návěstí STŮJ : provede dozorce depa PJ Pardubice nebo jím určený pracovník dle předpisu ČD D1 čl Umístění : zarážky jsou umístněny v objektu výdeje nafty, přenosné denní návěsti Stůj jsou uloženy v remíze PJ Pardubice. 1.4 kontrola cisternového vozu porovnat číslo cisterny s číslem na nákladním listě p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) zkontrolovat neporušenost zavěšených plomb p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) porovnat čísla všech plomb s čísly uvedenými v nákladním listě p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) sejmout všechny plomby p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) a pracovník provádějící stáčení. 2. Odeslání cisterny 3.1 kontrola hlavního uzávěru Pomocný skladník provádějící stáčení p. Dušek Zdeněk, Kardoš Jan kontrola uzavření a zajištění plnícího víka cisterny Pomocný skladník provádějící stáčení p. Dušek Zdeněk, Kardoš Jan 3.3 dosazení plomb p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 3.4 kontrola označení cisterny dle RID p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 3.5 zajištění odeslání p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 38

13 Cisterna se po úkonech podle bodu 3.1 až 3.4 vystaví z obvodu PJ dle 1.2. do UŽST. Pardubice na určenou kolej. Podání nákladního listu provede p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) v nákladní pokladně UŽST Pardubice Technologické postupy stáčení nebezpečné látky zapracovány v Provozním řádu čerpací stanice motorové nafty DKV Česká Třebová PJ Pardubice. Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí V případě vzniku MU neprodleně informuje strojmistra PJ Pardubice č.tel (22402) zaměstnanec, který závadu zjistí. Dále postupuje dle havarijního plánu, který je přílohou provozního řádu PJ Pardubice (příloha č.4). Dojde-li k závažné nehodě nebo mimořádné události je povinen provozovatel vypracovat a předložit zprávu podle vzoru RID , která je přílohou tohoto postupu. Zpráva se dále vypracuje vždy, kdy došlo-li k úniku nebezpečné látky, nebo hrozilo-li bezprostřední riziko úniku, došlo-li ke zranění osob, k hmotným škodám nebo ke škodám na životním prostředí. Zranění osob znamená událost, při níž došlo k usmrcení nebo zranění v přímém vztahu k přepravovaným nebezpečným věcem (při manipulaci), přičemž zranění si vyžádalo : - intenzivní lékařskou pomoc - vyžaduje nejméně jednodenní pobyt v nemocnici - má za následek pracovní neschopnost v trvání nejméně tří po sobě jdoucích dnů Únik látky znamená uniknutí nebezpečných věcí - přepravní kategorie 0 nebo 1 v množství větším než 50 kg nebo 50 litrů - přepravní kategorie 2 v množství větším jak 333 kg nebo 333 litrů - přepravní kategorie 3 nebo 4 v množství větším jak 1000 kg nebo 1000 l Kritérium úniku látky platí také v případě bezprostředního rizika úniku látky ve výše uvedených množstvích (deformace cisterny, kontejneru, převrácení cisterny nebo požár v blízkosti cisterny) Hmotné škody nebo škody na životním prostředí nastanou při uvolnění nebezpečných věcí, bez ohledu na jejich množství, kdy odhadovaná částka škody překročí Euro. Účast orgánů znamená přímé zapojení úřadů nebo nouzových zásahových jednotek během události s nebezpečnými věcmi a evakuaci osob nebo uzavření veřejných dopravních komunikací na nejméně 3 hodiny. Zaměstnanci pověření pro vyplnění hlášení : Za DKV ČT PJ Pardubice V pracovní době 6:00-14:00 IŽD PJ Pardubice Ing. Květoslav Půlpán V ostatní době pracovník nehodové pohotovosti PJ Pardubice Vzor hlášení: viz příloha dle RID

14 Třebová Chrudim Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. PJ Pardubice - PP ČD a.s. DKV Česká Třebová PJ Pardubice - PP Chrudim Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: Řádu pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí (RID) a Nařízení vlády č. 1/2000 Sb o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 40

