SCIENTIFIC INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCIENTIFIC INFORMATION"

Transkript

1 SCIENTIFIC INFORMATION Svìtový potravinový problém World food problem V. JENÍÈEK Èeská zemìdìlská univerzita, Praha, Èeská republika Svìtový potravinový problém je obecnì považován za jeden z nejvýznamnìjších problémù souèasného svìta. Ve své podstatì pøedstavuje velmi široký komplex ekonomických, sociálních, demografických, technologických a politických aspektù výroby, rozdìlování, smìny a spotøeby potravin. Potravinový problém je zdrojem napìtí a pøedstavuje vážnou hrozbu dalšímu rozvoji spoleènosti. Již v polovinì 70. let, kdy na svìtì žily 4 miliardy obyvatel, se pøedpokládalo, že je možné uživit dvacetimiliardovou svìtovou populaci. Pøestože dnes v globálním mìøítku lze vyrobit dostatek potravin pro celou šestimiliardovou populaci, existují rozsáhlé oblasti hladu a podvýživy. Lze tedy usoudit, že výskyt hladu zdaleka nesouvisí pouze s hojností potravin ve svìtì. Napøíklad Indie, pùvodnì zemì závislá na dovozech potravin, se díky zelené revoluci stala èistým exportérem potravin. V této zemi tedy existuje relativní pøebytek potravin. To však ještì neznamená konec hladu. Lidé trpící hladem jsou totiž chudí a nemohou si dovolit koupit potraviny, které jsou k dispozici. Hlad je tedy základním projevem chudoby. U potravinového problému lze pozorovat dva základní a protichùdné projevy. Jedním z nich je obecný nedostatek potravin, který postihuje velkou èást obyvatelstva. Tito lidé trpí hladomorem, podvýživou a s tím spojenými nemocemi. Tento jev je charakteristický pøedevším pro rozvojové zemì. Na druhé stranì existuje nadmìrný pøíjem potravin a nevhodné složení potravy, které se projevuje otylostí a má za následek mnohé civilizaèní choroby. Tyto projevy jsou typické zejména pro rozvinuté zemì. Na rozdíl od prvního projevu, nelze o tomto øíci, že se jedná o globální problém a že je tøeba jej øešit na celosvìtové úrovni. Úsilí o øešení potravinového problému, tj. dosažení biologicky pøimìøené úrovnì výživy, musí vycházet ze souèasné svìtové potravinové situace: Rozvinuté zemì vyrábìjí kolem 50 % celosvìtové produkce potravin. V tìchto zemích však žije necelých 20 % celkové populace. Zatímco v rozvinutých zemích rùst poètu obyvatel stagnuje, v rozvojových zemích pokraèuje populaèní rùst. V rozvinutých ekonomikách je produkce potravin na obyvatele asi 3,5krát vyšší než v rozvojových zemích. CHARAKTERISTIKA POTRAVINOVÉHO PROBLÉMU Spotøební úroveò potravin FAO rozlišuje podle dosažené ekonomické úrovnì ètyøi stupnì spotøební úrovnì potravin. První stupeò spotøební úrovnì Tento stupeò spotøební úrovnì pøedstavuje stravu nevyhovující jak z hlediska kvantity, tak i kvality. Jedná se tedy o stravu celkovì nedostateènou. Hlavní podíl na spotøebì potravin zaujímají potraviny rostlinného pùvodu z domácí produkce. Tato úroveò spotøeby je typická pøedevším pro zemì subsaharské Afriky (napø. Rwanda, Etiopie), pro nìkteré oblasti jihovýchodní Asie (napø. KLDR, Afghánistán) a pro rozvojové zemì, které nemají dost prostøedkù na to, aby si potraviny mohly nakoupit v zahranièí. Tento první stupeò zahrnuje i nìkteré sociální skupiny obyvatelstva. Druhý stupeò spotøební úrovnì Tato spotøební úroveò pøedstavuje stravu sice dostateènou v množství, v jakosti se ale vyskytují nedostatky. Potraviny vyhovují z hlediska energetické hodnoty, biologická hodnota však nedostaèuje (pøedevším tomu tak je u potravy živoèišného pùvodu). Do první fáze této úrovnì FAO øadí rozvojové zemì, ve kterých pøevládají potraviny rostlinného pùvodu, pøevážnì obiloviny. Ve druhé fázi roste spotøeba tukù, ovoce a zeleniny se spotøebovává velmi mírnì. Z potravin živoèišného pùvodu je na prvním místì spotøeba mléka a masa. Tato spotøební úroveò je charakteristická pro rozvojové zemì, které dosáhly (zejména díky svému pøírodnímu 40 AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1): 40 50

