6A Paralelní rezonanční obvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6A Paralelní rezonanční obvod"

Transkript

1 6A Paalelní ezonanční obvod Cíl úlohy Paktickým měřením ověřit základní paamety eálného paalelního ezonančního obvodu (PRO) - činitel jakosti Q, ezonanční kmitočet f a šířku pásma B. Vyšetřit selektivní vlastnosti paalelního ezonančního obvodu změřením jeho kmitočtových závislostí a poovnat naměřené hodnoty paametů obvodu s hodnotami učenými výpočtem z paametů jednotlivých pvků ezonančního obvodu. Úkol Změřte a zobazte kmitočtovou závislost modulu napětí U LC (f) paalelního ezonančního obvodu a učete ezonanční kmitočet f, činitel jakosti Q a šířku pásma B. Naměřené hodnoty ověřte teoetickými výpočty. Teoetický úvod K základním typům elektických ezonančních obvodů patří komě séiového (úloha 5A) i paalelní ezonanční obvod. Séiový a paalelní ezonanční obvod mají řadu fomálně analogických vlastností (viz lit. [1]). I Paalelní ezonanční obvod RLC je na ob. 19. Admitance paalelního obvodu: I C I G I L C G L 1 Y = G+ j( ω C ) ω L (S) (63) má minimum Y = G = R 1 (S) (64) ob. 19 Paalelní ezonanční obvod při ezonančním kmitočtu 1 f =. 2π LC (Hz) (65) Poudy I L a I C jsou při ezonanci Q-násobkem celkového poudu, činitel kvality PRO je definován Q 1 ω C 1 C ω LG G G L = = =. (-) (66) Po PRO lze sestojit ezonanční křivku obdobnou ob. 17 jako kmitočtovou závislost U LC (f) po I = konst. Zapojení uvedené na ob. 19 je těžko ealizovatelné vzhledem k vlastnostem eálné cívky ta má vždy nějaký séiový odpo R L daný jejím technickým povedením. Po eálný obvod PRO má tento paazitní odpo vliv na ezonanční kmitočet (většinou však zanedbatelný), sovnej s (65) RL f =. (Hz) (67) 2 2π LC L

2 Podstatnější je vliv tohoto odpou na činitel jakosti PRO, neboť zvyšuje hodnotu vodivosti G - ob. 19. V eálu je hodnota vodivosti G dána paalelní kombinací připojovaného ezistou R n a přepočteného ztátového odpou cívky R Lp (viz dále ob. 20) RLp + R G = R R Lp n, RLp n L = C R L. (S), (Ω) (68) Domácí přípava Z hodnot pvků PRO uvedených v tab. 12 vypočtěte a zapište teoetické hodnoty ezonačního kmitočtu f (65), celkové paalelní vodivosti G (68) a činitele jakosti Q (66). Z ezonančního kmitočtu a činitele jakosti učete šířku pásma B pomocí (60). Výpočty poveďte po všechny tři vaianty R n = {R 1, R 2, R 3 }. Admitance PRO tvoří spolu s R i kmitočtově závislý dělič, jehož komplexní přenos K U se bude měřit. Při ezonanci je admitance PRO podle (64) minimální a ovna G, přenos zde tedy nabývá maximální hodnoty K K 1 G = K =, (-) ( f ) Umax u 1 Ri + G Umax(dB) ( K ) = 20 log v logaitmické míře. (db) Umax (69) Doplňte do tab. 12 očekávané hodnoty přenosu při ezonanci K Umax. Pacovní postup Měřený obvod bude zapojen podle ob. 20. Potože PRO je vhodné po měření napájet zdojem konstantního poudu, je do séie s geneátoem s konstantním napětím U g zapojen ezisto R i, mající opoti kmitočtově závislé impedanci PRO mnohonásobně větší odpo. Poud I napájející PRO lze tak považovat za téměř konstantní, nezávislý na kmitočtu. ob. 20 Pincip měření přenosu článku s PRO Měření se povádí pomocí moduláního systému RC 2000, po měření se využívá dvojitý analogový vstup a pogamovatelný geneáto. Pincip měření spočívá v poovnávání vstupního signálu U G dodávaného geneátoem s napětím U C na PRO, viz ob. 20. Měří se tedy napěťový přenos K U děliče tvořeného R i a PRO. a) Popojte měřený obvod PRO s měřicím zařízením podle ob. 21. Vstup A je připojen na napětí U G (záoveň je zde připojen výstup geneátou), vstup B na napětí U C. Po připojení výstupu geneátou a vstupu IN A použijte žluté popojovací dvojlinky, po vstup IN B modou dvojlinku. Zkatovací spojkou zvolte odpo R 1. b) Spusťte pogam RC 2000 a z Výběu pogamů zvolte nabídku Fequency Chaacteistics. Nastavte tyto paamety: Display: Ampl., Phase, K db/div: 5, K offset: 30 db, ϕ deg/div: 30, ϕ offset: 0º, Decades: 1, Begin: 100 Hz, Resolution: High. c) Stiskem vituálního tlačítka Stat spusťte měření. Vykesluje se modul (v logaitmické míře) i fáze napětí na kondenzátou U C v závislosti na kmitočtu. Modul i fáze tohoto napětí jsou měřeny elativně k U G.

