Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod."

Transkript

1 Příloha číslo 4. F. Plán opatření pro případ ropné havárie nebo ohrožení jakosti vod. F.1. - Plán stanovuje opatření a postupy pro případ havarijního úniku ropných produktů a jiných škodlivých látek majících negativní vliv na jakost vody. Tento plán je schválen příslušejícím vodohospodářským orgánem. F.2. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Plán havarijních opatření [dále PHO] je závazný pro pro všechny pracovníky Provozní jednotky Pardubice a ostatní pracovníky DKV nebo jiných VJ ČD příp. civilních firem, kteří vykonávají pracovní činnost na tomto pracovišti. V případě havárie se jím řídí i zásahové složky útvaru POŽ a pracovníci ostatních výkonných jednotek Českých drah, kteří se účastní likvidace havárie a pracovníci nadřízených útvarů ČD. Účelem PHO je zabezpečit při havarijním úniku spolupráci všech složek ČD i mimodrážních tak, aby negativní vliv na životní prostředí byl omezen v co největší míře ve smyslu vyhlášky MLVH č.6/77 Sb o ochraně jakosti povrchových vod a podzemních vod. Plánem havarijních opatření současně nejsou dotčeny platné předpisy a směrnice ČD. F.2. 1.Uživatel závadných látek. Uživatelem nebezpečných látek je výkonná jednotka ČD Depo kolejových vozidel Česká Třebová, Provozní jednotka Pardubice. Za uživatele nebezpečných látek je považován každý, kdo s nimi zachází t.j. kdo je těží skladuje, zpracovává, dopravuje nebo jinak s nimi nakládá. Uživatel nebezpečných látek je povinen se řídit platnými zákony zejména zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dále platnými rezortními rozkazy a směrnicemi. F.2. 2.Havarijní zhoršení jakosti podzemních vod-vymezení pojmů. Havarijní zhoršení jakosti je náhlé a nepředvídané zhoršení, případně mimořádně závažné zhoršení jakosti vody, které má vliv na zhoršení užitných vlastností vody a způsobuje biologické, hygienické, estetické nebo technické závady. Specifičnost havarijních úniků nebezpečných látek a zvlášť nebezpečných při přepravě na železnici tkví nejen ve větší nebezpečnosti jejich okamžitých následků, ale i v náročnosti prvotního zásahu při jejich lokalizaci a likvidaci. Únik závadných látek [Ve směrnici ČD M32 je použit termín "nebezpečná látka", který je významově shodný termínem "závadná látka"] přepravovaných po železnici může způsobit při železničních nehodách a provozních závadách tyto závady: F Zhoršení nebo ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti podzemní nebo povrchové vody i v případě, že nedojde k přímému znečištění této vody. F Snížení samočistící schopnosti toku v důsledku omezení přístupu vzdušného kyslíku např. u ropných látek vytvořením olejového filmu na hladině. F Znečištění půdy narušením přirozených biochemických pochodů v půdě a možnost dlouhodobého sekundárního zamoření podzemních vod. F Cílem plánu havarijních opatření je zabezpečit při havarijním úniku spolupráci všech složek na českých drahách i mimo ně tak, aby negativní vliv na životní prostředí byl omezen v co největší míře ve smyslu zákonných ustanovenía o vodách.ochrana jakosti vod je všeobecně požadována zákonem 138/1973 Sb. O vodách a shora uvedenou vyhláškou, nedostatky na tomto úseku jsou postihovány podle nařízení vlády ČSR č.26/1975 Sb. o pokutách za porušení povinností na úseku vodního hospodářství majetkovými sankcemi. V případě Provozní jednotky Pardubice může dojít ke zhoršení případně ohrožení jakosti vod při nehodách resp. provozních závadách na hnacích vozidlech nebo při závadách na nákladu při opravách ložených nákladních vozů 27

2 nebo při skladování látek nebezpečných vodám. F.3. Plán vyrozumění a postup při havarijním úniku nebezpečných látek. F.3.1. Postup při havarijním úniku-obecně: F Okamžitá opatření. Spočívá v povinnosti odstranění příčin a zabránění bezprostředních následků jakož i v povinnosti rychlého hlášení složkám ČD a orgánům státní správy viz Směrnice ČD M32 a Zákon o vodách č.254/2001 Sb. F Opatření prvého zásahu. Spočívají ve zneškodnění havarijních úniků nebezpečných látek jednotkami HZS v rámci jejich vybavení. F Opatření následná. Řeší vlastní likvidaci následků havarijního úniku. Spočívají v asanaci, rekultivaci terénu a konečné likvidaci havarijního stavu. F.3.2. Postup při havarijním úniku na pracovištích Provozní jednotky Pardubice. Každý zaměstnanec ČD DKV Česká Třebová - Provozní jednotky Pardubice, který zjistí jakýkoliv únik látky z kolejových vozidel v železniční stanici nebo na trati, resp. v prostoru manipulace s nebezpečnými látkami, nebo je na tuto skutečnost upozorněn civilní osobou, vyrozumí neprodleně o uvedené skutečnosti výpravčího železniční stanice resp. vedoucího směny a vedoucího pracoviště. Výpravčí železniční stanice tuto skutečnost oznámí operačnímu středisku HZS ČD [hasičská záchranná služba Českých drah], vedoucímu směny a svému nadřízenému. V případě,že zaměstnanec DKV zjistí jakýkoliv únik látky v prostoru pracoviště Depa kolejových vozidel nebo je na tuto skutečnost upozorněn jinou osobou, vyrozumí o této skutečnosti neprodleně vedoucího pracoviště resp. vedoucího směny. Ten po zjištění,že se jedná o nebezpečnou látku tuto skutečnost neprodleně oznámí v pracovní době přednostovi Provozní jednotky Pardubice nebo jeho zástupci (mimo pracovní dobu službu konajícímu strojmistrovi v Pardubicích), operačnímu středisku útvaru HZS ČD v Kolíně [který zajistí vyrozumění orgánů a institucí v souladu s ustanovením Směrnice ČD M32 kap. IX článek č.63] a vedoucího směny OPŘ Česká Třebová. Součástí oznámení při úniku látky je uvedení zda se jedná o únik z hnacího vozidla, nákladního vozu [cisternový, nádržkový, kotlový, kontejnerový], z obalů uložených na nákladním voze, ze silničního vozidla nebo z obalů či nádrží ve skladovém hospodářství. Dle možnosti je potřebné uvést i obě čísla uvedená na oranžové výstražné identifikační tabuli vozu [označení přepravované látky dle RID/PNZ] a druh výstražné značky pro označení nebezpečí, případně odhadnuté množství uniklé látky. Při úniku látky v oblasti skladového hospodářství v obvodu pracovišť Provozní jednotky Pardubice se vychází ze znalosti o uskladněných látkách viz kap. 6 a 7 a z možnosti přesnějšího určení množství uniklé látky. Operační středisko HZS vyrozumí: -Pověřeného ekologa Českých drah -útvar HZS okresu -orgán policie České republiky -odesílatele a příjemce přepravované látky -provozovatele vodního zdroje došlo-li k úniku v PHO vodního zdroje -okresní úřad [referát životního prostředí] -OI ČIŽP [v případě nezastižení pracovníka RŽP okresního úřadu] -správce ohroženého recipientu [povrchového toku nebo kanalizace] -orgány hygienické služby -lékařskou záchrannou pomoc -správu ochrany rostlin,veterinární služby -rybářský svaz Účastník tel. čísla ČD veř. tel. Přednosta prov. jednotky Pardubice mimo prac. dobu 049/ Vedoucí technického oddělení Pardubice mimo prac. dobu