15 V Pardubicích dne: Třebová PP Choceň Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Česká Zabezpečení přepravy nebezpečných věcí se řídí dle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Nařízení vlády č Sb; Zákona č. 266/1994 Sb; Vyhlášky 173/1995 Sb a Přepravního řádu. Zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni dodržovat bezpečnostní ustanovení Podmínek pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami (RID) a ostatních výše jmenovaných zákonů a vyhlášek. Dále jsou povinni zúčastňovat se školení i obnovovacího školení dle RID kapitoly 1.3 a udržovat přidělené pomůcky v platném stavu. Kontrolu dodržování předepsaných ustanovení provádí pověření zaměstnanci ČD, státní dozor (Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, Drážní inspekce). Odpovědní zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni umožnit výkon dozoru kontrolním orgánům po předložení příslušného pověření. Pověření zaměstnanci zajišťující manipulaci s nebezpečnými věcmi v PJ Pardubice - PP Chrudim : paní Gabriela Mašatová, funkce provozně správní pracovník, tel Přímý nadřízený: Věra Bartková, ved. MTZ, tel PP Chrudim: Vítězslav Stake, vedoucí strojmistr, tel Přímý nadřízený: Stanislav Létal, ved. provozu, tel Školení Školení dle RID 1.3 organizuje na žádost výše uvedených zaměstnanců vedoucí oddělení kontroly a školení DKV Česká Třebová. Zaměstnanec odpovědný za školení: Jaromír Špaček, tel

16 Doklad o absolvování školení současně i s Dokladem o absolvování obnovovacího školení těchto vyjmenovaných zaměstnanců je uložen v osobním listu v PJ Pardubice na personálním odd. u p. Zikánové tel Pomůcky Pověření zaměstnanci musí mít na pracovišti k dispozici: 3 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID Umístěn ve skladu VS - p. Gabriely Mašatové 4 bezpečnostní značky dle RID 5.2 (bezpečnostní značky musí odpovídat vzorům v tomto předpisu, kromě značky pro nebezpečné věci třídy 3) kdy použijte vzory bezpečnostních značek ze Základního průvodce přepravou nebezpečných věcí po železnici srpen 2005, to znamená že barva číslice 3 musí být stejná jako barva symbolu nad ní. Náhradní bezpečnostní značky umístěny na stanovišti PP Chrudim. Další část těchto postupů obsahuje souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci. Souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci 1. Přejímka kolejové cisterny 1.2 způsob dopravy nákladního listu do PP Chrudim osobně odebrán v nákladní pokladně v UŽST. Chrudim, převzetí p. Vítězslav Stake 1.2 přistavení cisterny na určenou kolej : provádí posunovací četa UŽST Chrudim po převzetí přistaví cisternu posunovací četa UŽST Chrudim na kolej č. 101 PP Chrudim Přesun cisterny do obvodu PJ a zpět Přesun cisterny do obvodu PP sjednává vždy pracovník, který bude řídit stáčení nafty s výpravčím žst. Chrudim město. Přesun cisterny se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PP Chrudim. Místo přistavení je na koleji č.101 u objektu výdeje nafty, kde je zařízení pro zachycení úkapů (odkapové plato). Po přistavení cisterny k stáčecímu zařízení se provede zajištění vozu proti ujetí a označení návěstí Stůj. Vystavení cisterny do obvodu žst. Chrudim město sjednává pracovník řídící stáčení nafty s výpravčím žst. Chrudim město. Pracovník řídící stáčení nafty z cisterny po ukončení stáčení odstraní krytí návěstidlem s návěstí Stůj. Pracovník řídící stáčení sjedná s výpravčím žst. Chrudim město odvoz cisterny z obvodu PP Chrudim. Po svěšení hnacího vozidla s cisternou, odstranění pracovníci posunové čety zarážky a povolí ruční brzdu. Posun se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PP Chrudim číslo popř. název koleje: kolej č.101 PP Chrudim, prostor objektu pro výdej a stáčení nafty 42

17 1.2.2 přesné určení místa např. výpustný ventil nad izolovanou vanou : Stáčení se provádí prostřednictvím spojovací hadice do stáčecího hrdla zásobníku nafty. Stáčecí plocha je opatřena platem pro záchyt úkapů a je spojena s havarijní jímkou. Stáčení se provádí v souladu s provozním řádem čerpací stanice motorové nafty PJ Pardubice, 1.3 zajištění cisternového vozu zajištění proti ujetí : zarážkami a utažením ruční brzdy na voze provede pracovník posunu UŽST Chrudim po přistavení vozu ke stáčení. Zarážka se položí z obou stran vozu vně nápravy označení návěstí STŮJ : provede pracovník řídící stáčení dle předpisu ČD D1 čl ze strany vjezdu do obvodu PP Chrudim. Umístění : zarážky a přenosné denní návěsti Stůj jsou umístněny v objektu výdeje nafty 1.4 kontrola cisternového vozu porovnat číslo cisterny s číslem na nákladním listě p. P. Vítězslav Satke zkontrolovat neporušenost zavěšených plomb p. Vítězslav Satke porovnat čísla všech plomb s čísly uvedenými v nákladním listě p. Vítězslav Satke sejmout všechny plomby p. Vítězslav Satke 2. Odeslání cisterny 3.1 kontrola hlavního uzávěru p. Vítězslav Satke kontrola uzavření a zajištění plnícího víka cisterny p. Vítězslav Satke 3.3 dosazení plomb p. Vítězslav Satke 3.4 kontrola označení cisterny dle RID p. Vítězslav Satke 3.5 zajištění odeslání p. Vítězslav Satke Cisterna se po úkonech podle bodu 3.1 až 3.4 vystaví z obvodu PJ dle 1.2. do UŽST. Pardubice na určenou kolej. Podání nákladního listu provede p. Vítězslav Satke v nákladní pokladně UŽST Chrudim Technologické postupy stáčení nebezpečné látky zapracovány v Provozním řádu čerpací stanice motorové nafty PP Chrudim. 43