3 Všimněte si, že při ezonanci je napětí U C ve fázi se vstupním napětím U G (nulové ϕ), jinak řečeno impedance PRO má při ezonanci čistě eálný chaakte, viz teoetický úvod. d) Nyní změřte závislost ezonanční křivky na připojeném paalelním odpou. Přepněte na sekvenční měření tlačítkem Measuement: Sequence. Poté zobazte křivku po odpo R 1 stiskem tlačítka M1. V ežimu sekvenčního měření se zobazuje jen modul nebo jen fáze měřeného přenosu napětí; zobazení se volí pomocí tlačítek Display: Ampl / Phase. Ponechte zobazení modulů. e) Na přípavku PRO zvolte zkatovací spojkou odpo R 2. Změřte další křivku stiskem tlačítka M2 a poté obdobně po R 3 stiskem M3. Nyní jsou zobazeny tři ůzné ezonanční křivky (moduly přenosu článku s PRO). f) V okně pogamu zapněte editaci popisů (Legend: Edit) a přepište název okna Expeiment na BEL2 - PRO; namísto Jméno pak uveďte svá příjmení. Editaci ukončete (Legend: End). g) Příkazem Pint otevřete dialog tisku. Můžete vložit poznámky k měření (Edit notes). Poté stiskem tlačítka Pint vytiskněte zobazený gaf. V dialogovém okně zvolte vituální tiskánu FinePint, v jejich vlastnostech nastavte oientaci stánky na šířku (Oientation: Landscape). Tisk poběhne pouze na obazovku pogamu FinePint. Po získání dvou kopií tisk opakujte. V pogamu FinePint pak nastavte počet tisknutých stánek 2 na jeden list (Layout: 2 up). Takto připavený soubo vytiskněte (tlačítko Pint&Close) na síťové tiskáně. ob. 21 Zapojení pacoviště RC 2000 po měření ezonanční křivky PRO

4 h) Zapněte kusoy (Cuso: On) a pohybem kuzou pomocí tlačítek najděte maximum křivek tomu odpovídající ezonanční kmitočet f zapište do tab. 12. Záoveň si zapište hodnotu přenosu K Umax (je to hodnota K při ezonanci). i) Přepněte na zobazení fáze přenosu článku Display: Phase a postupem podle g) gaf vytiskněte. V obou gafech pak tužkou označte jednotlivé křivky R 1, R 2 nebo R 3. j) Pomocí kuzou zjistěte po každou zobazenou křivku šířku pásma B následujícím způsobem: kuzoy 1 a 2 posuňte pomocí tlačítek na mezní kmitočty f 1m esp. f 2m. Po mezní kmitočty platí vztahy K U (f m ) = K Umax - 3 (db) a také ϕ (f m )= ±45. Vzhledem k ozlišení bodů gafu se kuzoy posouvají skokově, poto nastavujte vždy nejbližší možné hodnoty. Takto zjištěné mezní kmitočty zapište do tab. 12. k) Ukončete pogam (tlačítkem Exit). Zpacování tab. 12 Naměřené a teoetické hodnoty PRO R 1 R 2 R 3 f K Umax f 1m f 2m G B Q δ B δ Q Hz db Hz Hz µs Hz - % % (65) (69) - - (68) (59) (60) (60) (66) Změřeno 329,5-15,4 323,5 341,8 18,3 18,0 Vypočteno 324,9-16,3 16,77 17,8 18,3 Změřeno 329,5-20,1 317,7 351,3 33,6 9,8 Vypočteno 324,9-20,7 29,71 31,5 10,3 Změřeno 329,5-26,5 303,5 371,1 67,6 4,9 Vypočteno 324,9-26,9 63,99 67,9 4,8 Poznámka: C = 150 nf, L = 1,6 H, R L = 90 Ω R 1 = 120 kω, R 2 = 47 kω, R 3 = 18 kω, R i = 330 kω (1) (1) 2,8-1,4 6,6-4,8-0,44 1,9 Příklad výpočtu (po R 1 ) vypočteno 1 1 f = = 2π LC 2π 1, L 1, 6 324,9 Hz, RLp = = 118,5 kω, 9 C R L RLp + Rn 118, G = = 16,77 µs, R R 118,5 120 Lp n Q ω C G = = 2π 324, , ,3, f 324, 9 B = = 17,8Hz, Q 18,3 naměřeno K 6 1 ( 16,77 10 ) 3 6 ( ) 1 G = 20 log = 20 log 16, 3 db ,77 10 Umax 1 1 Ri + G f 329,5 B = f2m f1m = 341,8 323, 5 = 18, 3 Hz, Q = = 18,0 B 18,3