2 bohatství, pøedevším ropì) vyšší hospodáøské úrovnì, nebo rozvojové zemì, které mají výjimeènì dobré pøírodní podmínky. Do této skupiny se øadí i støednì vyspìlé zemì (zemìdìlsko-prùmyslové), kde zpravidla existují obì fáze najednou (první fáze se vyskytuje ve venkovských oblastech a druhá v mìstských a prùmyslových aglomeracích). Tøetí stupeò spotøební úrovnì Tato úroveò je charakteristická tím, že se zemìdìlská výroba více pøizpùsobuje požadavkùm potravinového prùmyslu a spotøebitelské poptávce. Nastává prudký rùst spotøeby masa, masných výrobkù a spotøeby cukru, snižuje se spotøeba mléka a obilovin. Hlavní pozornost se soustøeïuje na chu ové vlastnosti potravin, jejich vzhled a rozmanitost. Do této kategorie patøí rozvinuté zemì, a to zejména skupina obyvatel s vyššími pøíjmy. Ètvrtý stupeò spotøební úrovnì Tato úroveò spotøeby se vyznaèuje tím, že se snaží odstranit negativní dùsledky vývoje spotøebitelské poptávky (napø. pomocí zdravotní osvìty, pøijímání zákonù). Dùraz pøitom klade na racionální výživu obyvatelstva (tj. výživa, která se opírá o vìdecké poznatky o vyrovnané výživì). Rozdíl mezi tøetí a ètvrtou kategorií spotøební úrovnì spoèívá v tom, že ve ètvrté skupinì se více zdùrazòují zdravotní požadavky pøi respektování úèelnì zamìøené spotøebitelské poptávky (výživa zamìøená na požadavky a možnosti jednotlivých skupin obyvatelstva, potraviny šetøící pøi úpravì èas). Pøi zkoumání potravinového problému nelze brát v úvahu pouze údaje z ekonomické analýzy. Tento problém je dùležité chápat v širších souvislostech. Proto se pøi tìchto analýzách používají nìkteré specifické velièiny charakterizující výživu obyvatelstva. BMR (Basal Metabolic Rate) stupeò bazálního metabolismu Od této velièiny jsou odvozovány výživové potøeby obyvatelstva. Pùvodnì BMR sloužil k mìøení obezity v rozvinutých zemích, postupnì se ale jeho použití rozšíøilo na mìøení nadváhy a podvýživy obyvatel svìta. Velièina BMR poskytuje jednoduchý a relativnì levný zpùsob jak zjistit, jestli urèitá osoba pøijímá málo, nebo naopak pøíliš energie. Urèení optimální hodnoty BMR urèitého jedince je závislé na vìku, pohlaví, tìlesné hmotnosti a klimatických podmínkách. Samotný výpoèet hodnoty BMR je dán vztahem: BMR = tìlesná hmotnost v kg/výška 2 v metrech FAO a Svìtová zdravotní organizace (WHO World Health Organization) doporuèuje hodnotu BMR pro zdravého dospìlého jedince v rozmezí od 18,5 do 25, pøièemž hodnota 16 a nižší je považována za kritickou podvýživu a 40 a vyšší za kritickou obezitu (obr. 1). Zásoba potravin na obyvatele Tato velièina pøedstavuje celkové množství potravin (pøepoètené na obsah energie v tìchto potravinách) v urèité zemi pøipadající na jednoho obyvatele. Zásoba potravin na obyvatele zahrnuje vedle vlastní produkce potravin urèené k domácí spotøebì i dovozy potravin. Konkrétní hodnota této velièiny ukazuje prùmìrnou dosažitelnost potravin v rámci zemì, nedají se ale vyèíst informace o distribuci potravin mezi jednotlivé obyvatele nebo skupiny obyvatel. Potravinová bezpeènost Pùvodnì se potravinová bezpeènost definovala jako situace, kdy všichni lidé mají po celou urèitou dobu pøístup k bezpeèným a výživným potravinám, aby mohli < ,5 18, >40 vysoká podvýživa støední podvýživa mírná podvýživa optimální hodnota mírná nadváha støední obezita vysoká obezita fyzické projevy spojené s nižším energetickým pøíjmem na svoji výšku hubení jedinci na normální aktivitu nedostateèný pøíjem energie apatie vyšší náchylnost k nemocím špatný zdravotní stav matek a novorozencù zdravotní problémy pramenící z kvalitních i nekvalitních nedostatkù stravy fyzické projevy pro optimální úroveò BMR normální aktivní život nižší riziko nemoci žádné zdravotní problémy související s výživou vyvážená strava fyzické projevy spojené s vyšším energetickým pøíjmem sedavý zpùsob života pøíliš vysoký pøíjem energie kardiovaskulární nemoci cukrovka riziko nádorových onemocnìní zdravotní problémy zpùsobené nevyváženou stravou Obr.1. Spektrum hodnot BMR Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO 2000 AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1):

3 vést zdravý a aktivní život. Organizace FAO tento koncept upravila a chápe jej jako dosažitelnost a stabilitu potravinových zásob na národní úrovni domácností a jednotlivcù. Potravinová bezpeènost domácnosti je chápána jako fyzický a ekonomický pøístup k odpovídajícím potravinám pro všechny èlena domácností, bez náhlých rizik ztráty tohoto pøístupu. Pro popis a mìøení potravinové bezpeènosti FAO používá vedle zmínìné zásoby potravin na obyvatele také agregátní index potravinové bezpeènosti domácnosti (nebo podíl podvyživených na celkovém poètu obyvatel). Mezi tìmito velièinami (zásobou potravin na obyvatele a indexem potravinové bezpeènosti domácnosti) byl prokázán úzký vztah, proto se pro potravinovou bezpeènost obyèejnì užívá velièina popisující množství energie obsažené v potravinách pøipadající na obyvatele. VÝŽIVA OBYVATELSTVA SVÌTA Základy výživové situace Úroveò výživy obyvatelstva svìta je dána jeho poètem, jeho ekonomickou úrovní a úrovní výroby potravin. Vývoj poètu obyvatel svìta Svìtová populace roste exponenciálním tempem. Obr. 2 ilustruje vývoj poètu obyvatel za posledních let. Poèátkem našeho letopoètu na svìtì žilo kolem 250 milionù obyvatel. Do 16. století se poèet obyvatel zdvojnásobil na 500 milionù a po dalších dvou a pùl stoletích se znovu zdvojnásobil a dosáhl tak v roce 1850 úrovnì 1 miliardy. Další zdvojnásobení poètu obyvatel svìta trvalo 100 let (v roce 1950). Dnes je ke zdvojnásobení populace tøeba 40 let. Každým rokem na svìtì pøibývá zhruba 86 milionù lidí, do roku 2025 se oèekává témìø 40% pøírùstek svìtové populace (ze souèasných 6 miliard na 8,3 miliard tab. 1). Tab. 1. Vývoj poètu obyvatelstva svìta (v milionech) Afrika Evropa Severní a Støední Amerika Jižní Amerika Asie Oceánie Svìt Pramen: FAO, V roce 2050 bude na Zemi žít asi 10 miliard obyvatel *. Naprostá vìtšina pøírùstku se bude týkat rozvojových zemí pouze 1/5 z celkového poètu obyvatel bude z rozvinutých zemí. V posledním období se však projevuje tendence postupného snižování dynamiky rùstu populace (viz tab. 2), což je pozitivní trend. Ještì však bude dlouho trvat, než se rùst obyvatelstva výraznì zpomalí nebo zastaví. Z tab. 2 je patrné, že aèkoli se tempa rùstu poètu obyvatelstva v celosvìtovém mìøítku i v jednotlivých regionech neustále zmenšují, absolutní pøírùstky se globálnì zvyšují. Podíl obyvatel rozvojových regionù (Afrika, Jižní Amerika, Asie) na svìtové populaci se zvýšil ze 72 % v roce 1960 na 82 % v roce Pøírùstek poètu obyvatel v Asii je pøitom nižší než ve dvou zbývajících rozvojových regionech. Mezi asijské zemì s nejvìtším pøírùstkem obyvatel patøí Bangladéš, Indie a Pákistán. Naopak Èínì, zemi s nejvìtším poètem obyvatel svìta, se podaøilo díky státní politice pøírùstek obyvatelstva snížit. Kritickou oblastí je Afrika, kde se v období zvýšil poèet obyvatel o 20 %. Napøíklad roèní pøírùstek rok Obr. 2. Vývoj poètu obyvatel svìta Pramen: FAO, * Odhady kolísají mezi 7,9 11,9 miliard v závislosti na tom, jak se projeví zmìna míry plodnosti, úmrtnosti, efektivita a šíøení programù pro plánování rodiny, trendy v postavení ženy a dopad ekonomického rùstu na chudobu a populaèní vývoj AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1): 40 50