18 Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí V případě vzniku MU neprodleně informuje strojmistra PJ Pardubice č.tel (22402) zaměstnanec, který závadu zjistí. Dále postupuje dle havarijního plánu, který je přílohou provozního řádu PJ Pardubice (příloha č.4). Dojde-li k závažné nehodě nebo mimořádné události je povinen provozovatel vypracovat a předložit zprávu podle vzoru RID , která je přílohou tohoto postupu. Zpráva se dále vypracuje vždy, kdy došlo-li k úniku nebezpečné látky, nebo hrozilo-li bezprostřední riziko úniku, došlo-li ke zranění osob, k hmotným škodám nebo ke škodám na životním prostředí. Zranění osob znamená událost, při níž došlo k usmrcení nebo zranění v přímém vztahu k přepravovaným nebezpečným věcem (při manipulaci), přičemž zranění si vyžádalo : - intenzivní lékařskou pomoc - vyžaduje nejméně jednodenní pobyt v nemocnici - má za následek pracovní neschopnost v trvání nejméně tří po sobě jdoucích dnů Únik látky znamená uniknutí nebezpečných věcí - přepravní kategorie 0 nebo 1 v množství větším než 50 kg nebo 50 litrů - přepravní kategorie 2 v množství větším jak 333 kg nebo 333 litrů - přepravní kategorie 3 nebo 4 v množství větším jak 1000 kg nebo 1000 l Kritérium úniku látky platí také v případě bezprostředního rizika úniku látky ve výše uvedených množstvích (deformace cisterny, kontejneru, převrácení cisterny nebo požár v blízkosti cisterny) Hmotné škody nebo škody na životním prostředí nastanou při uvolnění nebezpečných věcí, bez ohledu na jejich množství, kdy odhadovaná částka škody překročí Euro. Účast orgánů znamená přímé zapojení úřadů nebo nouzových zásahových jednotek během události s nebezpečnými věcmi a evakuaci osob nebo uzavření veřejných dopravních komunikací na nejméně 3 hodiny. Zaměstnanci pověření pro vyplnění hlášení : Za DKV ČT PJ Pardubice PP Chrudim V pracovní době 6:00-14:00 IŽD PJ Pardubice Ing. Květoslav Půlpán V ostatní době pracovník nehodové pohotovosti PJ Pardubice 44

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška...

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška... ČD, a.s. Divize obchodně provozní Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ Trutnov PP Dobruška Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště

Více

Plán opatření. pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště Stará Paka

Plán opatření. pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště Stará Paka ČD, a.s. Divize obchodně provozní Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ Trutnov PP Stará Paka Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště

Více

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu

Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Havárie ohrožující vody Ropné havárie I. Charakteristika

Více

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM

PŘÍLOHA 13. Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Provozní řád DKV Praha PJ Vršovice - příloha 13 1 PŘÍLOHA 13 Provozní řád olejny a čerpací stanice PHM Olejna se nachází mezi kolejemi č. 22 a 24. Příjezdová komunikace je k zadní části olejny od Severní

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů

PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Provozní jednotka Děčín Poštovní 49 405 02 DĚČÍN PROVOZNÍ ŘÁD skladu olejů, maziv a jiných ropných produktů 1 ÚVOD Provozní řád skladu olejů, maziv a jiných

Více

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby

PŘÍLOHA č. 6. Organizace zdravotní a záchranné služby PŘÍLOHA č. 6 Organizace zdravotní a záchranné služby Úvod Depo kolejových vozidel Česká Třebová ve svém obvodu vytváří podmínky pro zajišťování první pomoci v rámci plnění úkolů dle Opatření generálního