5 l) Ve vytištěném gafu U C (f) vyznačte ezonanční kmitočet f a po všechny tři křivky ovněž šířku pásma B. m) Po všechny tři křivky učete změřenou šířku pásma B podle (59) a činitel jakosti Q podle (60). Hodnoty zapište do tab. 12 a ke křivkám v gafu dopište zjištěné hodnoty činitele jakosti Q. n) Učete poměné odchylky mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami v tab. 12. Seznam přístojů Přípavek PRO Měřicí systém RC 2000 (funkční geneáto, A&DDU jednotka, kabely, zdoj), PC Závě Popište závislost tvau ezonanční křivky PRO na činiteli jakosti obvodu. Gaf obsahuje tři křivky (po ůzné hodnoty odpou) závislosti napětí U C na kmitočtu. Křivky mají stejnou polohu maxima (při ezonančním kmitočtu) a liší se šířkou pásma, tedy stmostí křivek a velikostí maxima U C. Zhodnoťte odchylky naměřených a vypočtených paametů PRO a uvažujte o možných příčinách. Rozdíl hodnot je způsoben: nepřesným odečtením šířky pásma (a tím i Q) pomocí kuzoů z gafu, nepřesným nalezením ezonančního kmitočtu, toleancí hodnot pvků obvodu, napájecí poud I není zcela konstantní s ohledem na s kmitočtem se měnící impedanci PRO. Rezonanční křivka PRO (modul přenosu) R 1 Q=18 15,80 B 1 =18,3 Hz R 2 Q=9,8 R 3 Q=4,9 29,30 59,00 B 2 =33,6 Hz B 3 =67,6 Hz f

6 R 1 Q=18 Rezonanční křivka PRO (fáze přenosu) R 3 Q=4,9 R 2 Q=9,8 Stučné shnutí Paalelní ezonanční obvod je v paxi využíván jako selektivní obvod, kteý je schopen zdůaznit učité kmitočtové pásmo signálů. Nejčastěji je poto používán jako obvod pásmové popusti. Jeho selektivní vlastnosti jsou učeny hodnotou obvodových paametů jednotlivých pvků. U paktické ealizace RLC obvodu jsou eálné vlastnosti většinou učeny ztátovým odpoem cívky. Uvedená úloha umožňuje ověření teoeticky vypočtených paametů paalelního ezonančního obvodu měřením a ukazuje paktickou možnost využití ezonančního obvodu jako pásmové popusti. V úloze byl ozebán jev ezonance PRO a byl ukázán vliv činitele jakosti Q na tva ezonanční křivky.

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat Analýza a klasifikace dat Jiří Holčík Březen 0 Přípava a vydání této publikace byly podpoovány pojektem ESF č. CZ..07/..00/07.038 Víceoboová inovace studia Matematické biologie a státním ozpočtem České

Více

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení

Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Analogové elektronické obvody Laboratorní cvičení Autor textu: Prof Ing Dalibor Biolek, CSc Brno 2003 FEKT Vysokého učení

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER ECO (WRE 01/06/14 A WT 02/10) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední revize: 22. 12. 2014 Výrobce: SOLAR

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRONIKA Ing. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Elektrické obvody...4 Základní pojmy...4 Polovodičové součástky...6 Polovodič typu P,typu N,přechod

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Izotermický děj Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK v Praze.