4 Tab. 2. Vývoj prùmìrných temp rùstu svìtové populace Prùmìrné roèní tempo rùstu populace (v %) Prùmìrný roèní pøírùstek populace (v tisících) Afrika 2,9 2,8 2, Evropa 0,4 0,2 0, Severní a Støední Amerika 1,3 1,4 1, Jižní Amerika 2,1 1,7 1, Asie 1,9 1,6 1, Oceánie 1,5 1,5 1, Svìt 1,7 1,6 1, Pramen: FAO, Tab. 3. HDP na obyvatele rozvojových regionù a rok v USD Jižní Asie Subsaharská Východní Asie Blízký východ Latinská Amerika Zemì s vysokými Afrika a Oceánie a severní Afrika a Karibik pøíjmy HDP/ob.v USD Pramen: World Bank Atlas 1999 obyvatel Keòi èiní 3 %. Tímto tempem (jedno z nejvyšších na svìtì) se tak poèet obyvatel této zemì bìhem pøíštích 25 let zdvojnásobí. Keòa si bude muset vytvoøit kapacity k tomu, aby se mohla vypoøádat s dvojnásobnou poptávkou po potravinách. Nicménì zdvojnásobení výroby potravin staèit nebude. Za 25 let bude muset tato zemì disponovat dvojnásobným poètem škol, nemocnic, domù a dalších služeb. Jedinì tak si udrží souèasnou socioekonomickou úroveò. Prùmìrný roèní pøírùstek obyvatel v Jižní Americe mezi lety 1990 až 1995 èinil 1,7 % a odpovídá tak celosvìtovému vývoji (1,6 % ve stejném období). Ekonomická úroveò Mezi rozvojovými a rozvinutými zemìmi existují v ekonomické úrovni obrovské rozdíly. Velká diference úrovnì HDP na obyvatele je rovnìž charakteristická pro jednotlivé rozvojové oblasti (viz tab. 3). Nejnižší ekonomickou úroveò vykazuje jižní Asie, vyspìlost východní Asie a Oceánie je oproti jižní Asii více než dvojnásobná a úroveò HDP/ob. Latinské Ameriky a Karibiku je v porovnání s jižní Asií dokonce desetinásobná. Výroba potravin Tøetím rozhodujícím faktorem výživové situace obyvatelstva je výroba potravin. Index této výroby, jak je pro jednotlivé dekády sestavuje FAO (tab. 4), ukazuje trvalý rùst svìtové výroby potravin. Z tab. 4 vyplývá, že od roku 1980 je kromì Afriky tempo rùstu výroby potravin vyšší než je tomu u vývoje poètu obyvatelstva. Jižní Amerika zaznamenala v období 1990 až 1998 nejvyšší tempo rùstu výroby potravin a zároveò nejnižší pøírùstek poètu obyvatel, èímž v tomto období dosáhla nejvìtšího pokroku ve výrobì potravin na obyvatele ze všech rozvojových regionù. Naopak v Africe v témže období nedošlo ve výrobì potravin na osobu k žádné zmìnì. Závìry k výživové situaci Pro vyšší potravinové zabezpeèení svìtového obyvatelstva je dùležitá existence pøedstihu rùstu výroby potravin pøed pøírùstkem poètu obyvatel. Celkovì tak na svìtì (i v jednotlivých rozvojových oblastech kromì Afriky) dochází k rùstu produkce potravin na obyvatele. Ukazatel rùstu výroby potravin na osobu však nebere v úvahu distribuci potravin mezi jednotlivé zemì nebo skupiny obyvatel. Na svìtì tak i nadále dochází k nerov- Tab. 4. Øetìžový index výroby potravin (a) a odpovídající index vývoje obyvatelstva (b) (b 1960) (b 1997) Svìt a b Afrika a b Jižní a Amerika b Asie a b Pramen: FAO Yearbook Production 1970, 1980, 1986, 1998 Demographic Yearbook 1965, 1999 AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1):