3 Vedoucí provozu Pardubice mimo prac. dobu 0465/3947 Vedoucí oprav Pardubice mimo prac. dobu Vedoucí opravny vozů Pardubice mimo prac. dobu Vedoucí stanice technických prohlídek Pardubice mimo prac. dobu 0468/ Ekolog PJ Pardubice mimo prac. dobu 0468/ Strojmistr Pardubice Vrátnice opravny vozů Pardubice Hasičská záchranná služba ČD Kolín Orgán policie České republiky Pardubice Vodovody a kanalizace Pardubice došlo-li k úniku do městské kanalizace Okresní úřad [referát životního prostředí] OI ČIŽP Hradec Králové /46558, 049/46675 Okresní hygienické stanice Pardubice Záchranná služba Hasičský záchranný sbor Pardubice Do příjezdu zásahové jednotky útvaru HZS zajistí zaměstnanci Provozní jednotky: a/ ochranu zdraví a bezpečnost na místě havárie. b/ aby před příchodem úředního vyšetřujícího orgánu nedošlo k jakékoliv manipulaci s výpustními zařízeními a armaturami s vyjímkou nutné manipulace s výpustními zařízeními pro zamezení dalšího úniku v případě, že se jedná o únik obecně známé nebezpečné látky [motorová nafta,oleje a pod]. c/ v případě úniku látky dle bodu b/ zajistit provedení okamžitých prvních opatření: - utěsnění zdroje úniku - uzavření zdroje úniku - jímání unikající látky do vhodných nádob - aplikace sorbentu - utěsnění kanalizačních vpustí - osazení norných stěn d/ v případě podezření na špatně uzavřené uzavírací zařízení, nebo vadnou armaturu, na tuto skutečnost nutno upozornit vyšetřovatele havarijního úniku a zajistit, aby tato skutečnost byla protokolárně zaznamenána. To se týká i technického stavu vozidla příp. skladu nebezpečných látek. Zásah k havarijnímu úniku provádí útvar HZS ČD Kolín, v případě nebezpečí z prodlení útvar HZS okresu Pardubice. Zásahová jednotka HZS ČD nebo HZS okresu provádí zásah až do doby lokalizace havarijního úniku závadné látky. Vedoucím těchto prací je velitel zásahu, ten také rozhoduje o jeho ukončení. V případě kdy zásah provádí HZS okresu, se při oznámení o havarijním úniku postupuje rovněž dle výše uvedených zásad. Součinnost HZS ČD a HZS okresu je organizačně zajištěna. Za zajištění dokladů potřebných k šetření havárie [údaje o unikající látce,o obalu, o vozidle a pod] je odpovědný: -při úniku v obvodu železniční stanice a přilehlých traťových úsecích, přednosta příslušné VJ Českých drah a přednostové ostatních dotčených VJ Českých drah. -při úniku na pozemku nebo vprostorách patřících DKV - přednosta PJ DKV nebo jeho zástupce. -při úniku v prostorách jiné VJ Českých drah - přednosta této VJ nebo jeho zástupce. Po skončení zásahu předá velitel zásahu přednostovi PJ DKV písemnou formou informace o stavu události [místě zásahu]. Za odstraňování následků ekologické havárie odpovídá po odborné stránce pověřený ekolog ČD [pracovník samostatného oddělení ekologie GŘ], který: - zastupuje ČD a jedná jejím jménem před orgány státní správy - spolupracuje s velitelem útvaru HZS ČD resp. okresu a s vyšetřujícím orgánem policie ČR. 29