Více

VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část

VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU. VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA. Experimentální část VLIV PERIODICKY MODULOVANÉHO NÁSTŘIKU NA ZÁDRŽ KAPALINY A TLAKOVOU ZTRÁTU ZKRÁPĚNÉHO REAKTORU VRATISLAV TUKAČ a JIŘÍ HANIKA Ústav oganické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická Paha, Technická

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

software pro měření a analýzu dat (popis instalace, přehled podporovaných zařízení a vlastností programu najdete na dalších stranách obálky)

software pro měření a analýzu dat (popis instalace, přehled podporovaných zařízení a vlastností programu najdete na dalších stranách obálky) software pro měření a analýzu dat (popis instalace, přehled podporovaných zařízení a vlastností programu najdete na dalších stranách obálky) Jak vše správně nainstalovat a odinstalovat 1. Instalace hardware

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Fázový závěs. 1. Zadání:

Fázový závěs. 1. Zadání: Fázový závěs 1. Zadání: A. Na ázovém závěsu (IO NE 565 ve školním přípravku) změřte: a) vlastní kmitočet 0 oscilátoru řízeného napětím (VCO) b) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

Praktikum z výkonové elektroniky

Praktikum z výkonové elektroniky UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií Katedra elektrotechniky S-3708 Praktikum z výkonové elektroniky Autor: Ing. Jan Leuchter, Ph.D. ISBN 978-80-7231-210-8 BRNO 2006 Obsah Obsah Předmluva.

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE.

ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. ZÁKLADY FYZIOLOGICKÉ AKUSTIKY, AUDIOMETRIE. Úkol: 1. Seznamte se se základními pojmy z akustiky 2. Sestrojte audiogram vlastního pravého i levého ucha pro vzdušné i kostní vedení zvuku. 3. Proveďte vyšetření

Více

Digimar 817 CLM Quick Height

Digimar 817 CLM Quick Height Návod k obsluze Digimar 817 CLM Quick Height Výškoměr 3759020 Verze 1.02-30 cz Mahr GmbH Esslingen D-73702 Esslingen Postfach 10 02 54 Telefon (07 11) 9 31 26 00 Fax (07 11) 9 31 27 25 e-mail: mahr.es@mahr.de

Více

STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ

STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ 1 STANDARD PRO PROVÁDĚNÍ SCREENINGOVÉHO VYŠETŘENÍ PRSŮ I. Úvod Nádoové onemocnění psu je v naší ženské populaci nejčastější zhoubné nádoové onemocnění, jehož incidence má stoupající tendenci. V ČR se podílí

Více

Návod k obsluze. MarCom Standard / Professional Software

Návod k obsluze. MarCom Standard / Professional Software Návod k obsluze MarCom Standard / Professional Software verze 20140416 Mahr GmbH Esslingen Postfach 100254 D-73728 Esslingen Tel. + 49 (0)711 9312-600 Fax +49 (0)711 9312-725 e-mail: mahr.es@mahr.de Internet:

Více

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER

Více

QUANTIEN Measurement System

QUANTIEN Measurement System QUANTIEN Measurement System 4283 QUANTIEN Úvod do návodu k použití Tento návod k použití obsahuje pokyny pro používání operátorem i technické informace zahrnující pokyny k instalaci a údržbě. Tento návod

Více

Vernier LabQuest. Uživatelská příručka

Vernier LabQuest. Uživatelská příručka Vernier LabQuest Uživatelská příručka Obsah 1 Seznámení s rozhraním Vernier LabQuest 3 1.1 Co je to rozhraní Vernier LabQuest................... 3 1.2 Obrazová dokumentace.......................... 4 1.3

Více

F-KV-PCSU1000. Digitální USB osciloskop pro PC

F-KV-PCSU1000. Digitální USB osciloskop pro PC F-KV-PCSU1000 Digitální USB osciloskop pro PC 1. Úvod Tento návod poskytuje základní informace o zacházení s digitálním USB osciloskopem PCSU1000, který se dá využívat jako: digitální paměťový osciloskop

Více