5 nomìrnému zabezpeèení potravinami. Zatímco v chudých ekonomikách panuje obecný nedostatek potravin pro široké masy obyvatelstva projevující se podvýživou, hladomory a s tím spojenými nemocemi (jev, který je typický pøedevším pro rozvojové zemì), rozvinuté zemì jsou naopak charakteristické pøebytkem potravin. Ekonomický rùst vytváøí základ pro rùst životní úrovnì obyvatelstva. Obecnì platí, že èím vyšší je ekonomická úroveò (mìøená HDP/ob. èi HNP/ob.), tím více svých potøeb mohou lidé uspokojit. Jednou ze základních životních potøeb jsou fyzické potøeby, mezi které patøí dostateèná kvalita a kvantita výživy. Rùst HDP je tedy nezbytným pøedpokladem k potravinovému zabezpeèení širších mas obyvatelstva. Problém výživy V úrovni a struktuøe výživy rozvinutých a rozvojových zemí existují markantní rozdíly. V rozvinutých zemích lidé obecnì více jedí a jejich strava je pestøejší. V tab. 5 je uveden podíl jednotlivých komodit ve výživì z hlediska pøíjmu energie a bílkovin. Údaje sice zachycují stav v období let 1983 až 1985, od té doby však k výrazným zmìnám nedošlo. Tab. 5 naznaèuje, že v zemích s nízkými pøíjmy ve složení potravy pøevládají obilniny, a to jak v pøíjmu energie, tak i bílkovin. V rozvinutých zemích v pøíjmech bílkovin dominují živoèišné produkty, v pøíjmech energie pak ostatní rostlinné produkty (hlavnì brambory). Ve stravì nejchudších rozvojových zemí zaujímají z hlediska jak bílkovin, tak energie velmi nízký podíl živoèišné produkty. Podle jiných statistik v rozvojových zemích pøedstavují obilniny 60 % celkového pøíjmu energie, pøièemž v subsaharské Africe je tato hodnota nižší 45 %, v Latinské Americe a Karibiku jen 38 %. Ostatní rostlinné produkty zaujímají zhruba 30 % celkového energetického pøíjmu rozvojových zemí, v subsaharské Africe 48 % (21 % z koøenù a hlíz), v Latinské Americe a Karibiku 44 %. Potrava živoèišného pùvodu se na pøíjmu energie rozvojových zemí podílí pouze 10 %, nejvíce v Latinské Americe 17 %. Pøíjem bílkovin z obilnin èiní v rozvojových zemích 56 %, z ostatních rostlinných produktù 20 % a z živoèišných produktù 24 %. Ryby se na pøíjmu živoèišných bílkovin v jižní Asii podílejí jednou ètvrtinou, v Africe dosahuje tento podíl jedné pìtiny (Food Security Assessment 1996: 1 516). Rozdìlení zemí mezi rozvinuté a rozvojové z hlediska ekonomické vyspìlosti vždy nekoresponduje se strukturou spotøeby potravin v jednotlivých zemích. Øada rozvojových zemí má napøíklad vyšší spotøebu masa a ryb na obyvatele než zemì rozvinuté. Jiné rozvojové zemì mají zase vyšší spotøebu ovoce, což mùže být napø. dùsledkem pøíznivých klimatických podmínek, vysokým podílem rostlinné stravy ve výživì nebo výsledkem spotøebních návykù. Hlad a nedostateèná výživa Problém hladu mùžeme obecnì rozdìlit na dvì skupiny, a to na hladomory a endemické deprivace. Hladomor pøedstavuje akutní nedostatek potravin doprovázený epidemiemi, v jehož dùsledku zemøou øádovì miliony lidí. Endemická deprivace zasahuje až stamiliony lidí nemocemi, zvýšenou mírou úmrtnosti a zkracováním délky života. Na rozdíl od hladomoru je více skrytá, postihuje však daleko více lidí. Hlad mùže rovnìž mít následující podoby: Hladovìní: život ohrožující skuteènost zpùsobená nedostateènou potravou z hlediska kvality i kvantity. Chronický hlad nebo podvýživa: dlouhodobý nedostatek energie z potravin, který zhoršuje šanci vést zdravý a aktivní život. Jiné formy podvýživy: stav plynoucí z nedostatku pøíjmu energie, bílkovin, minerálù nebo stopových prvkù, doprovázený èasto nemocemi, parazity. Hlad navíc zpùsobuje i velké zmìny v chování èlovìka, nerespektování civilizaèních a kulturních norem, sociální rozklad apod. Tab. 5. Relativní podíl skupin komodit ve výživì obyvatel (v %) Skupina zemí Obilniny Ostatní rostlinné produkty Živoèišné produkty Pøíjem energie z jednotlivých skupin komodit Rozvinuté tržní ekonomiky Centrálnì plánované ekonomiky Rozvojové zemì se støedními pøíjmy Rozvojové zemì s nízkými pøíjmy* 67,6 25,6 6,8 Pøíjem bílkovin z jednotlivých skupin komodit Rozvinuté tržní ekonomiky 24,9 14,5 60,6 Centrálnì plánované ekonomiky 36,8 12,4 51,7 Rozvojové zemì se støedními pøíjmy 48,6 19,4 32,0 Rozvojové zemì s nízkými pøíjmy 64,1 20,5 15,4 *Rozvojové zemì s pøíjmem nižším než 500 USD na obyvatele v roce 1985 Pramen: The State of Food Insecurity in the World. FAO, AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1): 40 50

6 Hloubka hladu Smysluplné úsilí smìøující k vyøešení problému hladu vyžaduje informace nejen o množství podílu lidí trpících hladem, ale také o hloubce jejich hladu. Pod oznaèením hloubka hladu FAO rozumí prùmìrné množství kilokalorií, které podvyživeným v urèité zemi chybí k tomu, aby si pøi mírném fyzickém zatížení mohli zachovat svoji tìlesnou hmotnost. Tento ukazatel se mìøí v kcal na osobu a den. Informace o množství kilokalorií chybìjících k nasycení podvyživených obyvatel pomáhají utvoøit si pøedstavu o tom, jak dostupné jsou potraviny pro podvyživené obyvatele v jednotlivých zemích. Publikace The State of Food Insecurity in the World, kterou FAO v roce 2000 vydalo, uvádí jako hranici kritické potravinové situace deficit 300 kcal na obyvatele a den. V potravì vìtšiny z 800 milionù chronicky hladových lidí chybí kilokalorií na osobu a den. Pøítomnost chronického hladu se vždy neprojevuje pouze vyzáblostí. Lidské tìlo totiž na nedostatek energie reaguje tím, že snižuje psychickou a fyzickou aktivitu. Chronický hlad se podílí hlavní mírou na pomalejším vývinu dìtí. U tìhotných žen se zvyšuje riziko potratù nebo narození podvyživených dìtí. Hlad je významnou brzdou ekonomického rozvoje: èím vìtší je deficit energie, tím vyšší je náchylnost postiženého jedince k rùzným nemocím. Slabý a nemocný èlovìk nemùže využít svùj potenciál a zemì plná slabých a nemocných obyvatel se nemùže dále rozvíjet. Absolutnì nejvíce lidí postižených chronickým hladem je v Asii. Nejhlubší hlad se však nachází v subsaharské Africe, kde 46 % zemí má deficit energie vyšší než 300 kilokalorií na osobu a den. V Asii a Oceánii tento podíl èiní 16 %. Optimální energetická potøeba Energetické potøeby jedince závisí na váze, výšce, pohlaví, vìku a stupni aktivity. Starší lidé a dìti obyèejnì potøebují ménì energie než dospìlí. Tab. 6 ukazuje optimální prùmìrnou denní potøebu energie dospìlých mužù a žen s rùznou výškou a váhou pøi rùzném zatížení. Rozsah hladu V publikaci The State of Food Insecurity in the World, kterou FAO v roce 2000 vydalo, se nachází komplexní analýza problému hladu ve svìtì. Analýza bere v úvahu následující faktory: výskyt hladu (podíl podvyživených na celkové populaci) a hloubku hladu v jednotlivých zemích. Kombinací tìchto parametrù vzniklo celkem 6 skupin rozsahu hladu (skupina A až E), do kterých FAO zaøadila jednotlivé zemì. Skupiny jsou seøazeny vzestupnì podle rozsahu hladu: ve skupinì A se nachází zemì s nejnižším rozsahem hladu, ve skupinì E zemì s nejvyšším rozsahem. Pod oznaèením rozsah hladu FAO rozumí kombinaci podílu podvyživených obyvatel a hloubky hladu v urèité zemi. Rozsah hladu ve svìtì dokumentuje tab. 7. Charakteristika jednotlivých skupin je následující: Skupina A: zemì, ve kterých existuje nízký podíl podvyživených a zároveò malá hloubka hladu (hladoví lidé mají relativnì malý hlad). Sem patøí všechny rozvinuté zemì, vìtšina tranzitivních ekonomik a nìkolik málo rozvojových zemí (zejména ropné státy). Skupina B: zemì se støedním výskytem podílu podvyživených a zároveò s malou hloubkou hladu, nebo zemì s nízkým podílem podvyživených a zároveò se støední hloubkou hladu. (Do této kategorie patøí Rusko, èást bývalých sovìtských republik a nìkteré rozvojové zemì.) Skupina C: zemì se støedním výskytem podílu podvyživených a støední hloubkou hladu (vìtšina zemí Latinské Ameriky, Èína a nìkteré další rozvojové zemì). Skupina D: zemì s vysokým podílem podvyživených a støední hloubkou hladu, nebo zemì se støedním podílem podvyživených a velkou hloubkou hladu (Indie, Pákistán a další rozvojové zemì). Tab. 6. Optimální prùmìrná denní potøeba energie dospìlých pøi rùzném stupni zatížení Normy fyzické aktivity dospìlých jedincù Lehké zatížení: velmi nízká aktivita (napø. práce spojená se sezením u stolu nebo u pøepážky) Støední zatížení: lehká fyzická aktivita (napø. práce v lehkém prùmyslu, zemìdìlské práce mimo sezónu) Vysoké zatížení: tìžká a stresující práce (napø. zemìdìlská, tìžební nebo práce v hutnictví) Prùmìrná denní potøeba pro dospìlé Lehké zatížení (kcal) Støední zatížení (kcal) Vysoké zatížení (kcal) Muži (výška 171 cm)* Nejnižší akceptovatelná váha (54 kg) Nejvyšší akceptovatelná váha (73 kg) Ženy (výška 159 cm)* Nejnižší akceptovatelná váha (47 kg) Nejvyšší akceptovatelná váha (63 kg) *s rostoucí výškou jedince se energetické potøeby zvyšují a naopak Normy založeny na Report of the Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation on Energy and Protein Requirements, 1985 Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO, 2000 AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1):