4 - po zásahu útvaru HZS ČD organizuje a řídí nápravná opatření, uložená příslušnými orgány státní správy. - zajišťuje objednání odborných firem a sjednání podmínek smluv na provádění asanačních prací. - odpovídá za sepsání záznamu o havarijním úniku nebezpečné látky, který zašle ekologickým pracovištím těch OZ ČD, které se na havárii podílely. Po zjištění odpovědnosti za únik nebezpečné látky se převádí řízení asanačních prací do působnosti příslušného OZ ČD. Povolení ke vstupu na pozemek Depa kolejových vozidel, dozor a proškolení z bezpečnostních předpisů [ v souladu s předpisem Op 16 v potřebném rozsahu s přihlédnutím k místním podmínkám] pro pracovníky firmy provádějící sanační práce zajistí vedoucí příslušného pracoviště PJ Pardubice po dohodě s referentem OBP DKV Česká Třebová. V případě potřeby vstupu těchto pracovníků na pozemek železniční stanice zajistí vedoucí příslušného pracoviště PJ Pardubice povolení ke vstupu na pozemek resp. do prostor železniční stanice a jejich proškolení prostřednictvím přednosty železniční stanice. F.4. Odpovědnost za následky havarijních úniků, úhrada nákladů. F.4.1 Odpovědnost jednotlivých služebních odvětví za urychlenou likvidaci následků úniku nebezpečné látky při nehodových událostech je stanovena rozkazem náčelníka dráhy č.6/1987, Opatření k urychlené likvidaci následků nehodových událostí v železničním provozu a předpisem ČD D 17. F.4.2 Úhrada nákladů za likvidaci havárií při znečištění půdy, vody a ovzduší nebezpečnými látkami: A/ náhrady, postihy, penále a pod. vyměřené OÚ případně jinými orgány státní správy, nese včetně nákladů na odstranění následků úniku nebezpečné látky a na odstranění závad VJ ČD jejíž pracovníci znečištění půdy, vody příp. ovzduší zavinili. B/ Jestliže znečištění způsobila cizí právnická nebo fyzická osoba požadují ČD veškerou náhradu za majetkové sankce i úhradu nákladů za odstranění následků po znečištění půdy,vody resp. ovzduší od právnické resp. fyzické osoby, která toto znečištění způsobila. C/ V případě, že není zjištěn viník ekologické havárie, postupuje se dle ekonomických pravidel ČD. F.5. Geologické a hydrogeologické poměry. Z geologického hlediska leží zájmové území na slínovcích svrchnoturonského komplexu svrchní křídy na nichž jsou uloženy kvartelní uloženiny o mocnosti cca 10 m. Tvoří je říční písky,štěrky, štěrkopísky. Svrchní část kvarterních uloženinje tvořena navážkami o mocnosti asi 0,4-1,2 m. Hladina podzemní vody v kvarterním kolektoru je volná, nalézá se 4-5 m pod terénem. Směr proudění podzemní vody je severní až severo-severozápadní t.j. směrem k Labi, které ve vzdálenosti cca 750 m tvoří místní erozivní základnu. Podzemní vody jsou z části doplňovány atmosferickými srážkami, dominuje však poříční infiltrace z povrchového toku. F.6. Popis skladovaných nebezpečných látek, manipulace s nimi. F.6.1 Vozební stanice. Na pracovišti Vozební stanice je skladována motorová nafta, petrolej, mazací oleje, mazací tuky, technický benzín a odpady roztříděné dle druhů a kategorií.. F Motorová nafta. Motorová nafta je skladována v neveřejné čerpací stanici nafty, která je umístěna u vlečkové koleje č.206 [viz příloha č1]. Objekt sestává ze dvou podzemních jednoplášťových vyvložkovaných nádrží [každá nádrž o objemu 100 m 3 ] výrobce ADAST. Každá z nádrží má odvětrávací potrubí vyvedené nad střechou výdejny. Plnící potrubí je rozvětveno tak, aby bylo možno plnit obě nádrže. Každá z větví je opatřena uzavírací armaturou,takže lze dle potřeby plnit buď nádrž č.1 30

5 nebo nádrž č.2. Plnění nádrží je samospádem. Součástí nádrží je výdejní zařízení umístěné ve výdejně čerpací stanice umožňující výdej motorové nafty z jedné nebo druhé nádrže. Prostor nádrží, stáčecího a výdejního místa není zastřešen. Mezi nádržemi a výdejnou je umístěna strojovna osazená čerpadlem pro výdej nafty a potřebnými armaturami. F Stáčecí a výdejní místo. Stáčecí stanoviště je tvořeno jedním stáčecím místem, pod kterým je vybudována záchytná jímka sestávající ze dvou částí: a/ záchytná jímka pod železničním vozidlem - je vybudována přímo v kolejišti vlečky mezi kolejnicemi v délce 14 m a její objem je 8,2 m 3. b/ boční záchytné jímky - slouží k zachycení úkapů z manipulačního prostoru. Záchytné jímky jsou zhotoveny z ocelového plechu a jsou vyspádovány do odtokových vpustí a potrubím odvedeny do olejové kanalizace ústící do jímky odkud jsou vody znečištěné ropnými látkami přečerpávány do čističky odpadních vod. Spáry mezi kolejnicemi a záchytnými jímkami jsou vyplněny trvale pružným tmelem. Nad záchytnými jímkami jsou na ocelových rámech položeny pochůzné ocelové pórorošty do úrovně horní hrany kolejnic. Záchytné jímky a pochůzné rošty jsou dále opatřeny nátěrem odolným působení ropných látek, potrubí uložené v zemi je chráněno nátěrem odolávajícím zemní vlhkosti. Uzemnění záchytných jímek je provedeno jejich pospojováním s následným připojením na zemnící soustavu objektu. Umístění zařízení na stáčení a výdej nafty je ve strojovně čerpací stanice nafty a jeho obsluha je uvedena v provozním řádu čerpací stanice s kterým jsou pracovníci obsluhující čerpací stanici prokazatelně seznámeni. Hlavní vypínač čerpací stanice je umístěn na rozvaděči vedle čerpací stanice. F Technický benzín, petrolej, minerální oleje a plastická maziva. Tyto látky jsou skladovány jednak v olejně v remíze Vozební stanice, kde jsou uloženy v kovových nádržích a jednak v otevřeném krytém skladu hořlavin za remízou viz příloha č.1. Podlaha olejny je betonová, bezodtoková, zhotovena tak, že tvoří záchytnou jímku a je opatřena nátěrem odolávajícím skladovaným látkám. Obdobně je zhotovena i podlaha skladu za remízou. F Maximální množství skladovaných olejů v olejně: Upotřebený olej l Minerální oleje: IX l PP l TAP 15V l TB l HL l HM l řezný olej J l OTH P l Antikorol l M 6 ADS II l EKOL L l F Maximální množství skladovaných nebezpečných látek ve skladu hořlavin: Technický benzín l Minerální oleje l Slivky hořlavin l Mazací tuky kg F Přístupová cesta na pracoviště. Přístupová cesta na pracoviště je po veřejné komunikaci (ul. Na staré poště) a bránou do areálu Vozební stanice nebo okolo vrátnice opravny vozů z ulice V ráji kde je stálá služba (viz příloha č.1). 31