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

Příloha č. 3 Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 UNIPETROL RPA

Příloha č. 3 Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 UNIPETROL RPA UNIPETROL RPA Bezpečnost (Bezpečnost práce, ochrana zdraví, požární ochrana, prevence závažné havárie, přeprava nebezpečných věcí, ochrana areálu) a ochrana životního prostředí Podmínky objednatele pro

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)

-dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) P O Ž Á R N Í Ř Á D -dílna oprav vozidel- (upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím) 1. Stručný popis vykonávané činnosti

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ POVINNOSTI EXTERNÍCH FIREM

ENVIRONMENTÁLNÍ POVINNOSTI EXTERNÍCH FIREM ENVIRONMENTÁLNÍ POVINNOSTI EXTERNÍCH FIREM číslo: SR 8/2008 strana 1 z 11 ENVIRONMENTÁLNÍ POVINNOSTI EXTERNÍCH FIREM vypracoval: ing. Jana Plachá útvar : TÚ datum: 1.12.2008 podpis: schválil: podpis: ing.zdeněk

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013

Provozní řád DKV Plzeň Pj Plzeň, příloha č. 4 - účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PJ Plzeň Příloha č.4 Plán havarijních opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod PJ Plzeň PP Bezdružice PP Rokycany PP Stupno PP Nýřany - 1 - České dráhy, a.s. Depo

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

Směrnice obce Rudná/Pradědem

Směrnice obce Rudná/Pradědem 1. Předmět úpravy Směrnice obce Rudná/Pradědem č...1/2011... o používání technických prostředků z majetku obce a poskytování služeb 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje zejména provoz služebního auta,

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU NA ODPAD KATEGORIE: O,N 1. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Sběrový dvůr města Benátky nad Jizerou ( SD ) na odpad kategorie O; N Vlastník

Více

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen.

Provozní řád. Příloha č. 7. Řád nocležen. 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Příloha č. 7 Řád nocležen. Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: Platí od: 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis: 1 Změna názvosloví

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

HAVARIJNÍ PLÁN Provoz Choceň Čistírna odpadních vod. Datum: 17.6.2013 Verze: 1 Revize: 0. Havarijní plán. (plán opatření pro případ havárie)

HAVARIJNÍ PLÁN Provoz Choceň Čistírna odpadních vod. Datum: 17.6.2013 Verze: 1 Revize: 0. Havarijní plán. (plán opatření pro případ havárie) Datum: 17.6.2013 Verze: 1 Revize: 0 (plán opatření pro případ havárie) podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

S B Ě R N É H O D V O R A

S B Ě R N É H O D V O R A P R O V O Z N Í Ř Á D (zařízení pro sběr a výkup) S B Ě R N É H O D V O R A PROVOZOVATEL: Město Železný Brod náměstí 3.května 1 Železný Brod Tel.: 483 333 911 1) Název zařízení: Zařízení ke sběru a výkupu

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

Povolení provozování AVK podle zákona 311/2006 sb. Přenosné čerpací stroje AVK

Povolení provozování AVK podle zákona 311/2006 sb. Přenosné čerpací stroje AVK Povolení provozování AVK podle zákona 311/2006 sb. Přenosné čerpací stroje AVK. Autor: Ing. Jan Šrámek Revize: 1.3.2012 Obsah 1 Povolení provozován čerpacího stroje AVK... 1 1.1 Dokumenty nutné pro podání

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Střední škola technická, Kouřílkova 8, Přerov Vnitřní směrnice č.37 STANOVENÍ ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracoval: Ing. Jiří Pouzal, vedoucí THS Schválil: Mgr. František Šober Ředitel SŠT Přerov, 9. 7.

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY

DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY DEKONTAMINAČNÍ STANY, SPRCHY, BAZÉNY NAFUKOVACÍ DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu i jako mobilní sociální zařízení při záchranných akcích a při likvidaci havárií

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG

POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Stránka 1/ 11 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : POŽÁRNÍ ŘÁD Mobilní zásobník CNG Rozdělovník : kopie je uložena u představitele IMS Řízená dokumentace je vedena na www.kubik.cz/plyn Zpracoval

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru. VZNIK UHLÍ Uhlí vzniklo z pravěkých rostlin a přesliček v údolích, deltách řek a jiných nízko položených územích. Po odumření těchto rostlin klesaly až na dno bažin a za nepřístupu vzduchu jim nebylo umožněno

Více