7 Tab. 7. Rozsah hladu ( ) Hloubka hladu (v kcal/osoba/den) Podíl podvyživených <200 (nízká) (støední) >300 (velká) Poèet zemí poèet zemí/oznaèení skupiny <5 % (nízký) 25/A % (støední) 20/B 30/C 0 50 Více než 20 % (vysoký) 0 32/D 24/E 56 Poèet zemí Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO, 2000 Skupina E: zemì s vysokým podílem podvyživených a zároveò s velkou hloubkou hladu (vìtšina zemí subsaharské Afriky, Haiti, Afghánistán, Mongolsko, KLDR a Bangladéš). Z tab. 7 je patrné, že 24 zemí ze skupiny E èelí nejvìtšímu tlaku a problému týkajícího se obživy jejich obyvatel (velkou hloubkou hladu zde strádá více než 20 % populace). Naprostou vìtšinu tìchto zemí charakterizuje politická nestabilita, civilní nebo váleèné konflikty, velká chudoba, nízká zemìdìlská výroba, populaèní tlaky a chronický hlad. Patøí sem mimo jiné i 18 subsaharských zemí, což je témìø polovina ze všech Afrièanù. V opaèném extrému se nachází 52 zemí ze skupiny A. V tìchto zemích trpí relativnì malým hladem (potravinový deficit podvyživených èiní ménì než 200 kcal na osobu a den) ménì než 5 % populace. Jedná se o všechny rozvinuté zemì, 11 tranzitivních ekonomik a 15 relativnì vyspìlých rozvojových zemí. Spoleèným znakem naprosté vìtšiny tìchto zemí je demokracie a ekonomická prosperita. V roce 1996 se v Øímì za úèasti 186 zemí konal Svìtový potravinový summit (World Food Summit). Jeho hlavním cílem je snížení celkového poètu podvyživených obyvatel svìta z 800 milionù v roce 1996 na 400 milionù v roce Výraznému snížení poètu podvyživených nicménì musí pøedcházet snaha o snížení hloubky hladu tzn. nejprve snížit existující potravinový deficit hladovìjících lidí a poté se soustøedit na pokles poètu podvyživených. V zemi, kde se hloubka hladu pohybuje nad 300 kcal/os./den, musí být proto priorita každé vlády zamìøena na snížení hloubky hladu. Tato strategie na jedné stranì povede k pomalejšímu úbytku poètu podvyživených lidí na svìtì. Na druhou stranu ale tím, že výraznì podvyživení lidé budou ménì hladovìt, poklesne riziko nemocí spjatých s podvýživou. To dále umožní úèinnìjší boj proti podvýživì (obr. 3). % zemí ménì než a více Rozvinuté Tranzitivní Blízký východ Latinská Asie Subsaharská zemì zemì a Severní Afrika Amerika a Pacifik Afrika Obr. 3. Prùmìrný potravinový deficit podvyživených (kcal/ob./den) Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1): 40 50