6 F.6.2 Opravna vozů. Na pracovišti opravna vozů je skladována motorová nafta, petrolej,líh, minerální oleje, mazací tuky, ředidla, technický benzín, barvy, kyselina sírová, kyselina solná,čisticí prostředky a dále odpady. Motorová nafta, petrolej, líh, technický benzín, syntetické ředidlo, nitro ředidlo, minerální oleje, plastická maziva, kyselina sírová a solná jsou uloženy ve skladu hořlavin vedle skladu opravny vozů [viz příloha č.1]. Podlaha skladu je betonová bezodtoková, nepropustná opatřená záchytnou jímkou a nátěrem odolávajícím skladovaným látkám. Ve skladu barev umístěném vedle truhlárny [viz příloha č.1] je skladován technický benzín, barvy (syntetické, nitro, vodouředitelné, epoxidové, olejové), ředidla (syntetické, nitro) Odpadní akumulátorový hydroxid draselný a odpadní ředidla jsou skladovány v množství do 600 l v objektu rychloopravny [viz příloha č. 1] v souladu s plánem odpadového hospodářství pracoviště. Plastové nádoby s hydroxidem draselným a s odpadním ředidlem jsou uloženy na záchytných paletách s atestem pro skladované látky. F Maximální množství skladovaných nebezpečných látek: Sklad hořlavin: Motorová nafta l Minerální olej: PP l OTH P l J l M 6 ADS II l Petrolej l Technický benzín l Líh l Sklad barev: Ředidlo S Syntetické barvy kg Ředidlo S Nitro barvy kg Technický benzín kg Vodou ředitelné barvy,epoxidové barvy, olejové barvy kg F Přístupové cesty na pracoviště: Do opravny vozů je příjezd z ulice V Ráji okolo vrátnice opravny vozů. Na odstavné koleje Stanice technických prohlídek pak branou u budovy starého nádraží z ulice Nádražní. F.6.3 Stanice technických prohlídek. Na pracovišti Stanice technických prohlídek je skladována motorová nafta a odpady v souladu s Programem odpadového hospodářství. Motorová nafta je skladována ve 200 l sudech v množství max.1200 l ve skladu na odstavných kolejích železniční stanice Pardubice. Podlaha skladu je betonová bezodtoková, nepropustná, opatřená nátěrem odolávajícím skladované látce. F Přístupové cesty na pracoviště. Bránou z ulice Nádražní, která se nachází vpravo od vjezdu na parkoviště, před budovou Starého nádraží F.7. Vlastnosti skladovaných látek. 32

7 F.7.1.Motorová nafta: Z hlediska možnosti vzniku požáru nebo vytvoření výbušného prostředí se jedná o hořlavou kapalinu II. třídy nebezpečnosti s teplotou vzplanutí 55 C. Vzhledem ke svému složení patří mezi látky zdraví škodlivé a proto při manipulaci je nutno dodržovat stanovená hygienická opatření. Ve vztahu k životnímu prostředí má charakter závadné látky, které v případě úniku ohrožují jakost a zdravotní nezávadnost vody. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitou naftu odčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek,mletý vápenec a pod.) F.7.2.Technický benzín: Jedná se o hořlavinu I. třídy nebezpečnosti, s vodou se nemísí, nad hladinou možná tvorba výbušných směsí. Při úniku do kanalizace nebo odpadních vod nebezpečí výbuchu. Látka ohrožuje vody. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitý benzín odčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek,mletý vápenec a pod.) F.7.3.Petrolej: Hořlavá kapalina pro vodu nebezpečná s bodem vzplanutí C. Má výrazný zápach. Je lehčí než voda. S vodou málo mísitelná. Páry jsou těžší než vzduch, drží se při zemi. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitý petrolej odčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek a pod.) F.7.4.Líh: Bezbarvá silně hořlavá kapalina s charakteristickým zápachem za normální teploty nereaktivní. Rychle se odpařuje, páry jsou vznětlivé a se vzduchem tvoří výbušné směsi těžší než vzduch. Dokonale se mísí s vodou,při vzšších koncentracích se nad hladinou mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem těžší než vzduch. Látka reaguje s oxidačními činidly, peroxidy, kyselinami, chloridy, anhydridy a alkalickými kovy. Opatření při úniku: Zbytky látky pokrýt nehořlavým savým materiálem (např. suchá zemina, písek a pod.) a odvézt v uzavřené nádobě k likvidaci. F.7.5.Ředidla: Jsou to silně hořlavé látky se sladkou aromatickou vůní dokonale mísitelné s vodou.rychle se odpařují a páry jsou těžší než vzduch, lehce zápalné a se vzduchem tvoří výbušné směsi. Při úniku do kanalizace nebo odpadních vod nebezpečí výbuchu - nad hladinou se tvoří výbušné směsi. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Látku odčerpat do připravených obalů. Zbytky látky pokrýt savým materiálem ( suchý písek,mletý vápenec a pod.) F.7.6.Barvy: Jsou to hořlaviny I. třídy obsahující organická rozpouštědla. Při rozlití vznikají nebezpečné výpary, které při zahřátí mohou tvořit výbušné směsi. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Zbytky látky pokrýt savým materiálem ( suchý písek a pod.).uzavřít do těsných obalů a odvézt na likvidaci. 33