8 Hlad v historii, souèasnosti a pøedpovìï výskytu hladu v budoucnosti Hlad se u èlovìka vyskytuje bìhem celého vývoje lidstva. Historické záznamy se zmiòují celkem o 462 velkých hladomorech. První zachovaný písemný dùkaz o hladu pochází z Egypta z doby po zániku Staré øíše (po roce 2263 pø. n. l.). Hlad byl ve starém Egyptì již pøed lety prostøedkem, kterým velkostatkáøi získávali pùdu od chudých rolníkù tím, že zvýšili cenu obilí. Rolníci tak, pokud nechtìli zahynout hlady, byli nuceni jít do otroctví. Hladomory postihovaly a stále postihují rozsáhlé oblasti svìta. Hladomory v Èínì a Indii pøipravily o život desítky milionù lidí. V Irsku v letech zahynuly na následky hladomoru 2 3 miliony z celkových 8 milionù obyvatel. Èást obyvatel se odstìhovalo do USA, takže v Irsku klesl poèet obyvatel na 4 miliony. K velkým hladomorùm došlo i na Ukrajinì a v Rusku zvláštì v období násilné kolektivizace v 30. letech minulého století.. Vývoj hladu po 2. svìtové válce Na konci války si svìt uvìdomil dimenzi hladu a byla pøijata Všeobecná deklarace lidských práv, ve které je zahrnuto i právo èlovìka na potraviny. Toto základní lidské právo však není všude naplòováno. Na svìtì existují statisíce chronicky podvyživených lidí. V 19. století zemøelo v dùsledku hladu nejménì 150 mil. lidí, ve 20. století se pohybují odhady OSN mezi miliony. Každý den umírá hladem v prùmìru lidí. Od pøelomu 60. a 70. let došlo v rozvojových zemích k poklesu podílu i poètu podvyživených. Tento vývoj popisuje tab. 8. V rozvojovém svìtì se v období 70. až 90. let snížil podíl i poèet podvyživených na celkové populaci. Nejúspìšnìjší oblastí byla východní a jihovýchodní Asie: poèet hladovìjících se od let snížil ze 476 na 220 milionù v letech , v relativním vyjádøení ze 41 % na 12 % obyvatelstva. V Latinské Americe došlo k poklesu podílu podvyživených z 19 % v letech na 11 % v letech , poèet podvyživených však mírnì vzrostl. V subsaharské Africe se sice ve stejném období podaøilo podíl hladovìjících obyvatel snížit o 4 %, tento region se však i nadále vyznaèuje nejvyšším podílem podvyživených obyvatel na celkové populaci (34 %) ze všech rozvojových oblastí. V severní Africe a na Blízkém východì došlo ve stejném období k poklesu podílu i poètu podvyživených. V jižní Asii se sice ve sledovaném období podaøilo snížit poèet podvyživených, vlivem vysokého pøírùstku obyvatel však došlo k absolutnímu rùstu poètu podvyživených. Hlad v souèasnosti a pøedpovìdi pro budoucnost Odhady poètu hladovìjících lidí ve svìtì se rùzní. Postiženy jsou zejména rozvojové zemì, ale i bývalé centrálnì plánované ekonomiky (nìkteré oblasti bývalého SSSR, KLDR, Bulharsko, Jugoslávie). Poslední odhady FAO ukazují, že na svìtì v letech hladovìlo Tab. 8. Vývoj poètu a podílu podvyživených v rozvojových zemích Poèet Podíl Poèet Region Období obyvatel podvyživených (mil.) (%) (mil.) Subsaharská Afrika * Blízký východ a severní Afrika * Východní a jihovýchodní Asie * Jižní Asie * Latinská Amerika * Rozvojové zemì * *rok 1997 Pramen: The Sixth World Food Survey, FAO, 1996, The State of Food Insecurity in the world, 2000 celkem 826 milionu lidí: 792 milionù obyvatel rozvojových zemí a 34 milionù v rozvinutých zemích. Hodnota 792 chronicky podvyživených v rozvojových zemích pøedstavuje 18 % této populace. Vìtšina tìchto obyvatel žije v Asii (514 mil.) a v subsaharské Africe (186 mil.). Dvacet devìt ze 40 zemí subsaharské Afriky má v souèasnosti podle odhadù podvyživených více než 20 % obyvatel, 14 zemí dokonce více než 40 % (obr. 4 a 5). V horizontu let 2015 a 2030 FAO oèekává další snížení výskytu hladu ve svìtì. Odhaduje se, že v roce 2015 se v rozvojových zemích podaøí snížit poèet hladovìjících na 580 milionù. Je to ale stále mnohem více, než si pro tento rok stanovil cíl Svìtového potravinového summitu ten poèítal se snížením poètu podvyživených na 400 milionù. Nejnovìjší odhady navíc pøipouštìjí, že tento cíl se nepodaøí splnit ani do roku FAO dále pøedpokládá, že bìhem období 1990 až 2015 se v rozvojových zemích podaøí snížit podíl podvyživených lidí o polovinu. Poèet podvyživených se má ve stejném období snížit o 30 %. Vzhledem k podílu obyvatelstva Asie na svìtové populaci je celkový pokles poètu podvyživených obyvatel na svìtì do znaèné míry závislý na vývoji v tomto regionu. V Asii totiž pokraèuje trvalý pokles poètu podvyži- AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1):

9 Jižní Afrika Východní Afrika Støední Afrika Západní Afrika Severní Afrika Blízký východ Jižní Amerika Karibik Støední Amerika Severní Amerika Zbytek jižní Asie Indie Jihovýchodní Asie Oceánie Zbytek východní Asie Èína Obr. 4. Podíl podvyživených Indie 26% Èína 18% Zbytek Asie a Pacifik 21% Obr 5. Podíl podvyživených podle regionù Subsaharská Afrika 23% Blízký východ a severní Afrika 5% Latinská Amerika a Karibik 7% Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO 200 vených lidí. Tento obrat nastal v letech ve východní Asii a o dekádu pozdìji v jižní Asii. Ve dvou nejlidnatìjších zemích svìta (Èínì a Indii) se oèekává, že se podíl podvyživených lidí sníží ze 16 % v letech na 7 % v roce Poèet obyvatel obou zemí reprezentuje tøetinu svìtové populace a jakákoliv zmìna v Èínì nebo Indii má výrazný dopad na svìtový prùmìr. Subsaharská Afrika je nejzaostalejší rozvojový region a existují zde velké problémy s podvýživou (podíl podvyživených na celkové populaci v roce 1998 èinil 34 %). Jelikož se zde nepøedpokládá zlepšení ekonomické situace, prostor pro boj s podvýživou je omezený. Mezi nejvíce postižené oblasti regionu patøí centrální, jižní a východní èásti. Pøestože se oèekává, že mezi lety 1996 až 2015 poklesne podíl podvyživených z 34 % na 22 %, vysoký pøírùstek zdejšího obyvatelstva mùže zpùsobit, že se poèet podvyživených obyvatel v subsaharské Africe bìhem tohoto období mùže i krátkodobì zvýšit (oèekává se spíše stagnace a po roce 2015 pokles). Z výše uvedeného plyne, že problém podvýživy bude i nadále trvat pøedevším v Africe. Tab. 9. Pøedpokládaný vývoj poètu a podílu podvyživených Podíl podvyživených (v %) Poèet podvyživených (v mil.) Subsaharská Afrika Blízký východ a severní Afrika Latinská Amerika a Karibik Èína a Indie Zbytek Asie Rozvojové zemì Pramen: Agriculture: Towards 2015/30, Technical Interim Report, FAO, April AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1): 40 50

10 Pøedpovìdi vývoje poètu a podílu podvyživených pro jednotlivé regiony, jak je uvádí FAO, ukazuje tab. 9. Skrytý hlad Výše uvedené údaje se týkají hladovìní zpùsobeného nedostateèným pøísunem energie. Miliony obyvatel svìta však v dùsledku nevyvážené stravy trpí chronickým deficitem nìkterých dùležitých látek, vitamínù a stopových prvkù (vápníku, železa). V nìkterých oblastech lidé jedí jeden druh potraviny po celý život. Tato potravina sice mùže být energeticky bohatá a èlovìka nasytí, chybí jí ale nìkteré pro organismus dùležité látky. Nepøítomnost dùležitých látek v potravì mùže mít i horší následky než nedostatek energie. V tomto smyslu se o tomto typu hladovìní hovoøí jako o skrytém hladu. Kolem 200 milionù obyvatel svìta trpí chronickým nedostatkem vitamínu A (z toho 40 milionù dìtí pøedškolního vìku). Deficit železa zpùsobuje chudokrevnost u 1,5 miliardy lidí, hlavnì matek a dìtí. Mezi 200 až 300 milionù lidí je postiženo endemickou strumou z nedostatku jódu. Nedostatek tìchto látek zpùsobuje kožní nemoci, pøi dlouhodobém deficitu minerálních látek špatný vývoj kostí, pøi hypo- a avitaminózách dochází k chorobným stavùm jako jsou kurdìje, beri beri, køivice a pelagra s nevratnými zmìnami na organismu. Deficit vápníku v tìle ženy v dobì tìhotenství a kojení ovlivòuje další vývoj dítìte, u kterého mùže zpùsobit osteoporózu. Problém skrytého hladovìní je jednodušeji øešitelný než nedostatek energie. Øešení skrytého hladu spoèívá v osvìtì a v dodání potøebných látek postiženým (napø. ve formì tablet). Rozdíly v potravinových potøebách mezi muži a ženami Ženy jsou v porovnání s muži drobnìjší, mají pomalejší metabolismus a ménì svalù, z èehož plyne, že v prùmìru potøebují asi o 25 % ménì energie. Na druhou stranu ženy potøebují relativnì více nìkterých dùležitých látek. Poslední výzkumy týkající se rozdílných potøeb mužù a žen v pøíjmu nìkterých látek ukazuje tab. 10. Z tab. 10 je patrné, že ve vìtšinì pøípadù muž potøebuje vìtší nebo stejný pøísun vitamínù a minerálù než žena. Toto srovnání ovšem nemá úplnou vypovídající hodnotu, nebo hodnoty pøíjmu minerálù a vitamínù jsou spoèítány na základì rozdílného denního pøíjmu energie u muže a ženy. Pro lepší porovnatelnost (bereme v úvahu nižší denní kalorický pøíjem u ženy) je nutné pøevést hodnoty na stejný energetický základ (poslední dva sloupce tab. 10). Z výše uvedeného plyne, že napøíklad potøeba železa je u žen 2,2krát vyšší než u mužù. Pøevedením hodnot na stejný kalorický základ mají ženy 3krát vyšší potøebu železa než muži. Muži a ženy potøebují sice stejné denní množství vápníku a vitamínu C, ženy však ve stejnì kaloricky hodnotné potravì musí pøijmout o 40 % tìchto látek více. V dobì tìhotenství vzrùstají potøeby ženy z hlediska kalorií, minerálù i vitamínù. Bìhem prvních tøí mìsícù tìhotenství žena potøebuje dalších 300 kcal na den, v dobì kojení pak dalších 500 kcal na den. Bílkovinné potøeby vzrostou na témìø stejnou úroveò jako u muže (60 g oproti 63 g). Tìhotná žena potøebuje oproti bìžnému stavu témìø ètyønásobnou dávku železa, o 50 % vyšší množství soli kyseliny listové (folátu) a o 20 % více vápníku. Nemožnost uspokojení vyšších nárokù v dobì tìhotenství zvyšuje rizika pøi porodech. Smrt mnoha novorozencù a malých dìtí v rozvojových zemích nastává právì v dùsledku nedostateèné výživy jejich matek. Zejména mladistvé matky a jejich dìti jsou náchylné k podvýživì, nebo dospívající matky potøebují energii pro svùj vlastní fyzický vývoj. Podvyživené matky proto èasto rodí podvyživené dìti. Studie FAO uvádìjí, že 41 % narozených dìtí v Indii, které se narodily støednì podvyživeným matkám (16<BMR<17), bylo podvyživeno (váha novorozenìte nižší než g). V pøípadech vysoké pod- Tab. 10. Rozdíly v potøebì dùležitých látek mezi muži a ženami Dospìlá žena Dospìlý muž Dospìlá žena Dospìlý muž na den na den na kcal 1 na kcal 2 Vápník (mg) Železo (mg) Vitamín A (µg) Vitamín C (mg) Vitamín E (mg) 7,5 10 3,6 3,6 Niacin (mg) Bílkoviny (g) ,5 1 Kalkulace na základì celkového pøíjmu energie kcal na den 2 Kalkulace na základì celkového pøíjmu energie kcal na den 3 Na základì 12 % biologické dostupnosti *Ženy v dobì tìhotenství nejsou brány v úvahu Pramen: The State of Food Insecurity in the World, FAO, 2000 AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1):