8 F.7.7.Kyselina sírová: Žíravina. Látka je dokonale mísitelná s vodou. Při styku s organickými látkami (dřevo, papír, celulóza, bavlna a pod. ) dochází k prudké reakci za současného vzniku tepla a vzniku oxidu siřičitého. Při styku s louhy vzniká prudká reakce za silného zahřátí a vzniku leptavých par. Za přítomnosti vlhkosti dochází ke korozi kovů a k vývinu vodíku. Se vzduchem pak vytváří výbušnou směs. Při styku s vodou vzniká prudká reakce za silného zahřátí a rozstřiku kyseliny a tvorby leptavých par. Při úniku do kanalizace vznik žíravých a leptavých par. Opatření při úniku: Dle míry rizika a možností odstranit netěsnosti,ohradit,odčerpat. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku a styku s organickými látkami a kovy. Úkapy pokrýt suchou zeminou,pískem. Použitý materiál uložit do odolných těsných nádob a odvézt k likvidaci. Neutralizace se provádí mletým vápencem, sodou, vápnem, hydroxidem sodným. Při neutralizaci hydroxidem sodným vzniká neutrální Glauberova sůl. Po odstranění použitého materiálu neutralizaci zbytky spláchnout velkým množstvím vody. F.7.8.Kyselina solná (roztok): Vzhledově čirá bezbarvá až slabě nažloutlá dýmavá kapalina s ostrým štiplavým zápachem. Látka je nehořlavá za normální teploty nereaktivní s bodem varu 108 C. Je dokonale rozpustná ve vodě a tvoří s ní i při velkém zředění leptavou směs.při vzšších teplotách se tvoří nad hladinou i silně zředěných roztoků leptavé páry. Při úniku látky do kanalizace nebo odpadních vod vznikají leptavé směsi. Látka reaguje s kovy za vzniku vodíku. Při kontaktu s louhy může nastat prudká reakce. Likvidace: Neutralizace vápencem, uhličitanem sodným a hzdroxidem vápenatým. Silně zředit vodou. Pokud dojde ke vzniku par je nutno při likvidaci používat dýchací přístroj. F.7.9.Odpady: Vlastnosti jednotlivých druhů odpadů vzprodukovaných v PJ Pardubice včetně opatření při jejich úniku jsou popsány v Programu odpadového hospodářství. F.7.10.Oleje: Hořlavá kapalina pro vodu nebezpečná. Má výrazný zápach. Je lehčí než voda. S vodou málo mísitelná. Opatření při úniku: Uzavřít,případně utěsnit místo úniku. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Rozlitý olej dčerpat. Zbytky látky pokrýt savým materiálem (Sorbenty - Vapex,Ekoperl a pod., případně použít suchý písek a pod.) Uzavřít do těsných obalů a odvézt na likvidaci. F.8. Prostředky pro likvidaci havarijního úniku na pracovišti. Na pracovištích jsou ve skladech k dispozici pytle se sorpčním materiálem Vapex včetně potřebného nářadí, dále ve skladu opravny vozů jsou k dispozici prázdné sudy a ve skladu DHM (drobného hospodářského majetku) 2 havarijní soupravy sorpčních prostředků [ jedna chemická a jedna univerzální]. V případě potřeby čerpání většího množství uniklé látky je v Provozní jednotce Pardubice k dispozici železniční cisterna o objemu 20 m 3 a v dílně režijní čety je k dispozici kalové čerpadlo KFRU. F.9. Plán školení pracovníků Provozní jednotky Pardubice. Prokazatelné proškolení pracovníků obou pracovišť ze Směrnice ČD M32 a Plánu havarijních opatření je prováděno 1x za kalendářní rok. Za jeho provedení odpovídají vedoucí jednotlivých pracovišť. Vydáním tohoto plánu havarijních opatření se ruší dosud platný "Plán havarijních opatření jednotlivých pracovišť Nově přijatí zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni s plánem havarijních opatření při nástupu zaměstnání. V případě změn nebo nebo vydání nového plánu havarijních opatření musí být všichni pracovníci pracovišť se změnami resp. novým plánem havarijních opatření neprodleně prokazatelně seznámeni. Za prokazatelné seznámení 34

9 Třebová PJ Pardubice Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. PJ Česká Třebová - ČD a.s. DKV Česká Třebová PJ Pardubice Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: Řádu pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí (RID) a Nařízení vlády č. 1/2000 Sb o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 35

10 V Pardubicích dne: Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Pardubice Zabezpečení přepravy nebezpečných věcí se řídí dle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Nařízení vlády č Sb; Zákona č. 266/1994 Sb; Vyhlášky 173/1995 Sb a Přepravního řádu. Zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni dodržovat bezpečnostní ustanovení Podmínek pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami (RID) a ostatních výše jmenovaných zákonů a vyhlášek. Dále jsou povinni zúčastňovat se školení i obnovovacího školení dle RID kapitoly 1.3 a udržovat přidělené pomůcky v platném stavu. Kontrolu dodržování předepsaných ustanovení provádí pověření zaměstnanci ČD, státní dozor (Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, Drážní inspekce). Odpovědní zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni umožnit výkon dozoru kontrolním orgánům po předložení příslušného pověření. Pověření zaměstnanci zajišťující manipulaci s nebezpečnými věcmi v PJ Pardubice: paní Gabriela Mašatová, funkce provozně správní pracovník, tel paní Mőllerová, pomocný skladník, tel Přímý nadřízený: Věra Bartková, ved. MTZ, tel Školení Školení dle RID 1.3 organizuje na žádost výše uvedených zaměstnanců vedoucí oddělení kontroly a školení DKV Česká Třebová. Zaměstnanec odpovědný za školení: Jaromír Špaček, tel Doklad o absolvování školení současně i s Dokladem o absolvování obnovovacího školení těchto vyjmenovaných zaměstnanců je uložen v osobním listu v PJ Pardubice na personálním odd. u paní Zikánové tel

11 Pomůcky Pověření zaměstnanci musí mít na pracovišti k dispozici: 1 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID Umístěn ve skladu VS - p. Gabriely Mašatové 2 bezpečnostní značky dle RID 5.2 (bezpečnostní značky musí odpovídat vzorům v tomto předpisu, kromě značky pro nebezpečné věci třídy 3) kdy použijte vzory bezpečnostních značek ze Základního průvodce přepravou nebezpečných věcí po železnici srpen 2005, to znamená že barva číslice 3 musí být stejná jako barva symbolu nad ní. Náhradní bezpečnostní značky umístěny ve skladu VS - p. Gabriely Mašatové v počtu 2 ks Další část těchto postupů obsahuje souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci. Souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci 1. Přejímka kolejové cisterny 1.1 způsob dopravy nákladního listu do PJ Pardubice osobně odebrán v nákladní pokladně v UŽST. Pardubice, převzetí p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 1.2 přistavení cisterny na určenou kolej : provádí oprávnění zaměstnanci UŽST. Pardubice cisterna přistavena na manipulační kolej v UŽST. Pardubice po převzetí přistaví cisternu oprávnění zaměstnanci PJ Pardubice na kolej č. 206 PJ Pardubice Přesun cisterny do obvodu PJ a zpět Přesun cisterny do obvodu PJ sjednává vždy dozorce depa se signalistou st.2 UŽST. Pardubice. Přesun cisterny se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PJ Pardubice. Místo přistavení je na koleji č.206 u objektu výdeje nafty, kde je zařízení pro zachycení úkapů (odkapové plato). Po přistavení cisterny k stáčecímu zařízení se provede zajištění vozu proti ujetí a označení návěstí Stůj. Vystavení cisterny do obvodu UŽST. Pardubice sjednává dozorce depa se signalistou st.2 UŽST. Pardubice. Dozorce depa PJ Pardubice po souhlasu pracovníka provádějícího stáčení nafty z cisterny odstraní krytí návěstidlem s návěstí Stůj. Po svěšení hnacího vozidla s cisternou, odstranění zarážky a povolí ruční brzdu. Posun se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PJ Pardubice. Posunový díl zastaví na hranicích PJ Pardubice, odkud si vyžádá dozorce depa u signalisty st.2 UŽST. Pardubice svolení k jízdě do železniční stanice. Cisternu je odstavena na sjednanou kolej v obvodu UŽST. Pardubice a zajištěna dle předpisů ČD D číslo popř. název koleje: 37

12 kolej č.206 v PJ Pardubice, prostor u stáčecího zařízení a zařízením pro zachytávání úkapů (odkapové plato) přesné určení místa např. výpustný ventil nad izolovanou vanou : Stáčení se provádí prostřednictvím spojovací hadice do stáčecího hrdla, které je umístěno na objektu výdeje nafty 3 m od osy koleje č.206. Stáčecí plocha je opatřena platem pro záchyt úkapů a je spojena s olejovou kanalizací, která ústí do čističky. Stáčení se provádí v souladu s provozním řádem čerpací stanice motorové nafty PJ Pardubice, 1.3 zajištění cisternového vozu zajištění proti ujetí : zarážkami a utažením ruční brzdy na voze provede dozorce depa, nebo jím pověřený pracovník po přistavení vozu k stáčení. Zarážka se položí z obou stran vozu vně nápravy označení návěstí STŮJ : provede dozorce depa PJ Pardubice nebo jím určený pracovník dle předpisu ČD D1 čl Umístění : zarážky jsou umístněny v objektu výdeje nafty, přenosné denní návěsti Stůj jsou uloženy v remíze PJ Pardubice. 1.4 kontrola cisternového vozu porovnat číslo cisterny s číslem na nákladním listě p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) zkontrolovat neporušenost zavěšených plomb p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) porovnat čísla všech plomb s čísly uvedenými v nákladním listě p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) sejmout všechny plomby p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) a pracovník provádějící stáčení. 2. Odeslání cisterny 3.1 kontrola hlavního uzávěru Pomocný skladník provádějící stáčení p. Dušek Zdeněk, Kardoš Jan kontrola uzavření a zajištění plnícího víka cisterny Pomocný skladník provádějící stáčení p. Dušek Zdeněk, Kardoš Jan 3.3 dosazení plomb p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 3.4 kontrola označení cisterny dle RID p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 3.5 zajištění odeslání p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) 38