11 výživy matek (BMR<16) se narodilo 53 % podvyživených dìtí. ZÁVÌR Na potravinový problém mùže být nahlíženo dvìma rùznými pohledy. V první øadì jde o nedostatek potravin, který se projevuje hladem. Na druhé stranì lze tento problém rovnìž chápat jako nadmìrný pøíjem a nevhodné složení potravy, což má za následek otylost a vznik civilizaèních chorob. Tyto projevy však na rozdíl od nedostatku potravin v souèasnosti nejsou považovány za problém globálního charakteru. Ve 2. polovinì 20. století došlo celkovì v rozvojových zemích k poklesu podílu i poètu podvyživených. Vlivem populaèní exploze však v nìkterých oblastech (subsaharská Afrika a jižní Asie) poèet podvyživených vzrostl. V subsaharské Africe rovnìž pøevládá nejvyšší podíl podvyživených ze všech rozvojových regionù. Ve vìtšinì zemí tohoto regionu žije více než 20 % obyvatel, jejichž energetický deficit považuje organizace FAO za kritický. Subsaharská Afrika je tak z hlediska zabezpeèení potravinami nejkritiètìjším regionem. Vedle nedostateèného energetického pøíjmu mùže další problém výživy spoèívat v absenci nìkterých dùležitých látek v potravinách. V tomto smyslu se o tomto jevu hovoøí jako o skrytém hladovìní. Skryté hladovìní je však snáze øešitelné než deficit energie. LITERATURA FAOSTAT TS 1995, 2000 (software pøiložený k publikaci The State of Food and Agriculture) Kontaktní adresa: Doc. Ing. Vladimír Jeníèek, DrSc., Èeská zemìdìlská univerzita, Kamýcká 129, Praha 6-Suchdol, Èeská republika 50 AGRIC. ECON. CZECH, 49, 2003 (1): 40 50

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult

John Van Auken EDGAR CAYCE. Eko konzult John Van Auken EDGAR Eko konzult Mùžeme si významným zpùsobem prodloužit život? Jaké principy tìlu umožòují, aby se neustále obnovovalo? Tato knížka na položené otázky odpoví na základì informací obsažených

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE Denisa Toboříková 4. A 22. 10. 2014 1 Hladomor v Africe 1) Obecná charakteristika pojmu hladomor a) Základní

Více

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45

A.2. TABULKOVÁ PØÍLOHA 45 1997 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO BANKOVNÍ RADA ÈESKÉ NÁRODNÍ BANKY A.1. ZPRÁVA O MÌNOVÉ POLITICE A MÌNOVÉM VÝVOJI 1 SHRNUTÍ 2 I. VÝVOJ EKONOMIKY V ÈR 5 I. 1. Poptávka 5 I. 2. Produkce 8 I. 3. Privatizace

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Potravinový problém jako globální problém světové ekonomiky Food problem as a global problem of world economy Petra Černá Čestné prohlášení

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

hlediska rozvoje společnosti

hlediska rozvoje společnosti Světový populační vývoj I.1 Početn etní růst a vývoj základnz kladních populačních charakteristik. Demografické zákonitosti. RNDr. Jiřina ina Kocourková Ph.D. Světový populační vývoj z hlediska rozvoje

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

SCIENTIFIC INFORMATION

SCIENTIFIC INFORMATION SCIENTIFIC INFORMATION Globalizace a ekonomický rùst Globalisation and economical growth V. JENÍÈEK Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Akcelerující technologické zmìny bývají obecnì

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Porovnání emisí CO 2 mezi evropskými státy využívajícími jadernou energetiku a jejich bezjadernými protìjšky Hnutí DUHA patøí mezi pøední èeské ekologické organizace. Zasazuje se za úèinná a pøitom realistická

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

VÝŽIVOVÝ PROBLÉM A ZEMĚDĚLSTVÍ FOOD PROBLEM AND AGRICULTURE. Zbyněk Kuna

VÝŽIVOVÝ PROBLÉM A ZEMĚDĚLSTVÍ FOOD PROBLEM AND AGRICULTURE. Zbyněk Kuna VÝŽIVOVÝ PROBLÉM A ZEMĚDĚLSTVÍ FOOD PROBLEM AND AGRICULTURE Zbyněk Kuna Anotace: Autor si všímá potravinového problému světa ve vazbě na zemědělství. Pozornost věnuje rozvojovým zemím. Hlavní odpovědnost

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

www.technickespolco.com 1

www.technickespolco.com 1 13.1.211 Obsah prezentace Představení knihy Shrnutí Norbergovy knihy Globalizace část 1. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D. 211 Představení knihy Chápání slova kapitalismus Pokrok za posledních 2 let Norberg J.:

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1

VODA NAD ZLATO OBSAH. edice PLANETA 2003. strana 1 VODA NAD ZLATO OBSAH UNEP a Èeský národní komitét UNEP...2 Pøedmluva k èeskému vydání tématického pøekladu GEO-3...3 Rok 2003 Mezinárodní rok vody...3 I. STAV VODNÍCH ZDROJÙ...5 Sladká voda globální pøehled...5

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída)

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída) 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1

Člověk a společnost. 17. Chudoba. Chudoba. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. www.ssgbrno.cz. DUM číslo: 17. Chudoba. Strana: 1 Člověk a společnost 17. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 17

Více

III. øada. Inovace v Evropské unii

III. øada. Inovace v Evropské unii Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj v Èeské republice - Svaz prùmyslu a dopravy ÈR Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií - Èeská spoleènost pro nové materiály

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Mìsíèní zpráva klientùm

Mìsíèní zpráva klientùm Mìsíèní zpráva klientùm Rekordnì nízká nezamìstnanost v ÈR ECB zvýšila úrokové sazby na 3,50 % Akcie ÈEZu pøekonaly magickou hranici 900 korun Energie na poèátku zimy rostou EKONOMIKA A MÌNY - vyspìlé

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství

Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství ICAP Reports 6 LEDEN 1999 Vládní politiky týkající se alkoholu a tìhotenství SITUACE V prùbìhu posledního desetiletí se otázce alkoholu a tìhotenství zaèalo dostávat stále více pozornosti, což je do znaèné

Více

4. VÝVOJ DEVIZOVÝCH REZERV 21 5. VÝVOJ INVESTIÈNÍ POZICE 21 C. PØÍLOHA 23. Pøíloha è. 2 Platební bilance za leden až prosinec 1998 25

4. VÝVOJ DEVIZOVÝCH REZERV 21 5. VÝVOJ INVESTIÈNÍ POZICE 21 C. PØÍLOHA 23. Pøíloha è. 2 Platební bilance za leden až prosinec 1998 25 ZPRÁVA O VÝVOJI PLATEBNÍ BILANCE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 1998 OBSAH: A. SOUHRNNÁ ÈÁST 1 B. PODROBNÁ ÈÁST 5 1. BÌŽNÝ ÚÈET PLATEBNÍ BILANCE 5 1. 1. Obchodní bilance 5 1.1.1. Faktory ovlivòující výši deficitu

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více