13 Cisterna se po úkonech podle bodu 3.1 až 3.4 vystaví z obvodu PJ dle 1.2. do UŽST. Pardubice na určenou kolej. Podání nákladního listu provede p. Gabriela Mašatová (Jana Mőllerová) v nákladní pokladně UŽST Pardubice Technologické postupy stáčení nebezpečné látky zapracovány v Provozním řádu čerpací stanice motorové nafty DKV Česká Třebová PJ Pardubice. Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí V případě vzniku MU neprodleně informuje strojmistra PJ Pardubice č.tel (22402) zaměstnanec, který závadu zjistí. Dále postupuje dle havarijního plánu, který je přílohou provozního řádu PJ Pardubice (příloha č.4). Dojde-li k závažné nehodě nebo mimořádné události je povinen provozovatel vypracovat a předložit zprávu podle vzoru RID , která je přílohou tohoto postupu. Zpráva se dále vypracuje vždy, kdy došlo-li k úniku nebezpečné látky, nebo hrozilo-li bezprostřední riziko úniku, došlo-li ke zranění osob, k hmotným škodám nebo ke škodám na životním prostředí. Zranění osob znamená událost, při níž došlo k usmrcení nebo zranění v přímém vztahu k přepravovaným nebezpečným věcem (při manipulaci), přičemž zranění si vyžádalo : - intenzivní lékařskou pomoc - vyžaduje nejméně jednodenní pobyt v nemocnici - má za následek pracovní neschopnost v trvání nejméně tří po sobě jdoucích dnů Únik látky znamená uniknutí nebezpečných věcí - přepravní kategorie 0 nebo 1 v množství větším než 50 kg nebo 50 litrů - přepravní kategorie 2 v množství větším jak 333 kg nebo 333 litrů - přepravní kategorie 3 nebo 4 v množství větším jak 1000 kg nebo 1000 l Kritérium úniku látky platí také v případě bezprostředního rizika úniku látky ve výše uvedených množstvích (deformace cisterny, kontejneru, převrácení cisterny nebo požár v blízkosti cisterny) Hmotné škody nebo škody na životním prostředí nastanou při uvolnění nebezpečných věcí, bez ohledu na jejich množství, kdy odhadovaná částka škody překročí Euro. Účast orgánů znamená přímé zapojení úřadů nebo nouzových zásahových jednotek během události s nebezpečnými věcmi a evakuaci osob nebo uzavření veřejných dopravních komunikací na nejméně 3 hodiny. Zaměstnanci pověření pro vyplnění hlášení : Za DKV ČT PJ Pardubice V pracovní době 6:00-14:00 IŽD PJ Pardubice Ing. Květoslav Půlpán V ostatní době pracovník nehodové pohotovosti PJ Pardubice Vzor hlášení: viz příloha dle RID

14 Třebová Chrudim Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. PJ Pardubice - PP ČD a.s. DKV Česká Třebová PJ Pardubice - PP Chrudim Podrobné pracovní postupy ve vztahu k plnění povinností pro zajištění přepravy nebezpečných věcí v obvodu DKV Česká Třebová podle podmínek: Řádu pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí (RID) a Nařízení vlády č. 1/2000 Sb o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 40

15 V Pardubicích dne: Třebová PP Choceň Příloha č. 4 k PŘ DKV Č. Třebová PJ Česká Zabezpečení přepravy nebezpečných věcí se řídí dle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), Nařízení vlády č Sb; Zákona č. 266/1994 Sb; Vyhlášky 173/1995 Sb a Přepravního řádu. Zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni dodržovat bezpečnostní ustanovení Podmínek pro přepravu nebezpečných věcí s Českými drahami (RID) a ostatních výše jmenovaných zákonů a vyhlášek. Dále jsou povinni zúčastňovat se školení i obnovovacího školení dle RID kapitoly 1.3 a udržovat přidělené pomůcky v platném stavu. Kontrolu dodržování předepsaných ustanovení provádí pověření zaměstnanci ČD, státní dozor (Ministerstvo dopravy, Drážní úřad, Drážní inspekce). Odpovědní zaměstnanci DKV Česká Třebová jsou povinni umožnit výkon dozoru kontrolním orgánům po předložení příslušného pověření. Pověření zaměstnanci zajišťující manipulaci s nebezpečnými věcmi v PJ Pardubice - PP Chrudim : paní Gabriela Mašatová, funkce provozně správní pracovník, tel Přímý nadřízený: Věra Bartková, ved. MTZ, tel PP Chrudim: Vítězslav Stake, vedoucí strojmistr, tel Přímý nadřízený: Stanislav Létal, ved. provozu, tel Školení Školení dle RID 1.3 organizuje na žádost výše uvedených zaměstnanců vedoucí oddělení kontroly a školení DKV Česká Třebová. Zaměstnanec odpovědný za školení: Jaromír Špaček, tel

16 Doklad o absolvování školení současně i s Dokladem o absolvování obnovovacího školení těchto vyjmenovaných zaměstnanců je uložen v osobním listu v PJ Pardubice na personálním odd. u p. Zikánové tel Pomůcky Pověření zaměstnanci musí mít na pracovišti k dispozici: 3 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí RID Umístěn ve skladu VS - p. Gabriely Mašatové 4 bezpečnostní značky dle RID 5.2 (bezpečnostní značky musí odpovídat vzorům v tomto předpisu, kromě značky pro nebezpečné věci třídy 3) kdy použijte vzory bezpečnostních značek ze Základního průvodce přepravou nebezpečných věcí po železnici srpen 2005, to znamená že barva číslice 3 musí být stejná jako barva symbolu nad ní. Náhradní bezpečnostní značky umístěny na stanovišti PP Chrudim. Další část těchto postupů obsahuje souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci. Souhrn úkonů při přejímce a předávce vozu, kterým se přepravují nebezpečné věci 1. Přejímka kolejové cisterny 1.2 způsob dopravy nákladního listu do PP Chrudim osobně odebrán v nákladní pokladně v UŽST. Chrudim, převzetí p. Vítězslav Stake 1.2 přistavení cisterny na určenou kolej : provádí posunovací četa UŽST Chrudim po převzetí přistaví cisternu posunovací četa UŽST Chrudim na kolej č. 101 PP Chrudim Přesun cisterny do obvodu PJ a zpět Přesun cisterny do obvodu PP sjednává vždy pracovník, který bude řídit stáčení nafty s výpravčím žst. Chrudim město. Přesun cisterny se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PP Chrudim. Místo přistavení je na koleji č.101 u objektu výdeje nafty, kde je zařízení pro zachycení úkapů (odkapové plato). Po přistavení cisterny k stáčecímu zařízení se provede zajištění vozu proti ujetí a označení návěstí Stůj. Vystavení cisterny do obvodu žst. Chrudim město sjednává pracovník řídící stáčení nafty s výpravčím žst. Chrudim město. Pracovník řídící stáčení nafty z cisterny po ukončení stáčení odstraní krytí návěstidlem s návěstí Stůj. Pracovník řídící stáčení sjedná s výpravčím žst. Chrudim město odvoz cisterny z obvodu PP Chrudim. Po svěšení hnacího vozidla s cisternou, odstranění pracovníci posunové čety zarážky a povolí ruční brzdu. Posun se provádí v souladu s ustanovením o posunu provozního řádu PP Chrudim číslo popř. název koleje: kolej č.101 PP Chrudim, prostor objektu pro výdej a stáčení nafty 42

17 1.2.2 přesné určení místa např. výpustný ventil nad izolovanou vanou : Stáčení se provádí prostřednictvím spojovací hadice do stáčecího hrdla zásobníku nafty. Stáčecí plocha je opatřena platem pro záchyt úkapů a je spojena s havarijní jímkou. Stáčení se provádí v souladu s provozním řádem čerpací stanice motorové nafty PJ Pardubice, 1.3 zajištění cisternového vozu zajištění proti ujetí : zarážkami a utažením ruční brzdy na voze provede pracovník posunu UŽST Chrudim po přistavení vozu ke stáčení. Zarážka se položí z obou stran vozu vně nápravy označení návěstí STŮJ : provede pracovník řídící stáčení dle předpisu ČD D1 čl ze strany vjezdu do obvodu PP Chrudim. Umístění : zarážky a přenosné denní návěsti Stůj jsou umístněny v objektu výdeje nafty 1.4 kontrola cisternového vozu porovnat číslo cisterny s číslem na nákladním listě p. P. Vítězslav Satke zkontrolovat neporušenost zavěšených plomb p. Vítězslav Satke porovnat čísla všech plomb s čísly uvedenými v nákladním listě p. Vítězslav Satke sejmout všechny plomby p. Vítězslav Satke 2. Odeslání cisterny 3.1 kontrola hlavního uzávěru p. Vítězslav Satke kontrola uzavření a zajištění plnícího víka cisterny p. Vítězslav Satke 3.3 dosazení plomb p. Vítězslav Satke 3.4 kontrola označení cisterny dle RID p. Vítězslav Satke 3.5 zajištění odeslání p. Vítězslav Satke Cisterna se po úkonech podle bodu 3.1 až 3.4 vystaví z obvodu PJ dle 1.2. do UŽST. Pardubice na určenou kolej. Podání nákladního listu provede p. Vítězslav Satke v nákladní pokladně UŽST Chrudim Technologické postupy stáčení nebezpečné látky zapracovány v Provozním řádu čerpací stanice motorové nafty PP Chrudim. 43

18 Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných věcí V případě vzniku MU neprodleně informuje strojmistra PJ Pardubice č.tel (22402) zaměstnanec, který závadu zjistí. Dále postupuje dle havarijního plánu, který je přílohou provozního řádu PJ Pardubice (příloha č.4). Dojde-li k závažné nehodě nebo mimořádné události je povinen provozovatel vypracovat a předložit zprávu podle vzoru RID , která je přílohou tohoto postupu. Zpráva se dále vypracuje vždy, kdy došlo-li k úniku nebezpečné látky, nebo hrozilo-li bezprostřední riziko úniku, došlo-li ke zranění osob, k hmotným škodám nebo ke škodám na životním prostředí. Zranění osob znamená událost, při níž došlo k usmrcení nebo zranění v přímém vztahu k přepravovaným nebezpečným věcem (při manipulaci), přičemž zranění si vyžádalo : - intenzivní lékařskou pomoc - vyžaduje nejméně jednodenní pobyt v nemocnici - má za následek pracovní neschopnost v trvání nejméně tří po sobě jdoucích dnů Únik látky znamená uniknutí nebezpečných věcí - přepravní kategorie 0 nebo 1 v množství větším než 50 kg nebo 50 litrů - přepravní kategorie 2 v množství větším jak 333 kg nebo 333 litrů - přepravní kategorie 3 nebo 4 v množství větším jak 1000 kg nebo 1000 l Kritérium úniku látky platí také v případě bezprostředního rizika úniku látky ve výše uvedených množstvích (deformace cisterny, kontejneru, převrácení cisterny nebo požár v blízkosti cisterny) Hmotné škody nebo škody na životním prostředí nastanou při uvolnění nebezpečných věcí, bez ohledu na jejich množství, kdy odhadovaná částka škody překročí Euro. Účast orgánů znamená přímé zapojení úřadů nebo nouzových zásahových jednotek během události s nebezpečnými věcmi a evakuaci osob nebo uzavření veřejných dopravních komunikací na nejméně 3 hodiny. Zaměstnanci pověření pro vyplnění hlášení : Za DKV ČT PJ Pardubice PP Chrudim V pracovní době 6:00-14:00 IŽD PJ Pardubice Ing. Květoslav Půlpán V ostatní době pracovník nehodové pohotovosti PJ Pardubice 44

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška...

Plán opatření ------------------------------------------------------------------------- Kontroloval: HZS Hradec Králové... Schválil: MÚ Dobruška... ČD, a.s. Divize obchodně provozní Depo kolejových vozidel Česká Třebová PJ Trutnov PP Dobruška Plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti podzemních či povrchových vod pro provozní pracoviště

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 1.1. Vlastník a provozovatel zařízení, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti Tel.: 354 432 238, Mobil: 606 606 222, phkovo@phkovo.cz

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2

Čl. 3 Vymezení záchranných prací a jejich bezprostřednost... 2. Čl. 4 Zásada časového zařazení a priority záchranných prací... 2 M e t o d i c k á p o m ů c k a Ministerstva vnitra ( č.j.: PO -1590/IZS-2003 ze dne 30. června 2003 ) kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních

Více